Omaisen saama tuki saattohoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaisen saama tuki saattohoidossa"

Transkriptio

1 ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalanlaitos Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Hakala, Tuija, Järvinen, Marja & Lahtinen, Tarja. Omaisen saama tuki saattohoidossa. Lahti. Syksy Diakonia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalanlaitos. Sairaanhoitaja AMK. Surua esiintyy kaikkialla hoitotyössä. Koska elämästä luopuminen koskettaa aina myös potilaan omaisia, tämä luo tarpeen surevien hoitotyölle. Omaisen merkitys ja tukeminen ovat keskeistä saattohoidossa. Omaiset tarvitsevat tukea läheisen sairauden loppuvaiheessa ja elämän päättymisessä. Hoitajat ovat omaisten surussa kanssakulkijoina, jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaisen selviytymiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa omaisten hoitohenkilökunnalta saamaa tukea Heinolan kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla. Tutkimuksessa käsitellään tiedollista, emotionaalista ja hengellistä tukea. Tutkimuksen avulla saattohoito-osaston henkilökunta saa arvokasta tietoa ja he voivat löytää uusia näkökulmia työhönsä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se toteutettiin yksilöllisten teemahaastattelujen avulla. Kohderyhmä muodostui seitsemästä omaisesta. Haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta tutkittavien kotona. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimustulosten mukaan suurin osa omaisista koki saaneensa tiedollista ja emotionaalista tukea riittävästi. Erittäin tärkeänä pidettiin tiedon saantia läheisen voinnista sekä mahdollisuutta saada keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Hengellisen tuen saannissa oli puutteita suurella osalla omaisista. Omaiset pitivät hengellisen tuen saamista tärkeänä, toisaalta osa ei sitä olisi edes halunnut tai sitä ei osattu pyytää. Omaisten saama hengellinen tuki musiikin muodossa koettiin hyvänä. Kokonaisuudessaan omaiset olivat tyytyväisiä saamaansa tukeen ja läheisensä hoitoon osastolla. Omaisille jäi osaston toiminnasta hyvä mieli ja hoitohenkilökuntaa pidettiin ammattitaitoisena ja saattohoitotyöhön sopivana. Hoitajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä kohdata saattohoidossa olevia potilaita ja omaisia. Tuloksista tehtyjen johtopäätösten mukaan tulee hengellisen tuen antamiseen kiinnittää jatkossa huomiota. Koulutuksen avulla henkilökunta kokee hengellisistä asioista puhumisen luontevammaksi ja siten tärkeäksi osaksi saattohoitoa. Asiasanat: saattohoito, omainen, tukeminen

3 ABSTRACT Hakala, Tuija, Järvinen, Marja & Lahtinen, Tarja. Support Provided to Relatives in the Course of Hospice and Palliative Care Lahti, Autumn 2008 Diakonia University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Science, Faculty of Social and Health care; Degree Programme in Nursing The objective of this thesis was to examine the support practices provided by the nursing staff to family members in the Palliative Care Department of Heinola Town Hospital. The research covers informative, emotional and spiritual support. Thanks to this research the staff of the hospital will receive valuable information which can help identify new viewpoints and ideas for their work. This research is qualitative and was carried out through individual thematic interviews. The interviewed target group consisted of seven close relatives. The interviews were conducted at their homes except for one interview. The research material was examined with a content analysis. According to the research results most of the relatives found that they had received sufficient information and emotional support. They considered of upmost importance the information received on patients condition and the possibility to discuss it with nurses. Most of them felt, lack or absence of spiritual support. Some of them considered the spiritual support very important, whereas others did not even want to receive it or did not realize to ask for it. Nevertheless, they found the listening of spiritual music positive. As a whole, the relatives were satisfied with the received support and the care of their family members in the hospital. They valued high the work of the hospital and they considered the nursing staff professional and suitable for hospice care. Nurses are required to have special sensitivity to meet patients and their close relatives in the course of hospice care. It can be concluded that more attention should be paid to the provision of spiritual care in the future. Through further education and in-service training the nursing staff would be able to talk more naturally about spiritual topics and hence make it an essential part of hospice and palliative care. Key words: hospice and palliative care, relative, support

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 2 ABSTRACT 3 SISÄLTÖ 4 1 JOHDANTO 6 2 SAATTOHOITO 8 3 OMAISET JA HEIDÄN LÄHEISILLE ANTAMANSA TUKI 10 4 OMAISTEN HOITOHENKILÖKUNNALTA SAAMA TUKI Tiedollinen tuki Emotionaalinen tuki Hengellinen tuki 14 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 16 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä ja yhteistyötaho Tiedonantajien hankinta Aineiston keruu Aineiston analyysi 20 7 TUTKIMUSTULOKSET Omaisen kokemus saamastaan tiedollisesta tuesta Omaisen kokemus saamastaan emotionaalisesta tuesta Omaisen kokemus saamastaan hengellisestä tuesta Tutkimustulosten yhteenveto 27 8 POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelu Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Jatkotutkimusaiheita 36 9 LÄHTEET 37

5 10 LIITTEET LIITE 1 Tiedote omaiselle tutkimuksesta 43 LIITE 2 Tiedote tutkimuksesta lehti-ilmoituksella 44 LIITE 3 Saatekirje 45 LIITE 4 Teemahaastattelurunko 46 LIITE 5 Esimerkki aineiston abstrahoinnista 47 LIITE 6 Tutkimuslupa-anomus 48 LIITE 7 Tutkimuslupa 49

6 1 JOHDANTO Saattohoito ja elämästä luopuminen koskettavat aina myös potilaan omaisia (Surakka, Lehtipuu-Vuokola & Häihälä 2008, 18). Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2003 julkistanut Terveys kansanterveysohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on, että potilaat voivat kokea arvokkaan ja rauhallisen kuoleman ja että heidän omaisensa saavat tukea surutyössään. Suomessa on useita saattohoitoon perehtyneitä yksiköitä. Yksi näistä sijaitsee Heinolan kaupunginsairaalan os.11b:n yhteydessä. Heinolassa saattohoidon toteutuminen on mahdollistettu olemassa olevan hoitojärjestelmän toimintaa kehittämällä. Hoitohenkilökunta on saanut koulutusta saattohoidon erityisosaamiseen. (Väisänen, 2008.) Tämän tutkimuksen aihe on lähtöisin Heinolan kaupunginsairaalan saattohoitoosasto 11b:n tarpeesta saada tietoa antamastaan tuesta omaisille. Tarkoituksena on selvittää, ovatko omaiset saaneet tiedollista, emotionaalista ja hengellistä tukea hoitohenkilökunnalta. Tämä tutkimus vahvistaa saattohoitotiimin osaamista ja tuottaa heille uusia näkökulmia työhönsä. Sairaanhoitajat sitoutuvat noudattamaan työssään eettisiä ohjeita. Ohjeiden mukaan heidän tehtävänään on palvella yksilöitä sekä perheitä tukemalla heidän voimavarojaan terveyttä edistämällä, sairauksia vähentämällä sekä kärsimystä lievittämällä. (Sairaanhoitajaliitto 1996.) Ihmisen hoidon tulee olla kokonaisvaltaista; fyysistä, psyykkistä, hengellistä sekä sosiaalista. Väestö ikääntyy ja hoitotyössä tullaan todennäköisesti kohtaamaan aiempaa enemmän kuolevia ja heidän läheisiään. Kuoleva potilas on ymmärrettävästi hoidon keskiössä, mutta myös omaisten tukeminen on tärkeää ja ajankohtaista. Omaiset voivat unohtua hoidon ulkopuolelle ja pahimmassa tapauksessa he kokevat jäävänsä ilman tukea. Tämä voi lisätä omaisen taakkaa, mikä voi jatkossa aiheuttaa omaiselle lisäkärsimystä. Perheenjäsenen sairastuessa vakavasti omaisilla on todettu erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten unettomuutta, ruokahaluttomuutta, vatsavaivoja, ahdistusta ja surua. Omaiset tarvitsevat hoitohenkilökunnan tukea sopeutuakseen sairauden aiheuttamaan uuteen elämäntilanteeseen ja jaksaakseen tukea potilasta. Omaisella on

7 tärkeä rooli potilaan emotionaalisena tukijana. Tämän on todettu vähentävän negatiivisia kokemuksia ja lisäävän potilaan sitoutumista hoitoon. (Eriksson 2000, 226.) Aiemmissa tutkimuksissa omaisille annetusta tuesta on saatu hiukan ristiriitaisia tuloksia. Toisaalta omaiset kokivat saaneensa liian vähän tukea tarpeeseensa nähden, kun taas toisessa tutkimuksessa omaiset kokivat saaneensa riittävästi tukea, ainakin saattohoitoon perehtyneessä työyhteisössä. Tulokset osoittavat kuitenkin kiistatta sen, että omaiset selviävät paremmin läheisensä menetyksestä, jos he ovat saaneet tarpeeksi tukea hoitosuhteen aikana. ( Päällysaho 2004; Eriksson, Somer, Kylmänen-Kurkela & Lauri 2002) Omaisten auttamisella on terveydenhuollossa laajempikin merkitys. Nykyiset terveydenhuollon resurssit vaativat paneutumaan entistä enemmän hoidon laatuun sekä tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Kun omaiset otetaan huomioon potilaan hoidossa, se mahdollistaa omaisen roolin ja panoksen lisäämiseen sekä sairaalahoidossa että myös avohoidossa. Näin potilaat voivat olla kotona omasta toivomuksestaan pidempään. (Eriksson 2000, 226.) Hyvällä saattohoidolla on vaikutusta omaisten terveyteen ja voimaantumiseen. Saattohoitoa voidaan pitää ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona. (Surakka ym. 2008, 20).

8 8 2 SAATTOHOITO Kun parantavasta hoidosta on luovuttu ja taudin etenemiseen ei voida enää vaikuttaa, puhutaan saattohoidosta (Aalto 2000, 9). Saattohoitoa annetaan parantumattomasti sairaille potilaille, joiden sairautta ei voida lääketieteellisesti enää parantaa ja jotka lähestyvät kuolemaa (Sand 2003, 37). Saattohoidolla tarkoitetaan hoitoa, jonka tarkoituksena on taata kuolemaa lähestyvälle potilaalle mahdollisimman aktiivinen, arvokas ja oireeton loppuelämä. Saattohoidon tavoitteena on helpottaa parantumattomasti sairaan oireita, esimerkiksi kivun ja pahoinvoinnin hoitoa sekä lisäksi parantaa potilaan ja hänen omaisensa elämänlaatua. (Vainio 2004, ) Saattohoidon tavoitteena on rauhallinen kuolema, jonka keskeisenä henkilönä on kuoleva potilas (Sand 2003, 167). Saattohoitopäätöksen tekee lääkäri ja päätös tulisi tehdä yhteisymmärryksessä potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. (Vainio 2004, 19.) Saattohoitopäätöksen päämäärä ei koskaan ole kuoleman jouduttaminen, vaan hyödyttömien ja elämänlaatua haittaavien hoitojen lopettaminen. Hoitojen lopettaminen ei myöskään tarkoita hoivan lopettamista vaan hoidon keskittämistä kuolevan potilaan kannalta mielekkäämmällä tavalla. (Hinkka 2004, 367.) Saattohoitopäätöksen yhteydessä olisi hyvä puhua potilaan toiveista liittyen loppuvaiheen hoitoihin. Hienovarainen keskustelu auttaa potilasta ymmärtämään sekä kohtaamaan sairautensa ja kuolemansa avoimemmin. Avoimessa kohtaamisessa on mahdollisuus käsitellä arki- ja tunneasioita. Kuolevalla ja hänen läheisellään voi alkaa tuleva menetys ja surutyö lähentäen heitä. (Laakkonen & Pitkälä 2006, ) Saattohoitoa voidaan toteuttaa terveyskeskuksen vuodeosastolla, saattokodissa, omassa kodissa, yliopistosairaalassa tai vanhainkodissa (Aalto 2000, 11). Saattohoidossa pyritään tekemään hoitopaikasta turvallinen paikka kärsiä, jossa oireiden lievitys on oleellista, muttei riittävä pohja saattohoidon toiminnalle (Hänninen 2001, 48). Saattohoidossa kuolevalle tulee luoda sellaiset olosuhteet, jotta hän voisi elää täyttä elämää loppuun asti sekä kohdata oman kuolemansa turvallisesti, arvokkaasti ja rakkautta saaden (Lindqvist 2000, 19). Saattohoidossa potilaan hoito koostuu

9 9 perushoidosta, jonka yhteydessä tulisi huomioida kuolevan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet (Sand 2003, 167). Saattohoito sanana kuvastaa prosessia, jossa käydään läpi luopumista, ristiriitaisia tunteita ja surua (Aalto 2000, 11). Saattohoidossa on kysymys matkasta, jossa ihminen on elämänkaarensa loppupäässä (Lindqvist 2000, 19). Saattohoito sisältää myös eksistentiaalisen ulottuvuuden, joka kuvaa läsnäoloa, kuolevan ihmisen saattoa portille, jolta ei enää ole paluuta (Vainio 2004, 19). Saattohoito merkitsee omaisille odotusta. Odotetaan sairaan voinnissa tapahtuvia muutoksia ja toivotaan sittenkin vielä käännettä johonkin parempaan, jopa paranemiseen. Odotuksen selkein kohde on itse kuoleman hetki, jännitys ja pelko siitä, mitä silloin tapahtuu. (Sand 2003, 90.) Surutyössä omainen käy kärsimystaistelua, jossa keskeistä on irtautuminen menneisyydestä ja sitoutuminen nykyiseen ja tulevaan (Kuuppelomäki 2000, 249). Saattohoidossa uhkaa usein jäädä vähemmälle huomiolle sen kolmas jakso elämään saattaminen. Kun potilas saatetaan kuolemaan ja omaiset saattavat hänet hautaan, pitäisi omaisia pyrkiä saattamaan takaisin elämään. (Eskola 2005, )

10 10 3 OMAISET JA HEIDÄN LÄHEISILLE ANTAMANSA TUKI Tässä tutkimuksessa omaisella tarkoitetaan henkilöä tai henkilöitä, jotka saattohoitopotilas nimeää läheisimmiksi ihmisiksi. Omainen voi olla perheenjäsen, puoliso, ystävä tai vaikkapa naapuri. Omaisen kanssa potilas jakaa sairauteensa liittyvät surut ja murheet. Synonyymeinä omaiselle käytetään sanoja perhe, perheenjäsen ja läheinen. Omaisen potilaalle antama tuki parantaa hoitotyön laatua. Potilaan hyvä olo, tyytyväisyys ja turvallisuudentunne kasvavat (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 14). On tärkeä muistaa, että myös omainen saattaa tarvita hoitohenkilökunnan tukea ja apua, kun läheinen on sairas (Åstedt-Kurki & Paavilainen 1999, 329). Läheisen ihmisen sairastumisella on vaikutuksia monin tavoin omaisen hyvinvointiin. Omaisen selviytymisprosessi mukailee potilaan käymää omaa prosessia, joka etenee selviytymisvaatimuksista sopeutumiseen. (Eriksson 2000, 226.) Kaikista omaisista ei ole läheisen tukijaksi ja auttajaksi. Omaisilla ei ehkä ole voimavaroja tukea läheistään ja he voivat tarvita lepoa ja etäisyyttä. Jokaisen voimavarat tulisi selvittää yksilöllisesti. Vaikeassa elämäntilanteessa olevan omaisen jaksamista täytyy tukea ja vahvistaa. Jollekin esimerkiksi hengellinen vakaumus voi merkitä lohdutusta. (Kiiltomäki 2007a 32 33, 49.) Omaisten surua voidaan helpottaa hoitohenkilökunnan antamalla tuella. Läheisen kuoleman jälkeenkin on perusteltua huomioida omaiset surutyön aikana. (Mattila 2002, 43.) Omaisille on tärkeää olla mukana lisäämässä läheisensä elämänlaatua ja hyvinvointia elämän loppuun asti (Anttonen & Pajunen 2008, 29). Osa omaisista haluaa osallistua läheisen ihmisen hoitoon ja heille pitäisi tarjota siihen mahdollisuus. Osa kokee, etteivät he saa siihen mahdollisuutta ja hoitohenkilökunnan tulee silloin antaa konkreettisia neuvoja perushoidosta. Toisaalta osa omaisista ei halua osallistua läheisen hoitoon, eikä heitä pidä siihen painostaakaan. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 270.) Lähimmät ihmissuhteet korostuvat elämän loppuvaiheessa ja perheen merkitys kasvaa ihmisen sairastuessa vakavasti. Läheisten suhtautuminen tilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti potilaan hyvinvointiin. (Hietanen 2000, 100.) Omaisten toimintakyvyn

11 11 ylläpitäminen on erittäin tärkeää kaikkien kannalta. Tämän vuoksi saattohoitopotilaan omaiset ja läheiset tulee ottaa huomioon kokonaishoidon suunnittelussa. (Hänninen & Pajunen 2006, 130.) 4 OMAISTEN HOITOHENKILÖKUNNALTA SAAMA TUKI Omaisten tukeminen sisältyy hyvään hoitosuhteeseen (Virta, Koivunen & Klimoff 2008, 26). Eriksson ja Kuuppelomäki (2000) käyttävät psykososiaalisen selviytymisen käsitettä, jolla he tarkoittavat kaikkea sitä tukea, mitä voidaan antaa potilaalle ja hänen läheisilleen. Tuen käsitettä käytetään hoitotyössä useissa eri merkityksessä. Tavallisesti sillä viitataan erilaiseen potilaille sekä omaisille annettavaan tukeen, kuten tiedolliseen, emotionaaliseen, hengelliseen, taloudelliseen ja konkreettiseen tukeen. Hoitohenkilökunnan antamaa tukea nimitetään ammatilliseksi tueksi. (Eriksson & Kuuppelomäki 2000, 8, 226.) 4.1 Tiedollinen tuki Tiedollinen tuki tarkoittaa neuvoja, ohjausta ja ehdotuksia, joiden avulla on helpompi selvitä vaikeasta tilanteesta ja auttaa ongelmien ratkaisussa (Cutrona 2000, 104). Tieto luo ja lisää turvallisuuden tunnetta sekä auttaa ongelmatilanteiden hahmottamisessa. Tiedollisella tuella voidaan auttaa yksilöä selviytymään henkilökohtaisista ongelmista. Tiedon avulla käydään läpi sairauden eri vaiheita ja annetaan käytännön ohjausta sekä kirjallisesti että suullisesti. Tiedollisen tuen avulla omaiselle selvitetään niitä tukimuotoja ja tahoja, joiden avulla voi saada apua ja neuvoja selviytyäkseen henkilökohtaisista ongelmista. (Gothoni 1991, 57.) Saattohoitovaihe aiheuttaa ahdistusta ja stressiä omaisille. Omaiset väsyvät läheisen ihmisen saattohoitovaiheen aikana ja jopa viidesosa omaisista sairastuu itse. Omaisilta voi puuttua selkeä tieto läheisen tilanteesta ja he saattavat olla arkoja kysymään siitä. Hoitohenkilökunnan kanssa tulisi saada puhua askarruttavista asioissa avoimesti.

12 12 (Vainio 1993, 27.) Omaiselle tulisi kertoa, että on normaalia tuntea ahdistusta ja jopa syyllisyyttä läheisen sairastumisesta. Omaisen tulisi tietää, että jokainen suree omalla tavallaan. Suremiseen ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. (Hänninen 2004, 273.) Hoitohenkilökunnan pitäisi kyetä tunnistamaan omaisten tiedon tarve sekä neuvoa ja opastaa lisätiedon lähteille (Kiiltomäki 2007b 63). Omainen tarvitsee tiedollista tukea, jonka avulla hän pystyy paremmin ymmärtämään läheisen sairautta ja sen hoitoa (Eriksson 1996, 65). Hoitohenkilökunnan ei pidä olettaa, että mikään olisi omaiselle itsestään selvää. Monelle omaiselle asia on uusi ja pelottava, siksi omainen tarvitsee rinnalleen kuulijaa ja keskusteluapua. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 271.) Omaisten informoimiseen täytyy varata aikaa. Asiat täytyy selvittää tarkasti ja huolellisesti. Omaiset voivat jäädä vaille tukea, jos asiat esitetään huolimattomasti tai liian nopeasti. Tällöin omaisten voi olla vaikea antaa tukea potilaalle. (Saunders 1984, 4.) Myös Harden ym. (2002) ovat todenneet tutkimuksessaan, kun hoitohenkilökunnalla on kiire, omaiset eivät uskalla lähestyä heitä ja kysyä epäselvistä asioista. Annettua tietoa kannattaa toistaa ja korostaa useamman kerran, sillä vaikeassa tilanteessa ja tunnemyrskyssä oleva omainen kaipaa asioiden riittävää kertaamista. Asiat tulisi kertoa hienotunteisesti ja hoitohenkilökunnan tulisi kyetä tunnistamaan, millaista tietoa omainen haluaa kuulla (Kärpänniemi & Hänninen 2004, ) Tiedollisen tuen tulisi olla yksilöllistä. Hoitohenkilökunnan pitäisi antaa omaisille tietoa potilaan sairaustilanteen ja omaisten huolenaiheiden mukaan. (Wilkes, White & O Riordan 2000.) Hoitohenkilökunnan tulisi kyetä antamaan vastauksia myös kysymyksiin, joita omaiset eivät esitä ääneen. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 271.) Omaiset kokevat usein, että eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa potilaan sairauden tilasta (Eriksson 1996, 65; Eriksson 2000, 228; Päällysaho 2004, 41.) Yksi tärkeimmistä keskustelun aiheista omaisten mielestä liittyy sairauden ennusteen kertomiseen (Salminen, Knifsund, Vire, Poussa & Soinio 2003; Kirk, Kirk & Kristjanson 2004). Jo sairauden alkuvaiheessa omaiset haluavat tietoa siitä, millaisia muutoksia sairaus voi potilaalle aiheuttaa. Kuolemaa edeltävistä hoidoista ja oireista tulisi keskustella omaisen kanssa. Lääkärin tehtävä on informoida ja pitää omaiset ajan tasalla potilaan hoitolinjoista. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 271.)

13 13 Tutkimustuloksen mukaan omaiset pitivät tärkeänä sitä, että hoitohenkilökunnan antama tieto on rehellistä (Soothill, Morris, Harman, Francis, Thomas & McIllmurray 2001). Myös Raatikaisen ym. tutkimuksessa omaiset olivat tyytyväisiä, kun potilaan tiedoista kerrottiin asianmukaisesti ja rehellisesti (Raatikainen, Karppi & Miettinen 2001, 35). Toisaalta täytyy muistaa, että potilaan ja omaisten välinen vuorovaikutus ei ole rehellistä, jos omaiset tietävät potilaan tilasta enemmän kuin potilas itse. Heidän välilleen voi syntyä hankalia ja epämiellyttäviä tilanteita, jos asioita salaillaan. (Heikkinen, Kannel & Latvala 2004, 27.) Nevalaisen (2006, 26 27) mukaan omaiset kokivat saaneensa hyvin tietoa potilaalle tehdyistä tutkimuksista ja niihin vaikuttavista sivuvaikutuksista. Myös hoidon tavoitteista saatiin hyvin tietoa. Erittäin tärkeänä pidettiin, että tieto kerrottiin rehellisesti ja ymmärrettävästi. Omaiset eivät mielestään saaneet tarpeeksi tietoa siitä, kuinka he olisivat voineet halutessaan paremmin osallistua potilaan hoitoon. Lisäksi kaivattiin, että hoitohenkilökunta olisi antanut tietoja oma-aloitteisesti. Omaiset eivät pitäneet niinkään tärkeänä sitä, mistä he saisivat hankittua lisätietoa. Liikan tutkimuksessa omaiset puolestaan kokivat saaneensa paljon tietoa siitä, miten he voivat osallistua potilaan hoitoon. Hoitohenkilökunta oli varannut riittävästi aikaa tiedon välittämiseen ja tieto oli koettu ymmärrettäväksi ja rehelliseksi. Tietoa oli annettu omaaloitteisesti ja annettu tieto oli perustunut omaisten tarpeisiin. (Liikka 2006, ) 4.2 Emotionaalinen tuki Emotionaalisen tuen avulla voimme ilmaista huolenpitoa ja huolestumista sekä olla empaattisia (Cutrona 2000, 103). Emotionaalisena tukena pidetään ihmisen kuuntelemista, huolehtimista, välittämistä, luottamusta ja toisen arvostamista (Puotiniemi & Kyngäs 2003, 183). Emotionaalisen tuen avulla voidaan myös jakaa tunteita ja kokemuksia sekä antaa rohkaisevaa, lohduttavaa ja arvostavaa palautetta. Emotionaalisella tuella ilmaistaan myös luottamuksellisuutta sekä annetaan tietoa tarvittaessa saatavasta avusta. (Ewalds & Jantunen 1991, 7.)

14 14 Kuuppelomäen mukaan emotionaalinen tukeminen hoitotyössä koostui kuuntelemisesta, kosketuksesta, myötäelämisestä, potilaan toivomusten huomioon ottamisesta, lohduttamisesta, rohkaisusta ja läsnä olemisesta. Tuen antajina kuolevalle potilaalle ovat hoitajat, omaiset, sukulaiset, ystävät, osaston lääkäri, potilastoverit, naapurit, ystäväpalvelun tukihenkilöt ja vapaaehtoistyöntekijät. (Kuuppelomäki, 2001, 122.) Emotionaalisella tuella on keskeinen merkitys myös omaisille. Se auttaa heitä sopeutumaan sairauden tuomaan uuteen elämäntilanteeseen. Emotionaalinen tuki voi vaihdella aktiivisesta asioiden käsittelystä pelkkään omaisen lähellä olemiseen. Omaisille tärkeintä on tunne, että heistä välitetään. (Eriksson 2000, ) Lisäksi omaiset odottavat saavansa emotionaalisen tuen avulla mahdollisuuden omien tunteidensa hyväksymiseen. (Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006, 45). Syöpäpotilaiden omaisia käsittelevässä tutkimuksessa omaiset kertoivat saaneensa saattohoidon henkilökunnalta emotionaalista tukea. Hoitohenkilökunta kuunteli omaisia kaikissa asioissa, hyväksyi heidät ja antoi heille aikaa, kun he halusivat keskustella. Mutta toisaalta liian harvoin tiedusteltiin omaisten halua puhua tilanteesta sekä käsiteltiin vähän erilaisia tunteita. (Eriksson ym. 2002, 67.) 4.3 Hengellinen tuki Hilkka Sand määrittelee hengellisen tuen olevan askel askeleelta potilaan kanssa kulkemista. Sielunhoitaja, miksei siis sairaanhoitajakin, pyrkii tukemaan potilaan ja omaisen sisäistä tunnetta siitä, että hän voi luottaa itsensä ja elämänsä turvallisiin käsiin. Turvallisilla käsillä Sand kertoo tarkoitettavan Jumalan antamaan armollista turvaa ja lisäksi kaikkea sitä fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä tukea, mitä kuoleva ja hänen omaisensa saattohoidossa saavat. (Sand 2003, 158.) Hengellinen tuki ei ole ainoastaan jokin ylimääräinen taito, mikä pitäisi opetella, vaan voidaan puhua pikemminkin henkilön omasta laajasta näkemyksestä elämään. Hengellistä tukea voi verrata runouteen; ne eivät ole selitettävissä järjellä, vaan koettavissa sydämellä. (Swinton 2001, )

15 15 Uskonnollisen vakaumuksen toteuttaminen vahvistaa toivoa. Hoitaja voi tukea potilasta tai hänen läheistään uskossaan sekä auttaa löytämään tarkoituksia elämäntapahtumille tai omalle elämälle. Suositeltavia auttamismenetelmiä ovat keskustelut, musiikin hyödyntäminen, rukoileminen sekä yhteistyö kirkon edustajien kanssa. (Korhonen, Kylmä, Juvakka & Pietilä 2007, ) Omaiset kokevat hengellisen tuen olevan hoitajien läsnäoloa, kunnioitusta sekä uskallusta tarvittaessa rukoilla potilaan puolesta. Se on ennemmin ystävyyttä ja uskonnollista tukea kuin hoitamista. Omaiset eivät odota hoitajilta sääliä tai saarnaamista, vaan pikemminkin lohduttamista, toveruutta ja tasavertaista keskustelua. Omaiset arvostavat hoitajien myötäelämisen kykyä, lämpöä, huomioonottamista sekä empatiaa. (Taylor & Mamier 2005, ; Miettinen 2001; Keskitalo & Vaittinen 2004, 35.) Sielunhoidolla on Johanna Räsäsen (2005, 3) tutkimuksen mukaan tärkeä tehtävä terveydenhuollon kentässä. Tutkimuksessa todettiin, että yli puolet potilaista olisi halunnut keskustella papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. Tärkeitä sielunhoidollisia keskustelun aiheita tutkimuksen mukaan ovat sairastuminen ja kuolema. Sielunhoito tukee selviytymistä sairauden tai kriisien aikana. Räsänen näkee, että sielunhoidon tarpeen arviointi voisi olla osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Terveydenhuollon potilaiden keskuudessa on tyydyttämätöntä tarvetta henkisen tuen saamiselle.

16 16 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa omaisten hoitohenkilökunnalta saamaa tukea Heinolan kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla. Saattohoito-osaston henkilökunta halusi saada tutkimuksen kautta tietoa omaisten kokemuksista läheisen saattohoidon aikana. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa saattohoitotiimiä arvioimaan ja kehittämään omaa työtään. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää saattohoitotiimin hoitohenkilökunnan työssä ja koulutuksessa. On tärkeää pystyä tukemaan omaisia surutyön alkuun ja auttaa heitä selviytymään läheisensä menetyksestä (Sand 2003, 104). Hyvin asetettu tutkimusongelma suuntaa tutkimusta, jos sitä on riittävästi rajattu ja tarkennettu laajasta mielenkiinnon kohteesta siihen, mitä halutaan tutkia. Keskeistä tutkimuksessa on määritellä tutkimusongelma käsittelemään tiettyä ongelma-aluetta. Tutkimusongelman asettaminen vaatii lisäksi aihealuetta käsittelevän tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimusten tarkastelua. Tärkeää on myös arvioida ongelman tutkittavuus käytännössä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 22.) Tutkimuksessa haluttiin rajata tutkimusongelmat selvästi tiedollisen, emotionaalisen ja hengellisen tuen osa-alueisiin, koska nämä voivat olla sinällään huomaamattomia asioita saattohoidossa, mutta erittäin tärkeitä omaisen surusta toipumisen kannalta. Tutkimusongelmiksi muodostuivat: 1. Minkälaista tiedollista tukea omaiset kokevat saaneensa saattohoitotiimin hoitohenkilökunnalta? 2. Minkälaista emotionaalista tukea omaiset kokevat saaneensa saattohoitotiimin hoitohenkilökunnalta? 3. Minkälaista hengellistä tukea omaiset kokevat saaneensa saattohoitotiimin hoitohenkilökunnalta?

17 17 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 6.1 Tutkimusmenetelmä ja yhteistyötaho Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja sen tarkoituksena on kuvata haastateltavien todellista elämää. Tutkimuksessa tulisi pyrkiä tutkimaan kohdetta kokonaisvaltaisesti ja löytää tai paljastaa aiheesta tosiasioita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijaa sitovat arvolähtökohdat, jotka vaikuttavat siihen, mitä ja miten tutkittavia ilmiöitä ymmärretään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös objektiivisuus toteutuu tutkijan ja tutkimuksesta tiedetyn asian kietoutuessa toisiinsa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Saadakseen aiheeseen objektiivisen näkökulman tutkijat perehtyivät teoriaan ja sitoivat sen viitekehyksessä tarkasti tutkimusongelmien ympärille. Tällöin tutkijoiden omat tunteet ja arkipäivän kokemukset eivät pelkästään vaikuttaneet ilmiön ymmärtämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen. Tämän tutkimuksen yhteistyötaho on Heinolan kaupunginsairaalan vuodeosasto 11b. Osastolla on 23 potilaspaikkaa ja kolme hoitotiimiä. Saattohoitotiimi on yksi kolmesta hoitotiimistä. Siinä työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja kaksi perushoitajaa. Lääketieteellisestä hoidosta osastolla vastaa yksi lääkäri. Saattohoitotiimissä on saattohoidossa olevien lisäksi lyhyt- sekä pitkäaikaishoidossa olevia ikääntyneitä. Keskimäärin saattohoidossa olevia on kerralla neljästä viiteen potilasta. Saattohoitotiimissä on käytössä Terhokodin ylilääkäri Juha Hännisen laatima saattohoito-ohjeistus potilaalle ja hänen omaisille. (Väisänen 2008.) 6.2 Tiedonantajien hankinta Yhteisessä palaverissa saattohoitotiimin hoitajien sekä osastonhoitajan kanssa pohdittiin tutkimuksen aineiston keruumenetelmiä. Hoitajien välityksellä omaisille annettiin saatekirje (LIITE 1), jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja pyydettiin heidän suostumustaan haastateltaviksi. Vastauksesta riippumatta omaisten toivottiin palauttavan saatekirje osastolle takaisin suljetussa kirjekuoressa. Tällä haluttiin varmistaa, että tutkimukseen osallistuvat eivät tulleet osaston henkilökunnan tietoon. Jos omainen

18 18 halusi haastateltavaksi, hän allekirjoitti kirjeen ja liitti mukaan puhelinnumeronsa, jonka jälkeen häneen otettiin yhteyttä puhelimitse. Kirjeitä ei kuitenkaan ilmaantunut osastolle takaisin toivotussa ajassa, joten omaisten mahdollista yhteydenottoa helpotettiin niin, että he pystyivät lähettämään kirjeet suoraan tutkijoille. Tämä tapa koettiin omaisille helpommaksi, koska kirjeen sisältöön sai kaikessa rauhassa tutustua kotona. Kirje oli lisäksi vaivaton lähettää, koska postimaksut oli valmiiksi maksettu. Menettelyn etuna on tutkittavien helpompi saatavuus tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2007, 191). Tutkimusta tehdessä on otettava huomioon käytettävissä oleva aika ja muut voimavarat. Aineiston koon säätelemiseen vaikuttavat tutkimuksen suuruus, jotta tiedon keräämiseen ei kulu liikaa aikaa ja se ei tule kohtuuttoman kalliiksi tutkijoille. (Hirsjärvi ym. 2004, 168, 174.) Jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijoille selvisi, ettei haastateltavien saaminen ollut kovin helppoa. Etukäteen ei voitu tietää saattohoidossa olevien potilaiden määrää aineistonkeruuvaiheessa. Lisäksi omaisten halukkuutta osallistua tutkimukseen ei voitu etukäteen varmistaa. Haastatteluaineiston saamiseksi pohdittiin uusia keinoja, joilla tavoittaa halukkaat tutkimukseen osallistujat. Tutkijat olivat yhteydessä Kirkonseutulehden toimittajaan. Hänen ystävällisellä avustuksellaan laadittiin lehti-ilmoitus, jossa haettiin omaisia tutkimukseen mukaan. Lehti-ilmoituksen (LIITE 2) perusteella haastatteluun haluavat ottivat yhteyttä puhelimitse tutkijoihin, jolloin heille kerrottiin tutkimuksesta ja sovittiin haastattelun ajankohta sekä paikka. Lisäksi käytiin tapaamassa Heinolan kaupungin seurakunnan diakonityöntekijää, joka kertoi tutkimuksesta sururyhmään osallistujille ja jakoi heille saatekirjeet (LIITE 3). Näillä menetelmillä saatiin tutkimukseen lisää haastateltavia omaisia. Aineistoa kerättiin kevään 2008 aikana ja lopulta tutkimukseen osallistui seitsemän omaista. 6.3 Aineiston keruu Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla omaisia. Haastattelu on joustava aineiston keruumenetelmä. Sen aikana on mahdollista pitää yllä kiinnostusta aiheeseen ja selkeyttää epäselviä seikkoja. Näin voidaan estää väärinkäsityksiä. (Krause & Kiikkala 1996, 108.) Tässä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelumenetelmää.

19 19 Teemahaastattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun osa-alueet eli teemat ovat ennalta tiedossa, mutta kysymysten järjestys tai tarkka muoto puuttuu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 203). Tutkijoilla oli käytettävissä teemahaastattelurunko (LIITE 4), jonka laadinnassa hyödynnettiin osittain Päivi Liikan (2006) Pro gradu-tutkielman mittaristoa. Teemahaastattelurunko ohjasi tutkijoiden haastatteluja. Ennen haastattelujen aloittamista tutkijat pyrkivät keskustelemaan omaisten kanssa hetken muista asioista tunnelman vapautumiseksi. Lisäksi käytiin läpi vielä lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja vapaaehtoisuus ja varmistettiin lupa nauhoitukseen. Nauhoituksista ei kuitenkaan tule tehdä suurta numeroa, jotta se ei vaikuta negatiivisesti haastattelutilanteeseen. Tutkimuksen haastatteluaineiston tulisi syntyä aidosta vuorovaikutustilanteesta tutkittavan kanssa. Tavoitteena ovat tutkittavan aidot ja luontevat ilmaisut. (Anttila 2005, 188.) Haastattelut kestivät 1 2 tuntia. Ajankäyttöä ei haluttu rajata, jotta haastateltava sai rauhassa omin sanoin kertoa kokemuksensa. Haastattelukertoja oli yksi päivää kohden, joten tutkijoilla oli mahdollisuus reflektoida tapahtumaa ja palautua intensiivisestä keskustelusta. Teemahaastattelut suoritettiin yhtä lukuun ottamatta haastateltavan kotona. Yksi haastattelu tehtiin haastateltavan pyynnöstä hänen työpaikallaan. Yhden haastateltavan luona käytiin uudestaan, koska ensimmäisestä haastattelusta nauhalta kuului vain epämääräistä kohinaa. Haastattelutilanteen tulee olla mahdollisimman rauhallinen, jotta voitaisiin keskittyä itse haastatteluun ilman häiriötekijöitä. Kotona tehtävällä haastattelulla on parempi mahdollisuus haastattelun onnistumiseen, koska tila on haastateltavalle tuttu ja turvallinen. Kun haastateltava kutsuu tutkijan kotiin, voidaan olettaa, että siten haastateltava luottaa tutkijaan ja on sitoutunut haastatteluun. Toisaalta, kun haastattelu tehdään haastateltavan kotona, voidaan pohtia, onko tutkijalla oikeutta puuttua mahdollisiin häiriötekijöihin siellä. Haastattelua voivat häiritä mm. erilaiset äänet, ovikellon tai puhelimen ääni ja muut ihmiset. (Eskola & Vastamäki 2001, ) Haastattelutilanteet eivät olleet täysin häiriöttömiä. Tutkijat eivät voineet etukäteen määrätä kenenkään toimia kotona tai työpaikalla. Joissakin paikoissa soi ovikello tai puhelin tai muuta perhettä oli ajoittain kotona. Keskeytyksistä huolimatta haastattelua

20 20 päästiin jatkamaan häiriön siihen vaikuttamatta. Haastattelut tehtiin aina kahden tutkijan toimesta. Haastatteluparit valittiin aikataulujen sopivuuden mukaan. Toisen tutkijan roolina oli kysyä ja toinen oli lähinnä nauhurin käyttäjänä, havainnoitsijana ja muistiinpanojen tekijänä. Haastattelutilanteen päättyessä omaisilta vielä tiedusteltiin mahdolliset epäselvyydet tutkimuksen suhteen ja annettiin mahdollisuus keskusteluun, mikäli tutkimus oli herättänyt tunnereaktioita. Lisäksi saatekirjeessä oli mukana tutkijoiden yhteystiedot, jolloin tutkittavilla oli mahdollisuus tarvittaessa jälkeenpäin ottaa yhteyttä tutkijoihin. 6.4 Aineiston analyysi Aineiston analyysi aloitettiin litteroinnilla. Litterointi tarkoittaa tekstin purkamista. nauhoilta tietokoneelle (Rantala 2007, 110). Litteroinnin tarkkuus merkitsee tutkimuksen luotettavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että haastateltavien puhetta ei saa muuttaa tai muokata. (Vilkka 2005, 116.) Tässä tutkimuksessa tutkijat halusivat litteroida haastattelut itse, jotta haastateltavien henkilöllisyys ei paljastuisi ulkopuolisille. Litteroinnit tehtiin vähin erin pääasiassa niiden kertymisjärjestyksessä. Saatua aineistoa luettiin läpi useaan kertaan, jotta vastauksista saatiin selkeä kuva. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 143) ovat myös sitä mieltä, että aineistoa on helpompi analysoida, kun se on ensin moneen kertaan luettu ja sisältöön on perehdytty riittävästi. Silloin aineistosta alkaa muodostua selkeämpi kokonaisuus. Tämä tutkimus analysoitiin aineiston analyysillä. Aineistoanalyysin avulla voidaan analysoida suullista kommunikaatiota ja sen avulla tarkastellaan asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21). Käytännössä aineiston analyysillä tarkoitetaan sen lukemista yhä uudelleen. Aineistoa pohditaan, tulkitaan, luokitellaan ja vertaillaan (Rantala 2007, 108). Samankaltaisuuksien perusteella muodostetaan kategorioita, jotka suhteutetaan toisiinsa (Koskela 2007, 96). Aineistosta alleviivattiin tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia, jonka jälkeen ne ryhmiteltiin aiheittain papereille. Aineisto abstrahoitiin eli yhdistettiin yhtäläisyyksien perusteella teemahaastattelurungon mukaisesti ja tutkimusongelmiin nojaten. Aineistosta löydettiin pelkistetyt ilmaisut, joille etsittiin ala- ja yläkategoriat.

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN

KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN KOHDUNPOISTON VAIKUTUS NAISEEN JA NAISEUTEEN Susanna Alminoja Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATIKORKEAKOULU / PORIN YKSIKKÖ Susanna

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa

PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa PORKKANAPESÄN VERKOSTOISSA - Porkkanapesä-projektin (1998-2002) merkitys ja yhteistyöverkostojen toimivuus Pormestarinluodossa Sari Klink Maarit Katajisto Opinnäytetyö Opinnäytetyö Syksy 2002 Syksy 2002

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille

Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Terveysala Kuopio Opinnäytetyö Kun lapsettomuus koskettaa opas tahattomasti lapsettoman läheisille Johanna Paasisalo Opinnäytetyö Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Johanna Paasisalo Kevät 2010

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot