Sisältö 3/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 3/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _3lmu.fm Page 1 Wednesday, April 13, :49 AM 3/2005 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 13 Korkeimman oikeuden valitusluvat 14

2 2005_3lmu.fm Page 2 Wednesday, April 13, :49 AM Momentti 3/2005 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki kuolleeksi julistamisesta (127/2005) ja laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta (128/2005) HE 82/2004 vp HaVM 1/2005 Lait tulivat voimaan Kuolleeksi julistamisen edellytyksiä koskevat säännökset ajanmukaistettiin. Kadonneen henkilön kuolleeksi julistamista voidaan nyt useammin hakea ilman odotusaikaa. Myös odotusaikoja lyhennettiin. Aiempi kolmen vuoden odotusaika lyheni yhteen vuoteen ja kymmenen vuoden odotusaika viiteen vuoteen. Väestötietojärjestelmän tietojen ajan tasalla pitämiseen liittyvien kuolleeksijulistamisasioiden käsittely siirrettiin käräjäoikeuksilta maistraateille. Samalla menettelysäännökset uudistettiin ja Suomen viranomaisten kansainvälistä toimivaltaa kuolleeksijulistamisasioissa laajennettiin. Lisäksi tehtiin teknisluonteinen tarkistus säädettyjen määräaikain laskemisesta annettuun lakiin. Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 :n muuttamisesta (129/2005) HE 282/2004 vp TaVM 2/2005 Laki tuli voimaan Osakeyhtiölakia muutettiin siten, että julkisen osakeyhtiön sallitaan nyt laajemmin hankkia omia osakkeitaan. Aiemman lain mukaan julkinen yhtiö tytäryhteisöineen ei saanut hankkia yhtiön omia osakkeita määrää, joka ylitti viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Rajaa korotettiin kymmenesosaan yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta (139/2005) HE 201/ 2004 vp TyVM 1/2005 Laki tuli voimaan Lailla toteutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/14/ EY) työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä. Direktiivin johdosta lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä lisätään säännös lain 5 :ssä tarkoitetun henkilöstön edustajan irtisanomissuojasta ja poistetaan työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeus lain soveltamisalasta. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on tiedotettava myös liikkeen luovutuksen ajankohdasta tai suunnitellusta ajankohdasta. Laki postipalvelulain 5 :n muuttamisesta (153/2005) HE 241/2004 vp LiVM 2/2005 Laki tuli voimaan Postipalvelulakia muutetaan siten, että yleispalvelun kotimaan laatustandardin tavoitetasoa alennetaan 95 prosentista 85 prosenttiin. Seuraavana päivänä jaettaviksi tarkoitetuista kotimaan kirjelähetyksistä vähintään 85 prosenttia tulee olla perillä seuraavana työpäivänä. Lisäksi tavoitetasoa täsmennetään siten, että seuraavana päivänä jaettaviksi tarkoitetuista kotimaan kirjelähetyksistä vähintään 98 prosenttia tulee olla perillä viimeistään toisena työpäivänä. Lainmuutos mahdollistaa jakelun aikaistamisen harvaan asutuilla alueilla ja luo edellytyksiä erityisesti sanomalehtien jakelun parantamiselle maaseutumaisissa kunnissa. Lainmuutoksen mahdollistama jakelun palvelutason muutos kohdistuu pääosin harvaan asutuille alueille, joilla jakelun kustannukset ovat korkeat ja joilla sanomalehtien jakelu tapahtuu pääsääntöisesti Suomen Posti Oyj:n perusjakelussa. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö seuraa uudistuksen toteutusta ja sen vaikutuksia postipalvelujen tarjontaan ja tasoon sekä antaa asiasta selvityksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 2) Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö postin jakelun palvelutason parantamiseksi ja takaamiseksi selventää ja tarkentaa jakelua koskevia vähimmäismääräyksiä erityisesti omakotialueiden ja maaseudun laatikkosijoittelun ja ryhmittelyn osalta. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (155/2005) HE 4/2005 vp StVM 2/2005 Laki tuli voimaan Sairausvakuutuslain nojalla työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutetaan. Niissä tilanteissa, joissa korvauksen perusteena oleva äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa on alkanut vuoden 2004 puolella ja jatkuu vuodelle 2005, vuosilomakustannuskorvauksen määrän perusteena on vakuutetulle maksettu vanhempainraha. Muutos toteutetaan muuttamalla sairausvakuutuslain voimaantulosäännöstä. Lain 11 luvun 4 :n 5 momentissa oleva vakuutetun oikeuteen vaikuttava kirjoitusvirhe etuuden nimessä korjataan muuttamalla vanhempainraha vanhempainpäivärahaksi. Vähimmäismääräisten päivärahaetuuksien rahoitusta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että valtion varoista rahoitetaan vain vanhempainpäivärahoista sekä erityishoitorahoista aiheutuvat vähimmäispäivärahan kustannukset. Uudistus vastaa ennen uuden sairausvakuutuslain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Vuosilomakustannuskorvausta koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2005 alusta lukien. Mahdollisen sairauspäivärahaan ennakkona myönnetyn vähimmäispäivärahakustannuksen määrä vähennetään vanhempainpäivärahoista ja erityishoitorahoista aiheutu- 2

3 2005_3lmu.fm Page 3 Wednesday, April 13, :49 AM vaan vähimmäispäivärahakustannukseen myönnettävästä valtion ennakosta lain voimaantulon jälkeen. Vuosilomalaki, laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, laki työaikalain 23 :n muuttamisesta ja laki sairausvakuutuslain 14 luvun 2 :n muuttamisesta ( /2005) HE 238/2004 vp TyVM 2/2005 Lait tulivat voimaan Vuosilomalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Lakia sovelletaan sekä työettä virkasuhteessa. Lomaa ansaitaan palvelussuhteen kestosta riippuen joko 2 tai 2,5 päivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön mukaan. Nykylaista poiketen työssäolon veroista aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisenaan myös 35 tunnin säännön piirissä oleviin. Loman ansaintasääntöjen ulkopuolelle jääville säädetään oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen, jota voi saada kaksi arkipäivää kultakin työssäolokuukaudelta. Vapaan ajalta työntekijälle maksetaan lomakorvaus. Vuosiloman ajalta työntekijällä on oikeus saada vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Viikko- tai kuukausipalkalla työskentelevät saavat normaalin palkkansa vuosiloman ajalta. 14 päivän säännön piiriin kuuluvan suoritus- tai tuntipalkkaisen lomapalkka määräytyy edelleen keskipäiväpalkan ja lomapäivien lukumäärän mukaan määräytyvien kertoimien perusteella. 35 tunnin säännön piiriin kuuluvien tunti- tai suorituspalkkaisten lomapalkka on työsuhteen kestosta riippuen joko 9 tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden palkoista. Lomapalkkapohjaan lisätään tiettyjä poissaoloajan laskennallisia palkkoja. Työnantajan ja työntekijän sopimismahdollisuuksia laajennetaan. Samoin lailla laajennetaan valtakunnallisten työehtosopimusosapuolten mahdollisuuksia sopia lain pakottavista säännöksistä toisin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa seuraa, millaisia sopimuksia vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana käytännössä tehdään ja miten niissä toteutuu yhtäältä työntekijän aloiteoikeus ja toisaalta vuosiloman pitäminen sellaisissa osissa, että niillä voidaan katsoa olevan merkitystä vuosiloman työsuojelullisen tarkoituksen kannalta, sekä antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2008 loppuun mennessä. Laki valtion eläkelain muuttamisesta (194/2005) ja laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7a :n muuttamisesta (195/2005) HE 273/ 2004 vp StVM 1/2005 Lait tulivat voimaan Valtion eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia muutetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Muutokset vastaavat työntekijäin eläkelakiin ja kunnalliseen eläkelakiin jo hyväksyttyjä muutoksia. Eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädetään kymmenen vuoden vanhentumisaika. Uusi vanhentumisaika on takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskeva viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentumisaika on myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa vaadittu ensimmäisen kerran valtiokonttorilta. Valtion eläkelakiin tehdään vähäisiä muutoksia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 13/2005 vp) laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Omaisuuden ulosmittausta ja myyntiä koskevat säännökset uudistetaan. Tavoitteena on kehittää heikossa taloudellisessa asemassa olevien velallisten vähimmäissuojaa, parantaa yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä ulosotossa sekä kehittää vaihtoehtoja pakkohuutokaupalle. Esitys on ulosottolain kokonaisuudistuksen niin sanottu kolmas vaihe. Uudet säännökset voisivat tulla voimaan vuoden 2007 alusta. Pienituloisten ulosmittausta hieman lievennettäisiin, suurituloisten ulosmittaus tiukemmaksi Velalliselle on palkan ja muun toistuvaistulon ulosotossa jätettävä tietty suojaosuus omaan ja perheensä elatukseen. Suojaosuuden lisäksi velalliselle on jätettävä neljäsosa suojaosuuden ylittävästä nettopalkan osasta. Kun nettopalkka ylittää tietyn tulorajan, ulosmitataan koko nettopalkasta yksi kolmasosa ja velalliselle jää kaksi kolmasosaa nettopalkasta. Ulosmittauksen määrä on siten suhteellisen suuri silloin, kun velallisen tulot ovat pienet, mutta suhteellisen pieni silloin, kun velallisella on suuret tulot. Hyvinkin suurista nettotuloista ulosmitataan nykyisin vain kolmasosa. Ulosoton 15 vuoden määräaikaisuus koskee kuitenkin myös näitä velallisia. Esityksen mukaan suojaosuutta korotettaisiin elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti niin, että suojaosuus nousisi 540 eurosta 570 euroon kuukaudessa velallisella, jolla ei ole elätettäviä perheenjäseniä. Jos hänelle on kaksi huollettavaa, suojaosuus nousisi 933 eurosta 990 euroon. Säännönmukainen ulosmittauksen määrä olisi jatkossakin nykyiseen tapaan kolmasosa nettotulosta. Pienituloisten velallisten suojaa parannettaisiin kuitenkin jonkin verran niin, että säännönmukaista lievempää ulosmittausta sovellettaisiin nykyistä laajemmin. Lievemmän ulosmittauksen raja nousisi nykyisestä 972 euron nettokuukausitulosta euroon velallisella, jolla ei ole elätettäviä perheenjäseniä. Toisin kuin nykyisin suojaosuudessa otettaisiin jatkossa huomioon myös velallisen elatuksen varassa oleva avopuoliso. Suurituloiselle jätettävää määrää pienennettäisiin eli suurissa tuloluokissa otettaisiin käyttöön progressiivinen ulosmittauksen laskemistapa. Sen mukaan ulosmittauksen määrä nousisi yhdestä kolmasosasta aina puoleen nettopalkasta. Tätä ulosmittauksen tiukennusta ryhdyttäisiin kuitenkin soveltamaan vasta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Tiukennus koskisi vain suurituloisia eli sellaisia velallisia, joiden nettotulo Momentti 3 Momentti 3/2005

4 2005_3lmu.fm Page 4 Wednesday, April 13, :49 AM on neljä kertaa suojaosuuden määrä. Esimerkiksi yksin elävän velallisen osalta ankarampaa ulosmittausta ryhdyttäisiin soveltamaan vasta, kun nettotulo ylittää euroa kuukaudessa. Perheellisellä raja olisi huomattavasti isompi. Vapaakuukausia nykyistä automaattisemmin Niin sanottua vapaakuukausijärjestelmää selkeytettäisiin. Vuoden jatkuneen palkan ulosmittauksen jälkeen pienituloisella velallisella on nykyisin oikeus saada ulosoton keskeytys 1-3 kuukaudeksi vuodessa. Ulosottomies voi myöntää vapaakuukausia myös korkeiden välttämättömien elinkustannusten tai muun erityisen syyn perusteella. Esityksen mukaan pienituloinen velallinen saisi jatkossa automaattisesti vuosittain kaksi vapaakuukautta. Muutoin velallisella olisi oikeus nykyiseen tapaan yhdestä kolmeen vapaakuukauteen. Vapaakuukausien yhtenä perusteena laissa mainittaisiin myös korkeat asumiskustannukset. Velallisen aseman helpottamiseksi ehdotetaan myös, että pitkään työttömänä olleen velallisen työllistyessä ulosmittausta voitaisiin lykätä enintään neljä kuukautta. Edellytyksenä olisi, ettei velkojan maksunsaanti olennaisesti vaarannu. Ulosottomaksuihin helpotuksia Nykyisin ulosottomaksut kohdistuvat ankarana etenkin pienituloisimpiin tulonsaajiin. Velallisen maksettavaksi kuuluva taulukkomaksu peritään jokaisesta kertyneestä maksuerästä. Näin ulosottomaksujen suhteellinen osuus nousee sitä korkeammaksi, mitä pienemmissä erissä suoritus kertyy. Esityksen mukaan sen jälkeen, kun ulosmittaus on kestänyt kolme vuotta ja velallinen sinä aikana on suorittanut määrätyn määrän taulukkomaksuja, taulukkomaksujen perintä lakkaisi. Koska maksujen määrä suhteessa kertymään saattaa nousta suhteettoman korkeaksi lyhytkestoisessakin ulosmittauksessa, ulosottomies voisi myös tällaisessa tilanteessa myöntää maksuvapauden tai -helpotuksen. Nykyiseen tapaan maksuvapautus voitaisiin myöntää myös muissa kohtuuttomissa tilanteissa. Yritystoiminnan jatkamiselle nykyistä parempi suoja Elinkeinonharjoittajan urakkasopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella saamasta elinkeinotulosta on nykyisin jätettävä ulosmittaamatta yleensä viisikuudesosaa. Rajoitus koskee vain luonnollista henkilöä. Jos velallinen harjoittaa maatilataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa pienyhtiömuodossa, yhtiön saama tulo voidaan ulosmitata kokonaan. Esityksen mukaan elinkeinotulon suoja laajennettaisiin koskemaan kaikenlaista yksityisen elinkeinonharjoittajan saamaa tuloa. Ulosmittauksen määrää saataisiin rajoittaa, jos se mahdollistaa toiminnan jatkamisen eikä vaaranna velkojan etua. Sama mahdollisuus laajennettaisiin koskemaan myös yhtiöitä ja muita yhteisöjä, jos yrityksen toiminta voi siten jatkua eikä lievennys ole olennaisesti velkojan edun vastainen. Myös yhteisomistuksessa oleva omaisuus voitaisiin ulosmitata Ulosotto on nykyisellään varsin tehotonta silloin, kun velallinen omistaa määräosan jostakin omaisuudesta tai kun hän on kuolinpesän osakas. Puutteena on, ettei yhteisomistussuhdetta voida purkaa ulosottomenettelyssä. Velallisen osuus joudutaan myymään sellaisenaan, jolloin myyntitulos jää yleensä huonoksi. Esityksen mukaan ulosottomies voisi ulosmitata ja myydä koko yhteisomistusesineen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Edellytyksenä olisi muun muassa, ettei ulosmittaus ole selvässä epäsuhteessa siitä aiheutuvaan haittaan nähden. Toiselle yhteisomistajalle varattaisiin aina ensin tilaisuus ostaa velallisen osuus. Vakituinen asunto voitaisiin vastoin yhteisomistajan suostumusta myydä vain tuomioistuimen päätöksellä. Kirjattu hallinnanjakosopimus estää paritalon ja muun kiinteistön myynnin. Myynnistä tullut kertymä jaettaisiin yhteisomistajille määräosuuksien suhteessa, ja kulut maksettaisiin velallisen osuudesta. Myös nykyään yhteisomistus voidaan saada puretuksi vastoin yhteisomistajan tahtoa tuomioistuimessa. Kuolinpesän osuuden ulosmittauksessa nykyiset säännökset edellyttävät velkojan omaa aktiivisuutta. Ehdotuksen mukaan ulosottomies huolehtisi siitä, että pesä tulee selvitetyksi ja perintö jaetuksi. Vapaa myynti vaihtoehdoksi huutokaupalle Ulosmitatun omaisuuden myyntitapana on nykyisin julkinen huutokauppa eli pakkohuutokauppa. Esityksen mukaan ulosottomies voisi pakkohuutokaupan sijasta myydä ulosmitatun esineen myös vapaasti. Ulosottomiehen tulisi valita myyntimuodoista se, joka kulloinkin tuottaa parhaan tuloksen. Pääsääntö kuitenkin olisi, että ulosmitattu omaisuus myydään julkisella huutokaupalla. Vapaa myynti voitaisiin toteuttaa tilanteen mukaan joustavalla tavalla esimerkiksi niin, että ulosottomies hankkii itse tarjouksia, kiinteistönvälittäjän avulla tai että asianosaiset itse toimivat. Vapaa myynti edellyttäisi yleensä velallisen ja velkojien suostumusta. Nykyinen säännös hyväksyttävästä vähimmäishinnasta koskee vain kiinteistöä sekä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Suoja alihintaan myyntiä vastaan ulotettaisiin kaikenlaiseen arvokkaaseen omaisuuteen. Lisäksi uusilla säännöksillä selkeytettäisiin ja parannettaisiin ostajan oikeusturvaa. Vaihtoehtoiset perintäkeinot lakiin Jo nyt varsin laajalti käytössä olevista ulosmittaukselle vaihtoehtoisista perintäkeinoista, kuten maksuajan myöntämisestä ja maksusuunnitelmasta, otettaisiin lakiin nimenomaiset säännökset. Tällöin velallinen voi suorittaa omatoimisesti hakijan saatavan ulosottoon. Säännöksiä sovellettaisiin myös yhtiömuodossa toimiviin velallisiin. Esitys (HE 15/2005 vp) laeiksi alkolukolla valvotun ajooikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta. Määräaikainen laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta säädetään. Alkolukolla tarkoitetaan laitetta, joka kuljettajan hengitysilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden perusteella estää ajoneuvon käynnistymisen. Rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistyneelle henkilölle määrätään ehdollinen ajokielto yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan, jos hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on koetusajan alkolukko. Koetusajan pituudeksi ehdotetaan yhtä vuotta. Valvotun ajo-oikeuden määrääminen edellyttää rattijuopumuksesta epäillyn pyyntöä ja valvotta- 4

5 2005_3lmu.fm Page 5 Wednesday, April 13, :49 AM va vastaa valvotusta ajo-oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksista. Valvottavan on myös suoritettava päihderiippuvuuden arviointiohjelma ja koetusajan loppuun kestävä jatkoseuranta. Tieliikennelakiin tehdään valvotun ajooikeuden kokeilemisesta aiheutuvat muutokset. Lait on tarkoitettu voimaan Ne olisivat voimassa saakka. Esitys (HE 16/2005 vp) laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa. Automaattisessa liikennevalvonnassa paljastuneiden liikennerikkomusten käsittelyä aiotaan yksinkertaistaa. Rikesakkomääräys voitaisiin lähettää suoraan ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Tavoitteena on, että rikesakko voitaisiin jatkossa määrätä nykyistä joustavammin ja nopeammin. Uudistus loisi nykyistä paremmat edellytykset automaattisen liikennevalvonnan laajentamiselle ja sitä kautta parantaisi turvallisuutta tieliikenteessä ja vähentäisi liikenneonnettomuuksia. Nopeutettu menettely säästäisi lisäksi poliisin työtä. Nykyjärjestelmässä poliisi joutuu esitutkinnassa selvittämään ajoneuvon kuljettajan esim. kuulemalla sen haltijaa tai omistajaa. Jatkossa esitutkintaa ei tarvittaisi, jollei ajoneuvon haltija vastusta hänelle lähetettyä rikesakkomääräystä. Rikesakko määrätään, jos nopeusrajoitus ylitetään enintään 20 kilometrillä tunnissa. Sitä suuremmissa ylityksissä uutta järjestelmää ei sovellettaisi. Rikesakko on suuruudeltaan 70, 85, 100 tai 115 euroa riippuen alueen suurimmasta sallitusta nopeudesta sekä nopeuden ylityksen suuruudesta. Yksinkertaistettua menettelyä sovellettaisiin myös automaattisessa liikennevalvonnassa havaittuun liikennemerkkien vastaiseen ajoon linja-autotai raitiovaunukaistalla. Ajoneuvon haltijalla kuukausi aikaa vastustaa rikesakkoa Ehdotuksen mukaan rikesakko lähetettäisiin ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle tavallisella kirjeellä. Nykyisin rikesakkomääräys on annettava tiedoksi todisteellisesti. Vastaanottajalla olisi kuukausi aikaa maksaa rikesakko tai vastustaa sitä. Jos vastaanottaja ei vastustaisi rikesakkoa, se jäisi voimaan ja olisi perittävissä häneltä tarvittaessa ulosottoteitse. Vastustamistapauksessa poliisi selvittäisi suppealla esitutkinnalla ajoneuvon kuljettajan, jolle rikesakko määrättäisiin. Jos rikesakkomääräyksen saanut ei ole voinut määräajassa vastustaa rikesakkoa, hän voisi yhdeksän kuukauden kuluessa hakea määräajan palauttamista ja saada asia käsitellyksi niin, että kuljettaja selvitetään esitutkinnassa. Poliisin tulisi lähettää rikesakkomääräys postin välityksellä viimeistään kahden viikon kuluessa rikkomuspäivästä. Ajokielto voitaisiin määrätä myös uudella menettelyllä rikesakon saaneelle henkilölle. Rekisteriin merkittävä myös yrityksen auton kuljettaja Rikesakko voidaan määrätä vain luonnolliselle henkilölle. Jos auton omistaja tai haltija on pelkästään oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö, ajoneuvoliikennerekisteriin olisi ilmoitettava auton käyttövastaava. Käyttövastaava olisi auton pääasiallinen kuljettaja tai henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajista. Jatkossa sakkomääräys voitaisiin lähettää auton käyttövastaavalle. Voimassaoleviin ajoneuvon haltijaa koskeviin rekisteröintisäännöksiin ei puututtaisi. Siten auton kuljettaja tulisi ilmoittaa käyttövastaavaksi vain silloin, jos häntä ei voida ilmoittaa haltijaksi. Jos auton pääasiallista kuljettajaa ei voida nimetä, käyttövastaavaksi tulisi ilmoittaa henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajista. Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmien teknisistä syistä johtuen rekisteröintisäännösten muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan vasta vuoden 2008 alussa. Uusista säännöksistä ei voimaantulovaiheessa aiheutuisi yrityksille ylimääräisiä kustannuksia. Esitys (HE 17/2005 vp) laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan uudistus Suomessa. Uudistuksen päälinjoista on säädetty vuonna 2003 annetussa EY:n neuvoston asetuksessa sekä kahdessa vuonna 2004 annetussa komission asetuksessa. Uudistuksen päälinja on muuttaa tukijärjestelmää siten, että valtaosa yhteisön maksamasta maataloustuesta ei määräydy tuotantomäärien mukaisesti. Laissa säädetään asioista, jotka uudistuksessa on jätetty jäsenvaltioiden ratkaistaviksi ja jotka kuuluvat Suomessa lain tasolla säädettäviksi. Näitä ovat muun muassa ns. tukimallin valinta, järjestelmän käyttöönottovuosi ja osittain se, mitkä tuet ovat edelleen tuotantoon sidottuja. Lisäksi monien yksityiskohtien osalta annetaan valtioneuvostolle valtuus tarkempien säännösten antamiseen. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2006 alusta lukien. Esitys (HE 19/2005 vp) laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vakuutuslaitosten mahdollisuutta sijoittaa vastuuvelkansa katteena olevia varoja muihin OECD:n jäsenvaltioihin kuin Euroopan talousalueeseen kuuluviin valtioihin lisätään. Vakuutuslaitokset voivat sijoittaa nykyisen viiden prosentin sijasta enintään kymmenen prosenttia vakuutusteknisen vastuuvelkansa bruttomäärästä tietyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla, jotka sijaitsevat muissa OECD:n jäsenvaltioissa. Lisäksi perustuslain sääntelystä johtuen kutakin vakuutuslaitosta koskevissa laeissa säädetään Vakuutusvalvontaviraston valtuuksista antaa määräyksiä eräistä vastuuvelan katetta koskevista seikoista. Valtuussäännökset ovat nykyisin vastuuvelan katetta koskevissa asetuksissa. Esitys (HE 20/2005 vp) laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 :n muuttamisesta. Julkisuuslakiin otetaan nykyistä tarkemmat säännökset asiakirjakopioista perittävien maksujen määräytymisestä kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti ja kuntalakiin lisätään viittaus näihin säännöksiin. Asetuksenantovaltuuksia täsmennetään siten, että sääntelyn nojalla voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokasta tietohallintoa sekä kehittää tietoturvallisuutta. Julkisuuslain mukaan yleinen salassapitoaika on henkilötietoja lukuun ottamatta 25 vuotta. Aika on osoittautunut liian lyhyeksi silloin, kun kysymys on esimer- Momentti 5 Momentti 3/2005

6 2005_3lmu.fm Page 6 Wednesday, April 13, :49 AM kiksi sotilaskäytössä olevista yli 25 vuotta käytössä olevista kiinteistöjä koskevista tiedoista. Salassapitoajan määrittelyssä otetaan huomioon rakennusten todellinen käyttöikä. Vaitiolovelvollisuus laajenee myös sellaisiin hallinnon ulkopuolisiin henkilöihin, jotka saavat salassapitosäännösten harkintarajojen puitteissa ja painavan yleisen edun vuoksi tietoja, jotka muutoin ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslakiin otetaan lisäksi säännös, joka oikeuttaa kunnan siirtämään asiakirjapyynnön käsittely- ja ratkaisuvallan viranhaltijoille. Esitys (HE 21/2005 vp) laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Asunnon ostajan asema aiotaan turvata laajentamalla ja täsmentämällä asuntokauppalain vakuusjärjestelmiä. Uuden asuntoyhteisön perustajaosakkaan, käytännössä asunnot rakentavan rakennusliikkeen, tulisi esityksen mukaan asettaa vakuus rakennusvirheiden varalta myös silloin, kun asunnot myydään vasta niiden valmistuttua. Tämä vakuus korvaa rakennusvirheistä aiheutuneet vahingot, jos rakennusliike konkurssin tai toimintansa lopettamisen takia ei enää itse kykene niistä vastaamaan. Nykyisin tämä kymmenen vuotta kattava ns. suorituskyvyttömyysvakuus on asetettava vain silloin, kun asuntoja tarjotaan kuluttajille rakentamisvaiheen aikana. Uuden asunnon ostajien turva voi siten merkittävästi vaihdella riippuen siitä, ostetaanko asunto rakenteilla olevasta vai jo valmistuneesta rakennuksesta. Vakuusvelvoitteen noudattamista valvoisi kuluttaja-asiamies. Suorituskyvyttömyysvakuuden lisäksi perustajaosakkaan on nykyisinkin asetettava asunto-osakeyhtiön ja ostajien asemaa rakentamisvaiheessa turvaava vakuus. Nyt tämä vakuusvaatimus laajennettaisiin koskemaan myös asunto-osuuskuntia. Rakentamisvaiheen vakuuksin turvattaisiin myös ns. osaomistusasuntojen ostajia. Jatkossa lisärakentamisessa, kuten rakennettaessa asuntoja ullakkotiloihin, olisi asetettava samanlaiset vakuudet kuin uudisrakentamisessakin. Suorituskyvyttömyysvakuus vaadittaisiin kuitenkin vain, jos hankkeen toteuttaa muu kuin se yhtiö, johon asuntoja rakennetaan lisää. Uudet säännökset suorituskyvyttömyysvakuudesta koskevat vasta lain voimaantulon jälkeen aloitettavia rakennushankkeita. Vakuuksien käyttöönottoa ja vapautumista yksinkertaistettaisiin Asunnon ostajien ja asuntoyhteisön mahdollisuutta vaatia vakuuden käyttöönottoa yksinkertaistettaisiin. Nykyisin vakuuden saaminen käyttöön on muissa kuin konkurssitapauksissa ollut hankalaa. Asia on pitänyt viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos suorituskykyinen rakennusliike jättää velvoitteitaan täyttämättä. Jatkossa vaatimuksen vakuuden käyttöönottamisesta voisi käsitellä kuluttajavalituslautakunta. Tähän asti kuluttajavalituslautakunta on voinut päättää vain vakuuden vapauttamisesta, mutta ei sen käyttöönotosta. Perustajaosakkaille ongelmia on puolestaan aiheuttanut se, että ostajat ovat saattaneet olla suostumatta vakuuden vapauttamiseen vain varmuuden vuoksi. Nyt esitetään, että vakuus vapautuisi automaattisesti ilman ostajan suostumusta vuoden kuluttua siitä, kun vuositarkastus on pidetty asuntoyhteisön kaikissa rakennuksissa. Ostaja voisi kuitenkin estää vakuuden vapautumisen viemällä asian kuluttajavalituslautakunnan tai tuomioistuimen tutkittavaksi. Asuntoyhteisölle puhevalta, jos virhe rakennuksen rakenteissa tai yhteisön yhteisissä tiloissa Uutta asuntoa koskevia virhesäännöksiä ehdotetaan selvennettäväksi niissä tapauksissa, joissa virhe ilmenee sellaisissa kiinteistön osissa, jotka kuuluvat asuntoyhteisön kunnossapitovastuulle. Lähtökohtana on, että oikeus vedota tällaiseen virheeseen olisi vain asuntoyhteisöllä. Asuntoyhteisö voisi vaatia virheen oikaisua ja vahingonkorvausta, mutta ei kaupan purkua tai hinnanalennusta. Lisäksi ehdotetaan, että kuluttajavalituslautakunta voisi käsitellä tällaisiin virheisiin liittyvät asiat asuntoyhteisön hakemuksesta. Nykyisin lautakunta käsittelee vastaavia asioita vain yksittäisten ostajien hakemuksesta. Asunnon ostajan tulisi ilmoittaa kohtuullisessa ajassa paitsi asunnossa ilmenneestä virheestä myös siihen perustuvista vaatimuksistaan. Muutos koskisi sekä uusien että käytettyjen asuntojen kauppaa. Uuden asunnon vuositarkastuksessa riittäisi kuitenkin edelleen pelkän virheen ilmoittaminen. Uusia säännöksiä varausmaksuista ja sopimussakoista Asuntojen tuottajat markkinoivat suunnitteilla olevia asuntoja usein ennakolta selvittääkseen asuntojen kysyntää, ja asunnosta kiinnostunut voi tällöin varata asunnon maksamalla varausmaksun. Jos kauppa toteutuu, tällainen ennakkomarkkinoinnin yhteydessä suoritettu varausmaksu olisi esityksen mukaan laskettava kokonaisuudessaan osaksi kauppahintaa. Jos kauppaa ei synny, myyjä olisi aina velvollinen palauttamaan varausmaksun kokonaisuudessaan varaajalle. Käsirahan sijasta asunnosta ostotarjouksen tekevä sitoutuu yhä useammin nykyisin suorittamaan tarjouksensa vakuudeksi sopimussakon siltä varalta, että hän vetäytyy kaupasta. Tällaisella vakiokorvausehdolla olisi esityksen mukaan samanlainen merkitys kuin käsirahalla nykyisin. Esitys (HE 22/2005 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että vähäisen laskun enimmäismäärä alennetaan eurosta 250 euroon. Vähäisten laskujen osalta voidaan soveltaa kevennettyjä laskun sisältövaatimuksia. Arvonlisäverolakia muutetaan lisäksi siten, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten myymien sähköisten palvelujen arvonlisäverotukseen sovellettavaan erityisjärjestelmään tehdään pieni tarkistus. Verovelvollinen ei enää voi oikaista liikaa ilmoittamaansa Suomeen tilitettävää veroa vähentämällä se kalenterivuoden seuraavilta verokausilta Suomeen suoritettavasta verosta, vaan liikaa maksettu määrä palautetaan hakemuksen perusteella. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 23/2005 vp) laiksi tuloverolain 85 :n muuttamisesta. Euroopan talousalueella toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto vapautetaan kotimaisista arpajaisista saatujen voittojen tapaan tuloverotuksesta. Lain 6

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan nykyinen oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti korvattavaksi

Lisätiedot

Laki. ulosottolain muuttamisesta

Laki. ulosottolain muuttamisesta 41 Lakiehdotukset 1. Laki ulosottolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 1 luvun 5 :n 1 ja 5-8 kohta, 4, 5 ja 6 luku, 8 luvun

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

1.1 Lakiehdotuksen valmistelu sekä lausunnonantajat ja lausunnot

1.1 Lakiehdotuksen valmistelu sekä lausunnonantajat ja lausunnot SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1 Johdanto...2 1.1 Lakiehdotuksen valmistelu sekä lausunnonantajat ja lausunnot...2 1.2 Yleisarviot ehdotuksesta...4 2 Määritelmäsäännökset (4 luvun 1-4 )...8 3 Maksukehotus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Henna-Leena Lehtinen. Kiinteistön realisointi ulosotossa

Henna-Leena Lehtinen. Kiinteistön realisointi ulosotossa Henna-Leena Lehtinen Kiinteistön realisointi ulosotossa Liiketalous ja matkailu 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henna-Leena Lehtinen Opinnäytetyön nimi Kiinteistön

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot