TIETOHALLINTO-OHJELMA Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOHALLINTO-OHJELMA 2014 2017 Tiivistelmä"

Transkriptio

1 -ohjelma 1/33 TIETOHALLINTO-OHJELMA Tiivistelmä

2 -ohjelma 2/33 Yhteistyökykyinen mahdollistaja ja innovaattori!

3 -ohjelma 3/33 Sisällys 1. Johdanto Kaupunginjohtaja Kari Nenosen näkemys Vantaan kaupungin ICTn nykytilasta Asiakasyhteistyö tuottavuuden kasvattamisen avainroolissa Nykytila ja toimintaympäristömuutokset Toiminta-ajatus Visio Edellytykset vision saavuttamiseksi ohjelman strateginen perusta Muutosohjelma luo puitteet tietohallinto-ohjelman menestyksekkäälle läpiviennille! Strategiset päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet Tuottavuus Toimintamallit ja rakenteet Tiedolla johtaminen Sähköiset itsepalvelut Toiminnanohjaus Tietohallinnon muutosohjelma ICT-johtaminen Arkkitehtuurin hallinta Palvelutuotannon ulkoistus ja tuotannon johtaminen Huomispäivän infrastruktuuri Tietohallinnon muutosohjelman johtaminen Tietohallinnon muutosohjelma 1.v. tavoite! Kokonaisaikataulu LIITTEET LIITE 1 Sähköiset itsepalvelut asiakasprojektit ohjelmakaudella LIITE 2 Toiminnanohjaus asiakasprojektit ohjelmakaudella LIITE 3 -ohjelman käyttötalouskustannukset LIITE 4 Toimialojen ja liikelaitosten esittämät ydinhankkeet LIITE 5 Tietohallinnon toimenpiteet LIITE 6 Tietohallinnon nyky- ja toimintaympäristöanalyysi... 33

4 -ohjelma 4/33 1. Johdanto -ohjelma laadittiin kevään ja kesän 2013 aikana. Ohjelma linjaa tietohallinnon ja koko kaupungin tason tietohallintotoimintaa vuoteen 2017 saakka. -ohjelman tavoitteena on luoda selkeät, konkreettiset suuntaviivat, miten tietohallintoa johdetaan niin, että kaupungin ICT mahdollistaa asiakkaiden tuottavuuden kasvun ja sitä kautta kaupungin talouden tasapainottamisen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on viitoittaa selkeä suunta sille, millaisten rakenteiden ja toimintamallien varaan palveluita ja tietojärjestelmiä Vantaalla jatkossa kehitetään. Ohjelman avulla asetetaan tietohallinto sille kuuluvaan rooliinsa, tietohallintokokonaisuutta orkestroivana tahona. Tietohallinnon orkestrointi kaupunkitasoisesti edellyttää ICTn johtamisessa kokonaisvaltaista otetta yhteistoiminnan, strategisen tason, ICT-hankintojen, ICTprojektien, toimittajien ja kumppanien sekä ICT-palveluiden johtamisesta. Ohjelman toimeenpano sekä panostus ICTjohtamisen kokonaisvaltaisuuteen edellyttävät painopisteen siirtoa tietohallinnossa kohti palveluhankintapohjaista palvelutuotantoa. Ohjelman toteutus tarvitsee tuekseen panostusta käyttötalousmenoihin. Panostus tuo mukanaan ajan tasalla pysyvät toiminnan vaikuttavuutta tukevat ketterät palvelut ja ratkaisut. Tietohallinnon muutosohjelman (osa tietohallinto-ohjelmaa) kumulatiivinen hinta-arvio vuosille on n. 22,5 milj.e (liite 3) käyttötalouden osalta. Yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa sekä Vantaan koko toiminnan, tietotarpeiden ja palveluprosessien ymmärtämiseen on tietohallinnon olemassaolon peruste. Kaupungin toimintaympäristön ymmärtäminen ja tinkimätön kehittäminen on Vantaan tietohallinnon kilpailuvaltti suhteessa kaikkiin muihin ICT-toimijoihin nähden olipa ne kunta-alan yhteistyöverkostoja tai ulkoisia ICT-palveluntuottajia. Ohjelmaa laadittiin osallistavilla työmenetelmillä, joka luo hyvät edellytyksen ohjelman toimeenpanoon tietohallinnossa. -ohjelman tavoitteet saavutetaan neljä vuotta kestävän tietohallinnon muutosohjelman avulla. Muutosohjelma luo edellytykset tuottavuuden kasvulle yli asiakasrajojen. Hankintapohjaiset palvelut vastaavat nykyistä paremmin asiakasorganisaatioiden sekä kuntalaisten palveluille asettamiin vaatimuksiin. Tuottavuuden kasvattaminen edellyttää tietohallinnon muutosohjelman lisäksi n. 10 milj.e. vuosittaista investointiohjelmaa prosessien sähköistämiseksi.

5 -ohjelma 5/33 Muutosohjelma keskittyy ICT-johtamisen organisointiin ja tietohallinnon toimintatasapainon muutokseen, arkkitehtuurin hallintaan, palvelutuotannon ulkoistamiseen, ratkaisu- ja kehittämiskumppaneiden hankkimiseen ja infrastruktuurin muuttamiseen laitekeskeisyydestä käyttäjäkeskeiseksi. Ennen päätöstä mahdollisesta ulkoistamisesta asia käsitellään yhteistoimintalain mukaisesti. Vantaalla Keskeiset tavoitteet: 1. tukee tuottavuuden kasvua nykyaikaisilla ja ketterillä ratkaisuilla. 2. Tietohallinnon toimintamallit ja rakenteet tukevat asiakasorganisaatioiden tuottavuustavoitteita. 3. Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut edellyttävät palvelutarpeiden ennakointia ja tietoon perustuvaa johtamista. Tiedolla johtamisen malli tukee päätöksentekoa. 4. Sähköiset itsepalvelut ja monikanavainen asiointi ensisijaiseksi palvelukanavaksi kuntalaisille. 5. Tietohallinnon painopiste on uusin kompetenssein toiminnan kilpailukyvyn kehittämisessä.

6 -ohjelma 6/33 2. Kaupunginjohtaja Kari Nenosen näkemys Vantaan kaupungin ICTn nykytilasta Vantaan ICT-toiminta, palvelut ja ratkaisut vastaavat kohtuullisen hyvin nykyistä toimintamallia, mutta vaativat myös parannusta tukeakseen kaupungin strategiaa ja vuoden 2017 tavoitetilaa, jossa kaupungin talouden tasapainottamisessa ICT:n tuomalla tuottavuudella on tärkeä rooli. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen parantaa tuottavuutta. Samalla vastaamme myös kuntalaisten odotuksiin eli tarjoamme helpompia asiointimahdollisuuksia. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen asettaa tietohallinnolle, toimialoille, liikelaitoksille ja yhtiöille sekä koko tietohallinto-ohjelmalle merkittävän haasteen tuottavuuden lisäämisen osalta.

7 -ohjelma 7/33 3. Asiakasyhteistyö tuottavuuden kasvattamisen avainroolissa Tuottavuuden kasvattaminen ICTn avulla on riippuvainen keskeisesti tietohallinnon ja asiakkaiden välisestä tiiviistä ja toisiaan arvostavasta yhteistyöstä. -ohjelman tekemisen yhteydessä kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä ICT-johtamisen eri osa-alueiden osalta. Heikoimmin menestyi tuottavuuden kasvattamiseen merkittävimmin vaikuttava asiakasyhteistyön osa-alue. Vantaan tietohallinnon kyvykkyyden kehittämisessä käytetään viitekehyksenä ICT Standard Forumin mallia (www.tietohallintomalli.fi) -ohjelman toimeenpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota sujuvien yhteistoimintamallien luomiseen.

8 -ohjelma 8/33 4. Nykytila ja toimintaympäristömuutokset Tietohallinnon palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna Ennen tätä oli tietohallintotoiminnot hajautettu toimialoille ja liikelaitoksille. Tietohallinnon keskittäminen tietohallintotoiminnan sekä rahoituksen osalta on ollut haastavaa sekä asiakkaille, että tietohallinnolle. Merkittävimpinä kipupisteinä ovat olleet mm. hankinnat, investointiohjelman rahoitustasapaino asiakkaiden kesken, riittävien yhteistoimintamallien puuttuminen sekä tietohallinnon kyky palvella asiakkaita. on yleisellä tasolle hyvin yhteneväinen. Asiakasorganisaatiot painottavat ICTn eri osa-alueita kuitenkin eri tavoin, riippuen toimintansa luonteesta. Merkittävimpinä haasteina nostivat asiakkaat esille toimittajaohjauksen, perusinfrastruktuurin, konseptien kehittämisen, toiminnanohjauksen, yhteistyön ja kokonaisarkkitehtuuriosaamisen (kuva alla). Toimintaympäristöanalyysi liitteenä 6. Alla oleva kuva kuvaa asiakasorganisaatioiden näkemystä ICTn nykytilasta. Asiakasorganisaatioiden käsitys ICTn nykytilasta

9 -ohjelma 9/33 5. Toiminta-ajatus Tietohallinnon toiminta-ajatus viestii asiakkaille ja yhteystyökumppaneille tietohallinnon olemassaolon perusteista. Toiminta-ajatus kiteytyi prosessin aikana seuraavanlaiseksi: Toiminta-ajatus korostaa hyvän asiakasyhteistyön, toimivien rakenteiden, kumppanuuksien ja palvelutuotannon aktiivista kehittämistä ratkaisujen muodossa. Kumppanuutta, ketteryyttä ja ratkaisuja Vantaan parhaaksi Toiminta-ajatusta täsmennetään kuudella (6) laatulupauksella: Asiakasta ajatellen panostaa asiakkuudenhallintamallin kehittämiseen ja sen mukaiseen toimintaan. Yhteentoimivat ratkaisut panostaa kokonaisarkkitehtuurityöhön palveluhankinnan ja henkilöstösuunnittelun keinoin. Kustannustehokkaat rakenteet sekä laadukas päätöksenteko -ohjelman merkittävin teema on rakenteiden kehittäminen. suuntaa osaamista omasta tuotannosta johtamiseen, suunnitteluun ja palveluiden hallintaan. Tietoa palveluista, teknologioista ja ratkaisuista käynnistää teknologia- ja ratkaisupäivät osana asiakkuudenhallintaa. Ratkaisukeskeisyys siirtyy kohti palveluhankintapohjaista palvelutuotantoa, lisäksi panostetaan enemmän olemassa olevien kumppanuuksien hyödyntämiseen ratkaisujen tuottajana. Jatkuva kehittäminen ottaa käyttöön kypsyystasomallin ja sen mukaisen mittaamisen ja seurannan.

10 -ohjelma 10/33 6. Visio 2020 Tietohallinnon visio kertoo, millaiseksi tietohallinto haluaa tulevaisuudessa kehittyä. Tietohallinnon visiossa korostuu tietohallinnon tavoite kehittyä asiakkaiden varteenotettavaksi kumppaniksi ja toiminnan mahdollistajaksi. Avainroolissa ovat aktiivinen asiakkuuden hallinta, asiakkaiden prosessien hallinta, asiakasriippuviin ja sähköisiin palveluihin keskittyvä palvelutuotanto sekä tietohallinnon rakenteita ja toimintamalleja jatkuvasti uudistava rooli. Merkittävänä muutosajurina innovoinnin mahdollistamiseksi on siirtyminen kohti palveluhankintapohjaista ICTpalvelutuotantoa. Yhteistyökykyinen mahdollistaja ja innovaattori!

11 -ohjelma 11/33 7. Edellytykset vision saavuttamiseksi Vision saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä. Keskeisessä roolissa on rahoituksen tarkastelu kokonaisuuden näkökulmasta. on on uskallettava investoida, koska sen tuottamat ratkaisut kasvattavat tuottavuutta kaikilla asiakkailla. on tärkeimpiä keinoja kehittää työn tuottavuutta Vantaalla. Rahallisen panostuksen lisäksi tarvitaan runsaasti toimittaja- ja ratkaisukumppaneita suunnittelemaan tuottavuutta lisääviä ratkaisuja. Tuotanto-, arkkitehtuuri- ja ratkaisuosaaminen on hankittava palveluna. Itse tuotettu ICT on edullista silloin kun tarkastelunäkökulmana on pelkästään tietohallinnon budjetti. Edullista se ei ole enää silloin kun katsotaan asiaa koko kaupungin näkökulmasta, jossa tietohallinnon tulisi toimia mahdollistajan roolissa moderneilla ratkaisuilla tuottavuutta kasvattaen.

12 -ohjelma 12/ ohjelman strateginen perusta -ohjelma ja sen teemat on sidottu kaupunkitason strategiaan valtuustokaudelle Painopistealueista on johdettu seuraavat teemat: Tuottavuus Toimintamallit ja rakenteet Tiedolla johtaminen Sähköiset itsepalvelut Tietohallinnon muutosohjelma

13 -ohjelma 13/33 9. Muutosohjelma luo puitteet tietohallinto-ohjelman menestyksekkäälle läpiviennille! -ohjelman strategiset painopistealueet: Tuottavuus, toimintamallit ja rakenteet, tiedolla johtaminen, sähköiset itsepalvelut ja tietohallinnon muutosohjelma liittyvät saumattomasti toisiinsa. Kokonaisuutena osa-alueet luovat edellytykset asiakkaiden (toimialat ja liikelaitokset) toiminnan tehostumisen ja uusien palvelukanavien kautta syntyville säästöille. Sähköiset asiointipalvelut pohjautuvat parhaimmillaan tiedolla johtamiseen, joka tuottaa tunnusluvut palveluiden kehittämiseksi, kohdentamiseksi ja resursoimiseksi oikein sekä oikeilla palvelukanavilla. Tiedolla johtaminen luo edellytykset tehokkaalle toiminnan ja palveluiden johtamiselle. Tuekseen tiedolla johtaminen tarvitsee toiminnanohjausta, joka pohjautuu prosesseihin ja tietoon. Toimivat ja modernit infrastruktuuripalvelut sekä sähköiset asiointipalvelut ja tietojen analysointi ovat perusedellytys onnistuneelle toiminnanohjaukselle. Palveluihin saadaan vaikuttavuutta, kun ne pohjautuvat tietoon, tehokkaisiin prosesseihin ja hyvään toiminnanohjaukseen, joille moderni infrastruktuuri luo edellytykset. Muutosohjelma tukee kokonaisuuden kehittämistä.

14 -ohjelma 14/ Strategiset päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet Tuottavuus Tavoitetilassa tietohallinto tukee tuottavuuden kasvua nykyaikaisilla ja ketterillä ratkaisuilla, oikealla osaamisella, oikealla ajankäytöllä, arkkitehtuurin hallinnalla, hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa ja hankesalkun hallinnalla. integroi infrastruktuurin, toiminnanohjauksen, sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämisen tiukasti toisiinsa. Keskeisiä tuottavuutta lisäävät toimenpiteitä ovat: Hankesalkun hallinta ja keskittyminen ydin projekteihin (aiempaa tiukemmin priorisoitu investointiohjelma) Arkkitehtuurin hallinta lisää tuottavuutta n % / projekti Palvelukeskeinen arkkitehtuuri vähentää projektikuluja n % / projekti Vuorovaikutus, ymmärtäminen ja yhteinen kieli ovat tuottavuuden perusedellytyksiä Sähköiset palvelut lisäävät tuottavuutta ja vähentävät työmäärää jopa 30 50% Automatisoidut uudelleen suunnitellut prosessit lisäävät tuottavuutta Osaamisen hyödyntämistä tukeva infrastruktuuri lisää tuottavuutta Ammattimainen tietohallinto lisää tuottavuutta Toiminnan uudistamista tukevat järjestelmät, palvelut ja tuotteet lisäävät tuottavuutta kaupunkitasolla.

15 -ohjelma 15/ Toimintamallit ja rakenteet Tavoitetilassa ICTjohtamista (tietohallinnon, kehittämisen omien ja kumppaneiden palveluiden, kokonaishankintojen ja asiakkaiden tarpeiden johtaminen) tukevat sekä taktiset sekä operatiiviset toimintamallit. Tietohallinnon toimintamallissa kuvataan, miten tietohallinto on organisoitu ja mitä palveluita, toimintoja sekä teknologioita se tarjoaa toiminnan arvon ja tehokkuuden maksimoimiseksi. Toimenpide 2.1 Kehittämisen johtamisen toimenpiteet (mm. projektitoiminnan toimintamallit) Toimenpide 2.2 Palveluiden johtamisen toimenpiteet (mm. palvelukatalogin tekeminen (mitä asiakas saa eli miten tietohallinnon toiminta näkyy konkreettisesti asiakkaalle), toimittajaohjausmalli) Toimenpide 2.3 Asiakkaiden tarpeiden johtamisen toimenpiteet (mm. toimintamallien kehittäminen (tietohallinnon toimintamalli), asiakkuudenhoitomalli, palvelunhallinnan prosessit) Toimenpide 2.4 Hankintojen johtamisen toimenpiteet (mm. hankintasuunnitelman kehittäminen (mitä kilpailutetaan, miten ja milloin)) Keskeiset toimenpiteet ovat: ICT-toiminta on päästäpäähän johdettava kokonaisuus, jota tukevat käytännön operatiiviset toimintamallit.

16 -ohjelma 16/ Tiedolla johtaminen Tavoitetilassa johtamisen tueksi kyetään tuottamaan tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. Johdolla on käytössä keskeiset johtamisen ja ennakoinnin tunnusluvut. Tiedolla johtamiseen luodaan ketterä paikkatietoa hyödyntävä ratkaisu, joka tukee strategian, asiakkaiden, palveluiden, resurssien ja johtamisen sitomista tiiviisti toisiinsa, mahdollistaen ennakoinnin ja reaaliaikaisen tilannekuvan. Kokonaisuutta tukevat yhtenäinen tietoarkkitehtuuri-, tieto- ja käsitemalli. Keskeisiä toimenpiteet ovat: Toimenpide 3.1. Konsepti Tiedolla johtamisen ratkaisu ja PoC Toimenpide 3.2. Analyyttistä tiedolla johtamista tukee tiedolla johtamisen kulttuuri Toimenpide 3.3 Tiedolla johtaminen on organisoitu ja se on hallittua Toimenpide 3.4 Johtamista tukeva ketterä raportointiratkaisu luodaan toiminta- ja tarvelähtöisesti Lähtötaso ja muutokset Ajantasainen tieto ja poikkeamat Ennakoivat indikaattorit Trendit ja tehokkuuden kasvu Vaikuttavuusanalyysit Riskit ja riippuvuudet

17 -ohjelma 17/ Sähköiset itsepalvelut Tavoitetilassa sähköiset itsepalvelut ja monikanavainen asiointi tarjoavat kuntalaisille vaihtoehtoisia tapoja asioida Vantaan kaupungin kanssa. Toimialojen ja liikelaitosten kanssa yhdessä innovoidut sähköiset palvelut ja työpöytäratkaisut ovat ulkoasultaan, toiminnaltaan ja käytettävyydeltään yhtenäisiä ja niitä voi käyttää kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla (PC, tabletit, älypuhelimet). Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide 4.1 Asiakkaiden sähköiset itsepalvelut (Liite 1 ja Liite 4) Toimenpide 4.2 OmaVantaa konseptin luonti sähköisille palveluille Toimenpide 4.3 automatisoi omia palveluitaan itsepalvelupohjaisiksi Lähtökohtana sähköisten itsepalveluiden luomisessa on se, että kuntalaisille tarjotaan riittävät mahdollisuudet valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva palvelukanava ja ajankohta. Sähköistä asiointia kehitetään huomioiden kuntalaisen koko asiointielinkaari sekä siihen kytkeytyvät Vantaan kaupungin palveluprosessit. Sähköiset itsepalvelut ovat toiminnan kehittämisen hankkeita, eivät ICT-projekteja.

18 -ohjelma 18/ Toiminnanohjaus 3.0 Toiminnan vaikuttavuus on yhdistelmä hyvää toimintakulttuuria, sovellettuja parhaita käytäntöjä, optimoituja prosesseja ja tarkoituksenmukaisia välineitä. Vaikuttavuutta kasvatetaan laajentamalla toiminnanohjauskokonaisuus kattamaan myös asiakkaiden toimintaprosessit sekä ottamalla käyttöön yhtenäisiä toiminnanohjaukseen liittyviä prosesseja ja välineitä. Toiminnanohjaus toimii sähköisten palveluiden taustalla ja optimoi sähköisten palveluiden kautta prosesseille saatavan tiedon käytön. Järjestelmäkokonaisuus rakennetaan huomispäivän infrastruktuurin, kansallisten ja PKS-ratkaisujen sekä sähköisten palveluiden varaan. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide Asiakkaiden toiminnanohjaushankkeet (Liite 2 ja Liite 4) Käytännön ilmentymänä toiminnanohjaus näkyy sähköisinä työpöytinä virkamiehille, johdolle, henkilöstölle sekä sähköisinä palveluina ja työpöytäratkaisuina kuntalaisille. Yhteisenä tekijänä taustalla toimivat sähköisiin prosesseihin ja tiedon analysointiin perustuvat toiminnanohjausratkaisut, jotka noudattavat sovittuja arkkitehtuureja. Toiminnanohjaus on kokonaisuus, jolla tavoitteellisesti ohjataan koko kaupungin (+ kuntalaisten toimintaa, esim. Apotti) toimintaa eri tasoilla.

19 -ohjelma 19/ Tietohallinnon muutosohjelma Tavoitetilassa tietohallinnon painopiste on uusin kompetenssein kumppaneiden avustuksella toiminnan kilpailukyvyn kehittämisessä. Muutosohjelman luo puitteet tietohallintoohjelman menestyksekkäälle läpiviennille. Muutosohjelman osa-alueita ovat ICTjohtaminen, arkkitehtuurin hallinta, palvelutuotannon ulkoistus ja tuotannon johtaminen sekä huomispäivän infrastruktuuri. Kokonaisvaltainen tietohallinnon muutosohjelma, jota kaupungin johto ja toimialat ohjaavat, uudistaa tietohallinnon toimintamallit ja rakenteet ja tuo tiedolla johtamisen toiminnan keskiöön ja toteuttaa sähköiset palvelut tehokkaasti. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide 5.1 ICT-johtamisen toimenpiteet Toimenpide 5.2 Arkkitehtuurin hallinnan toimenpiteet Toimenpide 5.3 Palvelutuotannon ulkoistuksen ja tuotannon johtamisen toimenpiteet Toimenpide 5.4 Huomispäivän infrastruktuurin toimenpiteet Toimenpide 5.5 Tietohallinnon muutosohjelman johtaminen

20 -ohjelma 20/ ICT-johtaminen Tavoitetilassa tietohallinto tekee yhteistyötä kaikkien sidosryhmiensä kanssa tietohallinnon johtamismallin eri alueilla. ICT-toiminto koostuu seuraavasta viidestä osa-alueesta: Asiakasyhteistyö Strategia ja hallinto Hankinnat ja toimittajayhteistyö Projektien johtaminen Palveluiden johtaminen Keskeisenä yhteistyöalueena on asiakasyhteistyön osa-alue. Osa -alueen avulla toteutetaan kaupungin strategiaa ja asiakkaiden tavoitteita ICTn avulla. Tavoitteena on molemmin puoliseen arvostukseen pohjautuva yhteistyö ja tietohallinnon toiminta mahdollisimman läheisessä yhteistyössä. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide ICT-johtamismallin käyttöönotto Toimenpide Tietohallinnon organisointi tukee tietohallinto-ohjelman linjauksia ja toimeenpanoa Toimenpide Tietohallinnon sisäiset yksikkörajat ylittävät yhteisölliset toimintamallit lisäävät palveluiden tasalaatuisuutta Toimenpide Proaktiivinen taloussuunnittelu tukee pitkäjänteistä kokonaiskehittämistä Toimenpide Ydinosaamisen määrittely lisää asiakashyötyjä ja tukee ohjelman toimeenpanoa Toimenpide ICT-päätöksenteon tehostamisen palvelu sosiaalisen median välineen avulla ICT-johtaminen on päästä-päähän johdettu prosessi kattaen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen.

21 -ohjelma 21/ Arkkitehtuurin hallinta Tavoitetilassa tietohallinto hallitsee arkkitehtuuriohjauksen avulla tietojärjestelmien kehittämistä, luoden edellytykset tuottavuutta lisääville ja taloudellisille ratkaisuille. Arkkitehtuuriratkaisuissa siirrytään monoliittisistä ja vain tiettyä tarkoitusta varten rakennetuista itsenäisistä tietojärjestelmistä vaiheittain kohti palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm: Toimenpide Kaupunkitasoinen kokonaisarkkitehtuuri ohjaa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä, tietojen hyödyntämistä ja teknologiavalintoja. Toimenpide Sähköisen asioinnin viiteja kohdearkkitehtuuri ohjaavat sähköisten palveluiden kehittämistä Toimenpide Sähköistä allekirjoitusta varten luodaan kokonaisratkaisu Toimenpide Perustietotekniikkapalveluiden konsolidointiratkaisu poistaa päällekkäisyydet perustietotekniikasta Toimenpide Määrittely ja systeemityömenetelmät luovat yhtenäisen tavan kehittää tietojärjestelmiä Toimenpide Toimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin avulla varmistetaan tehokkaat prosessit ja resurssien käyttäminen oikeiden asioiden tekemiseen Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden ratkaisujen valintaa. Lisäksi ohjaus varmistaa tietojärjestelmien teknisen ja tietosisällöllisen yhteentoimivuuden.

22 -ohjelma 22/ Palvelutuotannon ulkoistus ja tuotannon johtaminen Tavoitetilassa tietohallinnolla on riittävät kyvykkyydet johtaa asiakkaiden tarpeiden mukaan ketterästi ICTpalveluita alan parhaimpia kumppanuuksia hyödyntäen. johtaa asiakaslähtöisesti ICTpalveluita, vie läpi kaupungin strategiset ICT-investointiohjelmat kustannustehokkaasti ja toteuttaa ne kestävällä kokonaisarkkitehtuurilla. Keskeiset toimenpiteet: Toimenpide Sähköisten palveluiden sovelluskehitys toteutetaan puitesopimusmallin avulla Toimenpide Toimittajakumppani tarjoaa perustietotekniikkaan oikein mitoitetut ict-ratkaisut, prosessit ja tietoturvan Toimenpide Sovellushallinnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto lisää sovellushallinnan kypsyyttä Toimenpide Toimittajakumppani tarjoaa verkko- ja viestintäpalvelukokonaisuuteen oikein mitoitetut ICT-ratkaisut, prosessit ja tietoturvan Toimenpide Toimittajakumppani tarjoaa identiteetin- ja pääsynhallintaan oikein mitoitetut ict-ratkaisut, prosessit ja tietoturvan Toimenpide Sovellushallinnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto lisää sovellushallinnan kypsyyttä Kumppanit vastaavat palvelukokonaisuuksien tuottamisesta ja ratkaisuista. Palveluportfoliossa kuvataan asiakkaille palvelutarjonnasta tuotteistetut vertikaaliset palvelut.

23 -ohjelma 23/ Huomispäivän infrastruktuuri Tavoitetilassa käyttäjä voi käyttää Vantaan kaupungin palveluita omalla tai työnantajan laitteella verkkoriippumattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Ratkaisujen keskipisteenä on käyttäjälähtöisyys laitelähtöisyyden sijaan. Tietohallinnon tehtävänä on suunnitella ratkaisut siten, että ne mahdollistavat henkilökohtaisen tuottavuuden kasvun hyödyntämällä kunkin loppukäyttäjän taitoja käyttää hänelle sopivia sovelluksia ja laitteita. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm: Toimenpide Konsepti - Tuotteistettu langaton palvelu luo edellytykset palvelun laajamittaiselle käytölle Toimenpide Konsepti - Profiloidut palvelut toimivat verkkoriippumattomasti Toimenpide Konsepti - Kaikkien saatavilla oleva etäyhteyspalvelu tukee joustavaa työskentelyä Toimenpide Konsepti - Tabletratkaisu (natiivi) Toimenpide Konsepti - Tablet - ratkaisu (etätyöpöytä) Toimenpide Konsepti - Turvallisen ja hallitun Bring your own device (byod) konseptin luonti Toimenpide Konsepti - Hallitun ja taloudellisen Choose your own device (cyod) konseptin luonti Toimenpide Konsepti - Toimistopilvi ratkaisu lisää ketteryyttä ja pitää toimistoohjelmat aina ajan tasalla Nykyaikaiset yhteistyötavat, viestintä, kuvat, video ja paikkatieto ovat kuin kotonaan uusissa päätelaitteissa. Teknologian valinnanvapaus ja henkilökohtaista tuottavuutta tukevat ratkaisut tasapainotetaan yhdessä tietoturvan kanssa.

24 -ohjelma 24/ Tietohallinnon muutosohjelman johtaminen Laajat muutosohjelmat edellyttävät taidokasta vuorovaikutusta muutosvalmiuden luomiseksi. Muutosohjelman onnistumisella on ratkaiseva vaikutus tietohallinnon toimintaedellytysten turvaamisessa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Tavoitteena muutosohjelman johtamisessa on henkilöstön näkökulmasta a) henkilöstön innostaminen ja voimaannuttaminen, b) työtehtävien, välineiden ja rakenteiden järjestäminen c) niin että henkilöstö voi ja haluaa vaihtaa suhtautumis- ja työskentelytapaansa. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide ICT-johtamisen tukipalveluiden kilpailutus Toimenpide Muutosvalmennus (Heke) Toimenpide Henkilökohtaisten kehittymispolkujen luonti Onnistuneesti johdettu ja toteutettu muutosprosessi on työyhteisölle vahvistava, energisoiva, sitoutumista ja kehittämisvalmiutta lisäävä kokemus.

25 -ohjelma 25/ Tietohallinnon muutosohjelma 1.v. tavoite! Tietohallinnon muutosohjelma panostaa ensimmäisen vuoden aikana perusedellytysten ja rakenteiden luomiseen. Ensimmäisen vuoden aikana on tavoitteena siirtää tietohallinnon painopiste perustietotekniikkapalveluiden tuottamisesta asiakkaiden kilpailukyvyn kehittämiseen. Tämä muutos käynnistetään tietohallinnon organisoinnilla ja perustietotekniikkapalveluiden kilpailuttamisella. Muutos kohti käyttäjälähtöisyyttä laitelähtöisyyden sijaan käynnistetään ja keskeiset arkkitehtuuriratkaisut tehdään. Asiakkaiden mahdollisuutta rahoittaa itse vaikuttavaksi kokemiaan ratkaisuja ja laitteita lisätään.

26 -ohjelma 26/ Kokonaisaikataulu Ohjelmassa esitetyt keskeiset toimenpiteet muodostavat alla kuvatun toimenpidekokonaisuuden. Toimenpiteet jakautuvat neljälle(4) vuodelle. Perusedellytyksistä ja rakenteista edetään vaihe vaiheelta kohti monikanavaista, tuottavuutta tukevaa palvelukokonaisuutta. Investointiohjelman hankkeet on kuvattu liitteessä 4. Investointiohjelma pidetään erittäin tiiviinä ja ainoastaan ydinhankkeisiin keskittyvänä (tuottavimmat hankkeet), jotta tietohallinnon muutosohjelmalle jätetään riittävät toteuttamisedellytykset.

27 -ohjelma 27/33

28 -ohjelma 28/33 LIITTEET LIITE 1 Sähköiset itsepalvelut asiakasprojektit ohjelmakaudella

29 -ohjelma 29/33 LIITE 2 Toiminnanohjaus asiakasprojektit ohjelmakaudella

30 -ohjelma 30/33 LIITE 3 -ohjelman käyttötalouskustannukset

31 -ohjelma 31/33 LIITE 4 Toimialojen ja liikelaitosten esittämät ydinhankkeet

32 -ohjelma 32/33 LIITE 5 Tietohallinnon toimenpiteet

33 -ohjelma 33/33 LIITE 6 Tietohallinnon nyky- ja toimintaympäristöanalyysi Tietohallinnon resurssit eivät riitä tuottamaan palveluita nykyisellä tuotantotavalla. Asiakkaat tarvitsevat nykyistä nykyaikaisempia palveluita ja ratkaisuja toimintansa tueksi. Palvelutuotantoon ja ratkaisujen tuottamiseen tarvitaan huomattavasti lisää nopeutta ja ketteryyttä. Nykytila a ei koeta riittävästi kumppaniksi eikä uusien ratkaisujen mahdollistajaksi. Kaupunkitasoista kokonaisarkkitehtuuria ei ole, eikä se ohjaa tietojärjestelmien kehittämistä. Vantaan talous- ja velkaohjelma asettaa merkittävät rajat tietohallinto-ohjelman toteuttamiselle. Avoimen datan vaatimukset edellyttävät hyvää käsitystä tiedon rakenteista ja tiedosta, joka meillä on. laki velvoittaa kokonaisarkkitehtuurityöhön ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen. Vantaan kaupungin strategia Toimintaympäristö Sähköiset palvelut vaativat laajentuneen palveluajan asiakaspalvelulle ja järjestelmien toimivuudelle. Kuluttajatrendit asettavat kovia vaatimuksia prosesseille, laitteilla, infrastruktuurille ja palveluille. Tietoturva- ja kyberuhkat ovat korostuneesti läsnä tietokoneistuvassa maailmassa. ICT-maailman suuria megatrendejä ovat mm. kuluttajistuminen, pilvipalvelut, kyberturvallisuus, 3D-tulostus, tietovarantotekniikat sekä sosiaalinen media. Näillä kaikilla on suuria vaikutuksia ihmisten odotuksiin tietohallinnon palveluista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Yammer ketterästi käyttöön. Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin

Yammer ketterästi käyttöön. Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin Yammer ketterästi käyttöön Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin 10.5.2016 Mikä ATOMI-hanke on? Hankkeiden hanke, joka kokoaa kaikki AVIen asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistoimenpiteet, hankkeet ja projektit

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Syrjäytyminen

Lisätiedot

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle

ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ. Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kuntaliiton strategia valtuustokaudelle 2017-2021 MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit Kaupungistuminen Elämäntapojen muutokset Älykäs hyvinvointi-

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op)

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) INFO, Malmi 26.11.2014 Anne-Maritta Talaslahti, HH Tiko anne-maritta.talaslahti@haaga-helia.fi Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) Sinulle korkeakouluopiskelija, joka haluat

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Asiakas prosessissa teemaseminaari Una-määrittelyt ja tulevaisuuden sote/ari Pätsi,Tuula Ristimäki

Asiakas prosessissa teemaseminaari Una-määrittelyt ja tulevaisuuden sote/ari Pätsi,Tuula Ristimäki Asiakas prosessissa teemaseminaari 12.9.2016 Una-määrittelyt ja tulevaisuuden sote/ari Pätsi,Tuula Ristimäki Tavoitteena Una-hanke Tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton vaatimusmäärittely asiakaslähtöisten

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli

Terveydenhuollon ATK-päivät. Avauspuheenvuoro. Tampere Timo Valli Terveydenhuollon ATK-päivät Avauspuheenvuoro Tampere 25.5.2010 Timo Valli Terveyspalvelujen toimialalla on väliä Kuulumisia ja asiakokonaisuuksia Kirjaamisesta tietovarastoon Tietotekniikkakeskuksen kilpailuttaminen

Lisätiedot