TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Heikki Mäntylä piti hartauden. Kirkkoneuvoston lausunnot ja ehdotukset 64 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Merkittiin. 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 66 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 43 varsinaista jäsentä ja 14 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 67 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hollmén ja Göran Wikstedt. 68 PANSION SEURAKUNTATALON MERKITSEMINEN TASEESEEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Valmet Oyj, nykyisin Metso Oyj, tekivät sopimuksen, jonka perusteella vanhan Pansion seurakuntatalon vuokralla ollut maa-alue, määräala Turun kaupungin Pansion kaupunginosan 38 korttelin tontista nro 6, sekä vieressä sijainnut asuinkerrostalo, ns. Insinööritalo, tulevat seurakuntayhtymän omistukseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä maksoi tositenumerolla kauppahinnasta mk ( ,85 eur). Sopimuksen mukaan loppuosa mk kauppahinnasta erääntyisi maksettavaksi, kun myydylle alueelle saadaan laaditun asemakaavamuutosluonnoksen mukainen asuinrakennusalueeksi vahvistettu asemakaava sekä luonnoksen mukainen rakennusoikeus, yhteensä krs-m², josta lisärakennusoikeutta 950 krs-m². Sopimusta laadittaessa oli ajatuksena, että vuonna 1991 laadittua asemakaavamuutosta vietäisiin pikaisesti eteenpäin. Näin ei ole tapahtunut eikä kaavan muuttaminen ole vieläkään ajankohtainen. Loppukauppahinta mk ( eur) on ollut maksamattomana yli 15 vuotta.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuuston kokouksessa päätettiin Metso Oyj:n esityksen pohjalta, että loppuosa kauppahinnasta kuitataan maksetuksi, kun seurakuntayhtymä maksaa kauppasummasta puoliosuuden euroa. Vuonna 1998 seurakuntatalouksissa oli vielä käytössä vanha kirjanpitojärjestelmä, jossa investoinnit maksettiin menoina pääluokasta 7 Pääomatalous. Tositenumerolla / 1998 maksettu mk:n kauppahinta käsiteltiin kirjanpidossa siten, että maa-alueen osuudeksi merkittiin mk ( ,89 eur) ja rakennuksen eli Insinööritalon osuudeksi mk ( ,96 eur). Insinööritalo merkittiin vuoden 1998 tilinpäätöksessä kuitenkin taseeseen mk:n ( ,80 eur) arvoisena eikä pääomatalouden pääluokassa kirjanpitoon merkittynä markkana. Vastakirjauksena oli Peruspääoman lisäys. Laskentatoimen uudistuksen yhteydessä keskuskirjanpidon käyttöomaisuudelle vahvistettiin tasearvot. Alkuarvostus tehtiin arvostamalla omaisuus taseeseen hankintahintaan perustuen niin, että tasearvo kertoi poistamattoman hankintamenon määrän. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kirkkovaltuusto vahvisti käyttöomaisuuden alkuarvostukset ja poistosuunnitelmat Insinööritalon arvoksi vahvistettiin mk ( ,80 eur). Loppukauppahinnan maksamisen yhteydessä kaupan kohde maa-alueen osalta tulee merkitä taseeseen hankinta-arvostaan. Maa-alueista ei tehdä poistoja, joten taseeseen merkittäväksi tuleva hankinta-arvo kokonaisuudessaan muodostuu vuonna 1998 maksetun kauppahinnan maa-alueeseen kohdistuvasta osuudesta sekä kirkkoneuvoston päätöksellä maksettavaksi tulevasta loppukauppahinnasta. Kaupan kohde on määräala M501, jota ei ole merkitty taseeseen miltään osin. Kun suoritetusta mk:n kauppahinnasta mk käsiteltiin Insinööritalon hintana, jäi maa-alueen osuudeksi mk eli ,05 euroa. Kun tämä osuus maa-alueen kauppahinnasta merkitään taseeseen, vastakirjauksena on Peruspääoman lisäys. Peruspääoman muutokset tehdään kirkkovaltuuston päätöksellä. Kirkkovaltuusto päättää, että Valmet Oyj:lle, nykyisin Metso Oyj, maksettu kauppahinnan osa ,05 euroa Pansion kaupunginosan 38 tontista nro 6 lohkotusta määräalasta merkitään taseeseen Maa- ja vesialueiden tiliryhmään hyödykkeenä nro M501 ja että vastakirjauksena on Peruspääoman lisäys. Esityksen mukaan.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN HEIKKI KNUUTIN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Kirkkoneuvoston esitys Luokanopettaja Heikki Kuuti valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Henrikinseurakunnan edustajana. Heikki Knuuti on ilmoittanut muuttavansa pois Turusta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Henrikinseurakunnan edustajana valittuna jäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää, että luokanopettaja Heikki Knuutin luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Henrikinseurakuntaa edustavana jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Esityksen mukaan. 70 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN EINI MUURISEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Kirkkoneuvoston esitys Opiskelija Eini Muurinen valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Tuomioseurakunnan edustajana. Eini Muurinen on ilmoittanut ilmoittanut muuttaneensa pois Turusta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää, että opiskelija Eini Muurisen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi (KJ 7 luku 2:1). Esityksen mukaan.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto VUODEN 2014 VIRKAPAKETTI I. Yleistilanne Seurakuntayhtymä on vuoden 2013 aikana joutunut nopeasti sopeuttamaan menotalouttaan, koska alkuperäisessä joulukuussa 2012 vahvistetussa talousarviossa verotulojen määrä oli ennakoitu liian korkeana. Keväällä laadittu lisätalousarvio alensi merkittävästi menoja, joista kuitenkin osa oli vain korjauskustannusten siirtoja. On ennakoitavissa, että vaikka merkkejä talouskehityksen käänteestä on olemassa, seurakuntayhtymä joutuu sopeutumaan vähenevään palkatun työvoiman käyttöön, tällä vuosituhannella vilkastuneen kirkosta eroamisen aiheuttamien tulonvähennysten kompensoimiseksi. Palkkaus- ja kiinteistökustannukset ovat yhteensä noin 4/5 seurakuntayhtymän menoista. Palkkakulujen nousu on viime vuosien matalienkin palkankorostusten aikana ylittänyt verotulojen kehityksen. Vuodesta 2008 alkaen tapahtunut verotulojen erityisen epäedullinen kehitys on todennäköisesti poikkeusilmiö, mutta joka tapauksessa palkkakustannukset sekä odotettavissa oleva eläkemenojen kasvu ovat avainasemassa talouden pitkän aikavälin tasapainotuksessa. Kiinteistökulujen muuta kustannusnousua nopeampi nousuvauhti johtuu monista seikoista, joihin vastaaminen edellyttäisi merkittävää kiinteistökannan vähentämistä ja kiinteistöihin liittyvän palvelutason alentamista. Pääosin kiinteistöjen korjausvelvoitteita kuvaava poistojen määrä on vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa euroa. Vuosikymmenen kuluessa tapahtunut poistojen lisääntyminen noin miljoonalla eurolla vastaa jopa 25 ammattikorkeakoulutasoisen työntekijän palkkauskustannuksia. Samana aikana tapahtunut kiinteistöjen hoitomenojen kasvu on nostanut kiinteistöjen kulut euroon. Tämä on noin 33 % kaikista toimintamenoista. Verotulojen nousu kymmenvuotiskaudella tulee olemaan ainoastaan 16 prosenttia. Mittavista kiinteistöinvestoinneista johtuva kiinteistökulujen kasvu kymmenvuotiskaudella on ollut lähes 32 prosenttia. Henkilöstön määrä on pysytellyt noin 520:ssä, missä lisäys vastaa Piikkiön seurakunnan vaikutusta. On nähtävissä, että joudumme samanaikaisesti sopeuttamaan kiinteistökantaamme ja miettimään määrältään alenevan henkilöstön käytön painopisteitä. Toimintamme hahmottaminen korostetusti erillisistä toimintayksiköistä koostuvaksi organisaatioksi saattaa johtaa henkilöstön osaamisen tehottomaan käyttöön. Vuosikatteen tulisi mahdollisimman pian olla vähintään poistojen suuruinen, jotta emme joutuisi tekemään toiminnallisia ratkaisuja kassakirstun vaan toiminnan todellisten tarpeiden ehdoilla. Virkapaketti on seurakuntayhtymän henkilöstöresurssin määrittelyn kannalta keskeinen esitys, jossa pyritään ennakoimaan seuraavan vuoden ja pidemmänkin vuoden uusia resurssitarpeita. Talousarvion henkilöstöliitteen laatimiskäytäntöä on muutettu siten, että auki olevalle viralle ei enää kirjata talousarvioon

6 Yhteinen kirkkovaltuusto kustannuksia, mikäli virkaa ei aiota täyttää talousarviovuoden aikana. Näin talousarvion havainnollisuus paranee. Ensi vuoden virkapaketti ei sisällä lainkaan kuluja lisääviä virkaehdotuksia, ainoastaan virkojen lopettamisehdotuksia. II Virkoja koskevat esitykset Vuodelle 2014 virkojen lakkauttamista koskevia esityksiä on hallintojohtajalle tullut seuraavasti: KESKUSREKISTERI Toimistosihteerin (vaativuusryhmä 402/20) viran lakkauttaminen Virka on ollut avoinna lähtien. MARTINSEURAKUNTA Seurakuntapastorin viran lakkauttaminen Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt seuraavasti: Pastori Sasa Lehtisen lähdettyä seurakuntapastorin (IV) virasta lukien kyseinen virka jätettiin seurakuntaneuvoston päätöksellä täyttämättä. Syynä viran täyttämättä jättämiseen oli tarve saada aikaan yhteisen kirkkovaltuuston edellyttämät määrärahasäästöt. on saatettu myös tuomiokapitulille tiedoksi. Tuomiokapituli on ilmoittanut, ettei se täytä seurakuntapastorin (IV) virkaa ennen kuin Perusteena kapitulin päätökselle on se, että olemassa olevat virat tulee pääsääntöisesti täyttää, ellei niitä lakkauteta. Vaikka vuoden 2014 osalta ei ole vielä saatu talousarvion laadintaohjeita, on jo nyt selvää, ettei seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne ainakaan parane, todennäköisesti päinvastoin. Koska Martinseurakunnalla on jäsenmääräänsä nähden, ilman kyseistäkin virkaa, riittävästi pappistyövoimaa, on perusteltua tässä vaiheessa esittää kyseinen virka lakkautettavaksi. On kuitenkin samalla huomattava, että erityisesti mikäli työntekijäresurssit kokonaisuudessaan tulevaisuudessa vähenevät, se tulee merkitsemään sitä, ettei seurakunnallista toimintaa voida pitää nykyisellään. Johtavien työntekijöiden kanssa on parhaillaan käynnissä prosessi, jossa koetetaan löytää näkemys siitä, miten toiminta ja niukkenevat taloudelliset resurssit suhteutetaan keskenään. Virkojen lakkauttamiset käsitellään seurakuntayhtymän virkapaketin yhteydessä syksyllä, joten käytännössä virka voidaan lakkauttaa lukien yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Tähän asti virka tulee jättää edelleen täyttämättä. Esitys Seurakuntaneuvosto

7 Yhteinen kirkkovaltuusto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lakkautettavaksi Martinseurakunnan seurakuntapastorin viran (IV) virkapaketin yhteydessä siten, että virka lakkautetaan lukien. 2. pyytää tuomiokapitulia huomioimaan tämän päätöksen, ja jättämään ko. seurakuntapastorin (IV) viran täyttämättä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Ilmoitus hallintojohtajalle, yhteiselle kirkkovaltuustolle ja tuomiokapitulille. Hyväksyttiin esityksen mukaan. HENRIKINSEURAKUNTA Seurakuntapastorin viran lakkauttaminen Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: II seurakuntapastorin virkaa viimeksi hoitaneen pastori Kirsi Perämaan virkamääräys Turun Henrikin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan päättyi Tämän jälkeen virka on ollut vakinaisesti täyttämättä. Koska II seurakuntapastorin virkaa ei viime aikoina ole pystytty täyttämään vakinaisesti ja koska on erittäin epätodennäköistä, että virkaa tulevaisuudessakaan voitaisiin täyttää, on tarkoituksenmukaista lakkauttaa Henrikinseurakunnan II seurakuntapastorin virka. Päätöksen seurakuntapastorin viran lakkauttamisesta tekee seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto. Esitys: Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Henrikinseurakunnan II seurakuntapastorin viran lakkauttamista lukien. Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto (Kirkkovaltuusto, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli) : Esityksen mukaan. KAARINAN SEURAKUNTA Määräaikaisen kansainvälisen sihteerin viran lakkauttaminen Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan antanut ohjeet vuoden 2014 talousarviota varten. Ohjeissa todetaan, että mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosesitykset tu-

8 Yhteinen kirkkovaltuusto lee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle mennessä. Määräaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran taustaa: Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Marjut Vihersaaren eläkkeelle siirtyminen ( ) toi esille ajatuksen kansainvälisen työn sihteerin viran perustamisesta Kaarinan seurakuntaan. Viran tehtäviin sisältyisi lähetyssihteerin tehtävät. Muita työnkuvaan liittyviä työtehtäviä olisivat mm. lähetyskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhtenä osana seurakunnan koulutyötä sekä rippikoulussa, yhteisvastuukeräyksen organisoiminen, maahanmuuttajatyö ja yhteydenpito kansainvälisen diakonian kenttään. Lähetys- ja pyhäkoulusihteeri Vihersaaren lapsityöhön tekemä panos korvattaisiin palkkaamalla osaaikainen lastenohjaaja yhteistyössä kasvatusasiainkeskuksen kanssa. Virka suunniteltiin alusta pitäen määräaikaiseksi, jota perusteltiin mm. sillä, että kolmen vuoden aikana saataisiin riittävästi kokemusta uuden viran tarkoituksenmukaisuudesta Kaarinan seurakunnassa sekä sen alueella ja näin kerätyillä tiedoilla voitaisiin tehdä viran suhteen jatkopäätöksiä. Kaarinan seurakuntaneuvosto esitti kokouksessaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa perustamaan Kaarinan seurakuntaan määräaikaisen ( ) päätoimisen ja kokoaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran, jonka kelpoisuutena on piispainkokouksen määrittelemä lähetyssihteerin kelpoisuus. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että 2. perustetaan Kaarinan seurakuntaan päätoiminen ja kokoaikainen kansainvälisen työn sihteerin virka määräaikaisena Kaarinan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan julistaa viran haettavaksi mennessä. Virkaan saapui määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista yksi myöhemmin peruutettiin. Kolmesta jäljelle jääneestä hakijasta vain yhdellä oli virkaan edellytetty piispainkokouksen hyväksymä lähetyssihteerin kelpoisuus. Seurakuntaneuvosto päätti ) että Kaarinan seurakunnan kansainvälisentyön sihteerin määräaikaista virkaa ei täytetä nyt lainkaan, ja 2) että viran täyttämismenettely tältä osin raukeaa. Seurakuntaneuvosto palasi asiaan , jolloin seurakuntaneuvosto 1) päätti, että vuosille perustettua määräaikaista kansainvälisentyön sihteerin virkaa ei täytetä, Päätöksen jälkeen virka on ollut täyttämättä. Lähetyssihteerin tehtäviä on hoidettu työ- ja sijaisjärjestelyin. Kansainvälisen työn sihteerin virka perustettiin määräaikaiseksi kattaen vuodet Määräajasta on jäljellä alle puolet. Aikoinaan, kun virkaa suunniteltiin, oli yhtenä tavoitteena saada kokemusta viran tarkoituksenmukaisuudesta Kaarinan seurakunnassa. Koska virka on ollut täyttämättä, on tätä kokemusta ollut mahdotonta saada. Viran perustami-

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys sen jälkeen on seurakunnille annettu rankat säästötavoitteet. Tässä tilanteessa, jossa viran määräaikaisuudesta on kulunut jo yli puolet sekä huomioiden YKN:n kokouksessaan tekemä päätös ensi vuoden talousarvion laadinnasta (3 %:n alenema tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion mukaiseen tasoon), on mietittävä viran lakkauttamista vuoden etuajassa lukien. Esitys: Seurakuntaneuvosto 1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Kaarinan seurakunnan määräaikaisen kansainvälisen työn sihteerin viran lakkauttamista vuoden etuajassa lukien ja 2) antaa vs. kirkkoherralle tehtäväksi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lähetyssihteerin tehtävien hoidon järjestämiseksi syksyksi Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto, hallintojohtaja Hannu Kallio : Esityksen mukaan. Hallintojohtaja yhtyy esityksiin. Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa seuraavat virat lukien: 1. Keskusrekisterin toimistosihteerin (402/20) virka 2. Martinseurakunnasta seurakuntapastorin virka 3. Henrikinseurakunnasta seurakuntapastorin virka 4. Kaarinan seurakunnasta määräaikaisen ( ) kansainvälisen työn sihteerin virka. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa seuraavat virat lukien: 1. Keskusrekisterin toimistosihteerin (402/20) virka 2. Martinseurakunnasta seurakuntapastorin virka 3. Henrikinseurakunnasta seurakuntapastorin virka 4. Kaarinan seurakunnasta määräaikaisen ( ) kansainvälisen työn sihteerin virka. On muutoksenhakuoikeus. 72 VUODEN 2014 KIRKOLLISEN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan ja päätös tulee lähettää verohallinnolle mennessä. Verohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnan tuloveroprosentti on ilmoitettava 0,05 prosent-

10 Yhteinen kirkkovaltuusto tiyksikön tarkkuudella. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kirkkolain kommentaarissa todetaan, että veroprosentin määrääminen ei ole matemaattinen laskutoimitus vaan seurakuntaa ja sen jäseniä koskeva talouspoliittinen ratkaisu, jota tehtäessä vaaditaan sekä varovaisuutta että taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on yksi harvoista seurakuntatalouksista, joissa kirkollisveroprosentti on 1,00. Näin on ollut vuodesta 1946 alkaen. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan esittänyt seuraavaa: Mikaelin seurakuntaneuvosto on huolissaan yhtymän seurakuntien taloudellisesta tilanteesta. Nykyinen tilanne aiheuttaa seurakuntien toiminnan alasajamisen ja työntekijöitten ylikuormittumisen. Säästötoimista päästäisiin tulevaisuudessa sillä, että siirryttäisiin Tampereen ja Oulun kaltaiseen taloudenpitoon. Esimerkiksi Oulun seurakuntayhtymän tulos vuonna 2012 oli noin 2 milj. euroa ylijäämäinen (itse asiassa 21 milj. euroa ylijäämäinen, mutta siinä oli 19 milj. euroa tuloutettu aikaisemmin kerättyä ylimääräistä eläkemaksua). Mainituissa seurakuntayhtymissä veroprosentti on 1,25. Kirkkoon kuuluu Oulussa noin 80 % ja Tampereella sama kuin Turussa. Korottamalla veroprosenttiin 1,25 ansioverotulot nousisivat Turussa 25 %. Turun tilanne on täysin erilainen kuin pääkaupunkiseudulla, jossa yhteisöverotulot ovat huomattavasti suuremmat. Lähikunnissa kirkollisveroprosentit ovat korkeammat kuin Turussa ja Kaarinassa, esim. Maskussa 1.6, Ruskossa 1.45, Liedossa 1.2 ja Naantalissa Esitys Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin tarkistamista 1.25:een vuodelle Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto olettaa esityksessään suoraviivaisesti, että veroprosentin nostaminen nostaisi kirkollisverokertymää 25 prosentilla. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin kunnallisveroprosentin nostamisen kyseessä ollessa olisi, koska kunnasta ei voi erota muuttamatta myös asuinpaikkaansa. Kirkosta sen sijaan voi. Jonna Hovi-Horkan kirjoitti kolumnissaan Turkulaisessa kirkosta pakenevasta väestä. Hän totesi eroamisen taustalla olevan sen, että kirkon toiminta ei ole kiinnostanut alun perinkään, jolloin mikä tahansa kohulausunto tai ärsyttävä toiminta kirkon taholta saa ihmisen nakuttelemaan eroilmoituksen. Juuri tällä hetkellä, yleisesti heikon talous- ja työllisyystilanteen vallitessa, veron kiristäminen varsin suurella todennäköisyydellä olisi juuri se ärsyttävä toiminta, joka johtaisi eroamista harkitsevan toteuttamaan aikeensa. Tammi

11 Yhteinen kirkkovaltuusto elokuussa 2013 seurakuntayhtymän jäsenmäärässä oli vähennystä 496 henkeä eli 0,33 %. ja vuoden lähestyessä loppuaan kirkosta eroavien määrän on tapana lisääntyä muutoinkin. Jäsenyytensä säilyttävien taloudellisen taakan nostaminen olisi väärä viesti niin kauan kun ei ole selvitetty kaikkia mahdollisuuksia seurakuntayhtymän talouden tervehdyttämiseen sekä toiminnan tehostamisen että rakenteiden uudistamisen kautta. Pohdinnassa tulee myös ottaa huomioon kunnallisveroprosentin nostoaie Turun kaupungissa ja se, että Kaarinan kaupungissakin kunnallisveroprosentin tasosta käydään vielä keskustelua. Kirkkoneuvosto asetti rakennetoimikunnan, jonka tarkoituksena on perehtyä kaikkeen yhteisillä talousarviovaroilla tehtävään toimintaan ja tehdä ehdotuksensa sellaisista rakenteellista laatua olevista muutoksista, joilla toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan kehittää. Kirkollisveroprosentin korottaminen ei ole aiheellista eikä ajankohtaista ennen kuin toimikunnan loppuraportin mukaiset toimenpide-ehdotukset on perusteellisesti puitu ja välttämättömät rakenteelliset uudistukset tehty. Omat nurkat on laitettava kuntoon ensin ja sitten vasta mentävä maksavien jäsenten kukkarolle lisärahoituspyynnöin. Toukokuussa 2013 hyväksytyn talousarviomuutoksen jälkeen vuoden 2013 kirkollisveroarvio on 24,5 milj euroa. Syyskuun lopussa kertymä on 21,8 milj euroa. Tilastollinen kertymätahti viime vuosina on ollut, että syyskuun loppuun mennessä on kertynyt noin 83 % koko vuoden kertymästä. Viimeaikaisten korkeiden eroamislukujen takia tilastoihin perustuva kertymäarviointi johtaa liian optimistisiin lukuihin. Kun vertailukohteena on vain vuosi 2012, vuoden 2013 kirkollisverokertymä olisi toteutumassa noin 24,2 milj eurona. Vaikka kirkollinen tuloveroprosentti ei vaikuta seurakuntatalouksille tilitettäviin yhteisöverotilityksiin, esitetään tässä yhteydessä myös yhteisöveron tämänhetkinen toteutuma sekä arvio vuoden 2013 kokonaistoteutumasta, koska yhteisövero osaltaan vaikuttaa seurakuntayhtymän talouden tilaan. Yhteisöveroarvio vuodelle 2013 on 3,6 milj euroa ja mennessä on jo kertynyt 4,0 milj euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteisöveroarvio tulee ylittymään runsaalla miljoonalla eurolla. Yhteensä kirkollisveron ja yhteisöveron tuotoksi vuonna 2013 on budjetoitu 28,1 milj euroa, mikä näyttää olevan saavutettavissa. Keväällä 2013 annettujen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden lähtökohtana on ollut, että kirkollisveron tuloveroprosentti on edelleen yksi. Veroprosentilla 1,00 voitaisiin odottaa vuonna 2014 kertyvän noin 23,9 milj euron kirkollisverotulo. Hallitus sopi pitämässään kehysriihessä, että yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä eli 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alussa. Valtion talousarvioesityksen mukaan yhteisöverokannan alentumisesta aiheutuva verotulon menetys seurakunnille ja kunnille kompensoidaan korottamalla niiden osuutta yhteisöveron tuotosta ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Suomen ev.lut. kirkon osuus yhteisöveron tuotosta verontilityslain (Laki 989/2012, HE 175/2012) perusteella oli 2,35 % vuonna 2013 ja vuonna 2014 se tulee olemaan 2,30 %. Käytännössä tapahtuu vain

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys 0,05 prosentin vähennys jako-osuuteen. On kuitenkin otettava huomioon epätietoisuus siitä, mikä tulee olemaan yritysten tuloskunto. Johtoryhmä esittää vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa yhteisöveron tuotoksi 5,3 milj euroa. Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,00 prosenttia vuodelle On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Mikko Nieminen esitti, että kirkollisveroprosentiksi vahvistettaisiin 1,25 Mikaelinseurakunnan jo aikaisemmin esittämän mukaisesti. Valtuutettu Timo Bly esitti, että mikäli kirkollisveroprosenttia korotetaan, tulee sitä korottaa vain vähän eroamisten välttämiseksi. Valtuutettu Matti Pennanen kannatti Niemisen ehdotusta. Valtuutetut Harri Raitis ja Eevi Raunio kannattivat pidättyväisyyttä tässä tilanteessa. Valtuutettu Harri Lukander piti palvelujen ylläpitämiseksi veroäyrin korottamista perusteltuna. Valtuutettu Seppo Sarelius piti tarpeellisena kokemusten keräämistä siitä, mihin veroprosentin korottaminen on muissa seurakuntatalouksissa johtanut, kun asiaan otetaan seuraavina vuosina kantaa. Käsittelyn päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu muutosesitys ja että on toimitettava äänestys. Ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, äänestävät jaa; mikäli ei voittaa, valtuutettu Niemisen esitys kirkollisveroprosentista hyväksytään. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 47 jaa-ääntä, 9 ei-ääntä ja 1 tyhjä. Näin kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin. Äänestysluettelo liitteenä Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,00 prosenttia vuodelle On muutoksenhakuoikeus. 73 KUPITTAAN HENRIKINPOIKIEN S/Y HENRIKA-ALUKSEN KONEREMONTIN LAINOITUS Kupittaan Henrikinpojat ovat ottaneet yhteyttä lippukunnan s/y Henrikaaluksen koneremontin lainoittamisesta. Vanha kone on tullut tiensä päähän ja uuden koneen hankinta maksaa kaikkine kuluineen noin euroa.

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Lippukunta pystyy itse suorittamaan summasta puolet. Koska perinteisen kolmikantarahoituksen käyttö (1/3 lippukunta, 1/3 yhtymä, 1/3 yhtymän lainaa) ei ole mahdollista käytössä olevien harkinnanvaraisten varojen tultua jo aiemmin sidotuiksi Lätynkääntäjien edessä olevaan aluksen vaihtoon, on Kupittaan Henrikinpoikien kanssa sovittu, että heille riittää yhtymärahoitukseen pitkäaikainen, koroton laina. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 94/ ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että seurakuntayhtymä myöntää Kupittaan Henrikinpoikien s/y Henrikan koneremonttiin euron korottoman, 10 vuoden mittaisen lainan, jolloin laina-ajaksi lasketaan vuodet Liite Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto päättää myöntää Kupittaan Henrikinpoikien s/y Henrikan koneremonttiin euron korottoman, 10 vuoden mittaisen lainan, jolloin laina-ajaksi lasketaan vuodet On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 74 TURUN JA KAARINAN N HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto. Kiinteistötoimisto ja taloustoimiston hautatoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2014 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. Esitys kuuluu seuraavasti: Liite Hinnastossa entiset hinnat ovat suluissa. Tekstimuutoksia ei esitetä ensi vuodeksi. Hautojen lunastushinnat ja kappelivuokrat nousivat tämän vuoden alusta. Niihin ei nyt esitetä korotuksia. Sen sijaan korotuksia esitetään haudan avaus- ja peittomaksuihin, tuhkausmaksuihin ja haudan kunnostusmaksuihin. Haudan avaus- ja peittomaksuja on nostettu viimeksi vuoden 2012 alusta lukien. Urakoitsija on nostanut taksojaan Mainittakoon esimerkkinä, että Helsinki perii arkkuhaudasta tänä vuonna helsinkiläisiltä 290 euroa ja ulko-

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys paikkakuntalaisilta 410 euroa ja uurnahaudasta vastaavasti 60 ja 100 euroa. Tampere perii sekä omilta että ulkopaikkakuntalaisilta 500 euron hautauspalvelumaksun, joka sisältää arkkuhaudan avaamisen, peittämisen ja kunnostuksen. Uurnahaudoista vastaava kustannus on siellä 90 euroa. Myös tuhkausmaksuja on nostettu viimeksi vuoden 2012 alusta. Helsinki perii 2013 omistaan 150 euroa ja ulkopaikkakuntalaisista 400 euroa. Tampere perii oman kunnan asukkaista 130 euroa ja vieraista 330 euroa. Haudan kunnostusmaksuja on korotettu viimeksi yli 10 vuotta sitten. Helsinki perii arkkuhaudan kunnostamisesta 140 euroa ja uurnahaudoista 60 euroa. Tampereella on edellä kerrottu hautauspalvelumaksu, joka sisältää haudan hautauksen jälkeisen kunnostuksen. Omat hintamme ovat siis korotusesitystenkin toteuduttua varsin maltillisia. Hautainhoitomaksuissa ei ole nyt korotustarvetta. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan Lautakunta päätti esittää kirkkoneuvostolle ja hautojen lunastushintojen osalta edelleen kirkkovaltuustolle hautauksiin liittyvien maksujen vahvistamista liitteen mukaisesti siten, että maksut astuvat voimaan Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa hautojen lunastushinnat liitteen mukaisesti. Hinnat astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus Käsittely Valtuutetut Mikko Nieminen ja Matti Pennanen pyysivät tarkennuksia esitykseen, jotka hallintojohtaja ja kiinteistöjohtaja antoivat. Pennanen toivoi, että jatkossa myös rintamasotilastunnuksen omaavien naisten huomioiminen hintataulukossa toteutetaan seuraavalla kerralla. Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa hautojen lunastushinnat liitteen mukaisesti. Hinnat astuvat voimaan On muutoksenhakuoikeus. 75 LISÄYS VUODEN 2013 TALOUSARVION KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINTIBUDJETTIIN Kiinteistötoimen vuoden 2013 talousarvion investointibudjetissa oli määräraha Martin seurakuntatalon peruskorjausta varten. Peruskorjaus käsittää lähinnä putkiremontin ja siitä aiheutuvat rakennustekniset työt sekä sähkökeskusten ja -johtojen uusimiset. Elokuun loppuun mennessä varoja oli käytetty ja nähtävissä on, että myönnetty määräraha ei riitä. Syyskuun loppuun mennessä oli varoja käytetty

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 Yhteinen kirkkovaltuusto 19.12.2013 143 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 19.12.2013 klo 18.00 19.50 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2014 40

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2014 40 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2014 40 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.10.2014 klo 18.00 18.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot