Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen"

Transkriptio

1 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3

2

3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opas yritysten omistajanvaihdosten edistämisestä ja tukemisesta EU:n rakennerahastojen avulla

4 4 Tämä opas on Euroopan komission tuottama ja perustuu tietoihin, joita on saatu lukuisien alalla toteutettujen hankkeiden ja tutkimusten yhteydessä. Euroopan komission virkamiehet ovat ohjanneet oppaan laatimista, mutta siinä esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Euroopan komission kantaa. Lisätietoja: Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Yksikkö D.1: Yrittäjyys 2020 Sähköposti: www-sivut: Tämä opas on käännetty useille Euroopan unionin kielille. Käännökset ovat saatavilla osoitteessa Suomenkielisen käännöksen on tarkistanut Juha Tall. Tämän oppaan tarkoituksena on välittää tietoa EU:n rakennerahastojen käytöstä. Oppaan julkaisija tai laatijat eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti vastuussa oppaassa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai kattavuudesta. EU:n rakennerahastojen käyttöä koskevat yksittäiset hakemukset on aina arvioitava niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat voimassa hakemuksen jättämispäivänä kyseisessä maassa. Tämä opas on osa laajempaa sarjaa. Tähän mennessä on julkaistu seuraavat oppaat: Nro 1: Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Nro 2: Standardien hyödyntäminen kasvun, kilpailukyvyn ja innovoinnin tukemisessa Nro 3: Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Nro 4: Opas palvelualan innovoinnista. Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei ole vastuussa siitä, miten tässä julkaisussa olevia tietoja käytetään, eikä mahdollisista virheistä, joita julkaisussa voi esiintyä huolellisesta valmistelusta ja tarkastamisesta huolimatta. Tämä julkaisu ei välttämättä edusta Euroopan komission näkemystä tai kantaa. ISBN DOI /44110 Euroopan unioni, Painettu Belgiassa. Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan, ellei muuta ole ilmoitettu. Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun aineiston käyttöä/jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden haltijalta/haltijoilta.

5 5 Esipuhe Yrityksen perustamisen ja kasvun jälkeen yrityksen omistajanvaihdos on kolmas ratkaiseva vaihe sen elinkaaressa. Siihen liittyy monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä, mutta siinä on kyse myös arvon määrittämisestä, uuden omistajan löytämisestä ja yrityksen johtajuuden siirtämisestä. Se on pitkä prosessi, jota on valmisteltava kunnolla. Liian monet elinkelpoiset yritykset lopettavat toimintansa sen vuoksi, että näihin seikkoihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Näiden yritysten mukana niiden taloudellinen ympäristö menettää monia laadukkaita työpaikkoja. Uusien yritysten perustamisen kannustamiseen on kiinnitetty paljon huomiota, mutta on myös tärkeää varmistaa olemassa olevien kannattavien yritysten toiminnan jatkuminen ja kasvu. Poliittiset päättäjät unohtavat usein, että uuden yrityksen perustaminen ei ole ainoa tapa varmistaa työpaikkoja. Yksittäisten yritysten toiminnan alueellisen ulottuvuuden vuoksi rakennerahastoilla olisi oltava tärkeä asema tuettaessa konkreettisia hankkeita, joilla pyritään parantamaan yritysten omistajanvaihdosten toteuttamista. Tässä oppaassa ehdotetaan asiaankuuluvia toimia, joita voitaisiin toteuttaa aluetasolla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Suosittelemme tätä opasta aluetason poliittisille päättäjille, sidosryhmille ja hallintoviranomaisille ja toivomme, että se kannustaa toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla annetaan lisätukea aluekehitystä hyödyttäville onnistuneille yritysten omistajanvaihdoksille. Antonio Tajani Euroopan komission varapuheenjohtaja Teollisuus- ja yritystoiminta Johannes Hahn Euroopan komission jäsen Aluepolitiikka

6 6

7 7 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Oppaan tarkoitus Mitä yrityksen omistajanvaihdos on? Yritysten omistajanvaihdosten merkitys Miksi koheesiopolitiikalla olisi tuettava yritysten omistajanvaihdoksia? Toteutettavia toimia Viitekehys Yrityksen omistajanvaihdosta koskevan mallin haasteet ja esteet Tavoitteiden kohtaaminen Luottamuksen rakentaminen Tunnepohjaiset ja psykologiset ongelmat Koulutukseen, neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen sisällytettävät oikeudelliset seikat Mitä on tehty? Mitä on tehtävä? Tuki ja tietoisuuden lisääminen Omistajanvaihdoksia suosivat säädökset ja järjestelmällinen seuranta Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus Yritysten neuvontapalvelut Avoimien markkinoiden luominen yritysten omistajanvaihdoksille Hyvät käytännöt Tietoisuutta lisäävät toimenpiteet Neuvonta ja mentorointi Myyjien ja ostajien yhteensaattaminen Rahoitus Muita esimerkkejä hyvistä toimintatavoista...35

8 8

9 9 Tiivistelmä 1.1 Oppaan tarkoitus Rakennerahastoilla olisi oltava tärkeä asema tuettaessa konkreettisia hankkeita, joilla pyritään parantamaan yritysten omistajanvaihdoksia. Tämän asiakirjan tarkoituksena on sen vuoksi esitellä tehokkaita toimia, joita voitaisiin toteuttaa kaikissa maissa ja kaikilla alueilla EU:n rakennerahastojen tuella. Opas on tarkoitettu alueellisen tason poliittisille päättäjille ja hallintoviranomaisille. Tässä oppaassa käsitellään yritysten omistajanvaihdosten edistämiseksi EU:ssa rakennerahaston avulla toteutettavien julkisten toimien tarvetta ja mahdollisia myönteisiä vaikutuksia luodaan katsaus komission ja jäsenvaltioiden jo toteuttamiin toimiin kuvataan esimerkkejä yritysten omistajanvaihdoksia tukeviksi toimiksi luetellaan useita esimerkkejä hyvistä käytännöistä rakennerahastojen toimenpideohjelmiin mahdollisesti sisällytettävien toimenpiteiden inspiroimiseksi. 1.2 Mitä yrityksen omistajanvaihdos on? Tässä oppaassa yrityksen omistajanvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistajuuden siirtämistä toiselle henkilölle tai yritykselle kohdeyrityksen olemassaolon ja liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Tämä voi tapahtua perheen sisällä tapahtuvalla omistajanvaihdoksella (ns. sukupolvenvaihdos), ns. management buy-out -operaatiolla (myyminen perheen ulkopuoliselle yrityksen johdolle/ työntekijöille) tai myymällä yritys ulkopuolisille henkilöille tai olemassa oleville yrityksille, yritysostot ja fuusiot mukaan luettuna 1. Useimmissa pienissä ja monissa keskisuurissa yrityksissä omistuksen vaihtuminen tapahtuu rinnan johtotehtävien vaihdon kanssa. Osakeyhtiöiden kohdalla 51 prosentin omistusosuuden siirtoa voidaan pitää yrityksen omis- 1. Pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleen asiantuntijaryhmän loppuraportti, Euroopan komissio - toukokuu 2002.

10 10 tajanvaihdoksena. Julkisissa osakeyhtiöissä, jotka ovat enimmäkseen suuria yrityksiä ja joissa omistajuus ja johtotehtävät on eriytetty, tässä raportissa tarkoitettuja omistajanvaihdoksia ei tapahdu, vaan niissä omistuksen vaihtumisen luonne on erilainen. Eräissä tapauksissa yritykset myydään tai ostetaan vain rakennuksen tai sijaintipaikan käyttömahdollisuuden vuoksi, ja varsinaista liiketoimintaa ei jatketa. Tätä ei voida pitää tässä raportissa tarkoitettuna yrityksen omistajanvaihdoksena. Lisäksi monien yritysten liiketoimintoja ei voida siirtää uuteen omistukseen. Tämä voi johtua useista syistä, kuten huonosta tuottopotentiaalista tai konkurssista. Joissain tapauksissa yrittäjät lopettavat mieluummin yrityksen kuin myyvät sen tai yrittäjä ei ehkä pysty löytämään yritykselle ostajaa (jatkajaa). Yrityksen omistajanvaihdoksen käynnistäjänä on yhä hyvin usein yrittäjän siirtyminen eläkkeelle. Eläkkeelle jääminen on kuitenkin vain yksi yritysten omistajanvaihdosten syy. Aikaisemmin tapahtuvien yritysten omistajanvaihdosten syitä ovat henkilökohtaiset päätökset (aikainen eläkkeelle siirtyminen, ammatinvaihto jne.), muuttuva kilpailuympäristö (muuttuvat markkinat, uudet tuotteet, uudet jakelukanavat jne.) ja henkilökohtaiset elämäntapahtumat (avioero, sairaus, kuolema jne.), joilla myös on merkittävä rooli. 1.3 Yritysten omistajanvaihdosten merkitys Komission pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksista 7. joulukuuta 1994 antamassa suosituksessa ja sen samasta aiheesta 28. maaliskuuta 1998 antamassa tiedonannossa keskityttiin pitkälti perintö-, lahja- ja tuloverotukseen. Lähinnä on keskitytty perheen sisällä tapahtuviin omistajanvaihdoksiin, joiden tärkeimpänä syynä on yrittäjän ikä. Tämä käyttäytymismalli näyttää olevan muuttumassa. Vuonna 2006 annetussa Euroopan komission tiedonannossa Omistajanvaihdos jatkuvuutta uudella alulla muistutetaan jäsenvaltioita yritysten omistajanvaihdosten asianmukaisten edellytysten merkityksestä. Vanhojen yritysten tietty lopettamisaste ja niiden korvaaminen uusilla yrityksillä eivät ole ristiriidassa kasvavan innovoivan talouden kanssa. Kaikkien yritysten omistusta ei voi vaihtaa. Lisäksi yrityksen omistajanvaihdos on vaikeampaa pienyrityksissä ja yrityksissä, joissa nykyisellä omistajalla on hallitseva rooli. Yritysten omistajanvaihdokset ovat normaaleja niin yrityksen kuin yrittäjän elinkaaressa. Yksittäisten jäsenvaltioiden välisistä eroista huolimatta kaikissa jäsenvaltioissa voidaan havaita seuraavat samat suuntaukset 2 : Yritysten omistajanvaihdosten merkitys poliittisena kysymyksenä kasvaa niiden suuren ja seuraavien kymmenen vuoden aikana edelleen kasvavan määrän vuoksi. Yhä useammat yritysten omistajanvaihdokset toteutetaan perheen ulkopuolella kolmansille osapuolille. Yhä useammat yrittäjät pysyvät samassa yrityksessä vain vähän aikaa eivätkä elinikäisesti. Henkilökohtaiset päätökset (aikainen eläkkeelle siirtyminen, ammatinvaihto, kiinnostuksen kohteiden tai perhetilanteen muuttuminen jne.), muuttuva kilpailuympäristö (muuttuvat markkinat, uudet tuotteet, uudet jakelukanavat jne.) ovat iän lisäksi yhä useammin yritysten omistajanvaihdoksia laukaisevia syitä. Useimmissa valtioissa ei ole saatavilla tilastoja yritysten omistajanvaihdoksista, ja jos on, niissä käytettävät määritelmät vaihtelevat huomattavasti. Luotettavien kuvaavien (mitä on tapahtunut) ja ennustavien tietojen (mitä odotetaan tapahtuvan) puute yritysten omistajanvaihdoksista on johtanut siihen, että hallituksilla ei ole tukea erityisten yritysten omistajanvaihdoksia helpottavien toimien laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on selvää, että luomalla yhteinen lähestymistapa ja yhteiset metodologiset välineet ja indikaattorit, jotka johtavat 2. 2 Pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleen asiantuntijaryhmän loppuraportti, Euroopan komissio toukokuu 2002.

11 11 varsinaiseen eurooppalaisten yritysten omistajanvaihdosten yhteiseen seurantamekanismiin, on mahdollista luoda paljon lisäarvoa. 1.4 Miksi koheesiopolitiikalla olisi tuettava yritysten omistajanvaihdoksia? Uransa alkuvaiheessa olevien yrittäjien osalta unohdetaan usein, että uuden yrityksen perustaminen ei ole ainoa tapa ruveta yrittäjäksi. Joka vuosi tuhannet pienyritykset lopettavat toimintansa, kun niiden omistajat siirtyvät eläkkeelle tai etsivät uusia haasteita, mutta eivät pysty löytämään ketään, joka jatkaisi yrityksen toimintaa. Kitkattoman vaihdoksen varmistaminen on pitkä ja joskus monimutkainen prosessi, mutta sen yksinkertaistaminen vähentäisi huomattavasti haaskausta osaamisen, työpaikkojen, markkina-asemien ja liikearvon menettämistä yrityksen lopettaessa toimintansa. Olemassa olevat yritykset säilyttävät keskimäärin viisi työpaikkaa, kun taas uudet yritykset luovat keskimäärin kaksi työpaikkaa. Lisäksi omistusta vaihtaneiden yritysten onnistumisaste (toimivat omistajanvaihdoksen jälkeen pitempään) on korkeampi kuin uusien yritysten. Koska EU:ssa omistusta vaihtaa vuosittain arviolta yritystä, joissa on kaksi miljoonaa työpaikkaa, EU:n on helpotettava yritysten omistajanvaihdoksia ja kehitettävä tehokkaampia tukipalveluja. Vuonna 2011 julkaistussa komission tutkimuksessa Business Dynamics, jossa mitattiin epäonnistuneiden omistajanvaihdosten vaikutusta työpaikkojen luomiseen ja yritysten perustamiseen Euroopassa, esitettiin päätelmänä, että Eurooppa menettää vuosittain noin yritystä ja niiden työpaikkaa pelkästään epäonnistuneiden yritysten omistajanvaihdosten vuoksi. Pienimmät yritykset ovat altteimpia epäonnistuneille omistajanvaihdoksille, koska ne ovat usein tiiviisti sidoksissa omistajansa osaamiseen ja persoonallisuuteen, joita ei ole helppo siirtää uudessa omistuksessa olevaan liiketoimintaan. Lisäksi pienimpien yritysten arvon määrittäminen on usein mahdotonta. Niiden aineelliset varat ovat vähäisiä ja arvokkainta yrityksessä on yrittäjä itse. Yrityksen koon lisäksi myös sen oikeudellinen muoto ja ikä ovat kaksi muuta haavoittuvuutta lisäävää tekijää. 1.5 Toteutettavia toimia Koska yritysten omistajanvaihdokset ovat Euroopan talouden kannalta tärkeitä, niiden edistämiseksi voitaisiin toteuttaa seuraavia toimia: 3 Tietoisuuden lisääminen: Yksi tärkeimmistä yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvien ongelmien syistä on se, että omistajanvaihdosprosessin suunnittelu on aloitettu liian myöhään. Tietoisuuden lisääminen tarpeesta valmistella omistajanvaihdosta hyvissä ajoin etukäteen on näin ollen onnistuneen omistajanvaihdoksen lähtökohta. Omistajanvaihdosten kannalta paremman säädösympäristön luominen: Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen edellyttää oikeanlaista säädösympäristöä. Euroopan komissio käsitteli tätä teemaa suosituksessaan pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksista. 4 Se kehotti jäsenvaltioita parantamaan yritysten omistajanvaihdosten oikeudellista ja verotuksellista toimintaympäristöä. Suosituksen täytäntöönpanossa on jo edistytty jonkin verran, mutta tehtävää on vielä jäljellä. Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus: Omistajaa vaihtavat yritykset ovat omistajanvaihdoksen tapahtuessa yleensä suurempia kuin uudet yritykset perustamisvaiheessa. Jo toimivan yrityksen ostaminen edellyttää siksi usein enemmän pääomaa kuin uuden yrityksen perustaminen. Kestoltaan rajalliset tuetut lainat (edulliset korot), takuut ja erilaiset osakepääoman muodot voisivat tehdä yritysten omistajanvaihdoksista helpompia useammille mahdollisille yritystoiminnan ostajille ja jatkajille. Yritysten neuvontapalvelujen perustaminen: Koska yritysten omistajanvaihdoksiin liittyy monitahoisia ongelmia, kuten omistajanvaihdosta koskeva lainsäädäntö, verotus, yrityksen valmistelu myyntiä varten, hinta-arviointi, prosessin toteuttamiseksi tarvitaan neuvoja yrityskonsulttien, verotarkastajien, lakimiesten, kirjanpitäjien, pankkien ja notaarien kaltaisilta asiantuntijoilta. 3. A good practice guide of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership, Euroopan komissio Komission suositus pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksesta, EYVL L 385, , s. 14.

12 12 Avoimien markkinoiden luominen yritysten omistajanvaihdoksille: Yhä useammat yritysten omistajanvaihdokset toteutetaan kolmansille osapuolille. Tästä syystä on erityisen tärkeää helpottaa ostajien ja myyjien yhteensaattamista. Pienten yritysten osto- ja myyntimarkkinat eivät kuitenkaan aina ole avoimia. Monet mahdolliset ostajat ja myyjät on luetteloitu yksittäisten kirjanpitäjien, pankkien ja konsulttien tiedostoihin. Näiden tiedostojen rajallinen laajuus rajoittaa sopivien kontaktien syntymisen mahdollisuutta.

13 13 VIITEKEHYS 2.1 Yrityksen omistajanvaihdosta koskevan mallin haasteet ja esteet Yrityksen omistajanvaihdos on monimutkainen prosessi, johon liittyy paljon muutakin kuin vain omistajuuden oikeudellinen siirto vastineeksi kauppahinnan maksamisesta. Omistajanvaihdoksen onnistuminen edellyttää monien sellaisten ongelmien selvittämistä, joista osa on luonteeltaan tunneperäisiä ja psykologisia. Omistajanvaihdoksiin liittyy monia merkittäviä erityispiirteitä, joiden vuoksi ne eroavat useimpien muiden omaisuustyyppien myynnistä (tai lahjoittamisesta). Perinteisesti yleisin ratkaisu näihin ongelmiin oli perheensisäinen omistajanvaihdos seuraavalle sukupolvelle. 5 Ihannetapauksessa perhepiiri, olemassa oleva suhdeverkosto, luottamus ja yhteinen tieto yritystoiminnasta helpottivat omaisuuden, tiedon, osaamisen, liikesuhteiden yms. taloudellista siirtoa Omistajanvaihdoksesta aiheutuu joitakin vaihdantakustannuksia, jotka saattavat heikentää merkittävästi omistajaa vaihtavan yrityksen arvoa tai jopa estää kattavien yrityskauppamarkkinoiden syntymisen. Perheensisäisissä sukupolvenvaihdoksissa kustannuksia voidaan usein vähentää siinä määrin, että omistajanvaihdos on mahdollinen ja tuloksellinen. On toki olemassa tapauksia, joissa vääristyneet perhesuhteet saattavat haitata yrityksen sukupolvenvaihdosta. Perheet ovat sosiaalisia ryhmiä, joilla on omat ongelmansa ja joissa onnistunut sukupolvenvaihdos ei aina ole mahdollista. 6 Perheensisäistä omistajanvaihdosta saattavat vaikeuttaa myös muut tekijät, kuten tietyt teollisuudenalalle tai toimialalle ominaiset ongelmat. 7 Vuonna 2010 tehdyn Business Dynamics -tutkimuksen perusteella on mahdollista asettaa tärkeysjärjestykseen tekijät, jotka altistavat yritykset omistajanvaihdoksen epäonnistumiselle: 5. Ks. esim. Bjuggren, Per-Olof ja Sund, Lars-Göran (2002), A Transaction Cost Rationale for Transition of the Firm within the Family, in: Small Business Economics, vol. 19, s Ks. yleiskatsaus teoksessa Handler, Wendy C. (1994), Succession in Family Business: A Review of the Research, in: Family Business Review, vol. VII, nro 2, s Ks. esim. Getz, Donald ja Petersen, Tage (2004), Identifying Industry-Specific Barriers to Inheritance in Small Family Businesses, in: Family Business Review, vol. 17, nro 3, s (18).

14 14 Taloudelliset tunnusluvut [yrityksen korkea velkaantumisaste] Yrityksen ikä [alle kolme vuotta] Yrityksen koko [mikroyritykset] Oikeudellinen muoto [yksityinen yritys] Toimiala [rakentaminen] Taloudelliset tunnusluvut [voittokerroin] Toimiala [kauppa] Oikeudellinen muoto [henkilöyhtiö] Toimiala [hotellit ja ravintolat] Yrityksen koko [pienyritykset] Yrityksen ikä [3 5 vuotta] Toimiala [kuljetus ja tietoliikenne] Toimiala [kiinteistöalan toiminta, vuokraustoiminta sekä liiketoiminta] Toimiala [teollisuus] Kuka yrityksen ostaa? [omistajanvaihdokset yksittäisille ostajille] Kuka yrityksen ostaa? [omistajanvaihdokset työntekijöille] Kuka yrityksen ostaa? [omistajanvaihdokset perheenjäsenille] Kuka yrityksen ostaa? [omistajanvaihdokset toisille yrityksille] Yrityksen koko [keskisuuret yritykset] Yrityksen ikä [5 10 vuotta] Oikeudellinen muoto [osakeyhtiöt] Yrityksen ikä [yli 10 vuotta] Vastausluokka Korkea Keskitaso Matala 1,95 2,16 2,20 2,24 2,42 2,48 2,66 2,66 2,68 2,69 2,74 2,78 2,86 2,87 2,87 2,92 3,03 3,08 3,10 3,14 3,24 3,32 Lähde: Business Dynamics -tutkimus vuodelta 2010 Huomautus 1 : Tiedot perustuvat yksinomaan tutkimuksen vastaajien näkemyksiin ja käsityksiin. Huomautus 2 : Vastaajia pyydettiin vastaamaan seuraavaan kysymykseen: Merkitse, mitkä tekijät altistavat yrityksiä yrityksen omistajanvaihdoksen epäonnistumiselle (1: hyvin kielteinen vaikutus, 2: kielteinen vaikutus, 3: myönteinen vaikutus, 4: hyvin myönteinen vaikutus, 0: ei vaikutusta). Mitä pienempi luku, sitä enemmän tekijä lisää pk-yritysten epäonnistumisen riskiä. Kaaviossa esitetään vastausten keskiarvo. Yritysten omistajanvaihdoksiin liittyvät erityispiirteet voidaan ryhmitellä seuraaviin neljään pääryhmään: 8 1) ostajien ja myyjien tavoitteiden kohtaaminen 2) luottamuksen rakentaminen (hallussa olevaan tietoon liittyvä epätasapaino) 3) tunnepohjaiset ja psykologiset ongelmat 4) tekniset ongelmat Tavoitteiden kohtaaminen Useimmat yritykset ovat monella tapaa ainutlaatuisia, ja se mikä soveltui entiselle omistajalle, ei ehkä ole potentiaalisen ostajan tai jatkajan mieleen. Vaikka tarkasteltaisiin vain yrityksen olennaisimpia piirteitä, kuten toimialaa tai kokoa, voi silti olla hankalaa löytää potentiaalinen ostaja ja potentiaalinen myyjä samalta alueelta ja samalla hetkellä. 9 Valtaosa yrittäjän urasta kiinnostuneista perustaa mieluummin uuden yrityksen kuin jatkaa aiemmin toiminutta yritystä. Yrittäjäksi ryhtymistä koskeva päätös perustuu (lukuun ottamatta ehkä tilanteita, joissa yritys on perustettu työttömyystilanteessa tai vastaavissa olosuhteissa) vain osittain puhtaasti taloudellisiin syihin. Itsensä toteuttamisella ja idean konkretisoitumisella on myös oma osuutensa. Vuonna 2004 toteutetun Flash Eurobarometrin mukaan 53 prosenttia eurooppalaisista perustaa mieluummin uuden yrityksen ja vain 29 prosenttia on halukas jatkamaan aiemmin toiminutta yritystä. 10 Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin yrityksen perustaminen antaa uudelle yrittäjälle vapaat kädet muokata yrityksensä juuri sellaiseksi kuin haluaa. Yrityksen perustaja pystyy vapaammin määrittämään yritystä koskevat perusominaisuudet, mutta sen lisäksi hänen on helpompi vastata henkilökohtaisiin tarpeisiinsa, kuten yrityksen sijoittamiseen lähelle asuinpaikkaa. Toinen syy on se, että yrityksen perustamiseen tarvitaan usein vähemmän rahoitusta kuin yritysostoon. Joidenkin arvioiden mukaan toiminnassa olevan yrityksen osto edellyttää 60 prosenttia enemmän investointeja kuin yrityksen perustaminen. 11 Yrityksen omistajalla ja potentiaalisella myyjällä ei juuri ole muita vaihtoehtoja kuin yrityksen myyminen. Jos yritystä ei voi sukupolvenvaihdoksen kautta siirtää perheenjäsenelle, toinen vaihtoehto koko yrityksen myymiselle voi olla yritystoiminnan alas ajaminen osa osalta. Huono puoli on tietenkin se, että huomattava osa arvosta asiakassuhteet jne. menetetään. Tästä syystä yrityskauppatietokannoissa tarjonta- ja kysyntäpuoli ovat usein erisuuruisia. Tietokannoissa on yleensä enemmän tarjolla olevia yrityksiä (2/3 ilmoituksista) kuin yritystä aktiivisesti etsiviä henkilöitä (1/3 ilmoituksista). 8. Fostering Transparent Marketplaces for the Transfer of Businesses in Europe Asiantuntijaryhmän raportti, Euroopan komissio Fostering Transparent Marketplaces for the Transfer of Businesses in Europe Asiantuntijaryhmän raportti, Euroopan komissio Flash Eurobarometri, yrittäjyys. Yhdysvalloissa tulokset ovat samansuuntaisia: 54 prosenttia väestöstä perustaa mieluummin oman yrityksen ja 30 prosenttia jatkaa mieluummin toiminnassa ollutta yritystä. Euroopan maiden välillä on kuitenkin suuria eroja: ääripäät ovat Kreikka (66 prosenttia perustaa mieluummin oman yrityksen) ja Tšekki (32 perustaa mieluummin oman yrityksen). 11. Deutsche Ausgleichsbank, joka siteeraa seuraavaa: Euroopan komissio (1997), European Forum on the Transfer of Business, s. 5

15 Luottamuksen rakentaminen Yritysten (erityisesti pienempien yritysten) ostajien ja myyjien hallussa olevan tiedon määrä on usein hyvin eritasoinen eli omistaja tietää paljon enemmän yrityksensä hyvistä ja huonoista puolista kuin potentiaalinen ostaja. Yrityksen omistajanvaihdoksen ehdoista neuvoteltaessa on myyjän etujen mukaista liioitella hyviä puolia ja vähätellä ongelmia. Jatkaja, joka tietää tämän, ei välttämättä luota omistajan antamiin tietoihin. 12 Perinteinen ratkaisu epäsymmetriseen tietoon liittyviin ongelmiin on maine. Myyjän ei hyödynnä tietoihinsa liittyvää etua ei, koska se saattaa vaarantaa myöhemmät liiketoimintamahdollisuudet. Myyjä välittää maineestaan kuitenkin vain, jos hänellä on tulevia liiketoimia, jotka saattavat kärsiä hänen hankkimastaan huonosta maineesta. Omistajanvaihdoksissa näin ei kovin usein ole, sillä omistajanvaihdoksen jälkeen entinen omistaja saattaa jäädä eläkkeelle. Luottamuksen rakentamista vaikeuttaa myös se, että potentiaaliset myyjät eivät yleensä halua kovin laajaan tietoon sitä, että yritys on myytävänä. Tästä syystä ilmoitukset tietokannoissa ovat melko yleisluonteisia ja epämääräisiä. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että ilmoitus ei ole kovin houkutteleva potentiaalisten ostajien näkökulmasta, sillä he haluavat usein saada kunnollisen käsityksen ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Useimmissa tapauksissa omistajanvaihdosasiantuntija voi yrittää vakuuttaa yrittäjän siitä, että tietoa tarvitaan jonkin verran ilmoituksen houkuttelevuuden varmistamiseksi. Epäsymmetriseen tietoon ja luottamukseen liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan koske pelkästään potentiaalisten ostajien ja myyjien välistä suhdetta, vaan myös välittäjäorganisaatioita. Esimerkiksi internetissä toimivan kauppapaikan potentiaaliset ilmoittajat eivät aina luota tietokannan ylläpidosta vastaaviin tahoihin. Monet yrittäjät pelkäävät, etteivät tiedot pysy luottamuksellisina, jos he kertovat ilmoituksissa tietoa yrityksestään. Mahdollisia yritysvälittäjiä epäillään joskus keskittymisestä nopean voiton tavoitteluun eikä niinkään hyvien potentiaalisen ostajien etsimiseen Tunnepohjaiset ja psykologiset ongelmat Monet yrittäjät, varsinkin ne, jotka ovat perustaneet yrityksensä ja kehittäneet sitä monien vuosien ajan, ovat hyvin vastahakoisia luopumaan yrityksestään ja aloittamaan omistajanvaihdoksen valmistelua. Osaamisen ja taitojen siirto tapahtuu hyvin myöhään tai ei lainkaan. Tämän tuloksena omistajanvaihdos on usein riittämättömästi valmisteltu. Tämä ei ole vain yrityksestä luopuvan yrittäjän ongelma, vaan vaikuttaa rajoittavasti myös ostajan tai jatkajan tai heidän läheisimpien yhteistyökumppaniensa käytettävissä olevaan valmisteluaikaan. 13 Suunnittelun ja avoimuuden puutteella voi olla varsin dramaattisia ja vakavia vaikutuksia yrityksen toiminnan jatkuvuuteen odottamattomissa tilanteissa (sairaus, onnettomuus, kuolema). Näin on erityisesti sellaisissa pienyrityksissä, joissa yrittäjä kantaa kaiken vastuun yrityksestä eikä yrityksen tulevaisuutta ole juuri suunniteltu. Ongelmia voi syntyä myös, jos sekä myyjä että ostaja molemmat ovat vastuussa. Yrityksen omistajalle (myyjälle) omistuksen vaihdon kohteena oleva yritys on usein ollut elämäntyö. Sen vuoksi hän liittää yritykseen todennäköisesti puhtaasti tunnepitoista arvoa ja vaatii jossakin määrin korvausta sen menetyksestä. Ostaja ei kuitenkaan ole halukas maksamaan siitä, koska tällaista arvoa ei sen luonteen vuoksi voi siirtää hänelle. Tämä tunnearvo yksinkertaisesti häviää jossakin määrin yrityksen omistajanvaihdoksessa. 14 Tunnearvon menetys voi olla pienempi vain siinä tapauksessa, että myyjällä on henkisiä siteitä ostajaan tai toisin sanoen, jos ostajan ja myyjän tavoitteet ovat osittain yhteneviä. Tällaisia yhteen kietoutuneita tavoitteita voi olla vanhemman ja lapsen välillä, mutta ne ovat mahdollisia myös myyjän ja ulkopuolisen ostajan välillä. Siinä tapauksessa heidän on tultava toimeen myös tunnepohjaisella, psykologisella tasolla, eikä vain yritystoiminnan tasolla, ja entisen omistajan on saatava varmuus siitä, että hänen yrityksensä siirtyy hyviin käsiin. 12. Fostering Transparent Marketplaces for the Transfer of Businesses in Europe Asiantuntijaryhmän raportti, Euroopan komissio Pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleen asiantuntijaryhmän loppuraportti, Euroopan komissio toukokuu Fostering Transparent Marketplaces for the Transfer of Businesses in Europe Asiantuntijaryhmän raportti, Euroopan komissio 2006.

16 16 Pitkät opastuskaudet, joiden aikana entinen omistaja luopuu yrityksestä vähä vähältä, voivat auttaa rakentamaan ostajan ja myyjän välistä luottamusta ja siirtämään myös yrityksen tunnearvoa ainakin jossakin määrin. Myös yrityksen koko vaikuttaa siihen, miten se johtaa yrityksen omistajanvaihdokseen liittyviä ongelmia. Suurten yritysten omistajat saavat nykyisin helpommin ja useammin apua asiantuntijoilta, jotka voivat antaa heille räätälöityjä ehdotuksia omistajanvaihdosprosessiin liittyvistä eri näkökohdista (oikeudelliset, verotusta koskevat, taloudelliset ja johtamiseen liittyvät kysymykset). Näyttää siltä, että suurissa yrityksissä henkilöiden välisiin ja psykologisiin seikkoihin kiinnitetään vähemmän huomiota, koska omistajanvaihdoksen taloudellisten ja rahoituksellisten vaikutusten merkitys menee usein niiden edelle tai jättää ne täysin alleen. Näihin seikkoihin olisi kuitenkin puututtava, ja on hyvin tärkeää saada omistajat tietoisiksi omistajanvaihdosprosessin suunnittelun merkityksestä. 15 Suuremmissa yrityksissä liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnointi on usein joidenkin valittujen johtajien vastuulla osana integroitua ja normaalia ennakoivan hallinnon ja tulevaisuuden suunnittelun prosessia. Tällaisissa yrityksissä omistajanvaihdosta pidetään eräällä tapaa yhtenä yrityksen muutosprosesseista. Näin ollen se katsotaan osaksi yrityksen liiketoimintaa ja sitä johdetaan yhtenä tai useampana johtamisen osa-alueena. Pienten yritysten omistajat ovat useammin tietämättömiä yrityksensä jatkuvuutta koskevasta ongelmasta. He pitävät yritystään yleensä osana itseään. Koska heillä on täysi työ jokapäiväisen toiminnan hoitamisessa, he eivät tavallisesti voi tai halua huolehtia riittävästi yrityksensä omistajanvaihdoksen suunnittelusta. Tarkemmin sanoen he eivät suunnittele sen tekemistä järjestelmällisen suunnitelman tai toimenpideohjelman mukaan, koska he eivät aina ole tietoisia sen keskeisestä merkityksestä Tämä psykologinen ongelma on hyvin merkittävä, koska se estää heitä ottamasta ensimmäistä askelta. Ensimmäinen askel on ongelman tiedostaminen. Sen jälkeen he voivat analysoida järjestelmällisesti tilannetta suunnitellakseen omistajanvaihdosta ja yrityksen toiminnan jatkuvuutta oikeita työkaluja käyttäen Koulutukseen, neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen sisällytettävät oikeudelliset seikat Yrityksen omistajanvaihdokseen liittyy erilaisten omaisuuserien, kuten koneiden, kiinteän omaisuuden, autojen jne. siirtämistä. Niistä jokaista saattaa koskea erilaiset säännöt. Monimutkaisuutta lisäävät myös omaisuuserien siirtoon liittyvät erilaiset verosäännökset. Lisäksi usein mukana on enemmän kuin kaksi osapuolta. Yrityksen omistajanvaihdos ei ole pelkästään myyjän ja ostajan välinen kauppa. Myyjän perheellä voi olla sanansa sanottavanaan, ja kuviossa saattaa olla myös esimerkiksi luottolaitoksia, jotka rahoittavat omistajanvaihdoksen. Jotkin yrityksen omaisuuserät, kuten koneet, toimituserät ja rahoitusvarat, voidaan siirtää melko yksinkertaisella tavalla, mutta yrityksen omistajanvaihdoksessa siirretään myös ei-konkreettista omaisuutta, kuten omistajan osaamista (tieto markkinoista, kilpailijoista, asiakkaista, työntekijöistä, teknologiasta jne.), ihmissuhteita (suhteet asiakkaisiin, työntekijöihin jne.), määräysvaltaa ja yrityksen maine. 16 Toiminnassa olevalle yritykselle kauppahinnan määrittäminen ja siitä sopiminen voi olla hyvin vaikea ongelma, jossa ulkoinen asiantuntija-apu voi olla tarpeen. Myös kansallinen lainsäädäntö, varsinkin yhtiöoikeus, verotus ja hallinnolliset muodollisuudet, aiheuttavat esteitä. Tämäntyyppisiä ongelmia ovat esimerkiksi korkeat perintö- ja lahjaverot, rahoitus, yrityksen oikeudellisen muodon muuttamisen estävät säädökset omistajanvaihdoksen valmisteluvaiheessa sekä henkilöyhtiöiden omistajanvaihdoksen estävät säädökset yhden osakkaan kuollessa tai siirtyessä eläkkeelle Pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleen asiantuntijaryhmän loppuraportti, Euroopan komissio toukokuu Sama kuin edellä. 17. Pienten ja keskisuurten yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleen asiantuntijaryhmän loppuraportti, Euroopan komissio toukokuu 2002.

17 Mitä on tehty? Yrityksen omistajanvaihdos on yksi Euroopan komission yrityspolitiikan keskeisistä aiheista. Joulukuun 7. päivänä 1994 hyväksyttiin muodollinen, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) omistajanvaihdoksia koskeva Euroopan komission suositus jäsenvaltioille. 18 Suosituksessa kehotettiin jäsenvaltioita parantamaan yrityksen omistajanvaihdoksen oikeudellisia ja verotuksellisia olosuhteita, lisäämään tietoisuutta ja tarjoamaan tukea yritysten omistajanvaihdoksille. Suosituksessa ehdotettiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä 19 tietoisuuden lisääminen yrittäjien keskuudessa ja heidän kannustamisensa valmistelemaan omistajanvaihdosta hyvissä ajoin ennakolta yritysten taloudellisen toimintaympäristön parantaminen luomalla niille yritysten omistajanvaihdoksiin soveltuvia välineitä yritysten mahdollisuus ottaa sopivin oikeudellinen muoto omistajanvaihdoksen valmistelemiseksi esimerkiksi muuntautumalla yksinkertaistetuiksi osakeyhtiöiksi henkilöyhtiöiden ja yksityisyritysten omistajanvaihdosten varmistaminen kun joku yhtiökumppaneista tai yrityksen omistaja kuolee perintö- ja lahjaverotuksen keventäminen kolmansille osapuolille suoritettavien omistajanvaihdosten kannustaminen esimerkiksi edistämällä omistajanvaihdoksia työntekijöille verotusjärjestelmän avulla. Maaliskuussa 1998 annetun komission tiedonannon jälkeen komissio jatkoi työtään antamalla käytännön tukea yritysten omistajanvaihdoksille. Myöhemmin samana vuonna julkaistiin ehdotuspyyntö. Tavoitteena oli yhteisrahoittaa hankkeita, joilla lisättäisiin tietoisuutta yritysten omistajanvaihdoksista tai tarjottaisiin käytännön apua, kuten koulutusta yrittäjille ja omistajanvaihdosasiantuntijoille. Joulukuussa 2000 Euroopan komission yritystoiminnan pääosasto käynnisti yritysten omistajanvaihdoksia koskevan Best-hankkeen. Sen päätarkoituksena oli seurata yritysten omistajanvaihdoksista vuonna 1994 annetun komission suosituksen täytäntöönpanoa, yksilöidä tukitoimenpiteitä omistajanvaihdoksille ja ehdottaa tulevia toimenpiteitä. Lisäksi perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli auttaa komissiota tämän hankkeen toteuttamisessa. Näiden asiantuntijoiden arvioiden mukaan noin yksi kolmasosa EU:n yrityksistä vaihtaa omistajaa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kyseisten yritysten osuus vaihtelee jäsenvaltioittain prosentin välillä. Näin ollen joka vuosi keskimäärin pientä ja keskisuurta yritystä ( pk-yritystä ja yhden hengen yritystä) vaihtaa omistajaa, millä on mahdollisia vaikutuksia 2,4 miljoonaan työpaikkaan. 20 Komission suosituksen täytäntöönpanon suhteen asiantuntijaryhmä totesi, että komission hahmottelemista 21 verotuksellisesta ja oikeudellisesta toimenpiteestä tuskin puolet oli toteutettu. Asiantuntijoiden mukaan viidestä heidän mukaansa keskeisestä yritysten omistajanvaihdoksia edistävästä teemasta jäsenvaltiot olivat edistyneet kahdella suhteellisen hyvin. Kolmetoista jäsenvaltiota oli ottanut käyttöön erityisiä perintö- ja lahjaveroja koskevia sääntöjä, ja kymmenen jäsenvaltiota oli toteuttanut toimia kolmansille osapuolille tapahtuvien omistajanvaihdosten helpottamiseksi. Muilla keskeisillä alueilla omistajanvaihdoksia työntekijöille helpottavat erityistoimet, varhaiseläkkeelle siirtymistä edistävät verohelpotukset sekä toiseen pk-yritykseen takaisin investoitujen varojen verohelpotukset vain seitsemän tai kahdeksan jäsenvaltiota oli toteuttanut toimia. Asiantuntijat havaitsivat myös, että yritysten omistajanvaihdoksille on saatavilla paljon tukea, mutta sitä ei tarjota järjestelmällisesti eikä se siten välttämättä saavuta kohderyhmää. Kaiken kaikkiaan asiantuntijat yksilöivät 53 yritysten omistajanvaihdosten tukitoimenpidettä, jotka on lisätty yritysten hyväksi toteutettavien toimien ja aloitteiden tietokantaan (SMIE). 18. EYVL L 385, , s.14 (jäljempänä suositus ); ks. myös suosituksen perustelut sisältävä tiedonanto (EYVL C 400, , s.1). 19. Yritysten omistajanvaihdosta käsittelevä eurooppalainen seminaari Loppuraportti Wien, A good practice guide of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership, Euroopan komissio 2003.

18 18 Työnsä päätteeksi asiantuntijaryhmä esitti seuraavat tukitoimenpiteiden tarjoamista koskevat ehdotukset: Perustetaan eurooppalainen yritysten omistajanvaihdosten keskus, virtuaalinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi, jolla koordinoidaan tiedonkeruuta, jaetaan parhaita käytäntöjä kaikkialta Euroopasta ja helpotetaan rajatylittävää yhteistyötä. Vastaavia keskuksia olisi perustettava myös kansallisella tasolla. Luodaan yritysten omistajanvaihdoskeskuksen yhteyteen eurooppalainen myyjien ja ostajien kauppapaikka, jolla kytketään yhteen olemassa olevat kansalliset tietokannat ja kannustetaan valtioita, joilla ei vielä ole tällaisia tietokantoja, perustamaan niitä. Järjestetään EU:n tasolla säännöllisiä tapahtumia omistajanvaihdoksia koskevista kysymyksistä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi ja käytetään näiden tapahtumien tuloksia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla järjestettävien seminaarien ja kokousten pohjustukseen. Kehitetään vaihtoehtoisia tai täydentäviä räätälöityjä koulutus- ja hallinnointityökaluja olemassa oleville ja tuleville omistajajohtoisille yrityksille ja pienille perheyrityksille. Käynnistetään julkisesti rahoitettuja tukiohjelmia ja tutkimuksia yritysten omistajanvaihdoksista. Kiinnitetään omistajanvaihdoksiin yhtä paljon huomioita kuin uusien yritysten perustamiseen. Wienissä syyskuuta 2002 järjestetyssä yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleessä eurooppalaisessa seminaarissa todettiin päätelmänä, että tietoisuuden lisääminen on onnistuneiden yritysten omistajanvaihdosten lähtökohta. Käytännön tukitoimenpiteet tulevat vasta sen jälkeen. Yritysten omistajanvaihdosten monitahoisen luonteen vuoksi tarvitaan ammattiapua prosessista selviytymiseksi. Vaikuttaa siltä, että saatavilla on paljon tukea, mutta siitä on tehtävä näkyvämpää ja paremmin koordinoitua. Tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jotta voidaan puuttua kaikkiin yritysten omistajanvaihdoksiin liittyviin näkökohtiin: tunnepuolta ei saa unohtaa. 21 Sekä Best-hankkeessa että yritysten omistajanvaihdoksia käsitelleessä eurooppalaisessa seminaarissa pääteltiin, että yritysten omistajanvaihdoksia olisi pidettävä yhtä tärkeinä kuin uusia yrityksiä. Seminaarissa esitellyn itävaltalaisen tutkimuksen 22 mukaan 96 prosenttia onnistuneesti omistusta vaihtaneista yrityksistä selviytyy omistajanvaihdoksen jälkeisistä ensimmäisistä viidestä vuodesta. Selviytymismahdollisuudet ovat siis suuremmat kuin uusilla yrityksillä, joista 75 prosenttia on yhä toiminnassa viiden vuoden jälkeen. Tästä syystä on tärkeää lisätä poliittista tietoisuutta yritysten omistajanvaihdosten merkityksestä ja edistää niitä houkuttelevana vaihtoehtona oman yrityksen perustamiselle. Vuonna 2006 annetussa Euroopan komission tiedonannossa Omistajanvaihdos jatkuvuutta uudella alulla muistutetaan jäsenvaltioita yritysten omistajanvaihdosten asianmukaisten edellytysten merkityksestä. Siinä tehdään selkoa Euroopan komission ja jäsenvaltioiden aikaisemmista ja nykyisistä toimista yritysten omistajanvaihdosten helpottamiseksi ja tuodaan esiin eräitä hyviä käytäntöjä. Tiedonannon mukaan parantamisen varaa on edelleen: vain noin 55 prosenttia vuoden 1994 suosituksissa esitetyistä toimenpiteistä on toteutettu (vanhoissa jäsenvaltioissa 60 prosenttia, uusissa 45 prosenttia). Uudet jäsenvaltiot näyttävät löytäneen tehokkaampia ratkaisuja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä, ehkä siksi, että yrityksiä koskevat lait on monissa näistä valtioista laadittu hiljattain ja niitä laadittaessa on voitu käyttää todellisia esimerkkejä. Vanhat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet suhteellisesti enemmän tukitoimia ja lisänneet aktiivisemmin tietoisuutta sekä luoneet paremman toimintaympäristön yrityksen myymiselle A good practice guide of measures for supporting the transfer of businesses to new ownership, Euroopan komissio Business transfers and successions in Austria, Austrian Institute for Small Business Research 2002.

19 19 EU:n jäsenvaltiot ja muut yritysten ja yrittäjyyden hyväksi toteutettavaan monivuotiseen ohjelmaan osallistuvat maat nimittivät asiantuntijaryhmän, jonka tehtäväksi annettiin tarkastella olemassa olevia yritysten omistajanvaihdoksiin keskittyviä kauppapaikkoja (tietokantoja) ja laatia johtopäätökset siitä, mitkä ovat yrityskauppamarkkinoiden organisoinnin onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja mikä olisi paras tapa järjestää tällaiset markkinat. Asiantuntijaryhmän vuonna 2006 julkaistussa raportissa Avointen yrityskauppamarkkinoiden edistäminen Euroopassa esitellään yhdeksän tietokantaa ja kauppapaikkaa, joita ylläpitävät julkiset tai osittain julkiset elimet Belgiassa (Overnamemarkt Flanderissa ja Sowaccess Vallonian alueella), Saksassa (Nexxt-Change), Ranskassa (Passer le relais), Italiassa (Borsa delle Imprese), Luxemburgissa (Bourse d enterprises), Alankomaissa (Ondernemingsbeurs), Itävallassa (Nachfolgeboerse) ja Suomessa (Yrityspörssi). Useimmat näistä tietokannoista perustettiin vasta vuoden 2003 paikkeilla. Niissä oli vuonna 2006 jo yli omistajanvaihdoksen kohteena olevaa yritystä mikä on noin 7 prosenttia joka vuosi omistajanvaihdostilanteeseen tulevista yrityksistä (ja noin 0,2 prosenttia maan yrityksistä). Joka vuosi arviolta yksi neljästä tietokannassa olevasta yrityksestä löytää ostajan (eli onnistumisaste on 25 prosenttia, joskaan tälle arviolle ei ole kovin paljon todisteita, sillä monet tietokantaoperaattorit eivät tallenna tietoja tietokannasta poistuneiden yritysten kohtalosta). Useimmat tietokannat ovat kansallisia, mutta italialainen tietokanta on organisoitu alueittain. 24 Julkisiin tietokantoihin voi tutustua kuka tahansa, jolla on internet-yhteys. Ilmoituksen jättämiselle on kuitenkin useita erilaisia malleja ja rajoituksia. Joissakin tapauksissa ilmoituksen voi jättää täysin vapaasti, toisissa isäntäorganisaatio tarkastaa ilmoitukset etukäteen, ja joissakin tapauksissa on asetettu rajoitus, jonka mukaan tietokantaan voi lisätä tietoja vain välittäjä (pankki, konsultti tms.). Tammikuusta 2007 elokuuhun 2009 toteutettiin pilottihanke A Helping Hand for SMEs Mentoring Business Transfer. Hankkeen toimia koordinoi Eurochambres yhteistyössä Rhône-Alpesin alueen kauppakamarin kanssa, ja sen toteutti 33 kauppakamaria 18:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Pilottihankkeen yleistavoitteena oli tarjota vähintään täyden henkilötyöpäivän verran mentorointia yhteensä vähintään mentoroitavalle. Hankkeen päättyessä mentorointia oli annettu 9 067,3 täyttä henkilötyöpäivää (91 prosenttia), rekrytoitu 937 mentoroitavaa (94 prosenttia) ja viety päätökseen 890 tapausta (89 prosenttia). 2.3 Mitä on tehtävä? Tuki ja tietoisuuden lisääminen Yksi yrityksen omistajanvaihdokseen liittyvä keskeinen ongelma on se, että myyjät eivät harkitse yrityksensä myymistä ajoissa tai lainkaan. Useimmissa Euroopan maissa yrittäjät ikääntyvät pohtimatta yrityksensä toiminnan jatkumista heidän siirtyessään eläkkeelle. Tärkeimmät syyt tähän ovat, että eläkkeelle siirtyminen on yrittäjälle arka asia ja että he luulevat omistajanvaihdosprosessin olevan nopea ja helppo, joten heidän ei tarvitse valmistautua siihen ennakolta. Mahdollisten ostajien puute ja yrityksen omistajanvaihdosta koskevan tietoisuuden puute yritysten omistajien keskuudessa muodostavat suuren haasteen Euroopan taloudelle ja Euroopan maiden kokonaistalouden perustana toimivien pk-yritysten jatkuvuudelle, koska niiden vuoksi menetetään monia talouskasvua edistäviä yrityksiä ja työpaikkoja. 25 Euroopan komissio on tietoinen näistä haasteista, ja se on toteuttanut kymmenen viime vuoden aikana useita hankkeita niiden ratkaisemiseksi. Näiden aloitteiden tärkeimpänä tavoitteena oli lisätä tietoisuutta jäsenvaltioiden poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien keskuudessa niistä karikoista, joita monien eläkkeelle siirtyvien yrittäjien huono valmistautuminen omistajanvaihdokseen aiheuttaa, ja luoda keinoja jakaa hyviä käytäntöjä ja asiantuntemusta. Koska suuri osa tähän asiaan vaikuttavasta 23. Arvioihin on suhtauduttava varauksella, koska eri toimien tehokkuus ei ole verrattavissa. 24. Avointen yrityskauppamarkkinoiden edistäminen Euroopassa Asiantuntijaryhmän raportti, Euroopan komissio Mapping of stakeholders, issues, solutions, good practices and technical deal-breakers in SME transfers TRANSEO 2011 Mapping Working Group.

20 20 säädöspohjasta (verot, yhtiöoikeus jne.) kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, kansalliset toimet ovat hyvin tärkeitä. Tällä hetkellä tietoisuuden lisäämiseksi ei tehdä riittävästi. Vain puolet jäsenvaltioista on toteuttanut sitä koskevia toimia. Eläkkeelle siirtyvien yritysten omistajien tavoin myös mahdollisiin uusiin yrittäjiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä toiminnassa olevan yrityksen ostaminen on usein kiinnostava vaihtoehto uuden yrityksen perustamiselle. Tästä syystä komissio suosittelee, että toteutetaan enemmän toimia esimerkiksi kauppakamarien, yrittäjäjärjestön ja muiden yrityspalveluorganisaatioiden, kuten verokonsulttien, tilitoimistojen tai pankkien, avulla tietoisuuden lisäämiseksi yritysten omistajien keskuudessa tarpeesta suunnitella omistajanvaihdoksia riittävän ajoissa. Komissio kehottaa myös jäsenvaltioita kannustamaan mentorointijärjestelmiä, jotta yritysten myyjiä autetaan omistajanvaihdoksen aikana. Jäsenvaltioiden olisi myös harkittava suoria yhteydenottoja yrittäjien tietoisuuden lisäämiseksi, kuten kirjeiden lähettämistä tietyn iän ylittäneille yrittäjille Omistajanvaihdoksia suosivat säädökset ja järjestelmällinen seuranta Jäsenvaltioiden olisi järjestelmällisesti edistettävä yrityksen omistajanvaihdosta uuden yrityksen perustamisen vaihtoehtona. Niiden olisi esimerkiksi harkittava samanlaisten tukitoimien käyttöönottoa omistajanvaihdoksia varten kuin joita tarjotaan yritysten perustamiseen. Ehdottaessaan yritysten omistajanvaihdoksiin vaikuttavaa uutta lainsäädäntöä jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että näillä toimilla ei heikennetä omistajanvaihdosten edellytyksiä. Perimyssopimukset, kumppanuussopimukset, yhtiömuodon muuttaminen osakeyhtiöksi tai yritysjärjestelyt ovat oikeudellisia välineitä, joilla yrityksen toiminnan loppuminen voidaan estää. Esimerkiksi varsin monissa maissa kielletty perimyssopimus, kumppanuussopimus tai yhtiömuodon muuttaminen osakeyhtiöksi varmistaa yrityksen jatkuvuuden omistajan tai yhtiökumppanin kuoleman varalta. Yrityksen oikeudellisen rakenteen muuttaminen ennen yrityksen omistajanvaihdosta antaa mahdollisuuden välttää lakkautus yhtiömuodon muuttuessa. Varsinkin pienemmissä yrityksissä yrittäjä on tiiviissä yhteydessä yritykseensä, ja siksi omistajanvaihdos edellyttää rakenteellista muutosta. Yritystoiminnan jatkaja tai jatkajat saattavat myös haluta oikeudellista muotoa muutettavaksi, jotta yritys voidaan sopeuttaa uusiin päätöksentekomenettelyihin tai omistajien/johtajien uuteen lukumäärään. Omistajanvaihdos ei onnistu, jos oikeudellisen muodon muutos edellyttää yrityksen lakkauttamista. Suurimmassa osassa EU:n valtioita on käytössä toimia, jotka mahdollistavat oikeudellisen muodon muutoksen ja etenkin yritysten yhdistämiset. Oikeudellisen muodon muutosta koskevat säännökset on joko nimenomaan sisällytetty lakiin tai ne perustuvat yleisiin oikeusperiaatteisiin. 26 Vaikka perheensisäisiä yritysten omistajanvaihdoksia on helpotettu monissa maissa, kolmansille osapuolille tapahtuvia omistajanvaihdoksia on kannustettava nykyistä enemmän yrityksen myynnistä saatavien tulojen verovapautuksilla, toiseen yritykseen uudelleen investoitujen tai yrityksen omistajan eläkkeelle siirtymisen rahoittamiseen käytettyjen tulojen erityisillä verohelpotuksilla tai omaan yritykseensä investoiville työntekijöille myönnettävillä verovapautuksilla. Verokantojen lisäksi myös verotuksen menettelyt ja rakenteet vaikuttavat yritysten omistajanvaihdoksiin. On tärkeää, että jäsenvaltiot vaihtavat usein kokemuksia kansallisista käytännöistään. Niiden olisi myös koordinoitava toimensa paremmin yritysten omistajanvaihdoksiin osallistuvien eri osapuolten kanssa. 27 Omistajanvaihdoksia suosivaa säädöspohjaa ollaan kehittämässä monissa Euroopan maissa, mutta tietoisuus tästä on yhä vähäistä. Yhteensä 16 valtiota on pannut täytäntöön yli 50 prosenttia yritysten omistajanvaihdoksia helpottavaa oikeudellista ja verotuksellista kehystä koskevista Euroopan komission suosituksista. 28 Se tarkoittaa seuraavaa: Tutkimukseen kuuluneista 33 valtiosta 28:ssa on mahdollista vaihtaa yrityksen oikeudellista 26. Komission tiedonanto Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin ohjelman täytäntöönpano Omistajanvaihdos jatkuvuutta uudella alulla 2006.

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot