TUOTESUHTEITA. NÄKÖKULMIA KULTTUURISEEN TUOTETUTKIMUKSEEN TIIVISTELMÄ ALUKSI. Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTESUHTEITA. NÄKÖKULMIA KULTTUURISEEN TUOTETUTKIMUKSEEN TIIVISTELMÄ ALUKSI. Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry"

Transkriptio

1 TUOTESUHTEITA. NÄKÖKULMIA KULTTUURISEEN TUOTETUTKIMUKSEEN Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry TIIVISTELMÄ Tarkastelen ihmisten suhdetta materiaalisiin tuotteisiin painottaen tuotteiden merkityksellisyyttä ja merkityksenantoprosessia. Ihminen haluaa kokea oman ainutlaatuisuutensa, tehdä elämästään merkityksellisen ja jättää maailmaan omia kädenjälkiään. Tuotteita käytetään identiteetin rakentamiseen pukeutumisen, muistoesineiden ja keräilyesineiden avulla. Käytän aineistona teemasta eri tieteenaloilla julkaistua tutkimusta, esinekokoelmia ja lehtikirjoittelua. Tuotesuhteet kertovat ihmisten tavasta elää. Useimmilla ihmisillä on ympärillään runsaasti tavaroita ja niiden hankintaan, huoltoon, järjestämiseen ja hävittämiseen käytetään runsaasti energiaa. Tuotetta voidaan tarkastella monen tieteenalan lähtökohdista ja näin avata ilmiötä monipuolisesti. Kulttuurisessa tuotetutkimuksessa voidaan painottaa suunnittelijan, valmistajan, välittäjän ja käyttäjän näkökulmaa tai hakea tuotteen omaa merkitystä. Monet antropologit, kansatieteilijät, semiootikot ja kulutustutkijat ovat esittäneet kiintoisia ajatuksia ihmisten tuotesuhteista. Aivotutkimus ja kognitiotiede tuovat paljon tietoa ihmisten ajattelusta ja näin myös tuotesuhteiden syntymekanismeista. Muistin toimintaan paneutuminen auttaa ymmärtämään tuotteiden tehtävää elämäntarinan tallentajana. Tuotteen liittyminen elämän tärkeään tilanteeseen saattaa tehdä siitä merkityksellisen. Ihmisillä on taipumus tehdä uusistakin tavaroista erityisiä ja omia. ALUKSI Miten niin esineiden hämärästä? Jotkut esineet ovat siinä mielessä kumeita, että ne näyttäytyvät kuin unessa. Mitä ovat perimmäiset esineet? Ahneille ja rikkaille ne näyttävät olevan taide- ja muinaisesineitä, kultaa tai kalliita kiviä. Pihanurmikolle pystytetty patsas voi aiheuttaa irvistelyä, mutta kulta ja jalokivet mykistävät taksinkuljettajankin. Tai sitten ei molemmista on niin paljon jäljitelmiä, ettei ahnekaan silmä erota yhtäkkiä timanttia polykarbonaattivinyylistä. Merkki viittaa tavaraan ja tavara viittaa voimaan. Voiman, tavaran ja ihmisen välillä vallitsevan suhteen nimi on merkitys. (Kemppinen, J. 1987, 37) Tuotteet ja ihmisten suhde niihin on kiehtova kertomus ihmisen tavasta elää. On vaikea kuvitella elämää puhtaasti erossa tavaroista. Ehkä meditaatiossa voi irrota konkreettisesta elämisympäristöstään. On myös liikkeitä, jotka vastustavat kulutusta ja tavaraa. Useihin uskontoihin kuuluu torjuva suhde tavaraan. Materialismi katsotaan jotenkin huonoksi asiaksi. Monesti suhde omaan tavarakokoelmaan on kompleksinen ja selittävä. On perusteltava hankintansa rationaalisesti ja kannettava huonoa omaatuntoa turhista tavaroista. Joskus tavaraan ja sen hankintaan syntyy ongelmallinen riippuvuus. Kuluttajatutkimus. Nyt. 1/2005,

2 Useimmilla ihmisillä on kuitenkin ympärillään paljon rakkaita tavaroita ja runsaasti energiaa käytetään näiden hankintaan, huoltoon ja järjestämiseen. Järjestäminen ja siivoaminen koetaan yleensä myönteiseksi, paremmaksi kuin tavaran hankinta. Myönteinen lataus liittyy myös lahjojen antamiseen, mutta kuitenkin niin, että lahjan antaja ei ainakaan suoranaisesti odota mitään vastalahjaa. Keskiverto länsimaisella ihmisellä on tuhansia tavaroita eri tarkoituksiin. Yksiönsä tavarat laskenut taideopiskelija päätyi 1990-luvun loppupuolella omalla kohdallaan lukuun Esineitä, joita ei ollut käytetty kertaakaan oli Päivittäin lähes 6000 esineestä oli käytössä 60. Opiskelija kirjasi esine-elämänkertoja inventoidessaan tavaroita ja totesi muistavansa vähäisimmästäkin purkista, miten se oli hänelle päätynyt ja mitä kaikkea siihen liittyi. Esineet muistuttivat mm. ystävistä, lapsuudesta, suvusta, matkoista, suorituksista. (Salonen, 1998, ) Tuotteet ovat tärkeä osa ihmisen identiteetin rakentamista ja ne kytkeytyvät myös kansalliseen ja alueelliseen identiteettiin. Virossa säilytettiin neuvostovallan aikana omaa kansallista identiteettiä kulttuurin avulla. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat perinteiset kirjoneuleet. Tuotteiden elinkaari saattaa olla monipolvinen ja se voi saada uuden elämän päätyessään materiaaliksi johonkin toiseen. Myös keräilijän kokoelmassa tavara saa uuden merkityksen. Tavarat eivät ole vain rakkaita vaan niistä saattaa tulla turhaa roinaa. Tämä paljastuu muutoissa ja muuttofirman johtaja heittäisikin pois keskimäärin viidenneksen kuljetettavasta tavarasta. Yksityistaloudet ovat ryhtyneet vuokraamaan erillistä varastotilaa ylimääräiselle tavaralleen. Tavallisen kotitalouden irtaimiston arvo on huutokaupanpitäjän mukaan euroa, huutokaupassa 250 lyöntiä. (Snellman 1999, D1-D2) MONITIETEINEN TUOTE Tuotteita kutsutaan monilla nimillä. Ilmonen (1993) käyttää kuluttamiseen liittyvässä tutkimuksessaan yleensä sanaa tavara, mutta myös esine, hyödyke ja tuote. Kansatieteilijät puhuvat useimmiten esineistä. Muotoilun kieltä tutkinut Karihalme (1996, ) puolestaan toteaa perusesinekäsitteitä olevan esine, tuote ja valmiste, joihin liittyy suunnaton määrä alakäsitteitä. Artefaktinen eli ihmistekoinen olio on esine ja sen käsitteellinen identiteetti perustuu muutamalle yleiselle ominaisuudelle, jotka Karihalmeen mukaan lienevät pysyvyys, avaruudellisuus, rajallisuus, materiaalisuus ja elottomuus. Kulttuurisessa tuotetutkimuksessa voidaan painottaa esimerkiksi suunnittelijan, valmistajan tai käyttäjän näkökulmaa tai hakea tuotteen omaa merkitystä. Niiniluodon jo 1980-luvulla esittämä kulttuuriesineen jaottelu toimii edelleen yhtenä merkitysten avaajana (1983, ; 1990, ). Hän jakaa kulttuuriesineen merkitystä koskevan kysymyksen neljään pääulottuvuuteen, jotka ovat 1) tekijän merkitys, 2) sisäinen merkitys, 3) kätketty merkitys ja 4) vastaanottajan merkitys. Tekijän merkitys tarkoittaa sitä, mitä tekijä on aikonut tai halunnut teoksen esittävän, sanovan tai ilmaisevan. Tekijällä Niiniluoto viittaa suunnittelijoihin, tuottajiin ja suorittajiin. Mielestäni tähän tulee liittää vielä 50

3 yksi näkökulma, välittäjän rooli, jolla viittaan tuotteen myyjään ja markkinoijaan, joka välittää tuotteen kuluttajalle. Tuotteen tutkimisessa on yhtymäkohtia taiteen ja taideteollisuuden tutkimiseen. Esteettisen prosessin kokonaisuudessa on kolme toisiinsa suuntautuvaa aluetta: tekijä, teos ja vastaanottaja. Teos, jonka tekijä "antaa" ja vastaanottaja "saa" sijoittuu keskelle. (Routila 1985, 57) Vihma (1995) on esittänyt tuotesemantiikkaa edustavan tavan tutkia muotoilun tuotteita. Hän tarkastelee tuotteeseen sisältyviä merkityksiä eikä asetu tekijän tai käyttäjän asemaan. Näkökulman rajaus syventää tutkimusta, mutta vähentää yleistettävyyttä ja sovellettavuutta. Esineiden merkitykset syntyvät niiden suhteista objekteihinsa, toisiin esineisiin ja niitä ympäröivään kulttuuriseen todellisuuteen. Ne kommunikoivat ympäröivän maailman kanssa ja näyttäytyvät meille sekä merkkeinä ja merkkijärjestelminä että suhteessa toisiin esineisiin. (Heikkinen ja Kupiainen 1994, ) Dokumenteilla viitataan usein kirjallisten aineistojen tulkintaan. Tuotteet syntyvät kirjallisen aineiston tavoin ihmisten älyllisen toiminnan tuloksena. Molemmissa tapauksissa syntyy yleensä myös fyysinen esine, teksti tai tuote. Tuotetutkimuksessa voidaan hakea tuotteiden ja muun aineiston avulla ilmiön olemusta. Tällöin on oleellista päästä ulkoisen kuoren taakse ja nähdä tai ymmärtää, mitä ilmiön fyysinen olomuoto heijastaa. TUOTTEEN OLEMUSANALYYSI Tuotesuhde voidaan kokea materialistiseksi, mutta arvelen, että monessa tapauksessa onkin kyse ihmisen suhteesta toiseen ihmiseen ja johonkin merkitykselliseen tapahtumaan. Suhde on ikään kuin tallennettu ja kiinnitetty esineeseen, joka viittaa tapahtumaan tai ihmissuhteeseen. Tuote toimii siten merkkinä. Nojaudun Peircen esittämään merkkijärjestelmään, jossa merkki on viittaustavan mukaan ikoni, indeksi tai symboli. Merkkivälineellä on ominaisuuksia, jotka voivat olla samanlaisia viittauskohteensa, objektin ominaisuuksiin nähden ja näin toimia sen ikonisena merkkinä. Indeksi viittaa jatkuvuuden perusteella ja esimerkiksi taidokas käsityötuote voi viitata tekijän osaamiseen. Merkityksellinen tuote on usein muodostunut symboliksi, sovituksi merkiksi, joka perustuu sääntöön, periaatteeseen tai tapaan. Väitöskirjassani (Luutonen 1997) hain tapaa tavoittaa tuotteen olemus käyttäen esimerkkiaineistona suomalaisia perinteisiä villapaitoja. Esitin tuotteen olemusanalyysin, joka pohjautuu Peircen filosofisiin kategorioihin. Analyysin perustana on tuotteen tarkastelu ilmiönä ja merkkinä. Ilmiöllä ymmärrän tuotteen näkemistä sellaisena kuin se avautuu ihmiselle aistihavaintona. Tuotteen olemukseen kuuluvat sekä tuotteiden merkitykset että fyysiset ja esteettiset ominaisuudet. Peircen (1958) kategorioiden (Firstness, Secondness, Thirdness) pohjalta esitän kategoriat, joita kutsun ensivaikutelmaksi, perehtymiseksi ja tulkinnaksi. Analyysin eri vaiheissa näkökulma ilmiöön vaihtelee. Ensivaikutelmassa haetaan vastaanottajan näkökulmaa. Perehtymisessä tulevat esiin sekä valmistajan, käyttäjän että vastaanottajan näkökulmat ja tuotteen oma merkitys. Tulkinta sisältää tutkijan tulkinnan ilmiöstä ja kaikki edellä mainitut näkökulmat. 51

4 Kuvio 1: Tuotteen olemusanalyysi TUOTTEEN OLEMUSANALYYSI ENSIVAIKUTELMA PEREHTYMINEN TULKINTA TUOTTEEN ANALYSOINTI nyt tunne intuitiivinen tuotteen itsensä tarjoama ensivaikutelma tutkimustilanteessa ennakkotiedot siirretään syrjään mennyt fakta konkreettiset ominaisuudet, valmistusprosessi, tuotehistoria, käyttö, merkityksenanto Papanekin funktioanalyysi: 1) metodi, 2) käyttö, 3) tarve, 4) telesis, 5) assosiaatio ja 6) estetiikka tuleva merkitykset yleiset laadut ensivaikutelma ja perehtyminen, johtopäätökset MERKKI ikoni indeksi symboli TUOTTEEN HENKISTÄMINEN Olen keittiö-buddhaan hyvin kiintynyt, sillä se muistuttaa minua koko ajan äidistäni. Hän oli toisaalta hyvin käytännöllinen ihminen, toisaalta kiinnostunut joogan ja intialaisen filosofian kaltaisista henkisistä asioista. (Kirjalija Merete Mazzarella Aholan 2003, D4 haastattelussa) Tuotteen liittyminen tärkeään tilanteeseen saattaa tehdä siitä merkityksellisen. Ihmisillä on taipumus tehdä uusistakin tuotteista erityisiä ja omia. Merkityksiä kiinnitetään tietoisesti, mutta myös omaksutaan huomaamatta vaikka mainonnan kautta. Belk, Wallendorff ja Sherry (1991) osoittavat, että kuluttajilla on ainakin seitsemän eri tapaa, joilla he muuttavat arkipäiväisen esineen erityiseksi, ikään kuin henkistävät sen. Näitä ovat: 1) rituaalit, 2) matkat, 3) esikuvat, 4) lahjat, 5) keräily, 6) perintö ja 7) ulkoinen vahvistus. Aivotutkimuksesta löytyy viitteitä tuotesuhteiden syntymekanismiin. Esimerkiksi Fauconnier ja Turner (2002, 195) kysyvät miksi ihminen valmistaa, kuljettaa, ottaa huomioon, opettaa käyttämään, koristaa itsensä ja käyttää lahjoina tavaroita. He ovat perehtyneet ajattelun mekanismeihin ja nimeävät lähtökohtansa käsitteelliseksi yhdistämiseksi (Conseptual Blending). Tunteessa on kognitiivisia elementtejä, jotka tuovat ihmiselle olennaista informaatiota todellisuudesta ja ne vaikuttavat havaintoon, teoreettiseen mielikuvitukseen sekä järjelliseen päättelyyn. Ihmisten esinesuhteissa on mukana paljon tunteita ja monesti kuvattaessa rakkaita esineitä käytetään voimakkaita tunnepitoisia ilmauksia. (Puolimatka 2004, 110) 52

5 Monenlaiset tuotteet voivat olla omistajilleen merkityksellisiä. Fyysistä olomuotoa tai käyttötarkoitusta enemmän vaikuttaa se, miten esine liittyy ihmisen elämään. Kotinsa menettäneet ihmiset saattavat varjella aarteenaan jotain ulkopuoliselle vähäpätöisen tuntuista kotiin liittyvää esinettä. Museoiden aarteiden arvon mitta saattaa olla esineen ikä tai että se on kuulunut johonkin historialliseen tilanteeseen. TUOTTEET TALLENTAVAT MUISTOJA Käsilaukku on tehty mustasta liskon nahkaa jäljittelevästä aineesta. Kiitävä nypyläinen, geometrisiksi kuvioiksi hakeutuva käsilaukun pinta panee sormen etsiytymään nypylöiden välisiin uriin. Olen myös huomannut käsilaukun sulkevat pienet metalliset hakaset ja tiedän jo että varsin pienellä peukalon, etu- ja keskisormen vääntöliikkeellä hakaset saa erotettua. Käsilaukku on siis äidin. Se on ainut äidin tavara jonka isä on halunnut jostain syystä säilyttää ja kätkeä. (Väisänen 2004, ) Ihmisten tärkeimmät esineet ne, jotka ainakin halutaan pelastaa jos joudutaan jättämään koti, ovat usein sellaisia, joihin liittyy paljon muistoja. Tällaisia ovat valokuvat tai läheisten valmistamat tavarat. Ehkä tulevaisuudessa tärkein on tietokoneen kovalevy. Esineiden avulla pidetään ikään kuin kiinni oman elämänsä tarinasta. Näitä kysymyksiä amerikkalaisesta näkökulmasta tarkastelevassa Csikszentmihalyin ja Rochenberg-Haltonin (1999/1981, 242) tutkimuksessa haastateltiin 80 chicagolaista perhettä ja kysyttiin heidän tuntemuksiaan kodin esineitä kohtaan. Johtopäätöksenä oli, että tärkeiden kodin esineiden kuten perheraamatun tai lasten piirrosten ja valokuvien avulla kiinnitetään huomio ihmisten merkitykseen toisilleen ja ihmisten välisiin suhteisiin. Esineet toimivat muistamisen, kunnioituksen ja rakkauden osoituksena. Muistimme voi olla epäluotettava, mutta se muodostaa kuitenkin perustan meidän vahvimmin pysyvälle käsitykselle itsestämme. Muisti vaikuttaa meihin jatkuvasti eikä ilman sitä ole minää ja identiteettiä. Luotamme muistoihin antaaksemme elämälle tarkoituksen. Muisti rakentuu muistamisen ja unohtamisen dialektiikasta. Muistot eivät ole dokumentteja vaan tulkintoja, jossa mennyt, nykyisyys ja tulevaisuus yhdistyvät. Tunteet kytkeytyvät kiinteästi muistiin ja siihen vaikuttaa myös kulttuuri ja sosiaaliset normit. (Cattell & Climo 2002, 1, 13) Esineet antavat muistolle konkreettisen kuvan sekä virikkeitä ja näin varustavat muistia. Ne ikään kuin merkitsevät muistiin ja varastoivat tietoa kokemuksista. Samasta syystä piilotetaan ja hävitetään esineitä, jota muistuttavat jostain, joka halutaan unohtaa. (Kwint 1999, 2, 6) Ihmisillä on paljon tavaroita, joiden tehtävänä on yhteys, tärkeään jo kadonneeseen kuten lapsuuteen ja edesmenneisiin läheisiin. Esineiden avulla voi muistaa ja muistella ja kertoa myös toisille. Lahjat kiinnittävät lahjan saajan ja antajan toisiinsa. Yksilölliset ja käsin valmistetut tuotteet ovat erityisen merkittäviä ja niihin koetaan kiinnittyvän jotain lahjan antajasta ja valmistajasta. Tällaista esinettä käytettäessä palaa mieleen tilanne, johon esine liittyy. Tärkeimmistä lahjoista tulee perintöesineitä, joiden avulla kerrotaan perheen tarinaa. Esineen ei kuitenkaan tarvitse olla materiaaliselta arvoltaan suuri ollakseen 53

6 merkittävä. Äideillä on tallessa paljon hellyttäviä lasten itse valmistamia pieniä esineitä. Lahjanvaihdolla on omat tehtävänsä ja usein taustalla selkeä koodi. Mauss (1999, 28 41, 69) tutki vaihdannan muotoja arkaaisissa yhteiskunnissa ja esitti samalla lahjanvaihdon yleisinhimillisenä ilmiönä. Hänen mukaansa antamiseen ja vastaanottamiseen sisältyy aina velvoitteita. Lahjojen avulla vahvistetaan ja ikään kuin sovitaan jostain. Lahjan vastaanottaminen ja saadun lahjan korvaaminen on velvoite. Mauss nimeää ilmiön lahjataloudeksi. Vaihdannan kohteet eivät ikinä täysin irrottaudu omistajistaan ja vaihtajistaan. AITOUDEN KAIPUU 54 Monet keräävät elämyksiä kykenemättä todella elämään niin kuin harakat kokoavat hopealusikoita kykenemättä käyttämään niitä hyväkseen (Koskenniemi 1964/1959, 165). Ihmiset tavoittelevat aitoja kokemuksia ja elämyksiä. Näitä haetaan matkoilta ja esimerkiksi museoista. Matkoilla ehkä halutaan kohdata ihmisiä oikeassa ympäristössään ja nähdä miten he elävät. Tällainen tilanne jo sinänsä on epänormaali kuin näytelty esitys siitä, miten eletään. Useimmat matkailijat tavoittelevat erilaisuutta ja mielenkiintoista kokemusta ja jonkinlaista uskomusta aitoudesta. Matkoilta hankitaan esineitä, jotka edustavat paikallista kulttuuria. Esineiltä odotetaan tarinaa, joka kytkee ne kulttuuriin. Useimmat matkailijoille suunnatut tuotteet on tehty tietoisesti matkailijoille ja niillä on löyhä yhteys kulttuuriin. Monesti rakennetaan ns. aidoista aineksista kiintoisa ja riittävän helposti aukeava tarina. Tarina saa matkailijan kertomana uuden tulkinnan. Ehkä esine kuitenkin palvelee tarkoitustaan ja toimii muistin kiinnikkeenä tallentaen matkan muiston. Joskus vahvasti kulttuurisidonnaisia tuotteita koetetaan myydä kulttuurin ulkopuolella. Matkailija ei yleensä ole tutkijan kaltainen todellisten paikallisten olojen kirjaaja vaan hyväksyy tuotetun illuusion matkailukohteesta asiaan syvemmin paneutumatta, mutta edellyttää jonkinlaisen takeen siitä, että se perustuu johonkin aitoon. Matkailuteollisuus on Perisalon (2001, 22-23) mukaan jälkiteollisen hyvinvointiyhteiskunnan elämystaloutta. Kokemus ja elämys ovat kulutushyödykkeitä, joita työstetään matkailijoille. Muista teollisuudenaloista poiketen matkailija matkustaa eikä tuote. Matkailuelämyksen raaka-aine voi olla esimerkiksi maisema, historia, perinne tai tarina. Perinne ja matkailu ovat rinnakkaisia toimintoja, jossa perinnettä muokataan ja kaupallistetaan matkailun avulla. Matkailu tuotteistaa erilaisuutta ja välttää samanlaisuutta. Matkailuun liittyvät hotelli-, lento- ja muut palvelut kuitenkin pyritään standardisoimaan ja yhtenäistämään niiden laatu eri puolilla maailmaa. Matkailu voidaan nähdä vientiteollisuutena, vaikka matkailijat tuodaan nauttimaan palveluja paikallisesti. (Kirshenblatt-Gimblett 1998, ) Tutkimusmatkailijat puolestaan tavoittelevat aitoutta toisin. Tutkija esimerkiksi tarkkailee ihmisten elämää osallistuen ja havainnoiden ja eläen mukana. Monien museoiden kokoelmissa on runsaasti esineistöä, jota tutkimusmatkailijat ovat tuoneet matkoiltaan. Esineet on dokumentoitu, tallennettu ja asetettu osaksi kokoelmaa ja museon näyttelyä. Tällöin ne on irrotettu luonnollisesta ympäristöstään kertomaan kävijöille kulttuurista.

7 Museot ja muut kokoelmat ovat mielenkiintoisia esinenäyttämöitä. Vaikka tuotteet ovat ns. aitoja, ympäristö ja tilanne ei kuitenkaan ole aito. Museokävijä ei välttämättä ajattele vaan kokee tavoittavansa esineiden avulla jotain ympäristöstä, josta ne on tuotu. Omalla kohdallani museossa näkemäni tuote, korsnäsinpaita, herätti kiinnostuksen ja tarpeen tutkia asiaa lisää, opiskella paidan valmistus, paneutua Korsnäsin historiaan ja siihen, mikä synnytti tämän tuotteen. Miten aitous tähän sijoittuu? Museoon tallennettu villapaita on oikea villapaita, joka on ollut käytössä ja siitä on dokumentoitu ainakin jotain. Ehkä aitoutta voi tavoittaa myös opiskelemalla paidan valmistuksen. Onko aito korsnäsinpaita museopaidan mahdollisimman tarkka kopio? Korsnäsinpaita oli hieno ja kallis esine, joka ei olut kaikkien ulottuvilla. Siihen liitettiin muitakin kuin aineellisia merkityksiä. Tänä päivänä erottautuminen tapahtuu muilla tavoilla ja museopaidan kopio on hieno ja arvokas käsityötuote, mutta paidan merkitys on eri kun esimerkiksi luvulla. Käsityö voi olla tuote, johon kiinnitetään matkan muistot, osa esineympäristöä tai kuluttajan oman tekemisen kautta syntynyt kokemus. Matkailija hakee autenttisia elämyksiä ja alkuperäisiä alueen kulttuuria edustavia tuotteita. Tarkasteltaessa matkailumainontaa kriittisesti voidaan löytää stereotypioita tai valetodellisuutta. Zimmerbauer (2001, ) ei pidä tätä kuitenkaan vain kielteisenä ja näkee, että turistien aiheuttama kysyntä auttaa pitämään vanhoja tapoja ja taitoja elossa. Todennäköisesti monet perinteiset käsityötuotteetkin elävät tämän kysynnän kautta. Käsityötuotteissa nähdään yhteys alueen kulttuuriin, joka voi ilmetä esimerkiksi taitona, materiaaleina tai muotona. Matkamuistoesineillä on pitkä historia. Nykyinen matkamuistokulttuuri on Kostiaisen & al. (2004, 171) mukaan muotoutunut viimeisten kolmensadan vuoden kulutustottumusten myötä. Yläluokan ns. Grand Tour matkoilta tuotiin esineistöä kodin sisustukseen kertomaan merkittävästä matkasta. Matkoilta tuotiin esimerkiksi maalauksia ja veistoksia ja Italiassa syntyi maisemamaalareiden ammattikunta matkailijoiden tarpeisiin. Autenttisuuden ja aitouden kysymys on todennäköisesti kiinteä osa matkailua ja näyttelytoimintaa. Se on verrattavissa laatupohdintaan, jota tehdään jatkuvasti. Joskus vaikuttaa siltä, että tavoitellaan sellaista mielikuvatodellisuutta, joka ei vastaa ns. reaalitodellisuutta. Professori Seppo Knuuttila kiteytti vuosia sitten pitämänsä esitelmän otsikkoon kysymyksen: Aitoutta ilman alkuperäisyyttä. Tärkeätä lienee olla rehellinen siinä mitä ja miten tekee ja asettaa korkeat tyyli- ja laatuvaatimukset. Kuluttaja saattaa kaivata illuusioita ja satuja, mutta tuskin valetodellisuutta. Muistoesineen idealähteenä voi olla alueen kulttuuria ja tarinat, mutta esineen ei tarvitse olla epäaito kopio. Joskus perinteinen esine voi elää sellaisenaan hienoina kopioina. Hyviä esimerkkejä ovat ajattoman tyylikkäät ja käyttökelpoiset kaislaesineet tai monet Alvar Aallon tuotteet. 55

8 TUOTTEET IDENTITEETIN ILMAISIJOINA Identiteetti on suosittu käsite eri tutkimuksissa ja siitä puhutaan arkikielessä, mutta mitä identiteetti oikeastaan tarkoittaa? Puhutaan kansallisesta identiteetistä, paikallisidentiteetistä, sukupuoli-identiteetistä ja ihmisten identiteetistä. Ihmiskäsitys vaikuttaa siihen, mitä identiteetillä tarkoitetaan. Näkemykset vaihtelevat siitä, miten pitkälle identiteetti saadaan syntymälahjana ja miten paljon se muotoutuu elämän aikana. Postmodernin identiteettikäsityksen mukaan ihmisellä ei ole kiinteää identiteettiä vaan se muotoutuu ja muuttuu jatkuvasti (Hall 1999, 21-23). Ihmisen identiteetti voi muuttua elämän aikana ja ihmisellä on samaan aikaan eri identiteettejä. Milloin ihmisen identiteetti todella muuttuu ja missä määrin kyseessä on vain pinnallinen muutos, on vaikea määritellä. Todennäköisesti kuitenkin muuttunut ulkonäkö tai uudistunut koti kertoo myös ihmisen sisäisestä muutoksesta tai muutospyrkimyksestä. Hallin (1999, 39) mukaan: Identiteetti on siis itse asiassa pikemminkin jotain, mikä muotoutuu aikaa myöten tiedostamattomissa prosesseissa, kuin jotain, mikä sijaitsisi syntyvässä tietoisuudessa luontojaan. Sen yhtenäisyydessä on aina jotain imaginaarista tai kuviteltua. Se pysyy aina epätäydellisenä, on aina prosessissa, muodostuu kaiken aikaa. Tuotteet ovat yksi väline identiteetin rakentamisessa. Markkinatutkijat ovat luonnollisesti asiasta kovasti kiinnostuneita. Mikä ihmisen sytyttää ja saa hankkimaan juuri tietyn tuotteen? Yhtenä kiinnostuksen kohteena on ihmisten ostokäyttäytyminen ja shoppailemisen sosiaaliset ulottuvuudet. Kysymystä pohtii amerikkalainen kirjoittaja Hine (2002, 66, 107, 144, 192, ) ja katsoo, että ostokäyttäytyminen kertoo meistä asioita, joita emme itsekään tahdo tietää. Hänen mukaansa kyseessä on vakava leikki, jossa esineiden kautta testataan identiteettejä. Valinnoillamme voimme kertoa itsestämme. Hinen mukaan ostoriippuvaisista suurin osa on naisia, jotka hankkivat kosmetiikkaa ja pukeutumiseen liittyviä tavaroita ja kuvittelevat näiden avulla voivansa paremmin. Maku perustuu merkityksiin, jotka ihmiset hyväksyvät valitessaan tyylin. Kirjoittaja kuitenkin myöntää, että samalla esineellä voi olla eri ihmisille erilaisia merkityksiä. Vaatteet ja sisustustekstiilit ovat tärkeitä identiteetin rakentamisessa. Niitä käytetään ihmisen ihoa vasten sisäisen ja ulkoisen maailman välissä linkkinä persoonan ja maailman välissä. Tekstiilit ovat mukautuvia, niissä tuntuu pinta ja lämpö ja niiden avulla voidaan vaikuttaa ihmisen ulkoiseen olemukseen. Pukeutuminen on useimmille ihmisille keskeinen väline kertoa siitä, kuka on ja mihin kuuluu. Pukeutuminen voi heijastaa esimerkiksi ihmisen asemaa, ammattia, kannattamaansa aatetta tai uskontoa. Pukeutuminen on voimakkaasti sukupuolisidonnaista. (Attfield 2000, ) Voiko identiteetin vaihtaa ja voiko sen pukea päälleen? Ainakin olemustaan voi muuttaa hyvinkin paljon. Muutos voi olla tilapäinen, tiettyyn tilaisuuteen pukeutuminen tai sitten vankempi esimerkiksi omaksuessaan jonkin uskonnon tai ideologian ja sen ulkoiset merkit. Muodin ja pukeutumisen tutkimuksessa on käsitelty paljon identiteetin rakentamista. Crane (2000, 1, 202, 205, 237) katsoo, että pukeutumisella on keskeinen rooli identiteetin sosiaalisessa rakentamisessa ja liittää siihen vahvat normit, 56

9 yhteiskunnallisen aseman, sukupuolen ja runsaasti vaihtoehtoja. Hän kutsuu muodin ja median parissa työskenteleviä imagon tekijöiksi (image makers). Pukeutuminen rakennetaan julkisiin tiloihin ja suunnataan toisille. Kaikille pukeutuminen ei ole kovin tärkeä asia ja jotkut taas hyödyntävät pukeutumista omiin päämääriinsä. Jännite autenttisen luonnollisen persoonan ja keinotekoisesti rakennetun persoonan välillä on yleinen teema kirjallisuudessa. Monesti pukeutumisratkaisut ovat kompromisseja sosiaalisen elämän haasteiden ja omien toiveiden välillä. Nykyisin identiteetin mielletään sijaitsevan kehossa. Osoitamme olevamme erillisiä ja yksilöllisiä, mutta samalla kuuluvamme johonkin ryhmään. (Entwistle 2000/2003, , ) Kansallinen ja alueellinen identiteetti avautuvat globalisoituvassa maailmassa uudella tavalla. Niitä ei ole koodattu geeneihin, vaikka pidämme niitä keskeisinä ja koemme olevamme esimerkiksi suomalaisia ja hämäläisiä. (Hall 1999, 45-47) Kansallinen identiteetti muodostuu Lehtosen (1997, 32) mukaan niistä käsityksistä ja mielikuvista, joita yksilö liittää itseensä tietyn kansakunnan jäsenenä. Käsitykseen liittyy vastakkainasettelu me-muut. Folklorististen identiteettiteorioiden näkökulmasta suomalaisuus on tietyn populaation, suomalaisten, etnokulttuurista identiteettiä määrittävä malli (Aapo 1998, 83). Aapon mukaan suomalaisuuden sisällöt voidaan hahmottaa niin, että ne viittaavat toimijaan itseensä tai ne viittaavat ideaalityyppiseen suomalaisuuteen. Anttila (1993, 108) puolestaan muistuttaa, että suomalaisuutta ei ole olemassa sellaisenaan todellisuudessa, vaan se liittyy aina joihinkin määrättyihin asioihin, esineisiin, ilmiöihin tai ihmisiin. Suomalainen identiteetti kytkeytyy suomalaiseen kulttuuriin, mutta on aina osaksi fiktio. Monesti puhutaan suomalaisuudesta yhtenäisenä asiana ja unohdetaan, että kansalaiset poikkeavat toisistaan asenteiltaan, elämäntyyleiltään ja kokemuksiltaan. Käsitys itsestä kansakunnan jäsenenä on osa minäkäsitystä ja näin myös käsitykset poikkeavat toisistaan. (Lehtonen 1997, 33) LÄHTEET Aapo, S. (1998) Suomalaisuuden stigmatisoinnin traditio. Alasuutari, P. & Ruuska P. (toim.) Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Tampere: Vastapaino, Ahola, S. Aarteeni. Merete Mazzarellan Buddha on keittiössä. (2003) Helsingin Sanomat Helsinki: Sanoma Osakeyhtiö, D4. Anttila, J. (1993) Käsitykset suomalaisuudesta traditionaalisuus ja modernisuus. Korhonen, T. (toim.) Mitä on suomalaisuus. Helsinki: Suomen Antropologinen Seura, Attfield, J. (2000) Wild Things. The Material Culture of Everyday Life. Oxford ja New York: Berg. Belk, R. W., Wallendorff, M. & Sherry Jr., J. F. (1991) The Sackred and the Profane in Consumer Behavior: Theodicy and the Odyssey. In Belk, R. W. (ed.) Highways and Byways: Naturalistic Research from the Consumer Behavior Odyssey. Provo UT: Association for Consumer Research, Climo, J. J. & Cattell, M. G. (2002) Introduction: Meaning in Social Memory and History: Anthropological Perspectives. In Climo, J. J. & Cattell, M. G. (ed.) Social 57

10 Memory and History: Anthropological Perspectives. Walnut Creek, Lanham, New York & Oxford: Altamira Press, Crane, D. (2000) Fashion and its social agendas class, gender, and identity in clothing. The University of Chicago Press. Csikszentmihalyi, M. & Rochberg-Halton, E. (1999/1981) The Meaning of things. Domestic symbols and the self. Cambridge University Press. Entwistle, J. (2002/2003) The Fashioned Body. Fashion, Dress and Modern social Theory. Cambridge: Polity Press. Fauconnier, G. & Turner, M. (2002) The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind s Hidden Complexities. New York: Basic Books. Hall, S. (1999) Identiteetti. Suomentajat ja toimittajat: Lehtonen, M. ja Herkman, J. Tampere: Vastapaino. Heikkinen, K. & Kupiainen, T. (1994) Merkilliset merkit: esinekulttuurin semiotiikkaa. Teoksessa Kulttuuritutkimus. Kupiainen, J. & Sievänen, E. (toim.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hine, T. (2002) I Want That! How we all become shoppers. New York: HarperCollins Publichers. Ilmonen, K. (1993) Tavaroiden taikamaailma. Tampere: Vastapaino. Karihalme, O. (1996) Muotoilun teoriasanaston termistyminen. Acta Wasaensia No 51. Kielitiede 10. Vaasan yliopisto. Kemppainen, J. (1987) Esineiden hämärästä. Talouselämä Helsinki: Talentum Media, 37. Kirshenblatt-Gimblett, B. (1998) Destination Culture. Tourism, Museums, and Heritage. University of California Press. Koskenniemi, V. a. (1959/1964) Valitut mietelmät. Kokoelmasta Matkasauva, Elokuisia ajatuksia ja Ihmisosa. Helsinki: WSOY. Kostiainen, A., Ahtola, J., Koivunen, L., Korpela, K. & Syrjämaa, T. (2004) Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kwint, M. (1999) Introduction: The Physical Past. In Kwint, M., Breward, C. & Aynsley, J. Material Memories. Design and Evocation. Oxford and New York: Berg, Lehtonen, J. (1997) Kansallinen identiteetti ja yhteisöidentiteetti käsitteitä ja käsityksiä. Virtapohja, K. (toim.) Puheenvuoroja identiteetistä. Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Jyväskylä: Atena, Luutonen, M. (1997) Kansanomainen tuote merkityksenkantajana. Tutkimus suomalaisesta villapaidasta. Artefakta 3. Helsinki: Akatiimi. Mauss, M. (1950/1999) Lahja. Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisessa yhteiskunnassa. Suomentaneet Nurmiainen, J. & Hakapää, J. Helsinki: Tutkijaliitto. Niiniluoto, I. (1983) Tieteellinen päättely ja selittäminen. Helsinki: Otava. Niiniluoto, I. (1990) Maailma minä ja kulttuuri. Helsinki: Otava. Papanek, V. (1970) Turhaa vai tarpeellista? Helsinki: Otava. Peirce, C. S. (1958) Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Volume VIII. Reviews, Correspondence, and Bibligraphy. Burks A. W. (toim.). Cambridge: Harvard University Press. 58

11 Perisalo, K.( 2001) Menneisyys matkakohteena. Kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Puolimatka, T. ( 2004) Tunteiden kognitiivisuus ja oppiminen. Aikuiskasvatus 2/04. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Routila, L. O (1986) Miten teen tiedettä taiteesta. Johdatusta taiteentutkimukseen ja taiteen teoriaan. Keuruu: Clarion. Salonen, S. (1998) Kuusi tuhatta tavaraa mutta mihin niitä tarvitaan. Anna Helsinki: Yhtyneet Kuvalehdet, Snellman, R. L. (1999) Roinaa. Helsingin Sanomat Sanoma Osakeyhtiö, Di- D2. Vihma, S. (1995) Products as Representations. A semiotic and aesthetic study of design products. Helsinki: University of Art and Design Helsinki UIAH. Väisänen, H. (2004) Vanikan palat. Helsinki: Otava. Zimmerbauer, K. (2001) Kulttuurimatkailu mielikuvayhteiskunnassa. Imagot ja stereotypiat matkailun markkinoinnissa. Teoksessa Riukulehto, S. (toim.) Perinnettä vai bisnestä? Kulttuurin paikalliset ulottuvuudet. Helsinki: Gummerus, KIRJOITTAJA FT Marketta Luutonen on Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n toiminnanjohtaja (http://www.taitogroup.fi/) 59

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Kalle Michelsen 23.3.2010 25.3.2010 1 Matkailun megatrendit Post-modernissa maailmassa matkailu tapahtuu monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Lapin yliopisto Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 13.6.2007 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006 Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011. Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 9.6.2011 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

VOIMAUTTAVA VALOKUVA

VOIMAUTTAVA VALOKUVA VOIMAUTTAVA VALOKUVA Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, jonka avulla valokuvaa voidaan käyttää yksilön ja erilaisten ryhmien

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen Ilona Mikkonen, KTT Anastasia Sergina, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kontaktitunnin ohjelma Käytännön

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ...

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ... Ruma merkitys Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite Tommi Nieminen tomminieminen@ueffi Itä-Suomen yliopisto XLII Kielitieteen päivät 21 23 toukokuuta 2015, Vaasa Merkitys, subst lingvistisen merkityksen

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Semioottinen Analyysi

Semioottinen Analyysi Semioottinen Analyysi Hannele Leskinen 1 Määritelmä Semiotiikka = oppi merkeistä, merkkijärjestelmistä ja merkityksistä Kielenrakenne merkkijärjestelmänä Koiran viittaus suhde todelliseen koiraan. Tieteenalana

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus

Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi. Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus Turvallisuus, identiteetti ja hyvinvointi Eero Ropo TAY Kasvatustieteiden yksikkö Aineenopettajakoulutus 2 Turvallisuuden kokemus ja identiteetti Turvallisuutta ja identiteettiä on kirjallisuudessa käsitelty

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly

Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Esa Saarinen Henkinen kasvu, soveltava filosofia ja systeemiäly Teknillinen korkeakoulu kevät 2007 luento II, unplugged S ystems Analysis Laboratory Helsinki University of Technology Raphael: School of

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikan mahdollisuudesta tieteenä Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikka tieteenä? Filosofit ja ei-filosofit eivät pidä etiikkaa tieteenä Tiede tutkii sitä, miten asiat ovat, ei miten asioiden tulisi

Lisätiedot

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura Toiminnan filosofia ja lääketiede Suomen lääketieteen filosofian seura 15.2.2012 Ernst Mayr: Biologia elämän tiede William James: Pragmatismi Kuinka saada filosofi ja kirurgi samaan pöytään? Eli kuinka

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Liikemerkin tehtävät, funktiot

Liikemerkin tehtävät, funktiot Liikemerkki Liikemerkki on työyhteisöä edustava kuvallinen symboli, jota voidaan käyttää logon tai logotypin ohessa tai sen sijasta Logo tai logotyyppi on työyhteisön nimen tietty tarkoin määritelty graafinen

Lisätiedot

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen

9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen 9. Luento 23.3. Hyvä ja paha asenne itseen Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha asenne

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Case Reino & Aino Elina Leppälä (FM) Tampereen Yliopisto Yhtymäkohdat markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen teoriaan Kuluttajat kanssaluojina => arvo on kuluttajan määrittelemää

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Puheviestinnän arviointi -tehtävä

Puheviestinnän arviointi -tehtävä Turun yliopisto Taiteiden tutkimuksen laitos Mediatutkimus Puheviestinnän arviointi -tehtävä Puheviestinnän arviointi A4j 30.11.06 Vastaanottaja: Jukka-Pekka Puro Pauli Rekola 70181 pamire@utu.fi Pitäisikö

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA Sisältö Ihmisen oppiminen ja ohjautuvuus Ihminen digitalisoituvassa elinympäristössä Oleellisen oppimiskyvykkyys, mikä meitä vie? Yhteistyötä yrityksissä

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Javan perusteita. Janne Käki

Javan perusteita. Janne Käki Javan perusteita Janne Käki 20.9.2006 Muutama perusasia Tietokone tekee juuri (ja vain) sen, mitä käsketään. Tietokone ymmärtää vain syntaksia (sanojen kirjoitusasua), ei semantiikkaa (sanojen merkitystä).

Lisätiedot

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa

Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Työryhmä 3: Sosiaalipedagogiset tutkimusmenetelmät opetuksessa Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014 Elina Nivala & Sanna Ryynänen Lähtökohtia 1. Tutkimusmenetelmien osaaminen ei kuulu yksinomaan

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

SARA KOVAMÄKI portfolio

SARA KOVAMÄKI portfolio SARA KOVAMÄKI portfolio OSA II: PERFORMANSSI JA TANSSI OSA I: VIDEO JA INSTALLAATIO BELLA CIAO and other revolutionary love songs (2014) Lanka/ Thread: Act I, Act II (2013) Rullat Passing, pause and still

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Iloa vanhemmuuteen Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Avoin vanhempainilta Kaakkurin yhtenäiskoululla 27.2.2013 klo:18-19.30. Tilaisuuden järjestää Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia yhdessä

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Kasvuympäristö, aikuisuus, ikääntyminen

Kasvuympäristö, aikuisuus, ikääntyminen Kasvuympäristö, aikuisuus, ikääntyminen Miten lasten ja nuorten minäpystyvyysuskomuksiin voi vaikuttaa? NLP-harjoitus: kielteisen, rajoittavan uskomuksen muuttaminen hyödynnetään kieltä Minäpystyvyyden

Lisätiedot

Hiljainen tieto ja sen siirtäminen. KT Helena Lehkonen HL-concept

Hiljainen tieto ja sen siirtäminen. KT Helena Lehkonen HL-concept Hiljainen tieto ja sen siirtäminen KT Helena Lehkonen HL-concept www.hlconcept.fi www.hiljainentieto.com Tieto (i) hyvin perusteltu (ii) tosi (iii) uskomus (Platon) Käsittää, käsitellä, pitää käsissä Taito

Lisätiedot

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen

PIENI RETKI KUVAAN. Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen PIENI RETKI KUVAAN Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa. PERUSASIAT

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

Sosiaalisten verkostojen data

Sosiaalisten verkostojen data Sosiaalisten verkostojen data Hypermedian jatko-opintoseminaari 2008-09 2. luento - 17.10.2008 Antti Kortemaa, TTY/Hlab Wasserman, S. & Faust, K.: Social Network Analysis. Methods and Applications. 1 Mitä

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja)

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) HARJOITUS: MIKÄ SINULLE ON ONNEA? Johtopäätös: Onnen hetket ovat hyvin henkilökohtainen

Lisätiedot

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA Paula Sjöblom, dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos Ulla Hakala, KTT, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Satu-Päivi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

AGORA OLARIN KOULU ÄIDINKIELI. Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.

AGORA OLARIN KOULU ÄIDINKIELI. Euroopan Unionin Kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen. AGORA OLARIN KOULU ÄIDINKIELI Mia Kohi, Olarin koulu (mia.kohi@espoo.fi) Tiina Salonen, Olarin koulu (tiina.salonen@espoo.fi) Sami Keijonen, Pohjois-Tapiolan lukio (sami.keijonen@pohjois-tapiola.com) NOVELLIANALYYSI

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja:

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE Valintakoekirja: Lapin yliopisto MATKAILUTUTKIMUKSEN VALINTAKOE 10.6.2010 Valintakoekirja: Kostiainen, Ahtola, Koivunen, Korpela & Syrjämaa: Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta omaan aikaamme.

Lisätiedot

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS

JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS JULKINEN TAIDE JA JOHN DEWEYN DEMOKRAATTINEN KOKEMUS. JOHN ADAMSIN ON THE TRANSMIGRATION OF SOULS KALLE PUOLAKKA KSEI/PALMENIA LAHTI LAHDEN TIEDEPÄIVÄ 11.11.2014 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:10 Asia Hakijat lasilintujen tekijänoikeussuoja T, F Ab Annettu 19.8.2015 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistetut lasilinnut ilmensivät tekijänsä luovia valintoja muun

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta

Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta Luennon aiheet Teidän kysymyksiänne Perspektiivejä minuuteen ja identiteettiin Sukupuoli osana minuutta 1 Voiko kuluttajan käyttäytymistä opiskellessa hyötyä myös b2b-markkinoilla? Voiko teorioita (esim.

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot