Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , , Artturi Alatalo puheenjohtaja 121 Pentti Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Artturi Alatalo Seppo Alatörmänen , , Vesa-Matti Tastula Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 112 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 113 kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 114 Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 115 Kehittämispäällikön viran perustaminen 116 Kehittämispäällikön viran aukijulistaminen 117 Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran vaali 118 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimuksen uusiminen 119 Tilintarkastusmuistion käsittely 120 Kunnan sisäisen valvonnan toimivuus 121 Enontekiön Kehitys Oy:n taloudellinen tilanne 122 Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n hyväksytyn velkakirjan tarkistus 123 Hallintosäännön muuttaminen kotipalvelun ja Luppokodin hoitomaksujen osalta 124 Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen 125 Kunnan osallistuminen Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeeseen 126 Investointiosan lisämääräraha Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeeseen 127 Kunnanhallituksen kokouksen tarkastamattomien py kälien tarkastus 128 Sijaisuuksien täyttöluvat/ Luppokoti 129 Vesa-Matti Tastulan eroanomus luottamustoimista 130 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 131 Ilmoitusasiat 132 Kiinteistönluovutusilmoitukset 133 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 134 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 135 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 136 Kilpisjärven Ladut Ry:n kirje 137 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kunnanjohtajan vuosiloma

3 Kunnanhallitus Khall 112 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että esitetyistä lisäpykälistä otetaan käsittelyyn pykälä 138 mutta ei pykäliä 136 ja 137. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Seppo Alatörmänen. Kunnanhallitus päätti lisätä esityslistaan 136, 137 ja 138. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 113 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 8 Hallintosäännön tarkistaminen/ henkilöstöasiat 9 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 12 Valtuustoaloitteet vuonna Hetta Hiihtomaa Oy:n rahoitustilanne 14 Rakennusmestari-rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen 15 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 Kunnanhallitus Khall 114 LAPIN LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Lapin liiton hallitus on käsitellyt Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kokouksessaan ja esittänyt jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi perussopimuksen muutoksia. Muutosesitykset koskevat lähinnä kuntien maksuosuusperusteita ja vuokranmääräytymisperusteita Lapin pelastuslaitoksen osalta. Voimassa olevassa perussopimuksessa kuntien pelastustoimen maksuosuudet on määritelty sopimusvuosille Lisäksi perussopimuksessa on vain todettu, että kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat. Näiltä osin perussopimuksen tarkistaminen on tarpeellista ja ajankohtaista. Pelastuslaitoksen toimesta on yhdessä kuntien edustajien kanssa (kunnanjohtajakokouksissa ja neuvottelukunnan kokouksissa) valmisteltu perussopimuksen tarkistaminen. Valmistelun tavoitteena on luoda pitkäjänteisempi kuntien pelastustoimen käyttömenojen maksuosuuksien määrytymisperuste ja yhdenmukaistaa tilavuokrien perusteet. Perussopimuksen 30 :ssä on määritelty pelastuslaitoksen taloudenhoito ja maksuosuudet. Esityksen mukaan pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken vuodesta 2011 alkaen siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelas-tustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Perussopimukseen esitetään uusi 39 / KIINTEISTÖT, Omistusoikeus ja vuokraus. Lähtökohta on, että kuntien paloasemat säilyvät kuntien omistuksessa ja pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa kun-nilta. Lähtövuokratason määrittämiseksi arvioidaan kiinteistöjen tekniset nykyarvot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi koh-das-sa määritetään vuok-rien tarkistaminen, pääoman korko ja uusien tilojen vuokran määräytyminen. Pelastuslaitosta koskevien muutosten lisäksi Lapin liiton hallitus esittää, että perussopimukseen tehdään pieniä muutoksia koskien mm. hallinnon ja talouden tarkastamista (perussopimus 35). Kuntalain mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

6 Kunnanhallitus Esitys Lapin liiton perussopimuksen muutoksiksi on liitteenä (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton perussopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaisesti. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 115 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus on kokouksessaan keskustellut Enontekiön kuntapalveluiden järjestämiseen ja kuntatalouteen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi valmistella määräaikaisen kehittämispäällikön viran perustamisen. Erityisenä vaatimuksena viran perustamiselle kunnanhallitus asetti viran toimenkuvan selkeyden. Hallitus edellytti, että päällekkäisyyksiä kunnansihteerin tehtävien kanssa ei synny, ja että tehtävänjako erityisesti kunnansihteerin tehtävien kanssa on selkeä. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Kunnansihteeri Leni Karisaari palaa virkavapaalta töihin ja jatkaa 70 %:lla työajalla. Hänen työtehtävistään jäävät 30 % siirtyvät kehittämispäällikön velvollisuuksiin. Hänen kanssaan on neuvoteltu ja päästy yhteisymmärrykseen kunnansihteerin ja kehittämispäällikön välisestä työnjaosta. Kehittämispäällikön viran tarve perustuu erityisesti kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuvaan nopeaan eläköitymiseen lähivuosina. Kunnan 104 vakituisesta työntekijästä ja viranhaltijasta yli puolet eli 55 jää eläkkeelle vuosina Voimakas eläköityminen yhdessä rekrytointihaasteiden ja palvelutuotannon muutosten kanssa pakottaa kunnan panostamaan suunnitelmalliseen henkilöstöhallintoon sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointiin. Samalla on myös panostettava toiminnan strategiseen suunnitteluun. Kunnan tulevaisuuden henkilöstörakenne on suhteutettava tuotettaviin palveluihin henkilöstön eläköitymisen myötä. Siksi henkilöstöstrategian tekeminen edellyttää myös toiminnan strategista suunnittelua. Palvelurakenteen ja toiminnan strateginen suunnittelu ja henkilöstöstrategian tekeminen on tarkoituksenmukaista keskittää yhdeksi kokonaisuudeksi kehittämispäällikön tehtäviin. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu uudella taloussuunnitelmapohjalla, jossa erityisesti on huomioitu toimintojen tavoitteita suunnitelmavuosille, tuloksellisuuden arviointia ja mittareita. Malli on kaikissa hallintokunnissa sisäänajovaiheessa ja siihen liittyvän ohjauksen ja kehittämisen tarve on ilmeinen. Uuden ajattelumallin omaksuminen hallintokunnissa edellyttää selkeää koordinointi- ja koulutuspanostusta. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu talousarvio- ja suunnitelmamallin käyttöönoton tukeminen ja kehittäminen. Enontekiön kunta oli mukana ns. PARAS-lain 9 :n mukaisessa kriisikuntaselvityksessä vuonna Antamassaan selvityksessä

8 Kunnanhallitus sisäasiainministeriö esitti yhtenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä vuoteen 2014 ulottuvan talouden tasapainottamissuunnitelman tekemistä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamissuunnitelmassa yksi vuodelle 2010 suunniteltu toimenpide on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen kytkeytyvän henkilöstötarvetarkastelun tekeminen. Tehtävä on vaativa eikä sen toteuttaminen onnistu ilman lisäresursseja. Kunnan hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa olevien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 33 :n mukaan tarvittaessa kunnanhallitus ratkaisee, onko viranhaltija johtavassa asemassa. Hallintosäännön 31 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa määräaikaisen kehittämispäällikön viran. Virka perustetaan aikavälille Virka sijoitetaan yleishallinnon päävastuualueelle kunnanjohtajan alaisuuteen. Virkaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Tehtäväkuva tarkennetaan tarvittaessa. Viran palkkaus ym. ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan (palkkahinnoittelun ulkopuolinen). Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Käydyn keskustelun aikana Berit Ellen Juuso esitti, että asia tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Artturi Alatalo kannatti Juuson esitystä. Keskustelun jatkuessa Artturi Alatalo pyysi pidettäväksi neuvottelutauon. Kunnanhallitus päätti pitää neuvottelutauon, joka alkoi klo Neuvottelutauon päätyttyä klo puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu samassa kokoonpanossa kuin ennen neuvottelutaukoa.

9 Kunnanhallitus Keskustelun aluksi Artturi Alatalo esitti, että kehittämispäällikön virkaa ei perusteta. Berit Ellen Juuso kannatti Alatalon esitystä. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kunnanjohtajan esityksestä on tehty kaksi poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hän esitti, että ensin äänestetään kehittämispäällikön viran perustamisesta kunnanjohtajan esityksen ja Alatalon esityksen välillä: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä sanovat Jaa ja ne jotka ovat Alatalon esityksen kannalla sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi, Vesa- Matti Tastula) ja kaksi Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen kehittämispäällikön viran perustamisesta. Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että äänestetään siitä, päättääkö asiasta kunnanhallitus vai viedäänkö asia kunnanvaltuuston päätettäväksi ja äänestysmenettelyksi hän esitti: ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, että asia päätetään kunnanhallituksessa, sanovat Jaa ja ne jotka ovat Berit Ellen Juuson kannalla, että asia viedään kunnanvaltuustoon, sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi) ja kolme Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso, Vasa-Matti Tastula). Puheenjohtaja totesi, että koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kun puheenjohtaja oli kunnanjohtajan esityksen kannalla, on kunnanhallituksen päätökseksi tullut kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10 Kunnanhallitus Khall 116 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää julistaa kehittämispäällikön määräaikaisen viran auki aikavälille seuraavilla kelpoisuusehdoilla: Virkaan valittavalla tulee olla suoritettuna kehittämispäällikön tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valittavalla tulee olla kokemusta vaativista hallinnollisista tehtävistä sekä kehittämistehtävistä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ei osallistunut asian käsittelyyn ja oli poissa kokoustilasta asian käsittelyn ajan (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 117 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN VAALI Tekn. ltk / 57 Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran toistaiseksi. Kunnanhallitus on julistanut rakennusmestarirakennustarkastajan viran auki ja niin, että hakuaika päättyy Viran aukioloaikana on tullut hakemuksia 7 kpl, joista yksi on myöhemmin perunut hakemuksensa sähköpostilla. Hakukuulutus, hakemukset sekä yhteenveto virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Hakijoiden hakemukset todistuksineen ja ansioluetteloineen ovat nähtävänä tämän pykälän käsittelyn yhteydessä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää yhtä virkaa hakeneista valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänelle varamiestä. Rakennustarkastaja lisäsi tekemäänsä ehdotukseen, että tämä pykälä tarkastettaisiin kokouksessa. Hannu Ranta esitti, että kunnanhallitus kutsuu sopivaksi katsomansa hakijat haastatteluun, jonka perusteella ehdotus valtuustolle tehdään. Hannu Rannan tekemää ehdotusta ei kannatettu, joten päätökseksi jää rakennustarkastajan tekemä ehdotus. Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti esittää Kalevi Keskitaloa valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorvaa. Hannu Ranta jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Hakukuulutus (LIITE 2), hakemukset (LIITE 3) sekä yhteenveto (LIITE 4) virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Ehdotus (kj): Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan.

12 Kunnanhallitus Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo tarkensi ehdotustaan lisäten, että lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. Artturi Alatalo esitti ja Berit-Ellen Juuso kannatti, että osaa hakijoista haastatellaan. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, päätöksestä äänestetään. Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta kannattavat sanovat Jaa ja Alatalon tekemään ja Juuson kannattamaa ehdotusta kannattavat sanovat Ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Alatörmänen, Keskitalo, Tastula) ja kolme ei-ääntä (Alatalo, Juuso, Syväjärvi). Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan puheenjohtajan kannattama esitys tulee päätökseksi. Siten pohjaehdotus oli tullut päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan valitaan Kalevi Keskitalo ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorva.

13 Kunnanhallitus Khall 118 MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KY:N PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus päättyy Muonion ja Enontekiön kunnan edustajat ovat pitämässään neuvottelussa käsitelleet kuntayhtymän perussopimuksen jatkamista. Neuvottelusta tehdyn muistion mukaan neuvottelussa Päätettiin esittää peruskunnille, että terveyskeskuskuntayhtymän toiminta jatkuu nykyisen sopimuksen mukaisena kahden vuoden ajan. Sopimuksen aikana selvitetään yhteistyön jatkuminen kahdenkeskisenä erilaisten laskentamallien mukaan mm. käytön suhteessa ja sen vaikutukset hallintoelinpaikkajakoon. Samoin sopimuskauden aikana selviää terveydenhoitolain tai mahdollisen PARAS-lain ohjaukset erilaisiin terveyspiirimalleihin. Mikäli lainsäädäntö edellyttää uutta laajempaa terveyspiiriä, on peruskunnilla valmius siirtyä siihen sopimuskauden aikanakin. Valtuuston hyväksymä kuntayhtymän perussopimus (LIITE 5), valtuuston hyväksymä perussopimuksen lisäliite (LIITE 6) sekä käydyn neuvottelun muistio (LIITE 7) ovat liitteinä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo lisäsi esitykseensä, että Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista.

14 Kunnanhallitus Khall 119 TILINTARKASTUSMUISTION KÄSITTELY Enontekiön kunnan tilintarkastaja Pekka Tuomivaara on jättänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Enontekiön kunnan tilikauden 2009 tilintarkastuksissa tekemistä havainnoista esitämme kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytännöt tulee tarkistaa ja korjata. 2. Riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. 3. Osakkeiden omistustiedot tulee yhdistellä fuusioyhtiössä. 4. Pohjolan Laatutokka Oy:n euron saaminen tulee selvittää. 5. Eläkevaraus euroa tulee tulouttaa. 6. OPM vanha saaminen n euroa tulee selvittää. 7. Konserituloslaskelma tulee saada oikein tulostumaan atkohjelmasta. 8. Saanansäde I:n osakekirjat tulee hankkia kuntaan takauksen vastavakuudeksi. 9. Kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin ym. (mm. Enontekiön Kehitys Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy, Hetta Hiihtomaa Oy) tulee kiinnittää lisää huomiota ja pyrkiä korjaa maan niiden taloutta. Enontekiö Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Pekka Tuomivaara tilintarkastaja, JHTT Ehdotus (kj): Kunnanhallitus toteaa tilintarkastajan tekemistä huomautuksista asiakohdittain seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytäntöjen tarkistaminen annetaan kunnanrakennusmestari Lasse Mäkitalon ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartanon tehtäväksi. 2. Sisäistä valvontaa on käsitelty esityslistan pykälässä Osakkeiden omistustietojen yhdistely fuusioyhtiössä on kirjanpidollinen toimenpide ja annetaan kirjanpitäjän tehtäväksi. 4. Kunnalla on kiinnitys (panttikirjat) kahteen Pohjolan Laatutokka Oy:n omistamaan tonttiin Kilpisjärvellä, minkä johdosta kunnan saatavat yhtiöstä on turvattu. Yhtiön pesänselvittäjä on hakenut yrityssaneerauksen keskeyttämistä. 5. Eläkevaraus tuloutetaan rahoitukseen. 6. Vanhentunut varaus puretaan ja tuloutetaan rahoitukseen.

15 Kunnanhallitus Ohjelmistotoimittaja korjaa tulostusvirhettä. 8. Kaikki Saanansäteen osakekirjat ovat kunnan hallussa. 9. Enontekiön Kehitys Oy:n tilannetta tarkastellaan pykälässä 121 ja Vesihuolto Oy:n tilannetta pykälässä 122. Hetta Hiihtomaa Oy:n takausjärjestely on kunnossa. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo huomautti kohtaan 4 liittyen, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on keskeyttänyt Pohjolan Laatutokka Oy:n yrityssaneerauksen. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

16 Kunnanhallitus Khall 120 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUS Tilintarkastajat ovat vuoden 2009 Tilintarkastuskertomuksessa kiinnittäneet huomiota siihen, että toimintakertomuksessa ei tehdä ohjeen mukaisesti selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toteuttamisesta. Kunnanhallitukselle osoitetussa tilintarkastusmuistiossa 2009 tilintarkastajat esittävät kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten, että riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. Kunnanjohtaja ja tilintarkastajat ovat keskustelleet sisäisen valvonnan järjestämiseen, mutta ennen kaikkea tällä hetkellä käytössä olevan sisäisen valvonnan toimivuuteen liittyvistä asioista. Nykyinen käytäntö on vuosikymmenten takaista mallia, ja kunnalliset toimintatavat, hallintosäännöt ja taloudenhoito-ohjeet yms. ovat muuttuneet ja kehittyneet, samoin Enontekiön kuntaorganisaatio on muuttunut konserniorganisaatioksi. Tilintarkastaja on pitänyt tarpeellisena, että sisäisen valvonnan toteuttamisen yhteydessä tarkastettaisiin nykyisen valvonnan toimivuus ainakin siltä osin, mistä tilintarkastaja joutuu antamaan arvionsa omassa tarkastuskertomuksessaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajan tehtäväksi pyytää tilintarkastusyhteisöä lisätilauksena tarkastamaan Enontekiön kunnassa käytössä olevan sisäisen- ja konsernivalvonnan toimivuuden. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 121 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TALOUDELLINEN TILANNE Enontekiön kunnan tilintarkastuksen yhteydessä kunnanhallitukselle jätetyssä tilintarkastusmuistiossa on kunnanhallitusta kehotettu kiinnittämään lisää huomiota kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin. Enontekiön Kehitys Oy:n talouden alijäämäisyys ja kassatilanteen heikkous johtuu mm seuraavista asioista: - yhtiön perustamisvaiheessa suoritettu apporttiomaisuuden arvostus on johtanut kirjanpidollisen poistosumman kasvamiseen. Poistoista johtuva alijäämä on /v. Vuosilta poistojen määrä on yhteensä ,09. Tämän lisäksi teollisuushalli 3:n (ent. TB) myynti alle tasearvon on vuonna 2009 aiheuttanut ylimääräisen poiston. Kertyneet alijäämät syövät yhtiön osakepääomaa. - Vanhojen teollisuushallien ( ) kunto- ja varustelutaso ei ole enää voimassa olevien säännösten tasolla, joten teollisuustilan vuokralaisen vaihtuessa tarvittavat peruskorjaukset ovat suurehkoja (esim. ilmastointijärjestelmä). Myös mm lukkojen vaihtamiset (avaimia kadonnut) ovat aiheuttaneet lisämenoja, joihin ei ole varauduttu. - EU-projektitukien maksatusten viiveet voivat olla jopa yli vuoden pituisia, joka tilanne rasittaa yhtiön maksuvalmiutta. - Kehitysyhtiön saamiset (vuokra yms.), tilinpäätöksen 2009 mukaan ,14, vaikuttaa negatiivisesti kassatilanteeseen. - Kehitysyhtiö on joutunut pääomistajana tilapäisrahoittamaan Hetta Hiihtomaa Oy:tä sen toimintojen käynnistämisvaiheessa, yhtiön saatava Hiihtomaalta tilinpäätöksen mukaan ,98. - Enontekiön kunta on teettänyt Kehitysyhtiölle enemmän, mitä alun perin on suunniteltu ja johon ei taloudellisesti ole varauduttu. Näitä tehtäviä ovat mm kunnan kehittämisstrategian laatiminen, lentoliikenteeseen (ilmaislennot) liittyvät ylimääräiset tehtävät, joukkoliikenteen kilpailutukset, Enontekiön neuvottelukunta- toiminta, ns Pikkujyppyrän alueen kehittämiseen liittyvä hankekilpailu. Tehtävien hoitaminen käytännössä on sitonut työaikaa lähes yhden henkilötyövuoden. Taloustilanteensa parantamiseksi Kehitysyhtiö on tervehdyttänyt ja priorisoinut omaa toimintaansa mm: Info-palvelussa lopetettu ostopalvelu Metsähallitukselta ja hoidetaan toistaiseksi työllisyysvaroin, karsittu Internet-hakukonemarkkinointia, hoidettu kiinteistönhoito omana toimintana. Omat toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, koska yhtiön harjoittama liiketoiminta perustuu teollisuus- ja liiketilojen edelleen vuokraukseen, ja vuokratason oleellinen korottaminen taas johtaisi siihen, että tilat jäisivät tyhjilleen. Pääosa yhtiön liikevaihdosta kertyy kunnan ostamista elinkeinotoimen palveluista ja yritysten

18 Kunnanhallitus yhteismarkkinointimaksuista. Tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan konsernitason toimenpiteitä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää Enontekiön Kehitys Oy:n taloustilanteen johdosta seuraavaa: 1) Apporttiomaisuuden arvonkorotuksesta johtuvat poistotappiot, ,09, kompensoidaan yhtiölle konserniavustuksella, jolla yhtiön tulee kattaa vuosina syntyneitä alijäämiä. Tämä konserniavustustarve otetaan huomioon vuodelle 2011 laadittavassa talousarviossa ja suunnitelmassa. Vuoden 2010 poistokompensaatiota vastaavan konserniavustuksen osalta kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallituksen tulosalueelle Elinkeinotoimi :n lisämäärärahan vuoden 2010 talousarvioon. Määräraha esitetään katettavaksi kunnan talousarviossa pienentämällä vastaavasti talousarvion ylijäämää. 2) Kunnassa valmistellaan apporttikiinteistöjen maapohjien siirto Enontekiön Kehitys Oy:n omistukseen. Hetan kalasataman ja museoiden osalta siirron tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. 3) Kehitysyhtiön tulee pyrkiä luopumaan sellaisista kiinteistöistä (mm Karesuvannon teollisuushalli, Hetan rivitalo I) joiden omistaminen ei Kehitysyhtiön toiminnan kannalta ole tarkoituksenmukaista. Yhtiön tulee myös pyrkiä vuokra- ym saatavien perinnän tehostamiseen. 4) Kehittämisstrategiatyön, Enontekiön neuvottelukunta tehtävien ja kevään 2010 ilmaislennoista johtuneiden töiden osalta kunta korvaa Kehitysyhtiölle , joka katetaan varauksesta uusien kehittämisprojektien omarahoitusosuuksiin. 5) Kehitysyhtiön tulee varsinaisessa toiminnassaan kiinnittää erityistä huomiota toimintojen taloudellisuuteen ja karsia tarpeettomat menoerät ottaen kuitenkin huomioon yhtiön keskeisimmät tehtävät. Käsittely: Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 kohta 5, yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta. Artturi Alatalo toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Vesa-Matti Tastula. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti kokoustauon klo. 17:55-18:05.

19 Kunnanhallitus Khall 122 ENONTEKIÖN KUNNAN JA ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N HYVÄKSYTYN VELKAKIRJAN TARKISTUS Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus / 37 Khall Enontekiön kunnanvaltuusto on vesilaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä tehdyssä päätöksessä ( / 67 ) päättänyt siirtää Enontekiön Vesihuolto Oy:n vastattavaksi vesihuollon lainoja euroa päivätty Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen velkakirja on liitteenä (LIITE 9). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan. Käsittely: Ulla-Maija Syväjärvi ja Seppo Alatörmänen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä, koska ovat Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen jäseniä ja poistuivat kokuksesta.ulla-maija Syväjärven tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Kotavuopio. Kunnanhallitus päätti hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Ehdotus: Hyväksytään Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen päivätty velkakirja. Ehdotuksen mukaan. Velkakirja allekirjoitettiin Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Kunnan ja Vesihuoltoyhtiön välisessä luovutuksessa ei ole otettu huomioon Kilpisjärven asemakaava-alueen sisäisen kunnallistekniikan menoja yhteensä euroa. jotka on

20 Kunnanhallitus laskettu tonttien hintaan kehittämiskorvaukseksi ja mainittu summa on peritty tonttien myynnin yhteydessä tonttien ostajilta. Näitä kustannuksia on: VT 21 pohjoispuoli YIT:n urakka vaiheet 1 ja 2. Harjunkuja, Harjupolku, Tori Napapiirin Kuljetuksen urakka, sekä Ailakkavaara- Kyläalue linjan rakentamisesta sisäisen kunnallistekniikan osuus. Velkakirjassa on velan määrä euroa, josta tulisi vähentää kehittämiskorvauksella perityt euroa. Velan määräksi jäisi euroa. Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuus vähenisi myös mainitun summan, joka vaikuttaisi poistoihin 45 vuoden poistoajalla tasapoistona 9.404,13 euroa vuodessa. Aiheetonta poistoa on sisällytetty käyttömenoihin vuodesta 2005 lähtien viiden vuoden ajalta yhteensä ,65 euroa. Tällä korjauksella pitäisi Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen tasearvon olla ,24 euroa. Asiasta on neuvoteltu kunnanjohtajan ja kunnan tilintarkastajien kanssa Neuvottelun tuloksena on tehty seuraava ehdotus. Yhtiö on toiminut tappiolla molemmat toiminnan vuodet 2008 ja 2009 vaikka kunnan vesimaksutaksoja on korotettu huomattavasti. Syynä tappiolliseen toimintaan on vesihuoltolaitoksen toimialueen laajuus ja vähäiset kulutusmäärät. Myös se on syynä tappioon että yhtiön poistot ovat suuret omaisuuden korkean luovutushinnan takia. Ehdotus: Jotta yhtiö saisi toimintansa tuloksen korjattua esitetään kunnanhallitukselle, että yhtiön euron suuruisen lainan lyhennyksiä annetaan yhtiölle anteeksi vuosittaisen lyhennyksen määrä niin kauan kuin yhtiön toiminnan tulos saadaan tasapainotettua, mutta enintään euroa. Lainan vuosilyhennyksen anteeksianto on kunnalle menoa ja yhtiölle tuloa. Ehdotuksen mukaan. Ehdotus (kj): Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti.

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 30.5.2012 1 Kokousaika 30.5.2012 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 25.2.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

28.11.2014. Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

28.11.2014. Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta 28.11.2014 ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 11/2014 Kokousaika Keskiviikkona 21.11.2014 klo 13:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 21.03.2012 24 Kokousaika 21.3.2012 klo 17.00 19.22 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 1.10.2013 klo 18.00-19.25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 87 Kokouksen avaaminen 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 20.1.2010 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 1 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot