Omaisen saama tuki saattohoidossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaisen saama tuki saattohoidossa"

Transkriptio

1 ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalanlaitos Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Hakala, Tuija, Järvinen, Marja & Lahtinen, Tarja. Omaisen saama tuki saattohoidossa. Lahti. Syksy Diakonia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalanlaitos. Sairaanhoitaja AMK. Surua esiintyy kaikkialla hoitotyössä. Koska elämästä luopuminen koskettaa aina myös potilaan omaisia, tämä luo tarpeen surevien hoitotyölle. Omaisen merkitys ja tukeminen ovat keskeistä saattohoidossa. Omaiset tarvitsevat tukea läheisen sairauden loppuvaiheessa ja elämän päättymisessä. Hoitajat ovat omaisten surussa kanssakulkijoina, jolloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaisen selviytymiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa omaisten hoitohenkilökunnalta saamaa tukea Heinolan kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla. Tutkimuksessa käsitellään tiedollista, emotionaalista ja hengellistä tukea. Tutkimuksen avulla saattohoito-osaston henkilökunta saa arvokasta tietoa ja he voivat löytää uusia näkökulmia työhönsä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se toteutettiin yksilöllisten teemahaastattelujen avulla. Kohderyhmä muodostui seitsemästä omaisesta. Haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta tutkittavien kotona. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. Tutkimustulosten mukaan suurin osa omaisista koki saaneensa tiedollista ja emotionaalista tukea riittävästi. Erittäin tärkeänä pidettiin tiedon saantia läheisen voinnista sekä mahdollisuutta saada keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Hengellisen tuen saannissa oli puutteita suurella osalla omaisista. Omaiset pitivät hengellisen tuen saamista tärkeänä, toisaalta osa ei sitä olisi edes halunnut tai sitä ei osattu pyytää. Omaisten saama hengellinen tuki musiikin muodossa koettiin hyvänä. Kokonaisuudessaan omaiset olivat tyytyväisiä saamaansa tukeen ja läheisensä hoitoon osastolla. Omaisille jäi osaston toiminnasta hyvä mieli ja hoitohenkilökuntaa pidettiin ammattitaitoisena ja saattohoitotyöhön sopivana. Hoitajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä kohdata saattohoidossa olevia potilaita ja omaisia. Tuloksista tehtyjen johtopäätösten mukaan tulee hengellisen tuen antamiseen kiinnittää jatkossa huomiota. Koulutuksen avulla henkilökunta kokee hengellisistä asioista puhumisen luontevammaksi ja siten tärkeäksi osaksi saattohoitoa. Asiasanat: saattohoito, omainen, tukeminen

3 ABSTRACT Hakala, Tuija, Järvinen, Marja & Lahtinen, Tarja. Support Provided to Relatives in the Course of Hospice and Palliative Care Lahti, Autumn 2008 Diakonia University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Science, Faculty of Social and Health care; Degree Programme in Nursing The objective of this thesis was to examine the support practices provided by the nursing staff to family members in the Palliative Care Department of Heinola Town Hospital. The research covers informative, emotional and spiritual support. Thanks to this research the staff of the hospital will receive valuable information which can help identify new viewpoints and ideas for their work. This research is qualitative and was carried out through individual thematic interviews. The interviewed target group consisted of seven close relatives. The interviews were conducted at their homes except for one interview. The research material was examined with a content analysis. According to the research results most of the relatives found that they had received sufficient information and emotional support. They considered of upmost importance the information received on patients condition and the possibility to discuss it with nurses. Most of them felt, lack or absence of spiritual support. Some of them considered the spiritual support very important, whereas others did not even want to receive it or did not realize to ask for it. Nevertheless, they found the listening of spiritual music positive. As a whole, the relatives were satisfied with the received support and the care of their family members in the hospital. They valued high the work of the hospital and they considered the nursing staff professional and suitable for hospice care. Nurses are required to have special sensitivity to meet patients and their close relatives in the course of hospice care. It can be concluded that more attention should be paid to the provision of spiritual care in the future. Through further education and in-service training the nursing staff would be able to talk more naturally about spiritual topics and hence make it an essential part of hospice and palliative care. Key words: hospice and palliative care, relative, support

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 2 ABSTRACT 3 SISÄLTÖ 4 1 JOHDANTO 6 2 SAATTOHOITO 8 3 OMAISET JA HEIDÄN LÄHEISILLE ANTAMANSA TUKI 10 4 OMAISTEN HOITOHENKILÖKUNNALTA SAAMA TUKI Tiedollinen tuki Emotionaalinen tuki Hengellinen tuki 14 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 16 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusmenetelmä ja yhteistyötaho Tiedonantajien hankinta Aineiston keruu Aineiston analyysi 20 7 TUTKIMUSTULOKSET Omaisen kokemus saamastaan tiedollisesta tuesta Omaisen kokemus saamastaan emotionaalisesta tuesta Omaisen kokemus saamastaan hengellisestä tuesta Tutkimustulosten yhteenveto 27 8 POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelu Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettisyys Jatkotutkimusaiheita 36 9 LÄHTEET 37

5 10 LIITTEET LIITE 1 Tiedote omaiselle tutkimuksesta 43 LIITE 2 Tiedote tutkimuksesta lehti-ilmoituksella 44 LIITE 3 Saatekirje 45 LIITE 4 Teemahaastattelurunko 46 LIITE 5 Esimerkki aineiston abstrahoinnista 47 LIITE 6 Tutkimuslupa-anomus 48 LIITE 7 Tutkimuslupa 49

6 1 JOHDANTO Saattohoito ja elämästä luopuminen koskettavat aina myös potilaan omaisia (Surakka, Lehtipuu-Vuokola & Häihälä 2008, 18). Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2003 julkistanut Terveys kansanterveysohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on, että potilaat voivat kokea arvokkaan ja rauhallisen kuoleman ja että heidän omaisensa saavat tukea surutyössään. Suomessa on useita saattohoitoon perehtyneitä yksiköitä. Yksi näistä sijaitsee Heinolan kaupunginsairaalan os.11b:n yhteydessä. Heinolassa saattohoidon toteutuminen on mahdollistettu olemassa olevan hoitojärjestelmän toimintaa kehittämällä. Hoitohenkilökunta on saanut koulutusta saattohoidon erityisosaamiseen. (Väisänen, 2008.) Tämän tutkimuksen aihe on lähtöisin Heinolan kaupunginsairaalan saattohoitoosasto 11b:n tarpeesta saada tietoa antamastaan tuesta omaisille. Tarkoituksena on selvittää, ovatko omaiset saaneet tiedollista, emotionaalista ja hengellistä tukea hoitohenkilökunnalta. Tämä tutkimus vahvistaa saattohoitotiimin osaamista ja tuottaa heille uusia näkökulmia työhönsä. Sairaanhoitajat sitoutuvat noudattamaan työssään eettisiä ohjeita. Ohjeiden mukaan heidän tehtävänään on palvella yksilöitä sekä perheitä tukemalla heidän voimavarojaan terveyttä edistämällä, sairauksia vähentämällä sekä kärsimystä lievittämällä. (Sairaanhoitajaliitto 1996.) Ihmisen hoidon tulee olla kokonaisvaltaista; fyysistä, psyykkistä, hengellistä sekä sosiaalista. Väestö ikääntyy ja hoitotyössä tullaan todennäköisesti kohtaamaan aiempaa enemmän kuolevia ja heidän läheisiään. Kuoleva potilas on ymmärrettävästi hoidon keskiössä, mutta myös omaisten tukeminen on tärkeää ja ajankohtaista. Omaiset voivat unohtua hoidon ulkopuolelle ja pahimmassa tapauksessa he kokevat jäävänsä ilman tukea. Tämä voi lisätä omaisen taakkaa, mikä voi jatkossa aiheuttaa omaiselle lisäkärsimystä. Perheenjäsenen sairastuessa vakavasti omaisilla on todettu erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kuten unettomuutta, ruokahaluttomuutta, vatsavaivoja, ahdistusta ja surua. Omaiset tarvitsevat hoitohenkilökunnan tukea sopeutuakseen sairauden aiheuttamaan uuteen elämäntilanteeseen ja jaksaakseen tukea potilasta. Omaisella on

7 tärkeä rooli potilaan emotionaalisena tukijana. Tämän on todettu vähentävän negatiivisia kokemuksia ja lisäävän potilaan sitoutumista hoitoon. (Eriksson 2000, 226.) Aiemmissa tutkimuksissa omaisille annetusta tuesta on saatu hiukan ristiriitaisia tuloksia. Toisaalta omaiset kokivat saaneensa liian vähän tukea tarpeeseensa nähden, kun taas toisessa tutkimuksessa omaiset kokivat saaneensa riittävästi tukea, ainakin saattohoitoon perehtyneessä työyhteisössä. Tulokset osoittavat kuitenkin kiistatta sen, että omaiset selviävät paremmin läheisensä menetyksestä, jos he ovat saaneet tarpeeksi tukea hoitosuhteen aikana. ( Päällysaho 2004; Eriksson, Somer, Kylmänen-Kurkela & Lauri 2002) Omaisten auttamisella on terveydenhuollossa laajempikin merkitys. Nykyiset terveydenhuollon resurssit vaativat paneutumaan entistä enemmän hoidon laatuun sekä tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Kun omaiset otetaan huomioon potilaan hoidossa, se mahdollistaa omaisen roolin ja panoksen lisäämiseen sekä sairaalahoidossa että myös avohoidossa. Näin potilaat voivat olla kotona omasta toivomuksestaan pidempään. (Eriksson 2000, 226.) Hyvällä saattohoidolla on vaikutusta omaisten terveyteen ja voimaantumiseen. Saattohoitoa voidaan pitää ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona. (Surakka ym. 2008, 20).

8 8 2 SAATTOHOITO Kun parantavasta hoidosta on luovuttu ja taudin etenemiseen ei voida enää vaikuttaa, puhutaan saattohoidosta (Aalto 2000, 9). Saattohoitoa annetaan parantumattomasti sairaille potilaille, joiden sairautta ei voida lääketieteellisesti enää parantaa ja jotka lähestyvät kuolemaa (Sand 2003, 37). Saattohoidolla tarkoitetaan hoitoa, jonka tarkoituksena on taata kuolemaa lähestyvälle potilaalle mahdollisimman aktiivinen, arvokas ja oireeton loppuelämä. Saattohoidon tavoitteena on helpottaa parantumattomasti sairaan oireita, esimerkiksi kivun ja pahoinvoinnin hoitoa sekä lisäksi parantaa potilaan ja hänen omaisensa elämänlaatua. (Vainio 2004, ) Saattohoidon tavoitteena on rauhallinen kuolema, jonka keskeisenä henkilönä on kuoleva potilas (Sand 2003, 167). Saattohoitopäätöksen tekee lääkäri ja päätös tulisi tehdä yhteisymmärryksessä potilaan, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. (Vainio 2004, 19.) Saattohoitopäätöksen päämäärä ei koskaan ole kuoleman jouduttaminen, vaan hyödyttömien ja elämänlaatua haittaavien hoitojen lopettaminen. Hoitojen lopettaminen ei myöskään tarkoita hoivan lopettamista vaan hoidon keskittämistä kuolevan potilaan kannalta mielekkäämmällä tavalla. (Hinkka 2004, 367.) Saattohoitopäätöksen yhteydessä olisi hyvä puhua potilaan toiveista liittyen loppuvaiheen hoitoihin. Hienovarainen keskustelu auttaa potilasta ymmärtämään sekä kohtaamaan sairautensa ja kuolemansa avoimemmin. Avoimessa kohtaamisessa on mahdollisuus käsitellä arki- ja tunneasioita. Kuolevalla ja hänen läheisellään voi alkaa tuleva menetys ja surutyö lähentäen heitä. (Laakkonen & Pitkälä 2006, ) Saattohoitoa voidaan toteuttaa terveyskeskuksen vuodeosastolla, saattokodissa, omassa kodissa, yliopistosairaalassa tai vanhainkodissa (Aalto 2000, 11). Saattohoidossa pyritään tekemään hoitopaikasta turvallinen paikka kärsiä, jossa oireiden lievitys on oleellista, muttei riittävä pohja saattohoidon toiminnalle (Hänninen 2001, 48). Saattohoidossa kuolevalle tulee luoda sellaiset olosuhteet, jotta hän voisi elää täyttä elämää loppuun asti sekä kohdata oman kuolemansa turvallisesti, arvokkaasti ja rakkautta saaden (Lindqvist 2000, 19). Saattohoidossa potilaan hoito koostuu

9 9 perushoidosta, jonka yhteydessä tulisi huomioida kuolevan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet (Sand 2003, 167). Saattohoito sanana kuvastaa prosessia, jossa käydään läpi luopumista, ristiriitaisia tunteita ja surua (Aalto 2000, 11). Saattohoidossa on kysymys matkasta, jossa ihminen on elämänkaarensa loppupäässä (Lindqvist 2000, 19). Saattohoito sisältää myös eksistentiaalisen ulottuvuuden, joka kuvaa läsnäoloa, kuolevan ihmisen saattoa portille, jolta ei enää ole paluuta (Vainio 2004, 19). Saattohoito merkitsee omaisille odotusta. Odotetaan sairaan voinnissa tapahtuvia muutoksia ja toivotaan sittenkin vielä käännettä johonkin parempaan, jopa paranemiseen. Odotuksen selkein kohde on itse kuoleman hetki, jännitys ja pelko siitä, mitä silloin tapahtuu. (Sand 2003, 90.) Surutyössä omainen käy kärsimystaistelua, jossa keskeistä on irtautuminen menneisyydestä ja sitoutuminen nykyiseen ja tulevaan (Kuuppelomäki 2000, 249). Saattohoidossa uhkaa usein jäädä vähemmälle huomiolle sen kolmas jakso elämään saattaminen. Kun potilas saatetaan kuolemaan ja omaiset saattavat hänet hautaan, pitäisi omaisia pyrkiä saattamaan takaisin elämään. (Eskola 2005, )

10 10 3 OMAISET JA HEIDÄN LÄHEISILLE ANTAMANSA TUKI Tässä tutkimuksessa omaisella tarkoitetaan henkilöä tai henkilöitä, jotka saattohoitopotilas nimeää läheisimmiksi ihmisiksi. Omainen voi olla perheenjäsen, puoliso, ystävä tai vaikkapa naapuri. Omaisen kanssa potilas jakaa sairauteensa liittyvät surut ja murheet. Synonyymeinä omaiselle käytetään sanoja perhe, perheenjäsen ja läheinen. Omaisen potilaalle antama tuki parantaa hoitotyön laatua. Potilaan hyvä olo, tyytyväisyys ja turvallisuudentunne kasvavat (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1999, 14). On tärkeä muistaa, että myös omainen saattaa tarvita hoitohenkilökunnan tukea ja apua, kun läheinen on sairas (Åstedt-Kurki & Paavilainen 1999, 329). Läheisen ihmisen sairastumisella on vaikutuksia monin tavoin omaisen hyvinvointiin. Omaisen selviytymisprosessi mukailee potilaan käymää omaa prosessia, joka etenee selviytymisvaatimuksista sopeutumiseen. (Eriksson 2000, 226.) Kaikista omaisista ei ole läheisen tukijaksi ja auttajaksi. Omaisilla ei ehkä ole voimavaroja tukea läheistään ja he voivat tarvita lepoa ja etäisyyttä. Jokaisen voimavarat tulisi selvittää yksilöllisesti. Vaikeassa elämäntilanteessa olevan omaisen jaksamista täytyy tukea ja vahvistaa. Jollekin esimerkiksi hengellinen vakaumus voi merkitä lohdutusta. (Kiiltomäki 2007a 32 33, 49.) Omaisten surua voidaan helpottaa hoitohenkilökunnan antamalla tuella. Läheisen kuoleman jälkeenkin on perusteltua huomioida omaiset surutyön aikana. (Mattila 2002, 43.) Omaisille on tärkeää olla mukana lisäämässä läheisensä elämänlaatua ja hyvinvointia elämän loppuun asti (Anttonen & Pajunen 2008, 29). Osa omaisista haluaa osallistua läheisen ihmisen hoitoon ja heille pitäisi tarjota siihen mahdollisuus. Osa kokee, etteivät he saa siihen mahdollisuutta ja hoitohenkilökunnan tulee silloin antaa konkreettisia neuvoja perushoidosta. Toisaalta osa omaisista ei halua osallistua läheisen hoitoon, eikä heitä pidä siihen painostaakaan. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 270.) Lähimmät ihmissuhteet korostuvat elämän loppuvaiheessa ja perheen merkitys kasvaa ihmisen sairastuessa vakavasti. Läheisten suhtautuminen tilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti potilaan hyvinvointiin. (Hietanen 2000, 100.) Omaisten toimintakyvyn

11 11 ylläpitäminen on erittäin tärkeää kaikkien kannalta. Tämän vuoksi saattohoitopotilaan omaiset ja läheiset tulee ottaa huomioon kokonaishoidon suunnittelussa. (Hänninen & Pajunen 2006, 130.) 4 OMAISTEN HOITOHENKILÖKUNNALTA SAAMA TUKI Omaisten tukeminen sisältyy hyvään hoitosuhteeseen (Virta, Koivunen & Klimoff 2008, 26). Eriksson ja Kuuppelomäki (2000) käyttävät psykososiaalisen selviytymisen käsitettä, jolla he tarkoittavat kaikkea sitä tukea, mitä voidaan antaa potilaalle ja hänen läheisilleen. Tuen käsitettä käytetään hoitotyössä useissa eri merkityksessä. Tavallisesti sillä viitataan erilaiseen potilaille sekä omaisille annettavaan tukeen, kuten tiedolliseen, emotionaaliseen, hengelliseen, taloudelliseen ja konkreettiseen tukeen. Hoitohenkilökunnan antamaa tukea nimitetään ammatilliseksi tueksi. (Eriksson & Kuuppelomäki 2000, 8, 226.) 4.1 Tiedollinen tuki Tiedollinen tuki tarkoittaa neuvoja, ohjausta ja ehdotuksia, joiden avulla on helpompi selvitä vaikeasta tilanteesta ja auttaa ongelmien ratkaisussa (Cutrona 2000, 104). Tieto luo ja lisää turvallisuuden tunnetta sekä auttaa ongelmatilanteiden hahmottamisessa. Tiedollisella tuella voidaan auttaa yksilöä selviytymään henkilökohtaisista ongelmista. Tiedon avulla käydään läpi sairauden eri vaiheita ja annetaan käytännön ohjausta sekä kirjallisesti että suullisesti. Tiedollisen tuen avulla omaiselle selvitetään niitä tukimuotoja ja tahoja, joiden avulla voi saada apua ja neuvoja selviytyäkseen henkilökohtaisista ongelmista. (Gothoni 1991, 57.) Saattohoitovaihe aiheuttaa ahdistusta ja stressiä omaisille. Omaiset väsyvät läheisen ihmisen saattohoitovaiheen aikana ja jopa viidesosa omaisista sairastuu itse. Omaisilta voi puuttua selkeä tieto läheisen tilanteesta ja he saattavat olla arkoja kysymään siitä. Hoitohenkilökunnan kanssa tulisi saada puhua askarruttavista asioissa avoimesti.

12 12 (Vainio 1993, 27.) Omaiselle tulisi kertoa, että on normaalia tuntea ahdistusta ja jopa syyllisyyttä läheisen sairastumisesta. Omaisen tulisi tietää, että jokainen suree omalla tavallaan. Suremiseen ei ole oikeaa eikä väärää tapaa. (Hänninen 2004, 273.) Hoitohenkilökunnan pitäisi kyetä tunnistamaan omaisten tiedon tarve sekä neuvoa ja opastaa lisätiedon lähteille (Kiiltomäki 2007b 63). Omainen tarvitsee tiedollista tukea, jonka avulla hän pystyy paremmin ymmärtämään läheisen sairautta ja sen hoitoa (Eriksson 1996, 65). Hoitohenkilökunnan ei pidä olettaa, että mikään olisi omaiselle itsestään selvää. Monelle omaiselle asia on uusi ja pelottava, siksi omainen tarvitsee rinnalleen kuulijaa ja keskusteluapua. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 271.) Omaisten informoimiseen täytyy varata aikaa. Asiat täytyy selvittää tarkasti ja huolellisesti. Omaiset voivat jäädä vaille tukea, jos asiat esitetään huolimattomasti tai liian nopeasti. Tällöin omaisten voi olla vaikea antaa tukea potilaalle. (Saunders 1984, 4.) Myös Harden ym. (2002) ovat todenneet tutkimuksessaan, kun hoitohenkilökunnalla on kiire, omaiset eivät uskalla lähestyä heitä ja kysyä epäselvistä asioista. Annettua tietoa kannattaa toistaa ja korostaa useamman kerran, sillä vaikeassa tilanteessa ja tunnemyrskyssä oleva omainen kaipaa asioiden riittävää kertaamista. Asiat tulisi kertoa hienotunteisesti ja hoitohenkilökunnan tulisi kyetä tunnistamaan, millaista tietoa omainen haluaa kuulla (Kärpänniemi & Hänninen 2004, ) Tiedollisen tuen tulisi olla yksilöllistä. Hoitohenkilökunnan pitäisi antaa omaisille tietoa potilaan sairaustilanteen ja omaisten huolenaiheiden mukaan. (Wilkes, White & O Riordan 2000.) Hoitohenkilökunnan tulisi kyetä antamaan vastauksia myös kysymyksiin, joita omaiset eivät esitä ääneen. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 271.) Omaiset kokevat usein, että eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa potilaan sairauden tilasta (Eriksson 1996, 65; Eriksson 2000, 228; Päällysaho 2004, 41.) Yksi tärkeimmistä keskustelun aiheista omaisten mielestä liittyy sairauden ennusteen kertomiseen (Salminen, Knifsund, Vire, Poussa & Soinio 2003; Kirk, Kirk & Kristjanson 2004). Jo sairauden alkuvaiheessa omaiset haluavat tietoa siitä, millaisia muutoksia sairaus voi potilaalle aiheuttaa. Kuolemaa edeltävistä hoidoista ja oireista tulisi keskustella omaisen kanssa. Lääkärin tehtävä on informoida ja pitää omaiset ajan tasalla potilaan hoitolinjoista. (Kärpänniemi & Hänninen 2004, 271.)

13 13 Tutkimustuloksen mukaan omaiset pitivät tärkeänä sitä, että hoitohenkilökunnan antama tieto on rehellistä (Soothill, Morris, Harman, Francis, Thomas & McIllmurray 2001). Myös Raatikaisen ym. tutkimuksessa omaiset olivat tyytyväisiä, kun potilaan tiedoista kerrottiin asianmukaisesti ja rehellisesti (Raatikainen, Karppi & Miettinen 2001, 35). Toisaalta täytyy muistaa, että potilaan ja omaisten välinen vuorovaikutus ei ole rehellistä, jos omaiset tietävät potilaan tilasta enemmän kuin potilas itse. Heidän välilleen voi syntyä hankalia ja epämiellyttäviä tilanteita, jos asioita salaillaan. (Heikkinen, Kannel & Latvala 2004, 27.) Nevalaisen (2006, 26 27) mukaan omaiset kokivat saaneensa hyvin tietoa potilaalle tehdyistä tutkimuksista ja niihin vaikuttavista sivuvaikutuksista. Myös hoidon tavoitteista saatiin hyvin tietoa. Erittäin tärkeänä pidettiin, että tieto kerrottiin rehellisesti ja ymmärrettävästi. Omaiset eivät mielestään saaneet tarpeeksi tietoa siitä, kuinka he olisivat voineet halutessaan paremmin osallistua potilaan hoitoon. Lisäksi kaivattiin, että hoitohenkilökunta olisi antanut tietoja oma-aloitteisesti. Omaiset eivät pitäneet niinkään tärkeänä sitä, mistä he saisivat hankittua lisätietoa. Liikan tutkimuksessa omaiset puolestaan kokivat saaneensa paljon tietoa siitä, miten he voivat osallistua potilaan hoitoon. Hoitohenkilökunta oli varannut riittävästi aikaa tiedon välittämiseen ja tieto oli koettu ymmärrettäväksi ja rehelliseksi. Tietoa oli annettu omaaloitteisesti ja annettu tieto oli perustunut omaisten tarpeisiin. (Liikka 2006, ) 4.2 Emotionaalinen tuki Emotionaalisen tuen avulla voimme ilmaista huolenpitoa ja huolestumista sekä olla empaattisia (Cutrona 2000, 103). Emotionaalisena tukena pidetään ihmisen kuuntelemista, huolehtimista, välittämistä, luottamusta ja toisen arvostamista (Puotiniemi & Kyngäs 2003, 183). Emotionaalisen tuen avulla voidaan myös jakaa tunteita ja kokemuksia sekä antaa rohkaisevaa, lohduttavaa ja arvostavaa palautetta. Emotionaalisella tuella ilmaistaan myös luottamuksellisuutta sekä annetaan tietoa tarvittaessa saatavasta avusta. (Ewalds & Jantunen 1991, 7.)

14 14 Kuuppelomäen mukaan emotionaalinen tukeminen hoitotyössä koostui kuuntelemisesta, kosketuksesta, myötäelämisestä, potilaan toivomusten huomioon ottamisesta, lohduttamisesta, rohkaisusta ja läsnä olemisesta. Tuen antajina kuolevalle potilaalle ovat hoitajat, omaiset, sukulaiset, ystävät, osaston lääkäri, potilastoverit, naapurit, ystäväpalvelun tukihenkilöt ja vapaaehtoistyöntekijät. (Kuuppelomäki, 2001, 122.) Emotionaalisella tuella on keskeinen merkitys myös omaisille. Se auttaa heitä sopeutumaan sairauden tuomaan uuteen elämäntilanteeseen. Emotionaalinen tuki voi vaihdella aktiivisesta asioiden käsittelystä pelkkään omaisen lähellä olemiseen. Omaisille tärkeintä on tunne, että heistä välitetään. (Eriksson 2000, ) Lisäksi omaiset odottavat saavansa emotionaalisen tuen avulla mahdollisuuden omien tunteidensa hyväksymiseen. (Lipponen, Kyngäs & Kääriäinen 2006, 45). Syöpäpotilaiden omaisia käsittelevässä tutkimuksessa omaiset kertoivat saaneensa saattohoidon henkilökunnalta emotionaalista tukea. Hoitohenkilökunta kuunteli omaisia kaikissa asioissa, hyväksyi heidät ja antoi heille aikaa, kun he halusivat keskustella. Mutta toisaalta liian harvoin tiedusteltiin omaisten halua puhua tilanteesta sekä käsiteltiin vähän erilaisia tunteita. (Eriksson ym. 2002, 67.) 4.3 Hengellinen tuki Hilkka Sand määrittelee hengellisen tuen olevan askel askeleelta potilaan kanssa kulkemista. Sielunhoitaja, miksei siis sairaanhoitajakin, pyrkii tukemaan potilaan ja omaisen sisäistä tunnetta siitä, että hän voi luottaa itsensä ja elämänsä turvallisiin käsiin. Turvallisilla käsillä Sand kertoo tarkoitettavan Jumalan antamaan armollista turvaa ja lisäksi kaikkea sitä fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä tukea, mitä kuoleva ja hänen omaisensa saattohoidossa saavat. (Sand 2003, 158.) Hengellinen tuki ei ole ainoastaan jokin ylimääräinen taito, mikä pitäisi opetella, vaan voidaan puhua pikemminkin henkilön omasta laajasta näkemyksestä elämään. Hengellistä tukea voi verrata runouteen; ne eivät ole selitettävissä järjellä, vaan koettavissa sydämellä. (Swinton 2001, )

15 15 Uskonnollisen vakaumuksen toteuttaminen vahvistaa toivoa. Hoitaja voi tukea potilasta tai hänen läheistään uskossaan sekä auttaa löytämään tarkoituksia elämäntapahtumille tai omalle elämälle. Suositeltavia auttamismenetelmiä ovat keskustelut, musiikin hyödyntäminen, rukoileminen sekä yhteistyö kirkon edustajien kanssa. (Korhonen, Kylmä, Juvakka & Pietilä 2007, ) Omaiset kokevat hengellisen tuen olevan hoitajien läsnäoloa, kunnioitusta sekä uskallusta tarvittaessa rukoilla potilaan puolesta. Se on ennemmin ystävyyttä ja uskonnollista tukea kuin hoitamista. Omaiset eivät odota hoitajilta sääliä tai saarnaamista, vaan pikemminkin lohduttamista, toveruutta ja tasavertaista keskustelua. Omaiset arvostavat hoitajien myötäelämisen kykyä, lämpöä, huomioonottamista sekä empatiaa. (Taylor & Mamier 2005, ; Miettinen 2001; Keskitalo & Vaittinen 2004, 35.) Sielunhoidolla on Johanna Räsäsen (2005, 3) tutkimuksen mukaan tärkeä tehtävä terveydenhuollon kentässä. Tutkimuksessa todettiin, että yli puolet potilaista olisi halunnut keskustella papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. Tärkeitä sielunhoidollisia keskustelun aiheita tutkimuksen mukaan ovat sairastuminen ja kuolema. Sielunhoito tukee selviytymistä sairauden tai kriisien aikana. Räsänen näkee, että sielunhoidon tarpeen arviointi voisi olla osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Terveydenhuollon potilaiden keskuudessa on tyydyttämätöntä tarvetta henkisen tuen saamiselle.

16 16 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa omaisten hoitohenkilökunnalta saamaa tukea Heinolan kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla. Saattohoito-osaston henkilökunta halusi saada tutkimuksen kautta tietoa omaisten kokemuksista läheisen saattohoidon aikana. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa saattohoitotiimiä arvioimaan ja kehittämään omaa työtään. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää saattohoitotiimin hoitohenkilökunnan työssä ja koulutuksessa. On tärkeää pystyä tukemaan omaisia surutyön alkuun ja auttaa heitä selviytymään läheisensä menetyksestä (Sand 2003, 104). Hyvin asetettu tutkimusongelma suuntaa tutkimusta, jos sitä on riittävästi rajattu ja tarkennettu laajasta mielenkiinnon kohteesta siihen, mitä halutaan tutkia. Keskeistä tutkimuksessa on määritellä tutkimusongelma käsittelemään tiettyä ongelma-aluetta. Tutkimusongelman asettaminen vaatii lisäksi aihealuetta käsittelevän tieteellisen kirjallisuuden ja tutkimusten tarkastelua. Tärkeää on myös arvioida ongelman tutkittavuus käytännössä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 22.) Tutkimuksessa haluttiin rajata tutkimusongelmat selvästi tiedollisen, emotionaalisen ja hengellisen tuen osa-alueisiin, koska nämä voivat olla sinällään huomaamattomia asioita saattohoidossa, mutta erittäin tärkeitä omaisen surusta toipumisen kannalta. Tutkimusongelmiksi muodostuivat: 1. Minkälaista tiedollista tukea omaiset kokevat saaneensa saattohoitotiimin hoitohenkilökunnalta? 2. Minkälaista emotionaalista tukea omaiset kokevat saaneensa saattohoitotiimin hoitohenkilökunnalta? 3. Minkälaista hengellistä tukea omaiset kokevat saaneensa saattohoitotiimin hoitohenkilökunnalta?

17 17 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 6.1 Tutkimusmenetelmä ja yhteistyötaho Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen ja sen tarkoituksena on kuvata haastateltavien todellista elämää. Tutkimuksessa tulisi pyrkiä tutkimaan kohdetta kokonaisvaltaisesti ja löytää tai paljastaa aiheesta tosiasioita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijaa sitovat arvolähtökohdat, jotka vaikuttavat siihen, mitä ja miten tutkittavia ilmiöitä ymmärretään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös objektiivisuus toteutuu tutkijan ja tutkimuksesta tiedetyn asian kietoutuessa toisiinsa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) Saadakseen aiheeseen objektiivisen näkökulman tutkijat perehtyivät teoriaan ja sitoivat sen viitekehyksessä tarkasti tutkimusongelmien ympärille. Tällöin tutkijoiden omat tunteet ja arkipäivän kokemukset eivät pelkästään vaikuttaneet ilmiön ymmärtämiseen ja tutkimuksen toteuttamiseen. Tämän tutkimuksen yhteistyötaho on Heinolan kaupunginsairaalan vuodeosasto 11b. Osastolla on 23 potilaspaikkaa ja kolme hoitotiimiä. Saattohoitotiimi on yksi kolmesta hoitotiimistä. Siinä työskentelee kolme sairaanhoitajaa ja kaksi perushoitajaa. Lääketieteellisestä hoidosta osastolla vastaa yksi lääkäri. Saattohoitotiimissä on saattohoidossa olevien lisäksi lyhyt- sekä pitkäaikaishoidossa olevia ikääntyneitä. Keskimäärin saattohoidossa olevia on kerralla neljästä viiteen potilasta. Saattohoitotiimissä on käytössä Terhokodin ylilääkäri Juha Hännisen laatima saattohoito-ohjeistus potilaalle ja hänen omaisille. (Väisänen 2008.) 6.2 Tiedonantajien hankinta Yhteisessä palaverissa saattohoitotiimin hoitajien sekä osastonhoitajan kanssa pohdittiin tutkimuksen aineiston keruumenetelmiä. Hoitajien välityksellä omaisille annettiin saatekirje (LIITE 1), jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja pyydettiin heidän suostumustaan haastateltaviksi. Vastauksesta riippumatta omaisten toivottiin palauttavan saatekirje osastolle takaisin suljetussa kirjekuoressa. Tällä haluttiin varmistaa, että tutkimukseen osallistuvat eivät tulleet osaston henkilökunnan tietoon. Jos omainen

18 18 halusi haastateltavaksi, hän allekirjoitti kirjeen ja liitti mukaan puhelinnumeronsa, jonka jälkeen häneen otettiin yhteyttä puhelimitse. Kirjeitä ei kuitenkaan ilmaantunut osastolle takaisin toivotussa ajassa, joten omaisten mahdollista yhteydenottoa helpotettiin niin, että he pystyivät lähettämään kirjeet suoraan tutkijoille. Tämä tapa koettiin omaisille helpommaksi, koska kirjeen sisältöön sai kaikessa rauhassa tutustua kotona. Kirje oli lisäksi vaivaton lähettää, koska postimaksut oli valmiiksi maksettu. Menettelyn etuna on tutkittavien helpompi saatavuus tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2007, 191). Tutkimusta tehdessä on otettava huomioon käytettävissä oleva aika ja muut voimavarat. Aineiston koon säätelemiseen vaikuttavat tutkimuksen suuruus, jotta tiedon keräämiseen ei kulu liikaa aikaa ja se ei tule kohtuuttoman kalliiksi tutkijoille. (Hirsjärvi ym. 2004, 168, 174.) Jo tutkimuksen alkuvaiheessa tutkijoille selvisi, ettei haastateltavien saaminen ollut kovin helppoa. Etukäteen ei voitu tietää saattohoidossa olevien potilaiden määrää aineistonkeruuvaiheessa. Lisäksi omaisten halukkuutta osallistua tutkimukseen ei voitu etukäteen varmistaa. Haastatteluaineiston saamiseksi pohdittiin uusia keinoja, joilla tavoittaa halukkaat tutkimukseen osallistujat. Tutkijat olivat yhteydessä Kirkonseutulehden toimittajaan. Hänen ystävällisellä avustuksellaan laadittiin lehti-ilmoitus, jossa haettiin omaisia tutkimukseen mukaan. Lehti-ilmoituksen (LIITE 2) perusteella haastatteluun haluavat ottivat yhteyttä puhelimitse tutkijoihin, jolloin heille kerrottiin tutkimuksesta ja sovittiin haastattelun ajankohta sekä paikka. Lisäksi käytiin tapaamassa Heinolan kaupungin seurakunnan diakonityöntekijää, joka kertoi tutkimuksesta sururyhmään osallistujille ja jakoi heille saatekirjeet (LIITE 3). Näillä menetelmillä saatiin tutkimukseen lisää haastateltavia omaisia. Aineistoa kerättiin kevään 2008 aikana ja lopulta tutkimukseen osallistui seitsemän omaista. 6.3 Aineiston keruu Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla omaisia. Haastattelu on joustava aineiston keruumenetelmä. Sen aikana on mahdollista pitää yllä kiinnostusta aiheeseen ja selkeyttää epäselviä seikkoja. Näin voidaan estää väärinkäsityksiä. (Krause & Kiikkala 1996, 108.) Tässä tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelumenetelmää.

19 19 Teemahaastattelua kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47). Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun osa-alueet eli teemat ovat ennalta tiedossa, mutta kysymysten järjestys tai tarkka muoto puuttuu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 203). Tutkijoilla oli käytettävissä teemahaastattelurunko (LIITE 4), jonka laadinnassa hyödynnettiin osittain Päivi Liikan (2006) Pro gradu-tutkielman mittaristoa. Teemahaastattelurunko ohjasi tutkijoiden haastatteluja. Ennen haastattelujen aloittamista tutkijat pyrkivät keskustelemaan omaisten kanssa hetken muista asioista tunnelman vapautumiseksi. Lisäksi käytiin läpi vielä lyhyesti tutkimuksen tarkoitus ja vapaaehtoisuus ja varmistettiin lupa nauhoitukseen. Nauhoituksista ei kuitenkaan tule tehdä suurta numeroa, jotta se ei vaikuta negatiivisesti haastattelutilanteeseen. Tutkimuksen haastatteluaineiston tulisi syntyä aidosta vuorovaikutustilanteesta tutkittavan kanssa. Tavoitteena ovat tutkittavan aidot ja luontevat ilmaisut. (Anttila 2005, 188.) Haastattelut kestivät 1 2 tuntia. Ajankäyttöä ei haluttu rajata, jotta haastateltava sai rauhassa omin sanoin kertoa kokemuksensa. Haastattelukertoja oli yksi päivää kohden, joten tutkijoilla oli mahdollisuus reflektoida tapahtumaa ja palautua intensiivisestä keskustelusta. Teemahaastattelut suoritettiin yhtä lukuun ottamatta haastateltavan kotona. Yksi haastattelu tehtiin haastateltavan pyynnöstä hänen työpaikallaan. Yhden haastateltavan luona käytiin uudestaan, koska ensimmäisestä haastattelusta nauhalta kuului vain epämääräistä kohinaa. Haastattelutilanteen tulee olla mahdollisimman rauhallinen, jotta voitaisiin keskittyä itse haastatteluun ilman häiriötekijöitä. Kotona tehtävällä haastattelulla on parempi mahdollisuus haastattelun onnistumiseen, koska tila on haastateltavalle tuttu ja turvallinen. Kun haastateltava kutsuu tutkijan kotiin, voidaan olettaa, että siten haastateltava luottaa tutkijaan ja on sitoutunut haastatteluun. Toisaalta, kun haastattelu tehdään haastateltavan kotona, voidaan pohtia, onko tutkijalla oikeutta puuttua mahdollisiin häiriötekijöihin siellä. Haastattelua voivat häiritä mm. erilaiset äänet, ovikellon tai puhelimen ääni ja muut ihmiset. (Eskola & Vastamäki 2001, ) Haastattelutilanteet eivät olleet täysin häiriöttömiä. Tutkijat eivät voineet etukäteen määrätä kenenkään toimia kotona tai työpaikalla. Joissakin paikoissa soi ovikello tai puhelin tai muuta perhettä oli ajoittain kotona. Keskeytyksistä huolimatta haastattelua

20 20 päästiin jatkamaan häiriön siihen vaikuttamatta. Haastattelut tehtiin aina kahden tutkijan toimesta. Haastatteluparit valittiin aikataulujen sopivuuden mukaan. Toisen tutkijan roolina oli kysyä ja toinen oli lähinnä nauhurin käyttäjänä, havainnoitsijana ja muistiinpanojen tekijänä. Haastattelutilanteen päättyessä omaisilta vielä tiedusteltiin mahdolliset epäselvyydet tutkimuksen suhteen ja annettiin mahdollisuus keskusteluun, mikäli tutkimus oli herättänyt tunnereaktioita. Lisäksi saatekirjeessä oli mukana tutkijoiden yhteystiedot, jolloin tutkittavilla oli mahdollisuus tarvittaessa jälkeenpäin ottaa yhteyttä tutkijoihin. 6.4 Aineiston analyysi Aineiston analyysi aloitettiin litteroinnilla. Litterointi tarkoittaa tekstin purkamista. nauhoilta tietokoneelle (Rantala 2007, 110). Litteroinnin tarkkuus merkitsee tutkimuksen luotettavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että haastateltavien puhetta ei saa muuttaa tai muokata. (Vilkka 2005, 116.) Tässä tutkimuksessa tutkijat halusivat litteroida haastattelut itse, jotta haastateltavien henkilöllisyys ei paljastuisi ulkopuolisille. Litteroinnit tehtiin vähin erin pääasiassa niiden kertymisjärjestyksessä. Saatua aineistoa luettiin läpi useaan kertaan, jotta vastauksista saatiin selkeä kuva. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 143) ovat myös sitä mieltä, että aineistoa on helpompi analysoida, kun se on ensin moneen kertaan luettu ja sisältöön on perehdytty riittävästi. Silloin aineistosta alkaa muodostua selkeämpi kokonaisuus. Tämä tutkimus analysoitiin aineiston analyysillä. Aineistoanalyysin avulla voidaan analysoida suullista kommunikaatiota ja sen avulla tarkastellaan asioiden ja tapahtumien merkityksiä, seurauksia ja yhteyksiä (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 21). Käytännössä aineiston analyysillä tarkoitetaan sen lukemista yhä uudelleen. Aineistoa pohditaan, tulkitaan, luokitellaan ja vertaillaan (Rantala 2007, 108). Samankaltaisuuksien perusteella muodostetaan kategorioita, jotka suhteutetaan toisiinsa (Koskela 2007, 96). Aineistosta alleviivattiin tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia, jonka jälkeen ne ryhmiteltiin aiheittain papereille. Aineisto abstrahoitiin eli yhdistettiin yhtäläisyyksien perusteella teemahaastattelurungon mukaisesti ja tutkimusongelmiin nojaten. Aineistosta löydettiin pelkistetyt ilmaisut, joille etsittiin ala- ja yläkategoriat.

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila

Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Aikuispotilaan ja perheenjäsenen emotionaalinen ja tiedollinen tuki sairaalhoidon aikana - Elina Mattila Lataa Kirjailija: Elina Mattila ISBN: 9789514485404 Sivumäärä: 180 Formaatti: PDF Tiedoston

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO

ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO ARVOKAS JA VIELÄ ELÄMYKSIÄ TARJOAVA SAATTOHOITO Mirja Koivunen ylilääkäri yleislääketieteen erikoislääkäri palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos ARVOKAS = arvostusta ja

Lisätiedot

VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA. Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA. Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK VIIMEINEN TOIVEENI OPASLEHTI OMAISILLE JA HOITOKODIN ASUKKAALLE SAATTOHOIDOSTA Rosa Jakobsson & Sari Oksanen Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK Lukijalle: Tämä opaslehti on toteutettu opinnäytetyönä Sastamalan

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE

KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE KONEISTA, TROPEISTA JA LÄÄKÄREISTÄ EI APUA PYYDETÄÄN PASTORI PAIKALLE HENGELLINEN NÄKÖKULMA SAATTOHOIDOSSA Harri Heinonen Sairaalapappi, työnohjaaja TYKS ja Karinakoti www.harriheinonen.fi TEHOAA KAIKKIIN

Lisätiedot

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ

DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ DIALOGISEN KOHTAAMISEN MERKITYS SUREVAN LÄHEISEN ELÄMÄSSÄ Surukonferenssi 27.4.2017 klo 13.00 14.30 28.4.2017 klo 12.30 14.00 Varpu Lipponen TtT, FM, yliopettaja, psykoterapeutti Dialoginen kohtaaminen

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta

Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Kuolemaan ja kuolemiseen liittyvät kipeät kysymykset henkilökunnan näkökulmasta Saattohoito seminaari 27. -28.10.2015, Aholansaari, Nilsiä Hanna Hävölä TtM, sh, kouluttaja Ihmisen on hyvä syntyä syliin,

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset

Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Hengellinen ulottuvuus ja ETENE saattohoidon suositukset Ritva Halila dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sitoumukset: ei kaupallisia sidonnaisuuksia

Lisätiedot

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN

LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN LÄHEISTEN KOKEMUKSET SYÖPÄSAIRAUDEN VAIKUTUKSISTA SEKSUAALISUUTEEN Tarkoitus ja tavoite Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa läheisten kokemuksia syöpäsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tavoitteena

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa 27.9.2013. Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? Taina Häkkinen

Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa 27.9.2013. Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? Taina Häkkinen Rintakirurgisenpotilaan hoito päiväkirurgiassa Mitä Syöpäjärjestöjen Neuvontapalvelusta kysytään? 27.09.2013 http://www.cancer.fi/ Maakunnalliset syöpäyhdistykset Pohjois-Suomi Valtakunnalliset potilasjärjestöt:

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa. 17.10.2014 Petri Jalonen

Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa. 17.10.2014 Petri Jalonen Vanhuksen ja muistisairaan ihmisen henkinen ja hengellinen tukeminen saattohoidossa Pitkäaikaishoidon osasto 10:n tehtävänä on tarjota ikäihmistä yksilönä kunnioittavaa, jokaisen voimavarat huomioivaa

Lisätiedot

Lataa Huolehtiva kanssakäyminen - Birgitta Lehto

Lataa Huolehtiva kanssakäyminen - Birgitta Lehto Lataa Huolehtiva kanssakäyminen - Birgitta Lehto Lataa Kirjailija: Birgitta Lehto ISBN: 9789514499517 Sivumäärä: 144 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 11.71 Mb Maassamme sairastuu vuosittain noin 14 000 henkilöä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA

SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA SAATTOHOIDON PERIAATTEISTA ELÄMÄN PUOLELLA KUOLEMAAN SAATTAMINEN Mistä saattohoito onkaan kotoisin? Miten se on löytänyt tiensä myös tänne Suomeen ja onko se polku ollut mutkaton? Terhokoti on perustettu

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI

KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI KUOLEVAN LAPSEN VANHEMPIEN TARVITSEMA EMOTIONAALINEN TUKI OPAS HOITOHENKILÖKUNNALLE 1 ALKUSANAT Hyvä, hoitoalan ammattilainen Tämä opas on suunnattu lapsensa menettäneitä vanhempia kohtaavalle hoitohenkilökunnalle.

Lisätiedot

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE?

MIHIN MINÄ TÄSSÄ MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEN? KUOLEVALLE? MIHIN MINÄ TÄSSÄ KUOLEN? MITÄ LÄÄKÄRI VASTAA KUOLEVALLE? Kristiina Tyynelä-Korhonen, LT, erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Syöpäkeskus, KYS 15.2.2016 2 PALLIATIIVISEN HOIDON JA

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Irja Öun Geriatrian erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Lääkärin koulutus korostaa biologista näkökulmaa Kuolema biologinen psykologinen kulttuurinen eettinen ja uskonnollinen näkökulma

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaamisesta

Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaamisesta Kuolevan potilaan ja hänen omaisensa kohtaamisesta Kuolevan hyvä hoito, yhteinen vastuumme Yhteisvastuukeräyksen saattohoitokoulutus Tampere, 30.10.2015 Irja Öun Terhokoti LL, geriatrian erikoislääkäri

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti

Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti Sairaalasielunhoidon ja diakonian avohoitoprojekti 2013-2015 Muut kaikki hylkää, Yhteisen seurakuntatyön ja seurakuntien mahdollisuudet vanhusten avohoidon ja kotisairaalan asiakkaiden henkisiin ja hengellisiin

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

...meitä on jopa syyllistetty lapsemme sairaudesta, ja meidät on jätetty tuen ulkopuolelle.

...meitä on jopa syyllistetty lapsemme sairaudesta, ja meidät on jätetty tuen ulkopuolelle. ...meitä on jopa syyllistetty lapsemme sairaudesta, ja meidät on jätetty tuen ulkopuolelle. - Esitelmä terveydenhoitajan työmenetelmänä 30.4.2013 Kaisa Uravuori THHTNU09A Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko siihen, mitä uhri kertoo. On

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus

Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus Hyvään elämään kuuluu Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä oikeus kunnioittavaan kohteluun vuorovaikutukseen ja oman tahdon ilmaisuun tulla aidosti kuulluksi ja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

68 Kahden täyttämättä olevan sairaalapapin viran lakkauttaminen

68 Kahden täyttämättä olevan sairaalapapin viran lakkauttaminen 51/2015 68 Kahden täyttämättä olevan sairaalapapin viran lakkauttaminen Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa kaksi täyttämättä olevaa sairaalapapin virkaa. Käsittely Asiasta käytettiin

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku

Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku Ti 25.3.14 Markus Partanen Runosmäen terveysaseman vastaava lääkäri, Turku Lääkäri vuosimallia 2007, 9/2010 alkaen vastaavana lääkärinä Turun Runosmäen terveysasemalla Vuoden nuori lääkäri 2013 Tapaa saattohoitopotilaita

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.)

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.) VIERELLÄSI Opas muistisairaan omaisille selkokielellä 2014 Inkeri Vyyryläinen (toim.) Opas muistisairaan omaisille selkokielellä Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muutosta lähellä opas dementoituneen läheiselle.

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011

Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus vai paha tapa? Päivi Rautio 16.12.2011 Sairaus Paha tapa pystytään hoitamaan parantumaton; miten hoidetaan? pystytään muuttamaan muuttumaton; miten hoidetaan? Miten tietoinen olen 1. omista asenteistani?

Lisätiedot

Psykiatrinen hoitotahto

Psykiatrinen hoitotahto Psykiatrinen hoitotahto Osastoryhmän päällikkö, TtT Päivi oininen HU, Hyvinkään sairaanhoitoalue, psykiatria Taustaa Väitöstutkimus Pakko, potilaan kokema hoito ja elämän laatu potilaan osallisuutta tulee

Lisätiedot

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Tutkimuskysymykset Mitä / millaista tukea vanhempi on saanut / kokenut tarvitsevansa

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Kuka päättää kuolemasta?

Kuka päättää kuolemasta? Kuka päättää kuolemasta? Joensuu 15.2.2016 Heikki Pälve Toiminnanjohtaja LKT, anest. ja tehohoidon el. Ensihoidon erityispätevyys Hallinnon pätevyys Maailman Lääkäriliiton eettisen komitean pj Kuka päättää??

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä AMMATTILAISOHJE 1 (6) Psykiatrisen hoitotoiveen pilotti alkaa Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön psykiatrinen hoitotoive-lomake. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa?

Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa? Miksi perhekeskeistä hoitoa tarvitaan terveydenhuollossa? 5.4.2011 Professori, TtT Eija Paavilainen Tampereen yliopisto/etelä-pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mistä asioista puhutaan? perhehoitotyö= perhekeskeinen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010

POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY. Soittorinki. Vapaaehtoistoiminnan malli. Reetta Grundström 1.5.2010 POHJOIS-HELSINGIN LÄHIMMÄISTYÖ PULMU RY Soittorinki Vapaaehtoistoiminnan malli Reetta Grundström 1.5.2010 2 Soittorinkitoiminnan esittely Pulmun soittoringissä vapaaehtoinen soittaa puhelimella ikäihmiselle

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta

Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta Kotisaattohoito Helsingissä - kokemuksia kotisairaalatoiminnasta yl Paula Poukka Helsingin kaupungin kotisairaala Sisät. el., palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Kotisaattohoito, miksi? Toive kuolla

Lisätiedot

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen

TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS. 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen TUKIHENKILÖN PERUSKOULUTUS 5.-7.3.2015 ESPOO Eija Himanen Koulutuksen rakenne Ryhmästä syntyy turvallinen oppimista ja itsen reflektointia edistävä ympäristö Tukihenkilönä toimimisen lähtökohdat: mikä

Lisätiedot

Eettinen päätöksenteko ja. potilaan näkökulma

Eettinen päätöksenteko ja. potilaan näkökulma Eettinen päätöksenteko ja 1 potilaan näkökulma osastoryhmän päällikkö,ylihoitaja TtT Päivi Soininen Esitys perustuu väitöstutkimukseen Coercion, Perceived care and Qualtity of life among Patients in Psychiatric

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014

Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua. Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Turvallista ja ystävällistä avustajapalvelua Med Group Avustajapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 2014 Selfie Linnanmäen maailmanpyörässä kesällä 2014 1 Pääkirjoitus: Med Group ja avustajapalvelut uudistuvat

Lisätiedot

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Ennakkotuloksia julkisen sektorin työntekijöiden kuntoutusprosessista Ammatillinen kuntoutus Voidaan myöntää, jos lääkäri

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Vinkkejä vuorovaikutukseen ja tuen kartoittamiseen

Vinkkejä vuorovaikutukseen ja tuen kartoittamiseen Vinkkejä vuorovaikutukseen ja tuen kartoittamiseen Kehitysvammaiset vanhempina seminaari Pia Henttonen Enemmän otetta ja osallisuutta-projekti RAY 2006-2009 Sähköposti pia.henttonen@kvtl.fi Puhelin 0503029608

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen

HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN. 25.5.2010 Mari Kärkkäinen HOITOTAHDON JA HOITOLINJAUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA NOUDATTAMINEN HOITOLINJAUS Tavoitteena on, että potilas saa oikean hoidon oikeaan aikaan oikeassa paikassa. HOITOLINJAUS JA HOITOTAHTO Hoitolinjauksen teko

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS Myötätunto itseä kohtaan - ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin TSR hankenumero 115274 MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE VALMENNUSOHJELMAN

Lisätiedot