Birdie-FTR Vikaja ljitin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Birdie-FTR Vikaja ljitin"

Transkriptio

1 Birdie-FTR Vikaja ljitin Ka yttoohje Versio 1.2 Lokakuu 2003 Laplace Instruments Ltd

2 Huomautus ta ma ka yttoohje on luettava ennen laitteen ka yttoa Birdie-FTR FaulTracker Patentti No: Rekistero ity mallisuoja: Rekistero ity tuotemerkki: Translation into Finnish by Raimo Sainio Sivu 2

3 Sisa llys 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita Laitteen osat Ka yttoonotto Pikaohjeet Johdanto Tekniset tiedot Yleinen kuvaus Toiminnallinen kuvaus Liitanto jen merkinnat Tehonsyo tto Tapahtumarekistero inti Paivamaara ja kellonaika Tallennus Kosketinvarahtelyn odotusaika Muisti Graafinen naytto Taustavalo Rekistero ityjen tulosten tarkastelu FTR:n toiminnan kaynnistys ja pysaytys Paristot Toimintamuodot Odotustila Toiminta-asettelut (Setup) Tilanaytto (Monitor) Tulosten tarkastelu (Replay) Tulosten tarkastelun esitystapa Rekistero inti (tapahtumien tallennus laitteen muistiin) (Record) Sarjaportti (Remote) Laitteen rakenne Riviliittimet tutkittavan kohteen liittamiseksi Liitanto jen sulakkeet Paristot Liita nna t Liitanto jen ryhmitys Kolmivaihejarjestelmat Ka ytto Kannen turvakytkin Tilanaytto Rekistero inti (tallennus muistiin) Tulosten tarkastelu Ka yttoohjelmisto Tietokonejarjestelman vaatimukset Ohjelmiston asennus Kayttoonotto Kaytto FTR:n ohjaus Valikkorakenne Tietojen analysointi Tilastot Tiedostorakenne Tiedostot Toimituksen sisa lto...21 Sivu 3

4 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita Tama laite on IEC-luokituksen luokan II mukainen ja suunniteltu tayttamaan EN :2001 Mittaukseen, saatoon ja laboratoriokayttoon tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimukset vaatimukset seka on yhdenmukainen pienjannitedirektiivin 73/23/EEC kanssa asennuskategoriassa III jannitteelle 240V (L-N) ja 415V (L-L). Laite on tarkastettu valmistuksen jalkeen EN :2001 mukaisesti. Ta ma ka yttoohje sisa lta a tietoja ja ohjeita, joita on ehdottomasti noudatettava laitetta ka ytetta essa tai sa ilytetta essa. Laite on suunniteltu sisakayttoon enintaan Likaantumisasteen 2 mukaisessa ymparisto ssa olosuhteissa, joiden lampo tila on 5 40 C ja suhteellinen kosteus 80% 31 C laskien suoraviivaisesti arvoon 50% 40 C. Laitetta ei saa kayttaa mikali siina on vesikondenssia. Laitteen kayttaminen muilla, kuin tassa kaytto ohjeessa esitetyilla tavoilla saattaa aiheuttaa laitteen turvallisuuden huonontumista. Ä TARKEATA Ö ennen ka yttoliita ntojen tekemista laitteeseen, on luettava kohdan 10 ohjeet sivulla 13 Laitetta saa kayttaa vain teknisissa tiedoissa ilmoitetuissa arvoissa ja olosuhteissa Laitteelle ei saa kytkea jannitteita, mikali suojakansi on auki Suojakantta ei saa avata jannitteiden ollessa kytkettyina laitteelle Ennen sulakekotelon avaamista on kaikkien liitanto jen oltava irtikytketyt Laitteessa ei ole mitaan asetteluja tai yllapitoa tarvitsevia komponentteja. Mikali laite vikaantuu tai sen toiminnassa havaitaan puutteita, on laite toimitettava maahantuojalle. Mikali laite on mekaanisesti vaurioitunut, kastunut tai altistunut jollekin kemialliselle aineelle, on sen turvallisuus saattanut huonontua. Tallo in laitetta ei saa kayttaa, vaan sen se on toimitettava maahantuojalle. Kayttaja saa vaihtaa vain suojasulakkeet tassa kaytto ohjeessa esitetyn mukaisesti. Sulakkeina saa kayttaa vain tassa kaytto ohjeessa maariteltyja sulakkeita. Muunlaisten sulakkeiden kayttaminen mitato i takuun ja saattaa aiheuttaa vaaran laitteen kayto ssa. Ka ytetyt paristot tulee toimittaa ongelmaja tteista annettujen ohjeiden ja sa annosten mukaan niita varten varattuihin vastaanottopaikkoihin. Laitetta ei saa kastella liikaa sita puhdistettaessa. Naytto ikkunan ja etulevyn puhdistus tulee suorittaa pehmealla pyyhkeella tai liinalla. Varoitus Kun kaytto ohjeessa on tama merkki, ilmoitetaan silla merkittavasta vaarasta, jolloin ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Varoitus Ö Kun kaytto ohjeessa on tama merkki, on noudatettava asianomaisessa kaytto ohjeen osassa annettuja ohjeita. Ohjeista poikkeaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa kaytto turvallisuuden huonontumista. Varoitus Epileptikkojen tulee varoa ja olla tietoisia siita, etta rekistero ityjen tietojen selauksessa LED-indikaattorit saattavat valkkya epileptisen kohtauksen aikaansaavilla taajuuksilla. Sivu 4

5 2. Laitteen osat Merkinta liuska Suojakansi Suojakannen lukitus Tilaindikaattorit Toistoindikaattorit Turvalukon reika Nestekidena ytto Toimintamuodon painikkeet Merkinta liuskan aukko Verkkolaiteliita nta Sarjaliikenneportti Paristokotelo Etupaneeli Kursoripainikkeet HUOM: Kun FTR:n suojakansi avataan, kytkeytyy FTR automaattisesti pois paalta. Samaten kannen ollessa auki, ei FTR:aa voida kaynnistaa Sivu 5

6 Sulakeosaston lukko Saranoitu sulakeosaston kansi Riviliittimet Ryhma A Liita nta johtojen aukot Liita nna t Riviliittimet Ryhma B Liukuva suojakansi Liita ntojen sulakkeet Liita nta johtojen aukot Sulakeosaston lukko Varasulakkeet Sulakkeet Sivu 6

7 3. Ka yttoonotto 1 Sijoitetaan paristot paikoilleen paristokoteloon ja suljetaan paristokotelon kansi. 2 Kytketaan FTR toimintaan Exit/Power painikkeella. Laitteen kaynnistyessa tulee nayttoon Birdie -kuvake seka laitteen sarjanumero ja laite siirtyy odotustilaan. 3 Asetetaan laitteeseen oikea kellonaika ja paivamaara: Painetaan ensin Setup painiketta, jonka jalkeen siirrytaan nuolipainikkeilla kellonaika- ja paivamaarakenttiin ja asetetaan oikeat ajat. 4 Asetetaan muut halutut perusasetukset: kosketinvarahtelyn odotusaika, taustavalo ja muistin kaytto tapa. 5 Siirretaan kursori nuolipainikkeilla nayto ssa alas kohtaan Yes ja painetaan OK painiketta, jolloin asetukset tallentuvat laitteen muistiin. 4. Pikaohjeet Seuraavassa on esitetty lyhyet ohjeet laitteen kayttamiseksi. Taydellisemmat ohjeet on esitetty jaljempana muissa kaytto ohjeen osissa: 1. Luettava ehdottomasti kohta 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita 2. Tehdaan tutkittava kohde jannitteetto maksi 3. Kierretaan lukitusosa auki ruuvimeisselilla tai kolikolla ja avataan laitteen suojakansi 4. Liitetaan johtimet tutkittavasta kohteesta riviliittimiin. HUOM: Riviliittimet on jaettu kahteen ryhmaan A ja B joilla molemmilla on oma yhteispotentiaali. Ryhmilla A ja B voi olla joko sama tai eri yhteispotentiaali. 5. Tehtyjen liitanto jen tunnusmerkinnat voidaan kirjoittaa merkintaliuskaan 6. Kunkin liitannan jannite voi olla Vac/dc liitinryhman yhteispotentiaaliin nahden. Liitanto ja voidaan tehda myo s tahtikytketyista 3-vaihejarjestelmista kohdan 10.2 sivulla 13 esitettyjen ohjeiden mukaan. Liitanto jen napaisuudella ei ole merkitysta. Kaikki yli 10V jannitteet tulkitaan paalla oleviksi (ON-tila) Kun kaikki liitannat riviliittimiin on tehty, suljetaan laitteen kansi. 7. Tehdaan tutkittava kohde jannitteelliseksi (toimivaksi) 8. Kunkin liitetyn kohteen tila nahdaan etupaneelin LED-indikaattoreista (rivi merkitty Monitor) LED on paalla, kun liitannan jannite on yli kynnysarvon 9. Annetaan tutkittavan kohteen olla toiminnassa ja huomioidaan indikaattoreista toiminnan oikeellisuus 10. Mikali tutkittavan kohteen toiminta halutaan tallentaa laitteen muistiin, kaynnistetaan laite painamalla Exit/power -painiketta ja sen jalkeen Record -painiketta. Nayttoon tulee teksti Overwrite data.. yes/no (tallennetaanko aikaisemmin tallennettujen tietojen paalle). Siirretaan kursori nuolipainikkeella kohtaan yes ja painetaan OK -painiketta. Laite tallentaa liitanto jen tilojen muutokset kellonaika ja paivamaara tiedoin. Tapahtumia voi olla kaikkiaan 32, Tallennus keskeytetaan painamalla Exit -painiketta. Tallennettua tietoa voidaan katsella painamalla ensin Replay -painiketta ja selaamalla nuolipainikkeilla ja tapahtuma kerrallaan. 12. Automaattinen tallennetun tiedon rullaus nayto ssa kaynnistetaan painikkeella ± eteenpain ja painikkeella taaksepain. Rullaus pysaytetaan painamalla jompaa kumpaa painiketta. 13. Lisaa tallennetun tiedon tarkastelusta on esitetty kohdissa 8.4, 8.5, 11.4 ja Ennen laitteen kannen avaamista ja liitantajohtojen irti kytkemista on tutkittava kohde tehtava jannitteetto maksi Sivu 7

8 5. Johdanto Birdie-FTR (jatkossa FTR) on tarkoitettu sahko laitteiden ja jarjestelmien vikojen etsintaan: Asentajille Huoltoja suorittaville Jarjestelmien yllapitajille Sahko - ja ohjausjarjestelmien vastaanottoihin ja -tarkastuksiin Sahko - ja ohjausjarjestelmien vianhakuun Sahko - ja ohjausjarjestelmien toiminnalliseen tutkimiseen Tapahtumarekistero intiin Laite nayttaa ja rekistero i kaikkien siihen liitettyjen kohteiden paalla/pois tapahtumat ja tilanmuutokset yhtaaikaisesti kaikissa 16 liitannassa. Liitanto jen tosiaikaiset tai rekistero idyt tila naytetaan seka LED-indikaattoreilla etta graafisessa nestekidenayto ssa. Tallennusmuodossa FTR rekistero i kaikki tapahtumat laitteen muistiin myo hempaa tarkastelua varten. Laite voidaan jattaa toimimaan itsenaisesti pitkaksikin aikaa silloin, kun tutkittavan kohteen toimintasekvenssit ovat pitkia tai hitaita tai kun vika esiintyy satunnaisesti. Laitteessa on RS232 liitanta tallennettujen tietojen siirtamiseksi, tallentamiseksi ja tutkimiseksi tietokoneella kaytto ohjelmistossa. FTR:n liitanto jen jannitteet voivat olla Vac/dc (tai 3-vaiheisena tahtikytkentana 415V), joten liitanno ille ei ole tarpeen erikseen maarittaa jannitealueita tai lajeja. Laite tulkitsee yli 10V:n jannitteet ON-tilaksi (paalla) ja alle 5V:n jannitteet EI-tilaksi (pois). Ominaisuuksiensa vuoksi FTR on yksinkertainen kayttaa, mutta silti tehokas ja pienikokoinen laite. Sivu 8

9 6. Tekniset tiedot Ka ytto: Kaytto tarkoitus: Sahko isten signaalien naytto ja rekistero inti Kaytto tapa: Kannettava ja puolikiinteasti asennettava Asennuskategoria: Cat III (240V ja 415V 3-vaiheinen tahtikytkenta) Liita nna t: Suurin jannite: 415Vdc tai ac(rms) Pienin jannite: 12V dc/ac(rms) ON- tilan naytto (paalla) Suurin taajuus: 65Hz Liitanto jen lukumaara: 16 (2x 8) Liitanto jen ryhmitys: 2 kpl yhteinen potentiaali ON-tilan kynnysjannite: 10Vdc/ac(RMS) º 1v. EI-tilan kynnysjannite: 6Vdc/ac/RMS) º 1v Liitanto jen tilaindikointi: LED- ja nestekidenaytto Kosketinvarahtelyn aika: valittavissa 20ms, 100ms, 500ms tai 1s Minimi pulssileveys: 20ms Sahko inen suojaus: Kukin liitanta suojattu sulakkeella F 32mA (nopea) 20 x 5mm Transienttisuojaus: 4kV Na ytot ja liita nna t Naytto : Graafinen nestekidenaytto (LCD) ja taustavalo Liitannan indikointi: LED-indikaattori kullekin liitannalle Ohjaukset: Toimintamuoto ja nayto n ohjaus Vayla ja ohjelmisto: RS232 ja kaytto ohjelmisto Tiedonkeruu ja -siirto: Tallennuksen liipaisu: Tilan muutos missa tahansa liitannassa Tapahtumien lukumaara: 32,000 Tallennetut arvot : Liitannan tila ja kellonaika ja paivamaara Muistityyppi: pysyva Muistin kaytto : Pysaytys tai paalle kirjoittava, kayttajan valittavissa Keruuaika: rajoittamaton Naytto : Nestekidenayto ssa ja LED-indikaattoreilla Naytto muoto: Tapahtuma- tai aikakantainen Siirto: RS232-portiin Ympa ristoolosuhteet Lampo tila: +5 C to +40 C. Kosteus: 80% 31 C, laskien suoraviivaisesti arvoon 40 C. Likaantumisaste: 2 Tehonsyotto Sisainen: Paristot 2 kpl, D-koko Paristojen kaytto aika: tyypillisesti 50 pv (referenssiarvo 18Ah:n paristoilla) Ulkoinen: 3.5v 1000mA max. Sivu 9

10 7. Yleinen kuvaus 7.1. Toiminnallinen kuvaus FTR nayttaa ja tallentaa kaikkiaan 16 siihen liietyn kohteen tilan (ON/EI- paalla/pois): yli 10V tulkitaan ON-tilaksi (paalla) ja alle 5V EI-tilaksi (pois). Vali 5 10V on maarittelemato n, josta johtuen vaihtojannite tai hairio talla alueella saattaa aiheuttaa nopeita tilan vaihtoja ja rekistero inteja. Mainilla valilla tapahtuvista muutoksista johtuvia tarpeettomia tilan vaihtoja voidaan vahentaa valitsemalla alla esitetyn mukaan sopiva kosketinvarahtelyjen odotusaika. Kunkin liitannan tila naytetaan etulevyn LED-indikaattoreilla (rivi merkitty Monitor) seka nestekidenayto ssa Liita ntojen merkinna t Laitteen mukana toimitetaan merkintaliuskoja, joihin voidaan merkita liitanto jen tunnukset. Merkintaliuska sijoitetaan laitteen sivussa olevasta aukosta valitto masti naytto osan ylapuolelle, jolloin liitannan tunnus tulee vastaavan LEDindikaattorin kohdalle tarkastelun helpottamiseksi Tehonsyotto FTR:n kaytto teho saadaan paristoista, jotka kestavat normaalikayto ssa noin 50 paivaa. Laitteen mukana toimitetaan myo s verkkolaite 500mA (verkkolaitteen jannite ei saa olla yli 4.5Vdc). Kaytettaessa verkkolaitetta kytkeytyy laitteen tehonsyo tto verkkojannitteen katketessa automaattisesti paristoille Tapahtumarekisterointi Rekistero itavaksi tapahtumaksi katsotaan minka tahansa liitannan tilanvaihto, joka tallo in liipaisee (aikaansaa) kaikkien liitanto jen tilojen rekistero innin samanaikaisesti Pa iva ma ara ja kellonaika FTR:ssa on kalenteri/kello, joten kaikkiin tallennettuihin ja rekistero ityihin tapahtumiin voidaan liittaa niiden todellinen aika myo s pitkaaikaisessa seurannassa. Paivamaaran ja kellonajan asetus on esitetty taman kaytto ohjeen kohdassa 7.5 sivulla 10. Kalenterin/kellon ajat sailyvat vaikka laitteen tehonsyo to n paristot poistetaan Tallennus Kun on valittu tallennusmuoto (Record) tallentuvat aina ja samanaikaisesti kaikkien 16 liitannan tilat minka tahansa liitannan liipaisemana. Kuhunkin tapahtumaan liitetaan aina paivamaara ja kellonaika sekunnin tarkkuudella. Tapahtumien esiintymistaajuudella ei ole rajoitusta ja ne rekistero idaan niiden esiintymisjarjestyksessa Kosketinva ra htelyn odotusaika Joissain tapauksissa liitetyista kohteista saattaa tulla lyhyena aikana useita FTR:n tapahtumarekistero innin liipaisevia tilamuutoksia. Tyypillinen esimerkki tallaisesta sinansa yhden tapahtuman ilmio sta on releiden ja kytkimien kosketinvarahtelyt. Kayttaja voi maarittaa FTR:lle latenssiajan (odotusajan), jonka aikana laite ei huomio eika rekistero i liipaisun jalkeen tapahtuneita muita muutostilanteita. Kosketinvarahtelyjen odotusajaksi kayttaja voi valita 100ms, 500ms tai 60s. HUOM: Toimitettaessa tehtaalta laitteessa on oletusarvona 100ms Muisti Muistiin voidaan tallentaa 32,000 tapahtumaa. Kayttaja voi valita muistin kaytto muodoksi muistin tayttyessa joko rekistero innin pysaytyksen (Auto Stop - on) tai aikaisemman rekistero innin paalle tallennuksen (Auto Stop - off), tallo in tallennus alkaa muistin alusta. HUOM: Aina kun aloitetaan uusi rekistero inti, menetetaan kaikki aikaisemmin rekistero ity ja tallennettu tieto Graafinen na ytto Useimmissa toimintamuodoissa graafisen nayto n ylimmalla rivilla lukee toimintamuodon nimi. Seuraavalla rivilla naytettavan tapahtuman paivamaara ja kellonaika. Graafinen naytto jakaantuu liitanto jen mukaisiin pystysuoriin kaistaleisiin (sarakkeisiin) 1 16, joissa nakyy liitannan tila seka rekistero itaessa ett selatessa tallennettuja tietoja. Selattaessa tallennettuja tietoja paivamaaran ja kellonajan mukainen tapahtuma on nayto n puolivalin katkoviivan kohdalla. Katkoviivan alapuolella ovat aikaisemmat ja ylapuolella myo hemmat tapahtumat. Toiminta-asettelut naytetaan Setup -muodossa Taustavalo Taustavalo kytkeytyy automaattisesti paalle painettaessa mita tahansa painiketta ja sammuu 15 sekunnin kuluttua. Koska taustavalo kuluttaa merkittavasti paristoja, voidaan sen toiminta kytkea pois paalta Setup -muodossa (backlight on/off -paalla/pois). Sivu 10

11 7.11. Rekisteroityjen tulosten tarkastelu Rekistero ityja, muistiin tallennettuja tapahtumia voidaan tarkastella graafisessa nayto ssa ja Replay -rivin LEDindikaattoreilla. Tapahtumia voidaan joko selata yksi kerrallaan tai askeltaa automaattisesti noin 4 tapahtumaa sekunnissa FTR:n toiminnan ka ynnistys ja pysa ytys Laite kytketaan toimintaan painamalla EXIT/Power -painiketta noin sekunnin ajan, jolloin laite kytkeytyy paalle ja graafiseen nayttoon tulee Birdie -kuvake, laitteen sarjanumero seka laiteversion numero. Haluttaessa kytkea laite pois toiminnasta painetaan EXIT/Power -painiketta noin sekunnin ajan, jonka jalkeen nayttoon tulee teksti Shutdown? Yes/No. Vahvistetaan pois kytkenta siirtamalla kursori tekstin yes paalle ja painetaan OK -painiketta. HUOM Jos laitteen liukukansi avataan, kytkeytyy FTR valitto masti pois toiminnasta Paristot Kaytettaessa suositeltuja paristoja saadaan noin 50 paivan kaytto aika. Kaytto aikaan vaikuttavat uusien paristojen kunto, kaytto jaksojen pituus ja ymparisto n lampo tila. Paristoina kaytetaan 2 kpl D-kokoa olevaa 1.5V paristoa (sopivia ovat esimerkiksi tyypit MN1300 and LR20). On suositeltavaa kayttaa suurikapasiteettisia 18Ah:n alkaliparistoja. Laitetta voidaan kayttaa myo s verkkolaitteella. 8. Toimintamuodot FTR:ssa on viisi toimintamuotoa ja odotustila, jossa naytetaan Birdie -kuvake: Asettelut (Setup) Tilanaytto (Monitor) Tulosten tarkastelu (Replay) Rekistero inti (Record) Sarjaportti (Remote) Toimintamuodot valitaan vastaavilla painikkeilla graafisen nayto n alla lukuun ottamatta sarjaporttitoimintaa (Remote), joka kytkeytyy toiminnalliseksi automaattisesti liitettaessa FTR aktiiviseen RS232-vaylaan. Mista tahansa toimintamuodosta palataan odotustilaan painamalla EXIT/Power -painiketta Odotustila Laite on odotustilassa, mikali muuta toimintamuotoa ei ole valittu. Kytkettaessa laite paalle naytetaan Birdie -kuvake, laitteen sarjanumero seka laiteversion numero. Laite kytketaan automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua, mikali se on odotustilassa Toiminta-asettelut (Setup) Kayttaja voi muuttaa seuraavia asetuksia: Paivamaara (Date) Kellonaika (Time) Taustavalo (Backlight) Muistin kaytto (Memory mode/auto Stop) Nayto n kontrasti (Display contrast) Kosketinvarahtelyjen odotusaika (Debounse ms) Haluttu kohta valitaan ja painikkeilla ja asetteluarvo valitaan ja ± painikkeilla. Toiminta-asetteluista poistutaan siirtymalla alimmalle riville (Save setup:yes/no) ja valitsemalla joko yes (tallennetaan asettelut) tai no (ei tallenneta asetteluja) seka painamalla OK -painiketta Tilana ytto (Monitor) Laitteen ollessa kytketty toimintaan, liitanto jen tila naytetaan graafisessa nayto ssa Monitor -rvin LED-indikaattoreilla, mutta laite ei suorita rekistero intia (tallennusta muistiin). Tilanayttoa on tarkoitettu kaytettavaksi ennen varsinaisen rekistero innin alkua tarkastamaan, etta liitannat on tehty oikein. Tilanayttoa voidaan kayttaa myo s enimmillaan 16 liitetyn kohteen silmamaaraiseen yhtaaikaiseen tarkasteluun. Pelkalla tilanayto llakin voidaan siis helposti ja turvallisesti tarkastaa laitteiden tai jarjestelmien toiminta. Sivu 11

12 Tilanayto n LED-indikaattoreilla voidaan tarkastella liitanto jen tiloja, vaikka FTR ei ole kaynnistetty toimivaksi. Monitor -rivin LED-indikaattorit toimivat liitannasta saatavalla 3mA:n (rajoitettu max 4mA:iin) virralla 8.4. Tulosten tarkastelu (Replay) Tassa toimintamuodossa voidaan tarkastella rekistero ityja (muistiin tallennettuja) tapahtumia kahdella eri tavalla: Tapahtumakantaisena Aikakantaisena Esitystapa vaihtuu vuorottain OK/Replay Mode -painikkeella. Tapahtumia selataan ja painikkeilla Tulosten tarkastelun esitystapa Tapahtuma: Tapahtumakantaisessa tarkastelussa kukin rivi edustaa yhta tapahtumahetkea. Tapahtumien valiset pystysuorat valimatkat ovat aina yhta suuret toisin sanoen tapahtumat naytetaan vain niiden esiintymisjarjestyksessa. Tasta johtuen kahdella tapahtumalla voi olla sama kellonaika, mutta silti eri esiintymisjarjestys, joka nakyy graafisessa nayto ssa. Aika: Aikakantaisessa nayto ssa pystyakselina on aika, johon tapahtumat sijoittuvat ajallisessa esiintymisjarjestyksessaan. Kayttaja voi valita graafisen nayto n ylimmalla rivilla naytettavan aikaakselin skaalauksen ja ± painikkeilla seuraaviin arvoihin: Sekunnit: 1, 10, 30 Minuutit: 1, 10, 30 Tunnit: 1, 6, 12, 24 Vuorokaudet: 1, 10, 30 Tapahtumia selataan molemmissa esitystavoissa ja painikkeilla Rekisterointi (tapahtumien tallennus laitteen muistiin) (Record) Tassa toimintamuodossa tapahtumat tallennetaan laitteen muistiin. Kuhunkin tapahtumaan liitetaan tieto paivamaarasta ja kellonajasta. Tapahtuman rekistero intiin vaikuttaa kayttajan maarittama kosketinvarahtelyjen odotusaika siten, etta tapahtuman keston tulee olla suurempi kuin valittu odotusaika. Tehtaalta toimitettaessa odotusaika on 100ms. Kun laite on rekistero inyt 32,000 tapahtumaa rekistero inti joko pysahtyy tai alkaa tallentaa aikaisemmin rekistero ityjen tietojen paalle kayttajan valitseman muistin kayto n mukaisesti Sarjaportti (Remote) Jos FTR kytketaan aktiiviseen sarjaporttiin tiekoneessa, kaikki kaytto ja muut toiminnat siirtyvat tietokoneessa olevan kaytto ohjelmiston alaisuuteen. Jos toimintamuodoksi valitaan rekistero inti (Record) tallentuvat tiedot vain tietokoneelle, eika siis FTR:n muistiin. Lisatietoja kayto sta tiekoneeseen liitettyna on esitetty kappaleessa 12 sivulla Laitteen rakenne FTR on suunniteltu siten, etta kaikki kotelossa olevat eri osastot ovat helposti, mutta silti turvallisesti kaytettavissa. Kayttajan paastaviksi on tarkoitettu vai alla luetellut laitteen osat, eika kayttaja saa avata laitteessa mitaan muita osia. Sisainen rakenne ja osien valinta on tehty turvallisuutta silmalla pitaen, eika kayttaja saa tehda laitteelle mitaan asetteluja, muutoksia tai osien vaihtoa. Mikali laitteeseen tulee vika tai siina ilmenee virhetoimintoja, on laite palautettava maahantuojalle Riviliittimet tutkittavan kohteen liitta miseksi Laitteen kotelon suojakansi estaa kytkettyjen ja jannitteellisten osien koskettelun. Kannen lukitus vapautetaan kaantamalla lukitustappia ruuvimeisselilla tai kolikolla 90 siirtamalla liukukansi pois riviliitin osaston paalta. Kun liukukansi siirretaan pois kiinniasennosta, kytkeytyy FTR automaattisesti pois paalta Liita ntojen sulakkeet Jokainen FTR:n liitanta on suojattu sulakkeella. Sulakeosasto on saranoidun kannen alla riviliitinosastossa. Jotta sulakkeisiin paastaan kasiksi, on ensin kytkettava irti kaikki riviliittimiin kytketyt johtimet ja sitten avattava sulakeosaston kansi kaantamalla kannen lukitustappia ruuvimeisselilla tai kolikolla 90. Laitteen mukana toimitaan 6 kpl varasulakkeita sijoitettuna sulakeosaston kannen alle. Sivu 12

13 9.3. Paristot Paristo-osaston lukkiutuva kansi on laitteen alla sen etuosassa. 10. Liita nna t Ennen tutkittavan kohteen liittamista FTR:aan, on varmistuttava etta kohde on jannitteeto n. Liitosjohtimen eristyslujuuden tulee olla riittava tutkittavan kohteen jannitteelle. Liitosjohtimen suurin poikkipinta on 4mm 2. Kukin FTR:n liitanta ottaa normaalisti enintaan 4mA:n virran. Suurin ottama vikatilanteessa on sulakesuojauksen toimintavirta 32mA (nopeat sulakkeet F32mA) Liita ntojen ryhmitys FTR:n liitannat on jaettu kahteen kahdeksan liitannan ryhmaan, joilla kummallakin on oma yhteinen potentiaali, joten laitteen liitannat voivat olla kahta eri yhteispotentiaalia kayttavia, esimerkiksi verkkojannitteen N toisessa ryhmassa (enintaan 8 kpl) ja ohjauslaitteiden tasajannitteen 0V (GND) toisessa (enintaan 8 kpl). Mikali kaikilla tutkittavien kohteiden jannitteilla on sama yhteinen potentiaali, voidaan molempien 8-ryhmien yhteisen potentiaalin liitin liittaa samaan yhteispotentiaaliin. SAHKO VERKKOON SUORAAN KYTKETTYJA PIIREJ A EI SAA SEKOITTAA MUIHIN PIIREIHIN Ylla mainitun varoituksen huomiotta ja tta minen aiheuttaa FTR:n ja tutkittavan kohteen vaurioitumisen ja mahdollisesti myos vaarallisen ka yttotilanteen. Molemmat 8-rymat ovat yhtalaisia, joten ainoa tarkattava seikka on yhteispotentiaalien huomioon ottaminen muiden laitteelle annettujen aariarvojen lisaksi Kolmivaiheja rjestelma t FTR:aa voidaan kayttaa 3-vaihejarjestelmien tutkimiseen seuraavin ehdoin: Jarjestelma on tahtikytketty ja sen nollajohdin kytketaan FTR:n 8-ryhman yhteispotentiaaliliittimeen (COM) Eri vaiheiden valiin jaa tyhjaksi vahintaan yksi FTR:n riviliitinliitanta Kuvassa 1 on esitetty ylla esitetyn mukainen 3-vaihekytkenta omassa ryhmassaan ja toisessa 8-ryhmassa ohjauspiirien liitannat. Liitettavat johtimet sijoitetaan kulkemaan FTR:n riviliitinosastoon kotelon aukoista ja pilarien valista. Pilarit estavat suoran paasyn aukkojen kautta riviliitinosastoon esimerkiksi tyo kaluilla ja toimivat samalla yksinkertaisina johtimien vedonpoistajina. Sivu 13

14 Kuva 1, Liita nna t riviliittimiin Kuvassa 1 on alimpana merkintaliuska, johon voidaan tehda liitettyjen kohteiden tunnusmerkinnat. Laitteen mukana toimitetaan 25 kpl merkintaliuskoja. Liuskoja voidaan tilata lisaa maahantuojalta, tilauskoodi on FTR-100-L. Kun kaikki tarvittavat liitannat laitteen riviliittimiin on tehty ja tarkastettu, siirretaan suojakansi paikalleen niin, etta se lukittuu. FTR voidaan nyt kytkea paalle ja tehda tutkittava kohde jannitteelliseksi. Sivu 14

15 11. Ka ytto Kannen turvakytkin Mikali suojakansi avataan FTR:n ollessa toiminnassa, kytkeytyy laite valitto masti pois paalta. Laitetta ei voi myo skaan kytkea toimimaan, mikali suojakansi on auki Tilana ytto Kullekin liitetylle kohteelle on oma Monitor -rivin LED-indikaattori, joka ilmaisee kohteen tilan, kun tutkittavan kohteen jannite on yli 4V LED palaa. Indikaattorit toimivat mainitulla tavalla, vaikka FTR ei olisikaan kytketty toimintaan, silla LED:t saavat toimintavirtansa tutkittavasta kohteesta. FTR:n muut sisaiset toimintalohkot on erotettu tutkittavan kohteen liitanno ista optoerottimilla. On huomattava, etta LED indikaattorit palavat jo 4V:n jannitteella, mutta FTR rekistero i ON-tilan vasta yli 10V:n jannitteille Rekisterointi (tallennus muistiin) Kun kaikki tarvittavat liitannat laitteen riviliittimiin on tehty ja tarkastettu seka esitestattu toimintamuodossa Tilanaytto (Monitor), rekistero inti voidaan aloittaa. Ennen rekistero intia on syyta tarkastaa, etta asetukset ovat halutunlaiset, erityisesti kosketinvarahtelyn odotusaika ja muistin kaytto tapa (ks. Asetukset). Toimenpiteet rekistero innin aloittamiseksi: Painetaan Record -painiketta Graafiseen nayttoon tulee kysymys tallennetaanko aikaisemman tiedon paalle (Overwrite Data-Yes/No). Haluttaessa tallentaa aikaisemman tiedon paalle, siirretaan kursori painikkeella kohtaan Yes ja painetaan OK -painiketta, muussa tapauksessa painetaan vain OK -painiketta kursorin ollessa No -sanan (Ei) paalla. FTR aloittaa liitanto jen rekistero innin ja tallentaa niiden tilan lisattyna paivamaaralla ja kellonajalla. Graafisessa nayto ssa nakyy kerrallaan kaikkien liitanto jen 40 viimeisinta tilaa: Paalla/ON -tila ilmaistaan nayto ssa leveana ja Pois/EI -tila kapeana rullaavana pystyviivana. Nykyinen paivamaara Viimeisimman tapahtuman paivamaara ja kellonaika Liitannan numero 40 viimeisimman tapahtuman tila Nykyisen tapahtuman tila Jokainen tapahtuma aiheuttaa kaikkien 16 liitannan rekistero innin ja nayto n yhtaaikaisesti, jokaisen uuden tapahtuman siirtaessa aina nayttoa rullaavasti ylo spain. Ylla olevassa kuvassa viimeisin tapahtuma on ollut kello 12:34:56, jolloin kohde liitannassa 4 on kytkeytynyt pois paalta, jolloin saman aikaisesti ovat paalla olleet kohteet liitanno issa 9, 12 ja 13. Rekistero innin lopetus: Rekistero innin lopettamiseksi painetaan EXIT/Power -painiketta Minka tahansa muun painikkeen painaminen sytyttaa taustavalon, mutta ei vaikuta rekistero intiin Tulosten tarkastelu Rekistero ityja tuloksia voidaan tarkastella graafisessa nayto ssa ja Replay -rivin LED-indikaattoreilla. Painettaessa Replay -painiketta, nayttoon tulee ensimmaisen tapahtuman aiheuttama kaikkien liitanto jen rekistero inti, lisaksi naytetaan tapahtuman paivamaara ja kellonaika. Esitysmuotona on tapahtumakantainen naytto. Tapahtumia voidaan selata yksi kerrallaan ja painikkeilla. Automaattinen selaus eteenpain kaynnistyy ± painikkeella ja taaksepain painikkeella. Selaus pysahtyy painamalla kumpaa tahansa painiketta. Sivu 15

16 Esitysmuoto naytetaan ylimmalla rivilla nayto ssa: tapahtumakantainen (Event) tai aikakantainen (Tbase). Toisella naytto rivilla on nayto n keskella katkoviivalla olevan tapahtuman aikatiedot. Tapahtumakantainen (Event) tai aikakantainen (Tbase) esitysmuoto valitaan painalluksin OK -painikkeella. Aikakantaisessa esitysmuodossa pystysuunnan aika-akselin skaalaus naytetaan ylimmalla rivilla nayto ssa. Kuvan esimerkissa aika-akselin yksi kuvapiste vastaa 10 sekuntia. Tapahtumia voidaan selata yksi kuvapiste kerrallaan ja painikkeilla. Aika-akselin skaalausta muutetaan ± ja painikkeilla. Mikali on rekistero ity paljon tapahtumia tai rekistero inti kattaa pitkan ajan, voi aika-akselin skaalausta tehda selauksessa suuremmaksi lahempaa tarkastelua vaativan kohdan lo ytamiseksi nopeasti. Kun haluttu kohta on paikallistettu pienennetaan aikaskaalausta tarvittavasti ja lopuksi tutkitaan tapahtumien esiintymisjarjestys yksityiskohtaisesti tapahtumakantaisessa esitysmuodossa. Tapahtumien tarkastelusta tietokoneessa on esitetty kaytto ohjelmiston ohjeissa. Tarkastelumuodosta poistutaan painamalla EXIT/Power -painiketta 12. Ka yttoohjelmisto Tietokoneja rjestelma n vaatimukset Tietokoneen tulee olla vahintaan 486 prosessorilla varustettu ja kaytto jarjestelmana Windows 95, 98, 2000, ME, NT4 tai XP. Tietokoneessa tulee olla RS232-sarjaportti ja kovalevytilaa 3 Mb. USB -portin tai -sovittimien kayto sta ei annata toimintatakuuta. Nayto n resoluution tulee olla vahintaan 800x 600. Tulostukseen suositellaan kaytettavaksi kaytto jarjestelmassa toimivaa varitulostinta Ohjelmiston asennus Ohjelmisto asennetaan 3.5 levykkeelta valitsemalla Ka ynnista -valikosta Suorita ja selataan tai kirjoitetaan avautuvaan laatikkoon A:\setup ja painetaan laatikon OK painiketta. Asennusohjelman suorittaessa FTR:n kaytto ohjelmiston asennusta sita ei saa keskeyttaa, vaikka asennus nayttaisikin pysahtyneen vahaksi aikaa. Joissakin Windows-versioissa on mahdollista estaa Suorita-komento. Jos komento on estetty, on toiminta palautettava menemalla: Start (Ka ynnista ) Settings (Asetukset) Taskbar (Tehta va palkki)/start (Ka ynnistys), jossa valitaan Start (Ka ynnista ) menu, painetaan Customize (Mukauta) painiketta, josta edelleen Advanced Menu Options (Lisa asetukset) ja merkataan Display Run (Na yta ka ynnistys). Vaihtoehtoisesti voidaan asennus suorittaa painamalla kuvaketta My Computer (Oma tietokone) / 2 Floppy ( 3 1 / 2 levyke), jolloin avautuneesta levykkeen sisallo sta valitaan SETUP.EXE. FTR liitetaan tietokoneen RS232-sarjaporttiin laitetoimituksen mukana olevalla kaapelilla. FTR:n kaytto ohjelmisto kaynnistetaan valitsemalla Start (Ka ynnista ) Programs (Ohjelmat) (Birdie FTR:n asennuspolku) Birdie - FTR. Tyo po ydalle voidaan luoda myo s ohjelmiston kaynnistava pikakuvake painamalla tyo po ydalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja edetaan nayttoon tulevien ohjeiden mukaan Ka yttoonotto Kun ohjelmisto on kaynnistetty nayttoon tulee kuvan 2 mukainen valikko. Tassa vaiheessa voidaan valita Cancel. Sivu 16

17 Jotta FTR:aa voidaan kayttaa tietokoneen kanssa on ensin maaritettava kaytettava sarjaportti: valitaan Setup Hardware Settings, jossa maaritetaan kayttoon otettava sarjaportti. Valinnan jalkeen palataan paavalikkoon painamalla Back -painiketta. Tehdyt maarittelyt tallentuvat pysyvasti. Tietokoneelle tallennettujen rekistero intien tarkastelu (OFFLINE -toimintamuoto) Rekistero intien siirto FTR:lta tietokoneelle (ONLINE - toimintamuoto) FTR:n kaytto rekistero intimuodossa tietokoneelta (ONLINE -toimintamuoto) Lopetus ja paluu kaytto jarjestelmaan Kuva 2. Kayttoonottovalikko Ka ytto FTR:n kaytto ohjelmistolla voidaan suorittaa: FTR:n toimintojen ja rekistero innin tosiaikainen ohjaus ja naytto tietokoneella (ONLINE toimintamuoto) Aikaisemmin tallennettuja rekistero inteja voidaan tarkastella seka tapahtuma- etta aikakantaisessa esitysmuodossa (OFFLINE -toimintamuoto) FTR:n ohjaus (ONLINE -toimintamuoto: FTR toiminnassa, sarjaliikennekaapeli liitettyna tiekoneen RS232 -porttiin) Tahan toimintamuotoon paastaan kuvassa 2 esitetyilla tavoilla tai valitsemalla valikko Activity Menu, jolloin naytto tulee samaksi, kuin aloitettaessa ohjelmisto ja paastaan siis tekemaan halutut kaytto asettelut. Valitsemalla Collect Data aloitetaan rekistero inti. Rekistero innin kaynnistyttya muuttuu MODE LIGHT - indikaattori vihreaksi. FTR:n rekistero innit tapahtumat nakyvat tosiaikaisina tietokoneen nayto ssa varillisina palkkeina. Rekistero inti lopetetaan painamalla STOP -painiketta, jolloin avautuu valittavaksi seuraavat toiminnat: ADD NOTES (vapaamuotoisen tekstin lisays), SAVE RESULTS (tallenna), RESUME (jatka) tai FINISH (lopetus ilman mitaan edella mainittuja toimenpiteita). Rekistero idyn tiedon siirtaminen FTR:lta tietokoneelle aloitetaan valitsemalla Upload Data From Birdie, jolloin nayttoon tulee siirrettyjen sanojen maara. Siirto voidaan keskeyttaa valitsemalla CANCEL. Kun tiedon siirto on kokonaan suoritettu, avautuu valittavaksi seuraavat toiminnat: ADD NOTES (vapaamuotoisen tekstin lisays), SAVE RESULTS (tallenna) tai FINISH (lopetus ilman mitaan edella mainittuja toimenpiteita). Valitsemalla Examine Existing Records voidaan tarkastella aikaisemmin tietokoneelle tallennettuja rekistero inteja. Lisaa tietoa jaljempana kohdassa Tietojen analysointi. Valinta Exit Birdie lopettaa ohjelman ja Cancel sulkee optiovalikon ja palauttaa ohjelman aloitusnayttoon. Sivu 17

18 Perusnaytto (Kuva 3) Paavalikko Toimintamuoto Vapaamuotoisen tekstin kentta Liitanto jen tunnukset Hakumaski Liitanto jen tilojen tarkastelulinja Toimintamuoto Selauspainikkeet Hakutoiminnat Tilat aikaisemmin Tarkastelulinja Tilat myo hemmin Kuvassa 3 esitetaan nayto n jarjestely tapahtumakantaisessa esitysmuodossa. Liitanto jen tilat ja tapahtumat on jaettu vaakasuoralla oleviin osiin. On huomattava, etta jako-osien valilla ei ole aikasidonnaisuutta. Taten esimerkiksi tapahtumien valinen 1 sekunnin ero nayttaa samalta, kuin yhden tunnin ero. Valitsemalla aikakantainen esitystapa, tulee vaaka-akselin jako-osiksi ajan skaalauspainikkeilla valittu aika. Kullekin liitannalle 1 16 voidaan kirjoitta tunnus omaan kenttaansa. Liitanto jen tapahtumat ja tilat naytetaan kirkastetuin varein nayto n keskella tarkastelulinjan kohdalla. Lisaksi naytetaan tapahtuman jarjestysnumero, paivamaara ja kellonaika. Kunkin liitannan tunnuskentan taustavari muuttuu selauksessa samaksi, kuin liitannan tilaa indikoiva vari tarkastelulinjalla. Ennen tarkastelulinjaa (tarkasteluhetkea) olleet tapahtumat ovat linjasta vasemmalle ja myo hemmat tapahtumat linjasta oikealle. Nayto ssa esitettavaa rekistero innin kohtaa voidaan siirtaa alareunan selauspainikkeilla Valikkorakenne Valikot on ryhmitelty normaalin Windows-kaytanno n mukaisesti: FILE (tiedosto) - SAVE (tallenna) - OPEN (avaa). REOPEN (voidaan avata jokin neljasta viimeksi kaytetysta tiedostosta) PRINTER SETUP (kirjoittimen asettelut) Sivu 18

19 PRINT (tulostaa nayto n mukaan lukien vapaakenttatekstin ja otsikon). Jos kayto ssa ei ole varitulostinta, saadaan parempi tulostusjalki valitsemalla asetusten varioptioista musta-valkonaytto ja -tulostus. ACTIVITY (nayttaa toimintamuotojen valinnaisasettelut) SETUP (asetukset jakaantuvat kolmeen ryhmaan): DISPLAY (naytto ) muuttaa liitanto jen tunnuskenttia, valita aktiiviset liitannat ja maarittaa ON-tilan vari COLOURS (varit) maarittaa nayto n varit, voidaan valita musta-valkonaytto ja -tulostus HARDWARE SETTINGS (laitteistoasetukset) maarittaa FTR:n laitteistoasetukset, jotka tallennetaan INI-tiedostoon. FTR:n tulee olla liitettyna sarjaliikennekaapelilla tietokoneen RS232 -porttiin, jotta taman kohdan toimintoja voidaan tehda, virheesta annetaan ilmoitus. Tassa kohdassa on nelja alaryhmaa: COM PORT (kaytettava tiekoneen sarjaportti) DATE & TIME (paivamaara ja kellonaika) asettaa FTR:aan annetut ajat, kun valitaan SET BIRDIE FTR TIME tai vaihtoehtoisesti asettaa FTR:n tietokoneessa oleviin aikoihin, kun valitaan SYNCHRONISE TO PC FTR:aan voidaan valita maaritettavaksi kosketinvarahtelyjen odotusaika (Debounce time), muistin kaytto tapa (Memory Mode) ja taustavalo (Backlight) ja painamalla lopuksi CONFIGURE BIRDIE FTR -painiketta. Tyokalut SEARCH KEY (haku) maarittaa hakuparametrit SET DATE TIME (paivamaaran ja kellonajan asetus) asettaa FTR:n ajat samaksi kuin tietokoneesa GO TO EVENT (tapahtuman haku) avaa valintaikkunan, johon voidaan kirjoittaa hakukriteeriksi tapahtuman jarjestysnumero tai paivamaara/kellon aika, annetun kriteerin mukainen kohta tulee nayttoon Tietojen analysointi Tallennettuja rekistero intitietoja voidaan tarkastella kaytto ohjelmistossa useilla tavoilla seka tapahtuma- etta aikakantaisessa esitysmuodossa. Tapahtumakantaisessa esitystavassa tapahtumat rekistero idaan ja nayttoon piirtyy lyhyt merkki. Merkkien eli tapahtumien valiset sijaintierot eivat kuvaa niiden valisia aikaeroja. Aikakantaisessa esitystavassa nayttoon piirtyvan vaakapalkin pituus riippuu tapahtumien valisista ajoista ja niiden tiloista. Aikakannaksi voidaan maarittaa kiintein portain 30s 50pv. Jos valittu aikakanta on liian pitka rekistero ityjen tapahtumien nayttamiseksi, tulee naytto palkki keltaiseksi, normaalisti ne naytetaan vihreana ja punaisena. Molemmissa esitystavoissa nayttoa voidaan selata nayto n alareunassa olevilla selauspainikkeilla. Kaytto ohjelmistossa on myo s hakutoiminta (SEARCH MODE) kullekin liitannalle, jonka hakukriteeriksi voidaan maarittaa tilat: DON T CARE (ei merkitysta) ON (ON, paalla) OFF (EI, pois) HI - LO transition (muutos ON-EI) LO - HI transition (muutos EI-ON) Kullekin liitannalle 1 16 voidaan maarittaa jokin hakukriteeri. Haku kaynnistyy painamalla FIND -painiketta, jolloin etsitaan kaikki annettuja kriteereja vastaavat tapahtumakohdat. Kunkin lo ydetyn kohdan jalkeen voidaan hakua jatkaa. Sivu 19

20 12.8. Tilastot Avoinna olevan tiedoston rekistero inteja voidaan analysoida valitsemalla Activities Statistics, jolloin avautuvassa ikkunassa naytetaan kustakin liitannasta: Liitannan numero Liitannan tunnus Liitannan ON/paalla -tilan kokonaisaika Liitannan ON/paalla -tilan prosentuaalinen osuus Liitannan tapahtumien kokonaismaara Liitannan paivamaara/aika-analyysi jaettuna yhden tunnin jaksoiksi Yhteenveto Paivamaara/aika-analyysi voidaan haluttaessa jakaa taulukoksi 10 tai 20 osaan: esimerkiksi jaettaessa 15 tunnin rekistero intiaika 10 osaan, tulee kunkin osan pituudeksi 1,5 tuntia. Valitsemalla nain jaetusta jokin taulukon ruutu, saadaan naytto o n sen alku- ja loppuaika Tiedostorakenne FTR:n INI-tiedoston rakenne: Rivi 1 Ohjelmistoversion numero Rivit Liitanto jen tunnukset Rivit Liitanto jen polariteetti (1 pos ja 0 neg) Rivit Liitanto jen aktivointi (1 akt ja 0 ei akt) Rivi 48 Sarjaliikenneportin numero 1 4 Rivit hakumaski (-kriteeri): 0.. Ei merkitysta 1.. Liitannan ON/paalla -tila 2.. Liitannan EI/pois -tila 3.. Liitannan tilan muutos ON-EI (paalla-pois) 4.. Liitannan tilan muutos EI-ON (pois-paalla) Rivit Neljan viimeksi kaytetyn tiedoston nimet Rivit 59 Aikakannan pituus Rivit 60 Toimintamuoto Rivit Naytto varien maaritykset Rivi 69 Polku tiedostojen tallennuksessa Tiedostot INI -tiedosto tallennetaan ASCII -tekstitiedostona. Tallennus CSV -tiedostomuodossa voidaan haluttaessa tehda valitsemalla nayttoon Activities Statistics -ikkuna FTR:n rekistero innit (*.FTR ) tallennetaan seuraavassa muodossa: Yksi tekstirivi paivamaara ja aika seka tiedoston nimi Yksi tekstirivi tyo nimeksi 10 tekstirivia vapaamuotoiselle tekstille 16 tekstirivia liitanto jen aktiivisuusmerkinno ille. 16 tekstirivia kanavien tunnuksille 7 rivia rekistero intituloksille seuraavasti: Rivi 1 2 Kaksi sanaa FTR:n asetuksille Rivi Aikamerkinnat Neljan sanan kokonaisluku (sekunteina ajankohdasta , 00:00:00 lahtien) Aikamerkinta 1 (MSB) Aikamerkinta 2 Aikamerkinta 3 Aikamerkinta 4 Rivi 7 Rekistero intitieto (liitanto jen 1 16 tilat) 16-bittinen sana (bitti 0 - liitanta 1 ja bitti 15 - liitanta 16) Sivu 20

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi.

Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin Tällä ohjelmoitavalla laitteella saat hälytyksen, mikäli lämpötila nousee liian korkeaksi. Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Hälyttimen toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja.

Liikennevalot. Arduino toimii laitteen aivoina. Arduinokortti on kuin pieni tietokone, johon voit ohjelmoida toimintoja. Liikennevalot Laite koostuu Arduinokortista ja koekytkentälevystä. Liikennevalon toiminnat ohjelmoidaan Arduinolle. Ledit ja muut komponentit asetetaan koekytkentälevylle. Arduino toimii laitteen aivoina.

Lisätiedot