3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o"

Transkriptio

1 a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan tekemän päätöksen kanssa tai joka tietää muutosta liittotoimikunnan päätökseen. Valiokunta ei myöskään ole oikeutettu tekemään ratkaisevaa päätöstä asiassa, joka vaatii markkaa suuremman määrärahan käytön. Urheiluteknillisen valiokunnan (UTV) ohjesääntö., 1. a) Liiton sääntöjen 13.~:n nojalla liittotoimikunnan asettama urheiluteknillinen valiokunta käsittää viisi (5) jäsentä. Valiokunta toimii asianomaisilla valtuuksilla toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin liittotoimikunnan toimivalta ke stää. b) Valiokunta valitsee keskuudostaan varapuheenjohtajan. c) Valiokunta on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä on saapuvillao d) Valiokunnan kokouksessa pitää pöytäkirjaa sihteeri, jonka liittotoimikunta nimeää. Muut toimistijat osallistuvat asioiden käsittelyyn vain erikseen kutsuttuina. 2 e Valiokunta a) t ekee aloitteita ja suunnitelmia liiton urheiluteknillisestä koulutus- ja valmennustyöstä sekä muista niihin verrattavista kysymyksistä ja valvoo niiden toteuttamista; b) valmistaa jaostojen esitysten perusteella liiton teknilliset kurssi-, valmennus- ym. suunnitelmat määrärahesityksineen ja esittää ne liittotoimikunnan hyväksyttäväksi; c) hyväksyy jaostojen, nuorisoveliokunnan ja naistoimikunnan teknillistä alaa koskevat esitykset monoarviossa olevien kurssien, leirien ym. toimeenpanosta sekä tarkistaa niihin kulloinkin valittavat osanottajat ja ohjaajat; d) antaa lausuntonsa työvaliokunnalle tai llittotoimikunnalle ulkomaille lähetettävistä liiton urheilujoukkueista ja johtajista; e) antaa lausuntoja alaansa koskevista asioista ja f) laatii tarpeen vaatiessa liittotoimikunnalle kirjallisen selostuksen liiton urheilutoiminnan kvhityksestä sekä muista urheilutoimintaan liittyvistä huomattavimmista tapauksista. 3. a) Käsittelee kurssimenoarvioon liittyvät määrärahoja koskevat ylitykset ja esittää ne liittotoimikunnan t ai työvaliokunnan vahvist ettavaksi. Milloin ylitystä koskeva päätös ei edellytä markkaa suurempaa määrärahaa, tehdään siitä ainoastaan ilmoitus työvaliokunnalle. b) Valiokunta on velvollinen saattamaan kaikki tärkeät ratkaisut liittotoimikunnan tie toon. c) Milloin päätös ei ole yksimielinen, voidaan asiasta vedota s en laadusta.riippuon työvaliokuntaan tai l:i.ittotoimikuntaan. d) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa liittotoimikunnan tai työvaliokunnan tekemän päätöksen kanssa tai joka tietää muutosta liittotoimikunnan tai työvaliokunnan päätökseen. -~--.. _- Järjestö- ja valistusasiain valiokunnan (JYV) ohjesääntö. 1. a) Liiton sääntöjen 13. :n nojalla liittotoimikunnan asettama järjestö- ja valistusasiain valiokunta käsittää viisi (5) jäsentä. Valiokunta toimii asianomaisilla valtuuksilla toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin liittotoimikunnan toimivalta kestää.

2 - 3 - b) Valiokunta valitse e keskuudestaan varapuheenjohtajan. c) Valiokunta on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä on s aapuvilla. d) Valiokunnan kokouksessa pitää pöytäkirjaa sihteeri, jonka liittotoimikunta nimeää. Muut toimitsijat osallistuvat asioiden käsittelyyn vain erikseen kutsuttuina. 2. Valiokunta a) l aatii järjestöosaston kurssimenoarvion s ekä vahvistaa s en t oi meenpanosuunnitelmat, ohjaa j a valvoo järjestöosaston toimialaan kuuluvaa järjestö-, valistus-, nais- ja nuorisotyötä s ekä ruotsinkielisen j aoston toimintaa; b) ohjaa ja valvoo liiton j ärjestösääntöjen noudattamista sekä antaa tarvittaessa lausuntoja piirirajakysymyksistä sekä seurojen ja piirien liittoon hyväksymisestä ym. alaansa kuuluvista asioista; e) pitää yhteyttä piireihin ja ohjaa ja valvoo piirien järjestöja valistustoimintaa sekä piirisihteerien työtä, päättää piireille myönnettävistä avustuksista liittotoimikunnan ohjeiden mukaisesti sekä hankkii määräaikoina selostukset piirien tilasta ja toiminnasta ja päättää selostusten aiheuttamista toimenpiteistä; d) päättää järjestölehteä koskevista asioista; e) antaa lausuntonsa valistus-~ nuoriso- ja ruotsinkielisen jaoston asioista sekä vahvistaa näiaen jaostojen kurssien ja koulutust yön toimeenpanosuunnitelmat ja f) antaa lausuntonsa naistoimikunnan järjestö- ja ohjelmakysymyksistä sekä vahvistaa näitä asioita koskevien kurssien ja koulutustyön toimeenpanosuunnitelmat. 3. a) Käsittelee kurssimenoarvioon liittyvät määrärahoja koskevat ylitykset ja esittää ne liittotoimikunnan tai työvaliokunnan vahvistettavaksi. Milloin ylitystä koskeva päätös ei edellyt ä markkaa suurempaa määrärahaa, tehdään siitä ainoastaan ilmoitus työvaliokunnalle. b) Valiokunta on velvollinen saattamaan kaikki tärkeimmät päätökset liittotoimikunnan tietoon. e) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä vedota asian laadusta riippuen työvaliokuntaan tai liittot oimikuntaan. d) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa liittotoimikunnan tai työvaliokunnan tekemän päätöksen kanssa tai joka tietää muutosta liittotoimikunnan tai työvaliokunnan päätökseen. Paj ulahden hoitokunnan ohjesääntö. A. Toimiaika ja kokoonpano. Pajulahden urheiluopi ~ton hoitokunnan, joka toimii opiston hallituksena, asettaa Työväen Urheiluliiton liittotoimikunta. Hoitokuntaan valitaan viisi jäsentä, joista yksi on opiston joht aja. Hoitokunnan sihteerinä toimii opiston taloudenhoitaja. Hoitokunnalla an kuitenkin oikeus valita sihteeri toisinkinc B. Tehtävät ja valtuudet. Hoitokunta 1) huolehtii siitä, että opistoa hoidetaan ja sen opetus toimi n t a järjestetään siten kuin laki ja asetus urheiluopis tois ta määrää; 2) valitsee opiston johtajan ja muut opettajat sekä alistaa näin t ehdyn päätöksen TULn Liittotoimikunnan vahvistettavaksi; 3) ottaa ja erottaa opiston muun henkilökunnan; 4) valvoo, että opiston taloutta hoidetaan säästäväisyys- ja

3 - 4 - tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia silmälläpitäen, 5) talousarvion puitteissa määrää vuosittain opiston kurssimaksut) jotka eivät kuitenkaan saa nousta opiston ylläpitokustannuksia suuremmiksi; ja 6) asetusten puitteissa hyväksyy vuosittain opiston opetussuunnitelman ja -ohjelman, jonka kuitenkin TULn Liittotoimikunta vahvistaa. C. Päätäntävalta. Edellisessä B-kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuunot~amatta hoitokunnan päätökset ovat lopullisia.

4 Kokous 18/51-1. Työv[en Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan Pajulahden urceiluopistossa elokuun 26 läivänä pidetyn kokouksen pöytäkirja. E s i t Y s 1 i s ta. {okouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoinikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen päitösvaltaisuus Pöytä} irjan tarkistus. Tarl:istetaan pöytäkirja 17/51 ja vahvi stetaan tehdyt pä:i tökset Työvaliokunnan päätöksiä. Työvaliokunta saattaa liittotoimikunnan tietoon seuraavat päätöksensä: 1 ) aina Turun Tovereille. - Työvaliokunta esittää, että Turun Tovereille myönnettäisiin markan suuruinen laina kahden vuoden maksuajalla. Lainan s eura käyttää toimital onsa uudistamiseen. 2) Laina ansanuinneille. - Työvaliokunta esittää vahvistettavaksi markan s uuruisen lainan, jonka valiokunta on myöntänyt kansanuintien rahoittamiseen. 3) Kurssimenojen supi$tus. - Liittotoimikunnan toimeksiannosta työvaliokunta on suorittanut kuluvan vuoden kurssimenoissa seuraavat supistukset: a) Teknillinen kurssi- ja valmennustoiminta: määräraha mk : -, käytetty :-, supistettu :-. b) Järjestöosaston kurssimenot: ääräraha mk : - ja supistettu mk : -. c) Valistusmenot: m"äräraha mk :- ja supistettu mk :-. d) Ruotsinkielinen jaosto: määräraha mk : ja supistett u mk : -. e) Naistoimikunnan ja nuor isovaliokunnan osalta JVV ei ole vielä käsitellyt supistusehdotukvia. raistoiri~unnan osal ta on määräraha r;k : - ja nuorisovaliokunnan osalta mk :-. JVV samalla saattaa liittotoimikulman tietoon, että poistettuaan jäsenhankintatyöhön varatun 2 milj. markan suuruisen määrärahan JVV tulee tekemään ehdotuksen toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on jäsenm'ärån vähenemisen ehkqiseminen ja toiminnan yleinen aktivisoiminen. 4) Piirisihteerien apurahat. - Työvaliokunta on myöntänyt matkakustannuksia vastaavat apurahat Liegen urheilujuhlille seuraaville piirisihteereille: Satakunnan piiristä Kauko H lpiolle, Saimaan piiristä Väinö Ripatill e ja Keski- Suomen piiristä Ake oselle. 5) Espoon tilan tonttien myynti. - Espoon tilalta on palstoitettu uudelleen 29 tonttia. Valiokunta on määrännjt keskimääräiseksi neliömetrihinnaksi 70 markkaa. 6 ) Syyskuun 18 päivänä Pariisissa pidettävään lentopalloliiton kongressiin työvaliokunta on valinnut A.,. Leskisen. 7) Seuran suurajot. - Saatuaan liittotoimikunnan jäsenten hyväksymisen valiokunta on hyväksynyt Seuran suurajot avoimiksi kilpailuiksi, joihin myös TULn ajajat osallivtuivat. 8 ) UCI:n kongressi. - Kansainvälisen Pyöräi~y l ii ton kongressiin liiton edustajana valiokunta on valinnut Sulo Lahtisen. Kongressi pidetään ilanossa ~ 9 ) Pohjoismainen hii htokonferenssi. - Valiokunnan päätöksellä osallistui Oslossa pidettyyn pohjoismaise en hiihtokonferenssiin liiton edustcja~a A. K. Leskinen. 10) ls. Berliinin festivaalit. - Työvaliokunta on lähett"nyt seuroille tiedustelun, kuinka paljon seurojen js.seni: on asianomaisen seuran luvalla osallistunut ns. Berliinin festivaalikisoihin. Toimenpiteistä tekee työvaliokunta esityksen aikanaan liittotoimikunnalle.

5 Kokous 18/ ) Lieoen urheilujuhlat. - UTVn esityksestä työvaliokunt r... hyväksyi Lieeen urheilujoukkueeseen 9 yleisurheilijaa, valmentajaksi Tauno Salmelan ja johtajaksi Viljam Rantasen. Liiton edustajana osallistui valiokunnan päätöksell~ kiöoihin toinen puheenjohtaja rvi Heiskanen, joka samalla neuvotteli kansainvälisistä ur~eilusuhteista. 12) Felles-komitean kokous. - orjas"a pidettävään Felles-komitean kokoukseen valiokunta on valinnut puheenjohtajat Väinö Leskisen ja Arvi Heiskasen. 13) Jules Devlieseri matka. - Valiokunta on kutsunut liiton vieraaksi CSIT:n pääsihteerin Jules nevliegerin, joka parhaillaan kiertomatkallaan maassa on Pajulahdessa UTV:n piätöksiä. UTV saattaa liittotoimikunnan tietoon seuraavat ps.ätöksensä: 1) Puolasta on saapunut liitolle virallinen kutsu jalkapallo j oukkueen lähettä, ~ isestä vastavierailulie Puolaan. UTV on antanut asian palloilujaoston järjestettäväksi. 2) UTV on myöntänyt Hämeen piirille markan suuruisen apurahan yleisur~eilijain leiriä varten. 3) UTV on myöntänyt markan suuruisen määrärahan kiertopalkinnon hankkimista varten poikaurheilukilpailuihin. 4) UTV on myöntänyt ikkelin PLllo-'issoille markan suuruisen avustuksen valmentajamenojen peittämistä varten. 5) UTV on myöntänyt nyrkkeilyn piirikunnalliseen koulutukseen seuraavat apurahat: Helsingin piirille markkaa, Keski- Suomen piirille markkaa, Pohjanmaan piirille markkaa, WOmeen piirille markkaa ja Kymenlaakson piirille markkaa JVV:n pälitöksiä. JVV saattaa liittotoimikunnan tietoon seuraavat päätöksensä: 1) JVV on päättänyt l"ihettää tarkastusmatkalle Keski-Suomen, arjalan ja Savon piiriin puheenjohtaja Unto Siivosen, JVV:n puheenjohtajan Lauri,urmen ja järjestösihteeri Pekka L.artinin Luutoksia jaostojen kokoonranoissa. Sihteeri esittää liittotoimikunnan hyväksyttäväksi seuraavat muutokset jaostojen kokoonpanoissa: Pesäpallojaosto: jäsenen Clavi fiemen tilalle Ensio Tervapuro Helsingin Vedost"'. uuto", aiheutuu siitä, että Tiemi on muuttanut toiselle paikkakunnalle. J ääpallojaosto: artti.ehdon tilal le, joka on pyytänyt vapautusta jaoston jäsenyydestä, Väinö Puha:_ka Viipurin Tovereista. Pyöräily jaosto: Reino Valastin tilalle, joka on pyytänyt vapautust a varapuheenjohtajana j äsenyydestä, ~aino Silander Helsingin Vauhti-Veikoista. Jaosto esittää samalla, että varapuheenjohtajaksi valittaisiih jaoston jäsen Sulo Lahtinen. Pyöräilyn olympiakomiteaan aikaisemmin valittujen lisäksi Sulo Lahtinen, joten komitean kokoonpano liiton osalta olisi seuraava: ils.attsson, Sulo ~ht inen ja Viander, varajäsenet Armas J oskenvesi, Kaino Silander ja Vilho roro. Pyöräilykomiteaan Reino Valastin tilalle Armas Ko skenvesi ja ensirrmäiseksi varajäseneksi Sulo Lahtinen, joten komitean kokoonpano liiton osalta olisi seuraava: Nils... attsson, Onni Viander ja Armas Koskenvesi, varajäsenet Sulo Lahtinen, Kaino Silander ja Veikko Peuhkuri Pajulahden rakennustyöt. Sihteeri esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi Pajulahden rakennussuunnitelmaan sisältjvät, vielä suorittamatta olevat työt (liite). Työvaliokunnan lausunto esitetään kokouksessa.

6 Kokous L;'J1-3. ä ä t ö k s e..l.. l" us. o ettiin, e tä. saa Lv i lla oliv... t uheenjolta'at Väinö Le~!i.eri (3), Arvi Leis~anen (3), Tntc Siivonen (3) sekä liittotoi i U~lan j~se~et VeiYko vo~kola ( _), ~auri ~ur,i (3), arne Leski~en (2), 2ino ~aa-anen (2), Olavi J~ velä (2) ja Paavo i tio ( 1) sekt:. lii ton ~ il i"'.3 i<jat E. A. 'uokko, Pekka t artin, Toivo J~:rv inen ja sihteerinä..!iino Rantane, joka laati kokouk~esta öjtä~ir'a. Lisäpsi oli ko e u~sessa läsn~ Pa~ulahden ur~eiluopisto johtaja Pentti nttila. äät" sval taisuus merkittii n uettiin ja hyv"ks t t iin kokouk en 17 /51 p(jjtä'~i - ja seu.raavalla.uomautuk~ella:. 287/3: ~ k:n:':'n vii e isen ka e.le e. vi i isee. la seeseen tehtiin seu.raava lisä s: IIjos se katsotaal tarpeellise1>:s i ". ~ ~. - ~y~valio:un~a~ätoksiä. Lii ttotoimiku.te:. vahvisti t~t" valiokunl1an äät"_~sistä ~ 1 dat 1, ::' ja 3. ohte 4 hyväksyttil~ mu.ultc:. osalta, aitsi että työvaliol:un lan ratkaistavaksi 'iitettiil se, ku.inka pe.l 'on piirisihtee~eilt~ ja turisteilta peritään lentomatkasta aiheutu.via matkalu.sta u.csia. o~ at 5, 6 ja 7 vahvistettiin esitetyss" u.o oosa. oska ku.i t enkin lii ~o. W" iiilij äi. osa lotto ns. SeLU'an suura' oihi oli " '~ä t sa.-:' u e'1. vähäi e1:si, oli tf'valioku..lta tä,'n j dost py t:.:. t 'aostol ta täst.., elvi t stä. Lt hrv"ksyi t övc.lioku. a t imv itee l1. Lohl at 8 ja ';1 vahyistettil ty"ve.lioku nan esiaii::iesti. 'C l:t~ 10: Ty"valiokunn~n toime iteet 1 vä~syttii _ ui te. o..>elve ~ett nä, että tut.;:imus 1 s.ee rlio pilaiden..!i~-:"isoihi. os6.:'l i s"' meita LUO eilij oita ja tätä t' r oittava : irjel " os i tet... ~\"... t imu.. ~el1 ~()u uttar; i5e.,:si piireille ja on 'ii ie ~ vasta:l~{ e.(a. l"hetettävä liito t L.istoo sy s luun 4 )äivään me; nessl:. Se. alla t dettiin, että. i ' li 'aosto ;:ats 0 a':leellise si, Jo sillä oi:eus r 'ltyä toimenpiteisiin tut imuksen kestäessä i~. Kohdat 11 ja 12 seke:. 13 vahvistett iin t "valioku.nnan esityksien mu.kaisesti. 3 o $. - UTV :n päätöksiä. U':V:n i.:ät"kset vahvistettiin uilta OSilta, l-aitsi mik:i kos i liito jalka allojou.k ueen vier ilua uolaa., joka asia JulautettiiI JTV:lle l ausunnon saantia varten. 301 p;' ätö ~siä., sian käsittelyn yhtejdessä liittot imikunnan j ä- sen Jur i antoi selo tll~~ en m t. an tarkoi tuk esta selo staen sa.alla niitä vaikutteita, m it~ ~e olivat saa eet tutustuessaan eri ~~ r ~e toimi taan. is:';'l-si ~ än il itti, että J rr:lla on tar.oitus j t~aa tämä laisia tutustu is atko'a Ii i ~in piireihi kcluvan s. s 1 ai a a ja että liittotoinik nnan jäse ill annetaal yksityislo~tainen j irjalline sel tus tutustu. isr atkoiuta....u 1 tuaa.. selo~ t k e. lii tt toi ik ta vahvisti J'\TV:n p:':'ätök e v - jaost je Kaikki tehd t esitykset h'vi..:.ls ttiin. Jaoötoja koskevat jfsenuuutokset alistetaan liittoneuvoston vahvistettavaksi.

7 Kokous 18/ Pajulahden rakennustyöt. Suoritettuaan yleiskeskustelun ja tutustuttuaan sihteerin ja Pajula_lden opiston laatimaan yksityiskohtaiseen suunnitelmaan suoritettavista rakennusliittotoimikunta seuraavaa: Liittotoini~unta ja kunnostamistöistä päätti totesi, että aikaisemmin jo tehty päätös lisämaan hankinnasta lähinnä urheilukenttätarvetta vartel, on edelleen voimassa. Kiireelliseomät työt: Pä'åtettf'ln-ryhtya toimenpiteisii n uimalan aikaansaamis eks i nykyisen saunan luokse, joka työ samall a edellsttää ranta-alueen kunnostallista muul takin osalta. Ui malan on käsi tettävä tarpeelliset betoniset lihtö- ja käännöslavat, sekä 1. ja 3 m:n hyppylaudat. Työvaliokunnan tehtäväksi jätettiin hankkia tarpeelliset suunnitelcat laskelmineen. Valiokunta voi, jos se katsoo tarpeelliseksi hankkia suunnitelman laskelmineen suunnitellusta maa-uima-altaasta ja tehdä sen jälkeen esityksensä liittotoiqikunnan lopull is esti ra tkaistavaks i. Tär.{e,,-s jär j estyksessä suoritettbviin töihin hyv~;;:sjttiin l isäksi kuuluvaksi seur~avat työt: perunakellari 180 m.,) ( :-), koksivarasto 200 m) ( :-). Koksivaraston yhtejteen on sisällytettävä myöskin muuta säilyt:rstilaa. Kokovuotisen sikalarakennuksen rakentarr..isesta luovuttiin, mutta merkittiin n.jk.fisen kesäkäyttöisen si'kalan kunnos tan!iseen mei.äräraha ( : -). Suksipaah timo kaksinkertaisin seinin 60 m3 ( :-). Opistoaluee aitaus (betonipylväät, kettuverkkoaita ja pensasistutuksia ( :-). Opistoalueen pihamaaston tasaukset j a raivaukset,teiden sorastukset ja penkit alueelle ( :-). Ennen töiden aloittamista hankittava em o töistä asiantuntijasaunnitelmat. ~u~t_k~rja~k~e! ja_p~r~~~s~tl Kulkutie johtajan asunnolta henkilökunnan asunnolle (15.000:-). Betoniseinämä päärakennuksen taakse ( :-). Työpaja autotallin oikeanpu leiseen välikkeeseen ( :-). :ykyisen ur~eilukentän laidassa olevan ladon purkaminen ( :-). Vanhan pannuhuoneen kunnostaminen ja p"ä!'akel1nuksessa liikkuvien karmien ja rikkoutuneiden seinien korjaus ( ). ~o~s~e~ ya~h~e~een_lii!tyv~t s~u~a~v~t _ t~ö!:_ Earjoituskenttä ~ 1.1 ÖO. OOO:-J, kori-, lento- ja verkkopallokentät ( :-). Leirikenttä ( - ). Kaikki uudistus- ja parannustyöt aloitetaan siinä. järjestyksessä, kun lii ton talous seli sallii samalla kll:1 päätettiin opetusministeriölle l ~h ettää markan suuruinen avustusanomus edellämaini ttlljen kusta, nu}::.3ie."l pei ttä iseksi. Rokollk~essa esille tlllleita asioita $. - Pajlllahden urheiluopiston hoitokunnan esityksiä. Käsi tel tiin sellraavat opiston hoi tok nnan esi ttär:.ät asiat: 1) Liittotoimikunta yksimielisesti vahvisti Pajuesityksen valiten opiston va lande Urheilllopiston hoitokunnan kinaiseksi jo ta.jaksi SJYSkllun 1 äivästä 1951 lukien voimiste- lllopettaja Pentti nttilan. 2) Lii ttotoimiklmta yönsi opiston hoi tokull.'1alle valtuuden ns. farmariauton hankki miseen opiston käyttöä varten. 3) 0 iston hoitokunta velvoitettiin kalenterivuosittain laatimaan opistoa' oskeva talousarvio, joke. on esitettävä liittotoimikup~an lopullisesti vahvistettavaksi ~ TULn historiateoksen painatus. Sihteeri ilmoitti, että hän ol i puheenjohtaja Heiskasen kanssa ollut keskusteluissa siitä, että liitto lähettäisi o etusministeriölle 1, 5 milj. markan suurllis en avllstusanor_uksen TULu h i utoriateo sen valmistelu- ja painatustöiden loppuun saattailliseksi. Liittotoimikunta päätti jättää Ei pöydälle uudelleen käsittelyä varten. Vaklludeksi:

8 Ko ouu 19/51-1..J-y j T" liittotoi. i' u :::; :::> r.. 21 iv'i'i uk.::e i)öyt ir a. lii ttotoi i 'unnan ~,. centen aa ~a kol ouk c. 4 "~ t 'ov 1 t isuu...,. villaolo ~. ~._. --- ~ ~ ta_r h~i~~ ~ Tarkistetaa. pöytäkirj 1 /51 a vallvistetaa tehdjt.. ;'.tö set.:;.3...;0...;8;...'---_~._~":....:;.;..."'_ J_0_V ~,1 i 0 k l n _ an pä ä t '1es P ' sa it ~a si Irja Aalt sen e tinen kassa teh t"vi;'. 1 ) ~ ~valiok.t että se on liit L asvalin ut a1" an kllu a s i l' alla 1'0 llva Helsin ist... T i. enpide '0. tl II sii t~, et t ~ lii t n ' oit 'a 0.1 siirrett hoita aa.. ;... irja{l_it~'j " 'l 2) Vali kunta n hyväksyn t 'aoston ~a... V:n esityksen, ett" uimah.y "äj" Helue Vasenius l"hetet~; ' n merij kaan vai. entautu ismatl:alle. Liitto maksaa tä.js3. vaiheessa.tkan lc ivat itse U(,l esta. r erikkaan. les elu ustannuks sta vast a asianor a'nen itse. 3) FSGT: n on :fressi. - Ranskan työv"en ur leilulii ton vuosikoa...;ressi 4 idetä;'n lok kulln alll sa 1'ariisissa. '1aliokllnta p"ät'än t lähett;"ä kon_ressill'e kir ~alliseh 0 ni ttelun,. ntta ei mtso asiallise.ci täss" vaiheessa 1" ett";' e llsta~aa, mitä kutf$u edellytt; isi.. 4) iit n uheen~0ht ja Väinö.!.Jeskinen n osallistunut ::'elles-komi tee.. okoukseen ja anta ut koko esta i1'jallise eloutll. en t övaliokunnalle. 5) Ran... J.' -3 o. i aaot tell.. elustus. - Se.. o.ldosta, ett" s rycl.l n 15-16,,"i~,. in : 1 elsin iss " suoritetu. aottelun valinnoissa s t i va avia eri i ,i",... sitteli t ö- valil. \..to. l':'i ton su ta tuo ':"s La o..j 'Ti.) (seen ja enettel./ta a- ohjeelu "; 'tti, et " t.",d t;'; " n u " 1" \.ertaa h... eistoi ' t valiol " t ';:see ~ lr a että s':'i t.. ve etä", uas a.toi... e. ia j 'lt0p";"t '] ~. "... 8i... l.. 01i YJS v i t e 'to, että lii ttu et"ä o'.onaan edil... ta~a...,-,a pois aa~ollkklleesta. 1 ) U! 0..., yö..j. " Jt pö t"'lennis~aostolle oi euden j"rjestää ajulald.essa neuv ta äiv.. t s.fjskuun ~ ivinli. Se. si' aan ei ole sllostu.nu.t jaoston esi tyk.:>ee 1, ej~tii ku.luv na Vllc,na järjestettäisiin pöytäte iksess" mestar'u ilpailut. 2) UTV on hyväl:synyt jao"t n esitykser: lent pallomestaruuskilpailujen t in:.eenpal e ise_ kuluvana vuonna. i~ ailnt jijrjestettiin naisten ja miesten l a jei ssa. IOfPuotteluihin, jotka suoritettiin Turussa, osallistui 9 jol..1 uetta, niileiss" Järjestett'T ihin karsintoihin' aikkiaan 60 j0u.u:uetta. - aisten voimistel opisto-sääti". Tampereen piirin naisten uodosta!a aisten voinisteluo'pisto-niminen säätiö on anonut lii tol ta ta] uuta 6 milj. markan suuruiseen lainaan, jon,a ",ar pereen kaupunki on s"ätiölle korottonana f./öntänyt. yövaliokunt on kys"rnyst..,"sitellyt llsea massa kokouksessa ja hanl"_ inut sälitiön suunnitelmista v ksi t" ickohtaisia tiet0ja...,e{:j lähett;" nyt t i i""topä;illikön tut sturraan sä" tiön toir.esta "tet tavaan huvilakiinteist~ön, jo,a ~ijaitsee 16 k. : n..," ;lssä mampereen kaupun ista i tolahdessa. "nest se, j "lkee val io ' unta on p " ätt~ny t e s i ttä;~ 1 ii ttotoir. i 1,,lle, että pyydetty takuu annettais iin kuitenkin eh oil..., ->tt.. L.i t to ei tllle mill"'in t valla tukema an voimiste1 op.; tor1 t ir intaa, eikä myöt; vaiku.ttamaan val tionavllstuksen saant in, ik"li sen saanti tapaht u.j..a~alahden u.r'.:.eiluo )iston kuste.. nuksella. Valioku n8 vähe,-rlistu on t:..kuusitoumuk een n"hder: kiel teisell;' ka lallc., l"hinnä "ii tä sy.ystä, ett" s;'''tiön s"äntj 'en ltl aan l~itolla ei ole mit:..:. n pah ollisul ia valvoa sä" tiön ha uun tulevaa omai uutta. TyJvaliokLmta es i tttw, asian liittotoimi unnan l' t- kaiuta a'si.

9 Ko'lI s 19/ ~. - ~aina-eno.~~sia. TY8vaIiokunta esitte:ä liittot iri unnan h v; s t t~v;l s i seuraav' t lainat: 1) Helsinoin othille ~O. 00 [ar~kaa hden vu den! ~ suajalla painihu neist n unnosta iut~ varten. 2) Oulunkyl"n yijv 'e-:.... :Jr eilijoille 1 _ arkkaa osquden ban kimise si paikallisen työv;'en.lhdist ksen olistamasta kerl o~a asta. Laina-aika 6 kuucbutta. 3) Seinä'oen ~isulle 5) B 'kl aa kahdel vuoden mal:sua" alla t i i talo sa rake usk stann lste pei tt~ i8e.. 5i. 4) astolan ~o salle markkaa ' den vuuden maksuaj'lla saoston rahoitta iseksi. 5) Eorssan Alulle 100.)00 lar~aa ku~de vuoden ~alsuajalla toi intansa tehouta iseksi ~. - Liitolle uusi aute. Sen 'ohde, ta, että liitolla on tilaisuu a 1 pia uusi alito, t övali kunta _si tt', ett.. se v 1 tllutettaisiin suoritta aan c.,sto. Sa alla liitto imikunta IJ";'tt"nee, että. i "li Oj i... ell.. allt lla ei ole rii tt.. v 'i k:' ttdtarvetta, valiokunt' v tuutetaa se yy ä" so iva a ajankohtana. entajan palkkaus. UTV esittä", ett;;. tilapäiseksi nyrkkeilyvai entv.jc.' si kahden kuu~ ude... ajaksi palkattaisiin A. Jorma ka Kokkolasta. Kuukaus':'palh a arkkaa ja voimassaoleva liiton p'iiv"rala ~a matkalulut Ol.!m~iavalmennus. U V on kli~itellyt yleisurheilu-, lui telu-, n rkeilj-, paini-, painonnosto-, uinti-, naisten ylei urheilu-, py riily- ja voimistelu', tojen esitykset o-v lmenncksesta ajalle ja esittä" ne kor'attuina liittotoi ikunnan hyviks" t tä rä s 1. ~. ta <:>et ovat yhteensä mk :-. uure &.1 a al t... c.ibc<aan' t nu.:>et pei tety si : 1 ta saatavilla Av~~tuksilla. ~iite 1. ~a alla ~v saattaa liitt toir i u.nan iedoksi, ett.. ~e on keh itta ut jao... to a t imitta~aan UT :lle laus ntonsa sii t'i, v idaanlo eri aloi' la pu"st' htei..,een valmennukseen ensi vuoden alu..,t~ lukien. htei vai ernu.sen e eli tyksen~ on, että suunnitel t laa itaan sen caisi':si, että ne t yd ttävät liiton vaatimuksia Kansainväliset konyressit. 1) ohjoismaiden yleisurheilukon ressi pidetää Reykjavikissa lokakuun päivinä. ~yövaliokunta on sitä miel tä, ett.. kon Tessiin ei Iä. etetä osar ottajaa, T utta että S~omen edustajille esitetä:n liiton kanta kon~ressissa esille tuleviin kysyitjksiin. 2) oljoismainen jalkapallokon ressi vuorottaisperiaatteen uk L"esti pidet";in lokakuun "ivinti. Felsinissä. '-onvressin kulut maksaa SPYV siten, ettii SPln osuus on 7 ~ ja ~~Ln 30,0. Kuluihin l~s k etaan mm. ulkolais~en osanottaj ie.. maj.oi tu ja r.lokailumenot. Jb.osto esi ttä", että ~U sallistul,i honvressiin ~. - Liiton edu...,' u.s OK:ssa. Lii ttotoir lkunta kokulll.öes aan 17/2('(""' /: 1 D" "tti, oly~lialai een valt ul~kll~t'an ~ tee tilall v~lita n nteen t 'l_lle esitetä" ri oko:.l. sessaa 14..;.-]1 totesi 'ULn edustl.ksen vaihdon t"ssä ta... a t sessa, utta j"t i : j.seny rttä kos!.9vak eaustuksen pöyd~ lle sel vuoksi, että tilalle eh otettu ei kuulunut v ltu.uskuntaan, r::titi sl:.lintöjen mukaan 0 :n j"selyys edellyttää. ärt"in vuolwi sihteeri esittää, ett, komiteaan liit r ed lstaja si esitet;';ijiin valtuudlnn_an 'äsen, liit n koi as,u.t eel~~o:lta~a :J,,0 ~iiv Llen. Sarralla s ih teeri saa tta.a liittotoi ikllu'lan ti too, että liitucl edustaja a valtaus'.unnasaa leva ja stosihtee i '/ei euhk.1..- i esii t,y i jl ä:'.lesti lii tto... oi::n~.cunnan selvän p 'ät'k~e ~ vastaisesti koe roiassa.

10 70 \:OUO 1 /) ;;ihte.i.i esitt;'ä 1iit~0t 1ii t.. jo. Teik raust l l o. y.; il1" t so i u se "l UO e s i n hyv"koj v S van 0 te1u: 01- ihteeri esittä", ett m otj oripv r ~ao too e u tejan<"<a. va itsisi K"sitel n kokou'"essa 17/51 e,: 'ä t Voimistelu- <ja UI' eiluse r' Vanhankyl"n lku. v:n liito4 e- jär~ st '.3i hyv" sy ist 1 va eno LlS, j t H Isin in iiri ei puolla. sitl";' sa alla h v'" s V'ävä si seul'aavet uudet sellrat : ei' ::; 1 per Kipinä r. v., per inä r e'luseura Jees~ön Kotlat r, Urheilnsenra.ousun Voi a 1'. r., alova r8n Vauhti r. v.' a_ttisen'ärven i- t r.j., per et. 3 lt is s. ~ljdettiin, ett seapuvilla ol'vat J. ee '0~t jat Väinö Leskinel (4),. vi Heiska_en (4, U uv 3':'ivonen (4) seke. liittotoimi Ul.mi:t!l j"se... et e_vi aati'\:a i en (2), Paavo rir~.ne. (3), Veicko Kok ol a (3), Lauri w: i (4), \;; i 1' SoL.i.ell (3), EL.u l:aa E:><e1 (3, VieJ. lto.e ( 3), Le.nart Kivi (3), "reta R,,81a-. in. (3, 1 vi Järvel::; (3) ~a Pc.""v itio (2 liiton toi itsi t Eino... ant Lle.l., ivo J"rvi en, e i". ri, Pe ~ca art 'n, eo 1 u:tune., entti u ~la, isto Joo.~8."" 'r:... len ' (:1 Si:1 eeri "",ino u r.:' 0, ~o.:a laati sest~ övtäk ~~an. Pä" tösv",l taisuue r"d ttii n ~. t"'r... istls. Luettiin k u' sen 1 n / 51 pö t ,... ~a 0 et asur avalla lisähu ~ uksell.303/7. a~ 1a"e 0 ist r-ii nikään tehtävä esi tys. a parrn a va' vistet ~. - lövaliokunnan päätöksiä. 1) Päätös merkittiin tiedoksi. 2) ToiLen i de h väl srttiin. Liit totoi e.l~in...,iti."1 '4-; '." ttj.:,.., e ti. Vasenius sito.t u tul i C<.ax lii toss uima'./. p" e... v lmenta~ana. 7) ~oi e... ide '<i v " s " ttii Lerki tt i i tie oks i. ) Lii tt toi 6 i L_.l~ V.. 8" va:ivl.. u 3 0 ",. 1 ) l er-:ri ttii. tie ~ ),. - ~ l en l e..., v si. sytti. "1.

11 .0.0,,1.S 19/ ". -...,aisten voi is~i.i~lllo+,is'~o-s; äti". Esitvksestä s oritettiin laa'a kes"stelu, jo ka jql:;:een liittotoimi.l-l ta p"~ ' tti ar:taa takmln ainoastaan e~ dolla, etti::i. liitto saa m~~är~:i sva:lan sb,"ti' ä.n ja sen hal tuu.. 0 tuvaan o aisuutee. "ätä te'.tiin 10 "änellii 1 v staan. Ltk:n ji:isen aavo Virtanen ä~ esti ty"vali kunr..an esi t. sen J: lesl... Liittotoi.i: t~... ä~tti önt~ä a~otut lai.at mluten työva ioklnn. esit sen n.u':aisesti, paitsi että 0 U:n lai a yj ettii.l 2 1 -: si ~a.orssa tl.lun la':'na 9 ä "nellä 2 vastaa vii S.; i t" övali }: nnan esi t ' sel esityksen. vai! e. ussuur..ni tel a 1 tiedo 8i Y_.1SE: inväliset l.onj,ress i t. 1 ) Liittotoi.ikunta yht i t ävali kunnrol käsit:kseen. 2) Liittot i ikunta osallistu isesta. ' v~ syi esity... sen kongressiin ,)'. - ii t. ed us t us Liittotoiriku t~ h väksji sihteerin esit~~sen Unto Siivosen e do.kut:destc. :n jäseneksi. äät"s tehtii n 7 ää ellä 3 vastaan, ~otka annettii ~teer ehdo kuuden uolesta. Vastaan 8.3. estiv::.:.t i Ti,.' al tonen ja i tio merki ten sa lla pö rt':kirjaan. ":ätö cse jo' 0 ta eri"vän ieli i tee säe Sen 'ohdosta, että ~ ostosi teeri Ve i kk elh uri liiton edustajana oli oly.ialaisessa valtuuo.u.n~ssa esiint - n" t ja äänes t"nyt liittotoi i -eli... nan..,el vän Iii ätä -..,e '1 vastaisest i, lii tt toimi' unta '''itti antaa jaoutosihteeri eu lku.rille huomaufl1.kse Iä.. tös te.. till 9 äänellii 3 vastaan, jot. a nettiin sen esi tyksen uolest, että enettelj ei a taisl ai. etta to imen i teisiin liittotoi i. LU n taholt,-. lastaan... nestivät lvl, alt ~~n.. 'a,i t~o, merki~e. se alla pöjtä irjaa 1 p ::"'ät "kse joh osta erl r~v n lell.. 1 teens' tteluhuoltosopimus. ~iittotoimi t: lta vahvisti VeiÄkaustoimiston liito~ välillä sol~itt~van ottelwlu ltoso il esitet~ssä muo'ossa )0 - ottoripyöräjaostossa. edus jl. iitt toilliikunta ~ädtti, että 'an ankylän l k ua ei hyväks tä liiton 'äsenjär'estöksi. uut esillä lleet seurat hyv r ' s ttiin liiton 'äsenj':r 'est" iksi. Voir:.. istelu- ja UrheillJ.seura _~.n säänt"muutos vahvistettiin. Vakuu eksi: E. (/uokko

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot