Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/ /2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Satu Virtala ym. ovat jättäneet kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kuntalaisaloitteen. Aloitteessa ei ole allekirjoitusta, mutta sen mukana on jätetty 479 irrallista allekirjoitussivua, joissa on 6-8 tai vähemmän allekirjoitusta/sivu. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan ja se tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa. Liitteenä on kuntalaisaloite ja ensimmäinen allekirjoitussivu. Muut allekirjoitussivut ovat nähtävänä asiakirjoissa. (JW) Kj Kh Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja pyytää siitä kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon sekä strategiaa valmistelevan talous- ja palvelurakennetyöryhmän lausunnon. Valmistelun jälkeen asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään elokuun 2013 kokouksessa. Hyväksyttiin siten täydennettynä, että pyydetään lausunnot myös nuorisovaltuustolta ja lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmältä. KH 390 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän lausunto :

2 "Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on kokouksessaan käsitellyt Satu Virtalan ym. kuntalaisaloitetta alakouluikäisen lähikoulujen säilyttämisestä ja todennut, että Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmältä on pyydetty lausuntoa kokousasiakirjoissa liitteenä olevaan kuntalaisaloitteeseen, jossa aloitteen allekirjoittajat esittävät seuraavaa: 1. 'Esitämme, että alakoulujemme rakentamiseen riittävine liikuntatiloineen myönnetään investointirahat jo tälle vuodelle kevään 2013 aikana ja esimerkiksi muita toisarvoisia hankkeita lykätään. Tätä varten kaupunginvaltuusto avaa vuoden 2013 talousarvion uudelleen käsittelyä varten mahdollisimman pian. Esitämme, että samassa talousarvion avaamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päättää uudelleen myös tulevien vuosien talous- ja investointisuunnitelmista alakoulujen osalta huomioiden tämänkin vuoden alussa esille tulleet sisäilmaongelmat useissa alakouluissa. 2. Esitämme, että niillä asuinalueille, joiden alakouluissa on todettu homeongelma ja koulutoiminta on jouduttu tai joudutaan tällaisessa kouluyksikössä lopettamaan, kuten Mäntylän koulussa ja Alakylän koulussa, tekee kaupunginvaltuusto pikaiset investointipäätökset uuden koulun rakentamisesta ja rakentamisen aloittamisesta jo kevään 2013 aikana. Siirtoparakkien sijaan rahat kohdennettaisiin niin suurelta osin kuin mahdollista pysyvien koulurakennusten investointeihin. Koemme, että tämä on järkevää talouspolitiikkaa kaikkien veronmaksajien kannalta. 3. Esitämme ja vaadimme, että Lappeenrannan kaupunginvaltuusto linjaa mahdollisimman pian jo kevään 2013 aikana alakouluverkkoratkaisunsa ja ottaa päätettäväksi seuraavat lähialakoulut, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän kasvatusja opetustoimen lakkautusuhan alla, säilytetään joko olemassa olevaa rakennusta huoltaen ja perusparantaen tai uutta rakentaen niin kauan kuin kasvatus- ja opetustoimen määrittelemien nykyisten koulunkäyntialueiden määrittelemä 31 oppilasta täyttyy sekä huomio nämä vuoden 2013 talousarviossa: Alakylän koulu Korkea-ahon koulu Kanavansuun koulu Mustolan koulu Muukonniemen koulu Mäntylän koulu Kuusimäen koulu Skinnarilan koulu Lavolan koulu Lähialuekouluissa tulee säilyttää vuosiluokat 1-6.'

3 Kuntalaisaloitteen perusteluissa aloitteen allekirjoittajat nostavat näkemyksenään esille taustalla olevat rakennusongelmat, kosteus- ja homevaurioiset koulut sen, että kaupunginvaltuutetut ja kasvatus- ja opetustoimi eivät ole allekirjoittajien mukaan arvioineet alakouluverkkoratkaisuissa riittävästi lapsivaikutuksia liikenteen ja häirikköaikuisten sekä teini-ikäisten aiheuttaman koulumatkojen turvattomuuden pidempien koulumatkojen vaikutukset lapsen aamuheräämisiin, koulumatkaan käytettävään aikaan ja koulumatkan turvallisuuteen sekä siihen, että se vähentää arkisin lasten ja vanhempien yhteistä vapaa-aikaa sen, että allekirjoittajien mukaan olisi inhimillisempää, mahdollisempaa ja yksinkertaisempaa opettajan kulkea opettamassa esimerkiksi kahden koulun väliä kuin yhdistää kouluja yhdeksi suuryksiköksi sen, että näennäisten säästöjen perusteella sijoitetaan lapset ja nuoret esikouluikäisistä 19-vuotiaisiin lukiolaisiin samaan suurkouluun, jolloin koulukiusaaminen tulisi lisääntymään ja lasten pahoinvointi kasvaisi entistä laajemmaksi yhtenäiskoulujen allekirjoittajat eivät katso olevan hyväksi lasten kehitykselle vaan suurkoulut ja kampukset aiheuttavat alakoululaisille turvattomuutta, lisäävät levottomuutta, aggressiivisuutta, keskittymisongelmia, tottelemattomuutta ja röyhkeyttä opettajia kohtaan, kuten myös syrjäytymistä ja peruskoulun jälkeisten opintojen aloittamisen viivästymistä nuorten lasten tupakoinnin ja alkoholin käyttö alkaisi yhä varhemmin, kun lapset näkisivät ja kuulisivat sitä kouluympäristössään lakkautettavan lähikoulun vaikutusalueella olevien asuntojen ja talojen arvonlasku Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä esittää päätöksen mukaisesti lausuntonaan Satu Virtalan ym. kuntalaisaloitteeseen Lappeenrannan alakouluikäisten lasten lähikoulut säilytettävä seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta on koonnut palveluverkkoratkaisuja tehdessään ( ) seuraavat linjaukset, joilla turvataan lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävän kasvatuksen ja opetuksen edellytykset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukainen toiminta lasten yksilöllisten tarpeiden ja oppimisedellytysten huomioon ottaminen

4 osaava, pätevä, kehittymiskykyinen ja haluinen, pysyvä, hyvinvoiva henkilöstö riittävästi henkilöstöä, sopiva ryhmäkoko hyvät liikenneyhteydet, turvalliset kulkureitit tarpeelliset tukipalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunnan palveluverkkopäätöksen pohjaksi on tehty laaja lapsivaikutusten arviointi huomioiden erikseen 1-6 -vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat sekä vuotiaat ja muiden vaikutusten arviointi erikseen vanhempien ja muiden kuntalaisten sekä henkilöstön kannalta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrittelemät linjaukset edistävät myös kaupunginhallituksen Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmälle määräämien tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi todetaan, että lapsen hyvinvoinnin kannalta koulun kokoa oleellisempi on ryhmäkoko, joita Lappeenrannassa tehtyjen suunnitelmien mukaan ei olla kasvattamassa, vaan päinvastoin pyritään mahdollistamaan myös tulevaisuudessa sopiva ryhmäkoko. Lappeenrannassa on saatu hyviä kokemuksia esim. Lauritsalan koulukeskittymästä, jossa samalla alueella ovat yhtenäiskouluna toimiva ala- ja yläkoulu sekä lukio ja uutena myös päiväkoti. Tämä mahdollistaa lapselle turvallisen siirtymän tutussa ympäristössä esikoulusta, kouluun ja edelleen toiselle asteelle. Yhtenäinen päivähoito- ja koulu- sekä lukioympäristö tarjoaa eri ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden luontevaan vuorovaikutukseen eri ikäryhmien välillä, joka on myös Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV:n tavoitteiden mukaista sekä tukee lasten ja nuorten kykyä toimia yhdessä ja auttaa toinen toistaan ja on yksi keino kiusaamisen ehkäisemiseen. Suurempi yksikkö ei tarkoita sitä, ettei kaikilla olisi jatkossakin selkeästi omat koulu- ja luokkatilat ja niiden myötä työrauha. Lisäksi suuremmalla yksiköllä varmistetaan opettajien, ohjaajien ja muiden aikuisten riittävä määrä, jolla turvataan läsnäolo ja vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä sekä lapsille tarjolla olevat laadukkaat, myös tulevaisuuden koulun haasteisiin vastaavat tilat, välineet ja valinnanmahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös koulun varsinaisen opetustoiminnan rinnalla toteutettavan koulun kerhotoiminnan laatua ja monipuolisuutta, joka tarjoaa lapselle turvallisen iltapäivän koulun jälkeen ja on merkittävää, Opetushallituksen tukemaa ennaltaehkäisevää

5 toimintaa. Kun koulu on riittävän suuri, myös oppilashuollon palvelut ovat tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä oppilaiden helposti saavutettaviksi. Suuri kouluyksikkö ei vaikeuta nuoren hakeutumista ja pääsyä peruskoulun jälkeen toiselle asteelle opiskelemaan. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen seuranta ja varmistaminen Lappeenrannassa on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän alaisen Nuoren polku peruskoulun jälkeen ryhmän tehtävänä. Ryhmän kartoitusten mukaan Lappeenrannan peruskouluista päättötodistuksen keväällä 2012 saaneet ovat kaikki sijoittuneet opiskelemaan jatko-opintoihin tilastointipäivään mennessä. Keväällä 2013 tehdyssä seurannassa todettiin, että yksikään suoraan perusopetuksesta jatko-opintoihin siirtynyt lappeenrantalainen nuori ei ollut keskeyttänyt opintojaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Huoli koulumatkojen turvallisuudesta on huomioitu myös kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jonka vuoden 2013 päivityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseen niin, että jatkuvasti luodaan uusia ja parannetaan entisiä kevyen liikenteen kulkuväyliä, jolloin lapsilla ei ole tarvetta käyttää koulumatkoihin yleisiä katualueita. Lisäksi Lappeenrannan kaupunki, varmistaakseen lasten ja nuorten koulumatkojen turvallisuuden, tukee esikoululaisten ja vuosiluokkien oppilaiden koulukuljetuksia avustuksilla, jos koulumatka ylittää 3 kilometriä. Vuosiluokkien oppilaat ovat oikeutettuja koulukuljetukseen, jos koulumatka ensisijaiseen kouluun ylittää 5 kilometriä. Lisäksi kuntalaisaloitteen allekirjoittajien huoleen siitä, että suuremmassa kouluyksikössä lasten tupakointi ja alkoholin käyttö alkavat nykyistä aiemmin nuorten vaikutuksesta, voidaan todeta, että Lappeenrannassa on tehty kahden vuoden välien THL:n kouluterveyskyselyt, joiden tulokset osoittavat sekä tupakoinnin että alkoholin käytön vähentyneen lappeenrantalaisten koululaisten keskuudessa. Kevään 2013 kyselyn tulokset eivät ole vielä käytettävissä. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä tuo esille myös sen, että valtaosa lapsista ja nuorista voi, sekä käyttäytyy ja hoitaa perustehtävänsä - koulunkäynnin ja opiskelun hyvin. Ei ole Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän perusarvojen mukaista leimata paljon tukea tarvitsevien nuorten käyttäytymisen perusteella kaikkia

6 nuoria. Sen sijaan tulee varmistaa se, että myös näille nuorille on tarjolla matalalla kynnyksellä apua, jonka saanti voidaan turvata riittävän laadukkaalla koululla, jolla on mahdollisuus vastata moninaisuuden vaatimuksiin. Laadukkuus ja moninaisuus ovat mahdollisia riittävän suuressa kokonaisuudessa, korkeasti ammattitaitoisten opettajien avulla." Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto : "KOLA 54 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, puh Liite: - kuntalaisaloite Liite: - kartta: Pontuksen koulun saavutettavuus Kaupungille on jätetty kuntalaisaloite, jossa on 3590 al lekir joi tus ta. Aloitteen allekirjoittaneet haluavat säi lyt tää ala kou lu ikäisten lasten lähikoulut eri asuinalueilla pää sään töi ses ti jo olemassa olevien koulujen si jain ti pai koil la sekä säi lyt tää alakoulut ja yläkoulu-/lukioyksiköt erillään. Aloitteessa esitetään, että 4. alakoulujen rakentamiseen riittävine liikuntatiloineen myön ne tään investointirahat jo tälle vuodelle kevään 2013 ai ka na ja muita toisarvoisia hankkeita lykätään ja että tu le vien vuosien talous- ja investointisuunnitelmista päätetään uu del leen ja niissä otetaan huomioon alkuvuoden aikana il men neet sisäilmaongelmat useissa eri alakouluissa. 5. kaupunginvaltuusto tekee pikaiset investointipäätökset uu den koulun rakentamisesta ja rakentamisen aloit ta mi ses ta jo kevään 2013 aikana niillä asuinalueilla, joiden ala kou luis sa on todettu homeongelma ja koulutoiminta on jouduttu lo pet ta maan; siirtoparakkien sijaan rahat on kohdennettava py sy vien koulurakennusten investointeihin 6. kaupunginvaltuuston tulee linjata kevään 2013 aikana ala kou luverk ko rat kai su ja päättää säilyttää joko nykyistä ra ken nus ta huoltaen, perusparantaen tai uutta rakentaen ja ta lous ar vios sa huomioiden seuraavat 1-6 vuosiluokkien kou lut: Alakylän koulu Korkea-ahon koulu Kanavansuun koulu

7 Mustolan koulu Muukonniemen koulu Mäntylän koulu Kuusimäen koulu Skinnarilan koulu Lavolan koulu. Aloitteessa vastustetaan kasvatus- ja opetustoimessa teh ty jä kouluverkkolinjauksia. Aloitteessa vaaditaan, että taa ja ma-alu een tiheillä asuinalueilla lähikouluun edestakaisen kä ve ly mat kan tulisi olla 0-2 kilometriä, enintään 3 ki lo met riä. Vaatimusta perustellaan mm. koulumatkan tur vat to muu del la, joka aiheutuu liikenteestä ja häirikköaikuisten sekä tei ni-ikäis ten nuorten lisääntyvästä koh taa mismah dol li suu des ta. Aloitteen mukaan pidemmät koulumatkat aikaistavat aa mu he rää mi siä ja vähentävät arkisin lasten ja vanhempien yh teis tä vapaa-aikaa. Aloitteessa vastustetaan yh tenäis kou lu ja, jossa esikoululaiset, peruskoululaiset ja lukiolaiset opiske le vat samalla alueella. Tämä aiheuttaa aloitteen mu kaan alakoululaisille turvattomuutta, levottomuutta, ag gres sii vi suut ta, keskittymisongelmia, tottelemattomuutta, kiu saa mis ta, syrjäytymistä ja peruskoulun jälkeisten opintojen aloit ta mi sen viivästymistä sekä röyhkeyttä opettajia koh taan. Aloitteen mukaan on todennäköistä ja suurta huolta ai heut ta vaa, että yhä useammat lapset aloittavat tu pakoin nin ja alkoholinkäytön nähdessään ja kuullessaan sitä kou lu ympä ris tös sään. Aloitteessa kannetaan huolta myös asuntojen ja talojen ar von laskemisesta alueilla, joissa koulu on lakkautettu. Aloit teen mukaan on väärin, että rakennetaan kokonaan uusi asuin alue ja sinne koulu, jotta sitten voidaan vanhoilta asuin alueil ta perusteettomasti kouluja lakkauttaa. Aloitteessa kerrotaan, että lappeenrantalaisten pienten ja isom pienkin lasten vanhemmat, asukkaat ja kaupungin ve ron mak sa jat ovat eri linjoilla kasvatus- ja opetustoimen kans sa kouluverkkosuunnitelmissa. (TW) Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää lausuntonaan Lap peen ran nan alakouluikäisten lasten lähikouluja koskevaan kun ta lais aloit tee seen seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakuntaa yhtyy aloitteessa esitettyihin nä kemyk siin siitä, että koulu- ja päiväkotirakentamiseen tu li si osoittaa riittävät investointimäärärahat ja varoja tulisi mie luum min käyttää pysyvien koulutilojen rakentamiseen kuin vä li ai kais ten tilojen pystyttämiseen ja ylläpitämiseen. Sa moin samaa mieltä ollaan siitä, että kouluilla on merkitystä kau pun kiin muuttavien ja asunnon ostoa suunnittelevien per hei den keskuudessa ja että koulujen tulisi olla

8 alueensa asuk kai den toimintakeskus. Sen sijaan muihin aloitteessa esi tet tyi hin vaatimuksiin tai perusteluihin ei voida yhtyä. Aloitteessa vaaditaan koulurakennusten säi lyt tä mis tä ny kyi sil lä sijaintipaikoillaan sekä mää rä ra ho jen varaamista näi den koulujen peruskorjaamiseen tai uu dis ra ken ta mi seen. Aloit tees sa ei kiinnitetä lainkaan huo mio ta kaikkein tär keim pään, eli toiminnan sisältöön, opetuksen re surs sei hin ja ope tus ryh mien kokoon. Aloitteessa ei kanne ta lainkaan huol ta siitä, riittävätkö kaupungin määrärahat ope tuksen jär jes tä mi seen. Aloitteessa ei myöskään oteta huo mi oon, kuin ka paljon aloitteessa vaadittujen tilojen ra ken ta mi nen ja yl lä pi tä mi nen vie määrärahoja opetuksesta. Aloit tees sa ei myös kään arvioida, vastaavatko aloitteessa mai nit tu jen kou lu jen tilat nykyisiä ja tulevia ope tus suun ni tel man tavoitteita. Aloitteen allekirjoittajat olettanevat, että ryhmäkoot säilyvät en nal laan ja että muutoksia ei tule opetukseen. Al le kir joit ta jat pitänevät itsestään selvänä, että opetus, opettajien mää rä, opetusvälineet ja materiaalit säilyvät nykytasolla. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman veroprosentin huo mat ta vaa korotusta, jos aloitteessa esitetyt investoinnit to teu te taan ja tiloja ylläpidetään. Kaupungin veroprosentin suu reen korotukseen on jo muutoinkin paineita ja myös kas va tus- ja opetustoimelta edellytetään kustannusten vä hentä mis tä. Kuluvan valtuustokauden strategiavalmistelussa on to det tu, että mikäli kaupungin palvelut ja veroprosentti säi ly te tään nykytasolla, on vaje valtuustokaudella 153,8 mil joo naa euroa. Laskelmassa oletetaan, että tällä val tuus to kau del la kaupunki investoi vain 80 miljoonalla eurolla. Tähän ko ko nai suu teen on laskettu niin maanhankinta, lii ken ne väy lät, rakennusten peruskorjaukset ja uudisrakentaminen kuin myös ympäristötoimen investoinnit. Kasvatus- ja opetustoimi on laatinut pal ve lu verk ko suun ni tel mia, joiden tavoitteena on varmistaa kaikille lap peen ran ta lai sil le lapsille ja nuorille myös tulevaisuudessa laadukas kas va tus ja opetus, jossa tärkeintä on, että: toiminta on varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mu kais ta lasten yksilölliset tarpeet ja oppimisedellytykset otetaan huo mi oon henkilöstöä on riittävästi ja ryhmäkoot ovat sopivia henkilöstö on osaavaa, pätevää, ammattitaitoaan yl lä pi tä vää ja hyvinvoivaa tilat ovat terveelliset ja turvalliset sekä hyvien lii ken ne yh teyk sien ja turvallisten kulkureittien varrella lapsille ja nuorille on tarjolla tarpeelliset tukipalvelut.

9 Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää keskeisenä sitä, että lap set ja nuoret voivat oppia elämässä tarvittavia tietoja ja tai to ja, heidän kasvuaan ja oppimistaan on ohjaamassa riit tä väs ti ammattitaitoisia aikuisia, tilat ovat toimintaan sopivia, ter veel li siä ja turvallisia sekä lasten ja nuorten saa vu tet ta vis sa. Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun luo vu taan tarpeettomista ja toimintaan sopimattomiksi käyneistä ti lois ta, rakennetaan uutta sopimattomien tilojen pe rus kor jauk sen sijaan ja rakennetaan tiloja vain tarvittava määrä. Sil loin määrärahat riittävät opetukseen ja kasvatukseen ja ryh mät voidaan pitää sopivan kokoisina. Määrärahat käy te tään sisältöön eikä tarpeettomien tilojen rakentamiseen ja yl lä pi tä mi seen. Keväällä 2012 tehtiin Lauritsalan ja Joutsenon pal ve lu aluei den palveluverkkopäivitys. Kaupunginvaltuusto linjasi, että in ves toin neissa ja kaavoituksessa valmistaudutaan vuosina Partalan, Mustolan, Muukonniemen ja Ka na van suun koulujen peruskorjausten sijasta rakentamaan uusi em. koulut yhdistävä 1-4 tai 1-6 vuosiluokkien koulu ai em min rakennettavan päiväkodin yhteyteen Muukontien var teen. Kaikki mainitut nykyiset koulurakennukset ovat jo noin 100 vuotta vanhoja eikä niistä saada peruskorjaamalla nykyis ten opetussuunnitelmien toteuttamisen edellyttämiä ti lo ja. Sen vuoksi on taloudellisesti, mutta erityisesti ope tuk sen laadun vuoksi viisaampaa, rakentaa uusi koulu, joka on Ope tus hal li tuk sen tilamitoitusten mukainen, terveellinen ja tur val li nen. Uusi koulu sijoittuu myös siten, että lähes kaikki em. koulujen oppilaat asuvat enintään 3 kilometrin etäi syy del lä koulusta; suurin osa eli Kanavansuun, Mälkiän, Lai hian ja Pontuksen alueilla asuvat huomattavasti lähempänä. Keväällä 2012 tehdyssä palveluverkkolinjauksessa kas va tus- ja opetustoimen viranhaltijavalmistelussa pidettiin par haim pa na vaihtoehtona kokonaisuutta, jossa em. Lau rit sa lan koulujen ja Joutsenossa Martikanpellon, Kesolan, Par ja lan ja Ravattilan koulujen sekä alueen päiväkotien pe rus kor jauk sen sijasta rakennetaan uudistiloja tarvittava määrä ja hyö dyn ne tään alueen lukioiden tilat perusopetuksen käyt töön. Tuossa vaihtoehdossa ylläpidettäviä kiinteistöjä on neliötä vähemmän kuin mallissa, jossa pe rus kor jat tai siin päiväkotien ja koulujen tilat nykypaikoilleen. Pe rus kor jaus vaih to eh to tarkoittaisi Lauritsalan ja Joutsenon alueelle pel käs tään tilojen ylläpitämiseen joka vuosi euroa enemmän kustannuksia yli 11 miljoonaa suuremman in ves toin ti tar peen lisäksi. Seuraavan 30 vuoden aikana tämä rat kai su olisi 52 miljoonaa euroa kalliimpi kuin kasvatus- ja ope tus toi men esittelemä vaihtoehto. Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsityksen mukaan uutta asuin paikkaa etsivät perheet arvostavat erityisesti sitä, että lap sel le osoitettavassa koulussa opetus on laadukasta, ope tus ryh mät ovat sopivan kokoisia, koulussa on riittävästi ai kui sia ohjaamassa lapsia, tilat ovat hyvässä kunnossa ja ne mah dol lis ta vat oppilaille

10 monipuolisia oppimiskokemuksia. Huol ta jat arvostavat myös sitä, että pienille koululaisille on tar jol la iltapäivätoimintaa ja myös tarvittaessa erityistä tu kea. Huoltajille on tärkeää, että koulumatka on turvallinen. Nä mä tavoitteet toteutuvat kasvatus- ja opetustoimen esit tä mis sä suunnitelmissa ja ovat mahdollisia toteuttaa olen nai ses ti pienemmillä kustannuksilla kuin aloitteessa esitetty vaih to eh to. Olemme varsin vakuuttuneita siitä, että uudet suunnitellut kou lu raken nuk set niin Pontuksen alueella kuin Jout se nos sa kin nostavat alueen houkuttavuutta lapsiperheiden asuin alu ee na eivätkä aiheuta aloitteessa pelättyä asuntojen ja ta lo jen arvojen laskua. Uskomme myös veronmaksajia tyy dyt tä vän, jos toteutetaan laadukas vaihtoehto, jonka kus tan nuk set ovat 30 vuodessa 52 miljoonaa euroa pienemmät kuin peruskorjausvaihtoehto. Sammonlahden ja Kesämäen palvelualueiden pal ve lu verk ko tar kaste lut ovat käynnissä. Aloitteessa aistitaan, että kas va tus- ja opetustoimi olisi yhdistämässä Skinnarilan, Kuu si mäen ja mahdollisesti Lavolankin alakouluja yhdeksi suur kou luk si. Tämä ei pidä paikkaansa. Kasvatus- ja ope tus lau ta kun ta on päättänyt kasvatus- ja ope tus toi men esit te lys tä ottaa tarkempaan tutkintaan seuraavat vaih to eh dot: Vaihtoehto 1 Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Kuusimäen koulu ja Kou rulan päiväkoti. Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Skinnarilan koulu ja Skinna ri lan päiväkoti. Laajennetaan Lavolan koulua eskaritiloilla ja lii kun ta sa lil la. Va rataan erityisen tuen ryhmälle Kuusimäestä yksi ti la. Va ra taan valmistavalle opetukselle Skinnarilasta kak si tilaa. Vaihtoehto 2 Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Kuusimäen koulu ja Kou rulan päiväkoti pienten lasten päiväkotikouluksi, jos sa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-2. Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Skinnarilan koulu ja Skinna ri lan päiväkoti pienten lasten päi vä ko ti kou luk si, jossa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-2. Muutetaan Lavola esiopetus - 4-kouluksi. Lavolan 5-6-luo kat siirtyvät Sammonlahteen.

11 Rakennetaan Sammonlahteen 3-6-luokat sisältävä kou lu Sammon lah den koulun yhteyteen. Varataan erityisen tuen ryh mäl le Kuusimäestä yksi tila. Varataan valmistavalle opetukselle Skinnarilasta kaksi ti laa. Vaihtoehto 3 Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Kuusimäen koulu ja Kou rulan päiväkoti pienten lasten päiväkotikouluksi, jos sa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-4. Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Skinnarilan koulu ja Skinna ri lan päiväkoti pienten lasten päi vä ko ti kou luk si, jossa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-4. Muutetaan Lavola esiopetus - 4-kouluksi. 5-6-luokat siir ty vät Sammonlahteen. Rakennetaan Sammonlahteen 5-6-luokat sisältävä kou lu Sammon lah den koulun yhteyteen. Varataan eri tyi sen tuen ryh mäl le Kuusimäestä yksi tila. Varataan valmistavalle ope tuk sel le Skinnarilasta yksi ti la. Varataan valmistavalle ope tuk sel le Sam mon lah des ta yksi tila. Kesämäen palvelualueen palveluverkkotarkasteluun sisältyy Män tylän koulun tulevaisuuden arviointi. Mäntylän ete lä puo lel le ollaan kaavoittamassa uutta aluetta, joka rakentunee vas ta vuoden 2020 jälkeen. Sitä ennen joudutaan rat kai se maan, säilyykö esim. painotettu englanninkielinen opetus Ke sä mäes sä. Mäntylän koulun oppilaat mahtuvat vuodesta 2015 lukien Kesämäen koulujen tiloihin. Uuden Mäntylän kou lun mahdollinen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi vas ta vuoden 2020 jälkeen, joten uuden koulun raken ta mis ta Mäntylään ei ole tarpeen vielä kiirehtiä. Korkea-ahon kou lun tulevaisuus tulee myös pohdittavaksi Sammonlahden ja Kesä mäen palveluverkkotarkastelujen yhteydessä. Aloitteessa väitetään virheellisesti, että kasvatus- ja ope tus toi mi ei ole esittänyt määrärahoja koulujen peruskorjauksiin. Kas va tus- ja opetuslautakunta on kaikkina vuosina esittänyt in ves toin ti mää rä ra hoja enemmän kuin mitä kau pun gin joh ta ja on voinut kaupungin taloustilanne huomioon ottaen esit tää ja kaupunginvaltuusto myöntää. Sisäilmapulmien syn ty mi seen on olennaisesti vaikuttanut kiinteistöjen pe rus kor jaus ten viivästyminen määrärahojen niukkuuden vuoksi. Aloitteessa väitetään virheellisesti, että Alakylän koulun ra ken ta miseen varatut määrärahat eivät olisi olleet ke nel tä kään muulta pois. Kaupunginvaltuuston käytettävissä olevat va rat muodostuvat veroista, maksuista ja valtionosuuksista. Täs tä samasta

12 kokonaisuudesta rahoitetaan kaikki kau pun gin investoinnit sekä palvelujen kustannukset. Alakylän op pi lail le on asianmukaiset opetustilat Kimpisen ja Kaukaan kou luis sa, joten Alakylän koulun rakentaminen olisi ollut tar peet to mien tilojen rakentamista. Nyt tuo määräraha on voitu koh den taa muihin kaupunginvaltuuston tärkeänä pitämiin koh tei siin. Aloitteessa arvellaan, että kasvatus- ja opetustoimen suun ni tel mat ovat sekaisin, kun kouluakäyviä lapsia on yhtäkkiä lii kaa eikä yhtenäisiä tiloja koulunkäyntiin olekaan tarjolla. Kou lu lai sia ei ole yhtäkkiä liikaa, vaan koululaisten määrä on vähentynyt 1970-luvulta lähtien, aluksi hitaasti, viime vuo si na paljon. Koululaisten määrä on vähentynyt ha ja-asu tus alu eel la ja tietyillä alueilla myös taajamassa. Oppilaita on lu ku vuon na Lappeenrannan peruskoulussa yh teen sä 50 enemmän kuin 10 vuotta sitten, vaikka kaupunki on laajentunut Joutsenoon ja Ylämaalle. Kouluja tuli Jout se non kuntaliitoksen myötä lisää 8 ja Ylämaan kuntaliitoksen myö tä 1 lisää. Kanta-Lappeenrannan alueella on pe rus kou lu lai sia 1000 oppilasta vähemmän kuin kymmenen vuotta sit ten lukuvuonna Tästä johtuen on jäänyt tar peet to mia tiloja, joita ei ole perusteltua peruskorjata ja yl lä pi tää. Aloitteessa esitetään, että olisi yksinkertaisempaa, että opet ta ja kulkisi opettamassa koululaisia esimerkiksi kahden eri lähialakoulun väliä, kuin että koulut yhdistetään yhdeksi kou luk si, mikä pidentää oppilaiden koulumatkoja. Myös opet ta jien, niin kuin kaikkien muidenkin työntekijöiden pal ve lus suh teen ehtojen mukaan kesken työpäivän tapahtuva työ pis tees tä toiseen siirtyminen luetaan työajaksi. Kasvatus- ja opetustoimi ei pidä perusteltuna, että opettajan työaikaa käy te tään siirtymiseen koulusta toiseen, vaan kasvatus- ja ope tus toi men mielestä on oppilaiden edun mukaista, että opet ta jan työaika käytetään lasten ja nuorten kanssa työs ken telyyn ja opettamiseen. Aloitteessa väitetään virheellisesti, että kau pun gin val tuu te tut ja kasvatus- ja opetustoimi eivät ole arvioineet ala kou lu verk ko rat kaisuis sa riittävästi lapsivaikutuksia. Kevään 2012 pal ve lu verk ko rat kaisuun sisältyy 15-sivuinen vaikutusten ar vioin ti, joka on edelleenkin luettavissa kaupungin kotisivuilta ja palveluverkkopäätöksen liitteestä. Aloitteessa vastustetaan voimakkaasti eri-ikäisille lapsille osoi tet tujen yhteisten tilojen järjestämistä ja sitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kohdata toisiaan ja työskennellä yh des sä. Aloitteessa vastustetaan erityisesti teini-ikäisten nuor ten seuraa. Aloitteessa annetaan ymmärtää, että tei ni-ikäis ten näkeminen koulupäivän tai koulumatkan aikana joh taa siihen, että lapset kokevat turvattomuutta ja yhä nuo rem mat lapset aloittavat tupakoinnin ja alkoholinkäytön. Kas va tus- ja opetuslautakunnan mielestä on täysin koh tuu ton ta leimata kokonainen väestöryhmä, teini-ikäiset eli vuo ti aat

13 lapset ja nuoret, sopimattomaksi ja vaaralliseksi seu rak si muille. Kyse on lähes syrjinnästä, jossa pelkästään tiet tyyn ikäryhmään kuulumisen perusteella nuoret pyritään eris tä mään muiden seurasta. Aloitteessa pelätään yhtenäiskoulujen ja suurten kou lu yk si köi den aiheuttavan lasten elämään mm. turvattomuutta ja li sää vän kiusaamista. Lappeenrannan kaupungin pe rus kou lu lai sil le on tehty jo usean vuoden ajan kou lu hy vin voin ti kyselyt. Näiden hyvinvointiprofiilien tulosten perusteella ei ole nähtävissä, että suuri koulu aiheuttaisi turvattomuuden li sään ty mis tä. Näyttääkin siltä, että koulun koolla ei ole suo raa yhteyttä koulussa ilmenevän kiusaamisen määrään. Kou lun kokoa oleellisempaa on se, että kouluissa on toi mivat ja huolella suunnitellut toimintatavat kiusaamisen eh käi syyn ja havaitun kiusaamisen lopettamiseen. Valtakunnallisella tasolla opetusministeriö on laatinut kou lu ter veystut ki mus ten perusteella selvityksen kou lu kiu saa mi ses ta yläkouluissa vuosina Loppuraportissa to de taan, että koulukiusaaminen oli yhteydessä niin kotiin ja ys tä viin, kouluoloihin kuin terveyteenkin. Ruumiillisen ku ri tuk sen saaminen vanhemmilta oli kotiin liittyvistä tekijöistä voi mak kaim min yhteydessä kiusaamiseen. Usean päi vit täi sen oireen kokeminen ja masentuneisuus olivat yhteydessä var sin kin kiusatuksi joutumiseen. Kouluoloihin liittyvistä te ki jöis tä koulun huono työilmapiiri oli yhteydessä varsinkin kiu sa tuk si joutumiseen ja koulun omaisuuden vahingoittaminen se kä vaikeudet opiskelussa muiden kiusaamiseen. Kou lu kiu saa mi nen ei ollut harvinaisempaa pienissä kouluissa tai maa lais kou luis sa. Valtakunnalliset tulokset vastaavat siis Lap peenran nan koulujen oppilailta saatuja tietoja. Lappeenrannassa viime vuosina saadut kokemukset eri-ikäis ten koululaisten yhdessä työskentelystä esimerkiksi Kim pi sen ja Joutsenon koulussa ovat erittäin myönteisiä. Myön teis tä palautetta ovat antaneet oppilaiden lisäksi myös huol ta jat ja opettajat. Myös kansallinen lainsäädäntö sekä ope tuk sen järjestämistä koskeva normisto ohjaa yh te näis kou lu jen perustamiseen. Koulun koon sijaan opetusryhmän koolla on enemmän vai ku tus ta oppilaan oppimis- ja kehitysmahdollisuuksiin sekä myös oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Kun ryhmän ko ko on kohtuullinen, lisääntyy opettajan ja oppilaan välinen vuo ro vai ku tus ja esimerkiksi luokan vuorovaikutussuhteiden hal lin ta on joillekin oppilaille helpompaa, jos oppilaita on luo kas sa vähemmän. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on pitää ryh mä koot kohtuullisina. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa, kun resurssit kohdennetaan opetukseen. Tämä tarkoittaa si tä, että luovutaan tarpeettomista koulurakennuksista eli ti lois ta, joiden ylläpitäminen aiheuttaa ylimääräisiä kus tan nuk sia.

14 Pienen koulun rakentaminen ja ylläpitäminen on selvästi kal liim paa kuin yhden ison koulun. On tehty ver tai lu las kel ma kahden 150 oppilaan ja yhden 300 oppilaan koulun kes ken. Laskelmassa on otettu huomioon rakentamisen ja ti lo jen ylläpitämisen sekä tilojen siivoamisen ja ruokapalvelujen jär jes tä mi sen kustannukset. Kahden 150 oppilaan koulun ti lo jen ylläpito-, siivous- ja ruokapalvelujen kustannukset ovat vuo sit tain euroa suuremmat kuin vastaavat kus tan nuk set yhdessä 300 oppilaan koulussa. Tämä vastaa vuo sit tain kahden opettajan palkkakustannusta. Toisin sanoen, sa mal la resurssilla voidaan 300 oppilaan koulussa oppilaat ja kaa pienempiin ryhmiin ja palkata oppilaita ohjaamaan ja opet tamaan kaksi opettajaa enemmän kuin jos toiminta oli si jär jes tet ty kahdessa 150 oppilaan koulussa. Kun otetaan myös investointimenot huomioon, on kokonaiskustannusten ero 30 vuodessa noin 8 miljoonaa euroa. Aloitteessa on nostettu esille rittävien in ves toin ti mää rä ra ho jen varaamisen tarve, mitä kasvatus- ja opetuslautakunta puol taa. Muilta osin aloite ei kasvatus- ja ope tus lau ta kun nan mielestä anna aihetta toi men pi tei siin. Kola Hyväksyttiin." Nuorisovaltuuston lausunto : "Nuorisovaltuusto näkee pienissä lähikouluissa ja suurissa kouluissa sekä hyviä että huonoja puolia. Pienissä kouluissa kaikki tuntevat toisensa, ja yhteisöllisyyden tunne on voimakas. Pieni lähikoulu voi tuntua tutummalta ja turvallisemmalta paikalta kuin suuri koulu pidemmän matkan päässä. Toimiva koulu tuo asuinalueelle eloa ja houkuttelevuutta, mikä voi edistää muuttohalukkuutta alueelle. Pienten koulujen toiminnassa on myös ongelmia. Opetuksen laatu ei välttämättä ole sama kuin isommissa kouluissa, ja opetusvälineet ja -tilat voivat poiketa paljonkin suurempien koulujen vastaavista. Tämä asettaa oppilaita eriarvoiseen asemaan. Nuorisovaltuuston mielestä opetuksen laadun, opetustilojen ja -tarvikkeiden tulisi olla samalla tasolla kaikissa kaupungin kouluissa. Nuorisovaltuuston mielestä suurien koulujen ongelma on se, että oppilaat saattavat suuren ryhmän paineessa kasvaa liian nopeasti. Toisin sanoen lapset voivat yrittää olla vanhempia kuin oikeasti ovat. Suuressa joukossa lapset saattavat jäädä vähälle huomiolle yksilöinä. Näitä ongelmia voidaan ehkäistä luomalla suuriin kouluihin hyvää ilmapiiriä ja näkemällä lapset yksilöinä, ei suurena massana. Ryhmäkoot tulisi säilyttää kohtuullisina.

15 Aloitteessa pyritään siihen, että alakouluikäisten oppilaiden tulisi olla erillään vanhemmista koululaisista. Nuorisovaltuutetuilla on hyviä kokemuksia ala- ja yläkoulun yhdistelmistä. Yläasteelle siirtyminen on monille iso muutos ja erityisen iso se on, jos koulua täytyy vaihtaa pienestä lähikoulusta hyvin suureen kouluun yläasteelle. Kun opiskelu jatkuu samassa rakennuksessa, ja ainakin osa opettajista ja koulukavereista säilyy samoina, muutos ei ole niin iso. Kun samassa koulussa on paljon oppilaita, on todennäköisempää, että jokainen löytää itselleen samanhenkisen kaverin. Pienissä kouluissa tuskin ketään jätetään yksin, mutta kaveripiiri pysyy melko suppeana. Jos jo ala-asteella kaveripiiri on laaja ja tuleva yläaste alueineen tuttu, kavereiden löytäminen ja opiskelun aloittaminen yläasteella on helpompaa. Tärkeintä nuorisovaltuuston mielestä on, että lapset eivät joudu käymään koulua homeisissa tai muutoin opiskeluun soveltumattomissa tiloissa. Kaikille koululaisille tulee taata tasapuoliset oppimisympäristöt taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Kouluratkaisuja suunniteltaessa tulee myös huomioida tulevaisuuden näkymät oppilasmäärissä ja ihmisten muuttovirroissa. Nuorisovaltuusto kannustaa päättäjiä olemaan avoimia uusille ideoille, sillä vanhaan toimintamalliin ei kannata aina jäädä kiinni." Kuntalaisaloite ja ensimmäinen allekirjoitussivu ovat esityslistan liitteenä. Muut allekirjoitussivut ovat nähtävänä asiakirjoissa. (AK) Kj Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkoa tarkastellaan tavoitteena kaikille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille laadukas kasvatus ja opetus. Samalla kaupunginhallitus toteaa, että kuntalaisaloitteessa esitetyt investointiesitykset eivät ole kuitenkaan taloudellisesti mahdollisia. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kuntalaisaloite ei anna tässä vaiheessa aihetta toimenpiteille vaan ratkaisut kasvatus- ja opetustoimen palveluverkon osalta tehdään osana tuleville vuosille laadittavaa koko kaupungin investointisuunnitelmaa. Kh Hyväksyttiin.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. Kasvatus- ja opetuslautakunta 6 15.02.2016 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet Kasvatus- ja opetuslautakunta 72 19.08.2013 Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet KOLA 72 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lappeenrannan lasten parlamentin yleiskokouksessa 25.4.2014 perusopetusta koskevien asioiden käsittely perusopetuksen johtoryhmässä

Lappeenrannan lasten parlamentin yleiskokouksessa 25.4.2014 perusopetusta koskevien asioiden käsittely perusopetuksen johtoryhmässä Kasvatus- ja opetuslautakunta 61 11.08.2014 Lappeenrannan lasten parlamentin yleiskokouksessa 25.4.2014 perusopetusta koskevien asioiden käsittely perusopetuksen johtoryhmässä KOLA 61 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta 54 11.08.2014. Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2013-2014

Kasvatus- ja opetuslautakunta 54 11.08.2014. Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2013-2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 54 11.08.2014 Lukiokoulutuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2013-2014 KOLA 54 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, puh. 0400 705 875

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Perusopetuksen talousarvio 2015

Perusopetuksen talousarvio 2015 Sivistyslautakunta 103 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 26.01.2015 Perusopetuksen talousarvio 2015 632/13/2014 Sivistyslautakunta 15.12.2014 103 Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen talousarvion

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 97 15.09.2015 231 26.10.2015 108 23.05.2016 Selvitys Alahärmän alueen esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä sekä hankesuunnittelun käynnistäminen ja rakennuttamistoimikunnan

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2. Kaupunginhallitus 64 17.02.2014 Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon 80/11.03.00.00/2014 KH 64 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.2014: SEUYMPLA

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen valmistelun to teut ta mi ses ta ja työnjaosta.

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksen valmistelun to teut ta mi ses ta ja työnjaosta. Tarkastuslautakunta 12 11.03.2015 Tarkastuslautakunta 17 29.04.2015 Tarkastuslautakunta 22 27.05.2015 Tarkastuslautakunta 25 03.06.2015 Tarkastuslautakunta 28 08.06.2015 Kunnanhallitus 227 08.06.2015 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toteutuminen perusopetuksessa lukuvuonna 2013-2014

Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toteutuminen perusopetuksessa lukuvuonna 2013-2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 11.08.2014 Kasvatus- ja opetustoimen strategisen toimintasuunnitelman toteutuminen perusopetuksessa lukuvuonna 2013-2014 KOLA 52 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA

KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Sivistyslautakunta 26 08.04.2015 KUNTALAISALOITE KALMARIN KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖKSEN PERUMISESTA KH 41 Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus ry:n puheenjohtaja Pirjetta

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Lausunto Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausunto Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Kaupunginhallitus 239 23.05.2016 Lausunto Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon kloraattitehtaan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 403/11.01.00.01/2016 KH 239 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot