HUOM! Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM! Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta."

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO INSOLVENSSIOIKEUS ON/Aineopinnot Kuhunkin kysymykseen vastataan eri arkille. Kysymysten 1 ja 2 vastaustilat on rajoitettu kahteen sivuun kysymystä kohti. Nimi selvästi tekstaten jokaiseen vastauspaperiin. HUOM! Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta. Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Aikaisempi järjestely, jossa prosessioikeuden tentti on ollut suoritettavissa kahdessa osassa (yleinen prosessioikeus ja insolvenssioikeus), poistuu syksyllä Prosessioikeuden aikaisemmat osasuoritukset luetaan opiskelijan hyväksi joko yleisen prosessioikeuden tai insolvenssioikeuden erillissuorituksina. Viimeistään kesällä 2010 jommankumman osan suorittanut opiskelija saa kuitenkin halutessaan jatkaa prosessioikeuden suorittamista aikaisemman järjestelmän mukaisesti. Hän pääsee tällöin käyttämään siihen sisältyvää kompensoivaa pistelaskujärjestelmää. Siirtymäkausi päättyy kevätlukukaudella 2011 (mukaan luettuna kesätentti 2011). Tulokset tiistaina klo /X/2010 (Vastaustila rajoitettu 2 sivuun) Olet saanut avustavan lakimiehen paikan eräässä asianajotoimistossa. Tänään tehtävänäsi on valmistella ulosottoasiaa koskevaa hovioikeusvalitusta toimiston asianajajan apuna. Jutussa on kyse arvokkaan Kirkkonummella sijaitsevan kiinteistön pakkomyynnistä. Kiinteistön omistivat veljekset Matti ja Teppo Salmela, joiden yhteisestä epäonnistuneesta yritystoiminnasta johtuvien velkojen vuoksi tämä perintönä saatu Sundsbyn tila ainesosineen ja tarpeistoineen oli ulosmitattu Ulosmitattu kohde oli myyty kihlakunnanvoudin toimesta pakkohuutokaupalla euron hintaan. Matti oli tyytymätön saatuun kauppahintaan. Hänen mielestään jos kiinteistönvälittäjä olisi saanut myydä tilan, kauppahinta olisi ollut parempi. Tuttu kiinteistönvälittäjä oli arvioinut tilan olevan ainakin euron arvoinen. Matti valitti myyntihinnasta käräjäoikeuteen Matin kutsumana asiantuntijana kiinteistönvälittäjää kuultiin kiinteistön arvosta asian käsittelyn yhteydessä. Käräjäoikeus hylkäsi valituksen antamallaan päätöksellä. Myös Teppo oli tyytymätön pakkomyyntiin, mutta eri syistä. Päärakennuksen ilmalämpöpumput oli myyty kiinteistön tarpeistona, vaikka hänen vaimonsa Seija Salmela omisti ne. Teppo esitti Seijan omistusoikeuden todentavat asiakirjat kihlakunnanvoudille vaatien oikaisua, mutta vouti kieltäytyi siitä, vaikka myönsikin, etteivät ilmalämpöpumput Seijan omistuksen vuoksi olleetkaan tarpeistoa. Teppo teki ulosottovalitukset sekä pumppujen myynnistä että voudin kieltäytymisestä oikaista virhettä. Käräjäoikeus jätti molemmat valitukset tutkimatta antamillaan päätöksillä.

2 Molemmat veljekset haluavat valittaa hovioikeuteen käräjäoikeuden päätöksistä. Koska juttua toimistolla hoitava asianajaja ei ole erityisen perehtynyt ulosotto-oikeuteen, sinua on pyydetty selvittämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Millä perusteella käräjäoikeus on voinut hylätä Matin valituksen myyntihinnasta? b) Toimiko kihlakunnanvouti oikein kieltäytyessään Tepon vaatimasta oikaisusta, vaikka Seijan omistusoikeutta voidaan pitää riidattomana esitettyjen asiakirjojen valossa? c) Millä perusteella käräjäoikeus on voinut jättää Tepon valituksen pumppujen myynnistä tutkimatta? d) Millä perusteella käräjäoikeus on voinut jättää Tepon valituksen kihlakunnanvoudin kieltäytymisestä tutkimatta? e) Vaikuttaako valituksen käsittelyyn hovioikeudessa jotenkin se, jos ulosottomies tilittää myyntikohteesta saadut varat velkojille ennen kuin valituskirjelmä ehditään toimittaa oikeuteen? 2/X/2010 (Vastaustila rajoitettu 2 sivuun) Calibra Oy -niminen, ilmalämpöpumppuja valmistama yritys oli vuonna 2009 kovan riidan jälkeen päässyt yrityssaneeraukseen. Sille oli, edelleen pitkällisen kiistelyn tuloksena, vahvistettu saneerausohjelma. Ohjelman mukaan yhtiön piti maksaa tavallisille velkojille 38 prosenttia heidän alkuperäisistä saatavistaan; muu osa velkojien saatavistaan leikattiin eli järjesteltiin. Ohjelmassa määrättiin, että maksut on tehtävä tasaerin neljännesvuosittain, jolloin ohjelma tulisi loppuun maksetuksi vuonna Yksi ohjelman mainitsemista tavallisista velkojista oli Antti Oy, joka oli aikanaan näkyvästi vastustanut saneerauksen aloittamista ja äänestänyt myös ohjelman hyväksymistä vastaan. Calibra Oy maksoi aluksi ohjelman mukaiset suoritukset tunnollisesti myös Antti Oy:lle. Vuoden 2010 kolmatta erää (eräpäivä 30.6.) ei kuitenkaan enää tullut Antti Oy:n tilille, vaikka yhtiö lähetti siitä useita maksumuistutuksia, viimeisen syyskuun alussa. Myöskään neljättä erää (eräpäivä 1.10.) ei maksettu. Antti Oy:n harmia lisäsi vielä huhu siitä, että Calibra Oy oli tehnyt kolmen suuren velkojan kanssa sopimuksen siitä, että niille ohjelmassa luvatut suoritukset maksettiin etukäteen kerralla toukokuussa 2010 pientä kassa-alennusta vastaan. Hieman lohdutusta toi tieto siitä, että yhdenkään saneerausta vastustaneen velkojan kohdalla tällaista sopimusta ei sen sijaan ollut tehty. Pikemminkin niille tulevissa maksuissa jatkuvasti vitkasteltiin. Nämä velkojat tulivatkin yhteisessä neuvonpidossaan siihen tulokseen, että Calibra Oy yritti tällä tavoin rangaista saneerausta vastustaneita velkojia. Olet liikejuridiikkaan erikoistuneen asianajotoimisto Hannes Snellvik Oy:n nuori lakimies. Antti Oy on sinulle ohjattu niin sanottu kokonaisasiakas. Saat tänään sähköpostin Antti Oy:n toimitusjohtajalta, joka kertoo kuulleensa saneerauksessa aikaisemmin mukana olleita velkojakumppaneiltaan, että tällaisissa tapauksissa ohjelma tai ainakin sen sisältämä velkasaneeraus perääntyisi. Toimitusjohtaja pyytää välitöntä vastausta seuraaviin kysymykseen: - onko hänen yhtiönsä haettava tällaista perääntymistä tai tapahtuisiko se itsestään, - kumpi olisi Antti Oy:n kannalta parempi vaihtoehto ja

3 - mitä tapahtuisi, jos Calibra Oy menisi konkurssiin, ennen kuin ohjelma olisi ehditty toteuttaa. Mitä vastaat? Sido vastauksesi lain järjestelmään äläkä kyseenalaista esitettyjä faktoja! 3/X/2010 Määrittele seuraavat käsitteet. Vastaustila on rajoitettu viiteen riviin per käsite. Ylimeneviä rivejä ei lueta. a) Attraktioperiaate ulosottomenettelyssä. b) Esineellisen palautuksen periaate oikeustoimen peräyttämisessä. c) Kvalifioitu maksukyvyttömyys rehabilitaatiomenettelyssä. d) Päämenettelyn universaalivaikutus. e) Yleinen konkurssiin asettamisen este.

4 HELSINGFORS UNIVERSITET INSOLVENSRÄTT RN/Ämnesstudier Varje fråga besvaras på skilt ark. Svarsutrymmet för frågorna 1 och 2 är begränsat till två sidor per fråga. OBS! Om inte handstilen kan läsas med skälig ansträngning beaktas inte svaret. Det maximala poängantalet för respektive fråga är 10 poäng. Det tidigare arrangemanget, varvid tentamen i processrätt har kunnat avläggas i två delar (allmän processrätt och insolvensrätt) upphör hösten Tidigare delprestationer i processrätt tillgodoräknas studeranden som separata prestationer antingen i allmän processrätt eller insolvensrätt. Studeranden som avlagt någondera delen senast under sommaren 2010 får dock fortsättningsvis avlägga processrätten enligt det tidigare systemet. Studeranden får härvid bruka sig av det däri ingående kompenserande poängräkningssystemet. Övergångsperioden utlöper under vårterminen 2011 (inberäknat sommartenten 2011). Resultaten ges tisdagen kl /X/2010 (Svarsutrymmet är begränsat till 2 sidor) Du har fått plats som biträdande jurist vid en viss advokatbyrå. Idag är din uppgift att hjälpa byråns advokat med förberedelsen av ett hovrättsbesvär gällande ett utmätningsärende. I ärendet är det fråga om tvångsförsäljningen av en värdefull fastighet belägen i Kyrkslätt. Fastigheten ägdes av bröderna Matti och Teppo Salmela. På grund av skulder till följd av brödernas gemensamma misslyckade företagsverksamhet hade gården Sundsby gård de ärvt jämte beståndsdelar och tillbehör utmätts Det utmätta objektet hade på häradsfogdens bevåg sålts på tvångsauktion till ett pris av euro. Matti var missnöjd med det erhållna köpepriset. Enligt hans åsikt hade köpepriset varit bättre om en fastighetsförmedlare hade fått sälja gården. En bekant fastighetsförmedlare hade värderat gården till åtminstone euro. Matti anförde besvär till tingsrätten över försäljningspriset Inkallad som sakkunnig av Matti hördes fastighetsförmedlaren angående fastighetens värde i samband med behandlingen av ärendet. Tingsrätten förkastade besväret genom beslut av Även Teppo var missnöjd med tvångsförsäljningen, men av andra orsaker. Huvudbyggnadens luftvärmepumpar hade sålts som fastighetens tillbehör, trots att hans fru Seija Salmela ägde dem. Teppo förevisade handlingarna som bestyrkte Seijas ägorätt åt häradsfogden och krävde rättelse, men fogden vägrade detta, även om han medgav att luftvärmepumparna inte på grund av Seijas ägande utgjorde tillbehör. Teppo anförde utmätningsbesvär

5 såväl över försäljningen av pumparna som över fogdens vägran att rätta till felet. Tingsrätten avvisade bägge besvären genom beslut av Bägge bröderna vill besvära sig till hovrätten över tingsrättens avgöranden. Eftersom advokaten som sköter ärendet vid byrån inte är särskilt bevandrad i utmätningsrätt, har du ombetts att reda ut svaren på följande frågor: a) På vilken grund har tingsrätten kunnat förkasta Mattis besvär om försäljningspriset? b) Agerade häradsfogden korrekt då han vägrade den rättelse som Teppo yrkade, även om Seijas ägorätt kan anses ostridig i ljuset av de framförda handlingarna? c) På vilken grund har tingsrätten kunnat avvisa Teppos besvär om försäljningen av pumparna? d) På vilken grund har tingsrätten kunnat avvisa Teppos besvär om häradsfogdens vägran? e) Inverkar det på något vis på behandlingen av besväret i hovrätten, om utmätningsmannen redovisar tillgångarna som fåtts in av försäljningsobjektet till borgenärerna före besvärsskriften hinner tillställas rätten? 2/X/2010 (Svarsutrymmet är begränsat till 2 sidor) Ett företag vid namn Calibra Ab, som tillverkade luftvärmepumpar, hade år 2009 efter hårda stridigheter äntligen beviljats företagssanering. Företaget hade, likväl som resultat av en utdragen tvist, fått ett saneringsprogram fastställt. Enligt programmet skulle företaget åt de ordinarie borgenärerna betala 38 procent av deras ursprungliga fordringar; den övriga delen av borgenärernas fordringar beskars, dvs. arrangerades. I programmet förelades att betalningarna skall fullgöras i jämna rater kvartalsvis, varvid programmet skulle bli färdigt betalat år En av de ordinarie borgenärer som nämndes i programmet var Antti Ab, som i tiderna synligt hade motsatt sig saneringens inledande och även röstat emot programmets godkännande. I början fullgjorde Calibra Ab samvetsgrant de programenliga prestationerna även åt Antti Ab. Den tredje raten för år 2010 (förfallodag 30.6) uppenbarade sig dock inte på Antti Ab:s konto, trots att företaget skickade ut åtskilliga betalningspåminnelser om den, den senaste i början av september. Inte heller den fjärde raten (förfallodag 1.10) betalades. Antti Ab:s förargelse ökades ytterligare av ett rykte om att Calibra Ab hade ingått ett avtal med tre stora borgenärer om att de prestationer som lovades dem i programmet i sin helhet betalades åt dem i maj 2010 mot en liten kassarabatt. Uppgiften om att något sådant avtal däremot inte hade ingåtts i förhållande till någon av de borgenärer som motsatt sig saneringen gav dock lite tröst. Tvärtemot sölades ständigt med de betalningar som skulle utgå till dem. Dessa borgenärer kom vid sitt gemensamma rådslag likväl till det resultatet, att Calibra Ab på detta sätt försökte bestraffa de borgenärer som motsatt sig saneringen. Du är en ung jurist vid advokatbyrån Hannes Snellvik Ab, som specialiserat sig på affärsjuridik. Antti Ab utgör en till dig förordnad s.k. helhetskund (på finska kokonaisasiakas ). Du får idag en e-post av Antti Ab:s verkställande direktör, som berättar att han hört av sina borgenärskumpaner som tidigare varit med om sanering, att programmet eller åtminstone den skuldsanering det innehåller i sådana här fall skulle återgå. Verkställande direktören ber om omedelbara svar på följande frågor:

6 - måste hans företag söka en sådan här återgång eller kan det ske av sig själv, - vilket vore det bättre alternativet för Antti Ab:s del och - vad skulle hända om Calibra Ab försätts i konkurs före programmet hinner genomföras. Hur svarar du? Bind ditt svar till lagsystemet och bestrid inte angivna fakta! 3/X/2010 Definiera följande begrepp. Svarsutrymmet är begränsat till fem rader per begrepp. Överskridande rader läses ej. a) Attraktionsprincipen vid utmätningsförfarande. b) Principen om materiell restitution vid återgång av rättshandling. c) Kvalificerad insolvens vid rehabilitationsförfarande. d) Huvudförfarandets universaleffekt. e) Allmänt hinder för försättande i konkurs. Insolvenssioikeus - aineopintotentti mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa kysymykset koskivat ulosoton muutoksenhakujärjestelmää. a) Kiinteistön myynti voidaan kumota laissa sallitun myyntitavan vuoksi vain, jos muutoksenhakija pystyy osoittamaan todennäköiseksi, että muulla myyntitavalla olisi saatu huomattavasti korkeampi kauppahinta (UK 5:2.2). Tämä edellytys ei tapauksessa täyty, sillä euroa ei voida pitää huomattavasti korkeampana kauppahintana verrattuna pakkohuutokaupassa saatuun euroon. Ulosottokaaressa ei myöskään aseteta mitään erityisiä edellytyksiä sille, että myyntitavaksi valitaan ulosottomiehen toimittama pakkohuutokauppa, joten myyntitapa sinänsä oli laissa sallittu. Käräjäoikeus saattoi hylätä Matin valituksen näillä perusteilla. b) Kihlakunnanvouti toimi oikein kieltäytyessään oikaisemasta ilmalämpöpumppujen myyntiä, sillä toimitettua myyntiä ei voida itseoikaista (UK 10:2). Myyntiä ei voida oikaista, vaikka sivullisen omistusoikeus myytyyn esineeseen olisi riidatonta. c) Ulosottomiehen päätöksestä tai toimenpiteestä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee (UK 11:1). Seijan olisi siten pitänyt itse valittaa ilmalämpöpumppujen

7 myynnistä. Koska valituksen teki Teppo, käräjäoikeus saattoi jättää valituksen tutkimatta tällä perusteella. d) Ulosottokaaressa säädetään nimenomaisesti muutoksenhakukiellosta oikaisupyynnön hylkäämisen osalta (UK 10:4.2). Koska kihlakunnanvoudin päätöksestä jättää itseoikaisu tekemättä ei voida valittaa, käräjäoikeus saattoi jättää Tepon valituksen tutkimatta tällä perusteella. e) Jos varat tilitetään velkojille lopullisesti eli vaatimatta velkojilta tilitysvakuutta ennen hovioikeudelle tehtävän valituksen vireilletuloa, valitusta ei voida käsitellä hovioikeudessa. Varojen tilitys toisin sanoen katkaisee tällöin mahdollisuuden muutoksenhakuun (UK 11:1). Ainoastaan itse tilityksessä tapahtuneesta virheestä voidaan enää valittaa. Tämä koskee myös jatkovalitusta käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen (ja edelleen korkeimpaan oikeuteen). Kuitenkin ennen kuin kiinteistön myynti saa lainvoiman, varat voidaan tilittää vain vakuutta vastaan (UK 6:14), mikä mahdollistaa tapauksessa muutoksenhaun hovioikeudessa. MALLIVASTAUS TEHTÄVÄÄN 2 Kysymys edellyttää yhtäältä kannanottoa vallitsevaan oikeuteen eli kolmeen yrityssaneerauslain instituutioon, toisaalta sen arvioimista, miten tulkinnat heijastuvat velkojan eli Antti Oy:n asemaan. Jälkimmäinen vaatii samalla kannanottoa siihen, miten Antti Oy:n kannattaa tässä yhteydessä menetellä. Kyseiset instituutiot ovat: velkajärjestelyn raukeaminen (YrSanL 64, saneerausohjelman raukeaminen (YrSanL 65 ) ja jälkikonkurssi (YrSanL 66 ). Niistä on oppikirjassa suhteellisen laaja esitys (Koulu-Korkea-aho s. 846). Velkajärjestelyn raukeaminen on ohjelman noudattamisen tehoste. Siitä hyötyy vain yksittäinen velkoja, jolle tulevat suoritukset velallinen on laiminlyönyt. Raukeamisesta nimittäin seuraa, että tähän velkojaan kohdistettu velkajärjestely peruuntuu, toisin sanoen hänen oikeutensa palautuu, pienin poikkeuksin, samaksi kuin mitä se oli ennen saneerausta. Hän voi esimerkiksi vaatia täysimääräistä ja välitöntä maksua; sen sijaan muiden velkojien saatavat pysyvät ennallaan, so. järjesteltyinä. Velkajärjestelyn raukeamisella on asiallisia ja muodollisia edellytyksiä. Ensiksikin velallisen laiminlyönnin on oltava olennainen ja velallisen on lyötävä laimin myös hänelle erikseen asetettu kohtuullinen lisäaika. Toiseksi raukeaminen ei ole automaattinen seuraus, vaan velkojan on vaadittava sitä käräjäoikeudessa. Ohjelman raukeaminen on drakoninen ja rangaistustyyppinen seuraamus. Siinä velkajärjestelyt kokonaisuudessaan raukeavat, jolloin kaikkien velkojien saatavat palautuvat ennalleen. Saneerauksen oikeusvaikutukset tavallaan nollaantuvat. Ohjelman raukeaminen edellyttää paitsi käräjäoikeudessa tehtyä vaatimusta joko ohjelman vahvistamisessa tapahtunutta virhettä (josta ei nyt kysymys) tai sitä, että velallinen on rikkonut ohjelmaa suosiakseen jotakin velkojaa eikä rikkomus ole vähäinen. Lakitekstiä ei tietenkään saa tulkita kirjaimellisesti; myös useiden velkojien suosiminen voi riittää ohjelman raukeamiseen.

8 Jälkikonkurssi ei ole sen enempää tehoste kuin rangaistustaan. Se seuraa siitä, että velallinen ei vastoin odotuksia pystynytkään suoriutumaan ohjelman velvoitteista. Laki säätää tästä syystä vain jälkikonkurssin oikeusvaikutukset; muutoin jälkikonkurssia koskevat konkurssilain yleiset määräykset. Jälkikonkurssissa kaikki velkajärjestelyt purkaantuvat automaattisesti, ja velkojien saatavat palautuvat ennalleen. Mitään raukeamisvaatimusta ei ole tarpeen esittää. Sen sijaan velallinen voi vaatia, että ohjelma ei pääsäännöstä poiketen raukea, jolloin hän saa hyväkseen velkajärjestelyn tuottaman edun. Tällainen pysyttäminen kuitenkin edellyttää erityistä syytä, miksi laki määrittelee sen, että pääosa saneerausveloista on maksettu. Tässä tapauksessa pysyttäminen ei tule kysymykseen, koska ohjelman toteutus on vasta alkanut. Tosin ennenaikaiset maksut, joiden määrää ei kerrota, voivat muodostaa pääosan, jolloin määre maksettu ohjelman mukaisesti saa tulkinnallista merkitystä. Ennenaikainen maksu ei teoriassa ole ohjelman mukainen maksu. Velkajärjestelyn raukeaminen on Antti Oy:lle edullisin vaihtoehto. Sehän nimittäin pääsee tällöin perimään koko elpynyttä saatavaansa samalla, kun muut velkojat ovat ohjelman sitomia. Olennaisuus -edellytys (minkä laki asettaa) tuntuu juuri ja juuri täyttyvän. Kahden erän laiminlyöntiä on vaikea pitää epäolennaisena. Raukeaminen kaatuu kuitenkin siihen, että velallinen ei ole tässä tapauksessa saanut hyväkseen velkojan asettamaa kohtuullista lisäaikaa. Pelkkä karhuaminenhan ei sitä vielä käsitteellisesti ole. Lisäajan asettamisessa ei ole tarpeen viitata raukeamisuhkaan (missä suhteessa se eroaa konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta), mutta velallisen on toki ymmärrettävä, että kysymyksessä on hänelle asetettu lisäaika ja että se liittyy maksuohjelmaan, käytännössä tämä vaatii lain kielenkäyttöä seurailevaa ilmoitusta, jossa määrätään myös lisäajan päättymisajankohta. Kohtuulliseksi ajaksi on katsottu viikko. Neuvo siis on, että Antti Oy:n on asetettava ensiksi lisäaika ja sitten haettava velkajärjestelyn raukeamista. Sen sijaan vaikeampaa on sanoa, onko velallinen suosinut joitain velkojiaan tavalla, joka johtaa ohjelman raukeamiseen. Ilmeistä on, että velallinen kohtelee eri velkojaryhmiä eri tavalla: ohjelmaa kannattaneita tavallaan palkitaan ennenaikaisilla suosituksilla, vastustaneille taas tehdään kiusaa viivyttelyllä. Velallinen kuitenkin muodollisesti noudattaa ohjelmaa (eli ei riko sitä). Sitä paitsi ennenaikaiset maksut esimerkiksi kilpailija-velkojille voivat olla liiketaloudellisesti hyvinkin järkeviä. Myöskään saneerauksen tavoitteiden kannalta ei ole aihetta vastustaa ennenaikaisia maksuja, kunhan ne pysyvät ohjelman puitteissa. Velkojan suosimisen tyyppitapaus onkin, että jollekin velkojalle maksetaan yli ohjelman palkkioiksi kannatuksesta. Vaikka ohjelman raukeamisen edellytykset täyttyisivätkin, se on Antti Oy:n kannalta huonompi vaihtoehto kuin pelkkä velkajärjestelyn raukeaminen. Antti Oy:hän joutuisi kilpailemaan kaikkien velkojien kanssa samalta viivalta, mitä hieman parempi oikeus viivästyskorkoon tuskin kompensoi. Antti Oy:n ei siis kannata esittää ohjelman raukeamisvaatimusta käräjäoikeudessa; sen ei myöskään kannata mitenkään edistää velallisen asettamista jälkikonkurssiin, esimerkiksi hakea sitä konkurssiin, mikä on saneerauksen päätyttyä siis mahdollista. (Sillä, voisiko valvoja hakea ohjelman raukeamista, ei saa spekuloida. Tapauksessa ei kerrota, että valvojaa olisi määrätty. Muutoinkin kysymys keskittyi siihen, mitä Antti Oy voisi tai mitä sen kannattaisi tehdä.)

9 Mallivastaus kysymys nro 3 Määrittele seuraavat käsitteet: a) Attraktioperiaate ulosottomenettelyssä Pääsääntö on, että ulosoton yhteydessä ilmenevät ongelmat ratkaistaan ulosoton yhteydessä saman ulosottomiehen toimesta. Suullista kuulemista vaativien näyttöepäselvyyksien osalta ulosottomies osoittaa riidan kuitenkin käräjäoikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeuskysymysten osalta ulosottomies on velvollinen ratkaisemaan asian itse. b) Esineellisen palautuksen periaate oikeustoimen peräyttämisessä Lähtökohtana takaisinsaannissa on esineellisen palautuksen periaate. Jos omaisuus on tallella tai muuten palautettavissa, se on palautettava sellaisenaan konkurssipesään. Tämä esineellinen palautusvelvollisuus on takaisinsaannissa sekä vastaajalla että kantajalla. c) Kvalifioitu maksukyvyttömyys rehabilitaatiomenettelyssä Sillä tarkoitetaan, että velkojen ja maksukyvyn välisen epäsuhdan tulee olla niin suuri, että velallinen ei useiden vuosienkaan kuluessa pysty lyhentämään velkoja kuin osaksi. Kvalifioitu maksukyvyttömyys on yksi yksityisen velkajärjestelyn edellytyksistä mutta yrityssaneerauksen este. d) Päämenettelyn universaalivaikutus Päämenettelyn universaalivaikutus tarkoittaa, että eurooppalainen päämenettely käsittää kaiken velallisen varallisuuden, sijaitsi se missä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tahansa. e) Yleinen konkurssiin asettamisen este Konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta, jos velkojan saatava on vähäinen ja konkurssimenettely on ilmeisen epätarkoituksenmukainen tai selvästi hyvän perintätavan mukainen.

10 10

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

1/XII/2010 (Vastaustila rajoitettu 2 sivuun)

1/XII/2010 (Vastaustila rajoitettu 2 sivuun) 1 HELSINGIN YLIOPISTO INSOLVENSSIOIKEUS ON/Aineopinnot 3.12.2010 Kuhunkin kysymykseen vastataan eri arkille. Kysymysten 1 ja 2 vastaustilat on rajoitettu kahteen sivuun kysymystä kohti. Nimi selvästi tekstaten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS PAKOLLISTEN AINEOPINTOJEN TENTTI

VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS PAKOLLISTEN AINEOPINTOJEN TENTTI VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS PAKOLLISTEN AINEOPINTOJEN TENTTI 13.1.2009 Lue ensin huolellisesti seuraavat tenttiohjeet: Tentti on lakikirjatentti. Kirjoita jokainen vastaus omalle paperilleen. Kirjoita oma nimesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

ON/Aineopinnot 10.10.2014

ON/Aineopinnot 10.10.2014 1 HELSINGIN YLIOPISTO YLEINEN PROSESSIOIKEUS ON/Aineopinnot 10.10.2014 Tentissä on neljä kysymystä. Jokainen tenttijä vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi kysymykseen 3 tulee vastata, ellei sitä ole

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 132/2007 vp Yksityishenkilön rauenneen velkajärjestelyn uusiminen Eduskunnan puhemiehelle Yksityishenkilön velkajärjestelyissä tapahtuu velallisen toimesta eri syistä maksuohjelman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä

Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Yrityssaneerauksen valvonnan toteutus käytännössä Tekes projekti 40024 Yrityksen maksukyky & strateginen johtamien Jenny Väyrynen 20.11.2009 Lähtökohta Mitä valvonta on? Kenen hyödyksi valvonta on tarkoitettu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 303/2003 vp Lesken perintövero Eduskunnan puhemiehelle Suomen perintöverojärjestelmä saattaa asettaa leskeksi jääneen perijän hyvinkin hankalaan tilanteeseen, vaikka läheisen kuolemassa

Lisätiedot

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 91 ja 100 a, sellaisena kuin niistä on 100 a laissa 138/2004,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Uskontotiede Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Religionsvetenskap Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja besvara

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 68/2013 vp Yrityssaneeraushakemusten käsittelyn epäkohtien poistaminen Eduskunnan puhemiehelle Yrityssaneeraus on konkurssin vaihtoehto tilanteissa, joissa yritys voidaan vielä pelastaa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen.

Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Taidehistoria Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Nämä tehtäväpaperit ovat suomeksi. Hieman ennen kokeen alkamista valvoja kysyy haluaako

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning

Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Venäjän kääntäminen ja tulkkaus Rysk översättning och tolkning Haetun kielen koe 27.5.2009 klo 17 19 Prov i det språk till vilket sökanden sökt. Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1 9. Älä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Valvonnasta vastaava lakimies Pia Kauppinen. ASIANAJAJAN ESTEELLISYYS TYÖPAIKAN VAIHTUESSA tapaohjeiden näkökulma asiaan

Valvonnasta vastaava lakimies Pia Kauppinen. ASIANAJAJAN ESTEELLISYYS TYÖPAIKAN VAIHTUESSA tapaohjeiden näkökulma asiaan Valvonnasta vastaava lakimies Pia Kauppinen ASIANAJAJAN ESTEELLISYYS TYÖPAIKAN VAIHTUESSA tapaohjeiden näkökulma asiaan Nuorten päivät Vierumäki 3.10.2014 HYVÄ ASIANAJAJATAPA KOHTA 3 PERUSARVOT 3 3.3 ESTEETTÖMYYS

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa

Lisätiedot

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg

valtamerilisä 90,09 oceantillägg palopäällikkölisä 48,83 brandchefstillägg luokituslisä 30,44 klassificeringstillägg Ulkomaanliikenteen palkat 1.4.2013 Utrikesfartens löner 1.4.2013 DWT/ IHV Vahtivapaa konepääll. I-konemestari II/III-konemest. DWT/ IHK Vaktfri maskinchef I-maskinmästare II/III-maskinmästare Alle 12999

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors

Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Ruotsinsuomalainen perheleiri 1-3 elokuuta 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Sverigefinskt familjeläger 1-3 augusti 2014 Bergslagsgården, Sävsjön, Hällefors Tervetuloa Örebron läänin ensimmäiselle

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä

Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis. Nappulat syntyneet 2005 ja myöhemmin (peliaika 2 x 15 min) kentällä Loviisan kyläfotissarja / Lovisa byaserie i fotis Perinteinen kyläjalkapallosarja pelataan myös tänä vuonna. Säännöt ovat ennallaan, eli pelataan kahdessa luokassa: nappulat syntyneet 2004 ja myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015

96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ 96 23.10.2013 344 05.11.2013 59 04.06.2014 191 17.06.2014 6 28.01.2015 Pähkinälehdon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen.

Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoreettinen filosofia Älä koske tähän kansioon ennen kuin valvoja antaa sinulle luvan aloittaa tehtäviin vastaamisen. Teoretisk filosofi Rör inte denna pärm förrän övervakaren ger dig tillstånd att börja

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN SUOMI KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOE KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ MEDELLÅNG LÄROKURS 14.2.2011 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN Vastaa kysymyksiin 1 25 valitsemalla kuulemasi perusteella sopivin vaihtoehto.

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010

Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Valtuusto 47 02.03.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 133 12.05.2009 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 227 17.08.2010 Takauspäätös/Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab/Lausunto valituksen johdosta / Borgensbeslut/Oy

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 442/2003 vp Oikeus irtisanomisajan palkkaan konkurssitilanteissa Eduskunnan puhemiehelle Konkurssitapauksissa irtisanomisajan palkkamääräykset jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Useimmissa

Lisätiedot

Myydään ulosmitattu kiinteistö Marttilassa; kiinteistötunnus internetsivustolla ajalla

Myydään ulosmitattu kiinteistö Marttilassa; kiinteistötunnus internetsivustolla ajalla MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 16.08.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6 ha) KÖYLIÖSSÄ

MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6 ha) KÖYLIÖSSÄ SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Valtakatu 12 C 28100 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 08.12.2015 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi MYYDÄÄN ULOSMITATTU LOHKOTTAVA METSÄPALSTA (n. 7,6

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12.

Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville klo 9-12. Yhteiskuntatieteen valintakoe Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön hakukohteeseen pyrkiville 31.5.2016 klo 9-12. Urvalsprovet i samhällsvetenskap för sökande till ansökningsalternativet

Lisätiedot

Venäjän kääntäminen Rysk översättning. Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov)

Venäjän kääntäminen Rysk översättning. Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov) Venäjän kääntäminen Rysk översättning Haetun kielen valintakoe (ja sivuainekoe) 1.6.2011 Prov i det språk till vilket sökanden sökt (och biämnesprov) Kaikki vastaukset kirjoitetaan näihin papereihin 1

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2003 vp Ulosmitatun omaisuuden realisointiajankohta Eduskunnan puhemiehelle Yksityisen henkilön tai yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin velkoja hakee usein saatavalleen tuomion,

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 528/2010 vp Jacob Söderman /sd SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 528/2010 rd Modernisering av 66 i äktenskapslagen Till riksdagens talman I lagen om införande av jordabalken (541/1995) stadgas i 19 2 mom. följande:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 215/2002 vp Velkajärjestelylain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Nykyinen velkajärjestelykäytäntö on jäykkä ja byrokraattinen. Se ei motivoi järjestelyyn turvautumaan joutuneita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot