Perustamissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustamissuunnitelma"

Transkriptio

1 SARJA B 0:0 Perustamissuunnitelma Länsisatama Länsiterminaali Pietarinliikenne 0 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Tekniikkasast..0

2 LÄNSITERMINAALI, PIETARIN LIIKENNE 0 HANKKEEN PERUSTELUT. Nykyinen tilanne.. Tuleva tilanne St. Peters Line Ltd alitti liikennöinnin Pietarin ja Helsingin välillä M/S Princess Maria aluksella huhtikuussa 00 lympiaterminaalista laituripaikalta E, jssa li valmiudet alittaa liikenne mahdllisimman npeasti. J liikennettä alitettaessa tiedettiin, että laituripaikka E :tä ei vida käyttää talvikautena, jten välittömästi käynnistettiin työt Makasiiniterminaalin muuttamiseksi tarvittavassa laajuudessa palvelemaan uutta liikennettä. Makasiiniterminaaliin rakennettiin tarvittavat passintarkastuskpit ja uusia väliseiniä erttamaan Tallinnan ja Pietarin liikenteen tisistaan. Makasiinilaiturilta purettiin vanha peräprttiulke, laituria kunnstettiin ja syvennettiin sekä rakennettiin kelluva peräprttiulke. Liikennettä harjitettiin klme kertaa viikssa elkuulle 0 asti, jllin M/S Princess Anastasia tuli liikenteeseen. Alus liikennöi reitillä Pietari Helsinki Tukhlma Tallinna Pietari käyden Helsingissä kerran viikssa. Aluksilla n llut mahdllisuus kuljettaa henkilöautja ja kevyitä pakettiautja sekä busseja. Varustam lisi halunnut alittaa myös rahdin kuljetuksen Eteläsatamasta, mutta Satama ei sitä le sallinut vaan tarjnnut varustamlle mahdllisuutta siirtyä Länsisatamaan, jssa sillä lisi mahdllisuus kuljettaa myös rahtia. Rakennettu pnttniramppi ei le myöskään mititettu raskaalle liikenteelle. Myöhemmin neuvttelujen jälkeen varustamlle n heidän pyynnöstä annettu lupa kuljettaa aluksellaan rekan vetautja (nuppeja), jita tällä hetkellä tudaan TallinkSiljan aluksilla Tukhlmasta edelleen rekilla kuljetettavaksi maitse Pietariin. Pnttniramppi ei aseta esteitä nuppien lastaamiseen laivaan. Tistaiseksi sitä ei kuitenkaan le tapahtunut. Liikennöinti talvella 00-0 li hankalaa vaikean jäätilanteen takia ja alus jutui mnesti pitkään ajamaan jäitä pis laiturin ja aluksen välistä, ennen kuin alus saatiin laituriin ja maihinnususillat kiinni. Pnttnirampin kiinnityksiä juduttiin krjaamaan liikkuvien jäiden takia. Varustamn kanssa käytyjen neuvttelujen jälkeen n svittu liikenteen siirtämisestä Länsisataman Länsiterminaaliin vuden 0 alusta. Alus käyttää Länsisatamassa laituripaikkaa LJ. Terminaalin lauttapaikalla n mahdllista lastata ja purkaa myös raskasta liikennettä. Pietarin liikenne n yhteisön (EU) ulkpulista liikennettä ja samalla Schengen alueen ulkpulista liikennettä, jten siihen svelletaan tulli- ja rajamudllisuuksia ankarimmillaan. Liikenne n pidettävä viranmaisten vaatimalla tavalla erillään Schengen alueen sisällä tapahtuvasta liikenteestä, jta Länsisatamassa harjitettava Tallinnan liikenne n.

3 Käytännössä tämä tarkittaa Sataman kannalta varautumista ylimääräisten aita-, prtti-, pumirakenteiden ja passintarkastustiljen rakentamiseen. Se merkitsee myös uusien ssiaalitiljen rakentamista viranmaisia varten, uusien lähtöselvitystiljen rakentamista varustama varten terminaaliin ja lemassa levien tiljen kunnstamista varustamn ajneuvselvitystä ja tullin edellyttämän väliaikaisen varastn pitäjän timintaa varten. Samalla se edellyttää kenttäalueilla ylimääräisiä aluejärjestelyjä ja terminaalin sisällä lukuisia tilajärjestelyitä, jtta palveluita vidaan tarjta mlemmin pulin passintarkastuslinjasta. Samaan aikaan, vaikkakaan ei Pietarin liikenteen siirtymisen takia, päätettiin purkaa myös sin hunkuntinen ja satama-alueiden käyttöä rajaava varastrakennus L, jnka purkaminen vaatii krvaavien ja timivampien tiljen rakentamista tullille ja satama-peraattri HTG y:lle. Työt vat j käynnistyneet, vaikka viimeiset suunnitelmat vat vasta valmistuneet. Kesää vasten suunnittelun käynnistäminen ja kaiken aikatauluttaminen niin, että työt saadaan valmiiksi luvattuun määräaikaan..0 mennessä, varustamn esittäessä jatkuvasti vaatimuksia tätäkin npeammasta aikataulusta. Haastetta lisää se, että työt tehdään keskellä täysipainisesti timivaa terminaalia, jnka läpi kulkee keskimäärin runsaat 000 matkustajaa päivittäin. Kaiken edellä kerrtun työn lisäksi se vaatii aikataulujen uudelleen svittamista ja vahvistamista varustamille. Aikataulut tulevalle vudelle 0 n j vahvistettu. Liikenteen nnistuminen edellyttää tiukkaa pysymistä alusten aikatauluissa ja mittavaa panstusta varustamilta ja Satamalta liikenteen hjaukseen. Liikenteen harjittamisesta n tehty liikennöintispimus varustamn kanssa. Pietarin liikenteen matkustajat kulkevat terminaalin laajennussassa sijaitsevan passitarkastuslinjastn läpi mennen tullen. Lähtöselvitys tapahtuu vanhan terminaalin ensimmäisessä kerrksessa ja liput tarkistetaan tisen kerrksen lipputarkastuslinjastlla, jsta matka jatkuu passintarkastuksen kautta laivaan. Ennen lipuntarkastusta ja sen jälkeen ennen passintarkastusta n mahdllisuus nauttia terminaalin palveluista kuten ravintla palveluista. Laivalta saavuttaessa matkustajat kulkevat passintarkastuksen kautta kerrsta alempana sijaitsevan tullitarkastuspisteen kautta uls terminaalista. Henkilöautt ajavat varustamn lähtöselvityslinjan kautta jntusalueelle ja sieltä edelleen tullin kautta passintarkastusvyöhykkeelle ja sieltä laivaan. Saavuttaessa autt ajavat suraan passintarkastukseen ja siitä edelleen ajneuvtarkastukseen tullin tarkastuspisteelle ja uls satamasta. Rekat hakevat varustamlta laivalipun ja siirtyvät dtusalueelle tai varustamn rekkaprtille ajaakseen edelleen tullin kautta passintarkastukseen ja edelleen laivaan. UUSI SUUNNITELMA. Yleistä Länsiterminaali n tettu matkustajaliikenteen käyttöön 99. Terminaalirakennuksessa, maihinnusu- ja matkustajasillilla sekä laituri- ja kenttäalueilla n tehty lukuisia muutksia lähes vusittain. Vunna 00 rakennettiin uusi matkustajahalli vanhan terminaalirakennuksen phjispulelle. Vunna 007 terminaalia laajennettiin etelään ttamalla käyttöön lauttapaikka LJ ja rakentamalla uusi maihinnusu-

4 rakennus, a n yhdistetty käytävällä terminaalirakennukseen. Nyt tteutettavat muutkset khdistuvat 99 käyttöön tettuun terminaalirakennukseen ja vunna 00 tehtyyn laajennussaan ja kenttäjärjestelyihin.. Muutkset nykyisessä terminaalirakennuksessa. Liikennejärjestelyt. Maihinnususilta Pietarin liikenteen lähtöselvitystilat sijitetaan nykyisen terminaalin.kerrksen tulhallin perälle. Sieltä siirretään pis vanhat passintarkastuskpit ja tilalle rakennetaan timisttilat varustamlle sekä uudet lähtöselvitystiskit varustamlle ja matkanjärjestäjille. Kulkureittit lähtöselvitystilaan avataan purkamalla varasttilja ja seiniä. Pankkiautmaatit siirretään entisiin kiskin tilihin, mihin tulee myös rahanvaihtpiste. Laivaan nusu ja laivasta saapuminen tapahtuvat.kerrksen laajennussan matkustajahallin kautta. Halliin rakennetaan uudet kaksisuuntaiset passintarkastuskpit sähköisesti avautuvine prtteineen ja Schengen rajaseinineen. Varaudutaan myös Rajavartilaitksen myöhemmin hankkimiin passintarkastusautmaatteihin. Halliin rakennetaan timisttilat Rajavartilaitkselle sekä uudet yleisö wc-tilat. Saapuvat matkustajat siirtyvät nykyistä matkustajasiltaa pitkin.kerrksen tulhalliin ja sieltä tullitarkastustiljen kautta uls. Tulhalliin rakennetaan uusia väliseiniä erttamaan saapuvat ja lähtevät matkustajat tisistaan. Kaikki pasteet uusitaan ja niihin tulee myös venäjän kieli. Kenttäalueen eteläsassa n käynnissä mittavat muutstyöt asunt- ja timistrakentamisen sekä raititieliikenteen rakentamisen takia sekä henkilöautjen että rahtiliikenteen lähtö - ja tulselvitysalueet n siirretty sataman eteläsaan. Pietarin liikennettä varten lähtöselvityskppeja sijitetaan nykyisten kppien rinnalle. Laiturialueelle lähelle lauttapaikkaa sijitetaan passintarkastuskpit,aitarakenteita ja pumeja sekä tulevalle että lähtevälle henkilöaut ja rekkaliikenteelle. Kpit vat vanhja kunnstettuja kppeja. Aaistille asennetaan tarvittavat liikennepasteet. Maihinnususilta LM sveltuu muutksitta uuden liikenteen käyttöön. Sillan nstsylinterit vaihdetaan uusiin. Tämän työn kustannuksia ei le tettu mukaan prjektin kustannuksiin, kska ne lisi täytynyt uusia ilman Pietarin liikennettäkin.. Matkustajasiltjen muutkset. Laiturimuutkset Phjissan matkustajasiltaan tehdään vähäisiä muutksia rakentamalla väliseiniä, jtta saapuvat ja lähtevät matkustajat eivät sekitu keskenään. Lauttapaikan LJ ajramppi spii aluksille muutksitta. Laiturin edustan tarvittava vesisyvyys varmistetaan kaivamalla laiturin viereen ptkurivirtausten kuljettama maa-aines pis ja haraamalla vesialue. Viereisen vanhan varastrakennuksen L khdalla laiturin reunalta ertetaan metriä leveä alue katualueesta ISPS alueeksi ja aidataan määräykset täyttävällä aidalla.

5 .7 Vesijht-, viemäri- ja sähkötyöt Terminaalin uusista WC tilista rakennetaan viemärivedt nykyisen taksialueen khdalla lemassa leviin viemäreihin. Laivapaikalla n tarvittavat jätevesi-, puhdasvesi- ja sähköjakelupisteet. Kenttätiljen kppeihin ei tule vesi eikä jätevesipisteitä. ASEMAKAAVA Uudet järjestelyt eivät le ristiriidassa nykyisen asemakaavan kanssa. PIIRUSTUKSET, RAKENNUSLUPA JA RAKENTAMISEN AIKATAULU Terminaalin muutstöistä n teetetty knsulteilla suunnitelmat, jilla n haettu tarvittavat rakennusluvat. Kenttäjärjestelyt n suunniteltu tekniikkasastn mana työnä. Muutstyöt vat käynnissä ja ne n aikataulutettu siten, että liikenne vi alkaa heti vuden vaihteen jälkeen. KUSTANNUSARVI Hankkeen kustannusarvi n,7 miljnaa eura ilman arvnlisävera. MATKUSTAJA- JA RAHTILIIKENTEEN KEHITYS Matkustajaliikenne ja siihen liittyvä henkilöautliikenne n kasvanut yhtäjaksisesti usean vuden ajan. Varsinkin Tallinnan liikenteessä kasvu n llut npeata. Sitä vastin matkustaja-autlautta liikenteeseen erttamattmana sana kuuluva rekkaja perävaunuliikenne n vaihdellut suhdanteiden mukaan kuten muukin tavaraliikenne. Länsisatamassa kuluva vusi syyskuu mukaan lukien n llut vimakasta kasvun aikaa niin matkustajien, henkilöautjen kuin rekkjenkin salta. Tänä vunna usktaan Länsisatamassa päästävän matkustajien lukumäärässä nin, miljnaan matkustajaan, mikä n runsas pulet kk sataman ennakidusta matkustajamäärästä. Henkilöautjen määrän arvellaan nusevan nin autn ja rekkjen sekä perävaunujen määrä yhteensä nin kappaleeseen edellyttäen ettei liikenne merkittävästi pienene lppuvuden aikana. Eteläsatamasta siirtyvän Pietarin liikenteen mukana siirtyy arvilta kuluvan vuden tietjen phjalta runsaat matkustajaa ja 000 henkilöauta. Keskimäärin käyntiä khden se tarkittaa nin 800 saapuvaa ja 800 lähtevää matkustajaa, suurimman matkustajamäärän llessa käyntiä khden lähes 700 matkustajaa. Elkuussa 0 yhdellä yksittäisellä aluskäynnillä li parhaimmillaan yhteensä lähes 700 matkustajaa. Henkilöautjen määrä n tistaiseksi llut varsin vaatimatnta yksittäisiä huippuja lukuun ttamatta, jllin autja n saapunut kerralla tistakin sataa kappaletta. Liikenteen arvellaan kasvavan merkittävästi. Elkuussa alittaneen M/S Princess Anastasian liikennöinti jatkuessaan kauemman aikaa kasvattaa myös lukuja. Mahdlliset lisäalukset linjille lisäävät tietysti vastaavasti liikennettä.

6 Varustamn man arvin mukaan Helsinki-Pietari-Helsinki linjalla tultaneen kuljettamaan vusittain nin rekkaa. suus kk Länsisataman rekkaliikenteestä lisi siten nin prsenttia. 7 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Melu Vaasan hallint ikeuden päätöksen mukaan Länsisataman vimassa levasta ympäristöluvasta laivapaikilla LJD ja LJ n pyrittävä sijittamaan yöaikaan (kl ) melupäästöiltään vähämeluisimpia laivja. Laituripaikille LJD ja LJ ei saa sijittaa laivja, jiden tiedssa leva äänitehtas L WA n yli 09 db. Helsingin Satama n jättänyt vuden 00 lpussa Etelä-Sumen Aluehallintvirastlle hakemuksen Länsisataman ympäristölupamääräysten uusimiseksi, mutta hakemuksen käsittely ei le vielä alkanut. Helsingin Satama n tilannut Länsisataman ympäristömeluselvityksen päivityksen nykyliikennettä vastaavaksi. Selvitys valmistuu lähiaikina. Helsingin Satama n mittauttanut Eteläsatamassa alusten M/S Princess Maria ja M/S Princess Anastasian melutasn. Laivjen äänitehtas n M/S Princess Maria L WA = 98 db ja M/S Princess Anastasia L WA = 0 db. Näiden mittausten perusteella mlemmat alukset vivat liikennöidä laivapaikalta LJ nyt, kun lähellä ei le vielä asutusta. Mlempien laivjen apumttrien melu n kapeakaistaista. Valtineuvstn päätöksen 99/99 mukaan tällöin n melutasihin lisättävä db. Tämä lisäys tehdään melumallinnukseen. Kapeakaistainen melu n erityisen häiritsevää, mikäli alus yöpyy satamassa. ngelmaksi tämä vi mudstunut sillin, kun sataman lähiympäristön asuintalt valmistuvat. Pakkaasupäästöt Länsisatamassa n mitattu satamatiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun vunna 008. Tällöin ilmanlaatu li muutamaa pikkeusta lukuun ttamatta hyvä. Vunna 00 tuli vimaan EU:n rikkidirektiivi, jnka mukaan satamassa yli kaksi tuntia viipyvä alus jutuu käyttämään satamassa llessaan alle 0, % rikkiä sisältävää plttainetta. Alusten plttaineiden rikkipitisuus rajat tulevat kiristymään 0, jllin Itämeri tulee lemaan ns. SECA alue, jssa liikennöivien alusten plttaineiden rikkipitisuus n ltava pienempi kuin 0, % tai alusten n käytettävä rikkipesureita. Alusten M/S Princess Maria ja Anastasia liikennöinti ei vaikuta sataman lähialueiden ilmanlaatuun merkittävästi. Länsisataman liikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun mitataan jälleen ensi vunna, kun mittausasema siirretään Eteläsatamasta Hietalahdenrantaan. Päästöt veteen ja maaperään Laivapaikalla LJ n viemäri laivajätevesien vastaantta varten. Nrmaalitiminnassa ei laivjen bunkrauksesta tms. aiheudu päästöjä veteen tai maaperään.

7 8 HANKKEEN RAHITUS Hanke n suunniteltu rahitettavaksi Helsingin Sataman tulrahituksella. Mlemmat investinnit, Eteläsatamaan j tehdyt sekä Länsisatamaan nyt suunnitellut investinnit pystyttänee liikenteen jatkuessa nrmaalisti rahittamaan vuden 0 aikana. 9 HANKKEEN KANNATTAVUUS Helsingin Sataman talus- ja hallint-sast n tehnyt hankkeesta kannattavuuslaskelman. Liikennöinnin alusta..00 kertyneet tult kattavat Eteläsatamaan tehtyjen ja Länsisatamaan tehtävien töiden kustannukset tammikuussa 0. Laskelman mukaan hanke n taludellisesti kannattava. 0 LIIKENTEEN YLLÄPIT Tällä hankkeella varmistetaan Helsingin ja Pietarin välisen laivaliikenteen taludellinen tulevaisuus mahdllistamalla rahdin kuljetus. Helsingin satamista vain Länsisatamaan vidaan nykyisin hjata matkustajaliikenteen ehdin tapahtuva lisääntyvä matkustaja-autlauttaliikenne, jssa rahti n erttamatn sa k. liikennettä. Vain täyttöalueen npealla käyttööntlla ja sujuvien liikenneyhteyksien turvaamisella kaupungin liikenneverkkn vidaan timintaa harjittaa pitemmällä tähtäimellä.. Asemapiirustus alueelta. Phjapiirustus. Phjapiirustus. Phjapiirustus. Liikennejärjestelyt. Kustannusarvi

8 LJ PRINCESS ANASTASIAN KEULA Tyynenmerenkatu Rinkatu LJ J tk saarten laituri PRINCESS MARIA LJ :000 (A)

9 K K K K K K K K Muutsalue LÄNSITERMINAALI L, MUUTS PIETARIN LIIKENNE

10 SCHENGEN-ALUEEN RAJA EI LÄNSITERMINAALI L, MUUTS PIETARIN LIIKENNE

11 WC/N R- PRRAS A WC/M R- VARAST Melkinlaituri R- LK0 LK 8 Tallink LK9 CHECK IN LK CHECK IN LK 7 Tallink LK Ecker LK LK Tallink LK Tallink LK LK Ecker Tallink LK LK PRRAS C R- VARAST Z PRRAS B R- n? S HK TILA TELETILA R- LK Ecker LK REKAT LAIVAAN / LAIVASTA REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN REKAT LAIVAAN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN HENKIL AUTT LAIVIHIN REKAT LAIVAAN / LAIVASTA PRRAS D REKAT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA MUUNTAM REKAT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA R- R- R- EI0 R7- R7- AL0 R7- R7- S HK TILA PRSH. WC/N WC/M WC/INVA R7- R7- AL9 R7- R7- R7- R7- AL9 R7- R7- R7- R7- AL9 R7- R7- WC/N WC/M R7- R7- AL9 R7- R7- WC/INVA R7- R7- AL0 R7- R7- E0 TAKSI REKAT LAIVAAN HENKIL AUTT LAIVAAN / LAIVASTA N 08 NRDLANDIA BALTIC PRINCESS MAIHINNUSUSILTA MAIHINNUSUSILTA VI S TEILYN- ILMAISIN STP 0 PRRAS WC Melkinlaituri Risteilyterminaali 080 Suezinkatu AK Kpin numer LK REKAT CHECK IN A Kpin numer LK9? REKKA TIMIST L0 Bunkkeri Rinkatu AK AKS Kap Hrnin katu 0807 AK Tyynenmerenkatu B L7 08 AK HENKIL -JA C 7 KTY PAKETTIAUTT CHECK IN 07 Tyynenmerenkatu Kpin numer LK HENKIL AUTT LAIVIHIN Samplaituri HENKIL AUTT LAIVIHIN K ntyv t pumit Vaaka L pivalaisualue TULLI L L REKAT L nsiterminaali q q q REKKAA YHT. 8m 0 HENKIL AUTA YHT. 0m 0 98 HENKIL AUTT LAIVISTA LJ STP STP STP STP MAIHINNUSUSILTA TULLI HENKIL AUTT LAIVISTA ULS HENKIL - JA PAKETTIAUTT HENKIL - JA PAKETTIAUTT TULLI LJ J tk saarenlaituri Kpin numer LK HENKIL - JA PAKETTIAUTT Uusi aita LJ Kpin numer LK7 Kpin numer LK8 L NSISATAMA L NSITERMINAALI 0 Pietarin liikenne m HelSa/T/MAP/9.9.0

12 HELSINGIN SATAMA Tekniikkasast P. Haiknen Länsiterminaali, Pietarin liikenteen muutkset Prjektinr 00 KUSTANNUSARVI Hinta Yht.. Rakennuttaminen Arkkitehtisuunnittelu 000 Rakennesuunnittelu 000 LVI-suunnittelu 7000 Sähkösuunnittelu 000 Työmaavalvnta (ark, rak, lvi, sähkö) Työt L-terminaalissa Rakennustekniset työt Timist- ja ssiaalitilat, ja. kerrksessa Teräs- ja alumiinirakenteet. ja. kerrksessa Uudet passikpit asennettuna, kpl Pankkiautmaattien siirrt. kerrksessa pasteet, prtit, ym. varusteet Passikppien autmaattiprtit, Megalck Rullavet, Pedelux pasteet, Scanntec LVI-työt ja rakennusautmaati Sähkötyöt ja atk- kaapelinti 000. Kenttätyöt Länsiterminaalissa Kpit Pumit pasteet ja liikennemerkit Aidat ja prtit. Työt laituri- ja vesialueella Kaikki kustannukset yhteensä ALV 0% T:\Prj\Länsisatama\0\St Peter Line Länsiterminaaliin\Kustannusarvi xls

13 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistit ja raprtit, jtka vat julkisia, mutta jiden jakelu n yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vunna 0 ilmestyneet julkaisut 0: Tekniikkasastn timintakertmus vudelta 00 (T..0) 0: Helsingin sataman liikenteellinen vusikertmus 00 (Eve Tumla..0 0: Tasekirja..00 (HT..0) 0: Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-maaliskuu 0 (HT..0) 0: Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 00 (HT 9..0) 0: Helsingin Sataman talusarviehdtus 0 ja talussuunnitelmaehdtus 0-0 (HT.8.0) 0:7 Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-kesäkuu 0 (HT.8.0) 0:8 Helsingin Satama, ruppausmassjen meriläjitysalue Helsingin edustalla, ympäristövaikutusten arviintihjelma (Rambll inland y) 0:9 Helsingin Sataman savusikatsaus tammi-syyskuu 0 (HT 8..0) 0:0 Perustamissuunnitelma; Länsisatama, Länsiterminaali Pietarinliikenne 0 (T.0.0)

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni

PAKKAUSSELOSTE. Livensa 300 mikrogrammaa/24 tuntia depotlaastari Testosteroni PAKKAUSSELOSTE Livensa 300 mikrgrammaa/24 tuntia deptlaastari Teststerni Lue tämä pakkausselste hulellisesti, ennen kuin alitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausselste. Vit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Toivonen Yhtiöt Oy. Vironvuorten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Virnvurten jätteenkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviintihjelma Tiivistelmä 21.10.2005 TOIVONEN YHTIÖT OY VIRONVUORTEN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINTIOHJELMAN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti Bridgen peruskurssi/eto Harjitusjat 1(5) Raija Tumi 2. ppitunti JAKO 1 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejänä phjinen (3NT/N) Jak 1 762 N/- Q54 AK5 853 KQJ3 QJ1094 J982 N K3 J8 W E 10964 A1096 S 52 AK A1076

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 2(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset SMG- Piirianalyysi, kesäkurssi, harjitus (3) Tehtävien ratkaisuehdtukset 6 Tarkitus n laskea V ja eveninin ekvivalentin avulla Tämä tarkittaa sitä, että mudstetaan kytkennälle eveninin ekvivalentti vastuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset

Rokkotaudit ja raskaus. Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikoistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Rkktaudit ja raskaus Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Minttu Lahtinen Erikistuva lääkäri, K-SKS Naistentaudit ja synnytykset Vesirkk Vihurirkk Parvrkk Tuhkarkk Vauvarkk Enterrkk Rkktaudit Rkktaudit Tarttuvia

Lisätiedot

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön.

LH9-1 Eräässä prosessissa kaasu laajenee tilavuudesta V1 = 3,00 m 3 tilavuuteen V2 = 4,00 m3. Sen paine riippuu tilavuudesta yhtälön. LH9- Eräässä rsessissa kaasu laajenee tilavuudesta = 3, m 3 tilavuuteen = 4, m3. Sen aine riiuu tilavuudesta yhtälön 0 0e mukaan. akiilla n arvt = 6, 0 Pa, α = 0, m -3 ja v =, m 3. Laske kaasun tekemä

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto.

Europa viihderisteily Tallinnaan. Esittely. Europan viihderisteily Tallinnaan. Miksi Europan viihderisteily? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Europan viihderisteily Tallinnaan Lähdöt päivittäin klo 18.30 Helsingistä. Matka sisältää Helsinki - Tallinna - Helsinki risteilyn valitussa hyttiluokassa. Alkuviikosta Europan 22h

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia

Professori Riitta Ahonen, Tutkija Pirjo Pöllänen, muiden yliopistojen edustajia, opiskelijoiden edustajia Ylipistjen tasa-arvpäivät 17. - 18.4.2012 Itä-Sumen ylipist, Kupin kampus Snellmania, Suuri luentsali Tiistai 17.4.2012 Puheenjhtaja Perttu Vartiainen? 9.00-10.00 Ilmittautuminen ja aamukahvi 10.00-10.15

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot