Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille"

Transkriptio

1 Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

2 Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Määräraha avustuksiin varataan vuosittain valtion talousarviossa, pääasiassa veikkausvoittovaroista. Määrärahasta jaettavia avustustyyppejä on useampia. Tämä ohje koskee lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella oleville museoille jaettavia harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Ohje on laadittu Museovirastossa helpottamaan avustushakemuksen ja avustuksen käytöstä vaadittavan selvityksen tekoa. Ohje on viimeksi päivitetty lokakuussa Sisällys Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen s. 2 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu II Kenelle avustusta myönnetään III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa V Millainen on hyvä avustushakemus VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä IX Lisätietoja Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä 1

3 Tarkistuslista avustuksen hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Lue hyvin tämä opas Tarkista, että yhteisönne täyttää hakijalta vaadittavat edellytykset (ks. luku 2), ja pohdi, vastaako suunnittelemanne hanke jotain niistä käyttötarkoituksista, joihin museoiden harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään (ks. luku 1). Ota yhteyttä oman alueenne maakuntamuseotutkijaan (ks. luvut 4 ja 9) Keskustele tutkijan kanssa hankkeesta, johon aiotte avustusta hakea, keskustele myös hankesuunnitelmasta ja kustannusarviosta. Laadi avustushakemus (ks. luku 5) Täytä hakemuskaavake, kirjoita huolella suunnitelma avustuksen käytöstä sekä kustannusarvio, liitä hakemukseen kaikki vaadittavat liitteet. Lähetä hakemus liitteineen Museovirastoon Ota hakemuksesta ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi, lähetä kopio hakemuksesta ja sen liitteestä 4 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). Lue tarkasti Museovirastolta saamasi avustuspäätöskirje (ks. luku 7) Käytä avustus ainoastaan siihen tarkoitukseen, joka avustuspäätöksessä mainitaan; käytä avustus sen vuoden aikana, jona se on myönnetty. Kerro maakuntamuseotutkijalle käynnistäväsi avustuksella tehtävät työt ja neuvottele hänen kanssaan työtavoista. Jos avustuksen käytössä ilmaantuu ongelmia, lue tästä oppaasta luku 7 ja ota yhteyttä maakuntamuseotutkijaan tai Museoviraston kehittämispalveluihin (ks. luku 7 ja luku 9). Laadi selvitys avustuksen käytöstä (ks. luku 8) Tarkista päätöksestä, milloin selvitys on viimeistään jätettävä. Täytä selvityskaavake, kirjoita huolella sanallinen selvitys avustuksen käytöstä sekä yksityiskohtainen menoerittely, liitä selvitykseen kaikki vaadittavat liitteet. Toimita Museovirastolle selvitys avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä Ota selvityksestä ja sen liitteistä kopiot myös itsellesi. Lähetä kopio selvityksestä ja sen liitteestä 1 maakuntamuseotutkijalle (ks. luku 4). 2

4 I Mihin museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset on tarkoitettu Avustuksilla tuetaan museotoimintaa ja edistetään kulttuuriperinnön säilymistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi museoiden harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää: I museokokoelmien inventointiin, sähköiseen luettelointiin, konservointiin ja hoitoon; perusnäyttelyiden uusimiseen ja museotoiminnan suunnitelmiin; museorakennusten palo- ja murtosuojauksen parantamiseen; museorakennusten kunnostussuunnitelmiin ja -töihin, joilla tähdätään museokokoelmien säilytysolosuhteiden parantamiseen, museorakennusten säilymiseen tai museotoiminnan edistämiseen osa avustuksista voidaan myöntää paikallismuseotoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen sekä hyvien käytäntöjen löytäminen. Osalla avustuksilla halutaan tukea kehittämishankkeita, jotka hyödyntävät innovatiivisesti museon omia lähtökohtia (toimintaympäristö, kumppanuudet, erikoisala jne.). Avustettavan toiminnan tulee liittyä seuraaviin teemoihin: vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kulttuuriperintökasvatus uudet toimintatavat sekä yhteistyökumppanuudet ja -muodot yhteistyö- ja koulutushankkeet, jotka liittyvät museoiden kokoelmiin ja rakennusperintöön. Avustusta ei myönnetä museon tavanomaisten toimintamenojen kattamiseen. Tavanomaisilla toimintamenoilla tarkoitetaan esimerkiksi museon avoinnapitoon ja opastuksiin liittyviä menoja sekä kiinteistömenoja, kuten lämpö-, sähkö- ja vesikustannuksia. Avustusta ei myöskään myönnetä: museon perustamiskustannuksiin museorakennusten siirtokustannuksiin työvälineinä toimivien laitteiden tai ohjelmistojen hankintaan 3

5 Avustusta ei lähtökohtaisesti myönnetä työvälineinä toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneen, skannerin, pölynimurin tai konservointiin ja rakennusten korjauksiin tarvittavien laitteiden hankintaan. Avustus mahdollistaa kuitenkin yleensä työvälineiden vuokraamisen. Avustusta ei myöskään myönnetä tietokoneohjelmistojen tai -sovellusten hankintaan. Palo- ja murtosuojauksen tai esimerkiksi näyttelyn valaistuksen parantamiseen tarvittaviin laitteisiin avustusta voidaan myöntää. I Museoiden harkinnanvaraista valtionavustusta ei myönnetä kansalliseksi rahoitusosuudeksi EU-hankkeisiin. Harkinnanvaraista avustusta voi kuitenkin hakea samana vuonna johonkin muuhun tarkoitukseen. Silloin on kuitenkin hakemuksessa hyvä selkeästi osoittaa, että kyse on kahdesta eri hankkeesta. Avustuksia ei ole tarkoitettu opinto- ja kurssimatkoihin. Avustusta ei myönnetä talkootyön laskennallisiin kustannuksiin. Sen sijaan avustusta voidaan pääsääntöisesti käyttää talkoovakuutuksiin sekä kohtuullisiin kuljetus- ja ravitsemuskustannuksiin. 4

6 II Kenelle avustusta myönnetään Avustuksia myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin (museolaki 729/1992, 1166/1996). II Mikäli paikallismuseo on osa valtionosuuden piirissä olevaa ammatillista museota, mutta sen toiminnasta vastaa yhdistys tai säätiö, voidaan avustusta myöntää myös museotoiminnasta vastaavalle toimijalle. Tällöin hakemuksen liitteenä tulee toimittaa voimassaoleva yhteistyösopimus, josta selviää osapuolten vastuut ja työnjako sekä hakijaosapuolen sitoutuminen pitkäjänteiseen museotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museoilta edellytetään myös, että ne ovat ainakin kesäaikaan säännöllisesti avoinna yleisölle. Tilauksesta tai sopimuksesta aukipitoa ei katsota säännölliseksi aukioloksi. Jos aukipidolle on väliaikainen merkittävä este, kuten esimerkiksi laaja korjaustyö, voidaan avustusta kuitenkin myöntää. yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämillä museoilla museotoiminta kuuluu sääntömääräisiin tehtäviin ja museokokoelmien säilyminen on sääntöjen perusteella turvattu myös siinä tapauksessa, että yhdistys / säätiö purkautuu tai muutoin lopettaa toimintansa. sillä ei ole käytössään edellisen vuoden avustusta tai osaa siitä. Mikäli hakija ei täytä kaikkia edellä mainittuja edellytyksiä, avustusta ei voida myöntää. Tiedot tarkastetaan hakulomakkeesta sekä sen liitteeksi pyydetyistä yhteisön säännöistä. Hakuprosessin sujuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki lomakkeen tarvittavat tiedot on täytetty, ja että pyydetyt liitteet ovat hakemuksessa valmiiksi mukana. 5

7 III Laki säätelee valtionavustuksiin liittyviä perusteita ja menettelyjä Avustuksen myöntämisessä, maksatuksessa, käytössä ja selvittämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslaissa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita on noudatettava myös museoiden avustuksia myönnettäessä. III Laki edellyttää, että avustuksen hakijan tulee hakemuksen yhteydessä antaa Museovirastolle riittävät tiedot valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä seikoista, joita se tarvitsee avustuspäätöksen tekemiseksi. Sen vuoksi valtionavustusta tulee hakea kirjallisesti avoimen haun kautta ja liittää hakemukseen pyydetyt tiedot. Museovirasto tiedottaa mahdollisuudesta hakea valtionavustusta ja hakumenettelystä sekä antaa tietoja valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä ja valtionavustuksen ehdoista. Laki edellyttää, että Museovirasto lähettää avustuksen hakijalle kirjallisen avustuspäätöksen. Jos avustus on myönnetty, päätöksestä käy ilmi avustuksen käyttötarkoitus. Päätöksessä voi lisäksi olla avustuksen käyttöä koskevia ehtoja tai rajoituksia. Lain perusteella avustuksen saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. Avustuksen saajan on myös noudatettava päätöksen mahdollisia muita ehtoja ja rajoituksia. Laissa edellytetään myös, että avustuksen saajan tulee antaa Museovirastolle avustuksen käytön valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot, sekä ilmoittaa mahdollisista valtionavustuksen käyttöön vaikuttavista muutoksista viipymättä. Lain mukaan Museoviraston on huolehdittava avustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla käyttö- ja seurantatietoja. Museovirasto voi myös pyytää ulkopuolista asiantuntijaa avustamaan valvonnassa. Laki edellyttää, että valtionavustuksen saaja palauttaa viipymättä virheellisesti tai perusteettomasti saamansa valtionavustuksen tai sen osan. Avustus tulee palauttaa myös, jos sitä tai sen osaa ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä 6

8 tavalla, eikä Museovirasto ole myöntänyt käyttötarkoituksen muutosta. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. Laki edellyttää puolestaan Museoviraston perimään takaisin avustuksen tai sen osan, jos valtionavustuksen saaja on III 1) jättänyt palauttamatta käyttämättä jääneen avustuksen tai sen osan; 2) käyttänyt valtionavustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 3) antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon asiasta, joka on voinut olennaisesti vaikuttamaa avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salannut sellaisen seikan; 4) muutoin olennaisesti rikkonut avustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja. 7

9 IV Maakuntamuseot asiantuntijoina valtionavustusprosessissa Museoiden harkinnanvaraiset avustukset käsitellään yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. Jokainen museo kuuluu sijaintikuntansa perusteella jonkin Suomen 21 maakuntamuseon alueeseen (ks. liite 1). IV Maakuntamuseoiden tehtävänä on edistää ja ohjata museotoimintaa sekä antaa asiantuntija-apua museoasioihin liittyvissä kysymyksissä, kukin omalla alueellaan. Maakuntamuseot ovat oman alueensa asiantuntijoita, joista löytyy monipuolista osaamista kokoelmien hoidosta ja luetteloinnista kulttuuriympäristöön ja rakennuskorjauksiin liittyviin kysymyksiin. Jokaisessa maakuntamuseossa työskentelee maakuntamuseotutkija, jonka tehtävä on neuvoa ja tukea alueellaan toimivia museoita erilaisissa museotoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Maakuntamuseotutkijat tuntevat hyvin alueensa museotoimintaa ja museokohteita ja he toimivat sen vuoksi asiantuntijoina museoiden valtionavustusprosessissa. Maakuntamuseotutkijoiden tehtävänä on myös neuvoa ja valvoa avustusten käyttöä. Avustushakemus: Avustusten käsittelijä Museovirastossa käy läpi kunkin maakuntamuseon alueelta tulleet avustushakemukset yksitellen alueen maakuntamuseotutkijan kanssa. Avustushakemukselle onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee museokohteen, johon avustusta haetaan sekä haettavan avustuksen käyttötarkoituksen. Avustuksen hakijan kannattaa olla yhteydessä maakuntamuseotutkijaan ja keskustella tämän kanssa haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta ja sen taustoista jo siinä vaiheessa kun avustusta päätetään hakea. Silloin kun avustusta haetaan museorakennusten korjauksiin, on erityisen tärkeää, että maakuntamuseotutkija tuntee avustuksen käyttötarkoituksen ja taustat. Kun kysymys on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksista, maakuntamuseoiden neuvonta- ja valvontavastuu korostuvat. On erittäin suositeltavaa lähettää hakemuksesta sekä suunnitelmasta ja kustannusarvioista (liite 4) kopiot oman alueen maakuntamuseotutkijalle. 8

10 Avustuksella tehtävät työt: Avustuspäätöksessä todetaan, että avustuksella suoritettavat työt on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Avustuksen saajan tulee siis ottaa yhteyttä oman alueensa maakuntamuseotutkijaan ja kertoa tälle työn käynnistymisestä sekä toteuttamistavoista. Maakuntamuseotutkijan kanssa on hyvä neuvotella siitä, miten työ kannattaa tehdä. Lisäksi maakuntamuseotutkijan puoleen kannattaa kääntyä työn edetessä, ainakin silloin jos ilmenee muutostarpeita, kysymyksiä tai ongelmia. Tutkija osaa neuvoa myös, milloin on tarpeen anoa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen muutosta. IV Selvitys avustuksen käytöstä: Kopio avustuksen käytön selvityksestä on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle. Maakuntamuseotutkijan tehtävä on tarkastaa avustuksella tehdyn työn tulokset. Maakuntamuseotutkijat antavat vuoden lopussa Museovirastolle arvionsa oman alueensa avustuksella toteutettujen hankkeiden onnistumisesta, museoiden omien selvitysten lisäksi. 9

11 V Millainen on hyvä avustushakemus Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan siihen tarkoitetulla erillisellä kaavakkeella. Kaavakkeen voi tulostaa Museoviraston verkkosivuilta osoitteesta: V Hakemuskaavakkeen lopussa on luettelo hakemukseen vaadittavista liitteistä: 1) Yhteisön viimeisin toimintakertomus. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 2) Yhteisön säännöt. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. 4) Haettavan valtionavustuksen käytöstä laadittu suunnitelma ja kustannusarvio. 5) Selvitys kaikista kolmen edellisen vuoden aikana valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä saaduista avustuksista ja avustuslainoista, niiden määristä ja käyttötarkoituksista. Avustuspäätöstä tehtäessä liitteissä olevat tiedot ovat keskeisiä, sen vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki liitteet ovat hakemuksen mukana. Mikäli hakemuksessa ei ole vaadittavia liitteitä, avustusten käsittely voi viivästyä. Haettavan avustuksen käytöstä tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4). Kirjallinen suunnitelma Suunnitelman ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä käyttötarkoituksesta, johon avustusta haetaan. Suunnitelmassa on hyvä selostaa lyhyesti niitä taustoja, joihin perustuen museolle on päätetty hakea avustusta sekä perustella hankkeen tärkeys. Lisäksi suunnitelmassa tulee selostaa mitä avustuksella on tarkoitus saada aikaan ja miten. Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta haetaan tai hanke kestää useamman vuoden, tulee suunnitelmassa selkeästi rajata se käyttötarkoitus, johon valtionavustusta haetaan. 10

12 Kustannusarvio Kustannusarviossa tulee esittää mahdollisimman tarkasti eritelty laskelma perusteluksi haettavan avustussumman käytöstä. Jo kustannusarviota laadittaessa on hyvä huomioida museoille myönnettyjen avustusten tyypilliset summat (Vuonna 2012 keskimääräinen avustussumma oli euroa ja korkein avustussumma oli euroa). V Jos suunniteltu hanke on laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta haetaan, tulee kustannusarviossa selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on tarkoitus kattaa haetulla valtionavustuksella. Laajemmassa hankkeessa valtionavustushakemukselle on eduksi, jos hakija voi kustannusarviossa esittää, että sillä on käytettävissä hankkeeseen hakemansa avustuksen lisäksi myös omaa toimintarahoitusta, tai että se saa rahoitusta hankkeeseen myös muilta tahoilta. Tällöin on kuitenkin osoitettava, että eri tahojen rahoitus kohdennetaan hankeen eri osa-alueisiin. Selkeä, hyvin perusteltu suunnitelma ja eritelty, realistinen kustannusarvio auttavat arvioimaan hankkeen tarpeellisuutta ja toteuttamismahdollisuuksia. Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista 11

13 VI Kuinka avustukset käsitellään Museovirastossa Museoiden harkinnanvaraista avustusta haetaan Museovirastolta avustusvuotta edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. VI Kopio avustushakemuksesta sekä siihen liittyvä suunnitelma ja kustannusarvio (liite 4) on hyvä lähettää oman alueen maakuntamuseotutkijalle, joka osallistuu sen arviointiin. Museovirasto saa vuosittain noin 200 museoiden perinteisiin avustuksiin liittyvää hakemusta ja yhteenlaskettu haettu avustussumma on viime vuosina ollut 1,3 milj. 1,5 milj. euroa. Avustusta on myönnetty vuosittain noin 130 hakijalle, ja jaettava avustussumma on ollut (2011) (2012) euroa. Museovirastossa avustusten käsittelyprosessi aloitetaan tarkastamalla, että hakemuksissa on mukana edellytetyt liitteet (ks. luku 5). Samalla tarkastetaan, että museon ylläpitäjän säännöissä on vaadittavat maininnat museotoiminnasta ja kokoelmien säilymisestä ja että hakija myös muuten täyttää vaadittavat edellytykset (ks. luku 2). Tämän jälkeen hakemusten käsittelijä käy uudestaan hakemukset läpi perehtyen hakemusten liitteenä oleviin suunnitelmiin ja kustannusarvioihin haettavan avustuksen käytöstä. Hakemukseen liitettävän suunnitelman kirjoittamiseen ja kustannusarvion laatimiseen kannattaa nähdä vaivaa (ks. luku 5), sillä niiden perusteella avustushakemusten käsittelijä muodostaa näkemyksensä kunkin hankkeen tarpeellisuudesta, kiireellisyydestä ja toteuttamismahdollisuuksista sekä kaikkien hakemusten tärkeysjärjestyksestä. Tässä yhteydessä hakemusten käsittelijä keskustelee kunkin maakuntamuseotutkijan kanssa alueelta tulleista hakemuksista ja esittää niistä mahdollisia lisäkysymyksiä. Hakemuksille onkin eduksi, jos maakuntamuseotutkija tuntee hankkeet joihin avustusta haetaan (ks. luku 4). Museoiden harkinnanvaraiset avustuskohteet ja -summat harkitaan nimensä mukaisesti tapauskohtaisesti. Edellä kuvattujen vaiheiden perusteella hakemusten 12

14 käsittelijä tekee esityksen museoiden harkinnanvaraisten avustusten jakamiseksi. Päätöksen avustusten jakamisesta tekee Museoviraston pääjohtaja esityksen perusteella. Kun päätös avustusten jakamisesta on tehty, lähetetään kaikille hakijoille avustuspäätöskirje, josta selviää onko hakijalle myönnetty avustusta vai ei. Mikäli hakijalle on myönnetty avustus, selviää avustuspäätöksestä myös käyttötarkoitus, johon avustus on myönnetty sekä avustussumma. Päätös on hyvä lukea huolella, sillä avustus on voitu kohdentaa rajatumpaan käyttötarkoitukseen kuin mihin hakija on avustusta alun perin hakenut. VI Avustuspäätöksessä mainitaan maakuntamuseo, jonka valvonnassa avustettava työ on tehtävä. Tehdyt avustuspäätökset lähetetään tiedoksi maakuntamuseoille ja Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lisäksi avustuspäätöksestä lähetetään tiedote tiedotusvälineille. 13

15 VII Avustuksen käyttöä rajaavat ehdot Avustus maksetaan kirjallisen maksatuspyynnön perusteella. Avustuspäätöksen mukana lähetetään maksatuspyyntölomake. VII Avustus saadaan käyttää avustuspäätöksessä mainitusta käyttötarkoituksesta aiheutuviin menoihin. Jos tämä perustelluista syistä on mahdotonta, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta avustukselle käyttötarkoituksen muutosta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti. Avustuksen saajan tulee odottaa uutta päätöstä ennen avustuksen käyttöä. Avustus saadaan käyttää ainoastaan avustuksen myöntämisvuoden aikana. Jos avustusta tai sen osaa ei erittäin perustellusta syystä voida käyttää myöntämisvuoden aikana, avustuksen saajan tulee pyytää Museovirastolta lupa käyttöoikeuden siirtoon seuraavalle vuodelle. Tämäkin hakemus on tehtävä kirjallisesti. Kuten avustuspäätöksessä mainitaan, avustuksella tehtävä työ on tehtävä maakuntamuseon valvonnassa. Jos avustus jää kokonaan tai osittain käyttämättä, eikä Museovirasto ole myöntänyt lisäaikaa avustuksen käytölle, on jäljelle jäänyt avustussumma palautettava. Palautuksen voi tehdä heti, mutta viimeistään se on tehtävä selvityksen yhteydessä. Palautuksen yhteydessä on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero. Palautusohjeet ja pankkitilin nimero ovat päätöskirjeen liitteenä. Jos käyttämättä jäänyt summa on enintään 10 euroa, sen voi jättää palauttamatta. Hankkeen menot: Kunkin vuoden osalta hyväksyttäviä menoja ovat kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan kyseiselle tilikaudelle kirjatut menot. Menoja, jotka ovat syntyneet ennen avustuspäätöksen antamista, ei pääsääntöisesti katsota hyväksyttäviksi menoiksi. Hyväksyttäviä menoja eivät myöskään ole yleishallinnon kulut, talkootyön laskennalliset kustannukset tai myöntö- tai siirtovuoden jälkeen syntyvät menot. Laite- ja kalustomenot eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä menoja. Ne hyväksytään ainoastaan, mikäli ne on sisällytetty avustushakemukseen, eikä niitä avustuspäätöksessä ole suljettu pois avustuksen käytön piiristä. 14

16 VIII Millainen on hyvä selvitys avustuksen käytöstä Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys Museovirastolle. Selvitys tulee tehdä päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, päätöksen mukana lähetettävällä selvityslomakkeella, jonka voi myös tulostaa Museoviraston verkkosivuilta VIII Selvityslomakkeen lopussa on luettelo selvitykseen vaadittavista liitteistä: 1) Yksityiskohtainen menoerittely ja selonteko valtionavustuksen käytöstä. 2) Yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää museotoimen toimintakertomus. 3) Yhteisön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus avustuksen käyttövuodelta. Kunnallisten museoiden osalta riittää selvitys museotoimen menoista. Selvitystä ei voida hyväksyä, jos siinä ei ole vaadittuja liitteitä. Avustuksen käytöstä tulee laatia sanallinen selonteko ja yksityiskohtainen menoerittely (liite 1). Sanallinen selonteko Sanallisen selonteon ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulee antaa selkeä ja riittävä kuva siitä, mitä avustuksella on tehty ja saatu aikaan. Selonteossa on hyvä kuvailla lyhyesti avustetun hankkeen vaiheet. Lisäksi selonteossa tulee kertoa avustuksella aikaansaaduista tuloksista ja todeta vastaavatko ne hakemuksessa esitettyjä tavoitteita. Selonteossa tulee myös olla selvitys avustuksen käytölle asetettujen ehtojen täyttämisestä, jos avustuspäätöksessä sellaisia on. Jos hanke on ollut laajempi kuin se toiminta, johon valtionavustusta on saatu tai hanke on kestänyt jo useamman vuoden, tulee selonteossa selkeästi eritellä se toiminta, johon kyseessä oleva valtionavustus on käytetty. 15

17 Yksityiskohtainen menoerittely Avustuksella katetuista kustannuksista tulee tehdä erillinen menoerittely. Pelkkä kirjanpidonraportti ei riitä, vaan menoerittelystä tulee käydä ilmi, mihin hankeen tarkoituksiin eri summat liittyvät. VIII Tositteet tai tositejäljennökset tulee lähettää ainoastaan, jos niitä erikseen pyydetään. Jos hanke on ollut laajempi kuin se osa, johon valtionavustusta on saatu, tulee menoerittelyssä selkeästi osoittaa, mikä osa kustannuksista on katettu kyseessä olevalla avustuksella. Myös silloin, jos hankkeeseen on saatu valtionavustuksen lisäksi muuta rahoitusta, tulee menoerittelyssä näkyä, mikä osa kustannuksista on katettu valtionavustuksella. Liite 3. ESIMERKIT hyvistä sanallisista selonteoista ja menoerittelyistä On tärkeää, että selvitys tehdään huolella, sillä jos avustuksen käytöstä ei saada riittävää selvitystä, peritään myönnetty avustussumma takaisin, eikä uusia avustuksia tulevina vuosina voida myöntää. 16

18 IX Lisätietoja Museoiden harkinnanvaraisista avustuksista saa lisätietoa Museoviraston verkkosivuilta: Lisätietoja saa myös Museovirastosta sekä oman alueen maakuntamuseosta: IX MUSEOVIRASTO / Kehittämispalvelut PL Helsinki puh. (09) (vaihde) sähköposti: Yhteystiedot: MAAKUNTAMUSEOT ja MAAKUNTAMUSEOTUTKIJAT: Etelä-Karjalan museo Kristiinankatu 15, Linnoitus PL 239, LAPPEENRANTA amanuenssi Miikka Kurri, puh Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Törnäväntie 23, SEINÄJOKI maakunta-amanuenssi Risto Känsälä, puh Helsingin kaupunginmuseo Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Sofiankatu 4, HELSINKI PL 4300, Helsingin kaupunki maakuntamuseotutkija Ulla Teräs, puh. (09) Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (Kanta-Häme) Kustaa III:n katu 8, HÄMEENLINNA tutkija Juha Vitikainen puh. (03) ,

19 Joensuun museot, Pohjois-Karjalan museo Toimisto: Torikatu 21 C, JOENSUU amanuenssi Erkki Matikainen, puh Kainuun museo Asemakatu 4, KAJAANI maakuntatutkija Senja Säkkinen, puh. (08) IX Keski-Suomen museo Toimisto: Kilpisenkatu 1 PL 634, JYVÄSKYLÄ amanuenssi Pirjo Sojakka, puh. (014) , K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Toimisto: Pitkänsillankatu 1-3 A KOKKOLA maakunta-amanuenssi Pirkko Järvelä, puh Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Pohjois-Savo) Kauppakatu 23, KUOPIO amanuenssi Marianna Falkenberg, puh Kuopion luonnontieteellinen museo Myhkyrinkatu 22, KUOPIO puh. (017) Kymenlaakson museo Tornatorintie 99 B, KOTKA maakuntamuseotutkija Marja Salmijärvi, puh

20 Lahden kaupunginmuseo (Päijät-Häme) Toimisto: Vuorikatu 27 PL 113, LAHTI tutkija Milla-Lotta Kemiläinen, puh IX Lapin maakuntamuseo Pohjoisranta 4, ROVANIEMI maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen, puh. (016) , Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Villa Ormnäs, Ormnäsintie 3, TAMMISAARI maakuntamuseotutkija Peter Sjöstrand, puh. (019) , Pohjanmaan museo Museokatu 3-4 PL 3, VAASA maakuntamuseotutkija Kaj Höglund, puh. (06) , Pohjois-Pohjanmaan museo Ainolan puisto PL 26, OULUN KAUPUNKI maakuntamuseotutkija Riina Kohonen, puh Porvoon museo (Itä-Uusimaa) Raatihuoneenkatu 21, PORVOO amanuenssi Synnöve Bergholm-Kullström, puh. (019) , Satakunnan Museo Hallituskatu 11, PORI maakuntatutkija Akuliina Aartolahti, puh

21 Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo) Riihisaari, SAVONLINNA maakuntatutkija Jorma Hytönen, puh Tampereen museot Vapriikki (Pirkanmaa) Alaverstaanraitti 5, Tampellan alue PL 487, TAMPERE paikalliskulttuuritutkija Anu Salmela, puh IX Tornionlaakson maakuntamuseo Keskikatu 22, TORNIO maakuntamuseotutkija Minna Heljala, puh Turun museokeskus (Varsinais-Suomi) Toimisto: Kalastajankatu 4 PL 286, TURKU tutkija Eeva Mikola, puh

22 Liite 1. Maakuntamuseoiden aluejako 21

23 Liite 2. ESIMERKIT hyvistä suunnitelmista ja kustannusarvioista Kaikki esimerkit ovat kuvitteellisia eivätkä perustu toteutuneisiin hankkeisiin tai kustannuksiin. Hakemusten on perustuttava hankkeen omaan sisältöön. Esimerkki 1. Luettelointi Suunnitelma Valtionavustusta haetaan euroa työntekijän palkkakustannuksiin. Tarkoituksena on palkata museoalan opiskelija luetteloimaan museon esineistöä sähköisesti aikavälille Museon kokoelmissa on yhteensä n esinettä, joista n. 900 kuuluu pappilan esineistöön ja n. 540 on myöhemmin saatuja lahjoituksia. Esineistä osa on esillä näyttelyssä ja osa on varastoitu pihapiirissä olevaan makasiinirakennukseen. Varastoinnissa museo on saanut neuvoja maakuntamuseotutkijalta. Museon koko esineistöstä on tähän mennessä luetteloitu n. 75 prosenttia Excelpohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointia on tehty kolmena peräkkäisenä kesänä vuosien välisenä aikana. Kaikki tähän mennessä sähköisesti luetteloidut esineet on myös digikuvattu. Valtionavustuksen avulla on tarkoitus luetteloida museon loput esineet (360 kpl) Excel-pohjaiseen esinetietokantaan. Luettelointityö tehdään maakuntamuseotutkijan ohjeistuksessa ja valvonnassa. Luettelointi toteutetaan niin, että tiedot voidaan myöhemmin siirtää maakuntamuseon hallinnoimaan maakunnan museoiden yhteiseen esinetietokantaan. Luetteloinnin jälkeen on tarkoitus ryhtyä digikuvaamaan esineitä. Vielä luetteloimattomat esineet kuuluvat museon kodin arkeen ja juhlaan liittyvään kokoelmaan, joka sijaitsee museon varastossa. Kyseinen kokoelma sai huomattavan lisäyksen kesällä 2008, kun museo sai lahjoituksena kyläkoulun rehtorina toimineen 22

24 henkilön jäämistöä. Jäämistössä oli erilaisia nyt jo lakkautetun kyläkoulun vuosijuhliin liittyviä esineitä. Sähköisen luetteloinnin loppuun saattamisen avulla saadaan kokonaiskuva museon koko esineistöstä ja pystytään arvioimaan, millä tavoin museon pysyvää näyttelyä voidaan täydentää ja mitä uutta alueen historiasta voidaan välittää museokävijöille. Kustannusarvio Haetaan euron valtionavustusta kattamaan luetteloijan palkkakustannukset: Museologian opiskelija o palkka aikavälillä euroa o työnantajakulut 950 euroa Palkkakustannukset yhteensä 4600 euroa Hankkeen muut kulut: Tarvikekustannukset 100 euroa Rahoitus hankkeen muihin kuluihin: Kunta 100 euroa Esimerkki 2. Rakennuskorjaus Suunnitelma Haettavalla eurolla on tarkoitus korjata kolmen museoalueella sijaitsevan hirsiaitan katot. Avustuksella hankitaan materiaaleja uusiin pärekattoihin sekä palkataan kirvesmies suorittamaan vaadittavat työt kesäkuun 2010 aikana. Museoalueella on yhteensä kahdeksan rakennusta. Päärakennuksen (1800-luvun alkupuolelta peräisin oleva pappila), tuulimyllyn (1850-luvulta, siirretty naapuripitäjästä 1980-luvun alussa) ja hirsiaittojen lisäksi alueella on kaksi viljamakasiinia 23

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 MUSEOVIRASTO

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 MUSEOVIRASTO Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän syyskuussa 2010 kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh

Valtionavustushankkeiden talousasioita Taloustarkastaja Marja Savilepo puh Valtionavustushankkeiden talousasioita 1.9.2017 Taloustarkastaja Marja Savilepo marja.savilepo@oph.fi puh. 029 533 1567 Yleistä 1/3 Harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d...

https://valtionavustukset.oph.fi/paatos/avustushaku/68/hakemus/6cfb301a9d c5d... Sivu 1/5 PÄÄTÖS 6.3.2017 35/588/2016 Helsingin kaupunki, Opetusvirasto ASIA VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS Valtionavustukset kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa

Lisätiedot

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere

Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere Kirjastojen kehittämishankkeet Tampere 25.9.2014 Pirkanmaan hankekuva, hankerekisterin visualisointi Valtionavustukset (hakumenettely yms.) Pirkanmaan hankekuva hankerekisterin visualisoimana http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

Teemahaku Hakuopas 2015

Teemahaku Hakuopas 2015 Teemahaku Hakuopas 2015 Muuttuva Museo apurahaa haetaan Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston hakuaikana 10.1.-10.2.2015. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. (https://apurahat.skr.fi/haku/userlogin.aspx)

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Helsinki Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Ilpo Piri Uudenmaan ELY keskus 1 Liikuntapaikoista: - Koko maassa n. 29.000 rakennettua liikuntapaikkaa

Lisätiedot

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta Viivi Lajunen, OKM Agenda Valtionavustusten valvonnasta Valtionavustuksen saaminen Ajankohtaista huomioitavaa Mitä selvitys sisältää? Kysymyksiä

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi

Museovirasto täyttää. Hakemus nro. Yhdistyksen, säätiön, osakeyhtiön tai muun oikeushenkilön on toimitettava hakemuksen liitteiksi PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. (09) 40 501 Museovirasto täyttää Hakemus nro www.nba.fi OSA 1: HAKIJAN TIEDOT Luonnollinen henkilö Sukunimi Etunimi Hetu Yhteisö Yhteisön

Lisätiedot

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2015 hakuun

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2015 hakuun KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN Opas vuoden 2015 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014 Sisällys Johdanto... 2 1 Yleiset kriteerit... 2 2 Arviointiperusteet... 3 3 Valtionavustuksen hakeminen...

Lisätiedot

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012

Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 Ohje hissin rakentamisavustuksen ja muun liikkumisesteen poistamista koskevan avustuksen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen 2012 6.2.2012 Sisällys 1 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN 3 1.1 Avustuksen kohde,

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 19.04.2017 Sivu 1 / 1 3385/2016 05.10.00 63 Oikaisuvaatimus avustuksen palauttamista koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Hakuaika: 29.9.2017-2.11.2017 klo 16:15 http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtakunnallisten-taide-ja-kulttuurifestivaalientoiminta

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kirjastojen hankepäivä

Kirjastojen hankepäivä Kirjastojen hankepäivä Kirjastotoimen ylitarkastaja Merja Kummala-Mustonen 13.9.2017 Oulu 14.9.2017 Kajaani PS AVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue 27.9.2017 1 Valtionavustukset

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Maankäyttö, liikenne ja ympäristö. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Maankäyttö, liikenne ja ympäristö. Nykytilan kartoitus Oma Häme Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Laki

Lisätiedot

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016

perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2013-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille

Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille Tiedotustilaisuus Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille valtionavustuksista 19.3.2010 klo12-15 15 Avustusten hakeminen Annikki Häkkilä Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettävät avustukset

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Rakennusperinnön kunnostusavustukset

Rakennusperinnön kunnostusavustukset Rakennusperinnön kunnostusavustukset Vanhat rakennukset kuntoon 19.4.2017 Pieksämäen Veturitallit KYNÄ Kulttuuriympäristöt näkyväksi 19.4.2017 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY

MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY MUSEOVIRASTON VALTAKUNNALLINEN PAIKALLISMUSEOKYSELY Museoviraston valtakunnallinen paikallismuseokysely tehdään viiden vuoden välein. Kyselyn kohderyhmänä ovat valtion, kuntien, seurakuntien, yhdistysten,

Lisätiedot

Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 51/2011 12.4.2011 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Päätös. Helsingin kaupunki. Maksetaan pankkitilille FI NDEAFIHH

Päätös. Helsingin kaupunki. Maksetaan pankkitilille FI NDEAFIHH Sivu 1 / 6 Päätös 20.12.2013 OKM/261/520/2013 Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja

Hyvä hakemus. -erityisavustukset. OKM Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Hyvä hakemus -erityisavustukset OKM 6.11.2017 Kari Niemi-Nikkola ylitarkastaja Erityisavustusten säädöspohja Valtionavustuslaki 688/2001, 5 Erityisavustus voidaan myöntää: 1) investointiavustuksena aineellisen

Lisätiedot

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014

Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 Hissin rakentamis- ja esteettömyysavustusohje 2014 21.1.2014 Sisällys 1 MÄÄRÄRAHAT SEKÄ SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET... 3 2 UUDEN HISSIN RAKENTAMINEN... 3 2.1 Avustuksen kohde, saaja ja myöntäjä...

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä

Ajankohtaista maksatuksessa. Raija Mikkonen ja Kati Niemilä Ajankohtaista maksatuksessa Raija Mikkonen ja Kati Niemilä 1 KEHA-keskus Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät Hoitaa ja kehittää AVIen ja maistraattien

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi Hakemus, hankesuunnitelma ja tekniset asiakirjat Jalkapallon olosuhdepäivät 6.11.2012 Krister Strandberg, Sixten Wackström 6.11.2012 1 Hakemus-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät

Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät HAKUTIEDOTE 1 (3) 15.11.2010 80/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Ammattikoulutus Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuksen määräraha Hakukelpoisuus Säädösperusta: Valtionavustuslaki

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot