Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille"

Transkriptio

1 Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

2 Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa, pääasiassa veikkausvoittovaroista. Määrärahasta jaettavia avustustyyppejä on useampia. Tämä ohje koskee lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille jaettavia harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Ohje on laadittu Museovirastossa helpottamaan avustushakemuksen ja avustuksen käytöstä vaadittavan selvityksen tekoa. Ohje on viimeksi päivitetty lokakuussa Sisällys Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen s. 2 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu II Kenelle avustusta myönnetään III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa V Millainen on hyvä avustushakemus VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä IX Lisätietoja Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä 1

3 Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Lue hyvin tämä opas Tarkista, että yhteisönne täyttää hakijalta vaadittavat edellytykset (ks. luku 2), ja pohdi, vastaako suunnittelemanne hanke jotain niistä käyttötarkoituksista, joihin museoiden harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään (ks. luku 1). Ota yhteyttä oman alueenne maakuntamuseotutkijaan (ks. luvut 4 ja 9) Keskustele tutkijan kanssa hankkeesta, johon aiotte avustusta hakea, keskustele myös hankesuunnitelmasta ja kustannusarviosta. Laadi avustushakemus (ks. luku 5) Täytä hakemuskaavake, kirjoita huolella suunnitelma avustuksen käytöstä sekä kustannusarvio, liitä hakemukseen kaikki vaadittavat liitteet. Lähetä hakemus liitteineen Museovirastoon Ota hakemuksesta ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi, lähetä kopio hakemuksesta ja sen liitteestä 4 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). Lue tarkasti Museovirastolta saamasi avustuspäätöskirje (ks. luku 7) Käytä avustus ainoastaan siihen tarkoitukseen, joka avustuspäätöksessä mainitaan; käytä avustus sen vuoden aikana, jona se on myönnetty. Kerro maakuntamuseotutkijalle käynnistäväsi avustuksella tehtävät työt ja neuvottele hänen kanssaan työtavoista. Jos avustuksen käytössä ilmaantuu ongelmia, lue tästä oppaasta luku 7 ja ota yhteyttä maakuntamuseotutkijaan tai Museoviraston kehittämispalveluihin (ks. luku 7 ja luku 9). Laadi selvitys avustuksen käytöstä (ks. luku 8) Tarkista päätöksestä, milloin selvitys on viimeistään jätettävä. Täytä selvityskaavake, kirjoita huolella sanallinen selvitys avustuksen käytöstä sekä yksityiskohtainen menoerittely, liitä selvitykseen kaikki vaadittavat liitteet. Toimita Museovirastolle selvitys avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä Ota selvityksestä ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi. Lähetä kopio selvityksestä ja sen liitteestä 1 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). 2

4 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu Avustuksilla tuetaan museotoimintaa ja edistetään kulttuuriperinnön säilymistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi museoiden harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää: I museokokoelmien inventointiin, sähköiseen luettelointiin, konservointiin ja hoitoon; perusnäyttelyiden uusimiseen ja museotoiminnan suunnitelmiin; museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen; museorakennusten kunnostussuunnitelmiin ja -töihin, joilla tähdätään museokokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen, museorakennusten säilymiseen tai museotoiminnan edistämiseen osa avustuksista voidaan myöntää paikallismuseotoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen löytäminen. Osalla avustuksilla halutaan tukea kehittämishankkeita, jotka hyödyntävät innovatiivisesti museon omia lähtökohtia (toimintaympäristö, kumppanuudet, erikoisala jne.). Avustettavan toiminnan tulee liittyä seuraaviin teemoihin: vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kulttuuriperintökasvatus uudet toimintatavat sekä yhteistyökumppanuudet ja -muodot yhteistyö- ja koulutushankkeet, jotka liittyvät museoiden kokoelmiin ja rakennusperintöön. Avustusta ei myönnetä museon tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi museon avoinnapitoon ja opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö- ja vesikustannuksia. Avustusta ei myöskään myönnetä: museon perustamiskustannuksiin museorakennusten siirtokustannuksiin työvälineinä toimivien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan 3

5 Avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä työvälineinä toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneen, skannerin, pölynimurin tai konservointiin ja rakennusten korjauksiin tarvittavien laitteiden hankintaan. Avustus mahdollistaa kuitenkin yleensä työvälineiden vuokraamisen. Avustusta ei myöskään myönnetä tietokoneohjelmistojen tai -sovellusten hankintaan. Palo- ja murtosuojauksen tai esimerkiksi näyttelyn valaistuksen parantamiseen tarvittaviin laitteisiin avustusta voidaan myöntää. I Museoiden harkinnanvaraista valtionavustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin. Harkinnanvaraista avustusta voi kuitenkin hakea samana vuonna johonkin muuhun tarkoitukseen. Silloin on kuitenkin hakemuksessa hyvä selkeästi osoittaa, että kyse on kahdesta eri hankkeesta. Avustuksia ei ole tarkoitettu opinto- ja kurssimatkoihin. Avustusta ei myönnetä talkootyön laskennallisiin kustannuksiin. Sen sijaan avustusta voidaan pääsääntöisesti käyttää talkoovakuutuksiin sekä kohtuullisiin kuljetus- ja ravitsemuskustannuksiin. 4

6 II Kenelle avustusta myönnetään Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin (museolaki 729/1992, 1166/1996). II Mikäli paikallismuseo on osa valtionosuuden piirissä olevaa ammatillista museota, mutta sen toiminnasta vastaa yhdistys tai säätiö, voidaan avustusta myöntää myös museotoiminnasta vastaavalle toimijalle. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa voimassaoleva yhteistyösopimus, josta selviää osapuolten vastuut ja työnjako sekä hakijaosapuolen sitoutuminen pitkäjänteiseen museotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Tilauksesta tai sopimuksesta aukipitoa ei katsota säännölliseksi aukioloksi. Jos aukipidolle on väliaikainen merkittävä este, kuten esimerkiksi laaja korjaustyö, voidaan avustusta kuitenkin myöntää. yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämillä museoilla museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys / säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa. sillä ei ole käytössään edellisen vuoden avustusta tai osaa siitä. Mikäli hakija ei täytä kaikkia edellä mainittuja edellytyksiä, avustusta ei voida myöntää. Tiedot tarkastetaan hakulomakkeesta sekä sen liitteeksi pyydetyistä yhteisön säännöistä. Hakuprosessin sujuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki lomakkeen tarvittavat tiedot on täytetty, ja että pyydetyt liitteet ovat hakemuksessa valmiiksi mukana. 5

7 III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä Avustuksen myöntämisessä, maksatuksessa, käytössä ja selvittämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslaissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita on noudatettava myös museoiden avustuksia myönnettäessä. III Laki edellyttää, että avustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa Museovirastolle riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä seikoista, joita se tarvitsee avustuspäätöksen tekemiseksi. Sen vuoksi valtionavustusta tulee hakea kirjallisesti avoimen haun kautta ja liittää hakemukseen pyydetyt tiedot. Museovirasto tiedottaa mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakumenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista. Laki edellyttää, että Museovirasto lähettää avustuksen hakijalle kirjallisen avustuspäätöksen. Jos avustus on myönnetty, päätöksestä käy ilmi avustuksen käyttötarkoitus. Päätöksessä voi lisäksi olla avustuksen käyttöä koskevia ehtoja tai rajoituksia. Lain perusteella avustuksen saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Avustuksen saajan on myös noudatettava päätöksen mahdollisia muita ehtoja ja rajoituksia. Laissa edellytetään myös, että avustuksen saajan tulee antaa Museovirastolle avustuksen käytön valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot, sekä ilmoittaa mahdollisista valtionavustuksen käyttöön vaikuttavista muutoksista viipymättä. Lain mukaan Museoviraston on huolehdittava avustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla käyttö- ja seurantatietoja. Museovirasto voi myös pyytää ulkopuolista asiantuntijaa avustamaan valvonnassa. Laki edellyttää, että valtionavustuksen saaja palauttaa viipymättä virheellisesti tai perusteettomasti saamansa valtionavustuksen tai sen osan. Avustus tulee palauttaa myös, jos sitä tai sen osaa ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä 6

8 tavalla, eikä Museovirasto ole myöntänyt käyttötarkoituksen muutosta. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. Laki edellyttää puolestaan Museoviraston perimään takaisin avustuksen tai sen osan, jos valtionavustuksen saaja on III 1) jättänyt palauttamatta käyttämättä jääneen avustuksen tai sen osan; 2) käyttänyt valtionavustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 3) antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon asiasta, joka on voinut olennaisesti vaikuttamaa avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salannut sellaisen seikan; 4) muutoin olennaisesti rikkonut avustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja. 7

9 IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa Museoiden harkinnanvaraiset avustukset käsitellään yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. Jokainen museo kuuluu sijaintikuntansa perusteella jonkin Suomen 21 maakuntamuseon alueeseen (ks. liite 1). IV Maakuntamuseoiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa sekä antaa asiantuntija-apua museoasioihin liittyvissä kysymyksissä, kukin omalla alueellaan. Maakuntamuseot ovat oman alueensa asiantuntijoita, joista löytyy monipuolista osaamista kokoelmien hoidosta ja luetteloinnista kulttuuriympäristöön ja rakennuskorjauksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisessa maakuntamuseossa työskentelee maakuntamuseotutkija, jonka tehtävä on neuvoa ja tukea alueellaan toimivia museoita erilaisissa museotoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Maakuntamuseotutkijat tuntevat hyvin alueensa museotoimintaa ja museokohteita ja he toimivat sen vuoksi asiantuntijoina museoiden valtionavustusprosessissa. Maakuntamuseotutkijoiden tehtävänä on myös neuvoa ja valvoa avustusten käyttöä. Avustushakemus: Avustusten käsittelijä Museovirastossa käy läpi kunkin maakuntamuseon alueelta tulleet avustushakemukset yksitellen alueen maakuntamuseotutkijan kanssa. Avustushakemukselle onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee museokohteen, johon avustusta haetaan sekä haettavan avustuksen käyttötarkoituksen. Avustuksen hakijan kannattaa olla yhteydessä maakuntamuseotutkijaan ja keskustella tämän kanssa haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta ja sen taustoista jo siinä vaiheessa kun avustusta päätetään hakea. Silloin kun avustusta haetaan museorakennusten korjauksiin, on erityisen tärkeää, että maakuntamuseotutkija tuntee avustuksen käyttötarkoituksen ja taustat. Kun kysymys on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksista, maakuntamuseoiden neuvonta- ja valvontavastuu korostuvat. On erittäin suositeltavaa lähettää hakemuksesta sekä suunnitelmasta ja kustannusarvioista (liite 4) kopiot oman alueen maakuntamuseotutkijalle. 8

10 Avustuksella tehtävät työt: Avustuspäätöksessä todetaan, että avustuksella suoritettavat työt on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Avustuksen saajan tulee siis ottaa yhteyttä oman alueensa maakuntamuseotutkijaan ja kertoa tälle työn käynnistymisestä sekä toteuttamistavoista. Maakuntamuseotutkijan kanssa on hyvä neuvotella siitä, miten työ kannattaa tehdä. Lisäksi maakuntamuseotutkijan puoleen kannattaa kääntyä työn edetessä, ainakin silloin jos ilmenee muutostarpeita, kysymyksiä tai ongelmia. Tutkija osaa neuvoa myös, milloin on tarpeen anoa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen muutosta. IV Selvitys avustuksen käytöstä: Kopio avustuksen käytön selvityksestä on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle. Maakuntamuseotutkijan tehtävä on tarkastaa avustuksella tehdyn työn tulokset. Maakuntamuseotutkijat antavat vuoden lopussa Museovirastolle arvionsa oman alueensa avustuksella toteutettujen hankkeiden onnistumisesta, museoiden omien selvitysten lisäksi. 9

11 V Millainen on hyvä avustushakemus Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan siihen tarkoitetulla erillisellä kaavakkeella. Kaavakkeen voi tulostaa Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta: V Hakemuskaavakkeen lopussa on luettelo hakemukseen vaadittavista liitteistä: 1) Yhteisön viimeisin toimintakertomus. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 2) Yhteisön säännöt. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. 4) Haettavan valtionavustuksen käytöstä laadittu suunnitelma ja kustannusarvio. 5) Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, niiden määristä ja käyttötarkoituksista. Avustuspäätöstä tehtäessä liitteissä olevat tiedot ovat keskeisiä, sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki liitteet ovat hakemuksen mukana. Mikäli hakemuksessa ei ole vaadittavia liitteitä, avustusten käsittely voi viivästyä. Haettavan avustuksen käytöstä tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4). Kirjallinen suunnitelma Suunnitelman ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä käyttötarkoituksesta, johon avustusta haetaan. Suunnitelmassa on hyvä selostaa lyhyesti niitä taustoja, joihin perustuen museolle on päätetty hakea avustusta sekä perustella hankkeen tärkeys. Lisäksi suunnitelmassa tulee selostaa mitä avustuksella on tarkoitus saada aikaan ja miten. Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta haetaan tai hanke kestää useamman vuoden, tulee suunnitelmassa selkeästi rajata se käyttötarkoitus, johon valtionavustusta haetaan. 10

12 Kustannusarvio Kustannusarviossa tulee esittää mahdollisimman tarkasti eritelty laskelma perusteluksi haettavan avustussumman käytöstä. Jo kustannusarviota laadittaessa on hyvä huomioida museoille myönnettyjen avustusten tyypilliset summat (Vuonna 2012 keskimääräinen avustussumma oli euroa ja korkein avustussumma oli euroa). V Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta haetaan, tulee kustannusarviossa selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on tarkoitus kattaa haetulla valtionavustuksella. Laajemmassa hankkeessa valtionavustushakemukselle on eduksi, jos hakija voi kustannusarviossa esittää, että sillä on käytettävissä hankkeeseen hakemansa avustuksen lisäksi myös omaa toimintarahoitusta, tai että se saa rahoitusta hankkeeseen myös muilta tahoilta. Tällöin on kuitenkin osoitettava, että eri tahojen rahoitus kohdennetaan hankeen eri osa-alueisiin. Selkeä, hyvin perusteltu suunnitelma ja eritelty, realistinen kustannusarvio auttavat arvioimaan hankkeen tarpeellisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista 11

13 VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan Museovirastolta avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. VI Kopio avustushakemuksesta sekä siihen liittyvä suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4) on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle, joka osallistuu sen arviointiin. Museovirasto saa vuosittain noin 200 museoiden perinteisiin avustuksiin liittyvää hakemusta ja yhteenlaskettu haettu avustussumma on viime vuosina ollut 1,3 milj. 1,5 milj. euroa. Avustusta on myönnetty vuosittain noin 130 hakijalle, ja jaettava avustussumma on ollut (2011) (2012) euroa. Museovirastossa avustusten käsittelyprosessi aloitetaan tarkastamalla, että hakemuksissa on mukana edellytetyt liitteet (ks. luku 5). Samalla tarkastetaan, että museon ylläpitäjän säännöissä on vaadittavat maininnat museotoiminnasta ja kokoelmien säilymisestä ja että hakija myös muuten täyttää vaadittavat edellytykset (ks. luku 2). Tämän jälkeen hakemusten käsittelijä käy uudestaan hakemukset läpi perehtyen hakemusten liitteenä oleviin suunnitelmiin ja kustannusarvioihin haettavan avustuksen käytöstä. Hakemukseen liitettävän suunnitelman kirjoittamiseen ja kustannusarvion laatimiseen kannattaa nähdä vaivaa (ks. luku 5), sillä niiden perusteella avustushakemusten käsittelijä muodostaa näkemyksensä kunkin hankkeen tarpeellisuudesta, kiireellisyydestä ja toteuttamismahdollisuuksista sekä kaikkien hakemusten tärkeysjärjestyksestä. Tässä yhteydessä hakemusten käsittelijä keskustelee kunkin maakuntamuseotutkijan kanssa alueelta tulleista hakemuksista ja esittää niistä mahdollisia lisäkysymyksiä. Hakemuksille onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee hankkeet joihin avustusta haetaan (ks. luku 4). Museoiden harkinnanvaraiset avustuskohteet ja -summat harkitaan nimensä mukaisesti tapauskohtaisesti. Edellä kuvattujen vaiheiden perusteella hakemusten 12

14 käsittelijä tekee esityksen museoiden harkinnanvaraisten avustusten jakamiseksi. Päätöksen avustusten jakamisesta tekee Museoviraston pääjohtaja esityksen perusteella. Kun päätös avustusten jakamisesta on tehty, lähetetään kaikille hakijoille avustuspäätöskirje, josta selviää onko hakijalle myönnetty avustusta vai ei. Mikäli hakijalle on myönnetty avustus, selviää avustuspäätöksestä myös käyttötarkoitus, johon avustus on myönnetty sekä avustussumma. Päätös on hyvä lukea huolella, sillä avustus on voitu kohdentaa rajatumpaan käyttötarkoitukseen kuin mihin hakija on avustusta alun perin hakenut. VI Avustuspäätöksessä mainitaan maakuntamuseo, jonka valvonnassa avustettava työ on tehtävä. Tehdyt avustuspäätökset lähetetään tiedoksi maakuntamuseoille ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisäksi avustuspäätöksestä lähetetään tiedote tiedotusvälineille. 13

15 VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot Avustus maksetaan kirjallisen maksatuspyynnön perusteella. Avustuspäätöksen mukana lähetetään maksatuspyyntölomake. VII Avustus saadaan käyttää avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin. Jos tämä perustelluista syistä on mahdotonta, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen avustuksen käyttöä. Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuksen myöntämisvuoden aikana. Jos avustusta tai sen osaa ei erittäin perustellusta syystä voida käyttää myöntämisvuoden aikana, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle. Tämäkin hakemus on tehtävä kirjallisesti. Kuten avustuspäätöksessä mainitaan, avustuksella tehtävä työ on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Jos avustus jää kokonaan tai osittain käyttämättä, eikä Museovirasto ole myöntänyt lisäaikaa avustuksen käytölle, on jäljelle jäänyt avustussumma palautettava. Palautuksen voi tehdä heti, mutta viimeistään se on tehtävä selvityksen yhteydessä. Palautuksen yhteydessä on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero. Palautusohjeet ja pankkitilin nimero ovat päätöskirjeen liitteenä. Jos käyttämättä jäänyt summa on enintään 10 euroa, sen voi jättää palauttamatta. Hankkeen menot: Kunkin vuoden osalta hyväksyttäviä menoja ovat kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan kyseiselle tilikaudelle kirjatut menot. Menoja, jotka ovat syntyneet ennen avustuspäätöksen antamista, ei pääsääntöisesti katsota hyväksyttäviksi menoiksi. Hyväksyttäviä menoja eivät myöskään ole yleishallinnon kulut, talkootyön laskennalliset kustannukset tai myöntö- tai siirtovuoden jälkeen syntyvät menot. Laite- ja kalustomenot eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä menoja. Ne hyväksytään ainoastaan, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen, eikä niitä avustuspäätöksessä ole suljettu pois avustuksen käytön piiristä. 14

16 VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Museovirastolle. Selvitys tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta VIII Selvityslomakkeen lopussa on luettelo selvitykseen vaadittavista liitteistä: 1) Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä. 2) Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. Selvitystä ei voida hyväksyä, jos siinä ei ole vaadittuja liitteitä. Avustuksen käytöstä tulee laatia sanallinen selonteko ja yksityiskohtainen menoerittely (liite 1). Sanallinen selonteko Sanallisen selonteon ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan. Selonteossa on hyvä kuvailla lyhyesti avustetun hankkeen vaiheet. Lisäksi selonteossa tulee kertoa avustuksella aikaansaaduista tuloksista ja todeta vastaavatko ne hakemuksessa esitettyjä tavoitteita. Selonteossa tulee myös olla selvitys avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta on saatu tai hanke on kestänyt jo useamman vuoden, tulee selonteossa selkeästi eritellä se toiminta, johon kyseessä oleva valtionavustus on käytetty. 15

17 Yksityiskohtainen menoerittely Avustuksella katetuista kustannuksista tulee tehdä erillinen menoerittely. Pelkkä kirjanpidonraportti ei riitä, vaan menoerittelystä tulee käydä ilmi, mihin hankeen tarkoituksiin eri summat liittyvät. VIII Tositteet tai tositejäljennökset tulee lähettää ainoastaan, jos niitä erikseen pyydetään. Jos hanke on ollut laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta on saatu, tulee menoerittelyssä selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on katettu kyseessä olevalla avustuksella. Myös silloin, jos hankkeeseen on saatu valtionavustuksen lisäksi muuta rahoitusta, tulee menoerittelyssä näkyä, mikä osa kustannuksista on katettu valtionavustuksella. Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä On tärkeää, että selvitys tehdään huolella, sillä jos avustuksen käytöstä ei saada riittävää selvitystä, peritään myönnetty avustussumma takaisin, eikä uusia avustuksia tulevina vuosina voida myöntää. 16

18 IX Lisätietoja Museoiden harkinnanvaraisista avustuksista saa lisätietoa Museoviraston verkkosivuilta: Lisätietoja saa myös Museovirastosta sekä oman alueen maakuntamuseosta: IX MUSEOVIRASTO / Kehittämispalvelut PL Helsinki puh. (09) (vaihde) sähköposti: Yhteystiedot: MAAKUNTAMUSEOT ja MAAKUNTAMUSEOTUTKIJAT: Etelä-Karjalan museo Kristiinankatu 15, Linnoitus PL 239, LAPPEENRANTA amanuenssi Miikka Kurri, puh Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Törnäväntie 23, SEINÄJOKI maakunta-amanuenssi Risto Känsälä, puh Helsingin kaupunginmuseo Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sofiankatu 4, HELSINKI PL 4300, Helsingin kaupunki maakuntamuseotutkija Ulla Teräs, puh. (09) Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (Kanta-Häme) Kustaa III:n katu 8, HÄMEENLINNA tutkija Juha Vitikainen puh. (03) ,

19 Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo Toimisto: Torikatu 21 C, JOENSUU amanuenssi Erkki Matikainen, puh Kainuun museo Asemakatu 4, KAJAANI maakuntatutkija Senja Säkkinen, puh. (08) IX Keski-Suomen museo Toimisto: Kilpisenkatu 1 PL 634, JYVÄSKYLÄ amanuenssi Pirjo Sojakka, puh. (014) , K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Toimisto: Pitkänsillankatu 1-3 A KOKKOLA maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä, puh Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Pohjois-Savo) Kauppakatu 23, KUOPIO amanuenssi Marianna Falkenberg, puh Kuopion luonnontieteellinen museo Myhkyrinkatu 22, KUOPIO puh. (017) Kymenlaakson museo Tornatorintie 99 B, KOTKA maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi, puh

20 Lahden kaupunginmuseo (Päijät-Häme) Toimisto: Vuorikatu 27 PL 113, LAHTI tutkija Milla-Lotta Kemiläinen, puh IX Lapin maakuntamuseo Pohjoisranta 4, ROVANIEMI maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen, puh. (016) , Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Villa Ormnäs, Ormnäsintie 3, TAMMISAARI maakuntamuseotutkija Peter Sjöstrand, puh. (019) , Pohjanmaan museo Museokatu 3-4 PL 3, VAASA maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, puh. (06) , Pohjois-Pohjanmaan museo Ainolan puisto PL 26, OULUN KAUPUNKI maakuntamuseotutkija Riina Kohonen, puh Porvoon museo (Itä-Uusimaa) Raatihuoneenkatu 21, PORVOO amanuenssi Synnöve Bergholm-Kullström, puh. (019) , Satakunnan Museo Hallituskatu 11, PORI maakuntatutkija Akuliina Aartolahti, puh

21 Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo) Riihisaari, SAVONLINNA maakuntatutkija Jorma Hytönen, puh Tampereen museot Vapriikki (Pirkanmaa) Alaverstaanraitti 5, Tampellan alue PL 487, TAMPERE paikalliskulttuuritutkija Anu Salmela, puh IX Tornionlaakson maakuntamuseo Keskikatu 22, TORNIO maakuntamuseotutkija Minna Heljala, puh Turun museokeskus (Varsinais-Suomi) Toimisto: Kalastajankatu 4 PL 286, TURKU tutkija Eeva Mikola, puh

22 Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako 21

23 Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Kaikki esimerkit ovat kuvitteellisia eivätkä perustu toteutuneisiin hankkeisiin tai kustannuksiin. Hakemusten on perustuttava hankkeen omaan sisältöön. Esimerkki 1. Luettelointi Suunnitelma Valtionavustusta haetaan euroa työntekijän palkkakustannuksiin. Tarkoituksena on palkata museoalan opiskelija luetteloimaan museon esineistöä sähköisesti aikavälille Museon kokoelmissa on yhteensä n esinettä, joista n. 900 kuuluu pappilan esineistöön ja n. 540 on myöhemmin saatuja lahjoituksia. Esineistä osa on esillä näyttelyssä ja osa on varastoitu pihapiirissä olevaan makasiinirakennukseen. Varastoinnissa museo on saanut neuvoja maakuntamuseotutkijalta. Museon koko esineistöstä on tähän mennessä luetteloitu n. 75 prosenttia Excelpohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointia on tehty kolmena peräkkäisenä kesänä vuosien välisenä aikana. Kaikki tähän mennessä sähköisesti luetteloidut esineet on myös digikuvattu. Valtionavustuksen avulla on tarkoitus luetteloida museon loput esineet (360 kpl) Excel-pohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointityö tehdään maakuntamuseotutkijan ohjeistuksessa ja valvonnassa. Luettelointi toteutetaan niin, että tiedot voidaan myöhemmin siirtää maakuntamuseon hallinnoimaan maakunnan museoiden yhteiseen esinetietokantaan. Luetteloinnin jälkeen on tarkoitus ryhtyä digikuvaamaan esineitä. Vielä luetteloimattomat esineet kuuluvat museon kodin arkeen ja juhlaan liittyvään kokoelmaan, joka sijaitsee museon varastossa. Kyseinen kokoelma sai huomattavan lisäyksen kesällä 2008, kun museo sai lahjoituksena kyläkoulun rehtorina toimineen 22

24 henkilön jäämistöä. Jäämistössä oli erilaisia nyt jo lakkautetun kyläkoulun vuosijuhliin liittyviä esineitä. Sähköisen luetteloinnin loppuun saattamisen avulla saadaan kokonaiskuva museon koko esineistöstä ja pystytään arvioimaan, millä tavoin museon pysyvää näyttelyä voidaan täydentää ja mitä uutta alueen historiasta voidaan välittää museokävijöille. Kustannusarvio Haetaan euron valtionavustusta kattamaan luetteloijan palkkakustannukset: Museologian opiskelija o palkka aikavälillä euroa o työnantajakulut 950 euroa Palkkakustannukset yhteensä 4600 euroa Hankkeen muut kulut: Tarvikekustannukset 100 euroa Rahoitus hankkeen muihin kuluihin: Kunta 100 euroa Esimerkki 2. Rakennuskorjaus Suunnitelma Haettavalla eurolla on tarkoitus korjata kolmen museoalueella sijaitsevan hirsiaitan katot. Avustuksella hankitaan materiaaleja uusiin pärekattoihin sekä palkataan kirvesmies suorittamaan vaadittavat työt kesäkuun 2010 aikana. Museoalueella on yhteensä kahdeksan rakennusta. Päärakennuksen (1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva pappila), tuulimyllyn (1850-luvulta, siirretty naapuripitäjästä 1980-luvun alussa) ja hirsiaittojen lisäksi alueella on kaksi viljamakasiinia 23

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki.

Hakemuslomakkeen liitteineen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Meritullinkatu 10 (kirjaamo), 00170 Helsinki. Valtakunnalliset nuorisojärjestöt sekä nuorisotyön palvelujärjestöt Valtakunnalliset nuorisotyötä tekevät järjestöt YLEISAVUSTUKSEN HAKU-, KÄYTTÖ- JA SELVITYSOHJE 1. Hakeminen Nuorisolain (72/2006) 10

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011

Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Ohje energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2011 Sisällysluettelo 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET 3 2 KOHTEET, HAKIJAT, MYÖNTÄJÄ, AVUSTUKSEN SUURUUS JA AVUSTETTAVAT

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot