Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 21.11.2013 198"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija varajäsen Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel Korpela Raija Saapui pykälän 191 aikana klo Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Poissaolevat jäsenet Huitu Outi Muut läsnä olevat Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Laakso Marko, vs. seurakuntapuutarhuri :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Rauno Pulkkinen ja Pekka Nieminen Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Rauno Pulkkinen Pekka Nieminen

2 Kirkkoneuvosto KN 176 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Alkuhartaudessa kerrottiin Mirca Kukkasniemen työstä Viron kirkossa Mustamäen seurakunnassa. Alkuhartaudessa veisattiin virsi 134. Sovittiin yksimielisesti, että Raija Korpela pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KN 177 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 178 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Raija Korpela ja Pekka Nieminen. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Pulkkinen ja Pekka Nieminen. KN 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi sillä muutoksella, että pykälät käsiteltiin pykälän 179 jälkeen.

3 Kirkkoneuvosto KN 180 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkolain 10 luvun 1 :n 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkolain 10 luvun 6,1 :n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto KN 181 LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2013 Talousarvion sitovuustaso Vihdin seurakunnan talousarvion sitovuustasoksi on määritelty talousarvion hyväksymisen yhteydessä nettoperiaate kustannuspaikoittain työalakatetasolla lukuunottamatta henkilöstömenoja. Esim. diakoniatyölle on vuoden 2013 talousarviossa vahvistettu tuloarvioksi henkilöstömenoihin palvelujen ostoihin vuokriin tarvikkeiden ostoihin avustuksiin muihin kuluihin toimintakuluja yhteensä toiminta/työalakate e e e 300 e e e e e e Talousarvion sitovuustason mukaan diakoniatyö voi esim. ylittää tarvikkeiden ostojen kokonaismäärän jos vastaava alitus löytyy esim. avustustililtä eli käytännössä jaettaisiin suunniteltua vähemmän avustuksia. Kun työalakate on e ja siitä otetaan pois henkilöstömenot e, voidaan diakoniatyön menoja käyttää harkinnan mukaan joustavasti euron sisällä. Jos tuloarvio pettäisi ja tuloja ei tulisi lainkaan, olisi toteutunut työalakate ilman henkilöstömenoja ( ), joka olisi kirkkovaltuuston vahvistamaa työalakatetta suurempi. Näin diakoniatyössä pitäisi vähentää menoja vuoden aikana e. Tai jos diakoniatyössä käytettäisiin esim. palvelujen ostoihin euroa, pitäisi diakoniatyön saada lisää tuloja e tai vähentää muita menoja e, jotta kirkkovaltuuston asettamaa työalakatetta ei ylitettäisi.

5 Kirkkoneuvosto KN 181 Talousarvion ylitykset Työmuodot ovat ylittäneet kirkkovaltuuston asettaman talousarvion useana vuonna. Syynä ovat olleet esim. ennalta arvaamattomat menot, joita ei ole otettu huomioon talousarvion laadinnan yhteydessä. Tällaisia ennalta arvaamattomia menoja tulee varsinkin kiinteistötoimeen. Esim. ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmän koneissa on osia, joista ei näy päällepäin hajoavatko ne vai säilyvätkö ehjinä tulevana vuonna. Yksi osa tai laite saattaa maksaa tuhansia euroja. Mikäli kaikkien kiinteistöjen jokaiseen koneeseen ja laitteeseen laitettaisiin varaus mahdollista uusimista varten, nousisi talousarvion loppusumma kymmenillä tuhansilla euroilla. Ylisuuret varaukset korjauskuluihin heikentäisivät vuosikatetta ja aiheuttaisivat siten talousarviossa paineita muiden menojen leikkaamiseen tai tulojen lisähankintaan. Menojen muut leikkaukset olisivat turhia, jos koneet säilyisivätkin ehjinä. Tämän vuoksi on nähty tarkoituksenmukaisempana varata talousarvioon pienempi määräraha korjauksiin ja hyväksyä tarvittaessa korjausmäärärahojen ylitykset. Toisena isona syynä talousarviomäärärahojen ylityksiin ovat olleet toimintaan nähden liian pienet määrärahat. Toimintasuunnitelmien taso on mitoitettu suuremmaksi kuin mitä talousarviossa on osoitettu varoja toimintaan. Esim. työterveyshuoltomenoihin on varattu vuoden 2013 talousarviossa euroa. Työterveyshuoltomenot olivat vuonna 2012 n euroa, vuonna 2011 n euroa ja v n euroa. Jotta talous ja toiminta olisi ollut tasapainossa jo talousarvion laadinnan yhteydessä olisi toimintasuunnitelmaan pitänyt laittaa tehtäväksi työterveyshuoltopalvelujen vähentäminen tai talousarvioon olisi pitänyt laittaa työterveyshuoltoon lisää varoja n e, = e, joka olisi ollut kolmen aikaisemman vuoden keskiarvo. Näin talousarvio olisi ollut lähtökohdiltaan realistisempi. Talousarviomuutosten hyväksyminen ja ajankohta Talousarvion määrärahojen ylitykset hyväksyy kirkkovaltuusto. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Käytännössä talousarviomuutokset on aikaisemmin esitetty kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä seuraavana vuonna. Palvelujen ja tarvikkeiden ylitykset on katettu henkilöstömenojen tileiltä säästyneillä määrärahoilla.

6 Kirkkoneuvosto KN 181 Vuoden 2013 talousarvion ylitykset Talousarvion toteutumisesta on tehty arvio, jossa on huomioitu toteutuneet tulot ja menot tammi-syyskuulta 2013 sekä arvioitu lokajoulukuun 2013 tulevat tulot ja menot. Tämän lisätalousarvion mukaan käyttötalousosan sitovuustason mukaiset menot (palvelut, tarvikkeet, vuokrat, avustukset ja muut kulut) ylittyisivät yhteensä n euroa. Vastaavasti henkilöstömenoihin varatut määrärahat alittuisivat n euroa. Tehtäväalakohtaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset ovat liitteenä. Pääsyy tehtäväalueiden menojen ylityksiin on toimintaan nähden liian pienet määrärahavaraukset. Toimintaa on järjestetty ja rakennuksia ylläpidetty vakiintuneen tavan ja toimintasuunnitelmien mukaan. Vuoden 2013 palvelujen, tarvikkeiden, vuokrien, avustusten ja muiden kulujen yhteismäärä on talousarviossa euroa. Toimintatuottojen yhteissumma on e, jolloin koko seurakunnan käyttötalousosan menojen ja tulojen sitovuustasona on euroa. Sitovuustason mukaisten menojen loppusumma on menoylitykset mukaan laskien n e. Ylityksen määrä on vuoden 2013 talousarvioon nähden n. 17 %. Ylitys ei tarkoita sitä, että menoja olisi käytetty vuonna 2013 poikkeuksellisen paljon, sillä vuonna 2012 käyttötalousosan sitovuustason mukaisten menojen loppusumma oli n e. Käytännössä vuoden 2013 työmuotojen menojen kokonaismäärä on vuoden 2012 tasolla. Toiminnan määrä on kasvanut vuodesta 2013 esim. rippikoulutyössä (Rippikoulun isosten määrä on kasvanut, jolloin mm. elintarvikemenot ovat lisääntyneet). Inflaatio on lisännyt menoja hintojen kohoamisen muodossa. Mikäli otettaisiin huomioon lisääntynyt toiminta ja inflaatio, olisi menoylitysten pitänyt olla vieläkin suurempia. Vuoden 2014 talousarvio on laadittu siten, että talousarviomäärärahojen perusteena on ollut vuosien 2011, 2012 ja 2013 toteutuneet menot ja tulot. Näin talousarvion pitäisi olla toimintasuunnitelmiin nähden realistisempia.

7 Kirkkoneuvosto KN 181 Talousarvion liittyminen pankkitiliin Talousarvion määräraha ei tarkoita sitä, että työmuodolle varataan pankkitilille vastaava summa rahaa menojen katteeksi. Seurakunnan menojen maksu hoidetaan pankkitilien kautta mutta, jotta pankkitilillä on rahaa, pitää pankkitilille tulla verotuloja ja maksutuottoja. Talousarviossa arvioidaan kuinka paljon tuloja seurakunta todennäköisesti saa ja kuinka paljon menoja näillä tuloilla voidaan rahoittaa. Jos tuloja ei tulekaan niin paljon kuin on arvioitu, ei pankkitilillä ole rahaa menojen maksamiseen vaikka talousarviossa onkin menolle määräraha. Talousarvion määrärahatili on laskennallinen eikä pankkitilin kaltainen varaus. Jotta lisätalousarvio tai määrärahan siirto voidaan toteuttaa käytännössä, on varmistuttava onko seurakunnalla tarpeeksi kassavaroja laskujen maksuun. Vihdin seurakunnan vuoden 2013 talousarviossa oli odotettu, että verotuloja olisi kertynyt yhteensä euroa. Verotulokertymien ja loppuvuoden verotuloarvioiden perusteella verotuloja tulee n euroa eli euroa arvioitua vähemmän. Toiminnan vähentäminen olisi ollut hyvin vaikeaa näin suuressa mitassa. Vuoden 2013 talousarvion investointimenot alittuvat, koska leirikeskuksen rantasaunan rakentaminen siirtyy vuodelle Investointimenoihin oli varattu yht euroa ja toteuma tulee olemaan kassavirtaennusteen mukaan n euroa. Talousarviomäärärahat alittuvat siten n euroa. Jotta seurakunnan kassassa olisi rahaa, on investointimenoja karsittu ja siirretty tuleviin vuosiin. Näin vuoden 2013 heikommat verotulokertymät on otettu huomioon talouden tasapainottamisessa. Lisätalousarvion rahoittaminen Jotta lisätalousarviopäätös voidaan tehdä, tulee tietää laskennallisten talousarviotilien lisäksi seurakunnan todellinen rahaliikenne. Tämä rahaliikenne selviää kassavirtalaskelmasta. Kassavirta- eli rahoituslaskelmassa huomioidaan koko seurakunnan menot ja tulot. Vihdin seurakunnan kokonaismenojen ja tulojen erotus on lievästi miinuksella. Vuoden 2013 talousarvio oli laadittu siten, että toiminnan ja investointien toteuttaminen heikentäisi kassavaroja n euroa. Kassavirtaennusteen mukaan kassa heikkenee toteutuneiden toimintamenojen ja investointien mukaan v n euroa.

8 Kirkkoneuvosto KN 181 Kassavirtalaskelma Vihdin srk 2013 Ennuste budjetti 2013 B2013 Ero KASSAAN MAKSUT Maksut ym. toimintatuotot Verotulot Muut rahoitustuotot YHTEENSÄ KASSASTA MAKSUT Henkilöstömenot Palveluiden ostot Vuokrat Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut kulut Rahoituskulut YHTEENSÄ TOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Investoinnit hyödykkeisiin Pysyvien vastaavien myyntitulot Rahoitusosuudet investoint. Investointien kassavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA YHTEENSÄ Talousjohtajan esitys: Vihdin seurakunnan kassavarat olivat n e. Kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan vuoden 2013 lisätalousarvion liitteen mukaisesti ja antaa asian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kirkkoneuvosto KN 182 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2014 Vuosittain laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma perustuu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen hyväksymään kirkon henkilöstön kehittämissopimukseen, joka tuli voimaan Sopimuksen 1-4 ovat suositusluonteisia ja ne tulevat voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Vihdin kirkkovaltuusto teki tällaisen päätöksen kokouksessaan Pykälien 5-9 osalta kehittämissopimus on osa virka- ja työehtosopimusta, jossa määrätään seurakuntaa sitovasti taloudellisista etuuksista, joihin henkilöstö on oikeutettu. Kirkon henkilöstön kehittämisen tarkoituksena on varmistaa seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistää työntekijöiden työ hyvinvointia, tukea tehtävien omaksumista ja muutoksen hallintaa. Tähtäyspisteenä on työhönsä motivoituneet työntekijät, joiden työskentely on tuottavaa ja tuloksellista (2 ). Henkilöstön kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja työnohjaus (3 ). Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista. Kehittämistarpeet ja painopistealueet määritellään erikseen osana seurakunnan kolmivuotista toiminnan ja talouden suunnittelua. Talousarvioon sisällytetään henkilöstön kehittämissuunnitelma. Esimiehet ja työntekijät kartoittavat yhdessä kehittämistarpeita esimerkiksi osaamiskartoituksen avulla. Kehittämissuunnitelman toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa tai sen osana julkaistavassa erillisessä henkilöstöraportissa (4 ). Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen 3. ja 4. luvussa puhutaan taloudellisista etuuksista, jotka tämän sopimuksen 5-9 pykälien mukaan kuuluvat työntekijälle, joka osallistuu henkilöstökoulutukseen tai muuhun henkilöstöä kehittävään toimintaan tai kuntoutukseen. Työntekijän koulutustarpeita arvioidaan virka- tai työtehtävien ja seurakunnan toimintaa ohjaavan strategian tavoitteiden valossa sekä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon kokonaiskirkon koulutukselliset tarpeet (5 ). Työnantaja voi pitää henkilöstökoulutukseen osallistumista välttämättömänä ja määrätä työntekijän osallistumaan siihen. Tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistuvalle työntekijälle maksetaan koulutusajalta palkka, matkakustannukset ja muut koulutuksesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kun työnantaja pitää henkilöstökoulutukseen osallistumista tarkoituksenmukaisena, työntekijälle myönnetään hakemuksesta virka- tai työvapaata henkilöstökoulutukseen osallistumista varten enintään 30 kalenteripäivää vuodessa ja vain erityisistä syistä enemmän. Seurakunnan asianomainen viranomainen tekee päätökset työntekijän

10 Kirkkoneuvosto KN 182 henkilöstökoulutukseen osallistumisesta. Kirkkoneuvoston hyväksymä ja talousarvioon sisältyvä henkilöstön kehittämissuunnitelma on tällainen asianomaisen viranomaisen tekemä päätös (6 ). Työnantajan on perehdytettävä työntekijä tämän säännönmukaisena työaikana työhön ja sen tekemisen ehtoihin, työpaikan työolosuhteisiin, työ ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin (7 ). Jos työntekijä osallistuu työnantajan päätöksen perusteella työnohjaukseen tai mentorointiin, hänellä on oikeus saada tarpeellinen vapautus työstä täksi ajaksi sekä palkkansa, matkakustannukset ja muut kohtuulliset kustannukset (8 ). Jos työntekijälle on myönnetty hakemuksesta virka- tai työvapaata työkykyä ylläpitävää varhaiskuntoutusta varten, hänelle voidaan asiassa päätösvaltaisen viranomaisen päätöksellä maksaa palkkaa osaksi tai kokonaan enintään 30 kalenteripäivän ajalta kalenterivuodessa (9 ). Vihdin seurakunnan työyhteisössä on laadittu kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaisesti henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2014 ja henkilöstön kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet vuosille , liite. Henkilöstön kehittämissuunnitelma on toimitettava tuomiokapituliin heti, kun se on valmistunut. Henkilöstön kehittämissuunnitelma tulee työntekijää sitovaksi, kun kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt ja kirkkovaltuusto päättänyt vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Työntekijälle voidaan hyväksyä virkamiespäätöksellä koulutuksia myös kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, kuitenkin suuret ja kalliit koulutukset on tuotava edelleen kirkkoneuvoston päätettäviksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2014 ja kehittämistarpeet ja painopistealueet vuosille Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteen mukaisen koulutussuunnitelman. Niitä koulutuksia, joissa ei ole kustannustietoa, ei hyväksytä tässä vaiheessa vaan asiasta päätetään myöhemmin erillisellä virkamiespäätöksellä.

11 Kirkkoneuvosto KN 183 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE Kirkkovaltuuston tulee kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyä seurakunnalle talousarvio seuraavalle varainhoitovuodelle (KJ 15:3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15:2). Vihdin seurakunnan vuosien taloussuunnitelmien tavoitteena on, että seurakunnan vuonna 2012 alijäämäiseksi kääntynyt talous muuttuu hieman ylijäämäiseksi vuodesta 2014 alkaen. Talousarvioehdotus perustuu kirkkovaltuuston hyväksymään talouden tasapainotussuunnitelmaan, jossa vuosien tilikauden tulokseksi tavoiteltiin n euroa. Tilikausien tulos on taloussuunnitelmissa vuosina keskimäärin n euroa. Tilikauden ylijäämäiset tulokset on tarkoitus rahastoida tulevia investointeja varten. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma esitykset ovat liitteenä. Talousarviot ja toimintasuunnitelmat on laadittu talouden tasapainotussuunnitelmien asettamien rajojen puitteissa. Työmuotojen esitykset on otettu huomioon ja toimintamäärärahat mitoitettu mahdollisimman realistiselle tasolle. Investointisuunnitelmat vuosille perustuvat pääosin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston aikaisempiin päätöksiin niistä investointihankkeista, joita olisi toteutettava esim. Riuttarannan rantasauna. Investointisuunnitelmat tarkentuvat vuosien 2015 ja 2016 osalta sen jälkeen kun kiinteistötoimen strategia on saatu valmiiksi. Kiinteistötoimen strategian tavoiteltu valmistumisaika on syksy Talousarvion ja suunnitelmien yksityiskohtaiset selvitykset ja perustelut käyvät ilmi talousarvioehdotuksesta ja -suunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta. Nämä asiakirjat selityksineen ja laskelmineen antavat kokonaiskuvan seurakunnan talouden suuntaviivoista sekä mahdollisuuden perehtyä aina yksittäisen työmuodon suunnitelmiin ja määrärahaesityksiin talousarviovuodelle. Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut sekä toimintasuunnitelma on liitteenä.

12 Kirkkoneuvosto KN 183 Hautainhoitorahaston talousarvio on liitetty seurakunnan talousarvion yhteyteen omana kokonaisuutena. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto KN 184 PALKKAUSPERUSTEIDEN MUUTOKSET Kirkko on noudattanut uutta palkkausjärjestelmää vuodesta 2007 lähtien. Kunkin työntekijän palkkaus perustuu työn vaativuuteen, joka määritellään laatimalla työn vaativuutta kuvaava tehtävänkuvaus kriteereineen. On tärkeää, että työntekijät saavat palkkaa, joka vastaa heidän työnsä vaativuutta ja on sama, kuin vastaavissa tehtävissä toimivalla toisella työntekijällä. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVesTes) 38 :n mukaan palkkausperusteiden muutokset näkyvät aina työntekijän palkassa. Pääsääntö on se, että tehtävän vaativuuden muuttuessa palkkaus muuttuu. Paikallisseurakunnalla on myös itsenäistä valtaa päättää palkan tasosta vaativuusryhmän sisällä tai sijoittaa työntekijä ylempään vaativuusryhmään, kuin naapuriseurakunnan työntekijät ovat, vaikka he tekisivät samoja töitä. Oleellista palkan määrittämisessä on tällöin tasapuolisuus seurakunnan sisällä. Työntekijän peruspalkka ja sen vaativuusosa määritetään vähintään tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. Vähimmäispalkkaa suuremmaksi työntekijän peruspalkka määritetään silloin, kun tehtävän vaativuus edellyttää sitä tai on olemassa tehtävään liittyvä erityinen peruste. Kirkon palkkausjärjestelmä elää vaihetta, jossa otetaan käyttöön harkinnanvarainen palkanosa. Harkinnanvaraista palkkaa maksetaan työsuorituksesta, siitä, miten työntekijä on tehnyt työnsä ja saavuttanut työlle asetetut tavoitteet. Siirtyminen harkinnanvaraiseen palkkaukseen edellyttää sitä, että työntekijän peruspalkka on sijoitettu ensin oikein sen vaativuuden perusteella. Kirkkoneuvosto tarkisti henkilöstön palkkausperusteita viimeksi keväällä Talousjohtaja on selvittänyt talous- ja kiinteistötyöntekijöiden palkkausperusteita ja toimenkuvia syksyn 2013 aikana. Palkkausperusteiden muutosesitys perustuu et-keskusteluihin ja työnantajan työn vaativuuden arviointiin. Työn vaativuuden perusteella on perusteltua tarkistaa taloustoimiston toimistosihteerin tehtävän palkkaus vaativuusryhmän 403 mukaiseksi. Toimistosihteerin nykyinen palkkaus perustuu vaativuusryhmään 402. Toimistosihteerin työtehtävät edellyttävät erikoistunutta ammattiosaamista erityisesti hallinnon ja erilaisten talousjohtajan antamien työprojektien osalta.

14 Kirkkoneuvosto KN 184 Toimistosihteeri osallistuu palkanlaskentaan ja sijaistaa muita taloustoimiston työntekijöitä, jolloin häneltä edellytetään tehtävien hoitamisessa korkeampaa ammattitaitoa kuin mitä työntekijän nykyisessä tehtävänkuvauksessa on asetettu. Erityisammattimiehen tehtävän vaativuus on kasvanut erityisesti sen jälkeen kun kiinteistötyöntekijän avoimeksi tullutta työsuhdetta ei täytetty. Kiinteistötöitä hoidetaan yhä enemmän ostopalveluiden kautta, jolloin erityisammattimiehen tehtävät painottuvat enemmän työn tilaamiseen, suunnitteluun ja ohjaamiseen kuin työn käytännön tekemiseen. Erityisammattimiehen työn vaativuuden kasvaessa on perusteltua maksaa kuukausittain 100 euron erityistä perustetta. Talousjohtaja esittää, että 1) Taloustoimiston toimistosihteerin palkkaus tarkistetaan takautuvasti lukien vaativuusryhmän 403 vähimmäispalkan suuruiseksi. 2) erityisammattimiehelle maksetaan takautuvasti lukien erityistä perustetta 100 euroa kuukaudessa. Kokouksessa annettu kirkkoherran lisäesitys: Kirkkoherra on keskustellut kirkkoherranviraston toimistonhoitaja Taina Karvasen kanssa palkkauksen tarkistamisesta. Toimistonhoitajalla on kirkkoherranvirastossa enemmän vastuuta kuin toimistosihteereillä. Toimistonhoitajan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan. On perusteltua, että Taina Karvasen palkkaus tarkistetaan vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan suuruiseksi. Näin palkkaus rinnastuu myös paremmin taloustoimiston henkilökunnan palkkoihin. 3) Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan palkkaus tarkistetaan takautuvasti lukien vaativuusryhmän 501 suuruiseksi. Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto KN 185 DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN VIRKAPAIKKOJEN MÄÄRITTELY Diakonian viroissa on ollut viime vuosina paljon vaihtuvuutta. Virkapaikat ovat henkilöstömuutosten vuoksi hyvä määritellä uudelleen. Talousjohtaja on keskustellut asiasta johtavan diakoniatyöntekijän kanssa. Virkapaikat on siten määritelty yhteistyössä. Talousjohtaja esittää, että diakoniatyöntekijöiden virkapaikat ovat seuraavat lukien Päivi Tapaninen Maria-Liisa Pakalén Sirkku Peltoniemi Vihdin seurakuntatalo Vihdin seurakuntatalo Vihdin seurakuntatalo Maria Hanhikorpi Nummelan seurakuntakeskus Katja Holmsten Nummelan seurakuntakeskus alkaen Hanni-Mari Salo-Auvinen Nummelan seurakuntakeskus alkaen Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto KN 186 NUMMELAN SEURAKUNTAKESKUKSEN NUORISOTILAN MUUTOSTYÖT Kirkkoneuvosto päätti , että Nummelan seurakuntakeskuksen nuorisotilan muutostyöt (väliseinän purku) siirretään vuoteen Nuorisotyön tilatarpeet ovat lisääntyneet syksyn 2013 aikana. Nuoria tulee nuorteniltoihin niin paljon, että tilojen käyttö on valvonnan ja toiminnan kannalta hankalaa. Talousjohtaja on selvittänyt asiaa yhdessä johtavan nuorisotyöntekijän ja rakennuskonsultti Jorma Kirveskallion kanssa. Asiaa on pohdittu myös puheenjohtajiston keskuudessa lähinnä siitä näkökulmasta, että seurakunnan imagon ja toiminnan tärkeyden kannalta olisi perusteltua satsata nyt nuoriin, kun nuoria tulee seurakunnan tilaisuuksiin. Toimivat tilaratkaisut ovat osaltaan hyvä viesti nuorille, että seurakunta arvostaa ja välittää nuorista. Muutostöiden kustannukset arvioitiin olevan keväällä 2013 n euroa. Uusien suunnitelmien mukaan nuorisotyön tilojen muutostyöt olisivat seuraavia: Lasiset väliseinät puretaan. Keittiön liesikupu vaihdetaan toimivammaksi. Varhaisnuorison kerhohuoneeseen asennetaan kokkikerhoa liesi. Varhaisnuorten kerhohuoneen liukuovikomeroiden tilalle tulee kaappeja ja leivonta-työtaso. Sähkötöissä ja kaapiston suunnittelussa huomioidaan mikron sähköpistokkeet sekä työtason kohdalle muutama pistorasia esim. valaisimen yhteyteen sähkökäyttöisiä pienkoneita (vatkain ym.) varten. Keittiössä lieden lähellä sijaitseva palovaroitin poistetaan käytöstä. Samassa tilassa on myös toinen palovaroitin, joka jää paikoilleen. Urakoitsijoina toimivat: Vihdin Pientalot Oy rakennustekniset työt Peltityöt Kuula Ilmastointityöt EsaSähkö sähkötyöt Keittiökalustesuunnitelmat tekee Marko Kirveskallio Rakennuttajakonsulttina toimii Vihdin seurakunnan puolesta Jorma Kirveskallio Työt tehdään tuntityönä (Vihdin Pientalojen ja Peltityöt Kuulan tuntihintana 38 + alv.) Rakennustyöt tehdään viikkojen 49 ja aikana.

17 Kirkkoneuvosto KN 186 Nuorisotyön tilojen muutostöiden toteuttaminen vuonna 2013 helpottaa vuoden 2014 investointeihin valmistautumista. Hankkeen rahoitus on huomioitu seurakunnan maksuvalmiussuunnitelmissa (kassavirtalaskelmassa) sekä lisätalousarvioesityksessä. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Nummelan seurakuntakeskuksen nuorisotilojen muutostyöt yllä olevan mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kirkkoneuvosto KN 187 ÄÄNENTOISTOLAITTEIDEN UUSIMINEN NUMMELAN KIRKKOSALISSA JA NUORTEN TILOISSA Nuorisotyöltä (Jutila ja Janhunen) sekä yleiseltä seurakuntatyöltä (Kari Tuovinen) on tullut toive äänentoistolaitteiden uusimisesta Nummelan kirkkosalissa ja nuorten tiloissa. Äänentoistolaitteet on mahdollista vuokrata joka kerta erikseen jolloin vuokran hinnaksi tulee euroa / kerta. Koska äänentoistolaitteita tarvitaan nuorisotyön lisäksi Majataloilloissa, Kasvumessuissa, POP-messuissa, konserteissa ym. seurakunnan tilaisuuksissa, tulee omien laitteiden hankinta vuokrausta edullisemmaksi. Uusien äänentoistolaitteiden hankintahinta on n euroa. Nuorisotyönohjaaja Panu Janhunen on tehnyt talousjohtajan pyynnöstä hintakartoitusta ja selvittänyt millaisia laitteita tarvitaan. Selvitys liitteenä. Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunta hankkii vs. nuorisotyönohjaaja Panu Janhusen esityksen mukaan äänentoistolaitteet St. Pauls Sound Oy:stä tarjouksen mukaan. PA-kaiuttimiksi valitaan n euroa maksava laadukkaampi aktiivikaiutin. Hankinnan kokonaisarvo on n euroa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto KN 188 TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUS SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA- SUUNNITELMA Talousjohtaja on neuvotellut Vihdin seurakunnan työterveyshuoltosopimuksen (liite) päivittämisestä Peruskuntayhtymä Karviainen kanssa. Mukana neuvotteluissa on Vihdin seurakunnan osalta työsuojeluvaltuutettu Tapio Arvola sekä seurakunnan työterveyshuollon yhteyshenkilö toimistosihteeri Päivi Putkonen-Hegazi. Työterveyshuoltoa edustivat työterveyshoitajat Sirpa Ahokoski ja Tuula Salmi. Työterveyshuoltosopimuksen päivittämisen yhteydessä on tarkistettu työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Neuvottelussa keskusteltiin miten Vihdin seurakunnan työntekijöiden työssä jaksamista voidaan tukea työterveyden kautta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa (liite) on tarkistettu mm. seurakunnan toimipisteiden työpaikkaselvitysten laadinta-aikataulu sekä panostettu entistä enemmän varhaisen tuen toimintaan ja terveyden seurantaan. Vihdin seurakunta panostaa työntekijöiden työssä jaksamiseen terveystarkastusten, riskienkartoitusten ja varhaisen tuen toiminnan kautta. Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus perustason yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Erikoislääkärin konsultaatiota käytetään tarvittaessa työkykyyn tai sairauteen liittyvissä asioissa työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu ajalle ja sitä tarkistetaan kahden vuoden välein, tarvittaessa useamminkin. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden mukaiset Vihdin seurakunnan työterveyshuoltosopimuksen ja Vihdin seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto kantoi huolta henkilöstön jaksamisesta ja halusi tukea henkilöstöä erityisesti tällä päätöksellä.

20 Kirkkoneuvosto KN 189 LÄHETYSJOHTOKUNNAN KANNANOTTO SUOMEN LÄHETYSSEURAN PÄÄTÖKSEEN LÄHETTÄÄ PARISUHTEESSA ELÄVÄ MIESPARI LÄHETYSTYÖHÖN Lähetysjohtokunta on kokouksessaan (LJTK 4/ ) kannattanut yksimielisesti Suomen Lähetysseuran hallituksen jäsenille lähetettyä vetoomusta, jossa pyydetään hallitusta perumaan päätös parisuhteessa elävän miesparin lähettämisestä lähetystyöhön. Johtokunta on myös tutustunut piispa Matti Revon vastineeseen ko. vetoomukseen, liite, ja muuhun asiaa koskevaan materiaaliin. Lähetysjohtokunta antaa päätöksensä kirkkoneuvoston tiedoksi ja toivoo, että kirkkoneuvosto keskustelee asiasta. Lisäksi johtokunta ottaa laajemminkin kantaa Suomen lähetysseuran nykyiseen lähetysteologiaan, joka sen mielestä on kehitysyhteistyöpainotteista unohtaen evankeliumin julistamisen ensisijaisuuden lähetystyössä. Kirkkoneuvosto keskustelee Suomen Lähetysseuran lähetysteologiasta ja Lähetysseuran vuosikokouksen päätöksestä lähettää parisuhteensa rekisteröinyt miespari lähetystyöhön. Kirkkoneuvosto keskusteli Suomen Lähetysseuran lähetysteologiasta ja vuosikokouksen päätöksestä sekä Vihdin seurakunnan lähetysjohtokunnan kannanotosta niihin. Suomen Lähetysseuran menettelytapa ottaa asia esille vuosikokouksessa oli huonosti harkittu. Kirkkoneuvosto toteaa, että Suomen Lähetysseuran päätös lähettää parisuhteessa elävä miespari lähetystyöhön on tapahtunut laillisesti äänestystuloksen seurauksena. Vihdin seurakunta antaa kannanottonsa jatkossakin edustajiensa kautta Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa normaalin päätöksenteon yhteydessä.

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 Yhteinen kirkkovaltuusto 8.12.2011 121 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 8.12.2012 klo 18.00-20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: EH AK PÖYTÄKIRJA 8/ 28.8.2012/ 100 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/ 2012 Aika Tiistai 28.8.2012 klo 18.00 21.15 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65

Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Kirkkoneuvosto 3/2014 29.4.2014 65 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.50 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Aspila Pentti poistui :n 54 aikana klo 20.04 Ali-Mattila

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 5/2015 Aika: Keskiviikko 27.5.2015 klo 18.00 20.15 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka Timo,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3. 4.10.2007 444 3. 4.10.2007 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 473 494 Aika Paikka keskiviikko 3.10.2007 klo 16.00 20.00, jolloin kokous keskeytettiin ja kokous jatkui 4.10.2007 klo 7.30 14.00 Tuomiokirkkoseurakunnan

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (29) Aika: Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.30-18.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot