INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INGÅ KOMMUN. Balansbok 2013 INKOON KUNTA"

Transkriptio

1 INGÅ KOMMUN Balansbok 2013 INKOON KUNTA Tasekirja 2013

2

3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kommundirektörens översikt Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kommunalförvaltningen och förändringar i den Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 2 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys... 4 Kommunens personal Kunnan henkilöstö... 9 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Miljöfaktorer Ympäristötekijä Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Räkenskapsperiodens resultatanalys Tilikauden tuloksen muodostuminen RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT FINANSIERING AV VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHOITUS FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Kommunens totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja -menot Kommunkoncernen Kuntakonserni BUDGETUTFALLET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN Val Vaalit Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto... 42

4 GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Specialsjukvård Erikoissairaanhoito BILDNINGSNÄMNDEN SIVISTYSLAUTAKUNTA Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Dagvård Päivähoito Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildning Muu opetustoiminta Fritidsverksamhet Vapaa-ajantoiminta Medborgarinstitutet Kansalaisopisto BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Byggnadstillsyn Rakennustarkastus Miljövård Ympäristönsuojelu Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto SAMHÄLLSTEKKNISKA NÄMNDEN YHDYSTEKNINEN LAUTAKUNTA Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTERINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN FINANSIERINGSDELENS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta BOKSLUTSKALKYLER TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

5 BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN) TILINPÄÄTÖSLASKELMAT (SIS. LIIKELAITOKSET) KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNILASKELMAT NOTER TILL BOKSLUTET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT NOTER ANGÅENDE PERSONALEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT SPECIFIKATIONER AV NOTER LIITETIETOJEN ERITTELYT UNDERTECKNINGAR ALLEKIRJOITUKSET REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, TOSITTEIDEN LAJIT JA ARKISTOINTI AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN INKOON VESI-LIIKELAITOS

6

7 Verksamhetsberättelse Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin Kommundirektörens översikt Verksamhetsåret var för andra året i följd mycket intensivt för kommunerna. Den oklara styrningen av den planerade kommunstrukturreformen och den planerade reformen av social- och hälsovården fortsatte skapa stor osäkerhet i kommunerna. Organiseringen av social- och hälsovården i kommunens egen regi var ekonomiskt utmanande och mycket krävande för personalen. Omorganiseringen utföll bra och inga större störningar i verksamhet uppstod. Merituulen koulus inneluftsproblem blev årets största utmaning. Skolan evakuerades till Västankvarns gamla lantmannaskola och ett stort utrednings- och planeringsarbete påbörjades för att få ändamålsenliga och bra utrymmen för verksamheten. Problemen i Merituulen koulu visar att kommunen måste ha beredskap för oförutsedda händelser. Beslutet att stänga Ingå kolkraftverk och planeringen av en LNG-hamn kommer att ha en stor inverkan på näringslivets utveckling de kommande åren. Kommunen ska vara smidig och reagera snabbt på yttre förändringar. Årets överskott på ökar det kumulativa överskottet till 5,4 miljoner eller 967 /invånare. Lånebördan/invånare var vid årets slut Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Toimintavuosi oli jo toinen kuntien kannalta hyvin intensiivinen vuosi. Suunnitellun kuntarakenneuudistuksen epäselvä ohjaus ja suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus loivat edelleen suurta epävarmuutta kunnissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisointi kunnan omaksi toiminnaksi oli taloudellisesti haastava ja henkilökunnalle hyvin vaativa hanke. Uudelleenorganisointi sujui hyvin, eikä toiminnassa esiintynyt suurempia häiriöitä. Suurimmaksi haasteeksi muodostuivat Merituulen koulun sisäilmaongelmat. Koulu evakuoitiin Västankvarnin vanhaan maatalouskouluun, ja käynnistettiin laaja selvitys- ja suunnittelutyö, jotta toiminnalle saadaan tarkoituksenmukaiset ja hyvät tilat. Merituulen koulun ongelmat osoittavat, että kunnalla on oltava valmius ennakoimattomiin tapahtumiin. Päätöksellä sulkea Inkoon hiilivoimala ja LNG-sataman suunnittelulla on suuri vaikutus elinkeinoelämän kehittymiseen tulevina vuosina. Kunnan on oltava joustava ja reagoitava nopeasti ulkoisiin muutoksiin. Vuoden ylijäämä, , kasvattaa ylijäämäkertymän 5,4 miljoonaan, eli 967 asukasta kohden. Lainataakka asukasta kohden oli vuoden lopussa Ingå den Jarl Boström Kommundirektör Inkoossa Jarl Boström Kunnanjohtaja 1

8 Kommunalförvaltningen och förändringar i den Förtroendemannaorganisation Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Luottamushenkilöorganisaatio Kommunfullmäktige Platser-Paikkoja Kunnanvaltuusto Svenska folkpartiet 14 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 7 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 4 Sosialidemokraattinen puolue Sannfinländarna 1 Perussuomalaiset Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunfullmäktiges ordförande: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Kristian Jernström (SAML), (KOK) Kristian Westerholm (SFP), (RKP) Harri Wikström (SDP) Kommunstyrelsen Platser-Paikkoja Kunnanhallitus Svenska folkpartiet 5 Ruotsalainen kansanpuolue Samlingspartiet 2 Kokoomus Socialdemokratiska partiet 1 Sosialidemokraattinen puolue Gröna förbundet 1 Vihreä liitto Kommunstyrelsens ordförande: Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Första viceordförande: Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Andra viceordförande: Toinen varapuheenjohtaja: Marie Bergman-Auvinen (SFP), (RKP) Marko Rautakoura (SAML), (KOK) Soile Gustafsson (SDP) Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar Muut toimielimet Jäsenmäärä Revisionsnämnden 5 Tarkastuslautakunta Centralvalnämnden 5 Keskusvaalilautakunta Bildningsnämnden 9 Sivistyslautakunta Bildningsnämndens svenska sektion 7 Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Bildningsnämndens finska sektion 7 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto Samhällstekniska nämnden 7 Yhdyskuntatekninen lautakunta Byggnads- och miljönämnden 7 Rakennus- ja ympäristölautakunta Grundtrygghetsnämnden 9 Perusturvalautakunta 2

9 Ämbetsverksorganisation Kunnanviraston organisaatio Kommundirektör Kunnanjohtaja Förvaltningschef Hallintojohtaja Förvaltningsservice Hallintopalvelut Grundtrygghet Perusturva Bildning Sivistys Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekn. palvelut Bygg.- och miljööverv. Rak. ja ymp.valvonta Reg. Landsbyggsförv. Seud. maaseutuhallinto Övriga Muut Västra Nylands Rädd.verk Länsi-Uudenmaan pel.lait. Västra Nylands avfallsn. Länsi-Uudenmaan jätel. Sydspetsens miljöhälsa Eteläkärjen ymp.terv. 3

10 Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område I år har den kommunala ekonomin varit i relativt gott skick med tanke på omständigheterna. En viktig bidragande faktor har varit kommunernas ökade skatteinkomster, vilket visar en tämligen god utveckling för år 2013 som helhet. Tillväxten beror bland annat på ändringarna i skatteredovisningen, förhöjningen av gruppandelen och rättelserna av de kommunvisa skatteandelarna. Skatteinkomstökningen år 2014 förväntas dock bli mycket blygsammare. Kommunerna har reagerat på de minskade skatteinkomsterna och statsandelsnedskärningarna genom att höja sina skattesatser för år Efter höjningarna steg den genomsnittliga inkomstskattesatsen till 19,74 procent, vilket innebär en ökning på 0,36 procentenheter jämfört med föregående år. Dessutom är en omfattande anpassning till utgifterna att vänta i så gott som alla kommuner. Kommunerna är väl medvetna om det försämrade ekonomiska läget. I syfte att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin fattade regeringen ett beslut om genomförandet av ett strukturpolitiskt program vilket innebär att kommunerna ska spara 2 miljarder euro. Ett långsiktigt mål är att spara 3 miljarder euro genom en effektivering av verksamheten. Enligt programmet ska kommunerna genom egna åtgärder spara en av de två miljarderna främst genom skattehöjningar och en effektivering av verksamheten. Den andra miljarden ska sparas genom en gallring av kommunernas uppgifter och skyldigheter. Yleinen ja kunnan oman alueen taloudellinen kehitys Tänä vuonna kuntatalous on ollut olosuhteisiin nähden kohtalaisessa kunnossa. Merkittävänä positiivisena tekijänä ovat olleet kuntien verotulojen kasvu, mikä näyttää kokonaisuutena kohtalaista kehitystä vuodelle Kasvua on tuonut mm. tilitysuudistuksen muutokset ja ryhmäosuuden korotuksesta sekä kuntakohtaisten jako-osuuksien oikaisut. Vuosi 2014 tuonee mukanaan paljon vaatimattomamman verotulojen kasvun. Kunnat ovat reagoineet heikkeneviin verotuloihin ja valtionosuusleikkauksiin korottamalla veroprosenttejaan vuodelle Keskimääräinen tuloveroprosentti nousi korotusten jälkeen 19,74 prosenttiin, kasvua edelliseen vuoteen on 0,36 prosenttiyksikköä. Lisäksi huomattaviakin sopeutuksia menoihin on odotettavissa lähes kaikissa kunnissa. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen on tiedostettu kunnissa hyvin. Julkisen talouden kestävyysvajeen kuromiseksi maan hallitus teki päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, joka tuo kunnille 2 mrd. säästötavoitteen sekä 3 mrd. suuruisen pitemmän ajan tehostamistavoitteen. Ohjelman mukaan yksi miljardi näistä kahdesta tulee kuntien saada kasaan omin toimin, lähinnä veronkorotuksin ja toiminnan tehostamisen kautta. Toinen miljardi tulee kuntien tehtäviä ja velvoitteita purkamalla. 4

11 Den kommunala ekonomins utveckling Väsentliga förändringar i kommunens verksamhet och ekonomi Social- och hälsovården övertogs som egen verksamhet fr.o.m efter att samarbetsområdet för social- och hälsovården i Lojo upphörde med sin verksamhet. Landsbygdsförvaltningen regionaliserades. Ingå kommun fungerade som landsbygdsförvaltningens värdkommun fr.o.m Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen Kommande strukturförändringar påverkar avsevärt kommunens framtida verksamhetsutveckling och gör det svårt att bedöma utvecklingen. Förändringarna på industriområdet i Joddböle kommer att påverka kommunens verksamhet; Fortum Oy har upphört med sin verksamhet, LNG-gasterminalens eventuella placering på området, Rudus Oy:s eventuella utvidgning. Kuntatalouden kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Sosiaali- ja terveydenhuolto otettiin omaksi toiminnaksi lukien ns. Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lopetettua toimintansa. Maaseutuhallinto alueellistettiin. Inkoon kunta toimi alueelliselle maaseutuhallinnon isäntäkuntana lukien. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tulevat rakenneuudistukset vaikuttavat merkittävästi kunnan toiminnan kehitykseen ja vaikeuttavat kehityksen arvioimista. Kunnan toimintaan tulevat vaikuttmaan Joddbölen teollisuusalueella tapahtuvat muutokset; Fortum Oy:n toiminnan lakkaaminen, mahdollinen LNG-kaasuterminaalin sijoittuminen alueelle ja Rudus Oy:n toiminnan mahdollinen laajentuminen. 5

12 Utvecklingen inom det egna ekonomiområdet Invånarantal Oman alueen taloudellinen kehitys Asukasmäärä Ingå Kommuns befolkningsförändring Inkoon kunnan väestönmuutos Invånarantal Asukasmäärä Förändring Kasvu Förändring % Muutos % , , , , , , , , , , Invånarantal Asukasmäärä

13 Sysselsättning Arbetslöshetsgraden i Ingå steg med 0,7 % år Työllisyys Inkoon työttömyysaste nousi 0,7 % vuonna Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i Ingå under åren Työvoiman ja työttömyysasteen kehitys Inkoossa vuosina Ingå Arbetskraft Arbetslöshetsgrad i % Arbetslösa totalt Män Kvinnor Under 25- åringar Över 50- åringar Arbetslös <1år Inkoo Työvoima Työttömyysaste % Työttömiä yhteensä Miehiä Naisia Alle 25- vuotiaita Yli 50- vuotiaita Työtön <1vuosi , , , , , , , , , , Källa: Nylands arbetskraft- och näringscentral - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland Lähde: Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 250 Arbetslösa totalt Työttömiä yhteensä

14 Arbetskraft totalt Työvoima yhteensä

15 Kommunens personal Personalstyrka och -struktur Kommunens personalstyrka (anställda ) var 290 personer. I personalstyrkan ingår både tjänstlediga och vikarier. Kommunen hade också 39 timavlönade medborgarinstitutlärare. Kunnan henkilöstö Henkilöstövahvuus ja -rakenne Kunnan henkilöstövahvuus (työntekijöitä ) oli 290 henkilöä. Henkilöstövahvuudessa ovat mukana sekä virkavapaalla olevat henkilöt että sijaiset. Kunnan palveluksessa oli lisäksi 39 tuntipalkkaista opettajaa kansalaisopistossa Förvaltning - Hallinto Grundtrygghet - Perusturva Bildning - Sivistys * Teknisk service - Tekniset palvelut Landsbygdsförvaltning - Maaseutuhallinto 11 Övriga - Muut *Barndagvården flyttades från grundtrygghetsnämnden till bildningsnämnden / Päivähoito siirrettiin perusturvalautakunnalta sivistyslautakuntaan Personalfördelning Henkilökuntajakauma Förvaltning - Hallinto Grundtrygghet - Perusturva Bildning - Sivistys 9

16 Ändring i personalstyrkan Personalantalet ökade betydligt i.o.m. att social- och hälsovårdspersonalen återkom till kommunens tjänst och att den regionala landsbygdsförvaltningen inledde sin verksamhet från början av Henkilökuntavahvuuden muutos Henkilökunnan määrä lisääntyi merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan siirryttyä takaisin kunnan palvelukseen ja seudullisen maaseutuhallinnon aloitettua toimintansa vuoden 2013 alusta lukien Personalens könsfördelning Kvinnornas andel av personalen var 88,15 % och männens 11,85 % år Henkilökunnan sukupuolijakauma Naisten osuus henkilökunnan määrästä oli 88,15 % ja miesten 11,85 % vuonna

17 Kvinnor Naisia Män Miehiä Totalt Yhteensä Allmän förvaltning - Yleishallinto Byggnadsinspektion och miljö Rakennustarkastus ja ympäristö Bildningsväsendet - Sivistystoimi Bibliotek - Kirjasto MBI - Kansalaisopisto Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaa-aika Daghem - Päiväkodit Dal Degerby Knattebo Familjedagvård - Perhepäivähoito 8 8 Degerby skola Degerby, förundervisning 4 4 Degerby, eftermiddagsverksamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Merituulen koulu Merituulen koulu, esiopetus 7 7 Merituuli, eftermiddagsverkamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Kyrkfjärdens skola Kyrkfjärdens skola, förundervisning 4 4 Västankvarns skola 3 3 Samhällstekniska väsendet - Yhdyskuntatekninen toimi Socialarbete - Sosiaalityö 6 6 HVC - Terveyskeskus Fysioterapi - Fysioterapia 2 2 Rådgivning - Neuvolatoiminta 4 4 Hemvård - Kotihoito Dagverksamhet - Päivätoiminta 2 2 Lönneberga - Vaahteramäki Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto Totalt - Yhteensä

18 Personalen enligt arbetsenheter Henkilökunta työyksiköittäin Tillsvidare Viss tid Tillfällig Tillsvidare Viss tid Tillfällig Toistaiseksi Määräaikainen Tilapäinen Toistaiseksi Määräaikainen Tilapäinen Allmän förvaltning - Yleishallinto Byggnadsinspektion - Rakennustarkastus 3 5 Bildningsväsende - Sivistystoimi Bibliotek - Kirjasto 5 5 MBI - Kansalaisopisto *)39 *)39 Ungdom och fritid - Nuoriso ja vapaaaika **)6 2 1 **)5 Daghem - Päiväkodit Dal Degerby Knattebo Familjedagvård - Perhepäivähoito 9 8 Degerby skola Degerby skola, förundervisning Degerby, eftermiddagsverksamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Merituulen koulu Merituulen koulu, esiopetus Merituuli, eftermiddagsverksamhet - iltapäivätoiminta 1 1 Kyrkfjärdens skola Kyrkfjärdens skola, förundervisning Västankvarns skola Samhällstekniska väsendet Yhdyskuntatekninen toimi Grundtryggheten - Perusturvatoimi 3 2 Socialarbete - Sosiaalityö 5 1 HVC - Terveyskeskus 1 11 Fysioterapi - Fysioterapia 2 Rådgivning - Neuvolatoiminta 4 Hemvård och servicehus Kotihoito ja palvelutalo Dagverksamhet - Päivätoiminta 2 Lönneberga - Vaahteramäki Landsbyggdsförvaltning - Maaseutuhallinto Totalt - Yhteensä *) timanställda vid medborgarinstitutet - kansalaisopiston tuntipalkkaiset **) övervakare på ungdomsgården - nuorisotalon valvojat 12

19 Personalens åldersfördelning 2013 Henkilökunnan ikäjakauma år/v år/v år/v över/yli 65 över/yli 50 år/v tot/yht. Man - Mies Kvinna-Nainen Totalt -Yhteensä Till åldersgruppen 60 år och äldre hörde 28 personer; kommungården 5, skolor 5, hälsocentralen 2, vårdservice 8 och dagvård 8. Två personer pensionerades under verksamhetsåret. Ikäryhmään 60 vuotta ja sitä iäkkäämmät kuului 28; kunnantoimisto 5, koulut 5, terveyskeskus 2, hoivapalvelut 8 ja päivähoito 8. Kaksi henkilöä jäi eläkkeelle toimintavuoden aikana. 13

20 Löner och personalkostbader Palkat ja henkilöstökustannukset Personalkostnader - Henkilöstökulut Inkl. Affärsverk LÖNER - PALKAT sis. liikelaitokset LÖNER OCH ARVODEN - PALKAT JA PALKKIOT , ,55 LÖNEBIKOSTNADER - HENKILÖSIVUKULUT PENSIONSKOSTNADER - ELÄKEKULUT , ,92 ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER - MUUT HENKILÖSIVUKULUT ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER - MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,44 PERSONALKOSTNADER TOTALT - HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,91 PERSONALERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER - HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT KORJAUSERÄT , ,47 TOTALT - YHTEENSÄ , ,44 Företagshälsovård Kommunens företagshälsovård organiserades som köptjänst av Folkhälsan Syd Ab. Tjänsten omfattar lagstadgad företagshälsovård och sjukvård Työterveys Kunnan työterveyshuolto järjestettiin ostopalveluna Folkhälsan Syd Ab:ltä. Palvelu sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Företagshälsovårdsbesök st/kpl 2012 st/kpl 2013 Käynnit työterveyshuollossa Läkare - Lääkäri Hälsovårdare - Terveydenhoitaja Fysioterapeut - Fysioterapeutti Specialläkare - Erikoislääkäri Laboratorie - Laboratorio Röntgen - Rögnten Förebyggande Ennaltaehkäisevä Sjukvård Sairaanhoito Kostnad/anställd, totalt Kustannus/työntekijä, yhteensä Kostnad/anställd Maximal FPA-ersättning Kustannus/työntekijä KELAn maksimikorvaus , , Förmåner beviljade av arbetsgivaren Personalen uppvaktades enligt bemärkelsedagar och antalet anställningsår. Personalen fick av kommunen sponsorerade motions- och kultursedlar (24 st/år). Sammanlagt 264 anställda utnyttjade möjligheten. Työnantajan myöntämät etuudet Henkilökunnalle jaettiin huomionosoitukset merkki- ja palvelusvuosien mukaan. Henkilökunta sai kunnan tukemia liikuntaja kulttuuriseteleitä (24 kpl/vuosi). Kulttuuri- ja liikuntaseteleitä lunasti 264 kunnan työntekijää. 14

21 Sjukledighet Sjukledighetskostnaderna var år Förvaltningens andel av denna summa var 4,9 % ( ), bildningsväsendets 46,6 % ( ) och grundtrygghetens 48,5 % ( ). Sjukledighetskostnaderna steg med jämfört med föregående år. Sairauslomat Vuoden 2013 sairauslomakustannukset olivat Tästä summasta hallinnon osuus oli 4,9 % ( ), sivistystoimen osuus 46,6 % ( ) ja perusturvan osuus 48,5 % ( ). Sairauslomakustannukset nousivat edellisvuoteen verrattuna. Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Sjukledighet dygn Sairausloma vrk * Förvaltning Hallinto ,6-184 Bildning Sivistys , Grundtrygghet Perusturva , Totalt Yhteensä *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Olycksfall Kostnaderna för frånvaro p.g.a. olycksfall var Bildningsväsendets andel av denna summa var 23,6 % (2 327 ) och grundtrygghetens 76,4 % (7 527 ). Kostnaderna p.g.a. olycksfall steg med ca jämfört med föregående år. Tapaturmat Tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien kustannukset olivat Tästä summasta sivistystoimen osuus oli 23,6 % (2 327 ) ja perusturvan osuus 76,4 % (7 527 ). Tapaturmista aiheutuneet kustannukset nousivat noin edellisvuoteen verrattuna. Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Olycksfall, dygn Tapaturmat, vrk * Förvaltning Hallinto Bildning Sivistys Grundtrygghet Perusturva Totalt Yhteensä *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. 15

22 Familjeledighet Familjeledighet omfattar egentlig familjeledighet och tillfällig vårdledighet. Kostnaderna för familjeledighet var Förvaltningens andel av denna summa var 26,5 % ( ), bildningsväsendets 25,4 % ( ) och grundtrygghetens 48,2 % ( ). Perhevapaat Perhevapaisiin luetaan sekä varsinaiset perhevapaat että tilapäinen hoitovapaa. Perhevapaista aiheutuneet kustannukset olivat Tästä summasta hallinnon osuus oli 26,5 % ( ), sivistystoimen osuus 25,4 % ( ) ja perusturvan osuus 48,2 % ( ). Familjeledighet dygn Perhevapaa vrk * Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Förvaltning Hallinto , Bildning Sivistys ,0-208 Grundtrygghet Perusturva , Totalt Yhteensä *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Frånvaro på grund av utbildning Kostnaderna för frånvaro p.g.a. utbildning var Förvaltningens andel av denna summa var 15,2 % (6 690 ), bildningsväsendets 61 % ( ) och grundtrygghetens 23,8 % ( ). Koulutuksesta johtuva poissaolo Koulutuspoissaoloista aiheutuneet kustannukset olivat Tästä summasta hallinnon osuus oli 15,2 % (6 690 ), sivistystoimen osuus 61 % ( ) ja perusturvan osuus 23,8 % ( ). Relativt andel Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Utbildning dygn Koulutus vrk * Förvaltning Hallinto ,8-80 Bildning Sivistys , Grundtrygghet Perusturva ,7 107 Totalt Yhteensä *Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. 16

23 Övrig frånvaro Kostnaderna för övrig frånvaro var Förvaltningens andel av denna summa var 2 % (98 ), bildningsväsendets 96,2 % (4 689 ) och grundtrygghetens 1,8 % (87 ). Muut poissaolot Muista poissaoloista johtuva taloudellinen vaikutus olivat Tästä summasta hallinnon osuus oli 2 % (98 ), sivistystoimen 96,2 % (4 689 ) ja perusturvan osuus 1,8 % (87 ). Övrig frånvaro dygn Muut poissaolot vrk 2011*) 2012**) 2013***) Relativ andel i % Suhteellinen osuus % Förändring dagar Muutos päiviä Förvaltning Hallinto ,5-25 Bildning Sivistys , Grundtrygghet Perusturva ,9 915 Totalt Yhteensä *) Inkluderar rehabilitering, 28 dagar, och rehabiliteringsstöd 167 dagar./sisältyy kuntoutusta 28 päivää ja kuntoutustukea 167 päivää. **) Inkluderar rehabiliteringsstöd 48 dagar./sisältyy kuntoutustukea 48 päivää ***) Personalantalet ökade med över ett hundra varför sifforna inte är direkt jämförbara./henkilökunnan määrä lisääntyi yli sadalla, joten luvut eivät ole suoraan verrannollisia. Med övrig frånvaro avses huvudsakligen ledighet utan lön. Övrig frånvaro berodde på följande omständigheter: ledighet för att kunna arbeta tillfälligt hos annan arbetsgivare, oavlönad sommarsemester åt nyligen rekryterad person, studie- och alterneringsledighet. Till övrig frånvaro hör också enstaka oavlönade frånvarodagar och övrig frånvaro med lön. Lagstadgad årssemester Ersättningen för lagstadgad årssemester var totalt Arbetarskydd Kommunens verksamhetsprogram för arbetarskydd följdes. Togs i bruk HaiPro progam för patiensäkerhet och arbetarskydd och ordnades två utbildningar. Muulla poissaololla tarkoitetaan pääsääntöisesti palkatonta vapaata. Muut poissaolot johtuivat seuraavista seikoista: työntekijä vapaalla voidakseen työskennellä väliaikaisesti toisen työnantajan palveluksessa, äskettäin rekrytoidun henkilön palkaton kesäloma, opinto- tai vuorotteluvapaa. Muihin poissaoloihin luetaan myös yksittäiset palkattomat poissaolopäivät sekä palkallinen muu poissaolo. Vuosilomaoikeus Vuosilomaoikeudesta aiheutuvan korvauksen määrä oli yhteensä Työsuojelu Kunnalle laadittua työsuojelun toimintaohjelmaa noudatettiin. Otettiin käyttöön HaiPro-ohjelma potilasturvallisuus- ja työturvallisuusseurantaa varten. Järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta. 17

24 Togs i bruk Arbetarskyddsinstitutets RiskiArvi-program som redskap för att genomföra riskanalyser. Riskanalysrundan i alla enheter inleddes med hälsocentralen i slutet av år Regionförvaltningsverket inspekterade rådgivningarna, skolhälsovården och munhälsovården samt alla daghem och skolor. Arbetarskyddet och företagshälsovården presenterades för social- och hälsovårdspersonalen. Godkändes nya regler för uppvaktning av personalen för att tas ibruk fr.o.m Företagshälsovården, Folkhälsan Syd Ab, gjorde hälsogranskningar i Lönneberga och daghemmen enligt plan. För personalen ordnades tyky-dagar. Resultaten från enkäten gällande välbefinnande i arbetet som utfördes hösten 2012 presenterades för personalen. Otettiin käyttöön Työsuojelulaitoksen RiskiArvi-ohjelma riskianalyysien tekoa varten. Kaikkien yksiköiden riskianalyysikierros aloitettiin terveyskeskuksesta vuoden 2013 lopulla. Aluehallintovirasto teki tarkastuksen neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa sekä kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Työsuojelutoimintaa ja työterveyshuoltoa esiteltiin sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnalle. Hyväksyttiin henkilökunnan huomionosoituksia koskevat uudet säännöt otettavaksi käyttöön alkaen. Työterveyshuolto, Folkhälsan Syd Ab, teki terveystarkastuksia suunnitelman mukaisesti Vaahteramäessä ja päiväkodeissa. Henkilökunnalle järjestettiin tyky-päiviä. Syksyllä 2012 totetutun työhyvinvointikyselyn tulokset esiteltiin henkilökunnalle. Arbetsplatsdemokrati Samarbetskommissionen sammanträdde fyra gånger och behandlade bl.a. samarbetsförhandlingar under hösten. I slutet av året 2013 inrättades val av fem nya arbetarskyddsfullmäktige för i stället för tidigare tre. Työpaikkademokratia Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa ja käsitteli mm. yhteistoimintaneuvotteluja syksyn kuluessa. Vuoden 2013 lopulla toimitettiin viiden uuden työsuojeluvaltuutetun vaali ajalle

25 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De operativa riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen. Finansieringsriskerna indelas i ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker. Enheternas riskhantering följdes upp. Kommunens försäkringar granskades och uppdaterades. Fastigheternas tekniska ålder förutsätter allt mera uppmärksamhet med tanke på riskhantering. Riskerna minskades för ekonomi- och personalförvaltningens del genom att bereda en överföring till Kunnan Taitoa Oy fr.o.m Genom förändringen kan bl.a. vikariearrangemang och kompetens upprätthållas bättre än som egen verksamhet. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Riskienhallinta jaetaan operatiivisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja vahinkoriskeihin. Operatiiviset riskit liittyvät esim. henkilökunnan kelpoisuuteen ja saatavuuteen, tietojärjestelmien toimintaan, suhdannevaihteluihin ja lainsäädännön muutoksiin. Rahoitusriskit jaetaan korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskeihin. Yksiköiden riskienhallintaa seurattiin. Kunnan vakuutuksia tarkistettiin ja päivitettiin. Kiinteistöjen tekninen ikä vaatii entistä enemmän huomiota riskien hallintaa silmällä pitäen. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta riskejä pienennettiin valmistelemalla toimintojen siirto Kunnan Taitoa Oy:lle lukien. Muutoksella pystytään turvaamaan mm. henkilöstön sijaisuudet ja tietotaidon ylläpitäminen paremmin kuin omassa toiminnassa. Miljöfaktorer Oljeskyddsfonden Kommunen har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet på ,76 med ränta om fastigheten 1:51 ( ), kvarter AL 121, säljs inom 10 år från det att saneringen utförts (beslut ). Ympäristötekijät Öljysuojarahasto Kunta on sitoutunut palauttamaan öljysuojarahastolle ,76 avustuksen korkoineen, jos kiinteistö 1:51 ( ), kortteli AL 121, myydään kymmenen vuoden sisällä saneerauksen suorittamisesta (päätös ). 19

26 Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lönsamheten Organisationen uppnådde de flesta av de av fullmäktige uppställda målen. Kommunens operativa mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. Förverkligandet av verksamhetsmässiga och ekonomiska mål följdes upp genom att ge mellanbokslut och verksamhetsrapporter till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och enheterna för kännedom. Om sakgranskning och godkännande av räkningar beslöts i samband med dispositionsplanerna. Ordnande av riskhantering Programmet för riskhantering följdes. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades. Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Avtal som konkurrensutsatts av Kuntahankinnat Oy användes i mån av möjlighet. Vid stora anskaffningar användes utomståden sakkunniga för konkurrensutsättning och utarbetande av avtal. För fastighetsunderhåll användes Ryhtiprogrammet, i vilket alla åtgärderna i fastigheterna skulle antecknas. Avtalsverksamhet Kommunstyrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Organisaatio saavutti useimmat valtuuston asettamista tavoitteista. Kunnan operatiiviset toiminta- ja taloustavoitteet määriteltiin kunnanvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurattiin antamalla kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja yksiköille tiedoksi välitilinpäätöksiä ja toimintaraportteja. Laskujen asiatarkastamisesta ja hyväksynnästä päätettiin käyttösuunnitelmien yhteydessä. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallintaohjelmaa noudatettiin. Vakuutusturvaa tarkistettiin ja päivitettiin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Käytettiin Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia sopimuksia mikäli niiden käyttäminen oli mahdollista. Suurten hankintojen kilpailutuksessa ja sopimusten laadinnassa käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kiinteistöjen hoidossa käytettiin Ryhtiohjelmaa, johon tuli kirjata kaikki kiinteistöissä tehdyt toimenpiteet. Sopimustoiminta Kunnanhallitus ja yksiköt valvoivat sopimusten ja sitoumusten noudattamista. 20

27 Bedömning av hur den interna kontrollen är ordnad Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. Kommunstyrelsen, kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet ifråga om intern kontroll. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen om uppföljningen av verksamheten. Ledningsgruppen fick rapporter om enheternas verksamhet. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohje määritteli sisäisen valvonnan toiminnan. Kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valvoivat yksiköiden toimintaa sisäisen valvonnan osalta. Yksiköt raportoivat luottamuselimille toiminnan seurannasta. Johtoryhmälle raportoitiin yksiköiden toiminnasta. 21

28 Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Räkenskapsperiodens resultatanalys Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Det ekonomiska resultatet för kommunen blev positivt i enlighet med budget. Årets överskott på ,48 ökade det kumulativa överskott till ,37. Kommunens skatteintäkter översteg det budgeterade med De totala skatteintäkterna för år 2013 är Kostnaderna för specialsjukvård blev lägre än budgeterat. Hälsovården överskred sin budget med Avvikelsen berodde på svårigheterna att organisera munhälsovården. Även fastigheternas budget överskreds, bl.a. p.g.a. problemen med inomhusluften i Merituulen koulu. Avskrivningsplanen granskades. Avskrivningarna har beaktats enligt nya avskrivningsplanen. Kunnan taloudellinen tulos muodostui positiiviseksi talousarvion mukaisesti. Vuoden ylijäämä, ,48, nosti ylijäämäkertymän ,37 euroon. Kunnan verotulot ylittivät budjetoidun Vuoden 2013 kokonaisverotulot ovat Erityissairaanhoidon kustannukset muodostuivat budjetoitua alhaisemmiksi. Terveydenhuollon talousarvio ylittyi Poikkeama johtui suun terveydenhuollon järjestämisvaikeuksista. Myös kiinteistöjen talousarvio ylittyi, mm. Merituulen koulun sisäilmaongelmien takia. Poistosuunnitelma tarkastettiin. Poistot on huomioitu uuden poistosuunnitelman mukaan 22

29 Sammandrag av utfallet av anslag Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta BS - TP 2012 Urspr. BU Förändri. I BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse (netto) uppgiftsvis tehtäväkohtaisesti (netto) Alkup. TA TA muutokset TA muut. Jälkeen Toteuma Poikkeama Val Vaalit Revisionsnämnden Tilintarkastuslautakunta Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutupalvelu Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Specialsjukvård Erikoissairaanhoito Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto Dagvård Päivähoito Skolväsende Kunnan koulutoimi Övrig utbildning Muu opetustoiminta Fritidsverksamhet Vapaa-aikatoiminta Medborgarinstitut Kansalaisopisto Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Byggnadstillsyn Rakennustarkastus Miljövård Ympäristösuojelu Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu

30 Skatteinkomster Verotulot BS TP 2012 BU TA 2013 BS TP 2013 Avvikelse Poikkeama Kommunalskatt Kunnallisvero Fastighetsskatt Kiinteistövero Andel av samfundsbeskattning Yhteisövero Totalt Yhteensä Statsandelar Valtionosuudet BS TP 2012 BU TA 2013 BS TP 2013 Avvikelse Poikkeama Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Totalt Yhteensä

31 RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING inkl. affärsverken Verksamhetens intäkter Toimintatuotot INKOON KUNNAN TULOSLASKELMA sis. liikelaitokset Tillverkning för eget bruk 46 Valmistus omaan käyttöön Verksamhetens kostnader Toimintakulut Verksamhetsbidrag Toimintakate Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finansiella intäkter och kostnader Rahoitustuotot ja -kulut Ränteintäkter Korkotuotot Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot Räntekostnader Korkokulut Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut Finansiella intäkter och kostnader totalt Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Årsbidrag Vuosikate Avskrivningar och nedskrivningar totalt Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Räkenskapsperiodens resultat Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Resultaträkningens nyckeltal Tuloslaskelman tunnusluvut: Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, % 11,6% 8,1% Toimintatuotot / toimintakulut, % Årsbidrag / Avskrivningar, % 144,5% 255,2% Vuosikate / Poistot, % Årsbidraget / invånare 357,31 558,55 Vuosikate / asukas Invånarantal Asukasmäärä Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på Verksamhetsbidraget är och årsbidraget Tilikauden tulosylijäämä on Toimintakate on ja vuosikate

32 Finansiering av verksamheten FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL inkl. affärsverken INKOON KUNNAN RAHOITUSLASKELMA sis. Liikelaitos Verksamhetens kassaflöde Toiminnan rahavirta Årsbidrag Vuosikate Korrektivposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät Investeringarnas kassaflöde Investointien rahavirta Investeringsutgifter Investointimenot Finansieringsandelar för investeringar Rahoitusosuudet investoiniteihin Inkomster från försäljning av tillgångar i bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminnan ja investointien rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahoituksen rahavirta Förändring i lånestocken Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar i eget kapital -9 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Finansieringens kassaflöde Rahoitustoiminnan kassavirta Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat 1.1. Förändring av kassamedel Kassavarojen muutos Finansieringskalkylens nyckeltal Rahoituslaskelman tunnusluvut Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Intern finansiering av investeringar, % 122,8% 77,0% Investointien tulorahoitus, % Låneskötselbidrag 0,90 1,35 Lainanhoitokate Likviditet, kassadagar 9 17 Kassan riittävyys, pv Invånarantal Asukasmäärä 26

33 Den finansiella ställningen och förändringen i den BALANSRÄKNING OCH NYCKEL- TAL Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken INKOON KUNNAN TASE, sis. liikelaitokset AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikkutteiset menot Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Mark- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Rakennukset Fasta konstruktioner och anordningar Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Placeringar Sijoitukset Aktier och andelar Osakkeet ja osuudet Övriga fordringar Muut saamiset Placeringar Sijoitukset BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot TOIMEKSIANTOJEN VARAT RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Statsandelsfordringar Valtionosuussaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar Myyntisaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar 1 Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Fordringar Saamiset Kassa och banktillgodohavanden Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT AKTIVA VASTAAVAA 27

34 PASSIVA VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital Peruspääoma Övriga egna fonder Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Räkenskapsperiodens över-/underskott Tilikauden yli-/alijäämä EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag 14 Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital Lahjoitusrahastojen pääomat Övrigt förvaltat kapital Muut toimeksiantojen pääo FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Långfristigt Pitkäaikainen Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott 2 4 Saadut ennakot Skulder till leverantörer Ostovelat Resultatregleringar Siirtovelat Övriga kortfristiga skulder Muut lyhytaikaiset velat Kortfristigt Lyhytaikainen FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA PASSIVA VASTATTAVAA Nyckeltal i balansräkningen Taseen tunnusluvut Soliditetsgrad,% 43,0% 40,5% Omavaraisuusaste,% Relativ skuldsättningsgrad, % 53,2% 56,3% Suhteellinen velkaantuneisuus-% Ackumulerat över-/ underskott, Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 Ackumulerat över-/ underskott, /inv Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lånestock 31.12, Lainakanta 31.12, 1000 Lånestock 31.12, /inv Lainakanta 31.12, /asukas Invånarantal Asukasmäärä 28

35 Kommunens totala inkomster och utgifter Kokonaistulot ja menot TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOKONAISTULOT JA -MENOT INKOMSTER TULOT UTGIFTER MENOT Verksamhet Toiminta Verksamhet Toiminta Verksamhetsintäkter Toimintatuotot Verksamhetskostnader Toimintakulut Skatteinkomster Verotulot Tillverkning för eget bruk - Valmistus omaan käyttöön 0 Statsandelar Valtionosuudet Räntekostnader Korkokulut -162 Ränteintäkter Korkotuotot 0 Övriga finansiella kostnader Muut rahoituskulut -11 Övriga finansiella intäkter Muut rahoitustuotot 116 Extraordinära kostnader Satunnaiset kulut 0 Extraordinära intäkter Satunnaiset tuotot 0 Rättelseposter till internt tillförda medel Tulorahoituksen korjauserät -58 Investeringar Investoinnit Investeringar Investoinnit Finansieringsandelar för investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointimenoihin 66 Investeringsutgifter Investointimenot Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 53 Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Rahoitustoiminta Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Ökning av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen lisäys Minskning av kortfristiga lån Förändringar av eget kapital Oman pääoman vähennykset -9 Totala inkomster sammanlagt Kokonaistulot yhteensä Totala utgifter sammanlagt Kokonaismenot yhteensä Avstämning Täsmäytys Totala inkomster - totala utgifter Kokonaistulot - Kokonaismenot -845 Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahanvarojen muutos

36 Kommunkoncernen Kommunkoncernen omfattade Ingå kommun, affärsverket Ingå Vatten dotterbolaget Ingå Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands förbund (not nr 24). Kuntakonserni Kuntakonserni kattoi Inkoon kunnan, Inkoon Vesi -liikelaitoksen, tytäryhtiö Inkoon Venesatamat Oy:n ja seuraavat yhteisöt: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kårkulla samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA-kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Uudenmaan liitto (liite nro 24). Kommunkoncernens andel (1 000 ) - Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Namn Nimi Kommunens ägarandel - Kunnan omistusosuus Koncernens ägarandel - Konsernin omistusosuus av eget kapital - omasta pääomasta av främmande kapital - vieraasta pääomasta av räkenskapsperiodens vinst / förlust - tilikauden voitosta/tappiosta Dotterbolag Tytäryhtiö Ingå Båthamnar Ab Inkoon Venesatamat Oy 100,00 % 100,00 % Samkommuner Kuntayhtymäosuudet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 0,41 % 0,41 % Kårkulla Kårkulla 0,98 % 0,98 % Eteva Eteva 0,14 % 0,14 % Luksia Luksia 0,68 % 0,68 % Västra Nylands folkhögskola Västra Nylands folkhögskola 9,38 % 9,38 % Nylands Förbund Uudenmaan Liitto 0,45 % 0,45 % Totalt Yhteensä Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfyllts. Konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa ei ole laadittu, koska ehtoja, jotka koskevat velvollisuutta laatia täydellinen konsernitilinpäätös, ei ole täytetty. 30

37 KONCERNBALANSRÄKNING KONSERNITASE AKTIVA VASTAAVAA BESTÅENDE AKTIVA PYSYVÄT VASTAAVAT Immateriella tillgångar Aineettomat hyödykkeet Immateriella rättigheter Aineettomat oikeudet Övriga utgifter med lång verkningstid Muut pitkävaikutteiset menot Förskottsbetalningar Ennakkomaksut Immateriella rättigheter Aineettomat hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet Jord- och vattenområden Maa- ja vesialueet Byggnader Rakennukset Fasta konstruktioner o. anordn Kiinteät rakenteet ja laitteet Maskiner och inventarier Koneet ja kalusto Övriga materiella tillgångar 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Materiella tillgångar Aineelliset hyödykkeet yhteensä Placeringar Sijoitukset Aktier o.and. i intressesamf Osakkuusyhteisöosuudet Aktier och andelar Muut osakkeet ja osuudet Övriga lånefordringar 2 2 Muut lainasaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Placeringar totalt Sijoitukset yhteensä BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ FÖRVALTADE MEDEL TOIMEKSIANTOJEN VARAT Statens uppdrag Valtion toimeksiannot Donationsfondernas särskilda täckning Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Övriga förvaltade medel 3 1 Muut toimeksiantojen varat FÖRVALTADE MEDEL TOTALT TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA VAIHTUVAT VASTAAVAT Omsättningstillgångar Vaihto-omaisuus Material och förnödenheter Aineet ja tarvikkeet Halvfärdiga produkter 9 9 Keskeneräiset tuotteet Omsättningstillgångar totalt Vaihto-omaisuus yhteensä Fordringar Saamiset Långfristiga fordringar Pitkäaikaiset saamiset Lånefordringar 1 1 Lainasaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Långfristiga fordringar totalt Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Kortfristiga fordringar Lyhytaikaiset saamiset Kundfordringar Myyntisaamiset Övriga fordringar Muut saamiset Resultatregleringar Siirtosaamiset Kortfristiga fordringar totalt Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Fordringar totalt Saamiset yhteensä Finansiella värdepapper Rahoitusarvopaperit Aktier och andelar 2 2 Osakkeet ja osuudet Placeringar i penningmarknadsinstrument Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Finansiella värdepapper totalt Rahoitusarvopaperit yhteensä Kassa- och banktillgodahavande Rahat ja pankkisaamiset RÖRLIGA AKTIVA TOTALT VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT VASTAAVAA YHTEENSÄ 31

38 PASSIVA VASTATTAVAA EGET KAPITAL OMA PÄÄOMA Grundkapital Peruspääoma Kapitalandel i samkommun Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Anslutningsandelsfond Liittymismaksurahasto Övriga egna fonder Muut omat rahastot Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Räkenskapsperiodens över-/underskott Tilikauden ylijäämä (alijäämä) EGET KAPITAL TOTALT OMA PÄÄOMAYHTEENSÄ MINORITETSANDEL VÄHEMMISTÖOSUUDET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Avskrivningsdifferens Poistoero Reserver Vapaaehtoiset varaukset Sammanlagt Yhteensä AVSÄTTNINGAR PAKOLLISET VARAUKSET Avsättningar för pensioner Eläkevaraukset Övriga avsättningar Muut pakolliset varaukset Avsättningar totalt Pakolliset varaukset yhteensä FÖRVALTAT KAPITAL TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Statens uppdrag Valtion toimeksiannot Donationsfondernas kapital Lahjoitusrahastojen pääomat Övrig förvaltat kapital Muut toimeksiantojen pääomat Förvaltat kapital totalt Toimeksiantojen pääomat yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL VIERAS PÄÄOMA Långfristigt Pitkäaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Lån från övriga kreditgivare Lainat muilta luotonantajilta Erhållna förskott Saadut ennakot Leverantörsskulder Ostovelat Övriga skulder Muut velat Långfristigt totalt Pitkäaikainen yhteensä Kortfristigt Lyhytaikainen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lån från offentliga samfund Lainat julkisyhteisöiltä Erhållna förskott Saadut ennakot Leverantörsskulder Ostovelat Övriga skulder Muut velat Resultatregleringar Siirtovelat Kortfristigt totalt Lyhytaikainen yhteensä FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT VASTATTAVAA YHTEENSÄ Koncernbalansens nyckeltal Konsernitaseen tunnusluvut Soliditetsgrad, % 40,13 % 37,95 % Omavaraisuusaste Relativ skuldsättningsgrad, % 114,25 % 119,57 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Ackumulerat överskott (underskott) / 1000 per invånare Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 Ackumulerat överskott (underskott) / per invånare 965,68 864,85 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Koncernens lånestock / Konsernin lainakanta, , 1000 Koncernens lån/invånare Konsernin lainat, /asukas Koncernens lånefordringar ; Konsernin lainasaamiset , 1000 Invånarantal Kunnan asukasmäärä 32

39 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin Bestämmelser Enligt 69 kommunallagen ska kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Behandling av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på varav affärsverket Ingå Vattens resultat är Årets resultat ökar det kumulativa överskottet till Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det egna kapitalet. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kuntalain 69 mukaan kunnanhallituksen tulee antaa toimintakertomuksessa, tai kun toimintakertomus esitetään valtuustolle, ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka koskevat tilikauden tulosta ja talouden tasapainottamista. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden ylijäämä on , josta liikelaitos Inkoon Veden tulos on Vuoden tulos nostaa ylijäämäkertymän euroon. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos lisää omaa pääomaa. 33

40 Budgetutfallet 2013 Driftsekonomidelens utfall Talousarvion toteutuminen 2013 Käyttötalouden toteutuminen BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto

41 Val Vaalit BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet: Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Under verksamhetåret förrättades inga val. Toiminta: Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Toimintavuoden aikana ei järjestetty vaaleja. Röstningsprocent i val BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP BS - TP Vaalien äänestysprosentti Riksdagsval - Eduskuntavaalit 76,7 Kommunalval - Kunnallisvaalit 74,1 72,7 Europarlamentsval - Europarlamenttivaalit 50,7 Presidentval I - Presidentinvaali I 76,5 Presidentval II - Presidentinvaali II 73,6 35

42 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet: Till revisionssamfund valdes BDO Audiator Oy med Krister Rehn (JHTT) som revisor. Revisionsnämnden beredde ärenden gällande kommunens revision till kommunfullmäktige Revisionsnämnden övervakade den externa revisionen och revisionsplanens förverkligande. Toiminta: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Audiator Oy tilintarkastajana Krister Rehn (JHTT). Tarkastuslautakunta valmisteli valtuustolle kunnan tilintarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta valvoi ulkoista tilintarkastusta ja tarkastussuunnitelman toteutumista. 36

43 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet: Kommunfullmäktige sammanträdde åtta gånger. För kommunfullmäktige ordnades aftonskolor gällande aktuella ärenden. Kommunfullmäktige styrde verksamheten med hjälp av en helhetsstrategi. I samband med bokslutet har sammanställts en separat statistik gällande närvaro vid de politiska förvaltningsorganens möten. Toiminta: Kunnanvaltuusto kokoontui kahdeksan kertaa. Kunnanvaltuustolle järjestettiin iltakouluja ajankohtaisista aiheista. Kunnanvaltuusto ohjasi toimintaa kokonaisstrategian avulla. Tilinpäätöksen yhteydessä on laadittu erillinen tilasto läsnäolosta kunnan poliittisten hallintoelinten kokouksissa. 37

44 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Allmän förvaltning Yleinen hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Efterfrågan på egnahemstomter var fortfarande ringa. Försäljningsvinsterna förblev ca mindre än budgeterat. Förnyande av ekonomi- och personalförvaltningen. Omakotitonttien kysyntä oli edelleen vähäistä. Omaisuuden myyntivoitot jäivät noin budjetoidusta. Talous- ja henkilöstöhallinnon uudistaminen. Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens ansvarsområde): Finlands Kommunförbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund, Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunbostäder Ab, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. Yleishyödyllisten osakeyhtiöiden, yhdistysten ja järjestöjen jäsenyydet (vastuualue kunnanhallitus): Suomen Kuntaliitto, Sydkustens landskapsförbund, Uudenmaan liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Kunta-asunnot Oy, Ingå Pensionärshem rf, Novago Ab, Kuntien Tiera Oy, Kunnan Taitoa Oy, Rosk n Roll Oy Ab. 38

45 MÅL TAVOITTEET Kommunens ledning Kunnan johtaminen Driftskostnadernas och skatteintektärenas utveckling i balans Käyttötalousmenojen ja verotulojen kehitys tasapainossa Skuldsättningen minskar Velkaantuminen vähenee Kommunen avstår från icke produktiv och onödig egendom eller förädlar egendomen så att den blir produktiv. Tuottamattomasta ja kunnalle tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan tai omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Kommunstyrelsen övervakar och uppföljer verksamheten för de företag, föreningar och projekt där kommunen är verksam. Kunnanhallitus valvoo ja seuraa niitten yritysten, yhdistysten ja projektien toimintaa, joissa kunta on mukana. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Årsbidrag /invånare Vuosikate /asukas Kumulativt resultat i balansen Taseen kumulatiivinen tulos Skuldsättning /invånare Velka /asukas Överlåten egendom /år Luovutettu omaisuus /vuosi Uppföljning i kommunstyrelsen och nämnder. Seuranta kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 357 /invånare 357 /asukas , /invånare /asukas ,03 /år ,03 /vuosi (sålda tomters värde/myytyjen tonttien arvo) Uppmärksamhet fästes vid projektuppföljning och projektresultat. Projektiseurantaan ja projektien tuloksiin kiinnitettiin huomiota. Kundbelåtenhet Asukastyytyväisyys Förbättrandet av mötesgång Kokousten sujuvuuden parantaminen Resultat från enkät gällande invånarbelåtenhet år 2013 Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2013 Kommunstyrelsen övergår till papperslöst mötesförfarande Kunnanhallitus siirtyy paperittomaan kokouskäytäntöön Invånarbelåtenhesenkäten genomfördes och resultaten delgavs kommunfullmäktige. Resultatet gav riktlinjer om kommande servicebehov. Asukastyytyväisyyskysely toteutettiin, tulokset saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi. Vastaus antoi suuntaviivoja tulevasta palvelutarpeesta. Kommunstyrelsen övergick till papperslöst mötesförfarande. Kunnanhallitus siirtyi paperittomaan kokouskäytäntöön. 39

46 Kommunstyrelsen gav koncerndirektiv åt affärverket Ingå Vatten och Ab Ingå Båthamnar. Kunnanhallitus antoi konserniohjeet Inkoon Vesi -liikelaitokselle ja Inkoon Venesatamat Oy:lle. Allmän förvaltning Centralförvaltiningen skötte kommunens förvaltning, IT-service och ekonomi. Utvecklingen av arkiveringssystemet fortsatte. Överföringen av ekonomi- och personalförvaltningens uppgifter till Kunnan Taitoa Oy fr.o.m förbereddes. Mätare Yleinen hallinto Keskushallinto vastasi kunnan hallinnosta, IT-palveluista ja taloudesta. Arkistotoimen kehittämisprojekti jatkui. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirto Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi lukien valmisteltiin. Mittareita Antal Bokslut Bokslut Lukumäärä Tilinpäätös 2012 Tilinpäätös 2013 Kst, antal möten Kh, kokouksia Kst, antal behandlade ärenden Kh, käsiteltujä asioita IT/arbetsstationer IT-työasemia ca IT/användare IT-käyttäjiä ca Personalförvaltning Personalbokslutet presenteras på sidorna Henkilöstöhallinto Henkilöstökertomus esitellään sivuilla MÅL TAVOITTEET Att trygga välmående i arbetet Työhyvinvoinnin varmistaminen Att trygga personalens kompetens Henkilöstön osaamisen varmistaminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet sjukfrånvarodagar Sairauspoissaolojen määrä (vrk) Antalet utbildningsdagar Koulutuspäivien määrä (vrk) FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se sida 15 Katso sivu 15 Se sida 16 Katso sivu 16 40

47 Näringsverksamhet Kommunen äger tillsammans med övriga västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i västra Nyland och skapa nya arbetsplatser. Kommunen är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för utvecklande av turismen och samarbetet mellan turismföretag i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Med föreningen avtalades om service som stöder turismföretagande. Elinkeinotoiminta Kunta on osakkaana muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa alueellisessa elinkeinoyhtiössä, Novago Oy:ssä. Yhtiön tehtävänä on kehittää seudun elinkeinoelämää ja luoda uusia työpaikkoja. Kunta on jäsen Porkkalan Parenteesi ry:ssä, jonka tehtävänä on kehittää Inkoon, Siuntion ja Kirkkonummen matkailua ja matkailuyritysten välistä yhteistyötä. Yhdistyksen kanssa sovittiin palveluista, jotka tukevat matkailuyrittäjyyttä. Kommunens alla förvaltningsenheter agerade aktivt för att skapa förutsättningar för näringsverksamhet. Källnäsudds skola uthyrdes på tio år för restaurangverksamhet. Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) fortsatte. Med projektet utvecklades fiskerinäringar i Ingå i Joddböle fiskehamn och i Kopparnäs. Kommunens åkerjordar var utarrenderade. Skogarna sköttes av Södra skogsreviret. Kunnan kaikki hallintoyksiköt toimivat aktiivisesti luodakseen elinkeinoelämälle toimintaedellytyksiä. Källnäsudds skola vuokrattiin kymmeneksi vuodeksi ravintolatoimintaan. Etelä-Suomen kalatalousohjelma (ESKO) jatkui. Projektin avulla kehitettiin kalastuselinkeinoja Joddbölen kalasataman ja Kopparnäsin alueilla. Kunnan peltomaat olivat vuokralla. Metsistä vastasi Eteläinen metsäreviiri. MÅL TAVOITTEET Att stärka arbetsplatsförsörjning Työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen Långsiktig markanskaffning och planläggning av nya företagsområden Pitkäjänteinen maanhankinta ja uusien yritysalueiden kaavoittaminen Attraktiv båthamn i centrum Vetovoimainen venesatama keskustassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Arbetsplatssjälvförsörjning (%) Työpaikkaomavaraisuus (%) Försäljning av företagstomter (st) Yristystonttien myynti (kpl) Båthamnen i centrum utveckas tillsammans med Ab Ingå Båthamnar. Inkoon keskustan venesatamaa kehitetään yhdessä Inkoon Venesatamat Oy:n kanssa. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 50,7 (2011) 3 st/kpl Planläggning av hamnområdet fortsatte. Den nya jordpiren togs i bruk. Påbörjades ett projekt Ingåstrand tillsammans med en privat aktör för att förbättra hamnområdets attraktivitet. Satama-alueen kaavoitus jatkui. Uusi maalaituri otettiin käyttöön. Käynnistettiin Inkoonranta-hanke yhdessä yksityisen toimijan kanssa satama-alueen vetovoimaisuuden parantamiseksi. 41

48 Kollektivtrafik Kommunen subventionerade invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken och intressebevakning koordinerades av en gemensam personaltrafiklogistiker. Joukkoliikenne Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä ja edunvalvontaa koordinoi kuntien yhteinen henkilöliikennelogistikko. Kollektivtrafik Joukkoliikenne Att främja möjligheterna att använda kollektivtrafik Joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksien edistäminen Arbetsplatsbiljettens användningsgrad Työmatkalipun käyttöaste Se tabellen nedan. Katso alla olevaa taulukkoa. Antal sålda biljetter Myytyjen lippujen määrä Ingå pendlarbiljett, buss (44 resor) Inkoon työmatkalippu, linja-auto (44 matkaa) Ingåbiljett för arbetsresor, VR (månadsbiljett) Inkoon työmatkalippu, VR (kuukausilippu) Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) Länsi-Uudenmaan seutulippu (kuukausilippu) * korrigering/korjaus *)

49 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Landsbygdsförvaltningen svarade för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen (Hangö, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Sjundeå, Esbo, Ingå). Uppgifterna sköttes i två verksamhetspunkter, i Ingå och Vichtis. Service gavs också i de övriga kommunerna på samarbetsområdet enligt behov när ansökningarna lämnades in. Toiminta Maaseutuhallinto vastasi seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä (Hanko, Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Siuntio, Espoo, Inkoo). Tehtäviä hoidettiin kahdessa toimipisteessä, Inkoossa ja Vihdissä. Hakemusten jättöaikaan palvelua annettiin lisäksi yhteistoiminta-alueen muissa kunnissa tarpeen mukaan. Antal Lukumäärä Stödansökningar totalt Lupahakemuksia yhteensä BS - TP Aktiva gårdar Aktiivisia maatiloja Elektronisk ansökan Elektronisia hakemuksia 705 Elektronisk ansökan % Elektroniset hakemukset % 47,19 Åkerareal ha Peltopinta-ala ha ,65 43

50 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Social- och hälsovårdsservice sköttes fr.o.m som kommunens egen verksamhet efter att samarbetet med socialoch hälsovårdsområdet i Lojo upphörde. Verksamhetsöverföringen orsakade merkostnader. Sosiaali- ja terveyspalvelut hoidettiin alkaen kunnan omana toimintana Lohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen yhteistyön päätyttyä. Toiminnan siirto aiheutti lisäkustannuksia. 44

51 Grundtrygghetsnämndens förvaltning Perusturvalautakunnan hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Driftutgifterna överskreds p.g.a. socialoch hälsovårdsservicens omorganisering. Toimintakulujen ylittyminen johtui sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleen organisoimisesta. Verksamhet Grundtrygghetsnämndens förvaltning ledde ordnandet av social- och hälsovården. Äldrerådet, handikapprådet, socialombudsmannen och skuldrådgivningen fungerade under grundtrygghetsnämndens förvaltning. Äldrerådet utdelade bidrag till föreningar. Socialombudsmannens tjänster köptes av Raseborgs stad och skuldrådgivningen av Kyrkslätts kommun. Toiminta Perusturvalautakunnan hallinto johti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä. Ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, sosiaaliasiamies ja velkaneuvonta toimivat perusturvalautakunnan hallinnon alaisuudessa. Ikäihmisten neuvosto jakoi avustuksia yhdistyksille. Sosiaaliasiamiehen palvelut ostettiin Raaseporin kaupungilta ja velkaneuvonta Kirkkonummen kunnalta. 45

52 MÅL TAVOITTEET Att trygga en användarvänlig, jämlik och kostnadseffektiv socialoch hälsovård och garantera närservice. Turvata käyttäjäystävällinen, tasavertainen ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuolto ja taata lähipalvelut. Agera aktivt för integrerad hälsooch sjukvård. Toimia aktiivisesti integroidun terveyden- ja sairaanhoidon hyväksi. Kostnaderna får inte överskrida landets vägda medeltal (index=100) Kustannukset eivät saa ylittää maan painotettua keskiarvoa (indeksi=100) VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Invånarenkätens resultat Asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset Det vägda indexet Painotettu indeksi FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Invånarenkäten genomfördes, resultatet delgavs kommunfullmäktige. Asukastyytyväisyyskysely toteutettiin, tulokset saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi. Utlåtanden i samband med processen för social- och hälsovårdsreformen. Lausunnot sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisprosessissa. 2012: åldersavvägd index 88,9 2012: ikävakioitu indeksi 88,9 46

53 Hälsovårdstjänster Terveyspalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Avvikelsen från det budgeterade berodde på svårigheterna att organisera munhälsovården. Poikkeama budjetoidusta johtui suun terveydenhuollon organisointivaikeuksista. Primärhälsovården Läkarmottagning, laboratorieverksamhet och jour på hälsocentral, rehabilitering, förebyggande hälsovård (rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster) och tandvård. Rekryteringen av egna tandläkare lyckades inte efter att verksamheten övergick till egen regi, vilket ledde till tillfälliga arrangemang. Beslöts att tandvården köps av en privat aktör och att konkurrensutsättningen inleddes. Deltogs i det nationella utvecklingsprojektet för elektronisk ärendehantering inom hälso- och sjukvården (KanTa), som omfattar elektroniska recept, patientdataarkiv och invånarnas möjlighet att läsa sina egna uppgifter. Perusterveydenhuolto Lääkärinvastaanotto, laboratoriotoiminta ja päivystys terveyskeskuksessa, kuntoutus, terveyden edistäminen (neuvolatoiminta, kouluterveyden hoito, mielenterveyspalvelut) ja hammashuolto. Toiminnan siirryttyä omaksi toiminnaksi ei onnistuttu rekrytoimaan omia hammaslääkäreitä, mikä johti väliaikaisratkaisuihin. Päätettiin, että hammashuolto ostetaan yksityiseltä toimijalta ja käynnistettiin hammashuollon kilpailutus. Osallistuttiin terveydenhuollon valtakunnalliseen sähköisen asioinnin kehittämishankkeeseen (KanTa), joka kattaa sähköiset reseptit, potilastietoarkiston ja kansalaisten mahdollisuuden lukea omia tietojaan. 47

54 MÅL TAVOITTEET Primärhälsovårdens mål är att ge kommuninvå-narna god hälso- och sjukvård samt tandvård snabbt och flexibelt. Perusterveydenhuollon tavoitteena on antaa asukkaille hyvää terveyden- ja sairaudenhoitoa sekä hammashoitoa nopeasti ja joustavasti. Kompetent personal. Pätevä henkilökunta. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kötid till vård. Jonotusaika hoitoon. Ordinarie besatta tjänster. Vakituiset viranhaltijat. Besök Käynnit FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kötid i medeltal 8,6 dagar till läkare. Keskimäärin 8,6 päivässä lääkäriin (Hela landet 10/2013:62 % befolkningen kom till läkarmottagningen inom 2-4 veckor. Koko maa 10/2013:lääkärin vastaanotolle pääsi 2-4 viikossa 62 % väestöstä.) På mottagningen: 2 av 4 läkartjänster ordinarie besatta. Vårdpersonalens befattningar alla besatta. Vastaanotolla: Lääkäreiden viroista 2/4 vakituisesti täytetty. Hoitohenkilökunnan kaikki toimet täytetty. Inom munhälsovården: Båda tandläkarbefattningarna obesatta och tjänsterna köptes från privat aktör. Suun terveydenhuollossa: Molemmat hammaslääkärin toimet täyttämättä ja palvelut ostettiin yksityiseltä toimijalta läkarbesök/lääkärikäyntiä tandläkarbesök/ hammaslääkärikäyntiä Förebyggande hälsovård Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, mentalvårdstjänster Terveyden edistäminen Neuvolatoiminta, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut MÅL TAVOITTEET Fungerande förebyggande hälsovård Toimiva ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Besök Käynnit FÖRVERKLIGAT TOTEUMA besök/käyntiä, varav/joista 682 läkarbesök/ lääkärikäyntiä vårdarbesök/hoitajakäyntiä 48

55 Äldreomsorg Vanhuspalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Avvikelsen i inkomsterna beror till största delen på att försäljningsvinsterna var ca större från andra kommuner. Avvikelsen i utgifterna beror bl.a. på följande: personalutgifterna ca större än budgeterat, köpservice ca större än budgeterat, men materialanvändningen var ca mindre än budgeterat. Poikkeama tuotoissa johtuu pääosin noin suuremmista myyntituotoista muilta kunnilta. Poikkeama kuluissa johtuu mm. seuraavista seikoista; henkilöstökulut noin budjetoitua suuremmat, palvelujen ostot noin budjetoitua suuremmat, mutta matriaalien käyttö noin budjetoitua vähemmän. Öppen vård och boendeservice Förvaltning av äldreomsorg. Öppen vård: Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och säkerhetstjänster, rehabilitering, stöd för närstående vård, dagverksamhet), måltidsservice. Boendeservice: Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice, sjuktransporter, trygghetstjänster, rehabilitering. Bäddavdelningsvård: Rehabiliteringsvård, terminalvård. Avohoito ja asumispalvelut Vanhuspalveluiden hallinto. Avohoito: Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, kuntoutus, omaishoidontuki, päivätoiminta), ateriapalvelut. Asumispalvelut: Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut, sairaankuljetukset, turvapalvelut, kuntoutus. Vuodeosastohoito: Kuntoutus, saattohoito. 49

56 Deltogs i KASTE-utvecklingsprogrammets (social- och hälsovårdens nationella utvecklingsprogram) delprojekt Hemma hela livet. Projektets mål i Ingå är att utveckla metoderna så att arbetstiden hos klienterna kan ökas och kansliarbetstid minskas. Deltogs i RISTO-utvecklingsprojektets (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-delprojekt, vars mål är att förbättra hemvårdspraxis som stöder klienternas möjligheter att bo hemma. Osallistuttiin KASTE-kehittämishankkeen (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämishanke) osahankkeeseen Kotona kokonainen elämä, jonka tavoitteeksi on Inkoossa valittu menetelmien kehittäminen siten, että asiakkaiden luona käytettävää työaikaa saadaan lisättyä ja toimistotyöaikaa vähennettyä. Osallistuttiin RISTO-kehittämishankkeen (Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) Valtti-osahankkeeseen, jonka tavoitteena on kotihoidon käytäntöjä kehittämällä parantaa asiakkaan mahdollisuuksia asua kotona. MÅL TAVOITTEET Boendeservice Asumispalvelut Stöd ges så att åldringar kan bo hemma eller i hemliknande förhållanden. Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Hemvården erbjuder tjänster för äldre kommun-invånare för att möjliggöra boende i eget hem. Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen kotona asumisen. Personalmängden är rätt dimensionerad i förhållande till vårdbehovet. Henkilöstömäärä on oikein mitoitettu suhteessa hoidontarpeeseen. Dagverksamhet stöder hemmaboende. Päivätoiminta tukee kotona asumista VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal boende i eget hem av över 65- åringar som får stöd i hemmet Kotona asuvien yli 65 vuotiaiden tukea saavien osuus. Antal boende i eget hem av över 75- åringar som får stöd i hemmet Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden tukea saavien osuus. Antal besök per år Käyntimäärä/vuosi Antal besatta befattningar i olika vårdformer Täytettyjen toimien määrä eri hoitomuodoissa Antal deltagare i dagverksamhet. Osanottajien määrä päivätoiminnassa. Antalet intervalldagar Intervallipäivien määrä Boendedagar i Lönneberga Asumispäivien määrä Vaahteramäessa Antal hyregäster Vuoralaiseten määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA ca/n. 9 % ca/n. 22 % besök/käyntiä Inom äldreomsorgen är alla befattningar besatta. Vanhustenpalveluissa kaikki toimet täytetty. 36 personer/henkilöä 655 dagar/päivää dagar/päivää 72 (10 från andra kommuner muista kunnista 2013) 50

57 Bäddavdelningsvård Rehabiliteringsvård, terminalvård Vuodeosastohoito Kuntoutus, saattohoito MÅL TAVOITTEET Ombesörja fortsatt vård för åldringar på bäddavdelning efter specialsjukvård. Turvata vanhusten jatkohoito erikoissairaanhoidon jälkeen vuodeosastolla. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet vårddagar på bäddavdelningar Vuodeosastopäivien määrä Vårdperiodernas längd på bäddavdelning Vuodeosastojaksojen pituus Antalet övertidsdagar i specialsjukvården Siirtoviivemaksupäivien määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA I Lojo/Lohjalla I Sjundeå/Siuntiossa 785 I Hangö/Hangossa 14 Sammanlagt/Yhteensä dagar/päivää 2 st/kpl 51

58 Specialservice Erityispalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Inkomster: ersättningar enligt krigsskadelagen. Avvikelsen i utgifterna beror på bl.a. följande: personalkostnader ca mindre än budgeterat, men köpservice ca och understöd ca större än budgeterat. Tuotot; sotavammalain mukaiset korvaukset. Poikkeama kuluissa johtuu mm. seuraavista seikoista; henkilöstökulut noin budetoitua pienemmät, mutta palvelujen ostot noin ja avustukset noin budjetoitua suuremmat. 10 % 1 % Verksamhetskostnader Toimintakulut Personalkostnader Henkilöstökulut 89 % Köp av tjänster Palvelujen ostot Understöd Avustukset Verksamhet Service för handikappade och övrig specialservice: Service för handikappade och utvecklingsstörda, service för mentalvårdspatienter, missbrukarvård, familjerådgivning, service för veteraner. Toiminta Vammais- ja muut erityispalvelut: Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspotilaiden palvelut, päihdehuollon palvelut, veteraanipalvelut. 52

59 MÅL TAVOITTEET Underlätta det dagliga livet för personer med funktionsstörningar Toimintarajoitteisten henkilöiden päivittäisen elämän helpottaminen Fungerande förebyggande mentalvårdsarbete och missbrukarvård. Toimiva ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja päihdehuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Förverkligande av handikappolitiskt program Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen Kostnaderna för institutionsvård för psykiskt sjuka /invånare Psykiatrisen laitoshoidon kustannukset /asukas Kostnaderna för institutionsvård för missbrukare /invånare Päihdehuollon laitoshoidon kustannukset /asukas FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Handikapprådet fungerare aktivt och förde fram de handikappades synvinklar. Vammaisneuvosto toimi aktiivisesti, ja toi esille vammaisten näkökulmia. 24,96 /invånare/asukas 41,53 /invånare/asukas 53

60 Socialservice Sosiaalipalvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Öppen vård och barnskyddets institutionsvård Förvaltning av socialservice, öppen vård för vuxna (socialarbete för vuxna och PLK missbrukar-vård) och barn (barnskydd, barnatillsyningsman), skyddshem, barnhem och missbrukarvård Avohoito ja lastensuojelun laitospalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto, aikuisten (aikuissosiaalityö ja PKL päihdehuolto) ja lasten avohoito (lastensuojelu, lastenvalvoja), turvakoti, lastenkodit ja PAV-huolto. MÅL TAVOITTEET Stödjandet av den vuxna klientens sociala välbefinnande Aikuisasiakkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen Barnskyddstjänsternas tyngdpunkt ligger i ett ingripande i tidigt skede, förebyggande åtgärder och stödåtgärder i den öppna vården Lastensuojelupalvelujen painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antal uppgjorda planer för klienter Laadittujen asiakassuunnitelmien määrä Antal uppgjorda aktiveringsplaner Laadittujen aktivointisuunnitelmien määrä Antalet långfristigt utplacerade barn Pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten määrä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 3 15 < 5 <5 54

61 Utkomstskydd Basutkomststöd, tilläggsutkomststöd, förebyggande utkomststöd, rehabiliterande sysselsättningsverksamhet. Toimeentuloturva Perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta. MÅL TAVOITTEET Ansökningar för utkomstskydd behandlas inom en vecka efter att erforderliga handlingar inlämnats. Toimeentulotukihakemukset käsitellään viikon kuluessa tarvittavien asiakirjojen jättämisestä VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningarnas behandlingstid Hakemusten käsittelyajat FÖRVERKLIGAT TOTEUMA 1 dag/päivä 55

62 Specialsjukvård Erikoissairaanhoito BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt producerade den specialiserade sjukvården som kommuninvånarna behövde. Kommunen hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde. Toiminta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuotti kuntalaisten tarvitseman erikoissairaanhoidon. Kunta kuului Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen. MÅL TAVOITTEET Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen mellan primärhälsovård och specialsjukvård). Tarkoitustenmukaisten hoitoketjujen avulla varmistetaan, että potilasta hoidetaan oikealla paikalla (perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako). Effektivare specialsjukvård Tekokkaampi erikoissairaanhoito VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Vårdperiodernas antal i specialsjukvården. Hoitojaksojen määrä erikoissairaanhoidossa. Kommunen gör intiativ för att förenhetliga specialsjukvården i Västra Nyland. Kunta tekee aloitteen läntisen Uudenmaan yhteisen alueellisen erikoissairaanhoidon aikaansaamiseksi. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Se tabellen på sidan 57 Katso taulukko sivulla 57 Frågan var en del av den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen. Se grundtrygghetsnämndens förvaltning. Asia oli osa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Katso perusturvalautakunnan hallinto. 56

63 Fakturering - Laskutus Antal produkter -Tuotteet yhteensä Medelpris M.pris Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Keskihinta K.h Muutos % VNS - LUS Kumulatiivinen Kum Muutos % Kumulatiivinen Kum Muutos % Egen Vårdd. - Hoitop ,3 % ,1 % ,5 % serviceproduktion NordDRG ,7 % ,2 % ,9 % Oma Besök enligt typ ,2 % ,7 % ,5 % palvelutuotanto Käynnit käyntityypin muk. Totalt -Yhteensä ,0 % ,4 % ,3 % Muu Köpservice - Ostop ,6 % ,6 % ,5 % palvelutuotanto Totalt - Yhteensä ,6 % ,6 % ,5 % Tilinpäätöksen tasauserät -2 0 /0 0 0 /0 /0 /0 /0 Totalt - Yhteensä ,1 % ,0 % ,8 % Egen Besök enligt typ ,0 % ,0 % ,0 % serviceproduktion Käynnit käyntityypin muk. Oma Förseningsd. - Viivepäivät ,1 % ,4 % ,0 % palvelutuotanto HVC-vårddagar 41 0 / /0 368 /0 /0 TK-hoitopäiviä Terv.keskuspäivystys ,4 % ,5 % ,6 % Totalt - Yhteensä ,3 % ,7 % ,1 % Totalt - Yht ,3 % ,7 % ,1 % Totalt - Yht ,4 % ,3 % ,4 % Fakturering - Laskutus Antalt produkter - Tuotteet yhteensä Medelpris M.pris Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Kumulativ Kumulativ Ändring i % Keskihinta K.h Muutos % HNS - HUS Kumulatiivinen Kum Muutos % Kumulatiivinen Kum Muutos % Egen Vårdd. - Hoitop ,6 % ,0 % ,1 % serviceproduktion NordDRG ,8 % ,9 % ,7 % Oma Besök enligt typ ,4 % ,7 % ,3 % palvelutuotanto Käynnit käyntityypin muk. Totalt - Yhteensä ,7 % ,0 % ,1 % Övrig Köpservice - Ostop ,4 % ,9 % ,1 % serviceproduktion Vård i andra sjukhus ,5 % ,6 % ,7 % Muu Hoito muissa sairaaloissa palvelutuotanto Service. - Palvelus ,0 % ,0 % ,0 % Mediciner för smittosj. Tartuntatautilääkkeet ,0 % 0 0 /0 /0 /0 /0 Totalt - Yhteensä ,4 % ,7 % ,6 % Utjämningsrater - Tasauserät ,3 % 0 0 /0 /0 /0 /0 Totalt - Yhteensä ,5 % ,8 % ,6 % Oma Besök enligt typ ,0 % ,0 % ,0 % palveluntuotanto Käynnit tyypin mukaan Förseningsd. - Viivep ,8 % ,7 % ,0 % HVC-vårddagar 41 0 / /0 368 /0 /0 TK-hoitopäiviä HVC-jour-TK-päiv ,5 % ,2 % ,5 % Totalt - Yhteensä ,9 % ,2 % ,2 % Totalt - Yht ,9 % ,2 % ,2 % Totalt - Yht ,2 % ,1 % ,0 % Ingå kommuns kostnader för specialsjukvård på VNS var på ungefär samma nivå som 2012, men Ingå hade mindre DRGprodukter (somatisk vård) och mera psykiatriska vårddagar och besök. På HNS nivå steg kostnaderna med 5,2 %. På HUCS utfördes många hjärtoperationer; kostnaderna blev högre än Inkoon kunnan LUS-erikoissairaanhoidon kustannukset olivat suurin piirtein samalla tasolla kuin 2012, mutta DRG-tuotteita (somaattinen hoito) kertyi Inkoolle vähemmän ja psykiatrian hoitopäiviä ja käyntejä enemmän. HUS-tasolla Inkoon kustannukset kasvoivat 5,2 %. HYKS:ssä tehtiin useita sydänleikkauksia; kustannukset olivat korkeammat kuin vuonna

64 Användningen av psykiatriska vårddagar steg, men det varierar från år till år enligt patientantalet. Ingå kommun använde Lojo sjukvårdsområdets tjänster för 1,6 milj. år 2013 (samma som år 2012). Psykiatrian hoitopäivät lisääntyivät, mutta niiden määrä vaihtelee vuosittain potilasmäärän mukaan. Lohjan sairaanhoitoalueelta Inkoo hankki erikoissairaanhoidon palveluja 1,6 milj. eurolla vuonna 2013 (saman verran kuin vuonna 2012). 58

65 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Bildningsnämndens förvaltning, barndagvård, kommunens skolväsende, övrig undervisning, medborgarinstitut och fritidsverksamhet. Sivistyslautakunnan hallinto, lasten päivähoito, kunnan koulutoimi, muu opetustoiminta, kansalaisopisto ja vapaaajantoiminta. 59

66 Bildningsnämndens förvaltning Sivistyslautakunnan hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion samt förvaltningen. Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto sekä hallinto. 60

67 Dagvård Päivähoito BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Inkomsterna blev mindre än budgeterat eftersom avgifterna är inkomstbaserade. Personalutgifterna blev mindre än budgeterat. Tuotot jäivät budjetoidusta, koska maksut ovat tuloperusteisia. Henkilöstökulut olivat budjetoitua alhaisemmat. Verksamhet Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom ett kommuntillägg till stöd för privat dagvård. Toiminta Päivähoitoa järjestettiin kolmessa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Yksityistä päivähoitoa tuettiin yksityisen päivähoidon tuen kuntalisällä. 61

68 MÅL TAVOITTEET Barndagvårdsplatsernas tillräcklighet tryggas. Päivähoitopaikkojen riittävyys turvataan. Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med bildningsnämndens program och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toimintatavoitteet vahvistetaan sivistyslautakunnan ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Upprätthållande av olika dagvårdsformer (se prestationstabell) Mångsidig dagvårdsservice enligt familjerna behov och önskemål. Eri päivähoitomuotojen ylläpitäminen (katso suoritetaulukko) Monipuoliset päivähoitopalvelut perheiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Trygg och professionell vård för barn med specialbehov. Turvallinen ja ammattimainen hoito lapsille, joilla on erityistarpeita. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kommunen kunde erbjuda dagvård i olika former enligt efterfrågan och bildningssektorns program. Dal daghem erbjöd vård vardagskvällar. Den tidigare gruppindelningen täckte vårdplatsbehovet. Kunta pystyi tarjoamaan päivähoitoa erilaisissa hoitomuodoissa kysyntää vastaavasti sivistyssektorin ohjelman mukaan. Dalin päiväkoti tarjosi hoitoa arki-iltaisin. Aiempi ryhmäjako kattoi hoitopaikkojen tarpeen. TAK (undersök, utvärdera, utveckla) -verktyget användes för att utvärdera dagvården. Utvärderingen visade att dagvårdens kvalitet fortsättningsvis upplevs som god. Päivähoito arvioitiin TAKohjelmalla (tutki, arvioi, kehitä). Arviointi osoitti, että päivähoidon laatu koettiin edelleen hyväksi. Personalen fick fortbildning. För daghemspersonalen inleddes utbildning i fostringsgemenskap. Henkilöstö sai jatkokoulutusta. Päiväkotihenkilökunnalle käynnistettiin kasvatuskumppanuuskoulutus. Med Lojo stad fortsatte utbytet av specialbarnträdgårdslärarens tjänster. Lojo stads finskspråkiga specialbarnträdgårdslärare arbetade i Ingå en dag i veckan och Lojo stad fick som motprestation den svenskspråkiga tjänsten av Ingå kommun. Erityislastentarhanopettajan palvelujen vaihto Lohjan kaupungin kanssa jatkui. Lohjan kaupungin suomenkielinen erityislastentarhanopettaja työskenteli Inkoossa päivän viikossa ja Lohjan kaupunki sai vastapalveluksena ruotsinkielisen palvelun Inkoon kunnalta. 62

69 Resultat från dagvårdens TAKjämförelse (skolvitsord 1-5) Päivähoidon TAK-vertailun tulokset (kouluarvosana 1-5) Teoretiskt antal dagvårdsplatser/ Päivähoitopaikkojen teoreettinen määrä Faktiskt antal barn/lapsien todellinen määrä Yksityinen päivähoito 33 * 4 platser avsedda för kompletterande dagvård/4 paikkaa täydentävään päivähoitoon. **Barn under 3 år upptar två dagvårdsplatser./kaksi päivähoitopaikkaa alle kolmivuotiasta lasta kohden. Lediga platser i förhållande till resurser/vapaita paikkoja suhteessa resursseihin** Dagvård/Päivähoito Knattebo daghem Degerby daghem-degerbyn päiväkoti Dal daghem-dalin päiväkoti Familjedagvård-Perhepäivähoito 32,5* 26,5 6 Kyrkfjärdens skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Kyrkfjärdens skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito Degerby skola, förundervisningens kompletterande dagvård- Degerby skola, esiopetuksen täydentävä päivähoito Merituulen koulu, förundervisningens kompletterande dagvård- Merituulen koulu, esiopetuksen täydentävä päivähoito Köp av plats i grannkommun Ostopaikat muista kunnista 1 Köp av plats i privat dagvård Ostopaikat yksityisestä päivähoidosta 2 Privat dagvård 63

70 Dagvårdspersonalens Behörighet Päivähoitohenkilökunnan pätevyys /2013 Behörighetsgrad (%), barnträdgårdslärare Kelpoisuusaste (%), lastentarhanopettaja 75 % Behörighetsgrad (%), Barnskötare Kelpoisuusaste (%), lastenhoitaja 93 % mål-tavoite >75 % 92 % mål-tavoite >90 % 86 % Barn i dagvård i Ingå kommun Lapsia päivähoidossa Inkoon kunnassa jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 64

71 Kommunens skolväsende Kunnan koulutoimi BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Svenska och finska skolväsende Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-3. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu. Västankvarns skola och Merituulen koulu var verksamma i tillfälliga utrymmen i Västankvarn fr.o.m Undervisningen ordnades årskursvis förutom i Västankvarns skola där klasserna 0 och 1 samt 2 och 3 var sammansatta. I Västankvarn var förskolan integrerad i åk 1. I de andra skolorna fungerade skilda förundervisninggrupper med kompletterande dagvård. Alla skolor följde KiVa-skola -antimobbningsprogrammet. Grunläggande utbildningen för klasserna 7-9 sköttes tillsammans med grannkommunerna. Ruotsin- ja suomenkielinen koulutoimi Ruotsinkielistä perusopetusta järjestettiin vuosikursseilla 1-6 Kyrkfjärdens skolassa ja Degerby skolassa. Västankvarns skolassa järjestettiin perusopetusta vuosikursseilla 1-3. Suomenkielinen perusopetus vuosikursseilla 1-6 järjestettiin Merituulen koulussa. Västankvarns skola ja Merituulen koulu toimivat tilapäisissä tiloissa Västankvarnissa toukokuusta 2013 alkaen. Opetusta annettiin vuosikursseittain lukuun ottamatta Västankvarns skolaa, jossa luokat 0 ja 1 sekä luokat 2 ja 3 olivat yhdistettyjä. Muissa kouluissa oli erilliset esiopetusluokat, joiden yhteydessä järjestettiin täydentävä päivähoito. Kaikki koulut noudattivat kiusaamisen vastaista KiVa-kouluohjelmaa. Luokkien 7-9 peruopetus hoidettiin yhdessä naapurikuntien kanssa. 65

72 För uppdatering av styrdokument, materialproduktion samt fortbildning av undervisningspersonalen deltogs i ett KELPOprojekt gällande barn med behov av intensifierat stöd. Deltogs i KUNNIG-projektet för att fortbilda den undervisande personalen. Samarbetet mellan dagvårds-, förundervisnings- och skolpersonalen fortsatte för att förbättra de gemensamma rutinerna vid stadieövergångarna. Osallistuttiin KELPO-projektiin ohjausdokumenttien päivittämiseksi, materiaalin tuottamiseksi ja opetushenkilökunnan jatkokoulutuksen järjestämiseksi tehostettua tukea tarvitsevien lasten auttamiseksi. Toimittiin opettajahenkilökunnan KUN- NIG-jatkokoulutusprojektissa. Päivähoidon, esiopetuksen ja koulun henkilökunta jatkoi asteelta toiselle siirtymiseen liittyvien yhteisten rutiinien parantamista. MÅL TAVOITTEET Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Behörig och kunnig personal Pätevä ja osaava henkilökunta Skolsamarbete med grankommunerna utvecklas. Kouluyhteistyötä naapurikuntien kanssa kehitetään. En god elevvård Hyvä oppilashuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med det utbildningspolitiska programmet och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Behörig personal i % Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus Utreds möjligheterna för grundskolelever i klasserna 7-9 att gå i närmaste skola. Selvitetään peruskoulun 7-9 luokkien oppilaiden mahdollisuus käydä lähintä koulua. Antalet elever/skolpsykolog Oppilasmäärä/koulupsykologi Antalet elever/skolkurator 600 Oppilasmäärä/koulukuraattori 600 Antalet elevvårdsmöten minst 2/månad/skola Oppilashuoltokokousten lukumäärä vähintään 2/kk/koulu FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Merituulen koulu fungerade i tillfälliga utrymmen, vilket försvårade undervisningen. Merituulen koulus arrangemang påverksade också Västankvarns skolas verksamhet. Merituulen koulu toimi tilapäisissä tiloissa, mikä vaikeutti opetusta. Merituulen koulun järjestelyt vaikuttivat myös Västankvarns skolan toimintaan. 81 % av grundskolelärarna var behöriga (åk 1-6) 81 % peruskoulujen opettajista oli päteviä (vk 1-6) Det var möjligt att ansöka om att få gå i skola i en annan kommun. Hakemuksen perusteella oli mahdollista käydä koulua toisessa kunnassa. 806 (tre skolor i Lojo/kolme koulua Lohjalla) 433 4/månad/skola 2/månad i Västankvarns skola 4/kuukausi/koulu 2/kuukausi Västankvarns skolassa 66

73 Eftermiddagsverksamhet och förskola Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av Ingå församling och för Västankvarns skolas elever av understödsföreningen Almus rf. Iltapäivätoiminta ja esiopetus Iltapäivätoimintaa järjestettiin Merituulen koulussa ja Degerby skolassa. Kyrkfjärdens skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan järjesti Inkoon seurakunta ja Västankvarns skolan oppilaiden iltapäivätoiminnan Almus rf. MÅL TAVOITTEET Högklassig och mångsidig undervisning enligt det utbildningspolitiska programmet Laadukas ja monipuolinen opetus koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Behörig och kunnig personal Pätevä ja osaava henkilökunta VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Verksamhetsmålsättningarna fastställs i enlighet med bildningssektorns program och godkänns i samband med dispositionsplanen. Toiminnan tavoitteet vahvistetaan koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti ja hyväksytään käyttösuunnitelman yhteydessä. Utreds hur eftermiddagsverksamheten sköts från hösten Selvitetään kuinka iltapäivähoito järjestetään syksystä 2013 alkaen. Behörig personal % Pätevän henkilökunnan prosenttiosuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Verksamheten enligt bildningssektorns program. Toiminta sivistyssektorin ohjelman mukaan. Utredningen utfördes inte. Selvitystä ei tehty. 100 % Skolskjutsar Koulukuljetukset MÅL TAVOITTEET Ändamålsenliga skolskjutsar Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Skoltransport ordnas om skolresan är längre än 3 km (åk 1-4) eller 5 km (åk 5-6) och om skolvägen är farlig (stamväg 51 och Barösunds färja) eller p.g.a. andra orsaker i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Koulukuljetus järjestetään, jos koulumatkan pituus ylittää 3 km (1.-4. vk) tai 5 km (5.-6. vk) ja jos koulutie on vaarallinen (kantatie 51 ja Barösundin lautta) tai muista koululaissa säädetyistä syistä. Erbjuds möjlighet till kostnadsbelagd skolskjuts, där det inom existerande skjutsnätverk finns utrymme, för elever med kortare väg till skolan. Oppilaille, joiden koulumatka on lyhyempi tarjotaan mahdollisuus maksulliseen koulukuljetukseen, kun kuljetuksissa on tilaa. /skjutselev /kuljetusoppilas Andelen skjutselever i % Kuljetusoppilaiden prosenttiosuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Nya skolskjutsprinciper godkändes. Uudet koulukuljetusperiaatteet hyväksyttiin. Skolskjutsarna upphandlades för tiden Koulukuljetukset kilpailutettin vuosille Antalet skolskjutselever ökade med 102 när Merituulen koulu flyttade till Västankvarn i maj. 99 % av skolans elever skjutsas så länge skolan fungerar i tillfälliga utrymmen. Antalet elever som betalar för skoltransport: Koulukuljetuksista maksavien oppilaiden määrä: 7 elever/oppilasta /elev/oppilas 72 % 67

74 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Elever-Oppilaita Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli * Totalt-Yhteensä *9 elever från fem andra kommuner * 9 oppilasta viidestä muusta kunnasta Elevstatistik Oppilastilasto Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt-Yhteensä Elever med beslut om särskilt stöd/(specialundervisning) Oppilaita, joilla päätös erityisestä tuesta (erityisopetus) Elever i förundervisning Oppilaita esiopetuksessa Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Totalt - yhteensä

75 Bruttokostnader /elev Bruttokustannukset /oppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Bruttokostnader /elev i förundervisning Bruttokustannukset /esikouluoppilas Bokslut Tilinpäätös Budget Talousarvio Bokslut Tilinpäätös Enhetens bruttokostnad Yksikön bruttokustannus Kyrkfjärden Degerby Västankvarn Merituuli Elever Oppilaita Källhagens skola Karis svenska högstadium åk/vk *) 6 Järnefeltin koulu Aleksis Kiven koulu, Sjundeå/Siuntio 2*) 5 5 Övriga skolor kl 1-6 lk Muut koulut Övriga skolor kl 7-9 lk Muut koulut *) korrigering/korjaus 69

76 Övrig utbildning Muu opetustoiminta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Samarbete gällande Virkby gymnasium. Kommunen är medlem i LUKSIA och i Västra Nylands Folkhögskola. Toiminta Virkby gymnasium -yhteistyö. Kunta on LUKSIAn ja Västra Nylands Folkhögskolan jäsen. 70

77 Fritidsverksamhet Vapaa-ajantoiminta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Biblioteket Ingå huvudbibliotek och filialbiblioteket i Degerby, köp av bokbusstjänster. Biblioteksbygget i anslutning till kommungården påbörjades. Kirjasto Inkoon pääkirjasto, Degerbyn sivukirjasto, kirjastoautopalvelujen osto. Kirjaston rakentaminen kunnantalon yhteyteen aloitettiin. MÅL TAVOITTEET Syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande. Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt deras kulturrelaterade innehåll utvecklas. (Bibliotekslagen /904 1 kap. 2) Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Biblioteket strävar efter att erbjuda en trygg mötesplats som stöder samhörigheten, delaktigheten och uppbyggnaden av den kulturella mångfalden. Kirjasto pyrkii tarjoamaan turvallisen kokoontumispaikan, joka tukee yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta. Utveckla interaktiva elektroniska tjänster. Söka verksamhetsformer som stärker samhörigheten. Vuorovaikutteisten verkkopalvelujen kehittäminen. Etsiä yhteenkuuluvuutta vahvistavia toimintamuotoja. Utlåning av elektroniskt material till allmänheten. Elektronisen materiaalin antolainaus yleisölle. Mätare FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Biblioteket arrangerade/fungerade som medarrangör för över 50 evenemang till barn och vuxna. Evenemangen var bl.a. sagostunder, program i skolorna, litteraturcirklar och författarkvällar. Antalet deltagare: 939. Kirjasto järjesti ja osalllistui yli 50 tapahtuman järjestämiseen lapsille ja aikuisille; mm. satutunteja, ohjelmaa kouluissa, kirjallisuuspiirejä ja kirjailijailtoja. Osanottajia 939. Utlåningen av e-böcker påbörjades, ca 85 lånade e- böcker. Sähkökirjojen lainaus aloitettiin, n. 85 lainausta. 71

78 ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälisty-miseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki /904, 1 luku 2 ) Lån/invånare Mittari Lainoja asukas 10,50 PRESTATIONER OCH MÄTARE SUORITTEET JA MITTARIT: Huvudbibl., antal lån Pääkirjasto, lainoja Degerby, antal lån Degerby, lainoja Bokbuss, antal lån Kirjastoauto, lainoja Av-material, AV-materiaali Låntagare* Lainaajien määrä* Besök Käyntejä * = Statistiken ifråga om antalet låntagare är inte helt tillförlitlig pga. tekniska begränsningar i biblioteksprogrammet. Antalet låntagare för år 2012 = antalet aktiva låntagare som använt lånekortet under år I summorna för år 2010 och 2011 ingår även icke-aktiva låntagare. * = Lainaajien lukumäärää koskevat tilastotiedot eivät ole täysin luotettavia kirjasto-ohjelman teknisten rajoitusten johdosta. Lainaajien lukumäärä vuonna 2012 = aktiiviset lainaajat, jotka käyttivät kirjastokorttia vuonna Vuosien 2010 ja 2011 lukuihin sisältyvät myös passiiviset lainaajat. Främjande av kultur Ordnades evenemang och marknader i samarbete med föreningar och organisationer, teater- och konsertresor, temadagar, litteraturaftnar, fester. IoBio digitaliserades. Kulttuurin edistäminen Tapahtumia ja markkinoita yhteistyössä yhdistysten ja organisaatioiden kanssa, teatteri- ja konserttimatkoja, teemapäiviä, kirjallisuusiltoja, juhlia. IoBio digitalisoitiin. MÅL TAVOITTEET Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i kommunen. Edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kommunen stöder kulturverksamheten genom att bevilja bidrag till olika föreningar och organisationer, samt genom att delta i projekt och ordna evenemang. Kunta tukee kulttuuritoimintaa myöntämällä avustuksia erilaisille yhdistyksille ja järjestöille, sekä osallistuu projekteihin ja järjestää tapahtumia. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Evenemang arrangerades självständigt och i samarbete med föreningar. Fem teater- och konsertresor. Sommarens händelsekalender utkom i april. Nordisk ungdomscamp i september. Nio kulturföreningar beviljades verksamhetsbidrag, Tapahtumia järjestettiin itsenäisesti ja yhteistyössä yhdistysten kanssa. 72

79 Viisi teattteri- ja konserttimatkaa. Kesän tapahtumakalenteri julkaistiin huhtikuussa. Syyskuussa pohjoismainen nuorisoleiri. Toiminta-avustusta myönnettiin yhdeksälle kulttuuriyhdistykselle, Ungdomsverksamhet Verksamhet för ungdomar under 18 år ordnades sex dagar/vecka under perioden augusti-maj. På lägercentret i Rövass ordnades fyra sommarläger tillsammans med Ingå församling. Samarbetet med ungdomsorganisationerna fortsatte. I den gamla brandstationen ordnades motorklubbsverksamhet samt erbjöds träningsutrymmen för lokala ungdomsorkestrar. Under året startades ett ettårigt projekt gällande uppsökande ungdomsarbete med målet att stöda och handleda ungdomar enligt deras individuella behov i t.ex. att gestalta vardagen, söka arbets- och studieplats, hitta service och i livshantering. Deltogs tillsamman med ungdomssektorn i Sjundeå i 1-årigt projekt under benämningen ungdomsverkstad. Nuorisotyö Nuorisotoimintaa alle 18-vuotiaille järjestettiin kuutena päivänä viikossa elotoukokuussa. Rövassin leirikeskuksessa järjestettiin neljä kesäleiriä yhdessä Inkoon seurakunnan kanssa. Yhteistyö nuorisojärjestöjen kanssa jatkui. Vanhalla paloasemalla järjestettiin moottorikerhotoimintaa ja tiloissa oli harjoitustilaa paikallisille nuoriso-orkestereille. Käynnistettiin yksivuotinen ns. etsivä nuorisotyöhanke, jonka tavoitteena on tukea ja ohjata nuoria heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti esimerkiksi arjen hahmottamisessa, työ- ja opiskelupaikan etsimisessä, palveluiden löytämisessä ja elämänhallinnassa. Osallistuttiin yhdessä Siuntion nuorisosektorin kanssa yksivuotiseen nuorisopajaprojektiin. MÅL TAVOITTEET Aktiverande av ungdomarna till gemensamma verksamheter. Nuorten aktivoiminen yhteiseen toimintaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Antalet ordnade aktiviteter för ungdomar. Nuorisolle järjestettyjen toimintojen määrä. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Temakvällar på ungdomsgården Dansundervisning Idrottsaktiviteter Sommerläger Te toja nuorisotalolla Tanssiopetus Liikunta-aktiviteetit Kesäleirit Elva föreningar beviljades bidrag för ungdomsverksamhet, Avustuksia nuorisotoimintaan myönnettiin yhdelletoista yhdistykselle,

80 Idrotts-, fritidsverksamhet Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna. Under sportlovet ordnades idrotts- och friluftsprogram för barn och ungdomar. En ny näridrottsplats i anslutning till Merituulen koulu planerades och arbetena påbörjades. En brand förstörde servicebyggnaden och en del av ishockeyrinken. Rinken reparerades och ny servicebyggnad byggdes. Kommunen är medlem i Föreningen Nylands friluftsområden. Urheilu-, liikuntatoimi Kilpailuja ja tapahtumia järjestettiin yhdessä koulujen kanssa. Hiihtolomalla järjestettiin urheilu- ja liikuntaohjelmaa lapsille ja nuorille. Merituulen koulun yhteyteen suunniteltiin uusi lähiliikuntapaikka ja työt aloitettiin. Tulipalo tuhosi ja jääkiekkokaukalon huoltorakennuksen ja osan kaukaloa. Kaukalo korjattiin ja rakennettiin uusi huoltorakennus. Kunta on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen jäsen. MÅL TAVOITTEET Idrotts-och fritidsverksamhet Urheilu- ja liikuntatoimi Så många som möjligt idkar idrott och konditionsträning enligt intresse och förutsättningar. Mahdollisimman moni harrastaa urheilua ja kuntoilua kiinnostuksensa ja edellytystensä mukaisesti. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Kostnadsfri träningstid i kommunens gymnastiksalar Maksuton harjoitteluaika kunnan liikuntasaleissa Antalet årskort till kommunens gym Kunnan kuntosalin vuosikorttien lukumäärä Antalet timmar/vecka i kommunens gymnastiksalar som utnyttjas av idrottsföreningarna Urheiluseurojen käytössä olevat liikuntasalit, tuntia/viikko Understöd till kommunens föreningar. Tuki kunnan yhdistyksille. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Kostnadsfri träningstid beviljades. Maksutonta harjoitteluaikaa myönnettiin. 153 st. Kyrkfjärden 33 t /vecka/viikko Merituuli 34 t/vecka/viikko (vintern/talvi) Degerby 22,5 t/vecka/viikko totalt/yhteensä 89,5 t /vecka/viikko Tolv föreningar beviljades bidrag idrottsverksamhet, Urheilutoimintaan myönnettiin avustusta kahdelletoista yhdistykselle,

81 Hyresavtal på fem år, /år (Bollhallen). Viisivuotinen vuokrasopimus, /vuosi (Palloiluhalli) Kommunen hyrde 410 timmar från Ingå Aktia Arena för kommuninvånarnas användning. Kunta vuokrasi Inkoon Aktia Areenalta 410 tuntia kuntalaisten käyttöön. Vänortsverksamhet Ungdomsläger för nordiska ungdomar arrangerades. Två verksamhetsbidrag för vänortsverksamhet beviljades, totalt 750. Ystävyyskuntatoiminta Pohjoismaisille nuorille järjestettiin nuorisoleiri. Myönnettiin kaksi toiminta-avustusta ystävyyskuntatoimintaan, yhteensä

82 Medborgarinstitutet Kansalaisopisto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet För vuxna arrangerades kurser i teoretiska och praktiska ämnen. Bildkonstskolan gav grundundervisning i konst. Toiminta Aikuisille järjestettiiin kursseja teoreettisissa ja käytännöllisissä aineissa. Kuvataidekoulussa annettiin taiteen perusopetusta. MÅL TAVOITTEET Att främja kommuninvånarnas kunnande och trivsel samt det sociala kapitalet. Lisätä kuntalaisten osaamista, viihtyvyyttä ja sosiaalista pääomaa. I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen. Kansalaisopistossa opiskelee 15 % väestöstä. Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av verksamhetskostnaderna. Kansalaisopiston maksut kattavat 20 % toimintakustannuksista. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Medborgarinstitutet ordnar kurser som motsvarar invånarnas önskemål och behov. Kansalaisopisto järjestää kursseja, jotka vastaavat asukkaiden toiveita ja tarpeita. Deltagarantal Osallistujamäärä FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Antalet kurser ökade något jämfört med föregående år. Kurssien määrä lisääntyi hiukan edellisvuoteen verrattuna deltagare/osallistujaa I medborgarinstitutet studerade 22 % av kommunens invånare. *) Kansalaisopistossa opiskeli 22 % kunnan asukkaista. *) Utreds hur ledningen av medborgarinstitutet ska skötas. Selvitetää, miten kansalaisopiston johto on hoidettava. *) En person kan delta i flera kurser och beaktas alltid som en enskild kurs- eller föreläsningsdeltagare. *) Henkilö voi osallistua useammille kursseille ja luetaan aina erilliseksi kurssin tai luennon osanottajaksi. Utredningen utfördes inte. Selvitystä ei tehty. 76

83 Medborgarinstitutet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Kurser Kursseja Undervisningstimmar Opetustunteja Deltagare Osanottajia Medborgarinstitutet Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Kansalaisopisto Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Tilinpäätös 2013 Nettokostnader /undervisningstimme 46,19 47,46 39,19 Nettokustannukset /opetustunti Nettokostnader /deltagare Nettokustannukset /osanottaja 119,74 173,10 117,29 77

84 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av Esbo stad. Kommunen är medlem i Västra Nylands räddningsförbund. Palo- ja pelastustoimesta vastasi Länsi- Uudenmaan pelastuslaitos, jota hallinnoi Espoon kaupunki. Kunta on Länsi- Uudenmaan pelastusliiton jäsen. 78

85 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto

86 Byggnadstillsyn Rakennustarkastus BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, kommunens adressystem och uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Antalet åtgärdstillstånd och mindre tillstånd sjönk, men byggnadslovens antal ifråga om egnahemshus och fritidsbostäder steg. Under året beviljades även flera tillstånd för större byggnadsprojekt vilket också påverkade inkomsterna i positiv riktning. Toiminta Rakennuslupatoiminta, rakennusoikeuksista tiedottaminen, kunnan osoitejärjestelmän ylläpito sekä kiinteistö- ja rakennustietojen päivittäminen. Toimenpidelupien ja pienempien lupien määrä väheni, mutta omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen rakennuslupen määrä lisääntyi. Vuoden aikana myönnettiin lupa useille suuremmille rakennusprojekteille, mikä vaikutti tulokehitykseen myönteisesti. 80

87 MÅL TAVOITTEET Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning och - övervakning Tehokas ja palveluhenkinen rakennusneuvonta ja- valvonta. Uppgifterna i kommunens byggnadsregister uppdateras. Kunnan rakennusrekisterin tiedot päivitetään. Verksamheten är kostnadseffektiv. Toiminta on kustannustehokasta. Pågående fysisk planering i kommunen Kunnassa meneillään oleva fyysinen suunnittelu VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Ansökningar om bygglov och åtgärdstillstånd behandlas inom 6 veckor efter att alla nödvändiga handlingar har lämnats in. Rakennus- ja toimenpidelupahakemukset käsitellään 6 viikon sisällä kaikkien tarvittavien asiakirjojen jättämisestä. Fastighets- och byggnadsregistret uppdateras kontinuerligt. Kiinteistö- ja rakennusrekisteriä päivitetään jatkuvasti. Byggnadstillsynen ska täcka 70 % av sin verksamhet med sina inkomster. Rakennustarkastustoimen tuloilla on katettava 70 % toiminnasta. Byggnadstillsynschefen deltar i planeringsarbetet som sakkännare. Rakennusvalvontapäällikkö osallistuu suunnittelutyöhön asiantuntijana. FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Fullständiga byggnadstillståndsansökningar behandlades inom sex veckor efter att de hade lämnats till byggnadskansliet. Täydelliset rakennuslupaasiakirjat käsiteltiin kuuden viikon kuluessa rakennustoimistoon jättämisestä. Kommunens byggnadsregister uppdaterades och korrigerades kontinuerligt. Kunnan rakennusrekisteriä päivitettiin ja korjattiin jatkuvasti. Byggnadsinspektionens inkomster täckte 64,5 % av verksamheten. Rakennustoimen tulot kattoivat 64,5 % toiminnasta. Byggnadstillsynschefen deltog i beredningsarbetet av delgeneralplanen i den inre skärgården. Rakennusvalvontapäällikkö osallistui sisäsaariston osayleiskaavan valmistelutyöhön. 81

88 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös 2013 Beviljade bygglov Myönnetyt rakennusluvat Utförda syner och granskningar Suoritetut katselmukset ja tarkastukset Inkomster, Tulot, Inkomster, % av utgifter Tulot, % menoista Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös ,5 82

89 83

90 Miljövård Ympäristönsuojelu BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Inkomsterna från Sjundeå föll bort, men oförutsedda inkomster från tillståndsavgifter i Joddböle tillkom. Siuntiosta saatava tulo jäi pois, mutta Joddbölestä saatiin ennakoimattomia lupamaksutuloja. Verksamhet Nämnden övervakade och främjade miljövården. Miljöchefen fungerade på heltid fr.o.m lukien. Toiminta Lautakunta valvoi ja edisti ympäristönsuojelua. Ympäristöpäällikkö työskenteli kokoaikaisesti lukien. MÅL TAVOITTEET Verksamheten är effektiv och serviceinriktad. Toiminta on tehokasta ja palveluhenkistä. Ett miljöprogram för kommunen görs upp Laaditaan kunnalle ympäristöohjelma Sjöar och vattendrag förbättras. Järvien ja vesistöjen kuntoa parannetaan. VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Tillståndsansökningarna behandlas inom fyra månader om behandlingen inte av särskilda skäl förutsätter en längre behandlingstid. Lupahakemukset käsitellään neljän kuukauden kuluessa, mikäli käsittely ei erityisistä syistä vaadi pidempää käsittelyaikaa. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag utreds i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf. Järvien ja vesistöjen veden laatua selvitetään yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Behandlades i regel inom fyra månader. Käsiteltiin pääsääntöisesti neljässä kuukaudessa. Arbetet färdigställdes inte under året. Työ ei valmistunut toimintavuoden aikana. Provtagning utfördes i 19 sjöar. Resultaten: Näytteitä otettiin 19 järvestä. Tulokset: 84

91 Bevarande av naturen Luonnon tilan säilyttäminen. ja ympäristö ry:n kanssa. Talkoverksamhet stöds med bidrag, /år Talkootoimintaa tuetaan avustuksin, /vuosi Deltas i kostnaderna för gemensam västnyländsk rådgivning och information om glesbygdens avloppsvattenlösningar enligt gemensam strategi. Osallistutaan Länsi-Uudenmaan yhteisen haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuja ja -vaatimuksia koskevan neuvonnan ja tiedotuksen kustannuksiin yhteisen strategian mukaisesti. Tillsammans med grannkommunerna utvecklas och upprätthålls en regional databas med uppgifter om bl.a. naturinventeringar. Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä naapurikuntien kanssa seudullista tietokantaa, johon syötetään mm. tietoja luontoselvityksistä. Luftkvaliteten övervakas enligt gemensamt program i hela Nyland. Ilman laatua valvotaan koko Uudenmaan kattavan ohjelman avulla De västnyländska kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten fortsatte med rådgivning fastighetsvis. Ny strategi för godkändes. Länsi-Uudenmaan kuntien haja-asutusalueiden jätevesiyhteistyö jatkui kiinteistökohtaisella neuvonnalla. Hyväksyttiin uusi strategia Den regionala databasen som upprätthålls av Lojo miljöbyrå gav snabb tillgång kartbaserade uppgifter om bl.a. skyddsområden och utförda naturinventeringar. Lohjan ympäristötoimiston ylläpitämästä seututietokannasta sai nopeasti tiedot mm. suojelualueista ja luontoselvityksistä. Inre skärgården naturinventerades Sisäsaaristo luontoinventointiin Luftkvalitetsrapport för 2012 publicerades. Ilmanlaaturaportti 2012 julkaistiin. 85

92 Miljöhälsovård Ympäristöterveydenhuolto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Sydspetsens miljöhälsa gemensam för Ingå, Raseborg och Hangö, med Hangö som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården. Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i Barösund. Toiminta Inkoon ympäristöterveydenhuollosta vastasi Eteläkärjen ympäristöterveys, joka on Inkoon, Raaseporin ja Hangon alueellinen järjestö, jonka isäntäkuntana toimii Hanko. Eteläkärjen ympäristöterveys edisti ja valvoi terveydensuojelua ja järjesti hyöty- ja seuraeläinten eläinlääkintähuollon Västankvarnissa. Löytöeläimistä huolehti Barösundissa toimiva Skeppsdal Family. MÅL TAVOITTEET Effektiv och rätt dimensionerad miljöhälsovård Tehokas ja oikein mitoitettu ympäristötervey-denhuolto VERKSTÄLLIGHET/MÄTARE TOIMEENPANO/ MITTARI Undersöks samarbetsområdets omfattning Tutkitaan yhteistyöalueen laajuus FÖRVERKLIGAT TOTEUMA Utgående ifrån undersökningen konstaterades att verksamheten är kostnadseffektiv i sin nuvarande omfattning. Selvityksen perusteella todettiin, että toiminta nykylaajuudessaan on kustannustehokasta. 86

93 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Samhällstekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar, fysisk planering. Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto, yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistöt, yksityistiet, fyysinen suunnittelu. 87

94 Samhällstekniska nämndens förvaltning Yhdyskuntateknisen lautakunnan hallinto BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Tekniska enhetens förvaltning och teknisk planering. Toiminta Teknisen yksikön hallinto ja tekninen suunnittelu. 88

95 Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut BS - TP Urspr. BU Förändr. i BU BU efter förändr. Utfall Avvikelse 2012 Alkup. TA TA Muutokset TA muut. jälkeen Toteuma Poikkeama Inkomster - Tuotot Utgifter - Kulut Netto Verksamhet Utredningar Uppgörande av skyddsplan för kommunens grundvattenområden. Trafikleder Tekniska underhållet av vägar sköttes av entreprenör. Allmänna områden Tekniska underhållet av allmänna områden sköttes av entreprenör. Torgplatser uthyrdes. Vinterförvaringsplatser för båtar uthyrdes. Parkområden uppsnyggades. Båthamnarna Hamnarna i Sonasund, Svenviken, Bergvalla och Joddböle. Utbyggnaden av kajen i Joddböle för reduktionsfiske planerades. Gästhamnen med 18 båtplatser. Antalet övernattningar i gästhamnen var 650, antalet båtar 470 (år 2012 övernattningar 520, båtar 374). Toiminta Selvitykset Kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen. Liikenneväylät Teknisestä kunnossapidosta vastasi urakoitsija. Yleiset alueet Yleisten alueiden teknisestä kunnossapidosta vastasi urakoitsija. Toripaikkoja vuokrattiin. Veneiden talvisäilytyspaikkoja vuokrattiin. Puistoalueita siistittiin. Venesatamat Sonasundin, Svenvikenin, Bergvallan ja Joddbölen satamista huolehdittiin. Joddbälen laiturin laajennusta poistokalastusta varten suunniteltiin. Kunta huolehti 18-paikkaisesta vierasvenesatamasta. Yöpymisten lukumäärä oli 650, veneiden 470 (520 yöpymistä ja 374 venettä vuonna 2012). 89

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK HANGON SATAMA HANGÖ HAMN TASEKIRJA BALANSBOK 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TASEKIRJA BALANSBOK Sivu TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Toteutumisvertailut - Förverkligandet - Toimintakertomus

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11. INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2014 TALOUSARVIO 2014 EKONOMIPLAN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 FMG 14.11.2013 KV 14.11.2013 INGÅ KOMMUN - INKOON KUNTA Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 1(101)

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2013 2015 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 16.10.2012 Stadsdirektörens budgetförslag 16.10.2012 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2014 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2012 31.5.2012 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET... 3 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt

Lisätiedot

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS Johtoryhmä 18.2.2015 Hallitus 5.3.2015 Tarkastuslautakunta 7.4.2015 YT-ryhmä 15.4.2015 Valtuusto 15.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS VUOTEEN 2014... 2 LEDNINGENS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009 BUDGET 2007 OCH EKONOMIPLAN 2007-2009 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 13.11.2006 68 STF godkänt 13.11.2006 68 TALOUSARVIO 2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Johtoryhmä 14.2.2013 YT-ryhmä 21.2.2013 Hallitus 21.2.2013 Tarkastuslautakunta 26.2.2013 Valtuusto 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2012... 2

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå 2 198 5,40 % Kurikka (Jurva) 3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot