Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille"

Transkriptio

1 Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

2 Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa, pääasiassa veikkausvoittovaroista. Määrärahasta jaettavia avustustyyppejä on useampia. Tämä ohje koskee lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille jaettavia harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Ohje on laadittu Museovirastossa helpottamaan avustushakemuksen ja avustuksen käytöstä vaadittavan selvityksen tekoa. Ohje on viimeksi päivitetty lokakuussa Sisällys Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen s. 2 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu II Kenelle avustusta myönnetään III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa V Millainen on hyvä avustushakemus VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä IX Lisätietoja Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä 1

3 Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Lue hyvin tämä opas Tarkista, että yhteisönne täyttää hakijalta vaadittavat edellytykset (ks. luku 2), ja pohdi, vastaako suunnittelemanne hanke jotain niistä käyttötarkoituksista, joihin museoiden harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään (ks. luku 1). Ota yhteyttä oman alueenne maakuntamuseotutkijaan (ks. luvut 4 ja 9) Keskustele tutkijan kanssa hankkeesta, johon aiotte avustusta hakea, keskustele myös hankesuunnitelmasta ja kustannusarviosta. Laadi avustushakemus (ks. luku 5) Täytä hakemuskaavake, kirjoita huolella suunnitelma avustuksen käytöstä sekä kustannusarvio, liitä hakemukseen kaikki vaadittavat liitteet. Lähetä hakemus liitteineen Museovirastoon Ota hakemuksesta ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi, lähetä kopio hakemuksesta ja sen liitteestä 4 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). Lue tarkasti Museovirastolta saamasi avustuspäätöskirje (ks. luku 7) Käytä avustus ainoastaan siihen tarkoitukseen, joka avustuspäätöksessä mainitaan; käytä avustus sen vuoden aikana, jona se on myönnetty. Kerro maakuntamuseotutkijalle käynnistäväsi avustuksella tehtävät työt ja neuvottele hänen kanssaan työtavoista. Jos avustuksen käytössä ilmaantuu ongelmia, lue tästä oppaasta luku 7 ja ota yhteyttä maakuntamuseotutkijaan tai Museoviraston kehittämispalveluihin (ks. luku 7 ja luku 9). Laadi selvitys avustuksen käytöstä (ks. luku 8) Tarkista päätöksestä, milloin selvitys on viimeistään jätettävä. Täytä selvityskaavake, kirjoita huolella sanallinen selvitys avustuksen käytöstä sekä yksityiskohtainen menoerittely, liitä selvitykseen kaikki vaadittavat liitteet. Toimita Museovirastolle selvitys avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä Ota selvityksestä ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi. Lähetä kopio selvityksestä ja sen liitteestä 1 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). 2

4 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu Avustuksilla tuetaan museotoimintaa ja edistetään kulttuuriperinnön säilymistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi museoiden harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää: I museokokoelmien inventointiin, sähköiseen luettelointiin, konservointiin ja hoitoon; perusnäyttelyiden uusimiseen ja museotoiminnan suunnitelmiin; museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen; museorakennusten kunnostussuunnitelmiin ja -töihin, joilla tähdätään museokokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen, museorakennusten säilymiseen tai museotoiminnan edistämiseen osa avustuksista voidaan myöntää paikallismuseotoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen löytäminen. Osalla avustuksilla halutaan tukea kehittämishankkeita, jotka hyödyntävät innovatiivisesti museon omia lähtökohtia (toimintaympäristö, kumppanuudet, erikoisala jne.). Avustettavan toiminnan tulee liittyä seuraaviin teemoihin: vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kulttuuriperintökasvatus uudet toimintatavat sekä yhteistyökumppanuudet ja -muodot yhteistyö- ja koulutushankkeet, jotka liittyvät museoiden kokoelmiin ja rakennusperintöön. Avustusta ei myönnetä museon tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi museon avoinnapitoon ja opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö- ja vesikustannuksia. Avustusta ei myöskään myönnetä: museon perustamiskustannuksiin museorakennusten siirtokustannuksiin työvälineinä toimivien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan 3

5 Avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä työvälineinä toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneen, skannerin, pölynimurin tai konservointiin ja rakennusten korjauksiin tarvittavien laitteiden hankintaan. Avustus mahdollistaa kuitenkin yleensä työvälineiden vuokraamisen. Avustusta ei myöskään myönnetä tietokoneohjelmistojen tai -sovellusten hankintaan. Palo- ja murtosuojauksen tai esimerkiksi näyttelyn valaistuksen parantamiseen tarvittaviin laitteisiin avustusta voidaan myöntää. I Museoiden harkinnanvaraista valtionavustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin. Harkinnanvaraista avustusta voi kuitenkin hakea samana vuonna johonkin muuhun tarkoitukseen. Silloin on kuitenkin hakemuksessa hyvä selkeästi osoittaa, että kyse on kahdesta eri hankkeesta. Avustuksia ei ole tarkoitettu opinto- ja kurssimatkoihin. Avustusta ei myönnetä talkootyön laskennallisiin kustannuksiin. Sen sijaan avustusta voidaan pääsääntöisesti käyttää talkoovakuutuksiin sekä kohtuullisiin kuljetus- ja ravitsemuskustannuksiin. 4

6 II Kenelle avustusta myönnetään Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin (museolaki 729/1992, 1166/1996). II Mikäli paikallismuseo on osa valtionosuuden piirissä olevaa ammatillista museota, mutta sen toiminnasta vastaa yhdistys tai säätiö, voidaan avustusta myöntää myös museotoiminnasta vastaavalle toimijalle. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa voimassaoleva yhteistyösopimus, josta selviää osapuolten vastuut ja työnjako sekä hakijaosapuolen sitoutuminen pitkäjänteiseen museotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Tilauksesta tai sopimuksesta aukipitoa ei katsota säännölliseksi aukioloksi. Jos aukipidolle on väliaikainen merkittävä este, kuten esimerkiksi laaja korjaustyö, voidaan avustusta kuitenkin myöntää. yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämillä museoilla museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys / säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa. sillä ei ole käytössään edellisen vuoden avustusta tai osaa siitä. Mikäli hakija ei täytä kaikkia edellä mainittuja edellytyksiä, avustusta ei voida myöntää. Tiedot tarkastetaan hakulomakkeesta sekä sen liitteeksi pyydetyistä yhteisön säännöistä. Hakuprosessin sujuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki lomakkeen tarvittavat tiedot on täytetty, ja että pyydetyt liitteet ovat hakemuksessa valmiiksi mukana. 5

7 III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä Avustuksen myöntämisessä, maksatuksessa, käytössä ja selvittämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslaissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita on noudatettava myös museoiden avustuksia myönnettäessä. III Laki edellyttää, että avustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa Museovirastolle riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä seikoista, joita se tarvitsee avustuspäätöksen tekemiseksi. Sen vuoksi valtionavustusta tulee hakea kirjallisesti avoimen haun kautta ja liittää hakemukseen pyydetyt tiedot. Museovirasto tiedottaa mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakumenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista. Laki edellyttää, että Museovirasto lähettää avustuksen hakijalle kirjallisen avustuspäätöksen. Jos avustus on myönnetty, päätöksestä käy ilmi avustuksen käyttötarkoitus. Päätöksessä voi lisäksi olla avustuksen käyttöä koskevia ehtoja tai rajoituksia. Lain perusteella avustuksen saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Avustuksen saajan on myös noudatettava päätöksen mahdollisia muita ehtoja ja rajoituksia. Laissa edellytetään myös, että avustuksen saajan tulee antaa Museovirastolle avustuksen käytön valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot, sekä ilmoittaa mahdollisista valtionavustuksen käyttöön vaikuttavista muutoksista viipymättä. Lain mukaan Museoviraston on huolehdittava avustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla käyttö- ja seurantatietoja. Museovirasto voi myös pyytää ulkopuolista asiantuntijaa avustamaan valvonnassa. Laki edellyttää, että valtionavustuksen saaja palauttaa viipymättä virheellisesti tai perusteettomasti saamansa valtionavustuksen tai sen osan. Avustus tulee palauttaa myös, jos sitä tai sen osaa ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä 6

8 tavalla, eikä Museovirasto ole myöntänyt käyttötarkoituksen muutosta. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. Laki edellyttää puolestaan Museoviraston perimään takaisin avustuksen tai sen osan, jos valtionavustuksen saaja on III 1) jättänyt palauttamatta käyttämättä jääneen avustuksen tai sen osan; 2) käyttänyt valtionavustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 3) antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon asiasta, joka on voinut olennaisesti vaikuttamaa avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salannut sellaisen seikan; 4) muutoin olennaisesti rikkonut avustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja. 7

9 IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa Museoiden harkinnanvaraiset avustukset käsitellään yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. Jokainen museo kuuluu sijaintikuntansa perusteella jonkin Suomen 21 maakuntamuseon alueeseen (ks. liite 1). IV Maakuntamuseoiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa sekä antaa asiantuntija-apua museoasioihin liittyvissä kysymyksissä, kukin omalla alueellaan. Maakuntamuseot ovat oman alueensa asiantuntijoita, joista löytyy monipuolista osaamista kokoelmien hoidosta ja luetteloinnista kulttuuriympäristöön ja rakennuskorjauksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisessa maakuntamuseossa työskentelee maakuntamuseotutkija, jonka tehtävä on neuvoa ja tukea alueellaan toimivia museoita erilaisissa museotoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Maakuntamuseotutkijat tuntevat hyvin alueensa museotoimintaa ja museokohteita ja he toimivat sen vuoksi asiantuntijoina museoiden valtionavustusprosessissa. Maakuntamuseotutkijoiden tehtävänä on myös neuvoa ja valvoa avustusten käyttöä. Avustushakemus: Avustusten käsittelijä Museovirastossa käy läpi kunkin maakuntamuseon alueelta tulleet avustushakemukset yksitellen alueen maakuntamuseotutkijan kanssa. Avustushakemukselle onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee museokohteen, johon avustusta haetaan sekä haettavan avustuksen käyttötarkoituksen. Avustuksen hakijan kannattaa olla yhteydessä maakuntamuseotutkijaan ja keskustella tämän kanssa haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta ja sen taustoista jo siinä vaiheessa kun avustusta päätetään hakea. Silloin kun avustusta haetaan museorakennusten korjauksiin, on erityisen tärkeää, että maakuntamuseotutkija tuntee avustuksen käyttötarkoituksen ja taustat. Kun kysymys on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksista, maakuntamuseoiden neuvonta- ja valvontavastuu korostuvat. On erittäin suositeltavaa lähettää hakemuksesta sekä suunnitelmasta ja kustannusarvioista (liite 4) kopiot oman alueen maakuntamuseotutkijalle. 8

10 Avustuksella tehtävät työt: Avustuspäätöksessä todetaan, että avustuksella suoritettavat työt on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Avustuksen saajan tulee siis ottaa yhteyttä oman alueensa maakuntamuseotutkijaan ja kertoa tälle työn käynnistymisestä sekä toteuttamistavoista. Maakuntamuseotutkijan kanssa on hyvä neuvotella siitä, miten työ kannattaa tehdä. Lisäksi maakuntamuseotutkijan puoleen kannattaa kääntyä työn edetessä, ainakin silloin jos ilmenee muutostarpeita, kysymyksiä tai ongelmia. Tutkija osaa neuvoa myös, milloin on tarpeen anoa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen muutosta. IV Selvitys avustuksen käytöstä: Kopio avustuksen käytön selvityksestä on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle. Maakuntamuseotutkijan tehtävä on tarkastaa avustuksella tehdyn työn tulokset. Maakuntamuseotutkijat antavat vuoden lopussa Museovirastolle arvionsa oman alueensa avustuksella toteutettujen hankkeiden onnistumisesta, museoiden omien selvitysten lisäksi. 9

11 V Millainen on hyvä avustushakemus Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan siihen tarkoitetulla erillisellä kaavakkeella. Kaavakkeen voi tulostaa Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta: V Hakemuskaavakkeen lopussa on luettelo hakemukseen vaadittavista liitteistä: 1) Yhteisön viimeisin toimintakertomus. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 2) Yhteisön säännöt. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. 4) Haettavan valtionavustuksen käytöstä laadittu suunnitelma ja kustannusarvio. 5) Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, niiden määristä ja käyttötarkoituksista. Avustuspäätöstä tehtäessä liitteissä olevat tiedot ovat keskeisiä, sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki liitteet ovat hakemuksen mukana. Mikäli hakemuksessa ei ole vaadittavia liitteitä, avustusten käsittely voi viivästyä. Haettavan avustuksen käytöstä tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4). Kirjallinen suunnitelma Suunnitelman ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä käyttötarkoituksesta, johon avustusta haetaan. Suunnitelmassa on hyvä selostaa lyhyesti niitä taustoja, joihin perustuen museolle on päätetty hakea avustusta sekä perustella hankkeen tärkeys. Lisäksi suunnitelmassa tulee selostaa mitä avustuksella on tarkoitus saada aikaan ja miten. Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta haetaan tai hanke kestää useamman vuoden, tulee suunnitelmassa selkeästi rajata se käyttötarkoitus, johon valtionavustusta haetaan. 10

12 Kustannusarvio Kustannusarviossa tulee esittää mahdollisimman tarkasti eritelty laskelma perusteluksi haettavan avustussumman käytöstä. Jo kustannusarviota laadittaessa on hyvä huomioida museoille myönnettyjen avustusten tyypilliset summat (Vuonna 2012 keskimääräinen avustussumma oli euroa ja korkein avustussumma oli euroa). V Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta haetaan, tulee kustannusarviossa selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on tarkoitus kattaa haetulla valtionavustuksella. Laajemmassa hankkeessa valtionavustushakemukselle on eduksi, jos hakija voi kustannusarviossa esittää, että sillä on käytettävissä hankkeeseen hakemansa avustuksen lisäksi myös omaa toimintarahoitusta, tai että se saa rahoitusta hankkeeseen myös muilta tahoilta. Tällöin on kuitenkin osoitettava, että eri tahojen rahoitus kohdennetaan hankeen eri osa-alueisiin. Selkeä, hyvin perusteltu suunnitelma ja eritelty, realistinen kustannusarvio auttavat arvioimaan hankkeen tarpeellisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista 11

13 VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan Museovirastolta avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. VI Kopio avustushakemuksesta sekä siihen liittyvä suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4) on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle, joka osallistuu sen arviointiin. Museovirasto saa vuosittain noin 200 museoiden perinteisiin avustuksiin liittyvää hakemusta ja yhteenlaskettu haettu avustussumma on viime vuosina ollut 1,3 milj. 1,5 milj. euroa. Avustusta on myönnetty vuosittain noin 130 hakijalle, ja jaettava avustussumma on ollut (2011) (2012) euroa. Museovirastossa avustusten käsittelyprosessi aloitetaan tarkastamalla, että hakemuksissa on mukana edellytetyt liitteet (ks. luku 5). Samalla tarkastetaan, että museon ylläpitäjän säännöissä on vaadittavat maininnat museotoiminnasta ja kokoelmien säilymisestä ja että hakija myös muuten täyttää vaadittavat edellytykset (ks. luku 2). Tämän jälkeen hakemusten käsittelijä käy uudestaan hakemukset läpi perehtyen hakemusten liitteenä oleviin suunnitelmiin ja kustannusarvioihin haettavan avustuksen käytöstä. Hakemukseen liitettävän suunnitelman kirjoittamiseen ja kustannusarvion laatimiseen kannattaa nähdä vaivaa (ks. luku 5), sillä niiden perusteella avustushakemusten käsittelijä muodostaa näkemyksensä kunkin hankkeen tarpeellisuudesta, kiireellisyydestä ja toteuttamismahdollisuuksista sekä kaikkien hakemusten tärkeysjärjestyksestä. Tässä yhteydessä hakemusten käsittelijä keskustelee kunkin maakuntamuseotutkijan kanssa alueelta tulleista hakemuksista ja esittää niistä mahdollisia lisäkysymyksiä. Hakemuksille onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee hankkeet joihin avustusta haetaan (ks. luku 4). Museoiden harkinnanvaraiset avustuskohteet ja -summat harkitaan nimensä mukaisesti tapauskohtaisesti. Edellä kuvattujen vaiheiden perusteella hakemusten 12

14 käsittelijä tekee esityksen museoiden harkinnanvaraisten avustusten jakamiseksi. Päätöksen avustusten jakamisesta tekee Museoviraston pääjohtaja esityksen perusteella. Kun päätös avustusten jakamisesta on tehty, lähetetään kaikille hakijoille avustuspäätöskirje, josta selviää onko hakijalle myönnetty avustusta vai ei. Mikäli hakijalle on myönnetty avustus, selviää avustuspäätöksestä myös käyttötarkoitus, johon avustus on myönnetty sekä avustussumma. Päätös on hyvä lukea huolella, sillä avustus on voitu kohdentaa rajatumpaan käyttötarkoitukseen kuin mihin hakija on avustusta alun perin hakenut. VI Avustuspäätöksessä mainitaan maakuntamuseo, jonka valvonnassa avustettava työ on tehtävä. Tehdyt avustuspäätökset lähetetään tiedoksi maakuntamuseoille ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisäksi avustuspäätöksestä lähetetään tiedote tiedotusvälineille. 13

15 VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot Avustus maksetaan kirjallisen maksatuspyynnön perusteella. Avustuspäätöksen mukana lähetetään maksatuspyyntölomake. VII Avustus saadaan käyttää avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin. Jos tämä perustelluista syistä on mahdotonta, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen avustuksen käyttöä. Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuksen myöntämisvuoden aikana. Jos avustusta tai sen osaa ei erittäin perustellusta syystä voida käyttää myöntämisvuoden aikana, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle. Tämäkin hakemus on tehtävä kirjallisesti. Kuten avustuspäätöksessä mainitaan, avustuksella tehtävä työ on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Jos avustus jää kokonaan tai osittain käyttämättä, eikä Museovirasto ole myöntänyt lisäaikaa avustuksen käytölle, on jäljelle jäänyt avustussumma palautettava. Palautuksen voi tehdä heti, mutta viimeistään se on tehtävä selvityksen yhteydessä. Palautuksen yhteydessä on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero. Palautusohjeet ja pankkitilin nimero ovat päätöskirjeen liitteenä. Jos käyttämättä jäänyt summa on enintään 10 euroa, sen voi jättää palauttamatta. Hankkeen menot: Kunkin vuoden osalta hyväksyttäviä menoja ovat kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan kyseiselle tilikaudelle kirjatut menot. Menoja, jotka ovat syntyneet ennen avustuspäätöksen antamista, ei pääsääntöisesti katsota hyväksyttäviksi menoiksi. Hyväksyttäviä menoja eivät myöskään ole yleishallinnon kulut, talkootyön laskennalliset kustannukset tai myöntö- tai siirtovuoden jälkeen syntyvät menot. Laite- ja kalustomenot eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä menoja. Ne hyväksytään ainoastaan, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen, eikä niitä avustuspäätöksessä ole suljettu pois avustuksen käytön piiristä. 14

16 VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Museovirastolle. Selvitys tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta VIII Selvityslomakkeen lopussa on luettelo selvitykseen vaadittavista liitteistä: 1) Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä. 2) Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. Selvitystä ei voida hyväksyä, jos siinä ei ole vaadittuja liitteitä. Avustuksen käytöstä tulee laatia sanallinen selonteko ja yksityiskohtainen menoerittely (liite 1). Sanallinen selonteko Sanallisen selonteon ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan. Selonteossa on hyvä kuvailla lyhyesti avustetun hankkeen vaiheet. Lisäksi selonteossa tulee kertoa avustuksella aikaansaaduista tuloksista ja todeta vastaavatko ne hakemuksessa esitettyjä tavoitteita. Selonteossa tulee myös olla selvitys avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta on saatu tai hanke on kestänyt jo useamman vuoden, tulee selonteossa selkeästi eritellä se toiminta, johon kyseessä oleva valtionavustus on käytetty. 15

17 Yksityiskohtainen menoerittely Avustuksella katetuista kustannuksista tulee tehdä erillinen menoerittely. Pelkkä kirjanpidonraportti ei riitä, vaan menoerittelystä tulee käydä ilmi, mihin hankeen tarkoituksiin eri summat liittyvät. VIII Tositteet tai tositejäljennökset tulee lähettää ainoastaan, jos niitä erikseen pyydetään. Jos hanke on ollut laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta on saatu, tulee menoerittelyssä selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on katettu kyseessä olevalla avustuksella. Myös silloin, jos hankkeeseen on saatu valtionavustuksen lisäksi muuta rahoitusta, tulee menoerittelyssä näkyä, mikä osa kustannuksista on katettu valtionavustuksella. Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä On tärkeää, että selvitys tehdään huolella, sillä jos avustuksen käytöstä ei saada riittävää selvitystä, peritään myönnetty avustussumma takaisin, eikä uusia avustuksia tulevina vuosina voida myöntää. 16

18 IX Lisätietoja Museoiden harkinnanvaraisista avustuksista saa lisätietoa Museoviraston verkkosivuilta: Lisätietoja saa myös Museovirastosta sekä oman alueen maakuntamuseosta: IX MUSEOVIRASTO / Kehittämispalvelut PL Helsinki puh. (09) (vaihde) sähköposti: Yhteystiedot: MAAKUNTAMUSEOT ja MAAKUNTAMUSEOTUTKIJAT: Etelä-Karjalan museo Kristiinankatu 15, Linnoitus PL 239, LAPPEENRANTA amanuenssi Miikka Kurri, puh Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Törnäväntie 23, SEINÄJOKI maakunta-amanuenssi Risto Känsälä, puh Helsingin kaupunginmuseo Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sofiankatu 4, HELSINKI PL 4300, Helsingin kaupunki maakuntamuseotutkija Ulla Teräs, puh. (09) Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (Kanta-Häme) Kustaa III:n katu 8, HÄMEENLINNA tutkija Juha Vitikainen puh. (03) ,

19 Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo Toimisto: Torikatu 21 C, JOENSUU amanuenssi Erkki Matikainen, puh Kainuun museo Asemakatu 4, KAJAANI maakuntatutkija Senja Säkkinen, puh. (08) IX Keski-Suomen museo Toimisto: Kilpisenkatu 1 PL 634, JYVÄSKYLÄ amanuenssi Pirjo Sojakka, puh. (014) , K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Toimisto: Pitkänsillankatu 1-3 A KOKKOLA maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä, puh Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Pohjois-Savo) Kauppakatu 23, KUOPIO amanuenssi Marianna Falkenberg, puh Kuopion luonnontieteellinen museo Myhkyrinkatu 22, KUOPIO puh. (017) Kymenlaakson museo Tornatorintie 99 B, KOTKA maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi, puh

20 Lahden kaupunginmuseo (Päijät-Häme) Toimisto: Vuorikatu 27 PL 113, LAHTI tutkija Milla-Lotta Kemiläinen, puh IX Lapin maakuntamuseo Pohjoisranta 4, ROVANIEMI maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen, puh. (016) , Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Villa Ormnäs, Ormnäsintie 3, TAMMISAARI maakuntamuseotutkija Peter Sjöstrand, puh. (019) , Pohjanmaan museo Museokatu 3-4 PL 3, VAASA maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, puh. (06) , Pohjois-Pohjanmaan museo Ainolan puisto PL 26, OULUN KAUPUNKI maakuntamuseotutkija Riina Kohonen, puh Porvoon museo (Itä-Uusimaa) Raatihuoneenkatu 21, PORVOO amanuenssi Synnöve Bergholm-Kullström, puh. (019) , Satakunnan Museo Hallituskatu 11, PORI maakuntatutkija Akuliina Aartolahti, puh

21 Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo) Riihisaari, SAVONLINNA maakuntatutkija Jorma Hytönen, puh Tampereen museot Vapriikki (Pirkanmaa) Alaverstaanraitti 5, Tampellan alue PL 487, TAMPERE paikalliskulttuuritutkija Anu Salmela, puh IX Tornionlaakson maakuntamuseo Keskikatu 22, TORNIO maakuntamuseotutkija Minna Heljala, puh Turun museokeskus (Varsinais-Suomi) Toimisto: Kalastajankatu 4 PL 286, TURKU tutkija Eeva Mikola, puh

22 Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako 21

23 Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Kaikki esimerkit ovat kuvitteellisia eivätkä perustu toteutuneisiin hankkeisiin tai kustannuksiin. Hakemusten on perustuttava hankkeen omaan sisältöön. Esimerkki 1. Luettelointi Suunnitelma Valtionavustusta haetaan euroa työntekijän palkkakustannuksiin. Tarkoituksena on palkata museoalan opiskelija luetteloimaan museon esineistöä sähköisesti aikavälille Museon kokoelmissa on yhteensä n esinettä, joista n. 900 kuuluu pappilan esineistöön ja n. 540 on myöhemmin saatuja lahjoituksia. Esineistä osa on esillä näyttelyssä ja osa on varastoitu pihapiirissä olevaan makasiinirakennukseen. Varastoinnissa museo on saanut neuvoja maakuntamuseotutkijalta. Museon koko esineistöstä on tähän mennessä luetteloitu n. 75 prosenttia Excelpohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointia on tehty kolmena peräkkäisenä kesänä vuosien välisenä aikana. Kaikki tähän mennessä sähköisesti luetteloidut esineet on myös digikuvattu. Valtionavustuksen avulla on tarkoitus luetteloida museon loput esineet (360 kpl) Excel-pohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointityö tehdään maakuntamuseotutkijan ohjeistuksessa ja valvonnassa. Luettelointi toteutetaan niin, että tiedot voidaan myöhemmin siirtää maakuntamuseon hallinnoimaan maakunnan museoiden yhteiseen esinetietokantaan. Luetteloinnin jälkeen on tarkoitus ryhtyä digikuvaamaan esineitä. Vielä luetteloimattomat esineet kuuluvat museon kodin arkeen ja juhlaan liittyvään kokoelmaan, joka sijaitsee museon varastossa. Kyseinen kokoelma sai huomattavan lisäyksen kesällä 2008, kun museo sai lahjoituksena kyläkoulun rehtorina toimineen 22

24 henkilön jäämistöä. Jäämistössä oli erilaisia nyt jo lakkautetun kyläkoulun vuosijuhliin liittyviä esineitä. Sähköisen luetteloinnin loppuun saattamisen avulla saadaan kokonaiskuva museon koko esineistöstä ja pystytään arvioimaan, millä tavoin museon pysyvää näyttelyä voidaan täydentää ja mitä uutta alueen historiasta voidaan välittää museokävijöille. Kustannusarvio Haetaan euron valtionavustusta kattamaan luetteloijan palkkakustannukset: Museologian opiskelija o palkka aikavälillä euroa o työnantajakulut 950 euroa Palkkakustannukset yhteensä 4600 euroa Hankkeen muut kulut: Tarvikekustannukset 100 euroa Rahoitus hankkeen muihin kuluihin: Kunta 100 euroa Esimerkki 2. Rakennuskorjaus Suunnitelma Haettavalla eurolla on tarkoitus korjata kolmen museoalueella sijaitsevan hirsiaitan katot. Avustuksella hankitaan materiaaleja uusiin pärekattoihin sekä palkataan kirvesmies suorittamaan vaadittavat työt kesäkuun 2010 aikana. Museoalueella on yhteensä kahdeksan rakennusta. Päärakennuksen (1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva pappila), tuulimyllyn (1850-luvulta, siirretty naapuripitäjästä 1980-luvun alussa) ja hirsiaittojen lisäksi alueella on kaksi viljamakasiinia 23

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 MUSEOVIRASTO

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 MUSEOVIRASTO Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän syyskuussa 2010 kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Teemahaku Hakuopas 2015

Teemahaku Hakuopas 2015 Teemahaku Hakuopas 2015 Muuttuva Museo apurahaa haetaan Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston hakuaikana 10.1.-10.2.2015. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. (https://apurahat.skr.fi/haku/userlogin.aspx)

Lisätiedot

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2015 hakuun

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2015 hakuun KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN Opas vuoden 2015 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014 Sisällys Johdanto... 2 1 Yleiset kriteerit... 2 2 Arviointiperusteet... 3 3 Valtionavustuksen hakeminen...

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 Museovirasto täyttää Hakemus nro www.nba.fi OSA 1: HAKIJAN TIEDOT Luonnollinen henkilö Sukunimi Etunimi Hetu Yhteisö Yhteisön

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Helsinki Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ilpo Piri Uudenmaan ELY keskus 1 Liikuntapaikoista: - Koko maassa n. 29.000 rakennettua liikuntapaikkaa

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi Hakemus, hankesuunnitelma ja tekniset asiakirjat Jalkapallon olosuhdepäivät 6.11.2012 Krister Strandberg, Sixten Wackström 6.11.2012 1 Hakemus-,

Lisätiedot

Hissi- ja esteettömyysavustusohje

Hissi- ja esteettömyysavustusohje Hissi- ja esteettömyysavustusohje 2015 30.1.2015 Hakuohje koskee avustuksia: - hissin jälkiasennukseen (hissiavustus) - liikkumisesteen poistamiseen (esteettömyysavustus) Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Rahoituksen tukikeinot

Rahoituksen tukikeinot Rahoituksen tukikeinot Liikkuva koulu kiertue Vaasa 22.11.2012 Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho Pohjanmaan ELY, Vaasa Pohjanmaa ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri työllisyyden edistäminen,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/10 10.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 10 oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000560 T 02 05 01 00 Päätösehdotus päättää hylätä Suomen Punaisen Ristin Helsingin

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä verkkonuorisotyön avustukset. Emma Kuusi 19.5.2016

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä verkkonuorisotyön avustukset. Emma Kuusi 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä verkkonuorisotyön avustukset Emma Kuusi 19.5.2016 Perusta Nuorisolaki Valtionavustuslaki Valtion talousarviossa kuvatut toimialan vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Maakuntakirjastokokous

Maakuntakirjastokokous Maakuntakirjastokokous 13.9.2016 Päivi Almgren 13.9.2016 1 Valtionavustuslaki 688/2001 Valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä

Lisätiedot

Aluehallintoviraston diaarinumero. Puhelin

Aluehallintoviraston diaarinumero. Puhelin 1 Saapumismerkinnät Saapumisleimat Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1 Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Hailuodon kunta Y-tunnus 0184918-8 Jakeluosoite Luovontie 176 Postinumero

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot