Perustamissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustamissuunnitelma"

Transkriptio

1 SARJA B 0:0 Perustamissuunnitelma Länsisatama Länsiterminaali Pietarinliikenne 0 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Tekniikkasast..0

2 LÄNSITERMINAALI, PIETARIN LIIKENNE 0 HANKKEEN PERUSTELUT. Nykyinen tilanne.. Tuleva tilanne St. Peters Line Ltd alitti liikennöinnin Pietarin ja Helsingin välillä M/S Princess Maria aluksella huhtikuussa 00 lympiaterminaalista laituripaikalta E, jssa li valmiudet alittaa liikenne mahdllisimman npeasti. J liikennettä alitettaessa tiedettiin, että laituripaikka E :tä ei vida käyttää talvikautena, jten välittömästi käynnistettiin työt Makasiiniterminaalin muuttamiseksi tarvittavassa laajuudessa palvelemaan uutta liikennettä. Makasiiniterminaaliin rakennettiin tarvittavat passintarkastuskpit ja uusia väliseiniä erttamaan Tallinnan ja Pietarin liikenteen tisistaan. Makasiinilaiturilta purettiin vanha peräprttiulke, laituria kunnstettiin ja syvennettiin sekä rakennettiin kelluva peräprttiulke. Liikennettä harjitettiin klme kertaa viikssa elkuulle 0 asti, jllin M/S Princess Anastasia tuli liikenteeseen. Alus liikennöi reitillä Pietari Helsinki Tukhlma Tallinna Pietari käyden Helsingissä kerran viikssa. Aluksilla n llut mahdllisuus kuljettaa henkilöautja ja kevyitä pakettiautja sekä busseja. Varustam lisi halunnut alittaa myös rahdin kuljetuksen Eteläsatamasta, mutta Satama ei sitä le sallinut vaan tarjnnut varustamlle mahdllisuutta siirtyä Länsisatamaan, jssa sillä lisi mahdllisuus kuljettaa myös rahtia. Rakennettu pnttniramppi ei le myöskään mititettu raskaalle liikenteelle. Myöhemmin neuvttelujen jälkeen varustamlle n heidän pyynnöstä annettu lupa kuljettaa aluksellaan rekan vetautja (nuppeja), jita tällä hetkellä tudaan TallinkSiljan aluksilla Tukhlmasta edelleen rekilla kuljetettavaksi maitse Pietariin. Pnttniramppi ei aseta esteitä nuppien lastaamiseen laivaan. Tistaiseksi sitä ei kuitenkaan le tapahtunut. Liikennöinti talvella 00-0 li hankalaa vaikean jäätilanteen takia ja alus jutui mnesti pitkään ajamaan jäitä pis laiturin ja aluksen välistä, ennen kuin alus saatiin laituriin ja maihinnususillat kiinni. Pnttnirampin kiinnityksiä juduttiin krjaamaan liikkuvien jäiden takia. Varustamn kanssa käytyjen neuvttelujen jälkeen n svittu liikenteen siirtämisestä Länsisataman Länsiterminaaliin vuden 0 alusta. Alus käyttää Länsisatamassa laituripaikkaa LJ. Terminaalin lauttapaikalla n mahdllista lastata ja purkaa myös raskasta liikennettä. Pietarin liikenne n yhteisön (EU) ulkpulista liikennettä ja samalla Schengen alueen ulkpulista liikennettä, jten siihen svelletaan tulli- ja rajamudllisuuksia ankarimmillaan. Liikenne n pidettävä viranmaisten vaatimalla tavalla erillään Schengen alueen sisällä tapahtuvasta liikenteestä, jta Länsisatamassa harjitettava Tallinnan liikenne n.

3 Käytännössä tämä tarkittaa Sataman kannalta varautumista ylimääräisten aita-, prtti-, pumirakenteiden ja passintarkastustiljen rakentamiseen. Se merkitsee myös uusien ssiaalitiljen rakentamista viranmaisia varten, uusien lähtöselvitystiljen rakentamista varustama varten terminaaliin ja lemassa levien tiljen kunnstamista varustamn ajneuvselvitystä ja tullin edellyttämän väliaikaisen varastn pitäjän timintaa varten. Samalla se edellyttää kenttäalueilla ylimääräisiä aluejärjestelyjä ja terminaalin sisällä lukuisia tilajärjestelyitä, jtta palveluita vidaan tarjta mlemmin pulin passintarkastuslinjasta. Samaan aikaan, vaikkakaan ei Pietarin liikenteen siirtymisen takia, päätettiin purkaa myös sin hunkuntinen ja satama-alueiden käyttöä rajaava varastrakennus L, jnka purkaminen vaatii krvaavien ja timivampien tiljen rakentamista tullille ja satama-peraattri HTG y:lle. Työt vat j käynnistyneet, vaikka viimeiset suunnitelmat vat vasta valmistuneet. Kesää vasten suunnittelun käynnistäminen ja kaiken aikatauluttaminen niin, että työt saadaan valmiiksi luvattuun määräaikaan..0 mennessä, varustamn esittäessä jatkuvasti vaatimuksia tätäkin npeammasta aikataulusta. Haastetta lisää se, että työt tehdään keskellä täysipainisesti timivaa terminaalia, jnka läpi kulkee keskimäärin runsaat 000 matkustajaa päivittäin. Kaiken edellä kerrtun työn lisäksi se vaatii aikataulujen uudelleen svittamista ja vahvistamista varustamille. Aikataulut tulevalle vudelle 0 n j vahvistettu. Liikenteen nnistuminen edellyttää tiukkaa pysymistä alusten aikatauluissa ja mittavaa panstusta varustamilta ja Satamalta liikenteen hjaukseen. Liikenteen harjittamisesta n tehty liikennöintispimus varustamn kanssa. Pietarin liikenteen matkustajat kulkevat terminaalin laajennussassa sijaitsevan passitarkastuslinjastn läpi mennen tullen. Lähtöselvitys tapahtuu vanhan terminaalin ensimmäisessä kerrksessa ja liput tarkistetaan tisen kerrksen lipputarkastuslinjastlla, jsta matka jatkuu passintarkastuksen kautta laivaan. Ennen lipuntarkastusta ja sen jälkeen ennen passintarkastusta n mahdllisuus nauttia terminaalin palveluista kuten ravintla palveluista. Laivalta saavuttaessa matkustajat kulkevat passintarkastuksen kautta kerrsta alempana sijaitsevan tullitarkastuspisteen kautta uls terminaalista. Henkilöautt ajavat varustamn lähtöselvityslinjan kautta jntusalueelle ja sieltä edelleen tullin kautta passintarkastusvyöhykkeelle ja sieltä laivaan. Saavuttaessa autt ajavat suraan passintarkastukseen ja siitä edelleen ajneuvtarkastukseen tullin tarkastuspisteelle ja uls satamasta. Rekat hakevat varustamlta laivalipun ja siirtyvät dtusalueelle tai varustamn rekkaprtille ajaakseen edelleen tullin kautta passintarkastukseen ja edelleen laivaan. UUSI SUUNNITELMA. Yleistä Länsiterminaali n tettu matkustajaliikenteen käyttöön 99. Terminaalirakennuksessa, maihinnusu- ja matkustajasillilla sekä laituri- ja kenttäalueilla n tehty lukuisia muutksia lähes vusittain. Vunna 00 rakennettiin uusi matkustajahalli vanhan terminaalirakennuksen phjispulelle. Vunna 007 terminaalia laajennettiin etelään ttamalla käyttöön lauttapaikka LJ ja rakentamalla uusi maihinnusu-

4 rakennus, a n yhdistetty käytävällä terminaalirakennukseen. Nyt tteutettavat muutkset khdistuvat 99 käyttöön tettuun terminaalirakennukseen ja vunna 00 tehtyyn laajennussaan ja kenttäjärjestelyihin.. Muutkset nykyisessä terminaalirakennuksessa. Liikennejärjestelyt. Maihinnususilta Pietarin liikenteen lähtöselvitystilat sijitetaan nykyisen terminaalin.kerrksen tulhallin perälle. Sieltä siirretään pis vanhat passintarkastuskpit ja tilalle rakennetaan timisttilat varustamlle sekä uudet lähtöselvitystiskit varustamlle ja matkanjärjestäjille. Kulkureittit lähtöselvitystilaan avataan purkamalla varasttilja ja seiniä. Pankkiautmaatit siirretään entisiin kiskin tilihin, mihin tulee myös rahanvaihtpiste. Laivaan nusu ja laivasta saapuminen tapahtuvat.kerrksen laajennussan matkustajahallin kautta. Halliin rakennetaan uudet kaksisuuntaiset passintarkastuskpit sähköisesti avautuvine prtteineen ja Schengen rajaseinineen. Varaudutaan myös Rajavartilaitksen myöhemmin hankkimiin passintarkastusautmaatteihin. Halliin rakennetaan timisttilat Rajavartilaitkselle sekä uudet yleisö wc-tilat. Saapuvat matkustajat siirtyvät nykyistä matkustajasiltaa pitkin.kerrksen tulhalliin ja sieltä tullitarkastustiljen kautta uls. Tulhalliin rakennetaan uusia väliseiniä erttamaan saapuvat ja lähtevät matkustajat tisistaan. Kaikki pasteet uusitaan ja niihin tulee myös venäjän kieli. Kenttäalueen eteläsassa n käynnissä mittavat muutstyöt asunt- ja timistrakentamisen sekä raititieliikenteen rakentamisen takia sekä henkilöautjen että rahtiliikenteen lähtö - ja tulselvitysalueet n siirretty sataman eteläsaan. Pietarin liikennettä varten lähtöselvityskppeja sijitetaan nykyisten kppien rinnalle. Laiturialueelle lähelle lauttapaikkaa sijitetaan passintarkastuskpit,aitarakenteita ja pumeja sekä tulevalle että lähtevälle henkilöaut ja rekkaliikenteelle. Kpit vat vanhja kunnstettuja kppeja. Aaistille asennetaan tarvittavat liikennepasteet. Maihinnususilta LM sveltuu muutksitta uuden liikenteen käyttöön. Sillan nstsylinterit vaihdetaan uusiin. Tämän työn kustannuksia ei le tettu mukaan prjektin kustannuksiin, kska ne lisi täytynyt uusia ilman Pietarin liikennettäkin.. Matkustajasiltjen muutkset. Laiturimuutkset Phjissan matkustajasiltaan tehdään vähäisiä muutksia rakentamalla väliseiniä, jtta saapuvat ja lähtevät matkustajat eivät sekitu keskenään. Lauttapaikan LJ ajramppi spii aluksille muutksitta. Laiturin edustan tarvittava vesisyvyys varmistetaan kaivamalla laiturin viereen ptkurivirtausten kuljettama maa-aines pis ja haraamalla vesialue. Viereisen vanhan varastrakennuksen L khdalla laiturin reunalta ertetaan metriä leveä alue katualueesta ISPS alueeksi ja aidataan määräykset täyttävällä aidalla.

5 .7 Vesijht-, viemäri- ja sähkötyöt Terminaalin uusista WC tilista rakennetaan viemärivedt nykyisen taksialueen khdalla lemassa leviin viemäreihin. Laivapaikalla n tarvittavat jätevesi-, puhdasvesi- ja sähköjakelupisteet. Kenttätiljen kppeihin ei tule vesi eikä jätevesipisteitä. ASEMAKAAVA Uudet järjestelyt eivät le ristiriidassa nykyisen asemakaavan kanssa. PIIRUSTUKSET, RAKENNUSLUPA JA RAKENTAMISEN AIKATAULU Terminaalin muutstöistä n teetetty knsulteilla suunnitelmat, jilla n haettu tarvittavat rakennusluvat. Kenttäjärjestelyt n suunniteltu tekniikkasastn mana työnä. Muutstyöt vat käynnissä ja ne n aikataulutettu siten, että liikenne vi alkaa heti vuden vaihteen jälkeen. KUSTANNUSARVI Hankkeen kustannusarvi n,7 miljnaa eura ilman arvnlisävera. MATKUSTAJA- JA RAHTILIIKENTEEN KEHITYS Matkustajaliikenne ja siihen liittyvä henkilöautliikenne n kasvanut yhtäjaksisesti usean vuden ajan. Varsinkin Tallinnan liikenteessä kasvu n llut npeata. Sitä vastin matkustaja-autlautta liikenteeseen erttamattmana sana kuuluva rekkaja perävaunuliikenne n vaihdellut suhdanteiden mukaan kuten muukin tavaraliikenne. Länsisatamassa kuluva vusi syyskuu mukaan lukien n llut vimakasta kasvun aikaa niin matkustajien, henkilöautjen kuin rekkjenkin salta. Tänä vunna usktaan Länsisatamassa päästävän matkustajien lukumäärässä nin, miljnaan matkustajaan, mikä n runsas pulet kk sataman ennakidusta matkustajamäärästä. Henkilöautjen määrän arvellaan nusevan nin autn ja rekkjen sekä perävaunujen määrä yhteensä nin kappaleeseen edellyttäen ettei liikenne merkittävästi pienene lppuvuden aikana. Eteläsatamasta siirtyvän Pietarin liikenteen mukana siirtyy arvilta kuluvan vuden tietjen phjalta runsaat matkustajaa ja 000 henkilöauta. Keskimäärin käyntiä khden se tarkittaa nin 800 saapuvaa ja 800 lähtevää matkustajaa, suurimman matkustajamäärän llessa käyntiä khden lähes 700 matkustajaa. Elkuussa 0 yhdellä yksittäisellä aluskäynnillä li parhaimmillaan yhteensä lähes 700 matkustajaa. Henkilöautjen määrä n tistaiseksi llut varsin vaatimatnta yksittäisiä huippuja lukuun ttamatta, jllin autja n saapunut kerralla tistakin sataa kappaletta. Liikenteen arvellaan kasvavan merkittävästi. Elkuussa alittaneen M/S Princess Anastasian liikennöinti jatkuessaan kauemman aikaa kasvattaa myös lukuja. Mahdlliset lisäalukset linjille lisäävät tietysti vastaavasti liikennettä.

6 Varustamn man arvin mukaan Helsinki-Pietari-Helsinki linjalla tultaneen kuljettamaan vusittain nin rekkaa. suus kk Länsisataman rekkaliikenteestä lisi siten nin prsenttia. 7 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Melu Vaasan hallint ikeuden päätöksen mukaan Länsisataman vimassa levasta ympäristöluvasta laivapaikilla LJD ja LJ n pyrittävä sijittamaan yöaikaan (kl ) melupäästöiltään vähämeluisimpia laivja. Laituripaikille LJD ja LJ ei saa sijittaa laivja, jiden tiedssa leva äänitehtas L WA n yli 09 db. Helsingin Satama n jättänyt vuden 00 lpussa Etelä-Sumen Aluehallintvirastlle hakemuksen Länsisataman ympäristölupamääräysten uusimiseksi, mutta hakemuksen käsittely ei le vielä alkanut. Helsingin Satama n tilannut Länsisataman ympäristömeluselvityksen päivityksen nykyliikennettä vastaavaksi. Selvitys valmistuu lähiaikina. Helsingin Satama n mittauttanut Eteläsatamassa alusten M/S Princess Maria ja M/S Princess Anastasian melutasn. Laivjen äänitehtas n M/S Princess Maria L WA = 98 db ja M/S Princess Anastasia L WA = 0 db. Näiden mittausten perusteella mlemmat alukset vivat liikennöidä laivapaikalta LJ nyt, kun lähellä ei le vielä asutusta. Mlempien laivjen apumttrien melu n kapeakaistaista. Valtineuvstn päätöksen 99/99 mukaan tällöin n melutasihin lisättävä db. Tämä lisäys tehdään melumallinnukseen. Kapeakaistainen melu n erityisen häiritsevää, mikäli alus yöpyy satamassa. ngelmaksi tämä vi mudstunut sillin, kun sataman lähiympäristön asuintalt valmistuvat. Pakkaasupäästöt Länsisatamassa n mitattu satamatiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun vunna 008. Tällöin ilmanlaatu li muutamaa pikkeusta lukuun ttamatta hyvä. Vunna 00 tuli vimaan EU:n rikkidirektiivi, jnka mukaan satamassa yli kaksi tuntia viipyvä alus jutuu käyttämään satamassa llessaan alle 0, % rikkiä sisältävää plttainetta. Alusten plttaineiden rikkipitisuus rajat tulevat kiristymään 0, jllin Itämeri tulee lemaan ns. SECA alue, jssa liikennöivien alusten plttaineiden rikkipitisuus n ltava pienempi kuin 0, % tai alusten n käytettävä rikkipesureita. Alusten M/S Princess Maria ja Anastasia liikennöinti ei vaikuta sataman lähialueiden ilmanlaatuun merkittävästi. Länsisataman liikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun mitataan jälleen ensi vunna, kun mittausasema siirretään Eteläsatamasta Hietalahdenrantaan. Päästöt veteen ja maaperään Laivapaikalla LJ n viemäri laivajätevesien vastaantta varten. Nrmaalitiminnassa ei laivjen bunkrauksesta tms. aiheudu päästöjä veteen tai maaperään.

7 8 HANKKEEN RAHITUS Hanke n suunniteltu rahitettavaksi Helsingin Sataman tulrahituksella. Mlemmat investinnit, Eteläsatamaan j tehdyt sekä Länsisatamaan nyt suunnitellut investinnit pystyttänee liikenteen jatkuessa nrmaalisti rahittamaan vuden 0 aikana. 9 HANKKEEN KANNATTAVUUS Helsingin Sataman talus- ja hallint-sast n tehnyt hankkeesta kannattavuuslaskelman. Liikennöinnin alusta..00 kertyneet tult kattavat Eteläsatamaan tehtyjen ja Länsisatamaan tehtävien töiden kustannukset tammikuussa 0. Laskelman mukaan hanke n taludellisesti kannattava. 0 LIIKENTEEN YLLÄPIT Tällä hankkeella varmistetaan Helsingin ja Pietarin välisen laivaliikenteen taludellinen tulevaisuus mahdllistamalla rahdin kuljetus. Helsingin satamista vain Länsisatamaan vidaan nykyisin hjata matkustajaliikenteen ehdin tapahtuva lisääntyvä matkustaja-autlauttaliikenne, jssa rahti n erttamatn sa k. liikennettä. Vain täyttöalueen npealla käyttööntlla ja sujuvien liikenneyhteyksien turvaamisella kaupungin liikenneverkkn vidaan timintaa harjittaa pitemmällä tähtäimellä.. Asemapiirustus alueelta. Phjapiirustus. Phjapiirustus. Phjapiirustus. Liikennejärjestelyt. Kustannusarvi

8 LJ PRINCESS ANASTASIAN KEULA Tyynenmerenkatu Rinkatu LJ J tk saarten laituri PRINCESS MARIA LJ :000 (A)

9 K K K K K K K K Muutsalue LÄNSITERMINAALI L, MUUTS PIETARIN LIIKENNE

10 SCHENGEN-ALUEEN RAJA EI LÄNSITERMINAALI L, MUUTS PIETARIN LIIKENNE

11 WC/N R- PRRAS A WC/M R- VARAST Melkinlaituri R- LK0 LK 8 Tallink LK9 CHECK IN LK CHECK IN LK 7 Tallink LK Ecker LK LK Tallink LK Tallink LK LK Ecker Tallink LK LK PRRAS C R- VARAST Z PRRAS B R- n? S HK TILA TELETILA R- LK Ecker LK REKAT LAIVAAN / LAIVASTA REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN REKAT LAIVAAN / LAIVASTA PRRAS D REKAT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA MUUNTAM REKAT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA R- R- R- EI0 R7- R7- AL0 R7- R7- S HK TILA PRSH. WC/N WC/M WC/INVA R7- R7- AL9 R7- R7- R7- R7- AL9 R7- R7- R7- R7- AL9 R7- R7- WC/N WC/M R7- R7- AL9 R7- R7- WC/INVA R7- R7- AL0 R7- R7- E0 TAKSI REKAT LAIVAAN HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA N 08 NRDLANDIA BALTIC PRINCESS MAIHINNUSUSILTA MAIHINNUSUSILTA VI S TEILYN- ILMAISIN STP 0 PRRAS WC Melkinlaituri Risteilyterminaali 080 Suezinkatu AK Kpin numer LK REKAT CHECK IN A Kpin numer LK9? REKKA TIMIST L0 Bunkkeri Rinkatu AK AKS Kap Hrnin katu 0807 AK Tyynenmerenkatu B L7 08 AK HENKIL -JA C 7 KTY PAKETTIAUTT CHECK IN 07 Tyynenmerenkatu Kpin numer LK HENKIL AUTT LAIVIHIN Samplaituri HENKIL AUTT LAIVIHIN K ntyv t pumit Vaaka L pivalaisualue TULLI L L REKAT L nsiterminaali q q q REKKAA YHT. 8m 0 HENKIL AUTA YHT. 0m 0 98 HENKIL AUTT LAIVISTA LJ STP STP STP STP MAIHINNUSUSILTA TULLI HENKIL AUTT LAIVISTA ULS HENKIL - JA PAKETTIAUTT HENKIL - JA PAKETTIAUTT TULLI LJ J tk saarenlaituri Kpin numer LK HENKIL - JA PAKETTIAUTT Uusi aita LJ Kpin numer LK7 Kpin numer LK8 L NSISATAMA L NSITERMINAALI 0 Pietarin liikenne m HelSa/T/MAP/9.9.0

12 HELSINGIN SATAMA Tekniikkasast P. Haiknen Länsiterminaali, Pietarin liikenteen muutkset Prjektinr 00 KUSTANNUSARVI Hinta Yht.. Rakennuttaminen Arkkitehtisuunnittelu 000 Rakennesuunnittelu 000 LVI-suunnittelu 7000 Sähkösuunnittelu 000 Työmaavalvnta (ark, rak, lvi, sähkö) Työt L-terminaalissa Rakennustekniset työt Timist- ja ssiaalitilat, ja. kerrksessa Teräs- ja alumiinirakenteet. ja. kerrksessa Uudet passikpit asennettuna, kpl Pankkiautmaattien siirrt. kerrksessa pasteet, prtit, ym. varusteet Passikppien autmaattiprtit, Megalck Rullavet, Pedelux pasteet, Scanntec LVI-työt ja rakennusautmaati Sähkötyöt ja atk- kaapelinti 000. Kenttätyöt Länsiterminaalissa Kpit Pumit pasteet ja liikennemerkit Aidat ja prtit. Työt laituri- ja vesialueella Kaikki kustannukset yhteensä ALV 0% T:\Prj\Länsisatama\0\St Peter Line Länsiterminaaliin\Kustannusarvi xls

13 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistit ja raprtit, jtka vat julkisia, mutta jiden jakelu n yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vunna 0 ilmestyneet julkaisut 0: Tekniikkasastn timintakertmus vudelta 00 (T..0) 0: Helsingin sataman liikenteellinen vusikertmus 00 (Eve Tumla..0 0: Tasekirja..00 (HT..0) 0: Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-maaliskuu 0 (HT..0) 0: Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 00 (HT 9..0) 0: Helsingin Sataman talusarviehdtus 0 ja talussuunnitelmaehdtus 0-0 (HT.8.0) 0:7 Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-kesäkuu 0 (HT.8.0) 0:8 Helsingin Satama, ruppausmassjen meriläjitysalue Helsingin edustalla, ympäristövaikutusten arviintihjelma (Rambll inland y) 0:9 Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-syyskuu 0 (HT 8..0) 0:0 Perustamissuunnitelma; Länsisatama, Länsiterminaali Pietarinliikenne 0 (T.0.0)

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 22.5.2013 työnr: 1510003902 ORIMATTILAN KUNTA Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 2 1510003902 Orimattila Hennan 1. vaiheen asemakaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014

PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA. Lauri Joronen 2014 PARAISTEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Lauri Jrnen 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 2 3 POHJAVESIALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN JA SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot