PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIKSEN PÄIVÄKOTIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIKSEN PÄIVÄKOTIIN"

Transkriptio

1 PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIKSEN PÄIVÄKOTIIN Arttu Liikala Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 2 TIIVISTELMÄ Liikala, Arttu. Perehdytyskansion tuottaminen perhekeskus Villa Familiariksen päiväkotiin, Helsinki 2002, 37 s. 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Tämän produktion tavoitteena oli tuottaa perehdytyskansio Helsingin Diakonissalaitoksen monikulttuurisen perhekeskus Villa Familiariksen päiväkodin työntekijöille. Produktio sai alkunsa Villa Familiariksen työyhteisön toiveesta. Perehdytyskansio on tuotettu tiiviissä yhteistyössä Villa Familiariksen työyhteisön kanssa. Ajoittain yhteistyötä tehtiin myös muun Helsingin Diakonissalaitoksen henkilöstön kanssa. Perehdyttämiseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä internetistä löytyvää tietoa on käytetty apuna tarvittaessa. Perehdytyskansion sisältö on jaettu aihealueittain seuraavien otsikoiden alle: johdanto, organisaatio, palvelut ja henkilökunta, perhekeskus Villa Familiariksen asiakkaat, toiminta-ajatus, eettiset periaatteet ja arvot, työkäytännöt, työturvallisuus, työsuojelu, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, yhteystiedot ja liitteet. Liitteinä on perehdytyskansiossa käsiteltäviä asioita tarkentavaa lisätietoa. Perehdytyskansion lisäksi produktioon kuuluu kirjallinen raportti. Raportissa määritellään perehdyttämisen käsite, tarkastellaan kahta päiväkotien perehdyttämisestä tehtyä tutkimusta sekä perehdyttämistä koskevaa lainsäädäntöä. Raportissa kuvataan myös Villa Familiarista työympäristönä sekä perehdytyskansion tuottamisen prosessi. Lopuksi raportissa perustellaan tehtyjä valintoja, arvioidaan prosessin työtapoja ja onnistumista sekä esitellään ideoita työpaikkojen perehdyttämiskäytäntöjen kehittämiseksi. Asiasanat: perehdyttäminen; produktio; päiväkodit

3 3 ABSTRACT Liikala, Arttu. The making of a work manual for the multicultural day-care centre of Villa Familiaris. Helsinki 2002, 37 pages, 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Church community work oriented degree programme in social welfare, health and education; Bachelor of Social Sciences. The aim of this production was to create a work manual for the workers at the multicultural children s day-care centre of Villa Familiaris, Helsinki Deaconess Institute s multicultural family center. The work manual aims to help in the initiation (work guidance) of new workers, unifying work practices and presenting Villa Familiaris to visitors. This production was begun from the wish of the Villa Familiaris work community. The work manual was produced in close co-operation with the Villa Familiaris work community and some co-operation with other personnel from the Helsinki Deaconess Institute. In creating the manual, literature, research and internet sites concerning initiation practices were used when needed. The content of the work manual is organized under the following titles: introduction, the organisation, services and personnel, clients of Villa Familiaris, activities and routines, ethic principles and values, work practices, work safety, occupational health and safety, the rights and responsibilities of the worker, contact information and appendices. The appendices provide more detailed information on the issues discussed in the work manual. In addition to the work manual, the production includes a written report. The report defines the concept of initiation, surveys two studies of initiation in day-care centres and Finnish legislation concerning initiation. The report also describes the work environment of Villa Familiaris and the process of creating the work manual. In addition, the report gives arguments for the choices made and evaluates the working methods and success of the process. Finally the report presents ideas about how to improve initiation in work places in general. Keywords: initiation; work guidance; production; day-care centre; kindergarten

4 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisen sisältö Perehdyttäminen päiväkodissa Päiväkodissa perehdyttämisen ominaispiirteitä Tutkimuksia perehdyttämisestä Perehdyttämistä koskeva lainsäädäntö MONIKULTTUURINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIS PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMISEN PROSESSI Kansion tuottamisen lähtökohdat Perehdytyskansio kehittämishankkeena Kehittämishankkeesta opinnäytetyöksi VILLA FAMILIARIKSEN PEREHDYTYSKANSIO Perehdytyskansion roolit Perehdytyskansio ja työyhteisön monikulttuurisuus Perehdytyskansion sisältö ja rakenne POHDINTA Prosessin arviointi Kehittämisideat LÄHTEET...37 LIITTEET Liite 1 Perehdytyskansion aihekysely...39 Liite 2 Palautetta ohjaavat kysymykset...40 Liite 3 Perehdytyskansiosta saatu palaute...41

5 5 1 JOHDANTO Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuottaa produktiona perehdytyskansio Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) monikulttuurisen perhekeskuksen Villa Familiariksen päiväkotiin. Perehdytyskansio palvelee päiväkodin uusien työntekijöitten perehdyttämistä, työpaikan työkäytäntöjen yhtenäistämistä ja työpaikkavierailijoille suunnattua työpaikan esittelyä. Luvussa kaksi kerron kirjallisuuden valossa siitä, mitä perehdyttäminen on. Lisäksi käyn kahden päiväkotimaailmassa tehdyn tutkimuksen pohjalta läpi sitä, minkälaisia kokemuksia perehdyttämisestä löytyy tämän päivän suomalaisissa päiväkodeissa. Lopuksi käyn läpi perehdyttämistä koskevaa lainsäädäntöä. Luvussa kolme kerron monikulttuurisesta päiväkodista, johon kansion tuotin. Aloitan sen kertomalla Helsingin Diakonissalaitoksesta, sen synnystä ja eri toimintamuodoista. Kerron, miten Villa Familiariksen toiminta nivoutuu Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaan sekä kuvaan Villa Familiariksen kautta tuotettuja palveluita, joihin myös monikulttuurisen päiväkodin palvelut kuuluvat. Luvussa neljä kerron perehdytyskansion tuottamisen prosessista. Prosessi kesti perehdytyskansion osalta helmikuusta lokakuuhun Perehdytyskansion ympärille rakentuvan opinnäytetyön raportoinnin osalta prosessi jatkui marraskuuhun Prosessin pituudesta johtuen kaikkia sen vaiheita ei voi yksityiskohtaisesti kirjoittaa ylös. Olen kuitenkin pyrkinyt kertomaan prosessista mahdollisimman kattavasti. Tavoitteenani on ollut, että lukijalle muodostuisi totuudenmukainen kuva siitä, miten perehdytyskansio syntyi, kehittyi ja sai lopullisen muotonsa. Raportissa mukana olevat liitteet liittyvät kansion tuottamisen prosessiin. Luvussa viisi kerron valmiin Villa Familiariksen monikulttuuriseen päiväkotiin tehdyn perehdytyskansion erityispiirteistä. Käyn läpi kansiolle määriteltyjä rooleja, työyhteisön monikulttuurisuuden vaikutusta kansioon sekä millaisen rakenteen alle sisältö on koottu.

6 6 Luvussa kuusi pohdin prosessia, jonka kautta perehdytyskansio syntyi. Prosessi oli melko pitkä ja työotteeni ajoittain haparoiva. Olen pyrkinyt kertomaan tapahtumista avoimesti ja rehellisesti. Toiveenani on, että lukija voisi oppia siinä kerrotuista onnistumisista ja epäonnistumisista ja sitä kautta hioa omaa työskentelyään paremmaksi. Lopuksi tuon esiin perehdyttämiseen liittyviä kehittämisideoita. 2 PEREHDYTTÄMINEN 2.1 Perehdyttämisen sisältö Työyhteisöön ja työhön perehdyttämisen tavoite on, että perehdytettävä uusi tulokas tai muutoksiin perehdytettävä pystyy mahdollisimman nopeasti työskentelemään itsenäisesti. Kaikkien osapuolten kannalta on siis tärkeätä, että perehdyttäminen on laadukasta ja tehokasta. Perehdyttämisen avulla pyritään asioihin ja ihmisiin tutustumisen lisäksi luomaan myönteistä asennoitumista työyhteisöä ja työtä kohtaan sekä sitouttamaan perehdytettävä työyhteisöön. Perehdyttäminen luo perustan työn tekemiselle ja hyvälle yhteistyölle. (Kangas 2000, 3-5.) Lepistön mukaan (2000, 64) perehdyttämisen tavoitteena on aikaansaada kattava sisäinen malli työstä. Sisäisellä mallilla tarkoitetaan ihmisen ulkoisesta ympäristöstä tuottamaa sisäistä vastinetta. Se sisältää käsityksiä eri asioiden keskinäisistä suhteista ja niiden kehityksestä, ennusteita, toimintatapoja jne. Sisäiset mallit ohjaavat ihmisen kaikkea toimintaa. Tiedon ja oppimisen lisäksi sisäisiin malleihin vaikuttavat tunteet ja arvot. Sisäisen mallin kehittyminen vaatii työpaikoilla mm. riittävän perusteellista ja yksityiskohtaista opastusta työhön sekä perehdyttämistä työpaikan sosiaaliseen ja fyysiseen työympäristöön. Åberg (2000, ; 1993, ) tarkastelee perehdyttämistä viestinnän näkökulmasta. Hän liittää perehdyttämisen osaksi henkilöstöhallinnon ja sisäisen koulutuksen työsarkaa. Tavoitteena on kiinnittää henkilö työyhteisöönsä. Åberg jakaa

7 7 perehdyttämisen koko työyhteisöön perehdyttämiseen ja työhön perehdyttämiseen. Åbergin mukaan työyhteisöön perehdyttämisessä on kyse työyhteisön yleisten pelisääntöjen kuten virallisten normien, vallitsevien sopimusten, työsääntöjen ja yleisten toimintaperiaatteiden, viestimisestä henkilöstölle. Työhön perehdyttäminen on yksityiskohtaisempaa kuin työyhteisöön perehdyttäminen eikä kohdistu vain uusiin tulokkaisiin. Työhön perehdyttäminen on vanhojen työtekijöiden kohdalla tarpeen mm. silloin, kun työmenetelmät tai työt muuttuvat. Muun muassa Lepistö (2000, 70), Tapiainen (1998, 5) ja Vartia (1992, 8) puhuvat Åbergin mainitsemasta työhön perehdyttämisestä termillä työnopastus. Työnopastus on siis osa perehdyttämistä. Sen tulisi olla suunnitelmallista toimintaa, jonka tavoitteena on antaa opastettavalle työtehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet. Niiden tulee sulautua yhteen ja muodostaa opastettavalle työstä sisäinen malli, jonka pohjalta syntyy taitava ja turvallinen työsuoritus. (Lepistö 1988, 11.) Åberg (2000, 207) mainitsee työnopastuksen toteuttajina ja keinoina muun muassa seuraavat: Työnopastaja, kouluttaja, lähin esimies sekä uusiin tehtäviin liittyvä kirjallinen ja muu tukiaineisto. Kankaan mukaan (2000, 7) on hyvä muistaa, että jokainen ammattitaitoinen ihminen ei ilman muuta ole hyvä perehdyttäjä ja opastaja. Siksi on tarpeen selvittää perehdyttävien avainhenkilöiden kehittämistarpeet ja tarvittaessa järjestää heille koulutusta. Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella on tehty kaksi pro gradu tutkielmaa perehdyttämisviestinnästä. Putkonen jakoi (Paimen 2002, 58-59) vuonna 1993 perehdyttämisviestinnän avoimeen ja ohjailevaan perehdyttämiseen: Avoimessa perehdyttämisessä tulokas on aktiivinen tiedon hankkija. Ilmapiiri on neuvotteleva ja vuorovaikutusta tapahtuu useaan suuntaan, jolloin suhteiden luominen on mahdollista. Avoimessa perehdyttämisessä hierarkkisuus on minimoitu. Ohjailevassa perehdyttämisessä ilmapiiri on autoritäärisempi ja viestintä on yksisuuntaisempaa organisaatiosta tulokkaalle suunnattua nopeaa tiedonvälitystä. Perehdyttämisessä vallitsee tällöin lähinnä opettaja oppilas suhde. Kyllösen vuonna 1999 valmistuneen (Paimen 2002, 59) pro gradu tutkielman mukaan avointa, tulokkaan aktiiviseen tiedonhankintaan perustuvaa perehdyttämistä pidetään parempana, koska tulokkaalla on silloin mahdollisuus itse vaikuttaa perehdyttämisen

8 8 sisältöön ja se vastaa hänen tarpeisiinsa. Ohjaileva perehdyttäminen on käyttökelpoinen tapa silloin, kun työn odotetut tulokset ovat hyvin standardoituja. Kyllönen päätyy suosittelemaan tulokaslähtöistä perehdyttämisviestintää, jolloin tulokkaan tarpeisiin vastaava perehdyttämisviestintä helpottaa sopeutumista enemmän kuin ennalta suunniteltu perehdyttämisohjelma. Tämä ei kuitenkaan tee organisaation perehdyttämissuunnitelmaa tarpeettomaksi, vaan se toimii perusrunkona, josta voidaan yhdessä tulokkaan kanssa poimia ne asiat, joita tulokas tarvitsee. Näin perehdyttämisestä tulee mielekäs vuorovaikutustilanne, jossa molempien osapuolten tiedot ja taidot pääsevät esille. Myös Vartian (1992, 6) mukaan työhön perehdyttäminen on osa henkilöstökoulutukseen kuuluvaa työpaikkakoulutusta. Vartia (1992, 10) jakaa perehdyttämisen viralliseen ja epäviralliseen perehdyttämiseen. Virallista perehdyttämistä ovat perehdyttämisohjelmien ja ohjeistojen mukainen työhön ja organisaatioon ja sen tehtäviin, työyhteisöön, työsuojeluun, työehtoihin jne. perehdyttäminen. Epävirallista perehdyttämistä voi olla esimerkiksi tulokkaan sopeuttaminen työyhteisön kirjoittamattomiin normeihin ja sääntöihin; miten työyhteisössä käyttäydytään, mitä saa tehdä ja mitä ei. Perehdyttämisen käsitteellä ei ole yhtä ainoaa tarkasti rajattua, yhteisesti sovittua, sisältöä. Eri määritelmien sisällöt ovat kuitenkin pitkälti samansuuntaisia. Edellisissä kappaleissa mainittujen lisäksi perehdyttämisen on ymmärretty tarkoittavan myös muun muassa: - kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla tulokas oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset (Perehdyttämisen tarkistuslista 2000, 8). - kaikkea opetusta, joka ajoittuu työhön tulon ja itsenäisen työskentelyn alkamisen väliin (Koistisen määritelmä; Vartia 1992, 8). - perustietojen antamista henkilöstölle työorganisaatiosta ja sen tavoitteista sekä työympäristöstä (työsuojelusanasto, Vartia 1992, 8). - niitä toimenpiteitä, joilla uusi jäsen tai organisaatiossa työpaikasta toiseen siirtyvä henkilö voi sopeutua uuteen työhönsä, organisaatioon ja muuhun henkilöstöön (Heinonen & Juuti 1998, 77). - tulokkaan neuvomisesta talon tavoille ja toimintaan (Tapiainen 1998, 5).

9 9 Kalimo & Lindströmin mukaan (Vartia 1992, 9) hyvä työhön perehdyttäminen on yksi psyykkisen työsuojelun ja työntekijän henkisen hyvinvoinnin turvaamisen keino. Hyvä perehdyttäminen on aina sekä perehdytettävän että koko työyhteisön etu (Vartia 1992, 8). Hyvä perehdyttäminen on suunnitelmallista. Suunnitelmallisuus luo toimintaan johdonmukaisuutta ja tehostaa sitä. Hyvin hoidettu perehdyttäminen vie aikaa, mutta siihen käytetty aika tulee monin verroin takaisin. Toisaalta aikaa ei aina tarvita paljon, vaan ajankäyttö riippuu siitä, miten varattu aika käytetään. Esim. puolen tunnin työnopastus ilman ulkoisia häiriötekijöitä on yleensä huomattavasti tehokkaampi kuin muutaman tunnin kestävä sekava opastus keskellä asiakasruuhkaa. Hyvä laatu ei yleensäkään maksa paljon, huono laatu virheineen maksaa aina. Huonosti hoidetun perehdyttämisen seurauksena syntyneiden virheiden korjaus, hävikki, tapaturmat ja onnettomuudet, poissaolot ja vaihtuminen tulevat kalliiksi. Perehdyttäminen vaikuttaa myös yrityskuvaan eli siihen kuvaan, joka ihmisillä on yrityksestä. Se taas vaikuttaa mm. siihen, miten halukkaita ihmiset ovat hakeutumaan kyseiseen yritykseen töihin. (Kangas 2000, 5-8.) 2.2 Perehdyttäminen päiväkodissa Perehdyttämistä on tutkittu viime aikoina melko laajasti. Vuonna 1992 Maarit Vartia tutki työhön perehdyttämistä sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa. Viestinnän näkökulmasta perehdyttämistä ovat tutkineet Seija Putkonen vuonna 1993 ja Merja Kyllönen vuonna Viimeisimpänä aihetta on tutkinut Erja-Liisa Paimen vuonna Seuraavassa alaluvussa käyn läpi sitä, mikä on ominaista perehdyttämiselle päiväkodissa. Sitä seuraavassa alaluvussa käyn läpi lähinnä Vartian (1992) ja Paimenen (2002) tutkimusten valossa sitä, miten perehdyttäminen on toteutettu päiväkodeissa ja millaisia kokemuksia perehdyttämisestä on sekä perehdyttäjillä, että perehdytettävillä.

10 Päiväkodissa perehdyttämisen ominaispiirteitä Päiväkotiolosuhteissa käytetyin ja tunnetuin perehdyttämistapa lienee työssä oppiminen silloin, kun se ymmärretään tekemällä oppimiseksi. Päiväkotiyhteisössä työn luonne on lähes poikkeuksetta ryhmätyötä, joka asettaa perehdyttämiselle erityisiä haasteita. (Paimen 2002, 63.) Keskinen käsittelee (Paimen 2002, 63) uuden työyhteisön, vasta toimintansa aloittaneen päiväkodin, problematiikkaa ja toteaa, että työntekijöiden ei voida olettaakaan toimivan tehokkaasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi siitä syystä, että yksilöistä ei vielä ole muodostunut ryhmää. Ryhmän muodostuminen vie aikaa, koska tutustumisvaiheen jälkeen on luotava yhteiset arvot, normit, säännöt ja tavoitteet. Vastaavanlainen on tilanne niissä päiväkodeissa, joissa on ollut henkilövaihdoksia. Yhdenkin ryhmän jäsenen vaihtuminen tekee ryhmästä aina uuden. Päiväkotityön hektisen luonteen takia työntekijöiden ja myös esimiehen voi olla vaikea hyväksyä ja sietää sitä, että ryhmän muotoutuminen toimivaksi vie aikaa. Jokainen ryhmän jäsen on kuitenkin vastuussa ryhmän muotoutumisesta, eikä kukaan voi jättäytyä tämän prosessin ulkopuolelle. Jokainen yksilönä vaikuttaa ryhmän toimivuuteen ja ilmapiiriin, joko poissaolevuudellaan tai innostavuudellaan. Villa Familiariksen päiväkodin työyhteisö ja asiakaskunta on lisäksi monikulttuurinen. Sekä asiakaskunnasta että työntekijöistä noin puolet on kotoisin Suomen ulkopuolelta. Uskoisin monikulttuurisuuden tuovan vielä lisää haasteita yhteisten arvojen, normien, sääntöjen ja tavoitteiden luomiseksi. Työnopastuksen kannalta päiväkotiympäristö moninaisine tehtävineen on erittäin hyvä toimintakenttä. Työturvallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta siivous ja ruokahuolto ovat alueita, joissa erityisesti tarvitaan tehtäväkohtaista työnopastusta. Päiväkotien toimiessa vaihtuvien sijaisten ja määräaikaisten työsuhteiden paineessa tilannetta helpottaisi, jos talossa olisi henkilö tai henkilöitä, jotka olisivat perehtyneet tiettyihin työtehtäviin ja heillä olisi käytössään myös asianmukaiset, kirjalliset työnopastusohjeet. Näin opastus voitaisiin toteuttaa myös kiireisessä tilanteessa ja uusi työntekijä saataisiin mahdollisimman pian mukaan työvoimavahvuuteen. (Paimen 2002, 68.)

11 Tutkimuksia perehdyttämisestä Tässä luvussa keskityn vertailemaan keskenään Vartian (1992) ja Paimenen (2002) tutkimusten tuloksia. Lisäksi lopussa tarkastelen hieman Vartian tutkimuksesta esiinnousseita teemoja myös muun aiheeseen liittyvän kirjallisuuden valossa. Vartian (1992, 7, 21-23) tutkimuksessa perehdyttämistä tarkasteltiin laajasti sekä työhön että työyhteisöön ja organisaatioon opastuksena ja tutustuttamisena. Tutkimuksessa selvitettiin näiden eri osa-alueiden osuutta saadussa perehdyttämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin työn, työyksikön ja organisaation tuntemista ja koettua hallintaa sekä tunteen yhteyksiä saatuun perehdyttämiseen. Tärkeä tutkimuksen kohde oli myös saadun perehdyttämisen yhteydet tulokkaan viihtymiseen ja hyvinvointiin työssä. Tutkimus suoritettiin kyselynä keskisuomalaisen kaupungin sosiaalitoimen ja terveydenhuollon uusille työntekijöille, tulokkaille. Tilastolliseen analyysiin palautui 230:stä kohderyhmänä olleesta tulokkaasta 134 henkilön vastaukset. Vastaajista 64 työskenteli päiväkodissa. Tässä keskityn käsittelemään tutkimusta päiväkodin näkökulmasta käsin. Paimen (2002) tutki pro gradu -tutkimuksessaan päiväkotien sisäistä perehdyttämistoimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään, miten päiväkodin johtajat ja viimeksi työyhteisöön tulleet työntekijät kokevat tämänhetkisen tilanteen työhön perehdyttämisessä. Tutkimuksen avulla haluttiin myös saada selville, mitä asioita johtajat ja työntekijät pitävät tärkeinä perehdyttämisessä ja millaisia ovat heidän omat kokemuksensa perehdyttämisestä. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2001 Helsingin kaupungin koillisen sosiaalikeskuksen päiväkodeista, joita oli 62. Tutkimusaineiston keruumenetelmänä käytettiin avoimen esseen kirjoittamista. Vastausprosentiksi muodostui johtajien osalta 71 prosenttia ja työntekijöiden osalta 66 prosenttia. Paimenen tutkimuksen mukaan päiväkodin johtajat kokivat ylivoimaisesti tärkeimmäksi arkikäytäntöjen sujuvuudesta huolehtimisen erityisesti niiltä osin, kuin se koski jokapäiväisistä toimintatavoista ja ajoista, säännöistä ja yleisistä periaatteista kertomisen. Myös päiväkodin työntekijät näyttävät pitävän toimintatavoista ja

12 12 säännöistä kertomista tärkeänä. (Paimen 2002, ) Vartian tutkimuksen mukaan perehdyttämisen osa-alueista erityisen tärkeitä ovat työyhteisö, työtoverit ja esimiehet. Myös mm. omat työtehtävät, työn tavoitteet ja vastuualueet, sekä työyhteisön tehtävät, tavoitteet sekä toimintatavat mainitaan. Tärkeää on kertoa paitsi se, miten joku asia tehdään, myös se, miksi se tehdään juuri niin. (Vartia 1992, 75.) Sekä johtajat, että työntekijät pitivät työntekijän omaa aktiivisuutta tärkeänä. Molemmat näkivät perehdyttämisen merkityksen tärkeänä yhteishengen luomisessa, sopeutumisessa, jaksamisessa ja sitoutumisessa. (Paimen 2002, ) Myös Vartian tutkimuksessa oma aktiivisuus nousi keskeiseksi perehdyttämismuodoksi. 90 % päiväkodin tulokkaista kyseli itse asioita. Hyvällä perehdyttämisellä voidaan vaikuttaa myös työntekijän viihtymiseen ja hyvinvointiin työssä. Perehdyttämisen osa-alueista koettu stressi oli erityisesti yhteydessä siihen, miten hyvin tulokas oli tutustutettu työyhteisöön. Työtä koskevista asioista tärkeitä stressin kannalta olivat perehdyttäminen omaa työtä koskeviin lakeihin ja määräyksiin sekä työn- ja vastuunjakoon työyksikössä. (Vartia 1992, 43, ) Toimintaa ohjaavien arvojen ja ammatillisuuden esille tuominen jäi johtajien kirjoitelmissa hyvin vähäiseksi. Monet työntekijät kuitenkin kaipasivat toimintaa ohjaavista arvoista ja ammatillisuudesta keskustelemista. (Paimen 2002, ) Vartian tutkimuksessa arvojen merkitys ei noussut selvästi esille, eikä sitä tutkimuksessa erikseen käsitelty. Kuitenkin mm. johtopäätöksissä esitetty toteamus, että on tärkeää kertoa paitsi se, miten joku asia tehdään, myös se, miksi se tehdään juuri niin (Vartia 1992, 75), sisältää nähdäkseni sekä arvoista että ammatillisuudesta keskustelemisen. Vartian tutkimuksessa kysyttiin myös perehdyttämistarpeita jatkossa. Erään tulokkaan toive, että perehdytyksessä saataisiin lisätietoa siitä, mikä on tavoite ja mitä keinoja käytetään, jotta se saavutetaan (Vartia 1992, 60), ainakin mahdollistaa myös arvoista ja ammatillisuudesta keskustelemisen. Suurin osa johtajista näkee selkeästi oman vastuunsa perehdyttämisessä ja lähes kaikki johtajat myös delegoivat perehdyttämisen eteenpäin. Vastauksista ei voi päätellä, kuinka suunnitelmallista ja systemaattista perehdyttämisen delegointi on. Perehdyttämismateriaalin käyttö on hyvin hajanaista. Vain muutamalla johtajalla on ajan tasalla olevat perehdyttämiskansiot ja nämä johtajat suosivat myös

13 13 henkilökohtaisen perehdyttäjän käyttöä. Suurin osa johtajista käyttää satunnaisesti erilaista materiaalia. Työntekijät kaipasivat kirjallista materiaalia perehtymisen tueksi, ja heidän toiveenaan oli henkilökohtaisen perehdyttäjän saaminen sekä perehdyttämisen vuorovaikutteisuus. (Paimen 2002, ) Vartian tutkimuksessa päiväkodissa perehdyttämisen työtehtäviin hoitivat useimmin työtoverit yleensä (63 %) ja lähin esimies (52 %). Nimetty työtoveri hoiti työtehtäviin perehdyttämisen kolmanneksen (33 %) kohdalla. Yleensä tulokasta ovat ilmeisesti perehdyttäneet useammat henkilöt, mikä näkyy siinä, että kokonaissummaksi tulee yli 100 %. Vartian tutkimuksessa suosittuja perehdytysmuotoja olivat tulokkaan itsensä asioista kyseleminen (90 %), keskustelu (65 %) ja henkilökohtainen opastus (63 %). Päiväkotien tulokkaista joka toisen (49 %) kohdalla perehdyttämisessä käytettiin kirjallista materiaalia. (Vartia 1992, ) Johtajat kokivat ajan puutteen kipeimmäksi ongelmaksi ja esteeksi kunnollisen perehdyttämisen toteutumisessa. Myös työntekijät pitivät tärkeänä ajan antamista sekä uusien asioiden jaottelua pienempiin kokonaisuuksiin perehtymisvaiheessa. (Paimen 2002, ) Vartian tutkimuksessa niistä päiväkodin työntekijöistä, jotka kokivat omassa perehdyttämisessään puutteita, 63 % totesi, että heidän esimiehellään ei ole ollut aikaa ja 38 % että työtovereilla on ollut liian kiire omissa töissään. (Vartia 1992, 47.) Kaikissa niissä johtajien kirjoituksissa, joissa kerrottiin heidän itse saamastaan perehdyttämisestä, kokemukset olivat negatiivisia: joko perehdyttämistä ei ollut lainkaan tai se oli erittäin huonosti järjestetty. Monet johtajista tunsivat tarvitsevansa sekä lisäkoulutusta että lisämateriaalia perehdyttämiseen. Myös työntekijöiden kokemuksissa selkeästi negatiivisia kokemuksia oli enemmän kuin selkeästi positiivisia. (Paimen 2002, ) Vartian tutkimuksessa päiväkodin tulokkaista 16 % koki saamansa perehdytyksen huonoksi, 40 % kohtalaiseksi ja 44 % hyväksi (Vartia 1992, 44). Työntekijöillä koko henkilökunnan vastuullinen suhtautuminen perehdyttämiseen, tiedon avoin jakaminen ja ystävällisyys olivat niitä tekijöitä, jotka olivat merkittävimmin vaikuttaneet positiivisen kokemuksen muodostumiseen. Tyytyväisyyteen vaikutti hyvän työhaastattelun lisäksi ajan antaminen ja keskusteluhetket, vaikka lyhyetkin, useampana päivänä. Lisäksi nämä työntekijät olivat

14 14 saaneet ajan tasalla olevan perehdyttämiskansion, toimintasuunnitelmia ja esiopetuksen opetussuunnitelman luettavakseen. (Paimen 2002, ) Negatiivinen kokemus oli aiheutunut kiireisestä, jopa välinpitämättömästä ilmapiiristä ja kirjallisen materiaalin puutteesta. Työntekijöistä kukaan ei maininnut kokeneensa työyhteisön valmistautuneen tulokkaan saapumiseen, vaikka muutama työntekijä oli käynyt työyhteisössä ennen työsuhteen aloittamista. Kokonaiskuva ensimmäisistä työviikoista muodostui tämän tutkimuksen valossa sellaiseksi, että työntekijä oli johtajan suorittaman nopean esittelyn ja työsopimuksen kirjoittamisen jälkeen ohjattu omaan ryhmäänsä, jossa lähin työtoveri oli työn lomassa kertonut tärkeimpiä työhön liittyviä toimintatapoja ja sääntöjä. Jotain kirjallista materiaalia oli ollut tarjolla. (Paimen 2002, ) Vartian tutkimuksessa työyhteisön ilmapiiri vaikutti saatuun perehdyttämiseen. Ne, jotka kokivat saamansa perehdyttämisen hyväksi, totesivat työyhteisön ilmapiirin leppoisaksi ja mukavaksi (63 %) tai kannustavaksi, uusia ideoita rakentavaksi (58 %). Minusta oli yllättävää, että 40 % tulokkaista totesi saaneensa hyvän perehdytyksen, vaikka työyhteisön ilmapiiri oli jännittynyt, kiireinen ja stressaava. Sen sijaan työpaikoilla, joissa oli ennakkoluuloinen ja vanhoista kaavoista kiinni pitävä ilmapiiri, vain 6 % koki saaneensa hyvän perehdytyksen. Ne päiväkodin työntekijät, jotka kokivat saamassaan perehdyttämisessä puutteita, totesivat aikaisemmin mainitun ajan puuttumisen lisäksi seuraavia syitä. Perehdyttäminen ei ole ollut riittävän suunnitelmallista (83 %), perehdyttämiselläni ei ole ollut varsinaista vastuuhenkilöä (60 %), työpaikallani ei ole olemassa selkeää perehdyttämissuunnitelmaa ja käytäntöä (60 %), perehdyttämistäni ei ole pidetty tärkeänä (41 %), minun oletettiin jo tietävän kaiken (50 %). (Vartia 1992, ) Vartian tutkimuksessa kävi ilmi, että perehdyttämistä kaivataan myös omaa työyhteisöä laajemmalta, koko organisaatiosta. Erityisesti vakituiset työntekijät tarvitsevat kehyksen, johon sijoittaa oma työ ja työyksikkö tehtävineen. Tämä siitä huolimatta, että työhön ja työhön tultaessa opitaan ensin oma työ ja siihen läheisimmin liittyvät asiat, sitten oma työyksikkö ja vasta sen jälkeen laajennutaan oppimaan ja hallitsemaan koko organisaation tasoisia asioita, tavoitteita ja toimintoja. (Vartia 1992, 67, 75.)

15 15 Organisointi on tapahtuma, jossa ihmiset liittyvät yhteen saavuttaakseen sellaisia päämääriä, joihin he yksinään eivät pystyisi. (Åberg 2000, 55). Konosuke Matsushita sanoo organisaatiosta seuraavasti (Sarala & Sarala 1996): useat pienet aivot ovat parempi vaihtoehto kuin harvat isot aivot, kun organisaatio on saatava toimimaan tehokkaasti. Organisaatiossa erillisten yksilöiden ja ryhmien toiminnan on nivouduttava yhteen ja toimintakokonaisuuden tulee kehittyä yhteisöllisenä toimintana. Tällöin voidaan puhua oppivasta organisaatiosta. (Sarala 1988, 131.) 2000-luvun taitteessa ryhmien ja organisaatioiden ajatellaan oppivan oppimaan ratkaisemalla itse ongelmiaan ja kehittämällä toimintatapojaan inhimillisten oppimisresurssien suunnitelmallisen hyödyntämisen avulla (Järvinen, Koivisto & Poikela 2002, 8). Kun työpaikoilla suunnitellaan perehdyttämistä tai työpaikkakoulutusta, tulisi samalla suunnitella myös, miten oppimista seurataan ja miten se arvioidaan. Seurannan avulla voi varmistaa suunnitelman onnistumisen: saavutettiinko tavoitteet? Konkreettisia seurannan apuvälineitä ovat muun muassa perehdyttämisen tarkistuslistat sekä perehdyttämisen seurantakeskustelut. (Kangas 2000, 8, 16.) Vartian tutkimus (1992, 73) kertoo kuitenkin, että päiväkotien tulokkaiden kohdalla perehdyttämisen tuloksia oli seurattu vain vajaa viidenneksen (18 %) kohdalla. Useimmin seuranta oli tapahtunut keskustelemalla esimiehen kanssa. Ne Paimenen tutkimukseen osallistuneet työntekijät, jotka olivat toimineet perehdyttäjinä omassa työyhteisöissään, olivat tehneet sen oma-aloitteisesti. Toiminnan kannustimena oli ollut lähinnä oma sosiaalinen luonteenlaatu ja myötätunto uutta työntekijää kohtaan. Näistä vastauksista kuvastui halukkuus toimia myöhemminkin perehdyttäjänä ja tarve saada käyttöönsä ajantasainen perehdyttämismateriaali, joka säästäisi aikaa ja toisi tehtävään varmuutta. (Paimen 2002, ) 2.3 Perehdyttämistä koskeva lainsäädäntö Heinosen & Järvisen mukaan (Paimen 2002, 60) voimassa olevan sopimuskäytännön mukaan työnantaja on velvollinen järjestämään tarvittavan perehdyttämiskoulutuksen. Siihen velvoittaa myös lainsäädäntö. Helsingin Diakonissalaitoksessa järjestetään HDL:n säätiötä koskevia yleisiä asioita käsittelevä perehdytystilaisuus kaksi kertaa

16 16 vuodessa. Muilta osin perehdyttäminen on jätetty kunkin työyksikön esimiehen vastuulle. Työturvallisuuslain (27/87) 34 :ssä mainitaan työnantajan velvollisuus perehdyttää työntekijä riittävästi työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin. Työntekijä on perehdytettävä myös uusien koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja niistä johtuviin menetelmiin sekä lukuisiin menettelytapoihin, joita aiheutuu koneiden ja laitteiden puhdistuksessa, huollossa ja korjauksessa. Työturvallisuuslain (1132/97) 9 :n mukaan työnantajan on tarkoin otettava huomioon kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon sekä hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi joutumasta työssä alttiiksi tapaturmille tai saamasta työn johdosta haittaa terveydelle. Työnantajalla tulee olla turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. (Paimen 2002, 61.) Työturvallisuuslaki (144/93) asettaa 9 ja 35 :ssä velvoitteita myös työntekijälle. Työntekijän on tarkoin noudatettava, mitä hänen velvollisuudekseen säädetään ja käytettävä hänelle tapaturmien ja terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä sekä muutoinkin saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän on myös viipymättä ilmoitettava työnantajalle koneissa, laitteissa tai työolosuhteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. Työntekijä voi myös esittää työnantajalle tarpeellisia korjausehdotuksia. Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava myös ajan tasalla olevasta työsuojeluasioiden tiedottamisesta työpaikallaan niin, että näitä asioita voidaan riittävän ajoissa ja asianmukaisesti käsitellä. (Paimen 2002, 61.) Perehdyttämistä sivuavia lakeja ja asetuksia löytyy edellisten lisäksi seuraavista (Kangas 2000, ): - laki nuorista työntekijöistä (998/93, 10 ) - asetus nuorten työntekijäin suojelusta (508/86, 5 ) - pelastustoimiasetus (857/99, 10 )

17 17 - asetus työsuojelun valvonnasta (954/73, 17 ja 29 ). - työterveyshuoltolaki (743/78) (Vartia 1992, 15; Lepistö 1988, 8-9). Paimenen mukaan (2002, 61-62) lakisääteinen työhön opastaminen ja perehdyttäminen näyttää keskittyvän hyvin suppealle alueelle käsitellessään vain työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin kohdistuvia asioita. Lain sisältämä kehotus työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä huolehtimiseen voisi parhaimmassa tapauksessa sisältää kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat työntekijän sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja jotka edistävät myös työpaikan henkistä työsuojelua. Tätä ei laissa tai asetuksessa ole kuitenkaan erikseen mainittu, joten jokaisen yksittäisen esimiehen tehtäväksi tällöin jää miettiä, missä määrin nämä asiat otetaan huomioon omassa organisaatiossa. Asia jää siis esimiehen oman ammattietiikan ja myös pitkäjänteisen suunnittelu- ja organisointikyvyn varaan. Voisi todeta, että varsinaista perehdyttämistä ei ole laissa määrätty, mutta perehdyttäminen työturvallisuusasioihin on lakisääteinen asia. Vartia (1992, 15) näkee asian toisin. Hänen mukaansa työturvallisuuslain (27/87) 34 :n yleisperusteluissa todetaan, että opetuksen ja ohjauksen riittävyydellä on tärkeä merkitys paitsi välittömien tapaturmavaarojen torjumiseksi myös työstä aiheutuvan henkisen rasituksen vähentämiseksi. Lain laatijat ovat kiinnittäneet lisäksi erityistä huomiota työyhteisöön, työtovereihin ja esimieheen tutustuttamiseen. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että työntekijälle annettavan opetuksen keskeisenä osana on pidettävä työntekijän tutustuttamista työpaikan työntekijöihin sekä esimies- ja johtotehtävissä oleviin samoin kuin työtiloihin ja eri toimintayksiköihin. Tämän ohella, mutta opetusjärjestyksen kannalta vasta seuraavana, on yhtä keskeisellä sijalla työn asianmukainen suorittaminen samoin kuin työhön liittyviä vaaroja koskevan opetuksen antaminen. Lepistön mukaan (1988, 9) lakimääräykset ovat luonteeltaan periaatteellisia. Siten yksityiskohtaiset perehdyttämis- ja työnopastusohjeet on laadittava toimiala-, yritys-, työpaikka- ja tehtäväkohtaisesti.

18 18 Uusi voimaan tuleva työturvallisuuslaki (738/2002) nostaa työn henkisen ja fyysisen kuormittavuuden, ergonomian, väkivallan uhan, häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun sekä yksintyöskentelyn perinteisten kone- ja laiteturvallisuuden sekä tapaturmien ja ammattitautien torjumisen rinnalle. Laki korvaa nykyisen vuodelta 1958 olevan lain kokonaisuudessaan. Uusi työturvallisuuslaki korostaa työnantajan velvollisuutta tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja siitä aiheutuvat vaarat. Velvollisuuksia säädetään myös työntekijöille. Työntekijää pidetään aktiivisena toimijana, jonka tulee käytettävissään olevin keinoin huolehtia omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Usean työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan yhteisellä työpaikalla selkeytetään eri toimijoiden velvollisuuksia. Yhteistä työpaikkaa koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi toimialasta riippumatta kaikilla yhteisillä työpaikoilla. Lakia sovelletaan työ- ja virkasuhteisten sekä niihin rinnastettavien töiden lisäksi moniin muihin työnteon muotoihin. Osittain sen piiriin tulee myös vapaaehtoistyö. Tavanomainen harrastustoiminta ja ammattiurheilu kuitenkin jäävät lain ulkopuolelle. (Työturvallisuuskeskus 2002). Edellä mainitun työturvallisuuskeskuksen internet lähteen kanta on siis lähempänä Paimenen kuin Vartian näkemystä siinä, että vanhassa laissa työn henkisen kuormittavuuden huomioonottaminen on ollut vähäisempää kuin perinteisien kone- ja laiteturvallisuuden sekä tapaturmien ja ammattitautien huomioiminen. 3 MONIKULTTUURINEN PERHEKESKUS VILLA FAMILIARIS Tuotin perehdytyskansion Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämää Villa Familiariksen monikulttuurista päiväkotia varten. Helsingin Diakonissalaitos on vuonna 1867 everstinna Aurora Karamzinin aloitteesta ja taloudellisella tuella perustettu säätiö. Saksalaisen mallin mukaan tässä Suomen ensimmäisessä Diakonissalaitoksessa hoidettiin sairaita ja koulutettiin diakonissoja, autettiin köyhiä ja huolehdittiin kodittomista lapsista. Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Diakonissalaitosta ja harjoittaa kristillistä palvelutoimintaa kouluttamalla diakoniatyöntekijöitä, järjestämällä sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutusta, tarjoamalla terveydenhuollon ja

19 19 sosiaalialan palveluja, edistämällä yleistä sosiaalista vastuuta, sekä harjoittamalla ja tukemalla tieteellistä tutkimusta. Helsingin Diakonissalaitos on vanhin Suomen viidestä, itsenäisestä diakonialaitoksesta. Muut diakonialaitokset toimivat Lahdessa, Pieksämäellä, Porissa ja Oulussa. Villa Familiaris on Helsingissä toimiva monikulttuurinen perhekeskus. Se on osa Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyötä, joka tarjoaa lastensuojelun avo- ja laitospalveluja sekä monikulttuurisen päivähoidon sekä perhetyön palveluja. Villa Familiariksen tavoitteena on edistää suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Työ on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Villa Familiariksen toimintamuotoja ovat Vuosaaren kartanossa toimiva monikulttuurinen päiväkoti sekä kartanon pihapiirissä sijaitsevassa Pehtorilan perhekeskuksessa toimiva avoin päiväkoti. Avoimessa päiväkodissa järjestetään monimuotoista ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta suomalaisille ja maahanmuuttajille, lapsille ja aikuisille. Keskeisellä sijalla on vanhemmuuden tukeminen. Pehtorilasta käsin tehdään myös suomalaisille ja maahanmuuttajille suunnattua perhetyötä sekä maahanmuuttajille suunnattua miestyötä. Päiväkodissa on kaksi kokopäiväistä lapsiryhmää, joissa päivähoitoa, varhaiskasvatusta ja esiopetusta annetaan 42:lle 1-6-vuotiaalle lapselle. Päiväkodin henkilökuntaan kuuluu johtajan lisäksi kaksi pedagogia, neljä lastenhoitajaa, yksi siviilipalvelusmies, emäntä ja siistijä. Lisäksi tehdään yhteistyötä mm. Pehtorilan perhetyöntekijöiden ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Villa Familiariksen päiväkodin monikulttuurisuus ei näy ainoastaan siinä, että noin puolet lapsista on maahanmuuttajia, vaan myös työyhteisöstä noin puolet on maahanmuuttajia. Päiväkodin toiminnassa painottuu yhteisö- ja luontokasvatus.

20 20 4 PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMISEN PROSESSI 4.1 Kansion tuottamisen lähtökohdat Perehdytyskansio sai alkunsa helmikuussa Olin silloin Työ, työyhteisöt ja johtajuus jakson käytännön harjoittelujaksolla Villa Familiariksessa. Yksi harjoittelun tavoitteista oli toteuttaa pienimuotoinen työyhteisön kehittämishanke. Harjoitteluohjaajanani oli monikulttuurisen lapsi- ja perhetyön johtaja Mirja Varis. Kun kerroin hänelle kehittämishanketehtävästä, hän toi esille Villa Familiariksen työyhteisön pitkäaikaisen toiveen saada käyttöönsä perehdytyskansio, johon koottaisiin tarpeellista tietoa työskentelyn tueksi. Itselläni ei ollut vielä tässä vaiheessa opinnäytetyöaihetta ja olin etsinyt opinnäytetyöni aiheeksi jotakin konkreettista ja käytännönläheistä. Perehdytyskansio näytti soveltuvan hienosti sekä kehittämishankkeeksi että opinnäytetyöksi ja olisi hyvin työelämälähtöinen. Minulla ei vielä tässä vaiheessa ollut opinnäytetyön ohjaajaa, joten kysyin harjoittelua ohjaavan opettajani mielipidettä asiaan. Hän oli yhtä mieltä kanssani perehdytyskansion soveltuvuudesta opinnäytetyön aiheeksi. Alussa ajatuksena oli tuottaa kaksi kansiota. Ajatuksena oli, että vaikka päiväkodin ja Pehtorilan työkäytännöt ja perehdytystarpeet ovat monelta osin yhteneväisiä, ne eroavat kuitenkin toisistaan niin paljon, että kumpikin tarvitsee oman perehdytyskansion. Lisäksi Varis toi esiin ajatuksen kansiosta esittelyn tukena tilanteissa, joissa Villa Familiarikseen tulee vierailijoita tutustumaan paikkaan ja sen toimintaan. Tätä varten ajateltiin jossain vaiheessa tuottaa kokonaan oma, ns. esittelykansio. Varis toi esille myös sen, että kansion tulee myös ulkoasultaan houkutella lukemaan. Toinen erityisesti työyhteisön äidinkielellisesti moninaisesta taustasta johtuva näkökulma oli, että tekstin kielelliseen ymmärrettävyyteen piti kiinnittää erityistä huomiota. Variksen rooli kansion tuottamisessa, varsinkin alkuvaiheessa, on ollut merkittävä. Hän välitti minulle työyhteisön näkemyksiä sekä auttoi minua hahmottamaan, mistä kansion tuottamisessa oikeastaan on kysymys. Minä en ollut suuremmin tutustunut perehdytyskansioihin aiemmissa työpaikoissani, eikä minulla ollut tietoa, mitä tällaiset kansiot yleensä sisältävät tai miten niiden sisältö

MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO

MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO MIKKELIN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN PEREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta Kirsi Kuitunen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon

Päivi Pikkarainen. Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Päivi Pikkarainen Perehdytysopas Vuokatin ravintola Amarilloon Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Kevät 2009

Lisätiedot

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA

Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Riikka Hyvärinen PEREHDYTTÄMINEN ROKUAN KUNTOKESKUKSEN HOTELLIN VASTAANOTOSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailun ko. Syksy 2007 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2014 Petri Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS

VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS - 1 - Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Restonomi 2011 Anette Saarikko VIIKINKIRAVINTOLA HARALD OY:N TYÖVIIHTYVYYS Miten henkilökunta voi työssään - 2 - OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO

KOTIHOIDON PEREHDYTYSKANSIO KOTIHOIDON EREHDYTYSKANSIO Raportti kansion laatimisesta ja arvioinnista Halmeslahti Niina Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, ieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILITOIMISTOLLE

VISMA ECONET PRO KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILITOIMISTOLLE Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Yevheniya Strelets VISMA ECONET PRO KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILITOIMISTOLLE OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET ESIMIEHEN TEHTÄVÄT SEKÄ OIKEUDELLISET VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Hannele Jääskä Mirva Lehtonen Opinnäytetyö Marraskuu 2010 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta

Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Tuhkanen, Susanne 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Toimihenkilöiden näkemys perehdytyksen onnistumisesta Susanne Tuhkanen Liiketalouden

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖELÄMÄN ASIANTUNTIJOIDEN KOKEMUKSIA MENTORINA TOIMIMISESTA SOSIAALIALANOPISKELIJOILLE LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUSSA Laila Kasanen ja Sirkku Kosunen Opinnäytetyö Syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Marika Kontio Työsuojelun toimintaohjelma Muokattava toimintaohjelma kaupan alan erikoismyymälöihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Riitta Hirvonen Kuopion Kriisikeskus Hilkka Karvonen Tietovire Oy Työsuojelurahasto SISÄLLYSLUETTELO Henkisen työsuojelun toimintaohjelman

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot