53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA"

Transkriptio

1 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA

2 53. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2001 LIAHONA ERIKOISARTIKKELIT 2 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA: PORNOGRAFIA TUHOISAN TAUDIN KANTAJA PRESIDENTTI THOMAS S. MONSON 8 ELÄVÄN PROFEETAN SANOJA 16 TOIMITUKSET JA LIITOT VANHIN DENNIS B. NEUENSCHWANDER 24 KOTIKÄYNTIOPETUSSANOMA: PYHÄ MUSIIKKI SIUNAUKSENA ELÄMÄSSÄMME JA KODISSAMME KANSIKUVA Edessä: Valokuvakuvitus Craig Dimond. Takana: Valokuvakuvitus Craig Dimond ja Jed A. Clark. YSTÄVÄN KANSIKUVA Kyu-Jin on yksi seitsemästä lapsesta Chon tiiviissä ja rakastavassa perheessä. Ks. Cho Kwang-Jin ja Cho Young-Jin Pusanista Koreasta, s. 4. (Valokuva Melvin Leavitt.) 32 PIONEEREJA CHYULUSSA KENIASSA E. DALE LEBARON 39 HENKI OTTI JOHDON JILL PULSIPHER JONES 40 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN KERTOMAA: KÄYTÄTTE JOKAISEN HYVÄN TILAISUUDEN OPASTAJANI JOAQUÍN FENOLLAR BATALLER PIILOSSA OLLUT KIRJA RUTH DORSETT EI TARVINNUT PELÄTÄ BETINA BEATRIZ SALVATIERRA DE SÁNCHEZ JÄTTÄEN LOPUT HERRAN HUOMAAN RONDIE S. RUDOLPH VIHKISORMUKSENI KIILLOTTAMISTA KE TE-KUANG 48 KUINKA KÄYTTÄÄ LIAHONAN TÄTÄ MARRASKUUN NUMEROA SINULLE, NUORI 7 KIUSAUSTEN VASTUSTAMINEN DARRIN LYTHGOE 10 PALAA KUNNIALLA VANHIN ROBERT D. HALES 25 LIAHONAN KLASSIKOITA: KUNNIANOSOITUS NUORILLE VANHIN DELBERT L. STAPLEY 28 NUOREMPI TOVERI JOHN L. HAUETER 31 EN KUULUNUT JOUKKOON JENI WILLARDSON 46 VIERAILIJA KEN MERRELL YSTÄVÄ 2 OPIN JA LIITTOJEN KIRJAN KERTOMUSPUSSI CORLISS CLAYTON 4 TULLAAN TUTUIKSI: CHO KWANG-JIN JA CHO JONG-JIN PUSANISTA KOREASTA MELVIN LEAVITT 7 TURVALLISET NEUVOT VANHIN HENRY B. EYRING 8 UUDEN TESTAMENTIN KERTOMUKSIA: JEESUS KÄVELEE VEDEN PÄÄLLÄ; ELÄMÄN LEIPÄ KS. S YHTEINEN TUOKIO: PROFEETTA KERTOO MEILLE DIANE S. NICHOLS 14 SANOIKO OPETTAJA, ETTÄ VOISIN? JANINE MICKELSON JA SHEILA KINDRED KS. S. 2. KS. S. 40. KS. S. 32.

3 Marraskuu 2001, 53. vuosikerta, numero 11 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Päätoimittaja: Dennis B. Neuenschwander Neuvojat: J. Kent Jolley, W. Rolfe Kerr, Stephen A. West Opetusohjelmaosasto: Johtaja: Ronald L. Knighton Suunnittelun ja toimituksen johtaja: Richard M. Romney Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Toimituksen henkilökunta: Toimituspäällikkö: Marvin K. Gardner Toimitussihteeri: Roger Terry Toimitussihteerin apulainen: Jenifer Greenwood Toimituksen avustaja: Susan Barrett Julkaisuavustaja: Collette Nebeker Aune Taitto: Julkaisun graafinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Pääsuunnittelija: Sharri Cook Suunnittelija: Thomas S. Child, Randall J. Pixton Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Tuotanto: Reginald J. Christensen, Denise Kirby, Kelli Pratt, Rolland F. Sparks, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Digitaalinen sivunvalmistus: Jeff Martin Tilaukset: Levikkijohtaja: Kay W. Briggs Jakelupäällikkö: Kris T. Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO puhelin Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg. Puhelin: Faksi: MERITA , tilaushinta 105,00 FIM USA and overseas (surface mail) US $10.00 Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin Kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hiligayonin, hollannin, ilokon, indonesian, islannin, italian, japanin, kiinan, kiribatin, korean, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, thain, tanskan, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2001 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. For Readers in the United States and Canada: November 2001 Vol. 53 No. 11. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $15.50 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT ARVOSTIN NIMILAPPUJA Olen hyvin kiitollinen (espanjankielisestä) Liahonasta, ja erityisesti arvostin presidentti Thomas S. Monsonin kirjoittamaa ensimmäisen presidenttikunnan sanomaa Nimilappuja syyskuun 2000 Liahonassa. Minua kosketti myös Herra, tässä olen myöhempien aikojen pyhien kertomaa -sarjan artikkelit samassa lehdessä. Margarita Salmerón Garrido Granadan seurakunta Granadan piiri, Espanja KUMPPANI JA APU (Espanjankielinen) Liahona on upea lehti. Se on auttanut minua hyvin paljon omassa elämässäni. Sitä lukemalla minusta on tullut parempi tytär ja vaimo. En ole vielä äiti, mutta kun minusta tulee sellainen, yritän olla niin hyvä äiti kuin suinkin osaan. Liahona auttaa minua valmistautumaan tätä tehtävää varten. Jatkakaa tätä hyvää työtä, koska on niitä, jotka toisinaan tuntevat olevansa yksin, ja tämä lehti on meille kumppani ja apu. Claudia Isabel de Lezama Buena Esperanzan seurakunta Danlin vaarna, Honduras KIRJEITÄ TOIMITUKSELLE NAUTIN ARTIKKELISTA SISÄISEN RAUHAN LÖYTÄMINEN Nautin lukiessani Rivi rivin päälle -sarjan artikkelia Sisäisen rauhan löytäminen kesäkuun 2000 (englanninkielisessä) Liahonassa. Olisin hyvin iloinen, jos käsittelisitte aiheita Kristuksen kaltainen rakkaus ja ylpeys. Ensimmäisen presidenttikunnan sanomat innoittavat minua aina. Ne ovat auttaneet minua muuttamaan joitakin asenteitani. Toivon, että ne ovat auttaneet muitakin. Owoseni Mojisola Ibadanin 6. seurakunta Ibadanin piiri, Nigeria JUMALA TEKEE TYÖTÄ IHMISTEN SYDÄMESSÄ Nautin lukiessani (espanjankielistä) Liahonaa joka kuukausi. Otan sen päivittäin mukaani yliopistolle muiden kirjojeni ohessa, ja ihmiset siellä aina lainaavat sitä minulta saadakseen selville, millainen se on. He todella pitävät siitä. Yritän herättää heissä kiinnostuksen, jotta voin kertoa heille kirkosta. He eivät aina kiinnitä minuun huomiota, mutta jatkan uskollisesti evankeliumista kertomista. Jumala tekee työtä ihmisten sydämessä. Olen nähnyt, kuinka Liahona on auttanut ystäviäni pysymään aktiivisina kirkossa ja tulemaan kokoaikaisiksi lähetyssaarnaajiksi. Angie Herreria Flor de Bastiónin seurakunta Pascualesin vaarna, Guayaquil, Ecuador M A R R A S K U U

4 ENSIMMÄISEN PRESIDENTTIKUNNAN SANOMA Pornografia TUHOISAN TAUDIN KANTAJA Presidentti Thomas S. Monson ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa Muistan lukeneeni metsureista, jotka jykevine kirveineen ja moottorisahoineen kävivät kaatamaan niitä yleviä ja kerran mahtavia jalavia, jotka kaunistivat Heathrow n lentokenttää ympäröivää maaseutua Englannissa. Joidenkin näiden majesteettisten puiden sanottiin olevan yli 100-vuotiaita. Tuli miettineeksi, miten monet ihmiset olivatkaan ihailleet puiden kauneutta, kuinka monista retkistä oli nautittu niiden miellyttävässä varjossa ja kuinka monet laululintujen sukupolvet olivat täyttäneet ilman viserryksellään lintujen hypellessä laajalle levittäytyvillä ja tuuheilla puiden oksilla. Patriarkalliset jalavat olivat nyt kuolleet. Niiden kuolema ei johtunut iästä, toistuvasta kuivuudesta eikä myrskyistä, jotka silloin tällöin pieksevät sitä seutua. Niiden tuhooja oli ulkonäöltään paljon viattomampi, mutta sillä oli tuhoisat seuraukset. Me tunnemme syyllisen kaarnakuoriaisena, joka kantaa tuhoisaa jalavatautia aiheuttavaa mikrosientä. Tämä tauti on tuhonnut suunnattomia jalavametsiä kaikkialla Euroopassa ja Amerikassa. Sen kuolonmarssi jatkuu. Monet yritykset sen hillitsemiseksi ovat epäonnistuneet. Jalavatauti alkaa yleensä puun latvaosan hentojen lehtien lakastumisesta. Myöhemmin tauti siirtyy alempiin oksiin. Keskikesän tienoilla suurin osa lehdistä kellastuu, käpertyy ja putoaa pois. Elämä sammuu. Kuolema lähestyy. Metsä on menehtynyt. Kaarnakuoriainen on kantanut kauhean veronsa. Kuinka suuresti ihminen onkaan jalavan kaltainen. Pienen pienestä siemenestä me jumalallisen suunnitelman mukaisesti kasvamme, meitä ravitaan Kaarnakuoriainen, joka kantaa tuhoisaa jalavatautia aiheuttavaa mikrosientä, on tuhonnut suunnattomia jalavametsiä. Kaarnakuoriaisen tavoin pornografiakin on tuhoisan taudin kantaja. VALOKUVA PRESIDENTTI MONSONISTA DON BUSATH; KUVITUS CARY HENRIE L I A H O N A 2

5 ja me kypsymme. Taivaan kirkas auringonpaiste ja maan runsaat siunaukset ovat meidän. Perheemme ja ystäviemme omassa metsikössä elämä on rikkaan antoisaa ja yltäkylläisen kaunista. Sitten yhtäkkiä eteemme ilmestyy tämän sukupolven paha ja pirullinen vihollinen pornografia. Kaarnakuoriaisen tavoin sekin on tuhoisan taudin kantaja. Minä nimitän tätä tautia turmiolliseksi siveettömyyden hyväksymiseksi. Aluksi me tuskin edes käsitämme saaneemme tartuntaa. Me nauramme ja lausumme kevyesti jonkin huomautuksen siveettömästä kertomuksesta tai nokkelasta sarjakuvasta. Evankelisella innolla me puolustamme niiden ihmisten niin sanottuja oikeuksia, jotka haluaisivat tahrata ja tuhota kaiken, mikä on kallisarvoista ja pyhää. Pornografian kuoriainen tekee tuhoisaa työtään se taittaa kärjen tahdoltamme, hävittää vastustuskykymme ja vaimentaa meidän kunkin sisimmässä olevan pyrkimyksen ylöspäin. Voiko tämä tosiaankin olla totta? Eihän tämä turmiollinen siveettömyyden

6 hyväksyminen niin vakavaa ole. Miten asianlaita oikein on? Katsokaamme! Kuunnelkaamme! Sitten toimikaamme! PORNOGRAFIA JA RIKOLLISUUS Pornografia, taudinkantaja, on suurta bisnestä. Se on vastenmielistä. Se on tarttuvaa. Se aiheuttaa riippuvuutta. On arvioitu, että viime vuosina yksin amerikkalaiset ovat käyttäneet 8 10 miljardia dollaria vuodessa kovaan pornografiaan 1 omaisuuksien arvoisen summan, joka riistettiin ylevistä tarkoitusperistä ja suunnattiin pirullisiin päämääriin! Välinpitämättömyys pornografiaa kohtaan juontaa juurensa pääasiassa laajalle levinneestä yleisestä mielipiteestä, jonka mukaan pornografia on uhritonta rikollisuutta ja poliisivoimia voidaan käyttää paremmin muilla alueilla. Monet valtakunnalliset ja paikalliset määräykset ovat tehottomia, tuomiot ovat lieviä ja suunnattomat rahalliset palkkiot painavat vaa assa paljon enemmän kuin asiaan liittyvät riskit. Eräs tutkimus tähdentää sitä, että pornografia voi suoranaisesti vaikuttaa seksuaalirikollisuuteen. Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia tyttöjä ahdistelleista ja 77 prosenttia poikia ahdistelleista tuomituista myöntävät käyttäneensä pornografista aineistoa, joka useimmiten johti heidät heidän rikoksiinsa. 2 Eräät kustantajat ja kirjapainot häpäisevät painokoneensa painamalla päivittäin miljoonia sivuja pornografiaa. Kustannuksista ei tingitä. Paras paperilaatu ja kaikki värivivahteet takaavat tuotteen, jota luetaan yhä uudelleen. Tartunnalta eivät ole säästyneet myöskään elokuvien eivätkä nettisivustojen tuottajat, TV-ohjelmien laatijat eivätkä viihdetoimittajat. Mennyttä ovat entiset rajoitukset. Nyt etsitään niin sanottua realismia. Muuan menestyselokuvien tähtinäyttelijä valitti: Sallivuuden rajat on vähennetty minimiin. Viimeksi tekemäni elokuva oli rietas. Pidin sitä riettaana jo käsikirjoitusta lukiessani, ja olen samaa mieltä edelleenkin, mutta kun studio järjesti eräänä perjantai-iltana elokuvan ennakkoesityksen, katsojat osoittivat raikuvia suosionosoituksia. Toinen filmitähti selitti: Elokuvatuottajat kuten kustantajatkin haluavat tehdä rahaa, ja he saavat sitä antamalla yleisölle sitä, mitä se haluaa. Jotkut yrittävät kaikin keinoin erottaa toisistaan niin sanotun pehmeän ja kovan pornografian. Itse asiassa toinen johtaa toiseen. Kuinka osuva onkaan Alexander Popen klassinen runo Essay on Man : Pahe on pelottava hirviö, jota vihaa jo ensi näkemältä. Kuitenkin kun sen näkee liian usein, sen kasvot käyvät tutuiksi: Ensin me siedämme, sitten säälimme, sitten omaksumme. 3 Alituinen ja tuhoava pornografian kuoriaisen kulku turmelee yhteisöjä samoin kuin se saastuttaa ihmisten elämää. Se on miltei tuhonnut joitakin alueita. Se Meillä on kyky ja velvollisuus suojata kaikkea sitä, mitä pidämme rakkaana, ja vastustaa pornografian kuoriaisen vaarallista saastutusta.

7 siirtyy säälimättömästi lähemmäksi kaupunkianne, naapurustoanne ja perhettänne. Nykyään pornografiaa on saatavilla helpommin kuin koskaan. Napin painalluksella pahuutta voidaan katsella kodissamme televisiosta tai tietokoneen näytöltä, hotellissamme ja elokuvateattereissa tai jopa työpaikoillamme, missä pääsy Internetiin on usein tarjolla. VAROITUS Laurence M. Gould, Carletonin collegen entinen rehtori, on lausunut pahaenteisen varoituksen: En usko, että tulevaisuutemme suurin vaara on pommeissa tai ohjuksissa. En usko, että sivistynyt maailma tuhoutuu sillä tavoin. Se tuhoutuu luullakseni sitten, kun emme enää välitä mistään. Arnold Toynbee on osoittanut, että 21 sivilisaatiosta 19 on hävinnyt sisäisten syiden tähden eikä ulkopuolisen valloituksen seurauksena. Näiden sivilisaatioiden rappeutuessa eivät rummut soineet eivätkä liput liehuneet. Se tapahtui hitaasti, hiljaisuudessa ja pimeydessä kenenkään huomaamatta. 4 Muistan lukeneeni erään uuden elokuvan arvostelun. Päänäyttelijätär kertoi toimittajalle, että aluksi hän vastusti käsikirjoitusta ja omaa rooliaan siinä. Hänen oli määrä esittää 14-vuotiaan pojan seksikumppania. Hän kertoi: Ensin sanoin, etten koskaan suostuisi sellaiseen kohtaukseen. Mutta kun minulle

8 vakuutettiin, että pojan äiti olisi läsnä kaikissa intiimeissä kohtauksissa, suostuin ottamaan roolin. Haluaisin kysyä: Seisoisiko äiti katselemassa, jos hänen poikansa joutuisi kobran syleilyyn? Antaisiko hän poikansa maistaa arsenikkia tai strykniiniä? Äidit, tekisittekö te niin? Isät, tekisimmekö me? Kaukaa menneisyydestä me kuulemme sanat, jotka ovat erittäin merkitykselliset tänä päivänä: Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. 5 Muinaiset Sodoma ja Gomorra syntyvät nykypäivänä keskuudessamme uudelleen. Pölyisten Raamattujen harvoin luetuilta sivuilta ne astuvat esiin todellisina kaupunkeina todellisessa maailmassa ja kuvaavat todellista tautia turmiollista siveettömyyden hyväksymistä. TAISTELUSUUNNITELMAMME Meillä on kyky ja velvollisuus suojata kaikkea sitä, mitä pidämme rakkaana, ja vastustaa pornografian kuoriaisen vaarallista saastutusta. Saanen ehdottaa kolmea keinoa taistelusuunnitelmaamme: Ensiksi paluu vanhurskauteen. Kun ymmärrämme, keitä me olemme ja millaisiksi Jumala odottaa meidän tulevan, se saa meidät rukoilemaan yksin ja perheinä. Tällainen paluu vanhurskauteen osoittaa todeksi muuttumattoman totuuden: Jumalattomuus ei koskaan ole ollut onnea. 6 Älkäämme antako paholaisen johdattaa meitä harhaan. Me voimme seurata tuota pientä hiljaista ääntä, joka ei erehdy suunnasta ja jonka vaikutus on voimallinen. Toiseksi pyrkimys elää hyvää elämää. En tarkoita huvittelevaa elämää, hienostelevaa elämää, yleisesti suosittua elämää. Kehotan sen sijaan jokaista etsimään iankaikkista elämää ikuista Olkoon elämämme tahratonta. Kuulukoon äänemme kauaksi. Vaikuttakoot tekomme laajalti. Silloin pornografian kuoriaisen tuhoisa kulku pysähtyy. elämää ikuisesti yhdessä äidin, isän, veljien, sisarten, aviopuolison, poikien ja tyttärien kanssa. Kolmanneksi sitoumus taistella ja voittaa sota turmiollista siveettömyyden hyväksymistä vastaan. Taistellessamme tätä taudinkantajaa, pornografian kuoriaista, vastaan ottakaamme tunnuslauseeksemme taisteluumme: Pysy kaukana minusta. Yhtykäämme Joosuan palavaan julistukseen: valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. 7 Olkoon sydämemme puhdas. Olkoon elämämme tahratonta. Kuulukoon äänemme kauaksi. Vaikuttakoot tekomme laajalti. Silloin pornografian kuoriaisen tuhoisa kulku pysähtyy. Turmiollisen siveettömyyden hyväksyminen on kohdannut voittajansa. Ja me kuljemme Joosuan tavoin turvallisesti Jordanin poikki luvattuun maahan iankaikkiseen elämään Jumalamme selestiseen valtakuntaan. VIITTEET 1. Ks. U. S. News and World Report, 10. helmikuuta 1997, s Ks. William Marshall, A Report of the Use of Pornography by Sexual Offenders, 1983, Ottawa, Kanada. 3. Julkaisussa John Bartlett, Familiar Quotations, 1992, s Institute of Life Insurancen mainos julkaisussa Scientific American, toukokuu 1968, s Luuk. 13: Al. 41: Joos. 24:15. AJATUKSIA KOTIOPETTAJILLE 1. Pornografia on paha vihollinen. 2. Meillä on kyky ja velvollisuus puolustautua pornografian vaaralliselta saastutukselta. 3. Taistelusuunnitelmamme sisältää seuraavaa: ymmärryksen siitä, keitä me olemme ja millaisiksi Jumala odottaa meidän tulevan iankaikkisen elämän tavoittelemisen ikuisen elämän ikuisesti yhdessä perheenjäsenten kanssa sydämen puhtauden. Olkoon elämämme tahratonta. Kuulukoon äänemme kauaksi. Vaikuttakoot tekomme laajalti. GARY E. SMITHIN MAALAUS KOLME KIUSAUSTA

9 KIUSAUSTEN VASTUSTAMINEN Darrin Lythgoe Kiusausten vastustaminen on loputonta taistelua, mutta se ei ole mikään syy antaa periksi. Seuraavassa on ajatuksia, joita voit käyttää helpottaaksesi kiusausten vastustamista riippumatta siitä, missä ja keiden kanssa olet. Laita reppuusi tai koululaukkuusi muistutuksia korkeista periaatteista (kuva Vapahtajasta, lainaus pyhistä kirjoituksista, Liahona-juliste). Ennen vitsin kertomista kuvittele kertovasi se äidillesi tai isällesi tai jopa piispallesi. Jos se tuntuu sinusta sopimattomalta, pidä kyseinen vitsi omana tietonasi. Etsi ystäviä, joilla on samat tasovaatimukset kuin sinullakin. On helpompi valita oikein silloin, kun ympärillä olevat ihmiset yrittävät hekin tehdä hyviä valintoja. Jos sinulla on vaikeuksia nousta ajoissa aamuseminaaria varten, pane herätyskello riittävän kauas vuoteesi luota, jotta sinun pitää nousta vuoteesta sulkemaan se. Mieti aina ajatustesi ja tekojesi seurauksia. Kysy itseltäsi: Onko tämä sellaista, mitä Jeesus Kristus tekisi? Karkottaaksesi kiusaavat ajatukset pois mielestäsi kokeile jonkin kirkon laulun hyräilemistä, jonkin pyhien kirjoitusten kohdan lausumista tai jonkin muun asian tekemistä huomion pois kääntämiseksi. Rukoile saadaksesi ohjausta ja apua voittaa eteesi tulevat kiusaukset. Lue pyhiä kirjoituksia ja osallistu seminaariin säännöllisesti. Kehomme tavoin myös henkemme tarvitsee ravintoa päivittäin pysyäkseen kunnossa ja valmiina torjumaan kiusaukset. Muista, että taivaallinen Isä ei salli sinua kiusattavan yli voimiesi (ks. 1. Kor. 10:13). M A R R A S K U U

10 PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEYN AJATUKSIA JA NEUVOJA Elävän profeetan TEHKÄÄ SITÄ, MITÄ TEIDÄN PITÄISIKIN En kanna liiemmälti huolta tulevaisuudesta, enkä kanna kovinkaan paljon huolta menneestä. Menneisyys on mennyttä, sitä ei voi muuttaa. Tulevaisuus te voitte odottaa sitä, mutta te ette välttämättä voi sille paljoakaan. Mutta nykyisyyden kanssa teidän täytyy elää, ja niinpä käytätte jokaisen hyvän tilaisuuden, joka teillä on, tehdäksenne sitä, mitä teidän pitäisikin. 1 OLKAA HYVIÄ KANSALAISIA, ASUITTEPA MISSÄ TAHANSA Missä vain jäseniämme onkin, heidän tulisi olla hyviä kansalaisia. Tämä on yksi tärkeimpiä oppejamme olla hyvä kansalainen siinä maassa, jossa elämme. Meidän tulisi myötävaikuttaa siinä yhteisössä, johon kuulumme. 2 OLKAA HYVIÄ LÄHIMMÄISIÄ [Herra] odottaa, että me olemme hyviä lähimmäisiä, ystävällisiä toisillemme ja niille, jotka eivät ole uskoamme, että kohtelemme heitä avokätisesti ja rakastaen ja kunnioittaen, niin että kun heillä on vaikeuksia, me ojennamme kätemme avustaaksemme heitä ja kohottaaksemme heitä sekä auttaaksemme ja siunataksemme heitä. Jeesukselta kysyttiin, mikä on suurin ja tärkein käsky valtakunnassa. Ja Hän vastasi: Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, [voimastasi], sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Matt. 22:37 39.) Tämä ei ole helppoa; se ei ole helppoa, mutta meidän täytyy uurastaa sen hyväksi ja uurastaa sen hyväksi jatkuvasti. Meidän täytyy ojentaa kätemme auttaaksemme toisia, ja niin tehdessämme heidän kunnioituksensa ja arvostuksensa tätä kirkkoa kohtaan kasvaa. Taivaan Jumala odottaa meidän auttavan toisia, olevan hyviä lähimmäisiä, olevan ystäviä kaikille vaikutuspiirissämme. 3 ME USKOMME KOULUTUKSEEN Me uskomme koulutukseen. Herra on antanut kansalleen tehtävän perehtyä maanpäällisiin asioihin samoin kuin hengellisiin asioihin. Hän on antanut meille velvoitteen hankkia kaikkea sitä koulutusta, joka on ulottuvillamme. Koulutuksesta tulee jokaiselle avain mahdollisuuksiin tässä elämässä. Siihen saattaa liittyä uhrauksia, se saattaa tuoda mukanaan epätavallisia ponnisteluja, mutta taivaan avulla me voimme saavuttaa sen. 4 KÄÄNNYNNÄISTEN AKTIIVISINA PITÄMINEN Luulen, että Herra olisi hyvin mielissään, jos me polvistuisimme jokainen meistä ja rukoilisimme Häntä ja pyytäisimme Häntä auttamaan meitä tuomaan jonkun tähän kirkkoon. Ja sitten kun niin tapahtuu, pysykää hyvin lähellä tuota henkilöä, kunnes hänen uskonsa juurtuu syvälle, jottei heidän kirkkoon tulonsa jälkeen tapahdu mitään luopumista. 5 VALMISTAUTUKAA SAAMAAN TEMPPELIN SIUNAUKSET Veljeni ja sisareni, te jotka ette ole olleet Jumalan huoneessa, pyydän tänä aamuna teitä hartaasti kaikella sillä voimalla, joka minulla on, että tänään alkaisitte tehdä parannusta menneistä, saattaa elämänne järjestykseen, jotta voitte mennä sinne ja teihin yhdistettäisiin ne, joita rakastatte eniten ja jotka ovat teille kaikkein rakkaimpia. Luottakaa Herraan, ja Hänen palvelijanaan tunnen voivani luvata teille, että Hän on siunaava teitä. Herran temppelin ovet avataan teille, niin että voitte astua sisään ja nauttia näistä runsaista ja ihmeellisistä siunauksista ja että teidät yhdistetään perheeksi, johon kuuluu mies ja vaimo, vanhemmat ja lapset, jotka elävät yhdessä rakastaen ja kunnioittaen toisiaan. 6 TEMPPELITYÖ Olemme kansana asettaneet itsellemme suuremman tehtävän, suuremman velvollisuuden kuin millään kansalla on koskaan ollut maailman historiassa. Olemme vastuussa siitä, että [viemme] Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunauksen kaikille, jotka ovat eläneet maan päällä, kaikille, jotka nyt elävät maan päällä, VASEMMALLA: VALOKUVA JED A. CLARK; OIKEALLA: VALOKUVA JERRY GARNS L I A H O N A 8

11 sanoja sekä kaikille, jotka vielä tulevat elämään maan päällä. Millään muulla kansalla ei ole ollut yhtä suurta velvollisuutta. Jumala siunatkoon uskollisia myöhempien aikojen pyhiä, jotka kantavat sydämessään rakkautta ja kunnioitusta perheen iankaikkisuuden suurenmoista oppia kohtaan sekä kuolleiden puolesta suoritettavan sijaistyön mahtavaa oppia kohtaan. 7 Olemme vastuussa siitä, että [viemme] Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunauksen kaikille, jotka ovat eläneet maan päällä, kaikille, jotka nyt elävät maan päällä, sekä kaikille, jotka vielä tulevat elämään maan päällä. VIITTEET 1. Deseret Newsin haastattelu, 25. helmikuuta Church Newsin haastattelu, 2. marraskuuta Kokous, Guam, 31. tammikuuta Kokous, Cairns, Australia, 26. tammikuuta Aluekonferenssi, Oahu, Havaiji, 22. tammikuuta Aluekonferenssi, Santiago, Chile, 26. huhtikuuta Konferenssi, Salt Lake Jordanin vaarna, Utah, Yhdysvallat, 31. tammikuuta 1999.

12 On olemassa lakeja, toimituksia ja liittoja, jotka meidän täytyy ymmärtää ja pitää vaeltaessamme halki maanpäällisen elämän, jotta saavuttaisimme iankaikkisen elämän päämäärämme. YKSITYISKOHTA BERTEL THORVALDSENIN KRISTUS-PATSAASTA; VALOKUVAKUVITUS JED A. CLARK

13 PALAA KUNNIALLA Taivaallinen Isämme on rakastaen antanut meille käskyjä, jotka tuovat iloa ja rauhaa meidän elämäämme ja ohjaavat meidät kotiin kunnialla. Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista Minulla oli nuorena miehenä tilaisuus palvella Yhdysvaltain ilmavoimissa hävittäjälentäjänä. Jokaisella 308. hävittäjäpommittajalaivueen yksiköllä oli tunnuslause innoittamassa heidän toimiaan. Meidän tunnuslauseemme Palaa kunnialla koristi hävittäjäkoneittemme kylkeä. Palaa kunnialla oli alituisesti muistuttamassa meitä päätöksestämme palata kunniakkaasti kotitukikohtaamme vasta sitten, kun olimme käyttäneet kaikki keinomme täyttääksemme menestyksellisesti tehtävämme jokaisen kohdan. Tätä samaa tunnuslausetta Palaa kunnialla voidaan soveltaa meihin jokaiseen iankaikkisella edistymisen polullamme. Kun olemme eläneet taivaallisen Isämme luona ja tulleet maan päälle, meillä täytyy olla päättäväisyyttä palata kunnialla taivaalliseen kotiimme. TOIMENPITEET HÄTÄTILANTEITA VARTEN Lentäjäkoulutukseni aikana minun edellytettiin osallistuvan valmennukseen Link-lentosimulaattorissa, joka jäljitteli oikeata lentoa. Siinä opettaja perehdytti meitä pakkotilanteisiin, joita saattaisi tapahtua, kun lennettiin suihkuhävittäjällä joskus äänen nopeudella. Jokaisen pakkotilanteen varalle meille opetettiin toimenpide, jolla välttää vakava onnettomuus. Harjoittelimme jokaista toimenpidettä yhä uudelleen, niin että jos todellinen hätätilanne tulisi eteen, osaisimme reagoida tilanteeseen automaattisesti. Tietäisimme täsmälleen, mitä meidän tulisi tehdä, jos lentokoneeseen sattuisi tulemaan tekninen vika. Me jopa valitsisimme korkeuden, jossa hyppäisimme pois laskuvarjolla, jos menettäisimme koneen hallinnan. Laivueessamme minulla oli eräs hyvä ystävä, joka oli erinomainen jalkapalloilija. Vuosia aikaisemmin hänen joukkueellansa oli ollut tärkeä ottelu uudenvuodenpäivänä. Täyden katsomon ja laajan televisioyleisön edessä hänen joukkueensa oli hävinnyt murskaavalla pistemäärällä. Kävi ilmi, että hän ja muutamat muut hänen joukkueensa jäsenet eivät olleet noudattaneet valmennussääntöjä. He maksoivat siitä kalliisti. Heidän täytyi pystyä hyväksymään se tosiseikka, etteivät he olleet valmistautuneet pelaamaan tätä tärkeätä peliä. Heidän oli koko loppuikänsä tyydyttävä lopulliseen pistetilanteeseen. Vuodet kuluivat. Kaksi tämän saman jalkapallojoukkueen jäsentä oli minun lentokoulutusyksikössäni. Toinen oli esimerkillinen, kurinalainen opiskelija ja mallilentäjä, joka oli oppinut hyvin jalkapallopelistä saamansa läksyn. Mutta toinen ei ollut oppinut kuuntelemaan niitä, joilla oli enemmän tietoa ja kokemusta. Kun tuli tämän jalkapalloilijan vuoro mennä lentosimulaattoriin opettelemaan pakkotilannemenetelmät ja ohjelmoimaan ennalta omat henkiset ja fyysiset reaktiot, niin että niistä tulisi automaattisia, jopa välittömiä, hän pani kätensä lennonopettajan olkapäälle ja sanoi: Merkitse minulle kolme tuntia pakkotilannemenetelmien harjoituksia. Sitten sen sijaan että olisi mennyt koulutukseen, hän M A R R A S K U U

14 Lentokoneen mittaritaulu Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista Aivan kuten lentäjien täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä välttääkseen onnettomuuden, on myös olemassa lakeja, toimituksia ja liittoja, jotka meidän täytyy ymmärtää ja pitää vaeltaessamme halki maanpäällisen elämän, jotta saavuttaisimme iankaikkisen elämän päämäärämme. Niin tärkeää kuin lentäjän onkin kehittää automaattinen reaktio mittaritaulun varoitusmerkkeihin, sitäkin tärkeämpää on, että me opimme pakkotilannemenetelmät ja ennalta opitun reaktion niihin varoitusvaloihin, jotka syttyvät omassa elämässämme. Lentokoneen mittaritaulussa on viisi päämittaria. KOMPASSI osoittaa meille suuntamme suhteessa todelliseen pohjoiseen, ottaen huomioon magneettisen poikkeaman sekä vallitsevien tuulten vaikutukset, jotka voisivat viedä meidät pois aikomastamme suunnasta. Pyhä Henki ohjaa meitä oikeaan suuntaan. NOPEUSMITTARI näyttää meille turvallisen lentonopeuden. Meidän täytyy kulkea eteenpäin tai me saatamme juuttua kiinni ja langeta.... menikin ampumaradalle tai pelaamaan golfia tai upseerikerholle. Mutta hän ei koskaan opetellut pakkotilannemenetelmiä. Kerran häneltä kysyttiin, mitä hän aikoisi tehdä pakkotilanteessa. Hän vastasi: En aio koskaan hypätä laskuvarjolla; en aio koskaan joutua pakkotilanteeseen. Muutama kuukausi myöhemmin eräällä ilta-aikaan suoritetulla lennolla hänen koneensa syttyi tuleen ja putosi syöksykierteessä alle metrin. Hänen mukanaan ollut nuorempi lentäjä huomasi palovaroitusvalon ja sanoi: Äkkiä pois täältä. Ja keskipakoisvoiman kiskoessa nuorempi mies, joka oli ottanut koulutuksensa vakavasti, hyppäsi laskuvarjolla. Hänen laskuvarjonsa avautui välittömästi, ja hän iskeytyi maahan saaden vakavia vammoja. Mutta hän selviytyi hengissä. Sen sijaan ystäväni jäi lentokoneeseen ja kuoli maahansyöksyssä. Hän joutui maksamaan siitä, ettei ollut opetellut läksyjä, jotka olisivat voineet pelastaa hänen henkensä. Aivan kuten lentäjien täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä välttääkseen onnettomuuden, on myös olemassa lakeja, toimituksia ja liittoja, jotka meidän täytyy ymmärtää ja pitää vaeltaessamme halki maanpäällisen elämän, jotta saavuttaisimme iankaikkisen elämän päämäärämme. Niin tärkeää kuin lentäjän onkin kehittää automaattinen reaktio mittaritaulun varoitusmerkkeihin, sitäkin tärkeämpää on, että me opimme pakkotilannemenetelmät ja ennalta opitun reaktion niihin varoitusvaloihin, jotka syttyvät omassa elämässämme. Moni lentäjä on syöksynyt maahan väärien laskelmien vuoksi tai siksi, ettei ole kyennyt lukemaan lentokoneen mittareita oikein. Jos kieltäydymme kiinnittämästä huomiota Pyhältä Hengeltä saamiimme varoituksiin tai tahallamme olemme piittaamatta niistä, me eksymme suunnasta ja saatamme syöksyä maahan ennen kuin pääsemme palaamaan kunnialla määränpäähämme. Ne varoitusvalot, jotka ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, syttyvät monesta syystä. Alkoholin, tupakan, huumeiden tai pornografian tarjoaminen sytyttäisivät varoitusvalot, koska silloin kun päätämme käyttää näitä, meistä tulee orjia ja vapaata tahtoamme rajoitetaan. Meidän L I A H O N A 12

15 täytyy olla valmiita torjumaan ne ennalta opituin reaktioin, tai muutoin vaarannamme oikeutemme Hengen ohjaukseen ja johdatukseen sekä kykymme palata kunnialla taivaallisen Isämme luokse. Kun Jeesus meni erämaahan ja paastosi 40 päivää, Saatana tuli kiusaamaan Häntä samoilla asioilla, joita hän käyttää kiusatakseen meitä: rikkaus, valta ja maailmalliset halut. Jeesus kielsi Saatanaa enää kiusaamasta Häntä. Joskus me asetumme Saatanan kiusattavaksi omien tekojemme seurauksena. SUUNNASTA EKSYMINEN Sain opetuksen suuntatajun menettämisestä, kun ilmavoimien opettajani vei minut yläilmoihin lentokoneessa, jonka ohjaamo oli peitetty kuomulla niin, etten nähnyt ohjaamon ulkopuolelle. Minun olisi pakko luottaa mittareihin. Tietämättäni opettajani käänsi koneen VASEMMALLA: VALOKUVAT JOHN LUKE; OIKEALLA: CARL HEINRICH BLOCHIN MAALAUS MENE POIS, SAATANA! KÄYTETTY HILLERØDISSA TANSKASSA SIJAITSEVAN FREDERIKSBORGIN KANSALLISHISTORIALLISEN MUSEON LUVALLA Kun Jeesus meni erämaahan ja paastosi 40 päivää, Saatana tuli kiusaamaan Häntä samoilla asioilla, joita hän käyttää kiusatakseen meitä: rikkaus, valta ja maailmalliset halut. Jeesus kielsi Saatanaa enää kiusaamasta Häntä.

16 POLTTOAINEMITTARI osoittaa käytetyn ja jäljellä olevan polttoaineen määrän. Pidä hengellisyyden taso korkealla elämällä Kristuksen kaltaisella tavalla. KORKEUSMITTARIN avulla lentäjä tietää korkeutensa, niin että hän voi lentää kaikkien esteiden yläpuolella. Maailmallisten asioiden yläpuolella pysyminen auttaa meitä välttämään hämmennyksen pyörteitä tai esteitä. KEINOHORISONTTI osoittaa jatkuvan ja täsmällisen asentomme suhteessa horisonttiin. Oikea asenne auttaa meitä lentämään suoraan, vaakatasossa ja oikeaan suuntaan. Mittarilento vaatii täydellistä luottamusta mittareihin ja laitteisiin. Samalla tavoin jos olemme kuuliaisia ja kuuntelemme Pyhää Henkeä, me tunnistamme ne varoitukset, joita saamme omassa elämässämme. Jos emme piittaa niistä, niin maksamamme hinta estää iankaikkisen edistymisemme.... vähitellen ylösalaisin ylläpitäen positiivista kiihtyvyyttä (G-voimaa). Tasapainoaistini ei havainnut hidasta kääntymistä ympäri. Hän käski minua ottamaan koneen hallintaani. Tein tietysti sen, mitä kaikki muutkin oppilaat tekivät. Koska olin menettämässä korkeutta, vedin ohjaussauvasta taaksepäin, ja aloin tietysti syöksyä kohti maata, koska en tiennyt olevani ylösalaisin. Alkaessani saada koneen uudelleen hallintaani näin keinohorisontissa olevista pienistä merkeistä, että olimme ylösalaisin. Opettajani opetti minulle, että ylläpidettäessä positiivista kiihtyvyyttä ihmistä voi kallistaa kaksi tai kolme astetta sekunnissa ja hänet voi kääntää ylösalaisin hänen tietämättään, että hän ei lennä enää suoraan ja vaakatasossa. Liike on huomaamaton. Ellemme ole varovaisia, me voimme menettää hengellisen suuntatajumme. Jos eksymme kuuliaisuuden suunnasta vaikka vain kaksi tai kolme miltei huomaamatonta astetta, me saatamme joutua harhaan ja kadottaa näkemyksen iankaikkisesta päämäärästämme tajuamatta edes, kuinka kaukana suunnasta olemme. Silloin teemme huonoja valintoja. Aivan kuten lentokoneeni ajautui aste asteelta pois suoralta lentokurssilta, mekin voimme joutua hämmennyksiin ja menettää näkemyksen iankaikkisesta päämäärästämme, jos vähä vähältä harhaudumme pois suoralta ja kaidalta polulta. Vapahtajamme ei halua meidän syöksyvän maahan. Hän haluaa meidän valitsevan oikean suunnan, joka tuo meidät takaisin suoralle ja kaidalle polulle elääksemme Hänen luonaan iankaikkisesti. Tule sitten ja seuraa minua, Hän on sanonut meille (Luuk. 18:22). Hän antaa valon, joka pitää meidät oikeassa suunnassa ja tuo meidät takaisin Hänen luokseen. KEITÄ ME OLEMME Jos muistamme, keitä me olemme taivaallisen Isämme poikia ja tyttäriä saamassa maallisen ruumiin, oppimassa kokemuksistamme viisautta ja kestämässä loppuun asti ja jos muistamme, mihin me olemme menossa takaisin taivaallisen Isämme luokse niin me pystymme elämään sen esimerkin mukaan, jonka Vapahtajamme on meille antanut. L I A H O N A 14

17 Kun poikani kukin vuorollaan lähtivät lähetystyöhönsä, kiedoin käteni heidän ympärilleen ja kuiskasin heidän korvaansa: Palaa kunnialla. Voin kuvitella mielessäni, kuinka taivaallinen Isämme kietoi käsivartensa meidän kunkin ympärille, kun lähdimme Hänen luotaan, ja kuiskasi: Palaa kunnialla. Rukoilen, että jokainen meistä kääntyisi taivaallisen Isämme puoleen ja pyytäisi Hänen ohjaustaan, että olisimme kuuliaisia ja että Hänen Henkensä olisi meidän kanssamme. Rukoukseni on, että muistaisimme, keitä me olemme, olisimme kuuliaisia Herran käskyille ja palaisimme yhdessä kunnialla taivaallisen Isämme kasvojen eteen. Colorado Springsissä Coloradossa 3. toukokuuta 1998 pidetystä puheesta. VASEMMALLA: VALOKUVAT JOHN LUKE; OIKEALLA: VALOKUVAKUVITUS CRAIG DIMOND

18 TOIMITUKSET JA LIITOT Pyhät toimitukset ja liitot suovat elämäämme jumalallisen voiman lahjan. Vanhin Dennis B. Neuenschwander seitsemänkymmenen koorumin johtokunnasta Me kaikki tiedämme, että kirkon tehtävä on auttaa toteuttamaan ihmisen kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä kutsumalla kaikkia ihmisiä tulemaan Kristuksen tykö ja tulemaan täydellisiksi Hänessä. 1 Yksi merkittävimpiä asioita, joita Vapahtaja opetti apostoleilleen juuri ennen kuin Hänet pidätettiin, on kirjoitettu muistiin Johanneksen evankeliumiin: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. 2 Tätä samaa oppia opetti kuningas Benjamin näillä sanoin: muuta nimeä [ei] anneta eikä mitään muuta tietä tai tapaa, jonka kautta pelastus voisi tulla ihmislasten osaksi, kuin yksinomaan Kristuksen, Herran Kaikkivaltiaan, nimessä ja nimen kautta. 3 Nämä ja monet muut niin muinaisten kuin nykyajan pyhien kirjoitusten kohdat ovat todisteena siitä perusopista, jonka mukaan Jeesus Kristus ja Hänen sovitusuhrinsa ovat aivan pelastussuunnitelman keskipisteessä. Myöhempien aikojen pyhälle oppi pelastuksesta yksinomaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja nimen kautta sekä kirkon tehtävä kutsua kaikkia tulemaan Hänen tykönsä koskettavat kaikkia, jotka ovat eläneet tai jotka koskaan elävät tämän maan päällä. Tämä oppi on jo luonteeltaankin kaiken kattava eikä se jätä ulkopuolelle ketään. Vastauksena kysymykseen, kuinka kirkko toteuttaa tätä tehtävää kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen tykö, me kaikki vastaamme nopeasti: Se julistaa evankeliumia, tekee pyhät täydellisiksi ja lunastaa kuolleet. Näin sanoessamme emme tietenkään ole väärässä. Mutta niin pikaisessa vastauksessa meiltä jää pois joitakin ratkaisevan tärkeitä tiedon osasia. Täsmällinen vastaus edellä esitettyyn kysymykseen sisältää seuraavat lauseet: Julistaa Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille ja valmistaa heitä vastaanottamaan evankeliumin toimitukset ja liitot. Tehdä pyhät täydellisiksi valmistamalla heitä vastaanottamaan evankeliumin toimitukset ja liitot ja opettamalla ja ohjaamalla heitä saavuttamaan korotus. Lunastaa kuolleet suorittamalla evankeliumin toimitukset sijaistyönä niiden puolesta, jotka ovat eläneet maan päällä. Osallistuminen pyhiin toimituksiin sekä eläville että sijaistyönä suoritettaviin ja uskollisuus eli kuuliaisuus näihin toimituksiin liittyville liitoille ovat perustavaa laatua olevia asioita Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa sekä siinä tapahtumasarjassa, jonka kautta me tulemme Hänen tykönsä ja tulemme täydellisiksi Hänessä. Juuri tähän toimitusten ja liittojen perustehtävään haluaisin keskittyä. Hyvin laajassa merkityksessä kaikkea, mikä on asetettu ja järjestetty Jumalan valtuudella Osallistuminen pyhiin toimituksiin sekä kuuliaisuus näihin toimituksiin liittyville liitoille ovat perustavaa laatua olevia asioita Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa sekä siinä tapahtumasarjassa, jonka kautta me tulemme Hänen tykönsä ja tulemme täydellisiksi Hänessä. L I A H O N A 16

19 OIKEALLA: YKSITYISKOHTA HARRY ANDERSONIN MAALAUKSESTA TOINEN TULEMINEN

20 ja mitä on tarkoitus soveltaa Hänen lastensa elämään, voidaan pitää Hänen toimituksinaan. Niin muodoin Jumalan käskyt, lait, määräykset ja vaatimukset määritellään soveliaasti Jumalan toimituksiksi. Jonkin verran suppeammassa merkityksessä ymmärrettynä toimitukset ovat myös pyhiä tekoja eli seremonioita, joilla on hyvin yksityiskohtainen ja pyhä tarkoitus, tärkeys ja merkitys. Kun puhun toimituksista, tarkoitan tätä suppeampaa käyttömerkitystä. ERILAISIA NÄKEMYKSIÄ TOIMITUKSISTA Haluaisin esittää muutamia yleisiä havaintoja toimitusten roolista nykypäivän kristillisessä maailmassa. Protestanttisissa kirkkokunnissa armo ja usko ovat saaneet ylivallan ensisijaisena tai yksinomaisena edellytyksenä pelastumiselle. Mitä enemmän pelastusprosessissa korostetaan armoa ainoana tärkeänä tekijänä, sitä vähäisemmäksi jää siinä prosessissa toimitusten rooli. Toisin sanoen, jos minä uskon, että Jumala päättää mielivaltaisesti, pelastunko vai en, niin silloin minun osallistumisellani toimituksiin on tuskin minkäänlaista vaikutusta. Samalla tavoin jos usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on ensisijainen tai yksinomainen edellytys pelastukselle, niin silloin tuskin tarvitaan henkilökohtaista osallistumista toimituksiin. Lisäksi jos usko yksin on määräävä tekijä pelastumisessa, ihmisen täytyy keksiä jonkinlainen ratkaisu niiden miljardien ihmisten kohdalla, jotka eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta tai joilla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta tunnustaa Hänen nimeään. Kun henkilökohtainen osallistuminen toimituksiin jää vähemmän tärkeäksi, niin käy myös jumalallisen valtuuden merkitykselle. Jos tämä on totta, silloin yksi kaste on aivan yhtä hyvä kuin toinenkin. Monet kirkot todellakin hyväksyvät muiden kirkkojen suorittamat kasteet pätevinä. Sen seurauksena jumalallisen valtuuden käsite sekä oikein suoritettujen toimitusten tärkeys pelastuksen edellytyksinä menettävät suuresti merkitystään. Tästä seuraa luonnollinen huomio. Mitä voimakkaammin kirkko väittää perustuvansa alkukirkolle ja apostoliselle valtuudelle, sitä huomattavammin se painottaa pyhiä toimituksia ja jumalallista valtuutta suorittaa niitä. Lännessä kehittynyttä kristillisyyttä edustava katolinen kirkko sekä idässä ortodoksinen kirkko ovat kumpikin omaksuneet tämän näkemyksen. Kumpikin väittää, että sillä on jumalallinen valtuus, ja kumpikin opettaa pyhien toimitusten tärkeyttä. Läntisessä perinteessä näitä toimituksia kutsutaan sakramenteiksi ja itäisessä perinteessä mysteereiksi. Näitä toimituksia on pohjimmiltaan seitsemän: kaste, vahvistus, eukaristia, parannuksen sakramentti (mukaan luettuna rippi), pappisvihkimys, avioliitto ja voitelu joko sairaanvoitelu tai voitelu ennen kuolemaa. Myös Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko väittää olevansa muinaista alkuperää ja asettaa sen vuoksi Profeetta Joseph Smith on opettanut: Taivaassa ennen maailman perustamista säädettyjä ja pappeuden nojalla suoritettavia toimituksia ihmisten pelastukseksi ei voida muuttaa. VASEMMALLA: YKSITYISKOHTA DAVID LINDSLEYN MAALAUKSESTA VELI JOSEPH; OIKEALLA: VALOKUVAKUVITUS CRAIG DIMOND

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen.

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ARKKI PYSÄHTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Araratin vuorella. Sen sijaintia ei tarkkaan tiedetä.

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen

Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Valoon saattaminen ja tilojen puhdistaminen Koonnut ja ohjeistanut kanavointina, Anu Markoff, Rakkaudentähti Ry Ennen rukouksia voit sytyttää kynttilän ja suitsuttaa huonetta Salvialla ja Paolo Santolla.

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot