1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TOIMINTAKERTOMUS... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomusta koskevat säännökset Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Kuntahallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Talouden yleinen kehittyminen ja kehittyminen kunnan alueella Talouden yleinen kehittyminen Oman talousalueen kehittyminen Kunnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset Kunnan henkilöstö Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja tunnusluvut Tuloslaskelman tuotot Tuloslaskelman toimintakustannukset Käyttötalouden nettomenot (toimintakate) Vuosikate, poistot, tilikauden tulos Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot - ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tulosta koskevat toimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen...28 KAUPUNGINHALLITUS...28 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...49 TARKASTUSLAUTAKUNTA...50 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO (Kaupungin osuus)...52 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS...55 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA...58 SIVISTYSLAUTAKUNTA...65 TEKNINEN LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen...173

2 3.2.4 Rahoitusosan toteutuminen Kooste määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET LIIKELAITOS PIETARSAAREN VEDEN JOHTOKUNTA PIETARSAAREN SATAMAN JOHTOKUNTA ENERGIALAITOKSEN HALLITUS ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...240

3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 ). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 ). Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 67 ). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KuntaL 68 a ). Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KuntaL 68.2 ). Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan konsernitilinpäätöksen laatimista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta. laskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta. Yleiset tilinpäätösperiaatteet tä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava ns. yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3 ). Säännös sisältää kuusi eri tilinpäätösperiaatetta ja yhden tilinavausperiaatteen. - Oletus toiminnan jatkuvuudesta - Johdonmukaisuus menettelytavoissa tilikaudesta toiseen - Sisältöpainotteisuus - Varovaisuuden periaate - Tasejatkuvuuden periaate - Suoriteperusteisuus - Erillisarvostusta koskeva periaate Tilinpäätöksen tarkastaminen ja hyväksyminen Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen ja allekirjoituksineen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös ja luovutettava tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 73.1, 75.1 ). Jos tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon. Tarkastuslautakunta antaa arvionsa tehdyistä muistutuksista, siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta (KuntaL 75.2 ja 3 ). Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL 68 ). 1

4 Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle sekä tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KuntaL 71.2 ). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuuston käsiteltäväksi esityslistan erillisenä asiakohtana. 2

5 2 TOIMINTAKERTOMUS 2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista (KPL 3:1 ). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa (KuntaL 69 ). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kunta-konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 69 ). Liikelaitoksen tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin tätä yleisohjetta. Kuntalain mukaan liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 2.2 Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Vuodelle 2010 oli leimallista toipuminen. Edellisvuonna (2009) maailmantalous vajosi taantumaan, jonka laajuista ei ollut koettu sitten 1930-luvun. Suomen teollinen tuotanto supistui vuonna 2009 edellisvuoteen verrattuna 20,9 %, mikä oli syvin sukellus vuoden 1918 jälkeen. Teollinen tuotanto ei supistunut Suomessa edes sotavuosina 1940-luvulla tuota määrää. Bruttokansantuote väheni 7,8 % vuonna luvun laman aikana yksittäinen suurin tuotannon vähennys oli 6 % vuonna Talous toipui nopeasti vuonna BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan 3,1 % vuonna On syytä muistaa, että vuoden 2009 sukellus oli sitä luokkaa, että monen teollisen alan tuotanto on vieläkin 2006 vuoden tasolla. Kokonaisuutena tarkasteltuna maailmantalous on kasvuradalla vaikka horisontissa onkin synkkiä pilviä, etenkin EU- ja euroalueella. Uuden taantuman vaara on Euroopassa ilmeinen. Aasian asema maailmantalouden painopisteenä vahvistuu vuosi vuodelta. Erityisesti EU:ta uhkaa sivuun jääminen ellei mitään tehdä uuden talousdynamiikan käyntiin saamiseksi. Suomi ei ole tässä asiassa mikään poikkeus. 3

6 Pietarsaaren seudun kehitys oli rahoituskriisin aikana poikkeuksellinen, myös historialliselta kannalta. Kriisinaikaista syväsukellusta on seurannut suhteellisen nopea toipuminen. Muistettakoon, että tilanne on edelleen mosaiikkimainen. Toimialojen kesken on suuria eroja, ja myös samalla toimialalla voivat eri yritysten toipumisasteet vaihdella. Erityisesti metsä-, elintarvike- ja turkisalan suhdanteet ovat tällä hetkellä varsin suotuisat. Työttömyysprosentti oli vuodenvaihteessa 9,6 edellisvuodenvaihteen 12 %:n sijasta. Koko seudulla oli työttömien osuus vuodenvaihteessa 6,5 % sen oltua edellisvuonna 9 %. Pietarsaaren väestönkasvu on uudestaan kasvu-uomalla, ja lisääntyi vuoden 2010 aikana 30 henkilöllä siten, että vuoden 2010 lopussa asukkaita oli yhteensä Koko seudulla väestö lisääntyi 197 henkilöllä. Pietarsaaren kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös on 1,79 M ylijäämäinen. Vuonna 2009 alijäämä oli 3,13 M. Kaupunki tarkisti poistosuunnitelmansa, mikä lisäsi poistoja 2,4 M. Vanhan poistosuunnitelman mukaan kaupungin ylijäämä olisi ollut 4,19 M. Vuosikate parani 11,1 M :oon sen oltua 3,76 M vuonna Vuosikatteen kasvu johtuu lähinnä kahdesta tekijästä. Ensimmäinen niistä oli säästöohjelma. Vuosi 2010 oli poikkeuksellinen sikäli, että silloin toteutettiin 3 %:n säästöhanke, jonka vaikutus oli 3,28 M. Toinen tekijä ovat liikelaitokset. Liikelaitosten ylijäämä oli 6,9 M se oltua 2,3 M vuonna Liikelaitosten kasvanut tulos on suurin yksittäinen erä, joka selittää vuosikatteen kasvun. Koska alueellisen sosiaali- ja terveysviraston toiminta alkoi vuonna 2010, on käyttötulojen ja -menojen vertailua vaikea tehdä. Käyttötalouden nettomenot olivat 87 M, missä on 4,4 %:n vähennys edellisvuoteen nähden. Nettomenojen vähentyminen johtuu etupäässä energialaitoksen hyvästä tuloksesta. Sen liikeylijäämä kasvoi 4,2 M. Mutta myös 3 %:n hankkeella oli ratkaiseva vaikutus. 3 %:n hankkeen toteutunut säästö muodostui 3,28 M :ksi suunnitellun säästön oltua 2,8 M kaupunginhallituksen hyväksymässä säästösuunnitelmassa. Kaupungin toiminnan alijäämä on 5,1 M kun liikelaitoksia ei oteta huomioon, ja liikelaitosten ylijäämä puolestaan 6,9 M. Vuonna 2008 olivat kaupungin vastaavat luvut -5,4 M ilman liikelaitoksia, ja liikelaitosten kokonaisylijäämä oli 2,3 M. Eräs valopilkku on, että kaupungin alijäämä ilman liikelaitoksia parani 0,3 M -5,1 M :oon sen oltua -5,4 M. Ilman poistoaikojen muuttamista olisi alijäämä 2,7 M. Tuo on lähinnä kahden seikan ansiota: liikelaitoksen paremman tuloksen ja 3 %:n hankkeen. 3 %:n hankkeella on tärkeä osuus vuoden 2010 tuloksessa. 3 %:n hankkeen toteutunut säästö muodostui 3,28 M :ksi suunnitellun säästön oltua 2,8 M kaupunginhallituksen hyväksymässä säästösuunnitelmassa. 3 %:n hankkeeseen osallistuneelle henkilöstölle lämmin kiitos heidän panoksestaan! On tärkeä muistaa, ettei 3 %:n hankkeen kaltaisia poikkeuksellisia panostuksia voi tehdä joka vuosi. Siitä syystä on edelleen keskityttävä pysyvien rakenteellisten muutosten aikaansaamiseen kaupungin käyttötaloudessa. Jotta kaupungin talous olisi kauaskantoisesti kestävällä tasolla, olisi kaupungin tuloksen oltava ilman liikelaitoksia vähintään nollatasolla. Vasta kun tuo tila on saavutettu, voi kaupungin taloustilannetta luonnehtia kestäväksi myös pitemmällä aikavälillä. Tuo seikka on pidettävä kirkkaasti mielessä tulevia riskienarviointeja tehtäessä ja se on perustavaa laatua oleva ongelma Pietarsaaren taloudessa. 4

7 Kokonaisverotulos kasvoivat 3,0 % vuonna 2010 ja ovat 65,6 M eli 3,0 M suuremmat kuin vuonna Huomattakoon, että veroäyrimäärää korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä tuotti arviolta 2,8 M, joten verojen varsinainen kasvu jäi hyvin vaatimattomaksi. Kunnallisvero lisääntyi 1,2 M (+2,2 %) yhteisöveron pysyessä melko vakiona, 4,1 M :ssa (-0,5 %). Vuoden 2010 verotulot jakaantuivat siten, että kunnallisveron osuus oli 87,3 %, yhteisveron osuus 6,3 % ja kiinteistöveron osuus 6,3 %. Kunnallisverotulojen kohdalla on huolestuttavaa, että verotettavan tulon kasvu on ollut Pietarsaaressa koko 2000-luvun ajan pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Verotulojen vähäisemmän kasvun eräänä syynä on Pietarsaaren yhä epäedullisempi huoltotase. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan edelleen tietoista panostusta aktiiviseen elinkeino- ja tonttipolitiikkaan. Vuoden mittaan tehtyjen investointien arvo (netto) oli 9,1 M edellisvuoden 12,5 M :n asemasta. Suurimmat investoinnit olivat Kirkkorannan-Jungmanin koulu ja uusi paloasema sekä talonrakennuksen ja kunnallistekniikan kunnossapitoinvestoinnit. Pietarsaaren lukion lisärakennuksen suunnittelu eteni vuoden aikana. Kokonaisinvestoinneista kaupungin osuus oli 4,7 M netto, ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 3,9 M. Sosiaali- ja terveysviraston investoinnit olivat 0,4 M. Pietarsaaren kaupungin velkakanta kasvoi vuoden 2010 aikana 91,0 M :oon eli :oon/asukas. Velkakanta oli 4347 /asukas vuonna Pitkän aikavälin investointitaso on vuosikatteeseen nähden kestämättömällä tasolla, sillä se johtaa aivan liian suureen lainanottoon. Vaihtoehtoisesti on käyttötaloutta saneerattava. Velkaantumisen kehittyminen on kestämätöntä ajan mittaan. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat kestämättömällä tasolla ja muodostavat kaupungille selvän riskin tulevaisuudessa ellei kasvutahtia pystytä hillitsemään. Talouden vakautustarkoituksessa on vuonna 2010 tehty alueellisten strategioiden ja kaupungin oman strategian tarkistaminen ja käyttöön tullaan ottamaan palvelustrategia, jossa linjataan tulevaisuuden palvelutuotanto. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen lähtien Pietarsaaren isännyydessä antaa mahdollisuuksia huomattaviin tehostamisvoittoihin. Vuoden 2011 aikana laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon strategia ja vaikutusarviointi, joka tähtää siihen, että Pietarsaaren ikävakioidut sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat vuonna 2013 enintään maan keskiarvoa vastaavat. Tuo perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen. Valtion virastotalo on juuri valmistunut, ja Allegro-kampuksen ensimmäinen osa on otettu käyttöön. Maria Malmin ostoskeskus ja muutamia myymälähankkeita on tätä kirjoitettaessa lähtökuopissa. Pietarsaaren keskusta kuhisee tällä hetkellä toimintaa noiden hankkeiden ja Strengbergin peruskorjauksen myötä. Uusien asuinalueiden avaamistyö tulee jatkumaan vuoden 2011 aikana, kun käyttöön otetaan Uusipellon asuinalue. Myös uusia teollisuusalueita avataan, esim. Pietarilan teollisuusalue. Kaupungin tonttipoliittisen ohjelman mukaan lähimmän kymmenvuotiskauden aikana valmistetaan n. 550 uutta tonttia. Kokoavasti voidaan sanoa, että Pietarsaaren kaupungilla ja koko seudulla on kaikki tulevaan kukoistukseen ja kehittymiseen tarvittavat avaimet kädessään. Onnistumiseen tarvitaan selkeitä strategisia valintoja. Elinkeino- ja tonttipolitiikkaan tehtävien panostusten on jatkuttava. Alueen elinkeinorakenteen monipuolistamistyön on jatkuttava. Ennen kaikkea tarvitaan panostusta tietointensiiviseen palvelusektoriin. 5

8 Kaupungin omaan taloustyöhön tarvitaan palveluverkostojen ja -rakenteiden tarkistamista, jotta käyttötalous saadaan tasolle, jossa kaupungin omat investoinnit pystytään rahoittamaan ilman velkaantumista. Verotulojen kohdalla Pietarsaari ja muut vanhat metsäteollisuuspaikkakunnat joutuvat kohtaamaan tilanteen, jossa niiden on sopeutettava oma menorakenteensa tuolta alalta saatavien verotulojen vähenemiseen. Tuossa työssä muodostaa Pietarsaaren strategiasuunnitelma - elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki tärkeän kulmakiven. Kaupungin uusi hallintosääntö ja eri lautakuntien uudet toimintasäännöt ovat osa tuota työtä. Kaupunginvaltuuston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon ikävakioitujen kustannusten laskemisesta maan keskiarvon tasolla vuonna 2013 on sosiaali- ja terveydenhuollon tämänhetkisen strategiatyön kulmakivi. Yhteistoiminta-alueen kaikissa valtuustoissa on kustannustasosta tehty yhtäpitävät päätökset. Lopuksi tahdon sanoa varoituksen sanan offensiivisten tulevaisuudenpanostusten ja peruspalvelujen vastakkainasettelusta. Aktiivi panostaminen tontti- ja elinkeinopolitiikkaan helpottaa ajan mittaan huomattavasti peruspalveluun tehtävistä panostuksista selviytymistä tulevaisuudessa. Mikael Jakobsson kaupunginjohtaja 6

9 2.2.2 Kuntahallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Kausi Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson I varapuheenjohtaja Ulla Hellén II varapuheenjohtaja Markus Karlsson Puolue Paikkoja RKP SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Keskusta sitoutumattomat Vihreät KD PRO-Pietarsaari- 5 4 Jakobstad Oma valtuustoryhmä YHTEENSÄ Kaupunginhallitus jäsentä, RKP 5, SDP 3, Vl 1, PRO 1, KD 1 Puheenjohtaja Peter Boström Kaupunginjohtaja Mikael Jakobsson Organisaatiokaavio liitteenä Talouden yleinen kehittyminen ja kehittyminen kunnan alueella Talouden yleinen kehittyminen Suomen talous on elpynyt nopeasti vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 3,1 prosenttia vuonna Tuotanto oli viime vuonna suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Eniten lisääntyi kysyntä viennin ja yksityisen kulutuksen kasvun vuoksi. Viennin volyymi kasvoi 5,1 prosenttia ja yksityinen kulutus 2,6 prosenttia. Julkinen kulutus kasvoi 0,4 prosenttia. Talouksien reaalitulot lisääntyivät keskimäärin 2,9 prosenttia. 7

10 Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuoden 2010 tulos oli 1,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämästä on kuitenkin 0,95 miljardia kirjanpidollista myyntivoittoa, joka syntyi samassa yhteydessä kun Helsingin seudun kunnat muodostivat ympäristöpalvelujen kuntayhtymän. Kuntien tulot paranivat viime vuonna, mikä johtui paljolti siitä, että yli puolet kunnista korotti veroäyriään. Kunnat myös tehostivat toimintaansa edelleen samalla kun yleinen elpyminen vuoden loppupuoliskolla paransi kuntien tuloja. Myös valtion toimenpiteillä vuoden 2009 lopussa oli suuri merkitys. Odottamattoman hyvästä tuloksesta huolimatta kuntien tulot eivät riitä kattamaan investointikustannuksia, mikä lisää velkakantaa. Alustavat tilinpäätösluvut osoittavat, että kuntien velkakanta oli euroa asukasta kohden vuonna 2010 sen oltua edellisvuonna euroa asukasta kohden. Ennakkotietojen mukaan 8 kunnan vuosikate on negatiivinen vuonna 2010 vastaavan määrän oltua 26 vuonna Oman talousalueen kehittyminen Väestönkehitys Pietarsaaren seudulla oli ennakkotietojen mukaan asukasta vuodenvaihteessa 2010/2011 eli asukasmäärä on lisääntynyt +197 henkilöllä vuoden 2010 aikana. Väestö kasvoi alueen kaikissa kunnissa. Väestönmuutos oli Pietarsaaressa +23 henkilöä, mikä jatkaa kaupungin vuodesta 2004 alkanutta kasvusuuntausta, mistä poikkeuksena oli vuosi Pietarsaaressa oli ennakkotietojen mukaan asukasta Befolkningsförändring i Jakobstad Väestönmuutos Pietarsaaressa syntyneet födda kuolleet döda kuntien välinen tulomuutto inflyttning kuntien välinen lähtömuutto utflyttning kokonaismuutos totalförändring 8

11 Syntyvien enemmyys oli Pietarsaaressa + 28 henkilöä vuonna tuo enemmyys on 1990-luvun lopusta lähtien ollut melko mitätön. Kuntien välinen tulomuutto Pietarsaareen lisääntyi tuntuvasti vuonna 2010 notkahdettuaan vuonna 2009, ja oli +745 henkilöä, muttei yltänyt syvää lamaa edeltäneiden vuosien tasolle. Kuntien välinen lähtömuutto lisääntyi sekin melko tuntuvasti vuonna 2010, +870 henkilöön, joten maassamuuttonetto oli -125 henkilöä vuonna Sekä kansallisen (-125) että kansainvälisen (+120) muuton käsittävä kaupungin kokonaismuuttonetto jäi siis hiukan miinukselle (-5 henkilöä), vaikka muuttonetto ulkomailta oli edelleen positiivinen. Talousalueen sisäinen muuttoliike johtuu monista tekijöistä, joista elämänlaatunäkökohta on tärkeimpiä, ja alueiden välinen muutto puolestaan paljolti koulutusmahdollisuuksien tarjonnasta ja työpaikkojen saatavuudesta. Siksi kaupungin on erittäin tärkeää panostaa yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa yhä offensiivisempaan elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan alueiden välisessä kilpailussa selviytymiseksi. Samalla kaupungin on voitava tarjota alueen sisäisessä kilpailussa selviytymiseksi laadukkaita kuntapalveluja, joista kärkisijalla olevia on kaukonäköinen asunto- ja tonttipolitiikka. Työllisyystilanne Vuodenvaihteessa 2010/2011 alueella oli 6,5 % työnhakijoista työttömiä vastaavan luvun oltua edellisvuoden vaihteessa 9 %. Koko maassa oli työttömiä työnhakijoita 10,3 %, ts. saman veran kuin edellisenä vuodenvaihteena. Pietarsaaren työttömyysprosentti oli 9,6 vuoden 2010 lopussa sen oltua 12 % vuoden 2009 lopussa. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 105 joulukuussa 2010 (137 v. 2009), ja kaikista työttömistä oli joulukuussa yli 50-vuotiaita 41,2 %. Pitempään kuin 1 vuoden työttömänä olleita oli 233 joulukuussa 2010 (v luku oli 139). Tammikuussa 2011 oli Pietarsaaren työttömyysprosentti 9,2. 14,0 Arbetslösa arbetssökande i Jakobstad i % Työttömiä työnhakijoita Pietarsaaressa, % 12,0 10,0 8, ,0 4,0 2, ,

12 2.2.4 Kunnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset Kaupungin toiminnassa vuonna 2010 tapahtunut suurin muutos oli Pietarsaaren ohella myös Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnan sosiaali- ja terveydenhuollot käsittävän sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen. Kaupunki toimii yhteistoiminnan hallinnollisena isäntäkuntana. Ylläpitäjävastuu siirtyi Syvä taantuma vuoden 2008 lopussa ja vuonna 2009 aiheutti sen, että kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä, että kustannuksia vähennetään 3 milj. eurolla erilaisilla henkilöstöjärjestelyillä. Toteutunut säästö muodostui 3,28 milj. euroksi kaupunginhallituksen hyväksymän säästösuunnitelman oltua 2,8 milj. euroa. Tuloveroprosenttia korotettiin 1 prosenttiyksiköllä 20,25 %:iin vuodeksi 2010 ja myös kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Tuloveroprosentin korottamisesta huolimatta tuloveroa kertyi vain 1,2 milj. euroa enemmän. Kiinteistöveron tuotto kasvoi 0,7 milj. euroa vuodesta 2009 vuoteen Kaupunginvaltuuston maaliskuussa 2011 hyväksymää uutta poistosuunnitelmaa, jossa poistoaikoja on lyhennetty, sovelletaan vuoden 2010 tilinpäätöksestä lukien. Pietarsaaren, elinvoimaisen ja hyvinvoivan kaupungin, vuosien päivitetty strategiasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kunnan henkilöstö Työntekijämäärän suuret muutokset v johtuvat siitä, että myös naapurikuntien Luodon, Pedersören kunnan ja Uudenkaarlepyyn sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kaupungille seudulla tehdyn sopimuksen mukaan lukien. Eri virastojen väliset organisaatiomuutokset (sisäiset) aiheuttavat siirtymiä työntekijämäärässä vuodesta 2010 lukien. Henkilötyövuosien määrä toimialoittain vuosina Sosiaali- ja terveystoimi Päivähoito- ja koulutustoimi Tekninen virasto Muut Henkilötyövuosia yhteensä Työllistämisvaroilla työllistetyt eivät sisälly lukuihin Työntekijöitä oli vuodenvaihteessa (31.12.) yhteensä: Palkat, yhteensä Luottamushenkilöiden palkkiot

13 2.2.6 Suurimpien vaara- ja epävarmuustekijöiden ja muiden toiminnan kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden arviointi Kaupungilla on vakuutuksia vahinkojen varalta (palo-, vastuu- keskeytysvakuutus). Lisäksi kaupungilla on vahinkorahasto, jonka tarkoituksena on korvata sellaisia vahinkoja, jotka koituvat kaupungin vakuuttamattomalle omaisuudelle (omaisuuden arvo on niin vähäinen, ettei sen vakuuttamista ole pidetty tarkoituksenmukaisena), sekä kaupungin vakuutettuun omaisuuteen kohdistuneita sellaisia vahinkoja, jotka jäävät kaupungin omavastuun piiriin, sekä myös vahinkoja, jotka jäävät vastuuvakuutuksen omavastuun piiriin. Vahinkorahaston määrä oli 1,04 milj. euroa Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2010 ja samassa yhteydessä kartoitti kaupungin riskienhallintatoimikunta ulkopuolisen vakuutusvälitystoimiston kanssa kaupungin riskit ja vakuutusturvan. Eräs vaaratekijä on suuri velkaantuneisuus, mistä johtuen korkojen nousu vaikuttaa kaupunkiin erittäin herkästi. Tällä hetkellä suunnilleen puolet kaupungin lainakannasta on sidottu kiinteään korkoon ja puolet muuttuvaan korkoon Ympäristötekijät Vuodesta 2010 on laadittu erillinen ympäristötilinpäätös. 2.3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus- ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta käsittää kaikki toimenpiteet, joihin johto ryhtyy tavoitteenaan parantaa riskienhallintaa ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet. Kuntaisännyyden muutosprosessit viivästyttävät kaupungin sisäisen valvonnan järjestämistä koskevien johtosääntöjen laatimistyötä. Uusi yhtenäinen hallintosääntö tuli voimaan , ja korvasi lukuisat hallintokuntakohtaiset johtosäännöt. Hallintokuntien johtavat virkamiehet vastaavat oman toiminnan laillisuudesta ja valvovat sitä. Laaja käyttäjäkunta pääsee tutustumaan pöytäkirjoihin ja virkamiespäätöksiin KuntaToimisto-ohjelman välityksellä ja sen myötä päätöksenteon läpinäkyvyys lisääntyy. Kaupungin hallinnossa toimintavuoden aikana tehtyjen päätösten määrään nähden on valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä ollut erittäin vähäinen. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon on ollut vaikea pysyä Valviralle potilasvalituksista annettavien laajojen lausuntojen määräajoissa asioiden suuren määrän takia. Talousarviossa vahvistetut tavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden ja ne arvioidaan osavuosiraporttien ja tilinpäätöksen yhteydessä. Poikkeamat analysoidaan ja ne korjataan. Sähköinen laskujenkäsittely ja talousjärjestelmän ja johdonraportoinnin käyttäjämäärän kasvu on parantanut vastuuhenkilöiden mahdollisuuksia seurata talousarviota ja myös 11

14 valvoa varojenkäyttöä. Tilastokeskuksen vuosittain julkaisema kuntatilasto tarjoaa vertailuaineistoa ja arviointivälineitä kaupungin toiminnan kustannustason ja tehokkuuden arviointiin. Kuntatilastoa seurataan ja poikkeamat muista kunnista johtavat oman toiminnan analysoimiseen ja korjaaviin toimenpiteisiin. Kaupungin strategiasuunnitelman yhteydessä on tehty kriittisten menestystekijöiden kartoitus. Strategiasuunnitelma on päivitetty v ja kattaa nyt kauden Nuo tekijät on huomioitu talousarvion tavoiteasettelussa ja osavuosiraporttien ja tilinpäätösten tavoitearvioinnissa. Kaupungin riskienhallintatoimikunta kartoitti ulkopuolisen vakuutusvälitystoimiston kanssa kaupungin riskit ja vakuutusturvan vuoden 2010 aikana samassa yhteydessä, kun kaupungin vakuutukset käytiin läpi. Hallintokunnat valvovat kehitystä omilla toimialoillaan ja ryhtyvät tarpeellisiksi arvioituihin toimenpiteisiin riskien vähimmäistämiseksi. Terveydenhuollossa käytetään HaiProjärjestelmää toiminnassa sattuneiden vaarallisten tilanteiden raportointiin. Satamalaitos tekee riskienkartoitukset Internationas Ship ja Port Facility Secure Coden mukaan. Uusi riskienkartoitus on tulossa ajankohtaiseksi. Kaupungilla on rahasto suuria vahingonkorvauksia varten ja vahinkoasiat käsittelevä riskienhallintatoimikunta. Kaupungilla on julkisen hankinnan ohjeisto. Kaupungin hankintayksikkö hoitaa hankinnat, jotka on kilpailutettava. Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seurannan hoitaa kukin hallintokunta. Kaupungin sopimukset tullaan merkitsemään rekisteriohjelmaan. Sopimukset ovat silloin vastuuhenkilöiden saatavilla ja määräaikojen valvonta helpottuu. 2.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja tunnusluvut Sosiaali- ja terveysviraston liityttyä lukien kaupungin tilinpäätökseen on toimintatuottoja ja -kuluja mahdotonta vertailla vuoteen 2009, mutta toimintakatteesta lähtien luvut ovat sen sijaan vertailtavissa. Myös uutta poistosuunnitelmaa on käytetty vuoden 2010 tilinpäätöksestä lähtien, mikä on lisännyt poistoja tuntuvasti. 12

15 TULOSLASKELMA 1000 euroa Muutos 5,3 TOIMINTATUOTOT % Valmistus omaan käyttöön ,6 % TOIMINTAKULUT ,4 % TOIMINTAKATE ,0 % Verotulot ,4 % 12,7 Valtionosuudet % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % % VUOSIKATE ,8 % Käyttöomaisuuden poistot ,3 % TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/-kulut, % 55,33 % 31,27 % Vuosikate/poistot, % 119,25 % 54,55 % Vuosikate euroa/asukas Asukasluku Tuloslaskelman tuotot Tuloslaskelman tuotot olivat yhteensä 210,1 milj. euroa. Verorahoitus (verot + valtionosuudet) olivat määrältään yhteensä 99 milj. euroa eli 47 %. milj. osuus Toimintatuotot 109,9 52,3 % Verotulot 65,6 31,2 % Valtionosuudet 33,5 16,0 % Rahoitustuotot 1,0 0,5 % YHTEENSÄ 210,1 100,0 % 13

16 Toimintatuotot Toimintatuotot olivat määrältään 109,9 miljoonaa euroa, joten ne ovat lisääntyneet huomattavasti (159 %) siitä syystä, että kaupunki myy sosiaali- ja terveyspalveluja naapurikunnille. Suurimmat erät ovat myyntituotot, 91,7 miljoonaa euroa, ja maksutuotot, 11,5 miljoonaa euroa. Verotuotot Verotulot milj osuus % 2009 muutos Kunnallisvero 57,3 87,3 % 56,1 2,2 % Yhteisövero 4,1 6,3 % 4,2-0,5 % Kiinteistövero 4,2 6,4 % 3,4 21,0 % YHTEENSÄ 65,6 100,0 % 63,7 3,0 % Verotuotot kasvoivat yhteensä 3 % (1,9 milj. euroa). Kunnallisvero lisääntyi 2,2 % (1,2 milj. euroa). Tuloveroprosenttia korotettiin 1 prosenttiyksiköllä 20,25 %:iin, minkä olisi pitänyt lisätä kunnallisveroa 2,8 milj. eurolla verotettavan tulon pysyessä ennallaan. Verotettava tulo (joka on kunnallisveron perusta) väheni Pietarsaaressa 1 %:n vuodesta 2008 vuoteen 2009 kasvun oltua koko maassa 0,9 %. Kunnallisvero väheni samaan aikaan 2,3 % Pietarsaaressa vähennyksen ollessa koko maassa 0,2 %. Yhteisövero väheni 0,5 % (0,02 milj. euroa) vaikka kuntien osuus yhteisöverosta oli edelleen 32 %. Kiinteistövero lisääntyi 21 % (0,7 milj. euroa) sen johdosta, että veroäyrimääriä korotettiin vuodeksi Kiinteistöveron veroäyrimäärät olivat seuraavat: yleinen 1 % (2009 0,90 %), vakituinen asunto 0,37 % (2009 0,27 %), muu asunto 0,97 % (2009 0,87 %), voimala 2,85 % (2009 2,50 %) ja rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 %. Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmä muuttui vuodesta 2010 lähtien, joten vain kokonaisvaltionosuutta voidaan vertailla. Kokonaisvaltionosuus lisääntyi 3,7 % eli 1,2 milj. euroa. Valtionosuudet milj muutos Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 35,5 Valtionosuuksien tasaus verotulojen pohjalta -0,9 Järjestelmän muutoksesta johtuva tasaus -0,2 Koulutus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -0,9 YHTEENSÄ 33,5 32,3 3,7 % 14

SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 2.1 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 2.2 TOIMINNALLISESTI JA TALOUDELLISESTI TÄRKEÄT TAPAHTUMAT... 3 2.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...210

7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT...210 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET...1 2 TOIMINTAKERTOMUS...3 2.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 3 2.2 Toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeät tapahtumat 3 2.2.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010

SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 SIPOON KUNTA Tilinpäätös 2010 TASEKIRJA 2010 SISÄLLYSLUETTELO sivu TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Valtuuston hyväksymä 9.6.2014 Vuosi 2013 oli kunnissa monien selvitysten ja lausuntojen vuosi. Epävarmuus tulevista uudistuksista jatkuu, mutta silti Pirkkalassa on jatkettu aktiivisesti

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot