JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN OSION TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN OSION TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä 4.6.2015"

Transkriptio

1 JOHTAMISEN KEHITTÄMISEN OSION TILANNEKATSAUS Marja Heikkilä

2 KESKI-SUOMEN SOTE-MALLIN STRATEGISET PERIAATTEET 3/15 PERIAATTEET 1.Asukas/asiakas/potilaslähtöisyys 2.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja peruspalveluiden vahvistaminen 3.Uusi palvelukulttuuri 4.Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan periaatteet KEINOT 1.Sote-integraatio 2.Henkilöstön ja asukkaiden mukana olo palveluiden kehittämisessä 3.ICT ja hv-teknogia 4.Johtamisosaamisen parantaminen TAVOITTEET 1.Uusi Keski-Suomen sote palvelumalli 2.Kustannusvaikuttavu uden ja tehokkuuden paraneminen 3.Yhteisten maakunnallisten sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden luominen

3 HANKKEEN JOHTAMISOSION Tietojohtaminen Syksyn seminaari Peurunka 2 työpaja TYÖTAPOJA Potilastietojärjestelmäuudistus Hankeyhteistyö Asukas- ja asiakaslähtöisyys Henkilöstöjärjestöt ja kokemusasiantuntijat kaikessa työskentelyssä mukana Paljon kuulemista ja kuuntelua mm. iso kuntakierros Järjestöyhteistyö Avoimuus ja luottamuksen rakentaminen

4 JOHTAMISOSIO JATKOSSA Johtamisosaamisen liittäminen Sote-integraatioon Pilotteihin ja kokeiluihin Strategiseen työhön Prosessien uudistamiseen Sote-uudistukseen Millaista osaamista/koulutusta tässä tarvittaisiin?

5 KOULUTUSTARVEKYSELY JOHTAJILLE JA ESIMIEHILLE Jakelu: maakunnan perusturvajohtajat, integraatio- ja vanhuspalvelutyöryhmän jäsenet Vastausaika 4 päivää 46 vastaajaa

6 KYSYMYKSET 1. Mitä koulutusta organisaatiosi johtajat ja esimiehet mielestäsi tarvitsevat meneillään olevan SOTE-uudistuksen näkökulmasta? 2. Kenelle koulutusta pitäisi erityisesti suunnata? 3. Miten koulutus olisi mielestäsi hyvä toteuttaa (esim. luennot, verkko-opetus, työpajat)?

7 Koulutustarve Tarpeen maininneet vastaajat Tarkempia sisältöjä Muutosjohtaminen 31 Muutoksen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, uuden palvelukulttuurin juurruttaminen Yhteinen visiointi ja strateginen johtaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen Meneillään olevia uudistuksia koskeva tieto 10 Maakunnanlaajuinen visio ja strategia, vuoropuhelu 9 Mitä integraatio on, miten se toteutetaan ja miten integroituneita kokonaisuuksia johdetaan 7 Asiakas-/potilaslähtöisten palveluiden suunnittelu, toteutus ja arviointi 15 Perustietoa soteuudistuksesta, palvelurakenteista, laeista LEAN 10 Räätälöidympää koulutusta LEANiin Talousjohtaminen 9 Esim. kustannusvaikuttavuus, Uudet tietojärjestelmät 5 Esim. sähköisen asioinnin

8 KOULUTUSTOIVEIDEN YLEISYYS

9 VASTAAJIEN KOULUTUSTARPEET Muutosjohtaminen Mitä on muutos? Miten isoja muutoksia johdetaan? Esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen (12 mainintaa): henkilöstön motivointi, osallistaminen ja sitouttaminen kehittämistyöhön, muutosvastarinnan käsittely, työhyvinvoinnin tukeminen, vuorovaikutustaidot ja dialogisuus, viestintä, moniammatillisuus ja verkostojohtaminen, osaamisen johtaminen, peruspsykologia, ylemmän johdon ja lähiesimiesten yhteistyö, tunteiden ja oman persoonan käyttö johtamisessa Uuden palvelukulttuurin luominen ja juurruttaminen (asiakaslähtöisyys, sairauskeskeisyydestä hyvinvointilähtöisyyteen)

10 KOULUTUSTARPEET JATKUU Yhteinen visiointi ja strateginen johtaminen Maakunnan yhteisen visioin ja strategian työstäminen: yhteiset arvot ja tavoitteet Vuoropuhelu Strateginen johtaminen

11 KOULUTUSTARPEET JATKUU Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio Mitä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen tarkoittaa? Miten integraatio toteutetaan ja toimintarajat poistetaan? Miten integroitunutta palvelujärjestelmää ja ylisektorisia prosesseja johdetaan? Kansalaistoiminnan sekä järjestöyhteistyön huomioiminen.

12 KOULUTUSTARPEET JATKUU Asiakaslähtöinen prosessien kehittäminen Mitä on asiakaslähtöisyys? Asiakas-/potilaslähtöisen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi Tieto palveluiden järjestämisen tämän hetken tilanteesta ja siitä miten asiakkaiden polut järjestelmässä kulkevat, sen pohjalta prosessien kehittäminen joustaviksi ja sujuviksi niin asiakkaille/potilaille kuin ammattilaisillekin Toimintatapojen yhdenmukaistaminen eri organisaatioissa.

13 LISÄKSI Tietoa meneillään olevista uudistuksista Kaivattiin perustietoa SOTE-uudistuksesta, uusista palvelurakenteista, Keski-Suomen uudesta soteorganisaatiosta, laeista, tietojärjestelmistä, SOTE2020- hankkeen kehittämistä malleista, kansainvälistä vertailutietoa Pääasiassa vastaajat toivoivat valmiiksi pureskeltua tietoa meneillään olevista asioista tietojohtamisesta 3 mainintaa

14 LEAN * Talousjohtaminen kustannusvaikuttavuus, kokonaiskustannusten arviointi, tulosten mittarointi, palveluiden järjestämisvastuu suhteessa talouden johtamiseen, laadun turvaaminen henkilöstöresursseja lisäämättä, yritysmäinen ajattelu, kilpailutusosaaminen, ennaltaehkäisevät palvelut korjaavien sijaan Uudet tietojärjestelmät esim. sähköisen asioinnin kehittäminen, toiminnanohjausjärjestelmän luominen

15 * LEAN KOULUTUKSEN ARVIOINNISTA 1. Arvioi koulutusta seuraavista näkökulmista

16 LEAN KOULUTUKSEN ARVIOINNISTA 4. Voisiko mielestäsi Lean ajattelua soveltaa sote-palvelujen tuottamiseen ja johtamiseen tulevaisuudessa? Minkälaisissa tilanteissa tai asioissa? Voisi, jokaisessa organisaatiossa ja yksikössä tehdään varmasti paljon hukkatyötä. Yksiköiden toimintaa (terveydenhuollossa esim. osastot, sosiaalitoimi jne..) pitäisi tarkastella yli yksikkörajojen ja tehdä lean-ajattelun mukaan näkyväksi se, mihin työaika oikeasti menee ja kuinka paljon siitä on asiakasta hyödyttävää aikaa. Tämän jälkeen olisi mahdollista pohtia, miten toimintaa voidaan kehittää asiakaslähtöisemmäksi. Johtamisessa kyllä, esim. työntekijöiden ja osaamisen kunnioittaminen, tukeminen. Palvelut: työprosesseja virtaviivaistamalla palvelut nopeammin, helpommin. Kyllä voi oikein hyvin. Kevyttä rakennetta johtamiseen kaivataan ja toivotaan, johdon läsnäoloa arjessa ja yhdessä tekemistä ja siitä kumpuavaa osallistuutta ja sitoutumista työhön, jolta pohjalta myös työhyvinvointi kohenisi toivon mukaan. Läpinäkyvästi kautta koko tuotannon. Osittain kyllä, tulokulmana ihmisen ensin ja ihmisen kunnioitus on hyvä lähtökohta. prosessikuvaukset puuttuvat monista kohdin sote-puolella, ne tulisi tehdä Kyllä, Lean pitäisi ottaa strategiseksi johtamistavaksi. Ihmisten arvostus ja toiminnan järkeistäminen, onko lean se tapa jolla nämä saadaan tuotua soteen? Joiltakin osin varmaan ideoita, mutta kokonaisuutena tuskin. Ismi muiden joukossa

17 Voi soveltaa kaikkeen toimintaan. Leanin perusajatukset ovat aika lailla samoja kuin prosessijohtamisen ideologia ylipäätään ja ne sopivat sote-palveluihin myös. Erityisesti mielestäni prosessien kuvaus, standardointi ja toimintojen järkeistäminen, sekä huomion kiinnittäminen asiakasarvoon ja virtaukseen ovat tärkeitä ylipäätään kaikessa. Eniten kiinnittäisin huomiota terveyskeskusten toimintaan, mutta myös kaikkeen muuhunkin sotetoimintaan mielestäni sopii perusperiaatteet. Voi, ja pitää soveltaa. Lean on haastava laji kaikessa yksinkertaisuudessaankin ja se on varmasti levinnyt laajasti juuri siksi, että sieltä on jokaisen helppo poimia itseään miellyttävät asiat. Pahimmillaan filosofiasta voidaan poimia pelkästään tehostamisen ajatus ilman, että filosofiaa todella sovelletaan. Lean vaatii johtajilta paljon, asennemuutosta, opiskelua, uusia toimintatapoja jne., jotta todellinen Lean-ajattelu saataisiin sote-palvelujen tuottamiseen. Mikäli näin tapahtuu, voi Lean-ajattelua mielestäni jos-sain määrin hyödyntää kaikissa palveluissa Uskoisin että voi. * Sosiaalipalveluissa, esim. sosiaalitoimistossa, prosessit olisi hyvä miettiä nimenomaan asiakkaan kannalta; miten esim. toimeentulotuen hakeminen tehdään asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, joustavaksi ja nopeaksi. * Palveluohjauk-sella, asiakkaan tilanteeseen keskittymällä voidaan ohjata ja neuvoa eteenpäin oike-aan aikaan ja paikkaan. * Tietojen nykyistä parempi siirtyminen ammattilaiselta toiselle helpottaisi monen asiakkaan tilannetta ja vähentäisi kaikkien turhaa työtä. * Johtamisessa kannattaisi ottaa käyttöön sellainen ajattelu, että miten henkilöstöä johdetaan toimimaan niin että asiakas on aina ykkönen. Tämä edellyttää myös reiluutta ja joustavuutta henkilökuntaa kohtaan. Täysin. Tunnistaa ydinprosessit, vähentää turhat toiminnat minimiin ja oikeilla mittareilla mitaten perustella valinnat. -> ei yhtään varsinaisesti negatiivista kommenttia

18 KENELLE KOULUTUS PITÄISI SUUNNATA? 65 % vastaajista oli sitä mieltä, että koulutusta tulisi järjestää kaikille organisaation johtajille ja esimiehille Muutama vastaaja suuntaisi koulutuksen vain ylimmälle johdolle, jotkut taas nimenomaan lähiesimiehille Koulutusta esitettiin tarvittavan myös päättäjille ja henkilöstölle

19 MITEN KOULUTUS OLISI HYVÄ TOTEUTTAA? Toivottiin monimuotoisia toteutustapoja (esim. luento + työpajat, verkko-opetus sai sekä kannattajia että vastustajia) Ei pelkkää luentoa, vaan myös asioiden omakohtaista pohtimista ja työstämistä esim. kehittämistehtävien, caseesimerkkien pohjalta Oleellista ajantasaisen, käytännöllisen tiedon ja johtamisen välineiden saaminen Mahdollisuus vuorovaikutukseen koettiin tärkeäksi Yhteiset koulutustilaisuudet eri kuntien edustajille, jotta moniäänisyys ja myös moniammatillisuus mahdollistuu Videovälitteisyys mahdollistaisi osallistumisen myös kauempaa

20 MITÄ EVÄSTYSTÄ JOHTAMISOSION TOTEUTTAMISEEN

21 KIITOS MIELENKIIN- NOSTA! HYVÄÄ KESÄÄ!

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä!

Uutiskirje. Sisällysluettelo. Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 19.3.2015. Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Uutiskirje 19.3.2015 Sisällysluettelo Keski-Suomen SOTE 2020 jatkaa täydellä höyryllä! Palveluohjauksen palapeliä kokoamassa Asiakas- ja asukaslähtöisyys palvelutuotannon perustana Kuntalaistilaisuudet

Lisätiedot

K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu

K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu 1 (9) K-S sote-huollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu Aika 11.11.2014 klo 8.30 12.00 Paikka, Rajakatu 35, Jyväskylä Osallistujat Haaki Raili Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kunta-alan osaamistarpeet Osaamistarvekyselyn tulokset Asiantuntijaseminaarin tulokset OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTIKYSELYN JA ASIANTUNTIJASEMINAARIN TULOKSET Päivämäärä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala

Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Hallintotiede Service Science -raportti: Lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, CASE Sastamala Harjoitustyö, HAS110+210 Kevät 2012 Merja Enlund-Nousiainen Marja

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot