Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Haapavesi Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

2 2

3 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat Suunnitteluvaiheet Vireillepano Päätökset Luonnos Ehdotus Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelut Työneuvottelut Yhteistyö osallisten kesken Asukaskysely yleisötilaisuudet Tavoitteiden täydennys Suunnittelutyön aikana esiin nousseet tavoitteet Viranomaisneuvottelussa esiin tullutta Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Osayleiskaava Yleiskuvaus Mitoitus Aluerakenne Luonnonympäristö Arvokas kulttuuriympäristö ja maisema Virkistys- ja ulkoilu Liikenne Korttelialueet Asuminen Työpaikat Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Vaikutusten arviointi Arvioinnin perusteita ja tarkoitus Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja -ympäristöön Toiminnallisuus ja viihtyisyys Liikenneturvallisuus Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Keskustaajama Haja-asutusalueet Erityiskohteet Vaikutukset infrastruktuuriin Liikenne Yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen Palvelut Vaikutukset talouteen Toteutus Yleistä Keskustan kehittäminen Liitteet:

4 Osayleiskaavan liitteet: 10.a Keskustan alueen inventoidut paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet ja aluekokonaisuudet 10.b Kulttuuriympäristö 1 : Keskustan alueen inventoidut paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet 11. Osayleiskaavaehdotus 1 : Osayleiskaavaehdotus, ote 1 : Keskusta-alue 13. Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset 14. Kulttuuriympäristö 1 : Keskustan alueen kehittämisvyöhykkeet taajamakuvan ja toimintojen näkökulmasta tarkasteltuna Luonnosraportin liitteet, jotka koskevat myös osayleiskaavaehdotusta: 0. 0-kaava (nykytilanne) 1 : Kasvillisuus 1 : Maisema 1 : Kulttuuriympäristö 1 : Palvelut ja tuotanto 1 : Yhdyskuntatekniikka ja tiestö 1 : Maanomistus 1 : Nykytilanne 1 : Alueen soveltuvuus rakentamiseen 1 : Aluerakenne 1 : Lähteet: Louekari, Heinänen, Teppo, Honkala (toim.) Haapavesi-seminaarin raportti, Ajankohtaisia suunnittelun ja rakentamisen ongelmia maaseudulla. Haapaveden kunta, Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA. Soikkeli, Isola ja Mäkiniemi Taajamien vetovoimaisuus, selvitys Pohjois- Pohjanmaan tavoite 1 alueen kuntien keskustaajamien tilasta. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto & Euroopan aluekehitysrahasto. Kirjapaino Kaleva. Kuvat: Viistokuvat Lentokuva Vallas Oy, 2000 Paikalliset kohteet on kuvattu Haapavesiseuran toimesta ja kuvausta on täydentänyt toimessa oleva aluearkkitehti. Muut kuvat Ympäristötaito Oy,

5 0 Alkusanat Haapavedellä on kaupungin sisällä syntynyt asuinrakentamisen sisäinen muuttoliike lähemmäs keskustaa. Tähän tarpeeseen etsitään nyt luontevia laajentumisen suuntia. Osayleiskaavaa tarkistetaan vastaamaan nykykehityksen mukaisia tarpeita myös palveluiden ja tuotannon osilta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kaavana, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Haapaveden kaupunki on antanut osayleiskaavan tarkistustyön oululaisen Ympäristötaito Oy:n suoritettavaksi. Suunnittelutyön aluksi on perusselvityksinä laadittu ympäristöselvitykset liitekarttoineen keskustaajaman lähiympäristön luonnon- ja kulttuuriympäristöstä, maisemarakenteesta sekä toiminnallisesta ja teknisestä rakenteesta. Selvitykset on esitelty Lähtökohdat -raportissa. Näitä selvityksiä on laajennettu osayleiskaava-alueen laajentamisen takia. Konsultti suoritti laajennusalueilla maastokäynnin Ympäristöselvitykset on täydennetty sen jälkeen ja ne esitellään tässä. Täydennetyt liitekartat ovat tämän raportin liitteenä. Tavoitteet maankäytön suunnittelulle asetettiin laadittujen perusselvitysten, kaupungin laatimien strategioiden, alustavan aluevertailun ja asukaskyselyn yhteenvedon pohjalta. Ne on esitelty Tavoitteet raportissa. Maankäytön eri vaihtoehtoja tutkittiin ensin suunnittelun alussa laaditun aluevertailun avulla. Aluevertailu on esitetty tavoiteraportissa ja sen yhteenveto on selvyyden vuoksi liitetty myös suunnitelmaluonnosten selostukseen. Suunnitelmaluonnoksina esitettiin kaksi asumisen suhteen erilaisiin tulevaisuudennäkymiin pohjautuvaa vaihtoehtoa, jotka on esitelty Vaihtoehdot 1 ja 2 raportissa. Niiden pohjalta on laadittu osayleiskaavaluonnos, joka puolestaan on esitetty raportissa Luonnos. Osayleiskaavaehdotuksessa on otettu huomioon tarvittavat korjaukset saadun palautteen pohjalta. Tässä selostusraportissa kuvataan laadittu ehdotus Haapaveden keskustan osayleiskaavaksi Oulussa Outi Järvinen, arkkit.yo Kuva 1: Välilän tila Sulkakylällä. (Ei ole suunnittelualueella.) 5

6 1 Suunnitteluvaiheet 11 Vireillepano Kaavoitustyön vireillepanosta ilmoitettiin paikallislehdessä. Samassa yhteydessä esitettiin kutsu ensimmäiseen yleisötilaisuuteen. Haapaveden asukkaat ja osayleiskaava-alueen maanomistajat saivat postitse kuntatiedotteen, jossa on kutsu ensimmäiseen yleisötilaisuuteen. 12 Päätökset 12.1 Luonnos Vuoden 2002 alussa perustettu maankäyttötoimikunta kokoontui käsittelemään osayleiskaavatyölle laaditun tavoiteraportin sisällön. Tavoitteet hyväksyttiin kokouksessa. Kokouksessa käytiin läpi myös osayleiskaavaa varten laaditut alustavat maankäytön vaihtoehdot. Maankäyttötoimikunta käsitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta täydennetyt osayleiskaavaa varten laaditut maankäytön vaihtoehdot 1 ja 2. Käydyn keskustelun perusteella päätettiin suunnittelun pohjana käyttää mitoituksessa maksimiin tähtäävää versiota 2. Maankäyttötoimikunta käsitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta laaditun luonnosversion. Luonnokseen tehdään toimikunnan päätöksen mukaiset muutokset. Luonnos asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi Ehdotus Ehdotus käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa Ehdotus päätettiin asettaa virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi alkaen. Osallisilla on oikeus jättää ehdotuksesta muistutus Haapaveden kaupungintalolle. 13 Viranomaisyhteistyö 13.1 Viranomaisneuvottelut Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Asukaskyselyllä kootut tavoitteet esiteltiin viranomaisille ja neuvottelussa viranomaistahot esittivät Haapavettä koskevat tavoitteensa. Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Tilaisuudessa käytiin läpi tavoiteraportin sisältö ja viranomaiset esittivät kommenttinsa siihen. Kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin Tilaisuudessa käytiin läpi laadittu luonnos sekä siitä nähtävilläolon aikana saatu palaute. Viranomaiset esittivät omat näkökulmansa laadittavalle osayleiskaavaehdotukselle. Neljäs viranomaisneuvottelu pidetään, kun osayleiskaavaehdotuksesta on saatu palaute nähtävilläoloaikana. 6

7 13.2 Työneuvottelut Aloituspalaveri pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käytiin läpi tilaisuudessa, johon osallistui ympäristökeskuksen edustajan ohella aluearkkitehti, Haapaveden kaupungin kaavoittaja ja kaavan laativa konsultti. Tavoiteseminaari pidettiin kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Työseminaari järjestettiin kartoittamaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden tavoitteita. Kaupungin ja konsultin välisiä työneuvotteluja on pidetty suunnittelutyön aikana aina tarvittaessa. 14 Yhteistyö osallisten kesken 14.1 Asukaskysely Kehittämistoiveiden ja tavoitteiden kartoittamiseksi järjestettiin vuonna 2000 loka-joulukuun aikana asukaskysely. Asukaskyselylomake toimitettiin postitse Haapaveden asukkaille ja osayleiskaava-alueen maanomistajille kuntatiedotteen mukana yleisötilaisuudet Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa julkistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 mukaisesti. Alueen maankäytön ja ympäristön nykytilanne sekä kaavasuunnitteluun vaikuttavat kaupungin laatimat strategiat sekä alustava aluevertailu esiteltiin yleisölle. Toinen yleisötilaisuus pidettiin Haapaveden kaupungintalolla. Tilaisuudessa esiteltiin osallisille tavoitteet. Loppukeskustelua käytiin etupäässä Haapajärveä kiertävästä ulkoilureitistä tai sen tarpeesta. Kolmas yleisötilaisuus 11/2003, ehdotus esitellään yleisölle ja yleisöllä on vielä mahdollisuus antaa osayleiskaavasta suullista palautetta. 7

8 2 Tavoitteiden täydennys 21 Suunnittelutyön aikana esiin nousseet tavoitteet Molemmissa maankäyttötoimikunnan käsittelyissä keskusteltiin yleisesti asumisen ja teollisuuden laajentumisalueiden riittävyydestä. Teollisuusalueiden sijoittaminen Haapakoskelle ja Turvetien varteen laajemmin edellyttävät suunnittelualueen laajentamista. Alueen laajentaminen taas edellyttää lähtökohtaselvitysten täydentämisen niiltä osin. Täydennykset on esitetty luonnosraportissa, johon on lisäksi liitetty täydennetyt perusselvityskartat. Kuva 2: Laajennusalueiden sijainti. Laajennusalueiden lisäksi luonnosraportissa on esitelty paikallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloon esitetyt täydennykset, jotka on tutkittu paikallisten kohteiden laajemmalla inventoinnilla. Luonnokseen osoitettiin maankäyttötoimikunnan päätöksen mukaiset lisäykset Viranomaisneuvottelussa esiin tullutta Keskustelu käytiin etupäässä aluerakenteeseen oleellisesti vaikuttavista toimintojen sijoittelusta. Haapaveden keskustaajamaa ei ole edullista laajentaa joen eteläpuolelle. Varsinkin Ryyppymäen rakentaminen tuo kustannuksia eikä ole liikenteellisesti paras mahdollinen laajentumisalueen paikka. Toimintojen hajauttamisen tarve ylipäätään tulisi harkita huolellisesti. Yksityiskohtina nähtävilläoloajan palautteessa nousivat esiin Laurin pelto ja Kylpyläsaari. Molemmat alueet ratkaistaan tarkemmin asemakaavalla. Viranomaisten kanta Laurin pellon rakentamiseen on ettei alueelle kyläkuvallisista syistä sovellu korkea rakentaminen. Kylpyläsaaren rakentamisessa on myös samasta syystä hyvä välttää kovin tiivistä rakentamista. 22 Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Asumisen määrä lisääntyy osayleiskaavalla ensimmäisen vaiheen AP-tonteilla noin 136 omakotitalolla. Se tarkoittaa 435 henkilön lisäystä keskimääräisen perhekoon ollessa 3,2 henkilöä. Toisessa vaiheessa toteutettavat AP-1 tontit tuovat 100 uutta omakotitaloa, mikä osaltaan tuo noin 320 uutta asukasta kaupunkiin. Kaikkien kaavalla osoitettujen uusien asuinalueiden toteutuminen tuo kaupunkiin yhteensä noin 755 uutta asukasta. Se riittää kattamaan kaupungin tavoitteena alunperin olleen noin 250 hengen lisäyksen vuoteen 2005 mennessä. Asukasluku on suunnitteluaikana laskenut 8 354:stä 7 980:een, joten todellinen lisäys tavoitteen saavuttamiseksi on 620 uutta asukasta. Uusia työpaikkoja voidaan perustaa keskustaajaman palveluiden lisäksi kaavalla osoitetuille teollisuusalueille. Kaupungin tavoitteena on ollut 600 uutta työpaikkaa vuonna Uusille alu- 8

9 eille sijoitettava toiminta vaikuttaa työpaikkojen määrään. Todennäköistä on, että suuri osa tarvittavista työpaikoista perustetaan näille alueille. Palvelujen sisältöön ei osayleiskaavalla voida vaikuttaa. Palvelut sijaitsevat pääasiassa keskustan alueella, jossa niitä voidaan kehittää kaupungin strategioiden mukaisesti. Asumisen laajentumisalueiden oheen tarvittavat lähipalvelut ratkaistaan asemakaavalla ja niitä ei ole erikseen sijoitettu osayleiskaavassa. Luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön erityiskohteet on osoitettu osayleiskaavassa, jotta ne tulisivat otetuksi huomioon alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toimenpidelupia myönnettäessä ja niiden säilyminen turvataan. 9

10 3 Osayleiskaava Yleiskuvaus 31.1 Mitoitus Nykyään Haapavedellä asuu henkeä, josta taajamassa Talouden keskikoko on 3,0 henkeä. Talouksista eläkeläistalouksia on 28,9 %. Haapavedellä on kaikkiaan 324 yritystä ja 443 maatilaa. Työttömyysaste on silti 20,4 %. Työpaikoista alkutuotantoon sijoittuu 25,0 %, jalostustoimintaan 24,6 % ja palvelutoimintaan 47,7 %. Maankäytön suunnittelulle lähtökohdan antava rakentamismäärä keskustan ympäristössä on 5-10 asuintaloa vuodessa. Uusien asukkaiden oletetaan siirtyvän keskustaan Haapaveden muilta alueilta. Ohjevuoteen mennessä uusia asuintaloja rakennetaan näin ollen laskennallisesti suunnittelualueelle Luonnos on laadittu voimakkaamman kehitysennusteen mukaan. Uusia työpaikkoja voidaan perustaa keskustaajaman palveluiden lisäksi esimerkiksi kaavalla osoitetuille teollisuusalueille. Uusien alueiden pinta-ala on yhteensä 65,8 ha. Tästä raskaamman teollisuustoiminnan mahdollistava osuus on 26,5 ha ja ympäristönsä huomioivan toiminnan 18,7 ha. Työpaikkojen määrä näillä alueilla riippuu sijoitettavan toiminnan työvoimatarpeesta ja on näin ollen hankala ennakoida Aluerakenne Osayleiskaavalla muodostuva aluerakenne on kuvattu tähän raporttiin sisältyvässä liitekartassa. Tiiviin taaja-asutun keskusta-alue laajenee hieman olemassa olevasta. Merkittävin muutos on asemakaavoitettavan alueen ulottaminen järven yli Huiskaan. Taajama-alue laajenee myös pohjoisen suunnassa. Tiiviiseen taajamaan liittyy siellä entistä laajempi teollisuuden keskittymä Pulkkilan- ja Ollatien varsilla. Teollisuusalueeseen rajautuvat hyvät lakialueiden virkistysmaastot muodostavat keskustan pohjoisosan aktiivisen rakentamattoman alueen. Tämän keskustakokonaisuuden ympärillä rakenne jatkuu ympäristöönsä tienvarsien haja-asutuskokonaisuuksina, jotka ovat tai ovat joskus olleet viljelyskyliä. Tienvarsikylät taas osaltaan rajaavat väleillensä laajoja metsäalueita. Tähän perusrunkoon liittyy tiiviin tai tiivistyvän maankäytön satelliitteja. IVO:n voimalan lisäksi teollisuuden käyttöön muodostuisi yksiköt Turvetien varteen ja Haapakoskelle. Tiivistyviä asumisen alueita ovat olemassa oleva Eskolanniementien varsi ja uutena Nivalantien varteen suunnitellut asumisen laajentumisalueet. Eskolanniemessä on lisäksi olemassa olevaa loma-asutusta Haapajärven itärannalla. Uusia tontteja teollisuudelle on osoitettu Rokulinmäen ympäristöön, Turvetien varteen ja Haapakosken voimalaitoksen yhteyteen. Uudelle lähikaupalle tai muulle vastaavalle palvelulle on osoitettu paikka keskustaajaman tuntumaan Kärsämäentien ja Vanhatien risteykseen Töttöröperälle. Muuten palvelurakenne pysyy olemassa olevan mukaisena. Kylpyläsaareen on osoitettu nykyisen käytön mukaisesti matkailupalveluita ja sen lisäksi julkisia palveluita molemmin puolin Nivalantietä Luonnonympäristö Suunnittelun alkuvaiheessa suoritetun inventoinnin mukaiset luonnonympäristön erityiskohteet on osoitettu luonnosvaihtoehtoihin aluerajauksina. Laajennusalueilla suoritettu luontoselvityksen laajennus ei tuonut lisäystä alueisiin. Kohteita on edelleen viisi kappaletta: Myllyojan, Haapoojan ja Yliojan purouomat, jotka vastaavat metsälaissa kuvattuja pienvesien välittömiä lähiympäristöjä, tuoreen lehdon laikku Myllyojan lähellä ja rehevä korpi Partaperäntien varressa. Näille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei osoiteta uutta rakentamista. Joitakin suuria puita ja kulttuuriympäristössä merkittäviä kiviä on osoitettu osayleiskaavaan kohdemerkinnällä muut kohteet. Näistä Hiihtomänty Eskolanniemessä on lailla suojeltu. Vanha- 10

11 tien varren puurivit kuuluvat olennaisena osana raitin maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, eikä niitä ole tarpeen osoittaa erikseen Arvokas kulttuuriympäristö ja maisema Maisemaa ja kulttuuriympäristöä on kartoitettu useaan otteeseen. Muinaismuistolailla suojeltuja kohteita on alueella 8 kappaletta. Kohteita ovat: 1. Lehtikangas (MV Nro Haapavesi 21) 2. Sakarila (MV Nro Haapavesi 20) 3. Koivuaho (MV Nro Haapavesi 12) 4. Kivelänmäki (MV Nro Haapavesi 11) 5. Mustikkalahti (MV Nro Haapavesi 13) 6. Niemi, Eskolanniemi (MV Nro Haapavesi 9) 7. IVO (MV Nro Haapavesi 15) 8. Lepistö (MV Nro Haapavesi 14) Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on osoitettu osayleiskaavassa rasterimerkinnällä. Arvokkaan maisema-alueen rasterimerkinnällä on rajattu valtakunnallisesti arvokas Mustikkamäen viljelysaukea ja siihen liittyvät Sulkakylän viljelykset sekä jokivarren rantapellot Haapo-ojalla. Maanviljelyalueisiin liittyvät asutuskeskittymät on rajattu puolestaan kyläkuvallisesti arvokkaiksi alueiksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet on osoitettu omalla aluerajauksellaan, joihin liittyy Vanhatien varressa myös kyläkuvallisesti ja Kylpyläsaaressa maisemallisesti arvokkaan alueen rasterimerkintä. Runsaasti arvokkaita kohteita sisältävät alueet on lisäksi rajattu pistekatkoviivalla ja numeroitu. Niiden sisältämät kohteet on luetteloitu alueen nimen jälkeen. Kohdemerkintöjä käytetään osoittamaan yksittäiset kohteet Pohjois-Pohjanmaan inventointiluettelon mukaisesti sekä sen lisäksi aluearkkitehdin laatimasta paikallisten kohteiden inventointiluettelosta maankäyttötoimikunnan hyväksymät kohteet, joita on osayleiskaavassa osoitettu kaikkiaan 19 kappaletta. Inventoidut paikallisesti merkittävät kohteet on esitetty tämän raportin liitteenä olevassa kuvaluettelossa, jonka on laatinut aluearkkitehti Annaelina Isola. Luetteloon on liitetty kohteita keskustan alueella kuvaava kartta. Inventointikortit liitteineen on koottu erillisiin kansioihin ja ovat kaupungin hallussa. Numeroituja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja alueita ovat: 1. Haapaveden kirkon tapuli (vk) 2. Haapaveden opisto (vk) 3. Vanhatien raitin aluekokonaisuus (vk) Raitin länsiosa: - Reeta Hätälän talo (pk) - Staudinger (pk) - Mäkitalo (vk) - Käräjäoja (pk) - Kunnas (pk) - Kunelius (pk) - Haavisto (mk) - Auvisen talo (pk) - Einola (vk) Kuva 3: Vanha tapuli. Raitin itäosa: - Kotiseutumuseo (mk) - Ilkka (pk) - Kauppinen (vk) 11

12 - Jyrinki (pk) - Tähtelä (vk) - Myyrilä (vk) - Rauhaniemi (vk) - Ranta-Huikari (mk) - Rauhala (vk) - Leppälahti (vk) - Karvosen talo (vk) - Kumpulan / Honkalan talo (vk) - Lehtikangas / Sanen talo (vk) - Asko (pk) 4. 0-alue / Kankaan alue (mk) - Hinttala - Latokartano - Murheen laakso - Torkkola Kuva 4: Kotiseutumuseon pihapiiri kesällä Kylpyläsaari (mk) 6. Vanha pappila (mk) 7. Koski (mk) 8. Haapaveden Osuusmeijeri (mk) 9. Alatalo (mk) 10. Pokela (mk) 11. Ylä-Herrala (mk) Kuva 5: Kankaan aluetta Myyrinkujalla. 12. Laaksola (mk) 13. Linnainen (mk) 14. Mustikkamäen aluekokonaisuus (vk) - Haapaveden kotitalousoppilaitos (mk) 15. Kelkkaperän aluekokonaisuus (pk) - Taskilan pihapiiri katuympäristöineen 16. Sulkakylän aluekokonaisuus (pk) 17. Ainasoja (pk) 18. Launosen talo (pk) 19. Posti (pk) 20. SYP (pk) 21. Otava (pk) 22. Urheilumaja-vartiopirtti (pk) 23. Martinmäki (pk) 24. Huiska (pk) Kuva 6: Kosken talo Partaperällä. 25. Savela (pk) 26. Keskustan rintamamiestalot (pk) 12

13 Kulttuuriympäristössä ja maisemassa olevia muita arvokkaita kohteita on myös huomioitu osayleiskaavassa paikallismuistiin liittyvinä kohteina. Näistä merkittävin lienee lailla suojeltu Hiihtomänty Eskolanniemessä. Muina kohteina on merkitty: 1. Hiihtomänty (luonnonsuojelulailla suojeltu) 2. Iso kuusi (pk) 3. Konttikivi (pk) 4. Iso kivi (pk) 31.5 Virkistys- ja ulkoilu Kuva 7: Isokuusi Sulkakylällä. (Kuva Jaana Pekkala.) Lähivirkistysalueita osoitetaan asuinalueiden välittömään lähiympäristöön. Näihin alueisiin kuuluvat asuinalueiden leikkiä ja ulko-oleskelua varten varatut alueet sekä alueet, joilla kulkee kevyen liikenteen reittejä. Uusilla asumisen laajentumisalueilla lähivirkistys-, leikkikenttä- tai puistoalueita ei ole esitetty erikseen, vaan niiden varaukset ratkaistaan laadittavalla asemakaavalla suunniteltaessa alueiden käyttöä tarkemmin. Keskustan merkittävimmät ulkoilualueet liittyvät Sikokallion ja Rainkallion ympäristöihin. Osayleiskaavassa Sikokallion alue on varattu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueella olemassa olevia reittejä ja rakenteita voidaan kehittää sekä uusia rakentaa virkistyskäytön tarpeisiin. Sikokalliolta on nykyisellään olemassa kuntoratayhteys Rainkalliolle. Tämä yhteys poistuu Jouhtenenmäen teollisuustonttien rakentamisen yhteydessä. Uudeksi reittiyhteydeksi ulkoilureittitoimikunnan suunnitelman mukaan on kaavailtu pohjoisempaa Rasvatien kautta kulkevaa reittiä. Suorempi yhteys keskustasta Rainkalliolle on Jouhtenennevalta koilliseen. Hautausmaan pohjoispuolelle on osayleiskaavaan varattu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen kautta voidaan järjestää ja ylläpitää toimivat yhteydet keskustasta pohjoisen suunnassa oleville ulkoilu- ja retkeilyreiteille. Rainkallio on varattu metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Alueella ei saa suorittaa avohakkuita. Tämä johtuu Rainkallion maisemaa hallitsevasta ominaisuudesta sekä ulkoilukäytön viihtyisyyden vaatimuksesta. Keskustasta Haapajärven ympäri kiertävälle ulkoilureitille on osoitettu osayleiskaavaan reitti, joka on osin hyödyntää olemassa olevaa tieverkostoa. Niille osin, missä on ollut mahdollista, on reitti osoitettu polkuyhteytenä vesistön rannassa. Pohjoisessa on ulkoilureittejä osoitettu ulkoilureittitoimikunnan laatiman suunnitelman mukaisesti. Osayleiskaavaan on lisäksi osoitettu keskustan länsipuolelta ohittava pohjois-etelä -suuntainen moottorikelkkareitti.z 31.6 Liikenne Haapavedelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna Siinä esitetään toimenpiteitä, joiden toteuttaminen parantaa keskustan liikenneturvallisuutta niin kevyen liikenteen kuin autoliikenteenkin näkökulmasta. Tämän suunnitelman pohjalta tulevat laadittavan osayleiskaavan liikenneverkon kehittämisratkaisut. Laadittavassa osayleiskaavassa liikenneverkko pysyy pääpiirteittäin nykyisellään. Näkyviä kehittämistoimenpiteitä liikenneympäristössä ovat uusi liikenneympyrä Pulkkilantien ja Mieluskylän Kytökylänteiden risteykseen ja uudet kevyen liikenteen reitit Sulkakyläntien ja Nivalantien varsilla sekä Pulkkilantien varressa Jouhtenenmäelle saakka. Linja-autoaseman sijainti on yksi keskeinen tekijä keskustan liikennetoimintojen sijoittelussa. Ehdotuksessa se on sijoitettu laadittavassa asemakaavassa suunnitellzulle paikalle Vanhatien varteen. Tällöin Urheilutien pään tieympäristö selkeytyy ja muuttuu turvallisemmaksi. 13

14 32 Korttelialueet Tässä kappaleessa selostetaan osayleiskaavan korttelirakennetta yleispiirteisesti. Korttelialueita koskeva yksityiskohtaisempi asiasisältö selostetaan merkintäkohtaisesti selostuksen kohdassa 24 Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset Asuminen Keskustaajama on pääasiassa muodostunut asuinrakentamisen tiivistymäksi, johon pohjoisessa liittyy laajempi työpaikkojen alue. Asuminen on pääasiassa pientaloasumista, mutta kerrostaloasumistakin on taajama-alueella jonkin verran. Kerrostaloasuminen sijoittuu osayleiskaavassa osoitetuille keskustatoimintojen sekä siihen liittyville asuinkerrostalojen alueille ydinkeskustassa. Yksi asuinkerrostalojen alue on hieman irrallaan tästä kokonaisuudesta Vanhatien varressa. Kerrostalojen kerrosluku saa olla näillä alueilla enintään neljä kerrosta. Taajamakuvan kannalta on edullisinta pitää kerrosluku neljää kerrosta matalampana tai rinteeseen sovitettuna ratkaisuna, ei siis kuitenkaan pääsääntöisesti yksikerroksisena. Rakentamisessa tulee myös muun rakentamisen yhteydessä suosia rinteeseen sovitettuja ratkaisuja. Aarikan talo Tähtelänkujan varressa on tästä hyvä esimerkki olemassa olevassa rakennuskannassa. Vanhatien ja Tähtelänkujan varteen on osoitettu keskustatoimintojen alue, jolla ylin kerrosluku on taajamakuvallisista syistä kaksi kerrosta. Ensisijaiset, uudet taajamaan liittyvät asumisen laajentumisalueet on osoitettu lännessä Mieluskyläntien varteen, Töttöröperälle idässä ja Huiskaan etelässä. Näiden lisäksi on osoitettu myöhemmässä vaiheessa toteuttaviksi tarkoitetut laajentumisalueet Nivalantien varteen Ryyppymäen tuntumaan sekä Huiskan länsipuolelle taajaman eteläpuolelle. Kuvat 8-9: Viistokuvia Huiskan alueen länsiosasta. Vasemmalla oleva kuva on myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa aluetta ja oikealla oleva alue ensisijaisesti toteutettavaa aluetta. Asumisen laajentumisalue on osoitettu kuvassa värillisellä kentällä. Yksittäisiä haja-asutusalueen tontteja on osoitettu maanomistajien toiveiden mukaan yhteensä viisi kappaletta. Niitä voidaan lisätä vielä joitakin kappaleita ehdotusvaiheessa rakentamiseen soveltuville paikoille. Voimassa olevassa asemakaavassa (ent. rakennuskaavassa) olevia asuinpientalojen alueita on osayleiskaavassa poistettu Alarannan alueelta, koska niiden toteutuminen ohjevuoteen mennessä on erittäin epätodennäköistä. Alueella toimii kaksi maatilaa, joista toinen on erikoiskasvinviljelytila ja toisella on karjanhoitoa. Laitumet ja viljelyalueet on kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaana peltoaukeana, jolloin alue pysyy viihtyisänä yksityiskohtana muuten kohtalaisen tiiviin taajaman alueella. 14

15 32.2 Työpaikat Keskustatoimintojen alue on rajattu nykyisen rakenteen mukaisesti. Lisäksi siihen on liitetty sellaiset alueet, joita tulevaisuudessa voidaan luontevasti kehittää ydinkeskustana. Keskustatoimintojen alueella voidaan harjoittaa palvelutoimintaa sekä asumisen ja palveluiden yhteyteen sopivaa tuotantoa. Julkisten palvelujen ja hallinnon aluevarauksia ei ole ollut tarpeen laajentaa. Ne on osoitettu olemassa olevien toimintojen mukaisesti. Uusien lähipalvelujen osoittamiseen aiheuttaa paineita tiiviin asutuksen laajentaminen keskustarakenteen ulkopuolelle. Asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin tarkistaa lähipalvelutarvetta näillä alueilla ja suunnitella laajennusalueiden yhteyteen sijoitettavaksi esimerkiksi lähikauppa tai kioski sekä päiväkoti ja leikkikenttä. Uusia teollisuustoiminnoille osoitettuja alueita on osoitettu Olla- ja Pulkkilanteiden risteyksen tuntumaan ja Turvetien varteen. Varsinaiselle teollisuustoiminnalle osoitetut alueet sijaitsevat keskustan pohjoispuolella Ollatien varressa, Turvetien varressa Eskolanniemessä ja Haapakosken voimalaitoksen yhteydessä. Molemmat alueet jatkavat olemassa olevaa teollisuusrakennetta. Lisäksi on osoitettu uusi teollisuustoimintojen alue Haapakoskelle patosillan kupeeseen. Alue laajentaa teollisuusrakentamista olemassa olevan puunjalostusyhtiön ympäristössä. Pulkkilantien varteen, lähelle Rainkalliota on näiden lisäksi osoitettu teollisuustoimintaa, jonka yhteyteen on mahdollista sijoittaa liiketoimintaa. Kuvat 10-11: Viistokuva Jouhtenenmäen ympäristöstä Pulkkilantien varresta. Vasemmalla olevassa kuvassa harmaalla varjostettuna Ollatien varteen osoitetut teollisuuden laajentumisalueet. Oikealla olevassa kuvassa oranssilla varjostettuna on Jouhtenenmäelle osoitettu teollisuuden laajentumimsalue. Taustalla voi havaita merkkejä Rainkalliolle nousevasta kuivahkon kankaan alueesta. Matkailua palvelevia alueita on osoitettu Kylpyläsaareen. Olemassa oleva uimaranta- ja leirintäalue on osoitettu kaavaan. Sen lisäksi aluetta on laajennettu jokitietokeskukselle varatulla julkisten palvelujen alueella sekä tanssilavaa varten kaavaillulla matkailupalvelujen alueella. Hotellitasoiset palvelut sijaitsevat keskustatoimintojen alueella. Maatilamatkailun mahdollistamiseksi on haja-asutusalueilla osalle asuinalueista osoitettu pienyrityksen toimintaan liittyvän tilan rakentaminen. 15

16 33 Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Tässä kappaleessa selostetaan eri aluevarausten tarkempi sisältö. Kaavamääräyksiä ei ole toistettu tässä sanasta sanaan vaan on selostettu niiden tärkein ajatussisältö. Osayleiskaavamerkinnät: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alue on rajattu osayleiskaavaan osoittamaan erityistä kehittämistarvetta. Keskustan nykyiset liikennejärjestelyt alueella ovat vaikeasti hahmotettavissa puutteellisen rajauksen takia. Hahmottamisen vaikeus heikentää taajamakuvaa ja viihtyisyyttä alueella. Alueen rakentamisessa tulisi pyrkiä sellaiseen ympäristöön, jossa piha-alueet ja yleiset liikenneväylät rajataan toisistaan tehokkaasti joko istutuksin, rakentein tai rakennuksin. Maisemallisesti arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa sellaiset sisääntuloteiden näkymiin liittyvät alueet, jotka ovat maisemakuvaltaan maanviljelymaisemaa. Alueiden maaseutumaisen ilmeen säilyttäminen on tärkeää. Peltoaukeat tulee pitää aktiivisessa viljelykäytössä tai muuten avoimena. Ympäristökuvan säilymiselle on eduksi, että siitä huolehditaan. Pitkiä näkymiä tukkivat pusikoituvat ojanpientareet tulee siistiä. Kylpyläsaaren rakentaminen ja siistinä pitäminen vaikuttaa sijaintinsa takia koko keskustan ilmeeseen. Alueen rakentamisen tulee olla laadukasta ja mittakaavaltaan alueelle soveltuvaa. Kyläkuvallisesti arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin liittyvät asutuskeskittymät sekä keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, jotka on luetteloitu erityiskohteiden luettelossa. Uudetkin piha-alueet tulisi järjestää perinteisen rakennustavan mukaan pihapiiriksi, etteivät ne poikkea ympäristöstään. Tärkeää alueilla on huomioida olemassa oleva rakenne, ja sovittaa uusi rakentaminen siihen niin rakennustavaltaan kuin mittakaavaltaankin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnällä on osoitettu viisi suunnittelualueella olevaa metsälaissa kuvattua erityisen tärkeää elinympäristöä. Alueille ei saa rakentaa. Ja niiden lähiympäristöön rakennettaessa tulee turvata elinympäristöjen säilyminen luonnontilaisina tulevaisuudessakin esim. vedenkierron säilymisen tai kulumisen estämisen osalta. Liikennemelualue. Suunnittelualueen vilkkaimpien liikenneväylien varteen on rajattu liikennemelualueet Oulun tiepiirin suorittaman teoreettisen laskennan tulosten mukaisesti. Laskennan ohjearvoina on käytetty 55 db Tieliikenne-ennusteen vuoden 2020 mukaisilla liikennemäärillä. 16

17 Alueille ei saa sijoittaa tieliikenteen melusta häiriintyvää toimintaa ilman alueelle laadittua asemakaavaa. Asemakaavalla annetaan ohjeet meluntorjunnalle alueella. Alueilla olevia ennen vuotta 2003 rakennettuja asuinrakennuksia saa korjata ja laajentaa uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Kuitenkin niin, että rakentamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston antamat sisämelutasoja koskevat ohjearvot. Suoja-alue. Suoja-alueita on osoitettu maatilojen talouskeskusten eläinsuojille ja vedenpuhdistamolle. Suoja-alueelle ei saa rakentaa uusia, talouskeskukseen kuulumattomia asuinrakennuksia tai sijoittaa sellaista toimintaa, joka häiriintyy toiminnasta, jolle suoja-alue on osoitettu. Suoja-alueet maatilojen talouskeskusten eläinsuojille on osoitettu Pika-Sika raportin ohjeen mukaisesti 100 metrin säteelle olemassa olevista eläinsuojista ja toiminnassa oleville sikaloille 200 metrin säteelle eläinsuojista. Vedenpuhdistamolle on osoitettu 400 metrin säteellä oleva suoja-alue puhdistamon aiheuttaman hajuhaitan takia. Ranta-alue. Pyhäjoen ja Haapajärven rantaan on osoitettu 200 metriä leveä ranta-alue niille osin, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai jolle ei ole osoitettu asemakaavan laatimistarvetta. Alueella rakennuslupa voidaan myöntää osayleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle MRL momentin mukaisesti. Suunnittelutarvealue. Alueelle on laadittava asemakaava, kun alue otetaan osayleiskaavassa osoitettuun käyttöön. Osayleiskaavaluonnoksessa on suunnittelutarvealueiksi rajattu ne uudet alueet, jotka tiiviytensä tai toimintojensa puolesta vastaavat taajamatoimintoja ja vaativat osayleiskaavaa yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. Asuinkerrostalojen alue. Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloja varten. Osayleiskaavassa on merkinnällä osoitettu olemassa olevat kerrostalot sekä näiden lisäksi yksi uusi asuinkerrostalojen alue, jolle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavaa. Alueilla tulisi varmistaa rakentamisen hyvä laatu sekä huolehtia riittävien oleskelu- ja leikkialueiden sekä pysäköinnin järjestämisestä piha-alueelle. Asuinpientalojen alue. Alue varataan asuinrakentamiselle. Osayleiskaavassa merkinnällä on osoitettu olemassa olevat asuinpientalot. Asumisen laajentumisalueille on laadittava asemakaava ennen kuin alueita aletaan toteuttamaan. Rakennuspaikkakoko ratkaistaan taajamassa ja sen laajentumisalueilla asemakaavalla. Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2 osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla. AP-1 merkinnällä on osoitettu myöhemmässä vaiheessa toteutettaviksi tarkoitetut asumisen laajentumisalueet Nivalantien varressa ja Huiskan länsipuolella. AP-2 merkintää on käytetty asuinpientalojen rakennuspaikoille haja-asutusalueella. Näillä rakennuspaikoilla halutaan mahdollistaa asumisen yhteyteen sopivan pienyrityksen perustaminen ja toiminta. 17

18 Maatilojen talouskeskusten alue. Osayleiskaavassa merkinnällä on osoitettu olemassa olevat ja toimivat maatilojen talouskeskukset. Alue varataan maa- ja metsätaloutta harjoittavien maatilojen asuin-, talous- ja tuotantorakennuksille. Keskustatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alueeksi on rajattu selkeästi keskustamainen alue ja siihen liittyvät sellaiset alueet, joita voidaan tulevaisuudessa kehittää keskustana. Alueen suurin sallittu kerroskorkeus on neljä kerrosta. Alueen kehittämisessä on kuitenkin taajamakuvan kannalta edullisempaa suosia matalampaa rakentamista tai rinteeseen sovitettuja ratkaisuja. Ei kuitenkaan ensisijaisesti yksikerroksisia rakennuksia. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti katutilan ja vapaa-alueiden rajaamiseen, niin ettei synny vaikeasti hahmotettavia laajoja asfalttikenttiä. Keskustasta puuttuvia puistoja voi osittain pyrkiä korvaamaan keskusta-alueelle sijoitettavilla istutusalueilla. C-1 merkinnällä rajattu alue Tähtelänkujan varressa tulee säilyttää pienimittakaavaisena. Alueen kehittämisessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet, joihin uusi rakentaminen on sopeutettava. Alueella voidaan rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia, jotka voivat olla myös pienkerrostaloja. Toimintojen sijoittamisessa tulee painottaa kulttuurihistoriallisten rakennusten käyttöä ja toimintojen soveltumista ympäristöönsä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta ympäristöstä johtuen alueelle ei saa sijoittaa MRL 114 :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä. Puistojen puuttuessa keskusta-alueelta tulee tätä aluetta kehittää siihen suuntaan, että yleinen oleskelu on alueella helppoa. Tätä pyrkimystä helpottaa kevyen liikenteen tarpeiden korostaminen alueella. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Alue varataan kunnan ja seurakuntien tarjoamia julkisia palveluja varten. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat palvelut. Lähipalvelujen alue. Alue varataan julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa olemassa olevat yksityiset palvelut sekä yksi uusi lähipalvelujen alue Töttörönperän asumisen laajentumisalueen yhteyteen. Liike- ja teollisuusrakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Nämä alueet varataan sellaista teollisuustoimintaa varten, joka ottaa toiminnassaan ympäristönsä huomioon ja johon voi liittyä myös liiketiloja. KTY-1 merkinnällä on osoitettu Pulkkilantien varteen liike- ja teollisuusrakennusten alue, jonka pysäköintialueet tulee järjestää niin, että ne ovat vapaina aikoina iltaisin ja viikonloppuisin Rainkallion ulkoilijoiden käytössä. Pysäköintialueet tulee jättää aitaamatta. Teollisuus- ja varastoalue. Alue varataan teollisuus- ja varastorakennuksia varten. 18

19 Kynttilänkankaan alueen pihajärjestelyihin tulisi kiinnittää huomiota yleisen viihtyisyyden parantamiseksi erityisesti asutun taajaman läheisyyden sekä alueen pohjoispuolisten ulkoilu- ja virkistysalueiden aiheuttaman läpikulkuliikenteen takia. T-1 alueella on ennen alueen käyttöönoton suunnittelua oltava yhteydessä museoviranomaiseen. Alueella ja sen läheisyydessä sijaitseva kiinteä muinaisjäännös sekä sen vaikutukset osayleiskaavalla osoitetun toiminnan sijoittamiseen alueelle on tutkittava ja otettava huomioon suunnitelmissa Museoviraston edellyttämällä tavalla. Teollisuus- ja varastoalue. Alue varataan sellaisia teollisuustoimintoja varten, jotka eivät aiheuta haittaa läheisten asuin- ja palvelualueiden viihtyisyydelle tai läheisten vapaa-alueiden ulkoilu-, retkeilyja virkistyskäytölle. TY-1 alueet varataan otettavaksi käyttöön vasta sen jälkeen, kun TY -merkinnällä osayleiskaavassa osoitetut alueet on otettu käyttöön tai aikaisemmin, jos TY-alueita ei saada käyttöön. Alueelle tulee laatia asemakaava. Lähivirkistysalue. Merkinnällä on osoitettu taajamarakenteeseen liittyvät virkistysalueet. Aluelle voidaan sijoittaa puistoja ja leikkikenttiä, ja niitä kautta voidaan ohjata kevyen liikenteen reittejä. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet. Retkeily- ja ulkoilualue. Alue on varattu pääasiassa keskustan ulkopuolista retkeily- ja ulkoilutoimintaa varten. Keskustaan liittyviä ranta-alueita on kuitenkin osoitettu kyseisellä merkinnällä rantoja kiertävän ulkoilureitin ja sinne sijoitettujen virkistyskäyttökohteiden tarpeisiin. Keskustan pohjoispuolelle on Sikokalliolle varattu laaja yhtenäinen alue retkeily- ja ulkoilukäyttöön. Alueelle keskitetään reittejä keskustan lähiliikuntaa varten ja sieltä on yhteydet pohjoisen suuntaan laajemmille ulkoilu- ja retkeilyreiteille. Alueelle saa sijoittaa ulkoilu- ja retkeilykäyttöä palvelemaan alueita yleiseen pysäköintiin sekä rakentaa pääkäyttötarkoituksen vaatimia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueelle saa lisäksi rakentaa uimarannan sekä yleisen pienvenesataman tai pienveneiden vesillelaskupaikan kohdemerkinnällä osoitettuihin paikkoihin vesistön rantaan. Kohteisiin saa rakentaa toiminnan vaatimia rakennelmia ja laitteita. Rakentamisen tulee alueella olla pienimittakaavaista ja maisemaan sopivaa. Loma-asuntoalue.p Alue on varattu yksityisiä loma-asuntoja varten. Kaavaluonnoksessa on osoitettu olemassa olevat loma-asunnot. Matkailupalvelujen alue. Alue on varattu matkailu- ja majoitustoimintaa varten. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita. Kylpyläsaaressa tulee uimarannan virkistyskäytön ja veneilyn tarpeet huomioida alueen jatkosuunnittelussa. 19

20 Kylpyläsaari on lisäksi rasterimerkinnällä osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka rakentamiselle on annettu ohjeita ko. kohdassa. Huoltoasema-alue. Alue on varattu polttoaineen jakeluasemia ja niiden toimintaan liittyvien myymälä- ja ravintolatiloja sekä korjaamotoimintoja varten. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että alueella varastoitavat ja käsiteltävät aineet eivät aiheuta maaperän tai pohjavesien pilaantumisriskiä. Yhdyskuntateknisen huollon alue. Alueet on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville laitoksille. Vedenpuhdistamolle on osoitettu suoja-alue, jonka sisälle ei saa sijoittaa toiminnan aiheuttamista haitoista häiriintyvää uutta rakentamista. Hautausmaa-alue. Alue on varattu hautausmaata ja sen laajennusaluetta varten. Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Vapaat hoitometsä- tai muut yhtenäiset puustoiset alueet on pääsääntöisesti osoitettu tällä merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tai liitännäiselinkeinoa tukevia rakennelmia ja laitteita. Maatalousalue. Merkinnällä on osoitettu käytössä olevat peltoalueet. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tai liitännäiselinkeinoa tukevia rakennelmia ja laitteita. Puutarha- ja kasvihuonealue. Mustikkamäen etelärinteellä oleva puutarha-alue on osoitettu tällä merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä rakennelmia ja laitteita. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Sellaiset käytössä olevat peltoalueet, joilla on merkitystä laajemmassa maisemakuvassa tai tieympäristön elävöittäjänä, on osoitettu MA-merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä rakennelmia ja laitteita. Alue tulee pitää avoimena peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä. Alueisiin liittyy enimmissä paikoin myös maisemallisesti arvokkaan alueen rasterimerkintä. Rasterimerkintää koskevassa kohdassa annetaan ohjeita alueen rakentamiselle ja maisemanhoidolle. Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alue varataan metsätalousalueeksi, jonka kautta on tarve kuljettaa keskustasta pohjoisen suuntaan kulkevat ulkoilureitit. Alueen maa- ja metsänhoidossa tulee huomioida niin hyvän metsätalousmaan ja viihtyisän luonnonympäristön säilyttäminen kuin ulkoilureitistöjen käytön tarpeet. 20

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154

YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154 YPPÄRI PYHÄJOKI OSAYLEISKAAVA 1:5000 OULUSSA 09.02.2004 ANNE LESKINEN RI, HUK, YKS-154 MIKKO KORHONEN ARKKITEHTI YO AIR-IX SUUNNITTELU YMPÄRISTÖTAITO OY HYVÄKSYTTY PYHÄJOEN KUNNANHALLITUKSESSA 14.4.2004

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.4.2017, täydennetty 16.8.2017 SEPÄNKYLÄ, kortteli 601 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE KOSKI TL KUNTA RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE Näkymä 10-tieltä itään ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2017 Kosken Tl Ritarin alueen asemakaava / Ritarin alue Osallistumis- ja

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset Teuva, Äystön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 TEUVA ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS VIISTOKUVA ALUEELTA vuodelta 2009 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavamuutoksen tarkoitus Maakuntakaava Asemakaavan muutos Dnro: Linikkala IV: Linikkalan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 15.1.2003 1(6) ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaava koskee Tornion

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot