Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapavesi. Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 Haapavesi Keskustan osayleiskaava 2020 & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

2 2

3 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat Suunnitteluvaiheet Vireillepano Päätökset Luonnos Ehdotus Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelut Työneuvottelut Yhteistyö osallisten kesken Asukaskysely yleisötilaisuudet Tavoitteiden täydennys Suunnittelutyön aikana esiin nousseet tavoitteet Viranomaisneuvottelussa esiin tullutta Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Osayleiskaava Yleiskuvaus Mitoitus Aluerakenne Luonnonympäristö Arvokas kulttuuriympäristö ja maisema Virkistys- ja ulkoilu Liikenne Korttelialueet Asuminen Työpaikat Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Vaikutusten arviointi Arvioinnin perusteita ja tarkoitus Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja -ympäristöön Toiminnallisuus ja viihtyisyys Liikenneturvallisuus Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Keskustaajama Haja-asutusalueet Erityiskohteet Vaikutukset infrastruktuuriin Liikenne Yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen Palvelut Vaikutukset talouteen Toteutus Yleistä Keskustan kehittäminen Liitteet:

4 Osayleiskaavan liitteet: 10.a Keskustan alueen inventoidut paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet ja aluekokonaisuudet 10.b Kulttuuriympäristö 1 : Keskustan alueen inventoidut paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet 11. Osayleiskaavaehdotus 1 : Osayleiskaavaehdotus, ote 1 : Keskusta-alue 13. Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset 14. Kulttuuriympäristö 1 : Keskustan alueen kehittämisvyöhykkeet taajamakuvan ja toimintojen näkökulmasta tarkasteltuna Luonnosraportin liitteet, jotka koskevat myös osayleiskaavaehdotusta: 0. 0-kaava (nykytilanne) 1 : Kasvillisuus 1 : Maisema 1 : Kulttuuriympäristö 1 : Palvelut ja tuotanto 1 : Yhdyskuntatekniikka ja tiestö 1 : Maanomistus 1 : Nykytilanne 1 : Alueen soveltuvuus rakentamiseen 1 : Aluerakenne 1 : Lähteet: Louekari, Heinänen, Teppo, Honkala (toim.) Haapavesi-seminaarin raportti, Ajankohtaisia suunnittelun ja rakentamisen ongelmia maaseudulla. Haapaveden kunta, Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA. Soikkeli, Isola ja Mäkiniemi Taajamien vetovoimaisuus, selvitys Pohjois- Pohjanmaan tavoite 1 alueen kuntien keskustaajamien tilasta. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto & Euroopan aluekehitysrahasto. Kirjapaino Kaleva. Kuvat: Viistokuvat Lentokuva Vallas Oy, 2000 Paikalliset kohteet on kuvattu Haapavesiseuran toimesta ja kuvausta on täydentänyt toimessa oleva aluearkkitehti. Muut kuvat Ympäristötaito Oy,

5 0 Alkusanat Haapavedellä on kaupungin sisällä syntynyt asuinrakentamisen sisäinen muuttoliike lähemmäs keskustaa. Tähän tarpeeseen etsitään nyt luontevia laajentumisen suuntia. Osayleiskaavaa tarkistetaan vastaamaan nykykehityksen mukaisia tarpeita myös palveluiden ja tuotannon osilta. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena kaavana, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto. Haapaveden kaupunki on antanut osayleiskaavan tarkistustyön oululaisen Ympäristötaito Oy:n suoritettavaksi. Suunnittelutyön aluksi on perusselvityksinä laadittu ympäristöselvitykset liitekarttoineen keskustaajaman lähiympäristön luonnon- ja kulttuuriympäristöstä, maisemarakenteesta sekä toiminnallisesta ja teknisestä rakenteesta. Selvitykset on esitelty Lähtökohdat -raportissa. Näitä selvityksiä on laajennettu osayleiskaava-alueen laajentamisen takia. Konsultti suoritti laajennusalueilla maastokäynnin Ympäristöselvitykset on täydennetty sen jälkeen ja ne esitellään tässä. Täydennetyt liitekartat ovat tämän raportin liitteenä. Tavoitteet maankäytön suunnittelulle asetettiin laadittujen perusselvitysten, kaupungin laatimien strategioiden, alustavan aluevertailun ja asukaskyselyn yhteenvedon pohjalta. Ne on esitelty Tavoitteet raportissa. Maankäytön eri vaihtoehtoja tutkittiin ensin suunnittelun alussa laaditun aluevertailun avulla. Aluevertailu on esitetty tavoiteraportissa ja sen yhteenveto on selvyyden vuoksi liitetty myös suunnitelmaluonnosten selostukseen. Suunnitelmaluonnoksina esitettiin kaksi asumisen suhteen erilaisiin tulevaisuudennäkymiin pohjautuvaa vaihtoehtoa, jotka on esitelty Vaihtoehdot 1 ja 2 raportissa. Niiden pohjalta on laadittu osayleiskaavaluonnos, joka puolestaan on esitetty raportissa Luonnos. Osayleiskaavaehdotuksessa on otettu huomioon tarvittavat korjaukset saadun palautteen pohjalta. Tässä selostusraportissa kuvataan laadittu ehdotus Haapaveden keskustan osayleiskaavaksi Oulussa Outi Järvinen, arkkit.yo Kuva 1: Välilän tila Sulkakylällä. (Ei ole suunnittelualueella.) 5

6 1 Suunnitteluvaiheet 11 Vireillepano Kaavoitustyön vireillepanosta ilmoitettiin paikallislehdessä. Samassa yhteydessä esitettiin kutsu ensimmäiseen yleisötilaisuuteen. Haapaveden asukkaat ja osayleiskaava-alueen maanomistajat saivat postitse kuntatiedotteen, jossa on kutsu ensimmäiseen yleisötilaisuuteen. 12 Päätökset 12.1 Luonnos Vuoden 2002 alussa perustettu maankäyttötoimikunta kokoontui käsittelemään osayleiskaavatyölle laaditun tavoiteraportin sisällön. Tavoitteet hyväksyttiin kokouksessa. Kokouksessa käytiin läpi myös osayleiskaavaa varten laaditut alustavat maankäytön vaihtoehdot. Maankäyttötoimikunta käsitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta täydennetyt osayleiskaavaa varten laaditut maankäytön vaihtoehdot 1 ja 2. Käydyn keskustelun perusteella päätettiin suunnittelun pohjana käyttää mitoituksessa maksimiin tähtäävää versiota 2. Maankäyttötoimikunta käsitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta laaditun luonnosversion. Luonnokseen tehdään toimikunnan päätöksen mukaiset muutokset. Luonnos asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi Ehdotus Ehdotus käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa Ehdotus päätettiin asettaa virallisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi alkaen. Osallisilla on oikeus jättää ehdotuksesta muistutus Haapaveden kaupungintalolle. 13 Viranomaisyhteistyö 13.1 Viranomaisneuvottelut Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin Asukaskyselyllä kootut tavoitteet esiteltiin viranomaisille ja neuvottelussa viranomaistahot esittivät Haapavettä koskevat tavoitteensa. Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Tilaisuudessa käytiin läpi tavoiteraportin sisältö ja viranomaiset esittivät kommenttinsa siihen. Kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin Tilaisuudessa käytiin läpi laadittu luonnos sekä siitä nähtävilläolon aikana saatu palaute. Viranomaiset esittivät omat näkökulmansa laadittavalle osayleiskaavaehdotukselle. Neljäs viranomaisneuvottelu pidetään, kun osayleiskaavaehdotuksesta on saatu palaute nähtävilläoloaikana. 6

7 13.2 Työneuvottelut Aloituspalaveri pidettiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma käytiin läpi tilaisuudessa, johon osallistui ympäristökeskuksen edustajan ohella aluearkkitehti, Haapaveden kaupungin kaavoittaja ja kaavan laativa konsultti. Tavoiteseminaari pidettiin kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken. Työseminaari järjestettiin kartoittamaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden tavoitteita. Kaupungin ja konsultin välisiä työneuvotteluja on pidetty suunnittelutyön aikana aina tarvittaessa. 14 Yhteistyö osallisten kesken 14.1 Asukaskysely Kehittämistoiveiden ja tavoitteiden kartoittamiseksi järjestettiin vuonna 2000 loka-joulukuun aikana asukaskysely. Asukaskyselylomake toimitettiin postitse Haapaveden asukkaille ja osayleiskaava-alueen maanomistajille kuntatiedotteen mukana yleisötilaisuudet Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa julkistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 mukaisesti. Alueen maankäytön ja ympäristön nykytilanne sekä kaavasuunnitteluun vaikuttavat kaupungin laatimat strategiat sekä alustava aluevertailu esiteltiin yleisölle. Toinen yleisötilaisuus pidettiin Haapaveden kaupungintalolla. Tilaisuudessa esiteltiin osallisille tavoitteet. Loppukeskustelua käytiin etupäässä Haapajärveä kiertävästä ulkoilureitistä tai sen tarpeesta. Kolmas yleisötilaisuus 11/2003, ehdotus esitellään yleisölle ja yleisöllä on vielä mahdollisuus antaa osayleiskaavasta suullista palautetta. 7

8 2 Tavoitteiden täydennys 21 Suunnittelutyön aikana esiin nousseet tavoitteet Molemmissa maankäyttötoimikunnan käsittelyissä keskusteltiin yleisesti asumisen ja teollisuuden laajentumisalueiden riittävyydestä. Teollisuusalueiden sijoittaminen Haapakoskelle ja Turvetien varteen laajemmin edellyttävät suunnittelualueen laajentamista. Alueen laajentaminen taas edellyttää lähtökohtaselvitysten täydentämisen niiltä osin. Täydennykset on esitetty luonnosraportissa, johon on lisäksi liitetty täydennetyt perusselvityskartat. Kuva 2: Laajennusalueiden sijainti. Laajennusalueiden lisäksi luonnosraportissa on esitelty paikallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten kohteiden luetteloon esitetyt täydennykset, jotka on tutkittu paikallisten kohteiden laajemmalla inventoinnilla. Luonnokseen osoitettiin maankäyttötoimikunnan päätöksen mukaiset lisäykset Viranomaisneuvottelussa esiin tullutta Keskustelu käytiin etupäässä aluerakenteeseen oleellisesti vaikuttavista toimintojen sijoittelusta. Haapaveden keskustaajamaa ei ole edullista laajentaa joen eteläpuolelle. Varsinkin Ryyppymäen rakentaminen tuo kustannuksia eikä ole liikenteellisesti paras mahdollinen laajentumisalueen paikka. Toimintojen hajauttamisen tarve ylipäätään tulisi harkita huolellisesti. Yksityiskohtina nähtävilläoloajan palautteessa nousivat esiin Laurin pelto ja Kylpyläsaari. Molemmat alueet ratkaistaan tarkemmin asemakaavalla. Viranomaisten kanta Laurin pellon rakentamiseen on ettei alueelle kyläkuvallisista syistä sovellu korkea rakentaminen. Kylpyläsaaren rakentamisessa on myös samasta syystä hyvä välttää kovin tiivistä rakentamista. 22 Miten tavoitteet ovat toteutuneet? Asumisen määrä lisääntyy osayleiskaavalla ensimmäisen vaiheen AP-tonteilla noin 136 omakotitalolla. Se tarkoittaa 435 henkilön lisäystä keskimääräisen perhekoon ollessa 3,2 henkilöä. Toisessa vaiheessa toteutettavat AP-1 tontit tuovat 100 uutta omakotitaloa, mikä osaltaan tuo noin 320 uutta asukasta kaupunkiin. Kaikkien kaavalla osoitettujen uusien asuinalueiden toteutuminen tuo kaupunkiin yhteensä noin 755 uutta asukasta. Se riittää kattamaan kaupungin tavoitteena alunperin olleen noin 250 hengen lisäyksen vuoteen 2005 mennessä. Asukasluku on suunnitteluaikana laskenut 8 354:stä 7 980:een, joten todellinen lisäys tavoitteen saavuttamiseksi on 620 uutta asukasta. Uusia työpaikkoja voidaan perustaa keskustaajaman palveluiden lisäksi kaavalla osoitetuille teollisuusalueille. Kaupungin tavoitteena on ollut 600 uutta työpaikkaa vuonna Uusille alu- 8

9 eille sijoitettava toiminta vaikuttaa työpaikkojen määrään. Todennäköistä on, että suuri osa tarvittavista työpaikoista perustetaan näille alueille. Palvelujen sisältöön ei osayleiskaavalla voida vaikuttaa. Palvelut sijaitsevat pääasiassa keskustan alueella, jossa niitä voidaan kehittää kaupungin strategioiden mukaisesti. Asumisen laajentumisalueiden oheen tarvittavat lähipalvelut ratkaistaan asemakaavalla ja niitä ei ole erikseen sijoitettu osayleiskaavassa. Luonnonympäristön, maiseman ja kulttuuriympäristön erityiskohteet on osoitettu osayleiskaavassa, jotta ne tulisivat otetuksi huomioon alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toimenpidelupia myönnettäessä ja niiden säilyminen turvataan. 9

10 3 Osayleiskaava Yleiskuvaus 31.1 Mitoitus Nykyään Haapavedellä asuu henkeä, josta taajamassa Talouden keskikoko on 3,0 henkeä. Talouksista eläkeläistalouksia on 28,9 %. Haapavedellä on kaikkiaan 324 yritystä ja 443 maatilaa. Työttömyysaste on silti 20,4 %. Työpaikoista alkutuotantoon sijoittuu 25,0 %, jalostustoimintaan 24,6 % ja palvelutoimintaan 47,7 %. Maankäytön suunnittelulle lähtökohdan antava rakentamismäärä keskustan ympäristössä on 5-10 asuintaloa vuodessa. Uusien asukkaiden oletetaan siirtyvän keskustaan Haapaveden muilta alueilta. Ohjevuoteen mennessä uusia asuintaloja rakennetaan näin ollen laskennallisesti suunnittelualueelle Luonnos on laadittu voimakkaamman kehitysennusteen mukaan. Uusia työpaikkoja voidaan perustaa keskustaajaman palveluiden lisäksi esimerkiksi kaavalla osoitetuille teollisuusalueille. Uusien alueiden pinta-ala on yhteensä 65,8 ha. Tästä raskaamman teollisuustoiminnan mahdollistava osuus on 26,5 ha ja ympäristönsä huomioivan toiminnan 18,7 ha. Työpaikkojen määrä näillä alueilla riippuu sijoitettavan toiminnan työvoimatarpeesta ja on näin ollen hankala ennakoida Aluerakenne Osayleiskaavalla muodostuva aluerakenne on kuvattu tähän raporttiin sisältyvässä liitekartassa. Tiiviin taaja-asutun keskusta-alue laajenee hieman olemassa olevasta. Merkittävin muutos on asemakaavoitettavan alueen ulottaminen järven yli Huiskaan. Taajama-alue laajenee myös pohjoisen suunnassa. Tiiviiseen taajamaan liittyy siellä entistä laajempi teollisuuden keskittymä Pulkkilan- ja Ollatien varsilla. Teollisuusalueeseen rajautuvat hyvät lakialueiden virkistysmaastot muodostavat keskustan pohjoisosan aktiivisen rakentamattoman alueen. Tämän keskustakokonaisuuden ympärillä rakenne jatkuu ympäristöönsä tienvarsien haja-asutuskokonaisuuksina, jotka ovat tai ovat joskus olleet viljelyskyliä. Tienvarsikylät taas osaltaan rajaavat väleillensä laajoja metsäalueita. Tähän perusrunkoon liittyy tiiviin tai tiivistyvän maankäytön satelliitteja. IVO:n voimalan lisäksi teollisuuden käyttöön muodostuisi yksiköt Turvetien varteen ja Haapakoskelle. Tiivistyviä asumisen alueita ovat olemassa oleva Eskolanniementien varsi ja uutena Nivalantien varteen suunnitellut asumisen laajentumisalueet. Eskolanniemessä on lisäksi olemassa olevaa loma-asutusta Haapajärven itärannalla. Uusia tontteja teollisuudelle on osoitettu Rokulinmäen ympäristöön, Turvetien varteen ja Haapakosken voimalaitoksen yhteyteen. Uudelle lähikaupalle tai muulle vastaavalle palvelulle on osoitettu paikka keskustaajaman tuntumaan Kärsämäentien ja Vanhatien risteykseen Töttöröperälle. Muuten palvelurakenne pysyy olemassa olevan mukaisena. Kylpyläsaareen on osoitettu nykyisen käytön mukaisesti matkailupalveluita ja sen lisäksi julkisia palveluita molemmin puolin Nivalantietä Luonnonympäristö Suunnittelun alkuvaiheessa suoritetun inventoinnin mukaiset luonnonympäristön erityiskohteet on osoitettu luonnosvaihtoehtoihin aluerajauksina. Laajennusalueilla suoritettu luontoselvityksen laajennus ei tuonut lisäystä alueisiin. Kohteita on edelleen viisi kappaletta: Myllyojan, Haapoojan ja Yliojan purouomat, jotka vastaavat metsälaissa kuvattuja pienvesien välittömiä lähiympäristöjä, tuoreen lehdon laikku Myllyojan lähellä ja rehevä korpi Partaperäntien varressa. Näille alueille tai niiden välittömään läheisyyteen ei osoiteta uutta rakentamista. Joitakin suuria puita ja kulttuuriympäristössä merkittäviä kiviä on osoitettu osayleiskaavaan kohdemerkinnällä muut kohteet. Näistä Hiihtomänty Eskolanniemessä on lailla suojeltu. Vanha- 10

11 tien varren puurivit kuuluvat olennaisena osana raitin maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön, eikä niitä ole tarpeen osoittaa erikseen Arvokas kulttuuriympäristö ja maisema Maisemaa ja kulttuuriympäristöä on kartoitettu useaan otteeseen. Muinaismuistolailla suojeltuja kohteita on alueella 8 kappaletta. Kohteita ovat: 1. Lehtikangas (MV Nro Haapavesi 21) 2. Sakarila (MV Nro Haapavesi 20) 3. Koivuaho (MV Nro Haapavesi 12) 4. Kivelänmäki (MV Nro Haapavesi 11) 5. Mustikkalahti (MV Nro Haapavesi 13) 6. Niemi, Eskolanniemi (MV Nro Haapavesi 9) 7. IVO (MV Nro Haapavesi 15) 8. Lepistö (MV Nro Haapavesi 14) Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt on osoitettu osayleiskaavassa rasterimerkinnällä. Arvokkaan maisema-alueen rasterimerkinnällä on rajattu valtakunnallisesti arvokas Mustikkamäen viljelysaukea ja siihen liittyvät Sulkakylän viljelykset sekä jokivarren rantapellot Haapo-ojalla. Maanviljelyalueisiin liittyvät asutuskeskittymät on rajattu puolestaan kyläkuvallisesti arvokkaiksi alueiksi. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet on osoitettu omalla aluerajauksellaan, joihin liittyy Vanhatien varressa myös kyläkuvallisesti ja Kylpyläsaaressa maisemallisesti arvokkaan alueen rasterimerkintä. Runsaasti arvokkaita kohteita sisältävät alueet on lisäksi rajattu pistekatkoviivalla ja numeroitu. Niiden sisältämät kohteet on luetteloitu alueen nimen jälkeen. Kohdemerkintöjä käytetään osoittamaan yksittäiset kohteet Pohjois-Pohjanmaan inventointiluettelon mukaisesti sekä sen lisäksi aluearkkitehdin laatimasta paikallisten kohteiden inventointiluettelosta maankäyttötoimikunnan hyväksymät kohteet, joita on osayleiskaavassa osoitettu kaikkiaan 19 kappaletta. Inventoidut paikallisesti merkittävät kohteet on esitetty tämän raportin liitteenä olevassa kuvaluettelossa, jonka on laatinut aluearkkitehti Annaelina Isola. Luetteloon on liitetty kohteita keskustan alueella kuvaava kartta. Inventointikortit liitteineen on koottu erillisiin kansioihin ja ovat kaupungin hallussa. Numeroituja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita ja alueita ovat: 1. Haapaveden kirkon tapuli (vk) 2. Haapaveden opisto (vk) 3. Vanhatien raitin aluekokonaisuus (vk) Raitin länsiosa: - Reeta Hätälän talo (pk) - Staudinger (pk) - Mäkitalo (vk) - Käräjäoja (pk) - Kunnas (pk) - Kunelius (pk) - Haavisto (mk) - Auvisen talo (pk) - Einola (vk) Kuva 3: Vanha tapuli. Raitin itäosa: - Kotiseutumuseo (mk) - Ilkka (pk) - Kauppinen (vk) 11

12 - Jyrinki (pk) - Tähtelä (vk) - Myyrilä (vk) - Rauhaniemi (vk) - Ranta-Huikari (mk) - Rauhala (vk) - Leppälahti (vk) - Karvosen talo (vk) - Kumpulan / Honkalan talo (vk) - Lehtikangas / Sanen talo (vk) - Asko (pk) 4. 0-alue / Kankaan alue (mk) - Hinttala - Latokartano - Murheen laakso - Torkkola Kuva 4: Kotiseutumuseon pihapiiri kesällä Kylpyläsaari (mk) 6. Vanha pappila (mk) 7. Koski (mk) 8. Haapaveden Osuusmeijeri (mk) 9. Alatalo (mk) 10. Pokela (mk) 11. Ylä-Herrala (mk) Kuva 5: Kankaan aluetta Myyrinkujalla. 12. Laaksola (mk) 13. Linnainen (mk) 14. Mustikkamäen aluekokonaisuus (vk) - Haapaveden kotitalousoppilaitos (mk) 15. Kelkkaperän aluekokonaisuus (pk) - Taskilan pihapiiri katuympäristöineen 16. Sulkakylän aluekokonaisuus (pk) 17. Ainasoja (pk) 18. Launosen talo (pk) 19. Posti (pk) 20. SYP (pk) 21. Otava (pk) 22. Urheilumaja-vartiopirtti (pk) 23. Martinmäki (pk) 24. Huiska (pk) Kuva 6: Kosken talo Partaperällä. 25. Savela (pk) 26. Keskustan rintamamiestalot (pk) 12

13 Kulttuuriympäristössä ja maisemassa olevia muita arvokkaita kohteita on myös huomioitu osayleiskaavassa paikallismuistiin liittyvinä kohteina. Näistä merkittävin lienee lailla suojeltu Hiihtomänty Eskolanniemessä. Muina kohteina on merkitty: 1. Hiihtomänty (luonnonsuojelulailla suojeltu) 2. Iso kuusi (pk) 3. Konttikivi (pk) 4. Iso kivi (pk) 31.5 Virkistys- ja ulkoilu Kuva 7: Isokuusi Sulkakylällä. (Kuva Jaana Pekkala.) Lähivirkistysalueita osoitetaan asuinalueiden välittömään lähiympäristöön. Näihin alueisiin kuuluvat asuinalueiden leikkiä ja ulko-oleskelua varten varatut alueet sekä alueet, joilla kulkee kevyen liikenteen reittejä. Uusilla asumisen laajentumisalueilla lähivirkistys-, leikkikenttä- tai puistoalueita ei ole esitetty erikseen, vaan niiden varaukset ratkaistaan laadittavalla asemakaavalla suunniteltaessa alueiden käyttöä tarkemmin. Keskustan merkittävimmät ulkoilualueet liittyvät Sikokallion ja Rainkallion ympäristöihin. Osayleiskaavassa Sikokallion alue on varattu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Alueella olemassa olevia reittejä ja rakenteita voidaan kehittää sekä uusia rakentaa virkistyskäytön tarpeisiin. Sikokalliolta on nykyisellään olemassa kuntoratayhteys Rainkalliolle. Tämä yhteys poistuu Jouhtenenmäen teollisuustonttien rakentamisen yhteydessä. Uudeksi reittiyhteydeksi ulkoilureittitoimikunnan suunnitelman mukaan on kaavailtu pohjoisempaa Rasvatien kautta kulkevaa reittiä. Suorempi yhteys keskustasta Rainkalliolle on Jouhtenennevalta koilliseen. Hautausmaan pohjoispuolelle on osayleiskaavaan varattu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueen kautta voidaan järjestää ja ylläpitää toimivat yhteydet keskustasta pohjoisen suunnassa oleville ulkoilu- ja retkeilyreiteille. Rainkallio on varattu metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Alueella ei saa suorittaa avohakkuita. Tämä johtuu Rainkallion maisemaa hallitsevasta ominaisuudesta sekä ulkoilukäytön viihtyisyyden vaatimuksesta. Keskustasta Haapajärven ympäri kiertävälle ulkoilureitille on osoitettu osayleiskaavaan reitti, joka on osin hyödyntää olemassa olevaa tieverkostoa. Niille osin, missä on ollut mahdollista, on reitti osoitettu polkuyhteytenä vesistön rannassa. Pohjoisessa on ulkoilureittejä osoitettu ulkoilureittitoimikunnan laatiman suunnitelman mukaisesti. Osayleiskaavaan on lisäksi osoitettu keskustan länsipuolelta ohittava pohjois-etelä -suuntainen moottorikelkkareitti.z 31.6 Liikenne Haapavedelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma vuonna Siinä esitetään toimenpiteitä, joiden toteuttaminen parantaa keskustan liikenneturvallisuutta niin kevyen liikenteen kuin autoliikenteenkin näkökulmasta. Tämän suunnitelman pohjalta tulevat laadittavan osayleiskaavan liikenneverkon kehittämisratkaisut. Laadittavassa osayleiskaavassa liikenneverkko pysyy pääpiirteittäin nykyisellään. Näkyviä kehittämistoimenpiteitä liikenneympäristössä ovat uusi liikenneympyrä Pulkkilantien ja Mieluskylän Kytökylänteiden risteykseen ja uudet kevyen liikenteen reitit Sulkakyläntien ja Nivalantien varsilla sekä Pulkkilantien varressa Jouhtenenmäelle saakka. Linja-autoaseman sijainti on yksi keskeinen tekijä keskustan liikennetoimintojen sijoittelussa. Ehdotuksessa se on sijoitettu laadittavassa asemakaavassa suunnitellzulle paikalle Vanhatien varteen. Tällöin Urheilutien pään tieympäristö selkeytyy ja muuttuu turvallisemmaksi. 13

14 32 Korttelialueet Tässä kappaleessa selostetaan osayleiskaavan korttelirakennetta yleispiirteisesti. Korttelialueita koskeva yksityiskohtaisempi asiasisältö selostetaan merkintäkohtaisesti selostuksen kohdassa 24 Osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset Asuminen Keskustaajama on pääasiassa muodostunut asuinrakentamisen tiivistymäksi, johon pohjoisessa liittyy laajempi työpaikkojen alue. Asuminen on pääasiassa pientaloasumista, mutta kerrostaloasumistakin on taajama-alueella jonkin verran. Kerrostaloasuminen sijoittuu osayleiskaavassa osoitetuille keskustatoimintojen sekä siihen liittyville asuinkerrostalojen alueille ydinkeskustassa. Yksi asuinkerrostalojen alue on hieman irrallaan tästä kokonaisuudesta Vanhatien varressa. Kerrostalojen kerrosluku saa olla näillä alueilla enintään neljä kerrosta. Taajamakuvan kannalta on edullisinta pitää kerrosluku neljää kerrosta matalampana tai rinteeseen sovitettuna ratkaisuna, ei siis kuitenkaan pääsääntöisesti yksikerroksisena. Rakentamisessa tulee myös muun rakentamisen yhteydessä suosia rinteeseen sovitettuja ratkaisuja. Aarikan talo Tähtelänkujan varressa on tästä hyvä esimerkki olemassa olevassa rakennuskannassa. Vanhatien ja Tähtelänkujan varteen on osoitettu keskustatoimintojen alue, jolla ylin kerrosluku on taajamakuvallisista syistä kaksi kerrosta. Ensisijaiset, uudet taajamaan liittyvät asumisen laajentumisalueet on osoitettu lännessä Mieluskyläntien varteen, Töttöröperälle idässä ja Huiskaan etelässä. Näiden lisäksi on osoitettu myöhemmässä vaiheessa toteuttaviksi tarkoitetut laajentumisalueet Nivalantien varteen Ryyppymäen tuntumaan sekä Huiskan länsipuolelle taajaman eteläpuolelle. Kuvat 8-9: Viistokuvia Huiskan alueen länsiosasta. Vasemmalla oleva kuva on myöhemmässä vaiheessa toteutettavaa aluetta ja oikealla oleva alue ensisijaisesti toteutettavaa aluetta. Asumisen laajentumisalue on osoitettu kuvassa värillisellä kentällä. Yksittäisiä haja-asutusalueen tontteja on osoitettu maanomistajien toiveiden mukaan yhteensä viisi kappaletta. Niitä voidaan lisätä vielä joitakin kappaleita ehdotusvaiheessa rakentamiseen soveltuville paikoille. Voimassa olevassa asemakaavassa (ent. rakennuskaavassa) olevia asuinpientalojen alueita on osayleiskaavassa poistettu Alarannan alueelta, koska niiden toteutuminen ohjevuoteen mennessä on erittäin epätodennäköistä. Alueella toimii kaksi maatilaa, joista toinen on erikoiskasvinviljelytila ja toisella on karjanhoitoa. Laitumet ja viljelyalueet on kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaana peltoaukeana, jolloin alue pysyy viihtyisänä yksityiskohtana muuten kohtalaisen tiiviin taajaman alueella. 14

15 32.2 Työpaikat Keskustatoimintojen alue on rajattu nykyisen rakenteen mukaisesti. Lisäksi siihen on liitetty sellaiset alueet, joita tulevaisuudessa voidaan luontevasti kehittää ydinkeskustana. Keskustatoimintojen alueella voidaan harjoittaa palvelutoimintaa sekä asumisen ja palveluiden yhteyteen sopivaa tuotantoa. Julkisten palvelujen ja hallinnon aluevarauksia ei ole ollut tarpeen laajentaa. Ne on osoitettu olemassa olevien toimintojen mukaisesti. Uusien lähipalvelujen osoittamiseen aiheuttaa paineita tiiviin asutuksen laajentaminen keskustarakenteen ulkopuolelle. Asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin tarkistaa lähipalvelutarvetta näillä alueilla ja suunnitella laajennusalueiden yhteyteen sijoitettavaksi esimerkiksi lähikauppa tai kioski sekä päiväkoti ja leikkikenttä. Uusia teollisuustoiminnoille osoitettuja alueita on osoitettu Olla- ja Pulkkilanteiden risteyksen tuntumaan ja Turvetien varteen. Varsinaiselle teollisuustoiminnalle osoitetut alueet sijaitsevat keskustan pohjoispuolella Ollatien varressa, Turvetien varressa Eskolanniemessä ja Haapakosken voimalaitoksen yhteydessä. Molemmat alueet jatkavat olemassa olevaa teollisuusrakennetta. Lisäksi on osoitettu uusi teollisuustoimintojen alue Haapakoskelle patosillan kupeeseen. Alue laajentaa teollisuusrakentamista olemassa olevan puunjalostusyhtiön ympäristössä. Pulkkilantien varteen, lähelle Rainkalliota on näiden lisäksi osoitettu teollisuustoimintaa, jonka yhteyteen on mahdollista sijoittaa liiketoimintaa. Kuvat 10-11: Viistokuva Jouhtenenmäen ympäristöstä Pulkkilantien varresta. Vasemmalla olevassa kuvassa harmaalla varjostettuna Ollatien varteen osoitetut teollisuuden laajentumisalueet. Oikealla olevassa kuvassa oranssilla varjostettuna on Jouhtenenmäelle osoitettu teollisuuden laajentumimsalue. Taustalla voi havaita merkkejä Rainkalliolle nousevasta kuivahkon kankaan alueesta. Matkailua palvelevia alueita on osoitettu Kylpyläsaareen. Olemassa oleva uimaranta- ja leirintäalue on osoitettu kaavaan. Sen lisäksi aluetta on laajennettu jokitietokeskukselle varatulla julkisten palvelujen alueella sekä tanssilavaa varten kaavaillulla matkailupalvelujen alueella. Hotellitasoiset palvelut sijaitsevat keskustatoimintojen alueella. Maatilamatkailun mahdollistamiseksi on haja-asutusalueilla osalle asuinalueista osoitettu pienyrityksen toimintaan liittyvän tilan rakentaminen. 15

16 33 Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset Tässä kappaleessa selostetaan eri aluevarausten tarkempi sisältö. Kaavamääräyksiä ei ole toistettu tässä sanasta sanaan vaan on selostettu niiden tärkein ajatussisältö. Osayleiskaavamerkinnät: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alue on rajattu osayleiskaavaan osoittamaan erityistä kehittämistarvetta. Keskustan nykyiset liikennejärjestelyt alueella ovat vaikeasti hahmotettavissa puutteellisen rajauksen takia. Hahmottamisen vaikeus heikentää taajamakuvaa ja viihtyisyyttä alueella. Alueen rakentamisessa tulisi pyrkiä sellaiseen ympäristöön, jossa piha-alueet ja yleiset liikenneväylät rajataan toisistaan tehokkaasti joko istutuksin, rakentein tai rakennuksin. Maisemallisesti arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa sellaiset sisääntuloteiden näkymiin liittyvät alueet, jotka ovat maisemakuvaltaan maanviljelymaisemaa. Alueiden maaseutumaisen ilmeen säilyttäminen on tärkeää. Peltoaukeat tulee pitää aktiivisessa viljelykäytössä tai muuten avoimena. Ympäristökuvan säilymiselle on eduksi, että siitä huolehditaan. Pitkiä näkymiä tukkivat pusikoituvat ojanpientareet tulee siistiä. Kylpyläsaaren rakentaminen ja siistinä pitäminen vaikuttaa sijaintinsa takia koko keskustan ilmeeseen. Alueen rakentamisen tulee olla laadukasta ja mittakaavaltaan alueelle soveltuvaa. Kyläkuvallisesti arvokas alue. Merkinnällä on osoitettu maisemallisesti arvokkaisiin alueisiin liittyvät asutuskeskittymät sekä keskustan kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet, jotka on luetteloitu erityiskohteiden luettelossa. Uudetkin piha-alueet tulisi järjestää perinteisen rakennustavan mukaan pihapiiriksi, etteivät ne poikkea ympäristöstään. Tärkeää alueilla on huomioida olemassa oleva rakenne, ja sovittaa uusi rakentaminen siihen niin rakennustavaltaan kuin mittakaavaltaankin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnällä on osoitettu viisi suunnittelualueella olevaa metsälaissa kuvattua erityisen tärkeää elinympäristöä. Alueille ei saa rakentaa. Ja niiden lähiympäristöön rakennettaessa tulee turvata elinympäristöjen säilyminen luonnontilaisina tulevaisuudessakin esim. vedenkierron säilymisen tai kulumisen estämisen osalta. Liikennemelualue. Suunnittelualueen vilkkaimpien liikenneväylien varteen on rajattu liikennemelualueet Oulun tiepiirin suorittaman teoreettisen laskennan tulosten mukaisesti. Laskennan ohjearvoina on käytetty 55 db Tieliikenne-ennusteen vuoden 2020 mukaisilla liikennemäärillä. 16

17 Alueille ei saa sijoittaa tieliikenteen melusta häiriintyvää toimintaa ilman alueelle laadittua asemakaavaa. Asemakaavalla annetaan ohjeet meluntorjunnalle alueella. Alueilla olevia ennen vuotta 2003 rakennettuja asuinrakennuksia saa korjata ja laajentaa uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Kuitenkin niin, että rakentamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston antamat sisämelutasoja koskevat ohjearvot. Suoja-alue. Suoja-alueita on osoitettu maatilojen talouskeskusten eläinsuojille ja vedenpuhdistamolle. Suoja-alueelle ei saa rakentaa uusia, talouskeskukseen kuulumattomia asuinrakennuksia tai sijoittaa sellaista toimintaa, joka häiriintyy toiminnasta, jolle suoja-alue on osoitettu. Suoja-alueet maatilojen talouskeskusten eläinsuojille on osoitettu Pika-Sika raportin ohjeen mukaisesti 100 metrin säteelle olemassa olevista eläinsuojista ja toiminnassa oleville sikaloille 200 metrin säteelle eläinsuojista. Vedenpuhdistamolle on osoitettu 400 metrin säteellä oleva suoja-alue puhdistamon aiheuttaman hajuhaitan takia. Ranta-alue. Pyhäjoen ja Haapajärven rantaan on osoitettu 200 metriä leveä ranta-alue niille osin, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai jolle ei ole osoitettu asemakaavan laatimistarvetta. Alueella rakennuslupa voidaan myöntää osayleiskaavassa osoitetulle rakennuspaikalle MRL momentin mukaisesti. Suunnittelutarvealue. Alueelle on laadittava asemakaava, kun alue otetaan osayleiskaavassa osoitettuun käyttöön. Osayleiskaavaluonnoksessa on suunnittelutarvealueiksi rajattu ne uudet alueet, jotka tiiviytensä tai toimintojensa puolesta vastaavat taajamatoimintoja ja vaativat osayleiskaavaa yksityiskohtaisempaa maankäytön suunnittelua. Asuinkerrostalojen alue. Alue varataan pääasiassa asuinkerrostaloja varten. Osayleiskaavassa on merkinnällä osoitettu olemassa olevat kerrostalot sekä näiden lisäksi yksi uusi asuinkerrostalojen alue, jolle ollaan parhaillaan laatimassa asemakaavaa. Alueilla tulisi varmistaa rakentamisen hyvä laatu sekä huolehtia riittävien oleskelu- ja leikkialueiden sekä pysäköinnin järjestämisestä piha-alueelle. Asuinpientalojen alue. Alue varataan asuinrakentamiselle. Osayleiskaavassa merkinnällä on osoitettu olemassa olevat asuinpientalot. Asumisen laajentumisalueille on laadittava asemakaava ennen kuin alueita aletaan toteuttamaan. Rakennuspaikkakoko ratkaistaan taajamassa ja sen laajentumisalueilla asemakaavalla. Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan vähimmäiskoko on m2 osayleiskaavassa osoitetulla rakennuspaikalla. AP-1 merkinnällä on osoitettu myöhemmässä vaiheessa toteutettaviksi tarkoitetut asumisen laajentumisalueet Nivalantien varressa ja Huiskan länsipuolella. AP-2 merkintää on käytetty asuinpientalojen rakennuspaikoille haja-asutusalueella. Näillä rakennuspaikoilla halutaan mahdollistaa asumisen yhteyteen sopivan pienyrityksen perustaminen ja toiminta. 17

18 Maatilojen talouskeskusten alue. Osayleiskaavassa merkinnällä on osoitettu olemassa olevat ja toimivat maatilojen talouskeskukset. Alue varataan maa- ja metsätaloutta harjoittavien maatilojen asuin-, talous- ja tuotantorakennuksille. Keskustatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alueeksi on rajattu selkeästi keskustamainen alue ja siihen liittyvät sellaiset alueet, joita voidaan tulevaisuudessa kehittää keskustana. Alueen suurin sallittu kerroskorkeus on neljä kerrosta. Alueen kehittämisessä on kuitenkin taajamakuvan kannalta edullisempaa suosia matalampaa rakentamista tai rinteeseen sovitettuja ratkaisuja. Ei kuitenkaan ensisijaisesti yksikerroksisia rakennuksia. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti katutilan ja vapaa-alueiden rajaamiseen, niin ettei synny vaikeasti hahmotettavia laajoja asfalttikenttiä. Keskustasta puuttuvia puistoja voi osittain pyrkiä korvaamaan keskusta-alueelle sijoitettavilla istutusalueilla. C-1 merkinnällä rajattu alue Tähtelänkujan varressa tulee säilyttää pienimittakaavaisena. Alueen kehittämisessä tulee ensisijaisesti ottaa huomioon alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennuskohteet, joihin uusi rakentaminen on sopeutettava. Alueella voidaan rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia, jotka voivat olla myös pienkerrostaloja. Toimintojen sijoittamisessa tulee painottaa kulttuurihistoriallisten rakennusten käyttöä ja toimintojen soveltumista ympäristöönsä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta ympäristöstä johtuen alueelle ei saa sijoittaa MRL 114 :n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä. Puistojen puuttuessa keskusta-alueelta tulee tätä aluetta kehittää siihen suuntaan, että yleinen oleskelu on alueella helppoa. Tätä pyrkimystä helpottaa kevyen liikenteen tarpeiden korostaminen alueella. Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Alue varataan kunnan ja seurakuntien tarjoamia julkisia palveluja varten. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat palvelut. Lähipalvelujen alue. Alue varataan julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Merkinnällä on osoitettu osayleiskaavassa olemassa olevat yksityiset palvelut sekä yksi uusi lähipalvelujen alue Töttörönperän asumisen laajentumisalueen yhteyteen. Liike- ja teollisuusrakennusten alue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Nämä alueet varataan sellaista teollisuustoimintaa varten, joka ottaa toiminnassaan ympäristönsä huomioon ja johon voi liittyä myös liiketiloja. KTY-1 merkinnällä on osoitettu Pulkkilantien varteen liike- ja teollisuusrakennusten alue, jonka pysäköintialueet tulee järjestää niin, että ne ovat vapaina aikoina iltaisin ja viikonloppuisin Rainkallion ulkoilijoiden käytössä. Pysäköintialueet tulee jättää aitaamatta. Teollisuus- ja varastoalue. Alue varataan teollisuus- ja varastorakennuksia varten. 18

19 Kynttilänkankaan alueen pihajärjestelyihin tulisi kiinnittää huomiota yleisen viihtyisyyden parantamiseksi erityisesti asutun taajaman läheisyyden sekä alueen pohjoispuolisten ulkoilu- ja virkistysalueiden aiheuttaman läpikulkuliikenteen takia. T-1 alueella on ennen alueen käyttöönoton suunnittelua oltava yhteydessä museoviranomaiseen. Alueella ja sen läheisyydessä sijaitseva kiinteä muinaisjäännös sekä sen vaikutukset osayleiskaavalla osoitetun toiminnan sijoittamiseen alueelle on tutkittava ja otettava huomioon suunnitelmissa Museoviraston edellyttämällä tavalla. Teollisuus- ja varastoalue. Alue varataan sellaisia teollisuustoimintoja varten, jotka eivät aiheuta haittaa läheisten asuin- ja palvelualueiden viihtyisyydelle tai läheisten vapaa-alueiden ulkoilu-, retkeilyja virkistyskäytölle. TY-1 alueet varataan otettavaksi käyttöön vasta sen jälkeen, kun TY -merkinnällä osayleiskaavassa osoitetut alueet on otettu käyttöön tai aikaisemmin, jos TY-alueita ei saada käyttöön. Alueelle tulee laatia asemakaava. Lähivirkistysalue. Merkinnällä on osoitettu taajamarakenteeseen liittyvät virkistysalueet. Aluelle voidaan sijoittaa puistoja ja leikkikenttiä, ja niitä kautta voidaan ohjata kevyen liikenteen reittejä. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet. Retkeily- ja ulkoilualue. Alue on varattu pääasiassa keskustan ulkopuolista retkeily- ja ulkoilutoimintaa varten. Keskustaan liittyviä ranta-alueita on kuitenkin osoitettu kyseisellä merkinnällä rantoja kiertävän ulkoilureitin ja sinne sijoitettujen virkistyskäyttökohteiden tarpeisiin. Keskustan pohjoispuolelle on Sikokalliolle varattu laaja yhtenäinen alue retkeily- ja ulkoilukäyttöön. Alueelle keskitetään reittejä keskustan lähiliikuntaa varten ja sieltä on yhteydet pohjoisen suuntaan laajemmille ulkoilu- ja retkeilyreiteille. Alueelle saa sijoittaa ulkoilu- ja retkeilykäyttöä palvelemaan alueita yleiseen pysäköintiin sekä rakentaa pääkäyttötarkoituksen vaatimia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueelle saa lisäksi rakentaa uimarannan sekä yleisen pienvenesataman tai pienveneiden vesillelaskupaikan kohdemerkinnällä osoitettuihin paikkoihin vesistön rantaan. Kohteisiin saa rakentaa toiminnan vaatimia rakennelmia ja laitteita. Rakentamisen tulee alueella olla pienimittakaavaista ja maisemaan sopivaa. Loma-asuntoalue.p Alue on varattu yksityisiä loma-asuntoja varten. Kaavaluonnoksessa on osoitettu olemassa olevat loma-asunnot. Matkailupalvelujen alue. Alue on varattu matkailu- ja majoitustoimintaa varten. Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita. Kylpyläsaaressa tulee uimarannan virkistyskäytön ja veneilyn tarpeet huomioida alueen jatkosuunnittelussa. 19

20 Kylpyläsaari on lisäksi rasterimerkinnällä osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka rakentamiselle on annettu ohjeita ko. kohdassa. Huoltoasema-alue. Alue on varattu polttoaineen jakeluasemia ja niiden toimintaan liittyvien myymälä- ja ravintolatiloja sekä korjaamotoimintoja varten. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että alueella varastoitavat ja käsiteltävät aineet eivät aiheuta maaperän tai pohjavesien pilaantumisriskiä. Yhdyskuntateknisen huollon alue. Alueet on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville laitoksille. Vedenpuhdistamolle on osoitettu suoja-alue, jonka sisälle ei saa sijoittaa toiminnan aiheuttamista haitoista häiriintyvää uutta rakentamista. Hautausmaa-alue. Alue on varattu hautausmaata ja sen laajennusaluetta varten. Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Vapaat hoitometsä- tai muut yhtenäiset puustoiset alueet on pääsääntöisesti osoitettu tällä merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tai liitännäiselinkeinoa tukevia rakennelmia ja laitteita. Maatalousalue. Merkinnällä on osoitettu käytössä olevat peltoalueet. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä tai liitännäiselinkeinoa tukevia rakennelmia ja laitteita. Puutarha- ja kasvihuonealue. Mustikkamäen etelärinteellä oleva puutarha-alue on osoitettu tällä merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä rakennelmia ja laitteita. Maisemallisesti arvokas peltoalue. Sellaiset käytössä olevat peltoalueet, joilla on merkitystä laajemmassa maisemakuvassa tai tieympäristön elävöittäjänä, on osoitettu MA-merkinnällä. Alueelle saa rakentaa vain pääkäyttötarkoitukseen liittyviä rakennelmia ja laitteita. Alue tulee pitää avoimena peltoviljelyksenä tai maisemaniittynä. Alueisiin liittyy enimmissä paikoin myös maisemallisesti arvokkaan alueen rasterimerkintä. Rasterimerkintää koskevassa kohdassa annetaan ohjeita alueen rakentamiselle ja maisemanhoidolle. Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alue varataan metsätalousalueeksi, jonka kautta on tarve kuljettaa keskustasta pohjoisen suuntaan kulkevat ulkoilureitit. Alueen maa- ja metsänhoidossa tulee huomioida niin hyvän metsätalousmaan ja viihtyisän luonnonympäristön säilyttäminen kuin ulkoilureitistöjen käytön tarpeet. 20

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1 JALASJÄRVEN KUNTA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot