Lauttasaaren asiakaskeskeisen palveluverkon arviointi Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lauttasaaren asiakaskeskeisen palveluverkon arviointi Loppuraportti"

Transkriptio

1 Lauttasaaren asiakaskeskeisen palveluverkon arviointi Loppuraportti Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Sotera instituutti Postiosoite PL AALTO Käyntiosoite Miestentie 3 Espoo

2 2 (19) 1. Johdanto Tutkimusmetodologia Sosiaalisen verkoston analysointi (SNA) Hoitokoordinaattorin verkosto Prosessin arviointi Verkoston rakentaminen ja johtaminen Verkostoitumisen ja verkostojohtamisen työkaluja Sosiaalisen verkoston analyysi Verkoston toimintasuunnitelma Tämä raportti on kirjoitettu osana Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko hanketta. Katri Nykänen, Sotera, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

3 3 (19) 1. Johdanto Lauttasaari- hanke on ollut kaupunkilähtöinen hanke ( ), jossa on ollut tarkoitus yh- distää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Lauttasaari hankkeen yksi seitse- mästä tavoitteesta on ollut luoda Lauttasaareen julkisen (kaupungin hallintokunnat), yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto, joka vahvistaisi asiakasnäkökulmaa Lauttasaaren alueella yhdessä asiakkaan kanssa kehittäen (co- creation). Yritys- /toimijaverkoston alustava toimintamalli on luotu 2011 ja 2012 keskityttiin verkoston osalta verkoston palvelumuotoiluun ja pilotointiin. Vuonna 2013 aloitettiin uusi projekti, jonka tarkoituksena on ollut arvioida Laut- tasaari- hankkeessa rakennettua verkostoa ja sen verkostojohtamista. Hankkeen verkoston rakennetta on arvioitu kahdella tasolla. Ensimmäinen taso analyysissä on sosiaalisen verkoston analyysi (SNA) - menetelmä, jolla on katsottu verkoston rakennetta tietty- nä ajankohtana (Bonacich, 1987; Borgatti, 2005; Cross, Parker ja Borgatti, 2002). Lisäksi on katsottu verkostojohtajan ekoverkostoa ja tämän verkoston rakennetta (Burt, 1992; 2004; Ahu- ja, 2000), rakenteellisia aukkoja, keskeisyyttä (centrality) (Freeman, 1979; Borgatti, 2005) ja valtaa ja vaikutusvaltaa (Bonacich, 1987). Arvioinnin ajankohta valikoitui paitsi rahoituksen myös verkoston elinkaaren mukaan. Analyysi tehtiin ajankohtana, jossa verkostolla oli jo taka- naan muutaman vuoden työskentely tavoitteidensa saavuttamiseksi. Lisäksi verkoston analyy- sissä on tarkasteltu verkostoitumisen prosessia, joka on johtanut tilanteeseen, jossa SNA- ana- lyysin tekohetkellä oltiin. Prosessin arvioinnissa on katsottu ajassa taaksepäin ja analysoitu sitä, mitä verkostossa on tehty sekä verkoston rakentamiseksi että hankkeen osoittamien tavoittei- den saavuttamiseksi. Teoreettisina viitekehyksinä analyysissä on käytetty verkoston rakennetta ja toimivuutta ku- vaavia malleja sekä verkostojohtamisen prosessimallia (Järvensivu, Nykänen ja Rajala, 2011; Nykänen ja Jyrämä, 2013) ja tavoitteena on laajentaa ymmärrystä verkostoprosesseista (Doz, 1996) ja verkostojohtamisesta. (Agranoff ja McGuire, 2001; Mandell, 2001; Järvensivu ja Möller, 2010).

4 4 (19) 1.1 Tutkimusmetodologia Analyysi on tehty yhdistäen sekä laadullisia että määrällisiä tiedonkeruumenetelmiä. Laadullis- ten menetelmien yhdistäminen SNA- menetelmään auttaa tutkijaa pääsemään abstraktista tie- dosta lähemmäksi käytäntöä. (Quatman ja Chelladurai, 2008) Lisäksi määrällisen materiaalin käyttö tapaustutkimuksessa voi auttaa löytämään suhteita kerätyssä tiedossa ja täten vähentää tiedon kompleksisuutta. (Eisenhardt, 1989) Kyselylomake lähetettiin 164 hankkeeseen jossain muodossa osallistuneelle toimijalle ja vasta- uksia saatiin 40. Analyysi tehtiin kahdella tavalla; sekä koko verkoston osalta että vastanneiden 40 toimijan keskinäisestä verkostosta. Kun analyysi tehdään kaikille nimilistassa olleille, vääris- tyy visuaalinen tieto niin, että nämä vastanneet näyttäisivät olevan verkoston keskiössä. Koko verkoston tarkastelu on kuitenkin myös tärkeää, jotta nähdään myös sellaiset toimijat, jotka eivät ole verkottuneet sekä syntyneet pienemmät verkostot. Lisäksi koko verkoston tarkastelu on tarpeen, jos halutaan tehdä tutkimusta verkoston kehittymisestä aikaa myöten ja tehdä use- ampi SNA- analyysi samasta aineistosta. (Quatman ja Chelladurai, 2008) Tulosten perusteella identifioitiin avainhenkilöitä, jotka valittiin tarkempaan haastatteluun. SNA kyselyn mukana vastaajille lähetettiin muutama lisäkysymys liittyen verkostoon ja erityisesti verkostojohtamiseen. Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina, joissa tutkijalla oli teemat, joista keskusteltiin. Teemat liittyivät verkoston tavoitteeseen ja sen saavuttamiseen, verkostoitumi- sen prosessiin ja verkostojohtamiseen. SNA- analyysin ohessa tehtyyn kyselyyn vastasi 41 henki- löä. Taulukosta 1 käy ilmi heidän jakautumisensa sektoreittain. Taulukko 1, kyselyyn vastanneiden sektorit (Vastanneita 41)

5 5 (19) 2. Sosiaalisen verkoston analysointi (SNA) Sosiaalisen verkoston analyysin käyttö verkostoitumisen ja verkostojohtamisen prosessin on- nistumisen mittarina on perusteltua muun muassa seuraavista syistä. Ensinnäkin prosessien tutkimiseen verkostokontekstissa ei edelleenkään ole kunnon välineitä eikä mittareita, näin on erityisesti organisaatioiden välisessä verkostotutkimuksessa. (Halinen, Medlin ja Törnroos, 2012) Toisekseen metodi tarjoaa rakenteen ryhmien välisten suhteiden analysoinnille. (Cross, Parker ja Borgatti, 2002) SNA- analyysi paljastaakin, että tutkittu verkosto on melko löyhä ja käyttää ainoastaan 26 pro- senttia mahdollisista siteistä, mikä tarkoittaa sitä, että verkoston tiheys on matala ja verkostos- sa on suhteellisen paljon ns. rakenteellisia aukkoja. (Burt, 1992; 2004). Lisäksi verkoston ana- lyysi SNA- menetelmän avulla nostaa selvästi esille sen, kuinka kaupungin toimijat (violetti ne- liö), jotka ovat olleet järjestävänä osapuolena projektiverkostossa ovat verkostoituneet hyvin keskenään ja melko hyvin myös kolmannen (keltainen kolmio) ja yksityisen sektorin (vihreä ympyrä) toimijoihin. Kuviosta 1 voidaan myös nähdä se, että kuntasektorin toimijat ovat keski- määrin verkostoituneempia kuin muiden sektorien toimijat, sillä he ovat verkostossa keskellä ja heistä lähtee paljon yhteyksiä muihin toimijoihin. Lisäksi heidän väliset yhteytensä ovat suh- teessa vahvempia kuin muiden sektoreiden toimijoiden väliset suhteet. Reunalle jäävillä toimi- joilla on vähemmän yhteyksiä verkoston muihin toimijoihin. Liitteessä 1 on tilastolliset tiedot verkostosta. Kuvio 1, Lauttasaaren asiakaskeskeisen palveluverkon toimijat ja heidän väliset suht- eensa

6 6 (19) Kolmannen ja yksityisen sektorin välillä sen sijaan yhteydet ovat heikommat ja erityisesti kol- mannella sektorilla toimijoiden keskinäiset yhteydet ovat vähäisiä verrattuna muihin toimijoi- hin. Kuviosta 2 näkyy paitsi se, että kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä on vä- hän yhteyksiä, myös se, että nämä yhteydet ovat heikkoja. Analyysi paljastaa myös sen, että kolmannen sektorin toimijoilla on suhteessa vähemmän keskinäisiä yhteyksiä kuin muiden sek- toreiden toimijoilla. On kuitenkin hyvä muistaa, että tulokseen vaikuttaa se, että SNA- menetelmällä on tässä vaiheessa analysoitu ainoastaan suhteet niiden henkilöiden välillä, jotka ovat vastanneet kyselyyn. Verkoston tiheyttä kuvaava luku 26, mikä tarkoittaa sitä, että vain 26 prosenttia potentiaalisista yhteyksistä (density) on tarkastellussa verkostossa käytössä ja ver- kostossa on paljon niin sanottuja rakenteellisia aukkoja (Burt, 1992). Nämä rakenteelliset aukot korostuvat kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoiden kohdalla. Myös haastattelut toivat esil- le kolmannen sektorin vähäisemmän verkostoitumisen ja haasteen yksityisen sektorin mukaan saamisessa. Useat haasteista liittyvät niin sanottuun public- private - suhteeseen eli haasteisiin yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyössä. Kuvio 2, Eri sektoreiden toimijat ryhminä ja näiden ryhmien väliset suhteet Ottaen huomioon kuntasektorin hierarkkisen organisoitumisen ja hallintokuntien väliset erot, on projektiverkostoa pidettävä onnistuneena siinä, että se on onnistunut luomaan yhteyksiä eri hallintokuntien välillä ja saanut muita hallintokuntia aktiivisesti mukaan yhteistyöhön. Verkos- ton tarkempi analysointi ja tarkastelu osoittavat sen, että vaikka verkosto ei sosiaalisen analyy- sin menetelmällä näytäkään rakenteellisesti tehokkaalta, on projekti onnistunut synnyttämään

7 7 (19) pienempiä verkostoja ja alueellisia tuloksia. Lauttasaaren asiakaskeskeinen verkosto projektia kannattaakin tarkastella kahdella tasolla. Edellä on kuvattu projektiverkosto, lisäksi voidaan selvästi identifioida verkosto, joka on syntynyt projektin tärkeimmän henkilön ympärille (eco network). Lisäksi vertailemalla kunkin ryhmän eli eri sektorin tärkeimpiä toimijoita, voidaan todentaa näiden kolmen sektorin osallisuus verkostossa. Kuvio 3, Sektoreiden verkostoituneimmat henkilöt 2.1 Hoitokoordinaattorin verkosto Projektissa synnytetyn palvelutarjotin- mallin hoitokoordinaattori näyttäytyy SNA- menetelmällä verkoston tärkeimpänä henkilönä (node 26), jolla on eniten suhteita muihin verkostojen toimi- joihin ja jonka useimmat verkoston toimijat myös tuntevat (Kuvio 4). Itse asiassa, tämä verkosto on hyvin samanlainen kuin koko verkosto (Kuvio 1), joka kuvaa projektin koko verkoston, vaik- ka kuvaakin ainoastaan ne toimijat, jotka ovat sidoksissa hoitokoordinaattoriin suoraan (1- askel) ilman välikäsiä. Tämä korostaa edelleen hoitokoordinaattorin tärkeyttä verkostossa ja verkoston luomisessa sekä tekee hänestä verkoston tärkeimmän henkilön, sillä hänellä on eni- ten sidoksia muihin verkoston toimijoihin (eco network output) ja muut toimijat ovat vastaa- vasti hyvin sidoksissa häneen (eco network input). Lisäksi kyselyssä hänet nostettiin esille ver- kostojohtajana ja henkilönä, jonka kanssa eniten on tehty yhteistyötä useammin kuin muiden verkostotoimijoiden kanssa.

8 8 (19) Tarkasteltaessa edelleen hoitokoordinaattorin omaa verkostoa (eco network) nähdään, että tämä henkilö on verkostossa se, joka yhdistää verkoston muita jäseniä. Tämän henkilön tärkeyt- tä lisää myös se, että hänen verkostossaan on vähän rakenteellisia aukkoja ja hänen 39 sidok- sestaan 30 on tärkeitä. Lisäksi tämän henkilön verkosto on vahva, koska luku (constrain), joka kertoo kuinka paljon muut toimijat voivat rajoittaa tätä henkilöä on hyvin pieni suhteessa ver- koston muiden toimijoiden lukuihin. Kuvio 4, hoitokoordinaattorin henkilökohtainen verkosto (econetwork) Nämä kertovat siitä, että hoitokoordinaattorilla on vahva verkosto toimijoita ja hänen yhteyten- sä oman verkostonsa toimijoihin on niin vahva, että näiden toimijoiden keskinäiset yhteydet eivät vaikuta hoitokoordinaattorin verkostoon. Samalla tämä kuitenkin kertoo siitä, että koko verkosto on hyvin riippuvainen hoitokoordinaattorista. Hoitokoordinaattori on myös niin kut- sutussa brokerage- asemassa suhteessa muihin verkoston toimijoihin sekä omassa organisaa- tiossaan että kahdella muulla sektorilla. Hänen verkostossaan on, toisin kuin koko verkostossa, vähän rakenteellisia aukkoja ja hänen kontakteistaan ainoastaan 9/39 on rajoittavia. Alhainen määrä rajoittavia suhteita merkitsee sitä, että muilla toimijoilla on vähän vaikutusvaltaa ja heik- ko mahdollisuus vaikuttaa hoitokoordinaattorin verkoston toimivuuteen. Haastattelut toivat kuitenkin ilmi sen, että hoitokoordinaattori ei enää ole kyseisessä toimessa ja verkoston seu- raavassa vaiheessa yksi henkilö ei tule hoitamaan kyseistä tehtävää. Analyysin perustella voi- daan kuitenkin sanoa, että hankkeen aikana on onnistuttu luomaan vahva ja toimiva verkosto hoitokoordinaattorin tehtävän ympärille, mutta samalla on huomattava, että hoitokoordinaatto- rilla on ollut vahva rooli myös itse hankkeessa ja työpajojen järjestämisessä, mikä osaltaan selit- tää tuloksia.

9 9 (19) Taulukko 2, hoitokoordinaattorin toimiminen sektoreiden välillä ja sisällä, interaktioiden (suhteiden) määrä Taulukko 2 kuvaa hoitokoordinaattorin tehtävässä olevan henkilön tärkeyttä sekä julkisen sek- torin sisällä että suhteessa muihin sektoreihin. Taulukko näyttää myös sen, että hoitokoor- dinaattori toimii ns. konsulttina kolmannella sektorilla, mikä tarkoittaa sitä, että hän on ainoa kontakti verkostossa toimivien kolmannen sektorin toimijoiden välillä, eikä näillä ole keskinäis- tä suhdetta. Hoitokoordinaattoria voidaankin pitää epävirallisena verkostojohtajana, sillä hänen roolinsa verkoston rakentajana ja osallistuminen verkoston toimintaan näkyy vahvana omana verkostona. On kuitenkin tärkeää huomioida, että verkostojohtajan oman verkoston vahvuus on samalla merkki koko verkoston heikkoudesta, sillä verkosto on hyvin herkkä ja riippuvainen verkostojohtajasta. 3. Prosessin arviointi Prosessin arvioinnin kautta on ollut tarkoitus selvittää ja selittää sosiaalisen verkoston analyy- sin tuloksia. Aineistona on toiminut verkostotoimijoilta saatu materiaali, avaintoimijoiden haas- tattelut sekä SNA- menetelmän yhteydessä tehty kysely. Verkostotoimijoilta on saatu muun mu- assa hankkeessa pidettyjen työpajojen kutsuja ja jossain määrin näiden työpajojen alustuksia sekä hankkeessa tehtyjä raportteja. Verkostoitumisen prosessilla tarkoitamme tässä niiden ta- pahtumien, toiminnan ja toimintojen edistymistä, jotka muodostavat systemaattisen prosessin. (Doz, 1996) Tämä prosessi muodostuu formaaleista, epäformaaleista ja ala- prosesseista, joiden kautta verkoston jäsenet muodostavat yhteisen tavoitteen, toimintatavat ja käytännöt. Verkos- toitumisen lähtökohtana voidaan pitää yhteistä motivaatiota ja ymmärrystä siitä, että verkos- tossa toimiminen tuo tuloksia, joita toimijat eivät voisi saavuttaa yksin. (Nambisan ja Sawhney, 2011). Taulukko 3 kuvaa sitä, kuinka paljon hankkeeseen osallistujat tuntevat saaneensa ver- kostotyöstä suhteessa siihen laittamaansa panostukseen. Yhteisen toiminnan ajuriksi tarvitaan olosuhteet, jotka tukevat kunkin organisaation verkostotyöskentelyä.

10 10 (19) Taulukko 3, verkostotyön vaatima panostus (vastauksia 41) Haastattelut ja muu toimijoilta saatu materiaali viittaavat siihen, että suhteiden väliset erot ja julkisen sektorin vahva osuus verkostossa juontuvat siitä, kuinka verkosto on rakennettu ja millainen verkostoitumisen prosessi on ollut sekä siitä että verkostolla ei ole ollut varsinaista verkostojohtajaa. Taulukossa 4 näkyy kyselyyn vastanneiden näkemys siitä, ettei verkostossa ole ollut varsinaista verkostojohtajaa ja ennen kaikkea se, että verkostossa ei ole tuotu esille verkostojohtajuutta, sillä 17/41 vastanneista ei tiennyt kuka on verkostojohtaja. Vastaavasti ainoastaan 6 vastaajaa oli sitä mieltä, että he tiesivät kuka on verkostojohtaja, mitä hänen työn- kuvaansa kuuluu ja lisäksi ovat häneen säännöllisesti yhteydessä. Taulukko 4, hankkeen verkostojohtaminen (vastauksia 41)

11 11 (19) Vaikka hankkeen toiminta onkin ollut systemaattista ja laajaa, ovat eri sektorit pääasiassa työs- kennelleet erikseen ja omien, erillisten, tavoitteidensa saavuttamiseksi. Eri sektorin toimijoilla ei siis ole ollut yhtä yhteistä tavoitetta eikä säännöllisiä sosiaalisia tilaisuuksia, jossa toimijat olisivat voineet tavata ja oppia tuntemaan toisensa ja näiden kautta luoda yhteistä luottamusta ja sitoutumista, joita tarvitaan onnistuneeseen verkostotyöskentelyyn. Verkosto on keskittynyt sisällön kehittämiseen ja itse verkoston kehittämiseen ei ole allokoitu hankkeen varsinaisen toimintakauden aikana resursseja eikä aikaa. Toisin sanoen, hankkeessa on luotu yhteistä ym- märrystä ja luottamusta sisällön kehitystarvetta kohtaan, mutta ei luottamusta ja sitoutumista kehittäjien kesken verkostona. Monet verkostotutkijat kuitenkin korostavat yhteisen sitoutumi- sen ja luottamuksen ja sitä kautta verkoston kehittämisen tärkeyttä heti kehitystyön alussa (esimerkiksi, Morgan ja Hunt, 1994; Järvensivu ja kump., 2011) Yhteistä toimintaa aloittaessa toimijoiden välillä on niin kutsuttua alustavaa luottamusta, joka on muodostunut kokemuksen, ennakkoluulojen tai maineen perusteella. Tällainen alustava luottamus on yhteistyön edetessä kyettävä muuttamaan varsinaiseksi verkoston yhteiseksi luot- tamukseksi samalla kuin yhteistyö tulisi muuttaa systemaattiseksi verkostoitumiseksi. (Mölle- ring ym, 2004) Yhteisen luottamuksen rooli kaikessa sosiaalisessa toiminnassa on useasti nos- tettu esille ja tiedostettu, tämän lisäksi verkostossa luottamuksen nähdään olevan toimijoita yhdistävä tekijä. (Gulati, 1998) Luottamusta voidaan verkostoissa kasvattaa luomalla tilaisuuk- sia, joissa toimijat voivat tutustua toisiinsa ja vakiinnuttaa suhteitansa. Luottamus ja sitoutumi- nen näkyvät positiivisena mielikuvana verkostosta ja verkostotyöstä, sillä luottamus esimerkik- si edesauttaa sitä, että toimijat arvioivat verkostosta saamaansa suhteessa laittamaansa panos- tukseen pitkällä tähtäimellä eivätkä aseta niin tarkkoja lyhyen aikavälin tavoitteita. Lisäksi luot- tamus sitoo verkoston toimijat yhteen, näyttää muiden toiminnan positiivisemmassa valossa (Ring ja Van Den Ven, 1992) ja auttaa sietämään epävarmuutta (Luhmann, 1988; Inkpen ja Cur- ral, 2004; Nooteboom, 2007) Taulukko 5, verkostotyön hyödyllisyys suhteessa sen vaatimaan panostukseen (Vastauksia 41)

12 12 (19) Tämän hankkeen toimijoiden prosessit ovat keskittyneet enemmän sisällön kehittämiseen kuin itse verkoston luomiseen. Kysely, joka tehtiin SNA kyselyn ohessa viittaa myös siihen, ettei toi- minnalla ole ollut näkyvää nimettyä verkostojohtajaa. Useat verkoston toimijat identifioivat hoitokoordinaattorin verkoston näkyvimmäksi ja tärkeimmäksi toimijaksi. Näiden ja haastatte- luiden perusteella väitämme, ettei hankkeen varsinaisen toimintakauden aikana ole syntynyt toimivaa verkostoa. Haastatteluissakin tuotiin ilmi, että varsinaisen alueellisen verkoston ra- kentamisen aloittaminen on seuraava vaihe. Kuvio 5. kuvaa hankkeen kehitysprosessia ja ver- koston rakentamista. Kuvio 5, hankkeen kehitys- ja verkostoitumisprosessi Kuviosta 5 näkyy kuinka hankkeessa on ensin keskitytty sisällön kehittämiseen ja kuinka tämä kehitystyö on jakautunut useaan kehitysteemaan, joissa on ollut eri toimijat. Kuvioon on otettu mukaan se kuinka kehitystyö on jakautunut erillisiksi yksityisen ja kolmannen sektorin osalta. Kehitystyö ja hoitokoordinaattorin toiminta alkoivat hankkeen aikana ja hoitokoordinaattorin työ loppui hankkeen loputtua, mutta itse palvelu on tarkoitus pitää, ainoastaan järjestää uudel- leen. Hankkeen varsinaisen työskentelyn loputtua toiminta keskittyi kaupungin sisäiseen toi- mintaan ja tänä aikana luotiin vastuuverkosto, jonka kuuluu huolehtia kehitystyön implemen- toinnista ja alueellisen verkoston luomisesta. Esimerkiksi hoitokoordinaattorin työ on tarkoitus siirtää alueella jo toimiville toimijoille, jotka eivät ole olleet tiiviisti mukana aikaisemmissa pro- sessin vaiheissa. Koska tässä hankkeessa on sisällönkehitys mennyt verkoston kehityksen edellä, on tulosten implementointi haasteellista. Ensinnäkään niillä, jotka ottavat kehitetyn asian käyttöönsä ei ole syntynyt omistajuutta asiaa kohtaan, mikä hidastaa implementointia ja luo mahdollisesti muu-

13 13 (19) tosvastarintaa. Sitouttaminen palvelun käyttämiseen voi olla haasteellista ja vaatia pitkää aikaa toteutuakseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että verkostotyö on luonteeltaan pitkän aikavälin työskentelyä, jossa lyhyellä aikavälillä resurssivaatimukset saattavat nousta tuloksia suurem- miksi. 4. Verkoston rakentaminen ja johtaminen Hankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa tuloksia ollaan implementoimassa ja verkostoa raken- tamassa implementoinnin mahdollistamiseksi. Hankkeen aikaisemmassa vaiheessa on keskityt- ty sisällön kehittämiseen ja itse verkoston kehittäminen on jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Seuraavassa vaiheessa onkin tärkeää korostaa verkoston rakentamista ja siihen liittyviä asioita kuten luottamusta ja sitoutumista. On hyvä muistaa, että verkostoissa tarvitaan uuden tyyppistä johtamista, jota voidaan kutsua tietojohtamiseksi. (Agranoff ja McGuire, 2004) Tällaisen verkos- tojohtamisen avulla taataan säännöllinen työskentely kohti tavoitetta ja luodaan luottamusta ja sitoutumista pohjaksi yhteiselle työskentelylle (Jarillo, 1988; Powell, 1990; Borgatti ja Forster, 2003) sekä tiivistetään yhteistyö säännölliseksi verkostoitumiseksi. Verkostojohtamisen tehtäviin kuuluu paitsi toimijoiden valinta työskentelyn alussa, myös uusi- en toimijoiden valinta verkostoitumisen aikana. Luonteeltaan verkostojohtaminen on enemmän inspiroimista, motivoimista, ja sitouttamista kuin ihmisten johtamista. Jotkut sanovatkin, että verkostojohtaminen on ihmisten välisten interaktioiden johtamista. Verkostojohtajan tulee luo- da verkostolle sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat yhteisen toiminnan, systemaattisen verkostoitumisen. Tämä voi tarkoittaa uusien sääntöjen luomista, kulttuurien sovittamista yh- teen tai toimijoiden roolien muuttamista kilpailevasta yhteistyöhön perustuviin rooleihin. (Ag- ranoff ja McGuire, 2001, Keast ja Hampton, 2007) Kuviossa 6 on esitetty ideaalinen prosessi, jossa ensin rakennetaan verkosto ja sen jälkeen kes- kitytään sisällön kehittämiseen. Mallissa on eritelty prosessiin liittyvät tehtävät ja verkostojoh- tamisen tärkeimmät tehtävät kussakin vaiheessa. Hankkeessa voidaan hyödyntää mallia seu- raamalla verkoston kehittämisen vaiheita.

14 14 (19) Verkoston kehittäminen Yhteistyö- prosessi 1. Ovatko toimijat motivoituneita verkostoitumaan? 2. Kannustaako alustava luottamus verkostoitumaan? 3. Onko toimijoilla yhteinen ymmärrys verkostoitumisen hyödyistä? Verkosto- johtaminen - Tunnista potentiaaliset verkostotoimijat ja heidän resurssinsa - Tuo yhteen erilliset toimijat, joista luodaan yhtenäinen verkosto - Luo ja paranna olemassa olevat olosuhteet sellaisiksi, että ne mahdollistavat toimivat suhteet verkostotoimijoiden kesken Yhteistyöprosessi 1. Neuvottelevatko toimijat luodakseen uudet yhteiset säännöt ja samalla hylkäävät organisaatio-perusteiset roolinsa? 2. Onko luottamuksen ja sitoutumisen tasot riittävät tukemaan verkostoitumista? 3. Onko toimijoilla yhteiset tavoitteet ja toimintakulttuuri Verkostojohtaminen - Fasilitoi yhteisten toimintatapojen ja sääntöjen luomista - Huolehdi, että verkostolla on olosuhteet, jotka mahdollistavat yhteisten toimintatapojen ja kulttuurin luomisen - Fasilitoi toimijoiden roolien muuttumista ja heidän organisaatioidensa tavoitteiden muuttumista kilpailevista Yhteistyön painotus siirtyy Sisällön kehittäminen Yhteistyöprosessi 1. Onko verkostolla kaikki tarvittavat resurssit? 2. Arvioiko ja reagoiko verkosto verkoston sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin 3. Onko kommunikointi tehokasta verkoston sisällä ja suhteessa verkoston sidosryhmiin? kilpailevista yhteisiksi Verkostojohtaminen - Luo ja paranna olosuhteita jotka mahdollistavat tuottavan toiminnan toimijoiden kesken - Arvioi ja reagoi verkoston dynaamisuuteen - Yläpidä sellaisia päätösmekanisme ja jotka edesauttavat tiedon siirtoa ja toimivaa kommunikointia Kuvio 6, Verkoston kehittämisestä sisällön kehittämiseen 4.1 Verkostoitumisen ja verkostojohtamisen työkaluja Verkoston kehittäminen on jaettu kahteen osaan arvioinnin selkeyttämiseksi. Hyviä prosessin arvioinnin paikkoja ovatkin muutoskohdat. Seuraavassa kappaleessa esiteltäviä verkostoitumi- sen työkaluja voidaan käyttää prosessin aikana. Työn aloittaminen verkoston toimintasuunni- telmalla auttaa verkostoa löytämään yhteisymmärryksen verkoston tarkoituksesta, säännöistä ja toimintatavoista. Sosiaalisen verkoston analyysi puolestaan kertoo millainen verkosto on ja millaiset ovat sen toimintamahdollisuudet. Sosiaalisen verkoston analyysin tekeminen useassa vaiheessa antaa kuvaa siitä kuinka verkosto on aikaa myöten kehittynyt. 4.2 Sosiaalisen verkoston analyysi Sosiaalisen verkoston analyysi- menetelmä on itsessään hyvä verkostoitumisen työkalu, sillä sen avulla voidaan säännöllisin väliajoin tarkkailla verkoston rakennetta. Rakenne puolestaan kertoo esimerkiksi sen millaiset toimintaedellytykset verkostolla on, ketkä ovat toiminnan kannalta avainhenkilöitä ja missä verkoston rakenteessa on heikkouksia. Sosiaalisen

15 15 (19) verkoston analyysin voi tehdä jo verkostoitumisen alussa, jotta nähdään millaiset sidokset toimijoiden kesken on toimintaa aloitettaessa. Kyselyn toistaminen säännöllisin väliajoin kertoo verkoston ja sen toimijoiden välisten sidosten kehittymisestä ja on erittäin hyvä työkalu verkostojohtajalle toiminnan arvioimiseen. Sosiaalisen verkoston analyysin avulla verkostojohtaja voi määrittä sen milloin verkosto on tarpeeksi vahva ja verkosto voi työskentelyssään keskittyä enemmän substanssin kehittämiseen yhdessä. Mahdollisia Sosiaalisen verkoston analyysin kysymyksiä 1. Kuinka hyvin tunnet kyseisen henkilön? 2. Kuinka tärkeänä pidät kyseistä henkilöä? 3. Kuinka usein ole yhteydessä kyseiseen henkilöön? 4. Kenen kanssa siirrät verkostoon liittyvää tietoa? 4.3 Verkoston toimintasuunnitelma Toinen hyvä työkalu verkoston kehittämiseen on verkoston toimintasuunnitelma, jonka avulla verkosto voi suunnitella työskentelynsä ja pitää huolta siitä, että kehitystyössä otetaan huomioon kaikki tarpeelliset seikat. Toimintasuunnitelma korostaa yhteisiä toimintatapoja ja laaja-alaista verkostoa. Toimintasuunnitelma pakottaa verkoston löytämään jo toiminnan alussa yhteisen tavoitteen, toimintatavat, roolit, ja tiedonsiirron periaatteet. Verkosto pohtii toimintasuunnitelman kautta myös päätöksentekoa ja verkoston päätöksenteko valtaa. Tärkeää on huomata että verkoston toimintasuunnitelma kuuluu tehdä yhdessä verkoston kanssa, jolloin se toimii yhteisen ymmärryksen ja tavoitteen löytymisen työvälineenä. Verkoston toimintasuunnitelmasta on hyötyä myös siinä, että se pakottaa verkoston kartoittamaan toimintaympäristöään ja sidosryhmänsä.

16 16 (19) Verkoston toimintasuunnitelma 1. Verkoston päämäärä ja aikataulu Millaisessa aikataulussa verkosto saavuttaa tavoitteensa Millaisia välitarkastuksia matkan varrella on? 2. Verkoston rakenne ja toimijat Kuka tai ketkä toimivat verkostojohtajina Ketkä ovat verkoston ydintoimijoita Ketkä ovat verkoston sidosryhmiä, joihin verkostotyö myös vaikuttaa Muut verkostot ja suhde näihin muihin verkostoihin 3. Verkoston toimijoiden tehtävät, roolit ja vastuut Työnjako verkostoitumisen eri vaiheissa Vastuut suhteessa vaiheisiin ja eri sidosryhmiin Roolit läpi verkostoitumisen prosessin 4. Tiedon siirto ja jäsentäminen Verkoston sisäinen tiedonsiirto Verkoston ulkoinen viestintä Tiedon saaminen verkoston toimintaympäristöstä ja muista verkostoista verkostolle Tiedonsiirron säännöllisyys ja vaivattomuus 5. Verkoston päätöksenteko Missä on päätöksentekovalta Kuinka paljon valtaa verkostolla on Kuinka verkosto tekee sisäiset päätöksensä 6. Toiminnan seuranta ja arviointi Millaisia mittareita ja työkaluja verkosto käyttää Kuinka arviointia ja seurantaa tehdään säännöllisesti Kuinka verkosto reagoi arvioinnin tuloksiin

17 17 (19) Lähteet Agranoff, R., & McGuire, M., (2001), Big questions in public network management research, Journal of Public Administration Research and Theory, 3, Agranoff, Robert, and Michael McGuire. (2004) Another Look at Bargaining and Negotiating in Intergovernmental Management. Journal of Public Administration Research and Theory 14(4): Ahuja, G. (2000), Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal stu- dy, Administrative Science Quarterly, Vol. 45 No. 3, pp Bonacich, P., (1987) Power and centrality: a family of measures. The American Journal of So- ciology. 92: Borgatti, S., P., (2005) Centrality and network flow. Social Networks 27: Borgatti, S., P. and Foster ( Burt, R. S. (1992) Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, Mass.: Har- vard University Press Burt, R. S. (2004) Structural holes and good ideas. American Journal of Sociology, 110: Cross, Parker, & Borgatti, (2002). Making Invisible Work Visible. California Management Review. 44(2): Doz, Y. (1996): The Evolution of Cooperation in Strategic Alliances: Initial Conditions or Lear- ning Processes? Strategic Management Journal, 17(1), Eisenhardt, M., (1989), Building Theories from Case Study Research. Academy of Management: The Academy of Management Review, Vol. 14 No. 4, Freeman, L., C., (1979). Centrality in Social Networks : Conceptual Clarification. Social Networks 1: Gulati, R. (1995). Does familiarity breed trust? The Implications of Repeated Ties for Contractual Choices in Alliances, Academy of Management Journal, 38(XX), pp Gulati, R. (1998). Alliances and networks. Strategic Management Journal, 19: Halinen, A., Medlin, C., J., and Törnroos J- Å, (2012) Time and process in business network re- search. Industrial Marketing Management 41, Inkpen, A.C., Currall, S.C. (2004). The Coevolution of Trust, Control, and Learning in Joint Ventu- res. Organization Science, 15(5), Jarillo, J., C, (1988) On strategic networks. Strategic Management Journal, Vol. 9:1, p Järvensivu, T., Möller, K. (2009). Metatheory of Network Management: A Contingency Approach. Industrial Marketing Management, 38(6),

18 18 (19) Järvensivu, T., Nykänen, K. and Rajala, R. (2011), Holistic model of innovation network mana- gement: Action research in elderly health care, in Practice- Based Innovation: Insights, Applica- tions, and Policy Implications, Harmaakorpi, V. and Melkas, H. (Ed.), Springer. Keast, & Hampson, (2007) Building Constructive Innovation Networks: Role of Relationship Management, Journal of Construction Engineering and Management. Luhmann, N. (2000). Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternatives. In D. Gambetta (Ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, electronic edition (pp ). Oxford: Department of Sociology, University of Oxford. Mandell, M.P. (2001). Collaboration Through Network Structures for Community Building Ef- forts. National Civic Review, 90(3): Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20: Morgan, R. M., Hunt, S. D. (1994). The Commitment- Trust Theory of Relationship Marketing. Journal of Marketing, 58(3): Möllering, G., Bachmann, R., Lee, S. (2004). Understanding Organizational Trust Foundations, Constellations, and issues of Operationalisation. Journal of Management Psychology, 18(6) Nambisan, S. and Sawhney, M., (2011) Orchestration Processes in Network- Centric Innovation: Evidence From the Field. Academy of Management Perspectives, Vol. 25 Issue 3, p40-57 Nooteboom, B., (2007) "Methodological Interactionism: Theory and Application to the firm and to the building of trust," The Review of Austrian Economics, Vol. 20(2) Nykänen, K. & Jyrämä, A. (Forthcoming) Functioning network structures: The role of collabora- tion processes and their management. IMP Conference proceedings Atlanta USA. Powell, W.W. (1990) Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organizations, Research in Organizational Behavior 12(xx), pp Quatman, C. and Chelladurai, P., (2008) Social Network Theory and Analysis: A Complementary Lens for Inquiry. Journal of Sport Management, 22, Ring, P., and Van de Ven, A. (1992). Structuring Cooperative Relationships Between Organiza- tions. Strategic Management Journal, 13(7), Ritter, T. (1999), The networking company. Antecedents for coping with relationships and networks effectively, Industrial Marketing Management, Vol. 28 No. 5, pp

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä

Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä LAHDELMA & LAAKSO 25 Verkostoanalyysi yritysten verkostoitumista tukevien EAKR-hankkeiden arvioinnin menetelmänä Tamás Lahdelma & Seppo Laakso ABSTRACT Network analysis as a method of evaluating support

Lisätiedot

Managing networked business models Essays in the software industry

Managing networked business models Essays in the software industry Managing networked business models Essays in the software industry KTM Mika Westerlundin markkinoinnin ai neeseen kuuluva väitöskirja Managing net worked business models Essays in the soft ware industry

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma Janne Jauhiainen TIETOJOHTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ (SCRUM): CASE

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen

Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi. Johanna Lehtinen Asiakastyytyväisyyskyselyn jatkokehitys ja implementointi Johanna Lehtinen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 22.12.2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Johanna Lehtinen Raportin nimi

Lisätiedot

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN SISÄISESSÄ ASIAKKUUDESSA - tapaustutkimus kaupan alan yrityksen kahdesta toimintayksiköstä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2014 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tavoitteena geenimuunneltu elämä? Euroopan komissio hyväksyi

Lisätiedot

MUISTIHOITAJA- JA MUISTI- YHDYSHENKILÖVERKOSTON ARVIOINTI MUISTILUOTSI- HANKKEESSA

MUISTIHOITAJA- JA MUISTI- YHDYSHENKILÖVERKOSTON ARVIOINTI MUISTILUOTSI- HANKKEESSA Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2010 Tarja Lindvall ja Nina Suma MUISTIHOITAJA- JA MUISTI- YHDYSHENKILÖVERKOSTON ARVIOINTI MUISTILUOTSI- HANKKEESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN TUTKIA VERKOSTOJEN TOIMINTAA?

MITEN VOIDAAN TUTKIA VERKOSTOJEN TOIMINTAA? Kansalaisyhteiskunta 2 (2012), 170 187 ARTIKKELIT MITEN VOIDAAN TUTKIA VERKOSTOJEN TOIMINTAA? Veli-Matti Salminen* Johdanto Ihmisillä on sosiaalisina yksilöinä luontainen tarve hakeutua kontaktiin toisten

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Markku Koski Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Tomi Oravasaari & Timo Järvensivu (toim.) Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Hanna-Kaisa Ellonen, Lisbeth Tonteri ja Marjo Kivistö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Esipuhe Tämä loppuraportti

Lisätiedot

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus

Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Korkean teknologian B-to-B - tuotteen lanseeraus Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Kesäkuu 2014 Ohjaaja: Helena Forsman Heikki Ojanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN TIETOTARPEIDEN TUNNISTAMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ Tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja

TOIMITUSJOHTAJAN TIETOTARPEIDEN TUNNISTAMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ Tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joel Tölli TOIMITUSJOHTAJAN TIETOTARPEIDEN TUNNISTAMINEN LIIKETOIMINTATIEDON HALLINNAN KEHITTÄMISESSÄ Tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö

Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Michele Kaattari, Laura Loisa Luokanopettajan ja toimintaterapeutin välinen yhteistyö Katsaus toimintaterapian tutkimuksiin ja kirjallisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Toimintaterapia AMK Toimintaterapian

Lisätiedot

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA

TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA TIETOHALLINTOJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TEHTÄVISTÄÄN JA OMASTA ROOLISTAAN TIETOHALLINNOSSA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOISSA Ritva Reponen Pro gradu-tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla

Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Raine Nuolikoski Opinnäytetyö Johtamisen kehittäminen itsearvioinnin avulla Työn ohjaaja lehtori,

Lisätiedot

Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen

Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Arttu Anttonen Rakennusprojektin suorituskyvyn mittaaminen Kandidaatintyö Espoossa 25.11.2012 Vastuuopettaja: Eila Järvenpää

Lisätiedot

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa

VTT PUBLICATIONS 715. Katri Valkokari. Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Katri Valkokari Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa VTT PUBLICATIONS 715 Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen

Lisätiedot

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa

jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa jani ursin monialainen yhteistyö ja sen arviointi nuorisopalveluissa Kirjallisuuskatsaus, Opit käyttöön-hanke Sisällys Johdanto...3 Tämän artikkelin tarkoituksena on...4 Mitä monialaisella yhteistyöllä

Lisätiedot

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 152 Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja toimittaneet Katri Valkokari Jaakko Salminen Anni Rajala Merja Koskela

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot