53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA"

Transkriptio

1 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

2 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA ERIKOISARTIKKELIT 2 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA: PORNOGRAFIA TUHOISAN TAUDIN KANTAJA PRESIDENTTI THOMAS S. MONSON 8 ELÄVÄN PROFEETAN SANOJA 16 TOIMITUKSET JA LIITOT VANHIN DENNIS B. NEUENSCHWANDER 24 KOTIKÄYNTIOPETUSSANOMA: PYHÄ MUSIIKKI SIUNAUKSENA ELÄMÄSSÄMME JA KODISSAMME KANSIKUVA Edessä: Valokuvakuvitus Craig Dimond. Takana: Valokuvakuvitus Craig Dimond ja Jed A. Clark. YSTÄVÄN KANSIKUVA Kyu-Jin on yksi seitsemästä lapsesta Chon tiiviissä ja rakastavassa perheessä. Ks. Cho Kwang-Jin ja Cho Young-Jin Pusanista Koreasta, s. 4. (Valokuva Melvin Leavitt.) 32 PIONEEREJA CHYULUSSA KENIASSA E. DALE LEBARON 39 HENKI OTTI JOHDON JILL PULSIPHER JONES 40 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN KERTOMAA: KÄYTÄTTE JOKAISEN HYVÄN TILAISUUDEN OPASTAJANI JOAQUÍN FENOLLAR BATALLER PIILOSSA OLLUT KIRJA RUTH DORSETT EI TARVINNUT PELÄTÄ BETINA BEATRIZ SALVATIERRA DE SÁNCHEZ JÄTTÄEN LOPUT HERRAN HUOMAAN RONDIE S. RUDOLPH VIHKISORMUKSENI KIILLOTTAMISTA KE TE-KUANG 48 KUINKA KÄYTTÄÄ LIAHONAN TÄTÄ MARRASKUUN NUMEROA SINULLE, NUORI 7 KIUSAUSTEN VASTUSTAMINEN DARRIN LYTHGOE 10 PALAA KUNNIALLA VANHIN ROBERT D. HALES 25 LIAHONAN KLASSIKOITA: KUNNIANOSOITUS NUORILLE VANHIN DELBERT L. STAPLEY 28 NUOREMPI TOVERI JOHN L. HAUETER 31 EN KUULUNUT JOUKKOON JENI WILLARDSON 46 VIERAILIJA KEN MERRELL YSTÄVÄ 2 OPIN JA LIITTOJEN KIRJAN KERTOMUSPUSSI CORLISS CLAYTON 4 TULLAAN TUTUIKSI: CHO KWANG-JIN JA CHO JONG-JIN PUSANISTA KOREASTA MELVIN LEAVITT 7 TURVALLISET NEUVOT VANHIN HENRY B. EYRING 8 UUDEN TESTAMENTIN KERTOMUKSIA: JEESUS KÄVELEE VEDEN PÄÄLLÄ; ELÄMÄN LEIPÄ KS. S YHTEINEN TUOKIO: PROFEETTA KERTOO MEILLE DIANE S. NICHOLS 14 SANOIKO OPETTAJA, ETTÄ VOISIN? JANINE MICKELSON JA SHEILA KINDRED KS. S. 2. KS. S. 40. KS. S. 32.

3 Marraskuu 2001, 53. vuosikerta, numero 11 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Päätoimittaja: Dennis B. Neuenschwander Neuvojat: J. Kent Jolley, W. Rolfe Kerr, Stephen A. West Opetusohjelmaosasto: Johtaja: Ronald L. Knighton Suunnittelun ja toimituksen johtaja: Richard M. Romney Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Toimituksen henkilökunta: Toimituspäällikkö: Marvin K. Gardner Toimitussihteeri: Roger Terry Toimitussihteerin apulainen: Jenifer Greenwood Toimituksen avustaja: Susan Barrett Julkaisuavustaja: Collette Nebeker Aune Taitto: Julkaisun graafinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Pääsuunnittelija: Sharri Cook Suunnittelija: Thomas S. Child, Randall J. Pixton Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Tuotanto: Reginald J. Christensen, Denise Kirby, Kelli Pratt, Rolland F. Sparks, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Digitaalinen sivunvalmistus: Jeff Martin Tilaukset: Levikkijohtaja: Kay W. Briggs Jakelupäällikkö: Kris T. Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO puhelin Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg. Puhelin: Faksi: MERITA , tilaushinta 105,00 FIM USA and overseas (surface mail) US $10.00 Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin Kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hiligayonin, hollannin, ilokon, indonesian, islannin, italian, japanin, kiinan, kiribatin, korean, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, thain, tanskan, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2001 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. For Readers in the United States and Canada: November 2001 Vol. 53 No. 11. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $15.50 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT ARVOSTIN NIMILAPPUJA Olen hyvin kiitollinen (espanjankielisestä) Liahonasta, ja erityisesti arvostin presidentti Thomas S. Monsonin kirjoittamaa ensimmäisen presidenttikunnan sanomaa Nimilappuja syyskuun 2000 Liahonassa. Minua kosketti myös Herra, tässä olen myöhempien aikojen pyhien kertomaa -sarjan artikkelit samassa lehdessä. Margarita Salmerón Garrido Granadan seurakunta Granadan piiri, Espanja KUMPPANI JA APU (Espanjankielinen) Liahona on upea lehti. Se on auttanut minua hyvin paljon omassa elämässäni. Sitä lukemalla minusta on tullut parempi tytär ja vaimo. En ole vielä äiti, mutta kun minusta tulee sellainen, yritän olla niin hyvä äiti kuin suinkin osaan. Liahona auttaa minua valmistautumaan tätä tehtävää varten. Jatkakaa tätä hyvää työtä, koska on niitä, jotka toisinaan tuntevat olevansa yksin, ja tämä lehti on meille kumppani ja apu. Claudia Isabel de Lezama Buena Esperanzan seurakunta Danlin vaarna, Honduras KIRJEITÄ TOIMITUKSELLE NAUTIN ARTIKKELISTA SISÄISEN RAUHAN LÖYTÄMINEN Nautin lukiessani Rivi rivin päälle -sarjan artikkelia Sisäisen rauhan löytäminen kesäkuun 2000 (englanninkielisessä) Liahonassa. Olisin hyvin iloinen, jos käsittelisitte aiheita Kristuksen kaltainen rakkaus ja ylpeys. Ensimmäisen presidenttikunnan sanomat innoittavat minua aina. Ne ovat auttaneet minua muuttamaan joitakin asenteitani. Toivon, että ne ovat auttaneet muitakin. Owoseni Mojisola Ibadanin 6. seurakunta Ibadanin piiri, Nigeria JUMALA TEKEE TYÖTÄ IHMISTEN SYDÄMESSÄ Nautin lukiessani (espanjankielistä) Liahonaa joka kuukausi. Otan sen päivittäin mukaani yliopistolle muiden kirjojeni ohessa, ja ihmiset siellä aina lainaavat sitä minulta saadakseen selville, millainen se on. He todella pitävät siitä. Yritän herättää heissä kiinnostuksen, jotta voin kertoa heille kirkosta. He eivät aina kiinnitä minuun huomiota, mutta jatkan uskollisesti evankeliumista kertomista. Jumala tekee työtä ihmisten sydämessä. Olen nähnyt, kuinka Liahona on auttanut ystäviäni pysymään aktiivisina kirkossa ja tulemaan kokoaikaisiksi lähetyssaarnaajiksi. Angie Herreria Flor de Bastiónin seurakunta Pascualesin vaarna, Guayaquil, Ecuador M A R R A S K U U

4 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA Pornografia TUHOISAN TAUDIN KANTAJA Presidentti Thomas S. Monson ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa Muistan lukeneeni metsureista, jotka jykevine kirveineen ja moottorisahoineen kävivät kaatamaan niitä yleviä ja kerran mahtavia jalavia, jotka kaunistivat Heathrow n lentokenttää ympäröivää maaseutua Englannissa. Joidenkin näiden majesteettisten puiden sanottiin olevan yli 100-vuotiaita. Tuli miettineeksi, miten monet ihmiset olivatkaan ihailleet puiden kauneutta, kuinka monista retkistä oli nautittu niiden miellyttävässä varjossa ja kuinka monet laululintujen sukupolvet olivat täyttäneet ilman viserryksellään lintujen hypellessä laajalle levittäytyvillä ja tuuheilla puiden oksilla. Patriarkalliset jalavat olivat nyt kuolleet. Niiden kuolema ei johtunut iästä, toistuvasta kuivuudesta eikä myrskyistä, jotka silloin tällöin pieksevät sitä seutua. Niiden tuhooja oli ulkonäöltään paljon viattomampi, mutta sillä oli tuhoisat seuraukset. Me tunnemme syyllisen kaarnakuoriaisena, joka kantaa tuhoisaa jalavatautia aiheuttavaa mikrosientä. Tämä tauti on tuhonnut suunnattomia jalavametsiä kaikkialla Euroopassa ja Amerikassa. Sen kuolonmarssi jatkuu. Monet yritykset sen hillitsemiseksi ovat epäonnistuneet. Jalavatauti alkaa yleensä puun latvaosan hentojen lehtien lakastumisesta. Myöhemmin tauti siirtyy alempiin oksiin. Keskikesän tienoilla suurin osa lehdistä kellastuu, käpertyy ja putoaa pois. Elämä sammuu. Kuolema lähestyy. Metsä on menehtynyt. Kaarnakuoriainen on kantanut kauhean veronsa. Kuinka suuresti ihminen onkaan jalavan kaltainen. Pienen pienestä siemenestä me jumalallisen suunnitelman mukaisesti kasvamme, meitä ravitaan Kaarnakuoriainen, joka kantaa tuhoisaa jalavatautia aiheuttavaa mikrosientä, on tuhonnut suunnattomia jalavametsiä. Kaarnakuoriaisen tavoin pornografiakin on tuhoisan taudin kantaja. VALOKUVA PRESIDENTTI MONSONISTA DON BUSATH; KUVITUS CARY HENRIE L I A H O N A 2

5 ja me kypsymme. Taivaan kirkas auringonpaiste ja maan runsaat siunaukset ovat meidän. Perheemme ja ystäviemme omassa metsikössä elämä on rikkaan antoisaa ja yltäkylläisen kaunista. Sitten yhtäkkiä eteemme ilmestyy tämän sukupolven paha ja pirullinen vihollinen pornografia. Kaarnakuoriaisen tavoin sekin on tuhoisan taudin kantaja. Minä nimitän tätä tautia turmiolliseksi siveettömyyden hyväksymiseksi. Aluksi me tuskin edes käsitämme saaneemme tartuntaa. Me nauramme ja lausumme kevyesti jonkin huomautuksen siveettömästä kertomuksesta tai nokkelasta sarjakuvasta. Evankelisella innolla me puolustamme niiden ihmisten niin sanottuja oikeuksia, jotka haluaisivat tahrata ja tuhota kaiken, mikä on kallisarvoista ja pyhää. Pornografian kuoriainen tekee tuhoisaa työtään se taittaa kärjen tahdoltamme, hävittää vastustuskykymme ja vaimentaa meidän kunkin sisimmässä olevan pyrkimyksen ylöspäin. Voiko tämä tosiaankin olla totta? Eihän tämä turmiollinen siveettömyyden

6 hyväksyminen niin vakavaa ole. Miten asianlaita oikein on? Katsokaamme! Kuunnelkaamme! Sitten toimikaamme! PORNOGRAFIA JA RIKOLLISUUS Pornografia, taudinkantaja, on suurta bisnestä. Se on vastenmielistä. Se on tarttuvaa. Se aiheuttaa riippuvuutta. On arvioitu, että viime vuosina yksin amerikkalaiset ovat käyttäneet 8 10 miljardia dollaria vuodessa kovaan pornografiaan 1 omaisuuksien arvoisen summan, joka riistettiin ylevistä tarkoitusperistä ja suunnattiin pirullisiin päämääriin! Välinpitämättömyys pornografiaa kohtaan juontaa juurensa pääasiassa laajalle levinneestä yleisestä mielipiteestä, jonka mukaan pornografia on uhritonta rikollisuutta ja poliisivoimia voidaan käyttää paremmin muilla alueilla. Monet valtakunnalliset ja paikalliset määräykset ovat tehottomia, tuomiot ovat lieviä ja suunnattomat rahalliset palkkiot painavat vaa assa paljon enemmän kuin asiaan liittyvät riskit. Eräs tutkimus tähdentää sitä, että pornografia voi suoranaisesti vaikuttaa seksuaalirikollisuuteen. Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia tyttöjä ahdistelleista ja 77 prosenttia poikia ahdistelleista tuomituista myöntävät käyttäneensä pornografista aineistoa, joka useimmiten johti heidät heidän rikoksiinsa. 2 Eräät kustantajat ja kirjapainot häpäisevät painokoneensa painamalla päivittäin miljoonia sivuja pornografiaa. Kustannuksista ei tingitä. Paras paperilaatu ja kaikki värivivahteet takaavat tuotteen, jota luetaan yhä uudelleen. Tartunnalta eivät ole säästyneet myöskään elokuvien eivätkä nettisivustojen tuottajat, TV-ohjelmien laatijat eivätkä viihdetoimittajat. Mennyttä ovat entiset rajoitukset. Nyt etsitään niin sanottua realismia. Muuan menestyselokuvien tähtinäyttelijä valitti: Sallivuuden rajat on vähennetty minimiin. Viimeksi tekemäni elokuva oli rietas. Pidin sitä riettaana jo käsikirjoitusta lukiessani, ja olen samaa mieltä edelleenkin, mutta kun studio järjesti eräänä perjantai-iltana elokuvan ennakkoesityksen, katsojat osoittivat raikuvia suosionosoituksia. Toinen filmitähti selitti: Elokuvatuottajat kuten kustantajatkin haluavat tehdä rahaa, ja he saavat sitä antamalla yleisölle sitä, mitä se haluaa. Jotkut yrittävät kaikin keinoin erottaa toisistaan niin sanotun pehmeän ja kovan pornografian. Itse asiassa toinen johtaa toiseen. Kuinka osuva onkaan Alexander Popen klassinen runo Essay on Man : Pahe on pelottava hirviö, jota vihaa jo ensi näkemältä. Kuitenkin kun sen näkee liian usein, sen kasvot käyvät tutuiksi: Ensin me siedämme, sitten säälimme, sitten omaksumme. 3 Alituinen ja tuhoava pornografian kuoriaisen kulku turmelee yhteisöjä samoin kuin se saastuttaa ihmisten elämää. Se on miltei tuhonnut joitakin alueita. Se Meillä on kyky ja velvollisuus suojata kaikkea sitä, mitä pidämme rakkaana, ja vastustaa pornografian kuoriaisen vaarallista saastutusta.

7 siirtyy säälimättömästi lähemmäksi kaupunkianne, naapurustoanne ja perhettänne. Nykyään pornografiaa on saatavilla helpommin kuin koskaan. Napin painalluksella pahuutta voidaan katsella kodissamme televisiosta tai tietokoneen näytöltä, hotellissamme ja elokuvateattereissa tai jopa työpaikoillamme, missä pääsy Internetiin on usein tarjolla. VAROITUS Laurence M. Gould, Carletonin collegen entinen rehtori, on lausunut pahaenteisen varoituksen: En usko, että tulevaisuutemme suurin vaara on pommeissa tai ohjuksissa. En usko, että sivistynyt maailma tuhoutuu sillä tavoin. Se tuhoutuu luullakseni sitten, kun emme enää välitä mistään. Arnold Toynbee on osoittanut, että 21 sivilisaatiosta 19 on hävinnyt sisäisten syiden tähden eikä ulkopuolisen valloituksen seurauksena. Näiden sivilisaatioiden rappeutuessa eivät rummut soineet eivätkä liput liehuneet. Se tapahtui hitaasti, hiljaisuudessa ja pimeydessä kenenkään huomaamatta. 4 Muistan lukeneeni erään uuden elokuvan arvostelun. Päänäyttelijätär kertoi toimittajalle, että aluksi hän vastusti käsikirjoitusta ja omaa rooliaan siinä. Hänen oli määrä esittää 14-vuotiaan pojan seksikumppania. Hän kertoi: Ensin sanoin, etten koskaan suostuisi sellaiseen kohtaukseen. Mutta kun minulle

8 vakuutettiin, että pojan äiti olisi läsnä kaikissa intiimeissä kohtauksissa, suostuin ottamaan roolin. Haluaisin kysyä: Seisoisiko äiti katselemassa, jos hänen poikansa joutuisi kobran syleilyyn? Antaisiko hän poikansa maistaa arsenikkia tai strykniiniä? Äidit, tekisittekö te niin? Isät, tekisimmekö me? Kaukaa menneisyydestä me kuulemme sanat, jotka ovat erittäin merkitykselliset tänä päivänä: Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. 5 Muinaiset Sodoma ja Gomorra syntyvät nykypäivänä keskuudessamme uudelleen. Pölyisten Raamattujen harvoin luetuilta sivuilta ne astuvat esiin todellisina kaupunkeina todellisessa maailmassa ja kuvaavat todellista tautia turmiollista siveettömyyden hyväksymistä. TAISTELUSUUNNITELMAMME Meillä on kyky ja velvollisuus suojata kaikkea sitä, mitä pidämme rakkaana, ja vastustaa pornografian kuoriaisen vaarallista saastutusta. Saanen ehdottaa kolmea keinoa taistelusuunnitelmaamme: Ensiksi paluu vanhurskauteen. Kun ymmärrämme, keitä me olemme ja millaisiksi Jumala odottaa meidän tulevan, se saa meidät rukoilemaan yksin ja perheinä. Tällainen paluu vanhurskauteen osoittaa todeksi muuttumattoman totuuden: Jumalattomuus ei koskaan ole ollut onnea. 6 Älkäämme antako paholaisen johdattaa meitä harhaan. Me voimme seurata tuota pientä hiljaista ääntä, joka ei erehdy suunnasta ja jonka vaikutus on voimallinen. Toiseksi pyrkimys elää hyvää elämää. En tarkoita huvittelevaa elämää, hienostelevaa elämää, yleisesti suosittua elämää. Kehotan sen sijaan jokaista etsimään iankaikkista elämää ikuista Olkoon elämämme tahratonta. Kuulukoon äänemme kauaksi. Vaikuttakoot tekomme laajalti. Silloin pornografian kuoriaisen tuhoisa kulku pysähtyy. elämää ikuisesti yhdessä äidin, isän, veljien, sisarten, aviopuolison, poikien ja tyttärien kanssa. Kolmanneksi sitoumus taistella ja voittaa sota turmiollista siveettömyyden hyväksymistä vastaan. Taistellessamme tätä taudinkantajaa, pornografian kuoriaista, vastaan ottakaamme tunnuslauseeksemme taisteluumme: Pysy kaukana minusta. Yhtykäämme Joosuan palavaan julistukseen: valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. 7 Olkoon sydämemme puhdas. Olkoon elämämme tahratonta. Kuulukoon äänemme kauaksi. Vaikuttakoot tekomme laajalti. Silloin pornografian kuoriaisen tuhoisa kulku pysähtyy. Turmiollisen siveettömyyden hyväksyminen on kohdannut voittajansa. Ja me kuljemme Joosuan tavoin turvallisesti Jordanin poikki luvattuun maahan iankaikkiseen elämään Jumalamme selestiseen valtakuntaan. VIITTEET 1. Ks. U. S. News and World Report, 10. helmikuuta 1997, s Ks. William Marshall, A Report of the Use of Pornography by Sexual Offenders, 1983, Ottawa, Kanada. 3. Julkaisussa John Bartlett, Familiar Quotations, 1992, s Institute of Life Insurancen mainos julkaisussa Scientific American, toukokuu 1968, s Luuk. 13: Al. 41: Joos. 24:15. AJATUKSIA KOTIOPETTAJILLE 1. Pornografia on paha vihollinen. 2. Meillä on kyky ja velvollisuus puolustautua pornografian vaaralliselta saastutukselta. 3. Taistelusuunnitelmamme sisältää seuraavaa: ymmärryksen siitä, keitä me olemme ja millaisiksi Jumala odottaa meidän tulevan iankaikkisen elämän tavoittelemisen ikuisen elämän ikuisesti yhdessä perheenjäsenten kanssa sydämen puhtauden. Olkoon elämämme tahratonta. Kuulukoon äänemme kauaksi. Vaikuttakoot tekomme laajalti. GARY E. SMITHIN MAALAUS KOLME KIUSAUSTA

9 KIUSAUSTEN VASTUSTAMINEN Darrin Lythgoe Kiusausten vastustaminen on loputonta taistelua, mutta se ei ole mikään syy antaa periksi. Seuraavassa on ajatuksia, joita voit käyttää helpottaaksesi kiusausten vastustamista riippumatta siitä, missä ja keiden kanssa olet. Laita reppuusi tai koululaukkuusi muistutuksia korkeista periaatteista (kuva Vapahtajasta, lainaus pyhistä kirjoituksista, Liahona-juliste). Ennen vitsin kertomista kuvittele kertovasi se äidillesi tai isällesi tai jopa piispallesi. Jos se tuntuu sinusta sopimattomalta, pidä kyseinen vitsi omana tietonasi. Etsi ystäviä, joilla on samat tasovaatimukset kuin sinullakin. On helpompi valita oikein silloin, kun ympärillä olevat ihmiset yrittävät hekin tehdä hyviä valintoja. Jos sinulla on vaikeuksia nousta ajoissa aamuseminaaria varten, pane herätyskello riittävän kauas vuoteesi luota, jotta sinun pitää nousta vuoteesta sulkemaan se. Mieti aina ajatustesi ja tekojesi seurauksia. Kysy itseltäsi: Onko tämä sellaista, mitä Jeesus Kristus tekisi? Karkottaaksesi kiusaavat ajatukset pois mielestäsi kokeile jonkin kirkon laulun hyräilemistä, jonkin pyhien kirjoitusten kohdan lausumista tai jonkin muun asian tekemistä huomion pois kääntämiseksi. Rukoile saadaksesi ohjausta ja apua voittaa eteesi tulevat kiusaukset. Lue pyhiä kirjoituksia ja osallistu seminaariin säännöllisesti. Kehomme tavoin myös henkemme tarvitsee ravintoa päivittäin pysyäkseen kunnossa ja valmiina torjumaan kiusaukset. Muista, että taivaallinen Isä ei salli sinua kiusattavan yli voimiesi (ks. 1. Kor. 10:13). M A R R A S K U U

10 PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEYN AJATUKSIA JA NEUVOJA Elävän profeetan TEHKÄÄ SITÄ, MITÄ TEIDÄN PITÄISIKIN En kanna liiemmälti huolta tulevaisuudesta, enkä kanna kovinkaan paljon huolta menneestä. Menneisyys on mennyttä, sitä ei voi muuttaa. Tulevaisuus te voitte odottaa sitä, mutta te ette välttämättä voi sille paljoakaan. Mutta nykyisyyden kanssa teidän täytyy elää, ja niinpä käytätte jokaisen hyvän tilaisuuden, joka teillä on, tehdäksenne sitä, mitä teidän pitäisikin. 1 OLKAA HYVIÄ KANSALAISIA, ASUITTEPA MISSÄ TAHANSA Missä vain jäseniämme onkin, heidän tulisi olla hyviä kansalaisia. Tämä on yksi tärkeimpiä oppejamme olla hyvä kansalainen siinä maassa, jossa elämme. Meidän tulisi myötävaikuttaa siinä yhteisössä, johon kuulumme. 2 OLKAA HYVIÄ LÄHIMMÄISIÄ [Herra] odottaa, että me olemme hyviä lähimmäisiä, ystävällisiä toisillemme ja niille, jotka eivät ole uskoamme, että kohtelemme heitä avokätisesti ja rakastaen ja kunnioittaen, niin että kun heillä on vaikeuksia, me ojennamme kätemme avustaaksemme heitä ja kohottaaksemme heitä sekä auttaaksemme ja siunataksemme heitä. Jeesukselta kysyttiin, mikä on suurin ja tärkein käsky valtakunnassa. Ja Hän vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, [voimastasi], sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Matt. 22:37 39.) Tämä ei ole helppoa; se ei ole helppoa, mutta meidän täytyy uurastaa sen hyväksi ja uurastaa sen hyväksi jatkuvasti. Meidän täytyy ojentaa kätemme auttaaksemme toisia, ja niin tehdessämme heidän kunnioituksensa ja arvostuksensa tätä kirkkoa kohtaan kasvaa. Taivaan Jumala odottaa meidän auttavan toisia, olevan hyviä lähimmäisiä, olevan ystäviä kaikille vaikutuspiirissämme. 3 ME USKOMME KOULUTUKSEEN Me uskomme koulutukseen. Herra on antanut kansalleen tehtävän perehtyä maanpäällisiin asioihin samoin kuin hengellisiin asioihin. Hän on antanut meille velvoitteen hankkia kaikkea sitä koulutusta, joka on ulottuvillamme. Koulutuksesta tulee jokaiselle avain mahdollisuuksiin tässä elämässä. Siihen saattaa liittyä uhrauksia, se saattaa tuoda mukanaan epätavallisia ponnisteluja, mutta taivaan avulla me voimme saavuttaa sen. 4 KÄÄNNYNNÄISTEN AKTIIVISINA PITÄMINEN Luulen, että Herra olisi hyvin mielissään, jos me polvistuisimme jokainen meistä ja rukoilisimme Häntä ja pyytäisimme Häntä auttamaan meitä tuomaan jonkun tähän kirkkoon. Ja sitten kun niin tapahtuu, pysykää hyvin lähellä tuota henkilöä, kunnes hänen uskonsa juurtuu syvälle, jottei heidän kirkkoon tulonsa jälkeen tapahdu mitään luopumista. 5 VALMISTAUTUKAA SAAMAAN TEMPPELIN SIUNAUKSET Veljeni ja sisareni, te jotka ette ole olleet Jumalan huoneessa, pyydän tänä aamuna teitä hartaasti kaikella sillä voimalla, joka minulla on, että tänään alkaisitte tehdä parannusta menneistä, saattaa elämänne järjestykseen, jotta voitte mennä sinne ja teihin yhdistettäisiin ne, joita rakastatte eniten ja jotka ovat teille kaikkein rakkaimpia. Luottakaa Herraan, ja Hänen palvelijanaan tunnen voivani luvata teille, että Hän on siunaava teitä. Herran temppelin ovet avataan teille, niin että voitte astua sisään ja nauttia näistä runsaista ja ihmeellisistä siunauksista ja että teidät yhdistetään perheeksi, johon kuuluu mies ja vaimo, vanhemmat ja lapset, jotka elävät yhdessä rakastaen ja kunnioittaen toisiaan. 6 TEMPPELITYÖ Olemme kansana asettaneet itsellemme suuremman tehtävän, suuremman velvollisuuden kuin millään kansalla on koskaan ollut maailman historiassa. Olemme vastuussa siitä, että [viemme] Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunauksen kaikille, jotka ovat eläneet maan päällä, kaikille, jotka nyt elävät maan päällä, VASEMMALLA: VALOKUVA JED A. CLARK; OIKEALLA: VALOKUVA JERRY GARNS L I A H O N A 8

11 sanoja sekä kaikille, jotka vielä tulevat elämään maan päällä. Millään muulla kansalla ei ole ollut yhtä suurta velvollisuutta. Jumala siunatkoon uskollisia myöhempien aikojen pyhiä, jotka kantavat sydämessään rakkautta ja kunnioitusta perheen iankaikkisuuden suurenmoista oppia kohtaan sekä kuolleiden puolesta suoritettavan sijaistyön mahtavaa oppia kohtaan. 7 Olemme vastuussa siitä, että [viemme] Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunauksen kaikille, jotka ovat eläneet maan päällä, kaikille, jotka nyt elävät maan päällä, sekä kaikille, jotka vielä tulevat elämään maan päällä. VIITTEET 1. Deseret Newsin haastattelu, 25. helmikuuta Church Newsin haastattelu, 2. marraskuuta Kokous, Guam, 31. tammikuuta Kokous, Cairns, Australia, 26. tammikuuta Aluekonferenssi, Oahu, Havaiji, 22. tammikuuta Aluekonferenssi, Santiago, Chile, 26. huhtikuuta Konferenssi, Salt Lake Jordanin vaarna, Utah, Yhdysvallat, 31. tammikuuta 1999.

12 On olemassa lakeja, toimituksia ja liittoja, jotka meidän täytyy ymmärtää ja pitää vaeltaessamme halki maanpäällisen elämän, jotta saavuttaisimme iankaikkisen elämän päämäärämme. YKSITYISKOHTA BERTEL THORVALDSENIN KRISTUS-PATSAASTA; VALOKUVAKUVITUS JED A. CLARK

13 PALAA KUNNIALLA Taivaallinen Isämme on rakastaen antanut meille käskyjä, jotka tuovat iloa ja rauhaa meidän elämäämme ja ohjaavat meidät kotiin kunnialla. Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista Minulla oli nuorena miehenä tilaisuus palvella Yhdysvaltain ilmavoimissa hävittäjälentäjänä. Jokaisella 308. hävittäjäpommittajalaivueen yksiköllä oli tunnuslause innoittamassa heidän toimiaan. Meidän tunnuslauseemme Palaa kunnialla koristi hävittäjäkoneittemme kylkeä. Palaa kunnialla oli alituisesti muistuttamassa meitä päätöksestämme palata kunniakkaasti kotitukikohtaamme vasta sitten, kun olimme käyttäneet kaikki keinomme täyttääksemme menestyksellisesti tehtävämme jokaisen kohdan. Tätä samaa tunnuslausetta Palaa kunnialla voidaan soveltaa meihin jokaiseen iankaikkisella edistymisen polullamme. Kun olemme eläneet taivaallisen Isämme luona ja tulleet maan päälle, meillä täytyy olla päättäväisyyttä palata kunnialla taivaalliseen kotiimme. TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEITA VARTEN Lentäjäkoulutukseni aikana minun edellytettiin osallistuvan valmennukseen Link-lentosimulaattorissa, joka jäljitteli oikeata lentoa. Siinä opettaja perehdytti meitä pakkotilanteisiin, joita saattaisi tapahtua, kun lennettiin suihkuhävittäjällä joskus äänen nopeudella. Jokaisen pakkotilanteen varalle meille opetettiin toimenpide, jolla välttää vakava onnettomuus. Harjoittelimme jokaista toimenpidettä yhä uudelleen, niin että jos todellinen hätätilanne tulisi eteen, osaisimme reagoida tilanteeseen automaattisesti. Tietäisimme täsmälleen, mitä meidän tulisi tehdä, jos lentokoneeseen sattuisi tulemaan tekninen vika. Me jopa valitsisimme korkeuden, jossa hyppäisimme pois laskuvarjolla, jos menettäisimme koneen hallinnan. Laivueessamme minulla oli eräs hyvä ystävä, joka oli erinomainen jalkapalloilija. Vuosia aikaisemmin hänen joukkueellansa oli ollut tärkeä ottelu uudenvuodenpäivänä. Täyden katsomon ja laajan televisioyleisön edessä hänen joukkueensa oli hävinnyt murskaavalla pistemäärällä. Kävi ilmi, että hän ja muutamat muut hänen joukkueensa jäsenet eivät olleet noudattaneet valmennussääntöjä. He maksoivat siitä kalliisti. Heidän täytyi pystyä hyväksymään se tosiseikka, etteivät he olleet valmistautuneet pelaamaan tätä tärkeätä peliä. Heidän oli koko loppuikänsä tyydyttävä lopulliseen pistetilanteeseen. Vuodet kuluivat. Kaksi tämän saman jalkapallojoukkueen jäsentä oli minun lentokoulutusyksikössäni. Toinen oli esimerkillinen, kurinalainen opiskelija ja mallilentäjä, joka oli oppinut hyvin jalkapallopelistä saamansa läksyn. Mutta toinen ei ollut oppinut kuuntelemaan niitä, joilla oli enemmän tietoa ja kokemusta. Kun tuli tämän jalkapalloilijan vuoro mennä lentosimulaattoriin opettelemaan pakkotilannemenetelmät ja ohjelmoimaan ennalta omat henkiset ja fyysiset reaktiot, niin että niistä tulisi automaattisia, jopa välittömiä, hän pani kätensä lennonopettajan olkapäälle ja sanoi: Merkitse minulle kolme tuntia pakkotilannemenetelmien harjoituksia. Sitten sen sijaan että olisi mennyt koulutukseen, hän M A R R A S K U U

14 Lentokoneen mittaritaulu Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista Aivan kuten lentäjien täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä välttääkseen onnettomuuden, on myös olemassa lakeja, toimituksia ja liittoja, jotka meidän täytyy ymmärtää ja pitää vaeltaessamme halki maanpäällisen elämän, jotta saavuttaisimme iankaikkisen elämän päämäärämme. Niin tärkeää kuin lentäjän onkin kehittää automaattinen reaktio mittaritaulun varoitusmerkkeihin, sitäkin tärkeämpää on, että me opimme pakkotilannemenetelmät ja ennalta opitun reaktion niihin varoitusvaloihin, jotka syttyvät omassa elämässämme. Lentokoneen mittaritaulussa on viisi päämittaria. KOMPASSI osoittaa meille suuntamme suhteessa todelliseen pohjoiseen, ottaen huomioon magneettisen poikkeaman sekä vallitsevien tuulten vaikutukset, jotka voisivat viedä meidät pois aikomastamme suunnasta. Pyhä Henki ohjaa meitä oikeaan suuntaan. NOPEUSMITTARI näyttää meille turvallisen lentonopeuden. Meidän täytyy kulkea eteenpäin tai me saatamme juuttua kiinni ja langeta.... menikin ampumaradalle tai pelaamaan golfia tai upseerikerholle. Mutta hän ei koskaan opetellut pakkotilannemenetelmiä. Kerran häneltä kysyttiin, mitä hän aikoisi tehdä pakkotilanteessa. Hän vastasi: En aio koskaan hypätä laskuvarjolla; en aio koskaan joutua pakkotilanteeseen. Muutama kuukausi myöhemmin eräällä ilta-aikaan suoritetulla lennolla hänen koneensa syttyi tuleen ja putosi syöksykierteessä alle metrin. Hänen mukanaan ollut nuorempi lentäjä huomasi palovaroitusvalon ja sanoi: Äkkiä pois täältä. Ja keskipakoisvoiman kiskoessa nuorempi mies, joka oli ottanut koulutuksensa vakavasti, hyppäsi laskuvarjolla. Hänen laskuvarjonsa avautui välittömästi, ja hän iskeytyi maahan saaden vakavia vammoja. Mutta hän selviytyi hengissä. Sen sijaan ystäväni jäi lentokoneeseen ja kuoli maahansyöksyssä. Hän joutui maksamaan siitä, ettei ollut opetellut läksyjä, jotka olisivat voineet pelastaa hänen henkensä. Aivan kuten lentäjien täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä välttääkseen onnettomuuden, on myös olemassa lakeja, toimituksia ja liittoja, jotka meidän täytyy ymmärtää ja pitää vaeltaessamme halki maanpäällisen elämän, jotta saavuttaisimme iankaikkisen elämän päämäärämme. Niin tärkeää kuin lentäjän onkin kehittää automaattinen reaktio mittaritaulun varoitusmerkkeihin, sitäkin tärkeämpää on, että me opimme pakkotilannemenetelmät ja ennalta opitun reaktion niihin varoitusvaloihin, jotka syttyvät omassa elämässämme. Moni lentäjä on syöksynyt maahan väärien laskelmien vuoksi tai siksi, ettei ole kyennyt lukemaan lentokoneen mittareita oikein. Jos kieltäydymme kiinnittämästä huomiota Pyhältä Hengeltä saamiimme varoituksiin tai tahallamme olemme piittaamatta niistä, me eksymme suunnasta ja saatamme syöksyä maahan ennen kuin pääsemme palaamaan kunnialla määränpäähämme. Ne varoitusvalot, jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, syttyvät monesta syystä. Alkoholin, tupakan, huumeiden tai pornografian tarjoaminen sytyttäisivät varoitusvalot, koska silloin kun päätämme käyttää näitä, meistä tulee orjia ja vapaata tahtoamme rajoitetaan. Meidän L I A H O N A 12

Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille

Liahona. Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste lapsille 56. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2004 Liahona Silmäys Mormonin kirjan tapahtumiin, s. 18 Kaava, jonka mukaan elää, s. 8 Liitteenä erityinen juliste

Lisätiedot

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona

55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003. Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2003 Liahona KANSIKUVA

Lisätiedot

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA

NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A NAINEN MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKOSSA Naisten perusoppikirja, osa A Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja

Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja Perustukseni periaatteita, taitoja, tapoja OMAVARAISUUS Week 3 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2015 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Hyväksytty englanniksi:

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI

YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI YKSINKERTAISIA TAIVAASTA SAATUJA TOTUUKSIA HERRAN MALLI Vanhin Earl C. Tingey seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 13. tammikuuta 2008 Brigham

Lisätiedot

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009 Kirkon uutisia Tässä kuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun presidentti David O. McKay kehotti jokaista jäsentä olemaan lähetyssaarnaaja.

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA PRESIDENTTI HEBER J. GRANT KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA HEBER J.GRANT Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja

Lisätiedot

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle

Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2006 Kirkon uutisia Jäljitelkää Kristusta, sanottiin jäsenille Nicole Seymour, kirkon lehdet Maailmanlaajuiselle jäsenkunnalle osoittamissaan

Lisätiedot

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN

MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN MAAILMALLISUUDEN TORJUMINEN Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista ja sisar Kristen M. Oaks Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 4. marraskuuta 2007 Pocatellon uskontoinstituutti

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA WILFORD WOODRUFF Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY

KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY KIRKON PRESIDENTTIEN OPETUKSIA DAVID O. MCKAY Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Tätä oppikirjaa koskevat mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N A A R I OPETTAJAN AINEISTO Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja Opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 2001 Intellectual Reserve, Inc.

Lisätiedot

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Seuraava lähdeaineisto on valittu täydentämään Nuorten Naisten oppikirjan 1 oppiaiheita ja tarjoamaan Nuorten Naisten johtohenkilöille päivitettyjä viitteitä

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

Raamatussa olevat Jeesuksen

Raamatussa olevat Jeesuksen PROFEETTA JOSEPH SMITHIN TODISTUS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko KRISTUKSEN OPETUKSET Raamatussa olevat Jeesuksen Kristuksen opetukset ovat pitkään olleet innoituksena ihmiskunnalle.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo

Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Korkeimman Mestari Ching Hain lyhyt elämäkerta... 9 Tuonpuoleisen maailman mysteeri... 12 Korkeimman Mestari Ching Hain luento 26. kesäkuuta, 1992, Yhdistyneissä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006

MARTTI LUTHER. Kristus meidän autuutemme. 158 Luterilainen 6/2006 158 Luterilainen 6/2006 MARTTI LUTHER Kristus meidän autuutemme jatkoa edelliseen numeroon Näinhän Paavali sanoo 1. Korinttilaiskirjeessään: Joka (Kristus) on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi

Lisätiedot