Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 5/ Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto Rakel Pousar Päivi Pulkkinen Rauno Saario Anne Turtiainen Jaripekka Yli-Rosti Mikko saapui klo aikana Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Yliluoma Tapio, talousjohtaja Kurunmäki Pentti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Säiläkivi Paavo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Långström-Lainio Anne, sihteeri Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Rakel Kaarto ja Päivi Pousar Pöytäkirjan pykälät Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkistajat Anne Långström-Lainio Rakel Kaarto Päivi Pousar Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on pidetty yleisti nähtävänä taloustoimistossa Anne Långström-Lainio

2 Kirkkoneuvosto 5/ KN 87 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Pekka Valkeapää avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Päivi Pousar. Alkuun veisattiin virrestä 568 säkeet 1 ja 2. Alkuhartauden lopuksi lausuttiin Isä meidän rukous. Rauno Pulkkinen pitää seuraavan alkuhartauden. KN 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 89 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Rakel Kaarto ja Päivi Pousar. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Rakel Kaarto ja Päivi Pousar. KN 90 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3 Kirkkoneuvosto 5/ KN 91 ARKISTOSÄÄNTÖ Evankelis-luterilaisten seurakuntien arkistoista säädetään kirkkolaissa, KL 16 ja kirkkojärjestyksessä, KJ 16. Kirkkoherran tehtävänä on vastata arkistotoimesta kokonaisuudessaan, KJ 16:1. Myös kunkin työalakokonaisuuden johtaja on arkistovastuussa ja huolehtii asiakirjat luovutuskuntoon arkistointia varten. Kirkkoherranviraston arkistosta vastaa toimistonhoitaja. Viestinnän asiakirjoista, esitteistä ja mainoksista huolehtivat tiedotussihteeri ja tiedottaja. Hallintoelinten asiakirjoista vastaa talousjohtaja. Arkistoinnin ja asiakirjahallinnon perustehtäviä ovat asiakirjojen kirjaaminen, rekisteröinti, järjestäminen, kuvailu ja säilyttäminen, tietopalvelusta huolehtiminen, käyttötarpeiden määrittäminen, seulonta ja toisarvoisten asiakirjojen hävittäminen. Arkistonmuodostussuunnitelma ohjaa asiakirjojen arkistointia ja säilytystä. Sen avulla pystytään hallitsemaan käsittelyvaiheessa olevat tietoaineistot ja sijoittamaan asiakirjat oikeille paikoilleen käsittelyn päätyttyä. Arkistosuunnitelman rakenne on seuraava: 0 Yleishallinto, 1. Henkilöstöhallinto, 2. Talous-kiinteistö-ja materiaalihallinto, 3. Kirkonkirjat, 4. Hautaustoimi, 5. Yleinen seurakuntatyö ja sielunhoito, 6. Kristillinen kasvatus ja opetus, 7. Diakonia-ja lähetystyö. Seurakunnan asiakirjat ovat julkisia ellei toisin säädetä. Salassa pidettävät asiakirjat voivat liittyä henkilöiden yksityiselämään, terveydentilaan tai varallisuuteen. Seurakunnan asiakirjoja ei lainata yksityishenkilöille seurakunnan tilojen ulkopuolella. Perhelehtiä ei anneta tutkijoiden käyttöön lainkaan. Kuolinsyyt ovat salaisia 50 vuotta henkilön kuolemasta tai sata vuotta hänen syntymästään. Nyt hyväksyttävänä oleva arkistosääntö tulee voimaan takautuvasti alkaen ja kirkonkirjojen osalta alkaen. Toimistonhoitaja Taina Karvanen on valmistellut arkistosääntöä kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy KN liitteen mukaisen Vihdin seurakunnan arkistosäännön. Arkistosääntö tulee voimaan takautuvasti alkaen ja kirkonkirjojen osalta alkaen. Esitys hyväksytiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 5/ KN 92 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön töiden tuloksellisuus sekä tapaturmien, ammattitautien, sairauspoissaolojen ja työntekijöiden vaihtuvuuden väheneminen, ja tätä kautta tuottavuuden sekä palvelujen paraneminen. Työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen velvollisuus, josta on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002). Lakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Työturvallisuuslain noudattamisesta ja soveltamisesta seurakunnissa on määräykset ja ohjeet Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteenä olevassa kirkon yhteistoiminta sopimuksessa. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. Niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Vihdin seurakunnan työsuojelun toimintaohjelmaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa Työsuojelun toimintaohjelman yksittäisinä tavoitteina voi olla esimerkiksi fyysisen työympäristön parantaminen hankkimalla työtä keventäviä apuvälineitä tai uusia työvälineitä. Tavoitteena voi olla myös työn psyykkisen kuormittavuuden vähentäminen työtehtäviä vaihtelemalla ja uudelleen muotoilemalla tarkoituksena lisätä siten työviihtyvyyttä ja työmotivaatiota. Vähintään 30 työntekijän työpaikoilla toimintaohjelmaan voi sisältyä myös toimenpiteet naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikalla sekä yhdenvertaisuussuunnitelma. Vihdin seurakunnan tasa-arvosuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa Lapsivaikutusten arviointi: Työsuojelun toimintaohjelmalla ei ole suoria vaikutuksia lapsiin tai nuoriin. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Vihdin seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman, liite. Työsuojelun toimintaohjelman liitteenä on mm. 1) tasa-arvosuunnitelma, 2) yhdenvertaisuussuunnitelma sekä 3) työkyvyn tukemisen periaatteet ja varhaisen tuen malli. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 5/ KN 93 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö uudistettiin viimeksi kirkkovaltuustossa Ohjesääntö on vahvistettu tuomiokapitulissa Ohjesääntö tuli voimaan Uutta kirkkoneuvoston ohjesääntöä on sovellettu noin puolentoistavuoden ajan. Tänä aikana seurakunnan henkilöstöorganisaatio on muuttunut, kirkkoneuvoston päätösvaltaan on siirretty johtaville viranhaltijoille ja on tullut esille käytännön asioita, jotka puoltavat ohjesäännön yksityiskohtien tarkistamista. Sairauslomien myöntäminen tai palkattoman virkavapauden / työloman myöntäminen Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä on ollut oikeus myöntää palkaton virkavapaus ja sairausloma enintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Johtavien työntekijöiden johtosäännöt hyväksyttiin kirkkovaltuustossa Johtaville työntekijöille annettiin oikeus myöntää palkaton virkavapaus ja työloma enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi sekä sairausloma enintään yhden (1) kuukauden ajaksi. Kirkkoherran ja talousjohtajalla on asemansa vuoksi oltava suuremmat valtuudet kuin alaisillaan. Sairauslomien myöntämisessä on lähes aina noudatettava lääkärin antamaa suositusta. Nyt yli kolmen (3) kuukauden sairauslomat on käsiteltävä kirkkoneuvostossa. Kirkkoherralle ja talousjohtajalle olisi hyvä olla oikeus myöntää sairausloma enintään vuoden (12 kk) ajaksi. Samoin kirkkoherralla ja talousjohtajalla olisi hyvä olla oikeus myöntää palkaton virkavapaus tai työloma enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi. Näin kirkkoneuvoston työmäärä helpottuu.

6 Kirkkoneuvosto 5/ KN 93 Palkallisten virkavapauksien tai työlomien myöntäminen Ohjesäännön nykyisten määräysten mukaan palkallisista virkavapauksista tai työlomista päättää lähes aina kirkkoneuvosto. Poikkeuksen muodostaa lakisääteiset vapaat kuten esim. sairausloma ja äitiysvapaa. Seurakunnan viranhaltijat voivat myöntää säädetyissä rajoissa sairauslomia ja perhevapaita. Samalla myönnetään myös loman tai vapaan palkallisuus, koska näissä tapauksissa on määräykset kirkon virka- ja työehtosopimuksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi , että seurakunnan työntekijöiden on mahdollista osallistua Kelan tukemiin kuntoutuksiin palkallisesti. Tällöin seurakunta saa Kelan kuntoutusrahan. Kelan tukemiin kuntoutuksiin pääseminen ei ole lakisääteinen oikeus vaan perustuu harkintaan. Samoin seurakunta harkitsee myöntääkö se yksittäiselle työntekijälle oikeuden osallistua kuntoutuksiin työajalla ja palkallisesti. Kelan tukemiin kuntoutuksiin pääsee vain sillon kun työntekijän työkyky on heikentynyt oleellisesti ja kuntoutus auttaa työntekijän työhön paluuta tai työssäjaksamista. Näissä kuntoutusasioissa on käytetty terveyshuollon harkintaa samalla tavalla kuin sairauslomien kohdalla. Tämän vuoksi olisi luontevaa, että kirkkoherralla ja talousjohtajalla olisi oikeus myöntää työntekijälle palkallista virka- tai työvapaata Kansaneläkelaitoksen (Kelan) myöntämän kuntoutustukipäivien ajalle. Vuosilomapäivien myöntäminen Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on oikeus myöntää viranhaltijalle tai työntekijälle vuosilomaa niiden lomapäivien osalta, joiden pitämisajasta ei ole määrätty kirkkoneuvoston tai muun viranhaltijan lomajärjestyksessä. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla ei ole oikeutta muuttaa kirkkoneuvoston hyväksymää lomajärjestystä. Vahvistettuun lomajärjestykseen tulee usein pieniä muutosesityksiä lähinnä työntekijöiden toiveista. Olisi hyvä, että kirkkoherralla ja talousjohtajalla olisi oikeus muuttaa vahvistettua lomajärjestystä jos toiminnalliset seikat puoltavat asiaa.

7 Kirkkoneuvosto 5/ KN 93 Talousjohtajan sijainen Talousjohtajan sijaisesta on määräys kirkkoneuvoston ohjesäännön 15 pykälässä. Säännöksen mukaan talousjohtajan päätöksiä tekee kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja silloin kun talouspäällikkö on virkavapaalla sekä siinä tilanteessa, jossa talousjohtajan virka on täyttämättä. Taloussuunnittelijan viran johtosäännössä, joka on hyväksytty kirkkovaltuustossa , on maininta, että taloussuunnittelija toimii tarvittaessa talousjohtajan sijaisena. Viran johtosäännön esittelytekstissä on täsmennetty sijaisuusaikoja. Taloussuunnittelija toimii talousjohtajan sijaisena vuosilomien ym. virkavapauksien aikana sekä silloin kun talousjohtajan virassa ei ole viranhaltijaa. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja taloussuunnittelijan ohjesääntö on tältä osin ristiriitainen. Tarkoitus on, että ensisijaisesti talousjohtajan sijaisena toimii taloussuunnittelija ja mikäli hän on estynyt niin silloin sijaisena toimii kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Talousarvion määrärahamuutokset Talousarvion vahvistaa kirkkovaltuusto. Talousarvio perustuu tulo- ja menoarvioihin. Talousarviovuoden aikana tulee usein esille uusia ja tärkeitä menoja, jotka johtuvat toiminnan kehittämisestä tai ennalta arvaamattomien asioiden tapahtumisesta. Tulokertymissä voi tapahtua merkittäviäkin poikkeamia erityisesti talouden suhdanteiden muuttuessa. Taloudessa tarvitaan siksi nopeaa reagointia. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä tämä on mahdollistettu delegoimalla talousarvion määrärahamuutoksia kirkkoneuvostolle ja talousjohtajalle. Nykyiset määrärahasiirrot perustuvat menojen loppusummiin. Talousarvion kaikkien rakenneosien (käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitusja investointiosa) menojen loppusumman ylityksestä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto voi siirtää määrärahoja rakenneosien välillä ja talousjohtaja käyttötalousosan sisällä. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä periaatteessa kahdesta isosta asiasta. Talousarvion loppusummasta ja tilikauden tulostavoitteesta. Näihin kahteen asiaa sisältyvät kaikki toiminnalliset ja taloudelliset yksityiskohdat talousarvion sisällä.

8 Kirkkoneuvosto 5/ KN 93 Nykyiset määrärahojen siirtomääräykset aiheuttavat sen ongelman, että jos investointiosasta siirretään määrärahoja käyttötalousosaan muuttuu tilikauden tulos helposti. Tämä johtuu siitä, että investointiosan menoista kirjaantuu vain osa tilikauden tulokseen poistojen kautta. Määrärahojen muutokset perustustuvat pääsääntöisesti siihen, että menojen rahoitus on järjestetty. Joko niin, että tuloja kertyy arvioitua enemmän tai muita menoja tulee vähemmän. Tämän vuoksi on luontevampaa, että talousarvion määrärahojen muutokset tapahtuvat nettomenojen mukaan. Esim. jos jokin työmuoto päättää järjestää retken, jonka rahoitus järjestetään kokonaan osallistujamaksuilla tulee talousarvion menotilille menoja ja tulotilille tuloja. Retken kustannusvaikutus tilikauden tulokseen on siten +-0. Nykyisen delegointisäädöksen mukaan talousjohtaja ei voi myöntää lisämäärärahaa retken järjestämistä varten kun delegointisäädös ei ota huomioon tuloja vaan ainoastaan menoja. Talousjohtajan oikeus määrärahojen siirtoon ja lisämäärärahojen myöntämiseen tulisi siksi perustua käyttötalousosan toimintakatteeseen. Tällöin lisämäärärahapäätöksissä voidaan huomioida kertyneet toimintatuotot. Tämä tarkoittaa myös sitä, että mikäli toimintatuottoja kertyy arvioitua vähemmän vaikeuttaa tämä lisämäärärahojen myöntämistä. Vastaava määrärahojen siirto ja lisäysoikeus tulisi olla myös kirkkoneuvostolla, jolloin kirkkoneuvoston määrärahasiirtopäätöksissä tulisi huomioitua esim. verotulojen kertymät. Kirkkoneuvoston määrärahamuutosoikeus rajoittuisi käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan kokonaisuuteen. Sekä kirkkoneuvoston että talousjohtajan määrärahojen muutospäätökset olisivat luonteeltaan enemmän operatiivisia ja yhteen vuoteen kohdistuvia. Investointiosan menot ovat luonteeltaan sellaisia, joiden kustannusvaikutus ulottuu vuosien jopa vuosikymmenten päähän. Tämän vuoksi on luontevaa, että investointiosan meno- ja tuloarvioiden muutoksista päättää kirkkovaltuusto. Näillä muutoksilla kirkkovaltuuston tahtotila seurakunnan tulostavoitteesta ja investoinneista tulisivat paremmin huomioiduksi ja toisaalta se antaisi mahdollisuuden talousarvion joustavaan täytäntöönpanoon.

9 Kirkkoneuvosto 5/ KN 93 Metsänmyynti Metsänmyynti (puukauppa) perustuu ensisijaisesti vahvistettuun metsäsuunnitelmaan, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt. Metsänmyyntiä on viime vuosina vaikeuttanut sääolosuhteet. Puun korjuu metsistä tien varteen on vaikeutunut, koska talvet ovat olleet usein tähän tarkoitukseen nähden liian lämpimiä. Metsätraktoreiden kulku pehmeässä metsämaastossa vahingoittaa puuston juuria on vaikeaa erityisesti soisessa maastossa. Metsän hakkuut ajoittuvat käytännössä usein pakkastalviin ja puukaupan tulot eivät siten ajoitu aina sille talousarviovuodelle, jolloin päätös metsänmyynnistä on tehty. Sääolosuhteiden ennustaminen talousarvion vahvistamisen yhteydessä on hyvin vaikeaa. Tämän vuoksi kirkkoneuvoston ohjesääntöesityksestä on poistettu metsänmyynnin kohdalta maininta, että se perustuu vahvistettuun talousarvioon. Seurakunnan toiminta ja talous perustuu kirkkovaltuuston vahvistamaan talousarvioon. On selvää, että talousarvioon tulee arvioida metsänmyyntitulot esim. pidemmän ajan odotettavissa olevien metsänmyyntitulojen keskiarvona, mutta metsänmyynnin käytännön ajoitus ja päätös perustuu erityisesti metsäsuunnitelmaan. Metsänmyyntitulot ovat Vihdin seurakunnalle satunnaisia ja kokonaisuuden kannalta vähäisiä. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan kirkkoneuvoston ohjesäännön, liite ja antaa ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ohjesäännön vahvistaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 5/ KN 94 TÄYDENNYS JOHTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JOHTOSÄÄNTÖIHIN Vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnat suorittaa kirkkoneuvosto. Kuuden (6) - 12 kuukauden ajaksi otettavat sijaiset valitsee kirkkoherra tai talousjohtaja. Johtavilla työntekijöillä on oikeus ottaa määräaikainen työntekijä tai viranhaltija enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi. Johtavien työntekijöiden johtosääntöihin olisi hyvä saada lisäys, että he voivat vahvistaa sijaisen tai alaisensa viranhaltijan tai työntekijän valintapäätöksen silloin kun tarvitaan esim. hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta tai rikosrekisteriote. Valinnan vahvistaminen on tärkeä mutta usein rutiiniluontoinen toimenpide, joka on mahdollista tehdä myös muiden kuin kirkkoherran tai talousjohtajan toimesta. Kirkkoherra ja talousjohtaja vahvistavat oman työalansa osalta johtavien työntekijöiden virkavalinnat sekä työsopimussuhteisten johtavien työntekijöiden valinnat. Lapsivaikutusten arviointi: Täydennyksellä johtavien työntekijöiden johtosääntöihin ei ole suoria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lasten ja nuorten turvallisuus työntekijävalinnoissa oli turvattu jo aikasemminkin. Kirkkoherra esittää, että johtavien työntekijöiden johtosääntöihin lisätään seuraava lisäys viranhaltijan päätösvaltakohtaan; vahvistaa alaisensa ehdollisen valintapäätöksen, kun ehto on täyttynyt; Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin antaa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

11 Kirkkoneuvosto 5/ KN 95 VIRANHALTIJOIDEN JOHTOSÄÄNNÖT Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt virkojen perustamisen keskeiset periaatteet ja päättänyt samalla, että viralle tehdään johtosääntö, jos viran voimassaoloaika on yli vuosi tai viralle on delegoitu kirkkovaltuuston päätösvaltaa. Johtosääntö on yksi palvelussuhteen ehtoja määrittelevä asiakirja, KL 9:1,3. Kirkkolaissa ja Kirkkojärjestyksessä ei ole suoraan sanottu, mitä asioita viranhaltijoiden johtosäännöissä on oltava. Kirkkolain 6 luvun18 pykälän luettelo on tässä mielessä suuntaa antava. Seurakunnan kannalta on hyvä, jos johtosääntö on tarpeeksi joustava ja antaa tilaa esimerkiksi työtehtävien muuttamiseen. Viranhaltijan työtehtävät määritellään tarkemmin vuosittain käytävissä esimies-työntekijäkeskusteluissa, joista laaditaan tehtävänkuvauskaavake, joka toimii työn vaativuuden ja samalla palkkauksen perusteena. Viranhaltijan johtosääntöön on kirjattava viran nimike, virkasuhteen kestoaika, viran kokoaikaisuus tai osa-aikaisuus, viran pääasialliset tehtävät, viran kelpoisuusvaatimukset, viranhaltijan esimies ja viralle delegoidut päätösvalta-asiat. Johtosäännön hyväksyy kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt. Seurakunnan henkilöstö- ja hallinto-organisaatio on muuttunut viime vuosina lähiesimiesjärjestelmän kehittämisen ja johtokuntajärjestelmästä luopumisen tähden. Näiden syiden tähden työntekijöiden johtosäännöt on päivitettävä ajantasaisiksi. Uudistettavia johtosääntöjä ovat: kanttorin viran johtosääntö, diakoniaviran johtosääntö, nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö, varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosääntö, tiedottajan viran johtosääntö ja lähetyssihteerin viran johtosääntö. Eri johtosäännöt ovat tämän pykälän liitteenä, liite. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto käsittelee viranhaltijoiden johtosääntöjä ja antaa ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kirkkoneuvosto 5/ KN 96 SUNTIO-VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Vihdin seurakuntatalon vahtimestarin työsuhde päättyi työntekijän eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kiinteistötyöntekijöiden toimenkuvia on kehitetty ja suunniteltu laaja-alaisemmiksi ja joustavammiksi viime vuosina. Kirkkoneuvoston kokouksessa todettiin mm. seuraavaa Työntekemisen tapa muuttuu yhä enemmän sellaiseksi, jossa työntekijä on ensisijaisesti Vihdin seurakunnan työntekijä eikä enää oman toimipisteen tai työalan työntekijä. Toimipistettä ja työalaa tärkeämmäksi tulee seurakunnan ja jäsenistön tarve. Tällöin työtä tehdään siellä missä tarve on suurin. Kiinteistötyöjärjestelyillä pyritään huolehtimaan samalla työntekijän työnkuvien selkeydestä siten, että työnkuvat eivät olisi liian rikkonaisia. Vihdin seurakuntatalon vahtimestarin työnkuvan laajennusta on kokeiltu alkuvuonna 2015 tehtävän hoidon sijaisuusjärjestelyn aikana. Työntekijän vastuualueen laajennus usean eri kiinteistön alueelle on ollut osin onnistunut ratkaisu. Seurakunnan toiminnalliset tarpeet edellyttävät joustavaa työvoiman liikkumista mutta työntekijä kokee tehtävän ajoittain liian hajanaisena. Alkuvuoden 2015 kokemusten myötä tehtävä julistettiin haettavaksi siten, että tehtävä on laajempi kuin pelkkä seurakuntatalon vahtimestarin toimi mutta työskentelytoimipisteet on tarkemmin rajattu. Tehtävät painottuvat lähinnä seurakuntatalon ja Vihdin siunauskappelin kiinteistöissä. Tehtävänimike on muutettu vahtimestarista suntio-vahtimestariksi, joka kuvaa paremmin sitä millaista työntekijää seurakunta on hakemassa. Vihdin siunauskappelin suntion vuosiloma ym. sijaisuuksiin on ollut vaikea löytää työntekijää. Sijaisuuksien hoitaminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää seurakunnan toiminnan kannalta. Vaikka tehtävän työt painottuvat pääsääntöisesti seurakuntatalolle on hakijoiden arvioinnissa tutkittu mm. sitä miten henkilö soveltuu suntion tehtäviin ja erityisesti hautaansiunaamistilaisuuksissa toimimiseen. Tehtävän hakuilmoitukset, liite on julkaistu paikkakunnalla leviävissä sanomalehdissä, seurakunnan internetin kotisivuilla sekä Oikotien ja työvoimahallinnon mol.fi nettisivuilla. Hakuaika päättyi to Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta. Yhteenveto hakijoista, liite. Liite on salainen julkisuuslain 24 :n mukaan. Talousjohtaja kutsui hakijoiden haastatteluryhmään ylivahtimestari Tapio Arvolan ja seurakuntatalon emäntä Sirkka Silanderin. Haastatteluryhmän puheenjohtajana toimi talousjohtaja.

13 Kirkkoneuvosto 5/ KN 96 Hakijoista päätettiin kutsua haastatteluun neljä. Haastattelut pidettiin ma Haastattelujen lisäksi kaikille haastatteluun kutsutuille varattiin mahdollisuus työnäytteen antamiseen ja työhön tutustumiseen. Lapsivaikutusten arviointi: Tällä päätöksellä ei ole suoria vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto valitsee työsopimussuhteisen suntio-vahtimestarin ja vahvistaa hänelle peruspalkan haastatteluryhmän esityksen huomioiden. Työntekijän esimiehenä toimii ylivahtimestari Tapio Arvola. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävän aloitus on sopimuksen mukaan. Haastatteluryhmän esitys annetaan kokouksessa. Asian Talousjohtaja kertoi haastatteluryhmän työskeltelystä. käsittely: Hakija n:o 1 perui hakemuksensa, haastatteluun kutsuttiin hakijat n:o 5, 6, 9 ja 10. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti suntio-vahtimestarin tehtävään valittavaksi Vaula Veiralaa. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti suntio-vahtimestarin tehtävään Vaula Veiralan. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 alkupalkan mukaan. Työsuhde täytetää neljän kuukauden koeajalla. Ennen tehtävän vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

14 Kirkkoneuvosto 5/ KN 97 VIHTIJÄRVEN KAPPELIN RAKENNUSPAIKAT Kirkkoneuvosto päätti , että Vihtijärven kappelin maa-alueelle voidaan merkitä kaksi rakennuspaikkaa. Rakennuspaikat sijaitsevat maantien vieressä varsinaisen hautausmaan ja kappelin rakennuspaikan ulkopuolella. Merkittyjen rakennuspaikkojen vieressä on jo nyt asuinrakennus. Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen on tullut esille, että kappelin ja hautausmaan maa-alueen lahjoittaja suvun jäsen Hans Brummer toivoo, että rakennuspaikkoja ei merkittäisi, vaan maa-alue olisi jatkossakin puistona ja osana hautausmaata. Talousjohtaja esittää, että maa-alueen lahjoittajasuvun tahto otetaan huomioon eikä seurakunta esitä alueelle uusia rakennuspaikkoja. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 5/ KN 98 NUMMELAN SEURAKUNTAKESKUKSEN YMPÄRISTÖN KAAVA Vihdin kunta on käynnistänyt kaavamuutoshankkeen Nummelassa Vihdin pääkirjaston alueella. Nummelan seurakuntakeskus sijaitsee pääkirjaston läheisyydessä. Vihdin kunnan maankäyttöinsinööri Petra Ståhl on tiedustellut seurakunnan talousjohtajalta onko seurakunta kiinnostunut hakemaan kaavamuutosta omistamiensa maa-alueiden osalta tässä yhteydessä. Seurakunnan talousjohtaja ja kunnan maankäyttöinsinööri pitivät asiasta palaverin Palaverissa hahmoteltiin mitä seurakunnan omistamille nyt lähinnä puistona oleville maa-alueille voitaisiin rakentaa. Alueen nykyinen kaavamerkintä on YK, joka on kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, liite. Palaverissa hahmoteltiin, että alueelle voisi rakentaa esim. asuinkerrostalon, palvelutalon tai liiketiloja. Alueen kaavassa tulee huomioida erityisesti Vihdin seurakunnan tulevaisuuden tilantarpeet esim. seurakuntakeskuksen laajennus ja Nummelan kirkkorakennus. Alueella on oltava myös riittävästi pysäköintitiloja. Vihdin kunta tarvitsee elokuun 2015 loppuun mennessä tiedon siitä onko Vihdin seurakunnalla kiinnostusta Nummelan seurakuntakeskuksen ympäristön kaavamuutokseen. Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntakeskuksen piha-aluetta on käytetty srk:n lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan ja alueen kehittämisessä huomioidaan erityisesti seurakunnan nuorisotyön tarpeet. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta ei hae kaavamuutosta.

16 Kirkkoneuvosto 5/ KN 99 KANERVAMÄEN UURNALEHDON MUISTOMERKKI JA MUUTOS MUISTOMERKKIOHJEISIIN Muistolehdon yhteismuistomerkki Vihdin seurakunnan talousarviossa on ollut vuosina 2014 ja 2015 määräraha Kanervamäen uurnalehdon yhteismuistomerkin hankintaa varten. Kanervamäen uurnalehto koostuu kahdeksasta (8) eri osastosta. Alueelle on mahdollista haudata vainajan tuhka monella eri tavalla. Alueella on uurnahautapaikkoja, joihin on mahdollista tuoda hautakivi. Sirottelualueella tuhka sirotellaan tai kaivetaan maahan. Sirottelualueella on luonnonkiviä, joihin on mahdollista liittää vainajan nimi metallilevyyn kaiverrettuna. Muistolehdon alueella tuhka kaivetaan maahan. Muistolehdon alueelle on suunnitelmissa piirretty yhteismuistomerkki. Tätä muistomerkkiä ei ole vielä hankittu. Kanervamäen uurnalehdon asioista pidettiin suunnittelupalaveri Palaverissa oli läsnä uurnalehdon suunnittelija Päivi Svahn sekä Vihdin seurakunnan puolesta talousjohtaja, haudankaivaja ja hautausmaan kausityöntekijä Riikka Virtanen. Kanervamäen uurnalehdon suunnittelija Päivi Svahn muisteli, että muistolehdon yhteismuistomerkin mallista tai siitä voiko muistomerkkiin lisätä halutessaan vainajan nimen ei tehty aikanaan päätöstä. Päivi Svahn on tehnyt esityksen yhteismuistomerkin mallista ja muistomerkin tarkemmasta sijoituspaikasta, liite. Muistomerkkiin on mahdollista mutta ei pakkoa lisätä metallinen vainajan nimilaatta. Hautamuistomerkkiohjeet Kanervamäen uurnalehdon hautamuistomerkkiohjeissa on tarkat ohjeet sallituista hautakivien ja ristien malleista ja koosta. Nykyiset ohjeet kieltävät lyhtykivien tuomisen alueelle, liite. Alueelle on annettu poikkeusluvalla muutamalle hautapaikan haltijalle lupa tuoda hautakivi, jossa hautakiven sisällä on tila kynttilälle. Suunnittelupalaverissa todettiin, että mikäli kynttilän vaatima tila on sopusuhtainen muuhun kiveen nähden ei ole syytä rajoittaa lyhtykivien tuomista Kanervamäen uurnalehtoon.

17 Kirkkoneuvosto 5/ KN 99 Talousjohtaja esittää, että 1) Kanervamäen uurnalehdon muistolehto-osaston yhteismuistomerkki hyväksytään Päivi Svahnin suunnitelman mukaan, liite. 2) Kanervamäen uurnalehdon hautamuistomerkkiohjetta muutetaan siten, että alueelle on mahdollista tuoda hautamuistomerkki, jonka yhteydessä on tila kynttilälle ns. lyhtykivi. Tämä edellyttää, että muistomerkki tuodaan sellaiselle hautaosastolle, jolle on yleensä lupa / mahdollista tuoda yksittäinen hautamuistomerkki. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto 5/ KN 100 KIINTEISTÖSTRATEGIAN RAKENNUSOSIO Vihdin seurakunnan kiinteistöstrategia koostuu kolmesta osasta. - Maa-alueet - Rakennukset - Kiinteistöjen hoito ja hallinto Kiinteistöstrategian maa-alueosio on hyväksytty kirkkovaltuustossa Rakennusosion tärkein päätös liittyy siihen mitkä rakennukset katsotaan seurakunnan toiminnan kannalta niin tärkeiksi, että niiden ylläpitoon ja korjauksiin ollaan valmiita sijoittamaan varoja. Kiinteistöstrategiassa tehdään myös päätös siitä mistä rakennuksista seurakunta on valmis tarvittaessa luopumaan. Kiinteistöstrategian rakennusosiossa on esitelty seurakunnan nykyinen rakennuskanta, rakennusten aiheuttamat kustannukset, tuotot ja viime vuosien merkittävimmän korjaukset. Kiinteistöstrategiaan liittyy toimenpideohjelma, jossa eri rakennusten tulevat korjaukset on asetettu tärkeysjärjestykseen. Tätä toimenpideohjelmaa hyödynnetään taloussuunnitelmien laatimisessa. Kiinteistötyöryhmä käsitteli kiinteistöstrategian rakennusosioita kokouksessaan Työryhmässä todettiin, että kiinteistöstrategia ei ole irrallinen koko seurakunnan strategiasta vaan liittyy siihen. Kiinteistötyöryhmä jatkaa kiinteistöstrategian käsittelyä olevassa työryhmän kokouksessa. Lapsivaikutusten arviointi: Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö toimii seurakunnan rakennuksissa. Rakennusten korjausaikataulutuksissa ja siinä, mitkä rakennukset pidetään omassa omistuksessa otetaan huomioon myös seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy kiinteistöstrategian rakennusosiosta lähetekeskustelun ja antaa asia edelleen kiinteistötyöryhmän käsittelyyn. Rakennusosion alustava hyväksymisaikataulu on seuraava: Kiinteistötyöryhmä kesä- alkusyksy 2015, kirkkoneuvosto syksy 2015 ja kirkkovaltuusto loppusyksy- joulukuu Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto 5/ KN 101 SEURAKUNTALAISALOITE OIKEIDEN TIETOJEN JAKAMISEKSI SEURAKUNNAN TIE- DOTUKSESSA/ SISTONEN Pertti Sistonen on tehnyt KJ 7:9 mukaisen aloitteen seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloite koskee ensisijaisesti oikeiden tietojen jakamista seurakunnan tiedotuksessa, liite. Ensiksi Sistonen kiinnittää huomiota seurakunnan kotisivuilla esiintyvään virheelliseen ja vanhentuneeseen tietoon, toiseksi hän edellyttää, että hallinnon pöytäkirjat ilmestyisivät heti tarkastamisen jälkeen kotisivuille ja kolmanneksi arvioi, että lapsivaikutusten arviointi on ollut puutteellista ja virheellistä kirkkoneuvoston päätöksissä. Kotisivujen päivittäminen parantunee selvästi, kun olemme saaneet osa-aikaisen tiedottajan tiedostussihteerin työpariksi. Pöytäkirjojen julkaiseminen kotisivuilla palvelee seurakunnan hallinnon läpinäkyvyyttä ja ajantasaisuutta. Lapsivaikutusten arviointi hallinnollisissa päätöksissä on tällä hetkellä harjoitteluvaiheessa seurakunnissa. Tuomiokapituli ja kirkkohallitus kouluttavat seurakuntien johtavia viranhaltijoita suorittamaan lapsivaikutusten arviointia. Kirkkohallituksen huhtikuussa pitämän koulutuksen ohjeistus oli seuraava: Kirkkojärjestyksessä velvoitetaan arvioimaan lapsivaikutuksia päätöksenteossa, mutta siinä ei säädetä velvoitetta tehdä päätös ensisijaisesti lasten edun mukaisesti. Jokaisen päätöksen tarkoituksenmukaisuutta on tarpeellista harkita kokonaisvaltaisesti, ottaen eri tahojen edut ja haitat huomioon. Kirkkojärjestyksen 23:3 :n tarkoittamia lapsivaikutuksia ei arvioida yksittäisten lasten ja nuorten näkökulmasta, vaan heitä tarkastellaan laajempina ryhminä. Jos siis esimerkiksi diakoninen avustuspäätös koskee joitakin tiettyjä lapsia, kyse ei ole KJ 23:3 :n tarkoittamasta arvioinnista. Päätöstä valmisteltaessa on arvioitava, onko sillä lapsivaikutuksia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa hyvin pikaista ajatusta valmistelevan henkilön mielessä tai laajaakin selvitystä, asiasta riippuen.

20 Kirkkoneuvosto 5/ KN 101 Jos lapsivaikutuksia ei arvioida lainkaan olevan (kuten erittäin monen päätöksen kohdalla on), asiasta ei tarvitse kirjata mitään. Jos lapsivaikutuksia arvioidaan olevan, ne kirjataan päätöksen perusteluihin (perustelut ovat yleensä esittelytekstissä). Varsinaiseen päätöskohtaan ei kirjata lapsivaikutuksista mitään. Perusteluihin kirjaaminen voi olla lyhyt toteamus, jos vaikutukset ovat vähäisiä, tai tarvittaessa se voi olla laaja kuvaus myönteisistä ja kielteisistä lapsivaikutuksista. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt kirkkohallituksen lapsivaikutusohjeistusta. Lapsivaikutusten arviointi koskee kaikkia kirkollisen viranomaisen tekemiä päätöksiä kirkon organisaation eri tasoilla. Kirkkoherra esittää seuraavaa: 1. Seurakunnan tiedotuksen ja erityisesti kotisivujen päivittämisen ajantasaisuutta ja oikean tiedon jakamista tehostetaan. 2.Hallinnon pöytäkirjat julkaistaan kotisivuilla mahdollisimman pian tarkastamisen jälkeen 3. Seurakunnan johtavat viranhaltijat osallistuvat edelleen lava- koulutuksiin lapsivaikutusten arvioinnin parantamiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7

Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7 Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 16.3.2016 klo 18.00 20.00. Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa poistui klo 19.40 pykälän 13 aikana. Brännare Anna-Leena

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen) LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/ Seurakuntaneuvosto AIKA PAIKKA Keskiviikko 24.8. klo 19.00 (kahvitus klo 18.30 alkaen) Lohtajan pappila Kokousasiat 56 Kokouksen avaus 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA 1 Pöytäkirja 6/2015 Aika Ti 22.9.2015 klo 18.00-18.22. Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Uimonen Jari puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning Mirja Sagulin

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 ESITYSLISTA 3/2013 Aika Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 17.50 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/ Seurakuntaneuvosto 13.7. 1 (8) AIKA Keskiviikko 20.7. klo 17.00 PAIKKA Lohtajan pappila, Alaviirteentie 105 KOKOUSASIAT 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2014

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2014 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KOKOUSAIKA 28.1.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 9/2016 Sivu 1 ESITYSLISTA Aika: 21.12.2016. klo 17.00 Paikka: puhelinkokous (ohjeet nimilistan alla) Kutsuttu: Varsinainen jäsen Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2014

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 AIKA TIISTAI 4.2.2014

Lisätiedot

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa

Heikinheimo Kirsi, Norvanto Jukka, Piirainen Esa, Puskala Jani, Salminvuo Mia, Vasarainen Merja-Liisa PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18-19.35 Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 6/2015

KIRKKONEUVOSTO 6/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 AIKA Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-18:15 PAIKKA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 7/2014

KIRKKONEUVOSTO 7/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 AIKA TIISTAI 7.10.2014

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) KOKOUSTIEDOT Aika 8.9.2015 klo 18-19.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Jyrki Vaaramo vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen Elina

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot