Vihreän kapitalismin yhteiskunnallisesta ekologiasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreän kapitalismin yhteiskunnallisesta ekologiasta"

Transkriptio

1 Vihreänkapitalisminyhteiskunnallisestaekologiasta Subprime lainoistaliikkeellelähteneentalouskriisinjamaailmanlaajuisen ympäristökriisinvälinensuhdeonherättänytlaajaakeskusteluavasemmiston taikapitalismiakritisoivanajattelunpiirissä.eräässäharvoistaterävistä analyyseistäedesmennytandrégorzväittää,että vaikkaonmukavaasyyttääspekulaatiota,veroparatiiseja,finanssisektorin (varsinkinhedgefundsien)läpinäkyvyydenjakontrollinpuutetta, maailmantalouttapainavalamantaijoparomahduksenuhkaeijohdukontrollin puutteesta.sejohtuukapitalisminkyvyttömyydestäuusintaaitseään. Kapitalismijatkaaolemassaoloaanjatoimiivainfiktiivisiltäjajatkuvastiyhä prekaarimmiltaperustoilta.kuplientuottamienfiktiivistenlisäarvojen uudelleenjaonvaatimusjopasuorastaankiihdyttäisisitä,mitäfinanssialapyrkii välttämään:suunnatontafinanssiarvopaperienarvonkatoamistaja pankkijärjestelmänromahtamista 1. Kutenlukuisatmuut,Gorzväittääkriisinolevankapitalisminterminaalivaiheen kriisijaosoittavantulevaisuutta,jossakapitalisminitsensäkehitysjohtaa väistämättäkohtitoisenlaistayhteiskuntajärjestelmää.ratkaisunakriisiin esitettyvihreäkapitalismi, ekologinenuudelleenjärjestely voigorzinmukaan vainpahentaajärjestelmänkriisiä.onmahdotontavälttääympäristökatastrofia sanoutumattaradikaalistiirtiviimeisen150vuodenaikanavallinneista taloudellisistamenetelmistäjalogiikasta.josnykyistätendenssiäjatketaan, maailmanbktkolmin tainelinkertaistuuvuoteen2050mennessä.yk:n Ympäristökokouksenraportinmukaanhiilidioksidipäästöjentäytyyvähentyä85 %tuohonajankohtaanmennessä,jottailmastonlämpeneminenvoidaan rajoittaaenintään2asteeseen.2astettasuuremmanlämpenemisenseuraukset tulevatolemaanperuuttamattomiajahallitsemattomia. Niinpä kasvuttomuus(décroissance)onsiisvälttämätöntäselviytymisen kannalta.muttaseedellyttäätoisenlaistataloudetta,toisenlaistaelämäntyyliä, toisenlaistasivilisaatiota,toisenlaisiayhteiskunnallisiasuhteita. Gorzonkiistämättäaivanoikeassa.Hänettunnetaanmyösyhtenäkaikkein selväjärkisimmistäjaennakkoluulottomimmistakapitalistisentuotantotavan analysoijista,esimerkiksiteoksensal immaterielansiosta.kuitenkaangorzin kirjoitukseteivätannameilletarpeeksitäsmällistäanalyysiäsiitä,mistä maapalloammetuhoavaakapitalismiavastaanasettuvatsubjektiivisuudet syntyvätjamitenekologinenkommunismieroaavihreästäkapitalismista,nk. GreenNewDealistajasenerimuodoista.Siismitenkonkreettisestitaistella 1 A.Gorz, Letravaildanslasortieducapitalisme,Ecorev(Revuecritiquede l écologiepolitique),lundi7.janvier2008,

2 pääomanarvonlisäyksenlogiikanaiheuttavaaympäristötuhoavastaan,jokaei merkitseainoastaanfyysisenvaanmyösyhteiskunnallisenjamentaalisen ympräistömmejatkuvaatuhoutumista. Jaedelleen,onanalysoitavanykyisenvihreänpolitiikantaiilmastonmuutoksen vastaisenkamppailunongelmia,jottavoidaanluodasellaisiayhteiskunnallisia käytäntöjä,joidenkauttalaajamittainen,arkipäiväinenyhteiskunnallisten elämänmuotojenmuuttaminentuleemahdolliseksi.mitä vihreäkapitalismi on? Miksiseeiriitä?Mitäyhteistäsilläonteknokraattisenvihreän ympäristöpolitiikankanssa?taitäsmällisemmin:missämielessävoimme konrkeettisestiväittääesimerkiksivihreänliitonradikaaleimmankin ympäristöpolitiikanolevanporvarillistajasitenkauniissaharmoniassavihreän kapitalisminkanssa? Abstraktinkulutuskritiikintyperyys Erilaisetvasemmistolaisetjavihreät,sanallasanoenpunavihreätmoralistit nostavatkertatoisensajälkeenesiinabstraktinvaatimuksen: Onkulutettava vähemmän! Niintietenkin,muttakenen,miksijamiten?Ennenkaikkea:kenen. Vastaus: länsimaistenihmisten onaivanyhtäabstraktijauniversalistinen,ja universalismiinonainasuhtauduttavaepäluuloisestijosiksi,ettäyhteiskuntaa voianalysoidatotuudenmukaisestiainoastaanpuolueellisestapositiosta.elävän työnjapääomanvastakkaisuudestakäsin. Onsilkkaailmastonmuutoksenjaekologisenkriisinmystifiointiaväittää,ettäne johtuvat ihmisentoiminnasta tai länsimaisenihmisenylikulutuksesta.homo sapiensonelänytmaapallollaparisataatuhattavuottaaiheuttamattamaapallon ekologisellekantokyvyllesensuurempaakuormitusta.toisaaltanimenomaanns. kolmannestamaailmastatulevatyhteiskunnallisetliikkeetovatasettaneet kyseenalaiseksiyksioikoisenerottelunensimmäiseenjakolmanteenmaailmaan. Pääomaeikatsokansallisuutta,jasen luonnenaamiota kantavatyhäuseammin myöskiinalaisetpuoluejohtajat,meksikolaisetit miljonäärittainigerialaiset heimopäälliköt.shanghaionyksiglobaalinkapitalisminkeskeisimmistä metropoleista. Ekologisenkriisinonaiheuttanutkapitalismi,pääomanarvonlisäyksenlogiikka. Tuotasanaatuntuuvasemmistonkaanpiirissäenääharvaymmärtävän. Kapitalismiontuotannonrahataloutta,jossahyödykkeidentuotannon tarkoituksenaonrahanarvonkasvattaminen,pääomanarvonitselisäys.rahaa sijoitetaantuotantoontarkoituksenalisärahanhankinta.1800 luvun alkupuoleltalähtienvähintään1970 luvulleastionpääomanarvoapyritty lisäämäänennenkaikkeainvestoimallateolliseenmassatuotantoon. Sikälikuinvoidaanväittääekologisenkriisinsyynäolevan länsimaisenihmisen kulutus,ontäsmennettäväkyseolevanteollisuustyöläisenkulutuksesta,vaikka kyseennenkaikkeaonkinollutteollisuuteenliittyvän tuottavankulutuksen aiheuttamistaympäristöhaitoista.tätäeivieläkäänolesyytälakatanostamasta

3 esiin,sillämaailmanlaajuisestikotitalouksienaiheuttamamaapallonkestokyvyn kuormitusonkuitenkinselkeästivähäisempääverrattunateollisuuden aiheuttamaanuusiutumattomienraaka aineidenkulutukseentai hiilidioksidipäästöihin.(suomessateollisuusvastaanoinpuolta hiilidioksidipäästöistä,kotitaloudetkolmasosaajaliikenneviidennestä.) Typerämoralistinenvaatimus vähemmänkuluttamisesta kohdistuusiisns. kehittyneidenmaidentaioecd maidenpalkkatyöläiseen.vaatimusonkuitenkin täysinabstrakti,aivanyhtäabstraktikuiniänikuinenporvarillinenhorina työläisenmuodollisestavapaudestajatasa arvosta,elleikulutuksentapaajasen analyysiäyhdistetäsiihentuotannonmuotoon,jonkaperustaltasesyntyy.mistä syntyyteollisenyhteiskunnanmassakulutuksensubjekti?hänontietenkin fordistinentyöläinen,jokavastineeksiyksitoikkoisestatyöskentelystätehtaassa, sorvinääressä,saaosansakoneellistumisenjatayloristisentyönorganisaation aikaansaamastatyöntuottavuudenkehityksestä.hänsaasiisenemmänpalkkaa, koskayrityksettuottavatenemmänvoittoa.mitähäntälläpalkallaanvoiostaa? Osanyrityksentuotteista,jotkaovatmassamittaisestituotettujahomogeenisia kulutushyödykkeitä:t mallinfordkaikissamodernimmissamuodoissaan. Jostakin1960 luvunlopulta,michelagliettanarvionmukaanvuodesta1966 fordistinenkapitalistisenkasautumisensääntelymuotoonkuitenkinajautunut kriiisiin 2.Yksikeskeisistäsyistätälleolimassakulutusmarkkinoidensaturaatio, siishomogeenisiamateriaalisiahyödykkeitäeienääkyettymyymäänsuurempaa määrääsamallahinnalla.eilieneepäilystä,etteikötälletaasyksikeskeisistä syistäolisiollutherännyt tietoisuus teollisentuotannonaiheuttamisista ekologisistatuhoista.uusienautojenostamineneienääkiinnostanutihmisiä, koskahetiesivätlähipuronvedenmuuttumisenmyrkynvihreäksijohtuvan autojentuotannosta.viimeistäänsenjälkeen,kunrachelcarsonjulkaisi eräänlaiseksiklassikoksimuodostuneen,ympäristötuhojakuvanneenkirjansa Äänetönkevätvuonna1962levisihalueläävähemmänympäristöätuhoavasti myösitämaisistafilosofioistakiinnostuneidenhörhöpiirienulkopuolelle. Fordisminkriisinmyötäonkinsyntynytuusihegemonisentyöläisenhahmo,joka eienääoletehtaassa8tuntiapäivässätyöskenteleväkouluttamatonmies. Fordistinentehdastyötuottavuushyötyjenjakamisineentarjositietenkinmyös mahdollisuudenesimerkiksimustillesaavuttaayhteiskunnallistavarallisuuttaja fordistisenmallinpurkautuminenonuseinheikentänytmustientyöläisten asemaayhdysvalloissa.molemmistanäistäfordisminkriisinkehityskuluista antaaerinomaisenkuvannewyorktimesin julkaisemaartikkeli GeneralMotors,DetroitandtheFallofBlackMiddleClass.Siinäfordistisen työläisenklassinenhahmokuvataankeskelläkriisiään:vieläennensaattoinuori miesmennätöihintehtaaseen,hiljalleenedetäurallaan,ottaalainanjaostaa palkkatulojaanvastaantalonrauhallisestaesikaupungista,käydävapaaaikanaankirkossajakustantaalapsensacollegeensekäpelaamaanbaseballia, muttanytjuurinämäaiemmin Amerikanselkärangan muodostaneet oikeat työläiset ovatmenettäneettyönsäjaseisovatlohduttominakeskelläautioituvaa 2 M.Aglietta,Crisesetregulationducapitalisme.L experiencedesétats Unis, Paris,1974.

4 teollisuuskaupunginmiljoötä.tilalleonastunuthomogeenisyydensijaan moninaisuuttatihkuvatietotyöläisten luovaluokka,jokaostaaluomutuotteita jamaksaavapaaehtoistaympäristöveroalomamatkoistaanetelä Aasian paratiisisaarille. Käsittelemättätässäsenenempäätyövoimanuuttaluokkakokoonpanoa,on ainakinselvää,ettäkapitalistinentuotantoonottanuttämänuuden kuluttajaryhmäntosissaan,kunseetsiitosiasiallistaelimaksukykyistäkysyntää tuotteilleen.erilaisetporvarillisetutopistitovatkinnähneetpalveluitajatietoa tuottavassauudessaimmateriaalisessataloudessakeinonratkaistakaikki ympäristökriisiinliittyvätongelmat.enääkapitalismieituotamateriaalisia tavaroitavaanainoastaanpalveluita,ihmistenvälisiäsuhteita,jotkakasvattavat taloutta,lisäävätkaikkienvarallisuuttamuttaeivätkuormitaympäristöä! Degrowthjavihreäkapitalismi Vihreänkapitalisminkritiikiksionesitettyns.Degrowth/décroissance eli kasvuttomuus taloutta.degrowth taloustieteenteoreettisenlähtökohdan muodostaanicholasgeorgescu RoegeninkirjaTheEntropyLawandEconomic Process.Georgescu Roegeninkeskeinenajatuson,ettäkapitalistinentalousja sitäohjaavataloustiedeovattähänastiperustuneetklassiseenmekaniikkaan:ne ovattarkastelleetainoastaanliikettätyhjässätilassajanähneetihmisenomaa taloudellistaetuaanmaksimoivanayksilönä,jotataloudellinenetusysää mekaanisestiliikkeeseen,muttajonkatoimillaeiolemitäänperustavanlaatuisia vaikutuksiahänenulkopuolelleen.georgescu Roegenhaluaamuotoilla uudelleentalousajatteluntieteenfilosofisenperustan.newtonilaisenklassisen mekaniikansijaanonlähdettäväliikkeelletermodynamiikastajaentropian laista:maailmankaikkeudessavapaaenergiamuuttuujatkuvastisidotuksi energiaksieikätätäkehitystäviimekädessävoidapysäyttäämilläänkeinolla. Maapallonjataloudenkannaltatämätarkoittaaennenkaikkea,ettäonolemassa uusiutumattomialuonnonvaroja,joitaihmineneikykeneluomaanuudelleen edesmilläänkuviteltavissaolevallateknologialla. KutenGeorgescu Roegenkinsanoo,onkuitenkinelävälläorganismillakyky käyttääsidottuaenergiaaympäristöstääntuottamaanvapaampaaenergiaaja sitenomassapiirissäänkääntämäänentropianlakinurin.inhimillinenorganismi kykeneetekemääntämäntietoisesti.jospaolovirnoaseuratenuskomme ihmisenlajityypillistenkykyjennousseenviimevuosikymmentenaikana kapitalistisentuotantoprosessinjaarvonlisäysprosessinkeskiöön 3,voimme päätellä,ettäjuuriihmisorganisminkykyuusintaaitsensäeräänlaisessa vastahangassaentropianlailleonseihmisenlajityypillinenominaisuus,jonka kapitalismionottanuthaltuunvastatakseenympäristöliikkeenfordismille asettamaanhaasteeseen.josnykyinenkapitalismion biotaloutta,siiselämän yleistenkykyjenhaltuunottamista,onsesamallaelävänorganismin 3 P.Virno:Väenkielioppi,Tutkijaliitto,Helsinki,2006.

5 antientrooppisenkyvynhaltuunottamista.juuritästäsyystäkapitalisminonollut pakkoottaahaltuunelämänyleisetkyvyttaivoimat.ainoastaankäyttämällä elävänorganisminkykyätuottaa itsensäelikanssakäymistäjasuhteita ajautumattakohtisuurempaaentropiaa,onkapitalismivoinutottaahaltuun ympäristöliikkeentuottamanhalunollatuhoamattaympäristöäliialla massatuotettujenhyödykkeidenkulutuksella. NiinkutsuttuvihreäkapitalismitaiBarackObamanhallinnonhavittelema GreenNewDeal iskeejuuritähänkohtaan.samallakysymyspääoman arvonlisäyksestänostaaesiindegrowth taloustieteenteoreettisenjapoliittisen riittämättömyyden.kutendegrowth tieteilijätsanovat,voieläväorganismi vähentääentropiaasisälläänvainlisäämälläsitäentisestäänympäristössään. Siksiontarkasteltavaorganisminsuhdettaympäristöönsä,muttaeiainoastaan fyysiseentaibiologiseenvaanyhteiskunnalliseenjamentaaliseenympäristöön. Ihmineneinimittäinolesuhteessavainyksilönätermodynaamiseen ympäristöönsä(toisinkuinpunkkijokaaistiiainoastaanlämmönvaihtelut)vaan häneläätietyntuotantotavansisällä,eikähäntävoidairrottaataihäntäei suorastaanoleolemassailmanmonimutkaisiayhteiskunnallisia suhteita/tuotantosuhteita,joidenluonneonratkaisevaasenkannalta,kuinka paljonhomosapiens organismilisääentropiaaympäristössään. Ontokisyytäepäillä,etteivihreäkapitalismisaaaikaanympäristökriisin purkamista,muttamoralistinenvalitusjayleinenepäluulorahatalouttakohtaan eiriitä,jottavoitaisiinlöytäätodellisiakamppailunkeinojavapautumiseksi ympäristöätuhoavastapääomanarvonlisäyksenlogiikasta 4.Onanalysoitava muutakinkuinelävänorganisminyleistäkykyävapauttaaenergiaa.on analysoitavakapitalistisentuotantotavansisäisiäyhteiskunnallisia voimasuhteita,luokkasuhteitajavallankumouksellisensubjektiiviisuuden tuottamisenkeinoja. Itseasiassaväitänsuorastaan,ettäabstraktiilmastonmuutoksenkritiikki,joka korostaamaapallonkestokykyäabsoluuttisenarajanaihmisentoiminnalle, noudattaasamaalogiikkaasuhteessailmastonmuutoksentorjumiseenkuin vihreäkapitalismi.jatästäsubjektiivisuuksienalistamisenlogiikastaolisi päästäväeroonkeinollamillähyvänsä! Mitävihreäkapitalismisittenarvonmuodostuksentasolla, tuotannon lattiatasolla tarkoittaa?koskapääomainvestoituotantoonlisätäkseenomaa arvoaan,eisitätietenkääntodellakiinnostamikäänmuukuinarvonsa kvantitatiivinenlisääminen.vihreänkapitalismintuotantoeinähdäkseni olekaanympäristöystävällisempientuotteidentuottamistavaanyhtenä 4 TadzioMüllerjaAlexisPassadakistiivistävätseitsemännessä20vihreän kapitalisminvastaisestateesistään: Vihreäkapitalismieihaastaniidenvaltaa, jotkaenitenkasvihuonepäästöjätuottavat.nämäenergiayhtiöt,lentoyhtiöt, autoteollisuusjateollinenmaataloustuotantovainsaavatlisäärahaa,jonka avullanevoivatsäilyttäätuottotasonsa,pieniäekologisiamuutoksiatehden:liian vähänjaliianmyöhään.

6 yhteiskunnallisentuotannonmuotonaseonennenkaikkeasellaisen yhteiskunnallisensuhteentuottamistajamyymistä,jossakuluttajavoiajatellatai kokeakuluttavansa eettisemmin javähentävänsäsitenympäristön kuormitusta.vihreäkapitalismisiismyyeettistäkuluttamista, ympäristöystävällistäbrändiä,ympäristömerkkiä.tämäeisenenempääkuin minkäänmuunkaantyyppinenlisäarvontuottaminenkapitalismissamerkitse huijausta tai harhaanjohtamista vaankertoosiitä,ettäimmateriaalisista palveluista,joissaonkyseihmistenvälisestäkanssakäymisestä,onylipäätään tullutkeskeisiäinvestointienkohteitajasitenkapitalistisenarvonmuodostuksen välineitä.onsiisanalysoitavatarkemminnäitäkapitalistisentuotannonmuotoja janiihinliittyviäarvonmuodostuksensekäregulaationmekanismeja. Ulkoisuudetjayhteinen Ennensiirtymistänykykapitalismilleominaisenregulaatiomuodonanalyysiin käykäämmenopeastiläpimuutamiavaltavirrantaloustieteenkehittelyjä,joissa siirtymäyhteiskunnallistensuhteidentuotantoonhahmottuu.keskeisinnäistä on ulkoisuuksien tai ulkoisvaikutuksien (externalities)käsite,joilla uusklassisessataloustieteessäonainaollutvarsinmarginaalinenrooli 5.Neovat toimineeteräänlaisenaroskakorikategoriana,johonondumpattusellaisetilmiöt, joillaonhavaittuolevantaloudellistavaikutusta,muttajotkaeivätvastaa uusklassisentaloustieteenitselleenmäärittämäätutkimusalaaeivätkäsiten kuulutaloudenpiiriin.yleisestiulkoisvaikutuksellatarkoitetaan tuotantopaikalleulkoisiatekijöitä,jotkavaikuttavattuotannondynamiikkaan. Negatiivisestaulkoisvaikutuksestakyseonsilloin,kunulkoisetolosuhteet vaikuttavatnegatiivisestituotantorakenteeseenjakohottavatkustannuksiajoko suoraantaiepäsuorasti.positiivisetulkoisvaikutuksettaasvaikuttavat positiivisestituotannondynamiikkaanjokohyötyjentaitehokkuudenkasvun kautta. Vanhimmatulkoisvaikutuksienmääritelmätliittyvät,kiinnostavaakyllä,juuri tuotannonaiheuttamiinympäristöhaittoihin.taloustietelijäe.a.c.pigouantaa ensimmäisenmääritelmän:ulkoisvaikutuson,kuna:njab.ntoimitustuottaa vahinkoakolmannellejokaeisaasiitäkorvausta.klassinenesimerkkiontehtaan aiheuttamavahinkovieressäolevallekalankasvatuslaitoksellevesien saastumisenvuoksi.taloustieteessäonkinesiintynytpyrkimysjuurinäiden negatiivistenulkoisvaikutuksiensisäistämiseksitalouteen,niidenottaminen huomioontuotannonkokonaisvaikutuksiaarvioidessa.onesimerkiksiotettava huomioon,mitätaloudellisiahaittojasyntyysiitä,ettämarkkinoiden ulkopuoleltaperäisinoleviauusiutumattomialuonnonvarojatuhotaan. Nähdäksenimyösdegrowth teorianperimmäinenpyrkimysonsama,vaikkase samallaasettaakintaloudellisenarvonmittaamisenkriteeritkyseenalaiseksi. 5 Ulkoisuuksistaks.YannMoulierBoutang Laproblématiquedesexternalitéset laproductivitésocialedutravail,http://seminaire.samizdat.net/laproblematique des externalites.html

7 Kuitenkinnykykapitalismissayhäkeskeisimmiksinousevatsensijaan positiivisetulkoisvaikutukset,jotkasyntyvätsiitä,ettäyritystenulkopuolella tuotetaanvarallisuutta,jotayrityksethyödyntävätmuttajostaneeivätjoudu maksamaan.yleisinesimerkkionjulkisentaloudentuottamattuotannon edellytykset,joitayksityisettuottajateivätkykenetaihaluatuottaa:koulutus, liikennejne.kollektiivisethyödykkeet,joidenkäyttöeilisääniiden marginaalikustannuksia yhdenlisämatkustajannouseminenmetrooneiteesen liikkumisestakalliimpaa tuottavatpelkästään ulkoisiavaikutuksia.koska näidenhyödykkeidenmarginaalikustannusonnolla,eihyödykkeidenhintaa viimekädessävoidamäärittäämarkkinamekanisminmukaaneivätkäyksityiset toimijatsitenolekiinnostuneitatuottamaanniitä.kollektiivistenhyödykkeiden puuttuminenkuitenkinaiheuttaisiyhteiskunnallistahaittaa,minkävuoksi tarvitaanvaltionväliintuloa:julkistainvestointiataiverotuksellistakannustinta, jokasaayksityisettoimijathuomaamaanilmiöntuottamatulkoisvaikutukset. Näidenkollektiivistenhyödykkeidenmerkitystäonanalysoinutennenkaikkea taloustieteilijäandrévienes julkisenulkoisvaikutuksen käsitteenavullaja 1980 luvunpuolivälistäalkaenneovatsaaneetyhäkeskeisemmänroolinns. endogeenisenkasvunteorioissa 6. Vienesinmukaanolennaistaon,että(positiivisia)julkisiaulkoisvaikutuksiaei voidatuottaavoitonlogiikanperustalta.kuitenkinnykyäänpositiivisten ulkoisvaikutusten saalistamisesta jasuhteellisenkilpailukyvynhankkimiselta senpohjalta,minkälaisiapositiivisiaulkoisvaikutuksiayrityksen toimintaympäristötarjoaa,ontullutkapitalististenyritystenydintoimintaa 7. Pyrkimyksetkohtivihreääkapitalismiaovatnähdäksenijuuriyrityksiäkääntää ympäristöhaitoistaaiheutuvatnegatiivisetulkoisvaikutuksetvaltion investointejajaverohelpotuksiasekäihmistensubjektiivisiataipumuksia hyväksikäyttäenpositiivisiksiulkoisvaikutuksiksi:myydääntuotetta,jokaon ympäristöystävälliseksikoettu,sillänäinvoidaansaavuttaapositiivisia ulkoisvaikutuksiaeliviimekädessävoittojasekäympäristöliikkeenluomasta tietoisuudesta sekävaltionluomistakannusteista.viimekädessäkapitalismi pyrkiitässäkäyttämäänhyväksihaluamaksaaenemmänympäristöystävällisestä tuotteestajasitenpyrkiisiirtämäänyhäsuuremmanosantuotannonriskeistä ympäristötietoisenkuluttajan harteille.eilieneepäilystä,etteieettisellä kuluttamisellakyetävapautumaanpääomanylivallasta! Uusiutumattomienluonnonvarojentaimuidenekologistenresurssien niukkuudestajohtuvatnegatiivisetulkoisvaikutuksetpyritäänsiiskääntämään positiivisiksiulkoisvaikutuksiksiriistämälläentistäankaramminsellaisia yhteiskunnallisenkanssakäymisenalueita,joitaeimääritäniukkuudenlogiikka jajotkavoivatsenansiostatuottaapositiivisiaulkoisvaikutuksia.näitävoimme kutsua yhteiseksi :kollektiivisestituotetuiksihyödykkeiksikutentieto,affektit jnejotkaeivätoleniukkojaresursseja,koskaniidenkäyttöeikulutavaan 6 Julkistenulkoisvaikutustenkäsitteestä,YannMoulierBoutang:Del esclavage ausalariat,puf,paris,1998,2.luku. 7 Y.Moulier Boutang: L entrepriseprédatriced externalités,incorsania.& LazzaratoM.&NegriA.:Lebassindetravailimmaterieldanslametropole parisienne,l Harmattan,Paris,1994.

8 pikemminkinmonistaa,kasvattaajalaajentaaniitä.näidenihmisen kollektiivisenälyntuotteidenkapitalistinenhyödyntäminenedellyttää keinotekoisenniukkuudenluomistaniidentuotantoonpatenttien,tietoon pääsynrajoitusten,työvoimanuusintamisenedellytystenkontrollinjarahan alaiseksitekemisenkautta.vihreäkapitalismimerkitseesiisentistäkiivaampaa yhteisenriistoajaviimekädessäväkivaltaistaniukkuudentuottamistasinne, missäsitäei luonnostaan vallitse.sejohtaamyösuudenlaisiintyövoiman hallinnankeinoihin,jotkapurkavatfordisminluomiayhteiskunnallisenpalkan (hyvinvointivaltion)rakenteita,laskevattyövoimanenemmistönpalkkojaja heikentävätjulkisiapalveluita. GreenNewDealuutenafinanssikonventiona F.D.RooseveltinNewDealolieräänlainenfordistisenregulaatiomuodon lähtölaukausjaesikuva,jossasenkeskeisetparametritkristallisoituivat. MinkälainentapasäännelläkapitalististatuotantoaGreenNewDealiintai vihreäänkapitalismiinsittenvoidaanolettaakytkeytyvän?fordistisennew Dealinyhteiskunnallisiajataloudellisiaedellytyksiä,kutentyöväenluokanja kapitalistienkollektiivistaneuvottelua,poliittisessaohjauksessaolevia kansallisiakeskuspankkejajakeynesiläistäelvytyspolitiikkaaharjoittamaan kykeneviäsuvereenejahallituksiaeienäänäytäolevanolemassa.fordistisen regulaatiomuodonsijaanonastunutglobaalifinanssipohjainenregulaatiomuoto (taiehkäpikemminkinderegulaatiomuotokoskaseeiolekriiseistänäkyen kovinkaanhyvinonnistunuttehtävässään).yhteisenriistotapahtuu nimenomaanfinanssimarkkinoidenkauttajafinanssimarkkinatovatse mekanismi,jokasaapääomanarvonlisäyksenlogiikantoimimaankollektiivisia hyödykkeitätuottavillasektoreilla.finanssimarkkinatluovatkollektiivista mielipidettäjakonsensusta,konventioita,joidenkauttamarkkinoistetaanja riistetäänerilaisiayhteisenalueita: lamanjälkeeninternet konventioja tiedonriistäminen, romahduksenjälkeensyntynyt kiinteistömarkkinoihinelimetropolissaelämisenedellytystenriistoonperustuva konventio.mitäseuraavaksi? Toisinsanoen,mikälijotakinsellaistakuinvihreäkapitalismisyntyy,siitätulee kiinteistömarkkinoidenkasvuunpohjautuneen,nytsubprime lainoistaliikkeelle lähteneenfinanssikriisinjälkeentuhoutuneenkonventionjälkeinen finanssimarkkinoidentoimintaaohjaavakonventio. Mitätällätarkoitan?Mitäfinanssimarkkinatovat,mikäonniidenrooli nykyisessäkapitalistisessatuotantotavassa?millätavoinfinanssimarkkinat perustuvatkonventioon? Finanssimarkkinatovat1970 luvultalähtiensyrjäyttäneetpankkisektorin yritystenrahoituksenkeskeisimpänälähteenä.josyritysnythaluaisitehdä investointejavihreääntuotantoon,mistäsenolisihaettavapääomansa?viime kädessäfinanssimarkkinoilta,sillävaikkaseeihetilistautuisipörssiin mihin senkasvaessaanolisimyöspakkolistautuasaadakseentarpeeksirahoitusta

9 kasvavalletuotannolleen niinpankkitekisisillemyöntämästäänlainasta arvopaperinjamöisiseneteenpäinfinanssimarkkinoilla. Uuttaregulaationmuotoaetsittäessäpääomahakeekohteita,joihinsevoisi investoidataatakseensellaisen positiivisenkehän kuinfordisminaikana,jossa tuottavuudenkehityskorottipalkkojajapalkkojenkohoaminenteki mahdolliseksilisäarvonrealisoinnin,mikäedelleenmahdollistituotannon laajentamisenjatuottavuudenkasvun.pääomanallokoinninmekanismina toimivatkuitenkinpääasiallisestifinanssimarkkinat,jolloinsijoitusten ohjautumisen vihreällesektorille täytyisilaajempaanmittakaavaan kasvaessaanviimekädessätapahtuafinanssimarkkinoidenkauttajasellaiset valitollisetsääntelytoimenpiteetkutenobamanjulkisetinvestoinnitvoivat ainoastaankannustaataiohajtafinanssimarkkinoidentoimintaatiettyyn suuntaan luvunpuolivälistä,taiviimeistäänvuodesta1979alkanut finanssivetoistumisenprosessionollutpääomanyrityskompensoida teollisuudessatapahtunuttavoitonsuhdeluvunlaskua.tällaisia finanssivetoistumisenjaksojaonkapitalisminkehityksenaikanatapahtunut säännöllisesti,kutengiovanniarrighiosoittaakirjassaanthelongtwentieth Century. Nykyinenfinanssivetoistumisenkausieroaakuitenkinkaikistaaikaisemmista siinä,ettänytfinanssimarkkinatläpäisevätkokotuotannonjafinanssitalouden sekäns.reaalitaloudentaituotannonerovähintäänkinmuuttuuepäselväksi. Nykyisinfinanssitaloudenpiirissäollaanjovaikkapasupermarketissakun maksetaanluottokortilla 8.Autoteollisuustoimiikokonaanfinanssitalouden pohjalta,sekätuotannonrahoituksenosaltaettäitseasiassamyösyritysten voittojenkohdalla,silläautoalanyritystenvoitostavarsinmerkittäväosaonitse asiassaperäisinsijoituksistafinanssisektorille,eiinvestoinneistaautojen tuotantoon.finanssivetoistumisenlähteitäonnykyisinrunsaasti:uuteen tuotantooninvestoimattomienteollisuudenvoittojenlisäksisellaisiaovat esimerkiksikolmannenmaailmanvelastatulevatkorkotulot,yksilöiden finanssimarkkinoilleinvestoimatsäästöt(eläkerahastot,asuntolainojen johdannaisetjne.) Finanssivetoistuminenonsiisollutnimenomaanvastausfordisminkriisiin esimerkiksijomainitunmassakulutusmarkkinoidensaturaationlisäksi. Finanssimarkkinattoimivatrahoituksenlähteentaipääomanallokoinninlisäksi myösarvonmittana:voitoteivätkasvatuottojenylimääränäkuluihinverrattuna vaanpörssissämitattavanarvonkasvunahetkellät2hetkeent1verrattuna. Finanssimarkkinatovatmahdollistaneetmyösns.fordisminmäärittämien välittömientuotantoprosessienelitavaroidentuotannonulkopuolisten yhteiskunnanalueidentuomisenpääomanarvonlisäyksenlähteiksi.sellaisilla tuotannonaloillakutenkoulutus,joillatuotteenarvoaonvaikeamitata perinteistenteollisentyöntuottavuudenkriteerien(outputperhour)perusteella 8 Finanssimarkkinoistanykykapitalisminregulaatiomuotona,ks.Christian Marazzi, Laviolenzadelcapitalismofinanziario,inCrisidell economiaglobale, OmbreCorte,Verona,2009.

10 antavatnimenomaanfinanssimarkkinatainoankeinonmäärittääarvollemitta. Epäilemättätällaisiinyhteiskunnallisenelämänalueisiinkuuluumyösympäristö jasensuojelu:mikäonympäristönkuormittamisenvähentämisentaloudellinen arvo.degrowth taloustieteiljätovatasettaneetkyseenalaiseksi bruttokansantuotteenkvantitatiivisenmitanyhteiskunnallisenvaurauden mittana,muttaheeivätolekyenneetjohtamaantämänmittaamisenongelmia tuotannonpiiriin,fordisminkriisiinjasiitäkoituviinuudenmitanluomisen ongelmiin.degrowth ajattelukorostaa,ettätaloudensupistuminenpikemminkin lisäisikuinvähentäisihyvinvointiajaekologistakestävyyttä,muttaseeikerro mitentämäolisimahdollistakapitalistisentuotantotavanvallitessaeikätee mitääntäsmällistäkritiikkiänykyisenhyvinvointivaltionjakapitalistisen tuotantotavansuhteestataisiitä,mitkäyhteiskunnallisetvoimatovattehneet taloudestatuhoisaaympäristölle.degrowth ajatteluavoidaankinpitää eräänlaisenautopistisosialisminjälkiteollisenaversiona. 9 Finanssimarkkinatovatsaavuttaneetkeskeisenasemansekätuotannon organisoinninettäkysynnänluomisenpiirissä.kysynnänluojananiilläonollut palkkatulojenkehityksenjähmettyessäkeskeinenmerkitys.voittojen realisoiminenelituotteenmyyntitapahtuuyhäuseamminei palkkaperäisten tulojenavulla,yhtäältäpääomatuloillaeläjienjatoisaaltavelkaaottavien työntekijöidenkulutuksella.ilmankotitalouksienvelkaantumista finanssikapitalismieiolisivoinutkasvaanäinennennäkemättömässämäärin. Samallakunsosiaalivaltionroolitulonjaossaonkaventunut,ontapahtunut eräänlainendeficitspendinginyksityistäminen,lisäkysynnänluominen kotitalouksienvelkavetoisellakulutuksella.tätäonhelpottanutlöysä rahapolitiikkajapankkitoiminnansääntelynpurkaminen,jokaontehnyt mahdolliseksimuodostaapörssissäeteenpäinkaupattaviaarvopapereita kotitalouksienveloista(ns.cdojaclo,collateralizeddebtobligationsja CollateralizedLoansObligations).Kotitalouksienvelkaantumisasteon Suomessakinnoussutjoyli100%:nvuosituloista. Finanssivetoistumisenkeskeisimmätvaikutukseteivätkuitenkaankoske tulonjakoataitosiasiallisenkysynnänluomisenmekanismejavaansitä,miten finanssitalousulottaahypertuottavuudenvaatimuksensa,shareholdervaluen mahdollisimmankiivaanluomisenjakvartaalitahdillamitattavanarvonlisäyksen yhteiskunnalliseentuotantoon.tuloksiaeivarmaankaantarvitseerityisen tarkkaanluetella:nskehittyneissämaissaovatkyseessäjulkistenpalveluiden yksityistäminen,stressityössäjapsyykkisetromahdukset,vaikkapääoman arvonlisäyksenlähteiksiovatnousseetnimenomaan inhimillinenpääoma, koulutus,terveysjamuutyleisenyhteiskunnallisetrakenteet.kehitysmaissataas työvoimanmielipuolinenriistojayhteiskunnallisteninfrastruktuurien häikäilemätöntuhoaminen. ChristianMarazzikorostaa,ettäfinanssitaloudenymmärtämiseksipoliittisesta, elävänjatyönvälisenkonfliktinnäkökulmastaonlähdettäväliikkeellefordismin kriisistäjauudestatuotannonmuodosta,jossaonkyettäväimemäänlisäarvoa 9 Degrowth ajattelunesittelystäks.tapiolaakso, Talousvoimyössupistua, Vihreälanka1/2010

11 suoraanelävästätyöstäuusinkeinoin.fordisminkriisi1970 luvullatoiesiinsen, ettäpääomaeienääkykenetuottamaantarpeeksisuurtamääräälisäarvoa tehdastyönorganisoinnin,tavarantuotannonkautta.nytpääomanarvonlisäysei enäärajoitutiettyihintuotantolaitoksiinvaanpyrkiiihmistenvälisen kanssakäymisen,yhteiskunnallisenelämänuusintamisenvälittömään hyödyntämiseen. Erilaisetyhteiskunnallistensuhteidensektoritovatkinmuodostaneetalueen toisensajälkeen,joitafinanssitalousonpyrkinytriistämäänjajotkaovat muodostaneetfinanssipohjaisenkasvunperustan.näitäerilaisia yhteiskunnallisenelämänsfäärejävoidaannimittääerilaisten finanssikonventioidenpohjiksi: lamanjälkeeninternet konventio,joka romahtaans.neweconomynkriisinmyötämaaliskuussa2000.senjälkeen2002 syntyyuusikonventio,jokaperustuutoisaaltakiinanjakaakkois Aasianmaiden talouskasvuun,toisaaltakiinteistömarkkinoidenkasvuun(osinerimaiden hallitustenedistämän omakotijokaiselle politiikanansiosta). Konventionkäsitefinanssimarkkinoidenarvonmittaustehtävänpohjanaviittaa ranskalaisenheterodoksisentaloustieteiljäandréorleanintyöhön 10.Orleanin mukaanfinanssimarkkinatovatperustavanlaatuisestiepävakaajärjestelmä:ne eivätmääritäobjektiivisestiosakkeentaimuunarvopaperinhintaasentulevia tuottojakoskevaninformaationperusteella.koskakyseonainatulevista tuotoista,olisitämäjolähtökohtaisestimahdotonta.tulevaisuuseivastaa menneisyyttä.systemaattisenepävarmuudenedessäfinanssimarkkinatluovat konventioita,apriorisiaarviointijärjelmiä,jotkaluovathomogeenisyyttä toimijoidenkäytökseenniinettäfinanssimarkkinatvoivattoimiaarvonmittana tuotannolle. Orleankorostaa,ettäkonventioeivälttämättärepresentoioikeintodellisuutta. Konventiosaaaikaanarviointijärjestelmän,jokavaikuttaatodellisuuteenja muuttaasitä.sevakiinnuttaasiistietynarviointijärjestelmän.siksi makrotaloudellinenvakausriippuuvallitsevasta,arvonmittaajatulojenlähdettä säätelevästäfinanssikonventiosta.orleaninmukaanviimeistäänvuodesta1993 lähtienfinanssikonventiotovatalistaneetkeskuspankkienrahapolitiikan valtaansa.itseasiassafinanssimarkkinatpystyvätluomaanrahaataivähintään säätelemäänrahanluomista.finanssimarkkinoillavallitsevakonventiotai yleinenmielipidesaaaikaansen,ettäpörssissänoteeratutosakkeetovataivan samallatavoinkuinrahavaihtosuhteidenvälittämisenjärjestelmä:kun finanssiyhteisöhyväksyyosakkeetvälittömästilikvideiksi,niistätulee käytännössärahantavoinvälittömästivaihdettavaavarallisuutta. Finanssimarkkinatorganisoitavatsijoittajienhenkilökohtaistenmielipiteiden vertailunsiten,ettänetuottavatkollektiivisenarvostelman,jollaon 10 OrleanesittääkäsityksensänykyisenfinanssikriiisinanalyysinäkirjassaanDe l'euphorieàlapanique:penserlacrisefinancière,paris,editionsdelarued'ulm, CollectionduCEPREMAP,Opusculen 16,mai2009.Yleisemminhänen käsityksensäfinanssitaloudesta,"lanotiondevaleurfondamentaleest elle indispensableàlathéoriefinancière?",regardscroiséssurl'economie: Comprendrelafinancecontemporaine,n 3,mars2008,LaDécouverte,

12 referenssiarvioinninasema.kurssi,jokanäinsyntyy,onluonteeltaankonsensus, johonfinanssimarkkinoidenyhteisymmärryskiteytyy.julkisestiilmaistunasillä onnorminasema:seonhinta,jollamarkkinatsuostuvatmyymääntaiostamaan kyseisenosakkeentietyllähetkellä.näinosakkeestatuleelikvidi.koskane tekevätkollektiivisestamielipiteestäviittauksennormin,finanssimarkkinat tuottavatfinanssiyhteisönyksimielisestitunnustamanosakkeenarvioinnin 11. FinanssimarkkinatovatOrleaninmukaanitsereferentiaalisiasillätavoin,että spekulointiaeivoidapitääirrationaalisenataiyksilöidenahneudestajohtuvana käytöksenävaanseonitseasiassafinanssilogiiikanperusteellatäysin rationaalistatoimintaa. Jottalisäarvojatuottavatfinanssimarkkinatsäilyttäisivätlikviditeetinmäärän samanataikasvattaisivatsitäluodaanitseruokkimisenmekanismijoka puolestaanluojatkuvastilisääshareholdervaluetajasitenuusialisäarvoja.kyse onitseensäviittaavuudenmekanismista,jonkavuoksispekulaatioon finanssimarkkinoidensisäsyntyinenpiirre.tämäitserefentiaalisuusluo kognitiivisenpakonjokakoskeekaikkiainvestoijia,sejohtuusiitäettä markkinapsykologia,kollektiivinenmielipidehallitseeyksilöllisiämielipiteitä. TämänvuoksispekulatiivinenkäyttäytyminenonOrleaninmukaanrationaalista itsereferentiaalisuuteenperustuvillamarkkinoilla. Hinnatovatkollektiivisen mielipiteentoiminnanilmaus,yksittäineninvestoijaeireagoiinformaatioon vaansiihenminkähänuskooolevantoistentoimintasuhteessatuohon informaatioon.siitäjohtuuettäpörssissänoteerattujenosakkeidenarvoviittaa niihinitseensäeikämuuhuntaloudelliseenarvoon.tämäonmarkkinoiden itseensäviittavuutta,jossataloudellisenarvonjapörssiarvoneroon symmetrinenyksilöllisenjakollektiivisenuskomuksenväliselleerolle. 12 Mihinfinanssimarkkinoidenvaltasiisperustuu?Siihen,ettäseluokollektiivisen mielipiteen,johonkaikkienonpakkouskoa,joshehaluavatrikastuataisäilyttää finanssimarkkinoistariippuvaisenomaisuutensakutentalontai eläkesäästöjensäarvon.finanssimarkkinoidenlogiikkaon,kutenorleankuvaa, mimeettistälogiikkaa,jossaäärimmäisenepävarmuudentilanteessaon turvauduttavatekemäänkutentoisettekevät,ennakoimaantoistenkäytöstä voidakseenhyötyäsiitä.onhaluttavasitämitätoinenkinhaluaa.tämäorleanin kuvaamamimeettinenlogiikkaeikuitenkaankoskeobjektiataisuhdetta objektiin,kutendegrowth utopistittains.commons utopistitajattelevat.se koskeesubjektia,subjektiivisuutta.meidäneiolesiismuutettava suhtautumistammejoihinkinolemassaoleviinobjekteihin,sillä finanssimarkkinoidenmekanisminluovamimeettinenhalujamimeettinen kilpailukoskeesubjekteja,subjektiksitulemistajasubjektinaolemista,aivan kutenorleaninteoriankeskeinenvaikuttajarenegirardsanoo haastattelukirjassaandeschosescachéesdepuislafondationdumonde. Finanssimarkkinoidenlogiikkaperustuusiismimetismiin,jokakonvention sortuessaaiheuttaapaniikkireaktion.jokainenyksilö,eristettynäkaikistamuista, 11 A.Fumagalli&S.Lucarelli, Introduzione ina.orlean,dall euforiaalpanicoe altrisaggi,ombrecorte, Del euphorieàlapanique

13 pelkääomanomaisuutensapuolestajajuurikriisitilanteessahänkaikkein voimakkaimminsortuujäljittelemäänmuita,vaikkajuuritämäjäljittely johtaisikinsyöksykierteensyvenemiseen.kaikkimyyvät,niinpäminunkinon myytävä,vaikkamyynninkierrejuurisaaaikaanhintojenvaltavanlaskun. Finanssilogiikkaeikuitenkaankosketavaintuotannolleulkoistakiertokulkua vaannähdäksenivoimmenähdätässäyhteisestäeristetynyksilön paniikkireaktiossajotainaivanolennaistanykykapitalisminharjoittamalle yhteiskunnallistensuhteidentuotannolle,ns.vihreällekapitalismilletai ilmastonmuutoksentorjumisentuotannolleennenkaikkea.juurisilloinkun ihminenonpakotettujakokeeolevansaporvarillinenyksilö,siisyksinäinenja eristetty,riippumatonelivaillamitääntukea,hänellevoidaanmyydähänen pelastuksensa,koskahänuskookaikkienmuidenkinostavansen.pelkoaantai sanottaisiinkopikemminkinmartinheideggerintermeinahdistustaan 13, Angstiaanlievittääkseenhänostaa vihreäntuotteen,koskamuutkinostavat sellaisentaihänainakinuskoomuidenkinostavansellaisen.pelokkaalleja yksinäisellepelastusvoidaanmyydä,muttayhdessämekykenemmeluomaan itseomanpelastuksemme,muuttamaanmaailmaasellaiseksi,ettäsitähallitsevat nejotkasenluovat,eivätnejotkapyrkivättuhoamaansen. Teknokraattisenympäristöpolitiikanongelmat Olemmesaapuneetkohtaan,jossavihreäkapitalismijavihreäteknokraattinen ympäristöpolitiikkaosuvatyhteen kovassaytimessään.molemmilleolennaista onabsoluuttisenrajallisuudenkorostaminen.absoluuttinenrajallisuus merkitseeviimekädessäsamaakuinniukkuus.niukkuusonuusklassisen taloustieteenkeskeinenkriteeritaloudellisellehyödykkeelle:jottajotainvoidaan myydä,sentäytyyollaniukkaa,sitäeivoiollasaatavillakaikillejasensaatavuus yhdellemerkitseesenei saatavuuttamuille.perinteisestisellaisetluonnolliset hyödykkeetkutenvesijailmaonkäsitettynimenomaanei niukoiksijasiten taloudellisenhyödynnettävyydenulkopuolellaoleviksi,muttanytkunmaapallon kestokykyonuhattuna,voidaankaimyösnäitäyhteisiksi,yhteisvauraudeksi koettujaasioitaalkaakaupatamarkkinoilla,tuodaarvonlisäyksenlähteiksi.ehkä ylipäätäänmyöspelastuminenilmastonmuutokseltaonniukkaajasenvoiostaa kapitalistilta. Mitentätäsittenvoivastustaa?FelixGuattariaseuraten,onyhdistettäväns fyysisenympäristönekologiayhteiskunnalliseenekologiaanjamentaaliseen ekologiaan 14.Siistarkasteltava,mitenvaltasuhteetmeissärakentuvat yhteiskunnallisenjamentaalisenympäristönkautta.eiole vaadittava vähemmän vaanonvaadittavaparempaa!juuritämäkysymysonkeskeinen Guattarinanalyysissäpääomanaiheuttamastaekokatastrofista,silläpääoma tunnustaaainoastaanyhdenhomogeenisenarvon:pääomanarahanarvon 13 ks.m.heidegger:oleminenjaaika,vastapaino, Ks.FelixGuattari:Kolmeekologiaa,Tutkijaliitto,2009.

14 kvantitatiivisenitselisäyksen.eläväntyönnäkökulmastaonkuitenkinolemassa laadullisestierilaisia,ei homogenisoitaviajasitenei mitattaviatarpeita. Degrowth ajattelunkäsityssiitä,ettäbkteivälttämättälisäähyvinvointia, viittaajuuritähän,muttakysymystäeivoidairrottaapääomanarvonlisäyksen logiikanjasenkonkreettisenkeinojentaimuotojenanalyysistä. Mitätarkoitanlaadullisestierilaisillatarpeilla?Nähdäkseniolennaistaon,että niissäkyseeioleyksilöntarpeidentyydyttämisestävaankollektiivistahalusta muuttaamaailmaa.näinilmastontuhoutumisenjasenaiheuttamanahdistuksen torjunta jahalummemukaisenmaailmanrakentamineneivätoleerillisiä toiminnanmomentteja eioleensin pelastettavamaapalloa jasitten mietittävämitenhaluammeelää vaanyksijasamaprosessi.pääomanarvon lisäämisensijaanonluotavasellaisiakollektiivisentoiminnanmuotoja,jotka tuottavatilonaffekteja,kutenbaruchspinozasanoo. EtiikassaSpinozajakaaaffektitkahteenryhmään:aktiivisetjapassiiviset,iloja suru.ilolisääjasuruvähentääruumiintoimintakykyäjakykyäliittyäyhteen toistenruumiidenkanssa.affektinkäsitteensäkauttaspinozaavaameille ylipäätäänerinomaisennäkökulmanyhteiskunnalliseenjamentaaliseen ekologiaan.kertatoisensajälkeenekologisetkapitalisminkriitikotnimittäin kysyvät,miksiihmisetelävättavalla,jokatuhoaamaapalloa,vaikkahe haluaisivatelääekologisemminjatoimianiin,ettäympäristöönkohdistuvaa kuormitustavähennettäisiin.vastaavankysymyksennostaaspinozaesiin kirjansatractatustheologico philosophicusalussajavastaasiihen: koko monarkkisenhallinnonsalaisuusonihmistenkauhistuttamisessajaheitäkurissa pitävänpelonnaamioimisessauskonnonnimenalle niinettähetaistelevat omanorjuutensapuolestakuinhetaistelisivatomanpelastuksensapuolesta. Spinozanmukaanpelkoonsurunaffekti,seon epävakaatasurua,jokasyntyy sellaistatulevaataimennyttäoliotakoskevastaideasta,minkätoteutumista jossainmäärinepäilemme 15.Jälleenpäädymmesiissamaanongelmaankuinsen yhteiskunnallisenmielentilankohdalla,johonvihreäkapitalismiiskee.juuri tässäoneräänlainenkonvergenssipiste,jossavihreäkapitalismija teknokraattinenvihreäilmastonmuutoksentorjuntakohtaavat.molemmat lähtevätliikkeelleeristetynyksilönpelostataiahdistuksestajapyrkivät helpottamaansitämyymällähänelletiettyjäpalveluja(eräänlaista asiantuntemusta,elikäsitystätulevaisuudesta,onkysesittenkonsultistataioras Tynkkysestäpitämässäpuhettailmastontuhoutumisesta). Vihreänliikkeenporvarillistuminen janytpuhunsiissiitäliikkeestä,josta nykyinenvihreäliittoonsyntynyt eisiisoletapahtunutsenmennessä porvarihallitukseenvaansiinä,ettäsiitäonlinkolalaistataustaansanoudattaen tullutautoritäärinenliike.seedustaaekologianautoritääristä,naturalisoivaaja sitenilmastonmuutostenyhteiskunnallisiasyitämystifioivaakantaa. Täsmennettäköönvieläkerran,onaivanyksinkertaisestikapitalistisenriiston mystifiointiasanoaympäristökriisinjohtuvan ihmisentoiminnasta,aivan nykyisenkaltainenkriisiolisiollutainaolemassakunihminenonelänyt maapallolla.sensyynäonkapitalismi,pääomanarvonlisäyksenlogiikka,jokaon 15 Etiikka,OsaIII,AffektienmääritelmätXIII.

15 historiallisenkehityksensäaikanamerkinnytennenkaikkeaeläväntyönriistoa, eipelkästään luonnon.näitäkahtariistoa,suhtautumistakaikkeenainoastaan pääomanarvonitselisäyksenvälineenä,eivoierottaatoisistaan,kutenwalter Benjaminkorostaahistorianfilosofisissateeseissään. Vihreistävaikuttaakintulleeneräänlainenuskonlahko,jokahamuaakannattajia saarnaamallakäsitystämaapallonkestokyvystäabsoluuttisenatuonpuoleisena rajana,jotavastaanihmiseteivätkykenetoimimaanilmanvihreänpapiston erityistäluotsausta. Koskateknokraattinenekologialietsooangstia,sesitoomeidätasiantuntijoihin javiemeiltäitsenäisenkyvyntoimiamaailmanmuuttamiseksi.vaikka vallankumousolisiluonnontieteellistenmittarienperusteellatäysinvälttämätön, emmeuskallatullavallankumouksellisiksiilmanorastynkkysenkäskyä! Monellatapaanämäkysymyksetkiteytyvätviimeaikaisessakeskustelussa ydinvoimasta:vihreäteivätolekyenneetydinvoimakysymyksenviemiseen yhteiskunnalliselletaipoliittiselletasolle.andrégorzkuvasijo1970 luvulla ydinvoimaateknofetisistiseksi kahleteknologiaksi,jokamuokkaayhteiskuntaa väistämättäkeskitetynvalvonnansuuntaan 16.Setekeeyhteiskunnan riippuvaiseksivartijoistajaasiantuntijoista,joidenonydinvoimakatastrofien välttämiseksivalvottavakaikkea.siksiydinvoimanvastaisessataistelussaolisi myöspäästäväeroonasiantuntijuudenhierarkisestamallista,jottavoidaan hahmottaasellainenyhteiskunnallinenvaihtoehto,jonkavuoksiydinvoimaaolisi vastustettava.nähdäksenijuuritässäonvihreänydinvoimanvastaisenpolitiikan epäonnistumisensyy.vihreäteivätolekyenneetasettamaankysymystäsiitä, kenenehdoillayhteiskuntaarakennetaan,kunrakennetaanydinvoimaavaan asiantuntijapuheellaantehnytsiitäneutraalinteknologianjaainoanavastaargumenttinaanesittänyteristetynporvarillisenyksilönhuolenuudesta Tshernobylistä.Aivankuinpelkkäydinvoimalanolemassaoloilman räjähdyksiäkineimerkitsisijositä,ettäenergiantuotantotapahtuupääoman ehdoilla,ihmistenvalvontaajakontrollialisäten!vaikkareaktoriei räjähtäisikäänsetekeeelämästämmevähemmänvapaata,koskasesitoomeidät ydinvoimaloidenvartijoihin. Pelontaiahdistuksenliennyttämisensijaanuudenekologisentaistelunon lähdettäväkollektiivisestahalustaelääparemminjamuuttaamaailmaa.ahdistus tuottaavainkysyntäävihreällekapitalismille.asiantuntijuusrakenteidensijaan onluotavademokraattisiaekologisiakäytäntöjä,jotkatekevätmahdolliseksi ihmistenpäättämisenomanelämänsätiloista,siiskaupunkirakentamisen muodoista.urbaaniaympäristöäonalettavarakentaakaupunkilaisteneikä pääomantarpeitavarten. Siisjälleen,mentaalinenjayhteiskunnallinenekologia.Mitenesimerkiksi kapitalistinentaparakentaakaupunkitilaavaikuttaaelämäämme?seeituhoa ainoastaanfyysistä( luonnollista )ympäristöämme,ikimetsiä,siislisää entropiaavaansetuhoaamyösyhteiskunnallistajamentaalistaympäristöämme, vietilanihmistenvapaaltakanssakäymiseltäjasellaiseltatoiminnalta,jollaeiole 16 A.Gorz:Eläkööntyöttömyys.Kirjoituksiatyöstäekologiastavapaudesta,toim. KeijoRahkonen,Kansansivistystyönliitto,1982.

16 mitäänulkoistapäämäärääkutentyökyvynuusintaminen.semyöslisääpelkoa, heikentääkykyätoimia.otetaanesimerkiksiyksityisautoilu.kaikkienpäästöjen lisäksiteidenjaparkkipaikkojenrakentaminenyksityisautoillemerkitsee ihmistenkanssakäymisellevaratuntilanvähenemisestä,sellaista kaupunkirakennetta,jossaajetaankotoatöihinjatöistäostoskeskuksenkautta kotiin.toisaaltaautoiluntuottamatilmansaasteetmyössinänsätuottavat ahdistusta:esimerkiksilosangelesissaihmisetovathaastatteluissakertoneet, ettäliikkuvatmieluitenyksityisautolla,koskaovatomanautonsakuorensisällä parhaitensuojassaerilaisiahengitysteidensairauksiaaiheuttavilta ilmansaasteilta(jotkatietenkinovathyvinmerkittävässämäärin yksityisautoilunaiheuttamia!). Yhteinen Niinyhteiskunnallisenkuinluonnollisenympäristöntuhoutumiseenonjohtanut pääomanarvonlisäyksenlogiikkajasiihenliittyvätilanyksityinenomistus.sen vastustamiseksionluotavayhteisiäkäytäntöjä,yhteiskunnallisiakäytäntöjä, jotkaeivätkutencommons utopismiväittää,koskesuhdettaobjektiinvaan suhdettaitseenjatoisiin.subjektiivisuuttajasentuotantoaeitietenkäänvoida erottaamateriaalisistarakenteistaan seikka,jotafelixguattariloputtomiin korostaa.koskametropolitovatnykyisinyhteiskunnallisentuotannon keskuksia,koskeekysymysyhteiskunnallisestaekologiastaennenkaikkeasitä, mitenmetropolintilaarakennetaan.ympäristökapitalismi,greennewdeal näyttäisiseuraavanmetropoliajametropolintilassaelämisenedellytyksiä seuraavanafinanssitaloudenkonventioina,investointienjärjestelmällisenä kohteena.(toinentällainenkohdeonhyvinvointivaltionrakenteiden purkaminen,welfare,kutenkreikanjulkisentaloudenkriisiosoittaa,janämä kaksiliittyvätkiinteästiyhteen.) Kyseontilankäyttämisenkollektiivisestasubjektiivisestalogiikasta:yksityinen, omanvarjelujaitsentuhoutumistakoskevanpelonlievittäminenvaiyhteinen, haluluodauuttajakamalla,levittämälläkykyjäjaniidenkäyttöä.nämä kietoutuvatvoimakkaastiyhteenkaupunkirakentamisenmateriaalisten muotojenkanssa,mikäonnostanutviimeaikoinayhteiskunnallisenkeskustelun keskiöönsellaisetkysymyksetkuingentrifikaationtailiikenteenorganisoinnin. Kunpääomahäätääihmisiäasuinalueiltaan,tappaaeläviäyhteiskunnallisia organismeja,materialisoituukuolleen,esineellistyneentyönjaeläväntyön vastakkainasettelukonkreettisissakaupunkitilantuottamisenmuodoissa. Saavatkokaupungissaelääne,jotkatekevätkaupungistaelävänvaine,jotka pyrkivättekemäänsillävoittoavaikkatuhoamallasen? Yhteisentaiyhteistenkäytäntöjenjarakenteidenluomienmerkitsemyössitä, ettävapaudutaanyhdessäahdistuksesta,jonkayksityiseksitekeminen, yksityisyyteenajaminenjaomanvarjelusaaaikaan.juuriporvarillinenhaave yksityisyydestäsaaihmisettaistelemaanorjuutensapuolestaaivankuinseolisi heidänvapautensajatakertumaansellaisiinfasistisiin,nostalgistenja

17 utopististenidioottimaistenideoidenesittäjiinkuinlinkolajahänenvanha oppipoikansao.soininvaara. Onsiishyvinyksinkertaisesti,vaikkatehtäväepäilemättäonäärettömänvaikea, kyettäväluomaanyhteisiäpalveluitajasellaisiakaupunkitilanrakenteita,jotka tekevätmahdolliseksityövoimanitsenäisyydenjasitentuotannonvapautumisen pääomanarvonlisäyksenlogiikasta.onluotavamateriaalisiarakenteita,jotka edesauttavattätä.korostan,onluotavaeikävaadittava,odotettavajonkunmuun luovanniitä.kutenfelixguattarisanoipuhuessaanvuonna1992brasilialaisen työväenliikkeenekologiaakoskevassakonferenssissa: Pohjimmiltaannykypäiväntaistelijoiltaeiodotetasitä,ettähesanovatoikeat asiat,ettähelukevatääneen oikeaaohjelmaa vaanettähetyöskentelevät uusienyhteistenpalvelujenluomiseksi:yhteiskunnallisendemokratianpalvelut, kutensuorandemokratian kollektiivit,solidaarisuuspalvelut,kulttuuri.ei voidaodottaakapitalististenyhteiskuntientyöskentelevänyhteiskunnallisen kudoksenyhdistämiseksi.tälläalueellaeivoidavaatiamitään,kaikkiontehtävä itse. 17 Ontehtäväitse,muttamiten,kysyytietenkinvasemmisto.Enhaluatässävajota mihinkääntäydelliseensubjektivismiin,vaikkayhäuseamminvasemmiston tappioidensyynänäyttääkinolevansentäydellinenkyvyttömyystoimia itsenäisesti.näidenyhteistenpalvelujenjakäytäntöjenluomineneitieteknään tapahdutyhjästävaanneedellyttävättiettyjäkaupunkimuodonmateriaalisia rakenteitajakapitalistisessayhteiskunnassaelettäessäennenkaikkearahaa.sen vuoksimyösekologisestanäkökulmastayksityövoimanitsenäisyydenpuolesta taistelevanliikkeenensimmäisistätavoitteistatäytyyollavastikkeeton perustulo. Perustulosiirtääns.kommonisminjadegrowth utopisminabstraktittavoitteet konkreettiselletasolle,sellaisenmateriaalisenrakenteentasolle,joka käytännössämahdollistaisiitsenäisenyhteisenluomisensensijaanettä odotetaanniidenkumpuavanjostaintyhjästähenkisenäasenteenahieman dostojevskiläisenhengellisenvallankumouksentapaan.eioleolemassaaidosti yhteistä yhteisvaurautta ilmantodellisiaedellytyksiäluodasitävapaana pääomankomennosta.eiolemyöskäänmahdollisuuttasaadalisää vapaata aikaa jatehdäväehmmäntyötä,elleiluodamahdollisuuksiakieltäytyätyöstä, paetasellaisiatyötä,jotkatuottavatpikemminkin haitakkeita kuin hyödykkeitä jalisäävätvainbkt:täeivätkä onnellisuutta.niinsanotusti yhteiskunnallistenreformientasollaonsiistavoiteltavasellaisiareformeja,jotka tekevätmahdolliseksivapaanjaitsenäisentuotannon. Mitkävoivatollapoliittisiaaskelianäidentavoitteidensaavuttamisekis?Kuten MichaelHardthuomauttaa,nykyisinyhteisenpuolestataistelevaliketuntuu jakautuneen luonnollisen jarajallisenyhteisensekäyhteiskunnallisenja 17 FelixGuattari: Ecologieetmouvementouvrier,esitelmäSaoPaulossa huhtikuussa1992.

18 äärettömänyhteisenpuolestataisteleviinliikkeisiin 18.Näidenkahdentendenssin olisikapitalististatuotantotapaakoskevananalyysinkauttalöydettäväyhteinen tekijänsäjaymmärrettäväettäsamaniukkuudentuottamisenlogiikkariistää niinympäristöäkuineläväätyötä.tämäedellyttääkuitenkinekologisesta naturalismistaluopumista,senkäsittämistä,ettäluonnon yhteisen riistäminen eimerkitseainoastaanmaantaiilmanriistämistävaanniidenkollektiivisten elämänmuotojentuhoamista,jotkaperustuvatelämiseenyhdessä yksityistämättömänluonnonkanssa.ruokahistorioitsijamassimomontinarion korostanutsitä,mitenennenyhteismaidenaitaamistatapahtuieuroopassa 1100 luvultaalkaen yhteismetsienaitaamien,mikäeimerkinnytainoastaan maanjasenantimienvapaankäytönestämistävaanniidentyövoiman uusintamiseenliittyvienkäytäntöjenpakkoluovuttamista,jotkaliittyivätmetsän jasenantimienkäyttöön.ihmiseteivätenäävoineeteläähankkimallatietyt elämisenedellyttämättarpeetmetsästä,jokaolijulistettukuninkaantai lääninherranomaisuudeksivaanhejoutuivathankkimaansenulkoa,ostamalla sentyöllätairahalla.pakkoluovutuksenkohteenaolivatheidänkykynsä,taitonsa löytääkasveja,puutatairiistaametsästä,valmistaaruokia,vaatteita,tarvekaluja metsänantimista. 19. Tämähistoriallinenanekdoottijohtaameidätsiihenettäyhteisenrakentaminen eivoiperustuaolemasssaolevienkollektiivistenelämänmuotjenjakykyjen pakkoluovuttamiseenvaanniidenkehittämiseenjavapauttamiseen..nykyisinne eivättietenkäänolemetsäneläjienkykyjäelääomavaraisestivaanerilaisia kykyjäelääkaupunkitilassa,tullatoimeenriippumattapääomankomennosta tehtävästätyöstä.onmyöskyettäväluomaansellaisiametropolinrakenteita, jotkamahdollistavattyövoimanitsenäisyydenlisäämisenjauusintamisen pääomastariipumatta. Edelleenvoimmesiisvahvistaaväitteen,ettämetropolimerkitseenykyisin samanlaistakamppailujentiivistymisenpaikkaakuintehdasfordisminaikana. Metropoleissakäydäänmyöskamppailumaapallontulevaisuudesta.Näin sellaistenmetropoliakoskevientaisteluidenkutenvapaahelsinki kampanja jatkoksiolisiluotavametropolitaaninentaistelu kolmestiekologisesta kaupunkimuodosta.edelleenkeskeisimmättaistelut,joidenkauttametropolin kapitalististatuhoamistavastaantaistelevaliikevoikytkeytyäyhteenbiosfäärin kapitalististatuhoutumistavastaantaistelevanliikkeenkanssa,koskevatilmaista joukkoliikennettä,ilmaistajayhteistäasumista,tilojaihmistenväliselle kanssakäymiselleelins.kulttuurille.kapitalististatuhoavastaanvoidaansiis taistellaainoastaantaistelemallajonkinpuolesta:ilonjavapauden,joissa yhteinenmaailmarakennetaan. Samallasaammevastauksenkolmasmaailmalaisuudenhaamujavasemmiston kysymykseensiitä,milloinilmastonmuutoksenseuraustenvastainenkamppailu 18 VihreätjaNoGlobal.MichaelHardtinhaastattelu, ja no global %E2%80%93 michael hardtin haastattelu/ 19 M.Montinari:Dallafameall abbondanza.storiadell alimentazioneineuropa, Laterza,Bari,1997.

19 yltää etelästäpohjoiseen 20.Kentieseiolesyytäjälleennostaaesiin Etelän ja Pohjoisen välistävastakkainasetteluavaantarkastellakeskeisiäkamppailujen polttopisteitäglobaaleinametropoleina,joissavallitseeerilaisialimittäisiä hierarkioitajariistosuhteita.epäilemättäonmahdollista,ettätaisteluttulevat lähtemäänliikkeelleshanghaistajatokiosta,muttaniidensiirtymäsieltä Helsinkiineinoudataimperialististalogiikkaa keskuksestaperiferiaan. Pikemminkinkuinympärikäännetynmoderninporvarillisenedistyksenidean kauttaolisinäitätartuntojatarkasteltavaeräänlaisinasilmukkoina. Postkoloniaalistenmetropolienverkostossaaikaeiolelineaarista,seonuseiden ajallisuuksienkombinaatio,jossaonhyvinvaikeamäärittäämitäänsellaistakuin ennen ja jälkeen eikätaisteleviensubjektiivisuuksienajanlogiikkaenää rakennumodernisaationjaantimodernisminvälisenvastakkainasettelun kautta 21.Aikaanjamuutokseenkuuluvathäiriöt,ennennäkemättömät tapahtumat,epävakaudet,oskillaatiot. Tässä hahmottuvassaajassa muodostuuvihreänkapitalismin yhteiskunnallinenekologiajasentaistelutyhteisestäjamaailman tuotantovälineidenyhteisestäkäytöstä.nykyinenporvarillinenilmastopolitiikka pyrkiiyhteisenpakkoluovuttamiseenvetoamallaabsoluuttiseenkiireeseen:on tehtäväpäätöksiänyt,vaikkapäätöksetkoskevatkinniinepämääräistä tulevaisuutta,etteisilläolemitäänmerkitystämeidänjokapäiväisenelämämme kannalta. Tämänkiirellisyydentuhoaminenjasamallaajanvapauttaminenpääoman homogeeniselta,lineaariseltaajaltaontaisteluidemmekannaltayksi keskeisimmistätehtävistä,koskajuurisenympärillemuotoutuutaistelusiitä, syntyyköekologisenkriisinratkaisuksieläväätyötäentistäankaramminriistävä vihreäkapitalismivaiekologinenkommunismi.onsiisluotavakeinojaelämän ajanvapauttamiseenpääomanarvonlisäyksenlogiikalta 20 Ilmastonmuutos seurauksineen nostattaa jo vastarintaa etelässä, mutta yltääkö se, ja milloin, pohjoiseen asti?, Laura Tuominen & Elina Turunen: Degrowth-talous: mitä se on ja millaista tuotantoa se voisi tarkoittaa?, Megafoni 1/2010, 21 ks.achillembembe: Introduction:TimeontheMove,teoksessaOnthe Postcolony,UniversityofCaliforniaPress,Berkeley,LA,London,2001

Timo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www.degrowth.fi

Timo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www.degrowth.fi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, TAF-seminaari Tekniikan Opettajat TOP ry 28.1.2011 Timo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu www.degrowth.fi 1. Talouskasvu,

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa

Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa Kuva: Arttu Muukkonen Juuso Joona, Tyynelän tila, Joutseno Pro Luomun luomubrunssi Sisältö - Tilan esittely - Miksi luomuviljely? - Luonnonmukainen

Lisätiedot

Sadonkorjuujuhlat. Muutoksessa. Vilja-asiamies Max Schulman, MTK

Sadonkorjuujuhlat. Muutoksessa. Vilja-asiamies Max Schulman, MTK Sadonkorjuujuhlat Viljamarkkinat Muutoksessa Vilja-asiamies Max Schulman, MTK Viljamarkkinat muutoksessa Viljamarkkinat ennen Nykytilanne y Muuttuvat maailman markkinat Eurooppa muutoksen kourissa Itämeren

Lisätiedot

ONKO SOSIAALITYÖN ARKI KUNNOSSA? MITEN VOISIMME JÄRJESTÄÄ SOSIAALITYÖN JA PALVELUT PAREMMIN?

ONKO SOSIAALITYÖN ARKI KUNNOSSA? MITEN VOISIMME JÄRJESTÄÄ SOSIAALITYÖN JA PALVELUT PAREMMIN? ONKO SOSIAALITYÖN ARKI KUNNOSSA? MITEN VOISIMME JÄRJESTÄÄ SOSIAALITYÖN JA PALVELUT PAREMMIN? SOSIAALIPALVELUIDEN MAHDOLLISUUDET SOTE- UUDISTUKSESSA SOSIAALITYÖN JA YLEENSÄ SOSIAALIPALVELUIDEN SUURIMPANA

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009

Kestävä käsityö muutosvoimana. Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Kestävä käsityö muutosvoimana Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Jyväskylän yliopisto Kestävä käsityömuotoilu seminaari 23.9.2009 Muutospaineita syntymässä Ilmaston lämpeneminen (hiilijalanjälki) Luonnonvarojen

Lisätiedot

Mitä teollinen biotekniikka oikein on?

Mitä teollinen biotekniikka oikein on? 1 Mitä teollinen biotekniikka oikein on? Seminaari 17.8.2006 Biotekniikan neuvottelukunta 2 Bioteknologia! Bioteknologia on eliöiden, solujen, solujen osien tai solussa esiintyvien molekyylien toimintojen

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta. Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta. Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Ravinteiden, hiilen ja energian kierto ja virrat - Maatilan tehokas toiminta Miia Kuisma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Pieksämäki 14.1.2014 Sisältö Johdanto Ravinteiden ja hiilen kierto

Lisätiedot

Metsät ja EU:n 2030 ilmasto- ja energiakehys

Metsät ja EU:n 2030 ilmasto- ja energiakehys VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Metsät ja EU:n 2030 ilmasto- ja energiakehys ForestEnergy 2020 -seminaari 7.10.2015 Tommi Ekholm, VTT Hanke VNK:n rahoittama, toteuttajina VTT, VATT, Luke ja

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta

Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Tutkittua tietoa mallasohran viljelystä ympäristövaikutusten näkökulmasta Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon resurssit

Lisätiedot

Kuinka vihreä on viherkatto?

Kuinka vihreä on viherkatto? Kuinka vihreä on viherkatto? Sini Veuro, Helsingin yliopisto Oma Piha messut Miniseminaari viherkatoista 29.3.2012 Kestävän kehityksen pilarit Kustannukset TALOUS Käyttöiän kasvu Huolto Energian käyttö

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset tuet. Outi Honkatukia

Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset tuet. Outi Honkatukia Luonnon monimuotoisuuden kannalta haitalliset tuet Outi Honkatukia Tilannekatsaus Hallitusohjelmakirjaus: Ympäristölle haitalliset tuet kartoitetaan ja tuet suunnataan uudelleen. Hallitusohjelman tavoitteita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

John Zerzan, Kaupunkilaistettu elämä

John Zerzan, Kaupunkilaistettu elämä John Zerzan, Kaupunkilaistettu elämä 2003. Noin kaksikymmentä vuotta sitten jätin San Francisco Bayn alueen muuttakseni takaisin kotikonnuilleni Oregoniin. Ehdottomasti tärkein tekijä oli se, kuinka niin

Lisätiedot

Vähänkö hyvää! -lautasella

Vähänkö hyvää! -lautasella Vähänkö hyvää! -lautasella Vastuullisen ruoan tuntomerkit Otetaan huomioon ruoan ympäristövaikutukset, ilmastovaikutukset, tuotanto-olosuhteet, terveysvaikutukset. Ruoantuotannon vaikutukset Ruoka kuormittaa

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveys- asteen mukaiseksi.

PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveys- asteen mukaiseksi. Käyttöohje PIKAOPAS 1. Kellotaulun kulma säädetään sijainnin leveysasteen mukaiseksi. Kellossa olevat kaupungit auttavat alkuun, tarkempi leveysasteluku löytyy sijaintisi koordinaateista. 2. Kello asetetaan

Lisätiedot

Paulo Coelho. Paulo Coelho on kirjoittanut myös nämä kirjat. Kunnioitus Kalenteri 2014

Paulo Coelho. Paulo Coelho on kirjoittanut myös nämä kirjat. Kunnioitus Kalenteri 2014 Kalenterit Kunnioitus Kalenteri 2014 paulo Coelhon huippusuosittu vuosikalenteri julkaistaan nyt kahdeksatta kertaa. Kalenteri sisältää myös vuoden tärkeimmät pyhä-, merkki- ja liputuspäivät. Kalenterin

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ

HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ HOIVAYRITTÄJÄVALMENNUSHANKEESSA HAETAAN ALAN YRITYSTEN KEHITTÄMISEEN VAUHTIA GREEN CARE MENETELMISTÄ Hoivayrittäjävalmennushanke Kanta- ja Päijät-Hämeessä (1.7.2008-31.12.2011) on tarkoitettu hoiva- ja

Lisätiedot

KISAKANGAS BEACH OTTELUOHJELMA 1.8.2010 SEKAPARISARJA

KISAKANGAS BEACH OTTELUOHJELMA 1.8.2010 SEKAPARISARJA KISAKANGAS BEACH OTTELUOHJELMA.8.00 SEKAPARISARJA JOUKKUEET (Lohko ) VE VEP HEP ERO Palyerit (Leena Vähäsarja/Kari Kirstinä) A 0 0 0 0 Kirsi Hattara/Antti Mattila B 0 0 0 0 Kati Lempiäinen/Aleksi Korpela

Lisätiedot

Aikataulu Tidtabell 17. - 18.5.2014. Helsinki-Riihimäki Helsingfors-Riihimäki

Aikataulu Tidtabell 17. - 18.5.2014. Helsinki-Riihimäki Helsingfors-Riihimäki Aikataulu Tidtabell 17. - 18.5.2014 Helsinki-Riihimäki Helsingfors-Riihimäki Osa N-junista pohjoisesta tultaessa ei pysähdy Oulunkylässä ja Käpylässä En del av N-tågen norrifrån stannar inte i Åggelby

Lisätiedot

Käytännön näkökulmia Zonationin hyödyntämiseen

Käytännön näkökulmia Zonationin hyödyntämiseen MetZo 2010-2014: Käytännön näkökulmia Zonationin hyödyntämiseen Joona Lehtomäki Helsingin yliopisto, SYKE MetZo-seminaari 30.10.2014 Ekologisen päätösanalyysin prosessi 1 Tavoitteet ja suojeluarvon malli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014

Säätiöt rahoittajina. Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Säätiöt rahoittajina Eero Pirttijärvi, Jyväskylä 13.2.2014 Aluksi Yksi ajatus on tarjota teille lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen kokoon nähden ainoana

Lisätiedot

Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa?

Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa? Metsien käytön tulevaisuus Suomessa Suomenlinna 19.11. 2007 Missä metsäsektorimme on nyt, ja minne se on menossa? Risto Seppälä Suomen metsäsektorin tähänastiset kulmakivet Tuotteiden kysynnän kasvu lähimarkkinoilla

Lisätiedot

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014

KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 KESKON KÄYTÖSSÄ ULKOMAILLA OLEVIEN KIINTEISTÖJEN ENERGIAKULUTUKSEN YMPÄRISTÖPROFIILI 2014 Anna-Mari Pirttinen 020 799 2219 anna-mari.pirttinen@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöprofiili...

Lisätiedot

SUOMEN LUONNON TILA VUONNA 2010

SUOMEN LUONNON TILA VUONNA 2010 SUOMEN LUONNON TILA VUONNA 2010 Heikki Toivonen & Ari Pekka Auvinen Suomen ympäristökeskus SUOMEN LUONNON TILA 2010 SEMINAARI, SÄÄTYTALO 19.2.2010, HELSINKI INDIKAATTORIEN KEHITTÄMISEN TAUSTALLA Kansainväliset

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset biodiversiteettiin Suomessa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset biodiversiteettiin Suomessa Ilmastonmuutoksen vaikutukset biodiversiteettiin Suomessa FINADAPT 18.3.2008 Anna Tikka Johanna Kiiski Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksessa selvitettiin ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia Suomen

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ?

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Kaupunginvaltuuston seminaari 23.3.2015 Aleksi Neuvonen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, @leksis

Lisätiedot

Energiaa ja elinvoimaa

Energiaa ja elinvoimaa Energiaa ja elinvoimaa Lappilainen ENERGIA 11.5.2010 Asiakaslähtöinen ja luotettava kumppani Rovaniemen Energia-konserni Rovaniemen kaupunki Konsernin liikevaihto 40 milj. Henkilöstö 100 hlö Yksiköiden

Lisätiedot

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA

ENERGIAMURROS. Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen. Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ENERGIAMURROS Lyhyt katsaus energiatulevaisuuteen Olli Pyrhönen LUT ENERGIA ESITTELY Sähkötekniikan diplomi-insinööri, LUT 1990 - Vaihto-opiskelijana Aachenin teknillisessä korkeakoulussa 1988-1989 - Diplomityö

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

ITÄMERI, ILMASTO JA LIHANTUOTANTO. Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja, perustajajäsen BSAG- sää9ö, Soilfood Oy

ITÄMERI, ILMASTO JA LIHANTUOTANTO. Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja, perustajajäsen BSAG- sää9ö, Soilfood Oy ITÄMERI, ILMASTO JA LIHANTUOTANTO Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja, perustajajäsen BSAG- sää9ö, Soilfood Oy Tavoitteena omilla tiloilla päästötön ruoantuotanto ( regenerative farming, carbon farming,

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden suunnittelu ja maisema. Satakunnan tuulet - tuulivoimaseminaari Maunu Häyrynen, Turun yliopisto 3.11.2010

Tuulivoima-alueiden suunnittelu ja maisema. Satakunnan tuulet - tuulivoimaseminaari Maunu Häyrynen, Turun yliopisto 3.11.2010 Tuulivoima-alueiden suunnittelu ja maisema Satakunnan tuulet - tuulivoimaseminaari Maunu Häyrynen, Turun yliopisto 3.11.2010 Tuulivoima ja maisema Energiantuotanto keskeinen maiseman muokkaaja lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Onnellisuustalous: vaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvulle 9.6.2010

Onnellisuustalous: vaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvulle 9.6.2010 Onnellisuustalous: vaihtoehtoja bruttokansantuotteen kasvulle 9.6.2010 Timo Järvensivu Paavo Järvensivu Tutkimuspäällikkö, kauppatieteiden t id tohtori Tutkija, kauppatieteiden t id maisteri i Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ESSENSITY. Edut. Color & Repair Shampoo. Color & Repair Hoitoaine. Color & Moisture Shampoo. Color & Moisture Hoitoaine

ESSENSITY. Edut. Color & Repair Shampoo. Color & Repair Hoitoaine. Color & Moisture Shampoo. Color & Moisture Hoitoaine ESSENSITY Klikkaa tästä saadaksesi tuotteista enemmän tietoa: Edut Color & Repair Shampoo Color & Repair Hoitoaine Color & Repair Intensiivinen naamio Color & Repair Intensiivinen suojaava seerumi Color

Lisätiedot

Suomalainen työelämä -taipumusten valossa -tutkimus

Suomalainen työelämä -taipumusten valossa -tutkimus Suomalainen työelämä -taipumusten valossa -tutkimus Tämä tutkimus perustuu vuoden 28 aikana tehtyihin LTA-analyyseihin, joita oli noin 4 kappaletta. -esimiehiä aineistossa on noin 1 ja johtajia 6 -esimiesten

Lisätiedot

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä:

KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: KUINKA SUURPETOKANNAT ARVIOIDAAN? Tutkijat, metsästäjät ja riistahallinto yhteistyössä: Reijo Orava 6.6.2013 5.6.2013 Suomen riistakeskus 1 Metsästäjät, riistahallinto ja tutkimus yhteistyössä suurpetokantojen

Lisätiedot

LUONNON TUOTTEET & EKOKOSMETIIKKA PALVELUYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 20.3.2014

LUONNON TUOTTEET & EKOKOSMETIIKKA PALVELUYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 20.3.2014 LUONNON TUOTTEET & EKOKOSMETIIKKA PALVELUYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA 20.3.2014 Kirsti Järvensivu, EKOHOITOLA VITAROSA Ekokosmetologi, dipl. refleksologi ja- fytoterapeutti EKOHOITOLA VITAROSA LUONNOLLISTA KAUNEUTTA

Lisätiedot

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi

ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi ENVIMAT - Suomen kansantaloudenmateriaalivirtojen ympäristövaikutusten arviointi Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus 7 10 2009 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 7.10.2009 Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys

Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten kehitys Yrjö Virtanen, vanhempi tutkija, MTT Ohrasta olueksi -ketjun ympäristövaikutusten arviointi 2005, arvion päivitys 2010 Elinkaariarviointi (LCA) Luonnon

Lisätiedot

Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi

Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 1.12.2014 Helsinki Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Helsingin yliopisto Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja

Lisätiedot

Eläinlääkäri. Kengitys. Fysioterapia/ hieronta. Koulutus/ valmennus

Eläinlääkäri. Kengitys. Fysioterapia/ hieronta. Koulutus/ valmennus Palveluiden saatavuus (koko Satakunta) Yrittäjiltä kysyttiin, miten he kokevat palveluiden saatavuuden alueellansa. Paras saatavuus palveluilla eläinlääkäri, kengittäjä, fysioterapia/ hierta, ravirata

Lisätiedot

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet

Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Tuhoeläimet viljalla torjunnan nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet Jarmo Ketola, MTT PesticideLife-hankkeen aloitusseminaari 19.2.2010 LIFE08 ENV/FIN/000604 PesticideLife-hanke on saanut Euroopan Yhteisön

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta. Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta. Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT 19.03.2015 Riskienhallinta ja Markkinaseuranta Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit

Lisätiedot

Coaching-ohjelma 2013

Coaching-ohjelma 2013 Coaching-ohjelma 2013 KUUMA TVT-hanke / EDU10 Sivistysverkosto Päämäärä Coaching-ohjelman päämäärä on ohjata opettajat kehittymään tavalla, jolla he voimaantuvat ja osaavat jatkossa coachata myös oppilaita

Lisätiedot

Välittämämme kuva Helsingistä Pohjois-Amerikan medialle vuonna 2016 korostaa seuraavia keskeisiä teemoja:

Välittämämme kuva Helsingistä Pohjois-Amerikan medialle vuonna 2016 korostaa seuraavia keskeisiä teemoja: Helsingin kaupungin viestintä Pohjois-Amerikassa Tarjous Toimintasuunnitelma 2016 Corem International Oy 10.01.2016 1. Viestinnän lähtökohdat Tämä toimintasuunnitelma käsittelee toimenpiteitä Helsingin

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101)

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101) KEVÄÄN 2010 NUORTEN YHTEISHAKU: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Helsinki (0101) hakijat, valitut, aloituspaikat, viimeisen valitun pisteet 310 965 084 453 268 094 031 171 019 Auto- ja kuljetus-

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä. AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden yhteiskokous 24.4.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto OKM:n koordinoima hanke Tavoitteet: yhteisen asiakaskäyttöliittymän

Lisätiedot

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA

SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA SUOMI JA EU:N ITÄMERI- STRATEGIA Erja Tikka, Itämeri-suurlähettiläs Ulkoasiainministeriö Hallituksen Itämeri-selonteko 2009 Ympäristö - rehevöitymisen vähentäminen - ympäristömyrkyt, merenkulun päästöt,

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

KARTTAVARASTO: SISÄLLYSLUETTELO

KARTTAVARASTO: SISÄLLYSLUETTELO MAAILMA: YLEISKARTTA YLEISKARTTA 1 Maanosien nimet LUONTO JA YMPÄRISTÖ Mannerlaattojen liikkeet virrat Luonnon- ja rakennelmaennätykset Saastuneimmat kaupungit Luonnonuhat Aavikoitumisuhat Köppenin ilmastoalueet

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Energiapuun hankkijan syntymäkertomus (metsätalousinsinöörin opinnot)

Energiapuun hankkijan syntymäkertomus (metsätalousinsinöörin opinnot) Energiapuun hankkijan syntymäkertomus (metsätalousinsinöörin opinnot) Biosaimaa 6.11.2012 Timo Antero Leinonen Metsätalousinsinöörin (amk) tutkinto 240 op Opintojaksoja 195 op, noin 5200 tuntia, josta

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

Belt and Road Initiative (OBOR)

Belt and Road Initiative (OBOR) Belt and Road Initiative (OBOR) Enright, Scott & Associates on tehnyt selvityksen aiheesta Tekesille ja tämän esityksen materiaali perustuu suurelta osin Michael Enrightin taustamateriaaliin. 26.1.2016

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla

TELEVISIO-OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS 2011 maksuttomilla kanavilla OHJELMISTON EUROOPPALAISUUS Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 16 :n mukaan televisiotoiminnan harjoittajan on varattava eurooppalaisille ohjelmille suurin osa vuosittaisesta lähetysajastaan,

Lisätiedot

Trooppiset sademetsät Rhett A. Butler

Trooppiset sademetsät Rhett A. Butler 1 world.mongabay.com/finnish Trooppisetsademetsät RhettA.Butler (001)MITÄSADEMETSÄTOVAT? Trooppisetsademetsissäonkorkeitapuita,lämminilmastojarunsaastisadetta.Joissakinsademetsissäsataajoka päiväylikaksisenttimetriävettä!

Lisätiedot

HAXLOG. Kiinteistö 92-75-200-1, Koivukylänväylä, 01350 Vantaa

HAXLOG. Kiinteistö 92-75-200-1, Koivukylänväylä, 01350 Vantaa HAXLOG Kiinteistö 92-75-200-1, Koivukylänväylä, 01350 Vantaa TERVETULOA HAXLOGIIN UUTTA VARASTO- JA TUOTANTOTILAA YRITYKSELLESI JA JUURI SIELLÄ MISSÄ PITÄÄKIN! Haxlog on neljästä varasto- ja tuotanto-

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne

Liikkuminen palveluna seminaari. Älyliikenne Liikkuminen palveluna seminaari Älyliikenne Kuinka materiaalien käsittely tehostuu, arvoketjut Aki Jumppanen Toimitusjohtaja HUB logistics Älyliikenne Älyliikenteen perusajatus on luoda kansallista kilpailukykyä.

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa

Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit EKHHL 20a juubeli foorum 20.11. 2015, Tallinnas Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry (Soome Kinnisvaraliidu) Harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus

Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aurinkoenergian osuus Aurinkoteknillinen yhdistys ry Tominnanjohtaja C.Nyman/Soleco Oy 2.10.2014 Aurinkoteknillinen yhdistys ry 35v Perustettu v 1979 edistämään aurinkoenergian

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasan yliopisto, kvät 206 Talousmatmatiikan prustt, ORMS030 3. harjoitus, viio 5. 5.2.206 Malliratkaisut. Yrityksn rään tuotlinjan kysyntäfunktio on p 20 0.030 ja vastaava kustannusfunktio on C 0.02 2

Lisätiedot

Suomi elää metsästä. Elääkö Suomi metsäluonnosta?

Suomi elää metsästä. Elääkö Suomi metsäluonnosta? Suomi elää metsästä Elääkö Suomi metsäluonnosta? Suomalaisille luonnonvarat ja yhteys luontoon on sanottu olevan hyvinvointimme perusta. Maailman talous on kriisissä ja myös luonnon tasapaino on enemmän

Lisätiedot

MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut

MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET. VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut MERELLISEN TUULIVOIMAN TUOMAT HAASTEET VELMU-seminaari 11.2.2009 Michael Haldin Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut MERELLINEN TUULIVOIMA MISTÄ ON KYSE? Merellinen tuulivoima on meri- ja saaristoalueille

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Vaasan muuttoliike 2000 2014

Vaasan muuttoliike 2000 2014 Vaasan muuttoliike 2000 2014 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 9.6.2015 Nettomuuttoliike* ja luonnollinen väestönkasvu 2000 2014 *) Muuttoliikkeen nettoluvut osoittavat tulo- ja lähtömuuttojen

Lisätiedot

silverjungle tuotekuvasto syksy talvi 2015 16

silverjungle tuotekuvasto syksy talvi 2015 16 silverjungle tuotekuvasto syksy talvi 2015 16 ekologinen ja eettinen vaatteiden ja asusteiden viidakko Suomalainen silverjungle-merkki tarjoaa korkealaatuisia lasten ja naisten vaatteita & asusteita, jotka

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Jukka Markkanen MTK 30.9.2010

Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Jukka Markkanen MTK 30.9.2010 Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi Jukka Markkanen MTK 30.9.2010 2 MTK:n organisaatio 2010 3 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Vaikuttaja - Yhteisten etujen valvoja.

Suomen Yrittäjät Vaikuttaja - Yhteisten etujen valvoja. Suomen Yrittäjät Vaikuttaja - Yhteisten etujen valvoja. Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä. Suomen 250 000 yrityksestä alle 10 työntekijän yrityksiä on 93,2 % ja alle 250

Lisätiedot

I I K UL U UT U T T A T JANTE T O E R O I R A

I I K UL U UT U T T A T JANTE T O E R O I R A II KULUTTAJANTEORIA.. Budjettirajoite * Ihmisten kaikkea toimintaa rajoittavat erilaiset rajoitteet. * Mikrotalouden kurssilla tärkein rajoite on raha. * Kuluttaja maksimoi hyötyään, mutta ei kykene toteuttamaan

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? VaikuttajaForum Rakennusteollisuus 22.3.2011 Ville Saksi VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? VaikuttajaForum Rakennusteollisuus 22.3.2011 Ville Saksi VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? VaikuttajaForum Rakennusteollisuus 22.3.2011 Ville Saksi VR Track Oy Esityksen sisältö Agenda 1 Rautateiden renessanssi Agenda 2 Kitkattoman

Lisätiedot

reformisti ja radikaali

reformisti ja radikaali 028 HAASTATTELU reformisti ja radikaali Yhdysvaltalainen taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnel kiertää maailmaa markkinakriittisenä osallisuustalousmallin saarnamiehenä. Samaan aikaan hän vaatii

Lisätiedot

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA SUOMALAIS-VENÄLÄINEN PÄÄTTÄJIEN METSÄFOORUMI 2. - 4.3.2011 GLOBAALIT KILPAILUKYVYN EDELLYTYKSET MUUTOKSESSA 2.4.2011 Petteri Pihlajamäki Executive Vice President, Pöyry Management Consulting Oy Esityksen

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari Hannu Piekkola Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari 17.9.2009 Vaasa 13.00 SEMINAARIN AVAUS JA ALUSTUS Johtaja Jouko Havunen ja kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola, Vaasan yliopisto (tilaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot