YLIVIESKAN KAUPUNKI TIIVISTELMÄ. Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI TIIVISTELMÄ. Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ YLIVIESKAN KAUPUNKI Selvitystyön tausta, tarkoitus ja tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuoltotiimi on linjannut vuonna 1998 unelman seudullisuudesta ja tavoitteekseen toimimisen suurkunnan tapaan, ja sosiaali- ja terveyspalveluissa lähtökohtana on: Asiakaslähtöisyys työssäkäynti/asuminen eri kunnissa ei rajoita palveluiden käyttöä. Tietojärjestelmät eivät ole rajoitteena, vaan tieto kulkee ihmisten ja organisaatioiden välillä. Kustannusten kohdentuminen onnistuu vaivatta kustannuslaskennan pelisäännöt on luotu ja palvelut tuotteistettu. Toimijat ovat sitoutuneet aidosti yhteistyöhön. Päätöksentekijät luottavat seudullisen yhteistyön tuloksellisuuteen ja antavat tukensa. Ylivieskan seudun kuntien sosiaalitoimen palveluiden kattavuudessa, järjestämistavoissa ja kustannuksissa on eroja. Myös sosiaalitoimen henkilöstömäärät suhteutettuna asukaslukuun ja kohdeväestöön eroavat kunnittain toisistaan. Sosiaalipalveluiden henkilöstöstä jää eläkkeelle yli puolet vuoteen 2020 mennessä. Kansalliseen sosiaalialan kehittämishankkeeseen liittyvän Ylivieskan seutukunnan kuntien sosiaalialan seutukehittäjä -hankkeen tarkoituksena on sosiaalipalveluiden saatavuuden turvaaminen, palvelurakenteen ja toimintojen kehittäminen sekä sosiaalialan erityispalvelujen seudullinen järjestäminen. Tarkoituksena on edistää asiakkaan oikeutta saada laadukkaita sosiaalialan ja työn palveluja. Ylivieskan ja Nivala - Haapajärven seutukuntien seutukehittäjä hankkeet ovat osa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimaa sateenvarjohanketta, jolla kunnat organisoidaan seutukuntakehittämiseen määräaikaisten seutukehittäjien palkkaamisella. Ylivieskan seutukunnan seutukehittäjä -hankkeen tavoitteena on turvata sosiaalityön ja sosiaalihuollon erityispalvelut sekä sosiaalihuollon lähipalvelut alueen asukkaille myös tulevaisuudessa. Hanke tähtää seudulliseen palvelurakenteen kehittämiseen ja uudenlaisten toimintatapojen etsimiseen ja mallintamiseen. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Sosiaalialan seutuselvitystyön aikana valtioneuvosto asetti kunta- ja palvelurakennehankkeen. Kevään 2006 aikana tehtiin laaja valmistelutyö alueilla ja maakunnissa.

2 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaista saavutettiin sopimus Puitelaki linjaa sekä aikatauluttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkon. Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. Yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa yhteistoiminta-alueita. Yhteistoiminta-alueen vähimmäisasukaslukutavoitteeksi on asetettu perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalihuollon järjestämisessä Uudistuksen tarkoituksena on turvata palveluiden saatavuus ja laatu pitkälle tulevaisuuteen. Jokaisen kunnan on esitettävä erityinen kunta- ja palvelurakennetta koskeva toimeenpanosuunnitelma, jonka perustana ovat väestö- ja palvelutarveanalyysi sekä kunnan taloussuunnitelma. Suunnitelmat kunnan tai yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi on jätettävä mennessä. Laki on voimassa Aineisto ja menetelmät Tavoitteisiin pääsemiseksi laadittiin perusselvitys Ylivieskan seutukunnan hyvinvoinnin toimintaympäristöstä ja tilasta sekä sosiaalihuollon hallinnon ja palveluiden nykytilasta. Selvitystyön pohjana käytettiin valtakunnallisia tietorekistereitä ja kunnilta kerättyjä tietoja. Ylivieskan seutukunnan sosiaali- ja terveydenhuoltotiimi (SoTe-tiimi) hankkeen ohjausryhmänä antoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelurakennetyöryhmälle alustavan ehdotuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, ns. askellussuunnitelman. Selvitystyön aikana SoTe-tiimi on muutoinkin linjannut kehittämisvisiota, minkä pohjalta seutukehittäjä on laatinut omat kehittämisehdotuksensa. Sosiaalialan seutuselvitystyön loppumetreillä aloitettiin Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan sekä Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän yhteistyönä selvitys yhteisen peruspalvelupiirin muodostamiseksi ulkopuolisen selvitysmiehen johdolla. Selvityksessä käytetään hyväksi vuonna 2005 valmistunutta raporttia terveydenhuollon seudullisen yhteistyön kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista, muita alueella tehtyjä ja tätä selvitystä. Tämän raportin tavoitteena on osoittaa alueen kuntapäättäjille ja toimijoille Ylivieskan seutukunnan sosiaalipalveluiden nykytila ja antaa eväitä seudullisten palvelustrategian ja palveluiden järjestämiselle sekä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän toimeenpanosuunnitelman valmistelulle. Toivottavasti selvitystyö ja siihen sisältyvät ehdotukset antavat hyvän pohjan seudullisen yhteistyön tiivistämiselle ja yhteisen palvelujärjestelmän luomiselle. Kehittämisvisio Visio sosiaalipalveluiden järjestämisestä lähipalveluna, seudullisina palveluina ja alueellisina palveluina on esitetty seuraavalla sivulla. Seudullisiin palveluihin kuvatut palvelut voidaan järjestää myös laajemmalla väestöpohjalla usean seutukunnan yhteistyöllä. Sosiaalipalvelut järjestetään joko 1) peruskunnan palveluna; 2) liittämällä seudun tai 3) sovitun kuntaryhmän sosiaalipalvelut tai 4) sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen. Palvelut organisoidaan joko a) elinkaarimallin; b) kohderyhmän tai c) tehtäväalueen mukaisiin palveluprosesseihin/yksiköihin. 2

3 Palveluihin voidaan liittää osia sivistystoimen, lähinnä koulutoimen palveluista. Vaikka kyseessä on sosiaalialan seutuselvitys, seutukehittäjän roolissani pidän sosiaalija terveyspalveluiden järjestämisen lähtökohtana toimialojen yhdistämistä yhteiseksi kokonaisuudeksi. Kuntapäättäjät päättävät lopullisesti asiasta ja siitä, mikä on sopivin tapa järjestää palvelut ja niiden hallinto. Yhteistä tahtotilaa luotaessa tulee lähtökohtana pitää kuntalaisille järjestettäviä palveluita ja toissijaisena hallintoa. Mahdollisimman kevyt hallintorakenne, joka kuitenkin turvaa ja kehittää kuntaohjausta, lienee paras vaihtoehto. Ylivieskan seutukunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja muut siihen kuuluvat tehtävät porrastetaan lähipalveluihin kotikunnassa, seutukunnan alueelle tuotettaviin lähipalveluihin ja erityispalveluihin sekä alueellisiin palveluihin. Palveluiden vaihtoehtoisia tuottamistapoja lisätään. Hyvällä johtamisella ja töiden järkevällä organisoinnilla kunnissa ja kuntien kesken voidaan vaikuttaa osaamisen ajantasaisuuteen ja työn kuormittavuuteen. 1. Työtehtävien uudelleen organisointi 2. Seudulliset työnohjaus toimintamallit 3. Seudulliset/alueelliset asiantuntijatiimit 4. Seudulliset/alueelliset koulutussuunnitelmat: ajankohtaiskoulutus ja pitkäkestoiset oppimisprosessit 5. Konsultaatio- ja mentorointijärjestelmät 3

4 Visio sosiaalipalveluiden järjestämisestä lähipalveluna, seudullisina palveluina ja alueellisina palveluina Lähipalvelut Ohjaus ja neuvonta (kaikki palvelut) Asumispalvelut Seudulliset Perussosiaalityö Elatustuki -> Kelalle Kotihoito (Kotipalvelut) - Lapsiperheet - Vammaiset - Vanhukset Vammaisten päivä- ja työtoiminta Koti- ja yksityisen hoidon tuki Vammaisten erityispalvel Vammaisten perheja laitoshoito Lastensuojelun sijaishuolto Sosiaalipäivystys Alueelliset palvelut Lastenvalvojapalvelut Vammaisten asumispalvelut Päihdehuollon erityispalvelut Päihdeongelmaisten avo- ja laitoskatkaisuhoito POSKE Pitkäaikainen laitoshoito/ hoiva Huume- ja sekakäyttäjien laitoshoito Maahanmuuttajapalvelut Sovittelupalvelut Tulkkipalvelut Toimeentulotuen normiosa Vaikeasti työllistyvien palvelut Aikuissosiaalityö Perhekeskus Erityisvarhaiskasvatus Lastensuojelun erityispalvelut Tehostettu palveluasuminen Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaalityön erityispalvelut Mielenterveystyön tukipalvelut Lasten päivähoito Lastensuojelun avohuolto Päihdehuollon peruspalvelut 4

5 YHTEENVETO SEUTUKEHITTÄJÄN KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA Lähtökohdat Seudullisten ja/tai alueellisten palveluiden järjestämisen ja seutuvision Palvelut suurkunnan tapaan tavoitteena on a. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen Ylivieskan seudulla. b. Osaavan työvoiman saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. c. Palveluiden kokonaiskustannusten hillitseminen ja vähentäminen. d. Seudun ja Oulun Eteläisen alueen kilpailukyvyn säilyttäminen. Yhteisten palveluiden järjestäminen edellyttää seuraavia käytännön ratkaisuja, jotka ovat samalla myös reunaehtoja: - yhteiset toimi- ja ohjauselimet (myös sopimusperusteisessa yhteistyössä) - yhteiset tietojärjestelmät - yhteisesti sovittu palvelustrategia: omat/ostopalvelut/ palvelusetelit/kuntatuet - yhteisesti sovittu palvelutaso (/ajankohta, mihin mennessä siihen siirrytään) ja palveluiden priorisointikriteeristö - yhteisesti sovittu palvelujärjestelmä: kunnissa saatavissa olevat lähipalvelut ja keskitetyt erityispalvelut - yhteiset palveluprosessit ja tuotteet - yhteisesti sovitut asiakasmaksujen määräytymisperusteet - yhteisesti sovitut sosiaaliturvaetuuksien myöntämisperusteet - yhteiset virat/toimet - yhteisesti sovittu henkilöstöpolitiikka, mm. palkkataso ja mihin mennessä palkat yhdenmukaistetaan - toiminnan tukipalveluiden järjestäminen yhteisesti - toiminnan kustannusten jakoperusteiden määrittely. Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on kulkea tien näyttäjänä seudullisten ja/tai alueellisten palveluiden luomisessa. Sosiaalipalvelut ovat koko väestölle tarkoitettuja palveluja, joilla turvataan yksilön ja perheen hoiva ja huolenpito elämänkaaren eri vaiheissa ja elämäntilanteissa, mahdollistetaan työelämään osallistuminen ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Sosiaalipalveluilla, sosiaalityöllä ja toimeentuloturvalla ehkäistään syrjäytymistä ja vahvistetaan ihmisten työja toimintakykyä, sosiaalista turvallisuutta ja omatoimisuutta. Palveluissa korostuu ennalta ehkäisy, varhainen puuttumínen ja moniammatillinen työskentelyote. Tulevaisuudessa sosiaalialan palveluista suurin osa on asiakkaan kodissa tai mahdollisimman lähellä kotia järjestettäviä lähipalveluita. Yhteistyö erityisesti terveydenhuollon, opetus- ja asuntotoimen, työhallinnon sekä liikenne- ja viestintäalan kanssa on saumatonta ja sosiaalinen näkökulma otetaan huomioon muilla sektoreilla. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat myös Kela ja poliisi sekä yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. 5

6 Sosiaalihuollon hallinto ja johtaminen, hallinnon tukipalvelut ja tietojärjestelmät Sosiaalihuoltolaki yleislakina määrittää kunnan sosiaalipalveluista vastaavan toimielimen tehtäväksi sosiaalipalvelujen järjestämisen sosiaalihuoltolain ja usean muun, lähes jokaista palvelua varten erikseen säädetyn erityislain mukaisesti. Sosiaalihuoltolaki mahdollistaa ylikunnallisen sosiaalipalveluista ja sosiaalihuoltoa koskevista asioista vastaavan toimielimen perustamisen. Alueellamme ja ylipäätään koko maassa ei ole käytetty juurikaan lain suomaa mahdollisuutta perustaa ylikunnallisia sosiaalialan toimielimiä. Ainoastaan muutama kunta on perustamassa ylikunnallista sosiaalialan toimielintä, vaikka terveystoimessa kunnat ovat seudullammekin perustaneet kansanterveystyön järjestämiseksi kansanterveystyön kuntayhtymiä. Johtaminen muuttuu seutuyhteistyössä laajempien kokonaisuuksien, verkoston tai palveluprosessien johtamiseksi. Lisäksi muutoksen läpiviemisessä korostuu henkilöstön muutosjohtaminen ja henkilöstön ikääntymisen myötä ikäjohtaminen. Muutos voi tarkoittaa työnantajavaihdosta, tiimityön lisääntymistä eri toimintatahojen kanssa, työskentelytapojen tai työn sisällöllistä muutosta. Muutokset edellyttävät hyvin toteutettua henkilöstön muutosjohtamista. Erityisesti lähiesimiehen tuki on koettu eri tutkimusten mukaan tarpeelliseksi. Johtamisen painopistealueina tulevaisuudessa ovat: - Muutosjohtaminen - Ikäjohtaminen - Palveluprosessijohtaminen - Verkostojohtaminen. Siirrytään palveluprosessien johtamiseen, mikä edellyttää palveluprosessien määrittelyä joko elämänkaaren mukaan ja/tai tehtäväalueen mukaan ja viedään muutos läpi sekä varmistetaan johtamisen osaaminen. Johtamisen ohella on tärkeää huolehtia työn tukijärjestelmistä. Osaamisen ajantasaisuuteen ja työn kuormittavuuden vähentämiseen keskeisesti vaikuttavia menetelmiä ovat: - Työtehtävien uudelleen organisointi - Henkilöstön seudullinen työkierto - Seudullinen varahenkilöjärjestelmä - Seudulliset työnohjaus- ja toimintamallit - pankki - Seudulliset/alueelliset asiantuntijatiimit - Seudulliset/alueelliset koulutussuunnitelmat: ajankohtaiskoulutus ja pitkäkestoiset oppimisprosessit - Konsultaatio- ja mentorointijärjestelmät Hallinto järjestetään valitun palvelustrategian/kunta- ja palvelurakenteen järjestämissuunnitelman mukaisesti. Yhteiset palvelut järjestetään jollain seuraavista hallintomalleista: 1. Isäntäkunta: a) yhden kunnan malli = keskuskuntamalli; b) työnjakomalli; c) tilaajatuottaja malli; d) verkostomalli = vastuullisen isäntäkunnan malli 2. Kuntayhtymä 3. Kunnallinen liikelaitos 4. Kunnallinen osakeyhtiö 5. Palvelusäätiö. 6

7 Yhteislautakunta voidaan perustaa palveluiden järjestämiseksi ja sille mahdolliset kuntakohtaiset jaostot. Hallinnon tukipalvelut kootaan yhteen joko seudulliseen/kuntaryhmän talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen tai seudulliseen sosiaali- ja terveysalan hallintopalvelukeskukseen. Palvelukeskus sekä sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköt varustetaan yhteensopivilla tietojärjestelmillä sekä ajanmukaisella laitekannalla. Sähköistä asiointia lisätään sekä uuden tietoteknologian käyttöönottoa laajennetaan asiakastyössä sekä palvelemaan johtamista. Jokaisessa kunnassa on palvelupiste/-puhelin, josta hoidetaan ajanvaraus, yleinen ohjaus ja neuvonta. SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelut järjestetään seudullisina/peruskunnan/peruspalvelupiirin palveluina tai vaihtoehtoisesti edellä mainittujen sosiaali- ja terveyspalveluina elinkaarimallin mukaan organisoituna: - Lapsiperheiden palvelut - Aikuisten palvelut - Vammaisten palvelut - Ikäihmisten palvelut Sosiaalityö ja sen osa-alueet 1. Sosiaalityöntekijän palvelut järjestetään lähipalveluna kussakin kunnassa. 2. Aikuissosiaalityö ja lastensuojelutyö erotetaan omiksi tehtäväalueikseen. 3. Erityissosiaalityön palvelut keskitetään. 4. Sosiaalityössä toimeenpannaan seuraavat asiat ja toiminnot: - Palveluketjujen luominen - Kuntien erikoistuminen palvelutuotannossa - Yhteispalvelupisteet (kunta, Kela, työvoimahallinto ja muut toimijat, yksityiset ja järjestöt) - Pakolais- ja ulkomaalaisryhmätoiminnot keskitettynä palveluna - Sosiaalipäivystys jatkossakin seudullisena/alueellisena - Riita- ja rikosasioiden sovittelu alueellisena - Sosiaalityön alueellinen kehittämisyksikkö Perhepalveluiden kokoaminen yhteen perhepalveluyksikköön Palvelut järjestetään elämänkaari-ajattelun mukaisesti eli perhepalvelut kootaan perhepalveluprosessin/-yksikön alle. 7

8 Perhekeskus/-tukikeskus Muodostetaan seudullinen perhekeskus tukemaan perheiden palveluja. Perhekeskuksen palveluja ovat perhekuntoutus, unikoulut ja erilaiset keskitetyt ryhmätoiminnot. Perhekeskuksessa hyödynnetään perheiden omia ja järjestöjen voimavaroja, sosiaalista yhteyttä ja vertaistukea. Perhe-/perhepalveluohjaajien työ vakiinnutetaan osaksi perheiden palvelua. Perhekeskuksen työntekijät voivat jalkautua kuntiin. Lastensuojelu ja nuorisohuolto Lastensuojelun avopalvelut järjestetään kussakin kunnassa lähipalveluna, osana perhepalveluita. Muut palvelut keskitetään seudulliseen lastensuojelun sijaishuoltoyksikköön. - Palveluketjujen luominen - Seudullinen hoitopolku kriisitilanteita varten - Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto: dialogiset menetelmät, läheisneuvonpitomallit - Sosiaaliohjaajien työ sosiaalityön rinnalle - Kuntien erikoistuminen - Ylikunnalliset lastensuojelutyöryhmät - Sijaishuollon järjestäminen seudullisesti tai alueellisesti - Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät selvitykset seudullisena palveluna - Juridiikkaosaamisen ostaminen - Sijaisperheiden seudullinen rekrytointi ja kouluttaminen Selvitetään, tarvitaanko nykyisen palvelujärjestelmän rinnalle alueellinen ammatillinen perhekoti haasteellisesti käyttäytyville asiakkaille. Isyyslain mukaiset tehtävät Selvitetään isyysselvitystyön siirtäminen muodostettavan perhekeskuksen sosiaalityöntekijälle tai vaihtoehtoisesti neuvoloiden taikka synnytyssairaaloiden sosiaalityöntekijöille. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaiset tehtävät/ Lapsen elatuksesta annetun lain mukaiset tehtävät Lastenvalvojan palvelut järjestetään seudullisina. Vaativat selvitykset tehdään kuntakohtaisesti, samoin hoidetaan esteellisyystilanteet. Elatusturvalain mukaiset tehtävät: perinnät ym. Elatustuen ja avun maksatus- sekä perintätehtävät siirretään valtiolle. Selvitetään tehtäviä nykyisin hoitavan henkilöstön asema. 8

9 Muu sosiaalityö Adoptioneuvonnan palvelut on tarkoituksenmukaista jatkossakin ostaa palveluja tuottavilta järjestöiltä. Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelu on tarkoituksenmukaista järjestää joko nykyisellä kihlakuntajaolla tai koko Oulun Eteläisen alueen kattavana. Lapsiperheiden kotipalvelut Perheiden kotipalvelut järjestetään perhepalveluyksikön alaisuudessa kussakin kunnassa lähipalveluna. - Yhtenäiset palvelumaksut - Hyvät käytännöt - Uudet työmuodot: ehkäisevä toiminta painoalueena Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan palvelut järjestetään seudullisina ja mieluiten aikanaan muodostettavassa Kelan, työvoimahallinnon, yritysten ja järjestöjen yhteisessä palvelukeskuksessa. Ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta lisätään. - Hyvät käytännöt - Uudet työmuodot: ehkäisevä toiminta painoalueena - Yhteistyökäytännöt järjestöjen kanssa Toimeentulotukilain mukaiset tehtävät Palvelu on lähipalvelua kuntalaiselle. Norminmukainen toimeentulotuki voidaan myöntää seudullisessa aikuissosiaalityön yksikössä, mutta harkinnanvaraiset asiat käsitellään kuntakohtaisesti. - Sähköinen asiointi - Työnjakokysymysten selkiyttäminen: Sosiaalityöntekijä sosionomi toimeentulotukikanslisti/etuuskäsittelijä - Kuntouttava työtoiminta: työpaikat seudun kunnista/yrityksistä ja järjestöistä Maahanmuuttajapalveluiden keskittäminen seudullisesti/alueellisesti Sosiaalinen luototus Sosiaalisen luoton käyttöönottoa selvitetään seudullisena palveluna. 9

10 Psykososiaaliset palvelut Kasvatus- ja perheneuvonta 1. Kasvatus- ja perheneuvontapalvelut järjestetään seudullisina/alueellisina palveluina, sivuvastaanotot kunnissa sovitusti. 2. Palveluihin liittyvät erityispalvelut järjestetään seudullisina/alueellisina: neuropsykologi, puheterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, lasten ja nuorten psykiatri, toimintaterapeutit. 3. Uudet työmuodot: hoidolliset ryhmät, joissa kunnat voivat erikoistua. Mielenterveyspalvelut 1. Mielenterveyden kehittämissuunnitelma laajennetaan seudulliseksi. 2. Mielenterveyspalvelut järjestetään seudullisina palveluina, kunnissa on sivuvastaanotot sovitusti. 3. Toimintakeskusten palvelut yhdistetään: kunnat voivat erikoistua. Päihdepalvelut 1. Neuvonta, ohjaus ja ehkäisevä työ järjestetään kunnissa lähipalveluna. 2. Polikliinisen päihdetyön, katkaisuhoito-, kuntoutus- ja asumispalvelut (sisältää asumisvalmennuksen) ovat seudullisia tai alueellisia julkisia ja yksityisiä palveluja. - Seudullisen palveluketjun luominen - Hyvät käytännöt - Sosiaalityön osaamisen eriyttäminen ja menetelmien kehittäminen. 3. Kuntien erikoistuminen palveluketjun lähipalveluissa: avohuolto, jatkohoito, päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta, tukiasuminen, paja-/pysäkkitoiminta, ehkäisevä työ, kolmannen sektorin ja yritysten toiminta. 4. Maakunnallinen päihdepalvelujen kehittämisyksikkö Kehitysvammahuolto 1. Kehitysvammahuollon ohjaus on lähipalvelua, joka järjestään muodostettavan seudullisen vammaispalveluyksikön toimintana. - Palveluketjun luominen erityisesti avopalvelujen kokonaisuudelle - Hyvät käytännöt - Sähköiset lomakkeet 2. Aikuisten neuvolapalvelut järjestetään seudullisina tai alueellisina. 10

11 3. Lasten neuvolapalvelut järjestetään maakunnallisesti. 4. Yhtenäiset omaishoidontuen kriteerit kehitys- ja vaikeavammaisille. 5. Päivä- ja työtoimintapalvelut seudullisina tai ostopalveluna, palveluissa voidaan erikoistua kunnittain lähtökohtana avopalveluiden kokonaisuuden kehittäminen (koulutus, avotyötoiminta, asumisvalmennus). Kunnat voivat erikoistua. 6. Asumispalvelut seudullisina tai ostopalveluna: 1) nuorten seudullinen asumispalveluyksikkö ja 2) haastavasti käyttäytyvien asumispalveluyksikkö, palveluissa voidaan erikoistua kunnittain/palveluntuottajittain. 7. Kehitysvammaisten laitoshoito siirtyy puitelain mukaisesti sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Vammaispalvelut 1. Muodostetaan seudullinen vammaispalveluyksikkö, johon yhdistetään kehitysvammahuollon palvelut. 2. Yhteiset toimintalinjaukset ja seudullinen vammaispoliittinen ohjelma 3. Sähköiset lomakkeet 4. Asumispalvelut seudullisina tai ostopalveluna 5. Asuntojen muutostyöt seudullisena palveluna; yhteistyö teknisen toimen kanssa, pienet muutostyöt kuntakohtaisesti 6. Kuljetuspalveluiden seudullinen selvittäminen 7.Tulkkipalvelut ostopalveluna 8.Seudullinen avustajapalvelu 9. Yhtenäiset omaishoidontuen kriteerit kehitys- ja vaikeavammaisille Ikäihmisten palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi on kotipalvelutiimien lähipalvelua. - Yhteiset sähköiset arviointilomakkeet Omaishoidon tuki Omaishoito on kunnissa järjestettyä lähipalvelua. - Seudulliset ikäihmisten omaishoidontuen kriteerit - Toimeksiantosopimukset keskitetään seudulliselle vanhustenhuollon palveluyksikölle. Kotihoitopalvelut Muodostetaan seudullinen vanhustenhuollon palveluyksikkö, painopiste sosiaalipalveluissa. 1. Ikäihmisten palveluista ohjaus ja neuvonta ja kotihoitopalvelut ovat lähipalvelua. 2. Yhteiset toimintalinjaukset 3. Palveluketjun luominen kotihoidon palveluasumisen ja laitoshoidon välille 4. Seudullinen SAS-hoitaja 5. Hyvät käytännöt 6. Yhteiset sähköiset lomakkeet 11

12 7. Kotihoitotiimeissä ehkäisevät ja kuntouttavat toiminnot 8. Palvelutuotteiden määrittely 9. Kotihoitopalveluiden ja palvelusetelien kilpailuttaminen seudullisena 10. Muistiparkki- ja seniorikeskustoiminta seudullisena 11. Kotihoitoa ja asumispalveluja tukevat seudulliset asiantuntijat: geriatri, neurologi, ravitsemusterapeutti, muistihoitaja Oulun Eteläisen alueen vanhustenhuollon kehittämisyksikkö/-verkosto. Tukipalvelut 1. Tukipalvelut ovat kunnassa annettavia lähipalveluja. 2. Tukipalveluiden kilpailuttaminen seudullisesti. 3. Asuntojen muutostyöt ja hissirakentaminen seudullisena palveluna yhteistyössä teknisen toimen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. 4. Kuljetuspalveluiden seudullinen selvittäminen. Palveluasuminen 1. Seudullisen vanhustenhuollon palveluyksikön alaisuudessa toimivat asumispalveluyksiköt, jotka erikoistuvat - lyhytaikaishoitoa tarjoava kuntouttava yksikkö - infektioihin erikoistunut hoivakoti - ikääntyneiden päihteiden käyttäjien hoivakoti - haasteellisesti käyttäytyvien/syvästi dementoituneiden hoivakoti 2. Yksityisten asumispalvelujen ja palvelusetelillä järjestettävien palveluiden seudullinen kilpailuttaminen. 3. Vapaaehtoistoiminnan organisoiminen palveluasumisen tueksi. 4. Palvelutalojen peruskorjausten koordinointi. Laitoshoito 1. Vanhainkotipalvelut järjestetään seudullisina palveluina. 2. Kilpailuttaminen, ostopalvelusopimus- ja palvelusetelikäytännöt seudullisesti 3. Hyvät käytännöt 4. Palvelua tuottavien yksiköiden erikoistuminen - seudullinen lyhytaikaishoitoa tarjoava kuntouttava yksikkö - seudullinen vaikeasti hoidettavien yksikkö 5. Laitoshoitoa tukevien erityispalveluiden järjestäminen/tuottaminen seudullisesti, geriatri, neurologi. Lasten päivähoitopalvelut sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki Lasten päivähoitopalvelut 1. Lasten päivähoitopalvelut ovat kunnissa annettavaa lähipalvelua. Yhteistyön tiivistäminen koulutoimen kanssa esiopetuksessa ja esiopetuksen mahdollinen siirtäminen koulutoimelle. 12

13 - Yhtenäiset palvelumaksut - Hyvät käytännöt 2. Erityisvarhaiskasvatuksen konsultaatiot järjestetään seudullisena. 3. Palveluiden kilpailuttaminen seudullisesti. 4. Seudullinen varhaiskuntoutustyöryhmä 5. Varhaiskasvatuksen alueellinen kehittämisyksikkö, jonka verkoston osana ovat seudun kuntien kehittämisyksiköt (-päiväkodit, -ryhmäperhepäiväkodit) Lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki Seudulliset yksityisen hoidon tuen kuntalisien/palvelusetelien/kotihoidontuen vauvalisien myöntämisen perusteet. Muut tehtävät ja palvelut Sosiaaliasiamiestehtävät Sosiaaliasiamiestehtävät hoidetaan jatkossakin seudullisina/alueellisina julkisina tai yksityisinä palveluina. Potilasasiamiespalvelut voidaan yhdistää palveluihin. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta järjestetään seudullisesti. Valmius-, turvallisuus-, pelastus- ja muut suunnittelutehtävät 1. Sosiaali- ja terveystointa koskevat valmius- ja turvallisuussuunnitelmat laaditaan seudullisina ja tarpeen mukaan kohdennetaan kuntakohtaisiksi toimintaohjeiksi. 2. Jokaisessa yksikössä laaditaan yksiköiden pelastussuunnitelmat. - Yhtenäiset suunnittelukäytännöt Muut toimintaa sitovat määräykset 1. Laaditaan seudullinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstösuunnitelma: - Seudullinen henkilöstö ja varahenkilöstö - Seudullinen henkilöstön koulutussuunnitelma - Seudulliset henkilöstön tukijärjestelmät 2. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvä toiminta järjestetään seudullisena 3. Asiakasmaksut yhtenäistetään seutukunnan alueella. 13

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008

Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät. Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalialan eritysosaaminen ja konsultaation näkymät Kaisa Kostamo-Pääkkö 17.11.2008 Sosiaalihuollon erityispalvelut osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta Erityispalvelujen järjestämistä säätelee tällä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2016-17 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään - case Apotti Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulun koulutus Haartman-instituutin luentosali 2, Meilahti, Helsinki 22.1.2016 Veli-Pekka Lehtonen,

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Yhdenmukaiset arkistopalvelut koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon Atk-päivät 25.5.2016 Lahti Sanna Hämäläinen, erityisasiantuntija Käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät Päijät-Hämeessä Erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

LAPIN PÄIHDEPALVELUIDEN IHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKK MISYKSIKKÖRAKENNETTA 2008-2009. (Enontekiö,, Kittilä, Kolari ja Muonio), Kemijärvi ja Rovaniemi

LAPIN PÄIHDEPALVELUIDEN IHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKK MISYKSIKKÖRAKENNETTA 2008-2009. (Enontekiö,, Kittilä, Kolari ja Muonio), Kemijärvi ja Rovaniemi LAPIN PÄIHDEPALVELUIDEN P KEHITTÄMINEN OSANA PÄIHDETYP IHDETYÖN KEHITTÄMISYKSIKK MISYKSIKKÖRAKENNETTA 2008-2009 Tunturi-Lappi (Enontekiö,, Kittilä, Kolari ja Muonio), Kemijärvi ja Rovaniemi Tausta Eduskunta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 21.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET Tavoitteena on nykyisen palvelurakenteen

Lisätiedot

JHS kuntien tehtävä- ja palveluluokitus

JHS kuntien tehtävä- ja palveluluokitus JHS kuntien tehtävä- ja palveluluokitus Sosiaali- ja terveydenhuolto - työpaja II Aika: torstai 27.8.2015 klo 10.00 15.00 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Sali 405 Asialista 10.00 10.15 Luokitustyön

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 17.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET JA VAIHEET Asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus,

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA SIILISET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 2012 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Y-tunnus Siiliset perusturvalautakunta/siilinjärven kunta 0172718-0 (Siilinjärven kunta)

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät Naantali

Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät Naantali Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 3.-4.10.07 Naantali Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutus vammaispalveluiden järjestämiseen ja vammaisten ihmisten asemaan kunnassa Martti Lähteinen 1 Norjan

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tähän sisältyy vastuu

Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä. Tähän sisältyy vastuu Perusturvalautakunta 88 29.09.2016 Lumijoen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen Ptltk 88 Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä säädetään

Lisätiedot