Rakennusmaalaustyön keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuus ja merkitys työssä jaksamiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusmaalaustyön keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuus ja merkitys työssä jaksamiselle"

Transkriptio

1 Rakennusmaalaustyön keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuus ja merkitys työssä jaksamiselle Heidi Pellinen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Pellinen, Heidi. Rakennusmaalaustyön keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuus ja merkitys työssä jaksamiselle, Helsinki 2003, 56 s. 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, terveysala, terveydenhoitaja (AMK). Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa tietoa työterveyshuollolle ja rakennusmaalareiden työnjohdolle työntekijöiden kokemuksista työnsä keskeisistä kuormitustekijöistä ja niiden merkityksestä heidän työssä jaksamiselleen. Opinnäytetyö toimii samalla kartoituksena mahdollisille työkykyinterventioille. Kohderyhmänä olivat Kallion Yritysterveydenhuollon asiakaskuntaan syksyllä 2002 kuuluneiden rakennusmaalausyritysten työntekijät. Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistui noin 10 yritystä ja 100 työntekijää. Tutkimusaineisto koostui 66 palautetusta vastauslomakkeesta. Opinnäytetyöprosessi alkoi syksyllä 2002 työterveyshuollon harjoittelujakson aikana. Tuolloin hahmottui tutkimuksen aihe ja alkoi teoria-aineiston kerääminen ja raportointi. Talvella 2003 lähetettiin strukturoidut kyselylomakkeet tutkittaville. Kevään ja kesän aikana käsiteltiin vastauslomakkeet SPSS for Windows tilastonkäsittelyohjelmaa hyödyntäen ja kirjoitettiin tutkimusraportti. Rakennusmaalareiden keskeisistä kuormitustekijöistä kuormittavimmiksi arvioitiin kiire ja työn ergonomiset kuormitustekijät. Näillä tekijöillä oli myös eniten merkitystä työntekijöiden työssä jaksamiselle. Kaiken kaikkiaan kuormitustekijöiden kuormittavuusarviot ja merkitys jaksamiselle liittyivät läheisesti toisiinsa. Vähiten rakennusmaalareita kuormittivat psykososiaaliset tekijät ja ammattitaitovaatimukset. Johtopäätöksenä todetaan rakennusmaalaustyön olevan fyysisesti kuormittavaa ja kiireistä työtä. Tämä edellyttää panostamista töiden järjestelyyn ja työntekijöiden toimintakyvyn ylläpitämiseen. Riski uupumiseen on olemassa, minkä johdosta ennaltaehkäisevät työkykyinterventiot ovat suositeltavia. Niihin kannustetaan sekä työnjohtoa että koko työyhteisöä. Työterveyshuollon rooli on tehdä voimakasta motivointityötä työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi heidän tarpeistaan lähtien. Asiasanat: työkyky; kuormitus; jaksaminen; työterveyshuolto; maalarit; tutkimus; kvantitatiivinen tutkimus

3 ABSTRACT Pellinen, Heidi. Work Stress and Coping Factors: construction painters points of view. Helsinki, Autumn 2003, Language: Finnish, 56 pages, 5 appendices. Diaconia Polytechnic, Helsinki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education/Public Health Nurse. The purpose of this thesis was to find out how about the work related stress of construction painters and how these factors influence coping in work. The aim of the study is to get information for the occupational health services about the important workload factors of this occupational group. It will also help occupational health nurses to focus on the right areas in health examinations and during work place visits. The research material consisted of 66 construction painters from 10 painting companies in the Helsinki capital area, all of which had customer relationships with Kallion Yritysterveydenhuolto in Autumn This study is quantitative and used structured questionnaires (100, 66% returned). Answers were handled by statistical analysis with the help of SPSS for Windows ADP program. The construction painters saw the main stress factors in their work as being rush and ergonomic. These also played the most significant role in coping in work. They also saw these experiences of stress and coping in work as connected to each other. The interviewees saw psychosocial factors and professional qualifications as causing the least stress. This study showed that the work of construction painters is very rushed and physical. The risk of exhaustion exists. This requires involvement of work organizations and attention to the functional ability of workers. The task of occupational health service is to give recommendations and suggestions that motivate foremen to pay attention to construction painters welfare at work. Key words: work ability; load; coping; occupational health service; painters; research; quantitative research

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 6 2 TUTKIMUSONGELMAT 8 3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Työkykykäsite ja sen osatekijöitä Työkyky käsitteenä Toimintakyky terveys Työn ja työympäristön fyysiset olosuhteet Työn organisoiminen Vaikuttamismahdollisuudet työssä Aikasidonnaisuus Sosiaalinen tuki Ammattitaitovaatimukset koulutus Rakennusmaalarin työn ominaispiirteitä Työtehtävät rakennusmaalarin ammatissa Työlle tyypilliset keskeiset kuormitustekijät Työterveyshuollon tavoite ja tehtävät Perustana toimintaa ohjaava lainsäädäntö Tavoite ja toiminta-ajatus 19 4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Kohderyhmä Tutkimuksen kulku ja aineiston analyysimenetelmät 21 5 TULOKSET Taustamuuttujat Rakennusmaalaustyön keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuus Työympäristön kuormittavuus Työjärjestelyihin liittyvien tekijöiden kuormittavuus Työn psykososiaalisten tekijöiden kuormittavuus Keskeisten kuormitustekijöiden merkitys rakennusmaalareiden työssä jaksamiselle Työympäristön kuormitustekijöiden merkitys jaksamiselle Työjärjestelyihin liittyvien tekijöiden merkitys jaksamiselle Työn psykososiaalisten tekijöiden merkitys jaksamiselle Taustamuuttujien vaikutus työn kuormittavuus- ja jaksamiskokemuksiin 37

5 6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tulosten luotettavuus Eettiset näkökohdat Pohdintaa ja tulosten vertailua aiempaan tutkimustietoon Oma oppimisprosessi Johtopäätökset 46 LÄHTEET 47 LIITTEET 50 Liite 1 Tutkimuslupa 50 Liite 2 Tutkimuslupa-anomus 51 Liite 3 Kyselylomake 52 Liite 4 Tyky-toiminnan kohdentumisalueiden tetraedrimalli 55 Liite 5 Keskiarvot rakennusmaalaustyön tyypillisten kuormitustekijöiden kuormittavuudelle ja työssä jaksamiselle 56

6 1 JOHDANTO Työ on nykypäivänä yksi ihmisten merkittävimmistä toimintakentistä, joilla tarvitaan ja vaaditaan yhä enenevässä määrin jaksamista. On havaittu ja koettu, ettei ihminen rajattomasti jaksa täyttää kasvavia vaatimuksia työn tuottavuuteen, laadukkuuteen ja innovatiivisuuteen lisääntyvän työmäärän ja aikarajoitteisuuden vuoksi. Kun työ käy tekijälleen eri kuormitustekijöistä johtuen liian raskaaksi, on seurauksena uupuminen. Kalimo ja Toppinen (1997, 25, 38) tutkivat suomalaisten työuupumusta todeten seuraavaa: Työuupumus näyttää olevan yleinen työterveysongelma maassamme. Keskimäärin vakavinta työuupumus on maa- ja metsätaloudessa ja vähiten vakavaa se on tiedotuksessa ja tietoliikenteessä. Muut alat eivät tilastollisesti poikkea toisistaan. Tässä opinnäytetyössä kohteena oleva rakennusmaalarien ammattikunta ei tutkimusten perusteella kuulu voimakkaasti uupumusta kokevien työntekijöiden joukkoon. Parhaillaan on käynnissä vuonna 2000 alkanut työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma, jonka toteuttajina toimivat työministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä työuupumusta ja lisätä hyvinvointia työssä. Jaksamisen tukeminen työelämässä kuuluu myös Terveys 2015 kansanterveysohjelman keskeisiin tavoitteisiin. Tavoitteena on kehittää työikäisten työ- ja toimintakykyä sekä työelämän olosuhteita niin, että ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään. (Työministeriö 2002; Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 15.) Työharjoittelujaksollani Kallion työterveysasemalla kiinnostukseni työhyvinvointia kohtaan kasvoi niin, että lähdin kehittelemään opinnäytetyötä tämän aiheen pohjalta. Kohderyhmäksi täsmentyi rakennusmaalareiden ammattikunta heidän työhönsä kuuluvien moninaisten altisteiden ja kuormitustekijöiden vuoksi.

7 7 Mielenkiinnon kohteeksi nousi näiden kuormitustekijöiden merkitys työntekijöiden työssä jaksamiselle. Esimerkkejä työn kuormitustekijöistä ovat mm. rakennusalan töille ominainen tapaturmavaara ja aikasidonnaisuuteen liittyvät työpaineet erityisesti työurakan valmistumisvaiheessa. Oman ammatillisen kasvuni kannalta työterveyteen liittyvä päättötyön aihe on tärkeä. Mielenkiintoni työelämässä tulee kohdistumaan lähinnä juuri aikuisväestöön, josta suuri osa kuuluu työikäisiin tai jo sen iän ylittäneisiin. On tärkeää syventää oppimistaan työterveyteen, koska työelämä käsittää useimpien ihmisten elämänkaaresta pitkän aikajakson. Missä tahansa terveydenhuollon toimipisteessä työskenneltäessä on muistettava huomioida asiakkaiden työ yhtenä osa-alueena määrittämässä heidän hyvinvointiaan. Työssä jaksamiseen liittyvien tekijöiden tiedostaminen auttaa paremmin huomioimaan uupumisen merkkejä tulevissa asiakkuuksissa kuten myös omassa itsessäni. Mikä tärkeintä, se myös antaa avaimia työkykyä ja työterveyttä edistävään terveyskasvatustyöhön. Tieto rakennusmaalareiden itsensä kokemasta työn keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuudesta ohjaa työnantajia pyrkimyksissä vaikuttaa kohentavasti työskentelyolosuhteisiin rakennustyömaalla. Samalla työnantajat saavat kenttätyöntekijöiltä palautetta työn organisoimisesta. Työntekijöiden työpanos ja sen edellyttämä työkyky ovat kuitenkin koko maalausyrityksen tärkein voimavara. Työterveyshuolto voi hyödyntää tietoja painottamalla seurannassa niin työpaikkakäynneillä kuin työntekijöiden terveys- ja määräaikaistarkastuksissa niitä työn kuormitustekijöitä, jotka merkittävästi vaikuttavat työntekijöiden jaksamiskokemuksiin. Tutkimuksen tavoite on siis tuottaa tietoa työterveyshuollolle ja työnjohdolle rakennusmaalareiden kokemista työn kuormitustekijöistä ja niiden merkityksestä heidän jaksamiselleen ja sen myötä myös työkyvylle. Tutkimus toimii näin ollen kartoituksena mahdollisille työkykyinterventioille. Työkuormituksen ja riskien arviointi on perusta työterveyshoitajan työlle, minkä vuoksi tämänkaltainen tutkimus on perusteltu kehitettäessä työterveyshoitajan ammattikäytäntöä.

8 2 TUTKIMUSONGELMAT 8 Tutkimukseni tavoite on saada selville rakennusmaalareiden työn keskeisten kuormitustekijöiden kuormittavuus ja kuinka paljon kuormitustekijät vaikuttavat työntekijöiden työssä jaksamiseen heidän mielestään. Tutkimusongelmat ovat 1. Miten kuormittavana rakennusmaalarit kokevat työnsä keskeiset kuormitustekijät? - Työympäristön kuormittavuus? - Työjärjestelyihin liittyvien tekijöiden kuormittavuus? - Työn psykososiaalisten tekijöiden kuormittavuus? 2. Mikä merkitys rakennusmaalareiden esiin nostamilla kuormitustekijöillä on heidän työssä jaksamiselleen? - Työympäristön merkitys jaksamiselle? - Työjärjestelyihin liittyvien tekijöiden merkitys jaksamiselle? - Työn psykososiaalisten tekijöiden merkitys jaksamiselle? 3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat työkyky, kuormittavuus ja jaksaminen. Tämän opinnäytetyön teoreettista taustaa ovat myös rakennusmaalarin työn ominaispiirteet sekä työterveyshuollon tavoite ja tehtävät. Nämä muodostavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen.

9 9 3.1 Työkykykäsite ja sen osatekijöitä Tässä kappaleessa tarkastellaan työkykykäsitteen laaja-alaisuutta ja eri kontekstien mukaista käyttöä. Järvikoski (1994, 62) on tutkimuksessaan esittänyt työkyvyn tasapainomallin, jossa painotetaan työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen tasapainon merkitystä huomioiden myös työn ulkopuolella olevan vapaa-ajan elämänolot sekä yhteiskunnan vaikutus. Tämä on huomattavasti laaja-alaisempi näkökulma ja ottaa huomioon ihmisen kokonaisvaltaisen elämän. Sen mukaan työkykyyn eivät ole vaikuttamassa vain työ vaan myös työn ulkopuoliset elinolot ja tavat sekä sosiaalinen verkosto. Määritelmä työkyvystä perustuu tässä tutkimuksessa Peltomäen tyky-toiminnan kohdentumisalueiden tetraedrimalliin. (Vrt. Liite 4.) Mallin ulottuvuudet ja sen mukaan työkykyyn vaikuttavat osatekijät ovat yksilön terveys ja toimintakyky, työn ja työympäristön fyysiset olosuhteet, työn organisointi sekä työn asettamat ammattitaitovaatimukset ja koulutus. Opinnäytetyöni keskittyy tarkastelemaan lähinnä työntekijöiden työelämän aiheuttamia kuormitustekijöitä ja niiden merkitystä jaksamiselle Työkyky käsitteenä Ihmisen työkyky on terveyteen, toimintakykyyn, osaamiseen ja haluun tehdä työtä perustuva ominaisuus. Työelämässä työkyvyn katsotaan muodostuvan ihmisen kyvystä ja toimintaedellytyksistä tehdä työtä ja vastata työn asettamiin vaatimuksiin. Muutokset sekä ihmisen toimintakyvyssä että työssä vaikuttavat näin ollen työkykyyn. Työkyvyn edellytys on lisäksi se, että yksilöt sopeutuvat työyhteisöön ja haluavat yllä pitää sekä edistää työkykyä eri vaiheissa työuraa ja erilaisissa työympäristöissä. (Antti-Poika & Taskinen 1997, 195.) Työkyvyn lähtökohta Romanan (1999, 4) kuvailemana on työntekijän toiminta ja toimintaympäristön muodostama systeemi. Työyhteisö, työtehtävä, esimiesten ja työtovereiden toiminta sekä työnantajan henkilöstöpolitiikka vaikuttavat työntekijän yksilöllisiin voimavaroihin ja niissä esiintyviin mahdollisiin ongelmiin. Työntekijä arvioi työkykyään niiden tunteiden ja kokemusten myötä, jotka liittyvät työn sujumiseen, omaan jaksamiseen, riittämiseen, onnistumiseen ja mielekkyyden kokemiseen. Lindholm (2001, 8) mainitsee työkykykäsitteen mukautuvan tilanteen mukaan, niin ettei se ole kaikissa tilanteissa sama. Käsite työkyky riippuu kulloinkin tarkasteltavana olevasta näkökulmasta. Mäkitalo ja Palonen (1994, 155) toteavatkin työkykykäsitettä käytettävän joko arvioinnin kontekstissa tai edistämisen

10 10 kontekstissa. Eri käsitysten myötä työkykyä on määritelty lääketieteellisenä, tasapainomallin mukaisena ja integroituna käsitystyyppinä. Lääketieteellinen malli painottaa työntekijän psykofyysisen järjestelmän häiriötilan arviointia ja korjaamista lääketieteen asiantuntijoiden toimesta ja lääketieteellisin menetelmin. Tasapainomallissa arvioidaan eri alojen asiantuntijoiden yhteisvoimin työntekijän fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn soveltuvuutta työhön ja sen vaatimuksiin. Työkykyä pyritään edistämään motivoimalla työntekijää harjoittamaan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyään antamalla samalla myös suosituksia työn vaatimusten optimoimiseksi. Integroidun mallin mukaan asiantuntijat kohdistavat tukensa myös koko työyhteisöön tavoitteena yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajan kanssa parantaa niin yksilöllisiä edellytyksiä kuin työyhteisön ja työnantajan toimintamallejakin sekä kehittää työtä. (Mäkitalo & Palonen 1994, 157.) Integroitu käsitystyyppi on laaja-alaisin kaikista käsitystyypeistä, koska se ottaa huomioon useat toimijat, toiminnan ja monipuolisesti tarkastellut olosuhteet. Nämä osatekijät ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa nähden. Työ nähdään yhteisöllisenä prosessina, jolloin työkyky on sidottu kulloinkin kyseessä olevaan aikaan ja paikkaan. (Mäkitalo & Palonen 1994, ) Integroidussa työkykymallissa huomioidaan työkykyyn vaikuttavana tekijänä muiden muassa työllisyystilanne eli kuinka varmalla pohjalla työntekijän työpaikan säilyvyys on. Toisaalta työmarkkinatilanne säätelee sitä, millä asteella työntekijän työkykyisyyttä arvioidaan. Jos työvoimasta on pula, arvioidaan työntekijöiden työkykyä ja vaatimustasoa kevyemmin kuin työvoiman ylitarjontatilanteessa. Tässä opinnäytetyössä näkökulmana on työssä jaksaminen ja siihen vaikuttavat kuormitustekijät. Työkykyä määritellään tässä yhteydessä työntekijän toimintakyvyn, ammattitaitovaatimusten, työn ja fyysisen työympäristön ja työn organisaation vuorovaikutuksena Toimintakyky terveys Perusta niin työkyvylle kuin kyvylle tulla toimeen elämässä on toimintakyky ja terveys. Nämä avut määrittävät itsestään selvänä osana yksilöiden pärjäämistä ja selviytymistä erilaisissa tehtävissä.

11 11 Toimintakyky ja terveys vaikuttavat myös siihen, kuinka herkästi ihminen kuormittuu ja mikä merkitys eri kuormitustekijöillä on hänen työssä jaksamiselleen. Toimintakyky tarkoittaa ihmisen itsensä kokemaa terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointia vähentävät sairaus, huono-osaisuus ja koetut oireet. Ihmisen käytössään olevat voimavarat ovat hänen toimintakykyään. Psyykkinen toimintakyky kuvaa henkistä vireyttä, koettua oman elämän hallintaa ja voimavaroja. Sosiaaliseen toimintakykyyn kuuluvat sosiaaliset toiminnot, osallistuminen ja sosiaaliset taidot kuten esimerkiksi kyky hankkia itselleen oma paikkansa työyhteisössä. (Parviainen 1997, 46.) Terveys tutkimuksessa toimintakykyä kartoitettiin monipuolisesti. Tutkimuksen kohteina olivat mm. ala- ja yläraajojen sekä selän toiminnot, näkö, kuulo, tasapaino, liikkumiskyky, reaktionopeus, kognitiivinen kyvykkyys, arkitoimista suoriutuminen sekä apuvälineiden ja kuntoutuspalvelujen tarve. (Aromaa & Koskinen 2002, 71.) Hyvä toimintakyky työelämässä tarkoittaa vähäistä sairastelua ja sairauspoissaoloja. Terveydentila ei aseta rajoituksia työn suorittamiselle ja työmotivaatio on hyvä. Toimintakykyyn ja terveyteen puolestaan ovat osatekijöinä myös elämäntapa ja elinolosuhteet samoin kuin esimerkiksi perhe ja sosiaaliset verkostot. Järvikoski (1994, 201) toteaakin: Sosiaalisella ja ekologisella on keskeinen merkitys toisaalta vaurion ja fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn, toisaalta vajaakuntoisuuden muodostumisessa Työn ja työympäristön fyysiset olosuhteet Eri työt ja ammatit asettavat työntekijöille monenlaisia suoritusvaatimuksia. Joka työssä on sille ominaiset fyysiset vaatimuksensa. Järvikoski (1994, 70) on lainannut tutkijoiden löytämiä työkyvyn alentumista tai työkyvyttömyyttä ennakoivia tekijöitä. Työn fyysisiä vaatimuksia ovat mm. lihastyö ja voiman käyttö, kantaminen ja nostaminen, äkkiponnistukset, toistuvat työliikkeet sekä kumarat ja kiertyneet työasennot. Nämä ovat ergonomisia kuormitustekijöitä. Psyykkisiä voimavaroja tarvitaan esimerkiksi rakennusmaalarin ammatissa työn laadukkaan lopputuloksen aikaan saamiseksi kiireellisissä olosuhteissa. Myös työn itsenäisyys ja toisaalta ryhmätyötaitojen vaatimus edellyttävät maalarilta psyykkistä tasapainoa ja kestävyyttä.

12 12 Työn lisäksi työkykyyn vaikuttaa fyysinen ympäristö, jossa työtä tehdään. Työympäristö voi olla toimisto, keittiö, rakennustyömaa, koulu, sairaala, hoitolaitos, metsä tai esimerkiksi rekka-auton hytti. Työympäristö pitää sisällään erinäisiä kuormitustekijöitä johtuen joko työolosuhteista sinänsä tai työtovereista samalla työmaalla. Työympäristön yhteydessä puhutaan usein työhygieniasta. Työlääketieteen isä italialainen Bernardo Ramazzini on jo vuonna 1713 kuvannut ilmanvaihdon puutteesta ja sopimattomasta lämpötilasta syntyviä haittoja. Hän on tuolloin myös varoittanut suljetuissa tiloissa tehtävästä pölytyöstä. Suomessa työväen suojeluun annettiin vuonna 1889 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus, jonka tarkoitus oli suojella teollisuusammateissa toimivia työntekijöitä. Asetus piti sisällään säännöksiä mm. valaistuksesta, puhtaasta ilmasta sekä terveydelle vaarallisten pölyjen ja höyryjen poistosta. (Kalliokoski, Pfäffli, Riihimäki, Starck, Vaaranen & Helminen 1992, 14.) Fyysisen työympäristön työhygieeniset haittatekijät ovat tyypillisesti vallitsevia teollisessa ja tuotannollisessa työssä. Näitä haittatekijöitä ovat kuumuus, kylmyys, tärinä, veto, melu, savut, kaasut ja höyryt, kosteus, pölyt, työympäristön likaisuus, sekä ärsyttävät tai syövyttävät aineet. Ns. naisvaltaisemmissa työympäristöissä tyypillisiä haittatekijöitä ovat kuiva huoneilma, työympäristön rauhattomuus sekä toistuvat ja yksipuoliset työliikkeet. (Lehto & Sutela 1998, 32.) Työn organisoiminen Ihmisen työkykyyn vaikuttaa fyysisten kuormitustekijöiden ja työolojen lisäksi se, kuinka työt on järjestetty. Merkittäviä tekijöitä työntekijän kokemuksille työstään ja sen kuormittavuudesta ovat työaikajärjestelyt ja palkkausmuoto. Positiivisena ja kannustavana voidaan pitää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työtehtäviinsä ja niiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen Vaikuttamismahdollisuudet työssä Työn itsenäisyys on tärkeä arvo suomalaisille. Vuoden 1984 jälkeen tehdyissä työolotutkimuksissa on kartoitettu työntekijöiden arvioita työn piirteisiin kohdistuvista vaikutusmahdollisuuksistaan. Vaikutusmahdollisuudet näyttävät kasvaneen kaikkien muiden piirteiden paitsi työtahdin osalta. Mahdollisuudet vaikuttaa työtahtiin ovat jopa laskeneet vuoden 1990 jälkeen. Kartoitetut työn piirteet ovat: mitä työtehtäviin kuuluu, missä järjestyksessä työt tekee, työmenetelmät, miten työt jaetaan työntekijöiden kesken, keiden kanssa työskentelee, laitehankinnat ja työtahti. (Lehto & Sutela 1998, 24.)

13 13 Yksilön vaikuttamismahdollisuudet työhönsä vuorovaikutuksessa työtovereiden ja esimiehen kanssa luovat perustan työn mielekkyyden kokemiselle. Tämä lisää työssä viihtymistä haasteellisuuden ja kehittävyyden rinnalla. Työ muodostuu tekijälle sopivaksi hänen käyttäessään luovuuttaan töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Hallinnan tunne ja työnilo lisääntyvät. Tämä puolestaan ehkäisee ihmisen ja työn vuorovaikutuksen kielteisiä seurauksia kuten stressiä ja uupumusta. Työelämässä onkin jo puhuttu oppivasta organisaatiosta, jossa päätöksen teko jakaantuu ja henkilöstöä kannustetaan aloitteellisuuteen. (Pietiläinen & Hurme 1997, ) Aikasidonnaisuus Vuonna 1997 uudistettu työaikalaki aiheutti muutoksia työajoissa. Työaikojen epäsäännöllisyys, joustavuus ja ylityöt ovat lisääntyneet perinteisen päivätyön kustannuksella. Työajan seurannassa painopiste on siirtynyt vähitellen työsuoritteiden ja tulosten tarkkailemiseen tietoyhteiskunnan asettamien uusien haasteiden ja tarpeiden myötä. Pitkät ja epämukavat työajat huolestuttavat, kun ajatellaan työelämää terveyden ja jaksamisen näkökulmasta. (Härmä 2000, 3.) Tyypillisiä seurauksia pitkistä työpäivistä ovat työstressi ja työuupumus. Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan viikoittaisen työajan ylittäessä 55 tuntia työuupumus lisääntyy. Työstressin oireita ovat vallitseva jaksamattomuuden tunne, unettomuus, ärtyneisyys, työasioiden jatkuva ajatteleminen, vaikeus suoriutua ennen sujuneista työtehtävistä ja työn mielekkyyden väheneminen. (Härmä 2000, 60.) Aikasidonnaisuutta tarkastellaan tässä opinnäytetyössä olevan tutkimuksen kohderyhmän eli rakennusmaalareiden työn kannalta. Rakennusmaalarin työn luonne on projektinomainen. Projektin valmistuttua siirrytään uuteen projektiin. Projektityölle on yleensä asetettu aikataulu, jonka sisällä työ tehdään valmiiksi. Työ on normaalisti päivätyötä, mutta kuten rakennusalalla yleensä aikapaine asettaa omat vaatimuksensa ja projektin loppuvaiheessa tulee usein kiire. Tällöin työvuorot väistämättä pitenevät, ellei projektille saada lisää työskentelyaikaa Sosiaalinen tuki Työstä johtuvien vaatimusten myötä syntyviä kuormitustekijöitä kohdattaessa tärkeitä voimavaroja ovat sosiaaliset suhteet ja niistä saatava sosiaalinen tuki (Vahtera 1993, 41). Sosiaalinen tuki on resurssi, jota työntekijä käyttää tehtäviin ja tavoitteisiin pyrkiessään. Yleensä tuki lisää työmotivaatiota auttaen samalla

14 14 selviytymään kuormittavista tehtävistä. Tilanteen arvioinnissa ja ratkaisumahdollisuuksien etsimisessä sosiaalinen tuki on hyvä apukeino samalla kun se vähentää kuormittavien tilanteiden synnyttämää uhkaa. (Järvikoski 1994, 78.) Yksilön selviytyminen kuormittavassa tilanteessa voi jopa riippua saatavilla olevasta tilanteen vaatimasta sosiaalisesta tuesta, jota ovat esimerkiksi apu, tieto, ohjaus ja rohkaiseva kannustus. Sosiaalisen tuen eräs määritelmä on voimavarojen vaihto sosiaalisissa suhteissa, jota tapahtuu myös työn ulkopuolella ystävien tai muun lähipiirin kanssa. (Lehto, Kylä-Setälä, Hietala, Lappalainen, Palmroos & Oksa 2001, 68.) Kalimo ja Toppinen (1997, 42 43) pohtivat työuupumuksen yleisyyden vuoksi tarvittavan nykyään tuntuvia ongelmanratkaisukeinoja. Työpaikoilla tarvitaan selkeyttä ja asioiden tärkeysjärjestykseen laittamista samalla kun kohtuudella saavutettavia mahdollisimman korkeita tavoitteitakin. Tärkeää on lisätä työn itsenäisen säätelyn mahdollisuutta mutta myös tukea rajojen asettamiseen tarvittaessa ylikorostuneen työsitoutumisen ja epärealististen tavoitteiden kierteessä. Ylikuormittavien työtilanteiden hallitsemisessa auttavat monipuoliset selviytymiskeinot, omien voimavarojen tunnistaminen ja ennen kaikkea terve ja tasapainoinen suhde työhön. Näiden tekijöiden tasapainoon saattamisessa sosiaalisen tuen merkitys on selkeä. Sosiaalista tukea tarjoavat sekä esimies antamalla tunnustusta ja palautetta kuin myös työyhteisö ja työtoverit. Työkyvyn ja terveyden kannalta esimiehen toimintatapa, arvonanto ja tunnustus ovat tärkeitä. Ne vaikuttavat joko työkyvyn myönteiseen tai kielteiseen kehittymiseen. Sekä työn tulosten että työkyvynkin parantamisen vuoksi korostetaan vuorovaikutteista ja osallistavaa johtamista. Positiivisena tuloksena rakennusmaalareita ajatellen on saatu rakennusalan esimiesten tuesta. Rakennusalalla esimiehet antoivat muiden teollisuusalojen esimiehiin verrattuna selvästi enemmän tukea työntekijälle. Kuitenkin myös muiden teollisuusalojen työntekijöistä noin 45 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä esimieheltä/johdolta saamaansa tukeen. (Lehto ym. 2001, ) Negatiivinen esimerkki niin sanotusta sosiaalisesta tuesta tai sen puuttumisesta voi olla työyhteisö, jossa käsitys työn tavoitteista ja tehtävistä sekä niihin liittyvistä odotuksista on vääristynyt. Esimerkiksi työpaikkakiusaamista harjoittava työyhteisö on usein haavoitettu ja sairastunut sisältä käsin niin paljon, että kuin huomaamattaan kaikilla työntekijöillä on paha olla (Vartia & Perkka-Jortikka 1994, 45 46). Tällaisella on hyvin suuri merkitys työntekijöiden työkyvylle ja jaksamiselle. Sen voidaan katsoa kuormittavan tarpeettomasti työntekijöitä. Näiden asioiden purkamiseen voi yhtenä keinona olla työnohjaus, jota käytetään muutoinkin aktiivisesti lähes välttämättömänä sosiaalisena tukena varsinkin hoito- ja sosiaalialoilla.

15 3.1.6 Ammattitaitovaatimukset koulutus 15 Työkyvystä puhuttaessa ja sitä arvioitaessa on syytä huomioida myös työntekijän laadulliset resurssit eli ammattitaito, jota työn sujuminen moitteettomasti vaatii. Kvalifikaatiot ja ammattitaito eli työn suoriutumiseen tarvittavat koulutuksen ja työssä harjaantumisen kautta saavutetut ominaisuudet, tiedot ja taidot ovat tärkeitä henkilökohtaisen työkyvyn osatekijöitä (Järvikoski 1994, 62). Esimerkkinä ammattitaitovaatimusten muuttumisesta voidaan pitää tietoyhteiskunnan kautta nousseita uusia toimintatapoja kuten siirtymistä tietokoneelle kirjaamisiin. Ikääntyvät työntekijät ovat joutuneet opettelemaan uusia työtapoja tarviten lisäkoulutusta. Toisille uuden opettelu ja oppiminen on piristys kun taas toiset kokevat kapasiteettinsa rajallisuuden uusien menetelmien vuoksi. Kalimo ja Toppinen (1997, 43) toteavat pohdinnassaan, että tärkeää niin ennaltaehkäisyn kuin ammatillisen itsetunnon heikentymisenkin vuoksi on huolehtia myös ammattitaidon kehittymisestä. Järvikoski (1994, 62) mainitsee oman työn ja sen yhteydessä saadun täydennyskoulutuksen tarjoavan yleisesti ottaen parhaat mahdollisuudet pitää yllä ja kehittää ammattitaitoja. Työstatus asettaa silti rajoituksia koulutusmahdollisuuksille. Tämä tarkoittaa usein sitä, että erilaisten koulutuspalvelujen saanti edellyttää aikaisempia koulutussuorituksia. Vähän koulutusta omaavilla mahdollisuudet täydentää kvalifikaatioita lisäkoulutuksin ovat heikommat kuin niillä, joilla on hyvä koulutuspohja. (Järvikoski 1994, 62.) 3.2 Rakennusmaalarin työn ominaispiirteitä Koulutuspohjaksi maalarin ammattiin suositellaan pintakäsittelyalan perustutkintoa tai käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoa eli artesaanin tutkintoa, jossa suuntauksena on maalausala. Maalarin ammattitutkinto tai maalarimestarin erikoisammattitutkinto on mahdollista suorittaa ammattitaidon kartuttua. (Työhallinnon koulutus- ja ammattitietopalvelu ) Työtehtävät rakennusmaalarin ammatissa Rakennusmaalarin työ on vaihtelevaa ja muodostuu pääosin maalauksesta ja pintakäsittelyistä. Kohteet ovat joko uudisrakennuksia tai remontoitavia rakennuksia ja huoneistoja. Työtä tehdään sisä- tai

16 16 ulkotiloissa niin ryhmätyönä kuin itsenäisestikin. Ammattitaitoon kuuluu useiden eri materiaalien pintakäsittelytekniikan hallinta kuten tasoitus, puhdistus ja hionta. Työhön liittyy lisäksi kankaiden kiinnittämistä ja tapetointia sekä laatoittamista. Suurten rakennustyömaiden ja kohteiden betonipintojen käsittelyt ja hiekkapuhalluksin toteutettavat seinäpintojen puhdistukset ovat fyysisesti raskaimpia työvaiheita maalaustehtävissä. (Työhallinnon koulutus- ja ammattitietopalvelu ) Korjausrakentamisen lisääntyminen edellyttää maalarin ammattitaidon kartuttamista vanhojen työtapojen ja maalaustarvikkeiden tuntemuksen osalta. Luonnolliset pintakäsittelymenetelmät ja vanhat tarvikkeet ovat tulossa uudelleen muotiin. Rakennusmaalarin asiantuntemusta ovat sekä ulko- että sisäpintojen käsittelyt ja niihin käytettävät paikkaus-, pohjustus-, maalaus- ja lakkaustarvikkeet kuten myös tapetointitarvikkeiden tuntemus. Pintatyöt kohdistuvat lattioihin, seiniin ja kattoihin. Rakennusmaalarin työnkuvaan kuuluu myös ovien ja ikkunoiden puuosien maalaus ja lakkaus. Työ on useimmiten normaalia päivätyötä työmaa- ja tehtäväkohtaisin poikkeuksin riippuen työn kiireellisyydestä tai suuruudesta. (Työhallinnon koulutus- ja ammattitietopalvelu ) Työlle tyypilliset keskeiset kuormitustekijät Rakennusmaalarin kuten minkä tahansa maalarin ammatissa työn laatu takaa menestymisen. Laatutasoa ylläpitävä työskentely edellyttää huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä paneutumista työtehtävään kiireenkin keskellä. Maalarilta edellytetään sopeutumistaitoja erilaisiin työtilanteisiin ja oloihin samoin kuin ryhmätyökykyä ja kykyä toimia itsenäisesti. Suunnittelutaidot niin töissä kuin materiaalienkin käytössä kuuluvat osana maalarin ammattitaitovaatimuksiin. (Työhallinnon koulutus- ja ammattitietopalvelu ) Edellä mainittuja vaatimuksia voidaan osaltaan pitää rakennusmaalarin työn henkisiä voimavaroja kuluttavina psykososiaalisina kuormitustekijöinä. Kiire ja aikapaineet luovat stressiä laatupaineiden ohella. Vuonna 1995 lähes 40 % rakennustyöntekijöistä koki työnsä pakkotahtiseksi (Liira, Rytkönen, Leino- Arjas, Malmivaara, Matikainen, & Mutanen 1998, 109). Työstressiä luovat myös alati muuttuvat työolot ja tilanteet, jolloin ei pystytä varautumaan asioihin etukäteen. Toisaalta hyvät sopeutumistaidot omaavalle muutokset tuovat vaihtelua työhön, eikä työ muodostu liian yksitoikkoiseksi. Rakennusmaalarin työssä työympäristö eli fyysiset työolosuhteet samoin kuin työn tekemiseen käytettävät menetelmät sisältävät kuormittumista lisääviä tekijöitä. Työhygieniaan liittyen tyypillisiä altisteita työssä

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI

OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Opinnäytetyö OSASTONHOITAJA JA TYÖHYVINVOINTI Taina Laru Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala / Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Lisätiedot

VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN

VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN VAJAAKUNTOISUUS JA TARVE TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEEN Lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevien sekä siivous- ja laitostyöntekijänaisten vajaakuntoisuuden kokeminen ja tarve työeläkekuntoutukseen. Tiina Holappa

Lisätiedot

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat

ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat ASLAK KUNTOUTUKSEN MERKITYS SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖKYKYYN Esimerkkitapauksena Engel Siivouspalvelut Oy:n siivoojat Anna-Mari Vainio Opinnäytetyö Huhtikuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Mari Luostarinen TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT Jonna Hassinen Pro gradu -tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä

Kaija Suonsivu KATSAUS HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIIN JA SEN JOHTAMISEEN. Hyvinvointipalvelut, Laitoshoito. 1796-9174 978-951-609-402-4 Tiivistelmä TAMPEREEN KAUPUNKI Hyvinvointipalvelut Laitoshoito Rauhaniementie 19 33180 Tampere Keskus (03) 565 712 KUVAILULEHTI TRE: 10684/01.05.00/2008 Tekijä/työryhmä Kaija Suonsivu Julkaisun nimi KATSAUS HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SISÄILMAONGELMAT TYÖTERVEYSHOITAJAN TYÖSSÄ Leena Alanko Päättötyö Kevät -2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET

Lisätiedot

Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Humalajoki Minna & Nissilä Suvi MAATALOUSYRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI JA SIIHEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Syksy 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Hoitotyön koulutusohjelma terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2010 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI, TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ

KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ KOHTI VETOVOIMAISTA JA HYVINVOIVAA TYÖYHTEISÖÄ Toimintamalli opettajien organisaatioon sitoutumisen vahvistamiseksi ja työn imun edistämiseksi Koulutuskeskus Salpauksessa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Osa I Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle Osa II Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot

HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA. Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot HYVINVOIVA LIIKUNNANOPETTAJA +50 -VUOTIAANA Keski-ikäisen liikunnanopettajan työssä jaksaminen ja selviytymiskeinot Tuula Lindholm Liikuntapedagogiikan pro gradu - tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot