Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen vammaispalveluhanke"

Transkriptio

1 Loppuraportti Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä

2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS Valtakunnallinen hanke Vammaispalveluhankkeen tavoitteiden saavuttaminen Valtakunnallista yhteiskehittämistä 7 2. MIKÄ VAMMAISPALVELUISSA KEHITTYI MITÄ SAATIIN AIKAAN Selkeämpi ja tarkoituksenmukaisempi palvelukokonaisuus Yksilölliset ja käyttäjän tarpeen mukaiset vammaispalvelut Henkilöstön riittävyys ja osaamisen kehittäminen Osallisuus vammaispalveluissa Vaikutuksia ja muutosvoimia VAMMAISPALVELUHANKE 2 TOTEUTUS Rahoitus ja kustannukset Henkilöstön käyttö Palvelujen ostot Koulutukset Matkat Tiedottaminen ja viestintä Ohjaus- ja tukiryhmä VAMMAISPALVELUIDEN TULEVAISUUS 32 LÄHTEET 34 LIITTEET 35 1

3 Tiivistelmä Vuosina toteutettu Vammaispalveluiden valtakunnallinen kehittämishanke 2 oli jatkoa vuonna 2010 käynnistyneelle Vammaispalveluiden Kaste-hankkeelle. Jatkohankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, joka on 88 % hankesuunnitelman mukaisista kustannuksista. Hankkeessa oli kahdeksan osahanketta, hallinnoijana toimi Eteva kuntayhtymä. Vammaispalveluhanke on tähän mennessä ollut ainoa valtakunnallisesti toteutettu Kaste-hanke. Vammaispalveluiden valtakunnallisen kehittämishankkeen merkittävimpiä saavutuksia on, että kehittämistyö on tukenut meneillään olevaa vammaisalan rakennemuutosta. Hanke on lisännyt tietoisuutta tarvelähtöisestä ja yksilökeskeisestä palvelusuunnittelusta. Hanke on vienyt eteenpäin uudenlaista, YK:n vammaissopimukseen ja Suomen vammaispoliittiseen ohjelmaan pohjautuvaa ajattelua sekä uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja. Hankkeessa hyödynnettiin vahvasti eri alueilla tehtyä kehittämistyötä ja onnistuttiin luomaan pysyviä toimintatapoja, jotka eivät katoa hankkeen päättymisen myötä. Hankkeessa on luotu sellaisia toimintamalleja, jotka voivat toimia missä palvelurakenteissa tahansa. Hankkeessa tuotetut materiaalit ja toimintamallien kuvaukset on koottu Innokylään. Hankkeen tavoitteet olivat varsin laajat verrattuna käytettävissä olevaan resurssiin ja aikaan. Hankkeen valtakunnallisen ohjausryhmän arvion mukaan tavoitteisiin päästiin kuitenkin kohtuullisen hyvin. Hankkeen toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista on arvioitu prosessimaisena itsearviointina sekä vertaisarviointina. Tavoitearviointi tapahtui osahankkeiden tarkennettujen tavoitteiden kautta, joiden saavuttamista peilattiin valtakunnallisen hankkeen tavoitteisiin. Varsinaista vaikuttavuuden arviointia ei hankkeessa toteutettu. Palvelunkäyttäjien ja kuntien näkökulmaa arviointiin saatiin kysymällä osahankkeiden ohjausryhmiltä, mitä heidän mielestään hanke sai aikaan. Hankkeen valtakunnallisuuden merkitys kiteytyi laaja-alaisena osaamisen jakamisena ja yhteiskehittämisenä. Hankkeen laajuuden suurin haaste tuli näkyviin etenkin hankkeen 1. vaiheessa, sillä käytännön organisoituminen vei aikaa ja resurssia projektipäälliköltä, mikä hidasti varsinaista kehittämistyötä. Hanketoimijoiden arvion mukaan vauhti on parantunut loppua kohti. Loppujen lopuksi valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmä arvioi, että hanke on ylittänyt odotukset. Näin paljon ei olisi saatu aikaiseksi, jos osahankkeet olisi toteutettu erillisinä alueellisina hankkeina. Hankekokonaisuus on ollut selvästi enemmän kuin osiensa summa. 2

4 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS Valtakunnallinen hanke Valtakunnallinen vammaispalveluhanke 2, kehittämishanke , oli jatkoa vammaispalveluhankkeelle (VammaisKaste), joka oli yhdeksän osahankkeen valtakunnallinen kokonaisuus. Osahankkeista kahdeksan jatkoivat kehittämistyötä edelleen Vammaispalveluhanke 2:ssa. Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet tahot olivat Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Vaalijalan kuntayhtymä, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kainuun maakunta kuntayhtymä, Eteva kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Kårkulla samkommun (taulukko 1). Nämä tahot osallistuivat myös hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen. Hanketta hallinnoi Eteva kuntayhtymä. Vammaispalveluhanke on ollut Kaste-kehittämishankkeista ainoa, joka on organisoitu alueellisten Kastetoiminta-alueiden sijaan valtakunnallisesti. Hanke sijoittui osahankkeittensa kautta jokaisen viiden Kasteohjelman alueellisen johtoryhmän toiminta-alueelle. Valtakunnallisessa kehittämistyössä havaittiin, että vammaispalvelujen kehittämishaasteet ovat perusluonteeltaan samanlaisia koko maassa, ja että alueellisten kehittämistoimien lisäksi tärkeää oli myös laajapohjainen valtakunnallinen kehittämisyhteistyö. Ensimmäisen hankevaiheen merkittävin valtakunnallinen saavutus olikin alueellisten vammaisalan toimijoiden yhteen saattaminen, yhteisen keskustelun herättäminen ja verkostoyhteistyön rakentaminen. Yhteistyö mahdollisti mm. yhteisten näkemysten muodostamisen sekä vammaispalvelujen hyvien toimintamallien leviämisen yli maakuntarajojen valtakunnallisiksi käytännöiksi. Vammaispalveluhanke ja sen jatkohanke ( ) muodostivat loogisen jatkumon. Ensimmäisen hankkeen kokemusten perusteella tavoitteita terävöitettiin ja jatkohankkeen kehittämisen kärjet valittiin sekä alueellisten että valtakunnallisten tarpeiden mukaisesti. Ensimmäisessä hankevaiheessa kehitettyjä toimintamalleja pilotoitiin, juurrutettiin ja levitettiin jatkohankkeessa. Lisäajan saaminen oli tärkeää kehittämistyön tulosten levittämiselle ja käytäntöön viemiselle, koska vammaispalveluiden uudistamisessa prosessit ovat pitkiä. Ennen kuin uusia käytäntöjä pystytään ottamaan käyttöön, tarvitaan usein asennemuutoksia ja poisoppimista. Vammaispalveluhankkeen kehittämistyötä ohjanneet lähtökohdat olivat seuraavat: - Hanke toteutetaan yhdessä vammaisten henkilöiden ja eri sidosryhmien kanssa - Hankkeessa huomioidaan käynnissä oleva vammaislainsäädännön uudistustyö sekä KEHAStyöryhmän linjaukset - Hankepohja säilytetään laajana - Kuntanäkökulmaa vahvistetaan - Hanke pidetään tarvelähtöisenä ja eri alueiden paikalliset kehittämistarpeet huomioidaan - Hankkeessa hyödynnetään hankealueen aikaisemmissa kehittämishankkeissa syntynyttä osaamista ja kehitetään edelleen niissä käytettyjä välineitä ja menetelmiä - Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä toisten alueellisten Kaste-hankkeiden kanssa sekä sisällöllisesti että yhteisen kehittämisrakenteen luomiseksi. 3

5 Osahanke Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Vammaispalveluhanke/ Savon osahanke Toiminta-alue /maakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Alueen asukasluku Kuntia Alueen Hanke- pinta-ala henkilöstö (2 x 50 %) (20 %) Lapin osahanke Lappi Pohjois-Karjalan osahanke Pohjois-Karjala (12kk) Vammaispalveluhanke/ Kainuun osahanke Etevan osahanke Kainuu (25 %) Uusimaa Päijät-Häme Kanta-Häme Pirkanmaa (4kk) Pirkanmaan VammaisKaste hanke 2 Handikappserviceprojekt Svenskfinland , joista ruotsinkielisiä Hankehallinto 2 YHTEENSÄ (2,9) Taulukko 1. Valtakunnallisen vammaispalveluhanke 2 osahankkeiden edustama alue. 1.2 Vammaispalveluhankkeen tavoitteiden saavuttaminen Hankkeen tavoitteet Vammaispalveluhankkeen (VammaisKasteen) visiona oli lisätä vammaisten henkilöiden osallisuutta, vahvistaa lähipalveluita sekä turvata erityisosaaminen vammaispalveluissa. Hankkeen ylätavoitteet olivat: 1 Vammaispalvelut muodostavat selkeän ja tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden. Vammainen henkilö ja hänen läheisensä saavat arkeensa liittyvät peruspalvelut lähipalveluina omassa yhteisössään ja erityispalvelut toimivat peruspalvelujen vammaistyön tukena. Vammaispalvelujen saatavuus ja osaaminen on turvattu kohtuullisin kustannuksin. 2 Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti toteutetut palvelut, jotka tukevat vammaisten henkilöiden yksilöllistä elämistä ja asumista sekä edistävät heidän osallisuuttaan. 3 Vammaisalalla työskentelee riittävä ja osaava henkilöstö. Vammaispalvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Vammaistyön osaaminen ja työtavat ovat uudistettavien palvelurakenteiden ja kehitettävien palvelusisältöjen mukaista. 4

6 Vammaispalveluhankkeen alatavoitteita karsittiin jatkohanketta varten. Yhteensä alatavoitteita jäi kuusi, jotka jakautuivat seuraavasti päätavoitteiden alle: Tavoite 1: Vammaispalvelut muodostavat selkeän ja tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden. 1a. Kuntien ja muiden järjestämisvastuullisten toimijoiden vammaistyön tukeminen kehittämällä lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalveluja. 1b. Palvelutarpeen arvioinnin kokonaisprosessin kehittäminen. 1c. Sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjaon kehittäminen vaativien asiakasryhmien palveluiden varmistamiseksi. Tavoite 2: Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti toteutetut palvelut, jotka tukevat vammaisten henkilöiden yksilöllistä elämistä ja asumista sekä edistävät heidän osallisuuttaan. 2a. Palvelusuunnittelun toimintamallin käyttöönoton edistäminen. 2b. Yksilöllisten asumisratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä alueellisten asumisstrategioiden toteuttaminen. Tavoite 3: Vammaisalalla työskentelee riittävä ja osaava henkilöstö. 3a. Vammaisalan osaamisen vahvistaminen ja alan työvoiman saatavuuden edistäminen. Jokainen osahanke laati näiden valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta omat tarkennetut tavoitteensa. Useimmat osahankkeet eivät toteuttaneet kaikkia yhteisiä tavoitteita, vaan keskittyivät joihinkin kohdennettuihin tavoitteisiin alueen tarpeiden ja ensimmäisen hankevaiheen kokemusten perusteella. Taulukosta 2 käy ilmi, mihin tavoitteisiin kukin osahanke keskittyi ja miten osahankkeet ovat arvioineet onnistumistaan kunkin tavoitteen saavuttamisessa. Arvioinnin toteutus Vammaispalveluhankkeen arviointi toteutettiin prosessimaisena itse- ja vertaisarviointina. Hankkeen arviointisuunnitelma hyväksyttiin ohjausryhmässä. Kaste-ohjelmassa ollaan kiinnostuneita nimenomaan hankkeille asetettujen tavoitteiden arvioinnista (Kivipelto ym., 2012). Siten tässä arvioinnissa keskityttiin osahankkeiden tarkennettujen tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja niiden kautta valtakunnallisen hankkeen päätavoitteiden arviointiin. Kokonaishankkeen arvioinnin perustana on osahankkeiden arviointi. Kokonaishankkeen arvioinnin tavoitteena oli, että se on enemmän kuin yhteenveto osahankkeissa toteutetusta arvioinnista. Hankkeen arviointiin osallistuivat hanketiimi, valtakunnallisen hankkeen ohjaus- ja tukiryhmä sekä osahankkeiden ohjausryhmät tai vastaavat. Ohjaus- ja tukiryhmissä oli jäseninä palvelunkäyttäjiä, vammaisjärjestöjen edustajia, vammaisalan ammattilaisia ja päättäjiä. 5

7 Itse- ja vertaisarvioinnin välineitä olivat tavoitekohtainen arviointilomake, seurantakysely ja vaikutusketjukortti (liite 1). Vertaisarviointia varten jokainen osahanke laati ensin oman arvioinnin osahankkeen tuloksellisuudesta, jossa peilattiin osahankkeessa tehtyä työtä valtakunnallisen hankkeen kolmeen päätavoitteeseen. Vertaisarvioinnin lopputuotoksena laadittiin yhteinen arvio tuloksellisuudesta, joka sisältää sekä oman että vertaisen arvioinnin. Lopullista arviointiyhteenvetoa varten tuloksellisuuden arviointia täydennettiin vielä osahankkeiden ohjausryhmien arvioinneilla (liite 2). Vertaisarviointia varten osahankkeet jaettiin neljään pariin: Etevan ja Savon osahanke Eskoon ja Pirkanmaan osahanke Lapin ja Kårkullan osahanke Kainuun ja Pohjois-Karjalan osahanke Parijaon perusteina olivat yhteiset sisällölliset teemat ja/tai maantieteellinen läheisyys. Kainuun ja Pohjois-Karjalan vertaisarviointiin jouduttiin luomaan uusi järjestely hanketyöntekijän sairauspoissaolon vuoksi. Näiden osahankkeiden arviointiparina toimi hankehallinto. THL:n Näkökulmia arviointiin raportin (Kivipelto ym., 2012) mukaan Kaste-ohjelman hankkeissa arviointi on tiivistetysti sitä, että kehitetyt uudet toimintamallit dokumentoidaan, tuodaan näkyväksi ja pohditaan niiden käyttöönoton ja juurruttamisen mahdollisuuksia. Tällainen työskentely on ollut keskeisintä vammaispalveluhankkeessa. Sen lisäksi, että on pohdittu käyttöönoton ja juurruttamisen mahdollisuuksia, on kysytty suoraa palautetta pilotissa mukana olleilta vammaisilta henkilöiltä ja työntekijöiltä. Seuraavaan taulukkoon on koottu arviot osahankkeiden tavoitteiden saavuttamisesta: 5 = Toteutunut täysin 4 = Toteutunut lähes kokonaan 3 = Toteutunut osittain 2 = Toteutus aloitettu 1 = Toteuttamista ei vielä aloitettu Ei mukana osahankkeen tavoitteissa Tavoite 1a Pirkanmaa, Pohjois- Karjala Eskoo, Kolpene, Vaalijala Tavoite 1b Eteva Eskoo, Kainuu, Pirkanmaa, Vaalijala Tavoite 1c Pirkanmaa Eteva, Vaalijala Tavoite 2a Eskoo, Eteva Pirkanmaa, Vaalijala Tavoite 2b Kolpene Eskoo, Kårkulla, Pirkanmaa, Kainuu Eskoo, Kainuu Kainuu Eteva, Kårkulla Kolpene, Kårkulla, Pohjois- Karjala Kainuu, Kolpene, Kårkulla, Pohjois- Karjala Kolpene, Kårkulla, Pohjois- Karjala Eteva 6

8 Tavoite 3a Eskoo, Kolpene, Pirkanmaa Pohjois- Karjala, Vaalijala Kårkulla, Vaalijala Kainuu Taulukko 2. Osahankkeiden omat arviot hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Eteva, Pohjois-Karjala Taulukko kuvastaa sitä, kuinka osahankkeiden tarkennetut tavoitteet on arvioitu saavutetuiksi. Luvussa 2 osahankkeiden saavutuksia tarkastellaan suhteessa kokonaishankkeen ylätavoitteisiin. 1.3 Valtakunnallista yhteiskehittämistä Pysyvä rakenne Yhteiskehittämisen rakenne luotiin jo Vammaispalveluhanke 1:n suunnitelmassa, jossa todetaan, että hankkeen yhteisenä kehittämisalustana toimivat läpi hankealueen koottavat teemakohtaiset verkostot. Hankkeen ensimmäisen vaiheen alkaessa jokaiselle teemaryhmälle eli kehittämistiimille nimettiin hanketiimistä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä oli koordinoida tiimin työskentelyä. Kehittämistiimeissä koottiin yhteen eri puolilla toteutettavaa kehittämistyötä ja ne loivat yhteisen foorumin oppimiselle, kokemusten ja tiedon välittämiselle sekä hyvien käytäntöjen arvioimiselle ja levittämiselle. Seuraavassa kuvassa (kuva 1) hahmotetaan Vammaispalveluhanke 2:n organisoitumista. Kuva 1. Vammaispalveluhanke 2:n rakenne tuki yhteiskehittämistä. 7

9 Vammaispalveluhanke 2:n alussa kehittämistiimityöskentelyä jatkettiin, mutta tiimirakennetta muokattiin ensimmäisessä hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta. Tiimityöskentely syveni jatkohankkeen aikana osaamisen ja käytäntöjen jakamisesta yhteiskehittämiseksi, joka on toteutunut yli osahanke-, maakunta-, kieli- ja Kaste-aluerajojen. Seuraavassa taulukossa (taulukko 3) kuvataan kehittämistiimien rakenne ja niiden muutos Vammaispalveluhankkeen ensimmäisestä vaiheessa toiseen vaiheeseen siirryttäessä. Vammaispalveluhanke 1 Vammaispalveluhanke 2 Vammaispalvelujen rakenteiden uudistaminen Palveluohjaus ja suunnittelu Yksilöllinen asuminen Henkilökohtainen apu Vammaisalan osaamisen vahvistaminen Jalkautuvat palvelut Hankinnat vammaispalveluissa Palveluohjaus ja -suunnittelu Yksilöllinen asuminen Teemaa ei jatkettu Läpäisee muut teemat Läpäiseviä teemoja: Osaamisen vahvistaminen, osallisuus ja käyttäjälähtöisyys, yhteiskehittäminen Taulukko 3. Kehittämisteemat Vammaispalveluhankkeen eri vaiheissa. Vammaispalveluhanke 2:n kehittämistiimeiksi muotoutuivat 1) Jalkautuvien palveluiden tiimi, 2) Hankintatiimi, 3) Palveluohjaus- ja -suunnittelutiimi, 4) Asumistiimi ja 5) Yhteiskehittämisen tiimi. Kehittämistiimit olivat koko hanketiimille avoimia, mutta aktiivisesti osallistuivat ne hanketyöntekijät, joiden osahankkeissa kyseinen kehittämisteema oli keskeinen. Yhteiskehittämisen tiimin alle sisällytettiin osallisuus ja käyttäjälähtöisyys sekä osaamisen vahvistaminen, jotka lisäksi läpäisivät kaikki kehittämisteemat. Kehittämistiimit kokoontuivat noin kerran kuukaudessa videoneuvottelun kautta. Jokaiselle tiimille oli nimetty hanketiimistä vetäjä ja hänelle varahenkilö. Projektipäällikkö osallistui lähes kaikkiin tiimipalavereihin ja toimi myös yhteiskehittämisen tiimin vetäjänä. Hankehallinnon projektityöntekijä toimi sihteerinä kehittämistiimeissä. Hanketiimi kokoontui 2-3 kertaa toimintakaudessa kaksipäiväiseen tapaamiseen, jotka pääsääntöisesti pidettiin Helsingissä kulkuyhteyksien vuoksi. Hanketiimissä käsiteltiin kaikkia osahankkeita koskevia asioita, kuten arviointia, tiedottamista (www-sivut ja innokylä), raportointia ja maksatusta. Myös hanketiimi toimi yhteisen jakamisen ja toisilta oppimisen foorumina. Verrattuna yhteiskehittämisen tiimiin, hanketiimissä käsiteltiin enemmän hallinnollisia asioita ja yhteiskehittämisen tiimissä sisältöjä. Hankkeen loppujulkaisu Koen itse olevani tekijä kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta, on yhteiskehittämisen tiimin tuotos. Siinä kerrotaan tarinoiden kautta kehittämistyön prosesseista ja tuloksista. 8

10 Yhteiskehittämisen tasot Yhteiskehittämistä toteutettiin monilla tasoilla, joita havainnollistetaan seuraavassa kuvassa (kuva 2): Kuva 2. Yhteiskehittämisen tasot Vammaispalveluhankkeessa. 1) Vammainen ihminen on itse osallisena omassa asiassaan, oman tuen tarpeensa arvioinnissa, palvelusuunnittelussa sekä palveluiden toteutuksessa. 2) Lisäksi vammaiset ihmiset kehittivät palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Tämä tapahtui alueellisesti osahankkeissa. 3) Näitä osallisuuden ja yhteiskehittämisen hyviä käytäntöjä sekä kehittämistyössä opittuja vammaisalan uusia toimintatapoja jaettiin osahankkeiden taustaorganisaatioiden kesken monissa palavereissa ja tilaisuuksissa. Niissä oli esittäjinä eri osahankkeiden hanketyöntekijöitä ja osallistujina palvelunkäyttäjiä ja heidän läheisiään sekä ammattilaisia. 4) Osahankkeiden välisissä kehittämistiimeissä alueellisesti syntyneitä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä jaettiin toisille osahankkeille sekä kehitettiin yhdessä eteenpäin. Näissä toimintamalleissa olivat vahvasti mukana vammaisten ihmisten ja monien eri toimijoiden näkemykset. Hanketyön edetessä joistain toimintamalleista saatiin luotua yhteisiä toimintamalleja. Tästä hyvä esimerkki on jalkautuvat palvelut, jota kehi- 9

11 tettiin Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Suomessa ja alueellisista malleista koottiin yksi yhteinen toimintamalli (löytyy Innokylästä). Myös palveluohjauksen ja suunnittelun määrittelyssä ja mallinnuksessa tehtiin paljon yhteistä työtä, jonka tuloksena syntyi esite palvelunkäyttäjille ja jo edellisessä hankkeessa laadittu oppimateriaali työntekijöille. 5) Vammaispalveluhankkeen tiimi oli aktiivisesti mukana Innokylän vammaisasioiden oppimisverkoston toiminnassa ja hankkeen edustaja osallistui myös STM:n kehas-työpajoihin. Lisäksi osallistuttiin vammaispalvelulainsäädännön kehittämiseen tuomalla lainvalmisteluun tietoa hankkeessa saaduista kokemuksista. Hanke järjesti yhdessä THL:n kanssa innopajasarjan vammaisten lasten perheiden palveluista ja yksittäisen innopajan palvelusuunnittelusta. 10

12 2. MIKÄ VAMMAISPALVELUISSA KEHITTYI MITÄ SAATIIN AIKAAN Tässä luvussa kuvataan tiiviisti osahankkeiden keskeisimmät tulokset ja tarkastellaan osahankkeiden itseja vertaisarvioinnin pohjalta sitä, miten koko valtakunnallisen hankkeen ylätavoitteet saavutettiin. Erityisesti nostetaan esiin osahankkeiden ohjausryhmien arviointeja. Ohjausryhmissä oli laaja eri toimijoiden edustus, kuten palvelujen käyttäjiä, kuntien poliittisia ja virkamiespäättäjiä, kuntayhtymien edustajia ja järjestötoimijoita. Joissain osahankkeissa oli erikseen asiakasohjausryhmä. Tarkemmat tiedot hankkeen tuotoksista löytyvät Innokylän hankeosioista (Innokylä / Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke ) sekä toimintamallit osiosta. 2.1 Selkeämpi ja tarkoituksenmukaisempi palvelukokonaisuus Tavoite 1: Vammaispalvelut muodostavat selkeän ja tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden. Vammainen henkilö ja hänen läheisensä saavat arkeensa liittyvät peruspalvelut lähipalveluina omassa yhteisössään ja erityispalvelut toimivat peruspalvelujen vammaistyön tukena. Vammaispalvelujen saatavuus ja osaaminen on turvattu kohtuullisin kustannuksin. 1a) Kuntien ja muiden järjestämisvastuullisten toimijoiden vammaistyön tukeminen kehittämällä lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalveluja. 1b)Palvelutarpeen arvioinnin kokonaisprosessin kehittäminen. 1c) Sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjaon kehittäminen vaativien asiakasryhmien palveluiden varmistamiseksi. Sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteeseen tarvitaan muutoksia, jotta mm. yhdenvertaisuus palveluiden saamisessa toteutuisi, pystytään turvaaman riittävät lähipalvelut, järjestelmä- ja ammattikeskeisyydestä päästään asiakaskeskeisyyteen ja varmistetaan henkilöstön riittävyys ja osaaminen (STM 2013). Uudistamiskeskustelussa terveydenhuolto on korostunut ja sosiaalipalveluista, puhumattakaan vammaispalveluista, on kuultu varsin vähän. Myös sosiaalilainsäädännön uudistaminen ja siihen sisältyvä vammaislainsäädännön kehittäminen ovat osa vammaisalaa koskevaa suurta muutosta. Palvelurakennetta koskeva tavoite oli edellä kuvatun myllerryksen vuoksi vaikeasti lähestyttävä ja epärealistinenkin yhdelle hankekokonaisuudelle, jatkohankkeesta huolimatta. Tavoitetta jouduttiin vahvasti rajaamaan konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi. Ensimmäisen hankkeen lopussa palvelurakenneteemasta oli noussut kaksi ajankohtaista kysymystä, joita lähdettiin viemään eteenpäin jatkohankkeessa. Ensimmäinen oli jalkautuvat palvelut eli asiakkaan omaan ympäristöön vietävät erityispalvelut, joilla tuetaan kuntien ja muiden toimijoiden toteuttamaa lähipalvelua. Toiseksi teemaksi nousi hankinnat vammaispalveluissa, joka on herättänyt paljon keskustelua viime aikoina. Näistä alakysymyksistä muodostuivat palvelurakennetavoitteen kaksi valtakunnallista kehittämisteemaa, joita edistettiin jalkautuvien palvelujen kehittämistiimissä ja hankintatiimissä. Jalkautuvien palvelujen tiimi kehitti lopputuotoksenaan yhteisen toimintamallin jalkautuvista palveluista, joka on kuvattu Innokylän toimintamalliosiossa. Hankintatiimin lopputuloksena syntyi kantaaottava artikkeli Ihmisoikeudet hankintojen periaatteeksi Case Mikkelin seutu, joka julkaistiin valtakunnallisen hankkeen lopputuotoksessa. Vammaispalveluhanke 1 toteutti palvelurakenteen uudistamisen taustaksi hankkeen loppuvaiheessa, touko-syyskuussa 2012 kyselyn (n=198) eikä tuloksia ole aiemmin raportoitu kirjallisesti. Siksi tuloksia kä- 11

13 sitellään tässä raportissa. Yhteenveto kyselyn tuloksista on Etevan www-sivuilla (www.eteva.fi). Kysely lähetettiin koko hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden vammaispalvelun noin 500 sosiaalityöntekijöille sekä palvelu-, sosiaali- ja kuntoutusohjaajille. Kysymyksillä haluttiin selvittää mm. kuntien ja kuntayhtymien näkemyksiä lähi- ja erityispalvelujen roolista tulevaisuudessa. Yli kolmasosa (n=74) vastaajista oli sitä mieltä, että lähipalveluja on riittävästi (täysin tai osittain samaa mieltä), mutta yli puolet (n= 114) piti lähipalveluja riittämättöminä. Avointen vastausten mukaan lähipalveluita tulisi kehittää kevyemmiksi, matalan kynnyksen palveluiksi ja mukaan tulisi saada monia toimijoita. Lähipalveluihin kaivattiin lisää vuorovaikutusosaamista sekä yksilöllistä ajattelua ja ymmärrystä erilaisista vammoista. Mielipiteet erityispalveluista jakautuivat voimakkaasti, onko palveluita tällä hetkellä riittävästi ja vastaavatko ne asiakkaiden tarpeeseen. Sen sijaan suurin osa vastaajista oli ainakin osittain samaa mieltä, että asukkaan omaan asuin- tai toimintaympäristöön tuotavien erityispalvelujen tarve tulee jatkossa kasvamaan. Seuraavassa taulukossa ovat osahankkeiden keskeisimmät tulokset palvelukokonaisuuden kehittämisessä (tavoite 1). Tulokset: selkeä ja tarkoituksenmukainen palvelukokonaisuus Osahanke Erilaisissa tilaisuuksissa on tuotu esiin vammaisten henkilöiden tarpeita ja rakennettu kuntien, kuntayhtymien, yksityisten palveluntuottajien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Lähipalveluja on vahvistettu jalkautuvien palvelujen avulla eli erityispalvelut on viety lähipalvelun tueksi. Jalkautuvat palvelut auttavat asiakkaita, heidän läheisiään sekä lähityöntekijöitä erityisosaamista vaativissa tilanteissa asiakkaan omassa ympäristössä. Lasten ja nuorten kuntoutuksen Vihreä kortti on selkiyttänyt perheille ja palveluntuottajille kuntoutuspalveluiden tarjonnan Palveluohjauksellista työotetta sekä palvelusuunnitteluun luotuja toimintatapoja ja menetelmiä on levitetty myös pilottialueiden ulkopuolelle. On vahvistettu eri toimijoiden vastuuta yksilökeskeisessä tukemisessa ja palvelusuunnittelupalaveriin valmistautumisessa. Prosessikuvaus, jossa erityispalvelujen osaaminen viedään peruspalvelujen tueksi vammaisten lasten perheiden kanssa tehtävään työhön. Sen osana on perhekeskeisen suunnitelmatyöskentelyn toimintamalli, jonka avulla kehitettiin välineitä perheen tuen tarpeen arviointiin ja elämänsuunnitteluun. Psykiatristen ja neuropsykiatristen palvelujen kehittämiseksi on jatkettu verkostoyhteistyötä alueen toimijoiden kesken. HYKS:n kehitysvammapsykiatrisen yksikön toiminta käynnistettiin 1/2011, jolloin kehitysvammapsykiatriset palvelut vietiin osaksi erikoissairaanhoitoa. Työ yksikön toiminnan vahvistamiseksi jatkui myös jatkohankkeen aikana. Palveluprosessien ja työmenetelmien tarkastelun kautta ovat työntekijöiden roolit selkiytyneet. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt ehdotus, mitä kehitysvammapalveluita tuotetaan ja/tai tarjotaan kunnittain, seuduittain ja maakunnallisesti. Hanke on tuonut kehitysvammapalvelujen sosiaaliohjaajat seudullisiin perhekeskustiimeihin osaksi moniammatillista työyhteisöä. Kuntoutusohjaajan tehtävän luominen yhteistyö kuntayhtymän ja kunnan kesken Kaikki osahankkeet Lapin osahanke Pirkanmaan osahanke Pohjois-Karjalan osahanke Etevan osahanke Eskoon osahanke Eskoon osahanke Etevan osahanke Etevan osahanke Kainuun osahanke Kainuun osahanke Kainuun osahanke Lapin osahanke 12

14 Muuttovalmennus on saatu juurtumaan osaksi kuntien peruspalveluja Hanke on saanut alulle hallinnollisen keskustelun sellaisista palvelukokonaisuuksista, joissa huomioidaan yksilölliset erilaisuudet. Kehitysvammahuollon palveluista hyötyvän henkilön palveluverkkokuvauksen avulla on tehty näkyväksi kuntien peruspalveluiden, erikoissairaanhoidon keskeisten toimialojen ja erityishuollon palvelujen tehtäviä ja työnjakoa. Prosessikuvaukset ja laatukriteerit laadukkaiden ja asiakaslähtöisten muuttojen sekä vammaisten asiakkaiden kriisitilanteiden hoitamisen tueksi ovat yhtenäistäneet toimintatapoja. KEHAS-ohjelman periaatteita on saatu jalkautettua. Sosiaalityön alueverkosto perustettu lähipalvelujen tueksi. Hankintaohjeen laatimiseen osallistuminen ja saanut aikaan kriittistä pohdintaa asumispalveluiden hankintaprosessiin Etelä-Savossa. Mikkelin seudulla hankintoja kehitysvammaisille kilpailutettaessa kriteerinä ei käytetä hintaa Asunnon ja asuinpaikan soveltuvuuden arviointi sekä yhteinen palvelusuunnittelun käytäntö kehitetty toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Ennaltaehkäisyn näkökulma on korostunut terapeuttisen toimintaryhmän kehittämisessä. Lapin osahanke Kårkullan osahanke Pirkanmaan osahanke Savon osahanke Savon osahanke Savon osahanke Savon osahanke Savon osahanke Taulukko 5. Osahankkeiden keskeiset tulokset selkeän ja tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden kehittämisessä. Seuraavassa on tiivistetty keskeisiä asioita osahankkeiden arvioinneista: Eskoon osahanke Ohjausryhmä on palautteen mukaan kokenut Vihreän kortin toimivana, käyttökelpoisena ja käytännönläheisenä työvälineenä. Lisäksi ohjausryhmän näkemys on, että palvelusuunnittelua on levitetty hyvin eri toimijoille. Lisäksi sen etenemisestä on tehty prosessikuvaus ja aiheesta on ollut koulutusta. Etevan osahanke Perhekeskeisen suunnitelmatyöskentelyn toimintamallin osana tarkasteltiin erilaisia lyhytaikaishoidon palvelumahdollisuuksia ja kartoitettiin eri palveluntuottajia, jotta perheiden ilmaisemat tarpeet ja tarjottavat ratkaisut kohtaisivat tulevaisuudessa paremmin. Tämä joustavoittaa nykyistä palvelujärjestelmää vastaamaan paremmin perheiden tarpeisiin ja antaa kuntien työntekijöille enemmän mahdollisuuksia hakea perheen kanssa yksilöllistä palveluratkaisua. Mallin sisään rakentui varhaisen tuen malli, joka vastaa Kaste-ohjelman tavoitteisiin lapsiperheiden palvelun kehittämisestä sekä painopisteen suuntaamisesta ennakointiin. Toimintamalli on myös lähipalvelujen toteutettavissa oikein kohdennetuilla resursseilla. Kainuun osahanke Hankkeen aikana on tarkasteltu palveluprosesseja ja työmenetelmiä. Palvelunkäyttäjien näkökulmaa on tuotu kehitettäviin asioihin. Hanke on myös lisännyt tietoisuutta vammaispalvelujen kehittämisen tärkeydestä. Toimintatapoja on yhdenmukaistettu ja palvelunkäyttäjien tasa-arvoisuuteen kiinnitetty huomiota. Hankkeen aikana on kerätty eri menetelmin tietoa alueen palvelunkäyttäjien tarpeista ja toiveista sekä kartoitettu henkilöstön kehittämistoiveita ja tuen tarpeita. Lapin osahanke 13

15 Kunnilla on ollut mahdollisuus pyytää työparikonsultaatiota Kolpeneen palvelukeskuksesta. Työpari on mennyt paikan päälle, jolloin apu ja tuki on viety arkeen ja lähipalveluja on vahvistettu ilman että asiakkaan pitää siirtyä. Lähipalveluja on vahvistettu myös alueellisen kuntoutusohjaajan avulla. Kuntoutusohjaajan työpari on pyydetty kunnasta. Muuttovalmennuksessa ja sen kehittämisessä on ollut mukana kunnallisia, peruspalvelujen toimijoita. Malli on saatu juurtumaan osaksi peruspalveluja. Lähipalveluja on vahvistettu myös yksilökeskeisen suunnittelun koulutuksen suuntaamisella lähipalvelujen työntekijöille. Osahankkeen ohjausryhmän mukaan on tehty hyvää kehitystyötä mm. joidenkin palveluprosessien kuvantamisen kautta. Kårkullan osahanke Ohjausryhmän kokoonpano on edistänyt verkostotyötä laajemmassa merkityksessä. Palvelunkäyttäjien mukana oleminen ja todellinen vaikuttaminen ovat edistäneet lähipalvelujen kehittämistä. Hanke on saanut alulle hallinnollisen keskustelun sellaisten palvelukokonaisuuksien luomiseksi, joissa yksilöllisillä erilaisuuksilla on paikkansa. Tämä tukee lähipalveluja ja luo selvempiä palvelukokonaisuuksia. Aktiivisen osallistumisen kautta hanke on antanut ohjausryhmän toimijoille lisää näkyvyyttä. Kuitenkin voidaan todeta, että hankkeen tavoitteet ovat niin suuria ja kattavia, että osahanke ei ole saavuttanut tavoitteita. Pirkanmaan osahanke Hanke on ollut kuntien tukena palvelurakennemuutoksessa, erityisesti laitoshoidon purkamisessa. Kehitysvammapalvelujen ja muiden vammaispalvelujen välille on saatu yhteistyötä. Kuntatasolla ei ole saatu palveluverkkoa toimimaan niin kuin olisi pitänyt. Jalkautuvista palveluista oli hyviä kokemuksia. Pilotit olivat lisänneet kysyntää jalkautuville palveluille pilottialueen ulkopuolellekin. Työnjaon koetaan selkiytyneen toisaalta kuntien peruspalveluissa, erikoissairaanhoidossa ja erityishuollossa ja toisaalta niiden välillä. Ehdotettiin että jalkautuvia palveluja tulee jatkossa suunnata kunnan omien yksiköiden lisäksi myös yksityisiin palveluihin. Jatkossa tarvitaan koulutusta ja konsultaatiota enemmän terveydenhuollon suuntaan. Pohjois-Karjalan osahanke Jalkautuvia erityishuollon palveluja on kehitetty eri verkostoissa ja pilotoinnin aikana on kerätty palautetta, joka on huomioitu edelleen palvelua kehitettäessä. Hanke on auttanut kuntatasolla selkeyttämään ajatusmallia palvelujen järjestämisestä ja toteuttamisesta. Kaikilla osapuolilla on tietoa siitä, millaisissa tilanteissa jalkautuvia erityishuollon palveluja käytetään ja kuinka palveluprosessi etenee. Palvelu tuo valinnanmahdollisuuksia entisten palvelujen rinnalle ja tukee lähipalveluja ja palvelunkäyttäjää arjen haastavissa tilanteissa entistä tavoitteellisemmin ja suunnitelmallisemmin. Alueella on koettu, että jalkautuvien erityishuollon palvelujen kehittämistyö vastasi suoraan kuntien tarpeeseen ja siitä on rakentunut ja kehittynyt kuntien erityishuollon palveluja tukevaa toimintaa. Savon osahanke Palvelurakenteiden kehittämisessä yhteistyö oli tiivistä erityisesti Mikkelin seudun sekä Ylä-Savon järjestöjen kanssa. Hankkeessa on huomioitu useita vammaisryhmiä (vammaisfoorumi). Osahankkeen ohjausryhmän arvion mukaan prosessikuvaukset lisäsivät yhteistä ymmärrystä ja kanssakäymistä toimijoiden välillä. Muuttoprosessin pilotointi Oravin palvelukodin yhteydessä teki näkyväksi muuttoon liittyvät toi- 14

16 minnot ja toimijoiden yhteistyön merkityksen. Osahankkeessa on kehitetty hyvää materiaalia perustyön tueksi. Johtopäätökset Vammaispalveluhankkeessa kehitettiin palvelurakenteen näkökulmasta etenkin lähipalvelujen tuki- ja konsultaatiopalveluja (alatavoite 1a). Palvelukokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta edistettiin näin viemällä erityispalvelut asiakkaan luokse ja mahdollisesti ennaltaehkäisemällä kalliiden laitosjaksojen tarvetta. Hankkeen tavoitetta turvata vammaispalveluiden saatavuus ja osaaminen kohtuullisin kustannuksin, ei kuitenkaan pystytä arvioimaan käytössä olleella arviointimenettelyllä, sillä se olisi edellyttänyt kustannusvaikuttavuuden arviointia. Jalkautuvien palvelujen prosessin kuvaaminen ja pilotoinnit ovat tiivistäneet kuntien ja erityispalveluja tuottavien kuntayhtymien välistä yhteistyötä ja selkiyttäneet työnjakoa. Lisäksi palvelukokonaisuuden selkeyttä edistettiin tarkastelemalla palveluprosesseja ja tuomalla niihin palvelunkäyttäjän näkökulmaa. Eri toimijoiden yhdessä kehittämisen lisääntyminen on tuonut toisten työtä ja roolia tutummaksi, jolloin on voitu poistaa päällekkäisyyksiä ja hioa prosessien sujuvuutta. Kuitenkin ajoittain yhteistyö yli hallintorajojen osoittautui varsin haasteelliseksi, jopa sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken. Palvelunkäyttäjän näkökulmasta tämä on keskeinen kysymys, sillä ihmisen elämä on kokonaisuus eivätkä tarpeet pilkkoudu organisaatio- tai hallintokuntarajojen mukaisesti. Hanke edisti erityisesti jalkautuvien palvelujen kehittämisellä VAMPO:n perhe-elämää koskevaa toimenpidettä, jonka mukaan palvelujen järjestämistä ohjataan niin, ettei runsaasti palveluja tarvitsevia vammaisia henkilöitä eroteta perheestään palvelutarpeen perusteella. Valtakunnallinen vammaispalveluhanke otti myös kantaa vammaislainsäädännön uudistamiseen yhteisellä kannanotollaan, jossa nostetaan esille asiakkaan omaan ympäristöön vietävien palveluiden huomioiminen lainsäädännössä. Palvelutarpeen arvioinnin kokonaisprosessia (alatavoite 1b) kehitettiin yhdessä palvelusuunnittelukokonaisuuden kanssa, joka on sijoitettu toisen päätavoitteen alle. Palvelusuunnittelu oli yksi keskeisimmistä teemoista vammaispalveluhankkeessa. Sitä käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjaon kehittäminen vaativien asiakasryhmien palveluiden varmistamiseksi (alatavoite 1c) oli varsinaisena kehittämiskohteena neljässä osahankkeessa. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että erilaiset yhteistyötilaisuudet ja yhdessä kehittäminen ovat myös muissa osahankkeissa edistäneet tämän tavoitteen toteutumista. 2.2 Yksilölliset ja käyttäjän tarpeen mukaiset vammaispalvelut Tavoite 2: Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaisesti toteutetut palvelut, jotka tukevat vammaisten henkilöiden yksilöllistä elämistä ja asumista sekä edistävät heidän osallisuuttaan. 2a) Palvelusuunnittelun toimintamallin käyttöönoton edistäminen. 2b) Yksilöllisten asumisratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä alueellisten asumisstrategioiden toteuttaminen. 15

17 Yksilöllisiä ja tarpeidenmukaisia vammaispalveluita voidaan lähestyä eri tasoilla. Voidaan tarkoittaa yhden vammaisen ihmisen saamia palveluja ja sitä, kuinka hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan niiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tai sitten voidaan tarkoittaa laajempaa kehittämistyötä, kuinka esim. palveluprosesseja kehitetään palvelunkäyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä kuullen ja huomioiden. Yksilöllisyyden ja tarvelähtöisyyden edistäminen on tarkoittanut ennen kaikkea työntekijöiden ja päättäjien asenteisiin vaikuttamista ja osaamisen kehittämistä, jossa keskeisimmät teemat ovat olleet tarvelähtöinen ja yksilöllinen palveluiden suunnittelu ja toteutus, yksilökeskeinen elämänsuunnittelu sekä asumisen ratkaisujen monipuolistaminen. Palvelusuunnittelu ja ohjaus (alatavoitteet 1b ja 2a) on ollut koko Vammaispalveluhankkeen tärkeimpiä teemoja. Aihetta koskevaa osaamista on edistetty valtakunnallisesti lukuisissa tilaisuuksissa. Valtakunnallisen palvelusuunnittelutiimin tuloksena valmistui aihetta käsittelevä esite palvelunkäyttäjille. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehittämistiimi oli tehnyt aiheesta oppimateriaalin, jota on jatkohankkeessa levitetty laajasti. Materiaali on saanut paljon kiitosta eri puolilta Suomea. Seuraavassa taulukossa ovat osahankkeiden keskeisimmät tulokset, joita on saatu aikaan yksilöllisten ja tarpeiden mukaisten palveluiden kehittämisessä. Tulokset: Yksilöllisesti ja käyttäjän tarpeiden mukaan toteutetut palvelut Palveluohjaus-esite palvelunkäyttäjille Erilaisissa tilaisuuksissa (mm. Ota koppi!) palvelunkäyttäjät ja vammaisjärjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanke on toiminut esimerkkinä ja nyt käytäntö on levinnyt kuntiin ja muihinkin organisaatioihin. Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun koulutuksilla on edistetty yksilöllistä ja tarvelähtöistä työskentelyä ja ajattelua. Palveluohjauksellista työotetta edistämällä lisättiin asiakkaan osallisuutta ja kehitettiin yksilöllistä ja tarvelähtöistä palvelusuunnittelua. Asiakkaan arvokas kohtaaminen DVD lisää ymmärrystä siitä, mitä tulisi huomioida eri tavoin vammaisten ihmisten kohtaamistilanteissa. Yhteistyöllä yhdenvertaisuutta -tilaisuudet ovat vahvistaneet eri vammaisryhmien ymmärrystä toistensa tarpeista ja monista yhtenevistä tarpeista. Perhekeskeinen suunnitelma, kuvat palvelusuunnittelussa, asiakaspalaverikäytännöt ja tuen tarpeen itsearviointilomake edistävät palveluiden yksilöllisyyttä ja tarpeenmukaisuutta. Muuttovalmennuksen avulla on autettu asumiseen liittyvien toiveiden ja tuen tarpeiden selvittämisessä. Itsenäistä elämää tukevien sähköinen kukkaro ja hyvinvointitili työvälineiden kehittäminen vammaisille ihmisille soveltuviksi. On kehitetty menetelmiä yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin ja levitetty kuntiin ajatusta yksilöllisistä asumispalveluista. Kuntayhtymässä asumispalveluita kehitetään nyt yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Asiakaspalautteen toimintamallin pilotointi Asiakkaan muuttovalmennuksen ja muuttajan polku aineiston myötä paluumuutot avohuollosta takaisin laitokseen ovat selvästi vähentyneet. Asiakaslähtöisen verkostoneuvottelun toimintamalli on auttanut vammaista henkilöä Osahanke Palveluohjaus-tiimi Kaikki osahankkeet Kainuun osahanke Lapin osahanke Pirkanmaan osahanke PohjoisKarjalan osahanke Eskoon osahanke Eskoon osahanke Eskoon osahanke Etevan osahanke Lapin osahanke Lapin osahanke Kårkullan osahanke Pirkanmaan osahanke Pirkanmaan osahanke Pirkanmaan osahanke 16

18 osallistumaan omaa elämäänsä koskevien asioiden suunnitteluun. Alueellisen asumisen suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Erilaiset selvitykset siitä, kuinka palvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita (mm. selvitys vaikeavammaisten palveluasumisesta) viety päättäjille tietoon Terapeuttinen toimintaryhmä -toimintamalli avohuoltoon Ennakoivalla arvioinnilla onnistuneeseen muuttoon. Arviointiaineisto vammaisen henkilön muuton suunnitteluun. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen vammaispalveluissa (yhteinen palvelusuunnitelmalomake). Oravin palvelukodin muuttojen toteuttaminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaan osallisuutta edistäen. Pohjois-Karjalan osahanke Pohjois-Karjalan osahanke Savon osahanke Savon osahanke Savon osahanke Savon osahanke Taulukko 6. Osahankkeiden keskeiset tulokset yksilöllisten ja tarpeiden mukaisten palveluiden kehittämisessä. Seuraavassa on tiivistetty keskeisiä asioita osahankkeiden arvioinneista: Eskoon osahanke Eri vammaisryhmät on otettu hyvin huomioon palvelunkäyttäjinä ja mukaan kehittämistyöhön. Etenkin ohjausryhmätyöskentely on lisännyt osallisuutta sekä tietoutta kehittämistyöstä. Lisäksi kansalaisraadit olivat ohjausryhmäläisten mielestä onnistuneita. Heidän mielestään aktiivinen ihminen saa asiansa ja tarpeensa esille. Toisaalta he pohtivat, pitäisikö ohjausryhmissä saatua tietoa levittää laajemmin ja tulisiko sitä olla saatavilla myös selkokielisenä. Asiakkaan arvokas kohtaaminen -DVD:n toteutuksessa eri vammaisryhmät (liikuntarajoitteiset, lihastautia sairastavat, kehitysvammaiset, huonokuuloiset, näkövammaiset ja viittomakieliset) huomioitiin tasapuolisesti. Ohjausryhmien mielestä DVD on tuotettu osallistavasti ja sen jakaminen Youtubessa lisää saatavuutta. Etevan osahanke Etevan osahankkeessa kaikki toimenpiteet ovat tähdänneet yksilöllisiin ja tarpeiden mukaisiin palveluihin. Palvelusuunnittelun asiakaslähtöiseen ja yksilölliseen toteuttamiseen on kehitetty ja otettu käyttöön työvälineitä (perhekeskeinen suunnitelma, kuvat palvelusuunnittelussa, asiakaspalaverikäytännöt, tuen tarpeen itsearviointilomake). Työvälineet mahdollistavat asiakkaan osallistumisen oman tukensa suunnitteluun myös niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla on kommunikaatiovaikeuksia. Psykiatristen palvelujen ja terveydenhuollon polkujen kehittäminen on osa yksilöllisten palveluratkaisujen kehittämistä erityisen haasteellisissa tuen tarpeissa. Kainuun osahanke Palvelutarpeenarvioinnin merkitystä on korostettu palvelusuunnittelussa. Palvelunkäyttäjien osallisuutta on vahvistettu palvelusuunnittelussa sekä kehittämistyössä. Henkilöstöä on koulutettu hyödyntämään yksilöllisen elämänsuunnittelun työvälineitä arjen työn tukena. Kaikissa tilaisuuksissa, tapaamisissa ja työryhmissä on tuotu esille yksilöllisyyttä ja tuen tarpeesta lähtevää palvelusuunnittelua. On tuotu palvelunkäyttäjien tarpeita ja toiveita esille yleiseen keskusteluun sekä päätöksenteon tueksi. Tässä on hyödynnetty hankeaikana tehtyjä kyselyitä ja kartoituksia sekä hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa esille 17

19 nousseita asioita. Yhteistyötä ja vuoropuhelua palvelunkäyttäjien, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa on lisätty. Olemme tuoneet hyviä käytänteitä, näkökulmia ja kokemuksia muualta oman alueen kehittämistyön pohjaksi. Näillä olemme halunneet rohkaista yksilöllisiin palveluratkaisuihin myös Kainuussa. Lapin osahanke Yksilökeskeistä suunnittelua ja muuttovalmennusta on kehitetty erityisesti kehitysvammaisille. Muiden vammaryhmien kohdalla nämä ovat vielä vähemmin käytettyjä, mutta toivottavasti saavat asemaa myös muuten vammaispalveluissa. Asiakkaan kuuleminen ja huomiointi on kehittynyt; Olemme oppineet kysymään ensin asiakkaiden toiveita ja tarpeita ja niiden pohjalta vasta suunnittelemme uusia juttuja. Lisäksi on koettu, että palvelujen kohdentaminen ja tarpeen arviointi on selkeytynyt. Ohjausryhmän mukaan eniten on oppimista ollut asiakkaiden kuuntelemisessa ja mielipiteen esille saamisessa. Palveluja suunnitellaan entistä enemmän asiakkaan oman mielipiteen ja tarpeen mukaan. Kårkullan osahanke Palvelunkäyttäjät ovat olleet mukana suunnitteluprosesseissa ja tämä työskentelytapa on levinnyt myös kumppaniorganisaatioihin. Asumispalvelujen kehittäminen ja suunnittelu perustuu nyt yksilöllisiin tarpeisiin. On etsitty työvälineitä yksilöllisten tarpeiden selvittämiseksi. Arvioinnin mukaan osallisuus ja käyttäjälähtöisyys ovat edistyneet hankkeen aikana. Pirkanmaan osahanke Osahankkeen ohjausryhmän arvion perusteella Muuttajan polun koettiin selkeyttävän muuttoprosessia ja tukevan asiakkaan muuttoa hallitusti. Muuttajan polku aineisto toimii työntekijälle muistilistana. Muuttajan polku on auttanut muuttojen suunnittelussa ja niihin valmistautumisessa. Muuttotilanteissa pitäisi palvelun käyttäjän mielestä jatkossa kiinnittää huomiota enemmän siihen, että kaverit ja turvalliset suhteet säilyvät. Asiakaspalautejärjestelmää pidetään sekä hyvänä mittarina palvelujen laadunseurantaan että kehittämisen välineenä. Arviointitilaisuudessa tuli myös ehdotus siitä, että palveluiden käyttäjiä voitaisiin käyttää vammaisille suunnattujen palvelujen arvioinnissa. Verkostoneuvottelusta todettiin, että asiakaslähtöisyyteen toteutuminen vaatii vielä kehittämistä. Pohjois-Karjalan osahanke Monessa alueen kunnassa YKS-suunnitelmia laaditaan jo kaikille vammaisille palvelunkäyttäjille ja kuntien työntekijät ovat motivoituneita saamaan asiasta koulutusta. Osahankkeen tulos on, että yksilökeskeinen elämänsuunnittelu on juurtunut arjen työvälineeksi. Saadun palautteen perusteella työ yksilöllisen asumisen kehittämiseksi jatkuu edelleen ja alueen työntekijät ovat aidosti kiinnostuneet asiasta. Hankkeen myötä tietoisuus ja pohdinta yksilöllisen asumisen ja palvelujen tarpeen suunnittelusta ja toteuttamisesta on lisääntynyt. Alueellinen asumisen verkosto pohtii, kuinka jatkossa saataisiin vielä tiivistettyä alueellista yhteistyötä. Erityisesti Ota Koppi ja Harrastusmahdollisuudet kaikille! tilaisuuksissa palvelunkäyttäjät olivat keskiössä. Kunta jatkaa säännöllisiä tapaamisia palvelunkäyttäjien kanssa ja osallistaa heitä mukaan tulevaisuuden palvelujen kehittämistyöhön. Savon osahanke Osahanke on lisännyt vammaisuuteen liittyvien asioiden näkyvyyttä ja huomioon ottamista myös muissa kuin vammaispalveluissa. Osahanke on edistänyt palvelunkäyttäjien roolin näkemistä palvelujen kehit- 18

20 tämisen kumppaneina. Yksilöllisyyden ja asiakaslähtöisyyden paranemista on myös edistetty asiakasrajapinnassa tapahtuvissa palveluissa. Hanke on tuonut esille palvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa tarinoita, jotka ovat edesauttaneet asiakkaiden tarpeiden ja näkökulman ymmärtämistä. Terapeuttista toimintaryhmää pilotoimalla on pyritty rakentamaan mallia, jonka tavoitteena on saada voimavaroja yksilöllisen arjen elämiseen - ennaltaehkäisevä näkökulma. Johtopäätökset Tähän tavoitteeseen keskittyi suuri osa Vammaispalveluhankkeessa tehdystä kehittämistyöstä. Vammaispalveluhanke edisti selvästi palveluiden yksilöllisyyttä ja tarpeiden mukaisuutta. Ydinkysymyksiksi nousivat palvelusuunnittelun tarvelähtöisyys sekä yksilöllisen ja yksilökeskeisen toimintatavan omaksuminen vammaispalveluissa, erityisesti asumispalveluissa. Vammaispalveluhanke piti aktiivisesti yllä keskustelua yksilöllisistä asumisen ratkaisuista ja asumisen tukipalveluista sekä osallistui alueellisten asumisstrategioiden valmisteluun. Kehitysvammaisten asumisessa paraikaa tapahtuvat muutokset nousivat keskiöön KEHAS-ohjelman ja useimpien osahankkeiden taustaorganisaatioissa käynnissä olevan asumisen palvelurakennemuutoksen (laitoshajautuksen) vuoksi. Hanke oli mukana tukemassa asumispalveluja tarvitsevia henkilöitä ja heidän läheisiään muuttoprosesseissa, sekä kuntia ja kuntayhtymiä rakennemuutoksessa. Laitoksesta pois muuttavien lisäksi asuntoja ja asumisen tukipalveluja tarvitsevat lapsuuden kodeistaan muuttavat vammaiset henkilöt, jotka ovat perheineen osallistuneet hankkeen järjestämään muuttovalmennukseen. Hankkeen päättyessä herää kysymys, pystyvätkö kunnat ja kuntayhtymät tukemaan muutosta jatkossa riittävästi, sillä muutosprosessi jatkuu vielä vuosia. Vaikka henkilöstöllä on paljon osaamista vammaisuuden erityiskysymyksistä, tarvitaan edelleen tukea organisaatiolähtöisten toimintatapojen poisoppimiseen ja uuden toimintakulttuurin omaksumiseen. Yksilökeskeisen elämänsuunnitelmatyöskentelyn avulla on saatu aikaan uudenlaista ajattelua, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat keskiössä. Vammaispalveluhanke vei eteenpäin Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimenpidettä, jossa kuntia ohjataan toteuttamaan vammaispalvelulain mukainen palvelusuunnittelu (VAMPO: Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen / toimenpide 40). Hanke jäsensi palvelusuunnitteluprosessia ja korosti erityisesti tarvelähtöisyyden sekä palveluohjauksellisen työotteen merkitystä prosessissa. Vammaispalveluhanke osallistui toimenpiteen ohjaukseen tekemällä tiivistä yhteistyötä THL:n Vammaisasioiden oppimisverkoston sekä Vammaisuus ja yhteiskunta tiimin kanssa. Hanke osallistui palvelusuunnittelua koskevien innopajojen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Myös vammaislainsäädännön uudistamisessa keskiöön on noussut tuen ja avun tarpeet palvelujen suunnittelun ja myöntämisen perusteena. Siten realistinen tuen ja avun tarpeen arviointi sekä vammaisen henkilön omien toiveiden selvittäminen ovat avainasemassa. Hankkeessa luotiin työvälineitä ja toimintamalleja palvelusuunnitteluun, kun asiakas tarvitsee tukea kommunikointiinsa tai kun tuen tarvitsijana on koko perhe. Lisäksi palvelusuunnittelukäytäntöjä yhtenäistettiin eri kuntien välillä. 2.3 Henkilöstön riittävyys ja osaamisen kehittäminen Tavoite 3: Vammaisalalla työskentelee riittävä ja osaava henkilöstö. Vammaispalvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Vammaistyön osaaminen ja työtavat ovat uudistettavien palvelurakenteiden ja kehitettävien palvelusisältöjen mukaista. 3a) Vammaisalan osaamisen vahvistaminen ja alan työvoiman saatavuuden edistäminen. 19

21 Osaamisen kehittäminen oli yksi kaiken muun kehittämistyön läpäisevistä teemoista, koska uusien toimintamallien ja työvälineiden käyttöönotto edellyttää aina ammatillista kehittymistä. Osaamisen kehittäminen korostui entisestään jatkohankkeessa, koska hankkeen tärkeimpiä tehtäviä oli juurruttaa ja levittää hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettyjä, uusia toimintamalleja. Toimintamallien jalkauttamisen tueksi järjestettiin runsaasti erilaisia tilaisuuksia alan henkilöstölle. Yhteensä vuoden kestäneen jatkohankkeen aikana järjestettiin 52 tilaisuutta, joihin osallistui 1509 henkilöä. Osaamisen kehittämistä tapahtui yhteiskehittämisen kautta monella eri tasolla (ks. ympyräkuvio sivulla 9): paikallisesti, alueellisesti, yli maakuntarajojen osahankkeiden yhteistyönä, valtakunnallisen hanketiimin sisällä sekä valtakunnallisessa yhteistyössä mm. THL:n Vammaisasioiden oppimisverkoston kanssa. Yli maakuntarajojen jaettiin hyviä käytäntöjä ja kokemuksia siitä, miten muutokset oli muualla koettu. Selkeä havainto oli, että vertaisen kokemukset auttavat uusien toimintatapojen omaksumisessa. Valtakunnallinen hanke antoi erinomaisen mahdollisuuden laajaan hyvien käytäntöjen ja osaamisen jakamiseen. Osaamisen kehittämisen näkökulmasta valtakunnallisen hankkeen merkittävin tuotos on loppujulkaisu Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta, jossa kuvataan tarinoiden kautta osallisuuden ja yksilöllisyyden edistymistä vammaispalveluissa. Näkökulmia antavat vammaiset ihmiset itse, heidän omaisensa, työntekijät ja yksi opiskelijakin. Julkaisu on saatavissa painettuna ja sähköisesti (pdf ja rtf muodot). Henkilöstön riittävyyttä lähestyttiin pääasiassa oppilaitosyhteistyön avulla. Tavoitteena oli tehdä vammaisalasta houkuttelevampi ja yleensäkin lisätä tietoutta vammaisalan työtehtävistä ja alalla tapahtuvasta kehityksestä. Yhteistyötä tehtiin pääasiassa toisen asteen koulutusorganisaatioiden sekä ammattikorkeakoulujen kanssa. Jonkin verran tehtiin yliopistoyhteistyötä opinnäytetyöntekijöiden kautta. Seuraavassa taulukossa kuvataan osahankkeiden keskeisiä tuloksia henkilöstön riittävyyden ja osaamisen edistämisessä. Tuloksia: Henkilöstön riittävyys ja osaamisen kehittäminen Osahanke Lukuisia yhteiskehittämisen tilaisuuksia, joissa palvelunkäyttäjät ovat mukana keskustelemassa ja yhdessä kehittämässä mm. kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiden kanssa palveluita. Eri alojen ja koulutustasojen opiskelijoiden opinnäyte- ja kehittämistyöt sekä harjoittelujaksot hankkeessa ovat tehneet vammaisalaa tutuksi. Opiskelijoille on käyty kertomassa vammaisalasta. Oppilaitostyöryhmässä on vaikutettu opetussuunnitelmaan siten, että hoivaajattelun tilalle on tuotu näkökulmaksi yksilön tukeminen. Tehty yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa dvd Asiakkaan arvokas kohtaamine, jossa kuvataan eri tavoin vammaisten ihmisten kohtaamista palvelutilanteissa. Videot ovat saatavilla youtubesta. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu kuvat palvelusuunnittelussa - Kaikki osahankkeet Kaikki osahankkeet Eskoon osahanke Eskoon osahanke Etevan osahanke 20

22 toimintamalli sai jatkohankkeen aikana paljon huomiota ja siitä tuli todellinen hyvä käytäntö. Työryhmän työskentelystä tehtiin prosessikuvaus Miten onnistuimme? oppaaksi myös muille. Yhteiskehittämisen toimintamalli Yhteistoiminnalla kohti asiakkaan hyvää elämää Kehitysvammapsykiatrian osaamisverkosto Osallistuttu opintokokonaisuuden kehittämiseen koskien psykiatrisia ja neuropsykiatriasia palveluita tuomalla esille osaamisen tarpeita ja koordinoimalla kehittämistyötä. Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumin perustaminen ja säännöllinen toiminta Ohjeistus perusterveydenhuoltoon kehitysvammaisen päivystysasiakkaan hoidon tueksi Verkostojohtamisen osaamisen levittäminen mm. erilaisia työryhmiä kokoamalla sekä varmistamalla niiden jatkuminen hankkeen päätyttyä. Etevan osahanke Etevan osahanke Etevan osahanke Pirkanmaan osahanke Savon osahanke Savon osahanke Taulukko 7. Osahankkeiden keskeiset tulokset henkilöstön riittävyyden ja osaamisen edistämisessä. Osaamisen kehittyminen hanketiimissä Kehittämistyö itsessään on yksi parhaista osaamisen kehittämisen keinoista. Kehittämistyöhön osallistuminen on kannustanut ja jopa pakottanut arvioimaan omaa ajattelua ja työtapoja. Hanketiimin viimeisessä tapaamisessa arvioitiin, millaista prosessia hankematka on itse kullekin tarkoittanut: miten oma ajattelu on muuttunut, mitä hanketyö on merkinnyt tunnetasolla, mikä hankkeen kokonaisorganisoinnissa oli toimivaa ja mitä pitäisi kehittää. Ajattelun muutosta ja uusien asiakokonaisuuksien oppimista hanketyöntekijät kuvaavat seuraavasti: Yksilökeskeisyys ja asiakaslähtöisyys ovat entistä vahvempana ajatteluani ohjaavia arvoja. Reflektoin enemmän omaa toimintaani. Ajattelu on muuttunut laajemmaksi ja syvällisemmäksi. Kokonaisuuden hahmottaminen on kehittynyt. Moninäkökulmaisuuden lisääntyminen -> ei ole yhtä totuutta. Pitää keskittyä selvittämään tavoitteita, tarkoitusta & lähtökohtia paremmin erilaisissa tilanteissa. Vammaisuuskäsitys on laajentunut. Tunnen ja ymmärrän vammaispalvelujen palvelujärjestelmän nyt paremmin ja laajemmalti. Valtakunnallisesti palvelurakenteet ovat hyvin erilaisia. Oman ammatillisen tiedon hyödyntäminen palvelurakenteiden tasolla/ammatillinen kehittyminen. Erilaisuuden hyväksymistä, suvaitsevaisuutta Hanketyöntekijät kertoivat oppineensa myös monenlaisia käytännön taitoja: Yhteistyön voimaa, ihmissuhdetaitoja, malttia/kärsivällisyyttä, hankkeen hallintaa. Asioita pystyy viemään eteenpäin. Olen oppinut vetämään erilaisia ryhmätilanteita. Viestintätaitoja Laajempi ymmärrys kehittämistyöstä; mitkä ovat sen haasteita, mitkä asiat toimivat. Suunnitelmien tekeminen sellaiseen muotoon, että on helppoa ja loogista arvioida ja raportoida. 21

23 Oman toiminnan organisoiminen. Erilainen, vapaampi työtapa. Työskentelyä paineen alla. Laatu-prosessinäkökulma ja työkalut ovat saaneet lihaa luiden ympärille. Maksuttomien sähköisten välineiden hyödyntämistä. Olen oppinut hyödyntämään olemassa olevaa tietoa ja verkostoja. Johtopäätökset Hankkeessa on opittu paljon uutta ja osaamista sekä hyviä käytäntöjä on jaettu alueellisesti sekä yli maakunta-, Kaste-alue- että kielirajojen. Hanketyö on myös osoittanut, että se on mitä parhainta osaamisen kehittämistä. Voidaan todeta, että oppimista on tapahtunut ja osaamista sekä hyviä käytäntöjä on jaettu paljon hanketyön aikana. Henkilöstön riittävyyttä lähestyttiin lähinnä tekemällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Vammaisalaa tehtiin opettajille ja opiskelijoille tutuksi erilaisin keinoin ja lisäksi vaikutettiin opintosuunnitelmiin sekä oppilaitosten tarjoaman täydennyskoulutuksen sisältöihin. 2.4 Osallisuus vammaispalveluissa Vammaisten henkilöiden osallisuuden edistäminen on vahva tavoite Suomen nykyisessä vammaispolitiikassa, mihin on pohjautunut myös Vammaispalveluhankkeen visio. Osallisuuden teema sisältyi konkreettisimmin toiseen päätavoitteeseen, mutta toisaalta se oli myös teema, joka kulki koko hankkeen läpi punaisena lankana kaikessa kehittämistyössä. Siksi osallisuuden teemaa tarkastellaan erikseen tässä hankkeen loppuraportissa. Vammaispalveluissa osallisuus tarkoittaa sitä, että tukea tarvitseva ihminen on keskiössä ja osallisena oman elämänsä suunnittelussa. Jotta palvelunkäyttäjän osallisuus voisi toteutua oman elämänsä ja palveluidensa suunnittelussa, tulee osallisuuden olla mahdollistettuna myös laajemmin palvelurakenteiden ja palvelujen kehittämisessä. On tärkeää muistaa, että osallisuuden saavuttaminen edellyttää osallistumista, mutta osallistuminen ei välttämättä takaa osallisuutta. Osallisuuden kokemus on aina henkilökohtainen (Vammaispalveluhanke 2013.) Osallisuuden eri tasoja kuvataan seuraavassa kuviossa. 22

24 Kuva 3. Osallistumalla hyvä elämä (Ruuskanen, Maria, julkaisussa Vammaispalveluhanke, 2013). Kuten raportissa aiemmin kuvataan, vammaisten ihmisten osallistuminen oli osa yhteiskehittämistä, jota toteutettiin sekä alueellisesti, yli osahankerajojen sekä valtakunnallisesti. Vammaispalveluhanke vei eteenpäin myös Suomen vammaispoliittista uudistusta, jonka periaatteita ovat ihmisarvo, osallisuus, yhdenvertaisuus, yksilöllisyys ja tarvelähtöisyys. Periaatteiden toteutuminen käytännössä edellyttää muutosta ajattelussa, toimintatavoissa ja rakenteissa. Valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen yhteistuotoksessa Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta kerrotaan tarinoiden avulla, kuinka ajattelun muutosta edistettiin erilaisin keinoin ja siitä, kuinka vammaiset ihmiset osallistuivat kehittämistyöhön. Julkaisu on ilmestynyt sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Verkkoversiot ovat luettavissa osoitteissa sekä Näkövammaisille tarkoitettu verkkojulkaisu on osoitteessa: Seuraavassa on kuvattu lyhyesti osahankkeittain palvelunkäyttäjien osallistumista ja osallisuutta kehittämistyössä. Eskoon osahanke: Palvelunkäyttäjiä on ollut mukana suunnittelemassa ja järjestämässä hankkeen järjestämiä tilaisuuksia. Palvelunkäyttäjiä on ollut mukana osallistujina hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Palvelunkäyttäjiä on kuultu mm. tilaisuuksissa puhujina ja kokemusasiantuntijoina. Palvelunkäyttäjiä on mukana hankkeen asiakasohjausryhmässä. Palvelunkäyttäjien kokemusten pohjalta on suunniteltu ja toteutettu Asiakkaan arvokas kohtaaminen -dvd. Etevan osahanke: Perheet ovat olleet mukana asiakasfoorumissa ja innopajoissa, työskentely pilottiperheiden kanssa. Lisäksi mm. seuraavien toimintamallien tai työvälineiden kautta on edistetty osallisuutta: Kuvat palvelusuunnittelussa toimintamalli, Näin minä pärjään tuen tarpeen itsearviointilomake (yhteistyössä Tiedän mitä tahdon hankkeen kanssa), Kokemuksia osallisuudesta video. Kainuun osahanke: Palvelunkäyttäjät ovat osallistuneet hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja tuoneet niissä omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan esille ja osallistuneet aktiivisesti keskusteluun. Asumisen arkea ja unelmia kokemuksia ja näkökulmia muutoista - tilaisuudessa oli etukäteen pyydetyt puheenvuorot läheisiltä. Asiakaskehittäjäryhmissä mukana olleet palvelunkäyttäjät ovat tuoneet terveisiä arjesta koko hankeajan. Tilaisuuksissa esille nousseet asiat on viety eteenpäin. Palvelunkäyttäjät ovat toimineet myös kommentoijina kehittämisprosesseissa. Kårkullan osahanke: Palvelunkäyttäjien jäsenyys ohjausryhmässä, seminaareissa osallistujina ja puhujina, asiakasraatien aktiivisuus projektissa. Lapin osahanke: Palvelunkäyttäjien Ohjausryhmän jäsenyys, työpajat, asumisen yhteiskehittäminen, seminaareissa ja muissa tapahtumissa asiantuntijoina. Pirkanmaan osahanke: Palvelunkäyttäjien Ohjausryhmän jäsenenä, kokemuspuhujina tilaisuuksissa, antamalla haastatteluja, kokemusasiantuntijana blogin kautta, asiakastoimikunnan jäsenenä. Pohjois-Karjalan osahanke: Palvelunkäyttäjät ovat olleet mukana asiakasfoorumeissa, työpajatoiminnassa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Lisäksi hanketyöntekijä on ollut mukana palvelunkäyttäjien verkostoissa, mm. Me Itse ryhmässä, vammaisneuvostoissa ja Parafesteilla. Savon osahanke: Palvelunkäyttäjiä on ollut neuvottelukunnan jäseninä sekä kehittämistyöryhmissä (mm. muutto-opasta työstänyt työryhmä). Palvelun käyttäjät ovat kirjoittaneet tarinoita ja runoja, joista on koostettu kirja Palvelujen tarvitsijana ja käyttäjänä Suomessa Vammaisten henkilöiden ja omaisten tarinoita osallisuudesta ja arjessa selviytymisestä. Palvelujen käyttäjiä ja omaisia osallistui osahankkeen järjestämään vuorovaikutteiseen osallisuusseminaariin Palvelujen käyttäjillä oli alustus osahankkeen määräaikaisen neuvottelukunnan ja Etelä-Savon vammaisfoorumin yhteis- 23

25 työtapaamisessa Mikkelissä ja he osallistuivat myös kyseisen tapaamisen valmistelutyöryhmään. Osallisuutta edistäneet ja estäneet tekijät Osahankkeiden arvioinnin mukaan palvelunkäyttäjien osallisuutta kehittämistyössä edistivät seuraavat tekijät. Palvelunkäyttäjien osallisuutta edisti merkittävästi se, että heidän joukossaan on aktiivisia kansalaisia ja perheitä, jotka ovat halukkaita vaikuttamaan oman elämänsä lisäksi myös yhteiskunnallisesti. Hanke tarjosi heille hyvän osallistumisen ja vaikuttamisen väylän. Sopivien henkilöiden löytämisessä auttoivat jo ensimmäisen hankekauden aikana syntyneet verkostot ja hyvät suhteet kuntiin. Kehittämistyöhön mukaan lähtemisessä on auttanut se, että kehittämistyö tapahtuu lähellä asiakkaiden arkea. Konkreettinen yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen ovat edistäneet osallistumista. Kullekin sopivan tehtävän löytäminen on ollut tärkeää sekä jatkuva palvelunkäyttäjien osallistumista tukeva asenne ja käytännöt. Joskus oma suunnitteluryhmä palvelunkäyttäjille on ollut hyvä ratkaisu, koska silloin kaikki ovat rohkaistuneet paremmin tuomaan mielipiteitään esille. Osallistumista edistävien menetelmien käyttö yhteisissä tilaisuuksissa on auttanut jokaisen henkilön mukaan tuloa. Palvelujenkäyttäjät on myös otettu huomioon suunniteltaessa tilaisuuksien paikkoja, kestoja ja sisältöjä. Kehittämistyö on suunniteltu siten, että palvelujen käyttäjillä on ollut mahdollisuus aidosti tuoda näkemyksiään esille ja olla kehittämässä asioita, jotka edistävät palvelupolkujen sujuvuutta, asiakaslähtöisyyden toteutumista sekä arjessa selviytymistä. Osallisuutta ovat estäneet tai ainakin hidastaneet mm. kommunikoinnin rajoitteet, aikatauluihin liittyvät pulmat, rajalliset liikkumismahdollisuudet, itsenäisen osallistumisen vaikeudet sekä vammaisten henkilöiden ja perheiden kuormittava arki. Keskeinen haaste osallisuudelle on liittynyt asenteisiin, sillä palvelunkäyttäjien osallistuminen on yhä vierasta, eikä pelkästään työntekijöille vaan myös palvelujen käyttäjille. Eri palvelunkäyttäjäryhmillä on myös epäilyksiä siitä, voidaanko samanaikaisesti olla edistämässä usean eri vammaisryhmän asioita. Toisinaan palvelujen käyttäjät ja heidän omaisensa ovat toivoneet, että kehittämistyössä keskityttäisiin kerrallaan ainoastaan yhden vammaisryhmän asioihin. Tilanne, jossa työntekijät ja palvelujen käyttäjät istuvat saman pöydän ympärillä tarkoituksenaan kehittää yhdessä eikä hakea tai myöntää palveluja, on uusi ja vaatii osapuolilta opettelua ja rohkeutta. Toisinaan pulmana on ollut se, että hanketyöntekijöillä ei ole tarvittavia yhteystietoja, jolloin työryhmiin valikoituvat vain ne, jotka jo muutenkin ovat aktiivisesti mukana. Uusien kasvojen saamista työryhmiin on pyritty edistämään siten, että viranhaltijat ovat vieneet tietoa eteenpäin ja kutsuneet osallistujia mukaan. Myös epäily hankkeiden kehittämistyön vaikuttavuudesta on voinut estää halukkuutta osallistumiseen. Hankkeen tavoitteita ja arviointikriteerejä on ollut tarpeen avata ja selkeyttää kansankielelle tai selkokielelle. Tässä on selkeä viesti hanketyötä tekeville tavoitteet on pystyttävä kirjoittamaan niin selkeästi, että kansalainen ymmärtää ne. Johtopäätökset Vammaisten ihmisten osallisuus yksilötasolla on parantanut tarvelähtöistä palvelusuunnittelua, yksilökeskeistä elämänsuunnittelua ja palveluohjauksellista työtapaa koskevan osaamisen kehittämisen ja tiedottamisen avulla. Hankkeen arvioinnin tulos on, että työntekijöiden asenteissa ja jossain määrin myös toimintatavoissa on tapahtunut muutosta asiakaslähtöisempään suuntaan. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa sitä, että työskentelytavat olisivat laajasti muuttuneet asiakaslähtöisemmiksi ja asiakkaiden osallisuutta edistäviksi. Osahankkeiden toteuttamissa piloteissa on kysytty palvelunkäyttäjiltä palautetta, mutta jatkossa pitää kysyä laajemmalta ryhmältä, ovatko vammaiset henkilöt todella päässeet paremmin 24

26 OLEMINEN TOIMINTA KOKEMUS osallisiksi omaa arkeaan koskevaan palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Voidaan kuitenkin sanoa, että hanke on välillisesti vaikuttanut vammaisten henkilöiden osallisuuden edistymiseen heidän omassa arjessaan. Edellä kuvatun perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että Vammaispalveluhanke on lisännyt palvelun käyttäjien osallistumista kehittämistyöhön. Palvelunkäyttäjille, sekä vammaisille henkilöille että heidän perheilleen, on tarjottu runsaasti osallistumisen mahdollisuuksia Vammaispalveluhankkeen erilaisissa kehittämisryhmissä ja muissa foorumeissa. He ovat toimineet monenlaisissa rooleissa, kuten kehittämistarpeiden esille tuojina, työryhmän jäseninä (esim. seminaarin suunnittelu, prosessikuvauksen laatiminen, videon käsikirjoitus, asiakaspalautejärjestelmä), arvioijina, kokemusasiantuntijoina, luennoitsijoina, seminaarien suunnittelijoina tai osallistuneet pilotteihin. Heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään on näin ollen hyödynnetty varsin laajasti. Kehittämistyöhön osallistuneiden palvelunkäyttäjien antaman palautteen sekä hanketyöntekijöiden havaintojen perusteella osallisuus on toteutunut hyvin Vammaispalveluhankkeen kehittämistyössä. Vammaispalveluhanke on lisäksi omalla esimerkillään pyrkinyt vaikuttamaan eri toimijoiden asenteisiin; että yhteiskehittäminen on mahdollista ja kaikkien osapuolien kannalta hyödyllistä. Tärkeää on ollut myös eri vammaisryhmien välinen vuorovaikutus ja kokemus yhteisistä tarpeista ja haasteista. Ymmärrys toisia kohtaan on parantunut ja mahdollisuus yhteiseen vaikuttamiseen ja asioiden ajamiseen on vahvistunut. Osallisuutta voidaan kuvata olemisena, toimintana ja kokemuksena. Yhteenvetona voidaan todeta, että Vammaispalveluhankkeen aikana osallisuudesta tuli toimintaa, eli vammaiset henkilöt olivat aktiivisia toimijoita monenlaisissa rooleissa ja pystyivät vaikuttamaan kehittämistyöhön. Osallisuus muuttui vähintäänkin olemisesta toiminnaksi. Myös osallisuuden kokemuksia syntyi. Olemisen tasolla asiakas on mukana asiansa käsittelyssä ja palaverissa. Tarjotaan ns. puitteet olla mukana. Asiakas on osallinen palaverissa, sillä ympärillä on muita ihmisiä Kun henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus toimia palaverissa esim. ottaa kantaa käsiteltävään asiaan, kertoa kuvilla pääkohtia omasta yksilökeskeisestä suunnitelmastaan tai omasta tuen tarpeen arvioinnistaan ja vaikuttaa siihen, miten ja mitä asioita käsitellään, on hän osallisena toiminnan tasolla. Kun henkilö käyttää todellisia vaikuttamisen mahdollisuuksia (hän tulee ymmärretyksi ja kokee, että hän ja hänen asiansa on palaverin keskipisteenä), hän on osallinen myös kokemuksen tasolla. Kuva 4. Osallisuuden muutos olemisesta toimintaan ja lopulta kokemukseksi (Pikassos Oy, 2012). Edelleen kuitenkin työtä osallisuuden edistämiseksi tarvitaan, sillä tämän tyyppiset muutokset tapahtuvat hitaasti. Ensimmäisen hankkeen lopussa tehdyn kyselyn tuloksena selvisi, että vammaispalvelun työntekijöistä vain pieni osa on täysin samaa mieltä siitä, että vammaiset henkilöt ovat osallisia palvelujensa suunnittelussa (n=13) ja toteutuksessa (n=13). Vastauksissa on kuitenkin ristiriitaa, sillä selvästi suurempi osa (n=40) ajatteli, että palveluiden toteutuksessa hyödynnetään yksilökeskeisiä tai asiakasläh- 25

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2014 (30.4.2014) Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2015 Projektipäällikkö Anne Aholainen Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TEPA-PROJEKTIN TAUSTA JA TARPEET... 2 2.1. VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö -

Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikkö - alueellinen vammaisasioiden kehittymisen ja eteenpäin menon moottori Loppuraportti Maarit Hiltunen-Toura Niina Parkkunen Arja Hakalisto 2009 SISÄLLYS 1 VAMMAISTYÖN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012

Työparikonsultaatio. Sari Mehtälä 7.8.2012 Työparikonsultaatio Sari Mehtälä 7.8.2012 TIIVISTELMÄ... 2 1. Johdanto... 4 2. Hankkeen tavoitteet... 6 3. Työparikonsultaation kehittäminen... 9 3.1. Kehittämistyön aloittaminen... 9 3.2 Työparikonsultaatio

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot