3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o"

Transkriptio

1 a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan tekemän päätöksen kanssa tai joka tietää muutosta liittotoimikunnan päätökseen. Valiokunta ei myöskään ole oikeutettu tekemään ratkaisevaa päätöstä asiassa, joka vaatii markkaa suuremman määrärahan käytön. Urheiluteknillisen valiokunnan (UTV) ohjesääntö., 1. a) Liiton sääntöjen 13.~:n nojalla liittotoimikunnan asettama urheiluteknillinen valiokunta käsittää viisi (5) jäsentä. Valiokunta toimii asianomaisilla valtuuksilla toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin liittotoimikunnan toimivalta ke stää. b) Valiokunta valitsee keskuudostaan varapuheenjohtajan. c) Valiokunta on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä on saapuvillao d) Valiokunnan kokouksessa pitää pöytäkirjaa sihteeri, jonka liittotoimikunta nimeää. Muut toimistijat osallistuvat asioiden käsittelyyn vain erikseen kutsuttuina. 2 e Valiokunta a) t ekee aloitteita ja suunnitelmia liiton urheiluteknillisestä koulutus- ja valmennustyöstä sekä muista niihin verrattavista kysymyksistä ja valvoo niiden toteuttamista; b) valmistaa jaostojen esitysten perusteella liiton teknilliset kurssi-, valmennus- ym. suunnitelmat määrärahesityksineen ja esittää ne liittotoimikunnan hyväksyttäväksi; c) hyväksyy jaostojen, nuorisoveliokunnan ja naistoimikunnan teknillistä alaa koskevat esitykset monoarviossa olevien kurssien, leirien ym. toimeenpanosta sekä tarkistaa niihin kulloinkin valittavat osanottajat ja ohjaajat; d) antaa lausuntonsa työvaliokunnalle tai llittotoimikunnalle ulkomaille lähetettävistä liiton urheilujoukkueista ja johtajista; e) antaa lausuntoja alaansa koskevista asioista ja f) laatii tarpeen vaatiessa liittotoimikunnalle kirjallisen selostuksen liiton urheilutoiminnan kvhityksestä sekä muista urheilutoimintaan liittyvistä huomattavimmista tapauksista. 3. a) Käsittelee kurssimenoarvioon liittyvät määrärahoja koskevat ylitykset ja esittää ne liittotoimikunnan t ai työvaliokunnan vahvist ettavaksi. Milloin ylitystä koskeva päätös ei edellytä markkaa suurempaa määrärahaa, tehdään siitä ainoastaan ilmoitus työvaliokunnalle. b) Valiokunta on velvollinen saattamaan kaikki tärkeät ratkaisut liittotoimikunnan tie toon. c) Milloin päätös ei ole yksimielinen, voidaan asiasta vedota s en laadusta.riippuon työvaliokuntaan tai l:i.ittotoimikuntaan. d) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa liittotoimikunnan tai työvaliokunnan tekemän päätöksen kanssa tai joka tietää muutosta liittotoimikunnan tai työvaliokunnan päätökseen. -~--.. _- Järjestö- ja valistusasiain valiokunnan (JYV) ohjesääntö. 1. a) Liiton sääntöjen 13. :n nojalla liittotoimikunnan asettama järjestö- ja valistusasiain valiokunta käsittää viisi (5) jäsentä. Valiokunta toimii asianomaisilla valtuuksilla toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin liittotoimikunnan toimivalta kestää.

2 - 3 - b) Valiokunta valitse e keskuudestaan varapuheenjohtajan. c) Valiokunta on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä on s aapuvilla. d) Valiokunnan kokouksessa pitää pöytäkirjaa sihteeri, jonka liittotoimikunta nimeää. Muut toimitsijat osallistuvat asioiden käsittelyyn vain erikseen kutsuttuina. 2. Valiokunta a) l aatii järjestöosaston kurssimenoarvion s ekä vahvistaa s en t oi meenpanosuunnitelmat, ohjaa j a valvoo järjestöosaston toimialaan kuuluvaa järjestö-, valistus-, nais- ja nuorisotyötä s ekä ruotsinkielisen j aoston toimintaa; b) ohjaa ja valvoo liiton j ärjestösääntöjen noudattamista sekä antaa tarvittaessa lausuntoja piirirajakysymyksistä sekä seurojen ja piirien liittoon hyväksymisestä ym. alaansa kuuluvista asioista; e) pitää yhteyttä piireihin ja ohjaa ja valvoo piirien järjestöja valistustoimintaa sekä piirisihteerien työtä, päättää piireille myönnettävistä avustuksista liittotoimikunnan ohjeiden mukaisesti sekä hankkii määräaikoina selostukset piirien tilasta ja toiminnasta ja päättää selostusten aiheuttamista toimenpiteistä; d) päättää järjestölehteä koskevista asioista; e) antaa lausuntonsa valistus-~ nuoriso- ja ruotsinkielisen jaoston asioista sekä vahvistaa näiaen jaostojen kurssien ja koulutust yön toimeenpanosuunnitelmat ja f) antaa lausuntonsa naistoimikunnan järjestö- ja ohjelmakysymyksistä sekä vahvistaa näitä asioita koskevien kurssien ja koulutustyön toimeenpanosuunnitelmat. 3. a) Käsittelee kurssimenoarvioon liittyvät määrärahoja koskevat ylitykset ja esittää ne liittotoimikunnan tai työvaliokunnan vahvistettavaksi. Milloin ylitystä koskeva päätös ei edellyt ä markkaa suurempaa määrärahaa, tehdään siitä ainoastaan ilmoitus työvaliokunnalle. b) Valiokunta on velvollinen saattamaan kaikki tärkeimmät päätökset liittotoimikunnan tietoon. e) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä vedota asian laadusta riippuen työvaliokuntaan tai liittot oimikuntaan. d) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa liittotoimikunnan tai työvaliokunnan tekemän päätöksen kanssa tai joka tietää muutosta liittotoimikunnan tai työvaliokunnan päätökseen. Paj ulahden hoitokunnan ohjesääntö. A. Toimiaika ja kokoonpano. Pajulahden urheiluopi ~ton hoitokunnan, joka toimii opiston hallituksena, asettaa Työväen Urheiluliiton liittotoimikunta. Hoitokuntaan valitaan viisi jäsentä, joista yksi on opiston joht aja. Hoitokunnan sihteerinä toimii opiston taloudenhoitaja. Hoitokunnalla an kuitenkin oikeus valita sihteeri toisinkinc B. Tehtävät ja valtuudet. Hoitokunta 1) huolehtii siitä, että opistoa hoidetaan ja sen opetus toimi n t a järjestetään siten kuin laki ja asetus urheiluopis tois ta määrää; 2) valitsee opiston johtajan ja muut opettajat sekä alistaa näin t ehdyn päätöksen TULn Liittotoimikunnan vahvistettavaksi; 3) ottaa ja erottaa opiston muun henkilökunnan; 4) valvoo, että opiston taloutta hoidetaan säästäväisyys- ja

3 - 4 - tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia silmälläpitäen, 5) talousarvion puitteissa määrää vuosittain opiston kurssimaksut) jotka eivät kuitenkaan saa nousta opiston ylläpitokustannuksia suuremmiksi; ja 6) asetusten puitteissa hyväksyy vuosittain opiston opetussuunnitelman ja -ohjelman, jonka kuitenkin TULn Liittotoimikunta vahvistaa. C. Päätäntävalta. Edellisessä B-kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuunot~amatta hoitokunnan päätökset ovat lopullisia.

4 Kokous 18/51-1. Työv[en Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan Pajulahden urceiluopistossa elokuun 26 läivänä pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta. {okouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoinikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päitösvaltaisuus Pöytä} irjan tarkistus. Tarl:istetaan pöytäkirja 17/51 ja vahvi stetaan tehdyt pä:i tökset Työvaliokunnan päätöksiä. Työvaliokunta saattaa liittotoimikunnan tietoon seuraavat päätöksensä: 1 ) aina Turun Tovereille. - Työvaliokunta esittää, että Turun Tovereille myönnettäisiin markan suuruinen laina kahden vuoden maksuajalla. Lainan s eura käyttää toimital onsa uudistamiseen. 2) Laina ansanuinneille. - Työvaliokunta esittää vahvistettavaksi markan s uuruisen lainan, jonka valiokunta on myöntänyt kansanuintien rahoittamiseen. 3) Kurssimenojen supi$tus. - Liittotoimikunnan toimeksiannosta työvaliokunta on suorittanut kuluvan vuoden kurssimenoissa seuraavat supistukset: a) Teknillinen kurssi- ja valmennustoiminta: määräraha mk : -, käytetty :-, supistettu :-. b) Järjestöosaston kurssimenot: ääräraha mk : - ja supistettu mk : -. c) Valistusmenot: m"äräraha mk :- ja supistettu mk :-. d) Ruotsinkielinen jaosto: määräraha mk : ja supistett u mk : -. e) Naistoimikunnan ja nuor isovaliokunnan osalta JVV ei ole vielä käsitellyt supistusehdotukvia. raistoiri~unnan osal ta on määräraha r;k : - ja nuorisovaliokunnan osalta mk :-. JVV samalla saattaa liittotoimikulman tietoon, että poistettuaan jäsenhankintatyöhön varatun 2 milj. markan suuruisen määrärahan JVV tulee tekemään ehdotuksen toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on jäsenm'ärån vähenemisen ehkqiseminen ja toiminnan yleinen aktivisoiminen. 4) Piirisihteerien apurahat. - Työvaliokunta on myöntänyt matkakustannuksia vastaavat apurahat Liegen urheilujuhlille seuraaville piirisihteereille: Satakunnan piiristä Kauko H lpiolle, Saimaan piiristä Väinö Ripatill e ja Keski- Suomen piiristä Ake oselle. 5) Espoon tilan tonttien myynti. - Espoon tilalta on palstoitettu uudelleen 29 tonttia. Valiokunta on määrännjt keskimääräiseksi neliömetrihinnaksi 70 markkaa. 6 ) Syyskuun 18 päivänä Pariisissa pidettävään lentopalloliiton kongressiin työvaliokunta on valinnut A.,. Leskisen. 7) Seuran suurajot. - Saatuaan liittotoimikunnan jäsenten hyväksymisen valiokunta on hyväksynyt Seuran suurajot avoimiksi kilpailuiksi, joihin myös TULn ajajat osallivtuivat. 8 ) UCI:n kongressi. - Kansainvälisen Pyöräi~y l ii ton kongressiin liiton edustajana valiokunta on valinnut Sulo Lahtisen. Kongressi pidetään ilanossa ~ 9 ) Pohjoismainen hii htokonferenssi. - Valiokunnan päätöksellä osallistui Oslossa pidettyyn pohjoismaise en hiihtokonferenssiin liiton edustcja~a A. K. Leskinen. 10) ls. Berliinin festivaalit. - Työvaliokunta on lähett"nyt seuroille tiedustelun, kuinka paljon seurojen js.seni: on asianomaisen seuran luvalla osallistunut ns. Berliinin festivaalikisoihin. Toimenpiteistä tekee työvaliokunta esityksen aikanaan liittotoimikunnalle.

5 Kokous 18/ ) Lieoen urheilujuhlat. - UTVn esityksestä työvaliokunt r... hyväksyi Lieeen urheilujoukkueeseen 9 yleisurheilijaa, valmentajaksi Tauno Salmelan ja johtajaksi Viljam Rantasen. Liiton edustajana osallistui valiokunnan päätöksell~ kiöoihin toinen puheenjohtaja rvi Heiskanen, joka samalla neuvotteli kansainvälisistä ur~eilusuhteista. 12) Felles-komitean kokous. - orjas"a pidettävään Felles-komitean kokoukseen valiokunta on valinnut puheenjohtajat Väinö Leskisen ja Arvi Heiskasen. 13) Jules Devlieseri matka. - Valiokunta on kutsunut liiton vieraaksi CSIT:n pääsihteerin Jules nevliegerin, joka parhaillaan kiertomatkallaan maassa on Pajulahdessa UTV:n piätöksiä. UTV saattaa liittotoimikunnan tietoon seuraavat ps.ätöksensä: 1) Puolasta on saapunut liitolle virallinen kutsu jalkapallo j oukkueen lähettä, ~ isestä vastavierailulie Puolaan. UTV on antanut asian palloilujaoston järjestettäväksi. 2) UTV on myöntänyt Hämeen piirille markan suuruisen apurahan yleisur~eilijain leiriä varten. 3) UTV on myöntänyt markan suuruisen määrärahan kiertopalkinnon hankkimista varten poikaurheilukilpailuihin. 4) UTV on myöntänyt ikkelin PLllo-'issoille markan suuruisen avustuksen valmentajamenojen peittämistä varten. 5) UTV on myöntänyt nyrkkeilyn piirikunnalliseen koulutukseen seuraavat apurahat: Helsingin piirille markkaa, Keski- Suomen piirille markkaa, Pohjanmaan piirille markkaa, WOmeen piirille markkaa ja Kymenlaakson piirille markkaa JVV:n pälitöksiä. JVV saattaa liittotoimikunnan tietoon seuraavat päätöksensä: 1) JVV on päättänyt l"ihettää tarkastusmatkalle Keski-Suomen, arjalan ja Savon piiriin puheenjohtaja Unto Siivosen, JVV:n puheenjohtajan Lauri,urmen ja järjestösihteeri Pekka L.artinin Luutoksia jaostojen kokoonranoissa. Sihteeri esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi seuraavat muutokset jaostojen kokoonpanoissa: Pesäpallojaosto: jäsenen Clavi fiemen tilalle Ensio Tervapuro Helsingin Vedost"'. uuto", aiheutuu siitä, että Tiemi on muuttanut toiselle paikkakunnalle. J ääpallojaosto: artti.ehdon tilal le, joka on pyytänyt vapautusta jaoston jäsenyydestä, Väinö Puha:_ka Viipurin Tovereista. Pyöräily jaosto: Reino Valastin tilalle, joka on pyytänyt vapautust a varapuheenjohtajana j äsenyydestä, ~aino Silander Helsingin Vauhti-Veikoista. Jaosto esittää samalla, että varapuheenjohtajaksi valittaisiih jaoston jäsen Sulo Lahtinen. Pyöräilyn olympiakomiteaan aikaisemmin valittujen lisäksi Sulo Lahtinen, joten komitean kokoonpano liiton osalta olisi seuraava: ils.attsson, Sulo ~ht inen ja Viander, varajäsenet Armas J oskenvesi, Kaino Silander ja Vilho roro. Pyöräilykomiteaan Reino Valastin tilalle Armas Ko skenvesi ja ensirrmäiseksi varajäseneksi Sulo Lahtinen, joten komitean kokoonpano liiton osalta olisi seuraava: Nils... attsson, Onni Viander ja Armas Koskenvesi, varajäsenet Sulo Lahtinen, Kaino Silander ja Veikko Peuhkuri Pajulahden rakennustyöt. Sihteeri esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi Pajulahden rakennussuunnitelmaan sisältjvät, vielä suorittamatta olevat työt (liite). Työvaliokunnan lausunto esitetään kokouksessa.

6 Kokous L;'J1-3. ä ä t ö k s e..l.. l" us. o ettiin, e tä. saa Lv i lla oliv... t uheenjolta'at Väinö Le~!i.eri (3), Arvi Leis~anen (3), Tntc Siivonen (3) sekä liittotoi i U~lan j~se~et VeiYko vo~kola ( _), ~auri ~ur,i (3), arne Leski~en (2), 2ino ~aa-anen (2), Olavi J~ velä (2) ja Paavo i tio ( 1) sekt:. lii ton ~ il i"'.3 i<jat E. A. 'uokko, Pekka t artin, Toivo J~:rv inen ja sihteerinä..!iino Rantane, joka laati kokouk~esta öjtä~ir'a. Lisäpsi oli ko e u~sessa läsn~ Pa~ulahden ur~eiluopisto johtaja Pentti nttila. äät" sval taisuus merkittii n uettiin ja hyv"ks t t iin kokouk en 17 /51 p(jjtä'~i - ja seu.raavalla.uomautuk~ella:. 287/3: ~ k:n:':'n vii e isen ka e.le e. vi i isee. la seeseen tehtiin seu.raava lisä s: IIjos se katsotaal tarpeellise1>:s i ". ~ ~. - ~y~valio:un~a~ätoksiä. Lii ttotoimiku.te:. vahvisti t~t" valiokunl1an äät"_~sistä ~ 1 dat 1, ::' ja 3. ohte 4 hyväksyttil~ mu.ultc:. osalta, aitsi että työvaliol:un lan ratkaistavaksi 'iitettiil se, ku.inka pe.l 'on piirisihtee~eilt~ ja turisteilta peritään lentomatkasta aiheutu.via matkalu.sta u.csia. o~ at 5, 6 ja 7 vahvistettiin esitetyss" u.o oosa. oska ku.i t enkin lii ~o. W" iiilij äi. osa lotto ns. SeLU'an suura' oihi oli " '~ä t sa.-:' u e'1. vähäi e1:si, oli tf'valioku..lta tä,'n j dost py t:.:. t 'aostol ta täst.., elvi t stä. Lt hrv"ksyi t övc.lioku. a t imv itee l1. Lohl at 8 ja ';1 vahyistettil ty"ve.lioku nan esiaii::iesti. 'C l:t~ 10: Ty"valiokunn~n toime iteet 1 vä~syttii _ ui te. o..>elve ~ett nä, että tut.;:imus 1 s.ee rlio pilaiden..!i~-:"isoihi. os6.:'l i s"' meita LUO eilij oita ja tätä t' r oittava : irjel " os i tet... ~\"... t imu.. ~el1 ~()u uttar; i5e.,:si piireille ja on 'ii ie ~ vasta:l~{ e.(a. l"hetettävä liito t L.istoo sy s luun 4 )äivään me; nessl:. Se. alla t dettiin, että. i ' li 'aosto ;:ats 0 a':leellise si, Jo sillä oi:eus r 'ltyä toimenpiteisiin tut imuksen kestäessä i~. Kohdat 11 ja 12 seke:. 13 vahvistett iin t "valioku.nnan esityksien mu.kaisesti. 3 o $. - UTV :n päätöksiä. U':V:n i.:ät"kset vahvistettiin uilta OSilta, l-aitsi mik:i kos i liito jalka allojou.k ueen vier ilua uolaa., joka asia JulautettiiI JTV:lle l ausunnon saantia varten. 301 p;' ätö ~siä., sian käsittelyn yhtejdessä liittot imikunnan j ä- sen Jur i antoi selo tll~~ en m t. an tarkoi tuk esta selo staen sa.alla niitä vaikutteita, m it~ ~e olivat saa eet tutustuessaan eri ~~ r ~e toimi taan. is:';'l-si ~ än il itti, että J rr:lla on tar.oitus j t~aa tämä laisia tutustu is atko'a Ii i ~in piireihi kcluvan s. s 1 ai a a ja että liittotoinik nnan jäse ill annetaal yksityislo~tainen j irjalline sel tus tutustu. isr atkoiuta....u 1 tuaa.. selo~ t k e. lii tt toi ik ta vahvisti J'\TV:n p:':'ätök e v - jaost je Kaikki tehd t esitykset h'vi..:.ls ttiin. Jaoötoja koskevat jfsenuuutokset alistetaan liittoneuvoston vahvistettavaksi.

7 Kokous 18/ Pajulahden rakennustyöt. Suoritettuaan yleiskeskustelun ja tutustuttuaan sihteerin ja Pajula_lden opiston laatimaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan suoritettavista rakennusliittotoimikunta seuraavaa: Liittotoini~unta ja kunnostamistöistä päätti totesi, että aikaisemmin jo tehty päätös lisämaan hankinnasta lähinnä urheilukenttätarvetta vartel, on edelleen voimassa. Kiireelliseomät työt: Pä'åtettf'ln-ryhtya toimenpiteisii n uimalan aikaansaamis eks i nykyisen saunan luokse, joka työ samall a edellsttää ranta-alueen kunnostallista muul takin osalta. Ui malan on käsi tettävä tarpeelliset betoniset lihtö- ja käännöslavat, sekä 1. ja 3 m:n hyppylaudat. Työvaliokunnan tehtäväksi jätettiin hankkia tarpeelliset suunnitelcat laskelmineen. Valiokunta voi, jos se katsoo tarpeelliseksi hankkia suunnitelman laskelmineen suunnitellusta maa-uima-altaasta ja tehdä sen jälkeen esityksensä liittotoiqikunnan lopull is esti ra tkaistavaks i. Tär.{e,,-s jär j estyksessä suoritettbviin töihin hyv~;;:sjttiin l isäksi kuuluvaksi seur~avat työt: perunakellari 180 m.,) ( :-), koksivarasto 200 m) ( :-). Koksivaraston yhtejteen on sisällytettävä myöskin muuta säilyt:rstilaa. Kokovuotisen sikalarakennuksen rakentarr..isesta luovuttiin, mutta merkittiin n.jk.fisen kesäkäyttöisen si'kalan kunnos tan!iseen mei.äräraha ( : -). Suksipaah timo kaksinkertaisin seinin 60 m3 ( :-). Opistoaluee aitaus (betonipylväät, kettuverkkoaita ja pensasistutuksia ( :-). Opistoalueen pihamaaston tasaukset j a raivaukset,teiden sorastukset ja penkit alueelle ( :-). Ennen töiden aloittamista hankittava em o töistä asiantuntijasaunnitelmat. ~u~t_k~rja~k~e! ja_p~r~~~s~tl Kulkutie johtajan asunnolta henkilökunnan asunnolle (15.000:-). Betoniseinämä päärakennuksen taakse ( :-). Työpaja autotallin oikeanpu leiseen välikkeeseen ( :-). :ykyisen ur~eilukentän laidassa olevan ladon purkaminen ( :-). Vanhan pannuhuoneen kunnostaminen ja p"ä!'akel1nuksessa liikkuvien karmien ja rikkoutuneiden seinien korjaus ( ). ~o~s~e~ ya~h~e~een_lii!tyv~t s~u~a~v~t _ t~ö!:_ Earjoituskenttä ~ 1.1 ÖO. OOO:-J, kori-, lento- ja verkkopallokentät ( :-). Leirikenttä ( - ). Kaikki uudistus- ja parannustyöt aloitetaan siinä. järjestyksessä, kun lii ton talous seli sallii samalla kll:1 päätettiin opetusministeriölle l ~h ettää markan suuruinen avustusanomus edellämaini ttlljen kusta, nu}::.3ie."l pei ttä iseksi. Rokollk~essa esille tlllleita asioita $. - Pajlllahden urheiluopiston hoitokunnan esityksiä. Käsi tel tiin sellraavat opiston hoi tok nnan esi ttär:.ät asiat: 1) Liittotoimikunta yksimielisesti vahvisti Pajuesityksen valiten opiston va lande Urheilllopiston hoitokunnan kinaiseksi jo ta.jaksi SJYSkllun 1 äivästä 1951 lukien voimiste- lllopettaja Pentti nttilan. 2) Lii ttotoimiklmta yönsi opiston hoi tokull.'1alle valtuuden ns. farmariauton hankki miseen opiston käyttöä varten. 3) 0 iston hoitokunta velvoitettiin kalenterivuosittain laatimaan opistoa' oskeva talousarvio, joke. on esitettävä liittotoimikup~an lopullisesti vahvistettavaksi ~ TULn historiateoksen painatus. Sihteeri ilmoitti, että hän ol i puheenjohtaja Heiskasen kanssa ollut keskusteluissa siitä, että liitto lähettäisi o etusministeriölle 1, 5 milj. markan suurllis en avllstusanor_uksen TULu h i utoriateo sen valmistelu- ja painatustöiden loppuun saattailliseksi. Liittotoimikunta päätti jättää Ei pöydälle uudelleen käsittelyä varten. Vaklludeksi:

8 Ko ouu 19/51-1..J-y j T" liittotoi. i' u :::; :::> r.. 21 iv'i'i uk.::e i)öyt ir a. lii ttotoi i 'unnan ~,. centen aa ~a kol ouk c. 4 "~ t 'ov 1 t isuu...,. villaolo ~. ~._. --- ~ ~ ta_r h~i~~ ~ Tarkistetaa. pöytäkirj 1 /51 a vallvistetaa tehdjt.. ;'.tö set.:;.3...;0...;8;...'---_~._~":....:;.;..."'_ J_0_V ~,1 i 0 k l n _ an pä ä t '1es P ' sa it ~a si Irja Aalt sen e tinen kassa teh t"vi;'. 1 ) ~ ~valiok.t että se on liit L asvalin ut a1" an kllu a s i l' alla 1'0 llva Helsin ist... T i. enpide '0. tl II sii t~, et t ~ lii t n ' oit 'a 0.1 siirrett hoita aa.. ;... irja{l_it~'j " 'l 2) Vali kunta n hyväksyn t 'aoston ~a... V:n esityksen, ett" uimah.y "äj" Helue Vasenius l"hetet~; ' n merij kaan vai. entautu ismatl:alle. Liitto maksaa tä.js3. vaiheessa.tkan lc ivat itse U(,l esta. r erikkaan. les elu ustannuks sta vast a asianor a'nen itse. 3) FSGT: n on :fressi. - Ranskan työv"en ur leilulii ton vuosikoa...;ressi 4 idetä;'n lok kulln alll sa 1'ariisissa. '1aliokllnta p"ät'än t lähett;"ä kon_ressill'e kir ~alliseh 0 ni ttelun,. ntta ei mtso asiallise.ci täss" vaiheessa 1" ett";' e llsta~aa, mitä kutf$u edellytt; isi.. 4) iit n uheen~0ht ja Väinö.!.Jeskinen n osallistunut ::'elles-komi tee.. okoukseen ja anta ut koko esta i1'jallise eloutll. en t övaliokunnalle. 5) Ran... J.' -3 o. i aaot tell.. elustus. - Se.. o.ldosta, ett" s rycl.l n 15-16,,"i~,. in : 1 elsin iss " suoritetu. aottelun valinnoissa s t i va avia eri i ,i",... sitteli t ö- valil. \..to. l':'i ton su ta tuo ':"s La o..j 'Ti.) (seen ja enettel./ta a- ohjeelu "; 'tti, et " t.",d t;'; " n u " 1" \.ertaa h... eistoi ' t valiol " t ';:see ~ lr a että s':'i t.. ve etä", uas a.toi... e. ia j 'lt0p";"t '] ~. "... 8i... l.. 01i YJS v i t e 'to, että lii ttu et"ä o'.onaan edil... ta~a...,-,a pois aa~ollkklleesta. 1 ) U! 0..., yö..j. " Jt pö t"'lennis~aostolle oi euden j"rjestää ajulald.essa neuv ta äiv.. t s.fjskuun ~ ivinli. Se. si' aan ei ole sllostu.nu.t jaoston esi tyk.:>ee 1, ej~tii ku.luv na Vllc,na järjestettäisiin pöytäte iksess" mestar'u ilpailut. 2) UTV on hyväl:synyt jao"t n esitykser: lent pallomestaruuskilpailujen t in:.eenpal e ise_ kuluvana vuonna. i~ ailnt jijrjestettiin naisten ja miesten l a jei ssa. IOfPuotteluihin, jotka suoritettiin Turussa, osallistui 9 jol..1 uetta, niileiss" Järjestett'T ihin karsintoihin' aikkiaan 60 j0u.u:uetta. - aisten voimistel opisto-sääti". Tampereen piirin naisten uodosta!a aisten voinisteluo'pisto-niminen säätiö on anonut lii tol ta ta] uuta 6 milj. markan suuruiseen lainaan, jon,a ",ar pereen kaupunki on s"ätiölle korottonana f./öntänyt. yövaliokunt on kys"rnyst..,"sitellyt llsea massa kokouksessa ja hanl"_ inut sälitiön suunnitelmista v ksi t" ickohtaisia tiet0ja...,e{:j lähett;" nyt t i i""topä;illikön tut sturraan sä" tiön toir.esta "tet tavaan huvilakiinteist~ön, jo,a ~ijaitsee 16 k. : n..," ;lssä mampereen kaupun ista i tolahdessa. "nest se, j "lkee val io ' unta on p " ätt~ny t e s i ttä;~ 1 ii ttotoir. i 1,,lle, että pyydetty takuu annettais iin kuitenkin eh oil..., ->tt.. L.i t to ei tllle mill"'in t valla tukema an voimiste1 op.; tor1 t ir intaa, eikä myöt; vaiku.ttamaan val tionavllstuksen saant in, ik"li sen saanti tapaht u.j..a~alahden u.r'.:.eiluo )iston kuste.. nuksella. Valioku n8 vähe,-rlistu on t:..kuusitoumuk een n"hder: kiel teisell;' ka lallc., l"hinnä "ii tä sy.ystä, ett" s;'''tiön s"äntj 'en ltl aan l~itolla ei ole mit:..:. n pah ollisul ia valvoa sä" tiön ha uun tulevaa omai uutta. TyJvaliokLmta es i tttw, asian liittotoimi unnan l' t- kaiuta a'si.

9 Ko'lI s 19/ ~. - ~aina-eno.~~sia. TY8vaIiokunta esitte:ä liittot iri unnan h v; s t t~v;l s i seuraav' t lainat: 1) Helsinoin othille ~O. 00 [ar~kaa hden vu den! ~ suajalla painihu neist n unnosta iut~ varten. 2) Oulunkyl"n yijv 'e-:.... :Jr eilijoille 1 _ arkkaa osquden ban kimise si paikallisen työv;'en.lhdist ksen olistamasta kerl o~a asta. Laina-aika 6 kuucbutta. 3) Seinä'oen ~isulle 5) B 'kl aa kahdel vuoden mal:sua" alla t i i talo sa rake usk stann lste pei tt~ i8e.. 5i. 4) astolan ~o salle markkaa ' den vuuden maksuaj'lla saoston rahoitta iseksi. 5) Eorssan Alulle 100.)00 lar~aa ku~de vuoden ~alsuajalla toi intansa tehouta iseksi ~. - Liitolle uusi aute. Sen 'ohde, ta, että liitolla on tilaisuu a 1 pia uusi alito, t övali kunta _si tt', ett.. se v 1 tllutettaisiin suoritta aan c.,sto. Sa alla liitto imikunta IJ";'tt"nee, että. i "li Oj i... ell.. allt lla ei ole rii tt.. v 'i k:' ttdtarvetta, valiokunt' v tuutetaa se yy ä" so iva a ajankohtana. entajan palkkaus. UTV esittä", ett;;. tilapäiseksi nyrkkeilyvai entv.jc.' si kahden kuu~ ude... ajaksi palkattaisiin A. Jorma ka Kokkolasta. Kuukaus':'palh a arkkaa ja voimassaoleva liiton p'iiv"rala ~a matkalulut Ol.!m~iavalmennus. U V on kli~itellyt yleisurheilu-, lui telu-, n rkeilj-, paini-, painonnosto-, uinti-, naisten ylei urheilu-, py riily- ja voimistelu', tojen esitykset o-v lmenncksesta ajalle ja esittä" ne kor'attuina liittotoi ikunnan hyviks" t tä rä s 1. ~. ta <:>et ovat yhteensä mk :-. uure &.1 a al t... c.ibc<aan' t nu.:>et pei tety si : 1 ta saatavilla Av~~tuksilla. ~iite 1. ~a alla ~v saattaa liitt toir i u.nan iedoksi, ett.. ~e on keh itta ut jao... to a t imitta~aan UT :lle laus ntonsa sii t'i, v idaanlo eri aloi' la pu"st' htei..,een valmennukseen ensi vuoden alu..,t~ lukien. htei vai ernu.sen e eli tyksen~ on, että suunnitel t laa itaan sen caisi':si, että ne t yd ttävät liiton vaatimuksia Kansainväliset konyressit. 1) ohjoismaiden yleisurheilukon ressi pidetää Reykjavikissa lokakuun päivinä. ~yövaliokunta on sitä miel tä, ett.. kon Tessiin ei Iä. etetä osar ottajaa, T utta että S~omen edustajille esitetä:n liiton kanta kon~ressissa esille tuleviin kysyitjksiin. 2) oljoismainen jalkapallokon ressi vuorottaisperiaatteen uk L"esti pidet";in lokakuun "ivinti. Felsinissä. '-onvressin kulut maksaa SPYV siten, ettii SPln osuus on 7 ~ ja ~~Ln 30,0. Kuluihin l~s k etaan mm. ulkolais~en osanottaj ie.. maj.oi tu ja r.lokailumenot. Jb.osto esi ttä", että ~U sallistul,i honvressiin ~. - Liiton edu...,' u.s OK:ssa. Lii ttotoir lkunta kokulll.öes aan 17/2('(""' /: 1 D" "tti, oly~lialai een valt ul~kll~t'an ~ tee tilall v~lita n nteen t 'l_lle esitetä" ri oko:.l. sessaa 14..;.-]1 totesi 'ULn edustl.ksen vaihdon t"ssä ta... a t sessa, utta j"t i : j.seny rttä kos!.9vak eaustuksen pöyd~ lle sel vuoksi, että tilalle eh otettu ei kuulunut v ltu.uskuntaan, r::titi sl:.lintöjen mukaan 0 :n j"selyys edellyttää. ärt"in vuolwi sihteeri esittää, ett, komiteaan liit r ed lstaja si esitet;';ijiin valtuudlnn_an 'äsen, liit n koi as,u.t eel~~o:lta~a :J,,0 ~iiv Llen. Sarralla s ih teeri saa tta.a liittotoi ikllu'lan ti too, että liitucl edustaja a valtaus'.unnasaa leva ja stosihtee i '/ei euhk.1..- i esii t,y i jl ä:'.lesti lii tto... oi::n~.cunnan selvän p 'ät'k~e ~ vastaisesti koe roiassa.

10 70 \:OUO 1 /) ;;ihte.i.i esitt;'ä 1iit~0t 1ii t.. jo. Teik raust l l o. y.; il1" t so i u se "l UO e s i n hyv"koj v S van 0 te1u: 01- ihteeri esittä", ett m otj oripv r ~ao too e u tejan<"<a. va itsisi K"sitel n kokou'"essa 17/51 e,: 'ä t Voimistelu- <ja UI' eiluse r' Vanhankyl"n lku. v:n liito4 e- jär~ st '.3i hyv" sy ist 1 va eno LlS, j t H Isin in iiri ei puolla. sitl";' sa alla h v'" s V'ävä si seul'aavet uudet sellrat : ei' ::; 1 per Kipinä r. v., per inä r e'luseura Jees~ön Kotlat r, Urheilnsenra.ousun Voi a 1'. r., alova r8n Vauhti r. v.' a_ttisen'ärven i- t r.j., per et. 3 lt is s. ~ljdettiin, ett seapuvilla ol'vat J. ee '0~t jat Väinö Leskinel (4),. vi Heiska_en (4, U uv 3':'ivonen (4) seke. liittotoimi Ul.mi:t!l j"se... et e_vi aati'\:a i en (2), Paavo rir~.ne. (3), Veicko Kok ol a (3), Lauri w: i (4), \;; i 1' SoL.i.ell (3), EL.u l:aa E:><e1 (3, VieJ. lto.e ( 3), Le.nart Kivi (3), "reta R,,81a-. in. (3, 1 vi Järvel::; (3) ~a Pc.""v itio (2 liiton toi itsi t Eino... ant Lle.l., ivo J"rvi en, e i". ri, Pe ~ca art 'n, eo 1 u:tune., entti u ~la, isto Joo.~8."" 'r:... len ' (:1 Si:1 eeri "",ino u r.:' 0, ~o.:a laati sest~ övtäk ~~an. Pä" tösv",l taisuue r"d ttii n ~. t"'r... istls. Luettiin k u' sen 1 n / 51 pö t ,... ~a 0 et asur avalla lisähu ~ uksell.303/7. a~ 1a"e 0 ist r-ii nikään tehtävä esi tys. a parrn a va' vistet ~. - lövaliokunnan päätöksiä. 1) Päätös merkittiin tiedoksi. 2) ToiLen i de h väl srttiin. Liit totoi e.l~in...,iti."1 '4-; '." ttj.:,.., e ti. Vasenius sito.t u tul i C<.ax lii toss uima'./. p" e... v lmenta~ana. 7) ~oi e... ide '<i v " s " ttii Lerki tt i i tie oks i. ) Lii tt toi 6 i L_.l~ V.. 8" va:ivl.. u 3 0 ",. 1 ) l er-:ri ttii. tie ~ ),. - ~ l en l e..., v si. sytti. "1.

11 .0.0,,1.S 19/ ". -...,aisten voi is~i.i~lllo+,is'~o-s; äti". Esitvksestä s oritettiin laa'a kes"stelu, jo ka jql:;:een liittotoimi.l-l ta p"~ ' tti ar:taa takmln ainoastaan e~ dolla, etti::i. liitto saa m~~är~:i sva:lan sb,"ti' ä.n ja sen hal tuu.. 0 tuvaan o aisuutee. "ätä te'.tiin 10 "änellii 1 v staan. Ltk:n ji:isen aavo Virtanen ä~ esti ty"vali kunr..an esi t. sen J: lesl... Liittotoi.i: t~... ä~tti önt~ä a~otut lai.at mluten työva ioklnn. esit sen n.u':aisesti, paitsi että 0 U:n lai a yj ettii.l 2 1 -: si ~a.orssa tl.lun la':'na 9 ä "nellä 2 vastaa vii S.; i t" övali }: nnan esi t ' sel esityksen. vai! e. ussuur..ni tel a 1 tiedo 8i Y_.1SE: inväliset l.onj,ress i t. 1 ) Liittotoi.ikunta yht i t ävali kunnrol käsit:kseen. 2) Liittot i ikunta osallistu isesta. ' v~ syi esity... sen kongressiin ,)'. - ii t. ed us t us Liittotoiriku t~ h väksji sihteerin esit~~sen Unto Siivosen e do.kut:destc. :n jäseneksi. äät"s tehtii n 7 ää ellä 3 vastaan, ~otka annettii ~teer ehdo kuuden uolesta. Vastaan 8.3. estiv::.:.t i Ti,.' al tonen ja i tio merki ten sa lla pö rt':kirjaan. ":ätö cse jo' 0 ta eri"vän ieli i tee säe Sen 'ohdosta, että ~ ostosi teeri Ve i kk elh uri liiton edustajana oli oly.ialaisessa valtuuo.u.n~ssa esiint - n" t ja äänes t"nyt liittotoi i -eli... nan..,el vän Iii ätä -..,e '1 vastaisest i, lii tt toimi' unta '''itti antaa jaoutosihteeri eu lku.rille huomaufl1.kse Iä.. tös te.. till 9 äänellii 3 vastaan, jot. a nettiin sen esi tyksen uolest, että enettelj ei a taisl ai. etta to imen i teisiin liittotoi i. LU n taholt,-. lastaan... nestivät lvl, alt ~~n.. 'a,i t~o, merki~e. se alla pöjtä irjaa 1 p ::"'ät "kse joh osta erl r~v n lell.. 1 teens' tteluhuoltosopimus. ~iittotoimi t: lta vahvisti VeiÄkaustoimiston liito~ välillä sol~itt~van ottelwlu ltoso il esitet~ssä muo'ossa )0 - ottoripyöräjaostossa. edus jl. iitt toilliikunta ~ädtti, että 'an ankylän l k ua ei hyväks tä liiton 'äsenjär'estöksi. uut esillä lleet seurat hyv r ' s ttiin liiton 'äsenj':r 'est" iksi. Voir:.. istelu- ja UrheillJ.seura _~.n säänt"muutos vahvistettiin. Vakuu eksi: E. (/uokko

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923.

K e r t 0 ~ u s. Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton. toi~irulasta v. 1923. u K e r t 0 ~ u s Suonen Voit 1s e1u- ja r lci1~liiton toi~irulasta v. 1923. K e r t 0 r'l U S Suomen Voimis telu-.i a Urhei lulii ton toi mi lmasta v. 192 3. S' J'1e' Voiriistel u - ja Urheiluliiton 18

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot