Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Haapavesi Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

2 2

3 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat Suunnitteluvaiheet Vireillepano Päätökset Luonnos Ehdotus Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelut Työneuvottelut Yhteistyö osallisten kesken Asukaskysely yleisötilaisuudet Tavoitteiden täydennys Suunnittelutyön aikana esiin nousseet tavoitteet Viranomaisneuvottelussa esiin tullutta Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Osayleiskaava Yleiskuvaus Mitoitus Aluerakenne Luonnonympäristö Arvokas kulttuuriympäristö ja maisema Virkistys- ja ulkoilu Liikenne Korttelialueet Asuminen Työpaikat Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Vaikutusten arviointi Arvioinnin perusteita ja tarkoitus Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja -ympäristöön Toiminnallisuus ja viihtyisyys Liikenneturvallisuus Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Keskustaajama Haja-asutusalueet Erityiskohteet Vaikutukset infrastruktuuriin Liikenne Yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen Palvelut Vaikutukset talouteen Toteutus Yleistä Keskustan kehittäminen Liitteet:

4 Osayleiskaavan liitteet: 10.a Keskustan alueen inventoidut paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet ja aluekokonaisuudet 10.b Kulttuuriympäristö 1 : Keskustan alueen inventoidut paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet 11. Osayleiskaavaehdotus 1 : Osayleiskaavaehdotus, ote 1 : Keskusta-alue 13. Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset 14. Kulttuuriympäristö 1 : Keskustan alueen kehittämisvyöhykkeet taajamakuvan ja toimintojen näkökulmasta tarkasteltuna Luonnosraportin liitteet, jotka koskevat myös osayleiskaavaehdotusta: 0. 0-kaava (nykytilanne) 1 : Kasvillisuus 1 : Maisema 1 : Kulttuuriympäristö 1 : Palvelut ja tuotanto 1 : Yhdyskuntatekniikka ja tiestö 1 : Maanomistus 1 : Nykytilanne 1 : Alueen soveltuvuus rakentamiseen 1 : Aluerakenne 1 : Lähteet: Louekari, Heinänen, Teppo, Honkala (toim.) Haapavesi-seminaarin raportti, Ajankohtaisia suunnittelun ja rakentamisen ongelmia maaseudulla. Haapaveden kunta, Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA. Soikkeli, Isola ja Mäkiniemi Taajamien vetovoimaisuus, selvitys Pohjois- Pohjanmaan tavoite 1 alueen kuntien keskustaajamien tilasta. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto & Euroopan aluekehitysrahasto. Kirjapaino Kaleva. Kuvat: Viistokuvat Lentokuva Vallas Oy, 2000 Paikalliset kohteet on kuvattu Haapavesiseuran toimesta ja kuvausta on täydentänyt toimessa oleva aluearkkitehti. Muut kuvat Ympäristötaito Oy,

5 0 Alkusanat Haapavedellä on kaupungin sisällä syntynyt asuinrakentamisen sisäinen muuttoliike lähemmäs keskustaa. Tähän tarpeeseen etsitään nyt luontevia laajentumisen suuntia. Osayleiskaavaa tarkistetaan vastaamaan nykykehityksen mukaisia tarpeita myös palveluiden ja tuotannon osilta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kaavana, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Haapaveden kaupunki on antanut osayleiskaavan tarkistustyön oululaisen Ympäristötaito Oy:n suoritettavaksi. Suunnittelutyön aluksi on perusselvityksinä laadittu ympäristöselvitykset liitekarttoineen keskustaajaman lähiympäristön luonnon- ja kulttuuriympäristöstä, maisemarakenteesta sekä toiminnallisesta ja teknisestä rakenteesta. Selvitykset on esitelty Lähtökohdat -raportissa. Näitä selvityksiä on laajennettu osayleiskaava-alueen laajentamisen takia. Konsultti suoritti laajennusalueilla maastokäynnin Ympäristöselvitykset on täydennetty sen jälkeen ja ne esitellään tässä. Täydennetyt liitekartat ovat tämän raportin liitteenä. Tavoitteet maankäytön suunnittelulle asetettiin laadittujen perusselvitysten, kaupungin laatimien strategioiden, alustavan aluevertailun ja asukaskyselyn yhteenvedon pohjalta. Ne on esitelty Tavoitteet raportissa. Maankäytön eri vaihtoehtoja tutkittiin ensin suunnittelun alussa laaditun aluevertailun avulla. Aluevertailu on esitetty tavoiteraportissa ja sen yhteenveto on selvyyden vuoksi liitetty myös suunnitelmaluonnosten selostukseen. Suunnitelmaluonnoksina esitettiin kaksi asumisen suhteen erilaisiin tulevaisuudennäkymiin pohjautuvaa vaihtoehtoa, jotka on esitelty Vaihtoehdot 1 ja 2 raportissa. Niiden pohjalta on laadittu osayleiskaavaluonnos, joka puolestaan on esitetty raportissa Luonnos. Osayleiskaavaehdotuksessa on otettu huomioon tarvittavat korjaukset saadun palautteen pohjalta. Tässä selostusraportissa kuvataan laadittu ehdotus Haapaveden keskustan osayleiskaavaksi Oulussa Outi Järvinen, arkkit.yo Kuva 1: Välilän tila Sulkakylällä. (Ei ole suunnittelualueella.) 5

6 1 Suunnitteluvaiheet 11 Vireillepano Kaavoitustyön vireillepanosta ilmoitettiin paikallislehdessä. Samassa yhteydessä esitettiin kutsu ensimmäiseen yleisötilaisuuteen. Haapaveden asukkaat ja osayleiskaava-alueen maanomistajat saivat postitse kuntatiedotteen, jossa on kutsu ensimmäiseen yleisötilaisuuteen. 12 Päätökset 12.1 Luonnos Vuoden 2002 alussa perustettu maankäyttötoimikunta kokoontui käsittelemään osayleiskaavatyölle laaditun tavoiteraportin sisällön. Tavoitteet hyväksyttiin kokouksessa. Kokouksessa käytiin läpi myös osayleiskaavaa varten laaditut alustavat maankäytön vaihtoehdot. Maankäyttötoimikunta käsitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta täydennetyt osayleiskaavaa varten laaditut maankäytön vaihtoehdot 1 ja 2. Käydyn keskustelun perusteella päätettiin suunnittelun pohjana käyttää mitoituksessa maksimiin tähtäävää versiota 2. Maankäyttötoimikunta käsitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta laaditun luonnosversion. Luonnokseen tehdään toimikunnan päätöksen mukaiset muutokset. Luonnos asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi Ehdotus Ehdotus käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa Ehdotus päätettiin asettaa virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi alkaen. Osallisilla on oikeus jättää ehdotuksesta muistutus Haapaveden kaupungintalolle. 13 Viranomaisyhteistyö 13.1 Viranomaisneuvottelut Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Asukaskyselyllä kootut tavoitteet esiteltiin viranomaisille ja neuvottelussa viranomaistahot esittivät Haapavettä koskevat tavoitteensa. Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Tilaisuudessa käytiin läpi tavoiteraportin sisältö ja viranomaiset esittivät kommenttinsa siihen. Kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin Tilaisuudessa käytiin läpi laadittu luonnos sekä siitä nähtävilläolon aikana saatu palaute. Viranomaiset esittivät omat näkökulmansa laadittavalle osayleiskaavaehdotukselle. Neljäs viranomaisneuvottelu pidetään, kun osayleiskaavaehdotuksesta on saatu palaute nähtävilläoloaikana. 6

7 13.2 Työneuvottelut Aloituspalaveri pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käytiin läpi tilaisuudessa, johon osallistui ympäristökeskuksen edustajan ohella aluearkkitehti, Haapaveden kaupungin kaavoittaja ja kaavan laativa konsultti. Tavoiteseminaari pidettiin kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Työseminaari järjestettiin kartoittamaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden tavoitteita. Kaupungin ja konsultin välisiä työneuvotteluja on pidetty suunnittelutyön aikana aina tarvittaessa. 14 Yhteistyö osallisten kesken 14.1 Asukaskysely Kehittämistoiveiden ja tavoitteiden kartoittamiseksi järjestettiin vuonna 2000 loka-joulukuun aikana asukaskysely. Asukaskyselylomake toimitettiin postitse Haapaveden asukkaille ja osayleiskaava-alueen maanomistajille kuntatiedotteen mukana yleisötilaisuudet Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa julkistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 mukaisesti. Alueen maankäytön ja ympäristön nykytilanne sekä kaavasuunnitteluun vaikuttavat kaupungin laatimat strategiat sekä alustava aluevertailu esiteltiin yleisölle. Toinen yleisötilaisuus pidettiin Haapaveden kaupungintalolla. Tilaisuudessa esiteltiin osallisille tavoitteet. Loppukeskustelua käytiin etupäässä Haapajärveä kiertävästä ulkoilureitistä tai sen tarpeesta. Kolmas yleisötilaisuus 11/2003, ehdotus esitellään yleisölle ja yleisöllä on vielä mahdollisuus antaa osayleiskaavasta suullista palautetta. 7

8 2 Tavoitteiden täydennys 21 Suunnittelutyön aikana esiin nousseet tavoitteet Molemmissa maankäyttötoimikunnan käsittelyissä keskusteltiin yleisesti asumisen ja teollisuuden laajentumisalueiden riittävyydestä. Teollisuusalueiden sijoittaminen Haapakoskelle ja Turvetien varteen laajemmin edellyttävät suunnittelualueen laajentamista. Alueen laajentaminen taas edellyttää lähtökohtaselvitysten täydentämisen niiltä osin. Täydennykset on esitetty luonnosraportissa, johon on lisäksi liitetty täydennetyt perusselvityskartat. Kuva 2: Laajennusalueiden sijainti. Laajennusalueiden lisäksi luonnosraportissa on esitelty paikallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloon esitetyt täydennykset, jotka on tutkittu paikallisten kohteiden laajemmalla inventoinnilla. Luonnokseen osoitettiin maankäyttötoimikunnan päätöksen mukaiset lisäykset Viranomaisneuvottelussa esiin tullutta Keskustelu käytiin etupäässä aluerakenteeseen oleellisesti vaikuttavista toimintojen sijoittelusta. Haapaveden keskustaajamaa ei ole edullista laajentaa joen eteläpuolelle. Varsinkin Ryyppymäen rakentaminen tuo kustannuksia eikä ole liikenteellisesti paras mahdollinen laajentumisalueen paikka. Toimintojen hajauttamisen tarve ylipäätään tulisi harkita huolellisesti. Yksityiskohtina nähtävilläoloajan palautteessa nousivat esiin Laurin pelto ja Kylpyläsaari. Molemmat alueet ratkaistaan tarkemmin asemakaavalla. Viranomaisten kanta Laurin pellon rakentamiseen on ettei alueelle kyläkuvallisista syistä sovellu korkea rakentaminen. Kylpyläsaaren rakentamisessa on myös samasta syystä hyvä välttää kovin tiivistä rakentamista. 22 Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Asumisen määrä lisääntyy osayleiskaavalla ensimmäisen vaiheen AP-tonteilla noin 136 omakotitalolla. Se tarkoittaa 435 henkilön lisäystä keskimääräisen perhekoon ollessa 3,2 henkilöä. Toisessa vaiheessa toteutettavat AP-1 tontit tuovat 100 uutta omakotitaloa, mikä osaltaan tuo noin 320 uutta asukasta kaupunkiin. Kaikkien kaavalla osoitettujen uusien asuinalueiden toteutuminen tuo kaupunkiin yhteensä noin 755 uutta asukasta. Se riittää kattamaan kaupungin tavoitteena alunperin olleen noin 250 hengen lisäyksen vuoteen 2005 mennessä. Asukasluku on suunnitteluaikana laskenut 8 354:stä 7 980:een, joten todellinen lisäys tavoitteen saavuttamiseksi on 620 uutta asukasta. Uusia työpaikkoja voidaan perustaa keskustaajaman palveluiden lisäksi kaavalla osoitetuille teollisuusalueille. Kaupungin tavoitteena on ollut 600 uutta työpaikkaa vuonna Uusille alu- 8

9 eille sijoitettava toiminta vaikuttaa työpaikkojen määrään. Todennäköistä on, että suuri osa tarvittavista työpaikoista perustetaan näille alueille. Palvelujen sisältöön ei osayleiskaavalla voida vaikuttaa. Palvelut sijaitsevat pääasiassa keskustan alueella, jossa niitä voidaan kehittää kaupungin strategioiden mukaisesti. Asumisen laajentumisalueiden oheen tarvittavat lähipalvelut ratkaistaan asemakaavalla ja niitä ei ole erikseen sijoitettu osayleiskaavassa. Luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön erityiskohteet on osoitettu osayleiskaavassa, jotta ne tulisivat otetuksi huomioon alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toimenpidelupia myönnettäessä ja niiden säilyminen turvataan. 9

10 3 Osayleiskaava Yleiskuvaus 31.1 Mitoitus Nykyään Haapavedellä asuu henkeä, josta taajamassa Talouden keskikoko on 3,0 henkeä. Talouksista eläkeläistalouksia on 28,9 %. Haapavedellä on kaikkiaan 324 yritystä ja 443 maatilaa. Työttömyysaste on silti 20,4 %. Työpaikoista alkutuotantoon sijoittuu 25,0 %, jalostustoimintaan 24,6 % ja palvelutoimintaan 47,7 %. Maankäytön suunnittelulle lähtökohdan antava rakentamismäärä keskustan ympäristössä on 5-10 asuintaloa vuodessa. Uusien asukkaiden oletetaan siirtyvän keskustaan Haapaveden muilta alueilta. Ohjevuoteen mennessä uusia asuintaloja rakennetaan näin ollen laskennallisesti suunnittelualueelle Luonnos on laadittu voimakkaamman kehitysennusteen mukaan. Uusia työpaikkoja voidaan perustaa keskustaajaman palveluiden lisäksi esimerkiksi kaavalla osoitetuille teollisuusalueille. Uusien alueiden pinta-ala on yhteensä 65,8 ha. Tästä raskaamman teollisuustoiminnan mahdollistava osuus on 26,5 ha ja ympäristönsä huomioivan toiminnan 18,7 ha. Työpaikkojen määrä näillä alueilla riippuu sijoitettavan toiminnan työvoimatarpeesta ja on näin ollen hankala ennakoida Aluerakenne Osayleiskaavalla muodostuva aluerakenne on kuvattu tähän raporttiin sisältyvässä liitekartassa. Tiiviin taaja-asutun keskusta-alue laajenee hieman olemassa olevasta. Merkittävin muutos on asemakaavoitettavan alueen ulottaminen järven yli Huiskaan. Taajama-alue laajenee myös pohjoisen suunnassa. Tiiviiseen taajamaan liittyy siellä entistä laajempi teollisuuden keskittymä Pulkkilan- ja Ollatien varsilla. Teollisuusalueeseen rajautuvat hyvät lakialueiden virkistysmaastot muodostavat keskustan pohjoisosan aktiivisen rakentamattoman alueen. Tämän keskustakokonaisuuden ympärillä rakenne jatkuu ympäristöönsä tienvarsien haja-asutuskokonaisuuksina, jotka ovat tai ovat joskus olleet viljelyskyliä. Tienvarsikylät taas osaltaan rajaavat väleillensä laajoja metsäalueita. Tähän perusrunkoon liittyy tiiviin tai tiivistyvän maankäytön satelliitteja. IVO:n voimalan lisäksi teollisuuden käyttöön muodostuisi yksiköt Turvetien varteen ja Haapakoskelle. Tiivistyviä asumisen alueita ovat olemassa oleva Eskolanniementien varsi ja uutena Nivalantien varteen suunnitellut asumisen laajentumisalueet. Eskolanniemessä on lisäksi olemassa olevaa loma-asutusta Haapajärven itärannalla. Uusia tontteja teollisuudelle on osoitettu Rokulinmäen ympäristöön, Turvetien varteen ja Haapakosken voimalaitoksen yhteyteen. Uudelle lähikaupalle tai muulle vastaavalle palvelulle on osoitettu paikka keskustaajaman tuntumaan Kärsämäentien ja Vanhatien risteykseen Töttöröperälle. Muuten palvelurakenne pysyy olemassa olevan mukaisena. Kylpyläsaareen on osoitettu nykyisen käytön mukaisesti matkailupalveluita ja sen lisäksi julkisia palveluita molemmin puolin Nivalantietä Luonnonympäristö Suunnittelun alkuvaiheessa suoritetun inventoinnin mukaiset luonnonympäristön erityiskohteet on osoitettu luonnosvaihtoehtoihin aluerajauksina. Laajennusalueilla suoritettu luontoselvityksen laajennus ei tuonut lisäystä alueisiin. Kohteita on edelleen viisi kappaletta: Myllyojan, Haapoojan ja Yliojan purouomat, jotka vastaavat metsälaissa kuvattuja pienvesien välittömiä lähiympäristöjä, tuoreen lehdon laikku Myllyojan lähellä ja rehevä korpi Partaperäntien varressa. Näille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei osoiteta uutta rakentamista. Joitakin suuria puita ja kulttuuriympäristössä merkittäviä kiviä on osoitettu osayleiskaavaan kohdemerkinnällä muut kohteet. Näistä Hiihtomänty Eskolanniemessä on lailla suojeltu. Vanha- 10

11 tien varren puurivit kuuluvat olennaisena osana raitin maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, eikä niitä ole tarpeen osoittaa erikseen Arvokas kulttuuriympäristö ja maisema Maisemaa ja kulttuuriympäristöä on kartoitettu useaan otteeseen. Muinaismuistolailla suojeltuja kohteita on alueella 8 kappaletta. Kohteita ovat: 1. Lehtikangas (MV Nro Haapavesi 21) 2. Sakarila (MV Nro Haapavesi 20) 3. Koivuaho (MV Nro Haapavesi 12) 4. Kivelänmäki (MV Nro Haapavesi 11) 5. Mustikkalahti (MV Nro Haapavesi 13) 6. Niemi, Eskolanniemi (MV Nro Haapavesi 9) 7. IVO (MV Nro Haapavesi 15) 8. Lepistö (MV Nro Haapavesi 14) Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on osoitettu osayleiskaavassa rasterimerkinnällä. Arvokkaan maisema-alueen rasterimerkinnällä on rajattu valtakunnallisesti arvokas Mustikkamäen viljelysaukea ja siihen liittyvät Sulkakylän viljelykset sekä jokivarren rantapellot Haapo-ojalla. Maanviljelyalueisiin liittyvät asutuskeskittymät on rajattu puolestaan kyläkuvallisesti arvokkaiksi alueiksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet on osoitettu omalla aluerajauksellaan, joihin liittyy Vanhatien varressa myös kyläkuvallisesti ja Kylpyläsaaressa maisemallisesti arvokkaan alueen rasterimerkintä. Runsaasti arvokkaita kohteita sisältävät alueet on lisäksi rajattu pistekatkoviivalla ja numeroitu. Niiden sisältämät kohteet on luetteloitu alueen nimen jälkeen. Kohdemerkintöjä käytetään osoittamaan yksittäiset kohteet Pohjois-Pohjanmaan inventointiluettelon mukaisesti sekä sen lisäksi aluearkkitehdin laatimasta paikallisten kohteiden inventointiluettelosta maankäyttötoimikunnan hyväksymät kohteet, joita on osayleiskaavassa osoitettu kaikkiaan 19 kappaletta. Inventoidut paikallisesti merkittävät kohteet on esitetty tämän raportin liitteenä olevassa kuvaluettelossa, jonka on laatinut aluearkkitehti Annaelina Isola. Luetteloon on liitetty kohteita keskustan alueella kuvaava kartta. Inventointikortit liitteineen on koottu erillisiin kansioihin ja ovat kaupungin hallussa. Numeroituja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja alueita ovat: 1. Haapaveden kirkon tapuli (vk) 2. Haapaveden opisto (vk) 3. Vanhatien raitin aluekokonaisuus (vk) Raitin länsiosa: - Reeta Hätälän talo (pk) - Staudinger (pk) - Mäkitalo (vk) - Käräjäoja (pk) - Kunnas (pk) - Kunelius (pk) - Haavisto (mk) - Auvisen talo (pk) - Einola (vk) Kuva 3: Vanha tapuli. Raitin itäosa: - Kotiseutumuseo (mk) - Ilkka (pk) - Kauppinen (vk) 11

12 - Jyrinki (pk) - Tähtelä (vk) - Myyrilä (vk) - Rauhaniemi (vk) - Ranta-Huikari (mk) - Rauhala (vk) - Leppälahti (vk) - Karvosen talo (vk) - Kumpulan / Honkalan talo (vk) - Lehtikangas / Sanen talo (vk) - Asko (pk) 4. 0-alue / Kankaan alue (mk) - Hinttala - Latokartano - Murheen laakso - Torkkola Kuva 4: Kotiseutumuseon pihapiiri kesällä Kylpyläsaari (mk) 6. Vanha pappila (mk) 7. Koski (mk) 8. Haapaveden Osuusmeijeri (mk) 9. Alatalo (mk) 10. Pokela (mk) 11. Ylä-Herrala (mk) Kuva 5: Kankaan aluetta Myyrinkujalla. 12. Laaksola (mk) 13. Linnainen (mk) 14. Mustikkamäen aluekokonaisuus (vk) - Haapaveden kotitalousoppilaitos (mk) 15. Kelkkaperän aluekokonaisuus (pk) - Taskilan pihapiiri katuympäristöineen 16. Sulkakylän aluekokonaisuus (pk) 17. Ainasoja (pk) 18. Launosen talo (pk) 19. Posti (pk) 20. SYP (pk) 21. Otava (pk) 22. Urheilumaja-vartiopirtti (pk) 23. Martinmäki (pk) 24. Huiska (pk) Kuva 6: Kosken talo Partaperällä. 25. Savela (pk) 26. Keskustan rintamamiestalot (pk) 12

13 Kulttuuriympäristössä ja maisemassa olevia muita arvokkaita kohteita on myös huomioitu osayleiskaavassa paikallismuistiin liittyvinä kohteina. Näistä merkittävin lienee lailla suojeltu Hiihtomänty Eskolanniemessä. Muina kohteina on merkitty: 1. Hiihtomänty (luonnonsuojelulailla suojeltu) 2. Iso kuusi (pk) 3. Konttikivi (pk) 4. Iso kivi (pk) 31.5 Virkistys- ja ulkoilu Kuva 7: Isokuusi Sulkakylällä. (Kuva Jaana Pekkala.) Lähivirkistysalueita osoitetaan asuinalueiden välittömään lähiympäristöön. Näihin alueisiin kuuluvat asuinalueiden leikkiä ja ulko-oleskelua varten varatut alueet sekä alueet, joilla kulkee kevyen liikenteen reittejä. Uusilla asumisen laajentumisalueilla lähivirkistys-, leikkikenttä- tai puistoalueita ei ole esitetty erikseen, vaan niiden varaukset ratkaistaan laadittavalla asemakaavalla suunniteltaessa alueiden käyttöä tarkemmin. Keskustan merkittävimmät ulkoilualueet liittyvät Sikokallion ja Rainkallion ympäristöihin. Osayleiskaavassa Sikokallion alue on varattu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueella olemassa olevia reittejä ja rakenteita voidaan kehittää sekä uusia rakentaa virkistyskäytön tarpeisiin. Sikokalliolta on nykyisellään olemassa kuntoratayhteys Rainkalliolle. Tämä yhteys poistuu Jouhtenenmäen teollisuustonttien rakentamisen yhteydessä. Uudeksi reittiyhteydeksi ulkoilureittitoimikunnan suunnitelman mukaan on kaavailtu pohjoisempaa Rasvatien kautta kulkevaa reittiä. Suorempi yhteys keskustasta Rainkalliolle on Jouhtenennevalta koilliseen. Hautausmaan pohjoispuolelle on osayleiskaavaan varattu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen kautta voidaan järjestää ja ylläpitää toimivat yhteydet keskustasta pohjoisen suunnassa oleville ulkoilu- ja retkeilyreiteille. Rainkallio on varattu metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Alueella ei saa suorittaa avohakkuita. Tämä johtuu Rainkallion maisemaa hallitsevasta ominaisuudesta sekä ulkoilukäytön viihtyisyyden vaatimuksesta. Keskustasta Haapajärven ympäri kiertävälle ulkoilureitille on osoitettu osayleiskaavaan reitti, joka on osin hyödyntää olemassa olevaa tieverkostoa. Niille osin, missä on ollut mahdollista, on reitti osoitettu polkuyhteytenä vesistön rannassa. Pohjoisessa on ulkoilureittejä osoitettu ulkoilureittitoimikunnan laatiman suunnitelman mukaisesti. Osayleiskaavaan on lisäksi osoitettu keskustan länsipuolelta ohittava pohjois-etelä -suuntainen moottorikelkkareitti.z 31.6 Liikenne Haapavedelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna Siinä esitetään toimenpiteitä, joiden toteuttaminen parantaa keskustan liikenneturvallisuutta niin kevyen liikenteen kuin autoliikenteenkin näkökulmasta. Tämän suunnitelman pohjalta tulevat laadittavan osayleiskaavan liikenneverkon kehittämisratkaisut. Laadittavassa osayleiskaavassa liikenneverkko pysyy pääpiirteittäin nykyisellään. Näkyviä kehittämistoimenpiteitä liikenneympäristössä ovat uusi liikenneympyrä Pulkkilantien ja Mieluskylän Kytökylänteiden risteykseen ja uudet kevyen liikenteen reitit Sulkakyläntien ja Nivalantien varsilla sekä Pulkkilantien varressa Jouhtenenmäelle saakka. Linja-autoaseman sijainti on yksi keskeinen tekijä keskustan liikennetoimintojen sijoittelussa. Ehdotuksessa se on sijoitettu laadittavassa asemakaavassa suunnitellzulle paikalle Vanhatien varteen. Tällöin Urheilutien pään tieympäristö selkeytyy ja muuttuu turvallisemmaksi. 13

14 32 Korttelialueet Tässä kappaleessa selostetaan osayleiskaavan korttelirakennetta yleispiirteisesti. Korttelialueita koskeva yksityiskohtaisempi asiasisältö selostetaan merkintäkohtaisesti selostuksen kohdassa 24 Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset Asuminen Keskustaajama on pääasiassa muodostunut asuinrakentamisen tiivistymäksi, johon pohjoisessa liittyy laajempi työpaikkojen alue. Asuminen on pääasiassa pientaloasumista, mutta kerrostaloasumistakin on taajama-alueella jonkin verran. Kerrostaloasuminen sijoittuu osayleiskaavassa osoitetuille keskustatoimintojen sekä siihen liittyville asuinkerrostalojen alueille ydinkeskustassa. Yksi asuinkerrostalojen alue on hieman irrallaan tästä kokonaisuudesta Vanhatien varressa. Kerrostalojen kerrosluku saa olla näillä alueilla enintään neljä kerrosta. Taajamakuvan kannalta on edullisinta pitää kerrosluku neljää kerrosta matalampana tai rinteeseen sovitettuna ratkaisuna, ei siis kuitenkaan pääsääntöisesti yksikerroksisena. Rakentamisessa tulee myös muun rakentamisen yhteydessä suosia rinteeseen sovitettuja ratkaisuja. Aarikan talo Tähtelänkujan varressa on tästä hyvä esimerkki olemassa olevassa rakennuskannassa. Vanhatien ja Tähtelänkujan varteen on osoitettu keskustatoimintojen alue, jolla ylin kerrosluku on taajamakuvallisista syistä kaksi kerrosta. Ensisijaiset, uudet taajamaan liittyvät asumisen laajentumisalueet on osoitettu lännessä Mieluskyläntien varteen, Töttöröperälle idässä ja Huiskaan etelässä. Näiden lisäksi on osoitettu myöhemmässä vaiheessa toteuttaviksi tarkoitetut laajentumisalueet Nivalantien varteen Ryyppymäen tuntumaan sekä Huiskan länsipuolelle taajaman eteläpuolelle. Kuvat 8-9: Viistokuvia Huiskan alueen länsiosasta. Vasemmalla oleva kuva on myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa aluetta ja oikealla oleva alue ensisijaisesti toteutettavaa aluetta. Asumisen laajentumisalue on osoitettu kuvassa värillisellä kentällä. Yksittäisiä haja-asutusalueen tontteja on osoitettu maanomistajien toiveiden mukaan yhteensä viisi kappaletta. Niitä voidaan lisätä vielä joitakin kappaleita ehdotusvaiheessa rakentamiseen soveltuville paikoille. Voimassa olevassa asemakaavassa (ent. rakennuskaavassa) olevia asuinpientalojen alueita on osayleiskaavassa poistettu Alarannan alueelta, koska niiden toteutuminen ohjevuoteen mennessä on erittäin epätodennäköistä. Alueella toimii kaksi maatilaa, joista toinen on erikoiskasvinviljelytila ja toisella on karjanhoitoa. Laitumet ja viljelyalueet on kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaana peltoaukeana, jolloin alue pysyy viihtyisänä yksityiskohtana muuten kohtalaisen tiiviin taajaman alueella. 14

15 32.2 Työpaikat Keskustatoimintojen alue on rajattu nykyisen rakenteen mukaisesti. Lisäksi siihen on liitetty sellaiset alueet, joita tulevaisuudessa voidaan luontevasti kehittää ydinkeskustana. Keskustatoimintojen alueella voidaan harjoittaa palvelutoimintaa sekä asumisen ja palveluiden yhteyteen sopivaa tuotantoa. Julkisten palvelujen ja hallinnon aluevarauksia ei ole ollut tarpeen laajentaa. Ne on osoitettu olemassa olevien toimintojen mukaisesti. Uusien lähipalvelujen osoittamiseen aiheuttaa paineita tiiviin asutuksen laajentaminen keskustarakenteen ulkopuolelle. Asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin tarkistaa lähipalvelutarvetta näillä alueilla ja suunnitella laajennusalueiden yhteyteen sijoitettavaksi esimerkiksi lähikauppa tai kioski sekä päiväkoti ja leikkikenttä. Uusia teollisuustoiminnoille osoitettuja alueita on osoitettu Olla- ja Pulkkilanteiden risteyksen tuntumaan ja Turvetien varteen. Varsinaiselle teollisuustoiminnalle osoitetut alueet sijaitsevat keskustan pohjoispuolella Ollatien varressa, Turvetien varressa Eskolanniemessä ja Haapakosken voimalaitoksen yhteydessä. Molemmat alueet jatkavat olemassa olevaa teollisuusrakennetta. Lisäksi on osoitettu uusi teollisuustoimintojen alue Haapakoskelle patosillan kupeeseen. Alue laajentaa teollisuusrakentamista olemassa olevan puunjalostusyhtiön ympäristössä. Pulkkilantien varteen, lähelle Rainkalliota on näiden lisäksi osoitettu teollisuustoimintaa, jonka yhteyteen on mahdollista sijoittaa liiketoimintaa. Kuvat 10-11: Viistokuva Jouhtenenmäen ympäristöstä Pulkkilantien varresta. Vasemmalla olevassa kuvassa harmaalla varjostettuna Ollatien varteen osoitetut teollisuuden laajentumisalueet. Oikealla olevassa kuvassa oranssilla varjostettuna on Jouhtenenmäelle osoitettu teollisuuden laajentumimsalue. Taustalla voi havaita merkkejä Rainkalliolle nousevasta kuivahkon kankaan alueesta. Matkailua palvelevia alueita on osoitettu Kylpyläsaareen. Olemassa oleva uimaranta- ja leirintäalue on osoitettu kaavaan. Sen lisäksi aluetta on laajennettu jokitietokeskukselle varatulla julkisten palvelujen alueella sekä tanssilavaa varten kaavaillulla matkailupalvelujen alueella. Hotellitasoiset palvelut sijaitsevat keskustatoimintojen alueella. Maatilamatkailun mahdollistamiseksi on haja-asutusalueilla osalle asuinalueista osoitettu pienyrityksen toimintaan liittyvän tilan rakentaminen. 15

16 33 Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Tässä kappaleessa selostetaan eri aluevarausten tarkempi sisältö. Kaavamääräyksiä ei ole toistettu tässä sanasta sanaan vaan on selostettu niiden tärkein ajatussisältö. Osayleiskaavamerkinnät: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alue on rajattu osayleiskaavaan osoittamaan erityistä kehittämistarvetta. Keskustan nykyiset liikennejärjestelyt alueella ovat vaikeasti hahmotettavissa puutteellisen rajauksen takia. Hahmottamisen vaikeus heikentää taajamakuvaa ja viihtyisyyttä alueella. Alueen rakentamisessa tulisi pyrkiä sellaiseen ympäristöön, jossa piha-alueet ja yleiset liikenneväylät rajataan toisistaan tehokkaasti joko istutuksin, rakentein tai rakennuksin. Maisemallisesti arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa sellaiset sisääntuloteiden näkymiin liittyvät alueet, jotka ovat maisemakuvaltaan maanviljelymaisemaa. Alueiden maaseutumaisen ilmeen säilyttäminen on tärkeää. Peltoaukeat tulee pitää aktiivisessa viljelykäytössä tai muuten avoimena. Ympäristökuvan säilymiselle on eduksi, että siitä huolehditaan. Pitkiä näkymiä tukkivat pusikoituvat ojanpientareet tulee siistiä. Kylpyläsaaren rakentaminen ja siistinä pitäminen vaikuttaa sijaintinsa takia koko keskustan ilmeeseen. Alueen rakentamisen tulee olla laadukasta ja mittakaavaltaan alueelle soveltuvaa. Kyläkuvallisesti arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin liittyvät asutuskeskittymät sekä keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, jotka on luetteloitu erityiskohteiden luettelossa. Uudetkin piha-alueet tulisi järjestää perinteisen rakennustavan mukaan pihapiiriksi, etteivät ne poikkea ympäristöstään. Tärkeää alueilla on huomioida olemassa oleva rakenne, ja sovittaa uusi rakentaminen siihen niin rakennustavaltaan kuin mittakaavaltaankin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnällä on osoitettu viisi suunnittelualueella olevaa metsälaissa kuvattua erityisen tärkeää elinympäristöä. Alueille ei saa rakentaa. Ja niiden lähiympäristöön rakennettaessa tulee turvata elinympäristöjen säilyminen luonnontilaisina tulevaisuudessakin esim. vedenkierron säilymisen tai kulumisen estämisen osalta. Liikennemelualue. Suunnittelualueen vilkkaimpien liikenneväylien varteen on rajattu liikennemelualueet Oulun tiepiirin suorittaman teoreettisen laskennan tulosten mukaisesti. Laskennan ohjearvoina on käytetty 55 db Tieliikenne-ennusteen vuoden 2020 mukaisilla liikennemäärillä. 16

17 Alueille ei saa sijoittaa tieliikenteen melusta häiriintyvää toimintaa ilman alueelle laadittua asemakaavaa. Asemakaavalla annetaan ohjeet meluntorjunnalle alueella. Alueilla olevia ennen vuotta 2003 rakennettuja asuinrakennuksia saa korjata ja laajentaa uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Kuitenkin niin, että rakentamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston antamat sisämelutasoja koskevat ohjearvot. Suoja-alue. Suoja-alueita on osoitettu maatilojen talouskeskusten eläinsuojille ja vedenpuhdistamolle. Suoja-alueelle ei saa rakentaa uusia, talouskeskukseen kuulumattomia asuinrakennuksia tai sijoittaa sellaista toimintaa, joka häiriintyy toiminnasta, jolle suoja-alue on osoitettu. Suoja-alueet maatilojen talouskeskusten eläinsuojille on osoitettu Pika-Sika raportin ohjeen mukaisesti 100 metrin säteelle olemassa olevista eläinsuojista ja toiminnassa oleville sikaloille 200 metrin säteelle eläinsuojista. Vedenpuhdistamolle on osoitettu 400 metrin säteellä oleva suoja-alue puhdistamon aiheuttaman hajuhaitan takia. Ranta-alue. Pyhäjoen ja Haapajärven rantaan on osoitettu 200 metriä leveä ranta-alue niille osin, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai jolle ei ole osoitettu asemakaavan laatimistarvetta. Alueella rakennuslupa voidaan myöntää osayleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle MRL momentin mukaisesti. Suunnittelutarvealue. Alueelle on laadittava asemakaava, kun alue otetaan osayleiskaavassa osoitettuun käyttöön. Osayleiskaavaluonnoksessa on suunnittelutarvealueiksi rajattu ne uudet alueet, jotka tiiviytensä tai toimintojensa puolesta vastaavat taajamatoimintoja ja vaativat osayleiskaavaa yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. Asuinkerrostalojen alue. Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloja varten. Osayleiskaavassa on merkinnällä osoitettu olemassa olevat kerrostalot sekä näiden lisäksi yksi uusi asuinkerrostalojen alue, jolle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavaa. Alueilla tulisi varmistaa rakentamisen hyvä laatu sekä huolehtia riittävien oleskelu- ja leikkialueiden sekä pysäköinnin järjestämisestä piha-alueelle. Asuinpientalojen alue. Alue varataan asuinrakentamiselle. Osayleiskaavassa merkinnällä on osoitettu olemassa olevat asuinpientalot. Asumisen laajentumisalueille on laadittava asemakaava ennen kuin alueita aletaan toteuttamaan. Rakennuspaikkakoko ratkaistaan taajamassa ja sen laajentumisalueilla asemakaavalla. Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2 osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla. AP-1 merkinnällä on osoitettu myöhemmässä vaiheessa toteutettaviksi tarkoitetut asumisen laajentumisalueet Nivalantien varressa ja Huiskan länsipuolella. AP-2 merkintää on käytetty asuinpientalojen rakennuspaikoille haja-asutusalueella. Näillä rakennuspaikoilla halutaan mahdollistaa asumisen yhteyteen sopivan pienyrityksen perustaminen ja toiminta. 17

18 Maatilojen talouskeskusten alue. Osayleiskaavassa merkinnällä on osoitettu olemassa olevat ja toimivat maatilojen talouskeskukset. Alue varataan maa- ja metsätaloutta harjoittavien maatilojen asuin-, talous- ja tuotantorakennuksille. Keskustatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alueeksi on rajattu selkeästi keskustamainen alue ja siihen liittyvät sellaiset alueet, joita voidaan tulevaisuudessa kehittää keskustana. Alueen suurin sallittu kerroskorkeus on neljä kerrosta. Alueen kehittämisessä on kuitenkin taajamakuvan kannalta edullisempaa suosia matalampaa rakentamista tai rinteeseen sovitettuja ratkaisuja. Ei kuitenkaan ensisijaisesti yksikerroksisia rakennuksia. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti katutilan ja vapaa-alueiden rajaamiseen, niin ettei synny vaikeasti hahmotettavia laajoja asfalttikenttiä. Keskustasta puuttuvia puistoja voi osittain pyrkiä korvaamaan keskusta-alueelle sijoitettavilla istutusalueilla. C-1 merkinnällä rajattu alue Tähtelänkujan varressa tulee säilyttää pienimittakaavaisena. Alueen kehittämisessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet, joihin uusi rakentaminen on sopeutettava. Alueella voidaan rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia, jotka voivat olla myös pienkerrostaloja. Toimintojen sijoittamisessa tulee painottaa kulttuurihistoriallisten rakennusten käyttöä ja toimintojen soveltumista ympäristöönsä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta ympäristöstä johtuen alueelle ei saa sijoittaa MRL 114 :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä. Puistojen puuttuessa keskusta-alueelta tulee tätä aluetta kehittää siihen suuntaan, että yleinen oleskelu on alueella helppoa. Tätä pyrkimystä helpottaa kevyen liikenteen tarpeiden korostaminen alueella. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Alue varataan kunnan ja seurakuntien tarjoamia julkisia palveluja varten. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat palvelut. Lähipalvelujen alue. Alue varataan julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa olemassa olevat yksityiset palvelut sekä yksi uusi lähipalvelujen alue Töttörönperän asumisen laajentumisalueen yhteyteen. Liike- ja teollisuusrakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Nämä alueet varataan sellaista teollisuustoimintaa varten, joka ottaa toiminnassaan ympäristönsä huomioon ja johon voi liittyä myös liiketiloja. KTY-1 merkinnällä on osoitettu Pulkkilantien varteen liike- ja teollisuusrakennusten alue, jonka pysäköintialueet tulee järjestää niin, että ne ovat vapaina aikoina iltaisin ja viikonloppuisin Rainkallion ulkoilijoiden käytössä. Pysäköintialueet tulee jättää aitaamatta. Teollisuus- ja varastoalue. Alue varataan teollisuus- ja varastorakennuksia varten. 18

19 Kynttilänkankaan alueen pihajärjestelyihin tulisi kiinnittää huomiota yleisen viihtyisyyden parantamiseksi erityisesti asutun taajaman läheisyyden sekä alueen pohjoispuolisten ulkoilu- ja virkistysalueiden aiheuttaman läpikulkuliikenteen takia. T-1 alueella on ennen alueen käyttöönoton suunnittelua oltava yhteydessä museoviranomaiseen. Alueella ja sen läheisyydessä sijaitseva kiinteä muinaisjäännös sekä sen vaikutukset osayleiskaavalla osoitetun toiminnan sijoittamiseen alueelle on tutkittava ja otettava huomioon suunnitelmissa Museoviraston edellyttämällä tavalla. Teollisuus- ja varastoalue. Alue varataan sellaisia teollisuustoimintoja varten, jotka eivät aiheuta haittaa läheisten asuin- ja palvelualueiden viihtyisyydelle tai läheisten vapaa-alueiden ulkoilu-, retkeilyja virkistyskäytölle. TY-1 alueet varataan otettavaksi käyttöön vasta sen jälkeen, kun TY -merkinnällä osayleiskaavassa osoitetut alueet on otettu käyttöön tai aikaisemmin, jos TY-alueita ei saada käyttöön. Alueelle tulee laatia asemakaava. Lähivirkistysalue. Merkinnällä on osoitettu taajamarakenteeseen liittyvät virkistysalueet. Aluelle voidaan sijoittaa puistoja ja leikkikenttiä, ja niitä kautta voidaan ohjata kevyen liikenteen reittejä. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet. Retkeily- ja ulkoilualue. Alue on varattu pääasiassa keskustan ulkopuolista retkeily- ja ulkoilutoimintaa varten. Keskustaan liittyviä ranta-alueita on kuitenkin osoitettu kyseisellä merkinnällä rantoja kiertävän ulkoilureitin ja sinne sijoitettujen virkistyskäyttökohteiden tarpeisiin. Keskustan pohjoispuolelle on Sikokalliolle varattu laaja yhtenäinen alue retkeily- ja ulkoilukäyttöön. Alueelle keskitetään reittejä keskustan lähiliikuntaa varten ja sieltä on yhteydet pohjoisen suuntaan laajemmille ulkoilu- ja retkeilyreiteille. Alueelle saa sijoittaa ulkoilu- ja retkeilykäyttöä palvelemaan alueita yleiseen pysäköintiin sekä rakentaa pääkäyttötarkoituksen vaatimia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueelle saa lisäksi rakentaa uimarannan sekä yleisen pienvenesataman tai pienveneiden vesillelaskupaikan kohdemerkinnällä osoitettuihin paikkoihin vesistön rantaan. Kohteisiin saa rakentaa toiminnan vaatimia rakennelmia ja laitteita. Rakentamisen tulee alueella olla pienimittakaavaista ja maisemaan sopivaa. Loma-asuntoalue.p Alue on varattu yksityisiä loma-asuntoja varten. Kaavaluonnoksessa on osoitettu olemassa olevat loma-asunnot. Matkailupalvelujen alue. Alue on varattu matkailu- ja majoitustoimintaa varten. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita. Kylpyläsaaressa tulee uimarannan virkistyskäytön ja veneilyn tarpeet huomioida alueen jatkosuunnittelussa. 19

20 Kylpyläsaari on lisäksi rasterimerkinnällä osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka rakentamiselle on annettu ohjeita ko. kohdassa. Huoltoasema-alue. Alue on varattu polttoaineen jakeluasemia ja niiden toimintaan liittyvien myymälä- ja ravintolatiloja sekä korjaamotoimintoja varten. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että alueella varastoitavat ja käsiteltävät aineet eivät aiheuta maaperän tai pohjavesien pilaantumisriskiä. Yhdyskuntateknisen huollon alue. Alueet on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville laitoksille. Vedenpuhdistamolle on osoitettu suoja-alue, jonka sisälle ei saa sijoittaa toiminnan aiheuttamista haitoista häiriintyvää uutta rakentamista. Hautausmaa-alue. Alue on varattu hautausmaata ja sen laajennusaluetta varten. Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Vapaat hoitometsä- tai muut yhtenäiset puustoiset alueet on pääsääntöisesti osoitettu tällä merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tai liitännäiselinkeinoa tukevia rakennelmia ja laitteita. Maatalousalue. Merkinnällä on osoitettu käytössä olevat peltoalueet. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tai liitännäiselinkeinoa tukevia rakennelmia ja laitteita. Puutarha- ja kasvihuonealue. Mustikkamäen etelärinteellä oleva puutarha-alue on osoitettu tällä merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä rakennelmia ja laitteita. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Sellaiset käytössä olevat peltoalueet, joilla on merkitystä laajemmassa maisemakuvassa tai tieympäristön elävöittäjänä, on osoitettu MA-merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä rakennelmia ja laitteita. Alue tulee pitää avoimena peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä. Alueisiin liittyy enimmissä paikoin myös maisemallisesti arvokkaan alueen rasterimerkintä. Rasterimerkintää koskevassa kohdassa annetaan ohjeita alueen rakentamiselle ja maisemanhoidolle. Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alue varataan metsätalousalueeksi, jonka kautta on tarve kuljettaa keskustasta pohjoisen suuntaan kulkevat ulkoilureitit. Alueen maa- ja metsänhoidossa tulee huomioida niin hyvän metsätalousmaan ja viihtyisän luonnonympäristön säilyttäminen kuin ulkoilureitistöjen käytön tarpeet. 20

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVI KURENALA UUSI KOULUKESKUS Asemakaavan muutos koskee Kurenalan pohjoisen osan asemakaavan kortteleita 5 ja 7-9 sekä niihin liittyviä viher-, vesi-, katu- ja liikennealueita sekä Rimminkankaan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 52 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HAUKIPUDAS. Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi.

HAUKIPUDAS. Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi. HAUKIPUDAS Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi Haukiputaan kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa..200_. Hyväksytty kunnanvaltuustossa..200_.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 ...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 70 12 KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 n:o OYK-ehdotuksen merkinnät kohteen nimi rekesteri n:o kylä osoite ilmiö,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot