Tietointensiivinen palveluorganisaatio periferisessä innovaatioympäristössä Tapaus Kehittämiskeskus Pohjantähti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietointensiivinen palveluorganisaatio periferisessä innovaatioympäristössä Tapaus Kehittämiskeskus Pohjantähti"

Transkriptio

1 Tietointensiivinen palveluorganisaatio periferisessä innovaatioympäristössä Tapaus Kehittämiskeskus Pohjantähti Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu -tutkielma Sari Ojala

2 2 Tiivistelmä Tämä laadullinen tutkielma tarkastelee tiedon välittämistä perifeerisessä innovaatioympäristössä. Tutkielmassa selvitetään, mikä on tietointensiivisen palveluorganisaation rooli innovaatioympäristössään alueella, jossa on pitkät välimatkat. Tavoitteena on selvittää, tarvitaanko Pudasjärvellä tiedon ja osaamisen välittämisen prosessia tutkimus- ja kehittämistahoilta yrityselämälle välittäjäorganisaation välityksellä, ja millaisia tekijöitä liittyy tiedon välittämiseen maantieteellisesti laajassa toimijaverkostossa. Innovaatiotoiminnan on havaittu keskittyvän alueellisesti. Fyysisesti lähellä sijaitsevilla tutkimusresursseilla on merkitystä, sillä läheinen sijainti mahdollistaa tiiviin vuorovaikutuksen. Perifeerisillä alueilla sijaitsevat yritykset hyödyntävät heikoimmin tutkimus- ja kehittämisresursseja. Pudasjärven kaupungin alue on maantieteellisesti laaja, eikä siellä sijaitse paikallisia t&k -resursseja. Tiedon tarvitsijat ja tiedon tuottajat eivät kohtaa. Tutkielman kohdeorganisaatio, Kehittämiskeskus Pohjantähti, haluaa tarkastella mahdollista rooliaan tiedon välittäjänä toimintaympäristössään. Tietointensiivisen palveluorganisaation toimintaa on yleensä tarkasteltu kirjallisuuskatsausten avulla. Tämän tutkielman lähtökohtana on johtaa tekijät kahdesta pääteoriasta: tiedon välittämisestä ja innovaatioympäristöstä. Tähän synteesiin yhdistetään pitkät välimatkat ja sähköisten kommunikaatiovälineiden hyödyntäminen. Empiirinen osio toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla sekä organisaation sisäisiä ja ulkoisia tiedonlähteitä hyödyntämällä. Tutkielmassa haastateltiin neljää Pudasjärven alueen yritystä, jotka ovat kaupungin elinkeino-ohjelmassa määriteltyjen kärkitoimialojen edustajia. Haastatteluiden avulla selvitettiin, onko, ja minkälaisia tarpeita yrityselämällä on tiedon välittäjäorganisaation toiminnalle. Tutkielman tuloksena todetaan, että tietointensiivisellä palveluorganisaatiolla on useita rooleja perifeerisessä innovaatioympäristössä: 1) Tiedon välittäjän rooli 2) Alueellisen kehittäjän rooli 3) Innovaatioympäristöön ja innovaatioihin liittyvät tehtävät 4) Verkostoitumisen edistäminen 5) Liiketoiminnan palvelut ja 6) Tieto- ja viestintätekninen konsultointi. Kohdeorganisaation toimintaympäristön yritykset odottavat välittäjäorganisaatiolta yleisiä liiketoimintaan liittyviä peruspalveluita, eri toimialojen lakisääteistä sekä tieto- ja viestintäteknistä koulutusta, sekä henkilöstönvälityspalveluita. Varsinaisen toimialakohtaisen informaation välittämistä tärkeämpää on kontaktien muodostaminen ja vuorovaikutustilanteiden synnyttäminen tutkimus- ja kehittämistahoihin. Yritykset ovat tottuneet pitkiin välimatkoihin, eikä tarvittavan tiedon hakeminen lähikaupungeista ole ongelma. Kunnan- ja lääninrajat eivät ole yhteistyön tai kehittämistoiminnan esteenä. Yritykset ovat valmiita hyödyntämään sähköisiä kommunikaatiovälineitä välttääkseen matkustamista varsinkin koulutusten vuoksi. Tutkielman tuloksena innovaatioympäristön malliin tulisi pk-yritysten näkökulmasta lisätä ammatillista koulutusta ja toimialakohtaista lakisääteistä koulutusta tarjoavat tahot. Asiasanat Välittäjäorganisaatio, KIBS, tiedon välittäminen, innovaatioympäristö, periferia

3 3 Sisällys Tiivistelmä... 2 Sisällys Johdanto Tutkielman tausta Tutkimusasetelma Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä Tutkielman rajaus Tutkielman rakenne Kirjallisuuskatsaus Tiedon välittäminen Tiedon välittäjäorganisaatiot Innovaatioympäristö Synteesi ja yhteenveto Empiirinen osio Tiedonhankinta- ja analysointimenetelmät Tapausorganisaation kuvaus Haastattelujen tulokset Johtopäätökset ja yhteenveto Viitekehyksen tarkastelu Suositukset kohdeorganisaatiolle Yhteenveto Lähteet Liite A Kooste välittäjäorganisaation tehtävistä Liite B Johdanto teemahaastatteluun osallistuville Liite C Teemahaastattelurunko... 80

4 4 1. Johdanto Tämä tutkielma tarkastelee tiedon välittämistä innovaatioympäristössä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mikä on tietointensiivisen palveluorganisaation rooli innovaatioympäristössään perifeerisellä alueella. Tutkielmassa tarkastellaan, tarvitaanko Pudasjärvellä tiedon ja osaamisen välittämisen prosessia tutkimus- ja kehittämisorganisaatioilta yrityselämälle välittäjäorganisaation välityksellä, ja millaisia tekijöitä liittyy tiedon välittämiseen maantieteellisesti laajassa toimijaverkostossa. Johdanto esitellään luvussa 1. Kirjallisuuskatsauksessa, luvussa 2, tarkastellaan tietoon, tiedon välittämiseen, tietointensiivisiin palveluihin ja innovaatioympäristöön liittyvää tutkimusta. Luvussa 2 on myös synteesi ja yhteenveto kirjallisuuskatsauksessa käsitellyistä aihealueista. Luvussa 3 käsitellään empiirinen osio, ja lopuksi luvussa 4 johtopäätökset, tutkielman arviointi ja yhteenveto tutkimuksesta. 1.1 Tutkielman tausta Tietoyhteiskunnassa tieto ja osaaminen ovat yksi tärkeimmistä voimavaroista ja tuotannontekijöistä (Sitra 1998). Tietoyhteiskunnasta puhuttaessa korostetaan tiedon ja osaamisen sekä palvelusektorin, erityisesti niin kutsutun tietoteollisuuden ja sen tuottamien sovellusten, merkityksen kasvua nyky-yhteiskunnassa. Tietointensiiviset palvelut voidaan nähdä nykykehityksen ääripäissä, sillä niiden tuotteita ovat osaaminen ja tieto (Leiponen, 2001). Tietoyhteiskunnan kehityksen yhdeksi keskeiseksi huomion kohteeksi ovat nousseet tehokas tiedon (teknologian) ja osaamisen siirtäminen sekä levittäminen, ja niiden myötä syntyvä tutkimuslähtöinen liiketoiminta. Innovaatioiden syntymistä ja tukemista pyritään tukemaan monenlaisilla toimenpiteillä. Merkittävässä asemassa ovat organisaatiot, jotka toimivat tutkimuslaitosten sekä yritysten välisissä innovaatioverkostoissa tiedon ja osaamisen välittäjän asemassa. (Valovirta et al., 2004). Innovaatiotoiminnan on havaittu keskittyvän alueellisesti. Fyysisesti lähellä sijaitsevilla tutkimusresursseilla on merkitystä, koska läheinen sijainti mahdollistaa tiiviin vuorovaikutuksen (Nooteboom 2000, 2003). Perifeerisillä alueilla sijaitsevat yritykset hyödyntävät heikoimmin tutkimus- ja kehittämisresursseja (Kautonen et al., 1999). Esimerkkinä tästä on tämän tutkielman empiirisen jatkotutkimuksen kohdealue, Pudasjärven kaupunki. Alue on maantieteellisesti laaja, eikä siellä sijaitse paikallisia tutkimus- ja kehittämisresursseja. Tiedon tarvitsijat ja tiedon tuottajat eivät kohtaa. Tieto ja sen välittäminen on ratkaisu, mutta siihen liittyy myös ongelmia. Pitkien etäisyyksien vaikutuksia ei ole voitu eliminoida tieto- ja viestintäteknisistä kommunikointivälineistä ja ratkaisuista huolimatta. Yhteistyö eri toimijoiden välillä riippumatta sijainnista alueella on hyvin merkittävässä roolissa ajatellen innovaatiokyvykkyyttä ja sen kehittämistä. Alueellisen yhteistyön puute vaikeuttaa alueella toimivien yritysten yhteistyötä. Kehittäjäorganisaatioiden pitäisi pystyä aitoon yhteistyöhön riippumatta kuntarajoista ja jopa EU-aikana rahoituksen takia muodostuneihin uusin rajoihin. Alueellinen yhteistyö näkyy alueilla houkuttelevuustekijöiden vahvistumisena. (Veikkola, 2006). Tietointensiivisillä palveluorganisaatioilla on merkitystä alueellisessa kehityksessä tiedon välittäjinä (Koch & Stahlecker, 2004).

5 Tässä tutkielmassa maantieteellisen etäisyyden aiheuttamat tekijät tiedon välittämisessä on merkittävä tekijä. Mitä tietoa tarjoavia organisaatioita Pudasjärven yritysten innovaatioympäristössä on? Millaisia tutkimus- ja kehittämispalveluita tietointensiivinen palveluorganisaatio voi välittää asiakkailleen? Välittyykö tieto tarvitsijan ja tarjoajan välillä välimatkoista huolimatta? Tarjoaako tieto- ja viestintätekniikka keinoja välimatkojen eliminointiin? Tässä tutkielmassa tarkastellaan kohdeorganisaation, Kehittämiskeskus Pohjantähden roolia tiedon välittäjänä. Tutkielman keskeisin kohde on tapaustutkimuksen kohteena olevan organisaation toiminta-alueella tarvittavan tiedon ja osaamisen välittäminen innovaatioympäristön verkoston toimijoiden kesken. Tutkielman painopiste on tietämyksen hallinnassa, tiedon tarpeessa ja sen välittämisessä, sekä välittäjäorganisaation toiminnassa. Tämän ymmärtämiseksi on hyödyllistä tarkastella myös verkostomaista toimintatapaa ja innovaatioympäristön rakennetta perifeerisestä ja pitkien välimatkojen näkökulmasta. Vaikka tiedon välittämiseen ja verkostoihin liittyvä tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana, on tietointensiivisten palveluorganisaatioiden roolia ja tehtäviä innovaatioympäristössä, ja varsinkin etäisyystekijöiden merkitystä tiedon välittämiselle tutkittu vähän. Jotta aihealueen kokonaisuus hahmottuu, ensin selvitetään teoreettisella tasolla, millainen on tietointensiivinen palveluorganisaatio, ja mitä sen tehtävät ovat. Tähän kysymykseen vastataan organisaatioteoreettiselta pohjalta. Tiedon liikkumiseen verkostoissa tarvitaan sekä tietojenkäsittelyn, organisaatiotieteen ja verkostoteorian näkökulmia. Innovaatioympäristön ja etäisyyksien mallintamiseen tarvitaan katsausta innovaatiomaantieteeseen, joka selittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvaa keskittymistä juuri alueellisen vuorovaikutukseen nojaavilla syillä. Tutkielman empiirisessä osiossa koetellaan kirjallisuuskatsauksesta muodostettua synteesiä. Aiheen valintaan on vaikuttanut tutkielman tekijän kiinnostus aiheeseen sekä tutkielman tärkeys tapausorganisaatiolle ja kohdealueen elinkeinoelämän kehittämiselle Tutkimusasetelma Tässä tutkielmassa ratkaisun kehittäminen tarkoittaa organisaation roolin, tehtävien ja toimintatavan määrittelyä. Tietojenkäsittelytieteet hyötyvät tutkimuksen tuloksena saatavasta tiedosta, jossa tietoa välitetään verkostossa, ja kyseessä on maantieteelliset etäisyydet ja läheisyyden luominen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Ratkaisua lähestytään tässä tutkielmassa monitieteellisesti: tutkielmassa sovelletaan tietojenkäsittelytieteitä, organisaatiotieteitä, taloustieteitä sekä innovaatiomaantieteitä, joten tutkielman tulokset voivat hyödyttää kaikkia näitä tieteenaloja. Ongelman analysoiminen valitulla tutkimusmenetelmällä hyödyntää kohdeorganisaation ja sen toimintaympäristöä kehittämistä. Myös paikallisen elinkeinoelämän odotetaan hyötyvän tutkielman perusteella tehdyistä mahdollisista elinkeinotoimintoihin liittyvistä tiedonvälittämisen toimenpiteistä. Jatkossa samankaltaisilla periferia-alueilla voidaan analysoida tiedon välittäjäorganisaation roolia, ja pyrkiä kehittämään toimintoja siten, että tietämyksen välittämisen seurauksena liiketoiminnallinen hyöty ja osaaminen saadaan välitettyä myös alueille, joissa on pitkät välimatkat. Tutkielman kohteena on Pudasjärvellä sijaitseva Kehittämiskeskus Pohjantähti. Kehittämiskeskus Pohjantähden tulevaisuuden toimintojen yhtenä tavoitteena on toimia alueellisena osaamiskeskuksena vastaten osaltaan alueen elinkeinotoiminnallisiin tavoitteisiin. Tutkielman taustalla vaikuttavat Pohjantähden kehittämistoimenpiteisiin tähtäävien Pohjantähti ja Pudasjärven kaupungin elinkeino-ohjelma (2008). Lisäksi vaikuttavat Oulun yliopiston kanssa toteutetut kumppanuushankkeet kuten E- Teams, SCRI- sekä ADEP -kehittämishankkeiden asettamat tavoitetilamääritykset.

6 6 1.3 Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, tarvitaanko Pudasjärvellä tiedon ja osaamisen välittämisen prosessia tutkimus- ja kehittämisorganisaatioilta yrityselämälle välittäjäorganisaation välityksellä, ja millaisia tekijöitä liittyy tiedon välittämiseen maantieteellisesti laajassa toimijaverkostossa. Tutkielman päätavoitteena on selvittää, Mikä on tietointensiivisen palveluorganisaation rooli innovaatioympäristössään perifeerisellä alueella?. Kirjallisuuskatsauksen perusteella luodaan synteesi, jota koetellaan empiirisessä osiossa tapaustutkimuksen avulla. Empiirisessä osiossa kysytään tietointensiivisen palveluorganisaation toimintaympäristössä sijaitsevilta yrityksiltä, onko, ja millaisia tiedon tarpeita niillä on. Määritelläkseen kohdealueen innovaatioympäristön, tutkielman tekijä tarkastelee empiirisessä osiossa myös kohdeorganisaation omia dokumentteja. Näin pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin, joita ovat: mitä toimijoita tapauksen kohteena olevan tietointensiivisen palveluorganisaation innovaatioympäristöihin kuuluu? mitä ovat tietointensiivisen palveluorganisaation tehtävät innovaatioympäristössään? onko, ja millaisia tiedon tarpeita innovaatioympäristössä sijaitsevilla yrityksillä on? voiko tietointensiivinen palveluorganisaatio mahdollistaa tiedon välittymisen etäällä sijaitsevien toimijoiden välillä? Kirjallisuuskatsauksen synteesin ja empiirisen tutkimuksen perusteella mallinnetaan lopuksi kohdeorganisaation tehtävät innovaatioympäristössään. 1.4 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä Tutkimusote tarkoittaa tutkijan tekemiä metodologisia ratkaisuja (Hirsjärvi et al., 2004). Tämän tutkielman tutkimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen, koska tutkielman tarkoituksena on kuvata tarkasti tutkimuskohdetta (Hirsjärvi et al., 1998). Lähtökohtana laadullisessa tutkielmassa on todellisen elämän kuvaaminen, sekä tutkielman kohteen tutkiminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkielman ominaisuuksiin kuuluu, että tutkimusprosessin eri osat lomittuvat toisiinsa (Alasuutari, 1993). Tieteellinen tutkimus edellyttää perehtymistä tutkittavan aiheen teoriaan ja aikaisempaan tutkimukseen (Järvenpää & Kosonen, 2000). Tässä tutkielmassa teoreettinen osuus koostuu seuraavista osista: tieto ja tiedon välittäminen verkostoissa, tietointensiiviset palvelut ja välittäjäorganisaatiot sekä innovaatioympäristö ja sen toimijat ja komponentit. Nämä osa-alueet yhdistämällä kootaan synteesi, jota koetellaan toiminnallisen tapaustutkimuksen avulla. Empiirisessä osassa selvitetään, missä laajuudessa teoreettinen synteesi toimii kohdeorganisaation tapauksessa. Organisaation dokumenttien ja teemahaastattelun avulla selvitetään, voidaanko kohdeorganisaatiota mallintaa tietointensiivisenä palveluorganisaationa, ja mitä sen toiminta-alueen innovaatioympäristön toimijoihin kuuluu. Samalla pohditaan pitkien etäisyyksien merkitystä tiedon välittämiseen. Tutkielman empiirisen osion tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta. Tapaustutkimus voi kohdistua yksittäiseen tapaukseen tai tilanteeseen, tai joukkoon tapauksia, tai se voi kohdistua erilaisiin organisaatioihin ja prosesseihin.

7 Tässä tutkielmassa kohteena on yksi organisaatio ja sen toimintaympäristössä sijaitsevat neljä yritystä. Hirsjärven et al. (2004) mukaan tapaustutkimus voi toimia uuden tiedon kartoittajana, aikaisemmin tutkimattoman kuvaajana, teoriaa laajentavana ja testaavana tutkimuksena. Tapaustutkimus tarkastelee tutkimuksen kohteena olevaa tapausta osana ympäristöään. Tapaustutkimus ei pyri yleistämiseen eikä tutki otosta isommasta joukosta. Sen sijaan tapaustutkimus antaa tilaa tutkittavalle ilmiölle ja sen eri piirteille sen omassa kontekstissa, josta pyritään tuottamaan yksityiskohtaista tietoa. Tutkielman voisi toteuttaa myös kuvailevana tapaustutkimuksena. Deskriptiivinen eli kuvaileva tapaustutkimus esittää kattavan kuvauksen ilmiöstä kontekstissaan. Tutkielman ongelman voisi ratkaista myös vertailevana tapaustutkimuksena, valitsemalla vastaavanlaiset tai toisistaan poikkeavat tapaukset suomesta ja ulkomailta. Myös grounded-teoria sopisi tutkimusmenetelmäksi, mikäli aihetta lähestyttäisiin empiirisestä näkökulmasta teoriaa luoden Tutkielman rajaus Tutkielmassa luodaan katsaus tiedon välittäjäorganisaatioiden eri määritelmiin. Aihealueen käsitteistö on kirjavaa, ja tämän tutkielman välittäjäorganisaatiokäsitteeksi on valittu tietointensiivinen palveluorganisaatio (KIBS). Tutkimusongelmaa tarkastellaan myös tiedon välittämisen näkökulmasta. Tarkastellaan, mitä tietoa ja miten tietointensiivinen palveluorganisaatio välittää, tai mitä sen tulisi välittää. Jotta kokonaisuus hahmottuu, selvitetään ensin teoreettisella tasolla, millainen on tiedon välittäjäorganisaatio. Tähän kysymykseen vastataan organisaatioteoreettiselta pohjalta. Tiedon liikkumiseen ja välittämiseen verkostoissa tarvitaan verkostoteorioita, ja innovaatioympäristön ja etäisyyksien mallintamiseen innovaatiomaantiedettä. Innovaatiomaantiede selittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvaa keskittymistä juuri alueellisen vuorovaikutukseen nojaavilla syillä. Toimijoiden läheisyys yliopistoihin ja tutkimusresursseihin mahdollistaa innovatiivisen ympäristön syntymisen (Valovirta & Niinikoski, 2004). Tämän tutkielman viitekehykseen tiedon ja tietämyksen hallinnan osalta liittyvät seuraavat osa-alueet: tiedon välittäminen, tietovirrat ja tiedon välittäjäorganisaatio. Tietämyksen hallinnassa ei ole ensisijaisesti kyse teknologiasta, tietojärjestelmän rakentamisesta ja tietämyksen keräämisestä tietojärjestelmään, vaan vuorovaikutuksesta ja oppimisesta. Tässä tutkielmassa tiedon välittämisen lähestymisnäkökulma on organisaatioteoreettinen, ja työn rajaamiseksi tietämyksen hallintaan liittyvät tekniskäytännölliset kysymykset jätetään käsittelemättä. Tässä tutkielmassa tietointensiivisen palveluorganisaation toimintaympäristö määritellään innovaatioympäristöksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella innovaatioympäristö on sopiva malli tarkastella asiaa laajemmalla alueellisella tasolla. Tutkielman tarkastelu rajataan koskemaan maantieteellisesti Pudasjärven kuntaa ja sen lähialuetta. Tutkielmassa käsitellään innovaatioympäristöä paikallisella (Mikro) ja alueellisella (Meso) tasolla. Tutkielmassa keskitytään kohdeorganisaation perifeeriseen toiminta-alueeseen, koska se täyttää kehittymättömän alueen, pitkien välimatkojen ja matalan asukasluvun alueen tuntomerkit. Innovaatioympäristön komponenteista paneudutaan tiedon välittämisen kannalta tärkeimpään tekijään, eli dynamiikkaan. Rakenteelliset asiat, eli verkostoteoria tulee myös huomioida, koska tiedon välittäminen organisaatiotasolla edellyttää verkostoitumista.

8 8 1.6 Tutkielman rakenne Tutkielma koostuu neljästä erillisestä luvusta. Ensimmäinen (1) luku on johdanto, jossa perehdytään tutkielman taustoihin ja esitellään työn tavoitteet, tutkimusongelma ja - kysymykset. Tämän lisäksi johdanto-luvussa esitellään tutkimusote ja tutkimusmenetelmä sekä aiheen rajaukset. Luvussa kaksi (2) esitellään tutkielman teoreettinen osa, joka koostuu tietämyksen, tietointensiivisen palveluorganisaation ja innovaatioympäristön tutkimuksista, sekä kirjallisuuskatsaus kokoavasta tarkastelusta. Luku kolme (3) koostuu tutkielman empiirisestä osiosta sekä tuloksista. Johtopäätökset ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi sekä jatkotutkimusaiheet esitellään luvussa neljä (4). Seuraavassa, kuvassa 1., esitellään tutkielman rakenne: Johdanto Kirjallisuuskatsaus Tietointensiiviset Tiedon välittäminen palvelut Tietointensiiviset KIBS:n käsite palvelut Innovaatioympäristö Synteesi Tiedon Tietointensiiviset välittäjäorganisaation palvelut tehtävät innovaatioympäristössä KIBS:n käsite Empiirinen osio Kuva 1. Tutkielman rakenne. Tietointensiiviset palvelut Johtopäätökset KIBS:n käsite ja yhteenveto Tietointensiiviset palvelut KIBS:n käsite

9 9 2. Kirjallisuuskatsaus Jotta tietointensiivisen palveluorganisaation toimintamallia tai roolia tietämyksen välittäjänä innovaatioympäristössä voidaan tarkastella, on ensin selvitettävä, mitä tiedolla ja tietämyksen hallinnalla tarkoitetaan, ja miten tieto välittyy verkostoissa. Tutkielman kirjallisuuskatsaus koostuu kolmesta toisiaan sivuavasta aiheesta: tieto ja tiedon välittäminen, tietointensiiviset palvelut ja välittäjäorganisaatiot sekä innovaatioympäristö. Tietämyksen hallinta ja tiedon välittäminen liittyvät kiinteästi uusien innovaatioiden syntymiseen ja innovatiivisuuteen. Innovaatioympäristöä tarkastellaan, jotta voidaan määritellä, millaisia toimijoita kohdeorganisaation verkostoihin liittyy, sekä mistä ja mitä tietoa kohdealueen toimijoille voidaan välittää. 2.1 Tiedon välittäminen Tiedosta ja tietämyksen hallinnasta on tehty paljon tutkimuksia. Yleensä lähtökohtana on tiedon välittäminen organisaation sisällä, ihmiseltä toiselle tai osastolta toiselle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan tiedon välittämistä organisaatiolta toiselle, pitkien välimatkojen takaa. Tutkielman tietoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ovat tieto, tietämys, tietämyksen hallinta ja tiedon tasot. Käsitteille on esitetty kirjallisuudessa erilaisia määritelmiä, joita seuraavassa pohditaan tämän tutkielman näkökulmasta Tieto ja tietämys Aikaisemmissa tutkimuksissa tieto on jaettu kolmeen osaan: dataan, informaatioon ja tietämykseen. Näitä käsitteitä ei ole kyetty yksiselitteisesti määrittelemään (Stenmark 2002). Yleensä data määritellään irrallisiksi numeroiksi ja tosiasioiksi (Alavi, 2001). Data on luonteeltaan kvantitatiivista ja sitä on helppo siirtää, jäsentää ja tallentaa koneisiin (Davenport et al., 1998, Roberts, 2000). Data käsitetään muunlaisen tiedon raaka-aineena (Davenport et al., 1998). Informaatio edellyttää tiedon analysointia, ja siihen sisältyy tiedon merkitys. Informaatio on dataa, johon ihminen on liittänyt tarkoituksen ja merkityksen (Roberts 2000). Informaatio on prosessoitua dataa, ja tietämystä voidaan sanoa todeksi osoitetuksi informaatioksi (Alavi, 2001). Tietämys taas on informaatiota, jolle on annettu konteksti, tarkoitus ja tulkinta. Tietämyksessä on mukana ihmisen omia kokemuksia, ja sen vaikutuksia on ajateltu ja arvioitu (Davenport et al., 1998). Tietoa myyvässä ja välittävässä yrityksessä tieto on yrityksen tuote. Kun tietoa tarkastellaan yrityksen pääomana, tarkastelu kohdistuu tuotteen sijasta johtamis- ja tuotantoprosesseissa olevaan, käytettävään tai kehitettävään tietämykseen. Tieto on raha-, reaali- ja immateriaaliomaisuuteen rinnastettava ominaisuus, resurssi. Prosessinomaisuutensa takia tieto ei kuitenkaan ole siirtämisen kohteena oleva irrallinen objekti vaan toimijaan tai toimijaryhmään sitoutunutta osaamista (Lehtimäki, 2005). Tietämys (Knowledge) omaa aikaisempien tutkimusten mukaan vahvasti alueellisen luonteen. Tietämys ja tieto eivät ole sama asia.

10 Tietämys on Nonaka et al. (1995) mukaan dynaaminen inhimillinen prosessi, jonka avulla sopeutetaan henkilökohtaisia uskomuksia lähemmäksi uskottua totuutta. Tietämys ei ole staattinen ja absoluuttinen asia, johon liittyisi kiinteästi ehdoton totuudenmukaisuus. Tietämys on prosessi, joka koostuu oikeutetuista uskomuksista. Yhteisöissä oleva ja toimijoiden välillä liikkuva tietämys mahdollistaa innovaatioiden synnyn. Tieto ja tietämys molemmat käsittelevät asioiden merkitystä ja ovat suhteellisia käsitteitä. Tietämykseen liittyy toiminta johonkin tavoitteeseen pyrkimiseksi. (Nonaka et al., 1995). Tässä tutkielmassa tietoa ja tietämystä tarkastellaan tietämyksen hallinnan näkökulmasta. Tieto voi olla yrityksen myytävä tuote, tutkielman tapauksessa kyseessä on organisaatio, joka toimii tiettyyn tavoitteeseen pyrkimiseksi, eli yritysten toimintaympäristön edellytysten parantamiseen tietoa ja osaamista välittämällä Tietämyksen hallinta Tietämyksen hallinnan tavoitteena on organisaatiossa korostuvien kysymyksenasetteluja palvelevan tiedon tuottaminen. Tietämyksen hallinta on tietointensiivisten organisaatioiden välttämätön väline. Choon (1998) mukaan tiedon hallinnassa ovat keskeisiä tiedon tarpeet ja niiden määrittely, tiedon etsintä ja sen systematisointi sekä organisointi, tiedon käyttö sekä tiedon käyttöympäristö ja tilannetekijät. Tietämyksen hallinta (Knowledge Management, KM) on organisaatiossa olevan ja sinne hankittavan tiedon, tietämyksen ja osaamisen systemaattista kehittämistä ja hallintaa. Ståhle et al., (2000) määrittelevät Knowledge Management -käsitteen suomeksi tietopääomaksi. Tietämystä hallitakseen organisaation täytyy olla tietoinen siitä, mitä tietämystä sillä on, missä se sijaitsee ja kuinka se on saatavissa. Käytännössä tietämyksen hallinta on tiedon keräämistä, jalostamista, tallentamista ja jakamista. Ainoastaan tietoa jakamalla voidaan luoda organisaatioon lisää tietämystä. Tietämyksen hallinnan käsite on myös määritelty tarkoittamaan yrityksen tietovarantojen hallintaa. Käsitettä voidaan käyttää alueellisen tietämyksen hallinnan yhteydessä (Territorial Knowledge Management), kun käsite laajennetaan koskemaan alueella toimivien organisaatioiden tietovarantoja. Keskeinen asia alueellisessa tietämyksen hallinnassa on alueella toimivien organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen (Cappellin, 2007). Taulukossa 1. esitellään tietämyksen hallinnan tehtäviä ja tavoitteita. Taulukko 1. Tietämyksen hallinnan tehtäviä ja tavoitteita Tietämyksen hallinnan tehtävä Tavoite Lähde Tiedon tarpeet ja niiden määrittely, tiedon etsintä ja sen systematisointi sekä organisointi, tiedon käyttö sekä tiedon käyttöympäristö ja tilannetekijät Tiedon keräämistä, jalostamista, tallentamista ja jakamista Yrityksen tietovarantojen hallintaa alueellisesti Organisaatiossa korostuvien kysymyksenasetteluja palvelevan tiedon tuottaminen Tietoa jakamalla luodaan organisaatioon lisää tietämystä Alueella toimivien organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen kehittäminen Choo (1998) Ståhle et al. (2000) Cappellin (2007)

11 Tutkielman kohteen näkökulmasta teknologiaa tärkeämpää on eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja tiedon välittäminen. Tietämyksen hallinta liittyy uusien innovaatioiden syntymiseen ja innovatiivisuuteen. Innovatiivisissa yhteisöissä, kuten tämän tutkielman kohdealueella, tavoitteena on olemassa olevan ja toimijoiden välillä liikkuvan tietämyksen mahdollistavan innovaatioiden synnyn. Taulukossa 1 tietämyksen hallinnan tehtäviä tarkastellessa voidaan olettaa, että kaikki tehtävät ja tavoitteet pätevät myös kohdeorganisaation tavoitteisiin toimia tiedon välittäjänä. Nonaka et al., (1995) erottavat tietämyksen hiljaiseen ja jäsenneltyyn tietämykseen. Jäsennelty tietämys on helposti saatavilla, ja sitä voidaan suhteellisen vaivattomasti välittää toimijoiden kesken esimerkiksi painetussa muodossa (Howells, 2002). Jäsennelty tietämys on myös helposti ilmaistavissa joko sanallisesti tai numeroin (Nonaka et al., 1995). Siihen liitetään rationaalisuus, ja jäsennelty tietämys liittyy menneisiin tapahtumiin. Jäsennelty tietämys ei ole riippuvainen ajasta ja paikasta (Nonaka et al., 1995). Tämän vuoksi jäsennelty tietämys leviää suhteellisen vaivattomasti myös eri alueiden välillä (Howells, 2002). Voisi olettaa, että jäsenneltyä tietämystä on helppoa välittää tieto- ja viestintäteknisten palvelujen avulla paikasta toiseen. Hiljaisen tietämyksen välittyminen vaatii useimmiten läheisiä toimijoiden välisiä suhteita. Näin alueellinen viitekehys nousee sen leviämisessä olennaiseen osaan. Hiljaista tietämystä on huomattavasti helpompi välittää alueen sisällä kuin alueiden välillä (Howells, 2002). Hiljainen tieto on tilanne- ja kontekstisidonnaista, jolloin sen siirtäminen muille vaatii väistämättä läheistä vuorovaikutusta (Kogut et al., 1996). Tutkielman kohdeorganisaation tiedon välittäminen on alueellista, sillä yritysten toimintaympäristössä ei ole tutkimus- ja kehittämistahoja. Näin ollen varsinkin hiljaisen tiedon välittäminen alueelle edellyttää välittäjäorganisaatiolta vuorovaikutuksellista toimintaa sekä yritysten (tiedon tarvitsijat) että tutkimus- ja kehittäjätahojen (tiedon tarjoajat) kanssa. Tiedon, sen tasojen ja tietämyksen hallinnan määritelmien tarkastelu osoittaa, että tässä tutkielmassa tiedon tasoilla ja tiedon välittämisellä on merkitystä nimenomaan innovaatioympäristössä tiedon välittäjäorganisaation toimesta jaettavan tiedon osalta. Tietoa ja osaamista tarvitaan, jotta innovaatioita syntyisi. Hiljainen tieto tarvitsee läheistä vuorovaikutusta ja luotettavat toimijat välittyäkseen pitkien välimatkojen päähän. Tiedon välittäjäorganisaation roolia ja tehtäviä määritellessä tiedon tarpeet, tiedon etsintä ja tiedon välittäminen ovat relevantteja tämän tutkielman osalta. Tietämyksen välittäminen on osa tietämyksen hallintaa, ja on olennainen osa tietointensiivisen palveluorganisaation toimintaa, sekä olennainen asia välitettäessä tietämystä innovatiivisissa ympäristöissä Tietovirrat Tiedon välittäminen on monitieteinen asia. Aihealueesta julkaistua tutkimusta löytyy sekä tuotantotalouden, taloustieteiden, tietojenkäsittelytieteiden että maantieteen tietokannoista. Tiedon välittämisestä on olemassa erilaisia malleja. Näitä malleja käytetään yleensä organisaation sisällä tapahtuvaan tietämyksen välittämiseen. Tiedon välittämistä kuvaavia käsitteitä ovat esimerkiksi teknologiansiirto, informaation kulku ja tiedon jakaminen. Tässä tutkielmassa tiedon välittämistä tarkastellaan tietovirtamallin näkökulmasta, jonka avulla voidaan mallintaa tiedon välittämistä organisaatiolta toiselle. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti myös tiedon välittämistä, verkostoitunutta toimintatapaa ja yritysverkostoja.

12 Tietovirta on monimutkainen systeemi, jota voidaan käsitellä eri ulottuvuuksien kautta. Töyrälä et al. (2001) määrittelee tiedonkulun seuraavasti: se sisältää tiedon säilytyksen, välityksen, kopioinnin, vastaanoton, jakelun ja hallinnan vaatimat fyysiset välineet, ohjelmistot ja infrastruktuurin. Tiedon hallinnalla tarkoitetaan ihmisten työtä heidän käsitellessään informaatiota. Tähän sisältyvät tiedon tallentaminen, tiedon etsiminen eri lähteistä, tiedon muuntaminen tarkoitukseen sopivaan muotoon, tiedon tulkinta sekä tiedon vastaanottaminen toisilta ja välittäminen toisille. Tietovirrat määritellään joko asiantuntemuksen tai strategista arvoa omaavan ulkoisen markkinatiedon jakamiseksi. Samalla rajataan hallinnollisen datan ja informaation tarkastelun ulkopuolelle. Samantyyppinen rajaus sopii myös tämän tutkielman kohdeorganisaation tarkastelulle, sillä tiedon välittäjän palvelun kannalta hallinnollinen data ja informaatio eivät ole mielenkiintoisia, vaan ainoastaan palvelutuotteeksi puettavissa oleva, taholta toiselle välitettävissä oleva tieto. Gupta ja Govindarajan (1991 ja 2000a) määrittelevät tietovirrat tietämyksen siirroksi, jolla he tarkoittavat asiantuntemuksen tai strategisesti merkittävän ulkoisen markkinadatan siirtämistä. He ovat tutkineet tiedon jakamista monikansallisissa yrityksissä, pääkonttorin ja tytäryhtiöiden välillä. Myös tämän tutkimuksen kohdeorganisaation välitettäväksi tiedoksi on ajateltu nimenomaan asiantuntemuksen siirtäminen. Tietovirta on tärkeä käsite pyrittäessä ymmärtämään tietointensiivisen palveluorganisaatioiden tapaa toimia. Niiden kannalta on erityisen tarpeellista, että tieto liikkuu organisaation sisällä tehokkaasti. Kun tieto nähdään prosessina (Alavi, 2001), tietämyksen hallinnan tavoitteena on ymmärtää tiedon luonti- ja jakamisprosesseja. Yhteistyössä toimittaessa tarvitaan tietoa tuotteena olevasta tiedosta: mitä tietoa tarvitaan, milloin ja missä, sekä kuinka paljon (Childerhouse et al., 2003). Tietovirrat ovat välttämättömiä tiedon välittämiseksi henkilöltä tai organisaatiolta toiselle. Tietointensiivinen palvelusektori edellyttää uudenlaista lähestymistapaa tietovirtojen tarkastelussa. Løwendahl (2000) toteaa, että tietovirroista on tullut organisaatioiden tärkeä menestystekijä. Tietoa välitetään verkostoissa usealla eri tasolla: yksilöiden välillä, yksilöiden ja tietovarastojen välillä, yksilöiden ja ryhmien välillä, ryhmien välillä ja niiden sisällä, sekä ryhmien ja organisaation välillä (Alavi, 2001). Yritysverkosto on tietynlainen looginen organisoitumismalli, jonka avulla verkoston jäsenten kanssakäymistä voidaan hallita. Verkosto voidaan tulkita yritysten välistä toimintaa kontrolloivana välineenä. Valtanäkökulman lisäksi verkostoihin liittyy ajatus positiivisesta sosiaalisesta viitekehyksestä, joka sitoo yksittäisiä eri toimijoita toisiinsa (Rutten, 2003). Sosiaalinen viitekehys tarkoittaa verkostoa, joka tukee vastavuoroisen ymmärryksen syntymistä ja siten edistää yhteistä uuden tiedon rakentamista (Leinonen & al., 2005). Ruttenin (2003) esittämä ajatus pätee myös tämän tutkielman kohdeorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Kohdeorganisaatioin toimintaympäristö ja alue ovat laajoja, välimatkat ovat pitkiä sekä oman kunnan alueella, puhumattakaan etäisyyksistä tutkimus- ja kehittämistahoihin. Yritysverkostojen rakenteita tarkastellaan usein klustereiden avulla (Ståhle et al., 2004). Ståhle et al. (2004) toteaa, että innovaatioympäristöjen kehittämisessä tulee korostaa yritysten, julkisen hallinnon ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. tietoa välittävää verkostoa kuvataan myös Triple Helix -mallilla. Triple Helix -mallissa kolme ympäristöä (julkinen, yksityinen ja tiedemaailma) nivoutuvat toisiinsa innovaatio- ja strategiaprosessien edetessä. (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997). 12

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011 Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Johtaminen Syksy 2011 1 JOHDANTO... 4 1.1 Yliopisto yritys yhteistyö... 4 1.2 Ongelmanasettelu... 5 1.3 Projektitutkimuksen

Lisätiedot

Tietointensiiviset palveluyritykset

Tietointensiiviset palveluyritykset Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Sari Kemppilä Paula Mettänen SITRAN RAPORTTEJA 38 Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Tutkimusohjelmassa Tietointensiivinen

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ Pk-yritysten johtamisen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä

Anu Santala. Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Anu Santala Sisäiset blogit tiedon jakamisen välineenä suomalaisissa ICT-alan yrityksissä Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010

Lisätiedot

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA

PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA PALVELUMUOTOILU YKSITYISESSÄ JA JULKISESSA TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA Liiketaloustiede, markkinoinnin progradu tutkielma Laatija: 414603 Anna-Maria Moisio-Varpela Ohjaaja: KTT Arja Lemmetyinen KTT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos. Knowledge Management suomalaisissa suorahakuyrityksissä käsityksiä ja käytäntöjä

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos. Knowledge Management suomalaisissa suorahakuyrityksissä käsityksiä ja käytäntöjä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin ja johtamisen laitos Knowledge Management suomalaisissa suorahakuyrityksissä käsityksiä ja käytäntöjä Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu tutkielma Katja Müller

Lisätiedot

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI

T O J O H T A M I N E N TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI LAIHONEN HARRI HANNULA MIKA HELANDER NINA ILVONEN ILONA JUSSILA JARI KUKKO MARIANNE KÄRKKÄINEN HANNU LÖNNQVIST ANTTI MYLLÄRNIEMI JUSSI

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PRO GRADU -TUTKIELMA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PRO GRADU -TUTKIELMA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO PRO GRADU -TUTKIELMA Sanna Sievänen 2008 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Johtaminen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Eero Leinonen ASIAKKAAN ROOLI TIETOINTENSIIVISEN PALVELUN ARVONLUONTIPROSESSISSA TAPAUS: TARGETOR OY

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU. Eero Leinonen ASIAKKAAN ROOLI TIETOINTENSIIVISEN PALVELUN ARVONLUONTIPROSESSISSA TAPAUS: TARGETOR OY OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Eero Leinonen ASIAKKAAN ROOLI TIETOINTENSIIVISEN PALVELUN ARVONLUONTIPROSESSISSA TAPAUS: TARGETOR OY Pro Gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

HILJAISEN TIEDON JAKAMINEN AAMULEHDEN TOIMITUKSESSA. Stefan Oino

HILJAISEN TIEDON JAKAMINEN AAMULEHDEN TOIMITUKSESSA. Stefan Oino HILJAISEN TIEDON JAKAMINEN AAMULEHDEN TOIMITUKSESSA Stefan Oino Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2006 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotutkimuksen laitos OINO,

Lisätiedot

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina.

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina. Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina Timo Ingalsuo Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot

Minna Sarkkinen C KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN PIELISEN KARJALASSA. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C:56

Minna Sarkkinen C KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN PIELISEN KARJALASSA. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C:56 Minna Sarkkinen C KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN EDISTÄMINEN PIELISEN KARJALASSA Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C:56 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C:56 KÄYTÄNTÖLÄHTÖISEN INNOVAATIOTOIMINNAN

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN

PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PALVELUINNOVAATIOIDEN YHTEISLUOMINEN Case: OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelut Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN Työraportteja 61 / 2001 Working Papers Anu Järvensivu LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN KUVAUS SOSIAALISEN PÄÄOMAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ?

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot