Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel Korpela Raija Saapui pykälän 191 aikana klo Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Poissaolevat jäsenet Huitu Outi Muut läsnä olevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Laakso Marko, vs. seurakuntapuutarhuri :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Rauno Pulkkinen ja Pekka Nieminen Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Rauno Pulkkinen Pekka Nieminen

2 Kirkkoneuvosto KN 176 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Alkuhartaudessa kerrottiin Mirca Kukkasniemen työstä Viron kirkossa Mustamäen seurakunnassa. Alkuhartaudessa veisattiin virsi 134. Sovittiin yksimielisesti, että Raija Korpela pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 177 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 178 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Raija Korpela ja Pekka Nieminen. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Pulkkinen ja Pekka Nieminen. KN 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi sillä muutoksella, että pykälät käsiteltiin pykälän 179 jälkeen.

3 Kirkkoneuvosto KN 180 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkolain 10 luvun 1 :n 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkolain 10 luvun 6,1 :n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto KN 181 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2013 Talousarvion sitovuustaso Vihdin seurakunnan talousarvion sitovuustasoksi on määritelty talousarvion hyväksymisen yhteydessä nettoperiaate kustannuspaikoittain työalakatetasolla lukuunottamatta henkilöstömenoja. Esim. diakoniatyölle on vuoden 2013 talousarviossa vahvistettu tuloarvioksi henkilöstömenoihin palvelujen ostoihin vuokriin tarvikkeiden ostoihin avustuksiin muihin kuluihin toimintakuluja yhteensä toiminta/työalakate e e e 300 e e e e e e Talousarvion sitovuustason mukaan diakoniatyö voi esim. ylittää tarvikkeiden ostojen kokonaismäärän jos vastaava alitus löytyy esim. avustustililtä eli käytännössä jaettaisiin suunniteltua vähemmän avustuksia. Kun työalakate on e ja siitä otetaan pois henkilöstömenot e, voidaan diakoniatyön menoja käyttää harkinnan mukaan joustavasti euron sisällä. Jos tuloarvio pettäisi ja tuloja ei tulisi lainkaan, olisi toteutunut työalakate ilman henkilöstömenoja ( ), joka olisi kirkkovaltuuston vahvistamaa työalakatetta suurempi. Näin diakoniatyössä pitäisi vähentää menoja vuoden aikana e. Tai jos diakoniatyössä käytettäisiin esim. palvelujen ostoihin euroa, pitäisi diakoniatyön saada lisää tuloja e tai vähentää muita menoja e, jotta kirkkovaltuuston asettamaa työalakatetta ei ylitettäisi.

5 Kirkkoneuvosto KN 181 Talousarvion ylitykset Työmuodot ovat ylittäneet kirkkovaltuuston asettaman talousarvion useana vuonna. Syynä ovat olleet esim. ennalta arvaamattomat menot, joita ei ole otettu huomioon talousarvion laadinnan yhteydessä. Tällaisia ennalta arvaamattomia menoja tulee varsinkin kiinteistötoimeen. Esim. ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmän koneissa on osia, joista ei näy päällepäin hajoavatko ne vai säilyvätkö ehjinä tulevana vuonna. Yksi osa tai laite saattaa maksaa tuhansia euroja. Mikäli kaikkien kiinteistöjen jokaiseen koneeseen ja laitteeseen laitettaisiin varaus mahdollista uusimista varten, nousisi talousarvion loppusumma kymmenillä tuhansilla euroilla. Ylisuuret varaukset korjauskuluihin heikentäisivät vuosikatetta ja aiheuttaisivat siten talousarviossa paineita muiden menojen leikkaamiseen tai tulojen lisähankintaan. Menojen muut leikkaukset olisivat turhia, jos koneet säilyisivätkin ehjinä. Tämän vuoksi on nähty tarkoituksenmukaisempana varata talousarvioon pienempi määräraha korjauksiin ja hyväksyä tarvittaessa korjausmäärärahojen ylitykset. Toisena isona syynä talousarviomäärärahojen ylityksiin ovat olleet toimintaan nähden liian pienet määrärahat. Toimintasuunnitelmien taso on mitoitettu suuremmaksi kuin mitä talousarviossa on osoitettu varoja toimintaan. Esim. työterveyshuoltomenoihin on varattu vuoden 2013 talousarviossa euroa. Työterveyshuoltomenot olivat vuonna 2012 n euroa, vuonna 2011 n euroa ja v n euroa. Jotta talous ja toiminta olisi ollut tasapainossa jo talousarvion laadinnan yhteydessä olisi toimintasuunnitelmaan pitänyt laittaa tehtäväksi työterveyshuoltopalvelujen vähentäminen tai talousarvioon olisi pitänyt laittaa työterveyshuoltoon lisää varoja n e, = e, joka olisi ollut kolmen aikaisemman vuoden keskiarvo. Näin talousarvio olisi ollut lähtökohdiltaan realistisempi. Talousarviomuutosten hyväksyminen ja ajankohta Talousarvion määrärahojen ylitykset hyväksyy kirkkovaltuusto. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Käytännössä talousarviomuutokset on aikaisemmin esitetty kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä seuraavana vuonna. Palvelujen ja tarvikkeiden ylitykset on katettu henkilöstömenojen tileiltä säästyneillä määrärahoilla.

6 Kirkkoneuvosto KN 181 Vuoden 2013 talousarvion ylitykset Talousarvion toteutumisesta on tehty arvio, jossa on huomioitu toteutuneet tulot ja menot tammi-syyskuulta 2013 sekä arvioitu lokajoulukuun 2013 tulevat tulot ja menot. Tämän lisätalousarvion mukaan käyttötalousosan sitovuustason mukaiset menot (palvelut, tarvikkeet, vuokrat, avustukset ja muut kulut) ylittyisivät yhteensä n euroa. Vastaavasti henkilöstömenoihin varatut määrärahat alittuisivat n euroa. Tehtäväalakohtaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset ovat liitteenä. Pääsyy tehtäväalueiden menojen ylityksiin on toimintaan nähden liian pienet määrärahavaraukset. Toimintaa on järjestetty ja rakennuksia ylläpidetty vakiintuneen tavan ja toimintasuunnitelmien mukaan. Vuoden 2013 palvelujen, tarvikkeiden, vuokrien, avustusten ja muiden kulujen yhteismäärä on talousarviossa euroa. Toimintatuottojen yhteissumma on e, jolloin koko seurakunnan käyttötalousosan menojen ja tulojen sitovuustasona on euroa. Sitovuustason mukaisten menojen loppusumma on menoylitykset mukaan laskien n e. Ylityksen määrä on vuoden 2013 talousarvioon nähden n. 17 %. Ylitys ei tarkoita sitä, että menoja olisi käytetty vuonna 2013 poikkeuksellisen paljon, sillä vuonna 2012 käyttötalousosan sitovuustason mukaisten menojen loppusumma oli n e. Käytännössä vuoden 2013 työmuotojen menojen kokonaismäärä on vuoden 2012 tasolla. Toiminnan määrä on kasvanut vuodesta 2013 esim. rippikoulutyössä (Rippikoulun isosten määrä on kasvanut, jolloin mm. elintarvikemenot ovat lisääntyneet). Inflaatio on lisännyt menoja hintojen kohoamisen muodossa. Mikäli otettaisiin huomioon lisääntynyt toiminta ja inflaatio, olisi menoylitysten pitänyt olla vieläkin suurempia. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu siten, että talousarviomäärärahojen perusteena on ollut vuosien 2011, 2012 ja 2013 toteutuneet menot ja tulot. Näin talousarvion pitäisi olla toimintasuunnitelmiin nähden realistisempia.

7 Kirkkoneuvosto KN 181 Talousarvion liittyminen pankkitiliin Talousarvion määräraha ei tarkoita sitä, että työmuodolle varataan pankkitilille vastaava summa rahaa menojen katteeksi. Seurakunnan menojen maksu hoidetaan pankkitilien kautta mutta, jotta pankkitilillä on rahaa, pitää pankkitilille tulla verotuloja ja maksutuottoja. Talousarviossa arvioidaan kuinka paljon tuloja seurakunta todennäköisesti saa ja kuinka paljon menoja näillä tuloilla voidaan rahoittaa. Jos tuloja ei tulekaan niin paljon kuin on arvioitu, ei pankkitilillä ole rahaa menojen maksamiseen vaikka talousarviossa onkin menolle määräraha. Talousarvion määrärahatili on laskennallinen eikä pankkitilin kaltainen varaus. Jotta lisätalousarvio tai määrärahan siirto voidaan toteuttaa käytännössä, on varmistuttava onko seurakunnalla tarpeeksi kassavaroja laskujen maksuun. Vihdin seurakunnan vuoden 2013 talousarviossa oli odotettu, että verotuloja olisi kertynyt yhteensä euroa. Verotulokertymien ja loppuvuoden verotuloarvioiden perusteella verotuloja tulee n euroa eli euroa arvioitua vähemmän. Toiminnan vähentäminen olisi ollut hyvin vaikeaa näin suuressa mitassa. Vuoden 2013 talousarvion investointimenot alittuvat, koska leirikeskuksen rantasaunan rakentaminen siirtyy vuodelle Investointimenoihin oli varattu yht euroa ja toteuma tulee olemaan kassavirtaennusteen mukaan n euroa. Talousarviomäärärahat alittuvat siten n euroa. Jotta seurakunnan kassassa olisi rahaa, on investointimenoja karsittu ja siirretty tuleviin vuosiin. Näin vuoden 2013 heikommat verotulokertymät on otettu huomioon talouden tasapainottamisessa. Lisätalousarvion rahoittaminen Jotta lisätalousarviopäätös voidaan tehdä, tulee tietää laskennallisten talousarviotilien lisäksi seurakunnan todellinen rahaliikenne. Tämä rahaliikenne selviää kassavirtalaskelmasta. Kassavirta- eli rahoituslaskelmassa huomioidaan koko seurakunnan menot ja tulot. Vihdin seurakunnan kokonaismenojen ja tulojen erotus on lievästi miinuksella. Vuoden 2013 talousarvio oli laadittu siten, että toiminnan ja investointien toteuttaminen heikentäisi kassavaroja n euroa. Kassavirtaennusteen mukaan kassa heikkenee toteutuneiden toimintamenojen ja investointien mukaan v n euroa.

8 Kirkkoneuvosto KN 181 Kassavirtalaskelma Vihdin srk 2013 Ennuste budjetti 2013 B2013 Ero KASSAAN MAKSUT Maksut ym. toimintatuotot Verotulot Muut rahoitustuotot YHTEENSÄ KASSASTA MAKSUT Henkilöstömenot Palveluiden ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut kulut Rahoituskulut YHTEENSÄ TOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Investoinnit hyödykkeisiin Pysyvien vastaavien myyntitulot Rahoitusosuudet investoint. Investointien kassavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ Talousjohtajan esitys: Vihdin seurakunnan kassavarat olivat n e. Kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan vuoden 2013 lisätalousarvion liitteen mukaisesti ja antaa asian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto KN 182 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2014 Vuosittain laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma perustuu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen hyväksymään kirkon henkilöstön kehittämissopimukseen, joka tuli voimaan Sopimuksen 1-4 ovat suositusluonteisia ja ne tulevat voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Vihdin kirkkovaltuusto teki tällaisen päätöksen kokouksessaan Pykälien 5-9 osalta kehittämissopimus on osa virka- ja työehtosopimusta, jossa määrätään seurakuntaa sitovasti taloudellisista etuuksista, joihin henkilöstö on oikeutettu. Kirkon henkilöstön kehittämisen tarkoituksena on varmistaa seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistää työntekijöiden työ hyvinvointia, tukea tehtävien omaksumista ja muutoksen hallintaa. Tähtäyspisteenä on työhönsä motivoituneet työntekijät, joiden työskentely on tuottavaa ja tuloksellista (2 ). Henkilöstön kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja työnohjaus (3 ). Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista. Kehittämistarpeet ja painopistealueet määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma. Esimiehet ja työntekijät kartoittavat yhdessä kehittämistarpeita esimerkiksi osaamiskartoituksen avulla. Kehittämissuunnitelman toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa tai sen osana julkaistavassa erillisessä henkilöstöraportissa (4 ). Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen 3. ja 4. luvussa puhutaan taloudellisista etuuksista, jotka tämän sopimuksen 5-9 pykälien mukaan kuuluvat työntekijälle, joka osallistuu henkilöstökoulutukseen tai muuhun henkilöstöä kehittävään toimintaan tai kuntoutukseen. Työntekijän koulutustarpeita arvioidaan virka- tai työtehtävien ja seurakunnan toimintaa ohjaavan strategian tavoitteiden valossa sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet (5 ). Työnantaja voi pitää henkilöstökoulutukseen osallistumista välttämättömänä ja määrätä työntekijän osallistumaan siihen. Tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistuvalle työntekijälle maksetaan koulutusajalta palkka, matkakustannukset ja muut koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kun työnantaja pitää henkilöstökoulutukseen osallistumista tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata henkilöstökoulutukseen osallistumista varten enintään 30 kalenteripäivää vuodessa ja vain erityisistä syistä enemmän. Seurakunnan asianomainen viranomainen tekee päätökset työntekijän

10 Kirkkoneuvosto KN 182 henkilöstökoulutukseen osallistumisesta. Kirkkoneuvoston hyväksymä ja talousarvioon sisältyvä henkilöstön kehittämissuunnitelma on tällainen asianomaisen viranomaisen tekemä päätös (6 ). Työnantajan on perehdytettävä työntekijä tämän säännönmukaisena työaikana työhön ja sen tekemisen ehtoihin, työpaikan työolosuhteisiin, työ ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin (7 ). Jos työntekijä osallistuu työnantajan päätöksen perusteella työnohjaukseen tai mentorointiin, hänellä on oikeus saada tarpeellinen vapautus työstä täksi ajaksi sekä palkkansa, matkakustannukset ja muut kohtuulliset kustannukset (8 ). Jos työntekijälle on myönnetty hakemuksesta virka- tai työvapaata työkykyä ylläpitävää varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan asiassa päätösvaltaisen viranomaisen päätöksellä maksaa palkkaa osaksi tai kokonaan enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa (9 ). Vihdin seurakunnan työyhteisössä on laadittu kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 ja henkilöstön kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet vuosille , liite. Henkilöstön kehittämissuunnitelma on toimitettava tuomiokapituliin heti, kun se on valmistunut. Henkilöstön kehittämissuunnitelma tulee työntekijää sitovaksi, kun kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt ja kirkkovaltuusto päättänyt vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Työntekijälle voidaan hyväksyä virkamiespäätöksellä koulutuksia myös kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, kuitenkin suuret ja kalliit koulutukset on tuotava edelleen kirkkoneuvoston päätettäviksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2014 ja kehittämistarpeet ja painopistealueet vuosille Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen koulutussuunnitelman. Niitä koulutuksia, joissa ei ole kustannustietoa, ei hyväksytä tässä vaiheessa vaan asiasta päätetään myöhemmin erillisellä virkamiespäätöksellä.

11 Kirkkoneuvosto KN 183 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE Kirkkovaltuuston tulee kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyä seurakunnalle talousarvio seuraavalle varainhoitovuodelle (KJ 15:3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Vihdin seurakunnan vuosien taloussuunnitelmien tavoitteena on, että seurakunnan vuonna 2012 alijäämäiseksi kääntynyt talous muuttuu hieman ylijäämäiseksi vuodesta 2014 alkaen. Talousarvioehdotus perustuu kirkkovaltuuston hyväksymään talouden tasapainotussuunnitelmaan, jossa vuosien tilikauden tulokseksi tavoiteltiin n euroa. Tilikausien tulos on taloussuunnitelmissa vuosina keskimäärin n euroa. Tilikauden ylijäämäiset tulokset on tarkoitus rahastoida tulevia investointeja varten. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma esitykset ovat liitteenä. Talousarviot ja toimintasuunnitelmat on laadittu talouden tasapainotussuunnitelmien asettamien rajojen puitteissa. Työmuotojen esitykset on otettu huomioon ja toimintamäärärahat mitoitettu mahdollisimman realistiselle tasolle. Investointisuunnitelmat vuosille perustuvat pääosin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston aikaisempiin päätöksiin niistä investointihankkeista, joita olisi toteutettava esim. Riuttarannan rantasauna. Investointisuunnitelmat tarkentuvat vuosien 2015 ja 2016 osalta sen jälkeen kun kiinteistötoimen strategia on saatu valmiiksi. Kiinteistötoimen strategian tavoiteltu valmistumisaika on syksy Talousarvion ja suunnitelmien yksityiskohtaiset selvitykset ja perustelut käyvät ilmi talousarvioehdotuksesta ja -suunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta. Nämä asiakirjat selityksineen ja laskelmineen antavat kokonaiskuvan seurakunnan talouden suuntaviivoista sekä mahdollisuuden perehtyä aina yksittäisen työmuodon suunnitelmiin ja määrärahaesityksiin talousarviovuodelle. Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut sekä toimintasuunnitelma on liitteenä.

12 Kirkkoneuvosto KN 183 Hautainhoitorahaston talousarvio on liitetty seurakunnan talousarvion yhteyteen omana kokonaisuutena. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto KN 184 PALKKAUSPERUSTEIDEN MUUTOKSET Kirkko on noudattanut uutta palkkausjärjestelmää vuodesta 2007 lähtien. Kunkin työntekijän palkkaus perustuu työn vaativuuteen, joka määritellään laatimalla työn vaativuutta kuvaava tehtävänkuvaus kriteereineen. On tärkeää, että työntekijät saavat palkkaa, joka vastaa heidän työnsä vaativuutta ja on sama, kuin vastaavissa tehtävissä toimivalla toisella työntekijällä. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVesTes) 38 :n mukaan palkkausperusteiden muutokset näkyvät aina työntekijän palkassa. Pääsääntö on se, että tehtävän vaativuuden muuttuessa palkkaus muuttuu. Paikallisseurakunnalla on myös itsenäistä valtaa päättää palkan tasosta vaativuusryhmän sisällä tai sijoittaa työntekijä ylempään vaativuusryhmään, kuin naapuriseurakunnan työntekijät ovat, vaikka he tekisivät samoja töitä. Oleellista palkan määrittämisessä on tällöin tasapuolisuus seurakunnan sisällä. Työntekijän peruspalkka ja sen vaativuusosa määritetään vähintään tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. Vähimmäispalkkaa suuremmaksi työntekijän peruspalkka määritetään silloin, kun tehtävän vaativuus edellyttää sitä tai on olemassa tehtävään liittyvä erityinen peruste. Kirkon palkkausjärjestelmä elää vaihetta, jossa otetaan käyttöön harkinnanvarainen palkanosa. Harkinnanvaraista palkkaa maksetaan työsuorituksesta, siitä, miten työntekijä on tehnyt työnsä ja saavuttanut työlle asetetut tavoitteet. Siirtyminen harkinnanvaraiseen palkkaukseen edellyttää sitä, että työntekijän peruspalkka on sijoitettu ensin oikein sen vaativuuden perusteella. Kirkkoneuvosto tarkisti henkilöstön palkkausperusteita viimeksi keväällä Talousjohtaja on selvittänyt talous- ja kiinteistötyöntekijöiden palkkausperusteita ja toimenkuvia syksyn 2013 aikana. Palkkausperusteiden muutosesitys perustuu et-keskusteluihin ja työnantajan työn vaativuuden arviointiin. Työn vaativuuden perusteella on perusteltua tarkistaa taloustoimiston toimistosihteerin tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 403 mukaiseksi. Toimistosihteerin nykyinen palkkaus perustuu vaativuusryhmään 402. Toimistosihteerin työtehtävät edellyttävät erikoistunutta ammattiosaamista erityisesti hallinnon ja erilaisten talousjohtajan antamien työprojektien osalta.

14 Kirkkoneuvosto KN 184 Toimistosihteeri osallistuu palkanlaskentaan ja sijaistaa muita taloustoimiston työntekijöitä, jolloin häneltä edellytetään tehtävien hoitamisessa korkeampaa ammattitaitoa kuin mitä työntekijän nykyisessä tehtävänkuvauksessa on asetettu. Erityisammattimiehen tehtävän vaativuus on kasvanut erityisesti sen jälkeen kun kiinteistötyöntekijän avoimeksi tullutta työsuhdetta ei täytetty. Kiinteistötöitä hoidetaan yhä enemmän ostopalveluiden kautta, jolloin erityisammattimiehen tehtävät painottuvat enemmän työn tilaamiseen, suunnitteluun ja ohjaamiseen kuin työn käytännön tekemiseen. Erityisammattimiehen työn vaativuuden kasvaessa on perusteltua maksaa kuukausittain 100 euron erityistä perustetta. Talousjohtaja esittää, että 1) Taloustoimiston toimistosihteerin palkkaus tarkistetaan takautuvasti lukien vaativuusryhmän 403 vähimmäispalkan suuruiseksi. 2) erityisammattimiehelle maksetaan takautuvasti lukien erityistä perustetta 100 euroa kuukaudessa. Kokouksessa annettu kirkkoherran lisäesitys: Kirkkoherra on keskustellut kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Taina Karvasen kanssa palkkauksen tarkistamisesta. Toimistonhoitajalla on kirkkoherranvirastossa enemmän vastuuta kuin toimistosihteereillä. Toimistonhoitajan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan. On perusteltua, että Taina Karvasen palkkaus tarkistetaan vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan suuruiseksi. Näin palkkaus rinnastuu myös paremmin taloustoimiston henkilökunnan palkkoihin. 3) Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan palkkaus tarkistetaan takautuvasti lukien vaativuusryhmän 501 suuruiseksi. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto KN 185 DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN VIRKAPAIKKOJEN MÄÄRITTELY Diakonian viroissa on ollut viime vuosina paljon vaihtuvuutta. Virkapaikat ovat henkilöstömuutosten vuoksi hyvä määritellä uudelleen. Talousjohtaja on keskustellut asiasta johtavan diakoniatyöntekijän kanssa. Virkapaikat on siten määritelty yhteistyössä. Talousjohtaja esittää, että diakoniatyöntekijöiden virkapaikat ovat seuraavat lukien Päivi Tapaninen Maria-Liisa Pakalén Sirkku Peltoniemi Vihdin seurakuntatalo Vihdin seurakuntatalo Vihdin seurakuntatalo Maria Hanhikorpi Nummelan seurakuntakeskus Katja Holmsten Nummelan seurakuntakeskus alkaen Hanni-Mari Salo-Auvinen Nummelan seurakuntakeskus alkaen Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto KN 186 NUMMELAN SEURAKUNTAKESKUKSEN NUORISOTILAN MUUTOSTYÖT Kirkkoneuvosto päätti , että Nummelan seurakuntakeskuksen nuorisotilan muutostyöt (väliseinän purku) siirretään vuoteen Nuorisotyön tilatarpeet ovat lisääntyneet syksyn 2013 aikana. Nuoria tulee nuorteniltoihin niin paljon, että tilojen käyttö on valvonnan ja toiminnan kannalta hankalaa. Talousjohtaja on selvittänyt asiaa yhdessä johtavan nuorisotyöntekijän ja rakennuskonsultti Jorma Kirveskallion kanssa. Asiaa on pohdittu myös puheenjohtajiston keskuudessa lähinnä siitä näkökulmasta, että seurakunnan imagon ja toiminnan tärkeyden kannalta olisi perusteltua satsata nyt nuoriin, kun nuoria tulee seurakunnan tilaisuuksiin. Toimivat tilaratkaisut ovat osaltaan hyvä viesti nuorille, että seurakunta arvostaa ja välittää nuorista. Muutostöiden kustannukset arvioitiin olevan keväällä 2013 n euroa. Uusien suunnitelmien mukaan nuorisotyön tilojen muutostyöt olisivat seuraavia: Lasiset väliseinät puretaan. Keittiön liesikupu vaihdetaan toimivammaksi. Varhaisnuorison kerhohuoneeseen asennetaan kokkikerhoa liesi. Varhaisnuorten kerhohuoneen liukuovikomeroiden tilalle tulee kaappeja ja leivonta-työtaso. Sähkötöissä ja kaapiston suunnittelussa huomioidaan mikron sähköpistokkeet sekä työtason kohdalle muutama pistorasia esim. valaisimen yhteyteen sähkökäyttöisiä pienkoneita (vatkain ym.) varten. Keittiössä lieden lähellä sijaitseva palovaroitin poistetaan käytöstä. Samassa tilassa on myös toinen palovaroitin, joka jää paikoilleen. Urakoitsijoina toimivat: Vihdin Pientalot Oy rakennustekniset työt Peltityöt Kuula Ilmastointityöt EsaSähkö sähkötyöt Keittiökalustesuunnitelmat tekee Marko Kirveskallio Rakennuttajakonsulttina toimii Vihdin seurakunnan puolesta Jorma Kirveskallio Työt tehdään tuntityönä (Vihdin Pientalojen ja Peltityöt Kuulan tuntihintana 38 + alv.) Rakennustyöt tehdään viikkojen 49 ja aikana.

17 Kirkkoneuvosto KN 186 Nuorisotyön tilojen muutostöiden toteuttaminen vuonna 2013 helpottaa vuoden 2014 investointeihin valmistautumista. Hankkeen rahoitus on huomioitu seurakunnan maksuvalmiussuunnitelmissa (kassavirtalaskelmassa) sekä lisätalousarvioesityksessä. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Nummelan seurakuntakeskuksen nuorisotilojen muutostyöt yllä olevan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto KN 187 ÄÄNENTOISTOLAITTEIDEN UUSIMINEN NUMMELAN KIRKKOSALISSA JA NUORTEN TILOISSA Nuorisotyöltä (Jutila ja Janhunen) sekä yleiseltä seurakuntatyöltä (Kari Tuovinen) on tullut toive äänentoistolaitteiden uusimisesta Nummelan kirkkosalissa ja nuorten tiloissa. Äänentoistolaitteet on mahdollista vuokrata joka kerta erikseen jolloin vuokran hinnaksi tulee euroa / kerta. Koska äänentoistolaitteita tarvitaan nuorisotyön lisäksi Majataloilloissa, Kasvumessuissa, POP-messuissa, konserteissa ym. seurakunnan tilaisuuksissa, tulee omien laitteiden hankinta vuokrausta edullisemmaksi. Uusien äänentoistolaitteiden hankintahinta on n euroa. Nuorisotyönohjaaja Panu Janhunen on tehnyt talousjohtajan pyynnöstä hintakartoitusta ja selvittänyt millaisia laitteita tarvitaan. Selvitys liitteenä. Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta hankkii vs. nuorisotyönohjaaja Panu Janhusen esityksen mukaan äänentoistolaitteet St. Pauls Sound Oy:stä tarjouksen mukaan. PA-kaiuttimiksi valitaan n euroa maksava laadukkaampi aktiivikaiutin. Hankinnan kokonaisarvo on n euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto KN 188 TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA- SUUNNITELMA Talousjohtaja on neuvotellut Vihdin seurakunnan työterveyshuoltosopimuksen (liite) päivittämisestä Peruskuntayhtymä Karviainen kanssa. Mukana neuvotteluissa on Vihdin seurakunnan osalta työsuojeluvaltuutettu Tapio Arvola sekä seurakunnan työterveyshuollon yhteyshenkilö toimistosihteeri Päivi Putkonen-Hegazi. Työterveyshuoltoa edustivat työterveyshoitajat Sirpa Ahokoski ja Tuula Salmi. Työterveyshuoltosopimuksen päivittämisen yhteydessä on tarkistettu työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Neuvottelussa keskusteltiin miten Vihdin seurakunnan työntekijöiden työssä jaksamista voidaan tukea työterveyden kautta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa (liite) on tarkistettu mm. seurakunnan toimipisteiden työpaikkaselvitysten laadinta-aikataulu sekä panostettu entistä enemmän varhaisen tuen toimintaan ja terveyden seurantaan. Vihdin seurakunta panostaa työntekijöiden työssä jaksamiseen terveystarkastusten, riskienkartoitusten ja varhaisen tuen toiminnan kautta. Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus perustason yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Erikoislääkärin konsultaatiota käytetään tarvittaessa työkykyyn tai sairauteen liittyvissä asioissa työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu ajalle ja sitä tarkistetaan kahden vuoden välein, tarvittaessa useamminkin. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden mukaiset Vihdin seurakunnan työterveyshuoltosopimuksen ja Vihdin seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto kantoi huolta henkilöstön jaksamisesta ja halusi tukea henkilöstöä erityisesti tällä päätöksellä.

20 Kirkkoneuvosto KN 189 LÄHETYSJOHTOKUNNAN KANNANOTTO SUOMEN LÄHETYSSEURAN PÄÄTÖKSEEN LÄHETTÄÄ PARISUHTEESSA ELÄVÄ MIESPARI LÄHETYSTYÖHÖN Lähetysjohtokunta on kokouksessaan (LJTK 4/ ) kannattanut yksimielisesti Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenille lähetettyä vetoomusta, jossa pyydetään hallitusta perumaan päätös parisuhteessa elävän miesparin lähettämisestä lähetystyöhön. Johtokunta on myös tutustunut piispa Matti Revon vastineeseen ko. vetoomukseen, liite, ja muuhun asiaa koskevaan materiaaliin. Lähetysjohtokunta antaa päätöksensä kirkkoneuvoston tiedoksi ja toivoo, että kirkkoneuvosto keskustelee asiasta. Lisäksi johtokunta ottaa laajemminkin kantaa Suomen lähetysseuran nykyiseen lähetysteologiaan, joka sen mielestä on kehitysyhteistyöpainotteista unohtaen evankeliumin julistamisen ensisijaisuuden lähetystyössä. Kirkkoneuvosto keskustelee Suomen Lähetysseuran lähetysteologiasta ja Lähetysseuran vuosikokouksen päätöksestä lähettää parisuhteensa rekisteröinyt miespari lähetystyöhön. Kirkkoneuvosto keskusteli Suomen Lähetysseuran lähetysteologiasta ja vuosikokouksen päätöksestä sekä Vihdin seurakunnan lähetysjohtokunnan kannanotosta niihin. Suomen Lähetysseuran menettelytapa ottaa asia esille vuosikokouksessa oli huonosti harkittu. Kirkkoneuvosto toteaa, että Suomen Lähetysseuran päätös lähettää parisuhteessa elävä miespari lähetystyöhön on tapahtunut laillisesti äänestystuloksen seurauksena. Vihdin seurakunta antaa kannanottonsa jatkossakin edustajiensa kautta Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa normaalin päätöksenteon yhteydessä.

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Aika 1.11.2016 klo 18.00 19.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Hänninen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96 Aika perjantaina 18.10.2016 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ (5) Läsnä Pajukoski Teija jäsen, puheenjohtaja. Heiniemi Markku Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 4/ 1 (5) n kokous Aika maanantai klo 19-20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja Ahonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/ 42 39 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 21.11.2016 39 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 12.12.2013 79 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstaina 12.12.2013 klo 17.30 20.35 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Kivimäki Johanna Pulkkinen Rauno Aspila Pentti Korpela Raija

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Tiistaina 9. helmikuuta 2016 kello 19.10 19.45 Paikka Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 11.12.2014 klo 17.00-21.39 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen vpj x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen x Marja Korhonen x Anneli Torppa

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 13 Aika tiistai 1.10.2013 klo 18.00 20.38 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 01/2016. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 01/2016. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 01/2016 AIKA Tiistaina 9. elokuuta 2016 klo 18 19.45 PAIKKA Oriveden leiripirtti, os. Satamaranta 150 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj KOPPANEN Elina

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ (8) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 3/ 1 (8) 13.10. n kokous Aika torstai 13.10. klo 19.00 20.16 Paikka seurakuntatalo, Valtakatu 20, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2016 SIVU 20/2016 AIKA Torstai 19.5.2016 kello 9 11.50 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Juntumaa

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 6/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 6/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 6/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 9.11.2016 klo 18 19.40 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot