Birdie-FTR Vikaja ljitin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Birdie-FTR Vikaja ljitin"

Transkriptio

1 Birdie-FTR Vikaja ljitin Ka yttoohje Versio 1.2 Lokakuu 2003 Laplace Instruments Ltd

2 Huomautus ta ma ka yttoohje on luettava ennen laitteen ka yttoa Birdie-FTR FaulTracker Patentti No: Rekistero ity mallisuoja: Rekistero ity tuotemerkki: Translation into Finnish by Raimo Sainio Sivu 2

3 Sisa llys 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita Laitteen osat Ka yttoonotto Pikaohjeet Johdanto Tekniset tiedot Yleinen kuvaus Toiminnallinen kuvaus Liitanto jen merkinnat Tehonsyo tto Tapahtumarekistero inti Paivamaara ja kellonaika Tallennus Kosketinvarahtelyn odotusaika Muisti Graafinen naytto Taustavalo Rekistero ityjen tulosten tarkastelu FTR:n toiminnan kaynnistys ja pysaytys Paristot Toimintamuodot Odotustila Toiminta-asettelut (Setup) Tilanaytto (Monitor) Tulosten tarkastelu (Replay) Tulosten tarkastelun esitystapa Rekistero inti (tapahtumien tallennus laitteen muistiin) (Record) Sarjaportti (Remote) Laitteen rakenne Riviliittimet tutkittavan kohteen liittamiseksi Liitanto jen sulakkeet Paristot Liita nna t Liitanto jen ryhmitys Kolmivaihejarjestelmat Ka ytto Kannen turvakytkin Tilanaytto Rekistero inti (tallennus muistiin) Tulosten tarkastelu Ka yttoohjelmisto Tietokonejarjestelman vaatimukset Ohjelmiston asennus Kayttoonotto Kaytto FTR:n ohjaus Valikkorakenne Tietojen analysointi Tilastot Tiedostorakenne Tiedostot Toimituksen sisa lto...21 Sivu 3

4 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita Tama laite on IEC-luokituksen luokan II mukainen ja suunniteltu tayttamaan EN :2001 Mittaukseen, saatoon ja laboratoriokayttoon tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimukset vaatimukset seka on yhdenmukainen pienjannitedirektiivin 73/23/EEC kanssa asennuskategoriassa III jannitteelle 240V (L-N) ja 415V (L-L). Laite on tarkastettu valmistuksen jalkeen EN :2001 mukaisesti. Ta ma ka yttoohje sisa lta a tietoja ja ohjeita, joita on ehdottomasti noudatettava laitetta ka ytetta essa tai sa ilytetta essa. Laite on suunniteltu sisakayttoon enintaan Likaantumisasteen 2 mukaisessa ymparisto ssa olosuhteissa, joiden lampo tila on 5 40 C ja suhteellinen kosteus 80% 31 C laskien suoraviivaisesti arvoon 50% 40 C. Laitetta ei saa kayttaa mikali siina on vesikondenssia. Laitteen kayttaminen muilla, kuin tassa kaytto ohjeessa esitetyilla tavoilla saattaa aiheuttaa laitteen turvallisuuden huonontumista. Ä TARKEATA Ö ennen ka yttoliita ntojen tekemista laitteeseen, on luettava kohdan 10 ohjeet sivulla 13 Laitetta saa kayttaa vain teknisissa tiedoissa ilmoitetuissa arvoissa ja olosuhteissa Laitteelle ei saa kytkea jannitteita, mikali suojakansi on auki Suojakantta ei saa avata jannitteiden ollessa kytkettyina laitteelle Ennen sulakekotelon avaamista on kaikkien liitanto jen oltava irtikytketyt Laitteessa ei ole mitaan asetteluja tai yllapitoa tarvitsevia komponentteja. Mikali laite vikaantuu tai sen toiminnassa havaitaan puutteita, on laite toimitettava maahantuojalle. Mikali laite on mekaanisesti vaurioitunut, kastunut tai altistunut jollekin kemialliselle aineelle, on sen turvallisuus saattanut huonontua. Tallo in laitetta ei saa kayttaa, vaan sen se on toimitettava maahantuojalle. Kayttaja saa vaihtaa vain suojasulakkeet tassa kaytto ohjeessa esitetyn mukaisesti. Sulakkeina saa kayttaa vain tassa kaytto ohjeessa maariteltyja sulakkeita. Muunlaisten sulakkeiden kayttaminen mitato i takuun ja saattaa aiheuttaa vaaran laitteen kayto ssa. Ka ytetyt paristot tulee toimittaa ongelmaja tteista annettujen ohjeiden ja sa annosten mukaan niita varten varattuihin vastaanottopaikkoihin. Laitetta ei saa kastella liikaa sita puhdistettaessa. Naytto ikkunan ja etulevyn puhdistus tulee suorittaa pehmealla pyyhkeella tai liinalla. Varoitus Kun kaytto ohjeessa on tama merkki, ilmoitetaan silla merkittavasta vaarasta, jolloin ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Varoitus Ö Kun kaytto ohjeessa on tama merkki, on noudatettava asianomaisessa kaytto ohjeen osassa annettuja ohjeita. Ohjeista poikkeaminen saattaa vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa kaytto turvallisuuden huonontumista. Varoitus Epileptikkojen tulee varoa ja olla tietoisia siita, etta rekistero ityjen tietojen selauksessa LED-indikaattorit saattavat valkkya epileptisen kohtauksen aikaansaavilla taajuuksilla. Sivu 4

5 2. Laitteen osat Merkinta liuska Suojakansi Suojakannen lukitus Tilaindikaattorit Toistoindikaattorit Turvalukon reika Nestekidena ytto Toimintamuodon painikkeet Merkinta liuskan aukko Verkkolaiteliita nta Sarjaliikenneportti Paristokotelo Etupaneeli Kursoripainikkeet HUOM: Kun FTR:n suojakansi avataan, kytkeytyy FTR automaattisesti pois paalta. Samaten kannen ollessa auki, ei FTR:aa voida kaynnistaa Sivu 5

6 Sulakeosaston lukko Saranoitu sulakeosaston kansi Riviliittimet Ryhma A Liita nta johtojen aukot Liita nna t Riviliittimet Ryhma B Liukuva suojakansi Liita ntojen sulakkeet Liita nta johtojen aukot Sulakeosaston lukko Varasulakkeet Sulakkeet Sivu 6

7 3. Ka yttoonotto 1 Sijoitetaan paristot paikoilleen paristokoteloon ja suljetaan paristokotelon kansi. 2 Kytketaan FTR toimintaan Exit/Power painikkeella. Laitteen kaynnistyessa tulee nayttoon Birdie -kuvake seka laitteen sarjanumero ja laite siirtyy odotustilaan. 3 Asetetaan laitteeseen oikea kellonaika ja paivamaara: Painetaan ensin Setup painiketta, jonka jalkeen siirrytaan nuolipainikkeilla kellonaika- ja paivamaarakenttiin ja asetetaan oikeat ajat. 4 Asetetaan muut halutut perusasetukset: kosketinvarahtelyn odotusaika, taustavalo ja muistin kaytto tapa. 5 Siirretaan kursori nuolipainikkeilla nayto ssa alas kohtaan Yes ja painetaan OK painiketta, jolloin asetukset tallentuvat laitteen muistiin. 4. Pikaohjeet Seuraavassa on esitetty lyhyet ohjeet laitteen kayttamiseksi. Taydellisemmat ohjeet on esitetty jaljempana muissa kaytto ohjeen osissa: 1. Luettava ehdottomasti kohta 1. Varoitukset ja turvallisuusohjeita 2. Tehdaan tutkittava kohde jannitteetto maksi 3. Kierretaan lukitusosa auki ruuvimeisselilla tai kolikolla ja avataan laitteen suojakansi 4. Liitetaan johtimet tutkittavasta kohteesta riviliittimiin. HUOM: Riviliittimet on jaettu kahteen ryhmaan A ja B joilla molemmilla on oma yhteispotentiaali. Ryhmilla A ja B voi olla joko sama tai eri yhteispotentiaali. 5. Tehtyjen liitanto jen tunnusmerkinnat voidaan kirjoittaa merkintaliuskaan 6. Kunkin liitannan jannite voi olla Vac/dc liitinryhman yhteispotentiaaliin nahden. Liitanto ja voidaan tehda myo s tahtikytketyista 3-vaihejarjestelmista kohdan 10.2 sivulla 13 esitettyjen ohjeiden mukaan. Liitanto jen napaisuudella ei ole merkitysta. Kaikki yli 10V jannitteet tulkitaan paalla oleviksi (ON-tila) Kun kaikki liitannat riviliittimiin on tehty, suljetaan laitteen kansi. 7. Tehdaan tutkittava kohde jannitteelliseksi (toimivaksi) 8. Kunkin liitetyn kohteen tila nahdaan etupaneelin LED-indikaattoreista (rivi merkitty Monitor) LED on paalla, kun liitannan jannite on yli kynnysarvon 9. Annetaan tutkittavan kohteen olla toiminnassa ja huomioidaan indikaattoreista toiminnan oikeellisuus 10. Mikali tutkittavan kohteen toiminta halutaan tallentaa laitteen muistiin, kaynnistetaan laite painamalla Exit/power -painiketta ja sen jalkeen Record -painiketta. Nayttoon tulee teksti Overwrite data.. yes/no (tallennetaanko aikaisemmin tallennettujen tietojen paalle). Siirretaan kursori nuolipainikkeella kohtaan yes ja painetaan OK -painiketta. Laite tallentaa liitanto jen tilojen muutokset kellonaika ja paivamaara tiedoin. Tapahtumia voi olla kaikkiaan 32, Tallennus keskeytetaan painamalla Exit -painiketta. Tallennettua tietoa voidaan katsella painamalla ensin Replay -painiketta ja selaamalla nuolipainikkeilla ja tapahtuma kerrallaan. 12. Automaattinen tallennetun tiedon rullaus nayto ssa kaynnistetaan painikkeella ± eteenpain ja painikkeella taaksepain. Rullaus pysaytetaan painamalla jompaa kumpaa painiketta. 13. Lisaa tallennetun tiedon tarkastelusta on esitetty kohdissa 8.4, 8.5, 11.4 ja Ennen laitteen kannen avaamista ja liitantajohtojen irti kytkemista on tutkittava kohde tehtava jannitteetto maksi Sivu 7

8 5. Johdanto Birdie-FTR (jatkossa FTR) on tarkoitettu sahko laitteiden ja jarjestelmien vikojen etsintaan: Asentajille Huoltoja suorittaville Jarjestelmien yllapitajille Sahko - ja ohjausjarjestelmien vastaanottoihin ja -tarkastuksiin Sahko - ja ohjausjarjestelmien vianhakuun Sahko - ja ohjausjarjestelmien toiminnalliseen tutkimiseen Tapahtumarekistero intiin Laite nayttaa ja rekistero i kaikkien siihen liitettyjen kohteiden paalla/pois tapahtumat ja tilanmuutokset yhtaaikaisesti kaikissa 16 liitannassa. Liitanto jen tosiaikaiset tai rekistero idyt tila naytetaan seka LED-indikaattoreilla etta graafisessa nestekidenayto ssa. Tallennusmuodossa FTR rekistero i kaikki tapahtumat laitteen muistiin myo hempaa tarkastelua varten. Laite voidaan jattaa toimimaan itsenaisesti pitkaksikin aikaa silloin, kun tutkittavan kohteen toimintasekvenssit ovat pitkia tai hitaita tai kun vika esiintyy satunnaisesti. Laitteessa on RS232 liitanta tallennettujen tietojen siirtamiseksi, tallentamiseksi ja tutkimiseksi tietokoneella kaytto ohjelmistossa. FTR:n liitanto jen jannitteet voivat olla Vac/dc (tai 3-vaiheisena tahtikytkentana 415V), joten liitanno ille ei ole tarpeen erikseen maarittaa jannitealueita tai lajeja. Laite tulkitsee yli 10V:n jannitteet ON-tilaksi (paalla) ja alle 5V:n jannitteet EI-tilaksi (pois). Ominaisuuksiensa vuoksi FTR on yksinkertainen kayttaa, mutta silti tehokas ja pienikokoinen laite. Sivu 8

9 6. Tekniset tiedot Ka ytto: Kaytto tarkoitus: Sahko isten signaalien naytto ja rekistero inti Kaytto tapa: Kannettava ja puolikiinteasti asennettava Asennuskategoria: Cat III (240V ja 415V 3-vaiheinen tahtikytkenta) Liita nna t: Suurin jannite: 415Vdc tai ac(rms) Pienin jannite: 12V dc/ac(rms) ON- tilan naytto (paalla) Suurin taajuus: 65Hz Liitanto jen lukumaara: 16 (2x 8) Liitanto jen ryhmitys: 2 kpl yhteinen potentiaali ON-tilan kynnysjannite: 10Vdc/ac(RMS) º 1v. EI-tilan kynnysjannite: 6Vdc/ac/RMS) º 1v Liitanto jen tilaindikointi: LED- ja nestekidenaytto Kosketinvarahtelyn aika: valittavissa 20ms, 100ms, 500ms tai 1s Minimi pulssileveys: 20ms Sahko inen suojaus: Kukin liitanta suojattu sulakkeella F 32mA (nopea) 20 x 5mm Transienttisuojaus: 4kV Na ytot ja liita nna t Naytto : Graafinen nestekidenaytto (LCD) ja taustavalo Liitannan indikointi: LED-indikaattori kullekin liitannalle Ohjaukset: Toimintamuoto ja nayto n ohjaus Vayla ja ohjelmisto: RS232 ja kaytto ohjelmisto Tiedonkeruu ja -siirto: Tallennuksen liipaisu: Tilan muutos missa tahansa liitannassa Tapahtumien lukumaara: 32,000 Tallennetut arvot : Liitannan tila ja kellonaika ja paivamaara Muistityyppi: pysyva Muistin kaytto : Pysaytys tai paalle kirjoittava, kayttajan valittavissa Keruuaika: rajoittamaton Naytto : Nestekidenayto ssa ja LED-indikaattoreilla Naytto muoto: Tapahtuma- tai aikakantainen Siirto: RS232-portiin Ympa ristoolosuhteet Lampo tila: +5 C to +40 C. Kosteus: 80% 31 C, laskien suoraviivaisesti arvoon 40 C. Likaantumisaste: 2 Tehonsyotto Sisainen: Paristot 2 kpl, D-koko Paristojen kaytto aika: tyypillisesti 50 pv (referenssiarvo 18Ah:n paristoilla) Ulkoinen: 3.5v 1000mA max. Sivu 9

10 7. Yleinen kuvaus 7.1. Toiminnallinen kuvaus FTR nayttaa ja tallentaa kaikkiaan 16 siihen liietyn kohteen tilan (ON/EI- paalla/pois): yli 10V tulkitaan ON-tilaksi (paalla) ja alle 5V EI-tilaksi (pois). Vali 5 10V on maarittelemato n, josta johtuen vaihtojannite tai hairio talla alueella saattaa aiheuttaa nopeita tilan vaihtoja ja rekistero inteja. Mainilla valilla tapahtuvista muutoksista johtuvia tarpeettomia tilan vaihtoja voidaan vahentaa valitsemalla alla esitetyn mukaan sopiva kosketinvarahtelyjen odotusaika. Kunkin liitannan tila naytetaan etulevyn LED-indikaattoreilla (rivi merkitty Monitor) seka nestekidenayto ssa Liita ntojen merkinna t Laitteen mukana toimitetaan merkintaliuskoja, joihin voidaan merkita liitanto jen tunnukset. Merkintaliuska sijoitetaan laitteen sivussa olevasta aukosta valitto masti naytto osan ylapuolelle, jolloin liitannan tunnus tulee vastaavan LEDindikaattorin kohdalle tarkastelun helpottamiseksi Tehonsyotto FTR:n kaytto teho saadaan paristoista, jotka kestavat normaalikayto ssa noin 50 paivaa. Laitteen mukana toimitetaan myo s verkkolaite 500mA (verkkolaitteen jannite ei saa olla yli 4.5Vdc). Kaytettaessa verkkolaitetta kytkeytyy laitteen tehonsyo tto verkkojannitteen katketessa automaattisesti paristoille Tapahtumarekisterointi Rekistero itavaksi tapahtumaksi katsotaan minka tahansa liitannan tilanvaihto, joka tallo in liipaisee (aikaansaa) kaikkien liitanto jen tilojen rekistero innin samanaikaisesti Pa iva ma ara ja kellonaika FTR:ssa on kalenteri/kello, joten kaikkiin tallennettuihin ja rekistero ityihin tapahtumiin voidaan liittaa niiden todellinen aika myo s pitkaaikaisessa seurannassa. Paivamaaran ja kellonajan asetus on esitetty taman kaytto ohjeen kohdassa 7.5 sivulla 10. Kalenterin/kellon ajat sailyvat vaikka laitteen tehonsyo to n paristot poistetaan Tallennus Kun on valittu tallennusmuoto (Record) tallentuvat aina ja samanaikaisesti kaikkien 16 liitannan tilat minka tahansa liitannan liipaisemana. Kuhunkin tapahtumaan liitetaan aina paivamaara ja kellonaika sekunnin tarkkuudella. Tapahtumien esiintymistaajuudella ei ole rajoitusta ja ne rekistero idaan niiden esiintymisjarjestyksessa Kosketinva ra htelyn odotusaika Joissain tapauksissa liitetyista kohteista saattaa tulla lyhyena aikana useita FTR:n tapahtumarekistero innin liipaisevia tilamuutoksia. Tyypillinen esimerkki tallaisesta sinansa yhden tapahtuman ilmio sta on releiden ja kytkimien kosketinvarahtelyt. Kayttaja voi maarittaa FTR:lle latenssiajan (odotusajan), jonka aikana laite ei huomio eika rekistero i liipaisun jalkeen tapahtuneita muita muutostilanteita. Kosketinvarahtelyjen odotusajaksi kayttaja voi valita 100ms, 500ms tai 60s. HUOM: Toimitettaessa tehtaalta laitteessa on oletusarvona 100ms Muisti Muistiin voidaan tallentaa 32,000 tapahtumaa. Kayttaja voi valita muistin kaytto muodoksi muistin tayttyessa joko rekistero innin pysaytyksen (Auto Stop - on) tai aikaisemman rekistero innin paalle tallennuksen (Auto Stop - off), tallo in tallennus alkaa muistin alusta. HUOM: Aina kun aloitetaan uusi rekistero inti, menetetaan kaikki aikaisemmin rekistero ity ja tallennettu tieto Graafinen na ytto Useimmissa toimintamuodoissa graafisen nayto n ylimmalla rivilla lukee toimintamuodon nimi. Seuraavalla rivilla naytettavan tapahtuman paivamaara ja kellonaika. Graafinen naytto jakaantuu liitanto jen mukaisiin pystysuoriin kaistaleisiin (sarakkeisiin) 1 16, joissa nakyy liitannan tila seka rekistero itaessa ett selatessa tallennettuja tietoja. Selattaessa tallennettuja tietoja paivamaaran ja kellonajan mukainen tapahtuma on nayto n puolivalin katkoviivan kohdalla. Katkoviivan alapuolella ovat aikaisemmat ja ylapuolella myo hemmat tapahtumat. Toiminta-asettelut naytetaan Setup -muodossa Taustavalo Taustavalo kytkeytyy automaattisesti paalle painettaessa mita tahansa painiketta ja sammuu 15 sekunnin kuluttua. Koska taustavalo kuluttaa merkittavasti paristoja, voidaan sen toiminta kytkea pois paalta Setup -muodossa (backlight on/off -paalla/pois). Sivu 10

11 7.11. Rekisteroityjen tulosten tarkastelu Rekistero ityja, muistiin tallennettuja tapahtumia voidaan tarkastella graafisessa nayto ssa ja Replay -rivin LEDindikaattoreilla. Tapahtumia voidaan joko selata yksi kerrallaan tai askeltaa automaattisesti noin 4 tapahtumaa sekunnissa FTR:n toiminnan ka ynnistys ja pysa ytys Laite kytketaan toimintaan painamalla EXIT/Power -painiketta noin sekunnin ajan, jolloin laite kytkeytyy paalle ja graafiseen nayttoon tulee Birdie -kuvake, laitteen sarjanumero seka laiteversion numero. Haluttaessa kytkea laite pois toiminnasta painetaan EXIT/Power -painiketta noin sekunnin ajan, jonka jalkeen nayttoon tulee teksti Shutdown? Yes/No. Vahvistetaan pois kytkenta siirtamalla kursori tekstin yes paalle ja painetaan OK -painiketta. HUOM Jos laitteen liukukansi avataan, kytkeytyy FTR valitto masti pois toiminnasta Paristot Kaytettaessa suositeltuja paristoja saadaan noin 50 paivan kaytto aika. Kaytto aikaan vaikuttavat uusien paristojen kunto, kaytto jaksojen pituus ja ymparisto n lampo tila. Paristoina kaytetaan 2 kpl D-kokoa olevaa 1.5V paristoa (sopivia ovat esimerkiksi tyypit MN1300 and LR20). On suositeltavaa kayttaa suurikapasiteettisia 18Ah:n alkaliparistoja. Laitetta voidaan kayttaa myo s verkkolaitteella. 8. Toimintamuodot FTR:ssa on viisi toimintamuotoa ja odotustila, jossa naytetaan Birdie -kuvake: Asettelut (Setup) Tilanaytto (Monitor) Tulosten tarkastelu (Replay) Rekistero inti (Record) Sarjaportti (Remote) Toimintamuodot valitaan vastaavilla painikkeilla graafisen nayto n alla lukuun ottamatta sarjaporttitoimintaa (Remote), joka kytkeytyy toiminnalliseksi automaattisesti liitettaessa FTR aktiiviseen RS232-vaylaan. Mista tahansa toimintamuodosta palataan odotustilaan painamalla EXIT/Power -painiketta Odotustila Laite on odotustilassa, mikali muuta toimintamuotoa ei ole valittu. Kytkettaessa laite paalle naytetaan Birdie -kuvake, laitteen sarjanumero seka laiteversion numero. Laite kytketaan automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua, mikali se on odotustilassa Toiminta-asettelut (Setup) Kayttaja voi muuttaa seuraavia asetuksia: Paivamaara (Date) Kellonaika (Time) Taustavalo (Backlight) Muistin kaytto (Memory mode/auto Stop) Nayto n kontrasti (Display contrast) Kosketinvarahtelyjen odotusaika (Debounse ms) Haluttu kohta valitaan ja painikkeilla ja asetteluarvo valitaan ja ± painikkeilla. Toiminta-asetteluista poistutaan siirtymalla alimmalle riville (Save setup:yes/no) ja valitsemalla joko yes (tallennetaan asettelut) tai no (ei tallenneta asetteluja) seka painamalla OK -painiketta Tilana ytto (Monitor) Laitteen ollessa kytketty toimintaan, liitanto jen tila naytetaan graafisessa nayto ssa Monitor -rvin LED-indikaattoreilla, mutta laite ei suorita rekistero intia (tallennusta muistiin). Tilanayttoa on tarkoitettu kaytettavaksi ennen varsinaisen rekistero innin alkua tarkastamaan, etta liitannat on tehty oikein. Tilanayttoa voidaan kayttaa myo s enimmillaan 16 liitetyn kohteen silmamaaraiseen yhtaaikaiseen tarkasteluun. Pelkalla tilanayto llakin voidaan siis helposti ja turvallisesti tarkastaa laitteiden tai jarjestelmien toiminta. Sivu 11

12 Tilanayto n LED-indikaattoreilla voidaan tarkastella liitanto jen tiloja, vaikka FTR ei ole kaynnistetty toimivaksi. Monitor -rivin LED-indikaattorit toimivat liitannasta saatavalla 3mA:n (rajoitettu max 4mA:iin) virralla 8.4. Tulosten tarkastelu (Replay) Tassa toimintamuodossa voidaan tarkastella rekistero ityja (muistiin tallennettuja) tapahtumia kahdella eri tavalla: Tapahtumakantaisena Aikakantaisena Esitystapa vaihtuu vuorottain OK/Replay Mode -painikkeella. Tapahtumia selataan ja painikkeilla Tulosten tarkastelun esitystapa Tapahtuma: Tapahtumakantaisessa tarkastelussa kukin rivi edustaa yhta tapahtumahetkea. Tapahtumien valiset pystysuorat valimatkat ovat aina yhta suuret toisin sanoen tapahtumat naytetaan vain niiden esiintymisjarjestyksessa. Tasta johtuen kahdella tapahtumalla voi olla sama kellonaika, mutta silti eri esiintymisjarjestys, joka nakyy graafisessa nayto ssa. Aika: Aikakantaisessa nayto ssa pystyakselina on aika, johon tapahtumat sijoittuvat ajallisessa esiintymisjarjestyksessaan. Kayttaja voi valita graafisen nayto n ylimmalla rivilla naytettavan aikaakselin skaalauksen ja ± painikkeilla seuraaviin arvoihin: Sekunnit: 1, 10, 30 Minuutit: 1, 10, 30 Tunnit: 1, 6, 12, 24 Vuorokaudet: 1, 10, 30 Tapahtumia selataan molemmissa esitystavoissa ja painikkeilla Rekisterointi (tapahtumien tallennus laitteen muistiin) (Record) Tassa toimintamuodossa tapahtumat tallennetaan laitteen muistiin. Kuhunkin tapahtumaan liitetaan tieto paivamaarasta ja kellonajasta. Tapahtuman rekistero intiin vaikuttaa kayttajan maarittama kosketinvarahtelyjen odotusaika siten, etta tapahtuman keston tulee olla suurempi kuin valittu odotusaika. Tehtaalta toimitettaessa odotusaika on 100ms. Kun laite on rekistero inyt 32,000 tapahtumaa rekistero inti joko pysahtyy tai alkaa tallentaa aikaisemmin rekistero ityjen tietojen paalle kayttajan valitseman muistin kayto n mukaisesti Sarjaportti (Remote) Jos FTR kytketaan aktiiviseen sarjaporttiin tiekoneessa, kaikki kaytto ja muut toiminnat siirtyvat tietokoneessa olevan kaytto ohjelmiston alaisuuteen. Jos toimintamuodoksi valitaan rekistero inti (Record) tallentuvat tiedot vain tietokoneelle, eika siis FTR:n muistiin. Lisatietoja kayto sta tiekoneeseen liitettyna on esitetty kappaleessa 12 sivulla Laitteen rakenne FTR on suunniteltu siten, etta kaikki kotelossa olevat eri osastot ovat helposti, mutta silti turvallisesti kaytettavissa. Kayttajan paastaviksi on tarkoitettu vai alla luetellut laitteen osat, eika kayttaja saa avata laitteessa mitaan muita osia. Sisainen rakenne ja osien valinta on tehty turvallisuutta silmalla pitaen, eika kayttaja saa tehda laitteelle mitaan asetteluja, muutoksia tai osien vaihtoa. Mikali laitteeseen tulee vika tai siina ilmenee virhetoimintoja, on laite palautettava maahantuojalle Riviliittimet tutkittavan kohteen liitta miseksi Laitteen kotelon suojakansi estaa kytkettyjen ja jannitteellisten osien koskettelun. Kannen lukitus vapautetaan kaantamalla lukitustappia ruuvimeisselilla tai kolikolla 90 siirtamalla liukukansi pois riviliitin osaston paalta. Kun liukukansi siirretaan pois kiinniasennosta, kytkeytyy FTR automaattisesti pois paalta Liita ntojen sulakkeet Jokainen FTR:n liitanta on suojattu sulakkeella. Sulakeosasto on saranoidun kannen alla riviliitinosastossa. Jotta sulakkeisiin paastaan kasiksi, on ensin kytkettava irti kaikki riviliittimiin kytketyt johtimet ja sitten avattava sulakeosaston kansi kaantamalla kannen lukitustappia ruuvimeisselilla tai kolikolla 90. Laitteen mukana toimitaan 6 kpl varasulakkeita sijoitettuna sulakeosaston kannen alle. Sivu 12

13 9.3. Paristot Paristo-osaston lukkiutuva kansi on laitteen alla sen etuosassa. 10. Liita nna t Ennen tutkittavan kohteen liittamista FTR:aan, on varmistuttava etta kohde on jannitteeto n. Liitosjohtimen eristyslujuuden tulee olla riittava tutkittavan kohteen jannitteelle. Liitosjohtimen suurin poikkipinta on 4mm 2. Kukin FTR:n liitanta ottaa normaalisti enintaan 4mA:n virran. Suurin ottama vikatilanteessa on sulakesuojauksen toimintavirta 32mA (nopeat sulakkeet F32mA) Liita ntojen ryhmitys FTR:n liitannat on jaettu kahteen kahdeksan liitannan ryhmaan, joilla kummallakin on oma yhteinen potentiaali, joten laitteen liitannat voivat olla kahta eri yhteispotentiaalia kayttavia, esimerkiksi verkkojannitteen N toisessa ryhmassa (enintaan 8 kpl) ja ohjauslaitteiden tasajannitteen 0V (GND) toisessa (enintaan 8 kpl). Mikali kaikilla tutkittavien kohteiden jannitteilla on sama yhteinen potentiaali, voidaan molempien 8-ryhmien yhteisen potentiaalin liitin liittaa samaan yhteispotentiaaliin. SAHKO VERKKOON SUORAAN KYTKETTYJA PIIREJ A EI SAA SEKOITTAA MUIHIN PIIREIHIN Ylla mainitun varoituksen huomiotta ja tta minen aiheuttaa FTR:n ja tutkittavan kohteen vaurioitumisen ja mahdollisesti myos vaarallisen ka yttotilanteen. Molemmat 8-rymat ovat yhtalaisia, joten ainoa tarkattava seikka on yhteispotentiaalien huomioon ottaminen muiden laitteelle annettujen aariarvojen lisaksi Kolmivaiheja rjestelma t FTR:aa voidaan kayttaa 3-vaihejarjestelmien tutkimiseen seuraavin ehdoin: Jarjestelma on tahtikytketty ja sen nollajohdin kytketaan FTR:n 8-ryhman yhteispotentiaaliliittimeen (COM) Eri vaiheiden valiin jaa tyhjaksi vahintaan yksi FTR:n riviliitinliitanta Kuvassa 1 on esitetty ylla esitetyn mukainen 3-vaihekytkenta omassa ryhmassaan ja toisessa 8-ryhmassa ohjauspiirien liitannat. Liitettavat johtimet sijoitetaan kulkemaan FTR:n riviliitinosastoon kotelon aukoista ja pilarien valista. Pilarit estavat suoran paasyn aukkojen kautta riviliitinosastoon esimerkiksi tyo kaluilla ja toimivat samalla yksinkertaisina johtimien vedonpoistajina. Sivu 13

14 Kuva 1, Liita nna t riviliittimiin Kuvassa 1 on alimpana merkintaliuska, johon voidaan tehda liitettyjen kohteiden tunnusmerkinnat. Laitteen mukana toimitetaan 25 kpl merkintaliuskoja. Liuskoja voidaan tilata lisaa maahantuojalta, tilauskoodi on FTR-100-L. Kun kaikki tarvittavat liitannat laitteen riviliittimiin on tehty ja tarkastettu, siirretaan suojakansi paikalleen niin, etta se lukittuu. FTR voidaan nyt kytkea paalle ja tehda tutkittava kohde jannitteelliseksi. Sivu 14

15 11. Ka ytto Kannen turvakytkin Mikali suojakansi avataan FTR:n ollessa toiminnassa, kytkeytyy laite valitto masti pois paalta. Laitetta ei voi myo skaan kytkea toimimaan, mikali suojakansi on auki Tilana ytto Kullekin liitetylle kohteelle on oma Monitor -rivin LED-indikaattori, joka ilmaisee kohteen tilan, kun tutkittavan kohteen jannite on yli 4V LED palaa. Indikaattorit toimivat mainitulla tavalla, vaikka FTR ei olisikaan kytketty toimintaan, silla LED:t saavat toimintavirtansa tutkittavasta kohteesta. FTR:n muut sisaiset toimintalohkot on erotettu tutkittavan kohteen liitanno ista optoerottimilla. On huomattava, etta LED indikaattorit palavat jo 4V:n jannitteella, mutta FTR rekistero i ON-tilan vasta yli 10V:n jannitteille Rekisterointi (tallennus muistiin) Kun kaikki tarvittavat liitannat laitteen riviliittimiin on tehty ja tarkastettu seka esitestattu toimintamuodossa Tilanaytto (Monitor), rekistero inti voidaan aloittaa. Ennen rekistero intia on syyta tarkastaa, etta asetukset ovat halutunlaiset, erityisesti kosketinvarahtelyn odotusaika ja muistin kaytto tapa (ks. Asetukset). Toimenpiteet rekistero innin aloittamiseksi: Painetaan Record -painiketta Graafiseen nayttoon tulee kysymys tallennetaanko aikaisemman tiedon paalle (Overwrite Data-Yes/No). Haluttaessa tallentaa aikaisemman tiedon paalle, siirretaan kursori painikkeella kohtaan Yes ja painetaan OK -painiketta, muussa tapauksessa painetaan vain OK -painiketta kursorin ollessa No -sanan (Ei) paalla. FTR aloittaa liitanto jen rekistero innin ja tallentaa niiden tilan lisattyna paivamaaralla ja kellonajalla. Graafisessa nayto ssa nakyy kerrallaan kaikkien liitanto jen 40 viimeisinta tilaa: Paalla/ON -tila ilmaistaan nayto ssa leveana ja Pois/EI -tila kapeana rullaavana pystyviivana. Nykyinen paivamaara Viimeisimman tapahtuman paivamaara ja kellonaika Liitannan numero 40 viimeisimman tapahtuman tila Nykyisen tapahtuman tila Jokainen tapahtuma aiheuttaa kaikkien 16 liitannan rekistero innin ja nayto n yhtaaikaisesti, jokaisen uuden tapahtuman siirtaessa aina nayttoa rullaavasti ylo spain. Ylla olevassa kuvassa viimeisin tapahtuma on ollut kello 12:34:56, jolloin kohde liitannassa 4 on kytkeytynyt pois paalta, jolloin saman aikaisesti ovat paalla olleet kohteet liitanno issa 9, 12 ja 13. Rekistero innin lopetus: Rekistero innin lopettamiseksi painetaan EXIT/Power -painiketta Minka tahansa muun painikkeen painaminen sytyttaa taustavalon, mutta ei vaikuta rekistero intiin Tulosten tarkastelu Rekistero ityja tuloksia voidaan tarkastella graafisessa nayto ssa ja Replay -rivin LED-indikaattoreilla. Painettaessa Replay -painiketta, nayttoon tulee ensimmaisen tapahtuman aiheuttama kaikkien liitanto jen rekistero inti, lisaksi naytetaan tapahtuman paivamaara ja kellonaika. Esitysmuotona on tapahtumakantainen naytto. Tapahtumia voidaan selata yksi kerrallaan ja painikkeilla. Automaattinen selaus eteenpain kaynnistyy ± painikkeella ja taaksepain painikkeella. Selaus pysahtyy painamalla kumpaa tahansa painiketta. Sivu 15

16 Esitysmuoto naytetaan ylimmalla rivilla nayto ssa: tapahtumakantainen (Event) tai aikakantainen (Tbase). Toisella naytto rivilla on nayto n keskella katkoviivalla olevan tapahtuman aikatiedot. Tapahtumakantainen (Event) tai aikakantainen (Tbase) esitysmuoto valitaan painalluksin OK -painikkeella. Aikakantaisessa esitysmuodossa pystysuunnan aika-akselin skaalaus naytetaan ylimmalla rivilla nayto ssa. Kuvan esimerkissa aika-akselin yksi kuvapiste vastaa 10 sekuntia. Tapahtumia voidaan selata yksi kuvapiste kerrallaan ja painikkeilla. Aika-akselin skaalausta muutetaan ± ja painikkeilla. Mikali on rekistero ity paljon tapahtumia tai rekistero inti kattaa pitkan ajan, voi aika-akselin skaalausta tehda selauksessa suuremmaksi lahempaa tarkastelua vaativan kohdan lo ytamiseksi nopeasti. Kun haluttu kohta on paikallistettu pienennetaan aikaskaalausta tarvittavasti ja lopuksi tutkitaan tapahtumien esiintymisjarjestys yksityiskohtaisesti tapahtumakantaisessa esitysmuodossa. Tapahtumien tarkastelusta tietokoneessa on esitetty kaytto ohjelmiston ohjeissa. Tarkastelumuodosta poistutaan painamalla EXIT/Power -painiketta 12. Ka yttoohjelmisto Tietokoneja rjestelma n vaatimukset Tietokoneen tulee olla vahintaan 486 prosessorilla varustettu ja kaytto jarjestelmana Windows 95, 98, 2000, ME, NT4 tai XP. Tietokoneessa tulee olla RS232-sarjaportti ja kovalevytilaa 3 Mb. USB -portin tai -sovittimien kayto sta ei annata toimintatakuuta. Nayto n resoluution tulee olla vahintaan 800x 600. Tulostukseen suositellaan kaytettavaksi kaytto jarjestelmassa toimivaa varitulostinta Ohjelmiston asennus Ohjelmisto asennetaan 3.5 levykkeelta valitsemalla Ka ynnista -valikosta Suorita ja selataan tai kirjoitetaan avautuvaan laatikkoon A:\setup ja painetaan laatikon OK painiketta. Asennusohjelman suorittaessa FTR:n kaytto ohjelmiston asennusta sita ei saa keskeyttaa, vaikka asennus nayttaisikin pysahtyneen vahaksi aikaa. Joissakin Windows-versioissa on mahdollista estaa Suorita-komento. Jos komento on estetty, on toiminta palautettava menemalla: Start (Ka ynnista ) Settings (Asetukset) Taskbar (Tehta va palkki)/start (Ka ynnistys), jossa valitaan Start (Ka ynnista ) menu, painetaan Customize (Mukauta) painiketta, josta edelleen Advanced Menu Options (Lisa asetukset) ja merkataan Display Run (Na yta ka ynnistys). Vaihtoehtoisesti voidaan asennus suorittaa painamalla kuvaketta My Computer (Oma tietokone) / 2 Floppy ( 3 1 / 2 levyke), jolloin avautuneesta levykkeen sisallo sta valitaan SETUP.EXE. FTR liitetaan tietokoneen RS232-sarjaporttiin laitetoimituksen mukana olevalla kaapelilla. FTR:n kaytto ohjelmisto kaynnistetaan valitsemalla Start (Ka ynnista ) Programs (Ohjelmat) (Birdie FTR:n asennuspolku) Birdie - FTR. Tyo po ydalle voidaan luoda myo s ohjelmiston kaynnistava pikakuvake painamalla tyo po ydalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja edetaan nayttoon tulevien ohjeiden mukaan Ka yttoonotto Kun ohjelmisto on kaynnistetty nayttoon tulee kuvan 2 mukainen valikko. Tassa vaiheessa voidaan valita Cancel. Sivu 16

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx

Ohjelmointiohje. HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Ohjelmointiohje HHL-Access ver. 7.xx HHL-32+/256+/PRO+ ver. 1.xx Hedengren Security, puh. (09) 6828 444, fax (09) 673 576, security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma...

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma... Kimmo Kauhaniemi, 2002. Kimmo Kauhaniemi PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma.......... Käytön perusteet Versio 3.0 Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu erityisesti uusille PSCAD/EMTDC-simulointiohjelman käyttäjille

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Käyttöohje Pikaopas Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi paremmin Muuta

Käyttöohje Pikaopas Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi paremmin Muuta DIGITAALIKAMERA FE-170/X-760 FI Käyttöohje Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi

Lisätiedot

FE-210/X-775. Käyttöohje. Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. DIGITAALIKAMERA. Painiketoiminnot.

FE-210/X-775. Käyttöohje. Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. DIGITAALIKAMERA. Painiketoiminnot. DIGITAALIKAMERA FE-210/X-775 Käyttöohje FI Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi

Lisätiedot

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas

ULMA 3D. Paperiradan vianilmaisulaitteisto. Graafinen käyttöliittymä. Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D FI 59010366C ULMA 3D Paperiradan vianilmaisulaitteisto Graafinen käyttöliittymä Käyttäjän opas Käyttäjän opas ULMA 3D SISÄLLYSLUETTELO 1 ULMA 3D JÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS... 1 2 KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2

- valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE TC543 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. E9109013-2 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...5 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-20M Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta

Lisätiedot

ScopeMeter 190 series II

ScopeMeter 190 series II ScopeMeter 190 series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502 Käyttöohje Tammikuu 2012 @2012 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11

1.4 Lukituksen ohjaus 9 1.5 Puhelininfo 9 1.6 Datakatkos 10. 2. Rekisteröinti 11 HedSam 1 1. HedSam - kulunvalvonta- / työajanseurantajärjestelmä 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Ohjelmisto 5 1.3 Kortinlukijat 6 1.3.1 Kortti- ja lukupäätyypit 6 1.3.2 Kulunvalvontalukija 7 1.3.3 Koodilukija 7 1.3.4

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3

TÄRKEÄ HUOMAUTUS. SATELLINE-1870 Käyttöohje versio 3 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet omistaa SATEL OY (jota tässä käyttöohjeessa kutsutaan myös nimellä SATEL). Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun jäljentäminen ilman tekijänoikeuden

Lisätiedot

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 2.01-19/03/2007 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...3 1.1. YLEISTÄ...3 1.2. ENNEN MITTAUSTA...3 1.3. KÄYTÖN AIKANA...4

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06. Emax-suojarele PR122

Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06. Emax-suojarele PR122 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Tekninen esite, PR122 1 FI 02_06 -suojarele PR122 Piirros Liite Vast. siirtymä Halt. siirtymä Nimi Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Kieli fi ABB SACE Sisällys 13. SACE

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOSPALVELUOHJELMISTO. Suunnistus-, hiihto- ja ampumahiihtokilpailuihin. Ohjelma HkMaali. versio 5.0.

HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOSPALVELUOHJELMISTO. Suunnistus-, hiihto- ja ampumahiihtokilpailuihin. Ohjelma HkMaali. versio 5.0. HENKILÖKOHTAISEN KILPAILUN TULOSPALVELUOHJELMISTO Suunnistus-, hiihto- ja ampumahiihtokilpailuihin Ohjelma HkMaali versio 5.0 Pekka Pirilä 17.12.2011 Sisällys 1. TÄSTÄ DOKUMENTISTA JA OHJELMISTOLEVYN

Lisätiedot