Miten tuen lasten ymmärtämistaitoja esiopetuksessa? Seurantatuloksia seitsemän minuuttia sadulle projektista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten tuen lasten ymmärtämistaitoja esiopetuksessa? Seurantatuloksia seitsemän minuuttia sadulle projektista"

Transkriptio

1 Miten tuen lasten ymmärtämistaitoja esiopetuksessa? Seurantatuloksia seitsemän minuuttia sadulle projektista Ritva-Liisa Orvasto & Janne Lepola Turun kaupunki, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö Esitys opetusalan valtakunnallisessa koulutustapahtumassa Educassa,

2 Taustaa (tutkimuksia) Lapselle lukeminen on todettu hyödylliseksi tulevan luku- ja kirjoitustaidon oppimisen kannalta. Pelkkä lukeminen ei kuitenkaan ole avain monipuolisempaan ymmärtämiseen. Tärkeässä roolissa on lukutilanteen vuorovaikutuksellisuus. On vahvaa näyttöä, miten ymmärtämistaitojen vastavuoroisella opettamisella pienryhmässä voidaan tukea heikoimpien oppilaiden luetun ymmärtämisen taitoja (Lehtinen, Vauras ym., 1995; Palincsar & Brown, 1984). Tarinan ymmärtäminen edellyttää kielellisiä ja kognitiivisia taitoja, joita voidaan opettaa lapsille jo ennen koulun alkua (Paris & Paris, 2007). Dialogi-lukemisella eli keskustelevalla lukemistavalla on kyetty vaikuttamaan positiivisesti pienten (3-4-v.) lasten ymmärtämistaitojen, kuten sanavaraston kehittymiseen (Whitehurst ym. 1994). Sekä kotona että päiväkodissa tapahtuvan keskustelevan lukemisen hyödyt on havaittu suuremmiksi kuin pelkästään kotona tai ainoastaan päiväkodissa toteutettujen.

3 Narratiivin (tarinan) ymmärtäminen Tarinan ymmärtäminen edellyttää yksittäisten tapahtumien kuvailemisen ja muistamisen lisäksi päättelyä tapahtumien välisistä suhteista (Lynch, van der Broek, Kremer ym., 2008). Ymmärtäminen on seurausta siitä, miten yksilöt rakentavat merkitysyhteyksiä tapahtumien välillä. Yhteyksiä rakentava ja erittelevä puhe on tärkeä tarinan ymmärtämisen kannalta (kysymykset, sanojen merkitys, yhdistäminen lapsen kokemuksiin, päätelmät, ennakoinnit).

4 Satu esiopetuksessa Kielellisen tietoisuuden vahvistamisella keskeinen asema tuettaessa lasten lukemisvalmiuksia. Satujen kehityksellinen merkitys tunnustetaan Lapsi saa uusia elämyksiä ja aineksia omaan ajatteluunsa Tukee päättely- ja arviointitaitoja (Esiopetuksen OPS, 2000) Opettajat pitävät satujen lukemista tärkeänä lapsen kielen eri osaalueiden tukemisessa, tunne-elämän ja empatiakyvyn kehittämisessä (Fager, 2007) Selkeitä eroja kuitenkin esiintyy päiväkodin opettajilla ja lastenhoitajilla sekä heidän käsityksissään tarinan ymmärtämisestä että toiminnassaan luettaessa tarinoita lapsille (Luomaniemi, 2011).

5 Tehostetun sadunkäsittelyn tarve esiopetuksessa Huoli mekaanisen lukutaidon osaavista lapsista, joilla on puutteita luetun ymmärtämisessä; jääkö mekaanisen taidon oppimisen varjoon tärkeä oppimisen perustaito? Huoli satua vailla olevista lapsista; miten lisätä vanhempien ymmärrystä ja halukkuutta satujen lukemisen tradition ylläpitämiseen? Voiko vanhemmuutta tukea yhteisen tavoitteen suuntaisesti, jossa keskiössä on lapsi?

6 Seitsemän minuuttia sadulle Tavoitteena on tukea lapsen Tarinan kerrontaa, tuottamista Tarinan ymmärtämistä: päättelytaitoja Kielellisen muistamisen tukeminen Myönteistä oppimisminäkuvaa ja motivaatiota Perheen osallisuutta ja vanhemmuutta Lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta

7 Satu menee kotiin Vanhempainilta Sadun käsittely ryhmän kanssa Satu luetaan kotona Satu luetaan uudelleen Opettaja kirjaa vastaukset ja tarinan Lapset piirtävät Opettaja tekee satuun liittyvät kysymykset Vanhempainvartit (tarinavihko) Lapset kertovat sadun opettajalle Tiedon siirto kouluun Lukukausi päättyy Lukukausi alkaa Interventiot

8 Tutkimus: koe- ja kontrolliryhmät Ketkä osallistuivat? Koeryhmä: Pienennetty esiopetusryhmä, 12 lasta (5 t., 7 p.). Neljällä havaittu tehostetun tuen tarvetta, maahanmuuttajataustaisuus 3 lapsella. Vertaistetut kontrollilapset: 12 lasta valittiin 140 seurantalapsen joukosta. Lasten tarinan ymmärtämisen taitoja on seurattiin 4 v., 5 v. ja kahdesti esiopetuksen aikana. Viivästetty kontrolli: 11 luokkatoveria 1. luokan keväällä Esikoulun opettaja, lastenhoitaja ja vanhemmat/perhe.

9 (Pilotti)tutkimuksen asetelma Esiopetus-syyskuu Esiopetus-joulukuu Esiopetus-huhtikuu 1. luokka-maaliskuu Alkumittaukset välimittaus loppumittaus viivästetty Koeryhmä n=12 Koeryhmä n=12 Koeryhmä n=12 Koeryhmä n=10 Kontrolliryhmä n=12. Valittu 140:stä seurantalapsesta Lähtötasoltaan heterogeeninen ryhmä vertaistettu: Kontrolliryhmä n=12 Luokkatoverit n=10 -Kuullun ymmärtämisen -Ohjeiden ymmärtämisen -Kirjaintiedon - (mamu-taustan) suhteen.

10 Mitä arvioimme? Esiopetusvuosi: Alku-, väli- ja loppuarviointi Tarinan ymmärtämistaidot ja tuottaminen Kuullun ymmärtäminen Kuvakertomuksen ymmärtäminen Kielelliset taidot ja lukemisvalmiudet Ohjeiden ymmärtäminen Fonologinen tietoisuus Kirjaintietoisuus (sanojen lukeminen) Opettajan näkemys lasten motivaatiosta Vanhempien ja lasten kokemukset esiopetuskokeilusta Lasten haastattelu: KIINNOSTUKSEN kohteet Kyselyt koelasten vanhemmille (syksy-kevät) (lasten kertomat sadut ja piirrokset) 1. luokan kevät (maalis-huhtikuu) Kuullun tarinan ymmärtäminen Lukemisen sujuvuus & tarkkuus Luetun ymmärtäminen (Satuhetki: tarinan tuottaminen)

11 Miten? Menetelmät Kuullun ymmärtäminen Vauras ym. (1994: Diagnostiset testit 2) Kuvakertomuksen ymmärtäminen Paris & Paris (2003); Lepola ym. (2009) Puhe ja kieli-lehti. Korkman ym. (2000): Nepsy; vaikeutuvien ohjeiden ymmärtäminen Motivaatio tarinankäsittelytilanteissa: Opettajan näkemys Tehtäväsuuntautuneisuus (5 väittämää, alpha >.80) Lapsi kuuntelee keskittyneesti tehtävien tekoon liittyviä ohjeita Lapsi nauttii tarinan käsittelyhetkestä Välttämissuuntautuneisuus (5 väittämää, alpha >.92) Lapsi ei pidä tehtävien tekemisestä Lapsi sanoo usein, ettei hän varmaan muista tai osaa tarinasta mitään Lasten haastattelu: kiinnostuksen kohteet esikoulussa Kuinka paljon pidät sadun kuuntelemisesta? Voit kertoa sen minulle näin... iloinen surullinen naama

12 pistemäärä Tulokset: Koeryhmän ymmärtämistaitojen kehittyminen tehostetun sadunlukemisen aikana pistemäärä 10 Kuullun ymmärtämisen kehittyminen 16 Kuvakertomuksen ymmärtämisen kehittyminen ,42 5,08 4,67 3,42 2,75 Vapaa kerronta (maks. 9) Vihjeistetyt kys. (maks. 12) syyskuu marraskuu huhtikuu ,33 12,75 11,42 4,92 4,75 3,42 Vapaa kerronta (maks. 6) Päättelytaidot (maks. 20) syyskuu marraskuu huhtikuu * Tilastollisesti merkitsevää muutosta ryhmän keskiarvoissa kaikissa ymmärtämisen osatehtävissä. Enemmän positiivista muutosta kuullun ymmärtämisessä. ** Positiivinen muutos näkyi vihjeistettyihin kysymyksiin vastaamisessa jo välimittauksessa, mutta vapaassa kertomassa muutos tuli esille vasta loppumittauksessa.

13 Kirjaintieto Vihjeistettyjen kysymysten pisteet (max 12p.) Jarkon ja Iidan ymmärtämistaitojen kehityspolut Lapsi 1 (T) Lapsi 2 (H) Lapsi 3 (H) Iida 4 (H) Lapsi 5 (T) Lapsi 6 (H) Lapsi 7 (T) Lapsi 8 (T) Lapsi 9 (H) Lapsi 10 (H) Lapsi 11 (H) Jarkko 12 (H) 0 Alku Välimittaus Loppumittaus Iidan kuullun ymmärtämisen taidot olivat keskitasoa seurannan alussa. Jarkon taidot olivat ryhmän heikoimmat seurannan alussa. Iidan ohjeiden ymm. oli parempi ja oppimismotivaatio suotuisampi (tehtäväsuuntautuneisuus > välttämissuuntautuneisuus) kuin Jarkolla. Lukemisvalmiudet: Iida oppi lukemaan talven aikana. Jarkon kirjaintieto alkoi kehittyä vasta keväällä. 6/12 oppi lukemaan esikoulukevään aikana ,1 16,8 10, Alku Välimittaus Loppumittaus Iida Jarkko Ryhmä (n=12)

14 Vanhempien ja lapsen kokemuksia Iida (31 satuhetkeä, ka=28, kh=5,4) Alku: Iida piti esikoulun eri toiminnoista tosi paljon (haastattelu) Satujen lukemisesta 5/5 Vanhemmat: odotamme innolla, koska tulee satu ja mistä se mahtaa kertoa Lapsi kuuntelee mielellään satuja Välimittaus: kiinnostus satujen kuunteluun esikoulussa oli korkea 5/5. Ymmärtämistaidot kehittyivät syksyn aikana Tarinan sisältöön liittyvät kysymykset Vapaa kerronta (kuvakertomus) Kuvien järjestäminen (kuvakertomus, 4/4 p.) Ohjeiden ymmärtäminen Oppi lukemaan 2-tavuisia sanoja välimittaukseen mennessä. Loppu: Motivaatio satujen kuunteluun säilyi korkeana Satujen kuuntelu kotona myös mielipuuhaa Työtapa: erittäin hyvä, lähentää lapsen ja aikuisen sekä koko perheen lukuhetkiä, edistänyt kiinnostusta satuihin. Lapselle lukeminen lisääntynyt 1-3:sta 4-6:een kertaan viikossa. Jarkko (19 satuhetkeä) Alku: Vanhempien mukaan aloitti esikoulun innokkaasti. Jarkko piti itse esikoulun toiminnoista aika paljon, mutta ei pitänyt ollenkaan satujen kuuntelemisesta. Vanhemmat: toivon sen kehittävät lapseni muistia ja sitä kautta löytämään sanat sekä oppimaan uusia sanoja ja niiden merkityksiä. Pitää joskus satujen kuuntelemisesta kotona Välimittaus: Jarkon oma kiinnostus satujen kuuntelemiseen kasvanut. Välttämismotivaatio vielä hallitseva. Ymmärtämisen taitojen kehitys näkyi, mutta pidemmällä aikavälillä: syyskuu huhtikuu. Tarinan sisältöön liittyvissä kysymyksissä Päättelytaidoissa Ei kehitystä muistivaraisessa kerronnassa Loppu: kiinnostus satujen lukemiseen laski (1/5) Vanhemmat: satujen kuuntelu kuuluu mielipuuhiin Työtapa: hyvä juttu vanhempien mielestä. Vanhemmat ajattelivat että oppimistavoitteita ei saavutettu kokonaan: varmaan olisi ollut enempi hyötyä jos Jarkko olisi vain useammin voinut osallistua Lapselle lukeminen lisääntynyt: 1-2 kertaa kuukaudessa 4-6:een kertaan viikossa.

15 pistemäärä Oppimismotivaation kehittyminen tarinankäsittelytilanteissa: Opettajan näkemys 5 4 Opettajan arvio lasten motivaation kehittymisestä tarinankäsittelytilanteissa Tehtäväorientaatio Välttämisorientaatio 3,37 3, ,33 3,1 2,3 1,98 Opettajan mukaan ryhmän lasten tehtävään suuntautuva motivaatio nousi ja tehtäviä välttelevä motivaatio laski esiopetusvuoden aikana. 1 syyskuu marraskuu huhtikuu Opettaja arvioi, että positiivinen muutos lasten osallistumisessa ja sitoutuneisuudessa tapahtui esikoulu-syksyn aikana.

16 pistemäärä, maks. 21 Työtavan vaikuttavuus I Koe- ja kontrollilasten kuullun ymmärtämistaitojen kehittyminen esiopetusvuoden aikana Vapaa palautus, maks. 9 p Kuullun ymmärtämisen kehittyminen (Aika x ryhmä: ei tilastollista merkitsevyyttä) Koeryhmä (n=12) Vertaistetut kontrollit (n=12) Kuullun ymmärtämisen kehittyminen Muistivarainen kerronta (Aika x ryhmä: F (1, 22) = 20,2, p <.01) ,25 10,67 7,75 7,83 syyskuu huhtikuu Esiopetusvuosi ,67 2,75 4,83 4,17 Koeryhmä (n=12) Vertaistetut kontrollit (n=12) Koe- ja kontrolliryhmien välillä ei havaittu syyskuu huhtikuu Esiopetusvuosi tilastollisesti merkitsevää eroa kuullun ymmärtämisen kehittymisessä. Koeryhmän lapset saavuttivat kontrolliryhmän lasten taitotason tarinan muistivaraisessa kerronnassa. 0

17 Työtavan vaikuttavuus II Koe- ja kontrollilasten kuvakertomuksen ymmärtämistaitojen kehittyminen esiopetusvuoden aikana pistemäärä, maks. 20 tarinan elementit, maks Päättelytaidot: aika x ryhmä: p = Kuvatarinan keskeisten tapahtumien muistaminen: syyskuu huhtikuu Koeryhmä (n=12) Kontrolliryhmä (n=12) 1 0 syyskuu huhtikuu Koeryhmä (n=12) Kontrolliryhmä (n=12) Koeryhmän lasten päätelmien tekemisen taidoissa näkyi orastavaa kehittymistä verrattuna kontrolliryhmän lapsiin. Sen sijaan kuvatarinan tapahtumien muistamisessa ei havaittu eroa koe- ja kontrollilasten välillä.

18 Miten tehostettuun satujenlukemiseen esiopetuksessa osallistuneet lapset suoriutuivat 1. luokan keväällä? Kuullun ymmärtäminen: Vapaa kerronta Vaikeutuvien ohjeiden ymmärtäminen: TS-oppilaiden kuullun ymm. taidot olivat hieman alakuloisempia kuin luokkatovereiden, mutta tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu. TS-oppilaiden kielellisten ohjeiden ymm. taidot olivat vähintään samantasoisia kuin luokkatovereiden. Sanojen lukemisen sujuvuudessa ei havaittu eroa ts-oppilaiden ja luokkatovereiden välillä.

19 Johtopäätökset 7 minuuttia sadulle -työtavan vahvuudet Vanhempien motivaatio = lapsen motivaatio Tärkeä, miten vanhempi osoittaa olevansa kiinnostunut Opettaja saa tietoa, miten lapsi käsittelee kuulemaansa ja ymmärtää hänelle luettua tarinaa. Dialogisuus, joka mahdollistuu lapselle tehtyjen kysymysten ja lapsen vapaan kerronnan avulla (= yhteinen jaettu kokemus) Toistuvuus: tutustuttaa lapsen työtapaan Koko lukuvuoden ajan jatkuva työtapa ohjaa lasta prosessoimaan ja keskustelemaan kuulemastaan (oppimistaitojen harjoittelu) Työtavan heikkoudet Yksilösadutus (lapsen vapaa kerronta) vie aikaa ja resursseja, jos käytettävissä on vain yksi aikuinen. Selkokielisten satujen tarve etenkin maahanmuuttajataustaisten lasten kohdalla. Tarinan juonta tukevien avainkuvien puuttuminen.

20 Työtavan kehittely Työtapa Jatkokertomus (Orvasto & Levola 2010: Pyry ja Pouta. Tammi) käsikirja menetelmästä ja siihen liittyvä satumateriaali avainkuvineen ja kysymysosioineen mahdollistavat menetelmän käyttöönoton myös isossa ryhmässä. Selkokielisen materiaalin työstäminen Piirrosten hyödyntäminen ja ymmärtämisstrategioiden opettaminen kuvastrippien avulla (Luomaniemi, Lepola & Salmela 2010) Tuloksista Koeryhmässä kuullun ja kuvakertomuksen ymmärtämisen taidot kehittyivät ja yksilölliset erot kaventuivat. Opettajan näkemys lasten motivaatiosta muuttui vähitellen positiivisemmaksi. Tulos kertoo vuorovaikutteisten työtapojen toimivuudesta. Vanhempien motivoituminen satujen lukemiseen kotona ja myönteiset kokemukset. Tulokset viittaavat siihen, että satujen säännöllinen lukeminen lisääntyi

21 Työtavan vaikuttavuus 7 minuuttia sadulle työtapa tuki lähtötasoltaan heterogeenisen esiopetusryhmän kuullun ymmärtämistaitojen kehitystä, mutta työtavalla ei havaittu olevan selkeää lisäarvoa. Koelasten päätelmien tekemisen taidot kehittyivät verrattuna kontrollilapsiin. Tehostettuun satujen lukemiseen osallistuneiden lasten kielen ymmärtämisen taidot ja sanojen lukemisen sujuvuus olivat ikätovereiden tasoisia 1. luokan keväällä. Varhainen ymmärtämisen tuki ei siis näytä ehkäisevän peruslukutaidon kehitystä.

22 The role of inference making skills in the development of listening comprehension from the age of 4 to 6 years Lepola, Niemi, Laakkonen, Silvén & Lynch (in preparation) Time 1 (4-year-olds) Time 2 (5-year-olds) Time 3 (6-year-olds) Päättelytaidot Kuullun tarinan ymmärtäminen Päättelytaidot (24%) Kuullun tarinan ymmärtäminen (39%) Kuullun tarinan ymmärtäminen (45%) Sanavarasto: tuottava Sanavarasto: tuottava (32%) Työmuisti: lauseiden toist. Figure 2. Path analyses for the final Model 2. Standardized path coefficients are estimated by Amos (amount of variance explained is displayed in parenthesis). All paths displayed as solid lines are significant at p <.05.

23 Satu lievittää. Luen satua; oppituntien levottomat seuraavat kaikkein innokkaimmin silmät tapillaan. Oppituntien keskittyjät tuntuvat kuuntelun ohessa punovan omia ajatuksiaan, piirtelevän piirroksiaan rentoutuvat. Molemmat tarvitsevat lisää satuja. Unohdan opetussuunnitelman, hyppään parin lukukappaleen yli. Satu lievittää openkin stressiä. (Eevi Kaasinen)

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Kokeilut ja käytänteet Marja-Kristiina Lerkkanen Anna-Maija Poikkeus Ritva Ketonen ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Toistaiseksi on olemassa vain vähän sellaisia luku- ja kirjoitustaidon

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 2 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2010 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12. Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2005:12 Helsingin kaupungin päivähoidon suomi toisena kielenä (S2) -suunnitelma HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin TIETEELLISET ARTIKKELIT PSYKOLOGIA 49 (01), 014 Salla Berg, Minna Poutanen, Tuire Kangas, Kaisa Peltomaa, Marit Korkman, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Lisätiedot

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA Annika Kiuru Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2005 TIIVISTELMÄ Tietokonepelien

Lisätiedot

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Marianne Korteikko SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden haastattelu- ja havainnointitutkimus Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin

Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki. Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai ARVIOINKO? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin Marja Kokkonen, Saara Laakso ja Anni Piikki Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Pro gradu tutkielma Elina Kylmäniemi 0233741 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kielistrategia päiväkotien käyttöön

Kielistrategia päiväkotien käyttöön Kielistrategia päiväkotien käyttöön Svenska kulturfonden käynnisti kesäkuussa 2004 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kielistrategia ruotsinkielisiä päiväkoteja varten. Tavoitteena oli antaa kielellistä

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä

LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA. Lasten koulun aloituksen edistämisestä LASTEN KOULUVALMIUDET LASTENTARHAN- JA LUOKANOPETTAJIEN NÄKÖKULMASTA Lasten koulun aloituksen edistämisestä Janne Hellsten Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari Maaliskuu 2004 1 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Oma oppimisvalmentaja. Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä Seija Haapasalo Johanna Korkeamäki Heidi Laurila

Lisätiedot

SUOMI-RUOTSI -KAKSIKIELISTEN 5 6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO

SUOMI-RUOTSI -KAKSIKIELISTEN 5 6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO SUOMI-RUOTSI -KAKSIKIELISTEN 5 6-VUOTIAIDEN LASTEN SANASTO Eeva-Maria Kovalainen Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Eeva-Maria Kovalainen TIIVISTELMÄ Pro

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot