Maailman terveysjärjestön WHO:n asettama neuvosto,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maailman terveysjärjestön WHO:n asettama neuvosto,"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Taina A. Partanen, Pirkka Vikatmaa, Jyrki Vuola, Mauri Lepäntalo, Erkki Tukiainen Laskimon sisäisinä huumeina käytetyt tabletit aiheuttavat vakavia vaurioita Lähtökohdat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää retrospektiivisesti suonen sisäisten huumeiden käyttäjien perifeerisiä kudosvaurioita liuotetun lääkeainemurskan käytön jälkeen. Menetelmät Vuosina Töölön ja Meilahden sairaaloissa hoidettiin 24 potilasta, jotka olivat injisoineet liuotettuja ja murskattuja lääketabletteja ja saaneet sen seurauksena sairaalahoitoa vaatineen infektion tai akuutin raajaiskemian. Potilaiden sairauskertomukset tarkastettiin ja kerätyt tiedot analysoitiin. Tulokset Potilaiden keski-ikä oli 26 vuotta (20 39 vuotta). Lääketablettimursketta injisoineiden potilaiden sairaalahoitoon johtaneita syitä olivat akuutti raajaiskemia (16) ja infektio (8). Valtimon sisäiset injektiot johtivat pahimmillaan moninaisiin raajojen tunto- ja toimintahäiriöihin ja eritasoisiin amputaatioihin. Yksi reisiamputaatio tehtiin osteomyeliitin takia. Yksikään potilaista ei saanut keuhkotai laskimoveritulppaa, vaikka antikoagulanttihoitoa ei jatkettu kotiutuksen jälkeen. Päätelmät Hoitoon hakeutumisen viive on pitkähkö. Erityisesti akuuttia raajaiskemiaa potevat huumeiden käyttäjät saattaisivat hyötyä kirurgisen hoidon aikaistamisesta. On epäselvää, kuinka kustannustehokasta hoito on ja mikä on hoitotapojen merkitys, kun analysoidaan nykyhoidon mukaista antikoagulanttien ja hermojuuripuudutuksen käyttöä kirjallisuudessa esitettyjen aineistojen valossa. Maailman terveysjärjestön WHO:n asettama neuvosto, International Narcotics Control Board (INCB), on ennustanut, että reseptillä saatavat lääkeaineet tulevat syrjäyttämään varsinaiset huumausaineet vuoteen 2010 mennessä (1). Reseptillä saatavat kipu- ja unilääkkeet sekä rauhoittavat lääkkeet ovat yleensä tablettimuotoisia ja suun kautta annosteltavia. Jos tavoitteena on lääkeaineen suurempi biologinen hyötyosuus, on se laskimoon pistettynä moninkertaisesti tehokkaampaa. Tämä on houkutellut varsinkin buprenorfiinin käyttäjiä murskaamaan tabletteja ja liuottamaan ne veteen ennen laskimoon pistämistä. Buprenorfiinin peroraalinen hyötyosuus on vain %, kun taas laskimoon injisoituna se on 100 % (2). Mikäli INCB:n ennuste toteutuu, tulevat huumausaineiden käyttäjien verenkierto- ja tulehdusongelmat lisääntymään lähitulevaisuudessa. Samaan viittaavat kliiniset kokemuksemme ainakin pääkaupunkiseudulta. Laskimon sisäisten huumeiden käyttäjillä on moninaisia kudosvaurioita: ihomanifestaatiot, pehmytkudosinfektiot, valtimoiden pseudoaneurysmat (valeaneurysma eli valtimopullistuma, jonka seinää ei verhoa valtimon endoteeli), infektoituneet syvät laskimotukokset ja kudosiskemia eri ilmenemismuodoissaan kuten ihonekroosi, lihasnekroosi ja hermovaurio (3,4). Normaalissa kliinisessä työssä esiintyy joskin harvoin tahattomia valtimon sisäisiä injektioita (5). Iatrogeeniset valtimon sisäiset barbituraatti- ja bentsodiatsepiini-injektiot ja infuusiot johtivat pysyviin kudosvaurioihin huolimatta siitä, että lääkkeet olivat liuoksina ja annosteltiin potilaaseen monitoroiduissa olosuhteissa (6). Tablettien kiinteät sidosaineet, kuten tärkkelys ja talkki, ovat haitallisia, sillä valtimon sisäisesti annosteltuna niiden on osoitettu hidastavan veren virtausta, minkä puolestaan on osoitettu johtavan valtimotukoksiin (7). 2131

2 Käytetyt lääkeaineet Murskatut lääkeaineet oli liuotettu kuumaan vesijohtovelääketiede Taulukko 1. Murskattu lääkeaine on usein kontaminoitunut, ja näin injektioliuokseen tulee tabletin täyteaineiden lisäksi mikrobeja, mikä tekee injektiosta iatrogeenista valtimon sisäistä injektiota vaarallisemman (8). Vaikka potilaat ovat nuoria eikä perussairauksia, kuten ateroskleroosia ja diabetesta, ole, on aiempi laskimon sisäinen huumausaineiden käyttö usein tukkeuttanut perifeeriset suonet ja laskimon sijaan käyttäjä osuukin valtimoon tai suonten ohitse pehmytkudokseen. Kollateraalien toimintakin voi olla heikkoa aiempien pistosten ja tulehdusten jälkeen. Huumeiden käyttäjien päihderiippuvuus, yhteistyökyvyttömyys ja heikko elämänhallinta luovat omat kehyksensä hoidon toteutettavuuteen. Huumeiden käyttäjien kirurgisista ongelmista ei ole tiettävästi kirjoitettu Suomessa tai kuvattu huumeongelmaista kirurgista potilasryhmää. Halusimme selvittää liuotettuja lääketabletteja käyttäneiden potilaiden hoitoa ja sen vaikuttavuutta sekä luoda katsauksen aiheesta julkaistuihin hoitomalleihin maailmalla. Aineisto ja menetelmät Tutkimusaineisto kerättiin sekä Töölön sairaalan plastiikkakirurgian klinikan että Meilahden sairaalan verisuoniklinikan hoitoilmoitusrekisteristä ICD-10-koodeilla X44 (lääkkeiden tai lääkkeenomaisten aineiden aiheuttama myrkytys tapaturma), T40.4 [huumeiden (opioidien) tai hallusinogeenien aiheuttamat myrkytykset], I74.2 (yläraajavaltimoiden Murskattujen tablettien vaikuttavat lääkeaineet ja injektiopaikat. Viidellä potilaalla oli kaksi erillisistä hoitoon johtanutta pistostapahtumaa (n = 24). Taulukko 2. Kuvantamistutkimukset ja kirurgiset toimenpiteet. Valtimo Laskimo Muu kudos Yhteensä n n n n Bentsodiatsepiinin johdannainen alpratsolaami 3 3 diatsepaami 2 2 midatsolaami tematsepaami Muut euforisoivat analgeetit dekstropropoksifeeni 1 1 buprenorfiini Yhteensä Injektiokohta VKT Kirurgiset toimenpiteet Doppler Angiografia E A F Revisio ja TCL/S n n n n n n Yläraaja (i.a.) käsi kyynärtaive Alaraaja (i.a.) Ekstratravasaalinen yläraaja 6 alaraaja VKT = verisuonikirurgiset tutkimukset, duplex = virtaus tutkimus, i.a. = intra-arterial, valtimon sisäinen; E = embolektomia, A = amputaatio, F = faskiotomia, TCL = transplantatio cutis libera, ihonsiirto; S = suturatio, suora sulku. veritulppa tai tukos), I74.3 (alaraajavaltimoiden veritulppa tai tukos), L02 (ihon paise, äkämä tai ajos) ajalta Näistä potilaista tutkimukseen valittiin ainoastaan ne, jotka olivat injisoineet tablettimurskaa suoneen tai ihonalaiskudokseen. Sairauskertomukset haettiin ja analysoitiin retrospektiivisesti. Demografinen ja sosiaalinen tausta selvitettiin. Hoitoon hakeutumisajankohta, suoritetut tutkimukset ja hoitotoimenpiteet selvitettiin. Tulokset Sosioekonominen tausta ja huumeiden käytön historia Miehiä tutkituista oli 79 % (19) ja naisia 21 % (5). Potilaiden keski-ikä oli 26 vuotta (20 39 vuotta). Yhtä potilasta lukuun ottamatta kaikki olivat pääkaupunkiseudulta. Syntyperäisiä suomalaisia oli 23, yksi oli muuttanut Venäjältä. Potilasasiakirjoista saatiin selvitettyä 18 potilaan ammatillinen tausta, joka vaihteli kesken jääneestä peruskoulusta ammattitutkintoon. Yhdellä tutkituista oli yliopisto-opintoja, mutta loppututkinto puuttui. Päihteiden käytön takia opinnot olivat jääneet kesken, ja työtehtävistä oli jouduttu luopumaan. Sairaalaan tulleista huumeiden käyttäjistä yksikään ei ollut aktiivisesti työelämässä mukana. Kaikilla potilailla oli anamneesissa vuosia jatkunut suonen sisäisten huumeiden käyttö. Miesten päihteiden käyttö oli alkanut vuoden iässä tupakalla ja alkoholilla; sittemmin mukaan oli tullut kannabiksen, amfetamiinin sekä hallusinogeenien [LSD (lyhenne saksankielisistä sanoista lyserg säure diethylamid eli lysergihappodietyyliamidi), ekstaasi] käyttö vuoden iässä. Heroiinin käyttö alkoi myöhemmin, vuotiaana, ja heroiinista siirtyminen omatoimiseen korvaushoitoon buprenorfiinilla johti usein muidenkin lääketablettien käyttöön murskeinjektiona. Naisten (n = 5) huumeiden käyttö näytti liittyvän muihin mielenterveysongelmiin, kuten syömishäiriöt, persoonallisuushäiriö ja skitsofrenia, ja se alkoi myöhemmin kuin miesten, noin 16 vuoden iässä. Yhden naispotilaan huumeiden käyttö alkoi viihdekäyttöön liittyen yli 20-vuotiaana. Myös miehillä esiintyi kaksoisdiagnooseja (päihderiippuvaisilla potilailla on usein samanaikaisesti psykiatrinen sairaus tai persoonallisuushäiriö), päihderiippuvuuden lisäksi masennusta, aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriötä (ADHD) ja epäsosiaalista persoonallisuutta. Vankilatuomion saaneita oli kahdeksan. Näyttöä murskattujen lääketablettien käytöstä itsemurhatarkoituksessa ei tullut esille. Somaattisesti potilaat olivat varsin terveitä. Yhdellä miehellä oli lääkitys sydämen vajaatoimintaan ja rytmihäiriötaipumukseen. Hepatiitti B viruksen (HBV) kantajia oli 88 % ja HCV-positiivisiksi osoittautui 33 % potilaista ja HIV:n kantajia löytyi yksi nainen. Huumeiden käytön seurauksena 24 % potilaista oli käynyt aiemmin sairaalassa tai terveyskeskuksessa pehmytkudostulehdusten takia. Hoitoon tullessa valvottua korvaushoitoa sai yhteensä 11 potilasta, 6 metadonia ja 5 buprenorfiinia. 2132

3 teen, ja vain yhden potilaan kohdalla mainittiin suodattimen käyttö ennen murskeliuoksen suoneen pistämistä. Pääosa potilaista (n = 19) oli pistänyt tablettimurskaa ei-dominanttiin yläraajaan. Viisi potilasta joutui sairaalahoitoon saman vammamekanismin takia keskimäärin vuoden ja 5 kuukauden kuluttua (vaihteluväli 1 kuukaudesta 3 vuoteen ja 2 kuukauteen) ensimmäisestä pistoksesta. Näistä 2 käytti samaa lääkeainetta ja pistopaikkaa, 2 eri lääkeainetta ja samaa paikkaa ja yksi samaa ainetta ja eri paikkaa. Injektion ja päivystykseen saapumisen välisen ajan erotus vaihteli 3 tunnista 10 päivään (keskiarvo 62 tuntia).yleisimmin käytetty lääkeaineryhmä oli bentsodiatsepiinin johdokset, joita oli käyttänyt 11 potilasta 24:stä (taulukko 1). Buprenorfiinia (Subutex, Temgesic) oli injisoinut 10 potilasta 24:stä joko pelkästään tai yhdistettynä johonkin muuhun rauhoittavaan lääkeaineeseen ja/tai huumausaineeseen. Valtimoon osuneita pistoksia oli 16, laskimoon 2 ja pehmytkudokseen 10. Hoitoon hakeutumisen reitit Joka viides potilas ohjautui hoitoon terveyskeskuksen kautta, yksi potilas tuli vankeinhoitolaitoksesta, yksi yksityissektorilta ja yksi huumevieroituspoliklinikalta, loput hakeutuivat suoraan erikoissairaanhoitoon. Infektio-oireisina sairaalaan tulleita hoidettiin ensi alkuun sisätautisina erysipelas-potilaina, mutta sisätautien päivystykseen oli lähetetty myös yksi raajaiskemiaa potenut potilas. Hoitoon hakeutuminen ja ohjaus oli hidasta ja mutkallista ja kesti tavallisesti yli 24 tuntia. Avohoidosta tai muusta ei-kirurgisesta lääkärin arviosta potilaat ohjautuivat erikoissairaanhoitoon, ja varsinaiset hoitotoimenpiteet alkoivat kolmannessa arviointipaikassa verisuoni- tai plastiikkakirurgin tutkimusten jälkeen. Murskattuja lääketabletteja injisoineiden potilaiden pääasiallisia sairaalahoitoon ajaneita syitä olivat akuutti raajaiskemia (16) ja pehmytkudoksen infektio (8). Usein iskeemistä tilannetta komplisoi infektio. Sepsiksen oireet, kuten korkea kuume ja yleistilan lasku, olivat lopulta johtaneet sairaalaan hakeutumiseen 7 potilaan kohdalla. Kudosvaurioiden hoito kirurgisella osastolla Potilaita hoidettiin keskimäärin 14 vuorokautta vuodeosastolla (vaihteluväli 0 51 vrk) ja heille tehtiin 0 6 kirurgista toimenpidettä (ka 2) (taulukko 2). Ensimmäisen vaiheen leikkaushoito käsitti paiseiden avauksen ja aitiopaineoireyhtymää (compartment syndrome) epäiltäessä myös raajojen lihaskalvojen avauksen (faskiotomian) ja nekroottisen kudoksen puhdistusleikkauksen. Embolektomiayrityksiä oli kolme, ja niitä edelsi angiografialla tai ultraäänellä varmennettu virtauseste. Embolektomioista huolimatta jouduttiin distaalisiin raaja-amputaatioihin, ja seurauksena oli käden (3) toiminnan ja voiman heikkoutta, jäykkyyttä (1) sekä sormenpäiden tuntohäiriöitä. Reisivaltimoonsa alpratsolaamia ruiskuttanut mies sai nekroosin säären etumaiseen lihasaitioon ja pohjehermon pareesin (kuvat 1A ja B). Murskatut lääkeaineinjektiot johtivat distaalisiin, phalanx-tasoisiin sormi- (5) ja varvas- (1) amputaatioihin sekä kyynärnivel- (1) ja -varsitasoisiin (1) amputaatioihin (kuvat 2A ja B). Yksi alaraaja amputoitiin reidestä syvän luutulehduksen takia. Tavallisimpia moniresistenttejä bakteerikantoja ei esiintynyt. Veriviljelyissä kasvoi yhdellä potilaalla Streptococcus Constellatus ja toisella Bacillus. Yleisimmät haavoista kasvaneet bakteerit oli Staphylococcus Epidermidis ja Streptococcus Pyogenes, jotka niin ikään olivat varsin herkkiä tutkituille antibiooteille. Kaikki raajaiskemiapotilaat saivat joko daltepariinia ( KY) tai enoksapariinia (20 60 mg) kaksi ker- Kuva 1. A. Oikea alaraaja reisivaltimoon osuneen alpratsolaamitablettimursketta sisältäneen injektion jälkeen. B. Sama alaraaja noin vuosi myöhemmin. A. B. Kuva 2. A. Vasemman ranteen tematsepaami-injektion jäljiltä sormien kärkien demarkoituminen kesken. Käteen on tehty faskiotomiat. Huomaa ihon värikuviot. Myöhemmin jouduttiin amputoimaan I sormesta kärkijäsen ja III-V sormista tehtiin PIP-nivel tason amputaatiot. B. Oikean kyynärtaipeen buprenorfiini-injektio johti lopulta kyynärniveltasoiseen amputaatioon. Kuvassa tilanne välivaiheen revisioleikkauksen jälkeen. A. B. 2133

4 Kuva 3. Buprenorfiini-injektio 4 vrk aiemmin oikeaan reiteen tarkoituksena laskimon sisäinen injektio. A. Turvotus, kuumotus ja punoitus. B. Streptococcus pyogenes (A) eristettiin haavasta saadusta bakteeriviljelystä. C. Revision jälkeinen haavapohja, lihasfaskia on poistettu infektion takia. A. B. C. taa päivässä antikoagulanttina. Viisi potilasta sai daltepariinin lisäksi asetyylisalisyylihappoa. Prostasykliini-infuusio (iloprosti) annettiin neljälle raajaiskemiapotilaalle, jotka olivat tulleet sairaalaan 24 tunnin kuluessa lääkeainepistoksesta. Kolme potilasta näistä selviytyi lähes oireettomiksi, mutta reisivaltimoonsa midatsolaamia pistänyt mies menetti säären etumaisen aition lihakset ja varpaat. Laskimotukoksia ei tullut esille seurannan aikana eikä sellaisia oireita, jotka olisivat johtaneet jatkotutkimuksiin kuten spiraalitietokonetomografia tai alaraajan laskimoiden uä-tutkimus. Hermonpunospuudutus aloitettiin kymmenelle potilaalle ensimmäisen kirurgisen toimenpiteen yhteydessä. Puuduteaineena käytettiin robivakaiinia ja pleksussalpauskivun lievitystä jatkettiin 0 12 vuorokautta toimenpiteen jälkeen. Yksikään potilaista ei menehtynyt sairaalahoidon aikana. Noin kolmannes potilaista jätti tulematta jälkikontrolliin kirurgille, haavahoitajalle tai fysioterapeutille. Maksusitoumukset alaraaja- ja käsivarsiproteesia varten eivät tavoittaneet tarvitsijaa toisinaan väärien osoitetietojen takia, ja kotisairaanhoitokin meni väärään paikkaan väärien osoitetietojen takia. Pohdinta Liuotettua lääketablettimurskaa käyttävien potilaiden lukumäärä on kasvanut, ja tämä kehityssuunta on havaittavissa myös kirurgista hoitoa saaneilla potilailla (9). Useat potilaamme olivat saaneet reseptinsä virallisen järjestelmän kautta Ranskasta, Virosta ja muista Baltian maista. Verrokkiryhmää ei ollut saatavissa, sillä tutkimusjakson aikana vain yksi vastaava tila hoidettiin potilaalla, joka oli käyttänyt lainsäädännöllisesti huumeeksi luokiteltavaa ainetta (amfetamiini). Huumeiden käyttäjät eivät hakeudu välittömästi hoitoon pistoksen jälkeisen kivun tai epämukavuuden vuoksi, vaan he lääkitsevät kipua omin neuvoin (10). Tämä viive estää kliinisten interventioiden maksimoinnin. Omilla potilaillamme viive oli jopa yli 2,5 vrk, ja oireina esiintyi tuolloin sietämätöntä kipua, raajojen toiminnan alenemista ja turvotusta. Aitiopaineoireyhtymä oli jo kehittynyt pitkälle, mikä näkyi lukuisina faskiotomioina. Niiden potilaiden kohdalla, joilla päädyttiin embolektomiayrityksiin, ajallinen viive oli lyhyempi, mutta siltikään amputaatioilta ei vältytty. Tyypillinen angiografinen löydös oli varsin distaalinen valtimotukos, joka ei ollut kirurgisesti tai suonensisäisesti korjattavissa. Iatrogeenisistä valtimoon osuneista lääkeaineinjektioista on tehty kattava yhteenveto, johon on koottu muun muassa eri lääkeaineiden aiheuttamat tyypilliset kudosvauriot (3). Patofysiologisista tapahtumista, jotka lääkeinjektio aiheuttaa, on esitetty pääosin eläinkokeisiin perustuvia teorioita. Suonitukoksen on arveltu johtuvan noradrenaliini-välitteisestä vasokonstriktiosta, rasvaliukoisuudesta, endoteelin tulehduksesta, injisoidun aineen kiteisyydestä, suorasta solutoksisuudesta, laskimokonstriktiosta ja/tai korkeasta osmolaliteetista. Tapausselostuksia yhdestä tai kahdesta potilaasta on lukuisia, mutta prospektiivisissa tutkimuksissa yksikään hoito ei ole osoittautunut toista paremmaksi. Suurin osa julkaisuista suosittaa laskimon sisäisen hepariinin käyttöä trombin kasvun estämiseksi ja kollateraalien säästämiseksi (11). Hepariinia tulisi jatkaa, kunnes raajassa ei ole turvotusta ja kipua sekä ihon väri on palautunut, mikä tarkoittaa 5 10 päivää valtimoon osuneen injektion jälkeen. Erityisesti sympaattisen blokadin ja hepariinin yhdistelmän on kuvattu johtaneen hyviin tuloksiin yläraajaiskemiassa (11). Aineistomme potilaat eivät saaneet fraktioimatonta hepariinia, vaan heille annettiin joko daltepariinia tai enoksapariinia sairaalahoidon ajan. On esitetty näkemyksiä, joiden 2134

5 Tästä asiasta tiedettiin h Huumeiden käyttäjien lääketablettimurskan injisoinnista aiheutuneita vaikeita ja pitkähoitoisia haavoja/kudospuutoksia on ollut plastiikkakirurgian osastolla useita. h Kielen alle annosteltavaksi tarkoitettu buprenorfiinitabletin väärinkäyttö on lisääntynyt Suomessa. Se on opiaattiriippuvaiselle heroiinin ja morfiinin veroinen päihde. Reseptilääkkeenä sitä on helposti saatavissa mm. Virossa, Latviassa ja Ranskassa sekä katukaupasta. Tämä tutkimus opetti h Lääketablettimursketta injisoineiden potilaiden lukumäärä lisääntyi ajanjaksona h Tämä vammamekanismi täytyy tuntea, jotta ajallista viivettä ja kudostuhoa saadaan minimoitua. h Injektiokohdat kannattaa kuvata herkästi. Paineenalaiset kalvot on vapautettava ja märkäkertymät avattava. Huumeseula on tutkittava päivystyksenä ja aloitettava tarvittaessa korvaushoito somaattisen hoidon sujumiseksi. h Potilaat, joilla on raajaiskemian oireita, on ohjattava verisuonikirurgiseen yksikköön. Siellä on valmiudet angiografiaan ja tarvittaessa päivystysembolektomiaan. mukaan antikoagulaatiota olisi syytä jatkaa 3 kuukautta (6). Mukana olleilla potilailla ei käytetty oraalista antikoagulaatiota varfariinilla pienimolekylaarisen hepariinin jatkohoitona. Valtimon sisäisistä vasodilataattoreista tai prostasykliiniinfuusiosta on vain vähän käytännön näyttöä, ja valtimon sisäisen injektion aiheuttaman vasospasmin ajatellaan olevan ohimenevä (12). Prostasykliinianalogista, iloprostista on kuitenkin saatu rohkaisevia tuloksia pienissä sarjoissa ja näin myös tutkimuksemme yläraajaiskemiapotilailla (11). Trombangitis obliterans -taudin aiheuttaman distaalisen iskemian hoidossa iloprosti-infuusiosta on tieteellistä näyttöä 133 potilaan kaksoissokkotutkimuksessa (13). Liuotushoitoa ei potilaillemme aloitettu, sillä fibrinolyyttisen hoidon tehosta ei lääkemurskaa valtimoonsa injisoiden potilaiden osalta ole tieteellistä näyttöä. Potilaiden haavoissa kasvoi matalan virulenssin omaavia ihon ja suun limakalvon mikrobeja, mikä sopii hyvin potilaiden nuoreen ikään ja puuttuviin perussairauksiin (8). Osin näistä syistä vakavat, syvät infektiot saattavat maskeerautua. Kliinisten tulehdusoireiden pysyessä subakuuttina on syytä tutkia paikalliset fokukset herkästi joko ultraäänellä tai magneettikuvauksella. Ajoissa suoritettu kirurginen tulehduspesäkkeen saneeraus lyhentää laajakirjoisen antibioottihoidon kestoa ja vähentää sairastuvuutta. Potilaiden antamat esitiedot eivät välttämättä ole luotettavia. Huumeseula on hyvä tehdä päivystyksenä ja valvotusti. Vaikka se ei löydä esimerkiksi buprenorfiinia, LSD:tä tai muita hallusinogeeneja, se antaa suuntaa niin sanottujen sekakäyttäjän löytämiseksi. Potilaan tullessa sairaalaan on kirurgisen hoidon lisäksi tehtävä suunnitelma opiaattien korvaushoidon toteuttamisesta. Viime kädessä lääkehoidon toteutuksesta vastaa somaattisen alan lääkäri, joka huolehtii myös lääkityksen purkamisesta ennen kotiutusta tai jatkohoitoon siirtymistä (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 289/2002). Kivun hoidon merkitys on tärkeää ja monella tavalla haastavaa, sillä potilaiden kivun aistiminen on poikkeavaa. Kliinisen kokemuksen perusteella sympaattisen johtopuudutuksen on todettu lievittävän kipua, ylläpitävän perfuusiota ja lievittävän vasospamia (14). Kivun hoito tulisi toteuttaa yhteistyössä anestesiologin ja huumevieroitusyksikön kanssa. Lääkemursketta injisoinneilla potilailla on usein syviä ja/tai laaja-alaisia infektioita ja abskesseja, jotka vaativat puhdistusleikkauksen leikkaussaliolosuhteissa. Kun suonensisäisten huumeiden käyttäjä tulee vastaanotolle raajaiskemiaa potien, on arvioitava anamneesin ja oireiden perusteella, onko kyseessä akuutti vai krooninen iskemia (kuvio 1). Hoidossa tulee ottaa huomioon aina oireiden, kuten kivun, helpottaminen, valtimospasmin laukaiseminen, raajan ääreisosien verenkierron ylläpito tai palauttaminen, veri- Kuvio 1. Tahattoman valtimon sisäisen lääkeinjektion oirespektri ajallisesti. Akuutti Krooninen Injektio 30 min 2 h 24 tunnin sisällä tunnissa 48 tunnin sisällä 1 viikon sisällä vrk:n sisällä Injektiokipu Punoitus Puutuneisuus Heikkous Kynnen alainen kalpeus Vähentynyt kapillaaritäyttö Iholle marmorimainen kuvio Krampit Flebiitti Halvaukset Motoriikan heikentyminen Lihasten turpoaminen Sormien/varpaiden turpoaminen Iskeemiset kontraktuurat Käden toiminnalliset puutteet Aitiopaineoireyhtymä Pysyvät kontraktuurat Rabdomyolyysin kliiniset merkit ja laboratoriokokeet Nekroosi Gangreena Autoamputaatio 2135

6 suonivauriosta ja/tai iskemiasta aiheutuneiden kliinisten tilanteiden ja/tai kudosvaurioiden hoito (ödeema, aitiopaineoireyhtymä, infektio, nekroosi ja gangreena) ja kuntoutus. Akuutti raajaiskemiapotilas tulee lähettää viipymättä verisuonikirurgiseen yksikköön. Kirjallisuutta 1 Kuehn BM. Prescription drug abuse rises globally. JAMA 2007;297: Kintz P. A new series of 13 buprenorphine-related deaths. Clin Biochem 2002;35: Sen S, Chini EN, Brown MJ. Complications after unintentional intra-arterial injection of drugs: risks, outcomes, and management strategies. Mayo Clin Proc 2005;80: Del Giudice P, Vandenbos F, Boissy C, Cua E, Marion B, Bernard E ym. Cutaneous complications of direct intra-arterial injections in drug addicts. Acta Derm Venereol 2005;85: Ghouri AF, Mading W, Prabaker K. Accidental intraarterial drug injections via intravascular catheters placed on the dorsum of the hand. Anesth Analg 2002;95: Coughlin PA, Mavor AI. Arterial consequences of recreational drug use. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;32: Wright CB, Lamoy RE, Hobson RW 2nd. Hemodynamic effects of intra-arterial injection of drugs of abuse. Surgery 1976;79: Jensenius M, Heger B, Dalgard O, Stiris M, Ringertz SH. Serious bacterial and fungal infections in intravenous drug addicts. Tidsskr Nor Laegeforen 1999;119: Alho H, Sinclair D, Vuori E, Holopainen A. Abuse liability of buprenorphine-naloxone tablets in untreated IV drug users. Drug Alcohol Depend 2007;88: Lepäntalo M, Vuorisalo S, Lassila R. Unexpected causes of acute lower limb ischemia. Kirjassa: Brandiereau A, Jacobs M, toim. Kirjassa: Unexpected challenges in vascular surgery. Malden: Blackwell 2005: Yegane RA, Salehi NA, Ghaseminegad A, Bahrami F, Bashashati M, Ahmadi M ym. Surgical approach to vascular complications of intravenous drug abuse. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;32: Crawford CR, Terranova WA. The role of intraarterial vasodilators in the treatment of inadvertent intraarterial injection injuries. Ann Plast Surg 1990;25: Fiessinger JN, Schafer M. Trial of iloprost versus aspirin treatment for critical limb ischaemia of thromboangiitis obliterans. The TAO Study. Lancet 1990;335: Ebert FW. Axillary plexus catheter block in accidental intra-arterial levomethadone HCl injection in an HIV-positive, hepatitis B and C active drug dependent patient. Handchir Mikrochir Plast Chir 2000;32: Taina A. Partanen LT, erikoislääkäri HYKS, Töölön sairaala Pirkka Vikatmaa LL, erikoislääkäri HYKS, Meilahden sairaala Jyrki Vuola dosentti, erikoislääkäri HYKS, Töölön sairaala Mauri Lepäntalo professori, ylilääkäri HYKS, Meilahden sairaala Erkki Tukiainen professori, ylilääkäri HYKS, Töölön sairaala English summary Vascular and infectious problems from intravenous autoinjection of crushed tablets in the Helsinki region Background The International Narcotics Control Board (INCB) has predicted that prescription drugs will replace illicit drugs by If the estimated trend is maintained, both vascular and infectious problems due to intravenous use of crushed tablets will increase in the future. Administration of prescription drugs is usually oral, but when higher bioavailability is sought, abusers may crush or pulverize the tablets and dissolve them in water. Drug abuse may result in a wide spectrum of vascular complications, for example: cutaneous manifestations, pseudoaneurysms, infected deep vein thrombosis and tissue ischaemia. Methods Twenty-four patients were treated by vascular or plastic surgeons at Helsinki University Hospital during following the injection of crushed tablets. Their medical records were collected and analyzed. The types of crushed drugs, the route and timing of administration were examined. Medical interventions, examinations and surgical procedures were recorded. Results The main types of manifestations were acute limb ischaemia (16) and infection (8), in some cases leading to distal and proximal amputations. All the patients had a previous history of intravenous drug abuse and lived in the Helsinki region. Males were affected more frequently with a ratio of 4:1. The ages ranged between 20 and 39 years (mean 26 years). The incidence of hepatitis B virus (HBV) infection was 88%. Buprenorphine was the most commonly used drug in 10 of the 25 patients and benzodiazepine derivatives were also used by 11 of the 25 patients. Conclusions The number of these patients has increased recently. When suspected, imaging may be helpful in diagnosis. Prompt drainage of any abscess is essential and fasciotomy is usually required. However, there is no consensus about the best medical therapy. Taina A. Partanen M.D., Ph.D. Töölö Hospital, Helsinki University Hospital, Department of Plastic Surgery Pirkka Vikatmaa, Jyrki Vuola, Mauri Lepäntalo, Erkki Tukiainen 2136

Suomalainen huumekuolema 2007

Suomalainen huumekuolema 2007 Mikko Salasuo Erkki Vuori Mikko Piispa Pekka Hakkarainen Suomalainen huumekuolema 2007 Poikkitieteellinen tutkimus oikeuslääketieteellisistä kuolinsyyasiakirjoista RAPORTTI 43 2009 Kirjoittajat ja THL

Lisätiedot

Laskimoiden vajaatoiminta on hyvin yleinen sairaus:

Laskimoiden vajaatoiminta on hyvin yleinen sairaus: Katsausartikkeli Anders Albäck, Jukka Saarinen, Antti Malmivaara, Pekka Kuukasjärvi Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Tärkein tieto K Uuden teknologian

Lisätiedot

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA TROPONIININ MÄÄRITYS AKUUTIN SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUKSEN DIAGNOSTIIKASSA SISÄTAUTIEN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Pölönen Laura Syventävien opintojen tutkielma Kliinisen lääketieteen laitos/ Sisätautien klinikka

Lisätiedot

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA?

HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? HUUMEET JA RASKAUS PUNAINEN VAATE ÄITIYSHUOLLOSSA? Johanna Hukkanen Kirsi Sariola Lea Vänttinen Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia - ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN the Helsinki Young Stroke Registry Yvonn Kraemer Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen

Lisätiedot

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi

NAM, jotakin hyvää? Vorikonatsoli. Levosetiritsiini Rofekoksibi 5.2002 10. vuosikerta 10 årgången 10th Annual volume Pääkirjoitus Petri Pommelin....................... Pekka Autio.......................... Pirkko Paakkari....................... Katja Lindgren-Äimänen................

Lisätiedot

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan

Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Sanna Lipsanen ja Anu Myllynen Hoitoon liittyvät infektiot Etelä-Karjalan keskussairaalan osastolla A3 Opinnäytetyö

Lisätiedot

Alkoholin kulutus kasvaa Suomessa (1). Suomessa

Alkoholin kulutus kasvaa Suomessa (1). Suomessa video www.laakarilehti.fi lääketiede Alkuperäistutkimus Jarmo Kantonen, Kaisa Niittynen, Juho Mattila, Päivi Kuusela-Louhivuori, Eila Manninen-Kauppinen, Sinikka Pohjola-Sintonen Päihtyneet ja päihdeongelmaiset

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka Tanja Vornanen KOUVOLAN SEUDUN HUUMAUSAINERIKOLLISUUSTILANNE VUONNA 2008 JA HUUMAUSAINERIKOSTEN KÄSITTELY KOUVOLAN

Lisätiedot

EHKÄISE SEKSITAUDIT Tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille

EHKÄISE SEKSITAUDIT Tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille EHKÄISE SEKSITAUDIT Tietoa sukupuolitaudeista päihdeongelmaisille hoitotyön asiakkaille Sini Hirvonen Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Vastasyntyneiden varhaiset GBS-infektiot TAYS:ssa 2010 2013 seulontakäytännön muutoksen vaikutukset

Vastasyntyneiden varhaiset GBS-infektiot TAYS:ssa 2010 2013 seulontakäytännön muutoksen vaikutukset Alkuperäistutkimus tieteessä Krista Kautiala LK Tampereen yliopisto Riina Jernman LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tampereen yliopisto Outi Tammela neonatologian dosentti, osastonylilääkäri

Lisätiedot

Otsonin käyttö haavanhoidossa

Otsonin käyttö haavanhoidossa Päivitetty 6.2.2009 Otsonin käyttö haavanhoidossa Miika Sallinen 1 Yhteenveto: Tämä on kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään tutkimuksia, joissa otsonikaasua on eri menetelmillä käytetty erilaisten haavojen

Lisätiedot

AIVOINFARKTIN UUSIUTUMISTA JA MUITA KARDIOVASKULAARISIA PÄÄTETAPAHTUMIA ENNUSTAVAT TEKIJÄT POTILAILLA, JOILLA EPÄILLÄÄN SYDÄNPERÄISTÄ

AIVOINFARKTIN UUSIUTUMISTA JA MUITA KARDIOVASKULAARISIA PÄÄTETAPAHTUMIA ENNUSTAVAT TEKIJÄT POTILAILLA, JOILLA EPÄILLÄÄN SYDÄNPERÄISTÄ AIVOINFARKTIN UUSIUTUMISTA JA MUITA KARDIOVASKULAARISIA PÄÄTETAPAHTUMIA ENNUSTAVAT TEKIJÄT POTILAILLA, JOILLA EPÄILLÄÄN SYDÄNPERÄISTÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖTÄ Ida Paust Opinnäytetutkielma Lääketieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa

Aivopuoliskon hermoyhteyksien katkaisu lasten ja nuorten vaikean epilepsian hoidossa tieteessä Eija Gaily lastenneurologian dosentti, osastonylilääkäri HYKS, Lasten ja nuorten sairaala eija.gaily@hus.fi Hanna Hellén LL, sisätautien erikoistuva lääkäri HUS, Porvoon sairaala Liisa Metsähonkala

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verisuonikirurgisen Yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 11.3.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

Sukupuolitautien nykyhoito

Sukupuolitautien nykyhoito TA BU 6.2001 9. vuosikerta 9 årgången 9th Annual volume Pääkirjoitus Markku Toivonen...................... Eija Hiltunen-Back.................... Uutta lääkkeistä Pekka Kurki..........................

Lisätiedot

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa

Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Opioidit pitkäkestoisessa kivussa Toimittaneet Eija Kalso, Pirkko Paakkari ja Marja Forsell 2. uudistettu painos OPIOIDIT PITKÄAIKAISESSA KIVUSSA Käsikirjoittajat Eija Kalso Professori Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ

ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ ETEISVÄRINÄN ABLAATIOHOITO AVOSYDÄNLEIKKAUKSEN YHTEYDESSÄ Sanna-Kaisa Pykälä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö 10/2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ

SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ SAIRAANHOITAJIEN OSAAMINEN POSTOPERATIIVISESSA KIVUNHOITOTYÖSSÄ Tuija Kuusisto - Sari Lehtinen Opintonäytetyö, Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan

Lisätiedot

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME

KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME KOULUIKÄISEN EPÄSELVÄ, PITKITTYNYT KUUME Tuomas Alasaarela Syventävien opintojen tutkielma Lastentautien klinikka Oulun yliopisto Huhtikuu 2014 Dosentti Marjo Renko, dosentti Terhi Tapiainen OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

XV Suomen Transplantaatiopäivät

XV Suomen Transplantaatiopäivät XV Suomen Transplantaatiopäivät Marina Congress Center Helsinki 26.-27.1.2012 2 Sisällysluettelo XV Suomen transplantaatiopäivät 3 Ohjelma 4 L-M. Voipio-Pulkki: EU-direktiivin implementointi kansalliseen

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA

RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA RASKAANA OLEVA HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄ ÄITIYSNEUVOLAN ASIAKKAANA Tunnistaminen, elämäntilanteessa tukeminen ja hoitomahdollisuuksien kartoittaminen terveydenhoitajan kokemana Ahonen Tiia Lehtinen Hanna Naumanen

Lisätiedot

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa KATSAUS TIETEESSÄ HALO-ryhmä LEIF BÄCK LT, erikoislääkäri HYKS, korvaklinikka leif.back@hus.fi, leif.back@helsinki.fi MAIJA HYTÖNEN dosentti, osastonylilääkäri HYKS, korvaklinikka RISTO P. ROINE dosentti,

Lisätiedot