MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 4 12 Arviointikertomus vuodelta Henkilöstöraportti vuodelta Työsuojelun toiminta-ohjelma Talousarvion muutosesitys / museotoimi Osavuosikatsaus Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n ja kunnan lahjakirjan sekä Hoiku Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 19 Tontin osto Miehikkälän uutta paloasemaa varten / kauppakirjan hyväksyminen Muut asiat 24

2 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Heinonen Jari 19:00-20:00 puheenjohtaja Kirkkopelto-Pakarinen 19:00-20:00 I varapuheenjohtaja Wilma Kirppu Eetu 19:00-20:00 II varapuheenjohtaja Alastalo Tarja 19:00-20:00 jäsen Astola Matti 19:00-20:00 jäsen Hallikainen Jukka 19:00-20:00 jäsen Husu Sirpa 19:00-20:00 jäsen Kataikko Leena 19:00-20:00 jäsen Kivelä Aleksi 19:00-20:00 jäsen Korpela Markku 19:00-20:00 jäsen Lavento Arto 19:00-20:00 jäsen Pakkanen Raimo 19:00-20:00 jäsen Rikkola Riitta 19:00-20:00 jäsen Ruoppa Pekka 19:00-20:00 jäsen Taina Kati 19:00-20:00 jäsen Tenkanen-Salmela 19:00-20:00 jäsen Riitta Tylli Markus 19:00-20:00 jäsen Värri Eetu 19:00-20:00 jäsen Paunonen Miia 19:00-20:00 varajäsen Oikarinen Petri 19:00-20:00 varajäsen Hurtta Tarmo 19:00-20:00 varajäsen Poissa Heino Sari jäsen Suomalainen Tuula jäsen Vanhala Mikko jäsen Muu Jämsén Antti 19:00-20:00 kunnanjohtaja Halonen Kaija 19:00-20:00 pöytäkirjanpitäjä Uski Markku 19:00-20:00 tekninen johtaja 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sama kutsumisaika on säädetty valtuuston hyväksymän työjärjestyksen 8 :ssä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jä senille ja kunnanjohtajalle. Kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustau lulla. Kokouskutsu ja asialista on julkaistu myös Miehikkälän kunnan kotisi vuilla ja Kaa kon kul ma-leh des sä Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjan tarkastaminen Ehdotus Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Markku Korpela ja Raimo Pakkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Korpela ja Raimo Pakkanen. Allekirjoitukset Jari Heinonen Puheenjohtaja Kaija Halonen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Miehikkälä, Markku Korpela Raimo Pakkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Miehikkälän kunnanvirasto, Tuula Harju Toimistosihteeri

4 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän kunnanvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 19/04.041/2015 Khall Liite 1 Tasekirja 2014 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun nan hal lituk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tar kas tet tavak si sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilikauden tulos on ,55 ylijäämäinen. Edellisten vuosien ylijäämä ta sees sa on ,26 ja kertynyt ylijäämä yhteensä tilikauden 2014 yli jää mäl lä lisättynä on ,81. Vuosikate vuodelta 2014 on ,99 (669,32 /as). Kertomusvuonna nostettiin uutta lainaa Kunnan lainakanta oli vuo den lopussa (v lopussa ). Vuonna 2014 lainakanta kasvoi Lainakanta on kasvanut 1 183,18 eu rosta/asu kas 2 920,28 euroon/asukas. Kassan riittävyys oli ker to mus vuo den lopussa 18 pv (vuonna pv). Kertomusvuoden aikana toimintakate ylittyi seuraavilla toimielimillä: 10 Keskusvaalilautakunta 797,05 Olennaiset poikkeamat on selvitetty tasekirjassa määrärahojen ja tu lo arvioi den toteutumisen yhteenvetotaulukon yhteydessä sekä tar kem min ko. toimielimen kohdalla. Kunnan nettomenot pienenivät 4,1 % vuodesta 2013 vuoteen Ve rotu lot kasvoivat 1,8 % ja valtionosuudet 5,4 % verrattuna vuoteen Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esi tettä vä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voittei den toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sel lai sis ta kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asiois ta, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa (KuntaL 69 ). Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä esitys tuloksen kä sit te lys tä (KuntaL 69 ). Valmistelijat: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Talouspäällikkö Olli Vilen, puh

5 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkas tet ta vak si. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen val tuuston käsiteltäväksi. 3. esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi toimielinten mää rä ra ha yli tykset. 4. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,55 jätetään yli-/ali jää mä ti lil le sekä 5. oikeuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat tekniset korjaukset sekä korjaa maan mahdolliset kirjoitus- ja asiavirheet valtuustolle lähetettävään tase kir jaan. Merkitään, että Auli Hyttinen, Markku Uski, Olli Vilen ja Kaija Halonen olivat asiantuntijoina tämän asian käsittelyn aikana. Tarkltk Liite 1 Tarkastuskertomus vuodelta 2014 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovat ko valtuuston asettamat kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet toteutuneet. Kunnanjohtaja Antti Jämsen esittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen tar kastus lau ta kun nan kokouksessa. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tar kas tet tava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja konsernitase laadittu tilinpäätöksen laatimista kos ke vien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta ke hi tykses tä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; se kä 4) onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia tilintarkastuskertomuksen val mis te lus ta valtuuston käsittelyyn. Jos tilintarkastuskertomuksessa on teh ty tilivelvollista vastaan muistutus, on lautakunnan pyydettävä asiasta asian omai sel ta tilivelvolliselta ja kunnanhallitukselta tarpeelliset selitykset. Tar kas tus lau ta kun nan on tämän jälkeen tehtävä oma ehdotuksensa valtuus tol le niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä mah dol lises ti tehdyt muistutukset ja hankitut selitykset sekä lausunnot antavat aihet ta. Lautakunta ei ole ehdotuksessaan sidottu tilintarkastajan esi tykseen. Tilintarkastuskertomus esitetään kuitenkin sellaisenaan valtuustolle. Puheenjohtajan ehdotus Tilintarkastusyhteisö on tarkastanut kunnan hallinnon, talouden ja ti lin päätök sen vuodelta Tilintarkastaja raportoi kokouksessa tilinpäätöksen 2014 tarkastuksesta ja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastusyhteisö on antanut hallinnolle vuosien ti lin tar kastus toi mek sian nos ta ns. toimeksiantokirjeen ja vastaavasti kun nan hal li tuksen puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat an taneet tilintarkastusyhteisölle ns. vahvistusilmoituskirjeen. Kirjeiden sisältö esi tel lään kokouksessa. Tasekirja/toimintakertomus vuodelta 2014 on toimitettu tarkastuslautakunnan jäsenille kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen Todetaan, että kunnanjohtaja Antti Jämsén on estynyt saapumasta kokoukseen ja että hänen sijastaan talouspäällikkö Olli Vilen esittelee tilinpäätöksen. Talouspäällikön esittelemä tilinpäätös 2014 merkitään tiedoksi. Tilintarkastajan tilinpäätösraportointi merkitään tiedoksi. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 ja kokouksessa käyty keskustelu tilin pää tök ses tä merkitään tiedoksi sekä todetaan, että hallinnon kuu le minen tilintarkastuskertomuksen johdosta ei ole tarpeen. Kunnanhallituksen puolesta allekirjoitettu vahvistusilmoituskirje merkitään tie dok si. Ehdotetaan valtuustolle, - että tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 merkitään tiedoksi, - että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja - että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Kvalt 11 Liitteet 1 ja 2 Tasekirja 2014 Tilintarkastuskertomus 2014

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti - merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014, - hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja - myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän kunnanvaltuusto Arviointikertomus vuodelta /04.041/2015 Tarkltk Valtuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mu kaan antaa arvionsa, ovatko valtuuston talousarviossa asettamat kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on ar vioi ta va talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi massa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastussäännön mukaan arviointikertomus on annettava valtuustolle vä hin tään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä. Lautakunnan jäsenille on lähetetty kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätös se kä toimintakertomus, jossa esitetään selvitys valtuuston asettamien, sito vien tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnalle on toimitettu luonnos arviointikertomuksesta sähkö pos tit se Valmistellaan vuoden 2014 arviointikertomusta käymällä keskustelu arvioin ti ker to muk seen otettavista havainnoista. Arviointikertomuksen lopullinen käsittely siirretään seuraavaan ko koukseen. Tarkltk Liite 1 Arviointikertomus 2014 Puheenjohtajan ehdotus Valmistellaan edellisen kokouksen pohjalta arviointikertomusta 2014 ja teh dään ehdotus valtuustolle arviointikertomuksen käsittelystä. Valmistellaan ja allekirjoitetaan vuoden 2014 arviointikertomus. Arviointikertomus saatetaan valtuuston käsiteltäväksi ja ehdotetaan, että val tuus to merkitsee arviointikertomuksen 2014 tiedoksi. Tarkastuslautakunnan kunnanhallitukselle osoittama tarkastusmuistio merkittiin tiedoksi.

9 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän tarkastuslautakunta Miehikkälän kunnanvaltuusto Kvalt 12

10 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Henkilöstöraportti vuodelta 2014 Ytmk 5 Liite 2 Henkilöstöraportti 2014 Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat yhteistyössä valmistelleet suosituksen henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työtyöyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön. Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Suosituksessa esitetään suositeltavat, valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määräiset tunnusluvut. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. Rekrytointitilanne kertomusvuonna oli kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvä. Sosiaali- ja terveystoimessa on aiemmin ollut haasteita työsuhteiden täyttämisessä, mutta viime vuonna kaikki avoimet työsuhteet saatiin täytettyä. Ylityö - /työntasaustunnit vähenivät huomattavasti edellisestä vuodesta. Sairauslomapäiviä kertomusvuonna oli 14,6 päivää /henkilö edellisvuoden luvun ollessa 13,4 päivää ja sitä edellisen vuoden luvun ollessa 15,2. Valtakunnallinen sairauspoissaolopäivien määrä kunta-alalla on keskimäärin 18 päivää. Kaakon kaksikon henkilöstöstä (koko vuoden töissä olleilla) 92 henkilöllä ei ollut yhtään sairauspoissaolopäivää edellisen vuoden luvun ollessa 94. Säästötalkoovapaita pidettiin kertomusvuonna 430 päivää edellisvuoden määrän oltua 328 päivää. Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Halonen, puh Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja esittää sen henkilöstöjaoston hyväksyttäväksi. Henkjaos 4 Liite 1 Henkilöstöraportti 2014 Ehdotus Henkilöstöjaosto hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja esittää sen edelleen tiedoksi kunnanhallituksille ja valtuustoille.

11 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Khall Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin vuodelta 2014 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Merkitään, että Kaija Halonen oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. Kvalt 13

12 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Työsuojelun toiminta-ohjelma Ytmk 6 Liite 3 Työsuojelun toimintaohjelma Hallinto- ja henkilöstöjohtajan ehdotus Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalla on oltava tur val li suuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn yl lä pi tä misek si tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen ke hit tä mis tar peet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (työsuo je lun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turval li suu den ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja nii tä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla lain velvoittamana myös va paa ehtoi ses ti pyritään ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan työssä ja työolois ta aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Työsuojelulla pyritään muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät työntekijän ruumiillista, henkistä ter veyt tä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Työsuojelulla pyritään ehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työ ym pä ristös tä johtuvia vaaroja ja haittoja. Työsuojelun päämääränä on luoda turvalliset ja terveelliset työolot kaikille Vi ro lah den ja Miehikkälän kuntien palveluksessa oleville sekä tukea työnte ki jöi den työkyvyn ylläpitämistä. Samalla pyritään saamaan aikaiseksi avoin ja keskusteleva ilmapiiri, joka kannustaa ja motivoi omatoimisesti luo maan hyviä työolosuhteita. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee jokaista työpaikalla työskentelevää. Jo kai nen on velvollinen ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puut teis ta esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle tai -päällikölle ja noudat ta maan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita. Jokaisen on tiedettävä oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja niiltä suojautuminen, omaa työtään koskevat määräykset ja ohjeet sekä niiden muutokset. Jokaisella on vas tuu oman työpaikkansa turvallisuudesta. Työsuojelun toimintaohjelmaa on valmisteltu yhdessä työ suo je lu hen ki löstön kanssa. Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Halonen, puh Yhteistyötoimikunta esittää työsuojelun toiminta-ohjelman hen ki lös tö jaoston hy väk syt tä väk si ja edelleen tiedoksi kunnanhallituksille ja kun nan valtuus toil le sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työ suo je lu vas tuu alu eelle (alueellinen työsuojeluviranomainen) Henkjaos 5

13 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Henkilöstöjaosto Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Liite 2 Ehdotus Työsuojelun toimintaohjelma. Henkilöstöjaosto hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ja esittää edelleen tiedoksi kunnanhallituksille ja valtuustoille sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueelle. Khall Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee työsuojelun toimintaohjelman tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Merkitään, että Kaija Halonen oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. Kvalt 14

14 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Talousarvion muutosesitys / museotoimi 91/04.041/2014 Khall Museotoimi esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2015 osalta seuraavaa talousarviomuutosta: Tulojen lisäys: Muut myyntituotot Työllistämistuki Menojen lisäys: Erilliskorvaukset Määräaikaisten palkat Henkilösivukulut Maj. ja rav. palvelut Elintarvikkeet Kunnanjohtajan ehdotus Nettovaikutus: Tulot yhteensä , menot yhteensä , nettovaikutus Perustelut: Salpalinja-museon yhteydessä toimiva museokahvila palvelee asiakkaita mu seon aukioloaikoina. Toimintasuunnitelmasta poiketen kahvila- ja ti lausra vin to la pal ve lui den tuottaminen ja välittäminen on siirtynyt v museo toi mel le niin että museotoimi tuottaa kahvilapalvelut ja tuottaa ja koordi noi ravintolapalveluita soveltuvasti yritysyhteistyössä. Museokahvilaan työllistetään kahvilatyöntekijän nimikkeellä yksi henkilö 5 kk ajaksi ja yksi henkilö 2 kk ajaksi (työllistämistuen osuus palkkamenoista vä hin tään 30 %) ja lisätään varaukset majoitus ja ravitsemispalveluiden os toon (tilausravintolapalveluiden välittäminen) ja elintarvikkeiden ostoon. Ti laus ra vin to la pal ve lu ja tuotetaan myös yritysyhteistyössä kun nan hal li tuksen vahvistaman provisiohinnoittelun mukaisesti niin, että kunta vastaa ryh mien laskutuksesta ja yrittäjä laskuttaa kunnalta ruokapalvelun hinnan pro vi siol la vähennettynä. Välitettävän ruokapalvelun osto kirjataan majoitus- ja ravitsemuspalvelumenoihin. Provisio kirjautuu kahvilan ja museokaupan myyn ti tuot to jen kanssa kohtaan muut myyntituotot. Valmistelija: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi museotoimen esittämät talousarvio muu tok set.

15 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Kvalt 15

16 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Osavuosikatsaus /04.041/2014 Khall Hallintosäännön 9 mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta mää räajoin, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kunnanjohtajan ehdotus laaditun toteutumavertailun mukaan huhtikuun lopussa toi min tatu lo jen toteutumisaste on 29,69 % ja toimintamenojen toteutumisaste 31,50 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 33,38 %. Verotulot ovat toteutuneet 35,02 % ja valtionosuudet 34,09 %. Vuosikate on huhtikuun lopussa ,80 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos to teutuu talousarvion mukaisesti. Valmistelija: Talouspäällikkö Olli Vilen, puh Kunnanhallitus päättää esittää osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi. Kvalt 16

17 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet 58/04.047/2014 Khall Liite 2 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet Kunnanjohtajan ehdotus Kuntalain 14 :n 2 momentin kohdan 7 mukaan kunnanvaltuuston tulee päät tää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toi min ta ta po ja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation ta voit tei den saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tun nis te taan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Kaakon kaksikon kunnissa on hyväksytty sisäisen valvonnan ohje. Valmistelijat: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Halonen, puh Talouspäällikkö Olli Vilen, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle liitteen mukaisten sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymistä. Kvalt 17 Liite 3 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet

18 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n ja kunnan lahjakirjan sekä Hoiku Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 35/03.035/2015 Khall Liite 2 ja 3 Lahjakirja- ja osakassopimusluonnokset Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry (y -tunnus ) on päät tänyt lahjoittaa Miehikkälän kunnalle yhden Hoiku Oy nimisen yhtiön (y-tun nus ) osakkeen. Lahjoituksen tarkoituksena on taata sotainvalidien ja veteraanien, heidän puo li soi den sa ja leskiensä laitoshoidon ja kuntoutuspalvelujen tuottaminen Hoi ku Oy:n toimesta niin pitkään kuin sille on tarvetta. Lisäksi lahjoituksen tar koi tuk se na on mahdollistaa Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien se kä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien ja Kymenlaakson sairaan hoi to- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän laitoshoidon ja kun tou tus palve lu jen suorahankinnat Hoiku Oy:ltä omakustannushintaan. Lahjanantaja luopuu kokonaan omistuksestaan Hoiku Oy:öön ja lahjoittaa yh tiön osakkeet edellä mainituille kaupungeille, kunnille ja kuntayhtymälle kul le kin erikseen tehdyin lahjakirjoin. Viisi Hoiku Oy:n osaketta siirretään yh tiöl le vastaisia luovutuksia varten. Hoiku Oy on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön osakepääoma on kokonaisuudessaan maksettu ja yhtiön hallussa. Yhtiöllä on täysi oikeus harjoittaa liiketoimintaansa niin kuin sitä tällä hetkellä harjoitetaan. Lah jan saa ja on vapaa kaikista rasitteista ja kolmansien vaatimuksista. Osakkeet ovat vapaita kaikista panttauksista ja muista osakkeisiin koh distu vis ta rasitteista. Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry on erillisillä lahjakirjoilla lah joit tanut Hoiku Oy:n osakkeet tämän sopimuksen allekirjoittajina oleville Ca re alle (23 kpl), Haminalle (23 kpl), Kotkalle (23 kpl), Kouvolalle (23 kpl), Miehik kä läl le (1 kpl), Pyhtäälle (1 kpl) ja Virolahdelle (1 kpl). Yhtiön koko osake mää rä on 100 osaketta. Yhtiön osakekanta on lahjoitusten jälkeen Ca rean, Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden omistuk ses sa. 5 kappaletta yhtiön osakkeita on siirretty Hoiku Oy:lle luo vu tet tavak si mahdollisille uusille osakkeenomistajille. Osakassopimus Osakassopimuksella sovitaan Yhtiön toiminnan jatkamisesta uusien osakkai den hallinnossa lahjakirjojen edellyttämällä tavalla ja sovitaan Yhtiön hal lin nos ta ja toimialasta. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen erillisissä han kin ta so pi muksis sa tarkemmin määriteltyjä laitoshoito- ja kuntoutus- ym. palveluita. Yhtiön osakkeenomistajat sitoutuvat hankkimaan Yhtiöltä sen tuottamia, yhdes sä sovittuja palveluja, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta joh du.

19 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus Yhtiön erityisalana on sotainvalidien ja veteraanien ja heidän puo li soiden sa ja leskiensä laitoshoito ja kuntoutus, jota Yhtiö järjestää niin pitkään kuin sille ilmenee tarvetta. Yhtiön toiminta järjestetään siten, että sen osakkeenomistajien on mah dollis ta hankkia palvelut suorahankintana. Yhtiö myy palveluja osak keen omista jil leen omakustannushintaan. Yhtiö toimii osakkeenomistajinaan olevien julkisyhteisöjen sekä Val tio kontto rin määräysvallassa olevana julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 10 :n mukaisena sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä kos keva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa muu tok siin. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on tuottaa ja kehittää kuntou tus- ja hoitopalveluita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa. Yhtiön mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osakkeenomistajille osin kona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava Yhtiön omaan pää omaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä Yhtiön kehittämiseen yh tiöko kouk sen päättämällä tavalla. Yhtiön kotipaikka on Hamina. Valmistelija: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Kunnanhallitus päättää, ettei lahjaa oteta vastaan, koska kunta ei halua sitoutua yhteen palveluntuottajaan. Khall Liitteet 3 ja 4 Lahjakirja- ja osakassopimusluonnokset Kunnanjohtajan ehdotus Hoiku Oy on tarkentanut osakassopimusta asian edellisen käsittelyn jälkeen ja poistanut osakassopimuksesta seuraavan maininnan: Yhtiön osakkeenomistajat sitoutuvat hankkimaan Yhtiöltä sen tuottamia, yhdessä sovittuja palveluja, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Valmistelija: Kunnanjohtaja Antti Jämsén, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys ry:n ja kunnan lahjakirjan sekä Hoiku Oy:n osakassopimuksen.

20 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Kvalt 18 Liitteet 4 ja 5 Lahjakirja- ja osakassopimusluonnokset

21 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Tontin osto Miehikkälän uutta paloasemaa varten / kauppakirjan hyväksyminen 88/09.095/2014 Tela Miehikkälän uudelle paloasemalle katsastettiin useita tonttivaihtoehtoja. Paloaseman tarveselvitystä tehnyt työryhmä piti parhaimpana paikkana vanhaa osuuskaupan/rautakaupan kiinteistöä. Kiinteistön hintapyyntö oli kuitenkin kohtuuttoman korkea. Toiseksi parhaaksi paikaksi arvioitiin entisen Vuorelan kaupan tonttia. Tontin hintapyyntö on euroa. Kolmas varteenotettava vaihtoehto oli kunnan omistama ns. Tenavatuvan kiinteistö. Kiinteistön toimintaa ei kuitenkaan kohtuudella voida järjestää muualla. Näillä perusteilla työryhmä päätyi esittämään ns. Vuorelan kaupan alueen ostoa tulevan paloaseman paikaksi. Vanhojen kauppojen alueella on pilaantuneiden maiden riski, joka johtuu aiemmasta polttoaineen myynnistä. Riskin minimoinniksi alueelle tehtiin tutkimus mahdollisten pilaantuneiden maiden osalta. Tutkimustuloksen mukaan tontilla ei ole pilaantunutta maata. Asemakaavassa tontilla ei ole suoraa liittymää Keskustielle. Alustavan tiedustelun perusteella ELY piti n. kahden auton levyisen ulosmenoliittymän saamista mahdollisena. Tontin sisäänajo ja huoltoliikenne tapahtuisi todennäköisesti Yhdystien kautta. Kiinteistöllä ei tarkistamispäivänä ollut kiinnityksiä tai panttauksia. Kiinteistön pinta-ala on 2440 m². Asemakaavan mukaisesta tontista pienen osan omistaa kunta. Asemakaavan mukaan kaupan kohde on korttelissa 21 AL- aluetta, jonka kerroskorkeus on 2 ja tehokkuus 0,4. Merkintä tarkoittaa asuin- ja liiketiloja. Sa-1 on merkintä mahdollisesta saastuneesta maa-alueesta. Tontilla oleva vanha kaupparakennus on sr-2 merkinnällä oleva historiallisesti arvokas ja kuntakuvan kannalta arvokas rakennus. Rakennuksessa suoritettavissa julkisivukorjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kuntakuvallinen luonne säilyy. Liite 11 Kauppakirjaluonnos liitteenä 11. Teknisen johtajan ehdotus Valmistelija: tekninen johtaja Markku Uski, puh Lautakunta esittää liitteenä olevan kauppakirjan hyväksyntää Miehikkälän kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Khall

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Tekninen lautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 18:00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 63 Valtuusto 29.04.2014 AIKA 29.04.2014 klo 19:00-20:05 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot