Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 2_10.fm Page 1 Friday, February 26, :10 AM 2/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 11 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 momentti 2_10.fm Page 2 Friday, February 26, :10 AM Momentti 2/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (9/2010), laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (10/2010) ja laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta (11/ 2010) HE 187/2009 vp TaVM 28/2009 vp Lait tulivat voimaan Laissa arvopaperimarkkinalain muuttamisesta säädetään ulkomaisen selvitysyhteisön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa sivuliikkeessä tai rajan yli Suomeen. Laki sisältää säännökset muun muassa ulkomaisen selvitysyhteisön luvan myöntämisen edellytyksistä, sallitusta toiminnasta ja velvollisuudesta hakea selvitysyhteisön selvitysosapuoleksi. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi tehdään muutoksia Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuun lakiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, kuinka sääntely vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden luotettavuuteen, rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja sijoittajansuojaan sekä pörssin toimintaan Suomessa. Hallituksen on valmisteltava tarpeelliset muutokset lainsäädäntöön, jos epäkohtia käytännössä ilmenee. Laki tieliikennelain muuttamisesta (15/2010) HE 247/2009 vp LiVM 30/2009 vp Laki tuli voimaan Raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton kuljettajan yläikärajasta luovutaan vuoden 2010 alusta lukien. Muutoksella helpotetaan erilaisten ajojen suorittamista yrityksissä raskaan kaluston kuljettajien vaatimusten tiukkenemisen jälkeen. Raskaan kaluston ajo-oikeus saadaan vain kahdeksi vuodeksi 70 ikävuoden jälkeen ajoterveydentilan seuraamiseksi riittävän usein. Lisäksi lakiin lisätään uusi pykälä ajo-oikeuden luokan muuttamisesta ja 75 :n viittaussäännöstä tarkistetaan muuttunutta lainsäädäntöä vastaavasti. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi, liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 :n muuttamisesta (70/2010) ja laki verotusmenettelystä annetun lain 18 :n muuttamisesta (71/ 2010) HE 95/2009 vp HaVM 15/2009 vp Lait tulivat voimaan Ulkomaalaisrekisterilakia muutetaan niin, että maahanmuuttoviranomaiset voivat oleskelulupaasian käsittelyä varten saada veroviranomaisilta hakijan työnantajaa koskevia verotustietoja ja nämä tiedot voidaan tallentaa ulkomaalaisrekisteriin. Verotusmenettelylakia muutetaan niin, että veroviranomaiset voivat saada maahanmuuttoviranomaisilta tietoja ulkomaalaisen oleskelusta, työnantajasta ja palvelussuhteesta. Laki lastensuojelulain muuttamisesta (88/2010), laki vankeuslain 4 ja 20 luvun muuttamisesta (89/2010) ja laki tutkintavankeuslain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (90/2010) HE 225/2009 vp StVM 49/2009 vp Lait tulivat voimaan Lastensuojelulain kiireellistä sijoitusta ja väliaikaista määräystä koskevia säännöksiä muutetaan. Päätöksentekojärjestelmä säilyy pääpiirteissään ennallaan. Kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen tekeminen siirretään hallinto-oikeudelta kunnalliselle viranhaltijalle. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jollei päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tai päätöstä huostaanotosta taikka hakemusta huostaanotosta ole tehty 30 päivässä sijoituksen alkamisesta. Sijoitusta voidaan jatkaa enintään 30 päivää. Viranhaltija on velvollinen ilmoittamaan tuomioistuimelle tekemästään kiireellisestä sijoituksesta tai kiireellisen sijoituksen aikana tehdystä sijaishuollon muutospäätöksestä. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus voivat antaa väliaikaisen määräyksen omasta aloitteestaan tai lapsen ja hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Päätöksenteko lapsen sijoittamisesta vankeus- tai tutkintavankeusrangaistustaan suorittavan vanhempansa kanssa vankilaan siirretään vankeinhoitolaitokselta lastensuojeluviranomaisille. Samalla täydennetään lastensuojeluilmoitusta koskevaa säännöstä siten, että muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunta tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Uutena tapana saattaa lastensuojeluasia vireille määritellään pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Lisäksi laissa säädetään velvollisuudesta ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Suljettuna hoitona annettava erityinen 2

3 momentti 2_10.fm Page 3 Friday, February 26, :10 AM huolenpito rajataan koskemaan 12 vuotta täyttäneitä lapsia. Lisäksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelun järjestämisestä vastuussa olevaa kuntaa, sosiaalityöntekijän valvontavastuuta, lastensuojeluasian vireille tuloa ja asiakkuuden alkamista, lapsen huollosta päättämistä huostassapidon aikana, rajoitustoimenpiteitä, lapsen terveydentilan tutkimista sekä lapsen kuulemista tuomioistuimessa. Vankeuslakia ja tutkintavankeuslakia muutetaan tarpeellisilta osin. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 258/2009 vp StVM 54/2009 vp Laki tuli voimaan Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että yliopistot maksavat alempaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua vuosina Lakimuutos liittyy vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen yliopistouudistukseen, jonka seurauksena yliopistoille tuli velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta HE 152/2009 vp TyVM 10/2009 vp Laki tulee voimaan Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksiä yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Etuuden määräytymistä muutetaan siten, ettei etuuden kesto määräydy nykyisen ansaintaperiaatteen mukaisesti. Tuen saamisehto ja tukikauden kesto muutetaan kiinteäksi. Kahdeksan vuoden työhistorialla henkilöllä on oikeus 18 kuukautta kestävään aikuiskoulutustukeen. Tuen voi käyttää kerran työuran aikana. Aikuiskoulutustuen tasoa korotetaan siten, että se vastaa työttömyyspäivärahan määrää ilman lapsikorotuksia, ylläpitokorvausta ja työttömille koulutusajalta maksettavaa korotusosaa. Aikuiskoulutustuen taso määräytyy työttömyyspäivärahaa vastaavalla tavalla. Aikuiskoulutustukea on mahdollista saada soviteltuna silloin, kun kyseessä on osa-aikainen opiskelu ja työstä poissaolosta sovitaan työnantajan kanssa. Sovittelussa otetaan käyttöön suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vähennä tuen määrää. Osa-aikainen opiskelu kuluttaa tukiaikaa samalla tavoin kuin kokoaikainen opiskelu. Tuen enimmäisaikaan luetaan myös voimassa olevan lain mukaisesti käytetty aikuiskoulutustukiaika. Aikuiskoulutustuen etukäteiskäytöstä luovutaan. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennessä selvityksen aikuiskoulutuslain toimivuudesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta sekä aikuiskoulutustukea saavien määrästä. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n muuttamisesta HE 220/2009 vp StVM 47/2009 vp Lait tulevat voimaan Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämisestä ja siihen liittyvien kustannusten korvaamisesta vastaa Kansaneläkelaitos. Kansaneläkelaitos voi järjestää tulkkauspalvelun joko tuottamalla palvelun itse tai hankkimalla sen muilta palvelutuottajilta. Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi tulkkauspalvelun saamisen edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino. Tulkkauspalveluja on järjestettävä siten, että kuulonäkövammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada vähintään 360 ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Tulkkauspalvelua järjestetään vähimmäismääriä enemmän, jos se on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua. Opiskeluun liittyvänä tulkkauspalvelua on järjestettävä siinä laajuudessa kuin henkilö sitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen perusopetuksen jälkeisistä opinnoista, jotka johtavat tutkintoon tai ammattiin, edistävät ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työllistymistä tai tukevat työelämässä pysymistä tai etenemistä. Vammaispalvelulaista muutetaan vammaisten henkilöiden palveluita koskevaa säännöstä sekä kumotaan tulkkipalveluja koskeva säännös. Lisäksi muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia siten, että tulkkipalvelut poistetaan maksuttomien sosiaalipalvelujen luettelosta. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää että hallitus antaa mennessä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle selvityksen siitä, miten kuntien tulkkauspalveluhenkilöstön asema turvataan vammaisten tulkkauspalveluun liittyvien tehtävien siirtyessä kunnilta valtiolle. TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET Tasavallan presidentin asetus WIPOn tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (94/2010) Laki ja sopimus tulivat voimaan Asetus tuli voimaan Momentti 3 Momentti 2/2010

4 momentti 2_10.fm Page 4 Friday, February 26, :10 AM Tasavallan presidentin asetus WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (95/2010) Laki ja sopimus tulivat voimaan Asetus tuli voimaan HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 277/2009 vp) vesilainsäädännön uudistamiseksi Uudistuksella pyritään selkeyttämään vesilainsäädäntöä sekä tehostamaan vesitalousasioiden käsittelyä. Uuden vesilain lisäksi tehdään lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia 15 lakiin. Vesilain soveltamisalassa ja perusperiaatteissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Vesilain mukainen lupaharkinta perustuu hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan, jota täydentää kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia. Mahdollisuudet vesialueiden käyttämiseen ja vesivarojen hyödyntämiseen säilyvät nykyisellään. Katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta luovutaan. Vesilain mukaiset menettelyt säilyvät muutoin pääosin nykyisenlaisina. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan puolen vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta. Esitys (HE 282/2009 vp) laiksi verotililain 8 :n muuttamisesta Verotililakiin lisätään valtuutus, jonka nojalla Verohallinto voi myöhentää paperimuotoisena annettavan kausiveroilmoituksen antamisen määräpäivää kuukauden seitsemännestä päivästä. Määräajan pidentäminen koskee niitä kuukausia, joissa juhlapyhien vuoksi ilmoituksen antamiselle ei muutoin jäisi kohtuulliseksi katsottavaa aikaa. Esitys (HE 283/2009 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lailla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta säädetään sairaanhoitajan oikeudesta määrätä hoitamalleen potilaalle lääkettä apteekista. Edellytyksenä on palvelussuhde terveyskeskukseen, tarvittava lisäkoulutus ja vastaavan lääkärin antama kirjallinen määräys. Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä. Lisäksi sairaanhoitajat voidaan määräajaksi oikeuttaa antamaan lääkemääräyksiä laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi. Lisäksi optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti voivat lisäkoulutuksen saatuaan hankkia vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) merkitsee tiedon rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta erikoispätevyydestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja antaa yksilöintitunnuksen lääkkeen määräämiseen oikeutetuille. Samalla tehdään tarvittavat muutokset lääkelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain määritelmiin lääkkeen määrääjästä, jonka lisäksi joitakin sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä suostumusmenettelyjä yksinkertaistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella mahdollistetaan maksun periminen sairaanhoitajan avovastaanottokäynniltä ja sairausvakuutuslain muutoksella sairaanhoitokorvauksen maksaminen sairaanhoitajan määräämille lääkkeille ja perusvoiteille. Lisäksi vanhempainrahan maksamisen edellytyksiä muutetaan siten, että synnytyksen jälkeisen tarkastuksen voi tehdä lisäkoulutuksen suorittanut kätilö tai terveydenhoitaja. Esitys (HE 287/2009 vp) laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta Sijoitusrahastolakia täydennetään säännöksillä rahasto-osuuden hoitajan hallinnoimista rahastoosuuksista. Muutoksella mahdollistetaan ulkomaisten sijoittajien omistamille rahasto-osuuksille vastaavantyyppinen rekisteröintimenettely, joka on käytössä arvoosuusjärjestelmään liitetyissä osakkeissa ja rahasto-osuuksissa. Kotimaisten sijoittajien omistamien rahasto-osuuksien rekisteröintiin ei tehdä muutoksia. Rahasto-osuuden hoitajana voivat toimia suomalaiset tai Euroopan talousalueella toimiluvan saaneet luottolaitokset tai sijoituspalveluyritykset sekä rahastoyhtiöt, joilla on oikeus tarjota arvopapereita koskevia säilytys- ja hoitopalveluja. Rahastoyhtiön on tehtävä rahasto-osuuden hoitajan kanssa kirjallinen sopimus rahastoosuuksien hoitamisesta. Sopimuksessa on sovittava, että rahastoosuuden hoitaja toimittaa rahastoyhtiölle hallinnoimiensa rahastoosuuksien omistajia koskevat tiedot ja muut rahastoyhtiön lainsäädännön perusteella tarvitsemat tiedot. Rahasto-osuuden hoitajalla on velvollisuus antaa rahasto-osuudenomistajia koskevat tiedot syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. Valtioneuvoston lausuma; Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa hallitus toteuttaa rakennusalan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän. Verovalvonnan tehostamiseksi selvitetään verohallinnon mahdollisuudet suorittaa vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa. Molemmat toteutetaan tämän vaalikauden aikana. Esitys (HE 288/2009 vp) laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi Lailla Verohallinnosta toteutetaan hallintorakenteen uudistamisen toinen vaihe. Eri verolaeissa Verohallitukselle, verovirastoille tai muulle verotuksesta vastaavalle Verohallinnon yksikölle säädetty toimivalta muutetaan Verohallin- 4

5 momentti 2_10.fm Page 5 Friday, February 26, :10 AM to-nimisen viranomaisen toimivallaksi. Verohallinnossa on verovirastokohtaisten verotuksen oikaisulautakuntien asemesta yksi verotuksen oikaisulautakunta, jonka toimialueena on koko maa. Oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Verohallintoon perustetaan verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajien virat. Keskusverolautakunnasta annettu laki kumotaan ja keskusverolautakuntaa koskevat säännökset siirretään Verohallinnosta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Verotuksen oikaisulautakuntaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin aloittavaan Verohallinnon verotuksen oikaisulautakuntaan. Esitys (HE 289/2009 vp) laiksi CE-merkintärikkomuksesta Lailla CE-merkintärikkomuksesta pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevassa asetuksessa edellytetyt seuraamukset CE-merkintärikkomuksesta. Hallituksen esitys (HE 1/2010 vp) laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta Nuorisolain tarkoituksena on parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja varhaista tukea. Laissa säädetään menettelystä paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön kehittämiseksi. Kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeisimmät toimialat. Laissa säädetään myös etsivästä nuorisotyöstä, jonka tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Kunta voi tarvittaessa järjestää etsivää nuorisotyötä. Lakiin lisätään säännökset tilanteista, joissa salassapitosäännösten estämättä tiettyjen viranomaisen tulee luovuttaa etsivälle nuorisotyölle nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren tavoittamista varten. Nuorelle ei säädetä velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua palvelua. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin lisätään säännös oikeudesta luovuttaa tietoja etsivää nuorisotyötä varten. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 2/2010 vp) laiksi työaikalain 37a :n muuttamisesta Työaikalain moottoriajoneuvon kuljettajan henkilökohtaisen ajopäiväkirjan säilyttämisvelvollisuutta koskevaan pykälään lisätään säännös työnantajan velvollisuudesta säilyttää ajopäiväkirjoja yhden vuoden ajan. Tavoitteena on saattaa säännös vastaamaan EU:n asetusmuutosta, jossa säädetään ajopiirturilevyjen ja ajoaikatietojen yhden vuoden säilyttämisvelvollisuudesta yrityksille. Hallituksen esitys (HE 3/2010 vp) laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamiseksi Muun toiminnan kuin työn osuutta yhdyskuntapalvelussa lisätään nykyisestä 10 tunnista 30 tuntiin. Kyse on lähinnä päihdehuollon toimenpiteistä sekä rikoksentekijän rikoksettoman elämän valmiuksien parantamiseen tähtäävistä toimintaohjelmista. Laissa säädetään kielto käyttää huumausaineita yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana. Lisäksi täsmennetään päihteettömyyden valvontaa siten, että tuomitun päihteettömyyttä voidaan valvoa nykyisin käytössä olevien ulkoisten merkkien havainnoinnin ja alkometrin lisäksi ottamalla sylkitai virtsanäyte sekä niistä kieltäytymistilanteissa ottamalla verinäyte. Lain tasolla säädetään yksityiskohtaisesti yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon valvojan ja apuvalvojan määräämisestä ja tehtävistä, tuomitun velvollisuuksista sekä velvollisuuksien rikkomisen seurauksista. Lisäksi lakiin tehdään muita käytännön työn edellyttämiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 4/2010 vp) laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kuntien eläkevakuutukseen. Samassa yhteydessä Valtiokonttorissa valtion eläketurvan toimeenpanon tehtävissä toimiva henkilöstö siirtyy Kuntien eläkevakuutuksen palvelukseen. Muutoksen tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä työeläkejärjestelmän vaatimien tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa. Valtion ja kuntien eläkejärjestelmien samankaltaisuuden vuoksi muutoksella saavutetaan myös muita yhdistymisestä aiheutuvia säästöjä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 5/2010 vp) lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 :n muuttamisesta Lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella eli vuosille 2011 ja VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvos- Momentti 5 Momentti 2/2010

6 Valtioneuvoston asetus maanteistä annetun valtioneuvosmomentti 2_10.fm Page 6 Friday, February 26, :10 AM ton asetuksen muuttamisesta (1229/2009) Voimassa olevaan asetukseen tehdään kiinteistöjen kirjaamisasioiden käräjäoikeuksista maanmittauslaitokselle siirtymisen huomioon ottavat muutokset poistamalla suoritteiden maksuja koskevat kohdat. Ote- ja jäljennösmaksuja koskevaa säännöstä täydennetään. Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta (1377/2009) Asetuksen 2 lisätään teksti sekä muille valtion virastoille, jolloin oikeushallinnon tietotekniikkakeskus voi tehtävämäärittelynsä perusteella tuottaa palveluita oikeusministeriön ja hallinnonalan muiden virastojen lisäksi myös muille valtion virastoille. Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n muuttamisesta (1349/2009) Rajavyöhykkeen takarajan kulkua tarkistetaan ja rajavyöhykettä kavennetaan niillä alueilla, joilla se on rajavalvonnan kannalta mahdollista. Rajavyöhykkeen kaventaminen helpottaa sekä kansalaisten liikkumista raja-alueilla että rajavartiolaitoksen hallinnollista työtä. Rajavyöhykkeen takarajan kulun siirtäminen yleisesti käytössä oleville kulkureiteille vähentää tahattomia rajavyöhykerikkomuksia. Samoin eräillä suosituilla matkailu- ja harrastealueilla rajavyöhykkeen takarajan siirtäminen vähentää rajavyöhykelupien myöntämisestä aiheutuvaa hallinnollista työtä. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta rajaturvallisuuden ylläpidolle. Muutosten perusteena ovat muuttuneet olosuhteet raja-alueilla. Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1362/ 2009) Asetuksen voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2012 loppuun. Samalla tehdään maarakennuskustannusindeksin muutoksesta aiheutuvat muutokset. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (1230/2009) Asetus tuli voimaan siirtymäsäännöksin. Asetus ei olennaisesti muuta maksujen määräytymisen periaatteita. Uutena säädetään mahdollisuus periä maksu tutkintoon kuuluvista opinnoista, joita suoritetaan ammattikorkeakoulun myöntämän opinto-oikeuden perusteella sekä hakemuksen käsittelymaksu menetetyn opiskeluoikeuden palauttamista koskevissa asioissa. Asetukseen otettaan uutena myös säännös ammattikorkeakoulujen kirjastopalvelumaksuista. Asetuksella säädettävät maksut liittyvät ammattikorkeakoulujen julkisoikeudellisen tehtävän hoitamiseen. Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1287/ 2009) Asetus muutetaan vastaamaan voimaan tulevaa valtion aluehallinnon uudistamista koskevaa lainsäädäntöä. Asetuksessa olevat viittaukset työ- ja elinkeinokeskuksiin muutetaan viittauksiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 :n muuttamisesta (1288/2009) Asetuksen 1 :ään lisätään kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat. Samassa yhteydessä tarkistetaan aluehallintouudistuksen johdosta teknisesti asetuksen 2 :ää, jossa säädetään ministeriön toimialan virastoista, laitoksista ja muista toimielimistä. Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen 1 :n muuttamisesta (1282/2009) Muutoksilla asetus saatetaan vastaamaan voimaan tulevia valtion aluehallintoa koskevia säädöksiä eli erityisesti lakia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) sekä lakia Liikennevirastosta (862/2009) ja lakia Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009). Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta (1372/2009) Asetusta muutetaan siten, että ministeriön tehtävät vastaavat liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistukseen ja liikelaitosuudistukseen liittyviä uudelleenjärjestelyjä. Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1245/2009) Asetukseen tehdään aluehallinnon uudistuksesta sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta johtuvat nimien muutokset. 6

7 momentti 2_10.fm Page 7 Friday, February 26, :10 AM ton asetuksen 2 ja 5 :n muuttamisesta (1246/2009) Asetuksen 2 ja 5 :ään tehdään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta johtuva nimen muutos niin, että Tiehallinnon nimi muutetaan Liikennevirastoksi. Valtioneuvoston asetus radoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 :n muuttamisesta (1247/2009) Asetuksen 3 ja 4 :ään tehdään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta johtuva nimen muutos niin, että Ratahallintokeskuksen nimi muutetaan Liikennevirastoksi. Valtioneuvoston asetus saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1373/ 2009) denvaihteessa tapahtuvat muutokset kuntajaotukseen. Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta (1276/2009) Työministeriötä koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinoministeriöllä, työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai työ- ja elinkeinokeskuksia koskevat maininnat korvataan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Työvoimatoimistoja koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinotoimistoilla. Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta (1277/ 2009) Työministeriötä koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinoministeriöllä, työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai työ- ja elinkeinokeskuksia koskevat maininnat korvataan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Työvoimatoimistoja koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinotoimistoilla. maansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (29/2010) Sopimus ja laki (9/2008) tulivat voimaan Asetus tuli voimaan Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (28/ 2010) Pöytäkirja ja laki (10/2008) tulivat voimaan Asetus tuli voimaan Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (29/2010) Momentti Liikennehallinnon uudistuessa vuoden 2010 alusta asetusta muutetaan siten, että saariston yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät siirtyvät Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäväksi. Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista (1275/ 2009) Työministeriötä koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinoministeriöllä, työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai työ- ja elinkeinokeskuksia koskevat maininnat korvataan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Työvoimatoimistoja koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinotoimistoilla. Asetuksessa huomioidaan myös vuo- Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1278/2009) Työministeriötä koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinoministeriöllä, työvoima- ja elinkeinokeskuksia tai työ- ja elinkeinokeskuksia koskevat maininnat korvataan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Työvoimatoimistoja koskevat maininnat korvataan työ- ja elinkeinotoimistoilla. Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi- Sopimus ja laki (11/2008) tulivat voimaan Asetus tuli voimaan Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (30/2010) Sopimus ja laki (12/2008) tulivat voimaan Asetus tuli voimaan Valtioneuvoston asetus talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle myönnettävistä valtiontakauk- 7 Momentti 2/2010

8 Työryhmä on arvioinut hallintolainkäyttölain menettelysäännösten muutostarpeita. Työryhmän mukaan nykyiset säännökset toimivat pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole perus- ja ihmisoikeusvaatimusten kannalta. Työryhmä ehdottaa kuitenkin täsmennyksiä, joilla hallintotuomioistuinten menettelytapoja voitaisiin yhdenmukaistaa ja säännöksiä selkeyttää. Työryhmän ehdotuksen mukaan nykyistä hallintolainkäyttölakia joko täydennettäisiin tai säädettäisiin uusi laki. Työryhmän mukaan yleinen valitusoikeus tulimomentti 2_10.fm Page 8 Friday, February 26, :10 AM sista perittävistä maksuista (7/ 2010) Asetus tuli voimaan Takauksesta, joka on annettu 1 5 vuoden joukkovelkakirjalainalle, perittävä vuotuismaksu on markkinahinta lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä ja asuntovakuudellisille joukkovelkakirjalainojen lisäys on 0,25 prosenttia. Markkinahinta on 0,375 prosenttia takausluoton määrästä, jos takauksen saajalla on vähintään toiseksi korkein merkittävän kansainvälisen luottoluokituslaitoksen käyttämä luottoluokitus, ja 0,43 prosenttia takausluoton määrästä muussa tapauksessa. Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 31 ja 32 :n kumoamisesta (18/ 2010), valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 :n kumoamisesta (19/2010) ja valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n kumoamisesta (20/2010) Asetukset tulivat voimaan Vuoden 2010 alusta on otettu käyttöön uusi verotilijärjestelmä, josta säädetään verotililaissa (604/ 2009). Laki sisältää verojen ja maksujen suorittamiseen sekä muuhun verotusmenettelyyn liittyvät säännökset, joten asetuksissa olevat säännökset kumotaan tarpeettomina. Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 6 :n muuttamisesta (17/2010) Asetus tuli voimaan Muutokset johtuvat valtion aluehallinnon uudistuksesta, ilmailulaitoksen yhtiöittämisestä, yliopistouudistuksesta sekä eräistä pienemmistä organisaatiomuutoksista. Muutokset ovat teknisluonteisia. Valtioneuvoston asetus työsuojelulautakunnista (53/ 2010) Asetus tuli voimaan Asetuksella ajanmukaistetaan saman niminen valtioneuvoston asetus vastaamaan aluehallintovirastoista annetun lain (896/ 2009) voimaantulosta aiheutuneita muutoksia. Työsuojelupiirin yhteydessä ollut työsuojelulautakunta on siirtynyt asianomaisen aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualueen yhteyteen. Asetuksella annetaan nykyistä vastaavat tarkemmat säännökset lautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta. Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010) Asetus tuli voimaan Asetuksella annetaan merenkulun ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut tarkemmat säännökset MAR- POL 73/78 -yleissopimuksen, Helsingin sopimuksen ja Suomea sitovien muiden kansainvälisten velvoitteiden sekä Euroopan yhteisön säädösten täytäntöön panemiseksi Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä sekä suomalaisten alusten osalta myös Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen ulkopuolella. Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) kasvin- ja eläintuotantoa koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta. Asetus sisältää säännökset muun muassa valvontojen tekemisestä, tarkastusotoksen määrittämisestä, valvonnan laajentamisesta sekä indikaattoriryhmistä. Neuvoston tilatukiasetuksen (EY) N:o 73/2009 ja sitä täydentävän komission niin sanotun soveltamisasetuksen (EY) N:o 1122/2009 nojalla täydentävien ehtojen noudattaminen on suorien tukien, luonnonhaittakorvauksen, ympäristötukien ja eläinten hyvinvointitukien myöntämisen edellytyksenä. Vaikka kaikkia lainsäädännön vaatimuksia on noudatettava, kohdistuu täydentävien ehtojen valvonta valittuihin avainkohtiin eli indikaattoreihin. Täydentävien ehtojen valvonta on käynnistynyt vuonna 2005 ja voimassa olevien täydentävien ehtojen osalta valvonta jatkuu entisin perustein. Uusina indikaattoriryhminä valvotaan maidon- ja munantuotantotilojen hygieniaa ja TSE-taudin leviämisen estämistä. Myös rehujen ja tuotantoeläimiltä kiellettyjen tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden osalta on uusia valvontavaatimuksia. Lisäksi eläinten hyvinvoinnin indikaattoreita lisätään tuotantoeläimillä, jotka eivät tällä hetkellä kuulu tarkastusotantaan. Tarkastusotantaan kuuluvat vasikoiden, sikojen ja munivien kanojen lisäksi myös vähintään kuuden kuukauden ikäiset naudat sekä lampaat ja vuohet. Uusina indikaattoreina tarkastetaan lääkityskirjanpito, eläinsuojan olosuhteet, juotto ja ruokinta. Lisäys on tarpeen, jotta indikaattorit kuvaisivat nykyistä yhtenäisemmin eläinsuojelusäädösten noudattamista kotieläintiloilla. MIETINNÖT YM. Prosessityöryhmän välimietintö 8

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot