Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/ /2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Satu Virtala ym. ovat jättäneet kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kuntalaisaloitteen. Aloitteessa ei ole allekirjoitusta, mutta sen mukana on jätetty 479 irrallista allekirjoitussivua, joissa on 6-8 tai vähemmän allekirjoitusta/sivu. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan ja se tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa. Liitteenä on kuntalaisaloite ja ensimmäinen allekirjoitussivu. Muut allekirjoitussivut ovat nähtävänä asiakirjoissa. (JW) Kj Kh Kaupunginhallitus merkitsee kuntalaisaloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja pyytää siitä kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon sekä strategiaa valmistelevan talous- ja palvelurakennetyöryhmän lausunnon. Valmistelun jälkeen asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään elokuun 2013 kokouksessa. Hyväksyttiin siten täydennettynä, että pyydetään lausunnot myös nuorisovaltuustolta ja lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmältä. KH 390 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän lausunto :

2 "Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä on kokouksessaan käsitellyt Satu Virtalan ym. kuntalaisaloitetta alakouluikäisen lähikoulujen säilyttämisestä ja todennut, että Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmältä on pyydetty lausuntoa kokousasiakirjoissa liitteenä olevaan kuntalaisaloitteeseen, jossa aloitteen allekirjoittajat esittävät seuraavaa: 1. 'Esitämme, että alakoulujemme rakentamiseen riittävine liikuntatiloineen myönnetään investointirahat jo tälle vuodelle kevään 2013 aikana ja esimerkiksi muita toisarvoisia hankkeita lykätään. Tätä varten kaupunginvaltuusto avaa vuoden 2013 talousarvion uudelleen käsittelyä varten mahdollisimman pian. Esitämme, että samassa talousarvion avaamisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päättää uudelleen myös tulevien vuosien talous- ja investointisuunnitelmista alakoulujen osalta huomioiden tämänkin vuoden alussa esille tulleet sisäilmaongelmat useissa alakouluissa. 2. Esitämme, että niillä asuinalueille, joiden alakouluissa on todettu homeongelma ja koulutoiminta on jouduttu tai joudutaan tällaisessa kouluyksikössä lopettamaan, kuten Mäntylän koulussa ja Alakylän koulussa, tekee kaupunginvaltuusto pikaiset investointipäätökset uuden koulun rakentamisesta ja rakentamisen aloittamisesta jo kevään 2013 aikana. Siirtoparakkien sijaan rahat kohdennettaisiin niin suurelta osin kuin mahdollista pysyvien koulurakennusten investointeihin. Koemme, että tämä on järkevää talouspolitiikkaa kaikkien veronmaksajien kannalta. 3. Esitämme ja vaadimme, että Lappeenrannan kaupunginvaltuusto linjaa mahdollisimman pian jo kevään 2013 aikana alakouluverkkoratkaisunsa ja ottaa päätettäväksi seuraavat lähialakoulut, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän kasvatusja opetustoimen lakkautusuhan alla, säilytetään joko olemassa olevaa rakennusta huoltaen ja perusparantaen tai uutta rakentaen niin kauan kuin kasvatus- ja opetustoimen määrittelemien nykyisten koulunkäyntialueiden määrittelemä 31 oppilasta täyttyy sekä huomio nämä vuoden 2013 talousarviossa: Alakylän koulu Korkea-ahon koulu Kanavansuun koulu Mustolan koulu Muukonniemen koulu Mäntylän koulu Kuusimäen koulu Skinnarilan koulu Lavolan koulu Lähialuekouluissa tulee säilyttää vuosiluokat 1-6.'

3 Kuntalaisaloitteen perusteluissa aloitteen allekirjoittajat nostavat näkemyksenään esille taustalla olevat rakennusongelmat, kosteus- ja homevaurioiset koulut sen, että kaupunginvaltuutetut ja kasvatus- ja opetustoimi eivät ole allekirjoittajien mukaan arvioineet alakouluverkkoratkaisuissa riittävästi lapsivaikutuksia liikenteen ja häirikköaikuisten sekä teini-ikäisten aiheuttaman koulumatkojen turvattomuuden pidempien koulumatkojen vaikutukset lapsen aamuheräämisiin, koulumatkaan käytettävään aikaan ja koulumatkan turvallisuuteen sekä siihen, että se vähentää arkisin lasten ja vanhempien yhteistä vapaa-aikaa sen, että allekirjoittajien mukaan olisi inhimillisempää, mahdollisempaa ja yksinkertaisempaa opettajan kulkea opettamassa esimerkiksi kahden koulun väliä kuin yhdistää kouluja yhdeksi suuryksiköksi sen, että näennäisten säästöjen perusteella sijoitetaan lapset ja nuoret esikouluikäisistä 19-vuotiaisiin lukiolaisiin samaan suurkouluun, jolloin koulukiusaaminen tulisi lisääntymään ja lasten pahoinvointi kasvaisi entistä laajemmaksi yhtenäiskoulujen allekirjoittajat eivät katso olevan hyväksi lasten kehitykselle vaan suurkoulut ja kampukset aiheuttavat alakoululaisille turvattomuutta, lisäävät levottomuutta, aggressiivisuutta, keskittymisongelmia, tottelemattomuutta ja röyhkeyttä opettajia kohtaan, kuten myös syrjäytymistä ja peruskoulun jälkeisten opintojen aloittamisen viivästymistä nuorten lasten tupakoinnin ja alkoholin käyttö alkaisi yhä varhemmin, kun lapset näkisivät ja kuulisivat sitä kouluympäristössään lakkautettavan lähikoulun vaikutusalueella olevien asuntojen ja talojen arvonlasku Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä esittää päätöksen mukaisesti lausuntonaan Satu Virtalan ym. kuntalaisaloitteeseen Lappeenrannan alakouluikäisten lasten lähikoulut säilytettävä seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta on koonnut palveluverkkoratkaisuja tehdessään ( ) seuraavat linjaukset, joilla turvataan lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävän kasvatuksen ja opetuksen edellytykset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukainen toiminta lasten yksilöllisten tarpeiden ja oppimisedellytysten huomioon ottaminen

4 osaava, pätevä, kehittymiskykyinen ja haluinen, pysyvä, hyvinvoiva henkilöstö riittävästi henkilöstöä, sopiva ryhmäkoko hyvät liikenneyhteydet, turvalliset kulkureitit tarpeelliset tukipalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunnan palveluverkkopäätöksen pohjaksi on tehty laaja lapsivaikutusten arviointi huomioiden erikseen 1-6 -vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat, vuotiaat sekä vuotiaat ja muiden vaikutusten arviointi erikseen vanhempien ja muiden kuntalaisten sekä henkilöstön kannalta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan määrittelemät linjaukset edistävät myös kaupunginhallituksen Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmälle määräämien tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi todetaan, että lapsen hyvinvoinnin kannalta koulun kokoa oleellisempi on ryhmäkoko, joita Lappeenrannassa tehtyjen suunnitelmien mukaan ei olla kasvattamassa, vaan päinvastoin pyritään mahdollistamaan myös tulevaisuudessa sopiva ryhmäkoko. Lappeenrannassa on saatu hyviä kokemuksia esim. Lauritsalan koulukeskittymästä, jossa samalla alueella ovat yhtenäiskouluna toimiva ala- ja yläkoulu sekä lukio ja uutena myös päiväkoti. Tämä mahdollistaa lapselle turvallisen siirtymän tutussa ympäristössä esikoulusta, kouluun ja edelleen toiselle asteelle. Yhtenäinen päivähoito- ja koulu- sekä lukioympäristö tarjoaa eri ikäisille lapsille ja nuorille mahdollisuuden luontevaan vuorovaikutukseen eri ikäryhmien välillä, joka on myös Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV:n tavoitteiden mukaista sekä tukee lasten ja nuorten kykyä toimia yhdessä ja auttaa toinen toistaan ja on yksi keino kiusaamisen ehkäisemiseen. Suurempi yksikkö ei tarkoita sitä, ettei kaikilla olisi jatkossakin selkeästi omat koulu- ja luokkatilat ja niiden myötä työrauha. Lisäksi suuremmalla yksiköllä varmistetaan opettajien, ohjaajien ja muiden aikuisten riittävä määrä, jolla turvataan läsnäolo ja vuorovaikutus aikuisten ja lasten välillä sekä lapsille tarjolla olevat laadukkaat, myös tulevaisuuden koulun haasteisiin vastaavat tilat, välineet ja valinnanmahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös koulun varsinaisen opetustoiminnan rinnalla toteutettavan koulun kerhotoiminnan laatua ja monipuolisuutta, joka tarjoaa lapselle turvallisen iltapäivän koulun jälkeen ja on merkittävää, Opetushallituksen tukemaa ennaltaehkäisevää

5 toimintaa. Kun koulu on riittävän suuri, myös oppilashuollon palvelut ovat tarkoituksenmukaisesti järjestettävissä oppilaiden helposti saavutettaviksi. Suuri kouluyksikkö ei vaikeuta nuoren hakeutumista ja pääsyä peruskoulun jälkeen toiselle asteelle opiskelemaan. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen seuranta ja varmistaminen Lappeenrannassa on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän alaisen Nuoren polku peruskoulun jälkeen ryhmän tehtävänä. Ryhmän kartoitusten mukaan Lappeenrannan peruskouluista päättötodistuksen keväällä 2012 saaneet ovat kaikki sijoittuneet opiskelemaan jatko-opintoihin tilastointipäivään mennessä. Keväällä 2013 tehdyssä seurannassa todettiin, että yksikään suoraan perusopetuksesta jatko-opintoihin siirtynyt lappeenrantalainen nuori ei ollut keskeyttänyt opintojaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Huoli koulumatkojen turvallisuudesta on huomioitu myös kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmassa, jonka vuoden 2013 päivityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseen niin, että jatkuvasti luodaan uusia ja parannetaan entisiä kevyen liikenteen kulkuväyliä, jolloin lapsilla ei ole tarvetta käyttää koulumatkoihin yleisiä katualueita. Lisäksi Lappeenrannan kaupunki, varmistaakseen lasten ja nuorten koulumatkojen turvallisuuden, tukee esikoululaisten ja vuosiluokkien oppilaiden koulukuljetuksia avustuksilla, jos koulumatka ylittää 3 kilometriä. Vuosiluokkien oppilaat ovat oikeutettuja koulukuljetukseen, jos koulumatka ensisijaiseen kouluun ylittää 5 kilometriä. Lisäksi kuntalaisaloitteen allekirjoittajien huoleen siitä, että suuremmassa kouluyksikössä lasten tupakointi ja alkoholin käyttö alkavat nykyistä aiemmin nuorten vaikutuksesta, voidaan todeta, että Lappeenrannassa on tehty kahden vuoden välien THL:n kouluterveyskyselyt, joiden tulokset osoittavat sekä tupakoinnin että alkoholin käytön vähentyneen lappeenrantalaisten koululaisten keskuudessa. Kevään 2013 kyselyn tulokset eivät ole vielä käytettävissä. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä tuo esille myös sen, että valtaosa lapsista ja nuorista voi, sekä käyttäytyy ja hoitaa perustehtävänsä - koulunkäynnin ja opiskelun hyvin. Ei ole Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän perusarvojen mukaista leimata paljon tukea tarvitsevien nuorten käyttäytymisen perusteella kaikkia

6 nuoria. Sen sijaan tulee varmistaa se, että myös näille nuorille on tarjolla matalalla kynnyksellä apua, jonka saanti voidaan turvata riittävän laadukkaalla koululla, jolla on mahdollisuus vastata moninaisuuden vaatimuksiin. Laadukkuus ja moninaisuus ovat mahdollisia riittävän suuressa kokonaisuudessa, korkeasti ammattitaitoisten opettajien avulla." Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto : "KOLA 54 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, puh Liite: - kuntalaisaloite Liite: - kartta: Pontuksen koulun saavutettavuus Kaupungille on jätetty kuntalaisaloite, jossa on 3590 al lekir joi tus ta. Aloitteen allekirjoittaneet haluavat säi lyt tää ala kou lu ikäisten lasten lähikoulut eri asuinalueilla pää sään töi ses ti jo olemassa olevien koulujen si jain ti pai koil la sekä säi lyt tää alakoulut ja yläkoulu-/lukioyksiköt erillään. Aloitteessa esitetään, että 4. alakoulujen rakentamiseen riittävine liikuntatiloineen myön ne tään investointirahat jo tälle vuodelle kevään 2013 ai ka na ja muita toisarvoisia hankkeita lykätään ja että tu le vien vuosien talous- ja investointisuunnitelmista päätetään uu del leen ja niissä otetaan huomioon alkuvuoden aikana il men neet sisäilmaongelmat useissa eri alakouluissa. 5. kaupunginvaltuusto tekee pikaiset investointipäätökset uu den koulun rakentamisesta ja rakentamisen aloit ta mi ses ta jo kevään 2013 aikana niillä asuinalueilla, joiden ala kou luis sa on todettu homeongelma ja koulutoiminta on jouduttu lo pet ta maan; siirtoparakkien sijaan rahat on kohdennettava py sy vien koulurakennusten investointeihin 6. kaupunginvaltuuston tulee linjata kevään 2013 aikana ala kou luverk ko rat kai su ja päättää säilyttää joko nykyistä ra ken nus ta huoltaen, perusparantaen tai uutta rakentaen ja ta lous ar vios sa huomioiden seuraavat 1-6 vuosiluokkien kou lut: Alakylän koulu Korkea-ahon koulu Kanavansuun koulu

7 Mustolan koulu Muukonniemen koulu Mäntylän koulu Kuusimäen koulu Skinnarilan koulu Lavolan koulu. Aloitteessa vastustetaan kasvatus- ja opetustoimessa teh ty jä kouluverkkolinjauksia. Aloitteessa vaaditaan, että taa ja ma-alu een tiheillä asuinalueilla lähikouluun edestakaisen kä ve ly mat kan tulisi olla 0-2 kilometriä, enintään 3 ki lo met riä. Vaatimusta perustellaan mm. koulumatkan tur vat to muu del la, joka aiheutuu liikenteestä ja häirikköaikuisten sekä tei ni-ikäis ten nuorten lisääntyvästä koh taa mismah dol li suu des ta. Aloitteen mukaan pidemmät koulumatkat aikaistavat aa mu he rää mi siä ja vähentävät arkisin lasten ja vanhempien yh teis tä vapaa-aikaa. Aloitteessa vastustetaan yh tenäis kou lu ja, jossa esikoululaiset, peruskoululaiset ja lukiolaiset opiske le vat samalla alueella. Tämä aiheuttaa aloitteen mu kaan alakoululaisille turvattomuutta, levottomuutta, ag gres sii vi suut ta, keskittymisongelmia, tottelemattomuutta, kiu saa mis ta, syrjäytymistä ja peruskoulun jälkeisten opintojen aloit ta mi sen viivästymistä sekä röyhkeyttä opettajia koh taan. Aloitteen mukaan on todennäköistä ja suurta huolta ai heut ta vaa, että yhä useammat lapset aloittavat tu pakoin nin ja alkoholinkäytön nähdessään ja kuullessaan sitä kou lu ympä ris tös sään. Aloitteessa kannetaan huolta myös asuntojen ja talojen ar von laskemisesta alueilla, joissa koulu on lakkautettu. Aloit teen mukaan on väärin, että rakennetaan kokonaan uusi asuin alue ja sinne koulu, jotta sitten voidaan vanhoilta asuin alueil ta perusteettomasti kouluja lakkauttaa. Aloitteessa kerrotaan, että lappeenrantalaisten pienten ja isom pienkin lasten vanhemmat, asukkaat ja kaupungin ve ron mak sa jat ovat eri linjoilla kasvatus- ja opetustoimen kans sa kouluverkkosuunnitelmissa. (TW) Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää lausuntonaan Lap peen ran nan alakouluikäisten lasten lähikouluja koskevaan kun ta lais aloit tee seen seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakuntaa yhtyy aloitteessa esitettyihin nä kemyk siin siitä, että koulu- ja päiväkotirakentamiseen tu li si osoittaa riittävät investointimäärärahat ja varoja tulisi mie luum min käyttää pysyvien koulutilojen rakentamiseen kuin vä li ai kais ten tilojen pystyttämiseen ja ylläpitämiseen. Sa moin samaa mieltä ollaan siitä, että kouluilla on merkitystä kau pun kiin muuttavien ja asunnon ostoa suunnittelevien per hei den keskuudessa ja että koulujen tulisi olla

8 alueensa asuk kai den toimintakeskus. Sen sijaan muihin aloitteessa esi tet tyi hin vaatimuksiin tai perusteluihin ei voida yhtyä. Aloitteessa vaaditaan koulurakennusten säi lyt tä mis tä ny kyi sil lä sijaintipaikoillaan sekä mää rä ra ho jen varaamista näi den koulujen peruskorjaamiseen tai uu dis ra ken ta mi seen. Aloit tees sa ei kiinnitetä lainkaan huo mio ta kaikkein tär keim pään, eli toiminnan sisältöön, opetuksen re surs sei hin ja ope tus ryh mien kokoon. Aloitteessa ei kanne ta lainkaan huol ta siitä, riittävätkö kaupungin määrärahat ope tuksen jär jes tä mi seen. Aloitteessa ei myöskään oteta huo mi oon, kuin ka paljon aloitteessa vaadittujen tilojen ra ken ta mi nen ja yl lä pi tä mi nen vie määrärahoja opetuksesta. Aloit tees sa ei myös kään arvioida, vastaavatko aloitteessa mai nit tu jen kou lu jen tilat nykyisiä ja tulevia ope tus suun ni tel man tavoitteita. Aloitteen allekirjoittajat olettanevat, että ryhmäkoot säilyvät en nal laan ja että muutoksia ei tule opetukseen. Al le kir joit ta jat pitänevät itsestään selvänä, että opetus, opettajien mää rä, opetusvälineet ja materiaalit säilyvät nykytasolla. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman veroprosentin huo mat ta vaa korotusta, jos aloitteessa esitetyt investoinnit to teu te taan ja tiloja ylläpidetään. Kaupungin veroprosentin suu reen korotukseen on jo muutoinkin paineita ja myös kas va tus- ja opetustoimelta edellytetään kustannusten vä hentä mis tä. Kuluvan valtuustokauden strategiavalmistelussa on to det tu, että mikäli kaupungin palvelut ja veroprosentti säi ly te tään nykytasolla, on vaje valtuustokaudella 153,8 mil joo naa euroa. Laskelmassa oletetaan, että tällä val tuus to kau del la kaupunki investoi vain 80 miljoonalla eurolla. Tähän ko ko nai suu teen on laskettu niin maanhankinta, lii ken ne väy lät, rakennusten peruskorjaukset ja uudisrakentaminen kuin myös ympäristötoimen investoinnit. Kasvatus- ja opetustoimi on laatinut pal ve lu verk ko suun ni tel mia, joiden tavoitteena on varmistaa kaikille lap peen ran ta lai sil le lapsille ja nuorille myös tulevaisuudessa laadukas kas va tus ja opetus, jossa tärkeintä on, että: toiminta on varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mu kais ta lasten yksilölliset tarpeet ja oppimisedellytykset otetaan huo mi oon henkilöstöä on riittävästi ja ryhmäkoot ovat sopivia henkilöstö on osaavaa, pätevää, ammattitaitoaan yl lä pi tä vää ja hyvinvoivaa tilat ovat terveelliset ja turvalliset sekä hyvien lii ken ne yh teyk sien ja turvallisten kulkureittien varrella lapsille ja nuorille on tarjolla tarpeelliset tukipalvelut.

9 Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää keskeisenä sitä, että lap set ja nuoret voivat oppia elämässä tarvittavia tietoja ja tai to ja, heidän kasvuaan ja oppimistaan on ohjaamassa riit tä väs ti ammattitaitoisia aikuisia, tilat ovat toimintaan sopivia, ter veel li siä ja turvallisia sekä lasten ja nuorten saa vu tet ta vis sa. Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa, kun luo vu taan tarpeettomista ja toimintaan sopimattomiksi käyneistä ti lois ta, rakennetaan uutta sopimattomien tilojen pe rus kor jauk sen sijaan ja rakennetaan tiloja vain tarvittava määrä. Sil loin määrärahat riittävät opetukseen ja kasvatukseen ja ryh mät voidaan pitää sopivan kokoisina. Määrärahat käy te tään sisältöön eikä tarpeettomien tilojen rakentamiseen ja yl lä pi tä mi seen. Keväällä 2012 tehtiin Lauritsalan ja Joutsenon pal ve lu aluei den palveluverkkopäivitys. Kaupunginvaltuusto linjasi, että in ves toin neissa ja kaavoituksessa valmistaudutaan vuosina Partalan, Mustolan, Muukonniemen ja Ka na van suun koulujen peruskorjausten sijasta rakentamaan uusi em. koulut yhdistävä 1-4 tai 1-6 vuosiluokkien koulu ai em min rakennettavan päiväkodin yhteyteen Muukontien var teen. Kaikki mainitut nykyiset koulurakennukset ovat jo noin 100 vuotta vanhoja eikä niistä saada peruskorjaamalla nykyis ten opetussuunnitelmien toteuttamisen edellyttämiä ti lo ja. Sen vuoksi on taloudellisesti, mutta erityisesti ope tuk sen laadun vuoksi viisaampaa, rakentaa uusi koulu, joka on Ope tus hal li tuk sen tilamitoitusten mukainen, terveellinen ja tur val li nen. Uusi koulu sijoittuu myös siten, että lähes kaikki em. koulujen oppilaat asuvat enintään 3 kilometrin etäi syy del lä koulusta; suurin osa eli Kanavansuun, Mälkiän, Lai hian ja Pontuksen alueilla asuvat huomattavasti lähempänä. Keväällä 2012 tehdyssä palveluverkkolinjauksessa kas va tus- ja opetustoimen viranhaltijavalmistelussa pidettiin par haim pa na vaihtoehtona kokonaisuutta, jossa em. Lau rit sa lan koulujen ja Joutsenossa Martikanpellon, Kesolan, Par ja lan ja Ravattilan koulujen sekä alueen päiväkotien pe rus kor jauk sen sijasta rakennetaan uudistiloja tarvittava määrä ja hyö dyn ne tään alueen lukioiden tilat perusopetuksen käyt töön. Tuossa vaihtoehdossa ylläpidettäviä kiinteistöjä on neliötä vähemmän kuin mallissa, jossa pe rus kor jat tai siin päiväkotien ja koulujen tilat nykypaikoilleen. Pe rus kor jaus vaih to eh to tarkoittaisi Lauritsalan ja Joutsenon alueelle pel käs tään tilojen ylläpitämiseen joka vuosi euroa enemmän kustannuksia yli 11 miljoonaa suuremman in ves toin ti tar peen lisäksi. Seuraavan 30 vuoden aikana tämä rat kai su olisi 52 miljoonaa euroa kalliimpi kuin kasvatus- ja ope tus toi men esittelemä vaihtoehto. Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsityksen mukaan uutta asuin paikkaa etsivät perheet arvostavat erityisesti sitä, että lap sel le osoitettavassa koulussa opetus on laadukasta, ope tus ryh mät ovat sopivan kokoisia, koulussa on riittävästi ai kui sia ohjaamassa lapsia, tilat ovat hyvässä kunnossa ja ne mah dol lis ta vat oppilaille

10 monipuolisia oppimiskokemuksia. Huol ta jat arvostavat myös sitä, että pienille koululaisille on tar jol la iltapäivätoimintaa ja myös tarvittaessa erityistä tu kea. Huoltajille on tärkeää, että koulumatka on turvallinen. Nä mä tavoitteet toteutuvat kasvatus- ja opetustoimen esit tä mis sä suunnitelmissa ja ovat mahdollisia toteuttaa olen nai ses ti pienemmillä kustannuksilla kuin aloitteessa esitetty vaih to eh to. Olemme varsin vakuuttuneita siitä, että uudet suunnitellut kou lu raken nuk set niin Pontuksen alueella kuin Jout se nos sa kin nostavat alueen houkuttavuutta lapsiperheiden asuin alu ee na eivätkä aiheuta aloitteessa pelättyä asuntojen ja ta lo jen arvojen laskua. Uskomme myös veronmaksajia tyy dyt tä vän, jos toteutetaan laadukas vaihtoehto, jonka kus tan nuk set ovat 30 vuodessa 52 miljoonaa euroa pienemmät kuin peruskorjausvaihtoehto. Sammonlahden ja Kesämäen palvelualueiden pal ve lu verk ko tar kaste lut ovat käynnissä. Aloitteessa aistitaan, että kas va tus- ja opetustoimi olisi yhdistämässä Skinnarilan, Kuu si mäen ja mahdollisesti Lavolankin alakouluja yhdeksi suur kou luk si. Tämä ei pidä paikkaansa. Kasvatus- ja ope tus lau ta kun ta on päättänyt kasvatus- ja ope tus toi men esit te lys tä ottaa tarkempaan tutkintaan seuraavat vaih to eh dot: Vaihtoehto 1 Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Kuusimäen koulu ja Kou rulan päiväkoti. Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Skinnarilan koulu ja Skinna ri lan päiväkoti. Laajennetaan Lavolan koulua eskaritiloilla ja lii kun ta sa lil la. Va rataan erityisen tuen ryhmälle Kuusimäestä yksi ti la. Va ra taan valmistavalle opetukselle Skinnarilasta kak si tilaa. Vaihtoehto 2 Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Kuusimäen koulu ja Kou rulan päiväkoti pienten lasten päiväkotikouluksi, jos sa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-2. Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Skinnarilan koulu ja Skinna ri lan päiväkoti pienten lasten päi vä ko ti kou luk si, jossa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-2. Muutetaan Lavola esiopetus - 4-kouluksi. Lavolan 5-6-luo kat siirtyvät Sammonlahteen.

11 Rakennetaan Sammonlahteen 3-6-luokat sisältävä kou lu Sammon lah den koulun yhteyteen. Varataan erityisen tuen ryh mäl le Kuusimäestä yksi tila. Varataan valmistavalle opetukselle Skinnarilasta kaksi ti laa. Vaihtoehto 3 Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Kuusimäen koulu ja Kou rulan päiväkoti pienten lasten päiväkotikouluksi, jos sa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-4. Peruskorjataan tai uudisrakennetaan Skinnarilan koulu ja Skinna ri lan päiväkoti pienten lasten päi vä ko ti kou luk si, jossa on päiväkodin lisäksi esiopetus ja vuosiluokat 1-4. Muutetaan Lavola esiopetus - 4-kouluksi. 5-6-luokat siir ty vät Sammonlahteen. Rakennetaan Sammonlahteen 5-6-luokat sisältävä kou lu Sammon lah den koulun yhteyteen. Varataan eri tyi sen tuen ryh mäl le Kuusimäestä yksi tila. Varataan valmistavalle ope tuk sel le Skinnarilasta yksi ti la. Varataan valmistavalle ope tuk sel le Sam mon lah des ta yksi tila. Kesämäen palvelualueen palveluverkkotarkasteluun sisältyy Män tylän koulun tulevaisuuden arviointi. Mäntylän ete lä puo lel le ollaan kaavoittamassa uutta aluetta, joka rakentunee vas ta vuoden 2020 jälkeen. Sitä ennen joudutaan rat kai se maan, säilyykö esim. painotettu englanninkielinen opetus Ke sä mäes sä. Mäntylän koulun oppilaat mahtuvat vuodesta 2015 lukien Kesämäen koulujen tiloihin. Uuden Mäntylän kou lun mahdollinen rakentaminen tulee ajankohtaiseksi vas ta vuoden 2020 jälkeen, joten uuden koulun raken ta mis ta Mäntylään ei ole tarpeen vielä kiirehtiä. Korkea-ahon kou lun tulevaisuus tulee myös pohdittavaksi Sammonlahden ja Kesä mäen palveluverkkotarkastelujen yhteydessä. Aloitteessa väitetään virheellisesti, että kasvatus- ja ope tus toi mi ei ole esittänyt määrärahoja koulujen peruskorjauksiin. Kas va tus- ja opetuslautakunta on kaikkina vuosina esittänyt in ves toin ti mää rä ra hoja enemmän kuin mitä kau pun gin joh ta ja on voinut kaupungin taloustilanne huomioon ottaen esit tää ja kaupunginvaltuusto myöntää. Sisäilmapulmien syn ty mi seen on olennaisesti vaikuttanut kiinteistöjen pe rus kor jaus ten viivästyminen määrärahojen niukkuuden vuoksi. Aloitteessa väitetään virheellisesti, että Alakylän koulun ra ken ta miseen varatut määrärahat eivät olisi olleet ke nel tä kään muulta pois. Kaupunginvaltuuston käytettävissä olevat va rat muodostuvat veroista, maksuista ja valtionosuuksista. Täs tä samasta

12 kokonaisuudesta rahoitetaan kaikki kau pun gin investoinnit sekä palvelujen kustannukset. Alakylän op pi lail le on asianmukaiset opetustilat Kimpisen ja Kaukaan kou luis sa, joten Alakylän koulun rakentaminen olisi ollut tar peet to mien tilojen rakentamista. Nyt tuo määräraha on voitu koh den taa muihin kaupunginvaltuuston tärkeänä pitämiin koh tei siin. Aloitteessa arvellaan, että kasvatus- ja opetustoimen suun ni tel mat ovat sekaisin, kun kouluakäyviä lapsia on yhtäkkiä lii kaa eikä yhtenäisiä tiloja koulunkäyntiin olekaan tarjolla. Kou lu lai sia ei ole yhtäkkiä liikaa, vaan koululaisten määrä on vähentynyt 1970-luvulta lähtien, aluksi hitaasti, viime vuo si na paljon. Koululaisten määrä on vähentynyt ha ja-asu tus alu eel la ja tietyillä alueilla myös taajamassa. Oppilaita on lu ku vuon na Lappeenrannan peruskoulussa yh teen sä 50 enemmän kuin 10 vuotta sitten, vaikka kaupunki on laajentunut Joutsenoon ja Ylämaalle. Kouluja tuli Jout se non kuntaliitoksen myötä lisää 8 ja Ylämaan kuntaliitoksen myö tä 1 lisää. Kanta-Lappeenrannan alueella on pe rus kou lu lai sia 1000 oppilasta vähemmän kuin kymmenen vuotta sit ten lukuvuonna Tästä johtuen on jäänyt tar peet to mia tiloja, joita ei ole perusteltua peruskorjata ja yl lä pi tää. Aloitteessa esitetään, että olisi yksinkertaisempaa, että opet ta ja kulkisi opettamassa koululaisia esimerkiksi kahden eri lähialakoulun väliä, kuin että koulut yhdistetään yhdeksi kou luk si, mikä pidentää oppilaiden koulumatkoja. Myös opet ta jien, niin kuin kaikkien muidenkin työntekijöiden pal ve lus suh teen ehtojen mukaan kesken työpäivän tapahtuva työ pis tees tä toiseen siirtyminen luetaan työajaksi. Kasvatus- ja opetustoimi ei pidä perusteltuna, että opettajan työaikaa käy te tään siirtymiseen koulusta toiseen, vaan kasvatus- ja ope tus toi men mielestä on oppilaiden edun mukaista, että opet ta jan työaika käytetään lasten ja nuorten kanssa työs ken telyyn ja opettamiseen. Aloitteessa väitetään virheellisesti, että kau pun gin val tuu te tut ja kasvatus- ja opetustoimi eivät ole arvioineet ala kou lu verk ko rat kaisuis sa riittävästi lapsivaikutuksia. Kevään 2012 pal ve lu verk ko rat kaisuun sisältyy 15-sivuinen vaikutusten ar vioin ti, joka on edelleenkin luettavissa kaupungin kotisivuilta ja palveluverkkopäätöksen liitteestä. Aloitteessa vastustetaan voimakkaasti eri-ikäisille lapsille osoi tet tujen yhteisten tilojen järjestämistä ja sitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kohdata toisiaan ja työskennellä yh des sä. Aloitteessa vastustetaan erityisesti teini-ikäisten nuor ten seuraa. Aloitteessa annetaan ymmärtää, että tei ni-ikäis ten näkeminen koulupäivän tai koulumatkan aikana joh taa siihen, että lapset kokevat turvattomuutta ja yhä nuo rem mat lapset aloittavat tupakoinnin ja alkoholinkäytön. Kas va tus- ja opetuslautakunnan mielestä on täysin koh tuu ton ta leimata kokonainen väestöryhmä, teini-ikäiset eli vuo ti aat

13 lapset ja nuoret, sopimattomaksi ja vaaralliseksi seu rak si muille. Kyse on lähes syrjinnästä, jossa pelkästään tiet tyyn ikäryhmään kuulumisen perusteella nuoret pyritään eris tä mään muiden seurasta. Aloitteessa pelätään yhtenäiskoulujen ja suurten kou lu yk si köi den aiheuttavan lasten elämään mm. turvattomuutta ja li sää vän kiusaamista. Lappeenrannan kaupungin pe rus kou lu lai sil le on tehty jo usean vuoden ajan kou lu hy vin voin ti kyselyt. Näiden hyvinvointiprofiilien tulosten perusteella ei ole nähtävissä, että suuri koulu aiheuttaisi turvattomuuden li sään ty mis tä. Näyttääkin siltä, että koulun koolla ei ole suo raa yhteyttä koulussa ilmenevän kiusaamisen määrään. Kou lun kokoa oleellisempaa on se, että kouluissa on toi mivat ja huolella suunnitellut toimintatavat kiusaamisen eh käi syyn ja havaitun kiusaamisen lopettamiseen. Valtakunnallisella tasolla opetusministeriö on laatinut kou lu ter veystut ki mus ten perusteella selvityksen kou lu kiu saa mi ses ta yläkouluissa vuosina Loppuraportissa to de taan, että koulukiusaaminen oli yhteydessä niin kotiin ja ys tä viin, kouluoloihin kuin terveyteenkin. Ruumiillisen ku ri tuk sen saaminen vanhemmilta oli kotiin liittyvistä tekijöistä voi mak kaim min yhteydessä kiusaamiseen. Usean päi vit täi sen oireen kokeminen ja masentuneisuus olivat yhteydessä var sin kin kiusatuksi joutumiseen. Kouluoloihin liittyvistä te ki jöis tä koulun huono työilmapiiri oli yhteydessä varsinkin kiu sa tuk si joutumiseen ja koulun omaisuuden vahingoittaminen se kä vaikeudet opiskelussa muiden kiusaamiseen. Kou lu kiu saa mi nen ei ollut harvinaisempaa pienissä kouluissa tai maa lais kou luis sa. Valtakunnalliset tulokset vastaavat siis Lap peenran nan koulujen oppilailta saatuja tietoja. Lappeenrannassa viime vuosina saadut kokemukset eri-ikäis ten koululaisten yhdessä työskentelystä esimerkiksi Kim pi sen ja Joutsenon koulussa ovat erittäin myönteisiä. Myön teis tä palautetta ovat antaneet oppilaiden lisäksi myös huol ta jat ja opettajat. Myös kansallinen lainsäädäntö sekä ope tuk sen järjestämistä koskeva normisto ohjaa yh te näis kou lu jen perustamiseen. Koulun koon sijaan opetusryhmän koolla on enemmän vai ku tus ta oppilaan oppimis- ja kehitysmahdollisuuksiin sekä myös oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Kun ryhmän ko ko on kohtuullinen, lisääntyy opettajan ja oppilaan välinen vuo ro vai ku tus ja esimerkiksi luokan vuorovaikutussuhteiden hal lin ta on joillekin oppilaille helpompaa, jos oppilaita on luo kas sa vähemmän. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tavoitteena on pitää ryh mä koot kohtuullisina. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa, kun resurssit kohdennetaan opetukseen. Tämä tarkoittaa si tä, että luovutaan tarpeettomista koulurakennuksista eli ti lois ta, joiden ylläpitäminen aiheuttaa ylimääräisiä kus tan nuk sia.

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot