Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille"

Transkriptio

1 Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

2 Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa, pääasiassa veikkausvoittovaroista. Määrärahasta jaettavia avustustyyppejä on useampia. Tämä ohje koskee lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille jaettavia harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Ohje on laadittu Museovirastossa helpottamaan avustushakemuksen ja avustuksen käytöstä vaadittavan selvityksen tekoa. Ohje on viimeksi päivitetty lokakuussa Sisällys Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen s. 2 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu II Kenelle avustusta myönnetään III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa V Millainen on hyvä avustushakemus VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä IX Lisätietoja Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä 1

3 Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Lue hyvin tämä opas Tarkista, että yhteisönne täyttää hakijalta vaadittavat edellytykset (ks. luku 2), ja pohdi, vastaako suunnittelemanne hanke jotain niistä käyttötarkoituksista, joihin museoiden harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään (ks. luku 1). Ota yhteyttä oman alueenne maakuntamuseotutkijaan (ks. luvut 4 ja 9) Keskustele tutkijan kanssa hankkeesta, johon aiotte avustusta hakea, keskustele myös hankesuunnitelmasta ja kustannusarviosta. Laadi avustushakemus (ks. luku 5) Täytä hakemuskaavake, kirjoita huolella suunnitelma avustuksen käytöstä sekä kustannusarvio, liitä hakemukseen kaikki vaadittavat liitteet. Lähetä hakemus liitteineen Museovirastoon Ota hakemuksesta ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi, lähetä kopio hakemuksesta ja sen liitteestä 4 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). Lue tarkasti Museovirastolta saamasi avustuspäätöskirje (ks. luku 7) Käytä avustus ainoastaan siihen tarkoitukseen, joka avustuspäätöksessä mainitaan; käytä avustus sen vuoden aikana, jona se on myönnetty. Kerro maakuntamuseotutkijalle käynnistäväsi avustuksella tehtävät työt ja neuvottele hänen kanssaan työtavoista. Jos avustuksen käytössä ilmaantuu ongelmia, lue tästä oppaasta luku 7 ja ota yhteyttä maakuntamuseotutkijaan tai Museoviraston kehittämispalveluihin (ks. luku 7 ja luku 9). Laadi selvitys avustuksen käytöstä (ks. luku 8) Tarkista päätöksestä, milloin selvitys on viimeistään jätettävä. Täytä selvityskaavake, kirjoita huolella sanallinen selvitys avustuksen käytöstä sekä yksityiskohtainen menoerittely, liitä selvitykseen kaikki vaadittavat liitteet. Toimita Museovirastolle selvitys avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä Ota selvityksestä ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi. Lähetä kopio selvityksestä ja sen liitteestä 1 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). 2

4 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu Avustuksilla tuetaan museotoimintaa ja edistetään kulttuuriperinnön säilymistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi museoiden harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää: I museokokoelmien inventointiin, sähköiseen luettelointiin, konservointiin ja hoitoon; perusnäyttelyiden uusimiseen ja museotoiminnan suunnitelmiin; museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen; museorakennusten kunnostussuunnitelmiin ja -töihin, joilla tähdätään museokokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen, museorakennusten säilymiseen tai museotoiminnan edistämiseen osa avustuksista voidaan myöntää paikallismuseotoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen löytäminen. Osalla avustuksilla halutaan tukea kehittämishankkeita, jotka hyödyntävät innovatiivisesti museon omia lähtökohtia (toimintaympäristö, kumppanuudet, erikoisala jne.). Avustettavan toiminnan tulee liittyä seuraaviin teemoihin: vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kulttuuriperintökasvatus uudet toimintatavat sekä yhteistyökumppanuudet ja -muodot yhteistyö- ja koulutushankkeet, jotka liittyvät museoiden kokoelmiin ja rakennusperintöön. Avustusta ei myönnetä museon tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi museon avoinnapitoon ja opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö- ja vesikustannuksia. Avustusta ei myöskään myönnetä: museon perustamiskustannuksiin museorakennusten siirtokustannuksiin työvälineinä toimivien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan 3

5 Avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä työvälineinä toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneen, skannerin, pölynimurin tai konservointiin ja rakennusten korjauksiin tarvittavien laitteiden hankintaan. Avustus mahdollistaa kuitenkin yleensä työvälineiden vuokraamisen. Avustusta ei myöskään myönnetä tietokoneohjelmistojen tai -sovellusten hankintaan. Palo- ja murtosuojauksen tai esimerkiksi näyttelyn valaistuksen parantamiseen tarvittaviin laitteisiin avustusta voidaan myöntää. I Museoiden harkinnanvaraista valtionavustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin. Harkinnanvaraista avustusta voi kuitenkin hakea samana vuonna johonkin muuhun tarkoitukseen. Silloin on kuitenkin hakemuksessa hyvä selkeästi osoittaa, että kyse on kahdesta eri hankkeesta. Avustuksia ei ole tarkoitettu opinto- ja kurssimatkoihin. Avustusta ei myönnetä talkootyön laskennallisiin kustannuksiin. Sen sijaan avustusta voidaan pääsääntöisesti käyttää talkoovakuutuksiin sekä kohtuullisiin kuljetus- ja ravitsemuskustannuksiin. 4

6 II Kenelle avustusta myönnetään Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin (museolaki 729/1992, 1166/1996). II Mikäli paikallismuseo on osa valtionosuuden piirissä olevaa ammatillista museota, mutta sen toiminnasta vastaa yhdistys tai säätiö, voidaan avustusta myöntää myös museotoiminnasta vastaavalle toimijalle. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa voimassaoleva yhteistyösopimus, josta selviää osapuolten vastuut ja työnjako sekä hakijaosapuolen sitoutuminen pitkäjänteiseen museotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Tilauksesta tai sopimuksesta aukipitoa ei katsota säännölliseksi aukioloksi. Jos aukipidolle on väliaikainen merkittävä este, kuten esimerkiksi laaja korjaustyö, voidaan avustusta kuitenkin myöntää. yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämillä museoilla museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys / säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa. sillä ei ole käytössään edellisen vuoden avustusta tai osaa siitä. Mikäli hakija ei täytä kaikkia edellä mainittuja edellytyksiä, avustusta ei voida myöntää. Tiedot tarkastetaan hakulomakkeesta sekä sen liitteeksi pyydetyistä yhteisön säännöistä. Hakuprosessin sujuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki lomakkeen tarvittavat tiedot on täytetty, ja että pyydetyt liitteet ovat hakemuksessa valmiiksi mukana. 5

7 III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä Avustuksen myöntämisessä, maksatuksessa, käytössä ja selvittämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslaissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita on noudatettava myös museoiden avustuksia myönnettäessä. III Laki edellyttää, että avustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa Museovirastolle riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä seikoista, joita se tarvitsee avustuspäätöksen tekemiseksi. Sen vuoksi valtionavustusta tulee hakea kirjallisesti avoimen haun kautta ja liittää hakemukseen pyydetyt tiedot. Museovirasto tiedottaa mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakumenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista. Laki edellyttää, että Museovirasto lähettää avustuksen hakijalle kirjallisen avustuspäätöksen. Jos avustus on myönnetty, päätöksestä käy ilmi avustuksen käyttötarkoitus. Päätöksessä voi lisäksi olla avustuksen käyttöä koskevia ehtoja tai rajoituksia. Lain perusteella avustuksen saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Avustuksen saajan on myös noudatettava päätöksen mahdollisia muita ehtoja ja rajoituksia. Laissa edellytetään myös, että avustuksen saajan tulee antaa Museovirastolle avustuksen käytön valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot, sekä ilmoittaa mahdollisista valtionavustuksen käyttöön vaikuttavista muutoksista viipymättä. Lain mukaan Museoviraston on huolehdittava avustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla käyttö- ja seurantatietoja. Museovirasto voi myös pyytää ulkopuolista asiantuntijaa avustamaan valvonnassa. Laki edellyttää, että valtionavustuksen saaja palauttaa viipymättä virheellisesti tai perusteettomasti saamansa valtionavustuksen tai sen osan. Avustus tulee palauttaa myös, jos sitä tai sen osaa ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä 6

8 tavalla, eikä Museovirasto ole myöntänyt käyttötarkoituksen muutosta. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. Laki edellyttää puolestaan Museoviraston perimään takaisin avustuksen tai sen osan, jos valtionavustuksen saaja on III 1) jättänyt palauttamatta käyttämättä jääneen avustuksen tai sen osan; 2) käyttänyt valtionavustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 3) antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon asiasta, joka on voinut olennaisesti vaikuttamaa avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salannut sellaisen seikan; 4) muutoin olennaisesti rikkonut avustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja. 7

9 IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa Museoiden harkinnanvaraiset avustukset käsitellään yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. Jokainen museo kuuluu sijaintikuntansa perusteella jonkin Suomen 21 maakuntamuseon alueeseen (ks. liite 1). IV Maakuntamuseoiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa sekä antaa asiantuntija-apua museoasioihin liittyvissä kysymyksissä, kukin omalla alueellaan. Maakuntamuseot ovat oman alueensa asiantuntijoita, joista löytyy monipuolista osaamista kokoelmien hoidosta ja luetteloinnista kulttuuriympäristöön ja rakennuskorjauksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisessa maakuntamuseossa työskentelee maakuntamuseotutkija, jonka tehtävä on neuvoa ja tukea alueellaan toimivia museoita erilaisissa museotoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Maakuntamuseotutkijat tuntevat hyvin alueensa museotoimintaa ja museokohteita ja he toimivat sen vuoksi asiantuntijoina museoiden valtionavustusprosessissa. Maakuntamuseotutkijoiden tehtävänä on myös neuvoa ja valvoa avustusten käyttöä. Avustushakemus: Avustusten käsittelijä Museovirastossa käy läpi kunkin maakuntamuseon alueelta tulleet avustushakemukset yksitellen alueen maakuntamuseotutkijan kanssa. Avustushakemukselle onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee museokohteen, johon avustusta haetaan sekä haettavan avustuksen käyttötarkoituksen. Avustuksen hakijan kannattaa olla yhteydessä maakuntamuseotutkijaan ja keskustella tämän kanssa haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta ja sen taustoista jo siinä vaiheessa kun avustusta päätetään hakea. Silloin kun avustusta haetaan museorakennusten korjauksiin, on erityisen tärkeää, että maakuntamuseotutkija tuntee avustuksen käyttötarkoituksen ja taustat. Kun kysymys on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksista, maakuntamuseoiden neuvonta- ja valvontavastuu korostuvat. On erittäin suositeltavaa lähettää hakemuksesta sekä suunnitelmasta ja kustannusarvioista (liite 4) kopiot oman alueen maakuntamuseotutkijalle. 8

10 Avustuksella tehtävät työt: Avustuspäätöksessä todetaan, että avustuksella suoritettavat työt on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Avustuksen saajan tulee siis ottaa yhteyttä oman alueensa maakuntamuseotutkijaan ja kertoa tälle työn käynnistymisestä sekä toteuttamistavoista. Maakuntamuseotutkijan kanssa on hyvä neuvotella siitä, miten työ kannattaa tehdä. Lisäksi maakuntamuseotutkijan puoleen kannattaa kääntyä työn edetessä, ainakin silloin jos ilmenee muutostarpeita, kysymyksiä tai ongelmia. Tutkija osaa neuvoa myös, milloin on tarpeen anoa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen muutosta. IV Selvitys avustuksen käytöstä: Kopio avustuksen käytön selvityksestä on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle. Maakuntamuseotutkijan tehtävä on tarkastaa avustuksella tehdyn työn tulokset. Maakuntamuseotutkijat antavat vuoden lopussa Museovirastolle arvionsa oman alueensa avustuksella toteutettujen hankkeiden onnistumisesta, museoiden omien selvitysten lisäksi. 9

11 V Millainen on hyvä avustushakemus Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan siihen tarkoitetulla erillisellä kaavakkeella. Kaavakkeen voi tulostaa Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta: V Hakemuskaavakkeen lopussa on luettelo hakemukseen vaadittavista liitteistä: 1) Yhteisön viimeisin toimintakertomus. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 2) Yhteisön säännöt. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. 4) Haettavan valtionavustuksen käytöstä laadittu suunnitelma ja kustannusarvio. 5) Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, niiden määristä ja käyttötarkoituksista. Avustuspäätöstä tehtäessä liitteissä olevat tiedot ovat keskeisiä, sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki liitteet ovat hakemuksen mukana. Mikäli hakemuksessa ei ole vaadittavia liitteitä, avustusten käsittely voi viivästyä. Haettavan avustuksen käytöstä tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4). Kirjallinen suunnitelma Suunnitelman ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä käyttötarkoituksesta, johon avustusta haetaan. Suunnitelmassa on hyvä selostaa lyhyesti niitä taustoja, joihin perustuen museolle on päätetty hakea avustusta sekä perustella hankkeen tärkeys. Lisäksi suunnitelmassa tulee selostaa mitä avustuksella on tarkoitus saada aikaan ja miten. Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta haetaan tai hanke kestää useamman vuoden, tulee suunnitelmassa selkeästi rajata se käyttötarkoitus, johon valtionavustusta haetaan. 10

12 Kustannusarvio Kustannusarviossa tulee esittää mahdollisimman tarkasti eritelty laskelma perusteluksi haettavan avustussumman käytöstä. Jo kustannusarviota laadittaessa on hyvä huomioida museoille myönnettyjen avustusten tyypilliset summat (Vuonna 2012 keskimääräinen avustussumma oli euroa ja korkein avustussumma oli euroa). V Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta haetaan, tulee kustannusarviossa selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on tarkoitus kattaa haetulla valtionavustuksella. Laajemmassa hankkeessa valtionavustushakemukselle on eduksi, jos hakija voi kustannusarviossa esittää, että sillä on käytettävissä hankkeeseen hakemansa avustuksen lisäksi myös omaa toimintarahoitusta, tai että se saa rahoitusta hankkeeseen myös muilta tahoilta. Tällöin on kuitenkin osoitettava, että eri tahojen rahoitus kohdennetaan hankeen eri osa-alueisiin. Selkeä, hyvin perusteltu suunnitelma ja eritelty, realistinen kustannusarvio auttavat arvioimaan hankkeen tarpeellisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista 11

13 VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan Museovirastolta avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. VI Kopio avustushakemuksesta sekä siihen liittyvä suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4) on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle, joka osallistuu sen arviointiin. Museovirasto saa vuosittain noin 200 museoiden perinteisiin avustuksiin liittyvää hakemusta ja yhteenlaskettu haettu avustussumma on viime vuosina ollut 1,3 milj. 1,5 milj. euroa. Avustusta on myönnetty vuosittain noin 130 hakijalle, ja jaettava avustussumma on ollut (2011) (2012) euroa. Museovirastossa avustusten käsittelyprosessi aloitetaan tarkastamalla, että hakemuksissa on mukana edellytetyt liitteet (ks. luku 5). Samalla tarkastetaan, että museon ylläpitäjän säännöissä on vaadittavat maininnat museotoiminnasta ja kokoelmien säilymisestä ja että hakija myös muuten täyttää vaadittavat edellytykset (ks. luku 2). Tämän jälkeen hakemusten käsittelijä käy uudestaan hakemukset läpi perehtyen hakemusten liitteenä oleviin suunnitelmiin ja kustannusarvioihin haettavan avustuksen käytöstä. Hakemukseen liitettävän suunnitelman kirjoittamiseen ja kustannusarvion laatimiseen kannattaa nähdä vaivaa (ks. luku 5), sillä niiden perusteella avustushakemusten käsittelijä muodostaa näkemyksensä kunkin hankkeen tarpeellisuudesta, kiireellisyydestä ja toteuttamismahdollisuuksista sekä kaikkien hakemusten tärkeysjärjestyksestä. Tässä yhteydessä hakemusten käsittelijä keskustelee kunkin maakuntamuseotutkijan kanssa alueelta tulleista hakemuksista ja esittää niistä mahdollisia lisäkysymyksiä. Hakemuksille onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee hankkeet joihin avustusta haetaan (ks. luku 4). Museoiden harkinnanvaraiset avustuskohteet ja -summat harkitaan nimensä mukaisesti tapauskohtaisesti. Edellä kuvattujen vaiheiden perusteella hakemusten 12

14 käsittelijä tekee esityksen museoiden harkinnanvaraisten avustusten jakamiseksi. Päätöksen avustusten jakamisesta tekee Museoviraston pääjohtaja esityksen perusteella. Kun päätös avustusten jakamisesta on tehty, lähetetään kaikille hakijoille avustuspäätöskirje, josta selviää onko hakijalle myönnetty avustusta vai ei. Mikäli hakijalle on myönnetty avustus, selviää avustuspäätöksestä myös käyttötarkoitus, johon avustus on myönnetty sekä avustussumma. Päätös on hyvä lukea huolella, sillä avustus on voitu kohdentaa rajatumpaan käyttötarkoitukseen kuin mihin hakija on avustusta alun perin hakenut. VI Avustuspäätöksessä mainitaan maakuntamuseo, jonka valvonnassa avustettava työ on tehtävä. Tehdyt avustuspäätökset lähetetään tiedoksi maakuntamuseoille ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisäksi avustuspäätöksestä lähetetään tiedote tiedotusvälineille. 13

15 VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot Avustus maksetaan kirjallisen maksatuspyynnön perusteella. Avustuspäätöksen mukana lähetetään maksatuspyyntölomake. VII Avustus saadaan käyttää avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin. Jos tämä perustelluista syistä on mahdotonta, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen avustuksen käyttöä. Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuksen myöntämisvuoden aikana. Jos avustusta tai sen osaa ei erittäin perustellusta syystä voida käyttää myöntämisvuoden aikana, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle. Tämäkin hakemus on tehtävä kirjallisesti. Kuten avustuspäätöksessä mainitaan, avustuksella tehtävä työ on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Jos avustus jää kokonaan tai osittain käyttämättä, eikä Museovirasto ole myöntänyt lisäaikaa avustuksen käytölle, on jäljelle jäänyt avustussumma palautettava. Palautuksen voi tehdä heti, mutta viimeistään se on tehtävä selvityksen yhteydessä. Palautuksen yhteydessä on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero. Palautusohjeet ja pankkitilin nimero ovat päätöskirjeen liitteenä. Jos käyttämättä jäänyt summa on enintään 10 euroa, sen voi jättää palauttamatta. Hankkeen menot: Kunkin vuoden osalta hyväksyttäviä menoja ovat kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan kyseiselle tilikaudelle kirjatut menot. Menoja, jotka ovat syntyneet ennen avustuspäätöksen antamista, ei pääsääntöisesti katsota hyväksyttäviksi menoiksi. Hyväksyttäviä menoja eivät myöskään ole yleishallinnon kulut, talkootyön laskennalliset kustannukset tai myöntö- tai siirtovuoden jälkeen syntyvät menot. Laite- ja kalustomenot eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä menoja. Ne hyväksytään ainoastaan, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen, eikä niitä avustuspäätöksessä ole suljettu pois avustuksen käytön piiristä. 14

16 VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Museovirastolle. Selvitys tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta VIII Selvityslomakkeen lopussa on luettelo selvitykseen vaadittavista liitteistä: 1) Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä. 2) Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. Selvitystä ei voida hyväksyä, jos siinä ei ole vaadittuja liitteitä. Avustuksen käytöstä tulee laatia sanallinen selonteko ja yksityiskohtainen menoerittely (liite 1). Sanallinen selonteko Sanallisen selonteon ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan. Selonteossa on hyvä kuvailla lyhyesti avustetun hankkeen vaiheet. Lisäksi selonteossa tulee kertoa avustuksella aikaansaaduista tuloksista ja todeta vastaavatko ne hakemuksessa esitettyjä tavoitteita. Selonteossa tulee myös olla selvitys avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta on saatu tai hanke on kestänyt jo useamman vuoden, tulee selonteossa selkeästi eritellä se toiminta, johon kyseessä oleva valtionavustus on käytetty. 15

17 Yksityiskohtainen menoerittely Avustuksella katetuista kustannuksista tulee tehdä erillinen menoerittely. Pelkkä kirjanpidonraportti ei riitä, vaan menoerittelystä tulee käydä ilmi, mihin hankeen tarkoituksiin eri summat liittyvät. VIII Tositteet tai tositejäljennökset tulee lähettää ainoastaan, jos niitä erikseen pyydetään. Jos hanke on ollut laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta on saatu, tulee menoerittelyssä selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on katettu kyseessä olevalla avustuksella. Myös silloin, jos hankkeeseen on saatu valtionavustuksen lisäksi muuta rahoitusta, tulee menoerittelyssä näkyä, mikä osa kustannuksista on katettu valtionavustuksella. Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä On tärkeää, että selvitys tehdään huolella, sillä jos avustuksen käytöstä ei saada riittävää selvitystä, peritään myönnetty avustussumma takaisin, eikä uusia avustuksia tulevina vuosina voida myöntää. 16

18 IX Lisätietoja Museoiden harkinnanvaraisista avustuksista saa lisätietoa Museoviraston verkkosivuilta: Lisätietoja saa myös Museovirastosta sekä oman alueen maakuntamuseosta: IX MUSEOVIRASTO / Kehittämispalvelut PL Helsinki puh. (09) (vaihde) sähköposti: Yhteystiedot: MAAKUNTAMUSEOT ja MAAKUNTAMUSEOTUTKIJAT: Etelä-Karjalan museo Kristiinankatu 15, Linnoitus PL 239, LAPPEENRANTA amanuenssi Miikka Kurri, puh Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Törnäväntie 23, SEINÄJOKI maakunta-amanuenssi Risto Känsälä, puh Helsingin kaupunginmuseo Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sofiankatu 4, HELSINKI PL 4300, Helsingin kaupunki maakuntamuseotutkija Ulla Teräs, puh. (09) Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (Kanta-Häme) Kustaa III:n katu 8, HÄMEENLINNA tutkija Juha Vitikainen puh. (03) ,

19 Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo Toimisto: Torikatu 21 C, JOENSUU amanuenssi Erkki Matikainen, puh Kainuun museo Asemakatu 4, KAJAANI maakuntatutkija Senja Säkkinen, puh. (08) IX Keski-Suomen museo Toimisto: Kilpisenkatu 1 PL 634, JYVÄSKYLÄ amanuenssi Pirjo Sojakka, puh. (014) , K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Toimisto: Pitkänsillankatu 1-3 A KOKKOLA maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä, puh Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Pohjois-Savo) Kauppakatu 23, KUOPIO amanuenssi Marianna Falkenberg, puh Kuopion luonnontieteellinen museo Myhkyrinkatu 22, KUOPIO puh. (017) Kymenlaakson museo Tornatorintie 99 B, KOTKA maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi, puh

20 Lahden kaupunginmuseo (Päijät-Häme) Toimisto: Vuorikatu 27 PL 113, LAHTI tutkija Milla-Lotta Kemiläinen, puh IX Lapin maakuntamuseo Pohjoisranta 4, ROVANIEMI maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen, puh. (016) , Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Villa Ormnäs, Ormnäsintie 3, TAMMISAARI maakuntamuseotutkija Peter Sjöstrand, puh. (019) , Pohjanmaan museo Museokatu 3-4 PL 3, VAASA maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, puh. (06) , Pohjois-Pohjanmaan museo Ainolan puisto PL 26, OULUN KAUPUNKI maakuntamuseotutkija Riina Kohonen, puh Porvoon museo (Itä-Uusimaa) Raatihuoneenkatu 21, PORVOO amanuenssi Synnöve Bergholm-Kullström, puh. (019) , Satakunnan Museo Hallituskatu 11, PORI maakuntatutkija Akuliina Aartolahti, puh

21 Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo) Riihisaari, SAVONLINNA maakuntatutkija Jorma Hytönen, puh Tampereen museot Vapriikki (Pirkanmaa) Alaverstaanraitti 5, Tampellan alue PL 487, TAMPERE paikalliskulttuuritutkija Anu Salmela, puh IX Tornionlaakson maakuntamuseo Keskikatu 22, TORNIO maakuntamuseotutkija Minna Heljala, puh Turun museokeskus (Varsinais-Suomi) Toimisto: Kalastajankatu 4 PL 286, TURKU tutkija Eeva Mikola, puh

22 Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako 21

23 Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Kaikki esimerkit ovat kuvitteellisia eivätkä perustu toteutuneisiin hankkeisiin tai kustannuksiin. Hakemusten on perustuttava hankkeen omaan sisältöön. Esimerkki 1. Luettelointi Suunnitelma Valtionavustusta haetaan euroa työntekijän palkkakustannuksiin. Tarkoituksena on palkata museoalan opiskelija luetteloimaan museon esineistöä sähköisesti aikavälille Museon kokoelmissa on yhteensä n esinettä, joista n. 900 kuuluu pappilan esineistöön ja n. 540 on myöhemmin saatuja lahjoituksia. Esineistä osa on esillä näyttelyssä ja osa on varastoitu pihapiirissä olevaan makasiinirakennukseen. Varastoinnissa museo on saanut neuvoja maakuntamuseotutkijalta. Museon koko esineistöstä on tähän mennessä luetteloitu n. 75 prosenttia Excelpohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointia on tehty kolmena peräkkäisenä kesänä vuosien välisenä aikana. Kaikki tähän mennessä sähköisesti luetteloidut esineet on myös digikuvattu. Valtionavustuksen avulla on tarkoitus luetteloida museon loput esineet (360 kpl) Excel-pohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointityö tehdään maakuntamuseotutkijan ohjeistuksessa ja valvonnassa. Luettelointi toteutetaan niin, että tiedot voidaan myöhemmin siirtää maakuntamuseon hallinnoimaan maakunnan museoiden yhteiseen esinetietokantaan. Luetteloinnin jälkeen on tarkoitus ryhtyä digikuvaamaan esineitä. Vielä luetteloimattomat esineet kuuluvat museon kodin arkeen ja juhlaan liittyvään kokoelmaan, joka sijaitsee museon varastossa. Kyseinen kokoelma sai huomattavan lisäyksen kesällä 2008, kun museo sai lahjoituksena kyläkoulun rehtorina toimineen 22

24 henkilön jäämistöä. Jäämistössä oli erilaisia nyt jo lakkautetun kyläkoulun vuosijuhliin liittyviä esineitä. Sähköisen luetteloinnin loppuun saattamisen avulla saadaan kokonaiskuva museon koko esineistöstä ja pystytään arvioimaan, millä tavoin museon pysyvää näyttelyä voidaan täydentää ja mitä uutta alueen historiasta voidaan välittää museokävijöille. Kustannusarvio Haetaan euron valtionavustusta kattamaan luetteloijan palkkakustannukset: Museologian opiskelija o palkka aikavälillä euroa o työnantajakulut 950 euroa Palkkakustannukset yhteensä 4600 euroa Hankkeen muut kulut: Tarvikekustannukset 100 euroa Rahoitus hankkeen muihin kuluihin: Kunta 100 euroa Esimerkki 2. Rakennuskorjaus Suunnitelma Haettavalla eurolla on tarkoitus korjata kolmen museoalueella sijaitsevan hirsiaitan katot. Avustuksella hankitaan materiaaleja uusiin pärekattoihin sekä palkataan kirvesmies suorittamaan vaadittavat työt kesäkuun 2010 aikana. Museoalueella on yhteensä kahdeksan rakennusta. Päärakennuksen (1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva pappila), tuulimyllyn (1850-luvulta, siirretty naapuripitäjästä 1980-luvun alussa) ja hirsiaittojen lisäksi alueella on kaksi viljamakasiinia 23

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus

Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 22.4.2016 Päijät-Hämeen maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä verkkonuorisotyön avustukset. Emma Kuusi 19.5.2016

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä verkkonuorisotyön avustukset. Emma Kuusi 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä verkkonuorisotyön avustukset Emma Kuusi 19.5.2016 Perusta Nuorisolaki Valtionavustuslaki Valtion talousarviossa kuvatut toimialan vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN HARKINNANVARAINEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2017

HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJIEN HARKINNANVARAINEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2017 TIEDOTE (3) 5..07 3/07 Taiteen perusopetuksen järjestäjät, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta HAKUTIEDOTE / MUIDEN KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA VALTIONOSUUTTA SAAVIEN TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Maakuntakirjastokokous

Maakuntakirjastokokous Maakuntakirjastokokous 13.9.2016 Päivi Almgren 13.9.2016 1 Valtionavustuslaki 688/2001 Valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2016 1 KIRJE SMDno-2015 1766 23.10.2015 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle

Lisätiedot

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio Hankeprosessi ajankohtaiset asiat Kirjastojen hankepäivä 7.10.2016, Kuopio 1 Valtionavustukset, hanke ja hankerekisteri Valtionavustukset: hakeminen ja käytettävissä olevat määrärahat Rahoitustoiminnan

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen sivulla 4 mainittuihin

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 39/2010 12.4.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13. päivänä lokakuuta 2016 1 Sisällys 1.1 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ OHJAAVAT KIRKKOLAIN KOHDAT...

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot