Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko VAASA. Liite / Bilaga C Sivu 1 (5) Viite: Lausuntopyyntö 2228/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.6.2015. Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 65100 VAASA. Liite / Bilaga C Sivu 1 (5) Viite: Lausuntopyyntö 2228/15"

Transkriptio

1 Liite / Bilaga C Sivu 1 (5) KÄÄNNÖS: Lausunto Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko VAASA Viite: Lausuntopyyntö 2228/15 Asia: Koskien Vidar ja Mikael Brandtin jättämää valitusta Tausta: Vidar ja Mikael Brandt (jatkossa ostajat ) ostivat noin 25,5 ha suuruisen erottamattoman määräalan Kokkolassa sijaitsevasta Bergbrandtnimisestä tilasta Myyjinä olivat Stefan ja Thomas Brandt. Kokkolan kaupunki (jatkossa kaupunki ) teki päätöksen kaupungin etuosto-oikeuden käytöstä koskien myytyä kohdetta. Ennen tätä päätöstä käytiin keskusteluja ostajien ja kaupungin virkamiesten kesken. Neuvottelut: Valituskirjelmän laatija ei ole itse osallistunut neuvotteluihin ja siksi asiayhteys voi ulkopuolisesta vaikuttaa epäselvältä. Ostajat haluavat ensisijaisesti turvata olemassa olevan turkistarhan ja sen kehitysmahdollisuudet. Siksi kaupungin taholta esitettiin heti sellainen ehdotus, että ostajat saisivat pitää sen osan alueesta, joka sijaitsee lähimpänä tarhaa. Tämän ehdotuksen mukaan rajat lähimpiin naapurikiinteistöihin eivät olisi tulleet lähemmäksi tarhaa kuin missä ne ovat tällä hetkellä. Ostajat eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä ehdotusta. Vt. kaavoituspäällikkö Päivi Cainberg esitti käyttösuunnitelman noin 7 ha suuruisesta maa-alueesta, jonka kaupunki vähintään olisi halunnut hankkia itselleen. Ostajat hylkäsivät tämänkin ehdotuksen. Ostajat esittivät myös useita omia ehdotuksia, joiden mukaan kaupunki olisi saanut korkeintaan 2,9 ha maa-aluetta. Kaupungin ehdotukseen sisältyi hintaarvio ja kauppakirjan luonnos, mutta valituskirjelmässä väitetystä poiketen kaupungin edustajat eivät antaneet suostumustaan tällaiseen kauppaan. Kaupungin neuvottelijoilla ei myöskään ollut valtuuksia tehdä sopimusta kaupungin nimissä. Osapuolet eivät siten saavuttaneet neuvotteluratkaisua.

2 Liite / Bilaga C Sivu 2 (5) Alueen kaavoitus: Valituskirjelmässä väitetään, että kaupungilla ei ole alueelle kaavaa. Etuostolain muutoksen (654/1990) jälkeen, lähtien, ei ole enää voimassa mitään erityistä etuostokohteen kaavoitukseen liittyvää vaatimusta. Löytyy luonnollinen selitys myös siihen, että alueella ei ole toistaiseksi asemakaavaa. Kaupungin maapoliittiseen strategian mukaista on, että yksityisomistuksessa olevaa raakamaata ei kaavoiteta ilman erityistä sopimusta. Alueella on voimassa kaupungin valtuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava Kokkolan yleiskaava 2010, jossa alue on merkinnällä PT-1, yksityisten palveluiden ja teollisuuden laajenemisalue. (Katso liite 1) Indolan alueen tuorein asemakaava (151/4) hyväksyttiin vuonna Kaavakartta määräyksineen löytyy liitteestä 4. Kaava-alue rajoittuu hiljattain myytyyn maa-alueeseen. Kaavoituksessa on otettu huomioon mahdollisuus alueen jatkuvaan laajentamiseen. Tämä tarkoitus vahvistetaan kaavaselostuksen kohdassa ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavatyöllä pyritään laajentamaan Indolan työpaikka-aluetta sekä samalla parantamaan olemassa olevien tonttien käyttökelpoisuutta. Katualueen rajauksella pyritään mahdollistamaan alueen mahdollinen laajentuminen tulevaisuudessa. Tämä liittyy alueen eteläpuolisten merkittävien tiejärjestelyiden toteutumiseen (ohitustie). Keskustaajaman yleiskaava 2030 on perusselvitysvaiheessa. Toukokuussa 2015 valmistunut Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys palvelee Kokkolan keskustaajaman yleis- ja asemakaavoitusta. Selvityksessä on todettu, että Kokkolan päivittäistavaran- ja erikoiskaupan liiketilan lisätarve vuoteen 2030 on k-m2 ja että Indolan eteläosa sekä Topparinmäen pohjois- ja eteläosa kehittyvät uusina tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueina. (Katso liite 3) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen selvitys Aluevaraussuunnitelma Vt 8 ja 13, Kokkola on ehdotusvaiheessa. (Katso liite 2) Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa on voimassa valtatielle 8 laadittu ohikulkutien yleissuunnitelma vuodelta Selvityksessä on todettu Kokkolan kaupungin laajenevan maankäytön vaativan uutta katuverkkoa ja valtateiden kehittäminen muuttaa nykyistä tieverkkoa. Selvityksessä on esitetty, että ohikulkutien eritasoliittymä toteutettaisiin yleissuunnitelman etäisemmän vaihtoehdon mukaan. Ohikulkutien toteutuminen mahdollistaa maankäytön laajenemisen Indolan teollisuusalueella. Maankäyttö: Valituskirjelmästä puuttuu kytkentä tonttimarkkinoiden todelliseen tilanteeseen. Siksi Indolan alueen vapaiden tonttien tarjonta on yliarvioitu, samalla kun uusien tonttien tarve on aliarvioitu. Teollisuustonttien kysyntä Kokkolassa on viime vuosina suuntautunut yhä suuremmassa määrin Topparinmäen ja Indolan teollisuusalueille. Vuoden 2010 jälkeen on Topparinmäellä luovutettu 15 kpl erisuuruisia teollisuustontteja. Muilla alueilla samanaikaisesti on luovutettu vain puolet tuosta määrästä. Indolan teollisuusalueen kysyntä on kasvanut ja etenkin valtatien varren tontit ovat kysyttyjä. Indolan teollisuusalueella on tällä hetkellä vain yksi vapaana

3 Liite / Bilaga C Sivu 3 (5) oleva tontti. Indolan ja Topparinmäen alueiden kehittyminen on erittäin tärkeää tonttitarjonnan kannalta. Alueen kaavoituksen ja todennäköiset käyttöönoton aikaperspektiivit vaihtelevat johtuen osa-alueiden maantieteellisestä sijainnista. Tällä hetkellä Indolan teollisuusalueella on kaupungin omistuksessa vain kolme rakentamatonta tonttia, joista kaksi on huonomuotoista johtuen nykyisistä kiinteistö- ja omistusrajoista. Siksi olemassa olevaa teollisuusaluetta pitäisi lähitulevaisuudessa suurentaa. Edellytyksenä on, että nykyistä asemakaavaaluetta voidaan laajentaa. Kun otetaan huomioon maa-alueen ja olemassa olevan rakennuskannan rakenne, alueen laajentaminen valtatien varren suuntaisesti näyttää luonnollisimmalta ratkaisulta. Olemassa olevan infrastruktuurin lisärakentaminen olisi selvästi kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin aivan uuden vastaavan alueen käyttöön ottaminen esim. valtatien länsipuolelta. Palstan eteläosaan sijoittuu olemassa oleva voimajohto sekä varaus tulevaa ohikulkutietä ja sen liittymiä varten. Tämä rajoittaa huomattavasti alueen käyttöä muihin tarkoituksiin. Kaupunki voi tosin tehdä suunnitelmia tiealueelle ja ottaa sen haltuunsa vaikka maa-alue jäisi toistaiseksi yksityiseen omistukseen. Kaupungin yhtenäinen maanomistus antaisi kuitenkin lisää joustavuutta suunnitteluun sekä tulevan infrastruktuurin, kuten uusien liittymien ym., rakentamiseen. Todennäköisesti kaupungin ei kuitenkaan lähitulevaisuudessa tarvitse ottaa koko kaupan kohteena olevaa aluetta käyttöönsä. Etuostolain 7 :n mukaan ei ole myöskään mahdollista suorittaa osittaista etuostoa. Turkistarhan asema: Valituskirjelmässä korostetaan, että olemassa oleva tarha tarvitsee erityistä huomiota. Tätä ei voi myöskään kiistää, mutta toisaalta väite, että tällainen huomio olisi ristiriidassa etuostopäätöksen kanssa, ei ole looginen. Etuostolain 1 3 mom. mukaan nimittäin myös suojelutarkoitus on laillinen peruste kunnan etuosto-oikeuden käytölle. Kun tarhaa ympäröivä lähialue kaavoitetaan, on suojelualueen tarve ratkaistava maanomistusolosuhteista riippumatta. Kaavan suojelumääräysten muotoilu on sitten kaavoitusprosessiin kuuluva asia. Etäisyys tarhasta lähimpään tontin rajaan on nykyisellään noin 115 m. Lähimpänä sijaitseva tontti on Ahola Transportin omistuksessa. Tämä tontti on alun perin hankittu samasta kiinteistöstä, jota kyseessä oleva kauppa koskee. Kaupungin esittämän käyttösuunnitelman mukaan lyhin etäisyys tarhasta alueeseen, jota on hahmoteltu kaavoitettavaksi, on noin 230 m. Tällöin uusia tontteja ei tulisi kovin lähelle tarhaa. Siksi tässä yhteydessä on tarpeetonta olla huolissaan tarhan asemasta. Etuoston kohtuullisuus: Valituskirjelmän argumentti, että maakauppa on tehty sukulaisten kesken, ei ole aivan totta. Myyjä julkaisi nimittäin ensin ilmoituksen kauppakohdetta koskevasta yleisestä tarjouskilpailusta. Ilmoitus koski toistakin samaan kiinteistöön kuuluvaa lähellä sijaitsevaa palstaa, joka sitten myytiin toiselle yksityishenkilölle. Myyjät ja ostajat eivät ole niin läheistä sukua, että tämä olisi etuostolain 5 2 kohdan mukainen este. Vetoomuksessa sukulaissuhteeseen ja tilan historialliseen omistusoikeuteen on kyse tunnearvoista eikä asiaperusteluista.

4 Liite / Bilaga C Sivu 4 (5) Ostajat ovat jo ennen kauppaa olleet tietoisia kaupungin etuosto-oikeudesta kyseisessä maakaupassa. Tämä ilmenee siitä, että ennen kauppaa he ovat keskustelleet asiasta kaupungin virkamiesten kanssa. Nämä antoivat jo alusta ymmärtää, että maapoliittisesta näkökulmasta alue olisi ainakin osittain kiinnostava. Kuitenkaan ei ostaja eikä myyjä ole etukäteen pyytänyt kaupungilta virallista päätöstä koskien kaupungin etuosto-oikeuden käyttämistä. Etuoston kohtuullisuutta ei ratkaise se, voidaanko kohteen alkuperäistä kauppahintaa pitää halpana. Ehdot ovat samat kuin alkuperäisessä kauppakirjassa ja siksi etuostolla ei muuteta ostajan eikä myyjän taloudellista asemaa. Etuostolain tarkoituksena on nimenomaan se, että kunnat voivat hankkia maata oikeaan markkinahintaan. Ainakin tässä tapauksessa kauppakirjassa pitäisi olla oikea markkinahinta, koska myyjä oli pyytänyt tarjouksia ennen kauppaa. Kommentteja esitettyihin oikeustapauksiin: Kouvolan hallinto-oikeuden päätäs sekä Korkeimman hallintooikeuden päätös kuuluvat molemmat saman etuostoasian käsittelyprosessiin. Tämä prosessi koski Joutsenon kaupungin myöhemmin Lappeenrannan kaupungin tekemää etuostopäätöstä. Todetaan, että asia johon tässä viitataan, poikkeaa nyt kyseenä olevasta Kokkolan tapauksesta usealla oleellisella tavalla; - Joutsenossa kohde oli kokonaan peltomaata, jota käytettiin ostajan elinkeinon harjoittamista varten. - Joutsenossa ostaja oli kauan vuokrannut kohdetta ja tämän yhteydessä parantanut sen kuntoa. - Joutsenossa etäisyys kohteesta kunnan keskustaan oli noin 13 km (vrt. Kokkolassa 4,5 km) ja kohteen lähialue oli edelleen maaseutuvaltainen. - Joutsenossa viereinen tie oli seututie (vrt. Kokkolassa valtatie 13). Täten kaupunki katsoo, että näitä kahta oikeustapausta, joihin valituskirjelmässä vedotaan, ei voi soveltaa ennakkotapauksina nyt kyseenä olevaan tapaukseen. Yhteenveto ja vaatimus: Edellä olevaan selostukseen viitaten Kokkolan kaupunki katsoo, että valituskirjelmä ei aiheuta muutosta kaupunginhallituksen päätökseen. Valittajan esittämät argumentit eivät ole kaikilta osin tosiasioihin perustuvia ja osittain niillä ei ole merkitystä asiaa oikeudellisesti ratkaistaessa. Kokkolan kaupunki vaatii täten, että valitus hylätään. Kokkola, 2. kesäkuuta 2015 Laatija: Anders Blomqvist Kiinteistöinsinööri Kokkolan kaupunki

5 Liite / Bilaga C Sivu 5 (5) Liitteet: 1. Ote yleiskaavasta Aluevaraussuunnitelma, vt Kaupan sijaintialueet Kokkolan keskustaajamassa 4. Ote asemakaavasta 151/4

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen

Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö PÄÄTÖS N:o YM4/5222/2006 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2006 ASIA Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen.

Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan kaupungissa välillä Luumäen kunnan raja - Kärki, rinnakkaistiejärjestelyineen. Toimitusnumero 2014-489596 1(29) Maantietoimitus, loppukokous. Kohde: Aika: 28.5.2015 kello 12:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Maantietoimitus koskien valtatien 6 parantamista Lappeenrannan

Lisätiedot

Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys YK0034, luonnos 30.11.2009 Mielipiteet, vastineet ja toimenpiteet

Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys YK0034, luonnos 30.11.2009 Mielipiteet, vastineet ja toimenpiteet Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys YK0034, luonnos 30.11.2009 Mielipiteet, vastineet ja toimenpiteet Luonnos oli nähtävillä MRA 30 :n nojalla 13.1.-11.2.2010 mielipiteiden esittämistä varten. Sisällysluettelo:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 21.4.2015 15/0098/1 1 (23) Diaarinumero 00686/14/4102 00694/14/4102 00709/14/4102 00711/14/4102 00712/14/4102 00713/14/4102 00714/14/4102 00719/14/4102

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 16.2.2011

Tekninen lautakunta 16.2.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 16.2.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos: Osa korttelista 111 (Grand Hotel- sekä Regatta-tontti)

ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos: Osa korttelista 111 (Grand Hotel- sekä Regatta-tontti) Hangon ympäristöyhdistys ry, Hangö miljöförening rf Hanko 16.7.2006 Helsingin hallinto-oikeus PL 120, 00521 Helsinki Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE

21.05.2014 2262/14 SALON KAUPUNKI LÄHETE TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO LÄHETE 19.5.2014 SALON KAUPUNKI

Lisätiedot