RUOPPAUKSET SALON SEUDULLA Tervetuloa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOPPAUKSET SALON SEUDULLA Tervetuloa!"

Transkriptio

1 RUOPPAUKSET SALON SEUDULLA Tervetuloa! Sanna Tikander VELHO-hanke

2 Illan ohjelma Kahvi Tilaisuuden avaus Pirkko Paranko, Salon kaupunki Mitä on ruoppaus? Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Vesilain vaikutus ruoppauksen suunnitteluun ja toteutukseen Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Maria Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salon seudun ruoppaukset kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen Näkökulmasta Sirpa Sorsa, Salon kaupunki Urakoitsijan kokemuksia Keskustelua ja tilaisuuden päätös

3 VELHO - vesien- ja luonnonhoitoa VELHO = Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Kytkeytyy Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiivin sekä vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteisiin Toteutusaika Budjetti noin 2,5 milj. euroa EU-rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Toiminta-alue Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat, kolme osiota Toteuttaja Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteistyökumppanit (vesienhoito-osio) Suomen ympäristökeskus ja Pyhäjärvi-instituutti

4 Pro Saaristomeri -ohjelma Yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on vesistöjen tilan heikkenemisen pysäyttäminen ja tilan parantaminen sekä vesien käyttöön liittyvien intressien yhteensovittaminen Varsinais-Suomessa Yhteistyösopimukset ja Varsinais-Suomen liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen TE-keskus 3. yhteistyösopimus Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus (Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen TE-keskus)

5 Pro Saaristomeri ohjelman vesistöalueet Yhteistyöverkostoja ja hankehautomoita Salon seutu (Kiskonjoki-Uskelanjoki- Halikonjoki-Sauvonjoki) Aurajoki-Paimionjoki Vakka-Suomi Saaristomeri

6 Yhteistyössä on voimaa myös vesienhoidossa Naapuriyhteistyö ja epävirallinen toiminta Yhteistyö yhdistyksissä Osakaskunnat ja maanomistajat Vesilain mukainen vesioikeudellinen yhteisö Yhteisen päämäärän eteenpäin vieminen Kuvat: Mikko Jaakkola ja Sanna Tikander

7 YHTEYSTIETOJA Sanna Tikander, koordinaattori, puh Kati Javanainen, suunnittelija, puh Varsinais-Suomen ELY-keskuks, Terhi Ajosenpää

8 Ruoppaus, vesi- ja/tai ranta-alueen kaivuu Perinteisesti ruoppaus on maan kaivamista veden alta. Lietteen poistoon tähtäävä ruoppaus voidaan toteuttaa myös imuruoppauksena. Ranta-alueen kasvillisuuden (esim. järviruovikon) juurakoiden koneellinen kaivuu kuten myös vesikasvien (ulpukat ja lumpeet) juurakon poisto on ruoppausta Ruoppausmassa on vesialueen pohjasta poistettua maa-ainesta ja lietettä Ruoppausmassan määrä on ruopattavan alan pituus x leveys x syvyys Ruoppausta suunniteltaessa ja toteutettaessa on aina muistettava missä sijaitsee RANTAVIIVA. (=maa- ja vesialueen raja keskiveden korkeuden mukaan). Omaa maa-aluetta ei saa tehdä lisää vesialueesta

9 Ruoppauksen tarve Normaalisti vesistön pohjaan kertyy materiaalia sedimentoitumalla, joten esim. väyliä joudutaan ruoppaamaan aika ajoin määritellyn syvyyden ylläpitämiseksi. Ruoppausta vene- ja laivaliikenteen tarpeisiin ravinteiden vähentämiseksi, pohjan pitämiseksi miellyttävämpänä, esimerkiksi mutapohja korvataan hiekalla, umpeenkasvaneen rannan aukaisuun ja maisemanhoitoon, vesialueen virtausten parantamiseen Rantojen mataloituminen on luonnollinen ilmiö, johon tulisi mukautua. Rantaviivan ja rantaluonnon muuttamista tulee mahdollisimman pitkälle välttää. Hyvänä vaihtoehtona venerannan mataloitumisesta aiheutuvien ongelmien ratkaisuksi on esimerkiksi pitkän, kevytrakenteisen laiturin tai yhteisen venesataman rakentaminen

10 Maankohoaminen ja sedimentaatio Rannikkoalueille on ominaista maankohoaminen, mikä muuttaa rannikkovesiä nopeasti. Lahdet ja salmet madaltuvat ja rantaviiva siirtyy ulommaksi merelle päin. Maankohoamisnopeus mm/vuosi: Perämeri 8-9 Merenkurkku 7-8 Suomenlahti 1-3 Varsinaisen Itämeren pohjoisosa 1-3 Sedimentaatio Jokisuistoissa runsaampaa Esim. Halikonlahdella mm vuodessa Valuma-alueen toimet vaikuttavat merkittävästi vesialueen sedimentaation määrään Luonnontieteellinen keskusmuseo / Geologian museo

11 Ruoppauksen vaikutuksia Ruoppausten ympäristövaikutusten arviointi on vaikeata, ja huonosti suunnitellulla ruoppauksella voi olla pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöön. Matalat rannat ja niihin usein liittyvät tulva-alueet ovat monimuotoisia elinympäristöjä, joiden lajisto voi kärsiä ruoppauksista tai kadota niiden takia kokonaan. Ruoppaus- ja läjitystyöstä aiheutuu aina väistämättä kiintoaineen kulkeutumista ja siitä johtuvaa veden samentumista työn aikana ja jonkin aikaa sen jälkeen. Ruoppaustoimenpiteistä voi aiheutua myös arvaamattomia haittavaikutuksia

12 Ruoppauksen vaikutuksia Pohjaeläimet ja -kasvit häviävät kokonaan ruopatulta alueelta ja eliöiden uudelleenasutus voi kestää hyvin kauan. Sedimentin pöyhintä aiheuttaa veden samenemista. Siitä seuraa, että näkyvyys huononee, valoisuus vähenee ja vesikasvit peittyvät sedimenttikerroksen alle. Joillakin eliöillä voi sen takia olla vaikeuksia löytää ruokaa ja kasvien elinolosuhteet huononevat. Ruoppauksella voi olla taloudellisia vaikutuksia, varsinkin kalastukselle, kalakantojen pienentyessä. Huonosti suunniteltu ja toteutettu ruoppaus voi aiheuttaa ranta-alueiden syöpymistä ja sortumista Pohjasedimenttiin sitoutuneet ravintoaineet vapautuvat veteen. Lisääntyneet ravintomäärät edistävät kasviplanktonin ja levien kasvua

13 Ruoppauksen vaikutuksia Merenlahtien suun ja salmien ruoppaaminen sekä pohjakynnysten poistaminen lisäävät veden virtausta aikaisemmin suojaisilla alueilla. Vedenvirtauksen lisääntyminen voi alentaa veden lämpötilaa, lisätä suolapitoisuutta sekä kuljettaa mukanaan sedimenttiä ja ravintoaineita. Elinympäristön muutokset saattavat estää joidenkin kasvien ja kalanpoikasten selviytymisen alueella. Pohjasedimentistä liukenevat aineet voivat huonontaa vedenlaatua sekä kasveille, eläimille että ihmisille haitalliseksi. Erityisesti jätevesien kuormittamilla alueilla voi pohjasta vapautua haitallisia aineita, esimerkiksi raskasmetalleja tai ympäristömyrkkyjä. Alhainen happipitoisuus ja korkeat metallipitoisuudet voivat aiheuttaa vahinkoa mädille, kalanpoikasille ja ravuille. Ruoppaustoimenpiteet ja ruoppausmassojen läjitys voivat heikentää alueen esteettistä arvoa ja virkistyskäyttö-mahdollisuuksia

14 Ruoppausmassat Ruoppausmassan määrä = ruopattavan ala m 2 x ruopattava syvyys m. Massa ei häviä maalle nostettaessa! Ruoppausmassat tulee sijoittaa niin, ettei korkea vesi tai rankkasade huuhdo niitä takaisin. Ruoppausmassojen sijoittaminen veteen vaatii luvan aluehallintoviranomaiselta. Ruoppausmassat saattavat sisältää haitallisia aineita Sedimentin PCB-, PAH-, TBT-yhdisteet Massat sisältävät runsaasti ravinteita

15 Ruoppausmassat, vaikutuksia Voi olla, että maiseman säilyttämiseksi ruoppausmassaa ei voi levittää kuin cm paksun kerroksen. 100 kuutiota ruoppausmassa vaatii silloin 500 neliömetrin suuruisen alueen (noin 20 x 25 m) ja 500 kuutiota vaatii 2500 neliömetriä (0,25 hehtaaria). Puut saattavat kuolla, jos niiden juurten päälle kasataan paksu kerros ruoppausmassaa. Ruoppausmassojen kuljetus ja läjitysalueiden muokkaus muuttaa maisemaa Ruoppausmassojen läjittäminen vesialueelle voi aiheuttaa alapuolisilla kiinteistöillä veden samentumista ja ranta-alueiden liettymistä. Läjittämisestä saattaa aiheutua maisemahaittaa. Haittaa voi aiheutua myös siitä, että läjittämisen seurauksena vesialue muuttuu maaalueeksi tai sellainen luontaisestikin käynnissä oleva muutos tapahtuu nopeammin. Näistä syistä ruoppausmassojen läjitystä vesialueelle ei yleensä pidetä hyväksyttävänä

16 Ruoppauksen vaikutuksia Huomioitava ruopattavan alueen ja läjitysalueen lisäksi myös alapuolinen vesistö ja sen käyttö Virkistyskäyttö (uimarannat) Suojelualueet ja arvokkaat tai herkät lajit Eliöstö ylipäätään Kalojen kutualueet

17 Ruoppausmenetelmiä Samentumisen ja muiden haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa. Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston. Yleisimpiä ruoppausmenetelmiä ovat ruoppaaminen kaivinkoneella rannalta tai ponttonista käsin, proomuun sijoitetulla kaivinkoneen tapaisella laitteistolla tai imuruoppauksella

18 Hyvä ruoppaus Kysyvä ei tieltä eksy, tässäkään asiassa! Kysy naapurilta ja kerro naapurille Kysy kunnasta neuvoa ja tietoa urakoitsijoista Kysy tarvittavista luvista kunnasta tai ELY-keskuksesta

19 Illan ohjelma Kahvi Tilaisuuden avaus Pirkko Paranko, Salon kaupunki Mitä on ruoppaus? Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Vesilain vaikutus ruoppauksen suunnitteluun ja toteutukseen Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Maria Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salon seudun ruoppaukset kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen Näkökulmasta Sirpa Sorsa, Salon kaupunki Urakoitsijan kokemuksia Keskustelua ja tilaisuuden päätös

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Johanna Rinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari keskiviikkona 21.11.2012 Satavesi-ohjelma (2002-) 1/2 Yhteistyötä

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Evijärven ruoppausalueet Evijärven kunnostushanke

Evijärven ruoppausalueet Evijärven kunnostushanke Evijärven ruoppausalueet Evijärven kunnostushanke Evijärvi on jaettu viiteen eri vesiosakaskuntaan: Kirkonkylän, Lahdenkylän, Inankylän, Särkikylän ja Jokelankylän osakaskunnat (Kuva 1). Ruoppaukset toteutetaan

Lisätiedot

VELHO. Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla. Elina Joensuu

VELHO. Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla. Elina Joensuu VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Elina Joensuu Pro Saaristomeri -ohjelmakokous 16.01.2012 Esityksen sisältö 1. Mikä VELHO? 2. Vesienhoidon

Lisätiedot

Luonnonhoitoa ja vesiensuojelua Paimionjoen ympäristössä

Luonnonhoitoa ja vesiensuojelua Paimionjoen ympäristössä Luonnonhoitoa ja vesiensuojelua Paimionjoen ympäristössä VELHO-hanke Elina Joensuu, projektipäällikkö Paimionjoki-seminaari 15.06.2011 2 1. Mikä VELHO? 2. Toiminnassa 3. Tavoitteina Esityksen sisältö 15.06.2011

Lisätiedot

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus

Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset. Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus Ruoppauksen ja läjityksen ympäristövaikutukset Aarno Kotilainen, Geologian tutkimuskeskus Merenpohjaan kohdistuva toiminta kuten ruoppaus ja läjitys kuormittaa ympäristöä, ja huonosti suunniteltuna ja

Lisätiedot

MANNERVEDEN MAHDOLLISUUDET

MANNERVEDEN MAHDOLLISUUDET MANNERVEDEN MAHDOLLISUUDET 1 Tervetuloa / Heimo Mäki-Tanila, Pyhärannan kunta 2 VELHO-hanke / Sanna Tikander, Varsinais-Suomen ELY-keskus 3 Mannerveden vedenlaatuun vaikuttavat tekijät / Pekka Paavilainen,

Lisätiedot

HALLITUSTI VESIKASVEJA POISTAMAAN

HALLITUSTI VESIKASVEJA POISTAMAAN HALLITUSTI VESIKASVEJA POISTAMAAN Vesikasvienpoistoo virkistyskäyttösyistä 5.6.2012/Tuorla Illan ohjelma 17:15 Kurssin avaus, Sanna Tikander, VELHO-hanke, Varsinais-Suomen ELY-keskus, - Omat vedet paremmiksi

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

VELHOn vesienhoito ja Halikonlahti. Sanna Tikander

VELHOn vesienhoito ja Halikonlahti. Sanna Tikander VELHOn vesienhoito ja Halikonlahti Sanna Tikander sanna.tikander@ely-keskus.fi 040 769 9023 VELHOn VESIENHOITO Paikallisten vesienhoitotoimien edistäminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa Pro

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tavoitteet

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tavoitteet Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tavoitteet Sarsalanaukon Musta-aukon rantaaluesuunnittelun yleisötilaisuus 21.8.12 Saaren kartano, Mietoinen Terhi Ajosenpää projektikoordinaattori VELHO-hanke Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2012/2 Dnro ESAVI/229/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2012 ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen 50-406-2-776 ja 50-406-2-777 edustalla yhteisellä vesialueella

Lisätiedot

Päätös Nro 41/2012/2 Dnro ESAVI/200/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2012

Päätös Nro 41/2012/2 Dnro ESAVI/200/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2012/2 Dnro ESAVI/200/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön Rantapuisto RN:o 1:13, Luodonkylä, rannan edustan vesialueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausinfo Salon kaupungintalo 7.3.2013 Ilmoittaminen Kaikesta koneellisesta työstä tehtävä ilmoitus valvovalle viranomaiselle (ELY tai kaupunki) Kunta

Lisätiedot

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen?

Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Oma yksityinen vesialue vai osuus yhteiseen? Teemu Ulvi Suomen ympäristökeskus 25.3.2015 Kalliolan koulu 26.3.2015 Paimelan koulu Vesialueen omistajan oikeudet Oikeus päättää omaisuutensa käytöstä Voi

Lisätiedot

Tausta ja tavoitteet

Tausta ja tavoitteet Vesistöjen kunnostus Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT 25.1.2011, Vesistöjen tila ja kunnostus 1 Tausta ja tavoitteet Järven kunnostamisella tarkoitetaan suoraan järveen kohdistettavia toimenpiteitä Tavoitteena

Lisätiedot

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho Kunnostuksen suunnittelu Alavus 13.10.2016 Aho DI Jami Aho Yrittäjä ja suunnittelija Jami Aho DI ympäristötekniikka, Tampereen TKK 2001 Yritystoimintaa vuodesta 2002 Päätoimiala vesistösuunnittelu Järvien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan

(Konela RN:o 1:39, Lallinen, Vehmaa) ja Asunto Oy Vehmaan Rautilan Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 3/2013/2 Dnro ESAVI/111/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2013 ASIA Rautilakeskuksen rannan kunnostaminen ja vesialueen ruoppaaminen, Vehmaa HAKIJAT Asunto Oy Vehmaan Rautilan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 25/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 46

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 25/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 46 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 25/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 46 Annettu julkipanon jälkeen 4.3.2008 ASIA HAKIJA Ranta alueen kaivu ja vesialueen ruoppaus tilalla Oja RN:o 7:75 ja

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaus ja täyttö kiinteistön Kesäranta RN:o 1:50 edustalla, Rauma

Vesialueen ruoppaus ja täyttö kiinteistön Kesäranta RN:o 1:50 edustalla, Rauma Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 29/2014/2 Dnro ESAVI/174/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2014 ASIA Vesialueen ruoppaus ja täyttö kiinteistön Kesäranta RN:o 1:50 edustalla, Rauma HAKIJAT Jenny Vuorela

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 162/2013/2 Dnro ESAVI/42/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA HAKIJA Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Bosundin venekerho ry HAKEMUKSEN

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet

Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Eurajoen Luvian ranta-aluesuunnittelun yleisötilaisuus 3.4.2014 Eurajoki Terhi Ajosenpää projektikoordinaattori VELHO-hanke Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Paimionjokiseminaari 13.11.2014, Härkälän kartano, Somero : Janne Tolonen, Valonia Esityksen sisältö Puroympäristöjen kunnostaminen 1. Valonian

Lisätiedot

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho Kunnostuksen suunnittelu Alavus 13.10.2016 Aho DI Jami Aho Yrittäjä ja suunnittelija Jami Aho DI ympäristötekniikka, Tampereen TKK 2001 Yritystoimintaa vuodesta 2002 Päätoimiala vesistösuunnittelu Järvien

Lisätiedot

- Vesien rehevöitymisen vaikutukset kalakantoihin

- Vesien rehevöitymisen vaikutukset kalakantoihin Pro Immalanjärvi ry:n tiedotustilaisuus 4.5.2012 - Vesien rehevöitymisen vaikutukset kalakantoihin Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry Urpalanjokialueen kehittämishankkeen projektikoordinaattori Manu Vihtonen

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 16.4.2013 1 Erilaisia tavoitteita 1. Virkistyskäyttö - Haittaava kasvillisuus, liettyminen, kalastus-

Lisätiedot

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä Vesiensuojelua ja elinympäristöjä kuva: Veli-Matti Pekkarinen Suomen riistakeskus www.riista.fi 1 Riistanhoito merkittävä motiivi maa- ja metsätalousympäristön luonnonhoidossa Metsäkanalinnuille - Poikasympäristöjä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 19/2013/2 Dnro ISAVI/11/04.09/2013

PÄÄTÖS Nro 19/2013/2 Dnro ISAVI/11/04.09/2013 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 19/2013/2 Dnro ISAVI/11/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Padon poistaminen ja ruoppaus Nurmijärven Kurkilahdessa Kohtiluodon ja mantereen välisellä

Lisätiedot

Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa

Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa Kokemäenjoki-ryhmän kokous 14.3.2013 Porissa Johanna Rinne Kati Saarni VELHOn pilottihankkeet Satakunnassa Selkämeren taustakuormituksen mallinnus

Lisätiedot

Venevalkaman ruoppaus kolmelle rakennuspaikalle kiinteistön Lehtiniemi edustalla Isoluodon saarella, Sauvo

Venevalkaman ruoppaus kolmelle rakennuspaikalle kiinteistön Lehtiniemi edustalla Isoluodon saarella, Sauvo PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 62/2014/2 Dnro ESAVI/107/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2014. ASIA Venevalkaman ruoppaus kolmelle rakennuspaikalle kiinteistön Lehtiniemi 738-498-2-23 edustalla Isoluodon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset 1009 Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset Vähänkyrön Kirkkolammen kunnostuksen yleissuunnitelma Yleissuunnitelma HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASIA Yhteisen vesialueen ruoppaaminen kiinteistön Leppälahti 734-639-1-210 rannan edustalla, Salo

ASIA Yhteisen vesialueen ruoppaaminen kiinteistön Leppälahti 734-639-1-210 rannan edustalla, Salo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 139/2012/2 Dnro ESAVI/47/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 ASIA Yhteisen vesialueen ruoppaaminen kiinteistön Leppälahti 734-639-1-210 rannan edustalla, Salo HAKIJAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 19/2004/3 Dnro LSY-2003-Y-46

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 19/2004/3 Dnro LSY-2003-Y-46 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 19/2004/3 Dnro LSY-2003-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Veneväylän ruoppaaminen merelle hakijan omistamalta kiinteistöltä

Lisätiedot

Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa

Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa Ajankohtaista VELHO-hankkeessa ja Satavesi-ohjelmassa Karvianjoki-ryhmän kokous 4.4.2013 Karviassa Johanna Rinne Kati Saarni VELHOn pilottihankkeet Satakunnassa Karvianjoen koskien Natura-alueen valuma-alueen

Lisätiedot

Hankkeen taustaa. Tutkimusalueen kuvaus

Hankkeen taustaa. Tutkimusalueen kuvaus Hankkeen taustaa Yläneen järvet kuntoon hankkeessa tutkittiin vuonna 2002 neljän Yläneläisen järven tilaa (Elijärvi, Lampsijärvi, Mynäjärvi ja Särkijärvi). Hankkeen kohdejärvillä tehtiin perusselvitykset

Lisätiedot

PRO SAARISTOMERI OHJELMAKOKOUS

PRO SAARISTOMERI OHJELMAKOKOUS PRO SAARISTOMERI OHJELMAKOKOUS 3.12.2013 Pro Saaristomeri ohjelmakokous 3.12.2013 10.00 Ohjelmakokouksen avaus 10.20 Pro Saaristomeri ja VELHO-hanke 11.15 Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa 11.30 HELCOMin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 14/10/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 14/10/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 14/10/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Haukiveden Kirveslahden kunnostaminen ruoppaamalla, Joroinen

Haukiveden Kirveslahden kunnostaminen ruoppaamalla, Joroinen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/2 Dnro ISAVI/94/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.8.2012 ASIA Haukiveden Kirveslahden kunnostaminen ruoppaamalla, Joroinen HAKIJAT Janne ja Minna Kortelainen, Mika ja

Lisätiedot

Päätös. Nro 147/2010/4 Dnro ESAVI/272/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 147/2010/4 Dnro ESAVI/272/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2010/4 Dnro ESAVI/272/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.9.2010 ASIA HAKIJAT Päijänteen Majutveden vesialueen ruoppaaminen Saaren kylässä sijaitsevien kiinteistöjen Tuulniemi

Lisätiedot

Päätös Nro 17/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/81/04.09/2012. Rannan ruoppaus Leppävedellä Vasikkasaaren edustalla, Laukaa

Päätös Nro 17/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/81/04.09/2012. Rannan ruoppaus Leppävedellä Vasikkasaaren edustalla, Laukaa Päätös Nro 17/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/81/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 Asia Hakija Rannan ruoppaus Leppävedellä Vasikkasaaren edustalla, Laukaa Hänninen Heikki Mäkelä Rauno

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro ISY-2008-Y-206 Annettu julkipanon jälkeen Anatoly Kondurtsev

PÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro ISY-2008-Y-206 Annettu julkipanon jälkeen Anatoly Kondurtsev PÄÄTÖS Nro 9/09/2 Dnro ISY-2008-Y-206 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2009 HAKIJA Anatoly Kondurtsev ASIA Ponttonilaiturin rakentaminen sekä Saimaan Katajalahden vesialueen ruoppaaminen ja niittäminen

Lisätiedot

Päätös. Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella, Kirkkonummi

Päätös. Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella, Kirkkonummi Päätös Etelä-Suomi Nro 12/2010/4 Dnro ESAVI/96/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.2.2010 ASIA Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella, Kirkkonummi LUVAN HAKIJA As Oy Kirkkonummen Villa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset kalastoon

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset kalastoon Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset kalastoon Jukka Ruuhijärvi ja Tapio Sutela, RKTL Mikko Olin, HY ympäristötieteen laitos Maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset seminaari Helsinki 9.5.2014

Lisätiedot

Uimarannan laajentaminen ruoppaamalla Niemisjärven Sahanlahdella, Hankasalmi. Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Uimarannan laajentaminen ruoppaamalla Niemisjärven Sahanlahdella, Hankasalmi. Vesilain 3 luvun 3 :n 7) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 94/2012/2 Dnro LSSAVI/17/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2012 Asia Hakija Uimarannan laajentaminen ruoppaamalla Niemisjärven Sahanlahdella, Hankasalmi Etelä-Hankasalmen

Lisätiedot

Veneväylän ruoppausmassojen pysyttäminen tilan RN:o rannan edustalla Suontienselällä, Suonenjoki.

Veneväylän ruoppausmassojen pysyttäminen tilan RN:o rannan edustalla Suontienselällä, Suonenjoki. PÄÄTÖS Nro 72/07/1 Dnro ISY-2007-Y-80 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2007 HAKIJA Matti Viitasalo ASIA Veneväylän ruoppausmassojen pysyttäminen tilan RN:o 778-404-1-168 rannan edustalla Suontienselällä,

Lisätiedot

Vesien kunnostus ja käyttö

Vesien kunnostus ja käyttö Vesien kunnostus ja käyttö Vesien- ja merenhoidon palauteseminaari Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja 29.1.2015, Härmän Kylpylä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry Asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011

PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 36/2011/2 Dnro ISAVI/201/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 HAKIJAT Erkki ja Eija Siponen ASIA Aallonmurtaja-laiturin rakentaminen Pielisen Hökänselän

Lisätiedot

Päätös Nro 39/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/53/04.09/2011. Rannan ruoppaus Päijänteen Paronlahdella, Kuhmoinen

Päätös Nro 39/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/53/04.09/2011. Rannan ruoppaus Päijänteen Paronlahdella, Kuhmoinen Päätös Nro 39/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/53/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2012 ASIA Rannan ruoppaus Päijänteen Paronlahdella, Kuhmoinen HAKIJA Jorma Nikkanen HAKEMUS Jorma Nikkanen

Lisätiedot

Hakijoiden kiinteistöt kuuluvat Herttuala - Ropeensalmen asemakaava-alueeseen (ase-

Hakijoiden kiinteistöt kuuluvat Herttuala - Ropeensalmen asemakaava-alueeseen (ase- PÄÄTÖS Nro 94/07/2 Dnro ISY-2007-Y-26 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2007 HAKIJAT Janne Pulkkinen ja Eeva Honkanen ASIA Puruveden Olavinlahden vesialueen ruoppaaminen, Kerimäki HAKEMUS Janne Pulkkinen

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, alueen ruoppaus sekä töidenaloittamislupa, Toivakka

Laiturin rakentaminen, alueen ruoppaus sekä töidenaloittamislupa, Toivakka 1 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 64/2011/2 Dnro LSSAVI/23/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Laiturin rakentaminen, alueen ruoppaus sekä töidenaloittamislupa, Toivakka

Lisätiedot

Kauriansalmen vierasvenesatamahankkeeseen kuuluvat ponttonilaiturin rakentaminen ja Kuolimon vesialueen ruoppaaminen, Suomenniemi.

Kauriansalmen vierasvenesatamahankkeeseen kuuluvat ponttonilaiturin rakentaminen ja Kuolimon vesialueen ruoppaaminen, Suomenniemi. PÄÄTÖS Nro 83/07/2 Dnro ISY-2007-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 25.7.2007 HAKIJA Suomenniemen kunta ASIA Kauriansalmen vierasvenesatamahankkeeseen kuuluvat ponttonilaiturin rakentaminen ja Kuolimon vesialueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ISAVI/14/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013. Jukajärven Myllylahden ruoppaus, Juva HAKEMUKSEN VIREILLETULO

PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ISAVI/14/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013. Jukajärven Myllylahden ruoppaus, Juva HAKEMUKSEN VIREILLETULO Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ISAVI/14/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.2.2013 ASIA Jukajärven Myllylahden ruoppaus, Juva HAKIJA Torgex Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakija on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus tilan Leppäaho 7:51 edustalla Iso- Jälässä Hakkaralan osakaskunnan vesialueella, Siilinjärvi

Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus tilan Leppäaho 7:51 edustalla Iso- Jälässä Hakkaralan osakaskunnan vesialueella, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/2011/2 Dnro ISAVI/25/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 HAKIJAT Arto ja Raili Tossavainen ASIA Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 32/2012/2 Dnro ISAVI/77/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012

PÄÄTÖS Nro 32/2012/2 Dnro ISAVI/77/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 32/2012/2 Dnro ISAVI/77/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 HAKIJAT Leo Pölönen sekä Pasi ja Taru Venäläinen, yhdessä ASIA Kunnostusruoppaus Pyhäselän rannassa Nivanjoen

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto Puruveden kehitys ja erityispiirteet Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto PURUVESI KARU JA KIRKASVETINEN SUURJÄRVI Sekä Puruvesi että Pyhäjärvi ovat kirkasvetisiä suurjärviä,

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Pori 4.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Kari Nieminen Lain tavoite 1. Edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 36/10/2 Dnro PSAVI/11/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 36/10/2 Dnro PSAVI/11/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 36/10/2 Dnro PSAVI/11/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2010 1 ASIA Venereitin ruoppaaminen Kemijoen pääuomaan tilalta Kari RN:o 29:9 ja töidenaloittamislupa, Rovaniemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kalajokisuun venereitin ruoppaamista, rantarakenteiden tekemistä ja ruoppausmaiden läjittämistä merialueelle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä.

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2007 HAKIJAT Timo ja Hannele Heino ASIA Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. HAKEMUS Hakijat ovat ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 29/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 112

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 29/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 112 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 29/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 112 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2006 ASIA Vesialueen ruoppaustyön pysyttäminen Hauhon kunnan Miehoilan kylässä olevan

Lisätiedot

Päätös Nro 4/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.09/2011

Päätös Nro 4/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.09/2011 Päätös Nro 4/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2012 ASIA HAKIJA Vesialueen ruoppaus Laajanlahdella kiinteistön 850-404-1-339 (Lintula) edustalla sekä

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä

Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti (707-406-4-31) edustalla, Rääkkylä Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 85/2012/2 Dnro ISAVI/20/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Aallonmurtajan pysyttäminen ja laiturin rakentaminen Pyhäselän Jänisselän Syvälahteen tilan Syvälahti

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/2014/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 56/2014/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 56/2014/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2014 ASIA HAKIJA Joroisselän rannan ruoppaus, Joroinen Joroisten kunta HAKEMUS Joroisten kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 8/2010/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2010/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2010 ASIA HAKIJAT MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesialueen ruoppaaminen rantakiinteistön edustan merialueella ja

Lisätiedot

Rapakkosalmen kanavan ja sillan rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus, Heinola.

Rapakkosalmen kanavan ja sillan rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus, Heinola. PÄÄTÖS Nro 55/07/1 Dnro ISY-2007-Y-63 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 HAKIJA Heinolan kaupunki ASIA Rapakkosalmen kanavan ja sillan rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus, Heinola. HAKEMUS Hakija on

Lisätiedot

Vesilaki 19.5.1961/264

Vesilaki 19.5.1961/264 Vesilaki 19.5.1961/264 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä Vesialueet ja vedet Käytön yleiset rajoitukset 12 Joessa on syvimmällä kohdalla valtaväylä veden vapaata juoksua,

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaus Päijänteellä Kuotaanrannan ja Männistönrannan välisellä alueella,

Vesialueen ruoppaus Päijänteellä Kuotaanrannan ja Männistönrannan välisellä alueella, PÄÄTÖS Nro 100/06/1 Dnro ISY-2006-Y-108 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2006 HAKIJA Anianpellon kalastuskunta ASIA Vesialueen ruoppaus Päijänteellä Kuotaanrannan ja Männistönrannan välisellä alueella,

Lisätiedot

SUUNNITTELUKESKUS OY SELVITYS 1(7) Satamatekninen. Helsinki/M Vähäkäkelä 27.4.2005 4899-C5527

SUUNNITTELUKESKUS OY SELVITYS 1(7) Satamatekninen. Helsinki/M Vähäkäkelä 27.4.2005 4899-C5527 SELVITYS 1(7) Satamatekninen ENNAKKOKOPIO Helsinki/M Vähäkäkelä 27.4.2005 4899-C5527 ISOJÄRVEN VESIENSUOJELUYHDISTYS R.Y. TEKNINEN SELVITYS ISOJÄRVEN OSITTAISESTA RUOPPAAMISESTA 1 JOHDANTO 2 VESISTÖSELOSTUS

Lisätiedot

Paraisten sementtitehtaan sataman vesialueen ruoppaaminen ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi, Parainen

Paraisten sementtitehtaan sataman vesialueen ruoppaaminen ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi, Parainen PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 90/2013/2 Dnro ESAVI/166/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.5.2013 ASIA HAKIJA Paraisten sementtitehtaan sataman vesialueen ruoppaaminen ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi,

Lisätiedot

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku

Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen ruoppaus Papinsaaressa kiinteistöllä 853-58-5-2, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 79/2010/4 Dnro ESAVI/124/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Laiturin, veneen kiinnityspaalujen ja poijun rakentaminen sekä vesialueen

Lisätiedot

Taipaleen asuntoalueen rannan kunnostaminen Jukajärveä ruoppaamalla ja rantaa pengertämällä sekä töidenaloittamislupa, Juva

Taipaleen asuntoalueen rannan kunnostaminen Jukajärveä ruoppaamalla ja rantaa pengertämällä sekä töidenaloittamislupa, Juva PÄÄTÖS Nro 38/06/2 Dnro ISY-2006-Y-8 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2006 HAKIJA Juvan kunta ASIA Taipaleen asuntoalueen rannan kunnostaminen Jukajärveä ruoppaamalla ja rantaa pengertämällä sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/2014/2 Dnro ESAVI/143/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2014

PÄÄTÖS Nro 9/2014/2 Dnro ESAVI/143/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2014 Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 9/2014/2 Dnro ESAVI/143/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2014 ASIA Pimijärven itäosan ruoppaamista koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 84/2009/2

Lisätiedot

Atun saarella sijaitsevan rantapalstan M601 rannan ruoppaaminen sekä laiturin rakentaminen ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi,

Atun saarella sijaitsevan rantapalstan M601 rannan ruoppaaminen sekä laiturin rakentaminen ja valmistelulupa hankkeen toteuttamiseksi, Etelä-Suomi Päätös Nro 241/2012/2 Dnro ESAVI/116/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2012 ASIA Atun saarella sijaitsevan rantapalstan 445-401-2-56-M601 rannan ruoppaaminen sekä laiturin rakentaminen

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaus Peräisten kylän yhteisrannan edustalla sekä rannan kunnostaminen, Naantali

Vesialueen ruoppaus Peräisten kylän yhteisrannan edustalla sekä rannan kunnostaminen, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 114/2010/4 Dnro ESAVI/132/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Vesialueen ruoppaus Peräisten kylän yhteisrannan edustalla sekä rannan kunnostaminen,

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 19/10/2 Dnro ISAVI/18/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 61/2011/4 Dnro ESAVI/592/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011

Päätös Nro 61/2011/4 Dnro ESAVI/592/04.09/2010. Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2011/4 Dnro ESAVI/592/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Laiturin rakentaminen ja vesialueen ruoppaaminen Westendin kaupunginosan korttelin 13007

Lisätiedot

hyödyntäminen ilmastonmuutoksen t seurannassa

hyödyntäminen ilmastonmuutoksen t seurannassa Selkämeren kansallispuisto i ja sen hyödyntäminen ilmastonmuutoksen t seurannassa Mikael Nordström Puh. 0400-445234, sähköposti: mikael.nordstrom@metsa.fi t 25.5.2011 Rauma Mikä on Metsähallitus? Metsähallituksen

Lisätiedot

Ruokojärven ja Ruoko-ojan kunnostaminen ruoppaamalla ja valmistelulupa hanketta varten, Kankaanpää

Ruokojärven ja Ruoko-ojan kunnostaminen ruoppaamalla ja valmistelulupa hanketta varten, Kankaanpää Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 226/2012/2 Dnro ESAVI/50/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.10.2012 ASIA Ruokojärven ja Ruoko-ojan kunnostaminen ruoppaamalla ja valmistelulupa hanketta varten, Kankaanpää

Lisätiedot

Ahmonlammen ruoppaamalla kunnostaminen ja ruoppausmassojen maalle läjittäminen, Siilinjärvi.

Ahmonlammen ruoppaamalla kunnostaminen ja ruoppausmassojen maalle läjittäminen, Siilinjärvi. PÄÄTÖS Nro 20/05/1 Dnro ISY-2004-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2005 HAKIJA Siilinjärven kunta ASIAT Ahmonlammen ruoppaamalla kunnostaminen ja ruoppausmassojen maalle läjittäminen, Siilinjärvi. HAKEMUS

Lisätiedot

Vesikasvien niitot ja poistokalastus kalavesien hoitotoimenpiteenä Esimerkkinä Etelä- Savon maakunnan pintavesien hoito

Vesikasvien niitot ja poistokalastus kalavesien hoitotoimenpiteenä Esimerkkinä Etelä- Savon maakunnan pintavesien hoito Vesikasvien niitot ja poistokalastus kalavesien hoitotoimenpiteenä Esimerkkinä Etelä- Savon maakunnan pintavesien hoito Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki 13.12.2013 Sisältö Vesienhoito Etelä- Savossa

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla

1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla KYRÖNJOEN TULVATYÖPAJA III 31.1.2014, KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen Vaikutus merkittävillä tulvariskialueilla VE1 Pengerrysalueiden muutos 1/50 1/100 1/250 hyvä hyvä/ koht huono Muut alueet

Lisätiedot

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi

Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla, Iisalmi Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 63/2012/2 Dnro ISAVI/9/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus, vesialueen täyttö, laiturin rakentaminen ja valmistelulupa Kirkonsalmen länsirannalla,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 389

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 104/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 389 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 104/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 389 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2006 ASIA LUVAN HAKIJAT Lepaanvirran vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen Käkyen

Lisätiedot

Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen

Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen 1 Teuvan kunta Etelä-Pohjanmaan Euroopan yhteisö Liitto Rakennerahastot Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen 2 Hankkeen tausta Teuvanjoki saa alkunsa Teuvan kunnan pohjoisosasta ja laskee Karijoen kunnan

Lisätiedot