HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille"

Transkriptio

1 HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Erika Lehtovirta & Merja Viljanen. Huostaanotosta huolimatta - tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille. Helsinki, kevät 2007, 71 s. 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki, Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK). Tämä opinnäytetyö on produktio, jonka tavoitteena on tuottaa esite huostaanotettujen lasten vanhemmille. Esitteen tarkoituksena on antaa tietoa ja tukea huostaanottotilanteeseen. Tämän lisäksi halusimme selvittää vanhempien mielipiteitä huostaanottotilanteessa tarvittavista tukitoimista. Ensin laadittiin esitteen ensiversio, jonka toimivuutta kartoitettiin huostaanotettujen lasten vanhemmille suunnatulla arviointikyselyllä. Arviointikysely toteutettiin tammikuussa 2007 Helsingin terveysneuvontapiste Vinkin avustuksella, ja siihen osallistui 13 huostaanotetun lapsen vanhempaa. Produktio on kvalitatiivinen. Arviointikyselyt analysoitiin käyttämällä kvantifiointia ja teemoittelua. Kvantifiointia käytettiin esitteen toimivuutta koskevan aineiston analyysissä, ja teemoittelua huostaanoton tukitoimiin liittyvässä analysoinnissa. Arviointikyselyn tulokset osoittivat, että esitteen ensiversiossa olevat tiedot koettiin tarpeellisiksi ja esite oli pääasiassa toimiva. Kyselyn pohjalta nousi parannusehdotuksia liittyen lähinnä esitteessä jo oleviin teemoihin. Produktion tuotoksena valmistui lopullinen esite, jonka tekemisessä hyödynnettiin arviointikyselyn tuloksia. Huostaanottotilanteessa tarvittaviksi tukitoimiksi vanhemmat nimesivät ulkopuolisen tukihenkilön sekä tietoa omista oikeuksistaan. Esitteen ensiversiossa olevat tiedot vanhempien oikeuksista sekä viranomaisten velvollisuuksista olivat vanhemmille pääsääntöisesti uusia. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että esitteelle on tarvetta ja sillä voidaan välittää tarvittavaa tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille. Asiasanat: huostaanotto, kriisi, vanhemmuus, produktio, lastensuojelu

3 ABSTRACT Lehtovirta, Erika & Viljanen, Merja. Despite of custody. Information and support for parents whose child is taken into care. Helsinki, Spring 2007, Language: Finnish, 71 p., 5 appendices. Diaconia University of Applied Sciences, Diak South, Helsinki Unit, Degree Programme in Social Services. This thesis was a production and its purpose was to produce a brochure for parents whose child is taken into care. The aim of the brochure was to provide information and support in the situation. We also wanted to find out parents opinions on measures of support needed in this situation. In the beginning we drafted the first version of the brochure. That version s functionality we surveyed with a questionnaire and interviews with parents whose child was fostered. The survey was made in January 2007 with the help of Helsinki s A-clinic foundation Vinkki, which is a drop in-needle exchange point. 13 parents of fostered children participated in the survey. The production was qualitative. The questionnaires were analyzed by quantitative methods and we divided the responses into themes. We used quantitative methods to analyze material regarding functionality of the brochure and themes when we analyzed material regarding measures of support when the child is being taken into care. The results from the survey indicated that the information in the first version of the brochure was seen as necessary and serving its purpose. Proposals for improvement that emerged from the survey related mainly to the subjects that already were in the brochure. The production s output was the final brochure, that we made by using the results of the survey. As a measure of support when a child is taken into care parents suggested there be an outside support person. Other support measures that parents named was information on their own rights. Most of the information on parents rights and authorities obligations in the brochure were previously unknown to them. The conclusion is that the brochure is needed; information and support can be provided to parents by using the brochure. Key words: take into care, production, measures of support

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAPSEN TARVE KIINTYMYSSUHTEESEEN Kiintymyssuhteiden merkitys Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kiintymyssuhteisiin LASTENSUOJELU Lastensuojelun määrittelyä Avohuollon tukitoimet Huostaanoton kriteerit Huostaanoton ja sijoituksen valmistelu sekä huostaanotosta päättäminen Sijaishuolto Vanhemmuuden arviointi huostaanotossa Lapsen edun määrittely ja arviointi huostaanotossa Huostaanottokriisi Huostaanottokriisin vaiheet Tuki huostaanottokriisissä Vanhemmuus huostaanoton aikana TUKI JA YHTEISTYÖ HUOSTAANOTOSSA Sosiaalinen tuki Vanhemmuuden tukeminen Vertaistuki Läheisneuvonpito Takeet ja takuut Yksimielisyys Produktion tarkoitus Produktion eteneminen Esitteen laadinta Esitteen tavoitteet...29

5 5.3.2 Esitteen arviointi Aineiston analyysi ARVIOINNIN TULOKSET Taustatiedot Tietojen tarpeellisuus ja esitteen toimivuus Parannusehdotukset Huostaanottotilanteessa tarvittavat tukitoimet Yhteenvetoa tuloksista OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS VERTAILUA AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHDINTA Aiheen tarkastelu Esitteen käyttöarvo Ammatillisuuden kehittyminen...48 LÄHTEET...50 LIITTEET...55 LIITE 1: Rekrytointi-ilmoitus...55 LIITE 2: Saatekirje...56 LIITE 3: Kysymyslomake...57 LIITE 4: Esitteen ensiversio...60 LIITE 5: Valmis esite...64

6 1 JOHDANTO Opinnäytetyömme on produktio, jonka tavoitteena on tuottaa esite huostaanotettujen lasten vanhemmille. Esitteen tarve nostettiin esiin Stakesin tutkimuksessa "Hyvä huostaanotto?". Tutkimuksessa todettiin vanhempien jääneen huostaanottotilanteessa vaille tarvittavaa tietoa ja tukea. Vanhemmat toivoivat yksimielisesti kirjallista opasta oikeuksistaan. Huostaanottokirjassa (Roos 2002 toim.) todettiin myös vanhempien tuen ja tiedon tarve, kun lapsi on otettu huostaan. Halusimme vastata tähän tarpeeseen laatimalla tietoa ja tukea sisältävän esitteen huostaanotettujen lasten vanhemmille. Lastensuojelu on ollut mediassa väliin näyttävästikin esillä, mutta harvemmin biologisten vanhempien näkökulmasta. Aiheen valintaan vaikutti myös oma kiinnostuksemme vanhempien oikeuksista. Työskennellessämme lastensuojelun yksiköissä sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten parissa ovat ajatuksemme vahvistuneet siitä, että esitteelle olisi käytännön tarvetta. Lastensuojelukysymykset nousevat hyvin usein asiakaskunnan puolelta esiin, ja tiedot vanhempien oikeuksista ovat hajallaan ja yleensä lakitekstin muodossa. Viranomaisille on tehty opas, jossa lastensuojelulakia avataan ymmärrettävämpään muotoon, joten oletimme, että lakien tulkinta voi olla maallikolle liian vaativaa. Esitteen tavoitteena on antaa huostaanotettujen lasten vanhemmille tietoa lainsäädännöstä, heidän oikeuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan sekä auttavista tahoista. Työelämän yhteistyötahona toimi A-klinikkasäätiön Helsingin terveysneuvontapiste Vinkki, jonka avustuksella suoritimme arviointikyselyt, ja jossa valmis esite otetaan käyttöön.

7 7 Huostaanotosta seuraa yleensä syvä kriisi, jolloin suullinen, mahdollisesti kertaluontoinen tiedon anto viranomaisten taholta ei näyttäisi olevan riittävä vanhemmille. Kun virkavallan taholta äitiys tai isyys asetetaan kyseenalaiseksi, voi häpeän tunteet ja itsesyytökset vaikeuttaa myös avun hakemista ja omien oikeuksien selvittämistä. Etenkin vasten vanhempien tahtoa tapahtuva huostaanotto on siinä määrin rankka interventio, että ihminen harvoin kykenee selvittämään oikeuksiaan. (Laakso & Saikku 1998, 7; Roos, 2006.) Aihe on ajankohtainen, sillä viime aikoina huostassa olevien määrä on kasvanut vuosittain yhdestä kuuteen prosenttiin (Sandström 2006). Huostaanottovalmistelu alkaa usein kiireellisenä. Viime vuonna otettiin kiireellisesti huostaan 1657 lasta, kun viisi vuotta sitten määrä oli puolet pienempi (Heino, Kaivosoja & Alho, 2006.) Lapsen huostaanottoon liittyvät asiat ovat mietityttäneet vanhempia ja vanhemmat haluaisivat selkeitä, ulkopuolisen antamia neuvoja ja ohjeita koskien huostaanottoa, lastensuojelun toimintatapoja sekä niiden oikeudellisuutta. (Autti 2004, 9; Törrönen, 2006.) Teoreettisena viitekehyksenä produktiossa on lainsäädäntö koskien huostaanottoa sekä vanhempien oikeuksia ja vanhemmuuden tukeminen. Huostaanotettujen lasten vanhempia koskevia tutkimuksia tai kirjallisuutta oli havaintomme mukaan vähän saatavilla. Toivomme, että tuottamamme esite herättää keskustelua ja parhaimmillaan auttaa huostaanotettujen lasten vanhempia toimimaan omaa ja lapsen elämäntilannetta kohentavasti.

8 2 LAPSEN TARVE KIINTYMYSSUHTEESEEN Kiintymyssuhteiden merkitys Kiintymyssuhdeteoria on muodostunut Bowlbyn ja Ainsworthin tutkimusten perusteella. Se käsittelee lapsen ja hänen hoitajansa välistä tunnesidettä ja sen luonnetta. Varhainen kiintymyssuhde on pohjana lapsen myöhemmälle kehitykselle sekä ihmissuhteille. Perusajatuksena on todellisten varhaisten kokemusten vaikutus lapsen persoonallisuuden kehittymiseen ja kielteisten kokemusten yhteys myöhempiin mielenterveysongelmiin (Perustana vuorovaikutus.) Bowlby toteaa, että puutteellisen kiintymyksen voidaan katsoa ennakoivan huonoa sosiaalista kiinnittymistä yhteiskuntaan. Lastensuojelun asiakkailla on usein rikkinäinen lapsuus taustallaan, eivätkä he ole kokeneet riittävän läsnä olevaa tai turvallista vanhemmuutta. He saattavat olla hämmentyneitä oman vanhemmuutensa kanssa ja heitä voi painaa syyllisyys siitä, että he pilaavat lapsensa elämän omalla avuttomuudellaan. (Puonti 2004, 249; Saurama 2002, 179.) Ympäristö, joka pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin, antaa hyvät lähtökohdat lapsen sosio-emotionaaliselle kehitykselle sekä emotionaaliselle itsesäätelylle. Lapsen tarpeisiin vastaavalla kiintymyssuhteella on myös suuri merkitys myönteisen itsetunnon rakentumisessa. (Lyytinen ym. 1997, 61.) Lapsi tarvitsee aikuisen kiintymystä ja myös mahdollisuutta itse kiintyä läsnä olevaan aikuiseen. Jos kiintymisen tarve jää tyydyttämättä, seuraa siitä valtaisa määrä turvattomuutta. Kiintymyksen tarve on lapsen kehityksen kannalta oleellinen, ja se asettaa sekä yhteisöllisiä että yhteiskunnallisia velvoitteita. Lapsen perusoikeutena tulisi olla, että hänen elintärkeitä kiintymyssuhteitaan varjellaan ja ylläpidetään yhteisöllisesti, ennen muuta tuetaan vanhemmuutta kaikin mahdollisin keinoin. Myös lapsen muita kiintymyssuhteita tulisi tukea. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikille lasten kanssa työskenteleville aikuisille annettaisiin mahdollisuuksia luon-

9 9 nollisten, aikaa ja jatkuvuutta edellyttävien ihmissuhteiden rakentumiselle. (Pekki & Tamminen 2002, 14; Puonti 2004, ) Vanhemman kiintyminen lapseen näkyy ja toteutuu vanhemman lapselle antamana suojeluna ja hoivana Moni vanhemmista tavoittelee täydellisyyttä, mutta täydellistä vanhemmuutta ei ole olemassakaan. Vanhemmuus syntyy aikuisen ja lapsen kohdatessa. (Kristeri 1999, 14.) 2.2 Yhteiskunnallisten muutosten vaikutus kiintymyssuhteisiin Terve kasvu edellyttää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvaa. Lasten palvelujärjestelmissä fyysiseen suojeluun on kiinnitetty enemmän huomiota kuin psyykkisen ja sosiaalisen turvan tarjoamiseen. Kuitenkin nyky-yhteiskunnassa psykososiaalinen turvattomuus on lastenkin keskuudessa voimistunut. Lapsen suojeleminen ja hänen turvan tarpeensa tyydyttäminen on nykypäivänä vaativaa ja haastavaa. Turvan tarve riippuu aina lapsen iästä ja kehitysvaiheesta, sekä lapsen yksilöllisistä ominaisuuksista. (Pekki & Tamminen 2002, 14.) Fyysisen ja psyykkisen hoivan tarve on yllättävän laiminlyöty nopeasti muuttuneessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen viestit helsinkiläislapsista ja heidän saamastaan arkipäivän hoivasta, kuten ruoka, puhtaus ja lepo, ovat hälyttäviä (Järventie, 1999). Lasten perushoivaan liittyviä tehtäviä näyttääkin koko ajan siirtyvän kodeilta päivähoitoon ja kouluun. Myös työelämän nopeat ja suuret muutokset ovat selvästi vaikuttaneet perhe-elämään, erityisesti lasten perushoivan järjestämiseen. Epäsäännölliset työajat ja pätkätyöt osaltaan ovat heikentäneet perushoivan riittävän hyvää toteutumista lapsen arkipäivässä. (Pekki & Tamminen 2002, 14.)

10 3 LASTENSUOJELU Lastensuojelun määrittelyä Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lapsella on myös etusija erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja hyvinvoinnista. Hyvä lapsuus muodostuu arkisista ja yksinkertaisista asioista, ja luonnollinen ympäristö lapsen kasvulle ja tarpeiden tyydytykselle on koti. Lapsella on tarve turvaan ja ymmärrykseen sekä siihen, että hänen tarpeisiinsa vastataan. (Lastensuojelu esite 2000; Lastensuojelutiedote 2005; Pekki & Tamminen 2002, ) Parhaimmillaan perheen tärkeitä voimavaroja sekä kasvatuskumppaneita ovat isovanhemmat, muut sukulaiset, naapurit, tuttavat ja koko kyläyhteisö, sillä perheet tarvitsevat tukea kasvatustehtävässään. Viime kädessä on yhteiskunnan vastuulla turvata kaikille lapsille hyvinvoinnin edellytykset, jolloin läheisten antaman tuen lisäksi yhteiskunnan palveluilla voidaan tukea koteja lasten huolenpidossa. Lastensuojelu tukee perheitä ensisijaisesti avohuollon tukitoimilla. Viimeisin keino on sijoittaa lapsi kodin ulkopuolelle. (Lastensuojelutiedote 2005.) Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimiin tarvitaan huoltajien sekä 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus. Ne toteutetaan yhteistyössä perheen kanssa kartoittamalla sen tarpeita vastaavat tukimuodot. Sosiaalityöntekijä ja asianomaiset laativat yhdessä huoltosuunnitelman, josta ilmenee perheen olosuhteet ja asiat, joihin tukitoimin halutaan vaikuttaa. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat esimerkiksi taloudellinen tuki, asunnon järjestäminen, päivähoito, koulunkäynnin tukeminen, tukihenkilö lapselle tai vanhemmille, tukiperhe, kotiapu, perhetyö, loma- ja virkistystoiminta sekä mielenterve-

11 11 ys- ja päihdepalvelut. Lapsi voidaan avohuollon tukitoimena myös sijoittaa lyhytaikaisesti perheeseen tai laitokseen ilman huostaanottoa tai koko perhettä voidaan hoitaa laitoksessa. Sijoitus lopetetaan heti lapsen tai huoltajan sitä vaatiessa. (Heikkinen ja Kettunen 1994, 38-39; Lastensuojelutiedote 2005.) Huostaanoton kriteerit Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto, jos kaikki seuraavat kolme edellytystä täyttyvät yhtä aikaa: 1. Puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen tai nuoren terveyttä tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa niitä käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. 2. Avohuollon tukitoimet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia tai jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. 3. Sijaishuolto on lapsen edun mukaista. Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Myös yksityishenkilöllä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus. (Heino 1999, 19; Lastensuojelulaki 16, 40 ) Huostaanoton ja sijoituksen valmistelu sekä huostaanotosta päättäminen Huostaanottoa valmistellaan perheen kanssa yhdessä tavallisesti niin, että lapsi ja perhe voivat hyväksyä tilanteen. Aina siihen ei kuitenkaan ole aikaa tai mahdollisuutta. Joka tapauksessa on huomioitava, että sijoittaminen kodin ulkopuolelle on aina riskitilanne, joka voi vaurioittaa lasta. Huostaanotto liittyy perheen kriisitilan-

12 12 teeseen, ja sekä lapsi että hänen läheisensä tarvitsevat apua. Ammattitaitoinen työntekijä tunnistaa omat subjektiiviset tuntemuksensa ja pystyy käyttämään niitä rakentavasti työvälineinään ja auttamaan lasta sekä myös hänen vanhempiaan. Kun huostaanottoa harkitaan, on sen tarve tutkittava perusteellisesti. (Lastensuojelutiedote 2005; Taskinen 1999, 25.) Huostaanotto ei välttämättä tarkoita parasta tarjolla olevaa vaihtoehtoa, vaan tilannetta, jossa huonoista vaihtoehdoista on valittava vähiten haitallinen lapselle. Lapsen mielipiteet ja toiveet on otettava huomioon ja annettava niille painoarvoa. Todisteellinen kuuleminen koskee vain yli 12 vuotta vanhaa lasta, mutta myös sitä nuoremman lapsen mielipide on selvitettävä. Pienen lapsen tuntemuksia voidaan selvittää esimerkiksi leikkitarkkailun avulla. Lapsen mielipiteen selvittäminen ei ole ongelmatonta. Joissain tapauksissa lapsi voi sanoa haluavansa pois kotoa, mutta usein hän vastustaa huostaanottoa vaikka kotiolot olisivat huonot. Tähän vaikuttaa mahdollisesti lojaliteetti vanhempia kohtaan sekä pelko tuntemattomasta ja elämänmuutoksesta. Lapsen mielipiteen selvittämistä edesauttaa huostaanoton huolellinen valmistelu, sen merkityksen selvittäminen ja siihen liittyvien tunteiden käsittely, jotka muutoinkin ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Valmisteltaessa huostaanottoa on tarvittaessa kuultava myös lapsen kehityksen ja kasvun asiantuntijoita. (Räty n.d, 5-6.) Sijaishuolto Sijaishuollolla tarkoitetaan lapselle tai nuorelle annettavaa hoitoa ja kasvatusta kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoa voidaan antaa joko laitoshoitona tai perhehoitona. Lapsen sijoituspaikkaa harkitessa otetaan huomioon lapsen etu. Lapsen huoltajuus ei huostaanotossa siirry sosiaalilautakunnalle vaan säilyy vanhemmilla, jollei tuomioistuin ole toisin päättänyt. Sosiaalilautakunta päättää lapsen hoidosta ja huolenpidosta, mutta se on tehtävä yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa. Lastensuojelulaitoksen johtaja voi erityisin laissa määritellyin perustein rajoittaa huoltajien

13 13 oikeuksia kuten yhteydenpitoa, ja niistä on aina tehtävä erillinen päätös. ( Heikkinen ja Kettunen 1994, 40 41; Lastensuojelutiedote 2005.) Lapsella on sijaishuollon aikana oikeus pitää yhteyttä sekä tavata läheisiään, ja viranomaisten on tuettava lapselle tärkeitä suhteita. Huostaanotto on lopetettava, kun huostaanoton perusteet ovat lakanneet. Huostaanotettua lasta on tuettava huostaanoton päätyttyä, jälkihuoltoa on annettava kunnes nuori täyttää 21 vuotta. (Lastensuojelutiedote 2005.) Huostaanotto voidaan tehdä myös tahdonvastaisesti, jos huostaanoton kriteerit täyttyvät. Jonkun asianosaisen vastustaessa huostaanottoa on päätös alistettava lääninoikeuden vahvistettavaksi. (Lastensuojelutiedote 2005.) Huostaanottopäätökseen liittyvässä huoltosuunnitelmassa tulisi näkyä ainakin sijaishuollon tarkoitus, tavoitteet, perusteet sekä kuinka pitkään sen on arvioitu kestävän. Huoltosuunnitelman tulee sisältää tietoa lapsen yhteydenpidosta vanhempiin ja muihin läheisiin henkilöihin. Huoltosuunnitelmassa tulee huomioida myös vanhempien avun ja tuen saanti. Huoltosuunnitelmaa on tarkistettava aina, kun siihen on tarvetta ja vähintään kerran vuodessa. (Taskinen 1999.) 3.2 Vanhemmuuden arviointi huostaanotossa Kun arvioidaan, onko lapsi lastensuojelun tarpeessa, selvitetään kodin olosuhteita lapsen kannalta. Arviointi kohdistuu lapsen perushoitoon, lapsen ymmärtämiseen ja tukeen sekä lapsen kasvuympäristöön. (Heino 1999; Vanhemmuuden roolikartta.) Lapsen perushoidon arvioinnissa kiinnitetään huomiota riittävään ravinnon ja levon saantiin, vuorokausirytmin säännöllisyyteen sekä vaatetuksesta, siisteydestä sekä erityistarpeista huolehtimiseen. Puutteet perushoidossa voivat olla vakavana vaarana lapsen kehitykselle, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi ei saa ruokaa tai ruo-

14 14 ka on yksipuolista ja sattumanvaraista. Lapsella tulee olla myös melko säännöllinen vuorokausirytmi. Lapsen ei saa antaa valvoa liikaa mutta häntä ei myöskään saa pitää jatkuvasti sängyssä. Lapsi tarvitsee oikeita sään mukaisia vaatteita. Vauvan vaipat pitää vaihtaa tarpeeksi usein. Siisteys ja puhtaus vaikuttavat lapsen terveyteen. Lapsella voi olla erityistarpeita, kuten esimerkiksi allergioita, sairauksia tai jokin vamma. Lapsen erityistarpeista, kuten ruokavaliosta, tutkimuksista ja sairaanhoidosta on huolehdittava. (Heino 1999; Vanhemmuuden roolikartta.) Lapsen saaman tuen arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, saako lapsi kasvattajiltaan ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä sekä iän mukaista valvontaa ja ohjausta. Olennaista kasvatuksessa on lapsesta välittäminen sekä lämmin suhde lapsen ja kasvattajien välillä. Lasta vahingoittaa sekä liian ankara, kuritusta suosiva kasvatus että välinpitämättömyys. Alle kouluikäisiä lapsia ei saa jättää yksin eikä sitä vanhempiakaan lapsia pitkäksi aikaa. Kasvattajan tulisi ymmärtää, mitä eri-ikäisiltä lapsilta voi edellyttää. Vahingollista voi olla paitsi liiat vaatimukset mutta myös se, jos lapselle ei anneta päätösvaltaa eikä oppimismahdollisuuksia iän ja kehitystason mukaisesti. Laissa kielletyt ruumiillinen ja seksuaalinen pahoinpitely sekä psyykkinen pahoinpitely nöyryyttämällä tai alistamalla lasta voivat aiheuttaa lapselle vakavia vaurioita. (Arvioiva työote perheiden kanssa työskentelyssä 2006, 1; Heino 1999, 20; Vanhemmuuden roolikartta) Tarkasteltaessa lapsen kasvuympäristöä kiinnitetään huomioita siihen, onko lapsen koti pysyvä ja turvallinen, jossa ei vietetä häiritsevää elämää. Arvioidaan voiko lapsi luottaa kasvattajiinsa ja näiden lupauksiin, ja saako hän monipuolisia virikkeitä. Lapsen tulisi voida ylläpitää pysyviä ihmissuhteita ja elää ilman perheväkivallan pelkoa. Epäsäännöllinen, ristiriitainen kotielämä, jossa toinen tai molemmat kasvattajat käyttävät runsaasti päihteitä, ei takaa turvallisuutta lapselle. Turvattomuutta saattaa luoda myös kasvattajien psyykkinen sairaus, ellei lapsella ole riittävästi muita korvaavia ihmissuhteita. Lapsen eristäminen ympäristöstään, sukulaisistaan ja ystävistään on myös vahingollista. (Heino 1999, 21.) 3.3 Lapsen edun määrittely ja arviointi huostaanotossa

15 15 Lapsen etu on huostaanoton tärkein ja vaikeaselkoisin kriteeri. Lapsen etu käsitteen epämääräisyys mahdollistaa monia tulkintoja, jotka voivat olla keskenään hyvin ristiriitaisia. (Laakso & Saikku 1998, 68.) Lapsen ensisijaisena etuna tulee yksiselitteisesti pitää sitä, että hän on oman perheensä ja sukunsa jäsen, ja että vanhemmat ovat vastuussa hänestä. Sosiaalityön tehtävä on suojella ja auttaa perheitä, jotta ne voivat hoitaa velvollisuutensa yhteiskunnassa mahdollisimman täysimääräisesti. Lähtökohtana on perheiden pitäminen yhdessä ja jälleenyhdistäminen, mikäli perhe on syystä tai toisesta joutunut erilleen. Lapsen edun määrittelyn tulee kuulua perheelle, jollei kyse ole selkein kriteerin todetusta erityisen poikkeuksellisesta tilanteesta. (Taskinen, 2006) Lapsen edun tulkinta voi johtaa erilaisiin johtopäätöksiin saman lain pohjalta. Täsmällisempi ja yhtenäinen ohjeistus siitä, millä tavalla lapsen etua vaarantavia kehityksellisiä riskitekijöitä tulisi seurata, selvittää, arvioida ja määritellä puuttuvat tällä hetkellä. Lapsen edun periaatteen korostuminen kansainvälisissä sopimuksissa, lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa ei ole poistanut kysymyksiä siitä, mitä kulloinkin tarkoitetaan lapsen edulla. Tämä tulee esiin sijoitusten kriteerien vaihteluilla. (Heinonen ym, 2005.) Lapsen edun arvioinnissa ei ole yleistä ohjenuoraa, vaan jokainen tapaus on ainutlaatuinen liittyen tietyn lapsen yksilökohtaiseen tilanteeseen ja erityistarpeisiin. Lapsen etua arvioidaan kokonaisvaltaisesti, ottamalla huomioon kaikki mahdollisesti tilanteeseen vaikuttavat tekijät. Harvemmin mikään yksittäinen asia ratkaisee lapsen edun, vaan kyse on useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Lastensuojelun työntekijät tekevät lapsen etua arvioidessaan eräänlaisen riskianalyysin, jossa he punnitsevat uhkia, haasteita ja mahdollisuuksia. Näitä tekijöitä tarkasteltaessa painottuvat erilaiset asiat lapsen iän mukaan, sillä aivan pieni lapsi tarvitsee erilaista huolenpitoa kuin isompi. Lapsen etua arvioitaessa huostaanoton yhteydessä olennainen kysymys on se, että turvaako kodin ulkopuolelle sijoittaminen lapsen kehityksen paremmin kuin kotiin jääminen? Vaihtoehtojen punnitseminen on useimmiten työlästä, mutta konkretisointi on välttämätöntä oikeusturvankin vuoksi. (Taskinen 1999, 23.)

16 3.4 Huostaanottokriisi 16 Huostaanotto on aina kriisi lapselle, vanhemmille ja muille läheisille, johon liittyy paljon syyllisyyttä, ahdistusta ja häpeää. Vanhemmat saattavat pohtia mikä on mennyt vikaan ja miksi. Huostaanotettujen lasten vanhemmat jäävät usein ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Lapsesta eroon joutuminen on vanhemmille tilanne, jossa heidän täytyisi aina ehdottomasti saada apua ja tukea eikä jäädä yksin. Vanhemman on käytävä läpi aivan samoja eron tunteita kuin lapsenkin. Huostaanottokriisiä ei voida välttää vaikka vanhempi itse tiedostaisi huostaanoton tarpeellisuuden ja olisi toivonut sitä. Huostaanottokriisissä tukemisessa on tärkeintä läsnä olo, lohdutus sekä kuuntelu. Vanhemmalle voi olla lohduksi tieto siitä, että hänen kokemansa tunteet ovat aivan normaaleja ja että ajan myötä asiat muuttuvat paremmiksi. ( Jokinen 2004, 11 12; Rutter 2004, 7; Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliitto.) Traumaattisissa tilanteissa, kuten lapsen huostaanotto, ihminen käyttäytyy joskus itselleenkin yllättävällä ja epämieluisalla tavalla, eikä näe itsensä tai muiden parasta. Tärkeää on kaikesta huolimatta neuvotella ihmisen kanssa jotta hän kokee tulleensa kuulluksi. Vaikeasta tai traumaattisesta tilanteesta tulee entistäkin traumaattisempi, mikäli ihminen kokee olevansa täysin auttajan mielipiteiden ja näkemysten varassa. Tämän kaltaisissa tilanteissa ihmisessä herää viha ja katkeruus, jotka ovat tutkimusten mukaan erityisen paljon toipumista estäviä tunnetiloja (Vilen, Leppämäki, Ekström 2002, 49.) Kriisissä olevalle ihmiselle on tärkeintä, että joku kuuntelee ja ymmärtää häntä. Rauhallinen läsnäolo ja kuunteleminen on tärkeämpää kuin neuvojen antaminen. Cullbergin (1991) mukaan auttajan tehtävänä ei ole tuoda takaisin sitä, minkä asiakas on menettänyt eikä kieltää todellisuutta, vaan tukea asiakasta todellisuuden kohtaamisessa. Hän myös auttaa asiakasta ilmaisemaan tunteitaan kuten surua, tuskaa, syyllisyyttä sekä aggressioita. Hänen avullaan asiakas voi ymmärtää, että tämänkaltaiset tunteet ovat täysin normaaleja. Kriisiauttamisen tärkeimpinä kulmakivinä on toivon lainaaminen asiakkaalle silloin, kun häneltä itseltään se puuttuu.

17 17 Tällaisella toivon lainaamisella on merkitystä kriisistä uudelleen suuntautumisessa. (Jokinen 2004,14 15; Lönnqvist, 2005.) Kriisissä elävä ihminen tarvitsee paljon informaatiota tilanteesta. Tietoa joudutaan toistamaan ja varmistamaan, että se on vastaanotettu ja ymmärretty. (Cullberg 1991, ) Yksinkertainenkin tieto joudutaan antamaan useaan kertaan, sillä kriisi kaventaa vastaanottokykyä (Taskinen, 1999) Huostaanottokriisin vaiheet Vaihe 1 - järkytys Kun lapsi otetaan huostaan, ensimmäinen reaktio yleensä on järkytys. Vanhempi saattaa itkeä, tuntea epävarmuutta ja olla poissaoleva. Hän elää sokkivaihetta hoitaen arkiaskareensa, perheen ja työnsä kuin unissakävelijä. Vanhempi ei ehkä edes käsitä mitä on tapahtunut. Vanhemmalla voi olla suuri huoli siitä, pidetäänkö lapsesta hyvää huolta, ja lapsi pyörii hänen ajatuksissaan jatkuvasti. Vanhempi voi jopa luulla kuulevansa lapsensa äänen tai näkevänsä hänet. Vanhempi myös saattaa yrittää pysyä kiireisenä ollakseen ajattelematta huostaanottoa, mutta se nousee väkisin mieleen. Tämä vaihe kestää normaalisti parista päivästä pariin viikkoon. (Jokinen 2006, 11; Rutter 2004, 7.) Vaihe 2 - reaktio Vanhemman selvittyä järkytyksen aiheuttamasta turtuneisuudesta, hän tuntee surua, vihaa ja fyysistä kipua. Jotkut vanhemmat menettävät ruokahalunsa, toiset saattavat syödä suruunsa jatkuvasti. Vanhemmilla voi esiintyä myös unettomuutta sekä alkoholin, tupakan ja unilääkkeiden lisääntynyttä käyttöä. He saattavat olla hyvin herkkiä ja pelätä, mitä ihmiset heistä ajattelevat. ( Rutter 2004, 7.) Vanhempi saattaa olla vihainen huostaanottoon liittyneille henkilöille, itselleen, lap-

18 18 selle ja aivan vieraillekin ihmisille. Lapselleen hän voi olla vihastunut, koska ajattelee hänen olleen hankala tahallaan ja joutuvansa kärsimään hänen vuokseen. Vanhempi voi ajatella olevansa iloinen lapsen lähtemisestä ja ettei koskaan haluaisikaan lasta takaisin. Vanhemmalla voi olla myös vahvoja syyllisyyden ja vihan tunteita itseään kohtaan, koska on antanut asioiden mennä tähän pisteeseen. Syyllisyyden ja häpeän tunteet voivat johtaa siihen, että hän välttelee lasta ja sijaishuollon työntekijöitä. Hän saattaa pohtia jatkuvasti, mitä olisi voinut tehdä toisin, jotta huostaanotolta olisi vältytty. Joillekin vanhemmille vihan vaihe on pitkä. (Jokinen 2004, 11; Rutter 2004, 7-8.) Vaihe 3- Epätoivo Vihan tunteiden laannuttua kolmannessa vaiheessa on masennuksen vuoro. Vanhempi voi kokea elämän merkityksettömäksi, yksinäiseksi ja itsensä arvottomaksi. Tämä vaihe lamauttaa sekä musertaa ja toimintakyky saattaa heikentyä huomattavasti. Vanhempi voi haluta päästä eroon kaikesta entisestä ja miettiä paikkakunnanvaihdosta tai jopa itsemurhaa. Äidit, joilta on lapsi huostaan otettu, muodostavat yhden riskiryhmän itsemurhissa. Vanhempi kokea syyllisyyttä myös siitä, että stressaa vähemmän kuin lapsen ollessa kotona ja siitä, että selviävät ilman lastakin. Viimeistään tässä vaiheessa vanhempien olisi tärkeää löytää tukea, eikä jäädä yksin. Työntekijöiden tehtävänä on kriisituen tarjoaminen. ( Jokinen 2004, 11; Rutter 2004, 8.) Vaihe 4- Sopeutuminen Sopeutumisvaiheessa vanhempi alkaa hyväksyä tosiasioita ja näkee tilanteensa realistisemmin ja positiivisemmin. Elämänrytmi palautuu ja ympäristö alkaa taas kiinnostaa. Vanhempi varmasti kaipaa lastaan, mutta hyväksyy paremmin lapsensa sijoituksen. Vanhempi ymmärtää, että sekä hän että lapsi tarvitsee muita ihmissuhteita selvitäkseen, ja on valmiimpi yhteistyöhön sekä avun vastaanottamiseen. Vanhemmalla on nyt mahdollisuus alkaa selvittää asioita, joiden vuoksi huostaanotto on tehty ja joiden täytyy muuttua. (Jokinen 2004, 11; Rutter 2004, 8-9.)

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako?

KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? KOKO KYLÄ KASVATTAA - vai kasvattaako? Selvitys kasvatusyhteistyöhankkeen vaikutuksista Koivukylän alueella Liisa Rautio Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ

SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ SIITÄ PITÄÄ VAAN JOTENKIN SELVITÄ Syöpää sairastavien lasten sisarusten kokemuksia arjessa selviytymisestä Minna Hökkä Merja Joensuu Heidi Kortelahti Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA - keskeyttämisen syyt huumekuntoutumisyhteisössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Hämeenlinna 19.1.2007 Karita Snellman Laura Eerola OPINNÄYTETYÖ Sosiaalialan Koulutusohjelma

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana

VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana VIERELLÄ KULKIJA Kuolevan ihmisen kohtaaminen Porin Diakonialaitoksen hoitohenkilökunnan kokemana Marjo Mukkala&Merja Rosenberg Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot