HUOM! Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM! Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta."

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO INSOLVENSSIOIKEUS ON/Aineopinnot Kuhunkin kysymykseen vastataan eri arkille. Kysymysten 1 ja 2 vastaustilat on rajoitettu kahteen sivuun kysymystä kohti. Nimi selvästi tekstaten jokaiseen vastauspaperiin. HUOM! Jos käsialasta ei voida kohtuullisin ponnistuksin saada selvää, vastausta ei lueta. Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Aikaisempi järjestely, jossa prosessioikeuden tentti on ollut suoritettavissa kahdessa osassa (yleinen prosessioikeus ja insolvenssioikeus), poistuu syksyllä Prosessioikeuden aikaisemmat osasuoritukset luetaan opiskelijan hyväksi joko yleisen prosessioikeuden tai insolvenssioikeuden erillissuorituksina. Viimeistään kesällä 2010 jommankumman osan suorittanut opiskelija saa kuitenkin halutessaan jatkaa prosessioikeuden suorittamista aikaisemman järjestelmän mukaisesti. Hän pääsee tällöin käyttämään siihen sisältyvää kompensoivaa pistelaskujärjestelmää. Siirtymäkausi päättyy kevätlukukaudella 2011 (mukaan luettuna kesätentti 2011). Tulokset tiistaina klo /X/2010 (Vastaustila rajoitettu 2 sivuun) Olet saanut avustavan lakimiehen paikan eräässä asianajotoimistossa. Tänään tehtävänäsi on valmistella ulosottoasiaa koskevaa hovioikeusvalitusta toimiston asianajajan apuna. Jutussa on kyse arvokkaan Kirkkonummella sijaitsevan kiinteistön pakkomyynnistä. Kiinteistön omistivat veljekset Matti ja Teppo Salmela, joiden yhteisestä epäonnistuneesta yritystoiminnasta johtuvien velkojen vuoksi tämä perintönä saatu Sundsbyn tila ainesosineen ja tarpeistoineen oli ulosmitattu Ulosmitattu kohde oli myyty kihlakunnanvoudin toimesta pakkohuutokaupalla euron hintaan. Matti oli tyytymätön saatuun kauppahintaan. Hänen mielestään jos kiinteistönvälittäjä olisi saanut myydä tilan, kauppahinta olisi ollut parempi. Tuttu kiinteistönvälittäjä oli arvioinut tilan olevan ainakin euron arvoinen. Matti valitti myyntihinnasta käräjäoikeuteen Matin kutsumana asiantuntijana kiinteistönvälittäjää kuultiin kiinteistön arvosta asian käsittelyn yhteydessä. Käräjäoikeus hylkäsi valituksen antamallaan päätöksellä. Myös Teppo oli tyytymätön pakkomyyntiin, mutta eri syistä. Päärakennuksen ilmalämpöpumput oli myyty kiinteistön tarpeistona, vaikka hänen vaimonsa Seija Salmela omisti ne. Teppo esitti Seijan omistusoikeuden todentavat asiakirjat kihlakunnanvoudille vaatien oikaisua, mutta vouti kieltäytyi siitä, vaikka myönsikin, etteivät ilmalämpöpumput Seijan omistuksen vuoksi olleetkaan tarpeistoa. Teppo teki ulosottovalitukset sekä pumppujen myynnistä että voudin kieltäytymisestä oikaista virhettä. Käräjäoikeus jätti molemmat valitukset tutkimatta antamillaan päätöksillä.

2 Molemmat veljekset haluavat valittaa hovioikeuteen käräjäoikeuden päätöksistä. Koska juttua toimistolla hoitava asianajaja ei ole erityisen perehtynyt ulosotto-oikeuteen, sinua on pyydetty selvittämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Millä perusteella käräjäoikeus on voinut hylätä Matin valituksen myyntihinnasta? b) Toimiko kihlakunnanvouti oikein kieltäytyessään Tepon vaatimasta oikaisusta, vaikka Seijan omistusoikeutta voidaan pitää riidattomana esitettyjen asiakirjojen valossa? c) Millä perusteella käräjäoikeus on voinut jättää Tepon valituksen pumppujen myynnistä tutkimatta? d) Millä perusteella käräjäoikeus on voinut jättää Tepon valituksen kihlakunnanvoudin kieltäytymisestä tutkimatta? e) Vaikuttaako valituksen käsittelyyn hovioikeudessa jotenkin se, jos ulosottomies tilittää myyntikohteesta saadut varat velkojille ennen kuin valituskirjelmä ehditään toimittaa oikeuteen? 2/X/2010 (Vastaustila rajoitettu 2 sivuun) Calibra Oy -niminen, ilmalämpöpumppuja valmistama yritys oli vuonna 2009 kovan riidan jälkeen päässyt yrityssaneeraukseen. Sille oli, edelleen pitkällisen kiistelyn tuloksena, vahvistettu saneerausohjelma. Ohjelman mukaan yhtiön piti maksaa tavallisille velkojille 38 prosenttia heidän alkuperäisistä saatavistaan; muu osa velkojien saatavistaan leikattiin eli järjesteltiin. Ohjelmassa määrättiin, että maksut on tehtävä tasaerin neljännesvuosittain, jolloin ohjelma tulisi loppuun maksetuksi vuonna Yksi ohjelman mainitsemista tavallisista velkojista oli Antti Oy, joka oli aikanaan näkyvästi vastustanut saneerauksen aloittamista ja äänestänyt myös ohjelman hyväksymistä vastaan. Calibra Oy maksoi aluksi ohjelman mukaiset suoritukset tunnollisesti myös Antti Oy:lle. Vuoden 2010 kolmatta erää (eräpäivä 30.6.) ei kuitenkaan enää tullut Antti Oy:n tilille, vaikka yhtiö lähetti siitä useita maksumuistutuksia, viimeisen syyskuun alussa. Myöskään neljättä erää (eräpäivä 1.10.) ei maksettu. Antti Oy:n harmia lisäsi vielä huhu siitä, että Calibra Oy oli tehnyt kolmen suuren velkojan kanssa sopimuksen siitä, että niille ohjelmassa luvatut suoritukset maksettiin etukäteen kerralla toukokuussa 2010 pientä kassa-alennusta vastaan. Hieman lohdutusta toi tieto siitä, että yhdenkään saneerausta vastustaneen velkojan kohdalla tällaista sopimusta ei sen sijaan ollut tehty. Pikemminkin niille tulevissa maksuissa jatkuvasti vitkasteltiin. Nämä velkojat tulivatkin yhteisessä neuvonpidossaan siihen tulokseen, että Calibra Oy yritti tällä tavoin rangaista saneerausta vastustaneita velkojia. Olet liikejuridiikkaan erikoistuneen asianajotoimisto Hannes Snellvik Oy:n nuori lakimies. Antti Oy on sinulle ohjattu niin sanottu kokonaisasiakas. Saat tänään sähköpostin Antti Oy:n toimitusjohtajalta, joka kertoo kuulleensa saneerauksessa aikaisemmin mukana olleita velkojakumppaneiltaan, että tällaisissa tapauksissa ohjelma tai ainakin sen sisältämä velkasaneeraus perääntyisi. Toimitusjohtaja pyytää välitöntä vastausta seuraaviin kysymykseen: - onko hänen yhtiönsä haettava tällaista perääntymistä tai tapahtuisiko se itsestään, - kumpi olisi Antti Oy:n kannalta parempi vaihtoehto ja

3 - mitä tapahtuisi, jos Calibra Oy menisi konkurssiin, ennen kuin ohjelma olisi ehditty toteuttaa. Mitä vastaat? Sido vastauksesi lain järjestelmään äläkä kyseenalaista esitettyjä faktoja! 3/X/2010 Määrittele seuraavat käsitteet. Vastaustila on rajoitettu viiteen riviin per käsite. Ylimeneviä rivejä ei lueta. a) Attraktioperiaate ulosottomenettelyssä. b) Esineellisen palautuksen periaate oikeustoimen peräyttämisessä. c) Kvalifioitu maksukyvyttömyys rehabilitaatiomenettelyssä. d) Päämenettelyn universaalivaikutus. e) Yleinen konkurssiin asettamisen este.

4 HELSINGFORS UNIVERSITET INSOLVENSRÄTT RN/Ämnesstudier Varje fråga besvaras på skilt ark. Svarsutrymmet för frågorna 1 och 2 är begränsat till två sidor per fråga. OBS! Om inte handstilen kan läsas med skälig ansträngning beaktas inte svaret. Det maximala poängantalet för respektive fråga är 10 poäng. Det tidigare arrangemanget, varvid tentamen i processrätt har kunnat avläggas i två delar (allmän processrätt och insolvensrätt) upphör hösten Tidigare delprestationer i processrätt tillgodoräknas studeranden som separata prestationer antingen i allmän processrätt eller insolvensrätt. Studeranden som avlagt någondera delen senast under sommaren 2010 får dock fortsättningsvis avlägga processrätten enligt det tidigare systemet. Studeranden får härvid bruka sig av det däri ingående kompenserande poängräkningssystemet. Övergångsperioden utlöper under vårterminen 2011 (inberäknat sommartenten 2011). Resultaten ges tisdagen kl /X/2010 (Svarsutrymmet är begränsat till 2 sidor) Du har fått plats som biträdande jurist vid en viss advokatbyrå. Idag är din uppgift att hjälpa byråns advokat med förberedelsen av ett hovrättsbesvär gällande ett utmätningsärende. I ärendet är det fråga om tvångsförsäljningen av en värdefull fastighet belägen i Kyrkslätt. Fastigheten ägdes av bröderna Matti och Teppo Salmela. På grund av skulder till följd av brödernas gemensamma misslyckade företagsverksamhet hade gården Sundsby gård de ärvt jämte beståndsdelar och tillbehör utmätts Det utmätta objektet hade på häradsfogdens bevåg sålts på tvångsauktion till ett pris av euro. Matti var missnöjd med det erhållna köpepriset. Enligt hans åsikt hade köpepriset varit bättre om en fastighetsförmedlare hade fått sälja gården. En bekant fastighetsförmedlare hade värderat gården till åtminstone euro. Matti anförde besvär till tingsrätten över försäljningspriset Inkallad som sakkunnig av Matti hördes fastighetsförmedlaren angående fastighetens värde i samband med behandlingen av ärendet. Tingsrätten förkastade besväret genom beslut av Även Teppo var missnöjd med tvångsförsäljningen, men av andra orsaker. Huvudbyggnadens luftvärmepumpar hade sålts som fastighetens tillbehör, trots att hans fru Seija Salmela ägde dem. Teppo förevisade handlingarna som bestyrkte Seijas ägorätt åt häradsfogden och krävde rättelse, men fogden vägrade detta, även om han medgav att luftvärmepumparna inte på grund av Seijas ägande utgjorde tillbehör. Teppo anförde utmätningsbesvär

5 såväl över försäljningen av pumparna som över fogdens vägran att rätta till felet. Tingsrätten avvisade bägge besvären genom beslut av Bägge bröderna vill besvära sig till hovrätten över tingsrättens avgöranden. Eftersom advokaten som sköter ärendet vid byrån inte är särskilt bevandrad i utmätningsrätt, har du ombetts att reda ut svaren på följande frågor: a) På vilken grund har tingsrätten kunnat förkasta Mattis besvär om försäljningspriset? b) Agerade häradsfogden korrekt då han vägrade den rättelse som Teppo yrkade, även om Seijas ägorätt kan anses ostridig i ljuset av de framförda handlingarna? c) På vilken grund har tingsrätten kunnat avvisa Teppos besvär om försäljningen av pumparna? d) På vilken grund har tingsrätten kunnat avvisa Teppos besvär om häradsfogdens vägran? e) Inverkar det på något vis på behandlingen av besväret i hovrätten, om utmätningsmannen redovisar tillgångarna som fåtts in av försäljningsobjektet till borgenärerna före besvärsskriften hinner tillställas rätten? 2/X/2010 (Svarsutrymmet är begränsat till 2 sidor) Ett företag vid namn Calibra Ab, som tillverkade luftvärmepumpar, hade år 2009 efter hårda stridigheter äntligen beviljats företagssanering. Företaget hade, likväl som resultat av en utdragen tvist, fått ett saneringsprogram fastställt. Enligt programmet skulle företaget åt de ordinarie borgenärerna betala 38 procent av deras ursprungliga fordringar; den övriga delen av borgenärernas fordringar beskars, dvs. arrangerades. I programmet förelades att betalningarna skall fullgöras i jämna rater kvartalsvis, varvid programmet skulle bli färdigt betalat år En av de ordinarie borgenärer som nämndes i programmet var Antti Ab, som i tiderna synligt hade motsatt sig saneringens inledande och även röstat emot programmets godkännande. I början fullgjorde Calibra Ab samvetsgrant de programenliga prestationerna även åt Antti Ab. Den tredje raten för år 2010 (förfallodag 30.6) uppenbarade sig dock inte på Antti Ab:s konto, trots att företaget skickade ut åtskilliga betalningspåminnelser om den, den senaste i början av september. Inte heller den fjärde raten (förfallodag 1.10) betalades. Antti Ab:s förargelse ökades ytterligare av ett rykte om att Calibra Ab hade ingått ett avtal med tre stora borgenärer om att de prestationer som lovades dem i programmet i sin helhet betalades åt dem i maj 2010 mot en liten kassarabatt. Uppgiften om att något sådant avtal däremot inte hade ingåtts i förhållande till någon av de borgenärer som motsatt sig saneringen gav dock lite tröst. Tvärtemot sölades ständigt med de betalningar som skulle utgå till dem. Dessa borgenärer kom vid sitt gemensamma rådslag likväl till det resultatet, att Calibra Ab på detta sätt försökte bestraffa de borgenärer som motsatt sig saneringen. Du är en ung jurist vid advokatbyrån Hannes Snellvik Ab, som specialiserat sig på affärsjuridik. Antti Ab utgör en till dig förordnad s.k. helhetskund (på finska kokonaisasiakas ). Du får idag en e-post av Antti Ab:s verkställande direktör, som berättar att han hört av sina borgenärskumpaner som tidigare varit med om sanering, att programmet eller åtminstone den skuldsanering det innehåller i sådana här fall skulle återgå. Verkställande direktören ber om omedelbara svar på följande frågor:

6 - måste hans företag söka en sådan här återgång eller kan det ske av sig själv, - vilket vore det bättre alternativet för Antti Ab:s del och - vad skulle hända om Calibra Ab försätts i konkurs före programmet hinner genomföras. Hur svarar du? Bind ditt svar till lagsystemet och bestrid inte angivna fakta! 3/X/2010 Definiera följande begrepp. Svarsutrymmet är begränsat till fem rader per begrepp. Överskridande rader läses ej. a) Attraktionsprincipen vid utmätningsförfarande. b) Principen om materiell restitution vid återgång av rättshandling. c) Kvalificerad insolvens vid rehabilitationsförfarande. d) Huvudförfarandets universaleffekt. e) Allmänt hinder för försättande i konkurs. Insolvenssioikeus - aineopintotentti mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa kysymykset koskivat ulosoton muutoksenhakujärjestelmää. a) Kiinteistön myynti voidaan kumota laissa sallitun myyntitavan vuoksi vain, jos muutoksenhakija pystyy osoittamaan todennäköiseksi, että muulla myyntitavalla olisi saatu huomattavasti korkeampi kauppahinta (UK 5:2.2). Tämä edellytys ei tapauksessa täyty, sillä euroa ei voida pitää huomattavasti korkeampana kauppahintana verrattuna pakkohuutokaupassa saatuun euroon. Ulosottokaaressa ei myöskään aseteta mitään erityisiä edellytyksiä sille, että myyntitavaksi valitaan ulosottomiehen toimittama pakkohuutokauppa, joten myyntitapa sinänsä oli laissa sallittu. Käräjäoikeus saattoi hylätä Matin valituksen näillä perusteilla. b) Kihlakunnanvouti toimi oikein kieltäytyessään oikaisemasta ilmalämpöpumppujen myyntiä, sillä toimitettua myyntiä ei voida itseoikaista (UK 10:2). Myyntiä ei voida oikaista, vaikka sivullisen omistusoikeus myytyyn esineeseen olisi riidatonta. c) Ulosottomiehen päätöksestä tai toimenpiteestä saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee (UK 11:1). Seijan olisi siten pitänyt itse valittaa ilmalämpöpumppujen

7 myynnistä. Koska valituksen teki Teppo, käräjäoikeus saattoi jättää valituksen tutkimatta tällä perusteella. d) Ulosottokaaressa säädetään nimenomaisesti muutoksenhakukiellosta oikaisupyynnön hylkäämisen osalta (UK 10:4.2). Koska kihlakunnanvoudin päätöksestä jättää itseoikaisu tekemättä ei voida valittaa, käräjäoikeus saattoi jättää Tepon valituksen tutkimatta tällä perusteella. e) Jos varat tilitetään velkojille lopullisesti eli vaatimatta velkojilta tilitysvakuutta ennen hovioikeudelle tehtävän valituksen vireilletuloa, valitusta ei voida käsitellä hovioikeudessa. Varojen tilitys toisin sanoen katkaisee tällöin mahdollisuuden muutoksenhakuun (UK 11:1). Ainoastaan itse tilityksessä tapahtuneesta virheestä voidaan enää valittaa. Tämä koskee myös jatkovalitusta käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen (ja edelleen korkeimpaan oikeuteen). Kuitenkin ennen kuin kiinteistön myynti saa lainvoiman, varat voidaan tilittää vain vakuutta vastaan (UK 6:14), mikä mahdollistaa tapauksessa muutoksenhaun hovioikeudessa. MALLIVASTAUS TEHTÄVÄÄN 2 Kysymys edellyttää yhtäältä kannanottoa vallitsevaan oikeuteen eli kolmeen yrityssaneerauslain instituutioon, toisaalta sen arvioimista, miten tulkinnat heijastuvat velkojan eli Antti Oy:n asemaan. Jälkimmäinen vaatii samalla kannanottoa siihen, miten Antti Oy:n kannattaa tässä yhteydessä menetellä. Kyseiset instituutiot ovat: velkajärjestelyn raukeaminen (YrSanL 64, saneerausohjelman raukeaminen (YrSanL 65 ) ja jälkikonkurssi (YrSanL 66 ). Niistä on oppikirjassa suhteellisen laaja esitys (Koulu-Korkea-aho s. 846). Velkajärjestelyn raukeaminen on ohjelman noudattamisen tehoste. Siitä hyötyy vain yksittäinen velkoja, jolle tulevat suoritukset velallinen on laiminlyönyt. Raukeamisesta nimittäin seuraa, että tähän velkojaan kohdistettu velkajärjestely peruuntuu, toisin sanoen hänen oikeutensa palautuu, pienin poikkeuksin, samaksi kuin mitä se oli ennen saneerausta. Hän voi esimerkiksi vaatia täysimääräistä ja välitöntä maksua; sen sijaan muiden velkojien saatavat pysyvät ennallaan, so. järjesteltyinä. Velkajärjestelyn raukeamisella on asiallisia ja muodollisia edellytyksiä. Ensiksikin velallisen laiminlyönnin on oltava olennainen ja velallisen on lyötävä laimin myös hänelle erikseen asetettu kohtuullinen lisäaika. Toiseksi raukeaminen ei ole automaattinen seuraus, vaan velkojan on vaadittava sitä käräjäoikeudessa. Ohjelman raukeaminen on drakoninen ja rangaistustyyppinen seuraamus. Siinä velkajärjestelyt kokonaisuudessaan raukeavat, jolloin kaikkien velkojien saatavat palautuvat ennalleen. Saneerauksen oikeusvaikutukset tavallaan nollaantuvat. Ohjelman raukeaminen edellyttää paitsi käräjäoikeudessa tehtyä vaatimusta joko ohjelman vahvistamisessa tapahtunutta virhettä (josta ei nyt kysymys) tai sitä, että velallinen on rikkonut ohjelmaa suosiakseen jotakin velkojaa eikä rikkomus ole vähäinen. Lakitekstiä ei tietenkään saa tulkita kirjaimellisesti; myös useiden velkojien suosiminen voi riittää ohjelman raukeamiseen.

8 Jälkikonkurssi ei ole sen enempää tehoste kuin rangaistustaan. Se seuraa siitä, että velallinen ei vastoin odotuksia pystynytkään suoriutumaan ohjelman velvoitteista. Laki säätää tästä syystä vain jälkikonkurssin oikeusvaikutukset; muutoin jälkikonkurssia koskevat konkurssilain yleiset määräykset. Jälkikonkurssissa kaikki velkajärjestelyt purkaantuvat automaattisesti, ja velkojien saatavat palautuvat ennalleen. Mitään raukeamisvaatimusta ei ole tarpeen esittää. Sen sijaan velallinen voi vaatia, että ohjelma ei pääsäännöstä poiketen raukea, jolloin hän saa hyväkseen velkajärjestelyn tuottaman edun. Tällainen pysyttäminen kuitenkin edellyttää erityistä syytä, miksi laki määrittelee sen, että pääosa saneerausveloista on maksettu. Tässä tapauksessa pysyttäminen ei tule kysymykseen, koska ohjelman toteutus on vasta alkanut. Tosin ennenaikaiset maksut, joiden määrää ei kerrota, voivat muodostaa pääosan, jolloin määre maksettu ohjelman mukaisesti saa tulkinnallista merkitystä. Ennenaikainen maksu ei teoriassa ole ohjelman mukainen maksu. Velkajärjestelyn raukeaminen on Antti Oy:lle edullisin vaihtoehto. Sehän nimittäin pääsee tällöin perimään koko elpynyttä saatavaansa samalla, kun muut velkojat ovat ohjelman sitomia. Olennaisuus -edellytys (minkä laki asettaa) tuntuu juuri ja juuri täyttyvän. Kahden erän laiminlyöntiä on vaikea pitää epäolennaisena. Raukeaminen kaatuu kuitenkin siihen, että velallinen ei ole tässä tapauksessa saanut hyväkseen velkojan asettamaa kohtuullista lisäaikaa. Pelkkä karhuaminenhan ei sitä vielä käsitteellisesti ole. Lisäajan asettamisessa ei ole tarpeen viitata raukeamisuhkaan (missä suhteessa se eroaa konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta), mutta velallisen on toki ymmärrettävä, että kysymyksessä on hänelle asetettu lisäaika ja että se liittyy maksuohjelmaan, käytännössä tämä vaatii lain kielenkäyttöä seurailevaa ilmoitusta, jossa määrätään myös lisäajan päättymisajankohta. Kohtuulliseksi ajaksi on katsottu viikko. Neuvo siis on, että Antti Oy:n on asetettava ensiksi lisäaika ja sitten haettava velkajärjestelyn raukeamista. Sen sijaan vaikeampaa on sanoa, onko velallinen suosinut joitain velkojiaan tavalla, joka johtaa ohjelman raukeamiseen. Ilmeistä on, että velallinen kohtelee eri velkojaryhmiä eri tavalla: ohjelmaa kannattaneita tavallaan palkitaan ennenaikaisilla suosituksilla, vastustaneille taas tehdään kiusaa viivyttelyllä. Velallinen kuitenkin muodollisesti noudattaa ohjelmaa (eli ei riko sitä). Sitä paitsi ennenaikaiset maksut esimerkiksi kilpailija-velkojille voivat olla liiketaloudellisesti hyvinkin järkeviä. Myöskään saneerauksen tavoitteiden kannalta ei ole aihetta vastustaa ennenaikaisia maksuja, kunhan ne pysyvät ohjelman puitteissa. Velkojan suosimisen tyyppitapaus onkin, että jollekin velkojalle maksetaan yli ohjelman palkkioiksi kannatuksesta. Vaikka ohjelman raukeamisen edellytykset täyttyisivätkin, se on Antti Oy:n kannalta huonompi vaihtoehto kuin pelkkä velkajärjestelyn raukeaminen. Antti Oy:hän joutuisi kilpailemaan kaikkien velkojien kanssa samalta viivalta, mitä hieman parempi oikeus viivästyskorkoon tuskin kompensoi. Antti Oy:n ei siis kannata esittää ohjelman raukeamisvaatimusta käräjäoikeudessa; sen ei myöskään kannata mitenkään edistää velallisen asettamista jälkikonkurssiin, esimerkiksi hakea sitä konkurssiin, mikä on saneerauksen päätyttyä siis mahdollista. (Sillä, voisiko valvoja hakea ohjelman raukeamista, ei saa spekuloida. Tapauksessa ei kerrota, että valvojaa olisi määrätty. Muutoinkin kysymys keskittyi siihen, mitä Antti Oy voisi tai mitä sen kannattaisi tehdä.)

9 Mallivastaus kysymys nro 3 Määrittele seuraavat käsitteet: a) Attraktioperiaate ulosottomenettelyssä Pääsääntö on, että ulosoton yhteydessä ilmenevät ongelmat ratkaistaan ulosoton yhteydessä saman ulosottomiehen toimesta. Suullista kuulemista vaativien näyttöepäselvyyksien osalta ulosottomies osoittaa riidan kuitenkin käräjäoikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeuskysymysten osalta ulosottomies on velvollinen ratkaisemaan asian itse. b) Esineellisen palautuksen periaate oikeustoimen peräyttämisessä Lähtökohtana takaisinsaannissa on esineellisen palautuksen periaate. Jos omaisuus on tallella tai muuten palautettavissa, se on palautettava sellaisenaan konkurssipesään. Tämä esineellinen palautusvelvollisuus on takaisinsaannissa sekä vastaajalla että kantajalla. c) Kvalifioitu maksukyvyttömyys rehabilitaatiomenettelyssä Sillä tarkoitetaan, että velkojen ja maksukyvyn välisen epäsuhdan tulee olla niin suuri, että velallinen ei useiden vuosienkaan kuluessa pysty lyhentämään velkoja kuin osaksi. Kvalifioitu maksukyvyttömyys on yksi yksityisen velkajärjestelyn edellytyksistä mutta yrityssaneerauksen este. d) Päämenettelyn universaalivaikutus Päämenettelyn universaalivaikutus tarkoittaa, että eurooppalainen päämenettely käsittää kaiken velallisen varallisuuden, sijaitsi se missä Euroopan unionin jäsenvaltiossa tahansa. e) Yleinen konkurssiin asettamisen este Konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta, jos velkojan saatava on vähäinen ja konkurssimenettely on ilmeisen epätarkoituksenmukainen tai selvästi hyvän perintätavan mukainen.

10 10

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1.4.2015 Tehtävä 1 Ks. Urpo Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet, erit. s. 526-527, 530-539. Tehtävässä tuli huomata, että yhden testamentin saajan

Lisätiedot

HELSINGFORS UNIVERSITET

HELSINGFORS UNIVERSITET 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET RIKOSOIKEUS/Aineopinnot STRAFFRÄTT/Ämnesstudier ON/RN 28.05.2009 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla erilliselle arkille. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:5 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1

Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Insolvenssioikeus - aineopintotentti 22.10.2013 mallivastaus tehtävään 1 Tapauksessa on kyse lainvoimaa vailla olevan maksutuomion täytäntöönpanosta, velallisen oikeudesta saada ulosottomieheltä maksuaikaa

Lisätiedot

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b.

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b. HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot ON 17.10.2012 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET

MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisut Risto Koulu Heidi Lindfors MAKSUKYVYTTÖMYYDEN OIKEUDELLISET ULOTTUVUUDET Helsinki 2010 FORUM

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20. Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20. Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Maksukyvyttömyystyöryhmä

Lisätiedot

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA

2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 2.9.2013 HOVIOIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA TAPAUKSIA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3 Hovioikeuksien tapauksia 1 Yleistä Tämä aineisto koostuu pääosin maistraattien

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16. Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16. Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16 Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16 Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt Pauliine Koskelo OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Taiteen lahja. Taidemuseoiden kokoelmiin liitetyistä testamentti-, lahjoitus- ja talletusehdoista

Taiteen lahja. Taidemuseoiden kokoelmiin liitetyistä testamentti-, lahjoitus- ja talletusehdoista Taiteen lahja Taidemuseoiden kokoelmiin liitetyistä testamentti-, lahjoitus- ja talletusehdoista Tuula Hämäläinen museotyöntekijän käsikirjasto Taidemuseoalan kehittämisyksikkö kehys Valtion taidemuseo

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:5 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma Loppuraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:5 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma Loppuraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2005 ISSN 1458-7149

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä Aaltonen, Anni 2010 Hyvinkää Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkää Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Kirjallinen työ insolvenssioikeuden kurssilla 2006 Laatija: Pekka Lindberg Ohjaaja: Tuomas Hupli Maaliskuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003

Lisätiedot

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 42 2015 Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely Täydentävät kansalliset säännökset Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa

Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Vierasvelkavakuudenantajan, vakuusvelkojan ja konkurssipesän asema takaisinsaantilain mukaisessa peräytymistilanteessa Lapin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Taina Järvinen Insolvenssioikeus

Lisätiedot