Vihreän kapitalismin yhteiskunnallisesta ekologiasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreän kapitalismin yhteiskunnallisesta ekologiasta"

Transkriptio

1 Vihreänkapitalisminyhteiskunnallisestaekologiasta Subprime lainoistaliikkeellelähteneentalouskriisinjamaailmanlaajuisen ympäristökriisinvälinensuhdeonherättänytlaajaakeskusteluavasemmiston taikapitalismiakritisoivanajattelunpiirissä.eräässäharvoistaterävistä analyyseistäedesmennytandrégorzväittää,että vaikkaonmukavaasyyttääspekulaatiota,veroparatiiseja,finanssisektorin (varsinkinhedgefundsien)läpinäkyvyydenjakontrollinpuutetta, maailmantalouttapainavalamantaijoparomahduksenuhkaeijohdukontrollin puutteesta.sejohtuukapitalisminkyvyttömyydestäuusintaaitseään. Kapitalismijatkaaolemassaoloaanjatoimiivainfiktiivisiltäjajatkuvastiyhä prekaarimmiltaperustoilta.kuplientuottamienfiktiivistenlisäarvojen uudelleenjaonvaatimusjopasuorastaankiihdyttäisisitä,mitäfinanssialapyrkii välttämään:suunnatontafinanssiarvopaperienarvonkatoamistaja pankkijärjestelmänromahtamista 1. Kutenlukuisatmuut,Gorzväittääkriisinolevankapitalisminterminaalivaiheen kriisijaosoittavantulevaisuutta,jossakapitalisminitsensäkehitysjohtaa väistämättäkohtitoisenlaistayhteiskuntajärjestelmää.ratkaisunakriisiin esitettyvihreäkapitalismi, ekologinenuudelleenjärjestely voigorzinmukaan vainpahentaajärjestelmänkriisiä.onmahdotontavälttääympäristökatastrofia sanoutumattaradikaalistiirtiviimeisen150vuodenaikanavallinneista taloudellisistamenetelmistäjalogiikasta.josnykyistätendenssiäjatketaan, maailmanbktkolmin tainelinkertaistuuvuoteen2050mennessä.yk:n Ympäristökokouksenraportinmukaanhiilidioksidipäästöjentäytyyvähentyä85 %tuohonajankohtaanmennessä,jottailmastonlämpeneminenvoidaan rajoittaaenintään2asteeseen.2astettasuuremmanlämpenemisenseuraukset tulevatolemaanperuuttamattomiajahallitsemattomia. Niinpä kasvuttomuus(décroissance)onsiisvälttämätöntäselviytymisen kannalta.muttaseedellyttäätoisenlaistataloudetta,toisenlaistaelämäntyyliä, toisenlaistasivilisaatiota,toisenlaisiayhteiskunnallisiasuhteita. Gorzonkiistämättäaivanoikeassa.Hänettunnetaanmyösyhtenäkaikkein selväjärkisimmistäjaennakkoluulottomimmistakapitalistisentuotantotavan analysoijista,esimerkiksiteoksensal immaterielansiosta.kuitenkaangorzin kirjoitukseteivätannameilletarpeeksitäsmällistäanalyysiäsiitä,mistä maapalloammetuhoavaakapitalismiavastaanasettuvatsubjektiivisuudet syntyvätjamitenekologinenkommunismieroaavihreästäkapitalismista,nk. GreenNewDealistajasenerimuodoista.Siismitenkonkreettisestitaistella 1 A.Gorz, Letravaildanslasortieducapitalisme,Ecorev(Revuecritiquede l écologiepolitique),lundi7.janvier2008,

2 pääomanarvonlisäyksenlogiikanaiheuttavaaympäristötuhoavastaan,jokaei merkitseainoastaanfyysisenvaanmyösyhteiskunnallisenjamentaalisen ympräistömmejatkuvaatuhoutumista. Jaedelleen,onanalysoitavanykyisenvihreänpolitiikantaiilmastonmuutoksen vastaisenkamppailunongelmia,jottavoidaanluodasellaisiayhteiskunnallisia käytäntöjä,joidenkauttalaajamittainen,arkipäiväinenyhteiskunnallisten elämänmuotojenmuuttaminentuleemahdolliseksi.mitä vihreäkapitalismi on? Miksiseeiriitä?Mitäyhteistäsilläonteknokraattisenvihreän ympäristöpolitiikankanssa?taitäsmällisemmin:missämielessävoimme konrkeettisestiväittääesimerkiksivihreänliitonradikaaleimmankin ympäristöpolitiikanolevanporvarillistajasitenkauniissaharmoniassavihreän kapitalisminkanssa? Abstraktinkulutuskritiikintyperyys Erilaisetvasemmistolaisetjavihreät,sanallasanoenpunavihreätmoralistit nostavatkertatoisensajälkeenesiinabstraktinvaatimuksen: Onkulutettava vähemmän! Niintietenkin,muttakenen,miksijamiten?Ennenkaikkea:kenen. Vastaus: länsimaistenihmisten onaivanyhtäabstraktijauniversalistinen,ja universalismiinonainasuhtauduttavaepäluuloisestijosiksi,ettäyhteiskuntaa voianalysoidatotuudenmukaisestiainoastaanpuolueellisestapositiosta.elävän työnjapääomanvastakkaisuudestakäsin. Onsilkkaailmastonmuutoksenjaekologisenkriisinmystifiointiaväittää,ettäne johtuvat ihmisentoiminnasta tai länsimaisenihmisenylikulutuksesta.homo sapiensonelänytmaapallollaparisataatuhattavuottaaiheuttamattamaapallon ekologisellekantokyvyllesensuurempaakuormitusta.toisaaltanimenomaanns. kolmannestamaailmastatulevatyhteiskunnallisetliikkeetovatasettaneet kyseenalaiseksiyksioikoisenerottelunensimmäiseenjakolmanteenmaailmaan. Pääomaeikatsokansallisuutta,jasen luonnenaamiota kantavatyhäuseammin myöskiinalaisetpuoluejohtajat,meksikolaisetit miljonäärittainigerialaiset heimopäälliköt.shanghaionyksiglobaalinkapitalisminkeskeisimmistä metropoleista. Ekologisenkriisinonaiheuttanutkapitalismi,pääomanarvonlisäyksenlogiikka. Tuotasanaatuntuuvasemmistonkaanpiirissäenääharvaymmärtävän. Kapitalismiontuotannonrahataloutta,jossahyödykkeidentuotannon tarkoituksenaonrahanarvonkasvattaminen,pääomanarvonitselisäys.rahaa sijoitetaantuotantoontarkoituksenalisärahanhankinta.1800 luvun alkupuoleltalähtienvähintään1970 luvulleastionpääomanarvoapyritty lisäämäänennenkaikkeainvestoimallateolliseenmassatuotantoon. Sikälikuinvoidaanväittääekologisenkriisinsyynäolevan länsimaisenihmisen kulutus,ontäsmennettäväkyseolevanteollisuustyöläisenkulutuksesta,vaikka kyseennenkaikkeaonkinollutteollisuuteenliittyvän tuottavankulutuksen aiheuttamistaympäristöhaitoista.tätäeivieläkäänolesyytälakatanostamasta

3 esiin,sillämaailmanlaajuisestikotitalouksienaiheuttamamaapallonkestokyvyn kuormitusonkuitenkinselkeästivähäisempääverrattunateollisuuden aiheuttamaanuusiutumattomienraaka aineidenkulutukseentai hiilidioksidipäästöihin.(suomessateollisuusvastaanoinpuolta hiilidioksidipäästöistä,kotitaloudetkolmasosaajaliikenneviidennestä.) Typerämoralistinenvaatimus vähemmänkuluttamisesta kohdistuusiisns. kehittyneidenmaidentaioecd maidenpalkkatyöläiseen.vaatimusonkuitenkin täysinabstrakti,aivanyhtäabstraktikuiniänikuinenporvarillinenhorina työläisenmuodollisestavapaudestajatasa arvosta,elleikulutuksentapaajasen analyysiäyhdistetäsiihentuotannonmuotoon,jonkaperustaltasesyntyy.mistä syntyyteollisenyhteiskunnanmassakulutuksensubjekti?hänontietenkin fordistinentyöläinen,jokavastineeksiyksitoikkoisestatyöskentelystätehtaassa, sorvinääressä,saaosansakoneellistumisenjatayloristisentyönorganisaation aikaansaamastatyöntuottavuudenkehityksestä.hänsaasiisenemmänpalkkaa, koskayrityksettuottavatenemmänvoittoa.mitähäntälläpalkallaanvoiostaa? Osanyrityksentuotteista,jotkaovatmassamittaisestituotettujahomogeenisia kulutushyödykkeitä:t mallinfordkaikissamodernimmissamuodoissaan. Jostakin1960 luvunlopulta,michelagliettanarvionmukaanvuodesta1966 fordistinenkapitalistisenkasautumisensääntelymuotoonkuitenkinajautunut kriiisiin 2.Yksikeskeisistäsyistätälleolimassakulutusmarkkinoidensaturaatio, siishomogeenisiamateriaalisiahyödykkeitäeienääkyettymyymäänsuurempaa määrääsamallahinnalla.eilieneepäilystä,etteikötälletaasyksikeskeisistä syistäolisiollutherännyt tietoisuus teollisentuotannonaiheuttamisista ekologisistatuhoista.uusienautojenostamineneienääkiinnostanutihmisiä, koskahetiesivätlähipuronvedenmuuttumisenmyrkynvihreäksijohtuvan autojentuotannosta.viimeistäänsenjälkeen,kunrachelcarsonjulkaisi eräänlaiseksiklassikoksimuodostuneen,ympäristötuhojakuvanneenkirjansa Äänetönkevätvuonna1962levisihalueläävähemmänympäristöätuhoavasti myösitämaisistafilosofioistakiinnostuneidenhörhöpiirienulkopuolelle. Fordisminkriisinmyötäonkinsyntynytuusihegemonisentyöläisenhahmo,joka eienääoletehtaassa8tuntiapäivässätyöskenteleväkouluttamatonmies. Fordistinentehdastyötuottavuushyötyjenjakamisineentarjositietenkinmyös mahdollisuudenesimerkiksimustillesaavuttaayhteiskunnallistavarallisuuttaja fordistisenmallinpurkautuminenonuseinheikentänytmustientyöläisten asemaayhdysvalloissa.molemmistanäistäfordisminkriisinkehityskuluista antaaerinomaisenkuvannewyorktimesin julkaisemaartikkeli GeneralMotors,DetroitandtheFallofBlackMiddleClass.Siinäfordistisen työläisenklassinenhahmokuvataankeskelläkriisiään:vieläennensaattoinuori miesmennätöihintehtaaseen,hiljalleenedetäurallaan,ottaalainanjaostaa palkkatulojaanvastaantalonrauhallisestaesikaupungista,käydävapaaaikanaankirkossajakustantaalapsensacollegeensekäpelaamaanbaseballia, muttanytjuurinämäaiemmin Amerikanselkärangan muodostaneet oikeat työläiset ovatmenettäneettyönsäjaseisovatlohduttominakeskelläautioituvaa 2 M.Aglietta,Crisesetregulationducapitalisme.L experiencedesétats Unis, Paris,1974.

4 teollisuuskaupunginmiljoötä.tilalleonastunuthomogeenisyydensijaan moninaisuuttatihkuvatietotyöläisten luovaluokka,jokaostaaluomutuotteita jamaksaavapaaehtoistaympäristöveroalomamatkoistaanetelä Aasian paratiisisaarille. Käsittelemättätässäsenenempäätyövoimanuuttaluokkakokoonpanoa,on ainakinselvää,ettäkapitalistinentuotantoonottanuttämänuuden kuluttajaryhmäntosissaan,kunseetsiitosiasiallistaelimaksukykyistäkysyntää tuotteilleen.erilaisetporvarillisetutopistitovatkinnähneetpalveluitajatietoa tuottavassauudessaimmateriaalisessataloudessakeinonratkaistakaikki ympäristökriisiinliittyvätongelmat.enääkapitalismieituotamateriaalisia tavaroitavaanainoastaanpalveluita,ihmistenvälisiäsuhteita,jotkakasvattavat taloutta,lisäävätkaikkienvarallisuuttamuttaeivätkuormitaympäristöä! Degrowthjavihreäkapitalismi Vihreänkapitalisminkritiikiksionesitettyns.Degrowth/décroissance eli kasvuttomuus taloutta.degrowth taloustieteenteoreettisenlähtökohdan muodostaanicholasgeorgescu RoegeninkirjaTheEntropyLawandEconomic Process.Georgescu Roegeninkeskeinenajatuson,ettäkapitalistinentalousja sitäohjaavataloustiedeovattähänastiperustuneetklassiseenmekaniikkaan:ne ovattarkastelleetainoastaanliikettätyhjässätilassajanähneetihmisenomaa taloudellistaetuaanmaksimoivanayksilönä,jotataloudellinenetusysää mekaanisestiliikkeeseen,muttajonkatoimillaeiolemitäänperustavanlaatuisia vaikutuksiahänenulkopuolelleen.georgescu Roegenhaluaamuotoilla uudelleentalousajatteluntieteenfilosofisenperustan.newtonilaisenklassisen mekaniikansijaanonlähdettäväliikkeelletermodynamiikastajaentropian laista:maailmankaikkeudessavapaaenergiamuuttuujatkuvastisidotuksi energiaksieikätätäkehitystäviimekädessävoidapysäyttäämilläänkeinolla. Maapallonjataloudenkannaltatämätarkoittaaennenkaikkea,ettäonolemassa uusiutumattomialuonnonvaroja,joitaihmineneikykeneluomaanuudelleen edesmilläänkuviteltavissaolevallateknologialla. KutenGeorgescu Roegenkinsanoo,onkuitenkinelävälläorganismillakyky käyttääsidottuaenergiaaympäristöstääntuottamaanvapaampaaenergiaaja sitenomassapiirissäänkääntämäänentropianlakinurin.inhimillinenorganismi kykeneetekemääntämäntietoisesti.jospaolovirnoaseuratenuskomme ihmisenlajityypillistenkykyjennousseenviimevuosikymmentenaikana kapitalistisentuotantoprosessinjaarvonlisäysprosessinkeskiöön 3,voimme päätellä,ettäjuuriihmisorganisminkykyuusintaaitsensäeräänlaisessa vastahangassaentropianlailleonseihmisenlajityypillinenominaisuus,jonka kapitalismionottanuthaltuunvastatakseenympäristöliikkeenfordismille asettamaanhaasteeseen.josnykyinenkapitalismion biotaloutta,siiselämän yleistenkykyjenhaltuunottamista,onsesamallaelävänorganismin 3 P.Virno:Väenkielioppi,Tutkijaliitto,Helsinki,2006.

5 antientrooppisenkyvynhaltuunottamista.juuritästäsyystäkapitalisminonollut pakkoottaahaltuunelämänyleisetkyvyttaivoimat.ainoastaankäyttämällä elävänorganisminkykyätuottaa itsensäelikanssakäymistäjasuhteita ajautumattakohtisuurempaaentropiaa,onkapitalismivoinutottaahaltuun ympäristöliikkeentuottamanhalunollatuhoamattaympäristöäliialla massatuotettujenhyödykkeidenkulutuksella. NiinkutsuttuvihreäkapitalismitaiBarackObamanhallinnonhavittelema GreenNewDeal iskeejuuritähänkohtaan.samallakysymyspääoman arvonlisäyksestänostaaesiindegrowth taloustieteenteoreettisenjapoliittisen riittämättömyyden.kutendegrowth tieteilijätsanovat,voieläväorganismi vähentääentropiaasisälläänvainlisäämälläsitäentisestäänympäristössään. Siksiontarkasteltavaorganisminsuhdettaympäristöönsä,muttaeiainoastaan fyysiseentaibiologiseenvaanyhteiskunnalliseenjamentaaliseenympäristöön. Ihmineneinimittäinolesuhteessavainyksilönätermodynaamiseen ympäristöönsä(toisinkuinpunkkijokaaistiiainoastaanlämmönvaihtelut)vaan häneläätietyntuotantotavansisällä,eikähäntävoidairrottaataihäntäei suorastaanoleolemassailmanmonimutkaisiayhteiskunnallisia suhteita/tuotantosuhteita,joidenluonneonratkaisevaasenkannalta,kuinka paljonhomosapiens organismilisääentropiaaympäristössään. Ontokisyytäepäillä,etteivihreäkapitalismisaaaikaanympäristökriisin purkamista,muttamoralistinenvalitusjayleinenepäluulorahatalouttakohtaan eiriitä,jottavoitaisiinlöytäätodellisiakamppailunkeinojavapautumiseksi ympäristöätuhoavastapääomanarvonlisäyksenlogiikasta 4.Onanalysoitava muutakinkuinelävänorganisminyleistäkykyävapauttaaenergiaa.on analysoitavakapitalistisentuotantotavansisäisiäyhteiskunnallisia voimasuhteita,luokkasuhteitajavallankumouksellisensubjektiiviisuuden tuottamisenkeinoja. Itseasiassaväitänsuorastaan,ettäabstraktiilmastonmuutoksenkritiikki,joka korostaamaapallonkestokykyäabsoluuttisenarajanaihmisentoiminnalle, noudattaasamaalogiikkaasuhteessailmastonmuutoksentorjumiseenkuin vihreäkapitalismi.jatästäsubjektiivisuuksienalistamisenlogiikastaolisi päästäväeroonkeinollamillähyvänsä! Mitävihreäkapitalismisittenarvonmuodostuksentasolla, tuotannon lattiatasolla tarkoittaa?koskapääomainvestoituotantoonlisätäkseenomaa arvoaan,eisitätietenkääntodellakiinnostamikäänmuukuinarvonsa kvantitatiivinenlisääminen.vihreänkapitalismintuotantoeinähdäkseni olekaanympäristöystävällisempientuotteidentuottamistavaanyhtenä 4 TadzioMüllerjaAlexisPassadakistiivistävätseitsemännessä20vihreän kapitalisminvastaisestateesistään: Vihreäkapitalismieihaastaniidenvaltaa, jotkaenitenkasvihuonepäästöjätuottavat.nämäenergiayhtiöt,lentoyhtiöt, autoteollisuusjateollinenmaataloustuotantovainsaavatlisäärahaa,jonka avullanevoivatsäilyttäätuottotasonsa,pieniäekologisiamuutoksiatehden:liian vähänjaliianmyöhään.

6 yhteiskunnallisentuotannonmuotonaseonennenkaikkeasellaisen yhteiskunnallisensuhteentuottamistajamyymistä,jossakuluttajavoiajatellatai kokeakuluttavansa eettisemmin javähentävänsäsitenympäristön kuormitusta.vihreäkapitalismisiismyyeettistäkuluttamista, ympäristöystävällistäbrändiä,ympäristömerkkiä.tämäeisenenempääkuin minkäänmuunkaantyyppinenlisäarvontuottaminenkapitalismissamerkitse huijausta tai harhaanjohtamista vaankertoosiitä,ettäimmateriaalisista palveluista,joissaonkyseihmistenvälisestäkanssakäymisestä,onylipäätään tullutkeskeisiäinvestointienkohteitajasitenkapitalistisenarvonmuodostuksen välineitä.onsiisanalysoitavatarkemminnäitäkapitalistisentuotannonmuotoja janiihinliittyviäarvonmuodostuksensekäregulaationmekanismeja. Ulkoisuudetjayhteinen Ennensiirtymistänykykapitalismilleominaisenregulaatiomuodonanalyysiin käykäämmenopeastiläpimuutamiavaltavirrantaloustieteenkehittelyjä,joissa siirtymäyhteiskunnallistensuhteidentuotantoonhahmottuu.keskeisinnäistä on ulkoisuuksien tai ulkoisvaikutuksien (externalities)käsite,joilla uusklassisessataloustieteessäonainaollutvarsinmarginaalinenrooli 5.Neovat toimineeteräänlaisenaroskakorikategoriana,johonondumpattusellaisetilmiöt, joillaonhavaittuolevantaloudellistavaikutusta,muttajotkaeivätvastaa uusklassisentaloustieteenitselleenmäärittämäätutkimusalaaeivätkäsiten kuulutaloudenpiiriin.yleisestiulkoisvaikutuksellatarkoitetaan tuotantopaikalleulkoisiatekijöitä,jotkavaikuttavattuotannondynamiikkaan. Negatiivisestaulkoisvaikutuksestakyseonsilloin,kunulkoisetolosuhteet vaikuttavatnegatiivisestituotantorakenteeseenjakohottavatkustannuksiajoko suoraantaiepäsuorasti.positiivisetulkoisvaikutuksettaasvaikuttavat positiivisestituotannondynamiikkaanjokohyötyjentaitehokkuudenkasvun kautta. Vanhimmatulkoisvaikutuksienmääritelmätliittyvät,kiinnostavaakyllä,juuri tuotannonaiheuttamiinympäristöhaittoihin.taloustietelijäe.a.c.pigouantaa ensimmäisenmääritelmän:ulkoisvaikutuson,kuna:njab.ntoimitustuottaa vahinkoakolmannellejokaeisaasiitäkorvausta.klassinenesimerkkiontehtaan aiheuttamavahinkovieressäolevallekalankasvatuslaitoksellevesien saastumisenvuoksi.taloustieteessäonkinesiintynytpyrkimysjuurinäiden negatiivistenulkoisvaikutuksiensisäistämiseksitalouteen,niidenottaminen huomioontuotannonkokonaisvaikutuksiaarvioidessa.onesimerkiksiotettava huomioon,mitätaloudellisiahaittojasyntyysiitä,ettämarkkinoiden ulkopuoleltaperäisinoleviauusiutumattomialuonnonvarojatuhotaan. Nähdäksenimyösdegrowth teorianperimmäinenpyrkimysonsama,vaikkase samallaasettaakintaloudellisenarvonmittaamisenkriteeritkyseenalaiseksi. 5 Ulkoisuuksistaks.YannMoulierBoutang Laproblématiquedesexternalitéset laproductivitésocialedutravail,http://seminaire.samizdat.net/laproblematique des externalites.html

7 Kuitenkinnykykapitalismissayhäkeskeisimmiksinousevatsensijaan positiivisetulkoisvaikutukset,jotkasyntyvätsiitä,ettäyritystenulkopuolella tuotetaanvarallisuutta,jotayrityksethyödyntävätmuttajostaneeivätjoudu maksamaan.yleisinesimerkkionjulkisentaloudentuottamattuotannon edellytykset,joitayksityisettuottajateivätkykenetaihaluatuottaa:koulutus, liikennejne.kollektiivisethyödykkeet,joidenkäyttöeilisääniiden marginaalikustannuksia yhdenlisämatkustajannouseminenmetrooneiteesen liikkumisestakalliimpaa tuottavatpelkästään ulkoisiavaikutuksia.koska näidenhyödykkeidenmarginaalikustannusonnolla,eihyödykkeidenhintaa viimekädessävoidamäärittäämarkkinamekanisminmukaaneivätkäyksityiset toimijatsitenolekiinnostuneitatuottamaanniitä.kollektiivistenhyödykkeiden puuttuminenkuitenkinaiheuttaisiyhteiskunnallistahaittaa,minkävuoksi tarvitaanvaltionväliintuloa:julkistainvestointiataiverotuksellistakannustinta, jokasaayksityisettoimijathuomaamaanilmiöntuottamatulkoisvaikutukset. Näidenkollektiivistenhyödykkeidenmerkitystäonanalysoinutennenkaikkea taloustieteilijäandrévienes julkisenulkoisvaikutuksen käsitteenavullaja 1980 luvunpuolivälistäalkaenneovatsaaneetyhäkeskeisemmänroolinns. endogeenisenkasvunteorioissa 6. Vienesinmukaanolennaistaon,että(positiivisia)julkisiaulkoisvaikutuksiaei voidatuottaavoitonlogiikanperustalta.kuitenkinnykyäänpositiivisten ulkoisvaikutusten saalistamisesta jasuhteellisenkilpailukyvynhankkimiselta senpohjalta,minkälaisiapositiivisiaulkoisvaikutuksiayrityksen toimintaympäristötarjoaa,ontullutkapitalististenyritystenydintoimintaa 7. Pyrkimyksetkohtivihreääkapitalismiaovatnähdäksenijuuriyrityksiäkääntää ympäristöhaitoistaaiheutuvatnegatiivisetulkoisvaikutuksetvaltion investointejajaverohelpotuksiasekäihmistensubjektiivisiataipumuksia hyväksikäyttäenpositiivisiksiulkoisvaikutuksiksi:myydääntuotetta,jokaon ympäristöystävälliseksikoettu,sillänäinvoidaansaavuttaapositiivisia ulkoisvaikutuksiaeliviimekädessävoittojasekäympäristöliikkeenluomasta tietoisuudesta sekävaltionluomistakannusteista.viimekädessäkapitalismi pyrkiitässäkäyttämäänhyväksihaluamaksaaenemmänympäristöystävällisestä tuotteestajasitenpyrkiisiirtämäänyhäsuuremmanosantuotannonriskeistä ympäristötietoisenkuluttajan harteille.eilieneepäilystä,etteieettisellä kuluttamisellakyetävapautumaanpääomanylivallasta! Uusiutumattomienluonnonvarojentaimuidenekologistenresurssien niukkuudestajohtuvatnegatiivisetulkoisvaikutuksetpyritäänsiiskääntämään positiivisiksiulkoisvaikutuksiksiriistämälläentistäankaramminsellaisia yhteiskunnallisenkanssakäymisenalueita,joitaeimääritäniukkuudenlogiikka jajotkavoivatsenansiostatuottaapositiivisiaulkoisvaikutuksia.näitävoimme kutsua yhteiseksi :kollektiivisestituotetuiksihyödykkeiksikutentieto,affektit jnejotkaeivätoleniukkojaresursseja,koskaniidenkäyttöeikulutavaan 6 Julkistenulkoisvaikutustenkäsitteestä,YannMoulierBoutang:Del esclavage ausalariat,puf,paris,1998,2.luku. 7 Y.Moulier Boutang: L entrepriseprédatriced externalités,incorsania.& LazzaratoM.&NegriA.:Lebassindetravailimmaterieldanslametropole parisienne,l Harmattan,Paris,1994.

8 pikemminkinmonistaa,kasvattaajalaajentaaniitä.näidenihmisen kollektiivisenälyntuotteidenkapitalistinenhyödyntäminenedellyttää keinotekoisenniukkuudenluomistaniidentuotantoonpatenttien,tietoon pääsynrajoitusten,työvoimanuusintamisenedellytystenkontrollinjarahan alaiseksitekemisenkautta.vihreäkapitalismimerkitseesiisentistäkiivaampaa yhteisenriistoajaviimekädessäväkivaltaistaniukkuudentuottamistasinne, missäsitäei luonnostaan vallitse.sejohtaamyösuudenlaisiintyövoiman hallinnankeinoihin,jotkapurkavatfordisminluomiayhteiskunnallisenpalkan (hyvinvointivaltion)rakenteita,laskevattyövoimanenemmistönpalkkojaja heikentävätjulkisiapalveluita. GreenNewDealuutenafinanssikonventiona F.D.RooseveltinNewDealolieräänlainenfordistisenregulaatiomuodon lähtölaukausjaesikuva,jossasenkeskeisetparametritkristallisoituivat. MinkälainentapasäännelläkapitalististatuotantoaGreenNewDealiintai vihreäänkapitalismiinsittenvoidaanolettaakytkeytyvän?fordistisennew Dealinyhteiskunnallisiajataloudellisiaedellytyksiä,kutentyöväenluokanja kapitalistienkollektiivistaneuvottelua,poliittisessaohjauksessaolevia kansallisiakeskuspankkejajakeynesiläistäelvytyspolitiikkaaharjoittamaan kykeneviäsuvereenejahallituksiaeienäänäytäolevanolemassa.fordistisen regulaatiomuodonsijaanonastunutglobaalifinanssipohjainenregulaatiomuoto (taiehkäpikemminkinderegulaatiomuotokoskaseeiolekriiseistänäkyen kovinkaanhyvinonnistunuttehtävässään).yhteisenriistotapahtuu nimenomaanfinanssimarkkinoidenkauttajafinanssimarkkinatovatse mekanismi,jokasaapääomanarvonlisäyksenlogiikantoimimaankollektiivisia hyödykkeitätuottavillasektoreilla.finanssimarkkinatluovatkollektiivista mielipidettäjakonsensusta,konventioita,joidenkauttamarkkinoistetaanja riistetäänerilaisiayhteisenalueita: lamanjälkeeninternet konventioja tiedonriistäminen, romahduksenjälkeensyntynyt kiinteistömarkkinoihinelimetropolissaelämisenedellytystenriistoonperustuva konventio.mitäseuraavaksi? Toisinsanoen,mikälijotakinsellaistakuinvihreäkapitalismisyntyy,siitätulee kiinteistömarkkinoidenkasvuunpohjautuneen,nytsubprime lainoistaliikkeelle lähteneenfinanssikriisinjälkeentuhoutuneenkonventionjälkeinen finanssimarkkinoidentoimintaaohjaavakonventio. Mitätällätarkoitan?Mitäfinanssimarkkinatovat,mikäonniidenrooli nykyisessäkapitalistisessatuotantotavassa?millätavoinfinanssimarkkinat perustuvatkonventioon? Finanssimarkkinatovat1970 luvultalähtiensyrjäyttäneetpankkisektorin yritystenrahoituksenkeskeisimpänälähteenä.josyritysnythaluaisitehdä investointejavihreääntuotantoon,mistäsenolisihaettavapääomansa?viime kädessäfinanssimarkkinoilta,sillävaikkaseeihetilistautuisipörssiin mihin senkasvaessaanolisimyöspakkolistautuasaadakseentarpeeksirahoitusta

9 kasvavalletuotannolleen niinpankkitekisisillemyöntämästäänlainasta arvopaperinjamöisiseneteenpäinfinanssimarkkinoilla. Uuttaregulaationmuotoaetsittäessäpääomahakeekohteita,joihinsevoisi investoidataatakseensellaisen positiivisenkehän kuinfordisminaikana,jossa tuottavuudenkehityskorottipalkkojajapalkkojenkohoaminenteki mahdolliseksilisäarvonrealisoinnin,mikäedelleenmahdollistituotannon laajentamisenjatuottavuudenkasvun.pääomanallokoinninmekanismina toimivatkuitenkinpääasiallisestifinanssimarkkinat,jolloinsijoitusten ohjautumisen vihreällesektorille täytyisilaajempaanmittakaavaan kasvaessaanviimekädessätapahtuafinanssimarkkinoidenkauttajasellaiset valitollisetsääntelytoimenpiteetkutenobamanjulkisetinvestoinnitvoivat ainoastaankannustaataiohajtafinanssimarkkinoidentoimintaatiettyyn suuntaan luvunpuolivälistä,taiviimeistäänvuodesta1979alkanut finanssivetoistumisenprosessionollutpääomanyrityskompensoida teollisuudessatapahtunuttavoitonsuhdeluvunlaskua.tällaisia finanssivetoistumisenjaksojaonkapitalisminkehityksenaikanatapahtunut säännöllisesti,kutengiovanniarrighiosoittaakirjassaanthelongtwentieth Century. Nykyinenfinanssivetoistumisenkausieroaakuitenkinkaikistaaikaisemmista siinä,ettänytfinanssimarkkinatläpäisevätkokotuotannonjafinanssitalouden sekäns.reaalitaloudentaituotannonerovähintäänkinmuuttuuepäselväksi. Nykyisinfinanssitaloudenpiirissäollaanjovaikkapasupermarketissakun maksetaanluottokortilla 8.Autoteollisuustoimiikokonaanfinanssitalouden pohjalta,sekätuotannonrahoituksenosaltaettäitseasiassamyösyritysten voittojenkohdalla,silläautoalanyritystenvoitostavarsinmerkittäväosaonitse asiassaperäisinsijoituksistafinanssisektorille,eiinvestoinneistaautojen tuotantoon.finanssivetoistumisenlähteitäonnykyisinrunsaasti:uuteen tuotantooninvestoimattomienteollisuudenvoittojenlisäksisellaisiaovat esimerkiksikolmannenmaailmanvelastatulevatkorkotulot,yksilöiden finanssimarkkinoilleinvestoimatsäästöt(eläkerahastot,asuntolainojen johdannaisetjne.) Finanssivetoistuminenonsiisollutnimenomaanvastausfordisminkriisiin esimerkiksijomainitunmassakulutusmarkkinoidensaturaationlisäksi. Finanssimarkkinattoimivatrahoituksenlähteentaipääomanallokoinninlisäksi myösarvonmittana:voitoteivätkasvatuottojenylimääränäkuluihinverrattuna vaanpörssissämitattavanarvonkasvunahetkellät2hetkeent1verrattuna. Finanssimarkkinatovatmahdollistaneetmyösns.fordisminmäärittämien välittömientuotantoprosessienelitavaroidentuotannonulkopuolisten yhteiskunnanalueidentuomisenpääomanarvonlisäyksenlähteiksi.sellaisilla tuotannonaloillakutenkoulutus,joillatuotteenarvoaonvaikeamitata perinteistenteollisentyöntuottavuudenkriteerien(outputperhour)perusteella 8 Finanssimarkkinoistanykykapitalisminregulaatiomuotona,ks.Christian Marazzi, Laviolenzadelcapitalismofinanziario,inCrisidell economiaglobale, OmbreCorte,Verona,2009.

10 antavatnimenomaanfinanssimarkkinatainoankeinonmäärittääarvollemitta. Epäilemättätällaisiinyhteiskunnallisenelämänalueisiinkuuluumyösympäristö jasensuojelu:mikäonympäristönkuormittamisenvähentämisentaloudellinen arvo.degrowth taloustieteiljätovatasettaneetkyseenalaiseksi bruttokansantuotteenkvantitatiivisenmitanyhteiskunnallisenvaurauden mittana,muttaheeivätolekyenneetjohtamaantämänmittaamisenongelmia tuotannonpiiriin,fordisminkriisiinjasiitäkoituviinuudenmitanluomisen ongelmiin.degrowth ajattelukorostaa,ettätaloudensupistuminenpikemminkin lisäisikuinvähentäisihyvinvointiajaekologistakestävyyttä,muttaseeikerro mitentämäolisimahdollistakapitalistisentuotantotavanvallitessaeikätee mitääntäsmällistäkritiikkiänykyisenhyvinvointivaltionjakapitalistisen tuotantotavansuhteestataisiitä,mitkäyhteiskunnallisetvoimatovattehneet taloudestatuhoisaaympäristölle.degrowth ajatteluavoidaankinpitää eräänlaisenautopistisosialisminjälkiteollisenaversiona. 9 Finanssimarkkinatovatsaavuttaneetkeskeisenasemansekätuotannon organisoinninettäkysynnänluomisenpiirissä.kysynnänluojananiilläonollut palkkatulojenkehityksenjähmettyessäkeskeinenmerkitys.voittojen realisoiminenelituotteenmyyntitapahtuuyhäuseamminei palkkaperäisten tulojenavulla,yhtäältäpääomatuloillaeläjienjatoisaaltavelkaaottavien työntekijöidenkulutuksella.ilmankotitalouksienvelkaantumista finanssikapitalismieiolisivoinutkasvaanäinennennäkemättömässämäärin. Samallakunsosiaalivaltionroolitulonjaossaonkaventunut,ontapahtunut eräänlainendeficitspendinginyksityistäminen,lisäkysynnänluominen kotitalouksienvelkavetoisellakulutuksella.tätäonhelpottanutlöysä rahapolitiikkajapankkitoiminnansääntelynpurkaminen,jokaontehnyt mahdolliseksimuodostaapörssissäeteenpäinkaupattaviaarvopapereita kotitalouksienveloista(ns.cdojaclo,collateralizeddebtobligationsja CollateralizedLoansObligations).Kotitalouksienvelkaantumisasteon Suomessakinnoussutjoyli100%:nvuosituloista. Finanssivetoistumisenkeskeisimmätvaikutukseteivätkuitenkaankoske tulonjakoataitosiasiallisenkysynnänluomisenmekanismejavaansitä,miten finanssitalousulottaahypertuottavuudenvaatimuksensa,shareholdervaluen mahdollisimmankiivaanluomisenjakvartaalitahdillamitattavanarvonlisäyksen yhteiskunnalliseentuotantoon.tuloksiaeivarmaankaantarvitseerityisen tarkkaanluetella:nskehittyneissämaissaovatkyseessäjulkistenpalveluiden yksityistäminen,stressityössäjapsyykkisetromahdukset,vaikkapääoman arvonlisäyksenlähteiksiovatnousseetnimenomaan inhimillinenpääoma, koulutus,terveysjamuutyleisenyhteiskunnallisetrakenteet.kehitysmaissataas työvoimanmielipuolinenriistojayhteiskunnallisteninfrastruktuurien häikäilemätöntuhoaminen. ChristianMarazzikorostaa,ettäfinanssitaloudenymmärtämiseksipoliittisesta, elävänjatyönvälisenkonfliktinnäkökulmastaonlähdettäväliikkeellefordismin kriisistäjauudestatuotannonmuodosta,jossaonkyettäväimemäänlisäarvoa 9 Degrowth ajattelunesittelystäks.tapiolaakso, Talousvoimyössupistua, Vihreälanka1/2010

11 suoraanelävästätyöstäuusinkeinoin.fordisminkriisi1970 luvullatoiesiinsen, ettäpääomaeienääkykenetuottamaantarpeeksisuurtamääräälisäarvoa tehdastyönorganisoinnin,tavarantuotannonkautta.nytpääomanarvonlisäysei enäärajoitutiettyihintuotantolaitoksiinvaanpyrkiiihmistenvälisen kanssakäymisen,yhteiskunnallisenelämänuusintamisenvälittömään hyödyntämiseen. Erilaisetyhteiskunnallistensuhteidensektoritovatkinmuodostaneetalueen toisensajälkeen,joitafinanssitalousonpyrkinytriistämäänjajotkaovat muodostaneetfinanssipohjaisenkasvunperustan.näitäerilaisia yhteiskunnallisenelämänsfäärejävoidaannimittääerilaisten finanssikonventioidenpohjiksi: lamanjälkeeninternet konventio,joka romahtaans.neweconomynkriisinmyötämaaliskuussa2000.senjälkeen2002 syntyyuusikonventio,jokaperustuutoisaaltakiinanjakaakkois Aasianmaiden talouskasvuun,toisaaltakiinteistömarkkinoidenkasvuun(osinerimaiden hallitustenedistämän omakotijokaiselle politiikanansiosta). Konventionkäsitefinanssimarkkinoidenarvonmittaustehtävänpohjanaviittaa ranskalaisenheterodoksisentaloustieteiljäandréorleanintyöhön 10.Orleanin mukaanfinanssimarkkinatovatperustavanlaatuisestiepävakaajärjestelmä:ne eivätmääritäobjektiivisestiosakkeentaimuunarvopaperinhintaasentulevia tuottojakoskevaninformaationperusteella.koskakyseonainatulevista tuotoista,olisitämäjolähtökohtaisestimahdotonta.tulevaisuuseivastaa menneisyyttä.systemaattisenepävarmuudenedessäfinanssimarkkinatluovat konventioita,apriorisiaarviointijärjelmiä,jotkaluovathomogeenisyyttä toimijoidenkäytökseenniinettäfinanssimarkkinatvoivattoimiaarvonmittana tuotannolle. Orleankorostaa,ettäkonventioeivälttämättärepresentoioikeintodellisuutta. Konventiosaaaikaanarviointijärjestelmän,jokavaikuttaatodellisuuteenja muuttaasitä.sevakiinnuttaasiistietynarviointijärjestelmän.siksi makrotaloudellinenvakausriippuuvallitsevasta,arvonmittaajatulojenlähdettä säätelevästäfinanssikonventiosta.orleaninmukaanviimeistäänvuodesta1993 lähtienfinanssikonventiotovatalistaneetkeskuspankkienrahapolitiikan valtaansa.itseasiassafinanssimarkkinatpystyvätluomaanrahaataivähintään säätelemäänrahanluomista.finanssimarkkinoillavallitsevakonventiotai yleinenmielipidesaaaikaansen,ettäpörssissänoteeratutosakkeetovataivan samallatavoinkuinrahavaihtosuhteidenvälittämisenjärjestelmä:kun finanssiyhteisöhyväksyyosakkeetvälittömästilikvideiksi,niistätulee käytännössärahantavoinvälittömästivaihdettavaavarallisuutta. Finanssimarkkinatorganisoitavatsijoittajienhenkilökohtaistenmielipiteiden vertailunsiten,ettänetuottavatkollektiivisenarvostelman,jollaon 10 OrleanesittääkäsityksensänykyisenfinanssikriiisinanalyysinäkirjassaanDe l'euphorieàlapanique:penserlacrisefinancière,paris,editionsdelarued'ulm, CollectionduCEPREMAP,Opusculen 16,mai2009.Yleisemminhänen käsityksensäfinanssitaloudesta,"lanotiondevaleurfondamentaleest elle indispensableàlathéoriefinancière?",regardscroiséssurl'economie: Comprendrelafinancecontemporaine,n 3,mars2008,LaDécouverte,

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman

Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön - miten muutamme maailman Teoriasta käytäntöön on kooste artikkeleista, joissa käsittelen sitä kuinka voimme arjessamme tehdä päätöksiä ja valintoja jotta uusi maailma olisi mahdollinen

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Ekologinen talous LUONTO MARKKINOILLA KASVUN ANATOMIA ROBIN HAHNEL ECUADORIN ÖLJYALOITE. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2012

Ekologinen talous LUONTO MARKKINOILLA KASVUN ANATOMIA ROBIN HAHNEL ECUADORIN ÖLJYALOITE. yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2012 Ekologinen talous yhteiskunnallinen aikakauslehti #1/2012 LUONTO MARKKINOILLA KASVUN ANATOMIA ROBIN HAHNEL ECUADORIN ÖLJYALOITE Kaikkihan me tänne synnymme karvattomina ja siivettöminä ja huudamme ruokaa.

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Jussi Vähämäki - Maksukyvyttömyydestä maksuhaluttomuuteen

Jussi Vähämäki - Maksukyvyttömyydestä maksuhaluttomuuteen Jussi Vähämäki - Maksukyvyttömyydestä maksuhaluttomuuteen Author : jussi [caption id="attachment_1821" align="alignnone" width="577" caption="digital_monkey (http://www.flickr.com/photos/rajkamalaich/4682065514/sizes/l/)"]

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Organisaatioteoreettinen lähestymistapa strategiseen johtamiseen: Viimeaikaisia tuloksia ja uusia näköaloja *

Organisaatioteoreettinen lähestymistapa strategiseen johtamiseen: Viimeaikaisia tuloksia ja uusia näköaloja * Juha Laurila Organisaatioteoreettinen lähestymistapa strategiseen johtamiseen: Viimeaikaisia tuloksia ja uusia näköaloja * Mitä on strateginen johtaminen? Tähän ehkä yksinkertaiselta kuulostavaan kysymykseen

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Suomen Jalkapallovalmentajat jäsenkysely 2013. Yhteenveto Koonnut Lasse Saari, SPL Harjoittelija

Suomen Jalkapallovalmentajat jäsenkysely 2013. Yhteenveto Koonnut Lasse Saari, SPL Harjoittelija Suomen Jalkapallovalmentajat jäsenkysely 2013 Yhteenveto Koonnut Lasse Saari, SPL Harjoittelija Vastaajat (yhteensä 119) Sukupuoli: 4 naista, 112 miestä, 2 ei ilmoittanut Ikä: Prosenttiosuudet kuviossa,

Lisätiedot

Hormonitasapaino KAISA JAAKKOLA OPAS ENERGISEEN ELÄMÄÄN

Hormonitasapaino KAISA JAAKKOLA OPAS ENERGISEEN ELÄMÄÄN Hormonitasapaino KAISA JAAKKOLA OPAS ENERGISEEN ELÄMÄÄN Sisällys...9...10 Osa 1: Kaisan tarina...14 Karkkihamsterin kurimus...14...15...16...18 Keho kertoo hormoneista...18...19...20...21 Osa 2: Aineenvaihdunta

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) 2015 tulevaisuus ja rahoitustarkastelut TUURI YY Optima Oy, Linea Konsultit Oy, Movense Oy & WayStep Ky 24.5.2013 Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11)

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) 6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) Taloustieteen 6:s perusperiaate sanoo, että markkinoiden luominen on yleensä hyvä tapa organisoida taloudellista toimintaa 7:s perusperiaate

Lisätiedot

Assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin

Assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin Assession opas onnistuneisiin johtajarekrytointeihin If I were running a company today, I would have one priority above all others: to acquire as many of the best people as I could. JIM COLLINS, LEDARSKAPSFORSKARE

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemian avauspuhe

Päättäjien 30. Metsäakatemian avauspuhe Päättäjien 30. Metsäakatemian avauspuhe Jarmo Vaittinen Kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Hyvät kurssilaiset, Parhaimmat onnittelut siitä, että teidät on valittu Metsäakatemiaan kutsuttavien

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

M EDIAPOLIKSEN TOIMIJOIDEN

M EDIAPOLIKSEN TOIMIJOIDEN M EDIAPOLIKSEN TOIMIJOIDEN JA O MA T ESOMA - HANKKEEN YHTEISTYÖ Koonti Oma Tesoman ja Mediapoliksen aamiaistyöpajasta TAVOITTEENA LÖYTÄÄ YHTEISTYÖN KESKEISIÄ OSIA JA LÄHTÖKOHTIA Aamun työskentelyn tavoitteena

Lisätiedot

TIETOTYÖ JA PREKAARI FRANCO BIFO BERARDI MIELENTILA

TIETOTYÖ JA PREKAARI FRANCO BIFO BERARDI MIELENTILA FRANCO BIFO BERARDI TIETOTYÖ JA PREKAARI MIELENTILA Suomentaneet Mikko Jakonen, Inkeri Koskinen, Jukka Peltokoski, Miika Saukkonen, Markus Termonen, Eetu Viren, Akseli Virtanen ja Jussi Vähämäki Tutkijaliitto,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien utopia vai vaarojen vuoristorata kohti tulevaisuutta? Risto Linturi

Mahdollisuuksien utopia vai vaarojen vuoristorata kohti tulevaisuutta? Risto Linturi 1 HELSINGIN SEUDUN ILMASTOSEMINAARI Pörssitalo, 12.2.2014, Helsinki Mahdollisuuksien utopia vai vaarojen vuoristorata kohti tulevaisuutta? Risto Linturi Arvoisat kuulijat, Yhdysvaltain senaatti päätti

Lisätiedot

10/06/2014 ROOLEIHIN. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija 20.5.2014

10/06/2014 ROOLEIHIN. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija 20.5.2014 1 ESIMERKKEJÄ TUOTTEENHALLINNAN ERI ROOLEIHIN Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 20.5.2014 2 Sisältö Johdanto Roolit R ja niiden tehtäväesimerkkejä ä Vaihtoehtoja rooleihin ja rahoitukseen

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25: 49 53 Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Pertti Itkonen 1 Luonnonsuojelun tilanne Lapissa Lakisääteiset

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Esko Aho. Puhe Paasikivi-seuran kokouksessa Helsingissä 3.9.2014

Hallituksen puheenjohtaja Esko Aho. Puhe Paasikivi-seuran kokouksessa Helsingissä 3.9.2014 Hallituksen puheenjohtaja Esko Aho Puhe Paasikivi-seuran kokouksessa Helsingissä 3.9.2014 Minulle tuotti suurta mielihyvää saada kutsu tulla pitämään vuotuinen UKK-esitelmä. Edellisestä kerrasta onkin

Lisätiedot

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla

Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1 Sisällysluettelo Alkusanat: Kapitalismi on kyvytön ylläpitämään elämää maapallolla 1. Nykytilanne 2. Näennäistä luonnonsuojelua, näennäistä vihreyttä 2.1 Kapitalismin viherpesu 2.2 Esimerkki yhtiöstä

Lisätiedot

GRAHAM WALLAS OMAISUUS SOSIALISTISESSA VALTIOSSA

GRAHAM WALLAS OMAISUUS SOSIALISTISESSA VALTIOSSA GRAHAM WALLAS OMAISUUS SOSIALISTISESSA VALTIOSSA SOSIALISMI. NET GRAHAM WALLAS OMAISUUS SOSIALISTISESSA VALTIOSSA Sosialismi.net Tampere 2013 Englanninkielinen alkuteksti on julkaistu vuonna 1889. Tämä

Lisätiedot