Valtioneuvoston asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus"

Transkriptio

1 Luonnos Valtioneuvoston asetus porotalouteen ja luontaiselinkeinoihin otettujen lainojen vapaaehtoisesta velkajärjestelystä Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) nojalla: 1 luku Yleistä 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), jäljempänä rakennetukilaki, 19 luvun mukaista vapaaehtoisesta velkajärjestelystä. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) velkajärjestelyllä rakennetukilain 19 luvun mukaista vapaaehtoista velkajärjestelyä; 2) lyhytaikaisella velalla rahoitusta, jonka takaisinmaksuajaksi rahoitusta myönnettäessä on sovittu vähemmän kuin kuusi kuukautta, tai velkaa, joka johtuu laskun tai muun suorituksen maksamatta jättämisestä sopimusehtojen vastaisesti; 3) vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä myönnettävällä tuella tukea, jolla lisätään rakennetukilain tai sitä aikaisemman vastaavan lainsäädännön nojalla jo myönnettyihin tai syntyneisiin valtionlainoihin, valtion myyntihintasaamisiin ja korkotukilainoihin sisältyvää tukea; 4) pienimuotoisella maataloudella sellaista peltoviljelyä, karjataloutta ja muuta eläinten pitoa, kasvihuonetuotantoa, puutarha- ja taimitarhaviljelyä, turkistarhausta, hevostaloutta, kalanviljelyä, mehiläistaloutta taikka muuta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotantotoimintaa, jonka asianmukaiseksi hoitamiseksi tarvittava vuotuinen työmäärä on enintään henkilötyötuntia; 5) pienimuotoisella metsätaloudella sellaista metsätalouskokonaisuutta, jossa metsämaan tai yhteismetsäosuutta vastaava ala yhteismetsästä ala on enintään 50 hehtaaria taikka metsän tai yhteismetsäosuutta vastaavan metsänalan keskimääräinen vuotuinen tuotto enintään 150 kuutiometriä. 3 Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että järjestely täyttää maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/ artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset sekä sen nojalla annetun komission päätöksen mukaiset ehdot. 2 luku Velkajärjestelyssä myönnettävän tuen edellytykset

2 2 4 Elinkeinon harjoittaminen Velkajärjestely voi koskea pääasiallisena elinkeinonaan porotaloutta harjoittavan henkilön velkoja. Yksinomaan porotaloutta harjoittavan henkilön eloporojen määrän on velkajärjestelyn jälkeenkin täytettävä rakennetukilain 15 :n 1 momentin mukainen vähimmäismäärä. Velkajärjestely voi koskea myös sellaisen porotaloutta ja sen ohella pienimuotoista maa- ja metsätaloutta tai muuta luontaiselinkeinoa harjoittavan henkilön velkoja, jonka luontaiselinkeinoista saamien vuotuisten tulojen määrä on vähintään euroa ja niiden osuus yli puolet hänen kokonaistuloistaan. Kokonaistuloilla tarkoitetaan asian vireilletuloajankohtaa edeltävässä viimeksi toimitetussa verotuksessa todettuja valtionverotuksessa veronalaisia tuloja vähennettynä tulon hankkimisesta johtuneilla kustannuksilla. Kokonaistulojen määrässä otetaan kuitenkin huomioon todettavissa olevat muutokset tai muutokset, joiden voidaan perustellusta syystä arvioida toteutuneen tai toteutuvan verotuksen vahvistumisen jälkeen. Kokonaistuloihin ei lueta seuraavia tuloja: 1) lapsilisä; 2) lasten kotihoidontuen perusosa ja sisarkorotus; 3) asumistuki; 4) toimeentulotuki; 5) sotilasavustus; 6) eläkkeen tai eläkeluonteisen tuen lisäosa; 7) työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki; 8) vian vamman tai haitan perusteella maksettava erityinen kustannusten korvaus; 9) paliskunnalta saatu palkkatulo. 5 Puolison velkojen järjestely Pääasiallisena elinkeinonaan luontaiselinkeinoa harjoittavan henkilön puolison velkoja voidaan samassa yhteydessä järjestellä vain, jos puoliso on vastuussa velasta, joka liittyy luontaiselinkeinon harjoittamiseen tai joka on otettu porotaloustilan tai luontaiselinkeinotilaa tai sen rakentamista varten. 6 Velkajärjestelyyn osalliset Yksi velkajärjestelysopimus voi koskea yhden luontaiselinkeinon harjoittajan velkoja tai luontaiselinkeinoa yhdessä harjoittavan kahden tai useamman henkilön yhteisiä velkoja. 7 Luontaiselinkeinon harjoittajan olosuhteita koskevat edellytykset Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä porotaloutta tai porotalouden yhteydessä muuta luontaiselinkeinoa harjoittavalle henkilölle on, että: 1) hänen on iän, koulutuksen, työkokemuksen tai vamman vuoksi vaikeaa työllistyä muulla tavoin; 2) hänen perheenjäsenensä osallistuvat porotalouden tai porotalouden yhteydessä muun luontaiselinkeinon harjoittamiseen ja usean henkilön toimeentulo vaarantuisi elinkeinon harjoittamisen lopettamisen johdosta; tai 3) porotalouden tai porotalouden yhteydessä harjoitetun muun luontaiselinkeinon harjoittamisen taloudelliset vaikeudet ovat johtuneet olennaisista muutoksista markkinatilanteissa tai elinkeinonharjoittajan lähiajan investoinnin toteutuksessa aiheutuneista vaikeuksista, joihin elinkeinonharjoittaja ei ole voinut vaikuttaa. Lisäksi edellytyksenä on, että 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole viiden hakemusta edeltäneen vuoden aikana harjoittanut muuta elinkeinotoimintaa kuin porotaloutta tai porotalouden yhteydessä muuta luontaiselinkeinoa ja että porotaloutta tai sen yhteydessä harjoitettua muuta luontaiselinkeinoa ei ole tarkoitus velkajärjestelyn avulla laajentaa.

3 3 8 Luontaiselinkeinon harjoittajaa koskevat henkilökohtaiset edellytykset Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että: 1) luontaiselinkeinon harjoittajalla katsotaan olevan porotalousalaa tai muuta luontaiselinkeinoa koskevan koulutuksen tai vähintään kolmen vuoden työkokemuksen perusteella riittävät ammatilliset edellytykset jatkaa yritystoimintaa muuttuneissa olosuhteissa tavalla, jota voidaan edellyttää kannattavalta yritykseltä; ammatilliseen osaamiseen on sisällyttävä vähintään 20 opintoviikon edestä taloudellista koulutusta; 2) elinkeinon harjoittajalla on ikänsä ja muiden vastaavien seikkojen osalta edellytykset jatkaa elinkeinon harjoittamista, jollei kysymys ole rakennetukilain 79 :ssä tarkoitetusta asunnon turvaamisesta; ja 3) elinkeinon harjoittaja sitoutuu jatkamaan porotaloutta tai porotaloutta ja sen yhteydessä muuta luontaiselinkeinoa vähintään velkajärjestelysopimuksen sopimusajan, jollei kysymys ole rakennetukilain 79 :ssä tarkoitetusta asunnon turvaamisesta. 9 Velkajärjestelyssä myönnettävän tuen määrä Velkajärjestelyä koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi, kuinka paljon velkajärjestelyssä myönnettävää tukea hakijalle on myönnetty koron alennuksena, korkovapautuksena tai lyhennysten maksuvapautuksena tuen kohteena oleviin valtion ja luottolaitosten saamisiin jo sisältyvän tuen lisäksi sekä erikseen velkajärjestelyn yhteydessä myönnettävään valtiontakaukseen sisältyvä tuki. Koron tai lyhennyksen maksulykkäystä ei pidetä lisätukena, jollei maksua ole siirretty vähintään viittä vuotta. Tällöin maksu on diskontattava maksuhetkestä alkuperäiseen eräpäivään. Diskonttaamattoman ja diskontatun maksun erotus katsotaan tueksi. Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrään sovelletaan, mitä maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 32 a :n 2 momentissa ja 32 b :ssä säädetään. 10 Muuta tukea sisältävät saamiset Siinä tapauksessa, että velkajärjestelyssä järjestellään saamisia, joihin sisältyy muuta kuin 9 :ssä tarkoitettua tukea, saamisia saa järjestellä vain sekä asianomaisen velkojan että tuen myöntäjän suostumuksin. 3 luku Hakijan taloudellista tilannetta koskevat edellytykset 11 Maksuvalmiuden palautuminen Hakijan on velkajärjestelysuunnitelmalla osoitettava, että velkajärjestelyn avulla: 1) elinkeinoa jatkettaessa elinkeinon pitkän aikavälin kannattavuus ja maksuvalmius on mahdollista saada palautetuksi; tai 2) lopetettaessa luontaiselinkeinon harjoittaminen hakijan maksuvalmius voidaan palauttaa. Jos lyhytaikaisten velkojen osuus on olennainen syy hakijan velkaantumiseen, velkajärjestelyn edellytyksenä on, että mainittujen velkojen vakauttaminen valtiontakauksen avulla tai muulla tavoin on mahdollista. 12 Muu rahoitus Velkajärjestelyä ei myönnetä sellaiselle luontaiselinkeinon harjoittajalle, jonka on mahdollista saada muuta rahoitusta taloudellisen tilanteensa parantamiseksi ilman, että elinkeinotoiminnan pitkän aikavälin rahoitustilanne heikkenee. Velkajärjestelyn edellytyksenä on, etteivät aikaisempaa julkista rahoitusta koskevat säännökset estä velkajärjestelyn toteuttamis-

4 4 ta, jos luontaiselinkeinon harjoittaja tai yritys, jonka yritystoimintaan luontaiselinkeino on kuulunut, on saanut julkista rahoitusta velkajärjestelyä koskevan hakemuksen vireille tuloa edeltäneinä kahtena vuonna investointiin, toiminnan aloittamiseen tai muuhun elinkeino- tai yritystoimintaan. Tällöin on otettava huomioon myös julkista rahoitusta koskeva Euroopan unionin (EU) valtiontukea koskevat sekä EU:n kokonaan tai osaksi rahoittamaa tukea koskeva unionin lainsäädäntö. 13 Velkaantumisen peruste Velkajärjestely voidaan toteuttaa vain erityisen painavista syistä, jos luontaiselinkeinon harjoittajan taloudelliset vaikeudet ovat aiheutuneet elinkeinon harjoittamiseen myönnettyjen tukien takaisinperinnästä velallisen moitittavan menettelyn johdosta. 14 Investoinneista pidättyminen Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että velkajärjestelyn kohteena olevaa elinkeinoa jatkava ei velkajärjestelysopimuksen voimassaoloaikana ryhdy toteuttamaan elinkeinon jatkamiseksi välttämättömien korvausinvestointien lisäksi muita investointeja. Luontaiselinkeinoa on harjoitettava siten, ettei elinkeinon kannattavuus vaarannu. Velkajärjestelyssä sovitut helpotukset eivät saa siirtyä luontaiselinkeinon harjoittajan mahdollisen muun yritystoiminnan hyväksi. 15 Muiden velkojien osallistuminen velkajärjestelyyn Arvioitaessa, edellytetäänkö muiden velkojen osallistumista velkajärjestelyyn, otetaan huomioon velkojien määrä, velkojen rakenne ja velkojen vaikutus velallisen velanhoitokykyyn. 16 Sitoutuminen seurantaan Velkajärjestelyn edellytyksenä on, että velallinen sitoutuu toimittamaan velkajärjestelyn myöntäneelle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tarvittavat tiedot velkajärjestelysopimuksen seurantaa varten. Tiedot voidaan antaa toimittamalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain velkajärjestelyn voimassa olon ajan jäljennös velallisen veroilmoituksesta tai tuloslaskelma ja tase taikka vastaavat tiedot muulla velkajärjestelysopimuksessa sovitulla tavalla sekä muut tiedot, jotka ovat välttämättömiä velkajärjestelysopimuksen toteutumisen seuraamiseksi. 4 luku Velkajärjestelytoimenpiteet 17 Maksuvapautus voi myöntää velalliselle rakennetukilain 83 :n 1 momentin estämättä maksuvapautuksen valtionlainojen ja saamisten lyhennysmaksuista ja koroista, jos velallisen maksukykyä ei voida palauttaa muilla toimenpiteillä. Maksuvapautuksen myöntämisen edellytyksenä on hakijan esittämä selvitys siitä, että maksuvapautuksella voidaan turvata hakijan ja hänen perheenjäsentensä vakinaisessa asuinkäytössä oleva asunto. Maksuvapautus myönnetään siten, että valtionlainan ja valtion saamisen tai molempien pääomaa alennetaan. 18 Korkotukilainojen järjestely voi antaa suostumuksen yksinomaan korkotukilainoja koskevaan velkajärjestelyyn, vaikka velkajärjestelysuunnitelmaa ei olisi

5 5 laadittu. Velkajärjestelyn edellytyksenä tällöin kuitenkin on, että luottolaitos ja velallinen ovat yksimielisiä suoritettavista toimenpiteistä. Velkajärjestelyllä saa laina-aikaa pidentää enintään rakennetukilain 38 :n 1 kohdan mukaiseen enimmäismäärään saakka. 19 Valtiontakaus Jos taloudelliset vaikeudet ovat johtuneet äkillisistä ja tilapäisistä olosuhteiden muutoksista, joihin hakija ei ole voinut kohtuudella ennalta varautua ja taloudelliset vaikeudet johtuvat pääosin lyhytaikaisten velkojen maksuvaikeuksista, hakijalle voidaan myöntää tällaisten velkojen maksamista varten myönnettävää lainaa varten valtiontakaus. Takauksen enimmäismäärä on euroa. 5 luku Velkajärjestelyn hakeminen ja myöntäminen sekä velkajärjestelymenettely 20 Velkajärjestelyn hakeminen Velkajärjestelyä ja velkajärjestelyn yhteydessä myönnettävää valtiontakausta haetaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Ennen hakemuksen toimittamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hakemuksesta on hankittava lausunto siltä luottolaitokselta, jonka myöntämiä luottoja velkajärjestely pääasiassa koskee ja jonka on tarkoitus myöntää valtiontakauksen kohteena oleva laina. Hakemukseen on liitettävä seuraavat selvitykset: 1) selvitys hakijan varoista ja veloista; 2) jäljennös hakijan veroilmoituksista viimeksi kuluneelta kolmelta vuodelta; 3) selvitys hakijan taloudellisten vaikeuksien pääasiallisista syistä; 4) velkajärjestelysuunnitelma, josta ilmenee, mitä toimenpiteitä hakija aikoo tehdä tilan tai yrityksen toiminnan tervehdyttämiseksi (toimenpidesuunnitelma) ja miten toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan vuositulokseen (talousselvitys); 5) selvitys luontaiselinkeinon välttämättömistä investointitarpeista seuraavien viiden vuoden aikana; ja 6) päävelkojien lausunto hakemuksesta sekä velkojien ilmoitus siitä, suostuvatko he järjestelemään saamisiaan. voi vaatia hakijalta asian ratkaisemisessa tarpeellisia muitakin kuin 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä. 21 Velkajärjestelysuunnitelma Velkajärjestelysuunnitelmaan sisältyvän talousselvityksen on sisällettävä laskelmat porotalouselinkeinon tuottojen ja kulujen kehittymisestä seuraavan kolmen vuoden aikana sekä selvitys niistä toimenpiteistä, joilla velallinen aikoo tervehdyttää yrityksen toimintaa. Velkajärjestelysuunnitelmaan on lisäksi sisällytettävä laskelma, jossa arvioidaan velanhoitomenojen alentamisen tarve. Velkajärjestelyn hakijan esittämiin toimenpiteisiin tulee sisältyä selvitykset puunmyyntituloista seuraavien viiden vuoden aikana, omaisuuden myynnistä saatavista tuloista, sekä siitä, miten toimintaa porotalouselinkeinossa voidaan tehostaa ja sen kustannuksia vähentää kannattamattomia elinkeinon tai muun tuotannon osia lopettamalla tai muulla tavoin. 22 Velkajärjestelysuunnitelman kustannusten korvaaminen päättää velkajärjestelysuunnitelmasta hakijal1e aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista.

6 6 Velkajärjestelyyn liittyvistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista hakijan omavastuuosuus on 100 euroa. Asiantuntijapalveluiden antajan tulee esittää lasku, joka on yksityiskohtainen erittely työn määrästä ja sen korvausperusteista sekä kuluista. 23 Velkajärjestelyneuvottelu voi järjestää neuvottelun velallisen, päävelkojien ja tarvittaessa myös velkajärjestelysuunnitelman laatijan kesken. 24 Velkajärjestelyä koskeva päätös Velkajärjestelyä koskevassa päätöksessä on yksilöitävä ainakin järjestelyyn osallistuvat velkojat ja velallinen, järjesteltävät velat, järjesteltäviin velkoihin sisältyneen tuen määrä, tuen jäljellä oleva määrä sekä järjestelystä johtuvan lisätuen määrä, erittely mahdollisesta Euroopan yhteisön osuudesta ja Suomen osuudesta sekä prosentteina että euroina, velkajärjestelyn ja lisätuen myöntämisen ehdot, velkajärjestelyn toteuttamista sekä järjesteltyjen velkojen ja tuen maksatusta, muuta menettelyä, velkajärjestelyn voimassaoloaikaa sekä tuen takaisinperimistä koskevat ehdot. 6 luku Sopimus vapaaehtoisesta velkajärjestelystä 25 Vapaaehtoista velkajärjestelyä koskevan sopimuksen voimaantulo Velkajärjestelysopimus tulee voimaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, velkajärjestelysopimuksessa mainittujen velkojien ja hakijan allekirjoitettua velkajärjestelysopimuksen. Kaikkien sopimukseen osallisten on allekirjoitettava sopimus velkajärjestelyä koskevassa päätöksessä mainitussa määräajassa. Sopimus raukeaa, jollei sitä allekirjoiteta määräajassa. Jos osalliset allekirjoittavat sopimuksen eri ajankohtina, sopimus tulee voimaan viimeisimmän allekirjoituksen ajankohtana Jos kaikki velkajärjestelysopimuksessa mainitut velkojat eivät allekirjoita sopimusta, se voi 1 momentissa säädetyn estämättä kuitenkin tulla voimaan sopimuksen allekirjoittaneiden velkojien osalta edellyttäen, että sopimukseen osallistumattomien velkojien saatavat eivät ylitä viittä prosenttia sopimukseen sisältyvistä hakijan veloista. Tällöin sopimus tulee voimaan sen allekirjoituksen ajankohtana, jona vähintään 95 prosentin osuus järjesteltävistä veloista täyttyy. Jos edellytyksiä velkajärjestelysopimuksen allekirjoittamiselle ei ole tai jos sopimus ei tule voimaan, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lisäksi tutkittava rakennetukilain 77 :ssä tarkoitetun valtionlainojen ja -saamisten vapaaehtoisen velkajärjestelyn edellytykset. Velkajärjestely on pääsääntöisesti määräaikainen toimenpide. Velkajärjestelyssä sovitut toimenpiteet on toteutettava viimeistään viiden vuoden kuluessa velkajärjestelysopimuksen voimaantulosta. 26 Velkajärjestelysopimuksen seuranta ja muuttaminen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on seurattava alueellaan toteutettavien velkajärjestelyjen toteutumista ja huolehdittava tietojen keräämisestä ja toimittamista Maaseutuvirastolle. Sen on huolehdittava erityisesti siitä, että suunnitelmaan sisältyvät laskelmat ja toimenpiteet velkajärjestelyn toimeenpanemiseksi laaditussa suunnitelmassa pysyvät ajantasaisina ja toteuttamiskelpoisina. voi tarvittaessa hankkia seurantaa varten palveluja hallinnonalan ulkopuolelta. Valtio

7 7 korvaa toimeksiannon aiheuttamat kustannukset. Tarvittaessa velkajärjestelysopimusta voidaan muuttaa noudattaen soveltuvin osin sopimuksen tekemistä koskevia säännöksiä. Valtionlainojen ja valtion saamisten osalta muutoksenhaun johdosta tehdyt velkajärjestelyn tarkistukset tulevat noudatettaviksi velkajärjestelysopimusta muuttamatta. 27 Vapaaehtoisen velkajärjestelyn raukeaminen Jos vapaaehtoinen velkajärjestely rakennetuki lain 86 :ssä säädetyin edellytyksin määrätään raukeamaan, voidaan järjestellyt valtionlainat ja valtion saamiset palauttaa kokonaan tai osaksi sen suuruisiksi kuin ne olivat ennen sopimuksen tekemistä vähennettyinä kuitenkin maksetuilla lyhennyksillä, koroilla ja muilla suorituksilla. Velkajärjestelysopimuksessa alennetun korkotukilainan koron määrä voidaan määrätä palautettavaksi luottolaitokselle siitä ajankohdasta, jona rakennetukilain 86 :n 1 momentissa tarkoitettu raukeamisperuste on syntynyt. Muutoin korkotukilainojen ja muiden pankkilainojen osalta menetellään velkajärjestelysopimuksen rauetessa siten kuin sopimuksessa on sovittu. 28 Sopimuksen liittäminen velkakirjaan Vapaaehtoista velkajärjestelyä koskeva sopimus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on liitettävä niitä velkoja koskevaan velkakirjaan, joita sopimuksessa on järjestelty ja sitä on velkakirjaehtona noudatettava. 7 luku Erinäiset säännökset 29 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta Tätä asetusta sovelletaan velkajärjestelyihin, joita koskeva hakemus tulee vireille tämän asetuksen tultua voimaan. Tätä asetusta ei sovelleta järjestelyihin tai niitä vastaaviin toimenpiteisiin, joita on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ

VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ 18.6.2012 VALTIONEUVOSTON ASETUS POROTALOUTEEN JA LUONTAISELINKEINOIHIN OTETTUJEN LAINOJEN VAPAAEHTOISESTA VELKAJÄRJESTELYSTÄ 1. Asian tausta Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Luonnos 3.7.2015. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Luonnos 3.7.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain, kolttalain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000 N:o 804 810 SISÄLLYS N:o Sivu 804 Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta... 2097

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153

SISÄLLYS. muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)... 153 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1996 N:o 51 58 SISÄLLYS N:o Sivu 51 Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 :n muuttamisesta... 125 52 Asetus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1176/2014 Laki. maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HE 245/2001 vp. naiseksi ja eräitä aikaisemman lainsäädännön Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkennuksia,

HE 245/2001 vp. naiseksi ja eräitä aikaisemman lainsäädännön Lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkennuksia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:10 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain uudistamistyöryhmän loppuraportti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 207/2001 vp. koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. HE 207/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot