1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot"

Transkriptio

1 1

2 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S Havainnointi ja dokumentointi 3.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) 3.3 Pienryhmätoimintatapa 3.4 Erityispäivähoito 3.5 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisuus 4 SAADESSAAN TARPEITAAN VASTAAVAA HOIVAA JA KASVATUSTA...S Päivähoidon aloittaminen 4.2 Toiminta vertaisryhmässä 4.3 Varhaiskasvatuksen arki 4.4 Kasvatuskumppanuus Hämeenkyrössä 4.5 Muut yhteistyökumppanit 5... OLLESSAAN OSA YMPÄRISTÖÄÄN....S Hämeenkyröläisyys 5.2 Kestävän kehityksen kasvatus 6 ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN.. S LOPUKSI..S. 27 Lähteet Liitteet 2

3 Alkusanat Olipa kerran joukko varhaiskasvattajia, joille oli tärkeää tarjota päivähoidon piirissä oleville lapsille laadukasta aikaa heidän hoidossa ollessaan. Kasvattajat päättivät kokoontua yhteen useita, useita kertoja syksyn ja talven mittaan. Kokoontuessaan he pohtivat, miten saisivat koottua Varhaiskasvatussuunnitelman, joka olisi paitsi ajanmukainen, myös helppolukuinen, mutta kuitenkin pitäisi sisällään kaikki tärkeät heidän työtään ohjaavat asiat. Jotta Varhaiskasvatussuunnitelmassa tulisi huomioitua mahdollisimman monta näkökantaa, tiimistä tehtiin mahdollisimman moniammatillinen. Elettiin kuitenkin aikaa, jolloin kasvatuskumppanuus ja lasten näkökulma näyttelivät suurta osaa päivähoidon toiminnassa, joten mukaan suunnitelmaa kokoamaan kutsuttiin myös lasten vanhemmat sekä tietenkin itse lapset. Tehtiin kyselyitä niin vanhemmille kuin henkilöstöllekin, haastatteluita lapsille ja erilaisia koonteja; keskusteltiin, pohdittiin ja punnittiin. Kului kuukausi jos toinenkin. Lopulta saatiin kokoon asiakirja, joka nähtiin hyväksi ja piti sisällään keskeiset asiat ja sitä oli ilo tarjota luettavaksi niin kasvattajille kuin vanhemmillekin. Asiakirja toimi siitä päivästä lähtien ohjenuorana koko Hämeenkyrön kunnan varhaiskasvatuksessa. 3

4 1 JOHDANTO Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää itsensä. M. Jotuni Käsitteenä varhaiskasvatus tarkoittaa lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksessa yhdistyvät hoito, kasvatus ja opetus. Tavoitteena lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja tunne-elämän kehitystä. Tavoitteena on itseään ja toisia arvostava, tasapainoinen lapsi. Varhaiskasvatuksen toteuttamista ohjaa Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelma (2006), joka velvoittaa kuntia laatimaan oman, kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelmansa. Ensimmäinen Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin 2004 ja päivitettiin Syksyllä 2012 perustettiin moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä oli päivittää varhaiskasvatussuunnitelma vastaamaan tämänhetkistä käsitystä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta Hämeenkyrössä. Työryhmän jäsenten lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen on osallistunut koko päivähoidon henkilöstö käymällä arvokeskustelua ja halutessaan kommentoimalla työryhmän tuotoksia. Tärkeänä pidettiin myös lasten ja vanhempien osallisuutta. Lapsille kerättiin palautetta päivähoidon eri toiminnoista ja vanhemmilta kysyttiin mielipiteitä kasvatuskumppanuudesta. Varhaiskasvatussuunnitelma on lähtökohta lapsen kasvun ja oppimisen polulle ja niveltyy esiopetussuunnitelmaan (Kuningasvuosi, www-linkki lähdeluettelossa) ja edelleen perusopetussuunnitelmaan (perusopetussuunnitelma, www-linkki lähdeluettelossa). Tämä asiakirja on rakennettu lapsen näkökulmasta ja tavoitteena on saada lapsen ääni kuuluviin. Johdantoluvun jälkeen käsitellään työtä ohjaavia arvoja ja kasvatuspäämääriä ja käydään läpi varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot. Luku 3 käsittelee käytössä olevia havainnointi- ja dokumentointivälineitä, jotka ovat avainasemassa yksilöllistä varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tähän tavoitteeseen vastataan myös 4

5 pienryhmätoimintaa toteuttamalla sekä huomioimalla lasten erityisen tuen tarpeet sekä kulttuuritaustan varhaiskasvatuksessa. Luvussa 4 käsitellään varhaiskasvatuksen arkea ja sisältöjä sekä koko varhaiskasvatuksen yhteisiä toimintatapoja. Kunnan toimintastrategian mukaisesti varhaiskasvatuksessakin painottuu hämeenkyröläisyys, ympäristö ja kestävä kehitys. Näitä teemoja avataan luvussa 5. Asiakirjan lopussa on oma lukunsa arviointiin ja kehittämiseen liittyen (luku 6). 5

6 2 LAPSI VOI HYVIN KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA Voidakseen uskoa itseensä lapsen täytyy tuntea, että aikuinen uskoo häneen. Lapsen hyvinvointi on varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite. Kun lapsi voi hyvin, hän kykenee kasvamaan, kehittymään, oppimaan ja kokemaan iloa ja toimimisen vapautta. Lapsen itsetuntoa vahvistetaan rohkaisemalla, tukemalla ja kuuntelemalla. Ilmapiiri on mahdollisimman kiireetön, turvallinen, hyväksyvä ja kodinomainen. Hämeenkyröläisen varhaiskasvatuksen tehtävä on valtakunnallisen Varhaiskasvatussuunnitelman tapaan edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia; siihen oleellisesti kuuluu, että lapsi nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Tämä tieto ohjaa meitä kaikkia kasvattajia toiminnassamme. Hyvinvointia edistävät turvalliset ja pysyvät ihmissuhteet, kasvattajien johdonmukaisuus, yhteisesti sovituista säännöistä sekä arvoista kiinnipitäminen sekä avoin vuorovaikutus lapsen, vanhempien ja kasvattajien kesken. 6

7 2.1. Arvot Varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydessä kaikissa päivähoitoyksiköissä käytiin arvokeskustelua edellisen Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen arvojen pohjalta. Nämä arvot todettiin edelleen ajankohtaisiksi ja niihin päädyttiin yksimielisesti sitoutumaan jatkossakin. 2.2 Kasvatuspäämäärät Aikuisen tunteet vaikuttavat yhtä paljon lapseen, kuin lapsen tunteet aikuiseen. Perusturvallisuus kehittyy ja vahvistuu jokapäiväisissä arjen kohtaamisissa aina kun lapsi saa osakseen hyväksyntää ja läheisyyttä. Aikuinen vastaa lapsen turvallisuudesta. 7

8 Turvallisuus muodostuu myös ympäristöstä. Lapsille taataan puitteet, missä heidän on hyvä ja turvallinen olla. Pienessä ryhmässä ympäristö pysyy samana ja on tuttu ja turvallinen. Tuttuus on myös tärkeä tekijä lapsen elämässä; alituiseen vaihtuvat aikuiset eivät anna lapselle turvallisuuden tunnetta Toimintamuodot Päiväkotihoito Hämeenkyrössä on päiväkoteja koko kunnan alueella. Kettupolku tarjoaa vanhempien työajoista johtuvaan tarpeeseen yö- ilta- ja viikonloppuhoitoa. Päiväkodeissa tarjotaan suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta. Henkilökunta koostuu lastentarhanopettajista, päivähoitajista, mahdollisista avustajista sekä keittiö- ja siivoustyön taitajista. Päiväkodeissa palvellaan myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia. 8

9 Perhepäivähoito Hämeenkyrön perhepäivähoito tarjoaa tavoitteellista varhaiskasvatusta kodinomaisessa ilmapiirissä perhepäivähoitajan kotona; leikki, ruokailu, lepohetki ja ulkoilu rytmittävät rauhallisessa tahdissa hoitopäivän kulkua. Perhepäivähoidon lapsiryhmään kuuluu neljä alle kouluikäistä lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Lisäksi hoidossa voi olla yksi esiopetuksessa oleva tai koulunkäynnin aloittanut osapäivähoitoa saava lapsi. Varakoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana mm. perhepäivähoitajan sairastuessa tai lomapäivänä. Vuorohoito Yhtenä varhaiskasvatuksen muotona Hämeenkyrössä järjestetään vuorohoitoa tarpeen vaatiessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kun päiväkotien tavalliset aukioloajat eivät riitä, tarjotaan vuorohoitoa 0-10-vuotiaille lapsille. Vuorohoidossa lasten hoitoaika perustuu molempien vanhempien työ- tai opiskeluaikaan. Vuorohoidossa toteutuvat samat periaatteet kuin muussa varhaiskasvatuksessa Hämeenkyrössä. Erityispiirteenä vuorohoidossa näkyy muun muassa lasten ja aikuisten vaihtuvuus päivittäin. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon lapsen vuorokausirytmi esimerkiksi suhteuttamalla toiminta illalla lapsen vireystasoon ja mahdollistamalla oma unirytmi varsinkin alle kolmivuotiaille lapsille. Avoin päiväkoti Avoin päiväkotitoiminta on tarkoitettu kaikille hämeenkyröläisille kotona alle kouluikäisiä lapsiaan tai lapsenlapsiaan hoitaville perheille. Toiminta on maksutonta. Päiväkodissa lapset saavat leikkiä ja opetella toimimista isommassa lapsiryhmässä. Lapsilla ja aikuisilla on myös mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan, joka vaihtelee päivittäin: satu- ja teatterihetkiä, laulu- ja leikkihetkiä, liikuntaa, retkiä, talossa vierailevia esiintyjiä, askartelua ym. 9

10 3 LAPSI VOI HYVIN TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI Jokaisella on oikeus kokea olevansa arjen ilo. 3.1 Havainnointi ja dokumentointi Jotta jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi eikä mitään tärkeää jäisi kehityksessä huomaamatta, Hämeenkyrön kunnalla on käytössä jokapäiväisen havainnoinnin lisäksi erilaisia havainnointi- ja dokumentointivälineitä. Päivittäinen havainnointi lapsiryhmässä on ensiarvoisen tärkeää ja se toteutuu seuraamalla päivittäisiä tilanteita, ryhmäkäyttäytymistä, leikkitaitoja ja muita kehityksen osa-alueita. Kasvattajat keskustelevat havainnoistaan keskenään ja vanhempien kanssa. Lapsen vuosittaiselle neuvolakäynnille mukaan toimitetaan päivähoidon havainnointilomake, johon terveydenhoitajalta tulee palaute päiväkodille. Lapsen täyttäessä 3 vuotta tehdään hänelle Kettu-tehtävistö, joka kartoittaa lapsen kielen kehitystä. Viisivuotiaille puolestaan on käytössä yhdessä vanhempien kanssa tehtävä Kehu-tehtäväsarja, josta lähtee koonti viisivuotisneuvolaan. Tarpeen tullen otetaan käyttöön yksityiskohtaisempia havainnointimenetelmiä. Joissakin yksiköissä dokumentointivälineenä käytetään lapsen omaa Kasvun kansiota, jonne lisätään esimerkiksi valokuvia, tehtyjä askarteluja ja muita mukavia muistoja päivähoitomatkan varrelta. 3.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) Lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsi osallistuu mahdollisuuksien mukaan oman varhaiskasvatussuunnitelmansa laadintaan, esimerkkinä lapsille tehtävät haastattelut. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään puolivuosittain tai kerran vuodessa. Keskustelussa käydään läpi keskeisimmät kehityksen osa-alueet ja keskustellaan arjen 10

11 sujumisesta niin kotona kuin päivähoidossa. Jos jokin asia lapsen kehityksessä mietityttää, mietitään yhdessä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma toimii myös työvälineenä lapsiryhmän toimintaa suunniteltaessa. Kun aikuinen tarkoittaa sitä mitä sanoo, syntyy luottamus. 3.3 Pienryhmätoimintatapa Yksi keino lapsen yksilöllisemmän huomioimisen varmistamiseen päiväkodeissa on pienryhmät. Tällä tarkoitetaan ison lapsiryhmän jakamista. Pienryhmä voi joko toimia koko toimintakauden samalla aikuis- ja lapsikokoonpanolla, aikuiset voivat vaihtua tasaisin väliajoin tai mahdollista on myös, että pienryhmien rakenne vaihtelee päivän sisällön ja paikallaolijoiden mukaan. Toteutusmuoto vaihtelee siis yksiköstä ja toimintapuitteista riippuen, mutta sen selvät hyödyt on huomioitu ja suunnitelmallinen pienryhmätoiminta on osa hämeenkyröläistä varhaiskasvatustoimintaa. Pienryhmätoimintatapa mahdollistaa lapsen lähemmän tutustumisen ja lähemmän vuorovaikutuksen aikuiseen ja muihin pienryhmän lapsiin. Merkittävät lapsen hyvinvointia ylläpitävät tekijät ovat pysyvät ja läheiset ihmissuhteet. Hyvinvoinnin ohella ne vaikuttavat positiivisesti vuorovaikutustaitoihin ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Lapsi tulee helpommin kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ja saa vahvistusta terveen itsetunnon kehitykselle. Myös lapsen omien, hetkessä syntyneiden ideoiden toteuttaminen mahdollistuu, kun ryhmä on pieni. Kasvattaja tiedostaa vastuunsa ja ammattitaitoon kuuluu olennaisena osana olla aidosti läsnä, kohdata lapsi ja vastata hänen tarpeisiinsa. Pienryhmässä, tuttujen lasten kanssa ja ammattitaitoisen aikuisen ohjauksessa lapsella on rauha kehittyä omassa tahdissaan omaksi ainutlaatuiseksi ja arvostetuksi itsekseen. Lapsen on helpompi havainnoida tilanteita, suurempi uskallus näyttää tunteitaan sekä ymmärtää oman toimintansa seuraukset ja niiden vaikutukset toisiin lapsiin. Kun lapsen vuorovaikutustaidot vahvistuvat, leikkikaveriksi on helpompi ottaa ryhmän muita lapsia. 11

12 Oleellista ei ole se, onko lapsi syönyt, askarrellut tai käynyt vessassa vaan onko lapsi tullut aidosti kohdatuksi ja tietääkö aikuinen, mitä lapselle kuuluu. 3.4 Erityispäivähoito Päivähoidon tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa lapsia, jotka tarvitsevat päivähoidon työntekijöiden ja/tai vanhempien kokemuksen tai tutkimusten perusteella lisätukea jollakin kehityksen osa-alueella. Päivähoidon yhtenä toimintatapana käytetään Stakesin kehittämää huolen puheeksi ottamisen mallia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti, sekä vahvat että tukea tarvitsevat puolet huomioonottaen. Päivähoitopaikkaa haettaessa edellytetään vanhempien antavan päivähoidon kannalta tarvittavia tietoja lapsen kehityksestä ja hänelle mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista, jotta voidaan osoittaa lapsen kannalta tarkoituksenmukaisin hoitopaikka. Sujuva yhteistyö vanhempien ja päivähoidon kesken edistää tavoitteiden saavuttamista. Erityispäivähoito on lapsen tarvitseman tuen huomioimista ja tarpeisiin vastaamista siinä ryhmässä missä hän kulloinkin on. Sen tehtävänä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvulle, kehitykselle tai oppimiselle tarvitaan erityistä tukea. Tuen tarpeeseen vastataan lapsen vaatimalla tavalla ja se voi myös vaihdella iän karttuessa. Erityispäivähoito turvaa yhdessä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilöstön ja eri yhteistyötahojen kanssa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle yksilölliset tarpeet huomioonottavan kuntoutuksen ja varhaiskasvatuksen. Erityisen tuen toimenpiteet ovat päivähoidon normaalia toimintaa, jossa päiväkodin lapsiryhmän toiminnan sisällöt, toimintaympäristön järjestelyt ja käytettävät materiaalit ja lapsen mahdollisesti tarvitsemat apuvälineet on mietitty ja suunniteltu tarkemmin tukemaan juuri kyseisen lapsen tarpeita. Tukea voidaan tarvittaessa lisätä lisäämällä lapsen ryhmään henkilökuntaa tai lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää laskemalla, että tukea tarvitseva lapsi saa ryhmästä kahden lapsen paikan. Lapsen edun niin vaatiessa vanhemmat voivat myös hakea lapselleen pienryhmäpaikkaa erityisryhmään. 12

13 Erityispäivähoidon pienryhmässä on yleensä 12 lasta, joista noin viidellä lapsella on erityisen tuen tarvetta. Ryhmässä on enemmän kasvatushenkilöstöä ja erityisosaamista suhteessa lapsiryhmään kuin tavallisessa päivähoitoryhmässä. Riippumatta lapsen hoitomuodosta tai -ryhmästä, lapsen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu sekä toteutus ovat moniammatillisen tiimin muodostama kokonaisuus, jossa lapsi ja perhe saavat tarvitsemansa tuen. Kasvatuskumppanuus korostuu erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan tavoitteet kuntoutusta varten. Tavoitteet kirjataan varhaisen tuen suunnitelmaan, joka on osa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Suunnitelman laativat yhteistyössä vanhemmat, päivähoidon työntekijät ja tarvittaessa muut asiantuntijat. Lapsen tarpeista riippuen, lapsen kuntoutuksessa ja kasvatuksessa voi olla mukana myös ulkopuolisia ammattilaisia, joiden erityisosaamista tarvitaan lapsen kuntoutuksen suunnittelussa ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. Varhaisen tuen suunnitelma on työkaluna henkilökunnalle käytännön toiminnassa, ja se tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Varhaisen tuen suunnitelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää vanhempien ja päivähoidon rakentavaa yhteistyötä ja sopimista työnjaosta, koska myös vanhempien kotona tekemä osuus on merkittävä. 3.5 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisuus Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten yleisiä tavoitteita päivähoidossa ovat lapsen sopeutuminen päivähoitoon, lapsen oman identiteetin tukeminen sekä kouluvalmiuksien saavuttaminen. Toiminnassa on tärkeää myös sekä suomen kielen että lapsen oman äidinkielen säilyttäminen. Päiväkodin tärkeä tehtävä on kasvattajan roolissa välittää suomalaista kulttuuria lapselle. Lapsen tulee saada kokea olevansa hyväksytty ja häneen sekä hänen kulttuuriinsa suhtaudutaan myönteisesti. Varhaiskasvatuksen ilmapiirin tulisi olla avoin ja turvallinen keskustelulle sekä erilaisuuden hyväksymiselle. Tavoitteena varhaiskasvatuksessa on, että lapsen suomen kielen oppimista edistetään. Oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti päivähoidon arkitilanteissa, tarvittaessa kiertävää erityislastentarhanopettajaa konsultoiden. 13

14 4 LAPSI VOI HYVIN SAADESSAAN TARPEITAAN VASTAAVAA HOIVAA JA KASVATUSTA Varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on tehdä hämeenkyröläisestä varhaiskasvatuksesta yhdenmukaista. Suunnitelmaan valikoitui päivittäistoimintoja, jotka herättivät eniten keskustelua ja joihin haluttiin kiinnittää huomiota. Tavoitteena on sitouttaa koko henkilöstö noudattamaan yhdessä sovittuja toimintatapoja Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamista edeltävän tapaamisen tavoitteena on tutustua lapseen ja perheeseen ja edistää lapsen turvallista päivähoidon alkua sekä samalla luoda pohjaa lapsen Varhaiskasvatussuunnitelmalle. Tavoitteena on myös kuulla vanhempia sekä heidän odotuksiaan ja kasvatuskäsityksiään. Tällä luodaan pohjaa vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden väliselle suhteelle ja kasvatuskumppanuudelle. Päiväkoti: Perhe saa tiedon heille myönnetystä hoitopaikasta ja tämän jälkeen yleensä perhe ottaa yhteyttä ja sovitaan ensimmäinen tapaaminen. Perheen tullessa päiväkotiin ensimmäistä kertaa heidät vastaanottaa työntekijä lapsen tulevasta ryhmästä sekä mahdollisuuksien mukaan päivähoidon alueen palvelupäällikkö. Tutustumiskäynnillä perhe saa päiväkodista kertovan esitteen ja mahdollisesti myös muita tärkeitä papereita. Tutustumiskäynnillä perhe saa kiertää päiväkodin tiloissa ja päiväkodin henkilökunta kertoo ympäristöstä ja muista päivähoidon aloitukseen liittyvistä asioista. Tutustumiskäyntejä voi tehdä tarvittaessa useampia. Perhepäivähoito: Kun perhe saa tiedon hoitopaikan saamisesta, heille lähtee päätöskirjeen mukana Tervetuloa -paketti, joka sisältää tärkeimmät aloittamista koskevat paperit. Tutustuessa hoitopaikan esittelee oma perhepäivähoitaja. Tutustumiskäynnin yhteydessä keskustellaan tärkeimmistä hoidon aloittamiseen liittyvistä asioista. Myös perhepäivähoidossa voi käydä tutustumassa tarpeen mukaan ennen hoitosuhteen varsinaista aloittamista. 14

15 4.2. Toiminta vertaisryhmässä Toiset lapset, ryhmään kuuluminen ja hyväksytyksi tuleminen ovat lapselle itselleen kiistattomasti tärkein osa varhaiskasvatusta. Myös vanhempien toiveena on se, että lapsi oppii toimimaan ryhmässä. Yhdessä toimiessaan lapset oppivat toisiltaan arvokkaita taitoja, joita tarvitaan läpi elämän. Alle kouluikäisillä sosiaaliset taidot ovat vasta kypsymässä ja päivähoitoryhmä on usein ensimmäinen kokemus ryhmässä toimimisesta, josta johtuen aikuisten tuki ryhmätilanteissa on tärkeää. Päivähoidon työntekijöiden tärkeänä tehtävänä on turvata lapsen kaverisuhteet ja edesauttaa leikkitaitojen kehittymistä olemalla mukana lasten toiminnoissa. Erityisen tärkeää aikuisen läsnäolo on sellaisten lasten kohdalla, joille ryhmään liittyminen tai siinä toimiminen tuottaa haasteita. Lapsiryhmässä on aina monenlaisia rooleja, jotka aikuisen on tärkeä tunnistaa; syrjään vetäytyjä kaipaa rohkaisua ja kiusaamis- ja ristiriitatilanteet ratkaisijaa. Vuorovaikutusta voi oppia vain vuorovaikutuksessa 15

16 4.3. Varhaiskasvatuksen arki Päivähoidon toiminnot ja tapahtumat on suunniteltu ja räätälöity tarkasti lapsen yksilöllistä kokonaiskehitystä ajatellen. On tärkeää, että lapsi saa harjoitella tietoja ja taitoja mielekkään toiminnan avulla. Toiminnot ja tapahtumat ryhmässä suunnitellaan päivähoidon henkilökunnan kanssa yhdessä. Myös lapset osallistuvat niiden ideointiin. Oheisessa kuvassa on esimerkkejä päivittäisestä toiminnasta ja sen monipuolisuudesta. Lapset esittivät haastatteluissa toiveita toiminnan sisällöistä. Toivelistalta esiin nousivat muun muassa pelaaminen ja leikkiminen aikuisen kanssa ja syliaika. Lapset pitivät tärkeänä myös askartelua, leipomista, lukemista ja laulamista eli perinteisiä päivähoidon tarjoamia toimintoja. Palautteen perusteella vähemmän mukavaa päivähoidossa on lasten 16

17 mielestä kiusaaminen ja päiväunet. Koosteet lasten haastatteluista löytyvät asiakirjan liitteistä (Liite 3). Leikki Päivähoidossa kaikki toiminta on leikinomaista ja leikki onkin tärkein oppimismenetelmä. Leikin kautta lapsi hahmottaa maailmaa ja leikkitilanteissa on läsnä monia ulottuvuuksia, esimerkiksi matemaattisia taitoja voi harjoitella leikkien, kun taas toisaalta leikki antaa lapselle mahdollisuuden olla jotakin muuta kuin itse on. Pienten lasten leikeissä aikuinen on kiinteästi mukana toiminnassa, kun taas isompien leikeissä aikuinen voi olla enemmän havainnoija tai tarkkailija ja tarpeen tullen ohjata leikin suuntaa. Lapsen kasvaessa kaverit ja leikkiminen tulevat yhä tärkeämmiksi. Alla oleva kuva havainnollistaa leikin moninaisuutta. 17

18 Ulkoilu Ulkoilu on olennainen osa päivähoidon päivittäistä toimintaa. Ulkoillessa lapset saavat purkaa energiaansa ja ulkona on tilaa vauhdille ja äänelle. Ulkoilulla on tutkitusti myös terveyttä edistävä vaikutus. Ulos lähdetään säällä kuin säällä ja ulkoillessa hyödynnetään hoitopaikan pihan ohella paljon myös lähiympäristöä. On hyvä muistaa, että ulkoilu ei ole vain ajantäyttöä ohjattujen tuokioiden välissä. Ulkoilu vastaa lasten motorisiin tarpeisiin ja ulkoillessa voi oppia esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelusta, eläimistä ja niiden jäljistä. Ulkona voi kehittää myös esimerkiksi matemaattisia ja kielellisiä taitoja; vain mielikuvitus on rajana. Ruokailu Varhaiskasvatuksessa ravintokasvatus on yksi osa kokonaisvaltaista hyvinvointikasvatusta. Ravintokasvatus on osa jokaisen varhaiskasvatusyksikön toimintaa. Ravintokasvatuksen toimintamuotoja ovat esimerkiksi eri makujen maistaminen, pöytätapojen opettelu, kattaminen, leivonta, retket, kaupassakäynti ja keskustelut ravintoon liittyen. Ravintokasvatuksen avulla pyritään kehittämään lapsen omia edellytyksiä omatoimiseen ruokailuun ja monipuoliseen, riittävään ravitsemukseen. Varhaiskasvatus voi toiminnan avulla tukea lasten ruokamieltymysten kehittymistä terveyden kannalta edulliseen suuntaan. Osassa Hämeenkyrön varhaiskasvatusyksiköitä ravintokasvatusta toteutetaan Sapereruokakasvatusmenetelmän avulla. Ruoka-aineiden tutkiminen Sapere-toiminnassa tarkoittaa ruoan tutkimista eri välinein ja tavoin. Painopisteenä menetelmässä on lasten kokemukset, joita syntyy ruokamaailmaa ja sen ilmiöitä tutkimalla, keskustelemalla, jakamalla kokemuksia, retkeilemällä ja leikkimällä. Päiväkodin arjessa se voi toimia ruokaja ravitsemuskasvatusta ohjaavana linjauksena. Saperessa on kivaa kaikki, piirakan leipominen on parasta. poika 4v. Päiväkodin ruoka on ihanan makoisaa. Tyttö 5v. 18

19 Päivälepo Päivälevolla on perusteltu paikkansa osana päiväkodin arkea. Aikainen aamuherätys ja päivähoidon aktiivisessa arjessa toimiminen kuormittavat lasta. Vaikka lapsi ei kotona enää nukkuisikaan päiväunia, päivähoidossa lepohetki on tarpeen päivittäin. Näin vireystaso pysyy hoitopäivän ajan kyllin korkealla. Päiväunille ketään ei pakoteta; nukahtaa toki saa, jos uni on tullakseen. Päivälevolla kuunnellaan mahdollisesti satu ja unimusiikkia. Levättyään tarpeeksi hereillä olijat saavat nousta hiljaisiin tehtäviin ja nukahtaneille annetaan vielä uniaikaa. Päiväunet eivät ole kaikille lapsille mieleisiä. Tämä korostui lasten vastauksissa Varhaiskasvatussuunnitelmaa varten tehdyissä haastatteluissa. Tämä palaute tulee ottaa huomioon lapsen yksilöllistä Varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Mediakasvatus Nykypäivänä media on vahvasti läsnä lasten elämässä. Lasta kiinnostavan median hyödyntäminen on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Mediakasvatuksessa tärkeää on, että lapsille annetaan mahdollisuus mediavälineiden käyttämiseen ja sitä kautta oppimiseen. Media tarjoaa sisältöjä ja välineitä turvallisen ilmapiirin ja yhteishengen vahvistamiseen. Erilaiset mediaesitykset voivat olla apuna, kun lapsille ja vanhemmille kerrotaan päiväkodin säännöistä, tapahtumista ja päivärytmistä. Toiminnan sisältö (orientaatiot) Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on kirjattu kuusi erilaista sisällöllistä orientaatiota. Toimintaa suunniteltaessa kasvattaja huolehtii, että kaikki osa-alueet on huomioitu. Osa-alueet ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallisyhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Esimerkkinä seuraavalla sivulla oleva kuva metsäretkestä, jossa yhdistyvät kaikki nämä orientaatiot. 19

20 4.4 Kasvatuskumppanuus Hämeenkyrössä Hämeenkyrössä kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista ja alkaa vanhempien ensimmäisestä yhteydenotosta. Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemää avointa, keskustelevaa ja sitoutunutta yhteistyötä lapsen parhaaksi. Se näkyy perheen tutustumiskäynteinä päivähoitopaikkaan, päivittäisinä keskusteluina lapsen kuulumisista, varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluina ja vanhempainiltoina. Kasvatuskumppanuus perustuu luottamukseen ja molemmin puoliseen kunnioitukseen. Henkilökunnalla on velvollisuus toteuttaa kasvatuskumppanuutta tasapuolisesti kaikkien vanhempien kanssa. 20

21 4.5 Muut yhteistyökumppanit Lapsen tarpeiden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ja laadukkaan päivähoidon takaamiseksi päivähoidolla on monia yhteistyökumppaneita. Osa kumppaneista on läsnä lasten arjessa päivittäin ja toiset tarvittaessa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat kuvattuina alla. 21

22 5 LAPSI VOI HYVIN OLLESSAAN OSA YMPÄRISTÖÄÄN Varhaiskasvatus on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden kokonaisuus. Siihen kuuluvat rakennetut tilat, lähiympäristö sekä toiminnalliset eri tilanteisiin liittyvät puitteet, materiaalit ja välineet, mutta myös ilmapiiri, joka on myönteinen ja suvaitsevainen. Ympäristön tulee myös olla joka tavalla turvallinen. 5.1 Hämeenkyröläisyys Hämeenkyrö on pitkän paperiteollisuuden historian omaava luonnonkaunis maalaiskunta, joka on rakentunut kansalliseepos Kalevalassakin mainitun Hämeen Hälläpyörän ympärille. Hämeenkyrö on laaja pitäjä ja varhaiskasvatusta järjestetään sen eri puolilla. Varhaiskasvatuksessa ympäröivä luonto on suuressa merkityksessä. Ympäristöä hyödynnetään toiminnassa yksikön sijainnista riippuen joko päivittäin tai ainakin viikoittain. Taajama-alueen ulkopuolella sijaitsevien yksiköiden toiminnassa luonto ja maatalous ovat hyvin suuressa merkityksessä jo pelkän sijaintinsakin ansiosta. Maanviljelijöiden töiden seuraaminen eri vuodenaikoina ja erilaisiin työkoneisiin tutustuminen näkyvät lasten arjessa erityisesti yksiköissä, jotka sijaitsevat kauempana taajamasta. Hoitoa tarjoavat yksiköt järjestävät lapsille retkiä lähiympäristöön, esimerkiksi torille ja marjatiloille. Lasten kanssa tutustutaan luontoon eri vuodenaikoina, kuunnellaan lintujen laulua ja tutkitaan kasveja, marjoja sekä eläinten jälkiä. Joskus metsä muuttuu leikkiympäristöksi, jolloin siellä seikkailevat peikot tai innokkaat lapset luontorasteja etsien. Talvella monet yksiköt hyödyntävät jäähallin ohella luonnonjäätä luisteluun sekä puisto- tai peltoaluetta hiihtämiseen. 22

23 5.2. Kestävän kehityksen kasvatus Kestävän kehityksen kasvatus käsite on laajempi kuin ympäristökasvatus käsite. Varhaiskasvatusta velvoittaa kestävän kehityksen toimintaan sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet että monet kansalliset ja kansanväliset lait ja sopimukset. Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Lisäksi turvataan ympäristön kantokyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja erilaisten kulttuurien säilyminen. Päivähoitoikäisten lasten toiminnassa kestävä kehitys (Keke) tarkoittaa konkreettisia asioita kuten lähiympäristön tutkimista, kavereista huolehtimista ja kestävämpien arkikäytäntöjen oppimista. Keke-asioita voidaan käsitellä kaikilla varhaiskasvatuksen sisältöalueilla. Varhaiskasvatusyksiköissä tehdään Keke-suunnitelma varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyen ja arvioidaan sen toteutumista vuosittain. Tärkeää on muistaa lasten osallisuus toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Varhaiskasvatushenkilökunta on sitoutunut ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen luontosuhteen muodostumista ja tukea lasten kasvua kestävään elämäntapaan. Varhaiskasvatus tarjoaa luontoelämyksiä, arkipäivän ympäristöystävällistä toimintaa, yhdessä tekemistä, havainnointia, tutkimusta, satua ja seikkailua sekä oivaltamisen riemua. Luontoelämysten ja kokemusten avulla lapsi oppii arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa ja suojelemaan sitä. Lapsille luodaan jo pienenä pysyviä ajatus- ja toimintamalleja ympäristöasioista. Kestävä kehitys jaetaan neljään osa-alueeseen, joiden kaikkien tulisi toteutua: Ekologinen Kestävyys kehitys on tasapainossa luonnonilmiöiden kanssa ja ottaa huomioon luonnonvarojen säilymisen ja riittävyyden, tämä on lähtökohta aina kestävälle kehitykselle 23

24 Taloudellinen Kestävyys tuotanto- ja kulutustavat muuttuvat ekotehokkaammiksi - enemmän vähemmästä: talous kasvaa, mutta luonnonvarojen kulutus ja päästöt samaan aikaan vähenevät Sosiaalinen Kestävyys kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvoinnin luomiseen, perusoikeuksien toteuttamiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen Kulttuurinen Kestävyys kehitys rakentuu kunkin kansan omalle kulttuuriperinnölle ja arvomaailmalle Esimerkkejä päivähoitoon sopivista teemoista: Ekologinen ja taloudellinen kestävyys Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys -Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus -Turvallisuus päiväkodissa (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) -Lasten ja henkilöstön hyvinvointi -Lähiruoka -Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy -Ravinto ja terveys (myös -Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) -Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys -Jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys -Energia ja vesi -Päiväkodin ja pihaympäristön hoito ja ylläpito 24

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot