4/2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. 100-vuotisjuhlan paneelin terveiset insinöörikoulutukselle, s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2012 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. 100-vuotisjuhlan paneelin terveiset insinöörikoulutukselle, s."

Transkriptio

1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/ vuotisjuhlan paneelin terveiset insinöörikoulutukselle, s. 12 Ristiriitaisuuksia ammattikorkeakoululain ja -rahoitusmallin uudistamisessa, s. 18 Millainen on tulevaisuuden kielten ja viestinnän opettaja, s. 24

2 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Pasi Repo TOOLin uusi puheenjohtaja... 6 Tampereella palkittiin... 8 Insinööri koneen tietävä pappi... 9 Liput liehuivat 100-vuotisjuhlaviikolla Insinöörikoulutuksen merkitys Suomelle Pedagogista järjestystä tekniikan opettajan pääkoppaan Ristiriitaisuuksia sekä ammattikorkeakoululain että -rahoitusmallin uudistamisessa Tietomallien avulla kohti parempaa rakennushankkeen tiedonhallintaa Millainen on tulevaisuuden kielten ja viestinnän opettaja? Ajanhukka vai investointi? Vuorovaikutusosaaminen on organisaation tärkein pääoma Haista home, senkin kurppa! Automaatiotekniikkaa ja saksan kieltä yhteen sovitettuna Oppimistaitokansio itsestäänselvyyksiä vai lisäarvoa opiskelijalle? Saimaan AMK, kampus keskellä Salpalinjaa Lyö aallot äänisen aavan Vuotoja Syksyn kulttuuririntamalla koettua s. 6 TOOLin uudet puheenjohtajat: Pasi Repo (vas.) ja Sampsa Kupari vierellään valtuuston varapuheenjohtaja Timo Heikkinen. Insinöörikoulutuksen satavuotisviikon tunnelmissa. s. 20 s. 10 Seminaarissa a i s oli tunnelmaa. n 2 4/2012 Toolilainen

3 PÄÄKIRJOITUS Hannu Räsänen Ammattikorkeakouluissa tapahtuu hteistoimintaneuvottelut ovat luonnollinen osa työ- toimintaa. Uutta on se, että henkilöstön Yyhteisöjen vähentämistä, lomauttamista tai osa-aikaistamista koskevat asiat ovat tulleet näiden neuvottelujen asialistoille lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa tänä vuonna. Tämä siitä huolimatta, että kuluva vuosi on ollut vielä ns. normivuosi ammattikorkeakoulujen rahoituksessa ja rakenteissa. uoden 2013 aikana ammattikorkeakoulut tulevat Vhakemaan uusia toimilupia ja valmistautuvat rahoitusmallin muutokseen, joka astuu voimaan Uusille toimiluville on annettu useita reunaehtoja, joiden merkityksestä tullaan käymään tarkempia keskusteluja ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välillä. Myös poliittinen ohjaus tulee vaikuttamaan toimilupapäätöksiin. Tässä vaiheessa voidaan vain arvailla poliittisen ohjauksen vaikutuksia. ahoitusmallimuutokseen on pyritty ahkerasti vaikuttamaan lausunnoilla, jotka toimitettiin ministe- R riöön mennessä. Lähes kaikki sidosryhmät ovat huolissaan ammatti korkeakoulujen kokonaisrahoituksen varsin suurista leikkauksista. Poikkeavia näkemyksiä on esitetty mm. rahoitusmittariston rakenteesta. AJ:n kannan mukaan rahoitusmittariston tulee Osisältää myös panosmittareita. Opiskelija/opettajasuhdeluku tai opetukseen kohdennettu rahaosuus oppilaitosrahoituksesta kytkeytyy varmaankin ammattikorkeakoulun ydintoiminnan laadukkuuden mittaamiseen huomattavasti paremmin kuin tuotantomäärät. Jos tuloksellisuus nostetaan keskeiseksi rahanjaon perusteeksi laadukkuuden asemasta, niin tuloksellisuutta pitää mitata tasapainotetun mittariston periaatteiden mukaan. Mittariston tulisi yhdistää useita näkökulmia. Lisäksi mahdollisimman monen rahoitusmittarin arvoja tulee tarkastella koulutusala- tai tutkintokohtaisesti. ahoitusmittaristolla on hämmästyttävän suuri mer- myös oppilaitoskentässä varsinkin silloin, kun Rkitys kokonaisrahoitusta leikataan voimakkaasti. Jo nyt on havaittavissa se, että opettajatiimin tai yksittäisen opettajan työaikasuunnittelu pyritään tekemään tuotantomäärätavoitteiden perusteella. On ymmärrettävää, että korkeakoulun pitää toimia käytettävissä olevalla rahoituksella, mutta samalla pitää muistaa, että opetushenkilöstölle on määritetty työaika tehtävien suorittamiseen. avoite- ja tulospohjaisia työaikasuunnitelmia laadit- on tärkeää, että on selkeä käsitys myös siitä, Ttaessa että suunnitelmia laadittaessa työnantajan edustaja ottaa kantaa ja vastuun työn laatutasosta. Samalla on kaikkien osapuolten etu, että toteutunutta työajankäyttöä arvioidaan ja seurataan tarkoituksenmukaisesti. mmattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan Aopetushenkilöä on jossain yhteydessä luonnehdittu perinteisiin tukeutuvaksi. Tällainen mielikuva on osoittautunut vääräksi jo useaan kertaan mm. insinöörikoulutuksen foorumeissa. 430 insinöörikoulutuksesta kiinnostunutta paneutui Tampereella eri ammattikorkeakoulujen koulutuskokemuksiin ja -käytänteisiin. Asiaan kannattaa tutustua myös Lauri Hietalahden toimittaman Uuden sukupolven insinöörikoulutus insinöörikoulutuksen foorumi -teoksen avulla. annustan jäsenkuntaamme kehittämään tekniikan Kja liikenteen alan ammattikorkeakoulutusta. Samalla edellytän, että voimavarojen ohjaamisesta vastaavat henkilöt mahdollistavat kehitystyön ja päivittäisen työskentelyn parhaalla mahdollisella tavalla. dunvalvontamme edellyttää korkeata järjestäyty- Jokaisen jäsenkuntaamme kuuluvan Emisastetta. kannattaa hankkia järjestömme jäseniksi kaikkia niitä ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen koulutusalan lehtoreita, yliopettajia, laboratorio-, harjoitteluja projekti-insinöörejä, sekä myös esimiesasemassa tai pedagogisissa asiantuntija-, suunnittelu- ja ohjaustehtävissä työskenteleviä, jotka eivät ole vielä järjestäytyneet TOOLiin. Jäsenyydellä on erityisen suuri merkitys silloin, kun työyhteisöissä tapahtuu paljon muutoksia. Hyvää jatkoa toivoen, Hannu Räsänen Toolilainen 4/2012 3

4 LEDAREN Hannu Räsänen Det händer i yrkeshögskolorna amarbetsförhandlingarna är en naturlig del av Sarbetsgemenskapernas verksamhet. Nytt är att det på dessa förhandlingars agendor i år i nästan alla yrkeshögskolor har kommit upp personalminskningar, permitteringar eller överföringar till deltidsanställningar. Detta trots att innevarande år ännu varit ett s.k. normår beträffande yrkeshögskolornas struktur och finansiering. nder år 2013 kommer yrkeshögskolorna att Uansöka om nya koncessioner och förbereder sig för ändringarna i finansieringsmodellen, som träder i kraft Man har för de nya koncessionerna gett flera ramvillkor vilkas betydelse kommer att dryftas närmare mellan ministeriet och yrkeshögskolorna. Även den politiska styrningen kommer att påverka besluten om koncessioner. I detta skede kan man bara spekulera i vilka konsekvenser denna kommer att få. M an har energiskt försökt inverka på finansieringsmodellsförändringen genom uttalanden, som tillställdes ministeriet per Nästa alla intressentgrupper är oroliga för de påtagliga nedskärningarna i helhetsfinansieringen för yrkeshögskolorna, men avvikade åsikter har framförts bl.a. gällande strukturen hos finansieringsmätsystemet. nligt OAJ:s åsikt bör finansieringsmätsystemet Eockså innehålla insatsmätare. Förhållandet studerande/lärare eller den andel av läroanstaltens finansiering som riktas till undervisningen kopplas säkert betydligt bättre till mätningen av yrkeshögskolans kärnverksamhets kvalitet än produktionsmängderna. Om lönsamheten lyfts framom kvaliteten som centralt finansieringsargument, så bör man mäta denna med balanserade mätprinciper. Mätsystemet borde beakta flera aspekter. Dessutom bör man granska så många finansieringsmätare som möjligt enligt utbildningsbransch. inansieringsmätsystemet har förvånansvärt Fstor betydelse också inom läroanstaltsfältet i synnerhet då, när man kraftigt beskär helhetsfinansieringen. Redan nu kan man notera, att man försöker uppgöra arbetsplaneringen för enskilda lärare eller lärarteam utgående från produktionsmängderna. et är förståeligt att högskolan bör fungera Dinom ramarna för tillgänglig finansiering, men samtidigt bör man minnas att undervisningspersonalen har tilldelats en arbetstid för att utföra uppdragen. å man uppgör mål- och resultatbaserade Darbetstidsplaner är det viktigt att man har en klar uppfattning också om att arbetsgivarens representant tar ställning till och ansvaret för arbetets kvalitetsnivå. Samtidigt är det i alla parters intresse att man bedömer och ändamålsenligt uppföljer den förverkligade arbetstiden. vissa sammanhang har man karakteriserat I yrkeshögskolornas undervisningspersonal inom teknik och kommunikation som traditionsbunden. En dylik uppfattning har redan flera gånger visat sig vara falsk bl.a. i ingenjörsutbildningens fora. I Tammerfors fördjupade sig 430 personer intresserade av ingenjörsutbildningen i olika yrkeshögskolors utbildningserfarenheter och metoder. Det lönar sig också att bekanta sig med det av Lauri Hietalahti utgivna Uuden sukupolven insinöörikoulutus 2012 insinöörikoulutuksen foorumi verket. ag sporrar vår medlemskår att utveckla Jyrkeshögskoleutbildningen inom teknik och kommunikation. Samtidigt förutsätter jag, att de personer som ansvarar för styrningen av resurser möjliggör utvecklingsarbetet och det dagliga arbetet på bästa möjliga sätt. år intressebevakning förutsätter en hög Vanslutningsgrad. Varje medlem bör skaffa till medlemmar i vår förening alla de yrkeshögskolornas teknik- och kommunikationssektors lektorer, överlärare, laboratorie-, praktik- och projektingenjörer, liksom även i förmansställning eller i pedagogiska expert-, planerings- och handledningsuppgifter sysselsatta personer som inte ännu är TOOL-medlemmar. Medlemskapet har särskilt stor betydelse då det sker stora förändringar i arbetsgemenskapen. Med önskan om aktivitet och ett lugnt årsskifte Hannu Räsänen 4 4/2012 Toolilainen

5 Päätoimittajalta Toolilainen Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan järjestölehti Aikakauslehtien liiton jäsen Kuten Tampereen juhlaseminaarissa kuulimme monesta suusta, muutoksia on tulossa enemmän kuin hiirelle poikasia. Elinkeinoelämän edustajat näkevät muutoksen tarpeen olevan välttämätön. Maailma muuttuu mahdottoman nopeasti ja sen mukana tavat toimia kilpailukykyisesti. Johtaja Timo Kekkonen EK:sta maalaili insinöörikuvaa 2020-luvulle seuraavasti: Insinöörin työ on uusia ratkaisuja etsivän, vimmaisen kokeilijan jazz-improvisointia globaalissa verkostossa. Hän täydensi kuvaa yksilön suuntaan tähän tapaan: Työn vaihtelevuus kasvaa, irtaudutaan yhä enemmän rutiineista ja työn sisällöt määritellään jatkuvasti uudelleen, usein muiden kanssa yhteistyössä. Mutta siitäkin huolimatta liiketoiminta lähtee ihmisestä, joka osaa paljon ja kykenee olemaan avoin muutokselle. Työkentän muutosten vaikutusta opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen ei sovi vähätellä. Monet tutkimukset, kyselyt ja juhlapaneeli antoivat samanlaisia viestejä. Tärkeimpinä insinöörin osaamisen alueina pidetään kuitenkin tekniikan ydinosaamista ja asiantuntijuutta. Tiiviisti näiden perässä tulevat mm. kohdallaan olevat arvot ja asenteet, käytännön läheinen ote työhön ja kehittämis/ innovointikyky. Jotta näitä tulevat insinöörit hallitsisivat vieläkin paremmin, Muutoksiin lujassa myötätuulessa on Kekkosen ja hänen taustaselvitysten mukaan pantava erityistä painoa tiedon oppimisen sijasta tiedon hyödyntämiseen, ilmiökeskeisestä opetuksesta ratkaisukeskeisyyteen ja yhdessä oppimiseen. Myös opetuksen yrityslähtöisyyttä ja yhteistyön lisäämistä elinkeinoelämän suuntaan korostettiin niin Kekkosen kuin panelistienkin kommenteissa. Tähän suuntaan ovat monet opettajat jo menneet tukka putkella, kun kuunneltiin uusien opetustapojen ja konstien kirjoa foorumin luentotilaisuuksissa. Palkituista esityksistä useimmat sisälsivätkin aineksia edellä olevista opetustavoista ja kehityssuunnista. Arenen INSSI-hankkeessa työstettyä koulutusvastuumuutosten suunnitelmia ja mietintöä esitteli työryhmän jäsen, Oamk:n vararehtori Risto Kimari. Suurin uudistus hakujärjestelmän muuttamisen ohella näyttäisi kuulijan näkökulmasta olevan se, että uuden AMKlain virallisesta terminologiasta häviävät koulutusohjelmat. Ehkä siellä on paljon muutakin tulossa, mutta se nähdään vielä piakkoin, kun lain lopullinen esitys julkistetaan. Koulutusvastuu-termi tulee kattamaan kaikki koulutukset niin hakuprosessissa, koulutuksen suunnittelussa kuin käytännön työssä. Tekniikan alalle on suunniteltu ehkä yhdeksän erilaista vastuualuetta nyt käytössä olevien kymmenien koulutusohjelmien tilalle. Samanlaista kädenvääntöä koulutusohjelmien vähentämisestä käytiin jo edellisen muutoksen yhteydessä, mutta silloin laajoista nimikkeistä ei päästy yhteisymmärrykseen. Mielestäni nimillä on kovin vähän merkitystä, kuten Kimarikin esityksen loppuvaiheissa totesi. Sisällöt, opetuksen toteutus ja oppiminen ovat avainasemassa koulutettaessa uusia menestyjiä varmistamaan Suomen kilpailukykyinen yritystoiminta. Yhden ison kokonaisuuden näkisin tärkeäksi lisätä suunniteltujen vastuiden listalle. Se on puun monipuolisen jatkojalostuksen ja tuotteistamisen tutkimus, tuotekehitys ja koulutus. Suomessa kasvaa joka vuosi noin sata miljoonaa kiintokuutiota puuta ja siitä käytetään nyt vain noin 60 miljoonaa kiintoa. Kun selluteollisuus ajaa tuotantoa nykyvauhdilla alas, olemme vuoden kuluttua tilassa, jossa puuta menee hakkureihin ehkä puolet nykyisestä. Meillä on jo nyt mahdoton kasvuylijäämä lahoamassa metsiin ja se lisääntyy kaikkien mittareiden mukaan roimasti. Puun hyödyntämisessä olemme aivan aatamin aikaisessa tilassa ilman nopeaa, monialaista tutkimusta, tuotekehitystä ja laajaa koulutusta. Rauhallista Joulun aikaa ja tsemppiä uudelle vuodelle 2013! Kauko JULKAISIJA TOOL Rautatieläisenkatu Helsinki Sampo Pankki FI Toimisto avoinna ma to 9 15 PÄÄTOIMITTAJA Kauko Kallio Parkkisentie Oulu TOIMITUSSIHTEERI Aineisto osoitteeseen: Tiina Sola-Jalli TOIMITUSKUNTA Mirka Airesvuo Jukka Kurenniemi Hannu Räsänen Jaakko Viitala TILAUSHINTA 30 /vsk (Eläkeläisjäsenet saavat lehden liiton eläkeläisjäsenmaksun hinnalla, joka on 10 /vuosi.) ILMOITUSHINNAT (valmis aineisto) 2/1 s /1 s /4 s /2 s /4 s /8 s. 250 PALSTAMILLIMETRI: 1 /palsta-mm PAINATUS Kirjapaino Seppo Oy Ratakatu 41, Lappeenranta telefax Toolilainen ilmestyy 4 kertaa vuodessa. ISSN x TOOLin PUHEENJOHTAJA Hannu Räsänen JÄRJESTÖSIHTEERI Tiina Sola-Jalli , TOIMISTOSIHTEERI Anja Tahvanainen , TOOLILAISEN ILMESTYMIS- AIKATAULU VUONNA 2013 Aineistopäivä Ilmestyy Nro Nro Nro Nro Toimitus pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. ETUKANSI: Hannu Räsänen TAKAKANNEN KUVA: Sami Nyrhi Toolilainen 4/2012 5

6 Mirka Airesvuo Tiina Sola-Jalli Kollega työpöytänsä ääressä Pasi Repo TOOLin uusi puheenjohtaja Kollegat Pasista: Pasi on hyvin läsnäoleva, kuuntelee ja on empaattinen. Hän on luotettava, ja jos hän ottaa jonkun asian hoitaakseen, niin hän sen myös hoitaa ja kunnolla. Hän on asiallinen, asiansa osaava, asioihin perehtyvä, erittäin vastuuntuntoinen, rehellinen, suoraselkäinen ja rohkea. Pasilla on valtavasti diplomaattisia ominaisuuksia. Syntymäaika ja -paikka: 1971, Oulu. Asuinpaikka ja -tapa: Jyväskylä, ihan vähän liian pieni rivitalohuoneisto. Perhe: yksi vaimo-aija ja kolme tytärtä: Elisa, Anni ja Emma. Koulutus: FT (teor. fysiikka), Jyväskylän yliopisto. Ammatti ja toimipaikka: Fysiikan lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kuvaile nykyistä työtäsi: Työtehtäviäni ehkä parhaiten on JAMKissa kuvannut sana riviopettaja. Merkittävä osa työstäni on kontaktiopetusta opiskelijoiden parissa. Nautin opetustilanteista opiskelijoiden kanssa. Insinööriopiskelija haluaa tietää aina enemmän ja kokeilla oppimaansa käytännössä. Kokeilunhaluun vastaaminen luo haasteen ja toisaalta merkitystä myös opetustilanteisiin. Mikä oli haaveammattisi pikkupoikana? Pikku-Pasin haaveammattia en muista, mutta jossain vaiheessa, kun alkoi tulla järkeä päähän tai niin ainakin luulin huomasin lukevani sanomalehdestä Tekun yliopettajien hakuilmoituksia. Haaveilu jatkuu. Mikä kirja on yöpöydälläsi juuri nyt? John Eldredge: Wild at Heart. Minkä merkkistä partavettä käytät? En juuri käytä vesiä, mutta deodorantteja kuluu. Kaapissa taitaa olla itse hankittuja Chanel- ja Boss-tuotteita. Mikä on lempiruokasi ja -juomasi? Pidän erityisen paljon ylikypsästä viinissä haudutetusta lampaanlihasta, verta tihkuvasta maksapihvistä sipulirenkaiden ja puolukkahillon kera sekä paistetuista muikuista voisulan ja perunamuusin kanssa. Ruoassa parasta on se, ettei aina tarvitse syödä samaa. Hyvän ruoan kanssa maistuu punaviini. Millaista musiikkia kuuntelet? Hyvin monenlaista 70-luvun rockista nykypäivän kristilliseen musiikkiin. Mitä yleensä teet työpäivän jälkeen? Poljen töistä pyörällä kotiin noin 5 km, menen suihkuun ja viimeistään sitten halaan vaimoa. Usein unohdan työpäivän perheeni ja ystävieni parissa. Mottosi? Ole luja ja rohkea! Olet tehnyt väitöskirjan mustista aukoista. Voiko musta-aukko olla portti toisiin maailmankaikkeuksiin? Teoriassa kyllä, kukaan ei tietääkseni ole asiaa kokeillut ;) Kuka tai mitä työntäisit musta-aukkoon jos saisit vapaasti valita? Tiputtaisin mustaan aukkoon sellaista, mitä haluaisin nähdä ikuisesti. Nimittäin mustan aukon ulkopuolella olevan havaitsijan mukaan tippuminen mustaan aukkoon kestää loputtoman kauan, vaikka aukkoon matkustaminen putoajan mukaan ei kestä kuin pienen hetken. Parittomat sukat ja mustekynät ovat sinne jo vissiin menneet, koska ne aina häviävät. 4/2012 Toolilainen 6

7 Millainen olet johtajana? Olen päättäväinen ja analyyttinen; mieluummin hallittu riski kuin ei lainkaan riskiä. Kuuntelen mielelläni perusteluja. En ole pikkutarkka, nautin ns. suurien linjojen vetämisestä ja minulla on kykyä hahmottaa kokonaisuuksia. Tekemällä yhdessä saadaan enemmän aikaan kuin yksin. Miten suunnittelet toimivasi TOOLin puheenjohtajana? Toimin TOOLin puheenjohtajana valtuuston linjauksia noudattaen ja hallituksen päätösten mukaisesti. Hallituksessa pyrin johtamaan puhetta ja kannustamaan hallitusta osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. Toimintani hallituksen ja liiton toimiston suuntaan täytyy olla avointa ja läpinäkyvää. Puheenjohtajana laajennan rintamaa, jolla TOOL osallistuu edunvalvontaan, järjestötyöhön ja koulutuspolitiikkaan OAJ:ssa ja sen ulkopuolella. TOOLin valtuuston rooli on liitolle merkittävä. Näen, että sääntömääräisistä asioista päättämisen lisäksi valtuustossa tapahtuvalle vapaammalle vuorovaikutukselle olisi paljon kysyntää. Haluan tarjota mahdollisuuden valtuutettujen kuulluksi tulemiselle ja valtuutettujen väliselle keskustelulle. Minusta valtuuston kykyä ja valtaa tulisi käyttää entistä vahvemmin liiton tavoiteasetannassa ja linjapäätösten muodostamisessa. Sitten jo vähän vakavampiin asioihin TOOL liittyi OAJ:hin vuonna 1988 tiukahkon äänestyksen jälkeen. Liittymisen jälkeen TOOLin jäsenkunnan keskiansio muihin ammatillisiin opettajaryhmiin verrattuna ei ole kehittynyt läheskään vastaavasti, eikä tekniikan ja liikenteen opetushenkilöstön ansiotason kehitys vastaa edes Suomen elinkustannusten kehittymistä ko. tarkasteluaikana. Virka- ja työehtosopimukset ovat toolilaisten kannalta heikentyneet 24 liittovuoden aikana. Halutaanko OAJ:ssa näiden kahden seikan lisäksi murentaa myös TOOLin itsenäisyyttä? Palkkakehitys, sopimusten tekstisisältöjen muutokset ja liiton itsenäisyys muodostavat Toolilainen 4/2012 mielestäni toolilaisille kolminaisuuden, josta ei ole enää varaa antaa yhtään periksi. Näen, että OAJ:n ja sen kaikkien jäsenien edun mukaista olisi ottaa TOOLin jäsenkunnan asiat erityisasemaan juuri nyt ja OAJ:n pitäisi vihdoinkin alkaa ajaa toolilaisten asiaa liittojen välisten sopimusten mukaisesti. Koen vahvasti, että TOOLille on jäänyt saatavia niin OAJ:n edunvalvontatyöstä kuin kohtelusta itsenäisenä järjestönä OAJ:ssa. Puheenjohtajana ymmärrän velvollisuudekseni valvoa yhdessä hallituksen kanssa laadittujen sopimuksen kohtien toteuttamista ja toimia luvattujen asioiden toteuttamisen puolesta. Puheenjohtajana voin toimia liiton puolesta uskottavasti ja vaikuttavasti vain ja ainoastaan valtuuston ja hallituksen päätösten tuella. Tällä hetkellä koen, että tuki toimeen on minulle myönnetty ja odotukset tuloksista ovat kovat. Kiitos tuestanne, maalit tehdään koko joukkueella! Miten Tool saadaan pysymään elinvoimaisena? TOOL on yhtä elinvoimainen kuin se jäsentensä osalta onnistuu vaikuttamaan insinöörikouluttajien edunvalvontaan niin OAJ:ssa kuin valtakunnallisesti ja paikallisestikin. Ammattikorkeakoulutuksessa tapahtuu todella merkittäviä ja huolestuttavia rakenteellisia muutoksia läpi koko Suomen. Nämä muutokset tapahtuvat useassa eri vaiheessa ja kansantaloudellisessa mielessä amk:ien kannalta erittäin huonolla hetkellä. Silti muutos itsessään ei ole paha, jota pitää vastustaa. Sitä pitää pyrkiä hallitsemaan ja hillitsemään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Muutosten suunnittelu ja ohjeistus kuten lainsäädäntötyökin tapahtuu valtakunnallisella tasolla, mutta ne joudutaan toteuttamaan amk:ssa paikallisesti. Muutosten paikalliseen hallitsemiseen ja toteuttamiseen tarvitaan koko toolilaista jäsenistöä. TOOLin vahvuus onkin sen tiivis ja yhteistyökykyinen tekniikkataustainen yhteisö. Mi- tä enemmän haluamme ottaa ja otamme yhdessä vastuuta paikallisesta vaikuttamisesta ja hallitusta muutoksesta, sitä suuremmassa määrin TOOLissa pysyy hyvä yhteishenki ja sitä elinvoimaisempi TOOL on. Vaikka amk-rakenteiden kestävyydestä otetaan nyt mittaa, niin uskon, että meneillään oleva muutosjakso synnyttää TOOLissa ja sen vaikutuspiirissä merkittävästi uutta elämää. Valtakunnallisesti meitä toolilaisia on nyt noin 1200 jäsentä. Meitä voisi olla parituhatpäinen porukka. Tämä on nähtävä muutoksen keskellä valtavana positiivisena mahdollisuutena: jäsenpotentiaalissa löytyy. TOOLin on kyettävä jatkossa toimimaan niin, että sen ponnistelut edunvalvontatyössä tulevat entistä näkyvämmiksi. Toiminnan näkyvyys ja läpinäkyvyys lisäävät uskottavuuttamme. Kun edunvalvonnan tarve ja työmme uskottavuus lisääntyvät samanaikaisesti, saamme varmuudella lisää työmme tukijoita. TOOLin syysvaltuusto kokoontui liitolle uudet puheenjohtajat Valtuusto kokoontui runsaslukuisena Helsinkiin syyskokoukseensa Valtuusto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Pasi Revon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sampsa Kupari Metropoliasta. Erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle valittiin toiselle hallituskaudelle Harri Heikura Varkaudesta, Reijo Manninen ensimmäiselle hallituskaudelle Tampereelta ja Timo Junell laboratorioinsinöörien ehdottamana myöskin ensimmäiselle hallituskaudelleen. Sampsa Kuparin tultua valituksi varapuheenjohtajaksi, valittiin Kuparin hallituspaikalle Jarno Varteva Metropoliasta. Totta on edelleen sanonta: TOOL on yhtä vahva kuin sen jäsenet ovat. TOOLin on osallistuttava entistä aktiivisemmin ja entistä laajemmalla rintamalla valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön ja paikalliseen edunvalvontaan. Näin TOOL kykenee osoittamaan tarpeellisuutensa sekä valtakunnallisesti että paikallisella tasolla. Me tiedämme olevamme missiolla. Me tiedämme missiomme sisällön. Sen läpinäkyvään ja uskottavaan toteuttamiseen tarvitsemme kaikkia jäseniämme. Siksi TOOL on myös yhtä vahva kuin se on jäsentensä osalta. Kuten tämän ja edellisen kysymyksen vastauksista näkee, TOOLilla on paljon puolustettavaa ja taisteltavaa. TOOL tarvitsee nyt enemmän kuin koskaan onnistuneita neuvottelutuloksia OAJ:n sisällä, onnistunutta valtakunnallista ja paikallista vaikuttamistyötä insinööriopetuksen laadun puolustamiseksi ja onnistumisia paikallisessa edunvalvontatyössä toolilaisten työpaikkojen säilyttämiseksi. Näissä kolmessa asiassa pärjäämällä TOOL pysyy elinvoimaisena ja Suomen elinkeinoelämä voi olla jatkossakin kiitollinen meille kouluttajille insinööreistään. 7

8 Insinöörikoulutuksen Foorumin päätöstilaisuudessa Teknologiateollisuus ry ja Uusi Insinööriliitto palkitsivat joukon ammattikorkeakoulujen opettajia insinöörikoulutuksen kehittämisestä. Palkitut toimintamallit valikoituivat yli 60 esimerkin joukosta ja ne esiteltiin myös foorumissa euron stipendin ja kunniakirjan saivat seuraavat opettajatiimit ja toimintamallit: - Yrityslähtöisten ideoiden käyttö fysiikan opetuksessa. Oulun seudun AMK. Yhteyshenkilö: Jaakko Kaski - Yrityslähtöistä koulutusta kaivannaisalan insinööripulaan. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilö: Tiina-Riitta Helminen - Vaasan mallilla osaajia energiaklusterin tarpeisiin. Vaasan ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilö: Jorma Tuominen euron stipendillä ja kunniakirjalla palkittiin seuraavat opettajatiimit ja toimintamallit: - Materiaalitekniikan sohvaprojekti. Lahden ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilöt: Lea Heikinheimo, Pirkko Järvelä ja Ilkka Tarvainen - Ympäristöteknologian opintoja työelämälähtöisissä projekteissa. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilö: Pia Haapea Palkittujen komeaa joukkoa! - Työelämälähtöisten projektien toteuttaminen opetuksessa. Käytännön haasteet ja niihin vastaaminen. Hämeen ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilöt: Susan Heikkilä, Taina Matis ja Matti Väänänen - Tiimioppimista ja yrittäjyyttä Tietotekniikan projektioppimisen malli. Saimaan ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilö: Päivi Ovaska Teknologiateollisuus ry myönsi myös 3000 euron erikoisstipendejä insinööriopetuksen laadun ja ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyön eteen tehdystä ansiokkaasta työstä. Stipendin saivat Riitta Mäkelä ja Reijo Manninen Tampereen ammattikorkeakoulusta, Janne Roslöf Turun ammattikorkeakoulusta ja Juhani Keskitalo Hämeen ammattikorkeakoulusta. opettajankoulutukseen tai erityisopettajankoulutukseen! Ammatillinen opettajankoulutus antaa opettajan pedagogisen kelpoisuuden ammatillisten oppilaitosten, aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi myös yleissivistäviin kouluihin sekä vapaaseen sivistystyöhön. Koulutus kestää 1 2 vuotta. Tampereen lisäksi koulutus järjestetään Kuopiossa, Lappeenrannassa, Porissa ja Seinäjoella sekä verkko-opintoina. Lisätietoa koulutuksesta Eeva Manni p sekä Paula Larvala ja Meeri Rautio p Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa pätevyyden erityisopetuksen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Koulutus kestää 1,5 vuotta, ja se toteutetaan Tampereella. Lisätietoa koulutuksesta Maiju Ketko p ja Irmeli Vesterinen p hakuaika Ammatillinen opettajakorkeakoulu 8 4/2012 Toolilainen

9 Kauko Kallio Insinööri koneen tietävä pappi Poimintoja insinöörikoulutuksen 100-vuotisjuhlan juhlapuheesta Kuva:Ville Salminen Jorma Ollila ei esittelyä kaivanne, mutta olipahan mielenkiintoista kuulla, että omena on siinäkin perheessä pudonnut lähelle. Jorman isä, Oiva Ollila on nimittäin 40-luvulla käynyt Tampereen teknillisen opiston ja valmistunut sieltä sähköinsinööriksi. Juhlapuheessa perheasiat eivät muutoin olleet mitenkään pääroolissa, vaikka hän tärkeänä pitikin insinöörien taustayhteisöjen eheyttä, tukea ja toimivuutta. Näin ymmärsin rivien välistä. Kuten muissakin juhlaviikon puheissa, kannanotoissa ja keskusteluissa, myös Ollilan puheen pääsisältö kohdistui insinöörikoulutuksen nykytilaan ja sen tulevaisuuteen sekä rooliin ja kilpailukykyyn niin suomalaisessa kuin globaalissakin elinkeinoelämässä. Teknologiateollisuuden palkansaajien jakauma on nopeassa muutoksessa eri palkkaluokkien kesken. Eritoten keskipalkkaisten osuus on nopeasti vähenemässä, totesi Ollilan useampaan tilastoon perustuen. Sitä on syönyt ennen muuta tietotekniikan kehittyminen. Tähän ryhmään kuuluu, ja on kuulunut, niin teknikoita kuin insinöörejä. Toolilainen 4/2012 Keskipalkkaisten määrä putoaa nopeasti Tietotekniikka on siis tuhonnut rutiinitehtäviä ja lisännyt samalla parempipalkkaisia työpaikkoja. Paradoksaalista on, että tietotekniikan kehittymisen myötä on myös matalapalkkaisten osuus kasvanut. Tästä on aiheutunut pieni pulma urakehitystä ajatellen. Koska keskipalkkaa nauttivia on entistä vähemmän, niistä vapautuu entistä vähemmän paikkoja matalapalkkaryhmästä urakehitystä hakeville. Eli uran alkuvaiheessa olevilla on entistä vähemmän ponnahduslautoja pyrittäessä eteenpäin kohti korkeammin palkattuja tehtäviä. A mmattikorkeakouluinsinöörien asema on sikäli hyvä, että sieltä valmistuvat sijoittuvat heti nk. korkeamman palkkaryhmän alapäähän, jossa tekijöiden tarve kasvaa kaiken aikaa. Näin nuoren insinöörin urakehitysmahdollisuudet eivät kaadu huonoon välimaastoon eikä tavoittelun arvoisten vakanssien puutteeseen. Ollilan mielestä korkea-asteen koulutukseen investoiminen on erittäin kannattava investointi. Myös insinöörikoulutuksen tuottoastetta hän piti erinomaisena, vaikka siitä ovat eräät tahot olleet monissa foorumeissa täysin eri mieltä. Muutoksiin on kyettävä vastaamaan Ammattikorkeakouluissa on siis onnistuttu toistaiseksi hyvin. Lepäämään ei sovi kuitenkaan jäädä, sillä jatkuva ja joustava kouluttautuminen uusiin tehtäviin vaatii myös koulutussuunnittelulta hereillä pysymistä. Ennakoimattomiinkin muutoksiin on kyettävä varautumaan. Koulutusohjelmia on jatkuvasti kehitettävä, koska insinöörien tehtävärakenteet ovat varsinkin 2000-luvulla muuttuneet totaalisesti. Pakkaa ei kuitenkaan voi joka vuosi laittaa uusiksi. Siinä onkin eräs haaste kyetä kehittämään kestäviä ja toisaalta muutostilanteeseen riittävästi vastaavia koulutusohjelmia. Näin tulkitsin Ollilan erään ajatuksien kulkuketjun. Suomessa on viime aikoina ammatillisen koulutuksen roolia vahvistettu, haluttavuutta kehitetty ja kysyntä roimasti kasvanut. Ammattikorkeakoulujen on Ollilan mielestä omalta osaltaan huolehdittava siitä, että koulutusketju on toimiva ja houkutteleva ammatillisista oppilaitoksista valmistuvia ajatellen. Vain näin heidän urakehitys on mahdollista nykyyhteiskunnassa. Tarvitsemme jatkuvasti enemmän insinöörejä myös tietotekniikan alueella ICT-alalla 2000-luvulla tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden vaikutukseen insinöörikuntaan Ollilalla oli varsin selkeä suhtautuminen. Hän totesi, että tietotekniikan merkitys kaikilla yhteiskunnan ja teollisuuden alueilla voimistuu. Vaikka tietyt yritykset ovat Suomessakin vähentäneet työvoimaa, ovat toiset kasvattaneet omaa insinöörikuntaansa. Kaikkiaan tietotekniikan eri alueilla olevien insinöörien määrä on jatkuvassa kasvussa. Tässäkin on insinöörien toimittava nopeasti ja joustavasti kehittäen osaamistaan. Ennen muuta ohjelmistoalalla insinöörien tarve on jatkuva ja sopivaa rekrytoitavaa joukkoa ei edes aina ole helppo löytää. Myös muilla aloilla insinöörien tarve on nousussa. Teollisuuden menestymisen avain on ihminen ja hänen kyky ajatella oikein. Insinööri on varsinainen koneen herra, koneen tietävä pappi, kuten saksalainen Spengler aikoinaan on todennut. 9

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1/2012 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. INSSI-seminaari ajan hermolla s. 8. Peleillä kaakosta maailmalle s.

1/2012 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. INSSI-seminaari ajan hermolla s. 8. Peleillä kaakosta maailmalle s. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 1/2012 INSSI-seminaari ajan hermolla s. 8 Peleillä kaakosta maailmalle s. 12 Sellua vaikka saviheinästä s. 16 INSSI-seminaarin satoa. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12

4/2011 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Raahen malli - rikastamo s. 10. Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2011 Raahen malli - rikastamo s. 10 Miten vähentää keskeyttämisiä s. 12 Järjestäytymisellä apua arkipäivään s. 33 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...

Lisätiedot

SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012

SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI 3/2012 SUOMEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Ledaren... 4 Päätoimittajalta... 5 Insinöörikoulutus 100 vuotta... 6 Insinöörikoulutuksen

Lisätiedot

Toolilainen 2/2009. Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6

Toolilainen 2/2009. Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen2/2009 Opetusministeri Virkkusen ajatuksia insinööri- ja rakennusmestarikoulutuksen tulevaisuudesta, s. 6 Uudistuva insinöörikoulutus: CDIO,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

Toolilainen 1/2009. Hallituksen uudet kasvot, s. 6. Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22. Polttokennosta vaihtoehto? s. 26

Toolilainen 1/2009. Hallituksen uudet kasvot, s. 6. Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22. Polttokennosta vaihtoehto? s. 26 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen1/2009 Hallituksen uudet kasvot, s. 6 Strategiat ja arki eivät kohtaa, s. 22 Polttokennosta vaihtoehto? s. 26 Toolilainen 1/2009 1 Sivu 16

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta

talouden uudistumaan Millaisia insinöörejä tarvitaan tulevaisuudessa? Palkkakehitys painaa vaihtotasetta Kasvuyritykset pakottavat Matti Alahuhta Yhteistoiminnalla työviihtyvyyttä ja kilpailukykyä s. 40 Viro ymmärtää yrityksiä s. 34 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2012 Palkkakehitys painaa vaihtotasetta sivu 14 Millaisia insinöörejä tarvitaan

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon 5/2010 TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon sisältö 10 IOL:n paikallisyhdistyksien tapahtumat ovat mainioita paikkoja tutustua muihin insinööriopiskelijoihin. Valtakunnallisesti kokoonnutaan Insinööriopiskelijapäiville,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI

TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen2/2011 Työaikasuunnitelmat herättivät keskustelua valtuustossa s. 6 Energia- ja ympäristötekniikka, tulevaisuuden kärkialoja s. 10 Kestävän

Lisätiedot

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN www.keva.fi 2-15 KOULUMAAILMASSA TUULETETAAN RAKENTEITA KIUSAAMINEN LOPPUI VIHDOIN NÄIN ELÄKKEET RAHOITETAAN DIAKONI AUTTAA HANKALASSA VAIHEESSA KEVA PÅ SVENSKA S. 27 ANNA-KAISA IKONEN KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. Eko-talon teko s. 12. Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s.

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI. Eko-talon teko s. 12. Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s. AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 1/2014 Äänestä toolilaisia OAJ:n valtuustoon! s. 14 Eko-talon teko s. 12 Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala s. 16 Haasteena

Lisätiedot

Jukka Gustafsson kunnioittaa koulutuksen ja työelämän kytköstä

Jukka Gustafsson kunnioittaa koulutuksen ja työelämän kytköstä 6/2012 Laaja ammattitaito varmistaa arjen sujumisen Insinöörikoulutus 100 vuotta Jukka Gustafsson kunnioittaa koulutuksen ja työelämän kytköstä 10 28 43 sisältö 27.9. numero 6/2012 Kannen kuva Kimmo Brandt.

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ?

OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? JULKAISUJA 5/2001 OPETTAJUUS - KRIISISSÄ? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 16.5.2001 keskustelutilaisuuden "Opettajuus - kriisissä?". Tilaisuudessa

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot