HYVINVOINTIJOHTAJIEN VALMENNUSOHJELMA 60 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIJOHTAJIEN VALMENNUSOHJELMA 60 op"

Transkriptio

1 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Terveystieteiden laitos HYVINVOINTIJOHTAJIEN VALMENNUSOHJELMA 60 op Joulukuussa 2011 käynnistyy Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalvelujen yhteistyössä Terveystieteiden laitoksen kanssa toteuttama Hyvinvointijohtajien valmennusohjelma 60 op. Valmennusohjelmassa syvennetään sosiaali- ja terveysalan strategisessa johtamisessa tarvittavia keskeisiä tietoja ja taitoja sekä luodaan uusia näkökulmia johtajan työhön. Kouluttajat ovat valtakunnallisesti tunnettuja alansa asiantuntijoita. Valmennusohjelman aikana keskitytään omaan johtamistyöhön ja johtajan toimintakenttään, käsittäen terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden (Hyvinvointipalveluiden) tuottavan palvelutoiminnan kehittämiskohteena, mm. hoitoketjut, hoitoprosessit. Lainsäädäntö-osiossa perehdytään käytännön harjoitteiden myötä kilpailutukseen ja hankintamenettelyyn sekä sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön taustoihin, pohtien kuinka lainsäädäntö ja ajankohtaiset uudistukset ohjaavat johtajan työtä. Lisäksi tärkeänä osa-alueena on henkilöstön kehittäminen sekä oman itsensä kehittäminen ja kehittyminen johtajana. Valmennusohjelman läpivienti vaatii erityisen tiivistä oman ajankäytön hallintaa ja itsensä johtamista. Osa kursseihin sisällytetyistä tehtävistä integroidaan opintoohjelmaan. Valmennusohjelman kokonaislaajuus on 60 opintopistettä (op), joka koostuu lähiopiskelujaksoista tehtävineen, laajasta kehittämistehtävästä, Diplomasta, sekä työskentelystä koulutuksen sähköisellä verkkotyöalustalla, Optimassa. Verkkokeskustelun tavoitteena on osallistujien oman johtamisosaamisen ja tiedon jakaminen. Ohjelman johtajina toimivat professori Leena Paasivaara ja emeritus professori Juhani Nikkilä Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselta. Valmennus soveltuu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon johtotehtävissä työskenteleville henkilöille ja tukee moniammatillista verkostoitumista yli toimialuerajojen sekä toimii samalla jatko-ohjelmana terveydenhuollon moniammatilliselle johtamiskoulutukselle. KOULUTUKSEN TAVOITTEET Hyvinvointijohtajien valmennusohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan toiminnan kokonaisuuksia ja johtamisen toiminta-alueita ja mitä tämä omassa johtamistyössä pitää sisällään. Valmennusohjelma tukee sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan kompetenssien kehittymistä ja luo kokonaisvaltaisen kuvan hyvinvointipalvelujen kentästä ja kehittämistarpeista, joihin muun muassa verkostojohtamisella saadaan vaikuttavuutta. Ohjelman aikana perehdytään monipuolisesti hyvinvointipalvelujen talouden johtamiseen ja pohditaan tuottavuus sekä vaikuttavuus -käsitteitä käytäntö orientoituneesti. Koulutusohjelma tuottaa samalla lisäarvoa organisaatioille kehittyvän johtamistyön ja kehittämisprojektien tulosten myötä. Lisäksi koulutuksessa haetaan ratkaisuja oman työyhteisön toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen kokemuksia vaihtamalla ja erilaisiin menetelmiin tutustuen.

2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA TYÖSKENTELYMUODOT 1. Lähiopiskelupäivät tehtävineen 40 op Valmennusohjelmaan kuuluu 13 lähiopiskelupäivää, jotka sisältävät luentoja keskeisistä teemoista, yhteiskeskusteluja sekä teemojen työstämistä ryhmissä. Jokaiseen lähiopiskelujaksoon kuuluu aihepiiriin liittyvä jakosotehtävä sekä oheislukemisto. Seminaarien sisältöjä tarkennetaan yhdessä koulutusryhmän kanssa. 2. Projektista prosessiksi -diploma 20 op Osallistujat tekevät yksilö- tai yhteistyönä projektisuunnitelman oman työyhteisönsä / työnsä kehittämisestä ja valitsevat työyhteisöstään muutosagentin työnsä tueksi. Muutosagenttina toimii oma mentori, joka ohjaa opiskelijan kehittämistyötä omalla työpaikalla. Osallistujaryhmästä riippuen kehittämistyö voidaan tehdä myös moniammatillisessa ryhmässä tai jopa yli sektorirajojen mahdollistetussa yhteistyössä. Kehittämistyön tavoitteena on kehittämissuunnitelman käytäntöön saattaminen ja arviointi prosessin vaiheista. Tehtävän kirjallinen toteutus ja käytännön prosessiksi saattaminen jää seuraavalle vuodelle. Kehittämistehtävä on portfoliotyyppinen kirjoitelma, jossa opiskelija reflektoiden pohtii oppimaansa ja käyttää koulutuksesta saatua osaamista hyödyksi organisaation kehittämishankkeen toteutuksessa. VALMENNUSOHJELMA I OSIO: JOHTAJANA HYVINVOINTIPALVELUISSA Jakso 1 Jakso 2 Hyvinvointijohtaminen muuttuvassa ympäristössä Aika: Sosiaali- ja terveysalan moniulotteinen toimintaympäristö ja muutosten tuomat johtamisen haasteet Johtajuus hyvinvointipalveluissa Kouluttajat: Professori, TtT, dosentti Leena Paasivaara 1, Oulun yliopisto Emeritus professori Juhani Nikkilä 2, Oulun yliopisto Johtajana hyvinvointipalveluissa organisaatiotason näkökulma Aika: Johtajan toimintakenttä hyvinvointipalveluiden keskijohdossa Poikkeaako sosiaali- ja terveysjohtaminen yritysjohtamisesta? Irti vanhoista mentaalisista malleista tulevaisuuden sosiaali- ja terveysjohtaminen Kouluttajat: LL, KTT Juha V. Virtanen 3, Turun kauppakorkeakoulu HT, PhD Antti Syväjärvi 4, Lapin yliopisto 1 Terveyshallintotieteen professori (ma), dosentti, TtT Leena Paasivaara työskentelee Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveystieteiden laitoksella ja toimii myös laitoksen opetusjohtajana ja varajohtajana. Hän toimii aktiivisesti koulutus- kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Hän on julkaissut useita tieteellisiä tutkimuksia ja oppikirjoja johtamisen ja kehittämisen alueella. Luennoimastaan aiheesta hän on julkaissut mm. kirjan Itsensä kokoinen johtaja itsetuntemus työyhteisön voimavarana. ProTammi, HT Juhani Nikkilä toimii terveyshallintotieteen emeritus professorina Oulun yliopistossa terveystieteiden laitoksella. Juhani Nikkilä on julkaissut useita oppikirjoja ja tieteellisiä tutkimuksia johtamisen ja työyhteisön kehittämisen alueelta. 3 LL, KTT Juha V. Virtanen on työskennellyt lääkärinä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hän on toiminut yli 20 vuotta yrityselämässä yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Viime vuosina hän on keskittynyt tutkimustyöhön ja toimii tutkijana Turun kauppakorkeakoulussa. Juha V. Virtanen on tutkinut sairaaloiden keskijohdon toimintakenttää väitöskirjassaan JOHTAJANA SAIRAALASSA. Johtajan toimintakenttä julkisessa erikoissairaalassa keskijohtoon ja ylimpään johtoon kuuluvien lääkäri- ja hoitajataustaisten johtajien näkökulmasta. 4 HT, PhD, professori Antti Syväjärvi tutkii Lapin yliopistossa julkishallintoa, erityisesti kuntien tietohallintoa. Väitöskirjassaan hän on tutkinut sosiaali- ja terveysalan henkilöstötoimintaa, johtamista ja tietohallinnon kysymyksiä. Hän on mukana erilaisissa tutkimushankkeissa, joissa

3 II OSIO: HYVINVOINTIPALVELUJEN PALVELUTUOTANTO Jakso 3 Jakso 4 Hyvinvointialojen palvelutuotannon kehittäminen ja arviointi Aika: Tuloksellinen palvelutuotanto ja johtajan rooli toiminnan kehittämisessä Johtaja julkisorganisaatioiden palvelujärjestelmien analysoijana Johtaja laajojen palvelukokonaisuuksien kehittämisen edistäjänä Kouluttajat: TkT, Antti Peltokorpi 5, HEMA, terveydenhuollon tuotantotalous KTT, ylijohtaja Aki Kangasharju 6, VATT Talouden johtaminen hyvinvointialalla ja hyvinvointituottavuus Aika: Sosiaali- ja terveydenhuollon talous Talouden johtaminen hyvinvointipalveluissa Suurtuotannon ja taloudellisuuden arvioinnin välineitä johtajan työhön Kouluttaja: KTT, kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklin 7, Tampereen yliopisto selvitetään esimerkiksi kunnallisen tietohallinnon kykyä vastata muuttuvan ympäristön tuomiin haasteisiin sekä tiedon louhintaa ja tämän merkitystä innovatiiviseen johtamiseen. Lisäksi hän toimii johtajana Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hankkeessa ja kirjoittanut useita julkaisuja henkilöstön kehittämisestä. 5 TkT Antti Peltokorpi on erikoistunut terveydenhuollon palveluprosessien toiminnan ohjaukseen ja tuottavuuden mittaamiseen ja parantamiseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. erikoissairaanhoidon potilasprosessit, leikkausyksiköt, terveyskeskukset sekä laboratoriotoimiala. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen, optimointimenetelmät ja tapaustutkimukset. 6 KTT Aki Kangasharju on toiminut vuoden 2001 alusta lähtien Julkisten palveluiden vaikuttavuus -tutkimusalueen tutkimusjohtajana VATT:ssa, jossa hänet on nimitetty tutkimusprofessoriksi. Hän on toiminut VATT:ssa jonkin aikaa myös työmarkkinoita tutkivan vastuualueen johtajana. Aiemmin hän on toiminut tutkimustehtävissä mm. Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa ja Jyväskylän yliopistossa. Kangasharju on toiminut vierailevana professorina Ranskassa (University of Rennes) ja vierailevana tutkijana monissa ulkomaisissa yliopistoissa. 7 Pentti Meklin on Tampereen yliopiston kunnallistalouden professori. Hän on tutkinut muun muassa erilaisten liike-elämästä tuttujen rakenteiden kuten tuottaja-tilaajamallien ja toiminnan tuloksellisuuden arvioimisen soveltamista julkisella sektorilla, missä toiminnan ainoana tavoitteena ei ole liiketaloudellinen voitto.

4 III OSIO: LAINSÄÄDÄNTÖ JOHTAJAN TUKENA Jakso 5 Jakso 6 Kilpailuttaminen ja hankintamenettely Aika: Hankintamenettely julkisissa hankinnoissa Kilpailuttamisen keskeisiä tekijöitä Käytännön harjoittelua seminaaripäivänä Kouluttaja: VT, hankintalakimies Juha Jalkanen 8, Oulun kaupunki Hyvinvointipalveluita ohjaava sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lainsäädäntö Aika: Sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaiset lakiuudistukset Säädösten taustoja ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön pääkohdat Mitä haasteita lakiuudistukset tuovat omaan johtamistyöhön Vuorovaikutteista keskustelua ja tapausselostuksia osallistujien tarpeiden mukaan Kouluttaja: VT, OTT Mirva Lohiniva-Kerkelä 9, Lapin yliopisto IV OSIO: NÄKYMÄTTÖMÄT VOIMAVARAT HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Jakso 7 Luovuus, osaaminen ja asiantuntijuus organisaation voimavarana Aika: Toukokuu 2012 Asiantuntijuuden johtaminen Aineeton pääoma tuottavuustekijänä Kuinka aineeton pääoma ja aineellinen pääoma yhdistetään tuottavuuden lähteeksi Kouluttajat: R&D Johtaja, Huipputuottavuusvalmentaja Marko Kesti 10, MCompetence Toinen luennoitsija sovitaan osallistujien toiveita kuunnellen Jakso 8 Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen hyvinvointialalla Aika: ja marraskuussa toinen päivä, sisältäen harjoitustöiden purkua ja käsittelyä Asiakkuuksien ja verkostojen johtamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja Mitä verkostojohtaminen vaatii johtajalta ja johtamiselta Kuinka verkostot muodostuvat Kuinka verkostoilla voidaan kehittää Kouluttaja: KTT, tutkimuspäällikkö Timo Järvensivu 11, Aalto-yliopisto, HSE 8 Oulun Konttori liikelaitoksen palvelupäällikkö 9 Mirva Lohiniva-Kerkelä on oikeustieteen tohtori ja varatuomari, joka on työskennellyt Lapin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 1985 lähtien. Lohiniva-Kerkelän erityisalaa ovat julkisuus- ja tietosuojakysymykset sekä terveydenhuollon juridiset kysymykset. Näistä aihepiireistä hän on julkaissut useita teoksia ja artikkeleita. 10 Marko Kesti, huipputuottavuusvalmentaja sekä väitöskirjatutkija (Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen), on kirjoittanut useita kirjoja työelämän kehittämiseen ja erityisesti henkilöstön kehittämiseen liittyen. Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana kansainvälisessä tuottavuus- ja laatualan konferenssissa. Hän ohjaa yritysjohtoa uuteen aikaan, jossa henkilöstövoimavaroja analysoidaan ja kehitetään tehokkaasti, sillä tätä pääomaa ei ole vara jättää johtamisen sivuraiteelle.

5 V OSIO: DIPLOMAAN VALMISTAUTUMINEN Jakso 9 Projektit johtajan työssä Aika: Marraskuu 2012 Projektit hyvinvointipalveluissa Tehokas projektityöskentely ja projekteissa huomioitavaa Kouluttajat: TtT, lehtori Marjo Suhonen, Oulun yliopisto DI, MSCE Jarkko Leinonen, Oulun yliopisto, koulutus- ja tutkimuspalvelut Diploma Koulutuksen aikana laaditaan kirjallinen projektisuunnitelma kehittämishankkeelle. Koulutuksesta saatava tieto ja osaaminen tukevat hankesuunnitelman valmistelua sekä varsinaista projektin viemistä käytännön prosessiksi. Tähän työhön opiskelija saa tukea koulutuksen tuutoreilta sekä työpaikan mentoriltaan. Päätösjakso Aika: Joulukuu 2013 Koulutuksen päätösjaksolla kokoonnutaan tutkimaan osallistujien kehittämistöitä ja pohditaan koulutuksen antia ja mitä ideoita koulutus on tuonut omaan johtamiseen. KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET Osallistumismaksu 6000 sisältää opetuksen, projektityön ohjauksen ja kurssimateriaalin. Maksu suoritetaan kahdessa erässä (1. erä joulukuussa 2011; 2. erä lokakuussa 2012). Maksuaikataulusta voidaan neuvotella. Muut mahdolliset kustannukset sekä majoitus- ja ruokailukustannukset eivät sisälly hintaan. PERUMISEHDOT Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli opiskelija peruu osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli koulutuksen aloittanut keskeyttää koulutuksen, ilmoitukseen mennessä laskutettuja maksuja ei palauteta tai hyvitetä ja osallistujalta veloitetaan kauden lukukausimaksu. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistuja, ilmoittamalla siitä etukäteen. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN Koulutukseen haetaan lomakkeella osoitteessa LISÄTIEDOT Lisätietoja antavat suunnittelija Outi Kääriäinen, p , outi.kaariainen(at)oulu.fi ja koulutussihteeri Elvi Hiltunen, p , elvi.hiltunen(at)oulu.fi Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. 11 KTT Timo Järvensivu toimii tutkimuspäällikkönä Aalto -yliopiston verkostojohtamista tutkivissa hankkeissa, liittyen erityisesti hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja siihen kuinka verkostoja kehittämällä ja johtamalla voidaan edistää ikääntyneiden hyvinvointipalvelujen tuottamista.

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää,

Lisätiedot

Art House -ryhmä Oppi-, ammatti- ja tietokirjat

Art House -ryhmä Oppi-, ammatti- ja tietokirjat Art House -ryhmä Oppi-, ammatti- ja tietokirjat Sisällys JOHTAMISTAITO JA HENKILÖSTÖHALLINTO 1 YRITYSTALOUS 8 KOULUTUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSALA 12 LAINSÄÄDÄNTÖ 17 terveys ja hyvinvointi 21 KIELET JA

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä Maija-Liisa Pajula Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA Työ- ja elinkeinoelämän muutosten ennakoinnin merkitys kasvaa entisestään. Suurten ja pienten trendien tunnistaminen on elintärkeää. Karelia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt Työelämä

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341

Hyvä asiakkaamme, Tervetuloa oppimaan! Anna Saharinen Johtaja, henkilöstökoulutus puh. 0207 180 341 Koulutus- ja kehittämispalvelut 2015 Hyvä asiakkaamme, HAUS tukee valtionhallinnon sisäisenä in-house-kouluttajana asiakkaidensa osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt!

Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt! Turun kaupunki, kulttuuritoimi Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kultturitoimessa Nyt! Net Effect Oy 26.11.2008 VTT, FK Petri Virtanen KTM, Suvi Koskela Janne Marniemi 2 1. Net Effect Oy Net Effect Oy on

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti ErjaLaurilajaPetriLyytikäinen (toim.) CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014

Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 1 Aktiivi-Instituutin koulutustarjonta 2014 Tarkemmat tiedot: www.aktiivi-instituutti.fi 2 SISÄLTÖ YLEISTIETOA. Opistosta... 4 Ilmoittautumisesta... 4 Tilauskursseista... 4 LUOTTAMUSMIESTEN KOULUTUS...

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 4/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3634 8 (nid.) ISBN 978 952 13 3635 5 (pdf) 1 Dno 4/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013

SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA KATSAUS VUOTEEN 2013 1 SISÄLLYS Katsaus tulevaan ja yhteenvetoa menneestä... 4 Asiakasosallisuus... 8 Vaikuttaminen... 10 Suurkaupunkiongelmat... 12 Maahanmuuttajatyö...

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot