PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS"

Transkriptio

1 PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOINKOHTELUUN LIITTYVÄT LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDISET KYSYMYKSET -KOULUTUS Aika: klo Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso ja pieni auditorio Kohderyhmä: Pohjanmaan maakuntien sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen ja opetuksen ammattihenkilöt klo ja klo Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja lasten kaltoin kohtelu rikoksena ja ko. rikosten selvittäminen sekä niihin liittyvä viranomaisyhteistyö poliisin työssä Veli Hukkanen ylikomisario, poliisipiirin johtaja Helsingin poliisilaitos, Itäkeskuksen poliisipiiri , ( )

2 1. YLEISTÄ 2

3 Poliisin perustehtävä Poliisin toimivaltuudet ja toimimisvelvollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä -säännöksiä Väkivalta ja kaltoin kohtelu perheissä Perheväkivaltaan jälkikäteen puuttuvia ja auttavia tahoja Perheväkivallan varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen tarvittavia tahoja Perheväkivalta kotihälytystehtävät Tutkimuksia ja selvityksiä kotihälytyksistä ja perheväkivallasta Perheväkivaltarikos poliisin näkökulmasta Lainmuutoksia 2000-luvulla 3

4 Poliisin perustehtävä Poliisilain (493/1995) 1 :ssä määritellään se tehtäväpiiri, jonka puitteissa poliisi voi käyttää sille poliisilaissa annettuja valtuuksia. Poliisin tehtävänä on; oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua 4

5 Poliisin perustehtävä - lähipoliisin toimintamalli 1 momentin tehtäväpiirin määrittelyssä korostetaan ennalta ehkäisevän toiminnan tärkeyttä turvallisuuden ylläpitämisessä - turvallisuus käsittää yleiset ja yksityiset paikat Yhteistoimintaan velvoittavassa 2 momentin säännöksessä käytetyllä ilmaisulla "toimii halutaan korostaa lähipoliisitoimintaan kuuluvan yhteistoiminnan olevan perustoimintamalli poliisin täyttäessä 1 momentissa säädettyä perustehtäväänsä Poliisin tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää yhä enemmän aloitteellista yhteistyötä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa Poliisin tehtävä voidaan nykyään nähdä turvallisuusalan asiantuntijan tehtäväksi, jossa pyritään edistämään turvallisuutta erilaisin keinoin ottamalla huomioon alueen ominaispiirteet sekä asukkaiden turvallisuustarpeet ja -odotukset Poliisin perustoiminnalla ja yhteistyöllä pyritään poistamaan arkipäivän rikollisuuden ja häiriöiden taustalla olevia syitä sekä vaikuttamaan niihin ennakoivasti kaikin tarkoituksenmukaisin keinoin 5

6 Poliisin toimivaltuudet ja toimimisvelvollisuudet turvallisuuden ylläpitämisessä -säännöksiä Poliisilaki (493/1995) Poliisiasetus (1112/1995) Pakkokeinolaki (450/1987) Esitutkintalaki (449/1987) Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (575/1988) Laki lähestymiskiellosta (898/1998) Järjestyslaki (612/2003) Tieliikennelaki (267/1981) ja -asetus (182/1982) Virka-apua antamaan velvoittavat säännökset Yhteistyöhön velvoittavat säännökset Valtion virkamieslaki (750/1994) 6

7 Väkivalta ja kaltoin kohtelu perheissä Vallankäytön dynamiikka ihmissuhteissa ja perheissä on hyvin samanlaista kaikkialla maailmassa - ihmiset ovat samanlaisia Monissa maissa vallitsee vuosituhansia vanha naisten ja perheen alistamista salliva miehen vallan ja väkivallankäytön kulttuuri Pahoinpitely yksityisellä paikalla tuli virallisen syytteen alaiseksi Suomessa vasta Kotiväkivalta ja muu kaltoin kohtelu on aina ollut Suomessa(kin) paljon yleisempää kuin mitä on haluttu uskoa ja mitä tilastoista näkyy Monelle suomalaiselle koti on turvattomampi paikka kuin katu Vain murto-osa kodeissa tapahtuneesta väkivallasta ja muusta kaltoin kohtelusta tulee viranomaisten tietoon (alle 10%) Laajamittainen keskustelu perheväkivallasta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana Suomessa alkoi vasta 1990-luvun loppupuolella Lasten seksuaalisen hyväksikäytön yleisyys on ymmärretty vasta internetin käytön yleistymisen myötä 2000-luvulla Väkivaltaisuus ei ole sukupuolisidonnaista - vihaa, aggresiivisuutta ja muita tunteita on meissä kaikissa 7

8 Perheväkivaltaan akuutissa tilanteessa tai jälkikäteen puuttuvia ja auttavia tahoja Hätäkeskus Poliisi Ensihoidon yksiköt ja terveyskeskukset Turvakodit Sosiaalitoimi Syyttäjät Tuomarit Sovittelutoiminta Kirkko, diakoniatyö Kolmas sektori Väkivallan katkaisuohjelmat Rikosuhripäivystys 8

9 Perheväkivallan ja muun kaltoin kohtelun ennalta estämiseen, varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen tarvitaan Naapurit, yhteisöt Sukulaiset, muut läheiset, ystävät Lääkärit, muu terveydenhoitohenkilöstö Neuvolat Päiväkodit Koulut Sosiaalitoimi Nuorisotoimi Maahanmuuttajien järjestöt Muut yhdistykset, järjestöt, seurat, kerhot KOKO YHTEISKUNTA 9

10 Perheväkivalta kotihälytystehtävät Kotihälytystehtävät ovat aina vaativia ja vaarallisia - joka kodissa on veitsiä, puukkoja ym. välineitä Henkilöt ovat yleensä päihtyneitä ja aggressiivisia - poliisin tulo lisää joskus aggressiivisuutta Tilanne usein kaoottinen - henkilöiden kertomukset ristiriidassa keskenään Poliisin tärkein tehtävä on akuutin tilanteen rauhoittaminen - ihmisten hengen, terveyden ja ruumiillisen koskemattomuuden turvaaminen Tehtävänä on selvittää, onko syytä epäillä rikosta sekä näytön hankkiminen esitutkintaa varten Kaikkien perheenjäsenten turvallisuudesta tulee huolehtia - pakkokeinolain tai poliisilain mukaiset kiinniotot Turvallisuus varmistettava myös jatkossa - turvakoti, perheen sisäinen lähestymiskielto, muiden viranomaisten tukitoimet Lapset tulee erityisesti huomioida - tarvittaessa sosiaalityöntekijä paikalle - lastensuojeluilmoitus joka kotikeikalta, jos lapsia 10

11 Tutkimuksia ja selvityksiä kotihälytyksistä ja perheväkivallasta poliisin näkökulmasta Poliisi kotikeikalla - Perheväkivalta kotihälytysten näkökulmasta. Sisäasiainministeriön (SM) poliisiosaston ja Ensi- ja turvakotien liiton yhteistyönä tehty selvitys 1999 Helsingin poliisilaitoksen (HPL) Malmin poliisipiirissä. SM:n julkaisu 5/2000 (Hannele Törrönen) Tehtävä Kotikeikka työpaikkakoulutuspilotti HPL:n Itäkeskuksen poliisipiirissä. Loppuraportti on SM:n poliisiosaston julkaisu 2001 (Hukkanen -Törrönen) Perheväkivalta poliisin painajainen -tutkielma Poliisiammattikorkeakoulu 2002 (Ari-Pekka Lehtinen) Poliisi ja perheväkivalta. Tapaustutkimus poliisin toimintakulttuurista ja viranomaisverkostosta. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 24 (Marja-Liisa Laapio 2005) Parisuhdeväkivaltaan puuttuminen - Erityisesti poliisin näkökulmasta. Rikosoikeuden Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Johanna Niskakoski

12 Perheväkivaltarikos poliisin näkökulmasta Perheväkivalta-pahoinpitelyjuttu on usein näytöltään hankala; uhrin ja tekijän kertomukset ristiriitaisia harvoin todistajia rikosilmoituksia tehdään jälkikäteen Uhri ei aina uskalla puhua totta koston pelossa Rikoksesta epäillyt painostavat ja uhkailevat Osallisia on vaikea saada kuulusteluihin Asianomistajat eivät aina vaadi rangaistusta, eivätkä mitään muutakaan pyytävät, että juttua ei lähetettäisi syyttäjälle toivovat, että syyttäjä tekisi päätöksen olla syyttämässä heidän asiassaan Ongelmallisia ovat myös tapaukset, joissa vanhemmat ovat eroamassa ja ryhtyvät huoltajuuskiistan yhteydessä tekemään toisistaan rikosilmoituksia 12

13 Lainmuutoksia 2000-luvulla Yksityisellä paikalla tapahtunut pahoinpitely tuli virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi Samaan aikaan lisättiin rikoslain 21 lukuun 17, ns. vakaan tahdon. Sen mukaan syyttäjällä oli oikeus jättää syyte nostamatta, jos asianomistaja omasta vakaasta tahdostaan sitä pyysi. Luopumispyyntö tuli tehdä vapaaehtoisesti ilman minkäänlaista painostusta ja tietää päätöksensä oikeudelliset vaikutukset. Syyte oli kuitenkin nostettava, jos tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä vaati Vakaan tahdon pykälä ei toiminut. Esimerkiksi vuonna 2001 jätettiin 4200 tapausta syyttämättä tuon säännöksen nojalla. Se kumottiin (712/2004) tuli voimaan perheen sisäinen lähestymiskielto. Kielto voidaan määrätä myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa. Edellytykset ovat tiukemmat kuin tavalliseen lähestymiskiellon. Kielto voidaan määrätä enintään 3 kuukaudeksi ja ainoastaan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai sen uhan torjumiseksi. Lisäksi edellytetään korkeampaa todennäköisyyttä siitä, että kiellon määräämättä jättäminen johtaisi edellä tarkoitettuun rikokseen 13

14 Perheväkivaltarikos poliisin näkökulmasta Asiat usein arkaluontoisia - perheen sisäisten asioiden paljastuminen hävettää. Yleensä yhteiselämää jatketaan vielä esitutkinnan ja rikosprosessin jälkeen. Sovittelu voi silloin olla käyttökelpoinen vaihtoehto Usein jutun lähtiessä purkautumaan kerrotaan vuosikausia kestäneestä väkivallasta. Esitutkinta laajenee silloin yhdestä rikoksesta rikossarjaksi Perheväkivaltarikosten selvittämistä vaikeuttaa lähisukulaisten oikeus kieltäytyä todistamasta. Todistajat muuttuvatkin usein yhteistyöhaluttomiksi kuulusteluissa. Jos todistaja käyttää kieltäytymisoikeuttaan, tapahtumapaikalla suoritettuja alustavia puhutteluja ei voida käyttää esitutkinnassa Jos rikoksen asianomistajana on lapsi ja rikoksesta epäiltynä toinen vanhempi, lapselle tarvitaan edunvalvoja Monilla maahanmuuttajilla on erilainen käsitys siitä, mitä kaikkea perheen sisällä saa tehdä ja millaista kohtelua tulee sietää. Usein osapuolet eivät enää suostu yhteistyöhön ja käyttävät kieltäytymisoikeuttaan kuulusteluvaiheessa. Ainoaksi näytöksi saattaa jäädä poliisipartion ottamat valokuvat vammoista tms Läheskään kaikkiin rikoksiin ei saada riittävää näyttöä syyteharkintaa tai tuomiota varten, varsinkaan aikaisempina vuosina tapahtuneisiin Tärkeintä on pyrkiä katkaisemaan väkivallan kierre yhteiskunnan tukitoimin sekä ohjata kaikki osapuolet tarvitsemansa tuen ja avun piiriin 14

15 2. PERHEVÄKIVALTA- JA LASTEN KALTOIN KOHTELU RIKOKSENA JA KO. RIKOSTEN SELVITTÄMINEN POLIISIN TYÖSSÄ 15

16 Esitutkintaprosessin vaiheet Rikosepäily tulee viranomaisen tietoon Rikosilmoitus - kirjaamisvelvollisuus Syytä epäillä - esitutkintakynnys ylittyy Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus Esitutkinnassa selvitettävät asiat Tutkintasuunnitelma Esitutkinnan aloittaminen Lastensuojelulaki 25 Kuulustelut - perheväkivalta Näytön hankkiminen Avun ja tuen piiriin ohjaaminen Sovittelu Lähestymiskielto Lasten kuulustelut Esitutkinnan päättäminen Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16

17 Rikosepäily tulee viranomaisen tietoon Kotihälytystehtävällä ollut partio kirjaa rikosilmoituksen Uhri tulee itse tekemään rikosilmoituksen poliisiasemalle Uhri kertoo kuulustelun yhteydessä myös muista tapauksista Tieto tulee toiselta viranomaiselta tai muulta yhteistyökumppanilta (Monika Naiset, RIKU) Poliisille osoitettu tutkintapyyntö. Lapsiin kohdistuneessa perheväkivallassa yleisin tapa on sosiaaliviraston tekemä tutkintapyyntö 17

18 Rikosilmoitus - kirjaamisvelvollisuus Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 1 Kirjaaminen Kun asianomistaja tai joku muu ilmoittaa poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle rikoksesta tai tapahtumasta, jota hän pitää rikoksena, ilmoitus on viipymättä kirjattava. 18

19 Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus Esitutkintalaki 2 Esitutkinnan toimittamisvelvollisuus Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty. 19

20 Syytä epäillä - esitutkintakynnys ylittyy Käytännössä perheväkivaltarikoksissa syytä epäillä kynnys ylittyy kun asianomistajan ilmoituksen tueksi on muutakin näyttöä tapahtuneesta kuin asianomistajan kertomus Tällaista näyttöä voi olla esim. poliisin havainnot tapahtumapaikalla, asianomistajan yksityiskohtainen kertomus tapahtumien kulusta, epäillyn puhuttelussa saadut tiedot, vammojen syntymekanismit (väite kaatumisesta pöydänkulmaan) jne. 20

21 Esitutkinnassa selvitettävät asiat Esitutkintalaki 5 Yleiset periaatteet Esitutkinnassa selvitetään: 1) rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat; 2) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) 3 luvun 9 :n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; 3) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi; sekä 4) suostuuko asianomistaja asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa ROL:n 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä ja aikooko myös rikoksesta epäilty suostua tähän menettelyyn. 21

22 Tutkintasuunnitelma Tyypillinen perheväkivaltajutun tutkintasuunnitelma voi sisältää seuraavia asioita: Asianosaisten taustatietojen selvittäminen Tapahtumapaikalla olleiden poliisien ja todistajien puhuttelu Tapahtumapaikan tutkiminen jälkikäteen tarvittaessa, esim. tiettyjen väitteiden tarkistaminen/kumoaminen Asianosaisten saaminen vammojen ja niiden synnyn selvittäminen Tarkoituksenmukaisten pakkokeinojen käyttö; kuulusteluun nouto, kiinniotto, pidättäminen, vangitseminen, kotietsintä, takavarikko jne. Kuulustelujen toteuttamisjärjestyksestä sopiminen Asianomistajan ja esim. sosiaalitoimen kanssa turvallisuustilanteen selvittäminen sekä turvallisuussuunnitelman laatiminen 22

23 Esitutkinnan aloittaminen - toimenpiteitä Asianosaisten taustojen selvittäminen; aikaisemmat rikosilmoitukset, etsintäkuulutukset, ase ja muut turva-alan luvat, henkilörekisteröinti Selvitetään onko perheessä lapsia - jos on, tehdään lastensuojeluilmoitus aina, vaikka lapset eivät olisikaan olleet tapahtuma-aikaan kotona Piirin sosiaalityöntekijään yhteys perheen taustojen selvittämiseksi. Tieto vireillä olevista huoltajuuskiistoista, huostaanotoista ynnä muista seikoista saattaa helpottaa tutkintaa huomattavasti Jos kyseessä lapsiin kohdistunut rikos ja lapset on otettu huostaan, yhteys lasten sijoituspaikkaan Tekninen näyttö; valokuvat vammoista ja tapahtumapaikasta, tekovälineen takavarikko ym. Lääkärinlausunnon tilaus jos uhri on käynyt lääkärissä ja on suostunut lausunnon tilaamiseen Selvitetään mitä kieltä asianosaiset puhuvat. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kuulustelut suoritetaan normaalisti, muutoin tarvitaan tulkkia Lapsettomien pariskuntien väliset pahoinpitelyt ovat pääsääntöisesti kantaväestöön kuuluvien välisiä (mutta esim. Itä-Helsingissä perheväkivaltarikoksissa noin puolessa jutuista joko toinen tai molemmat asianosaiset ovat ulkomaalaistaustaisia) Yhteys ulkomaalaispoliisiin, jos asianosaisten maassaolon edellytykset ovat epäselvät 23

24 Lastensuojelulaki 25 - ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisia ovat; Sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotoimet, poliisi sekä seurakunnan tai muun uskonnollisen yhteisön palveluksessa olevat (poikkeus rippisalaisuus) sekä luottamustoimessa olevat Ilmoitusvelvollisuus on myös seuraavilla; muu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta, hätäkeskustoiminta (112), koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, terveydenhuollon ammattihenkilöt Em. virkamiesten tai palveluksessa olevien henkilöiden on viipymättä, salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava sosiaalitoimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää LAPSESTA, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä Ilmoituksen voi tehdä muukin henkilö salassapitosäännösten estämättä 24

25 Lastensuojelulaki 25 - ilmoitusvelvollisuus Sosiaalitoimen ilmoitusvelvollisuus poliisille (5 mom.): Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien säännösten estämättä ILMOITETTAVA POLIISILLE, jos on perusteltua syytä epäillä, että Lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain 20 tai 21 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään 2 vuotta vankeutta Käytännössä kaikki seksuaalirikokset, pahoinpitelyt ja mm. törkeät rikokset Vrt. asiakaslaki 18 2 ja 3 momentit 25

26 Poliisin ilmoitusvelvollisuus Lastensuojelulaki 25 poliisitoimen palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 26

27 Kuulustelut - perheväkivalta Asianomistajan (uhri) kuulustelu ensin aina kun mahdollista, vähintään puhuttaminen puhelimessa; - uhrin kuulustelussa tulee usein ilmi aiempia pahoinpitelyjä tai muita rikoksia, jotka eivät vielä ole tiedossa - epäilty yrittää toisinaan vaikuttaa asianomistajan kertomukseen Epäillyn kuulustelussa otettava huomioon ja kysyttävä myös aiemmista tapahtumista, vaikka asianomistaja ei olisi niistä (vielä) kertonutkaan Väkivalta on usein ollut molemmin puolista, jolloin kummankin asianosaisen asema saattaa olla sekä epäilty että asianomistaja Todistajat on usein järkevää kuulla ensimmäisenä. Sen pohjalta on hyvä esittää kysymyksiä epäillylle. Kuulustelut suoritetaan kuitenkin aina tilanteen ja henkilöiden tavoitettavuuden mukaan; - perheväkivaltarikoksissa on harvoin ulkopuolisia todistajia - jos uhri ei halua kertoa tapahtumasta, näyttöä voidaan saada kuulemalla esimerkiksi naapureita, havaituista vammoista, melusta ym. Piirin sosiaalityöntekijä otetaan mukaan varsinkin asianomistajan kuulusteluun. Sosiaalityöntekijä tai tutkija kertoo uhrille RIKUsta, turvakodista tai muista auttavista tahoista 27

28 Näytön hankkiminen Partion ottamat valokuvat paikalla; yleiset olosuhteet asunnossa, rikkoutuneet paikat, näkyvät vammat jne. Partion havainnot, alustavat puhuttelut, puhuttelujen videointi tai muu taltiointi jne. Partion ottamat näytteet, haltuun otetut esineet todisteina Lääkärinlausunto (myös rikoksesta epäillyn vammoista) Kehonkartta (ei ole vähentänyt lääkärintodistuksen tarvetta) Valokuvat vammoista Todistajat Epäillyn ja asianomistajan kuulustelut Historia - aikaisemmat pahoinpitelyt ja väkivaltaisuus 28

29 Avun ja tuen piiriin ohjaaminen Turvakoti RIKU Lyömätön linja Naisten linja Tukinainen Seurakunta Kirkon perheasiain neuvottelukeskus Nuorten kriisipiste Väestöliitto Suomen mielenterveysseura Ensi- ja turvakotien liitto Monika Naiset SPR Sosiaaliviranomainen jne. 29

30 Sovittelu Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) 13 2 momentin mukaan vain poliisi ja syyttäjä voi tehdä sovittelua koskevan aloitteen silloin, - kun kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, - joka on kohdistunut tästä rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen Sosiaaliviranomaisella ei aloiteoikeutta ole, mutta käytännössä suositellaan, että ennen sovittelualoitteen tekemistä poliisi tai syyttäjä on yhteydessä sosiaaliviranomaiseen tilanteen selvittämiseksi Poliisi lähettää perheväkivaltajuttuja sovitteluun vain tarkan harkinnan jälkeen. Lähinnä kyseeseen tulevat aikuisten väliset, ensimmäistä kertaa tapahtuvat verrattain lievät pahoinpitelyt Tutkinnanjohtaja johtaa tutkintaa ja tekee päätöksen sovitteluun menevistä väkivaltajutuista 30

31 Lähestymiskielto Poliisi voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon. Sitä käytetään kuitenkin melko vähän mm. siitä syystä, että; akuutissa tilanteessa muut turvaamistoimet ovat ensisijaisia ja niiden avulla saadaan useimmiten riittävä turva molemmat osapuolet pitää kuulla ennen kiellon määräämistä, ellei tarpeetonta jos epäiltyä ei ole rikoksen johdosta otettu kiinni, häntä ei voida kuulla ja antaa tiedoksi kieltoa. Kiellon rikkomisesta ei voida rangaista kieltoon määrättyä, jos sitä ei ole annettu tiedoksi usein yhtä nopeaa hakea lähestymiskieltoa käräjäoikeudelta Kokemus on myös osoittanut, että jos suojan tarvitsija hakee itse lähestymiskieltoa käräjäoikeudelta, niin sekä kieltoon määrätty henkilö että hakija noudattavat kieltoa paremmin tuli voimaan perheen sisäinen lähestymiskielto. Kielto voidaan määrätä myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa Perheen sisäisiä lähestymiskieltoja määrätään suhteellisen harvoin. Useimmiten tilanteeseen löytyy muunlainen ratkaisu 31

32 Kuulustelut - lapsi Etenkin pieniin lapsiin kohdistuneissa rikoksissa todistajan rooli voi olla tärkeä, esim. jos lapsi on kertonut väkivallasta päiväkodissa Helsingin poliisilaitoksen sisäisen tehtäväjaon mukaan rikososaston väkivaltarikosyksikkö tutkii lapsiin kohdistuneet törkeät rikokset kuten törkeät pahoinpitelyt ja seksuaalirikokset. Poliisipiirien tutkintayksiköt tutkivat tekomuodoiltaan lievemmät rikokset Alle 15-vuotiaan lapsen ollessa esitutkinnassa asianomistajana tai todistajana kuulustelu suoritetaan kouluikäisten - noin 6-15 vuotiaat - osalta videokuulusteluna. Tällöin lasta ei enää tarvitse kuulla oikeudessa, vaan tallenne korvaa henkilökohtaisen kuulemisen Epäillyllä on oikeus tutustua videoon ennen oikeudenkäyntiä, ja pyytää poliisia esittämään lapselle tarkentavia kysymyksiä. Työtä helpottaa jos video voidaan näyttää jo epäiltyä ensimmäistä kertaa kuultaessa Jos rikos on tuore ja uhri kykenemätön itse hankkimaan apua, perheen luokse voidaan lähteä henkilökohtaisesti, viedä käymään lääkärillä ja tuoda kuulusteluun ym. Jos vanhemmat ovat haluttomia tuomaan lapsia kuulusteluun, voidaan lapset puhuttaa kotonaan (tai vastaavassa paikassa) ja tallentaa se videokameralla 32

33 Lasten esitutkinnassa huomioitavaa Lapsi tarvitsee edunvalvojan, jos hän on uhri ja epäilty on toinen huoltajista. Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus, toinen vanhempi ei voi lain mukaan edustaa lasta rikosasiassa Edunvalvojat haetaan Helsingissä keskitetysti sosiaaliviraston lakimiesyksikön kautta - edunvalvojan määrää käräjäoikeus (maistraatti) Edunvalvojan tarvetta voidaan muutoinkin joutua harkitsemaan tapauskohtaisesti, esim. yksinhuoltaja saattaa olla esteellinen edustamaan lastaan johtuen läheisestä suhteesta epäiltyyn Lapsiin kohdistuneissa rikoksissa tehdään syyttäjälle Sakarijärjestelmän kautta ilmoitus esitutkinnan alkaessa - syyttäjä voi ottaa kantaa lapsen kuulemisen tarpeellisuuteen ja vaikuttaa lapselle esitettäviin kysymyksiin - syyttäjän kanssa pidetään avoimina olevista jutuista palaveri n. 1,5 kuukauden välein tai useamminkin tarpeen vaatiessa Huoltajuusriitojen värittämien rikosten tutkinnassa on yleistä, että molemmat osapuolet haluavat sekä avustajan kuulusteluun että antaa asiasta loppulausunnon 33

34 Lasten kohtelu esitutkinnassa Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 11 Lasten kohtelu esitutkinnassa Lasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei lapselle aiheuteta tarpeettomasti haittaa koulussa, työpaikalla tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. Lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisimiesten suoritettaviksi. Esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa neuvoteltava lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaanko lapseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä. Viittätoista vuotta nuoremman lapsen kuulustelemisesta säädetään 14 :ssä. 34

35 Alle 15-vuotiaat epäillyt Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 14 Kuulusteleminen ja tutkinta, kun epäilty on viittätoista vuotta nuorempi Kun viittätoista vuotta nuoremman lapsen epäillään syyllistyneen rikolliseen tekoon, lasta voidaan kuulustella teon johdosta. Teon johdosta voidaan myös toimittaa tutkinta sen selvittämiseksi, onko viisitoista vuotta täyttänyt ollut osallisena rikoksessa, tai teolla menetetyn omaisuuden saamiseksi takaisin taikka jos tutkinnanjohtaja katsoo siihen olevan erityistä syytä tai jos sosiaalilautakunta sitä pyytää. Tutkinnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä esitutkinnasta rikosasiassa on säädetty. 35

36 Esitutkinta - sosiaaliviranomainen Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista 15 Ilmoitus kuulustelusta ja pöytäkirjan toimittaminen sosiaalilautakunnalle Kun lasta kuulustellaan epäiltynä, sosiaalilautakunnalle on varattava tilaisuus lähettää edustajansa kuulusteluun, jollei tätä ole lastensuojelulain 15 :n 2 momentin (?) perusteella pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Esitutkintaviranomaisen on viipymättä toimitettava kuulustelupöytäkirja sosiaalilautakunnalle. 36

37 Videointi, muut seikat Esitutkintalaki 39 a Asianomistajan ja todistajan kuulustelu on tallennettava videotallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen, jos kuulustelukertomusta on tarkoitus käyttää todisteena oikeudenkäynnissä eikä kuultavaa tämän nuoren iän tai henkisen toiminnan häiriintyneisyyden vuoksi todennäköisesti voida siinä haittaa kuulusteltavalle aiheuttamatta kuulla henkilökohtaisesti. Kuulustelussa on otettava huomioon kuulusteltavan kehitystason asettamat erityisvaatimukset kuulustelumenetelmille, kuulusteluun osallistuvien henkilöiden määrälle ja muille kuulusteluolosuhteille. Tutkinnanjohtaja voi päättää, että muukin kuin esitutkintaviranomainen voi kuulustelijan valvonnassa esittää kysymykset kuulusteltavalle. Rikoksesta epäillylle on varattava mahdollisuus esittää kysymyksiä kuulusteltavalle. Jos rikoksesta epäilty niin pyytää, hänen kysymyksensä saa esittää myös asiamies tai avustaja. Kuulustelija voi kuitenkin määrätä, että kysymykset on esitettävä kuulustelijan välityksellä kuulusteltavalle. 37

38 Esitutkinnan päättäminen: Esitutkintalaki 43 Esitutkinnan valmistuttua asia on toimitettava syyttäjälle syyteharkinnan suorittamista tai rangaistusmääräyksen antamista varten. Esitutkinta lopetetaan kuitenkin saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi, jos: 1) tutkinnassa on käynyt selville, - ettei rikosta ole tehty tai - ettei asiassa voida nostaa ketään vastaan syytettä tai - ettei asiassa voida esittää muuta rikokseen perustuvaa julkisoikeudellista vaadetta; tai 2) esitutkintaviranomainen on tutkinnan aloittamisen jälkeen päättänyt 4 :n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla perusteella luopua enemmistä toimenpiteistä. Esitutkintaviranomainen voi 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa antaa rikokseen syyllistyneelle suullisen tai kirjallisen huomautuksen. 38

39 Esitutkintalaki 4 Esitutkinta saadaan jättää toimittamatta sellaisen rikoksen johdosta, josta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa ja jota on kokonaisuudessaan pidettävä ilmeisen vähäisenä -jos asianomistajalla ei ole asiassa vaatimuksia Jos viranomainen sen perusteella, mitä muussa laissa säädetään, jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen, esitutkinta toimitetaan vain erityisestä syystä. Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan (tj) esityksestä määrätä, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se lopetetaan, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 tai 8 :n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tulisi jättämään syytteen nostamatta eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista Kustannusperusteella esitutkinnan lopettaminen tj:n esityksestä 39

40 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 812/ ns. asiakaslaki voimaan sosiaalitoimen ja poliisin yhteistyön kannalta keskeisimpiä ovat 18, 20 ja 22 :t 40

41 18 Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä muissa tilanteissa 2 momentti: Sosiaalitoimen tulee pyydettäessä antaa asiakkaan suostumuksesta riippumatta tieto salassa pidettävästä asiakirjasta poliisille...: jos se on tarpeen rikoksen selvittämiseksi ja kyseessä on rikoslain 15 luvun 10 :ssä mainittu rikos tai rikos, josta enimmäisrangaistus on vähintään 4 vuotta vankeutta 41

42 18 Salassa pidettävien tietojen antaminen asiakkaan suostumuksesta riippumatta 3 momentti: Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon, kun epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään rikokseen, jos sosiaalitoimi arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi 42

43 20 Velvollisuus antaa sosiaalihuollon viranomaiselle salassa pidettäviä tietoja Valtion ja kunnan viranomainen ovat velvollisia antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. 43

44 22 Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus saada virka-apua Sosiaalihuollon viranomaisella on oikeus saada laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista virka-apua muilta viranomaisilta. Virka-avun antajan tulee salassapitovelvollisuuden estämättä ilmaista sosiaalihuollon viranomaiselle virka-aputehtävän edellyttämät tiedot. 44

45 3. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN JA LASTEN KALTOIN KOHTELUUN LIITTYVÄ VIRANOMAISYHTEISTYÖ POLIISIN TYÖSSÄ 45

46 Yhteiskunnan strategioita ja linjauksia väkivallan ehkäisyssä Poliisin strategioita, toimenpideohjelmia ym. Poliisihallinnon ohjeita, määräyksiä Valtakunnallisia suosituksia Ohjeita ja oppaita Helsingissä Strategioiden jalkauttaminen poliisissa Yhteiskunnan tehtävä, valmiudet ja keinot torjua väkivaltaa Turvallisuussuunnittelu ja -yhteistyö Itä-Helsingin turvallisuusyhteistyömalli Perheväkivalta ja lastensuojelu yhteistyö KUNNIAVÄKIVALTA 46

47 Yhteiskunnan strategioita ja linjauksia väkivallan ehkäisyssä Turvallisuustalkoot - Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma. Oikeusministeriö, Rikoksentorjunnan neuvottelukunta 1998/1999 Sisäisen turvallisuuden ohjelma Arjen turvaa Sisäasiainministeriön (SM) julkaisuja 44/2004 Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen. Työryhmämuistio. SM:n julkaisuja 19/2006. (www.intermin.fi/julkaisut) Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut. Työryhmämuistio. SM:n julkaisuja 39/2006. (www.intermin.fi/julkaisut) Kansallinen ohjelma väkivallan vähentämiseksi, Oikeusministeriö, Rikoksentorjuntaneuvosto 2005, Valtioneuvoston periaatepäätös Neljä kertomusta paikallisesta turvallisuussuunnittelusta. SM:n julkaisuja 8/2008 Sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallinen elämä jokaiselle. SM:n julkaisuja 16/2008 Paikallisen turvallisuussuunnittelun tilannekatsaus. SM:n julkaisuja 26/2008 Sisäministeri Anne Holmlundin kirje kunnanjohtajille : Kansalaisten turvallisuus kunnan toiminnan keskiössä 47

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö

Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö Ilmoitusvelvollisuus ja lainsäädäntö 18.1.2017 / Timo Mutalahti 1 Kuvat: Pixabay.com Ilmoitus viranomaisille Missä asukkaan asumiseen tai elämiseen liittyvissä ongelmissa vuokranantajalla tai asumisen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta. vanhempi konstaapeli Irina Laasala

Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta. vanhempi konstaapeli Irina Laasala Lähisuhdeväkivalta poliisin näkökulmasta vanhempi konstaapeli Irina Laasala 1 Lähisuhdeväkivalta Noin 20% naisista on kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Lievissä (84 %) ja perusmuotoisissa pahoinpitelyissä

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset kuntien väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 5.4.2016 Martta October 1 Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kunnissa säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa

Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Viranomaisyhteistyö, ilmoitusvelvollisuus ja lapsen edustaminen tutkinnassa Rovaniemi 7.4.2014 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila 7.4.2014 1 YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista Sopimus tehty 1989, ratifioitu

Lisätiedot

Lastensuojelun alueellinen koulutuspäivä Paviljonki

Lastensuojelun alueellinen koulutuspäivä Paviljonki Lastensuojelun alueellinen koulutuspäivä 13.10.16 Paviljonki Lastensuojelulaki 25 (12.2.2010/88) WWW.FINLEX.FI } 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon; } 2) opetustoimen; } 3) nuorisotoimen;

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste Lapsiin kohdistuvien rikosten eteneminen esitutkinnassa Vrk Mikko Halme Rovaniemi 22.10.2014 Kaste TUTKINTAPYYNTÖ / AKUUTTI TILANNE Poliisille lapsiin kohdistuneet rikokset ilmoitetaan tutkintapyyntö konsultointisoitto

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA!

PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! PÄIHDEASIAA ETELÄ- SAVOSSA! vihjeet.etela-savo@poliisi.fi Poliisilaki Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten

Lisätiedot

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos

Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos Tie Selväksi Hämeessä Hämeen Poliisilaitos 1 Tie Selväksi hanke, taustaa https://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-jariippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/ehkaisevan-paihdetyonmenetelmat/tie-selvaksi-toimintamalli

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 188 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Riikka Henttosen ym. talousarvioaloitteesta palvelupaikasta väkivaltaa kokeneille

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö

Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö Sisäasiainministeriö id8712487 1 (6) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 24.10.2012 Päätöksen perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemiseksi toimeenpano Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 12.9.2012

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 7. Alkusanat 9. Parisuhdeväkivalta 27

Sisällys. Lyhenteet 7. Alkusanat 9. Parisuhdeväkivalta 27 Sisällys Lyhenteet 7 Alkusanat 9 1. Johdanto 19 1.1. Tutkimuksen tavoite ja konteksti... 19 1.1.1. Tutkimuskysymykset... 19 1.1.2. Lainsäädäntökehitys... 20 1.2. Tutkimuksen metodit... 21 1.2.1. Diskurssianalyyttinen

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID (6) /2013/4355. Rikosasioiden sovittelu. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551813618 1 (6) 02.12.2013 2020/2013/4355 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/3411, 22.11.2011 Rikosasioiden

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille TAMPERE 8.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

Yhteistyöllä eteenpäin. KASTE koulutus

Yhteistyöllä eteenpäin. KASTE koulutus Yhteistyöllä eteenpäin 24.9.2014 KASTE koulutus Kuka minä olen? vanhempi rikoskonstaapeli Mikko Halme vaativan rikostutkintaryhmän tutkija Rovaniemellä pääosin lapsiin kohdistuneet väkivalta ja seksuaalirikokset

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä

Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Rovaniemen kaupungin turvallisuussuunnittelu Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmä Analyysi henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista Rovaniemellä 2007 Väkivaltarikollisuuden ehkäisy työryhmän

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset Tiedosta hyvinvointia 1 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI Sosiaali- ja terveystoimelle paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen Julkaisuja

Lisätiedot

Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October

Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön. Martta October Uuden lainsäädännön vaikutukset väkivallan ehkäisytyöhön Martta October 2.6.2016 Martta October 1 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy säädösten soveltaminen Jotakin vanhaa Jotakin uutta Jotakin lainattua

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN, TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YHDYSHENKILÖIDEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 30.1.2014 Lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilöiden toimenkuvan kehittäminen kunnissa

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet

Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Lastensuojelun edunvalvontatyö ja toimivaltuudet Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari Keminmaa 29.03.2011 Kaisi Peltoniemi Lastensuojelun edunvalvojahanke Lapsen osallisuus lastensuojeluprosessissa Kaikissa

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

LAPSI ASIANOMISTAJANA JA TODISTAJANA POLIISITOIMINNASSA JA ESITUTKINNASSA

LAPSI ASIANOMISTAJANA JA TODISTAJANA POLIISITOIMINNASSA JA ESITUTKINNASSA Poliisihallitus Ohje ID-1551798023 1 (11) 28.11.2013 2020/2013/5071 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Muuttaa/Kumoaa 2020/2011/1610, 28.6.2011 Lapsen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye

Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Espoo Ari Evwaraye Turvallisuus sähköisessä hyvinvointikertomuksessa Espoo 28.1.2015 Ari Evwaraye Tausta Sähköinen hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolaki 12 - hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa, kuntalaisten terveyden

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot