Suomen. lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2008 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen. lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2008 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE"

Transkriptio

1 Suomen No 1 maaliskuu - toukokuu 2008 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

2 Suomen Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 20 Suomen Potilas 1/2008 Seuraava numero 2/2008 (myös terveysnäyttelynumero), ilmestyy kesäkuussa ja siihen tarkoitettujen kirjoitusten dead line on 21. huhtikuuta 2008 TÄMÄN NUMERON SISÄLTÖÄ: Pääkirjoitus: Kuinka on lupausten laita?... 3 Ledare: Hur är det med de löften som gavs?... 4 Potilasturvallisuuskulttuuri tutkimuskohteena... 5 Lääkäripäivät Poimintoja lääkäripäivien näyttelystä Hur mår vi på äldre dar Vanhuuden päivät Ojanne pohtii Terveyden lähteillä Jäsenjärjestöjen infosivut Tuntematon potilas Miksi potilas on hankala? Minuuden murros myrskystä mielenrauhaan Suomen Potilas- pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta sille pyytämättä toimitettua materiaalia. Lehti ei myöskään palauta sellaista kirjallista taikka kuvallista materiaalia, jota toimitukseen on pyytämättä lähetetty. Suomen Potilas Finlands Patienttidning Suomen Potilas ilmestyy 4 kertaa vuodessa, vuosikerran hinta on 16 euroa (sisältää postituksen kotimaassa). Paino: Priimus Paino Oy Loimaa Kansikuva Heikki Päivike. Kevät keikkuen tulevi. Suomen Potilasliitto ry Finlands Patientförbund rf Toimisto: Kaisaniemenkatu 4 A, 3.krs, Helsinki puh fax kotisivut Pankkiyhteys: Sampopankki Hallitus: Paavo Koistinen, puh.joht., , Inger Östergård, varapuh.joht, Jaakko Ojanne, talous, hallituksen siht., jaakko. ) Varsinaiset jäsenet: Rauno Aaltonen, Pirkko Etelävuori, Kalevi Järvinen, Risto Niklander, Arja Nurmela, Johanna Pihlajamäki, Heikki Päivike Varajäsenet: Marja Lamberg, Tenho Palmroth, Runa Reimavuo, Inka Svahn. ISSN , 31. vuosikerta Vastaava päätoimittaja: Paavo Koistinen, gsm Toimitus: Jaakko Ojanne ja Heikki Päivike. Osoite: Kaisaniemenkatu 4 A, 3.krs, Helsinki Sähköposti: Kotisivut: Puh. (09) Painos 8300 kpl 2

3 PAAVO KOISTINEN SUOMEN POTILASLIITON PUHEENJOHTAJA Kuinka on lupausten laita? Viime vuoden dramaattisin työmark-kinakahnaus koettiin viime vuoden lopulla, kun Tehy uhkasi joukkoirtisanomisilla, ellei palkkakuoppaa aleta täyttää. Eduskunta ennätti kriisitunnelmissa ja ennätyksellisessä tahdissa säätää jopa lain, jolla hoitohenkilökuntaa olisi voitu määrätä rangaistusseuraamuksilla uhaten töihin kriittisiin tehtäviin. Varmasti kaikki ovat loppujen lopuksi hyvillään siitä, että työtaistelua ei tullut eikä tätä pakkotyölaiksi kutsuttua lakiakaan tarvinnut ottaa varsinaiseen käyttöön. Ilmapiiri on kuitenkin nyt monin paikoin pilalla tai ainakin kehnonlainen. Miten tähän tilanteeseen tultiin? Ja vielä tärkeämpi kysymys: Onko sairaanhoidon häpeälliseen tilanteeseen odotettavissa lopultakaan parannusta? Ennen maaliskuun 2007 eduskuntavaaleja monet puolueet pitivät nimenomaan sairaanhoidon ja hoiva-alan teemoja näkyvästi esillä. Epäkohdat olivat kaikkien tiedossa, joten jokainen päästeli vettä myllyyn tarjoamalla voimakkaita ja suuria ratkaisuja. Vaalien jälkeen koitti kuitenkin arki ja sen myötä pettymys. Työtaistelun uhka ja siihen vastaaminen suomalaisessa politiikassa ja ammattiyhdistysilmapiirissä poikkeuksellisen voimakkailla toimilla tuotti aikanaan ratkaisun, johon kukaan ei ollut tyytyväinen. Leimaa antavaa koko keskustelussa on ollut se, että organisaatiot, valtio, kunnat ja sairaanhoitopiirit ja -alueet sekä ammattiyhdistyskenttä keskustelevat keskenään. Tässä keskustelussa potilas on jäänyt enemmän taikka vähemmän statistiksi ja jopa sivustakatsojaksi. Sairaalan potilaita, hoivan tarvitsijoita ja kroonisesti sairaita potilaita kiinnostaa hyvin yksinkertaisesti vain se, saavatko he tarvitsemansa avun ja sairauksiensa ja vaivojensa mukaisen hoidon. Heidän äänensä kuuluu kyllä potilasjärjestöissä, mutta jääkö se syrjään päätöksiä tekevistä foorumeista? Tällainen vaikutelma valitettavasti syntyy. Helmikuun 6. päivä lääkärikunta julkisti tärkeän kannanottonsa kuolevien potilaiden hoidon kehittämisestä. Terminaalivaiheen potilaiden hoitaminen on Suomessa hyvin vaihtelevaa ja riippuu usein siitä, asuuko potilas yliopistollisen keskussairaalan alueella vai ei. Vasta nyt tähän epäkohtaan kiinnitetään suurempaa julkista huomiota, vaikka voisimme kuvitella, että meitä jokaista aikanaan koskeva kuolema ja siihen liittyvä hoito olisi ollut jo lähtökohtaisesti kautta linjan erityisen huomion kohteena. Toisaalta voisi kyynisesti sanoa, että eipä vanhusten hoivakaan nyt ole kovin kiitettävässä julkishallinnon suojelussa ollut. Kuinka siis kuolevan potilaan hoitoa olisi ryhdytty valtakunnallisesti kohentamaan. Ennen vanhaan oli sellainen kaunis tapa, jota opetettiin ihan kodeissa ja kouluissa ihmisille: lupaukset täytyy pitää. Valtion ja julkishallinnon ollessa kysymyksessä olisi kansalaisilla perusteita olettaa, että luvatut asiat järjestetään ja niiden edellyttämät kustannukset katetaan yhteisellä päättäväisyydellä. Jos vaikkapa yksityinen yritys antaa tarjouksen, jossa se sitoutuu tekemään remontin, uudisrakennuksen taikka tietyn erän tuotteita, niin se budjetoi koko toimintansa sen mukaisesti. Annetusta tarjouksesta vastataan. Nyt me näemme keskenään potilaiden yli keskustelevia organisaatioita, jotka sovittavat hankkeitaan ja näkemyksiään pääasiassa omien intressiensä mukaan keskittymättä siihen pääasiaan, jonka vuoksi nämä organisaatiot on alunperinkin rakennettu. Kun keskus- 3

4 Suomen telujen lähtökohtana on potilaiden sijasta kustannustehokkuus ja raha, niin tilanne on omiaan hiljentämään myös hoitolaitosten henkilökunnan. Oma työilmapiiri, työolot ja jopa työn jatkuminenkin saattavat vaarantua, ellei hillitse omia kriittisiä mielipiteenilmaisujaan. Murheellisinta vielä on, että pettymys annettuihin ja vesitettyihin lupauksiin heikentää edelleen esimerkiksi hoitoalan houkuttelevuutta. Kehä III:n ulkopuolisessa Suomessa tämä vaikeuttaa hoito- ja hoiva-alan tilannetta entisestään ja edistää työikäisen väestön pakkautumista etelään. Kierre on valmis ja ongelmat kasvavat. Presidentti Koiviston sanoja sopii tässä hyvin käyttää: Tarttis tehdä jotakin. Vaikka onkin selvää, ettei tällaista ongelmavyyhtiä millään poppakonstilla taikka patenttiratkaisulla kuitata, saattaisi olla suurta viisautta ottaa yhä suuremmassa määrin potilaiden ja hoitohenkilökunnan edustajia mukaan suunnittelemaan sairaanhoidon ja hoivatyön toteuttamista kautta linjojen. PAAVO KOISTINEN FINLANDS PATIENTFÖRBUNDS ORDFÖRANDE Hur är det med de löften som gavs? 4 Senaste års mest dramatiska arbetsmarknadskonflikt upplevdes i slutet av året, när Tehy hotade med massuppsägning, om man inte börjar fylla lönegropen. Riksdagen hann i krisstämning och i rekordsnabb takt stiftades en lag, genom vilken man skulle ha kunnat kommendera vårdpersonalen till kritiska arbetsuppgifter genom hot om rättsliga följdverkningar. Säkert är alla till slut nöjda med att arbetskonflikten inte uppstod och att denna sk.tvångsarbetslag inte egentligen behövdes tas i bruk. Stämningen är likväl på många arbetsplatser usel eller åtminstone försämrad. Hur kom man till den här situationen? En ännu viktigare fråga är: kan man ens till slut förvänta sig en förbättring i sjukskötarnas skamliga situation? Inför riksdagsvalet i mars 2007 lyfte många partier mycket synligt fram sjukvårdens och omsorgens tema. Missförhållandena kände alla till, så att var och en kunde öka vattnet i kvarnen genom att erbjuda kraftiga och stora lösningar. Efter valet grydde vardagen och med den besvikelsen. Hot om arbetskonflikt och svaret från den finska politiken och fackföreningarnas exeptionellt kraftiga åtgärder, medförde tidigare lösningar som ingen var nöjd med. Kännetecknande för hela diskussionen har varit att organisationer, stat, kommuner och sjukvårdsdistrikt och områden och fackföreningsfältet diskuterar med varandra. I denhär diskussionen har patienten mer eller mindre blivit statist eller tom åskådare. Sjukhusens patienter, vårdbehövande och kroniskt sjuka intresserar helt enkelt endast det, får de den hjälp de behöver och vård av de sjukdomar och besvär de har. Deras röst hörs nog i patientföreningar, men blir de åsidosatta från beslutsfattarnas forum? Beklagligt nog uppstår ett sådant intryck. Den 6 februari offentliggjorde läkarna ett viktigt ställningstagande till hur döende patienters vård borde utvecklas. Vården av patienter i terminalskedet varierar mycket i Finland beroende på om patienten bor på ett universitetssjukhusområde eller utanför. Först nu har man fäst större officiell uppmärksamhet på problematiken, fastän man kunde tro att döden och vården som hänför sig till den, som i sinom tid berör oss alla skulle över lag få speciell uppmärksamhet. Å andra sidan kan man cyniskt säga att inte har äldreomsorgen heller varit på något berömligt sätt under den offentliga sektorns skydd. Hur skulle man då på nationell nivå börja förbättra den döende patientens vård. Förut fanns en vacker gammal sed, där man lärde människor i hem och skola: löften måste hållas. När det är fråga om stat- och offentligförvaltning borde medborgarna ha vägande skäl att tro att givna löften hålls och att det ordnas så att deras kostnader erlägges genom gemensamma beslut. Fastän en privat företagare ger en offert, där man förbinder sig att göra en reparation, ett nybygge eller göra en mängd produkter bör allting budgeteras som hör till hela verksamheten. Man bör ta ansvar för givna offerter. I dag ser vi organisationer som diskuterar ovanför patienterna sinsemellan, som anpassar planer och synpunkter i huvudsak för egna intressen, utan att fokusera på det väsentliga som dessa organisationer i tiden är grundade för. När utgångspunkten för diskussionen är kostnadseffektivitet och pengar i stället för patienter, är situationen ägnad att tysta vårdinrättningarnas personal. Det egna arbetsklimatet, arbetsförhållandet och t.o.m. det fortsatta arbetet kan riskeras om man inte kan behärska sina kritiska åsiktsyttringar. Det sorgliga är att besvikelsen på givna och urvattnade löften försvagar exempelvis dragningskraften till vårdyrkena. I Finland utanför RingIII försvårar detta ytterligare vårdsektorns situation samtidigt som det befrämjar den yrkesverksamma befolkningen att trängas till landets södra delar. Spiralen är klar och problemen växer. President Koivistos ord passar bra att användas: Man borde göra någonting. Fastän det är klart att man inte kan kvittera problemhärvan med några trollkonster eller patentlösningar, kunde det vara en stor visdom att ta med patient- och vårdpersonalrepresentanter när man planerar riktlinjer för verkställande av vård och omsorg.

5 ERNA SNELLMAN, DOSENTTI, LÄÄKINTÖNEUVOS, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Potilasturvallisuuskulttuuri tutkimuskohteena Terveydenhuollon palvelut ja hoidot ovat muuttuneet vuosi vuodelta monimutkaisemmiksi. Yhä vaikeampia sairauksia voidaan nyt hoitaa, mutta toisaalta hoitoon liittyvät riskit ovat myös jatkuvasti kasvaneet. Riskejä ovat lisänneet myös terveydehuoltoon kohdistuvat tuottavuuspaineet, siitä seuraava kiire, monimutkaiset, jatkuvasti muuttuvat organisaatiot sekä alati vaihtuva henkilöstö. Ensimmäinen artikkeli, jossa nostettiin haittatapahtumien yleisyys esiin, oli Leapen ym. artikkeli vuonna Institute of Medicinen selvityksen mukaan hoitovirheistä seuraa USA:ssa vuosittain kuolemantapausta (Kohn ym. 2000). Se on enemmän kuin liikenne-onnettomuuksiin tai rintasyöpään menehtymiset. Eri selvityksissä sairaaloissa sattuneiden haittatapahtumien yleisyys suhteessa hoidettuihin potilaisiin on vaihdellut 3,2 %:n ja 16,6 %:n välillä (Pasternack 2006). Nykyinen käsitys on, että noin 5 10 % sairaalassa hoidetuista potilaista kokee haittatapahtuman ja yhdellä prosentilla sairaalaan hoitoon otetuista haittatapahtuma on vakava-asteinen tarkoittaen pysyvää vammaa tai jopa potilaan kuolemaa. Näin suurta riskiä ei hyväksytä muissa korkean riskin elinkeinoissa kuten lentämisessä tai ydinvoimaloissa. Potilasturvallisuudesta tuli maailmanlaajuinen kehittämiskohde, koska haittatapahtumista jopa puolet olisi ollut estettävissä laadunhallinnan keinoin (Weingart ym. 2000). Syyllistävä kulttuuri ei edistä potilasturvallisuutta Haittatapahtuman osuessa kohdalle perinteinen reagointitapa on ollut etsiä syyllisiä tapahtuneeseen ja odottaa heidän saavan rangaistus. Haittatapahtumat ovat tavallisesti joko ihmisten toiminnan tai tekemättä jättämisen seurausta. Syvällisempi tarkastelu on kuitenkin osoittanut haittatapahtumien liittyvän hoitoprosessiin sinänsä kätkeytyviin ongelmiin ja puutteellisiin systeemeihin. Nämä voivat olla epäselviä käytäntöjä, standardien ja toimintamallien puutteita sekä tiedonkulun katkoksia enemmän kuin yksittäisen henkilön toimintaa. Tapahtumaketjun juuret voivat ulottua terveydenhuoltojärjestelmän organisointiin yleisellä tasolla, lainsäädäntöön ja muihin ohjeisiin. Eri osapuolten, myös potilaiden tai omaisten, vaatimukset voivat osaltaan myötävaikuttaa haittatapahtuman sattumiseen. Päätelmänä on, että ihmiset ovat tehneet ja tulevat aina tekemään virheitä, mitkä voivat johtaa haittatapahtumaan. Haittatapahtumien ehkäisyssä pitää vähentää virheiden tekemisen mahdollisuuksia organisaatioon ja toimintamalleihin sisään rakennettavin suojakeinoin. Tavoite on, että inhimilliset virheet havaitaan viimeistään ennen vaikutuksien kohdistumista potilaaseen. Esimerkiksi sähköinen resepti poistaa epäselvästä käsialasta johtuvat virhetulkinnat. Syyllisten etsintä ei edistä potilasturvallisuutta: Sen sijaan syyllistäminen näyttää johtavan kielteiseen kehitykseen kuten salailuun. Tämä vaikeuttaa riskien 5

6 Suomen havaitsemista ja korjaavien toimien tekoa, haittatapahtumien riski kasvaa entisestään. Syyllistämätön, keskusteleva, avoin toimintakulttuuri on noussut potilasturvallisuuden edistämisen keskeiseksi lähtökohdaksi. Haittatapahtumista ja läheltä piti tilanteista voidaan oppia, silloin kun niitä raportoidaan ja käsitellään rakentavassa oppimisen hengessä. Organisaatiokulttuurin tutkimuksesta potilasturvallisuuskulttuuriin 6 On määrittelykysymys, mitä kulttuurilla tarkoitetaan (Davies ym 2000). Eräs koulukunta pitää kulttuurina sitä, mitä organisaatio itsessään on. Toinen koulukunta näkee kulttuurin muodostuvan useista erilaisista toisistaan erotettavista osatekijöistä. Nieva ja Sorra (2003) määrittelivät organisaation turvallisuuskulttuurin yksilöiden ja ryhmän arvojen, asenteiden, kokemusten, kykyjen ja käytöstapojen summaksi. Kokonaisuus määrittelee, millä tavoin ja kuinka hyvin organisaatiossa sitoudutaan potilasturvallisuusjohtamiseen. Tutkijoita kiinostaa, edistääkö toimintakulttuuri potilasturvallisuutta vai lisääkö se potilaalle aiheutuvia riskejä ja haittatapahtumia. Oppia potilasturvallisuuskulttuurin tutkimukseen on haettu organisaatiokulttuurin tutkimuksista. Ensin on määriteltävä, mitä kulttuurilla tarkoitetaan ja mistä kulttuuri muodostuu. Turvallisuuskulttuurin tutkimuksen esikuvat on löydetty toimialoilta, missä toimintaan kätkeytyy hyvin suuria riskejä esimerkkinä avaruuslentäminen (NASA), ydinvoimateollisuus, lentäminen tai armeijan toiminta. Korkean riskin toimialojen on kyettävä hoitamaan vaaralliset prosessit luotettavasti. Tällaisten toimialojen toimintakäytäntöjen, turvajärjestelyjen ja johtamisen analysointitulokset korostavat seuraavia näkökohtia. Positiivinen, riskeihin puuttuva kulttuuri edellyttää syyllistämättömyyttä, avoimuutta ja lisäksi voimakasta ja näkyvää johdon sitoutumista turvallisuuden edistämiseen. Johdon sitoutumisen lisäksi itse systeemin toiminnan parantaminen lisää turvallisuutta. Virheistä syyttäminen ei kuulu asiaan. Sen sijaan virheiden raportointi, niistä oppiminen, turvallisiksi todetuissa toimintatavoissa pitäytyminen sekä tiimityöskentelyn edistäminen ovat hyvälle turvallisuuskulttuurille tunnusomaisia piirteitä. Tutkimuksilla on etsitty ratkaisuja kysymyksiin, mikä vaikuttaa tietynlaisen kulttuurin syntymiseen, minkälainen kulttuuri on turvallinen sekä miten jo olemassa olevaa kulttuuria voidaan muuttaa turvallisuutta edistäväksi. Hyvän potilasturvallisuuskulttuurin omaavaa organisaatiota luonnehtivat molemminpuoliseen luottamukseen perustuva kanssakäyminen, jaetut kokemukset sekä luottamus ennaltaehkäisyn tehoon. Kulttuuri heijastaa sitä, miten asiat täällä meillä tehdään on eräs yksinkertainen määritelmä kulttuurille. Ulkopuolisen tarkkaillessa sairaalassa hoitajien ja lääkärien päivittäisrutiineja, hän saattaisi havaita leikkaussalin anestesialääkärille tulevan puheluja, jotka vievät huomion aivan muualle. Lääkäreitä häiritään toistuvasti erilaisilla asioilla kesken potilasvastaanoton. Potilastietoja siirretään lääkärien vuoron vaihtuessa suurpiirteisellä yhteenvedolla. Vuodeosastolla tai poliklinikalla hoitoa odottavan potilaan tila määritellään takapäivystäjälle kiireen takia muutamassa sekunnissa. Työntekijän huomion kiintyminen muualle, työn keskeytykset ja kerralla tuleva tietotulva lisäävät kaikki osaltaan hoitovirheiden riskiä. Erilaisia potilasturvallisuuskulttuureita Potilasturvallisuuskulttuuri voi vaihdella negatiivisen kielteisestä lähes täydelliseen. Kielteisessä turvallisuuskulttuurissa asenteet kieltävät turvallisuusongelmien olemassaolon. Reaktiivinen turvallisuuskulttuuri havahtuu vasta asioiden mentyä pieleen. Tätä seuraa sitten jonkin aikaa kestävä ryhdistäytyminen, kunnes asia unohtuu. Byrokraattisessa, laskelmoivassa kulttuurissa kaiken uskotaan olevan kunnossa, kun pitäydytään sovituissa toimintatavoissa. Ennakoivassa kulttuurissa pohditaan, mikä voisi mennä pieleen. Luovassa kulttuurissa riskienhallinta on mukana niin ammattilaisten kuin esimieten ajattelussa. Kulttuuri näkyy yhteisissä symboleissa, sankareissa, rituaaleissa ja arvoissa. Symbolit voivat olla sanoja, eleitä, kuvia tai kohteita, joiden tarkoituksen vain kyseisen kuttuurin jäsenet ymmärtävät. Sankareita ovat henkilöt, joita tiimi arvostaa. Rituaalit ovat sellaisia toimintatapoja, jotka eivät ole välttämättömiä. Rituaalit on luotu ikäänkuin turvaksi, mutta voivat silti paradoksaalisesti herpaannuttaa valppauden ja estää uuden oppimista. Kulttuurin ydin koostuu arvoista, standardeista, näkemyksistä ja asioista, joita pidetään itsestään selvinä. Arvot ovat polaarisia tunnelatauksia. Arvot ja stardardit määrittelevät käytöksen ja viestintätavat sekä tekemiset ja tekemättä jättämiset (Keuning ja Eppink 1993). Turvallisuuskulttuurin määrittämisen työkalut Jotta asioista ja käsitteistä voidaan keskustella tieteellisesti ja samaa tarkoittaen, tarvitaan yhteisesti sovitut sanat ja käsitteet. Potilasturvallisuussanastoja on laadittu sekä WHO:ssa että EU:ssa, ja lisäksi maat ovat laatinet sanastoja omilla kielillään. Myös Suomella on vuonna 2007 päivitetty potilas- ja laiteturvallisuussanasto Tiimien turvallisuuskulttuuria on tutkittu yksilöiden syvähaastatteluin ja fokusoiduin ryhmähaastatteluin. Nämä kertovat yksilöllisistä ja kollektiivisista kokemuksista, mutta vievät paljon tutkijan aikaa. Itse toteutettavia kartoituksia pidetään tehokkaampina. Scott ym. ovat julkaisseet vuonna 2003 katsauksen terveydenhuollon organisaatioiden potilasturvallisuuskulttuurin

7 kvantitatiivisen mittaamisen työkaluista. Vuoteen 2001 mennessä sovitut kriteerit täyttäviä mittareita oli kuvattu yhdeksän. Valintakriteereinä oli, että mittarien oli oltava kvantitatiivisia, validoituja ja niiden tuli kohdistua kulttuurin eri tasoihin sekä tilastolliseen validiteettiin ja luotettavuuteen. Tutkijoiden käytettävissä on siten erilaisia työkaluja, mutta kuhunkin mittariin liittyy rajoitteita. Mittari on valittava tutkimuksen tavoitteen perusteella. Kristensen ja Bartels (2007) käsittelivät katsauksessaan viittä mittaria, mitkä on alunperin kehitetty muilla toimialueilla ja sitten muunnettu mittaamaan potilasturvallissukulttuuria (Taulukko 1). Mittarin sopivuuteen vaikuttaa mittaamisen tavoite, halutaanko esimerkiksi saada tietoa henkilökunnan suhtautumisesta turvallisuuskulttuuriin vai halutaanko käynnistää keskustelu turvallisuuskulttuurista, tehdä aikasarjavertailuja tai asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. Flin ym. ovat käyttäneet Operating Room Management Attitude Questionnaire -kyselyä (ORMAQ) mittaamaan anestesiologien (2003) ja toisaalta kirurgisen tiimin (2006) jäsenten asenteita inhimillisiin ja työpaikkaperäisiin tekijöihin. ORMAQ-kysely on varsin kattava sisältäen johtamisen, tiedonvälityksen, tiimityön, stressin ja väsymyksen vaikutukset, työhön liittyvät arvot, inhimillisen virheen käsittelyn ja organisaation ilmapiirin. Safety Organizing Scale eli SOS on 9-kohtainen käyttäytymismittari itsearviointiin (Vogus ja Sutcliffe, 2007). Odwazny ym (2005) kehittivät haittatapahtumien online-raportointijärjestelmän sekä muutosmallin, mikä perustui erikoistuvien lääkärien kanssa tehtäviin turvallisuuskiertoihin, sähköpostihälytteisiin sekä sähköiseen päätöksentekoon liittyviin hälytteisiin. Kokeneen seniorin tuki, oppimisen ja ennaltaehkäisyn kulttuuri sekä yhteistyötä edistävä organisaatiorakenne vaikuttavat potilasturvallisuuden lisääntymisen kannalta otolliselta ympäristöltä. Tiimityötaitojen korostaminen ja harjoittelu, tiimin johtaminen eli Crew Resource Management (CRM) korostavat tiimin jäsenten asenteiden ja viestintätaitojen merkitystä (Grogan ym. 2004, Award ym 2005, Dunn ym. 2007). Tämä menetelmä on mukaillen omaksuttu lento- ja avaruuslentotoiminnan piiristä. CRM nostaa esiin kuusi keskeistä asiaa: väsymyksen merkityksen, tiimihengen luomisen ja johtamisen, vaaratilanteiden tunnistamisen eli red flags, ristiintarkistus ja viestintä sekä viimeisenä päätöksenteko ja palautteen antaminen. Provonost ym. (2006) kuvailivat Comprehesive Unit-based Safety Program (CUSP) turvallisuusohjelman kulttuurin parantamiseksi ja erehdyksistä oppimisen edistämiseksi. Malli pohjautuu Patient Safety Score Card -kehikkoon, missä on neljä mittaria. Mittareilla osoitetaan, kuinka usein potilaille sattuu haittatapahtuma ja onko virheistä opittu. Potilasturvallisuuskulttuurin tutkimus Suomessa Keväällä 2007 sosiaali- ja terveysministeriön asettama potilasturvallisuuden ohjausryhmä toteutti otospohjaisen kyselyn terveydenhuollon organisaatioiden potilasturvallisuuden tilanteesta (STM:n selvityksiä 2008/4). Useissa organisaatioissa potilasturvallisuus sisältyi yleiseen Miten organisaatiokulttuuria voidaan muuttaa 7

8 Suomen turvallisuussuunnitteluun tai laadunhallintajärjestelmään. Potilasturvallisuustyökaluina mainittiin yleisimmin Terveysportin kautta saatavat maksuttomat tietokannat. Vastanneista organisaatioista 61 %:ssa oli käytössä poikkeamailmoitus. Noin 40 %:ssa oli tehty lääkehoitosuunnitelma ja arvioitu riskejä. Nimetty potilasturvallisuuden vastuuhenkilö oli oli noin joka kolmannessa ja potilasturvallisuuden vastuuryhmä noin joka kuudennessa organisaatiossa. Vajaa neljännes organisaatioista oli ottanut potilaat mukaan potilasturvallisuuden edistämiseen. Potilasturvallisuuskulttuurin tutkimus on Suomessa uusi tutkimusalue ja 8 julkaistuja tutkimuksia on toistaiseksi vähän. Kiinnostus potilasturvallisuustutkimukseen on kuitenkin kasvussa. Potilasturvallisuuskulttuurin tutkimus on poikkitieteellistä, ja se näyttää vielä osin etsivän niin kotipesää kuin tutkimuksen rahoittajiakin päästäkseen kunnolla vauhtiin. Kirjallisuus Award SS, Fagan SP, Bellows C ym. Bridging the communication gap in the operating room with medical team training. Am J Surg. 2005; 190: Davies HTO, Nutley SM, Mannion R. Organisational culture and quality of health care. Quality in Health Care 2000; 9: Dunn EJ, Mills PD, Neily J ym. Medical team training: applying crew resource management in the Veterans Health Administration. Jt Comm J Qual Patient Saf 2007; 33: Flin R, Fletcher G, McGeorge P ym. Anaesthetits attitudes to teamwork and safety. Anaesthesia 2003; 58: Flin R,Yule S, McKenzie L ym. Attitudes to teamwork and safety in the operating theatre. Surgeon 2006; 4: Grogan EI, Stiles RA, France DJ ym. The impact of aviation-based teamwork training on the attitudes of health care professionals. J Am Coll Surg. 2004; 199: Keuning D, Eppink DJ. Management en organisatie. Stenfert Kroese, Leiden,1993. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS eds. To err is human: building a safer heatlh system. Washington, D.C.: ntional Academy Press, Kristensen S, Bartels P. Patient safety culture: assessment instruments. In: Patient Safety Toolbox, Bohn Stafleu van Loghum, Houten Leape LL, Brennan TA, Laird N ym. The nature of adverse events and negligence in hospitalized patients. New Engl J Med 1991; 342: Nieva VF, Sorra J. Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in health care organizations. Qual Saf Health Care 2003; 12: Odwanzy R, Hasler S, Abrams R ym. Organizational and cultural changes for providing safe patient care. Qual Manag Health Care 2005; 14: Pasternack A. Hoitovirheet ja hoidon aiheuttamat haitat.duodecim 2006; 122: Potilasturvallisuussanasto ja lääkehoidon turvallisuussanasto fi/fi/potilasturvallisuus/ajankohtaista/ index.htm Provonost PJ, Berenholtz SM, Goeschel CA ym. Creating high realiability

9 in health care organizations. HSR 2006; 41 part II: Scott T, Mannion R, Davies H, Marshall M. The quantitative measurement of organizational culture in Health Care: a review of the available instruments. HSR 2003; 38: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:4, ISSN documentts/13800/index.htx Vogus TJ, Sutcliffe KM. The safety organizing scale: developing and validation of behavioral measure of safety culture in hospital nursing units. Med Care 2007; 45: Weingart SL, McL Wilson R, Gibberd RW, Harrison B. Epidemiology of medical error. BMJ 2000: 320: Taulukko 1. Potilasturvallisuuskulttuurin keskeisten mittarien peittoalueet (Patient Safety Research Conference - Porto 2007, Workshop: Wagner C. The role of patient safety culture). Mittauksen tarkoitus Mittari CAIR HSPSC MaPSaF SAQ SCS Potilasturvallisuudelle annettu huomio ja tärkeys Viestintä Virheen käsittely Tiedon kulku ja käsittely Potilaan haittatapahtumien syiden tunnistaminen + + Työtyytyväisyys + Johtajuus Haittatapahtumista oppiminen Potilaiden osallistuminen potilasturvallisuuteen + + Koettu ja tunnistettu stressi + Kokemukset potilaisiin kohdistuneiden haittatapahtumien syistä Henkilöstöhallinto Haittatapahtumien raportointi Harjoittelu ja opetus Työympäristö + + Työskentely tiiminä CHAIR: The checklist for assessing institutional resilience, University of Manchester, UK -HSPSC: The hospital survey on patient safety culture, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), USA - MaPSaF: Manchester patient safety assessment framework, University of Manchester, UK - SAQ: The safety attitudes questionnaire, University of Texas, USA - SCS: The safety climate survey, Institute of Healthcare Improvement, USA 9

10 Suomen Lääkäripäivät 2008 Puheenjohtaja Olli Meretoja: Perusterveydenhuollon alasajo ei voi jatkua. Hänen mukaansa omalääkärijärjestelmä alkoi yskiä, kun sitä alettiin käyttää taloudellisten säästöjen apuvälineenä. Meretoja, joka on valittu Suomen Lääkäriliiton uudeksi puheenjohtajaksi, vaatii, että perusterveydenhuollon on oltava koko terveydenhuollon selkäranka ja verkosto, joka palvelee avun tarvitsijoita tasavertaisesti ja viiveettömästi. Hän näkee huolestuttavana jo yli 10 vuotta jatkuneen lääkärivajeen kasvun vuosi vuodelta. Omalääkärityön pitää olla sellaista, että sen hallitseminen on mahdollista ja että sen tekeminen tuottaa tyydytystä myös positiivisten hoitokokemusten kautta. Lääkärit luonnehtivat työtään pakkotahtiseksi ja potilasmääriä lääkäriä kohti onnistuneen hoidon kannalta liian suuriksi. Potilasnäkökulmasta tarkastellen ei Meretojan ajatusten suurista linjauksista voida olla eri mieltä. Peruspalveluministeri Paula Risikko: Valtiovallan tervehdyksen lääkäripäiville esittänyt peruspalveluministeri on valmis työstämään lakiuudistuksia ja organisaatiomuutoksia; että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito saataisiin lähemmäksi toisiaan. Terveydenhuoltolain uudistuksella pyritään luomaan ajanmukaiset edellytykset jatkuvalle uudistustoiminnalle. Potilaan ykkösongelmia on tulokseton seikkailu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon monimutkaisessa verkostossa ja sen seurauksena sairauksien paheneminen ja kroonistuminen. Suomen Messut/kuvat Jukka Uotila Valtakunnalliset lääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa tammikuuta Kuva avajaistilaisuudesta, oikealta arkkiatri Risto Pelkonen, toiminnanjohtaja Heikki Pälve (Suomen Lääkäriliitto), peruspalveluministeri Paula Risikko ja puheenjohtaja Olli Meretoja (Suomen Lääkäriliitto). 10

11 Suomen Messut/kuvat Jukka Uotila Peruspalveluministeri Paula Risikko esittämässä valtiovallan tervehdystä. Ministeri Risikko toivoo, että sähköiset tietojärjestelmät niin hallinnossa kuin hoidossakin saataisiin toteutetuksi nopeasti. Hän näkee saman asian kuin potilas- ja vertaistuen ruohonjuuritason toimijat: ylimitoitettu tietoturva ei saa vaarantaa potilasturvallisuutta. Järjestelmät ovat palvelijoita, joiden toimivuuden tulee parantaa terveydenhuollon tuloksia. Perusterveydenhuollon organisaatiouudistuksista Paula Risikko mainitsee mm, että Stakesiin perustetaan perusterveydenhuollon kehittämisyksikkö, joka yhteistyössä terveyskeskusten, yliopistojen ja muiden laitosten kanssa tuottaa tietoa hyvistä hoitoprosesseista ja toimintakäytännöistä. Potilaan on helppo yhtyä ministerin näkemykseen: Käyntimäärillä voi lähinnä mitata terveysaseman saranoiden kulumista, ei toiminnan sisältöä tai vaikuttavuutta. Potilaiden kannalta on myös merkittävä ministerin kannanotto: Emme ole siirtymässä pelkästään yliopistollisiin sairaaloihin keskittyvään erikoissairaanhoidon tuottamismalliin, vaan maakunnallisia keskussairaaloita tarvitaan edelleen. Meitä potilaita alkaa vähitellen kylmätä kaikkialla tapahtuva karsiminen, vähentäminen ja sulkeminen samaan aikaan, kun väestö vanhenee ja sairastavuus luonnollisista syistä johtuen lisääntyy. Ikäihmiset mainitaan peruspalveluministerin toimenpideohjelmassa ja hän viittaa ikäihmisten palvelujen tuoreeseen laatusuositukseen. Keskeisille palveluille, kuten säännölliselle kotihoidolle, omaishoidon tuelle, tehostetulle palveluasumiselle ja pitkäaikaiselle laitoshoidolle, asetetaan valtakunnalliset tavoitetasot. Laadullisena tavoitteena korostetaan erityisesti terveyden, toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukemista kaikissa palveluissa. Risikko peräänkuuluttaa terveyskeskussairaaloihin akuuttiosastoja ja kuntoutusosastoja. Pitkäaikainen laitoshoito on hänen mukaansa uudistettava niin rakenteita kuin toimintatapoja myöten. Viittaamme Suomen Potilaslehdessä 3/2007 julkaistuun professori Sirkka-Liisa Kivelän asiantuntijahaastatteluun, jossa käsitellään samoja asioita ja näkemyksiä. 11

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa Filosofian tohtori, Biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtaja Kimmo Pitkänen

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2009 - helmikuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2009 - helmikuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 4 joulukuu 2009 - helmikuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Suomen Potilas lehti 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Suomen Potilas lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13 Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2009 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys Suomen Potilaslehden lukijoille ja heidän perheilleen

Tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys Suomen Potilaslehden lukijoille ja heidän perheilleen Suomen lehti No 4 joulukuu 2011 helmikuu 2012 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2011 Tasavallan presidentti Tarja Halosen tervehdys Suomen Potilaslehden lukijoille ja heidän perheilleen Potilas, osallistu aktiivisesti

Lisätiedot

Potilas. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2007- helmikuu 2008

Potilas. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2007- helmikuu 2008 Suomen Potilas lehti No 4 joulukuu 2007- helmikuu 2008 Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Suomen Potilas lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 23 Suomen

Lisätiedot

Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön, dosentti Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, Fimea

Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön, dosentti Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, Fimea Suomen lehti No 1 maaliskuu toukokuu 2012 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2012 Onko potilas meillä turvassa? dosentti Anneli Milén, ohjelman johtaja, THL Potilas ja omaiset potilasturvallisuuden asiantuntijoina,

Lisätiedot

Kuluttajaparlamentti vaatii, Marianne Saine ja Jenni Vainioranta

Kuluttajaparlamentti vaatii, Marianne Saine ja Jenni Vainioranta Suomen lehti No 4 joulukuu 2012 helmikuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2012 Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen etenee, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Kuluttajaparlamentti vaatii,

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu 2014 marraskuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2014 Potilaille opas turvallisempaan hoitoon, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2014 helmikuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2014. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 45 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2014 helmikuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2014. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 45 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 4 joulukuu 2014 helmikuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2014 SOTE, Harvinaiset sairaudet, peruspalveluministeri Susanna Huovinen, STM Sote on jo ovella, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI

Lisätiedot

Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien kustannuksella, puheenjohtaja Paavo Koistinen

Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien kustannuksella, puheenjohtaja Paavo Koistinen Suomen lehti No 1 maaliskuu 2015 toukokuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2015 Tavoitteeksi voimaantuminen, THT, dos., terveydenhuoltoneuvos Irma Kiikkala Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013 Kaikkea hyvää, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Potilaana olo vaatii jo taitoa, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille lehti 1/2007 maaliskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki 050 919 4662 APECED ry Pj. Arja Nurmela,

Lisätiedot

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta Suomen lehti No 2 kesäkuu 2013 syyskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2013 Valvira hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakentamassa, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 2 kesäkuu 2015 syyskuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2015. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 45 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 2 kesäkuu 2015 syyskuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2015. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 45 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 2 kesäkuu 2015 syyskuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2015 Asiakasturvallisuus sosiaalihuollon palveluissa, lakimies Riitta Husso, Valvira Entäs nyt - vaalien jälkeen? puheenjohtaja Paavo

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

2/2015. Kuntoilu ja kuntoutus HÄME MIKKELI ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 25.2.2015. Mitä Toimintaklinikoilla tehdään?

2/2015. Kuntoilu ja kuntoutus HÄME MIKKELI ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 25.2.2015. Mitä Toimintaklinikoilla tehdään? ELÄKKEENSAAJIEN KESKUSLIITON JÄSENLEHTI, 45.VSK. 25.2.2015 2/2015 Kuva: Armi Hänninen 2014 Lapset saivat Virtain Eläkkeensaajien Markus Rantaselta kelkkakyytiä Rajaniemen laskiaisriehassa, Siekkisen jäällä.

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia 2/huhtikuu 2006 Painonhallinta voi olla hauskaa Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia Sähköiset potilastiedot ovat potilaan etu En trädgård att läkas i Loimaan sairaala

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot