TIETOHALLINTO-OHJELMA Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOHALLINTO-OHJELMA 2014 2017 Tiivistelmä"

Transkriptio

1 -ohjelma 1/33 TIETOHALLINTO-OHJELMA Tiivistelmä

2 -ohjelma 2/33 Yhteistyökykyinen mahdollistaja ja innovaattori!

3 -ohjelma 3/33 Sisällys 1. Johdanto Kaupunginjohtaja Kari Nenosen näkemys Vantaan kaupungin ICTn nykytilasta Asiakasyhteistyö tuottavuuden kasvattamisen avainroolissa Nykytila ja toimintaympäristömuutokset Toiminta-ajatus Visio Edellytykset vision saavuttamiseksi ohjelman strateginen perusta Muutosohjelma luo puitteet tietohallinto-ohjelman menestyksekkäälle läpiviennille! Strategiset päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet Tuottavuus Toimintamallit ja rakenteet Tiedolla johtaminen Sähköiset itsepalvelut Toiminnanohjaus Tietohallinnon muutosohjelma ICT-johtaminen Arkkitehtuurin hallinta Palvelutuotannon ulkoistus ja tuotannon johtaminen Huomispäivän infrastruktuuri Tietohallinnon muutosohjelman johtaminen Tietohallinnon muutosohjelma 1.v. tavoite! Kokonaisaikataulu LIITTEET LIITE 1 Sähköiset itsepalvelut asiakasprojektit ohjelmakaudella LIITE 2 Toiminnanohjaus asiakasprojektit ohjelmakaudella LIITE 3 -ohjelman käyttötalouskustannukset LIITE 4 Toimialojen ja liikelaitosten esittämät ydinhankkeet LIITE 5 Tietohallinnon toimenpiteet LIITE 6 Tietohallinnon nyky- ja toimintaympäristöanalyysi... 33

4 -ohjelma 4/33 1. Johdanto -ohjelma laadittiin kevään ja kesän 2013 aikana. Ohjelma linjaa tietohallinnon ja koko kaupungin tason tietohallintotoimintaa vuoteen 2017 saakka. -ohjelman tavoitteena on luoda selkeät, konkreettiset suuntaviivat, miten tietohallintoa johdetaan niin, että kaupungin ICT mahdollistaa asiakkaiden tuottavuuden kasvun ja sitä kautta kaupungin talouden tasapainottamisen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on viitoittaa selkeä suunta sille, millaisten rakenteiden ja toimintamallien varaan palveluita ja tietojärjestelmiä Vantaalla jatkossa kehitetään. Ohjelman avulla asetetaan tietohallinto sille kuuluvaan rooliinsa, tietohallintokokonaisuutta orkestroivana tahona. Tietohallinnon orkestrointi kaupunkitasoisesti edellyttää ICTn johtamisessa kokonaisvaltaista otetta yhteistoiminnan, strategisen tason, ICT-hankintojen, ICTprojektien, toimittajien ja kumppanien sekä ICT-palveluiden johtamisesta. Ohjelman toimeenpano sekä panostus ICTjohtamisen kokonaisvaltaisuuteen edellyttävät painopisteen siirtoa tietohallinnossa kohti palveluhankintapohjaista palvelutuotantoa. Ohjelman toteutus tarvitsee tuekseen panostusta käyttötalousmenoihin. Panostus tuo mukanaan ajan tasalla pysyvät toiminnan vaikuttavuutta tukevat ketterät palvelut ja ratkaisut. Tietohallinnon muutosohjelman (osa tietohallinto-ohjelmaa) kumulatiivinen hinta-arvio vuosille on n. 22,5 milj.e (liite 3) käyttötalouden osalta. Yhteistyö asiakasorganisaatioiden kanssa sekä Vantaan koko toiminnan, tietotarpeiden ja palveluprosessien ymmärtämiseen on tietohallinnon olemassaolon peruste. Kaupungin toimintaympäristön ymmärtäminen ja tinkimätön kehittäminen on Vantaan tietohallinnon kilpailuvaltti suhteessa kaikkiin muihin ICT-toimijoihin nähden olipa ne kunta-alan yhteistyöverkostoja tai ulkoisia ICT-palveluntuottajia. Ohjelmaa laadittiin osallistavilla työmenetelmillä, joka luo hyvät edellytyksen ohjelman toimeenpanoon tietohallinnossa. -ohjelman tavoitteet saavutetaan neljä vuotta kestävän tietohallinnon muutosohjelman avulla. Muutosohjelma luo edellytykset tuottavuuden kasvulle yli asiakasrajojen. Hankintapohjaiset palvelut vastaavat nykyistä paremmin asiakasorganisaatioiden sekä kuntalaisten palveluille asettamiin vaatimuksiin. Tuottavuuden kasvattaminen edellyttää tietohallinnon muutosohjelman lisäksi n. 10 milj.e. vuosittaista investointiohjelmaa prosessien sähköistämiseksi.

5 -ohjelma 5/33 Muutosohjelma keskittyy ICT-johtamisen organisointiin ja tietohallinnon toimintatasapainon muutokseen, arkkitehtuurin hallintaan, palvelutuotannon ulkoistamiseen, ratkaisu- ja kehittämiskumppaneiden hankkimiseen ja infrastruktuurin muuttamiseen laitekeskeisyydestä käyttäjäkeskeiseksi. Ennen päätöstä mahdollisesta ulkoistamisesta asia käsitellään yhteistoimintalain mukaisesti. Vantaalla Keskeiset tavoitteet: 1. tukee tuottavuuden kasvua nykyaikaisilla ja ketterillä ratkaisuilla. 2. Tietohallinnon toimintamallit ja rakenteet tukevat asiakasorganisaatioiden tuottavuustavoitteita. 3. Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut edellyttävät palvelutarpeiden ennakointia ja tietoon perustuvaa johtamista. Tiedolla johtamisen malli tukee päätöksentekoa. 4. Sähköiset itsepalvelut ja monikanavainen asiointi ensisijaiseksi palvelukanavaksi kuntalaisille. 5. Tietohallinnon painopiste on uusin kompetenssein toiminnan kilpailukyvyn kehittämisessä.

6 -ohjelma 6/33 2. Kaupunginjohtaja Kari Nenosen näkemys Vantaan kaupungin ICTn nykytilasta Vantaan ICT-toiminta, palvelut ja ratkaisut vastaavat kohtuullisen hyvin nykyistä toimintamallia, mutta vaativat myös parannusta tukeakseen kaupungin strategiaa ja vuoden 2017 tavoitetilaa, jossa kaupungin talouden tasapainottamisessa ICT:n tuomalla tuottavuudella on tärkeä rooli. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääminen parantaa tuottavuutta. Samalla vastaamme myös kuntalaisten odotuksiin eli tarjoamme helpompia asiointimahdollisuuksia. Kaupunginjohtaja Kari Nenonen asettaa tietohallinnolle, toimialoille, liikelaitoksille ja yhtiöille sekä koko tietohallinto-ohjelmalle merkittävän haasteen tuottavuuden lisäämisen osalta.

7 -ohjelma 7/33 3. Asiakasyhteistyö tuottavuuden kasvattamisen avainroolissa Tuottavuuden kasvattaminen ICTn avulla on riippuvainen keskeisesti tietohallinnon ja asiakkaiden välisestä tiiviistä ja toisiaan arvostavasta yhteistyöstä. -ohjelman tekemisen yhteydessä kartoitettiin asiakkaiden näkemyksiä ICT-johtamisen eri osa-alueiden osalta. Heikoimmin menestyi tuottavuuden kasvattamiseen merkittävimmin vaikuttava asiakasyhteistyön osa-alue. Vantaan tietohallinnon kyvykkyyden kehittämisessä käytetään viitekehyksenä ICT Standard Forumin mallia (www.tietohallintomalli.fi) -ohjelman toimeenpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota sujuvien yhteistoimintamallien luomiseen.

8 -ohjelma 8/33 4. Nykytila ja toimintaympäristömuutokset Tietohallinnon palvelukeskus aloitti toimintansa vuonna Ennen tätä oli tietohallintotoiminnot hajautettu toimialoille ja liikelaitoksille. Tietohallinnon keskittäminen tietohallintotoiminnan sekä rahoituksen osalta on ollut haastavaa sekä asiakkaille, että tietohallinnolle. Merkittävimpinä kipupisteinä ovat olleet mm. hankinnat, investointiohjelman rahoitustasapaino asiakkaiden kesken, riittävien yhteistoimintamallien puuttuminen sekä tietohallinnon kyky palvella asiakkaita. on yleisellä tasolle hyvin yhteneväinen. Asiakasorganisaatiot painottavat ICTn eri osa-alueita kuitenkin eri tavoin, riippuen toimintansa luonteesta. Merkittävimpinä haasteina nostivat asiakkaat esille toimittajaohjauksen, perusinfrastruktuurin, konseptien kehittämisen, toiminnanohjauksen, yhteistyön ja kokonaisarkkitehtuuriosaamisen (kuva alla). Toimintaympäristöanalyysi liitteenä 6. Alla oleva kuva kuvaa asiakasorganisaatioiden näkemystä ICTn nykytilasta. Asiakasorganisaatioiden käsitys ICTn nykytilasta

9 -ohjelma 9/33 5. Toiminta-ajatus Tietohallinnon toiminta-ajatus viestii asiakkaille ja yhteystyökumppaneille tietohallinnon olemassaolon perusteista. Toiminta-ajatus kiteytyi prosessin aikana seuraavanlaiseksi: Toiminta-ajatus korostaa hyvän asiakasyhteistyön, toimivien rakenteiden, kumppanuuksien ja palvelutuotannon aktiivista kehittämistä ratkaisujen muodossa. Kumppanuutta, ketteryyttä ja ratkaisuja Vantaan parhaaksi Toiminta-ajatusta täsmennetään kuudella (6) laatulupauksella: Asiakasta ajatellen panostaa asiakkuudenhallintamallin kehittämiseen ja sen mukaiseen toimintaan. Yhteentoimivat ratkaisut panostaa kokonaisarkkitehtuurityöhön palveluhankinnan ja henkilöstösuunnittelun keinoin. Kustannustehokkaat rakenteet sekä laadukas päätöksenteko -ohjelman merkittävin teema on rakenteiden kehittäminen. suuntaa osaamista omasta tuotannosta johtamiseen, suunnitteluun ja palveluiden hallintaan. Tietoa palveluista, teknologioista ja ratkaisuista käynnistää teknologia- ja ratkaisupäivät osana asiakkuudenhallintaa. Ratkaisukeskeisyys siirtyy kohti palveluhankintapohjaista palvelutuotantoa, lisäksi panostetaan enemmän olemassa olevien kumppanuuksien hyödyntämiseen ratkaisujen tuottajana. Jatkuva kehittäminen ottaa käyttöön kypsyystasomallin ja sen mukaisen mittaamisen ja seurannan.

10 -ohjelma 10/33 6. Visio 2020 Tietohallinnon visio kertoo, millaiseksi tietohallinto haluaa tulevaisuudessa kehittyä. Tietohallinnon visiossa korostuu tietohallinnon tavoite kehittyä asiakkaiden varteenotettavaksi kumppaniksi ja toiminnan mahdollistajaksi. Avainroolissa ovat aktiivinen asiakkuuden hallinta, asiakkaiden prosessien hallinta, asiakasriippuviin ja sähköisiin palveluihin keskittyvä palvelutuotanto sekä tietohallinnon rakenteita ja toimintamalleja jatkuvasti uudistava rooli. Merkittävänä muutosajurina innovoinnin mahdollistamiseksi on siirtyminen kohti palveluhankintapohjaista ICTpalvelutuotantoa. Yhteistyökykyinen mahdollistaja ja innovaattori!

11 -ohjelma 11/33 7. Edellytykset vision saavuttamiseksi Vision saavuttaminen edellyttää merkittäviä toimenpiteitä. Keskeisessä roolissa on rahoituksen tarkastelu kokonaisuuden näkökulmasta. on on uskallettava investoida, koska sen tuottamat ratkaisut kasvattavat tuottavuutta kaikilla asiakkailla. on tärkeimpiä keinoja kehittää työn tuottavuutta Vantaalla. Rahallisen panostuksen lisäksi tarvitaan runsaasti toimittaja- ja ratkaisukumppaneita suunnittelemaan tuottavuutta lisääviä ratkaisuja. Tuotanto-, arkkitehtuuri- ja ratkaisuosaaminen on hankittava palveluna. Itse tuotettu ICT on edullista silloin kun tarkastelunäkökulmana on pelkästään tietohallinnon budjetti. Edullista se ei ole enää silloin kun katsotaan asiaa koko kaupungin näkökulmasta, jossa tietohallinnon tulisi toimia mahdollistajan roolissa moderneilla ratkaisuilla tuottavuutta kasvattaen.

12 -ohjelma 12/ ohjelman strateginen perusta -ohjelma ja sen teemat on sidottu kaupunkitason strategiaan valtuustokaudelle Painopistealueista on johdettu seuraavat teemat: Tuottavuus Toimintamallit ja rakenteet Tiedolla johtaminen Sähköiset itsepalvelut Tietohallinnon muutosohjelma

13 -ohjelma 13/33 9. Muutosohjelma luo puitteet tietohallinto-ohjelman menestyksekkäälle läpiviennille! -ohjelman strategiset painopistealueet: Tuottavuus, toimintamallit ja rakenteet, tiedolla johtaminen, sähköiset itsepalvelut ja tietohallinnon muutosohjelma liittyvät saumattomasti toisiinsa. Kokonaisuutena osa-alueet luovat edellytykset asiakkaiden (toimialat ja liikelaitokset) toiminnan tehostumisen ja uusien palvelukanavien kautta syntyville säästöille. Sähköiset asiointipalvelut pohjautuvat parhaimmillaan tiedolla johtamiseen, joka tuottaa tunnusluvut palveluiden kehittämiseksi, kohdentamiseksi ja resursoimiseksi oikein sekä oikeilla palvelukanavilla. Tiedolla johtaminen luo edellytykset tehokkaalle toiminnan ja palveluiden johtamiselle. Tuekseen tiedolla johtaminen tarvitsee toiminnanohjausta, joka pohjautuu prosesseihin ja tietoon. Toimivat ja modernit infrastruktuuripalvelut sekä sähköiset asiointipalvelut ja tietojen analysointi ovat perusedellytys onnistuneelle toiminnanohjaukselle. Palveluihin saadaan vaikuttavuutta, kun ne pohjautuvat tietoon, tehokkaisiin prosesseihin ja hyvään toiminnanohjaukseen, joille moderni infrastruktuuri luo edellytykset. Muutosohjelma tukee kokonaisuuden kehittämistä.

14 -ohjelma 14/ Strategiset päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet Tuottavuus Tavoitetilassa tietohallinto tukee tuottavuuden kasvua nykyaikaisilla ja ketterillä ratkaisuilla, oikealla osaamisella, oikealla ajankäytöllä, arkkitehtuurin hallinnalla, hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa ja hankesalkun hallinnalla. integroi infrastruktuurin, toiminnanohjauksen, sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämisen tiukasti toisiinsa. Keskeisiä tuottavuutta lisäävät toimenpiteitä ovat: Hankesalkun hallinta ja keskittyminen ydin projekteihin (aiempaa tiukemmin priorisoitu investointiohjelma) Arkkitehtuurin hallinta lisää tuottavuutta n % / projekti Palvelukeskeinen arkkitehtuuri vähentää projektikuluja n % / projekti Vuorovaikutus, ymmärtäminen ja yhteinen kieli ovat tuottavuuden perusedellytyksiä Sähköiset palvelut lisäävät tuottavuutta ja vähentävät työmäärää jopa 30 50% Automatisoidut uudelleen suunnitellut prosessit lisäävät tuottavuutta Osaamisen hyödyntämistä tukeva infrastruktuuri lisää tuottavuutta Ammattimainen tietohallinto lisää tuottavuutta Toiminnan uudistamista tukevat järjestelmät, palvelut ja tuotteet lisäävät tuottavuutta kaupunkitasolla.

15 -ohjelma 15/ Toimintamallit ja rakenteet Tavoitetilassa ICTjohtamista (tietohallinnon, kehittämisen omien ja kumppaneiden palveluiden, kokonaishankintojen ja asiakkaiden tarpeiden johtaminen) tukevat sekä taktiset sekä operatiiviset toimintamallit. Tietohallinnon toimintamallissa kuvataan, miten tietohallinto on organisoitu ja mitä palveluita, toimintoja sekä teknologioita se tarjoaa toiminnan arvon ja tehokkuuden maksimoimiseksi. Toimenpide 2.1 Kehittämisen johtamisen toimenpiteet (mm. projektitoiminnan toimintamallit) Toimenpide 2.2 Palveluiden johtamisen toimenpiteet (mm. palvelukatalogin tekeminen (mitä asiakas saa eli miten tietohallinnon toiminta näkyy konkreettisesti asiakkaalle), toimittajaohjausmalli) Toimenpide 2.3 Asiakkaiden tarpeiden johtamisen toimenpiteet (mm. toimintamallien kehittäminen (tietohallinnon toimintamalli), asiakkuudenhoitomalli, palvelunhallinnan prosessit) Toimenpide 2.4 Hankintojen johtamisen toimenpiteet (mm. hankintasuunnitelman kehittäminen (mitä kilpailutetaan, miten ja milloin)) Keskeiset toimenpiteet ovat: ICT-toiminta on päästäpäähän johdettava kokonaisuus, jota tukevat käytännön operatiiviset toimintamallit.

16 -ohjelma 16/ Tiedolla johtaminen Tavoitetilassa johtamisen tueksi kyetään tuottamaan tulevaisuutta ennakoivaa tietoa. Johdolla on käytössä keskeiset johtamisen ja ennakoinnin tunnusluvut. Tiedolla johtamiseen luodaan ketterä paikkatietoa hyödyntävä ratkaisu, joka tukee strategian, asiakkaiden, palveluiden, resurssien ja johtamisen sitomista tiiviisti toisiinsa, mahdollistaen ennakoinnin ja reaaliaikaisen tilannekuvan. Kokonaisuutta tukevat yhtenäinen tietoarkkitehtuuri-, tieto- ja käsitemalli. Keskeisiä toimenpiteet ovat: Toimenpide 3.1. Konsepti Tiedolla johtamisen ratkaisu ja PoC Toimenpide 3.2. Analyyttistä tiedolla johtamista tukee tiedolla johtamisen kulttuuri Toimenpide 3.3 Tiedolla johtaminen on organisoitu ja se on hallittua Toimenpide 3.4 Johtamista tukeva ketterä raportointiratkaisu luodaan toiminta- ja tarvelähtöisesti Lähtötaso ja muutokset Ajantasainen tieto ja poikkeamat Ennakoivat indikaattorit Trendit ja tehokkuuden kasvu Vaikuttavuusanalyysit Riskit ja riippuvuudet

17 -ohjelma 17/ Sähköiset itsepalvelut Tavoitetilassa sähköiset itsepalvelut ja monikanavainen asiointi tarjoavat kuntalaisille vaihtoehtoisia tapoja asioida Vantaan kaupungin kanssa. Toimialojen ja liikelaitosten kanssa yhdessä innovoidut sähköiset palvelut ja työpöytäratkaisut ovat ulkoasultaan, toiminnaltaan ja käytettävyydeltään yhtenäisiä ja niitä voi käyttää kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla (PC, tabletit, älypuhelimet). Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide 4.1 Asiakkaiden sähköiset itsepalvelut (Liite 1 ja Liite 4) Toimenpide 4.2 OmaVantaa konseptin luonti sähköisille palveluille Toimenpide 4.3 automatisoi omia palveluitaan itsepalvelupohjaisiksi Lähtökohtana sähköisten itsepalveluiden luomisessa on se, että kuntalaisille tarjotaan riittävät mahdollisuudet valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva palvelukanava ja ajankohta. Sähköistä asiointia kehitetään huomioiden kuntalaisen koko asiointielinkaari sekä siihen kytkeytyvät Vantaan kaupungin palveluprosessit. Sähköiset itsepalvelut ovat toiminnan kehittämisen hankkeita, eivät ICT-projekteja.

18 -ohjelma 18/ Toiminnanohjaus 3.0 Toiminnan vaikuttavuus on yhdistelmä hyvää toimintakulttuuria, sovellettuja parhaita käytäntöjä, optimoituja prosesseja ja tarkoituksenmukaisia välineitä. Vaikuttavuutta kasvatetaan laajentamalla toiminnanohjauskokonaisuus kattamaan myös asiakkaiden toimintaprosessit sekä ottamalla käyttöön yhtenäisiä toiminnanohjaukseen liittyviä prosesseja ja välineitä. Toiminnanohjaus toimii sähköisten palveluiden taustalla ja optimoi sähköisten palveluiden kautta prosesseille saatavan tiedon käytön. Järjestelmäkokonaisuus rakennetaan huomispäivän infrastruktuurin, kansallisten ja PKS-ratkaisujen sekä sähköisten palveluiden varaan. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide Asiakkaiden toiminnanohjaushankkeet (Liite 2 ja Liite 4) Käytännön ilmentymänä toiminnanohjaus näkyy sähköisinä työpöytinä virkamiehille, johdolle, henkilöstölle sekä sähköisinä palveluina ja työpöytäratkaisuina kuntalaisille. Yhteisenä tekijänä taustalla toimivat sähköisiin prosesseihin ja tiedon analysointiin perustuvat toiminnanohjausratkaisut, jotka noudattavat sovittuja arkkitehtuureja. Toiminnanohjaus on kokonaisuus, jolla tavoitteellisesti ohjataan koko kaupungin (+ kuntalaisten toimintaa, esim. Apotti) toimintaa eri tasoilla.

19 -ohjelma 19/ Tietohallinnon muutosohjelma Tavoitetilassa tietohallinnon painopiste on uusin kompetenssein kumppaneiden avustuksella toiminnan kilpailukyvyn kehittämisessä. Muutosohjelman luo puitteet tietohallintoohjelman menestyksekkäälle läpiviennille. Muutosohjelman osa-alueita ovat ICTjohtaminen, arkkitehtuurin hallinta, palvelutuotannon ulkoistus ja tuotannon johtaminen sekä huomispäivän infrastruktuuri. Kokonaisvaltainen tietohallinnon muutosohjelma, jota kaupungin johto ja toimialat ohjaavat, uudistaa tietohallinnon toimintamallit ja rakenteet ja tuo tiedolla johtamisen toiminnan keskiöön ja toteuttaa sähköiset palvelut tehokkaasti. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide 5.1 ICT-johtamisen toimenpiteet Toimenpide 5.2 Arkkitehtuurin hallinnan toimenpiteet Toimenpide 5.3 Palvelutuotannon ulkoistuksen ja tuotannon johtamisen toimenpiteet Toimenpide 5.4 Huomispäivän infrastruktuurin toimenpiteet Toimenpide 5.5 Tietohallinnon muutosohjelman johtaminen

20 -ohjelma 20/ ICT-johtaminen Tavoitetilassa tietohallinto tekee yhteistyötä kaikkien sidosryhmiensä kanssa tietohallinnon johtamismallin eri alueilla. ICT-toiminto koostuu seuraavasta viidestä osa-alueesta: Asiakasyhteistyö Strategia ja hallinto Hankinnat ja toimittajayhteistyö Projektien johtaminen Palveluiden johtaminen Keskeisenä yhteistyöalueena on asiakasyhteistyön osa-alue. Osa -alueen avulla toteutetaan kaupungin strategiaa ja asiakkaiden tavoitteita ICTn avulla. Tavoitteena on molemmin puoliseen arvostukseen pohjautuva yhteistyö ja tietohallinnon toiminta mahdollisimman läheisessä yhteistyössä. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide ICT-johtamismallin käyttöönotto Toimenpide Tietohallinnon organisointi tukee tietohallinto-ohjelman linjauksia ja toimeenpanoa Toimenpide Tietohallinnon sisäiset yksikkörajat ylittävät yhteisölliset toimintamallit lisäävät palveluiden tasalaatuisuutta Toimenpide Proaktiivinen taloussuunnittelu tukee pitkäjänteistä kokonaiskehittämistä Toimenpide Ydinosaamisen määrittely lisää asiakashyötyjä ja tukee ohjelman toimeenpanoa Toimenpide ICT-päätöksenteon tehostamisen palvelu sosiaalisen median välineen avulla ICT-johtaminen on päästä-päähän johdettu prosessi kattaen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisen.

21 -ohjelma 21/ Arkkitehtuurin hallinta Tavoitetilassa tietohallinto hallitsee arkkitehtuuriohjauksen avulla tietojärjestelmien kehittämistä, luoden edellytykset tuottavuutta lisääville ja taloudellisille ratkaisuille. Arkkitehtuuriratkaisuissa siirrytään monoliittisistä ja vain tiettyä tarkoitusta varten rakennetuista itsenäisistä tietojärjestelmistä vaiheittain kohti palvelukeskeistä arkkitehtuuria. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm: Toimenpide Kaupunkitasoinen kokonaisarkkitehtuuri ohjaa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä, tietojen hyödyntämistä ja teknologiavalintoja. Toimenpide Sähköisen asioinnin viiteja kohdearkkitehtuuri ohjaavat sähköisten palveluiden kehittämistä Toimenpide Sähköistä allekirjoitusta varten luodaan kokonaisratkaisu Toimenpide Perustietotekniikkapalveluiden konsolidointiratkaisu poistaa päällekkäisyydet perustietotekniikasta Toimenpide Määrittely ja systeemityömenetelmät luovat yhtenäisen tavan kehittää tietojärjestelmiä Toimenpide Toimintalähtöisen kokonaisarkkitehtuurin avulla varmistetaan tehokkaat prosessit ja resurssien käyttäminen oikeiden asioiden tekemiseen Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden ratkaisujen valintaa. Lisäksi ohjaus varmistaa tietojärjestelmien teknisen ja tietosisällöllisen yhteentoimivuuden.

22 -ohjelma 22/ Palvelutuotannon ulkoistus ja tuotannon johtaminen Tavoitetilassa tietohallinnolla on riittävät kyvykkyydet johtaa asiakkaiden tarpeiden mukaan ketterästi ICTpalveluita alan parhaimpia kumppanuuksia hyödyntäen. johtaa asiakaslähtöisesti ICTpalveluita, vie läpi kaupungin strategiset ICT-investointiohjelmat kustannustehokkaasti ja toteuttaa ne kestävällä kokonaisarkkitehtuurilla. Keskeiset toimenpiteet: Toimenpide Sähköisten palveluiden sovelluskehitys toteutetaan puitesopimusmallin avulla Toimenpide Toimittajakumppani tarjoaa perustietotekniikkaan oikein mitoitetut ict-ratkaisut, prosessit ja tietoturvan Toimenpide Sovellushallinnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto lisää sovellushallinnan kypsyyttä Toimenpide Toimittajakumppani tarjoaa verkko- ja viestintäpalvelukokonaisuuteen oikein mitoitetut ICT-ratkaisut, prosessit ja tietoturvan Toimenpide Toimittajakumppani tarjoaa identiteetin- ja pääsynhallintaan oikein mitoitetut ict-ratkaisut, prosessit ja tietoturvan Toimenpide Sovellushallinnan parhaiden käytäntöjen käyttöönotto lisää sovellushallinnan kypsyyttä Kumppanit vastaavat palvelukokonaisuuksien tuottamisesta ja ratkaisuista. Palveluportfoliossa kuvataan asiakkaille palvelutarjonnasta tuotteistetut vertikaaliset palvelut.

23 -ohjelma 23/ Huomispäivän infrastruktuuri Tavoitetilassa käyttäjä voi käyttää Vantaan kaupungin palveluita omalla tai työnantajan laitteella verkkoriippumattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Ratkaisujen keskipisteenä on käyttäjälähtöisyys laitelähtöisyyden sijaan. Tietohallinnon tehtävänä on suunnitella ratkaisut siten, että ne mahdollistavat henkilökohtaisen tuottavuuden kasvun hyödyntämällä kunkin loppukäyttäjän taitoja käyttää hänelle sopivia sovelluksia ja laitteita. Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm: Toimenpide Konsepti - Tuotteistettu langaton palvelu luo edellytykset palvelun laajamittaiselle käytölle Toimenpide Konsepti - Profiloidut palvelut toimivat verkkoriippumattomasti Toimenpide Konsepti - Kaikkien saatavilla oleva etäyhteyspalvelu tukee joustavaa työskentelyä Toimenpide Konsepti - Tabletratkaisu (natiivi) Toimenpide Konsepti - Tablet - ratkaisu (etätyöpöytä) Toimenpide Konsepti - Turvallisen ja hallitun Bring your own device (byod) konseptin luonti Toimenpide Konsepti - Hallitun ja taloudellisen Choose your own device (cyod) konseptin luonti Toimenpide Konsepti - Toimistopilvi ratkaisu lisää ketteryyttä ja pitää toimistoohjelmat aina ajan tasalla Nykyaikaiset yhteistyötavat, viestintä, kuvat, video ja paikkatieto ovat kuin kotonaan uusissa päätelaitteissa. Teknologian valinnanvapaus ja henkilökohtaista tuottavuutta tukevat ratkaisut tasapainotetaan yhdessä tietoturvan kanssa.

24 -ohjelma 24/ Tietohallinnon muutosohjelman johtaminen Laajat muutosohjelmat edellyttävät taidokasta vuorovaikutusta muutosvalmiuden luomiseksi. Muutosohjelman onnistumisella on ratkaiseva vaikutus tietohallinnon toimintaedellytysten turvaamisessa ja kilpailukyvyn säilyttämisessä. Tavoitteena muutosohjelman johtamisessa on henkilöstön näkökulmasta a) henkilöstön innostaminen ja voimaannuttaminen, b) työtehtävien, välineiden ja rakenteiden järjestäminen c) niin että henkilöstö voi ja haluaa vaihtaa suhtautumis- ja työskentelytapaansa. Keskeiset toimenpiteet ovat: Toimenpide ICT-johtamisen tukipalveluiden kilpailutus Toimenpide Muutosvalmennus (Heke) Toimenpide Henkilökohtaisten kehittymispolkujen luonti Onnistuneesti johdettu ja toteutettu muutosprosessi on työyhteisölle vahvistava, energisoiva, sitoutumista ja kehittämisvalmiutta lisäävä kokemus.

25 -ohjelma 25/ Tietohallinnon muutosohjelma 1.v. tavoite! Tietohallinnon muutosohjelma panostaa ensimmäisen vuoden aikana perusedellytysten ja rakenteiden luomiseen. Ensimmäisen vuoden aikana on tavoitteena siirtää tietohallinnon painopiste perustietotekniikkapalveluiden tuottamisesta asiakkaiden kilpailukyvyn kehittämiseen. Tämä muutos käynnistetään tietohallinnon organisoinnilla ja perustietotekniikkapalveluiden kilpailuttamisella. Muutos kohti käyttäjälähtöisyyttä laitelähtöisyyden sijaan käynnistetään ja keskeiset arkkitehtuuriratkaisut tehdään. Asiakkaiden mahdollisuutta rahoittaa itse vaikuttavaksi kokemiaan ratkaisuja ja laitteita lisätään.

26 -ohjelma 26/ Kokonaisaikataulu Ohjelmassa esitetyt keskeiset toimenpiteet muodostavat alla kuvatun toimenpidekokonaisuuden. Toimenpiteet jakautuvat neljälle(4) vuodelle. Perusedellytyksistä ja rakenteista edetään vaihe vaiheelta kohti monikanavaista, tuottavuutta tukevaa palvelukokonaisuutta. Investointiohjelman hankkeet on kuvattu liitteessä 4. Investointiohjelma pidetään erittäin tiiviinä ja ainoastaan ydinhankkeisiin keskittyvänä (tuottavimmat hankkeet), jotta tietohallinnon muutosohjelmalle jätetään riittävät toteuttamisedellytykset.

27 -ohjelma 27/33

28 -ohjelma 28/33 LIITTEET LIITE 1 Sähköiset itsepalvelut asiakasprojektit ohjelmakaudella

29 -ohjelma 29/33 LIITE 2 Toiminnanohjaus asiakasprojektit ohjelmakaudella

30 -ohjelma 30/33 LIITE 3 -ohjelman käyttötalouskustannukset

31 -ohjelma 31/33 LIITE 4 Toimialojen ja liikelaitosten esittämät ydinhankkeet

32 -ohjelma 32/33 LIITE 5 Tietohallinnon toimenpiteet

33 -ohjelma 33/33 LIITE 6 Tietohallinnon nyky- ja toimintaympäristöanalyysi Tietohallinnon resurssit eivät riitä tuottamaan palveluita nykyisellä tuotantotavalla. Asiakkaat tarvitsevat nykyistä nykyaikaisempia palveluita ja ratkaisuja toimintansa tueksi. Palvelutuotantoon ja ratkaisujen tuottamiseen tarvitaan huomattavasti lisää nopeutta ja ketteryyttä. Nykytila a ei koeta riittävästi kumppaniksi eikä uusien ratkaisujen mahdollistajaksi. Kaupunkitasoista kokonaisarkkitehtuuria ei ole, eikä se ohjaa tietojärjestelmien kehittämistä. Vantaan talous- ja velkaohjelma asettaa merkittävät rajat tietohallinto-ohjelman toteuttamiselle. Avoimen datan vaatimukset edellyttävät hyvää käsitystä tiedon rakenteista ja tiedosta, joka meillä on. laki velvoittaa kokonaisarkkitehtuurityöhön ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen. Vantaan kaupungin strategia Toimintaympäristö Sähköiset palvelut vaativat laajentuneen palveluajan asiakaspalvelulle ja järjestelmien toimivuudelle. Kuluttajatrendit asettavat kovia vaatimuksia prosesseille, laitteilla, infrastruktuurille ja palveluille. Tietoturva- ja kyberuhkat ovat korostuneesti läsnä tietokoneistuvassa maailmassa. ICT-maailman suuria megatrendejä ovat mm. kuluttajistuminen, pilvipalvelut, kyberturvallisuus, 3D-tulostus, tietovarantotekniikat sekä sosiaalinen media. Näillä kaikilla on suuria vaikutuksia ihmisten odotuksiin tietohallinnon palveluista.

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa

Valtorin strategia. Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa Valtorin strategia Hyväksytty Valtorin hallituksen kokouksessa 26.10.2017 TORI Töissä valtiolla sujuvammin Valtorin strategia Visio Luotettu ja toiminnan kaikissa tilanteissa turvaava Tuotamme valtionhallinnon

Lisätiedot

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain UNA 1. vaihe Apotti Oy Maakuntien hallinto- ja

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla

Muokkaa perustyylejä naps. Muokkaa tekstin perustyylejä napsauttamalla Muokkaa perustyylejä naps. Yhteisiä ratkaisuja Muokkaa perustyylejä naps. TUOTAMME informaatioteknologian ja lääketieteellisen tekniikan palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. TARJOAMME keskeisten

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Antti Ylä-Jarkko Tietohallintojohtaja Vantaan kaupunki. Epäsovinnaisia tuottavuusratkaisuja kuntakentässä 15.1.2015

Antti Ylä-Jarkko Tietohallintojohtaja Vantaan kaupunki. Epäsovinnaisia tuottavuusratkaisuja kuntakentässä 15.1.2015 Antti Ylä-Jarkko Tietohallintojohtaja Vantaan kaupunki Epäsovinnaisia tuottavuusratkaisuja kuntakentässä 15.1.2015 Miten lisätä tuottavuutta ITn avulla? Rakenteet murroksessa Metropolikaupunki Poliittisen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä

Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä Fuusio mahdollistajana sote-digitalisaation kehityksessä 19.9.2017 Johanna Andersson ja Jani Lavonen Kansallisten ja alueellisten palveluiden yhdistäminen Sähköinen asiointi Toimipaikan valinta Ajanvaraus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus Ratkaisukeskeiset Toimialojen kehittäjät ja IT-osaajat vertaiskehittämisen mallit OY - ja yhteistyössä it -yhteistyössä Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus OPPIMISYMPÄRISTÖKEHITTÄJIEN JA IT OSAAJIEN

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020

Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020 Palvelujen järjestämisen tavoitetila 2020 16.12.2010 Innopoli 2, PRO2ACT tutkimushanke Hankejohtaja Palvelujen järjestäminen ja palveluverkon uudistaminen valtuusto päätti tuottavuusohjelmasta vuosille

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012

Tarinasta toimintaan. Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 Tarinasta toimintaan Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja Kuntaliitto 4.12.2012 1 Tulevaisuus Kaupungin haasteita Asiakkaisiin liittyviä haasteita Väestön rakennemuutoksen vaikutukset palvelutarpeisiin

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Turvallinen siirtymä rohkea uudistuminen Strateginen johtaminen Uudellamaalla ja maakuntastrategian tavoitteiden luonnoksia

Turvallinen siirtymä rohkea uudistuminen Strateginen johtaminen Uudellamaalla ja maakuntastrategian tavoitteiden luonnoksia Turvallinen siirtymä rohkea uudistuminen Strateginen johtaminen Uudellamaalla ja maakuntastrategian tavoitteiden luonnoksia Markus Pauni Strategiajohtaja Uusimaa2019-hanke Maakuntastrategia on: Selkeyttä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset sote-palvelut Uudistetaan organisaatioita ja vastuunjakoa (järjestämislaki) Uudistetaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää X Uudistetaan palvelurakenteita, palveluiden

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa

Kansalliset strategiat ja linjaukset. Digitalisaatio sote-uudistuksessa Kansalliset strategiat ja linjaukset Digitalisaatio sote-uudistuksessa 1 17.01.2017 - Vahala Mika Viesti 1. Digitalisaatio on suurempi murros kuin sote-uudistus 2 Suomidigi.fi Sairauksien ja ongelmien

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A

Kokonaisarkkitehtuuri M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Kokonaisarkkitehtuuri M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Tarina oivalluksesta, sen vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta Kokonaiskuva mistä Tietojärjestelmät Asiakkaat Teknologia Palvelut Strategia

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 31.3.2017 Digi arkeen neuvottelukunta Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot