Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja materiaalien sekä romumetallien käsittelyä, Helsinki. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. LUVAN HAKIJA Tramel Oy Kalkkivuorentie Helsinki TOIMINTA JA SIJAINTI Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto, kierrätys ja käsittely Helsingin kaupunki, Suurmetsä Sienitie Kiinteistötunnus: Kiinteistön omistaja: Tarha-Tuote Oy SF Toimialatunnus: Liike- ja yhteisötunnus: HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskuksessa MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyvät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4) Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f) LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Hakemus koskee uutta toimintaa. Tramel Oy:llä on vuokrasopimus kiinteistönomistajan Tarha-Tuote Oy SF:n kanssa. Kiinteistönomistaja on antanut suostumuksensa siihen, että kiinteistölle haetaan ympäristölupaa ko. toimintaan. Yrityksellä on ympäristövahinkovakuutus Tapiolassa ( ). Yrityksellä on ympäristöjärjestelmä ISO 14001, joka on auditoitu vuonna Toiminta-alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TY). Kaavamääräyksen mukaan TY-korttelialueella tontille ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöön hajua tai muuta ilman pilaantumista tai josta aiheutuva melutaso ylittää asumiseen varatun korttelialueen puoleisella rajalla 55 db(a). Tonttia ei myöskään saa käyttää ympäristöä rumentavaan ja häiritsevään varastointiin. Sienitien itäpuoli toiminta-alueen itäpuolella on kaavoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön tila ja laatu Toiminta sijoitetaan Helsingin Suurmetsän kaupunginosan kortteliin kiinteistölle Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, jonka läheisyydessä on asuinrakennuksia. Pohjavesi ja maaperä Toimintapaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin tärkeä I luokan pohjavesialue (Fazerila, ) sijaitsee Vantaan puolella toimintapaikasta noin kilometrin etäisyydellä kaakkoon. Toimintakiinteistöllä ei ole merkintöjä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitämässä valtakunnallisessa maaperän tilan tietojärjestelmässä.

3 3 Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Toiminta-alueesta noin metriä luoteeseen sijaitsevat Roosinmäen Ketokatkero -niminen luonnonsuojelualue (ERA202304, ) ja Roosinmäen luonnonsuojelualue (YSA205256, ). Kalkkikallion luonnonsuojelualue (YSA019902, ) sijaitsee samoin toiminta-alueesta luoteeseen noin 500 metrin etäisyydellä. Jakomäen pähkinäpensaslehto (LTA010221, ) sijaitsee toiminta-alueesta kaakkoon noin 600 metrin etäisyydellä. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat välittömästi Sienitien itäpuolella muutaman kymmenen metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Lähikiinteistöt osoitteissa Sienitie 42 ja 48 ovat teollisuuskiinteistöjä ja kiinteistöt osoitteissa Sienitie 43, 47, 51 ja 55 ovat asuinkiinteistöjä. Melu, tärinä, liikenne ja muu kuormitusalueella Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, jota reunustavat Vanha Porvoontie sekä Lahdenväylä. TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminnot Tramel Oy:n tarkoituksena on käsitellä sähkö- ja elektroniikkamateriaalia sekä vastaanottaa romumetalleja, akkuja, loisteputkia ja energiansäästölamppuja. Toimintakiinteistöllä tapahtuu sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) käsittelyä. Ne laitteet, joita ei voida uudelleen käyttää, käsitellään ja kierrätetään. Kierrätystoiminta tullaan suorittamaan sisätiloissa. Kierrätyksestä tulevat tuotteet tullaan lähettämään teollisuuden raaka-aineiksi tai käsittelyluvan omaaviin käsittelylaitoksiin. Toiminta harjoitetaan arkisin ja lauantaisin klo ja sunnuntaisin klo Toiminta tulee työllistämään noin 5 ihmistä. Käsiteltävän materiaalin määrä on alle t/a. Tramel Oy:n toimintoja ovat vastaanotto, uudelleenkäyttö, materiaalinkierrätys ja tuotteiden lähettäminen. Vastaanotossa otetaan tavara vastaan ja lajitellaan tulevien prosessien varalle. Uudelleenkäytössä tuote testataan, korjataan ja lähetetään myyntiin kierrätystavarataloon tai suoraan uudelleenkäyttäjälle. Materiaalinkierrätyksessä laite käsitellään siten, että ensin poistetaan ongelmajätteet sekä työturvallisuuteen liittyvät riskit, jonka jälkeen suoritetaan materiaalin hyötykäyttö. Lähetystoiminnassa syntyneet tuotteet pakataan asianmukaisesti ja lähetetään eteenpäin teollisuuden raaka-aineeksi. Toiminta tapahtuu kokonaisuudessaan sisällä tuotantotiloissa.

4 4 Jätteiden alkuperä Jätteenkäsittelylaite Jätteen käsittelyssä käytetään hidaskierroksista momenttileikkuria, jota voidaan käyttää mm. muovitynnyrien ja muun muovijätteen, sähköjohtojen ja kaapelien, elektroniikkaromun, kevyiden applikaatioiden ja adapterien sekä poikkeutuskelojen leikkauskäsittelyyn. Leikkuri koostuu leikkauskammiosta, joka sisältää kaksi eri nopeuksilla pyörivää leikkaavaa roottoria. Leikattava materiaali syötetään leikkurin yläpuolisen suppilon kautta leikkaustilaan. Roottorien kiekot hakasineen pakottavat materiaalin tilan keskelle, josta materiaali kulkeutuu roottorin kiekkojen välistä. Elektroninen ohjausyksikkö valvoo mahdollisia ylikuormitustapauksia. Ylikuormituksen tapahtuessa leikkuri suorittaa automaattisesti peruutuskierron ja jatkaa sen jälkeen normaalia toimintaansa. Raaka-aineet, kemikaalit ja energiankäyttö Toiminnassa käytetään raaka aineena sähkö- ja elektroniikkaromuista syntyvää kierrätysmateriaalia, muovia ja muuta purkaustoiminnasta syntyvää materiaalia. Vastaanotettavat ja käsiteltävät materiaalit sekä niiden määrät on esitetty taulukossa 1. Konttori-, sosiaali- ja tuotantotilojen lämmitykseen ja valaistukseen käytetään sähköä. Lisäksi koneet ja laitteet toimivat sähköllä. Niiden käyttöön varastoidaan vähäisiä määriä voitelu- ja voimansiirtoaineita. Taulukko 1. Toiminnassa vastaanotettavat ja käsiteltävät SE-materiaalit, muut jätteet sekä niiden arvioidut vuosittaiset käsittelymäärät. Materiaali Jätenimike Määrä (t/a) sähkö- ja elektroniikkalaitteet * alle epäkurantit tai käyttämättömät tuotteet * metallit kuiva-akut lyijyakut * muovi loisteputket * 100 energiansäästölamput * yhteensä alle 5000 * = ongelmajäte SE-romut ja metallit ovat peräisin yrityksiltä ja julkiselta sektorilta sekä kotitalouksilta. Edellä taulukossa 1 esitetty metalliromu tulee pääasiassa SEromun mukana, samoin muovijäte on pääasiassa peräisin SE-romusta. Akut, loisteputket ja energiansäästölamput tulevat muista lähteistä kuin SE-romun vastaanotosta.

5 5 Varastointi Kaikki varastointi tulee tapahtumaan sisätiloissa ja katetussa kylmähallissa. Käytetyt voiteluaineet säilytetään asianmukaisesti valuma-altaalla varustetussa öljykatoksessa tai kaksoisvaippasäiliössä. Jätevedet ja vedenkulutus Liikenne Toiminnassa käytetään vettä pääasiassa konttori- ja sosiaalitiloissa. Toiminnassa ei käytetä prosessivettä. Käytettävä vesi hankitaan kaupungin vesilaitokselta. Kiinteistö on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Jätevesiä syntyy ainoastaan sosiaalitiloista ja ne johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin. Liikennemäärät toimintakiinteistölle ovat noin 20 liikennesuoritetta vuorokaudessa. Sisään tuleva ja ulos lähtevä materiaali toimitetaan pääsääntöisesti kuorma- ja pakettiautoilla. Liikennöinti suoritetaan Korvasienentie, Vanha Porvoontie ja Kehä III kautta. Hakemuksen mukaan melua aiheutuu lähinnä vain tavaraliikenteestä, eikä melu ylitä valtioneuvoston ohjearvoja eikä melutasoja lähimmillä asuinalueilla. Paras käyttökelpoinen tekniikka Toiminnat toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaan. Hakemuksen mukaan toiminta edesauttaa alueellisen jätesuunnitelman toteutumista ja siten myös valtakunnallista jätesuunnitelmaa. Kaikki hyödynnettävät jätteet ohjataan hyötykäyttöprosessiin. Toiminta tapahtuu sisätiloissa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet käsitellään SER-direktiivin, jätelain ja SER-asetuksen mukaisesti. Käytettävät koneet ja laitteet ovat tarkoitukseen soveltuvia sekä markkinoiden uusinta tekniikkaa. Onnettomuustapauksia varten laaditaan toimintaohjeet. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA -VAIKUTUKSET Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Päästöt ilmaan Saniteettivedet johdetaan kaupungin jätevesiviemäriin. Päästöjä vesistöön ei ole. Päästöjä ilmaan aiheutuu lähinnä tavaraliikenteessä autojen pakokaasupäästöistä, joten päästöt ilmaan ovat vähäisiä.

6 6 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu Toiminta suoritetaan sisätiloissa, joten päästöjä maaperään ja pohjaveteen ei synny. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja lähimpään pohjavesialueeseen on matkaa noin kilometri. Hakemuksen mukaan melua aiheutuu lähinnä vain tavaraliikenteestä, eikä melu ylitä valtioneuvoston asetuksen (993/1992) ohjearvoja eikä melutasoja lähimmillä asuinalueilla. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Toiminnasta aiheutuvia jätteitä ovat konttori- ja sosiaalitiloista syntyvät jätteet sekä vastaanotettavan materiaalin mukana tuleva ei-kierrätettävä aines. Jätteet toimitetaan sopimusperäisesti asianmukaisiin hyötykäyttölaitoksiin tai käsittelylaitoksiin, joilla on käsittelylupa tai vaihtoehtoisesti lupa loppusijoitukseen. Toiminnassa arvioidaan muodostuvan akku- ja paristojätettä ( ) enintään 5 t/a sekä loisteputkijätettä samoin enintään 5 t/a. Akku- ja paristojäte sekä loisteputket toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn. Muut syntyvät jätteet kuten näytöt ( ), metallit ( ), piirilevyt ( ), muovit ( ) ja kaapelit ( ) toimitetaan hyötykäyttöön. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Melun vaikutukset Hakemuksen mukaan melusta ei aiheudu vaikutuksia ympäristöön, koska toiminta suoritetaan sisätiloissa. Vaikutus luonnonsuojeluarvoihin Toiminta ei vaikuta luonnonsuojelualueisiin, koska toiminta on sisätiloissa ja pienimuotoista sekä sijoittuu sille kaavassa varatulle alueelle. Vaikutus pintavesiin ja vesistöihin Vaikutus ilmaan Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia pintavesiin tai vesistöihin. Hakemuksen mukaan toiminnan vaikutukset ilmaan ovat vähäisiä.

7 7 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminnalla ei ole vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen eikä ihmisten terveyteen. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Mahdollisia toimintaan liittyviä riskejä tai onnettomuus- ja häiriötilanteita ovat koneiden hydrauliikkavuodot sekä liikenteeseen ja koneisiin liittyvät henkilövahinkoriskit. Riskit ovat erittäin pienet. Tramel Oy kouluttaa henkilöstöään varoasioissa. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Toiminnassa tullaan pitämään kirjaa vastaanotetuista ja käsitellyistä materiaaleista sekä niiden toimituspaikoista ja kuljettajista. Lisäksi varmistetaan, että materiaali täyttää vastaanottoehdot ja laatuvaatimukset. Tiedot raportoidaan vuosittain ympäristöviranomaisille. Hakemuksen mukaan vaikutustarkkailua ei ole esitetty, koska vaikutuksia ympäristöön ei ole. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Tramel Oy hakee lupaa aloittaa toiminta lupapäätöstä noudattaen, vaikka päätökseen haettaisiinkin muutosta. Perusteluina Tramel Oy esittää, että toimipaikka on valmiina toimimaan ympäristölain ja SER-asetuksen mukaisesti. Yritys kehittää toimintojaan ympäristöjärjestelmän mukaisesti eikä toiminnasta uskota olevan mitään ympäristöllisiä haittoja. Aloitusluvan vakuudeksi esitetään euroa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty

8 8 Hakemuksesta tiedottaminen Tarkastus Lausunnot Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Helsingin kaupungin ilmoitustauluilla Kuulutuksesta ei ole ilmoitettu lehdissä. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Tulevalle toimintakiinteistölle on suoritettu tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Helsingin kaupungin ympäristö- ja terveysviranomaisilta sekä Helsingin kaupunginhallitukselta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue esittää saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa: Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston asetusta sähkö- ja elektroniikkaromusta (852/2004). Varastointi- ja esikäsittelypaikoissa on oltava asetuksen mukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue ja tarkoituksenmukaiset varastointi säiliöt vaarallisten jätteiden varastointia varten. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja viemäriin on estettävä. Työkoneiden ja muiden koneiden käyttöön tarkoitetun polttoaineen varastointiin käytettävän säiliön on oltava kaksoisvaipallinen. Varastoitaessa polttoainetta muussa kuin kaksoisvaipallisessa säiliössä, on sen ja muiden nestemäisten ongelmajätteiden varastointiin käytettävien astioiden varastointitilan oltava metallirakenteinen, valuma-altaallinen tila. Mahdollisista vuodoista ei saa aiheutua maaperän, pohjaveden eikä vesistön pilaantumisen vaaraa. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, on alue siivottava viivytyksettä. Ympäristölupapäätöksessä tulee kiinnittää huomiota piha-alueella varastoitavien jätteiden varastointimäärään ja -tapaan sekä laatuun. Piha-alueen varastointialue tulee olla aidattu ja lukittu siten, että ulkopuoliset eivät pääse jätteisiin käsiksi. Jätteiden eteenpäin toimittaminen tulee tapahtua riittävän usein, ettei alueelle pääse muodostumaan ympäristöä ja maisemaan rumentavaa varastoa. Toiminnanharjoittajan vuosittain suorittaman raportoinnin helpottamiseksi

9 tulee toiminnassa muodostuvien jätteiden kuusinumeroiset jätekoodit merkitä selkeästi näkyvillä ympäristölupapäätökseen. 9 Helsingin kaupunginhallitus esittää saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa: Hanke sijoittuu Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosaan. Sienitien pohjoisosassa, jonne hanke sijoittuu, on alueen erityispiirteenä teollisuusja asuintonttien sijoittuminen hyvin lähelle toisiaan kadun eri puolille. Kaupunginhallitus katsoo, että raskasta ajoneuvoliikennettä tontille ei viereisen pientaloasutuksen vuoksi tulisi ohjata Sienitien puolelta, vaan keskittää kyseinen liikenne nykyisen tilanteen mukaisesti Korvasienentien puolelle. Kaupunginhallitus puoltaa Tramel Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta esittää saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa: Ympäristölautakunta puoltaa Tramel Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Ympäristölautakunnan mielestä hakemuksen käsittelyssä tulee kiinnittää huomiota siihen, että ulkovarastoalue pysyy hyvässä järjestyksessä. Vastaanotettavien laitteiden ja käsitellyn materiaalin varastointi on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai haitallisen aineen pääsyä maaperään tai viemäriin. Jos materiaaleja joudutaan varastoimaan ulkona, on sellainen materiaali, josta saattaa liueta haitallisia aineita, varastoitava siten peitettynä, ettei sadevesi pääse materiaalien kanssa kosketuksiin. Kemikaalit ja ongelmajätteet on varastoitava siten, etteivät ne pääse onnettomuustapauksissa maaperään tai viemäriin. Toiminnasta ei saa aiheutua häiritsevää melua ympäristöön. Päiväaikaan (klo 7 22) toiminnasta aiheutuva melu (L Aeq ) saa lähimmillä asuinkiinteistöillä olla enintään 55 db ja klo 6 7 enintään 50 db. Poikkeuksellisista tilanteista tulee ilmoittaa myös ympäristökeskukselle. Toimintaa koskeva yhteenveto tulee toimittaa vuosittain myös ympäristökeskukselle. Ympäristölautakunta katsoo, että toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen mahdollisesti muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta ei aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista eikä aloittaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muistutukset ja mielipiteet Rajanaapureille ja muille asianosaisille on varattu päivätyllä kirjeellä mahdollisuus jättää hakemuksen johdosta muistutus tai mielipide.

10 10 As Oy Säästökylä esittää saapuneessa muistutuksessaan mm. seuraavaa: As Oy Säästökylä on 26 vuotta vanha 21 asunnon paritaloyhtiö Vanhan Porvoontien ja Sienitien välissä. Säästökylän ja korttelin muiden tonttien asunnoista suuntaa arkipäiväisin lähes 30 lasta kulkunsa kouluihin tai päiväkoteihin Vanhan Porvoontien yli. Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosan kaavamuutoksen yhteydessä tehdyn liikennelaskelman mukaan oli pari vuotta sitten kaupunkien rajalla Vanhan Porvoontien ruuhkatuntien liikenne noin autoa molempiin suuntiin. Sen jälkeen liikennettä on lisännyt mm. Oy Hartwall Ab:n keskusvaraston toiminnan käynnistyminen Tattarinharjun teollisuusalueella. Ruuhkatuntien liikenne, auto kolmen sekunnin välein, on vaarallista jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle, lisäksi se myös häiritsee asukkaita. EU:n ympäristödirektiivin edellyttämä meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu Vanhalle Porvoontielle. Se edellyttää meluntorjuntatoimenpiteitä Vanhalle Porvoontielle Helsingin kaupungin toimesta ja kuuloetäisyydelle olevalle Lahdenväylälle Tiehallinnon toimesta. Tarvittavia toimenpiteitä olisivat meluaidat ja -muurit sekä liikenteen vähentäminen tekemällä miniliittymä Lahdenväylälle Suurmetsäntieltä ns. Jakomäen liittymä. Tämä liittymä kääntäisi teollisuusalueiden liikenteestä melkoisen osan suoraan Lahdenväylälle, eikä ne enää, niin kuin nyt, kuormittavat Heikinlaakson lisäksi Jakomäen ja Suurmetsän tiestöä. Helsingin kaupunki puoltaa Jakomäen liittymää ja meluaitoja, mutta ei ole pystynyt osoittamaan rahoitusta alueellemme ihmisten turvallisuuteen ja melun torjuntaan. Tiehallinto on taas koko ajan vastustanut liittymää Jakomäen kohdalla ja vaikka onkin hyväksynyt melumuurit Lahdenväylän molemmille puolelle, ei ole varannut niille rahoitusta. As Oy Säästökylä ei vastusta uuden teollisuustoiminnan sijoittumista alueelle. Ei varsinkaan ko. sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelyä ja materiaalien kierrättämistä, vaan se odottaa Helsingin kaupungilta uuden teollisuuden tuoman lisääntyvän liikenteen haittojen torjuntatoimiin rahoitusta. As Oy Säästökylä esittää, että kaupunkisuunnittelulautakunta ympäristölupaa puoltavalla päätöksellään samalla käynnistää Vanhan Porvoontien meluaitojen suunnittelun ja rakentamisen sekä painoarvollaan saa Tiehallinnon varaamaan rahaa sekä Jakomäen miniliittymän että Lahdenväylän melumuurien suunnitteluun ja rakentamiseen. BB esittää saapuneessa muistutuksessa mm. seuraavaa: Muistuttaja asuu hakijan naapurustossa. Haetut uuden toiminnan toimintaajat ovat muistuttajan mielestä ympäristömelun kannalta haitalliset. Aikai-

11 sin aamulla, iltamyöhällä ja viikonloppuna ei toivota melua aiheuttavan toiminnan lisääntymistä. 11 Yrityksen toiminta aiheuttaa jo nyt päiväsaikaan huomattavaa kuormausmelua (liikennemelu, pamauksia, rysäyksiä, kippauksia vaihtolavoille). Jätelava on nimenomaan asutuksen/naapurien puolella, joten toivotaan vähintäänkin melua aiheuttavan toiminnan paikan miettimistä. Vaikka itse toiminta hakemuksen mukaan tapahtuu sisätiloissa, on jätteiden kippaus ulkona päivittäistä. CC esittää saapuneessa muistutuksessaan mm. seuraavaa: Muistuttajan mielestä ei ole mitään syytä myöntää uusia lupia Heikinlaaksoon lisäämään päivittäistä liikennemelua, niin kauan kunnes saadaan meluesteet Vanhalle Porvoontielle ja Lahdenväylälle. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu hallintolain 34 :n mukaisesti ja päivätyillä kirjeillä sekä päivätyllä sähköisellä kirjeellä mahdollisuus vastineen jättämiseen annetuista lausunnoista ja muistutuksista sekä luvan käsittelyssä kertyneestä aineistosta sekä lupaluonnoksen kertoelmaosasta. Hakija esittää saapuneessa vastineessaan mm. seuraavaa: Käytössä on kaksi trukkia, joista toinen on sähkökäyttöinen ja toinen dieselkäyttöinen. Dieselkäyttöisen trukin polttonesteet ja voiteluaineet säilytetään niille merkityssä paikassa asianmukaisissa säiliöissä Tramel Oy:n toimintakiinteistön sisätiloissa ja ne säilytetään asetusten, direktiivien ja lakien mukaisesti. Yhtiön autot tankataan huoltoasemilla, joten säilytettävää polttonestettä ei Tramel Oy:n toimintakiinteistöllä kuorma-autoja varten ole. Tramel Oy:llä on käytössä ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka on auditoitu (SP Technical Research Institute of Sweden). Tramel Oy toimii pääsääntöisesti arkisin klo Poikkeustapauksissa, joita tulee harvoin, voi työaika venyä arkisin enintään klo saakka. Viikonlopputyöstä, jos sellaista edes tapahtuu, ei aiheudu ympäristölle 55 db:n ylittävää melua. Muistuttaja BB:n mainitsema jätelava, joka muistuttajan mielestä aiheuttaa melua, on siirretty uuteen paikkaan noin 100 m aikaisemmasta paikasta pohjoiseen. Metallilava on ympäröity häkeillä vaimentamaan kippaamisesta aiheutuvaa melua. Näin ollen mahdolliset meluhaitat on siirretty poispäin Sienitien asunnoista. Tramel Oy:n kuljetuksen tapahtuvat Vanhalta Porvoontieltä Korvasienentien kautta Tramel Oy:n tiloihin eikä Tramel Oy:ltä tapahtuva liikenne kulje

12 Sienitien kautta, samoin kuin mainittu metallilava on jo siirretty paikkaan, jossa se ei häiritse Sienitien asukkaita. CC:n muistutukseen hakija toteaa, että Tramel Oy ei lisää Sienitien liikennettä, eikä myöskään Heikinlaakson liikennettä. Tällä hetkellä autoja kulkee noin 3 4 päivässä, joka on suurin piirtein sama määrä, minkä edellinen yrittäjä toteutti samassa osoitteessa. Tramel Oy:n autot eivät käytä Sienitietä, vaan Vanhaa Porvoontietä ja Korvasienentietä. Näin ollen Sienitie on rauhoitettu kokonaan tavaraliikenteeltä hakijan toimesta. 12 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Tramel Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan sähkö- ja elektroniikkaromun (SEromu) vastaanottoon, käsittelyyn ja välivarastointiin sekä romumetallien, akkujen, loisteputkien ja energiansäästölamppujen vastaanottoon ja välivarastointiin Helsingin kaupungin Suurmetsässä sijaitsevalla kiinteistöllä osoitteessa Sienitie seuraavin lupamääräyksin: Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Vastaanotettavat jätteet 1. Tramel Oy saa vastaanottaa ja käsitellä sähkö- ja elektroniikkaromua enintään t/a ja muita hakemuksen mukaisia jätteitä ja jätemääriä yhteensä enintään t/a. Käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkaromu ja muovijäte ei saa sisältää nestemäisiä ongelmajätteitä. Kerralla varastoitavan jätteen määrä saa olla enintään noin 200 tonnia, josta ongelmajätteiden osuus saa olla enintään 25 tonnia. 2. Laitoksella ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Mikäli laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole tässä ympäristöluvassa sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. Toiminta-aika 3. Laitoksella saa harjoittaa toimintaa arkisin maanantaista perjantaihin arkipyhät pois lukien, klo ja lauantaisin klo yleiset juhlapäivät pois lukien. Melu 4. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu toiminnan vaatima liikenne mukaan lukien ei saa ylittää päivällä klo ekvivalenttimelutasoa (L Aeq ) 55 db lähimpien asuinrakennusten piha-alueilla.

13 13 Jätteiden varastointi, käsittely ja kuljetus 5. Toiminta-alue on aidattava ja alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminta on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- ja pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Mikäli roskaantumista pääsee tapahtumaan, ympäröivät lähialueet on siivottava viivytyksettä. 6. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava ja esikäsiteltävä valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkaromusta antaman asetuksen (852/2004) liitteen 3 kohtien 1. ja 2. mukaisesti asianmukaisella nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä. Sähkö- ja elektroniikkaromun varastointi- ja käsittelypaikassa on oltava vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla sekä vaaka jätteiden painon mittaamiseksi. Lisäksi varastointi- ja käsittelypaikassa on oltava tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen yms. muiden vaarallisten jätteiden varastointia varten. Muita jätteitä saa varastoida ulkona lavoilla. Eri jätejakeet on varastoitava toisistaan erillään. 7. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohjaveteen ja viemäriin on estettävä. Ongelmajätteet, kuten öljyt, öljyiset jätteet, kondensaattorit, elohopeakytkimet, akut, paristot, piirikortit ja radioaktiiviset laitteet sekä kuvaputkien pinnassa oleva loisteaine, on varastoitava katetussa tilassa sekä tiiviillä, nestettä läpäisemättömällä alustalla siten, kuin niistä on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava reunakorokkein varustetussa tilassa. Ongelmajätteiden varaston on oltava lukittava. 8. Vastaanotetusta ja esikäsitellystä edelleen jatkokäsittelyyn toimitettavasta sähkö- ja elektroniikkaromusta on poistettava kaikki nesteet ja ainakin seuraavat aineet, valmisteet ja komponentit: polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit elohopeaa sisältävät jätekomponentit paristot matkapuhelinten ja muiden laitteiden piirilevyt (>10 cm 2 ) väriainekasetit, nesteet ja tahnat sekä väriaineet bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit katodisädeputket täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC) kaasupurkauslamput nestekidenäytöt (>100 cm 2 ) ja tarvittaessa niiden kotelot sekä kaikki näytöt, joiden taustavalona on kaasupurkauslamppu ulkopuoliset sähkökaapelit tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit vaarallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit.

14 14 Edellä mainitut aineet, valmisteet ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä jätelain (1072/1993) 6 :n mukaisesti. 9. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet on toimitettava sellaiselle vastaanottopaikalle, jolla on lupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisenlaista jätettä. Vain hyödyntämiseen kelpaamattomat jätteet saa toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajätteiksi luokiteltavia jätteitä. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine, ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen energia. 10. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen ongelmajätteen käsittely. Ongelmajätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. 11. Jätteet on kuljetettava siten, ettei niitä kuljetuksen aikana pääse leviämään ympäristöön. Toimintaan liittyvät jätteiden kuljetukset on järjestettävä siten, että kuormauksista ja kuljetuksista ei aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa ihmisille tai ympäristölle. Kaikki jätteet on kuljetettava kunkin jätteen kuljetukseen soveltuvilla asianmukaisilla kuljetusvälineillä. 12. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on alueellisen ympäristökeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä. Jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. 13. Jätteiden kansainvälisissä siirroissa on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta ja jätelain 8 luvun määräyksiä jätteen siirrosta. Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi 14. Työkoneissa käytettävät polttoaineet, öljyt ja kemikaalit on varastoitava ja työkoneiden tankkaukset on tehtävä siten, että vuodot maaperään estetään. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja vähintään 100 %:n suoja-altaalla.

15 15 Varautuminen vahinkotilanteisiin 15. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle on laitoksella oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille. Laitoksella on myös oltava riittävä alkusammutuskalusto. Vastaava hoitaja Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen ja niiden leviämisen estämiseksi ja päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Laitteet on saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tramel Oy:n on laadittava suunnitelma toimimisesta onnettomuus-, häiriöja muissa vahinkotilanteissa. Suunnitelman mukaiset ohjeet on oltava kaikkien toimipaikalla työskentelevien tiedossa. 16. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille. Kirjanpito 17. Laitoksen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä tapahtumista on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä jäljempänä määräyksessä 18. esitetyt raportointia varten tarvittavat tiedot (kuten vastaanotetut jätteet, edelleen toimitetut jätteet ja häiriötilanteet). Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. Raportointi 18. Luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot