1 SATU PUNAISESTA TALOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 SATU PUNAISESTA TALOSTA"

Transkriptio

1 TUUKKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 HENKILÖKUNTA Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Lastenhoitaja Lastenhoitaja Lastenhoitaja Lastenhoitaja Keittäjä Siivous Eija Honkanen Kimmo Kurki Alma Niskanen Leena Niinineva Lea Kajakoski, sijaisena Ilona Tupelin Kristiina Tiitinen Lotta Pinta Tiina Varneslahti Sanna Kärkkäinen Johanna Auvinen Maritta Parkkinen ISS

3 SISÄLTÖ: 1. SATU PUNAISESTA TALOSTA 2. ARVOT HYVINVOIVA LAPSI LAPSEN KEHITYKSEN HAASTEISIIN JA TUEN TARPEISIIN VASTAAMINEN TYYTYVÄINEN PERHE PERHEEN KUULEMINEN KASVATUSKUMPPANUUS YHTEINEN TOIMINTA VANHEMPIEN KANSSA 3. PÄIVÄKOTI PÄHKINÄNKUORESSA TOIMINTA-AJATUS LEIKIN ARVOSTAMINEN LAPSIRYHMÄT 4. PAINOTUSALUEET PERUSHOITO JA HUOLENPITO HYGIENIAKASVATUS PÄIVÄKODISSA OMA KEITTIÖ LEPOHETKI TUNTEIDEN KÄSITTELY LEIKKI LIIKUNTAKASVATUS ARKIASKAREET KÄDENTAIDOT JA ILMAISU RETKET

4 1 SATU PUNAISESTA TALOSTA Olipa kerran metsän laidassa pieni punainen talo, jota Tuukkalan päiväkodiksi kutsuttiin. Talo oli rakennettu lapsia varten ja siellä päivät pitkät touhuttiin. Lapset lauloivat ja leikkivät, liikkuivat ja pelailivat, tutkivat ja toimivat, keksivät ja kokeilivat, oppivat ja oivalsivat. Talon keittiössä hyöri ja pyöri Maritta-kokki, jonka höyryävissä padoissa porisi herkkuruoka. Myös lapset saivat aikuisten avulla elämän oikeita asioita puuhata; omien jälkien siivous, ruoka-apulaisten tehtävät, toisten auttaminen. Lapset opettivat ja auttoivat iloisesti toinen toisiaan. Aina päiväruokailun jälkeen kerrottiin satu, jolloin uniset lapset nukahtivat, muiden hiipiessä leikkimään. Lasten äidit, isät, mummot, papat, kummit, kaimat ja ystävät olivat aina taloon tervetulleita ja vieraiden tultua laitettiin pöytä koreaksi. Erityisesti lapset tykkäsivät juhlista ja retkistä. Liikuntaa oli joka viikko vuodenajan mukaan ja lapset piipahtivat lähikoululla liikkumassa koulun suuressa salissa. Pieni punainen talo oli onnellinen lasten leikeistä ja äänistä. Joka aamu se aukaisi iloisena ovensa odottaen uuden päivän touhuja ja tarinoita.

5 2 ARVOT Hyvinvoiva lapsi Turvallisuus: Lasten kanssa toimii päivittäin ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö. Pyrimme turvaamaan henkilöstön ja lasten suhdeluvun (yli kolmevuotiailla 1 aikuinen/7lasta ja alle kolmivuotiailla 1 aikuinen/4 lasta) myös erikoistilanteissa. Sairaslomien, koulutuksien ja lomien aikana pyydetään päivähoidon varahenkilö paikalle. Päiväkodin sisätiloja ja piha-aluetta kehitetään lapsille virikkeellisiksi ja tarkastetaan päivittäin (omavalvonta) ja huolletaan tarvittaessa. Lapsen ikää ja kehitystasoa vastaava toiminta. Lapsen sosiaalinen, kielellinen, matemaattinen ja motorinen osaaminen ovat kasvattajan ja vanhempien tiedossa ja lapsen kehitystä seurataan ja havainnoidaan jatkuvasti. Lapsen kehitykseen liittyvistä asioista keskustellaan vanhempien kanssa päivittäin. Lapsen kuuleminen: Lapsen ja perheiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita kysellään ja kuunnellaan pitkin vuotta. Päiväkodin arkeen kuuluu olennaisena osana toimintaa pienryhmissä, jolloin lapset saavat yhdessä aikuisen kanssa perehtyä esimerkiksi satuihin tai tehdä kädentöitä. Hyvinvoinnin turvaaminen/kiusaamisen estäminen Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ehkäistään vaikuttamalla lapsiryhmän toimintaan, luomalla turvallinen ilmapiiri ryhmään sekä vahvistamalla vuorovaikutustaitoja. Päiväkodissa on käytössä askeleittain ohjelma, jonka avulla tuetaan lapsen sosiaalisten- sekä tunnetaitojen kehitystä. Linkki: ja kasvattajille/kiusaamisen ehkäiseminen Lapsen kehityksen haasteisiin ja tuen tarpeisiin vastaaminen Tuetaan lapsen kasvatusta ja otetaan puheeksi vanhempien kanssa huolta herättävät asiat (varhainen puuttuminen), jos lapsen elinpiirissä on tekijöitä, jotka haittaavat tervettä kehittymistä. Yhdessä vanhempien kanssa suunnitellaan mahdolliset tilannetta helpottavat

6 toimenpiteet. Tarvittaessa voidaan ottaa myös yhteyttä keltoon, lasten kehityksen tukiyksikköön tai neuvolaan. Asioihin puuttumiskynnys matalaksi, yhteistyössä perheen kanssa. o päivittäiset luottamukselliset keskustelut vanhempien kanssa. Suora palaute ja avoin yhteistyö. o kasvatuskeskustelut vähintään 2 kertaa vuodessa / lapsi, joille varataan aikaa riittävästi -VASU-lomake tai esiopetussuunnitelma keskustelun pohjana o kotikäynnit perheiden toivomuksesta o jatkuva yhteistyö kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa o yhteistyö Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön kanssa( puheterapeutin, psykologin, toimintaterapeutin ja lääkärin ). o yhteistyö neuvolan, keskussairaalan, koulun ja alueen sosiaalityöntekijöiden kanssa. Alue -VARPU( varhaisen puuttumisen työryhmä) kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Tyytyväinen perhe Perheen kuuleminen ja tukeminen kasvatustyössä o tarvittaessa joustava aukioloaika vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun mahdollistamiseksi. Kasvatuskumppanuus: jokaiselle lapselle ja hänen perheelleen nimetään päivähoidon aikuisista Kasvatuskumppani. Vanhemmat seuraavat oman lapsensa ensimmäisiä päiviä päivähoidossa yhdessä kasvatuskumppanin kanssa ja tutustuvat samalla päiväkodin arkeen ja muihin aikuisiin. Kasvatuskumppani keskustelee vanhempien kanssa lasta koskevissa kasvatusasioissa ja kuulee vanhempien toiveet. Hän on mukana myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen neuvotteluissa ja tuen järjestelyissä. Kasvatuskumppanilla on mahdollisuus vierailla perheiden kotona, vanhempien niin halutessa. Tämän ohella kaikki oman ryhmän aikuiset ja koko talon aikuiset työskentelevät lapsen kanssa. Yhteistä toimintaa vanhempien kanssa ovat: muun muassa viikoittainen jumppa Moision koululla, vanhempainillat, pihatapahtumat, juhlat.

7 Vanhempien toivotaan seuraavan lapsen arkea päiväkodissa, etenkin päivähoidon alkaessa. Kaikkia vanhempia kannustetaan viettämään aamupäivä, retkipäivä tms. oman lapsensa ryhmässä. Tuolloin on mahdollisuus muodostaa käsitys lapsen arjesta päivähoidossa, tutustua tiloihin ja tulla tutummaksi henkilökunnan kanssa. Ammattitaitoinen henkilökunta joka on sitoutunut yhdessä sovittuihin tavoitteisiin Päiväkodin tavoitteet tarkistetaan ja vuosisuunnitelmat laaditaan yhdessä jokaisen toimintakauden alussa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan lukukausien päättyessä; sekä omissa lapsiryhmissä että koko yksikössä. 4 PÄIVÄKOTI PÄHKINÄNKUORESSA Toiminta-ajatus: Päiväkotimme toiminta perustuu leikin kautta tekemiseen ja oppimiseen. Oppimisen tulisi olla iloista ja oppimistilanteiden luonnollisia. Tavoitteenamme on tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja vahvistaa lapsen itsetunnon kehitystä. Ympäristö pyritään järjestämään sopivaksi lasten tarpeita ajatellen. Leikkitilat ja tilanteet järjestetään siten, että rauhaa ja aikaa on riittävästi. Leikkitilat ja leikit jaetaan aikuisen ollessa läsnä. Näin varmistamme sen, että tiedämme missä kukakin lapsi leikkii. Aikuinen on myös aina kuulolla ja leikkipaikkojen lähellä. Leikin rikastuttamiseksi aikuinen osallistuu/ ohjaa leikkiä. Leikin arvostaminen Yhteisöllisyys yli ryhmä- ja ikärajojen. Lapset leikkivät toisesta ryhmästä olevien lasten kanssa päivittäin. Päiväkodilla on myös muuta toimintaa eri ryhmien kesken kuten koko talon yhteinen

8 laulutuokio tai yhteiset retket. Päiväkodin aikuiset liikkuvat tarpeen tullen toisiin ryhmiin, jos toisessa ryhmässä tarvitaan lisäkäsiä. Pienryhmien käyttäminen toiminnassa. Työskentelemme myös viikoittain pienryhmissä, tämä takaa sen, että jokaiselle lapselle on enemmän aikaa ja työskentely on rauhallisempaa kuin isossa ryhmässä. Valinta ja vastuu. Lasta ohjataan itse tekemään valintansa ja ottamaan siitä vastuu ikä- ja kehitystasonsa mukaan. ( esim. ruokailu ja pukeminen ). Samalla lapsi oppii, että omilla valinnoilla ja käyttäytymisellä on aina seuraamus. Yllä olevien tavoitteena on, että eri ikäiset lapset osaisivat toimia ja leikkiä toistensa kanssa päiväkodin tiloissa. Lapsiryhmät: Siniset Lapset 1-3-vuotiaita lto Lea Kajakoski (Ilona Tupelin) lh Miia Hotti lh Tiina Varneslahti Ryhmässä on 12 lasta. Ryhmän toimintaa eriytetään ikärakenteen edellyttämällä tavalla. Painopisteet ovat perustoimintojen harjoittelussa ja omatoimisuuden tukemisessa, annetaan riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia erilaisten asioiden oppimiseen.

9 Punaiset Lapset 3-5-vuotiaita lto Kimmo Kurki lto Alma Niskanen lh Sanna Kärkkäinen Ryhmässä on 21 lasta. Ryhmän lapset leikkivät ja toimivat paljon pienryhmissä. Painotusalueet kielellisten valmiuksien vahvistaminen, motoriset ja sosiaaliset taidot (suujumppa, askeleittain, kädentaidot ja liikunta ) Keltaiset Päiväkodin eskarit lto Eija Honkanen lh Lotta Pinta Moision eskarit lto Leena Niinineva lh Kristiina Tiitinen Keltaiset ovat esikoululaisia. Esikoululaisten toimintaa ohjaa Mikkelin kaupungin esiopetussuunnitelma. Lisäksi yksikössä on oma esiops. Pyrimme eskarivuoden aikana ohjaamaan lapsia itseilmaisuun, omien toiveiden, tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisemiseen.

10 5 PAINOTUSALUEET Perushoito ja huolenpito Lapsen perustarpeista huolehditaan päivittäin. Yksilöllisyys ja kodin toiveet pyritään huomioimaan päivittäisissä hoitotilanteissa. Lapsen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia vaalitaan, mikä luo pohjan lapsen terveelle kasvulle ja kehitykselle. Lasta arvostetaan ja kunnioitetaan yksilönä, arvokkaana yhteisön jäsenenä. Aamuisin lapsi vastaanotetaan henkilökohtaisesti ja vaihdetaan kuulumiset. Vanhempien ja kasvatushenkilön yhteistyöllä lapsi pääsee luontevasti siirtymään kotoa päiväkodin touhuihin. Hygieniakasvatus Pyrimme kaikki opettelemaan huolellista käsihygieniaa. Käsihygieniaa tehostetaan epidemia-aikoina muun muassa käyttämällä käsidesiä. Jokainen pesee kätensä saippualla päiväkotiin tullessa, wckäyntien jälkeen ja aina ennen ruokailua. Aikuiset auttavat ja tukevat lapsia omatoimisuuteen wc-toimissa ja huolehtivat tarvittaessa puhtaiden ja kuivien vaatteiden vaihdosta yhdessä lasten kanssa. Lasta kannustetaan omatoimisuuteen vaatteiden pukemisessa, riisumisessa ja paikoilleen laittamisessa. Yhdessä arvioidaan säänmukaista pukeutumista. Päiväkodissa on oma keittiö Keittiö ja sen henkilöstö on ruoka- ja puhtauspalvelujen alaisuudessa. Erityisruokavaliot valmistetaan terveydenhoitajan- tai lääkärintodistusten perusteella ja lomake toimitetaan keittäjälle. Aamupalalla, lounaalla ja välipalalla lapset ottavat itse ruokansa ikätasonsa mukaan ja harjoittelevat näin itselleen sopivan annoskoon löytämistä. Aikuiset ruokailevat lasten kanssa samoissa pöydissä, tai omassa pöydässään, ruokailutilannetta ohjaten. Aamupalan ja ruuan jälkeen imeskellään xylitol-pastilli hampaiden hoitamiseksi.

11 Lepohetki Lapset siirtyvät ruokailun jälkeen omiin peteihin lepäämään, ja kuuntelemaan aikuisen lukemaa satua. Lapsille annetaan myös mahdollisuus nukkua. Satuhetken jälkeen siirrytään hiljaisen tekemisen pariin; pelejä, piirtämistä, lukemista. Hiljaiset hommat jatkuvat klo saakka. Tunteiden käsittely Tunteiden käsittelylle varataan tilaa ja aikaa yhdessä aikuisen kanssa. Tunnetiloja ja niiden hallitsemista harjoitellaan yhdessä aikuisen kanssa. Syliä sekä lohdutusta on tarjolla aina. Yhdessä opetellaan myös ongelmien ja ristiriitatilanteiden selvittämistä ja syy-seuraussuhteen hahmottamista Leikki Leikki on lapsen ominta toimintaa. Oleellista on vapaaehtoisuus ja spontaanius, jolloin oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta. Leikki on lapselle väline käsitellä myös tunteita sekä vaikeita asioita. Varaamme leikeille tilaa, aikaa ja rauhaa, myös pitkäkestoinen leikki mahdollistetaan. Leikin avulla seuraamme ja havainnoimme lapsen kehitystä ja vointia mm. liikkumista, käsitteiden hallitsemista, rohkeutta kokeilla, rajojen vetämistä ja noudattamista, sosiaalisuutta ja tunne-elämää. Järjestämme ohjattuja leikkitilanteita ja kannustamme pitkäkestoiseen leikkiin. Luovuutta leikeissä kehitetään satujen, lorujen, musiikin ja oman osallistumisen kautta. Ohjaamme ja opetamme sääntöleikkejä sisäliikunnassa sekä ulkoilun aikana. Liikuntakasvatus Motoriset taidot vaikuttavat ihmisen toiminnan tasoon ja suorituskykyyn. Ne ovat perusta käyttäytymiselle eri ikäkausina. Tavoitteisiin pyritään opettamalla lapselle oman kehon ja sen eri osien tuntemusta. Opetus sisältää muun muassa liikkumisen tapojen tiedostamisen sekä käsillä toimimisen,

12 silmän ja käsien/jalkojen koordinaation sekä liikkeen yhdistämisen niihin. Opetuksen tavoitteet valitaan yksilöllisesti lapsen motorisen kehitystason ja fyysisten mahdollisuuksien perusteella. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niiden jakamista pienempiin osatavoitteisiin. Kielellisten valmiuksien kehittämisen tavoitteisiin pyritään harjaannuttamalla lapsen aistitoimintoja sekä havaintomotorisia ja karkeamotorisia taitoja siten, että hänellä on mahdollisuus havaita ja kokea ympäristöään eri aistikanavien kautta. Tällöin kehittyvät hänen kokemuksensa, ajattelunsa, havaintonsa ja tietonsa itsestä, ympäristöstä sekä suhteesta ympäröivään tilaan. Sanavaraston ja käsitteiden kehittymistä tuetaan tutustumalla monipuolisesti kirjoihin, satuihin, loruihin; kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen. Päiväkodissa liikumme päivittäin ulkoilun merkeissä, omassa turvallisessa pihassa. Retket päiväkotia ympäröiviin metsiin harjoittavat lasten tasapainoa ja kestävyyttä. Pyöräilyä harjoittelemme päiväkodin pihalla keväisin ja syksyisin sekä edistyneempien kanssa lähiympäristössä pyöräretkiä tehden. Päiväkotimme sijainti ja lähiympäristössämme olevat kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat mahdollistavat monipuolisen liikuntakasvatuksen. Lähellä päiväkotia on Moision koulu, turvalliset pyörätiet, uimaranta, urheilukenttä, luistelukenttä ja talvisin kaupungin ylläpitämät ladut. Syksyisin esikouluikäiset osallistuvat viikon mittaiseen uimaopetukseen kaupungin uimahallissa. Osallistumme Nuori Suomen Vauhtivarpaisiin syksyisin ja keväisin. Olympialaiset järjestetään Urheilupuistossa kerran vuodessa ja Wisa-areenalla vierailemme kahdesti vuodessa. Arkiaskareet Työn tekeminen liittyy jokaiseen päivään. Lapset opettelevat huolehtimaan omista vaatteistaan ja leluistaan. Lapset siivoavat omien leikkiensä jäljet (ellei leikkejä ole päätetty säilyttää) viemällä lelut omille paikoilleen ja auttavat näissä askareissa myös toisiaan.

13 Ruokailutilanteissa lapset auttavat pöydän kattamisessa, vievät omat astiansa ruokakärryyn ja siistivät jälkensä ruokailun päätyttyä. Lapset saavat myös ikätason mukaan osallistua omien petien laittamiseen lepohetken ajaksi. Kädentaidot ja ilmaisu Lasten ilmaisua pyritään vahvistamaan päivittäin. Päiväkodissa on myönteinen ilmapiiri, ja lasta rohkaistaan osallistumaan yhteiseen toimintaan yksilöllisesti ja erilaisissa ryhmissä. Lasta kannustetaan ja rohkaistaan itseilmaisuun musiikin, kuvataiteiden ja roolileikkien keinoin. Tarjoamme kuvataiteessa ja käsitöissä mahdollisuuden tutustua eri materiaaleihin ja työskentelytekniikoihin. Lapsia kannustetaan myös omaan työn suunnitteluun ja toteutukseen. Musiikin kuuntelu, laulaminen, laululeikit ovat osa lähes päivittäistä musiikkiin tutustumista. Tuetaan lasten osallistumista ja laulujen ja laululeikkien oppimista. Ilmaisun alueella osaaminen ja onnistumiset tukevat lapsen itsetunnon kehittymistä. Retket Retkillä erilaisiin kohteisiin tarjotaan lapsille elämyksiä ja kokemuksia. Lähiympäristössä pyrimme retkeilemään usein. Lisäksi teemme retkiä mm. kirjastoon, museoihin, teatteriesityksiin Päiväkotimme osallistuu MLL:n kylämummotoimintaan. Mummo vierailee päiväkodissamme pari kertaa kuussa ja myös me teemme retkiä mummon luo useamman kerran vuodessa.

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot