Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , , Artturi Alatalo puheenjohtaja 121 Pentti Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Artturi Alatalo Seppo Alatörmänen , , Vesa-Matti Tastula Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 112 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 113 kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 114 Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 115 Kehittämispäällikön viran perustaminen 116 Kehittämispäällikön viran aukijulistaminen 117 Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran vaali 118 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimuksen uusiminen 119 Tilintarkastusmuistion käsittely 120 Kunnan sisäisen valvonnan toimivuus 121 Enontekiön Kehitys Oy:n taloudellinen tilanne 122 Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n hyväksytyn velkakirjan tarkistus 123 Hallintosäännön muuttaminen kotipalvelun ja Luppokodin hoitomaksujen osalta 124 Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen 125 Kunnan osallistuminen Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeeseen 126 Investointiosan lisämääräraha Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeeseen 127 Kunnanhallituksen kokouksen tarkastamattomien py kälien tarkastus 128 Sijaisuuksien täyttöluvat/ Luppokoti 129 Vesa-Matti Tastulan eroanomus luottamustoimista 130 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 131 Ilmoitusasiat 132 Kiinteistönluovutusilmoitukset 133 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 134 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 135 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 136 Kilpisjärven Ladut Ry:n kirje 137 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kunnanjohtajan vuosiloma

3 Kunnanhallitus Khall 112 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että esitetyistä lisäpykälistä otetaan käsittelyyn pykälä 138 mutta ei pykäliä 136 ja 137. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Seppo Alatörmänen. Kunnanhallitus päätti lisätä esityslistaan 136, 137 ja 138. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 113 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 8 Hallintosäännön tarkistaminen/ henkilöstöasiat 9 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 12 Valtuustoaloitteet vuonna Hetta Hiihtomaa Oy:n rahoitustilanne 14 Rakennusmestari-rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen 15 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 Kunnanhallitus Khall 114 LAPIN LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Lapin liiton hallitus on käsitellyt Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kokouksessaan ja esittänyt jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi perussopimuksen muutoksia. Muutosesitykset koskevat lähinnä kuntien maksuosuusperusteita ja vuokranmääräytymisperusteita Lapin pelastuslaitoksen osalta. Voimassa olevassa perussopimuksessa kuntien pelastustoimen maksuosuudet on määritelty sopimusvuosille Lisäksi perussopimuksessa on vain todettu, että kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat. Näiltä osin perussopimuksen tarkistaminen on tarpeellista ja ajankohtaista. Pelastuslaitoksen toimesta on yhdessä kuntien edustajien kanssa (kunnanjohtajakokouksissa ja neuvottelukunnan kokouksissa) valmisteltu perussopimuksen tarkistaminen. Valmistelun tavoitteena on luoda pitkäjänteisempi kuntien pelastustoimen käyttömenojen maksuosuuksien määrytymisperuste ja yhdenmukaistaa tilavuokrien perusteet. Perussopimuksen 30 :ssä on määritelty pelastuslaitoksen taloudenhoito ja maksuosuudet. Esityksen mukaan pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken vuodesta 2011 alkaen siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelas-tustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Perussopimukseen esitetään uusi 39 / KIINTEISTÖT, Omistusoikeus ja vuokraus. Lähtökohta on, että kuntien paloasemat säilyvät kuntien omistuksessa ja pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa kun-nilta. Lähtövuokratason määrittämiseksi arvioidaan kiinteistöjen tekniset nykyarvot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi koh-das-sa määritetään vuok-rien tarkistaminen, pääoman korko ja uusien tilojen vuokran määräytyminen. Pelastuslaitosta koskevien muutosten lisäksi Lapin liiton hallitus esittää, että perussopimukseen tehdään pieniä muutoksia koskien mm. hallinnon ja talouden tarkastamista (perussopimus 35). Kuntalain mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

6 Kunnanhallitus Esitys Lapin liiton perussopimuksen muutoksiksi on liitteenä (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton perussopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaisesti. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 115 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus on kokouksessaan keskustellut Enontekiön kuntapalveluiden järjestämiseen ja kuntatalouteen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi valmistella määräaikaisen kehittämispäällikön viran perustamisen. Erityisenä vaatimuksena viran perustamiselle kunnanhallitus asetti viran toimenkuvan selkeyden. Hallitus edellytti, että päällekkäisyyksiä kunnansihteerin tehtävien kanssa ei synny, ja että tehtävänjako erityisesti kunnansihteerin tehtävien kanssa on selkeä. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Kunnansihteeri Leni Karisaari palaa virkavapaalta töihin ja jatkaa 70 %:lla työajalla. Hänen työtehtävistään jäävät 30 % siirtyvät kehittämispäällikön velvollisuuksiin. Hänen kanssaan on neuvoteltu ja päästy yhteisymmärrykseen kunnansihteerin ja kehittämispäällikön välisestä työnjaosta. Kehittämispäällikön viran tarve perustuu erityisesti kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuvaan nopeaan eläköitymiseen lähivuosina. Kunnan 104 vakituisesta työntekijästä ja viranhaltijasta yli puolet eli 55 jää eläkkeelle vuosina Voimakas eläköityminen yhdessä rekrytointihaasteiden ja palvelutuotannon muutosten kanssa pakottaa kunnan panostamaan suunnitelmalliseen henkilöstöhallintoon sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointiin. Samalla on myös panostettava toiminnan strategiseen suunnitteluun. Kunnan tulevaisuuden henkilöstörakenne on suhteutettava tuotettaviin palveluihin henkilöstön eläköitymisen myötä. Siksi henkilöstöstrategian tekeminen edellyttää myös toiminnan strategista suunnittelua. Palvelurakenteen ja toiminnan strateginen suunnittelu ja henkilöstöstrategian tekeminen on tarkoituksenmukaista keskittää yhdeksi kokonaisuudeksi kehittämispäällikön tehtäviin. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu uudella taloussuunnitelmapohjalla, jossa erityisesti on huomioitu toimintojen tavoitteita suunnitelmavuosille, tuloksellisuuden arviointia ja mittareita. Malli on kaikissa hallintokunnissa sisäänajovaiheessa ja siihen liittyvän ohjauksen ja kehittämisen tarve on ilmeinen. Uuden ajattelumallin omaksuminen hallintokunnissa edellyttää selkeää koordinointi- ja koulutuspanostusta. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu talousarvio- ja suunnitelmamallin käyttöönoton tukeminen ja kehittäminen. Enontekiön kunta oli mukana ns. PARAS-lain 9 :n mukaisessa kriisikuntaselvityksessä vuonna Antamassaan selvityksessä

8 Kunnanhallitus sisäasiainministeriö esitti yhtenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä vuoteen 2014 ulottuvan talouden tasapainottamissuunnitelman tekemistä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamissuunnitelmassa yksi vuodelle 2010 suunniteltu toimenpide on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen kytkeytyvän henkilöstötarvetarkastelun tekeminen. Tehtävä on vaativa eikä sen toteuttaminen onnistu ilman lisäresursseja. Kunnan hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa olevien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 33 :n mukaan tarvittaessa kunnanhallitus ratkaisee, onko viranhaltija johtavassa asemassa. Hallintosäännön 31 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa määräaikaisen kehittämispäällikön viran. Virka perustetaan aikavälille Virka sijoitetaan yleishallinnon päävastuualueelle kunnanjohtajan alaisuuteen. Virkaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Tehtäväkuva tarkennetaan tarvittaessa. Viran palkkaus ym. ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan (palkkahinnoittelun ulkopuolinen). Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Käydyn keskustelun aikana Berit Ellen Juuso esitti, että asia tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Artturi Alatalo kannatti Juuson esitystä. Keskustelun jatkuessa Artturi Alatalo pyysi pidettäväksi neuvottelutauon. Kunnanhallitus päätti pitää neuvottelutauon, joka alkoi klo Neuvottelutauon päätyttyä klo puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu samassa kokoonpanossa kuin ennen neuvottelutaukoa.

9 Kunnanhallitus Keskustelun aluksi Artturi Alatalo esitti, että kehittämispäällikön virkaa ei perusteta. Berit Ellen Juuso kannatti Alatalon esitystä. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kunnanjohtajan esityksestä on tehty kaksi poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hän esitti, että ensin äänestetään kehittämispäällikön viran perustamisesta kunnanjohtajan esityksen ja Alatalon esityksen välillä: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä sanovat Jaa ja ne jotka ovat Alatalon esityksen kannalla sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi, Vesa- Matti Tastula) ja kaksi Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen kehittämispäällikön viran perustamisesta. Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että äänestetään siitä, päättääkö asiasta kunnanhallitus vai viedäänkö asia kunnanvaltuuston päätettäväksi ja äänestysmenettelyksi hän esitti: ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, että asia päätetään kunnanhallituksessa, sanovat Jaa ja ne jotka ovat Berit Ellen Juuson kannalla, että asia viedään kunnanvaltuustoon, sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi) ja kolme Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso, Vasa-Matti Tastula). Puheenjohtaja totesi, että koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kun puheenjohtaja oli kunnanjohtajan esityksen kannalla, on kunnanhallituksen päätökseksi tullut kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10 Kunnanhallitus Khall 116 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää julistaa kehittämispäällikön määräaikaisen viran auki aikavälille seuraavilla kelpoisuusehdoilla: Virkaan valittavalla tulee olla suoritettuna kehittämispäällikön tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valittavalla tulee olla kokemusta vaativista hallinnollisista tehtävistä sekä kehittämistehtävistä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ei osallistunut asian käsittelyyn ja oli poissa kokoustilasta asian käsittelyn ajan (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 117 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN VAALI Tekn. ltk / 57 Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran toistaiseksi. Kunnanhallitus on julistanut rakennusmestarirakennustarkastajan viran auki ja niin, että hakuaika päättyy Viran aukioloaikana on tullut hakemuksia 7 kpl, joista yksi on myöhemmin perunut hakemuksensa sähköpostilla. Hakukuulutus, hakemukset sekä yhteenveto virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Hakijoiden hakemukset todistuksineen ja ansioluetteloineen ovat nähtävänä tämän pykälän käsittelyn yhteydessä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää yhtä virkaa hakeneista valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänelle varamiestä. Rakennustarkastaja lisäsi tekemäänsä ehdotukseen, että tämä pykälä tarkastettaisiin kokouksessa. Hannu Ranta esitti, että kunnanhallitus kutsuu sopivaksi katsomansa hakijat haastatteluun, jonka perusteella ehdotus valtuustolle tehdään. Hannu Rannan tekemää ehdotusta ei kannatettu, joten päätökseksi jää rakennustarkastajan tekemä ehdotus. Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti esittää Kalevi Keskitaloa valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorvaa. Hannu Ranta jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Hakukuulutus (LIITE 2), hakemukset (LIITE 3) sekä yhteenveto (LIITE 4) virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Ehdotus (kj): Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan.

12 Kunnanhallitus Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo tarkensi ehdotustaan lisäten, että lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. Artturi Alatalo esitti ja Berit-Ellen Juuso kannatti, että osaa hakijoista haastatellaan. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, päätöksestä äänestetään. Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta kannattavat sanovat Jaa ja Alatalon tekemään ja Juuson kannattamaa ehdotusta kannattavat sanovat Ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Alatörmänen, Keskitalo, Tastula) ja kolme ei-ääntä (Alatalo, Juuso, Syväjärvi). Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan puheenjohtajan kannattama esitys tulee päätökseksi. Siten pohjaehdotus oli tullut päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan valitaan Kalevi Keskitalo ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorva.

13 Kunnanhallitus Khall 118 MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KY:N PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus päättyy Muonion ja Enontekiön kunnan edustajat ovat pitämässään neuvottelussa käsitelleet kuntayhtymän perussopimuksen jatkamista. Neuvottelusta tehdyn muistion mukaan neuvottelussa Päätettiin esittää peruskunnille, että terveyskeskuskuntayhtymän toiminta jatkuu nykyisen sopimuksen mukaisena kahden vuoden ajan. Sopimuksen aikana selvitetään yhteistyön jatkuminen kahdenkeskisenä erilaisten laskentamallien mukaan mm. käytön suhteessa ja sen vaikutukset hallintoelinpaikkajakoon. Samoin sopimuskauden aikana selviää terveydenhoitolain tai mahdollisen PARAS-lain ohjaukset erilaisiin terveyspiirimalleihin. Mikäli lainsäädäntö edellyttää uutta laajempaa terveyspiiriä, on peruskunnilla valmius siirtyä siihen sopimuskauden aikanakin. Valtuuston hyväksymä kuntayhtymän perussopimus (LIITE 5), valtuuston hyväksymä perussopimuksen lisäliite (LIITE 6) sekä käydyn neuvottelun muistio (LIITE 7) ovat liitteinä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo lisäsi esitykseensä, että Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista.

14 Kunnanhallitus Khall 119 TILINTARKASTUSMUISTION KÄSITTELY Enontekiön kunnan tilintarkastaja Pekka Tuomivaara on jättänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Enontekiön kunnan tilikauden 2009 tilintarkastuksissa tekemistä havainnoista esitämme kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytännöt tulee tarkistaa ja korjata. 2. Riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. 3. Osakkeiden omistustiedot tulee yhdistellä fuusioyhtiössä. 4. Pohjolan Laatutokka Oy:n euron saaminen tulee selvittää. 5. Eläkevaraus euroa tulee tulouttaa. 6. OPM vanha saaminen n euroa tulee selvittää. 7. Konserituloslaskelma tulee saada oikein tulostumaan atkohjelmasta. 8. Saanansäde I:n osakekirjat tulee hankkia kuntaan takauksen vastavakuudeksi. 9. Kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin ym. (mm. Enontekiön Kehitys Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy, Hetta Hiihtomaa Oy) tulee kiinnittää lisää huomiota ja pyrkiä korjaa maan niiden taloutta. Enontekiö Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Pekka Tuomivaara tilintarkastaja, JHTT Ehdotus (kj): Kunnanhallitus toteaa tilintarkastajan tekemistä huomautuksista asiakohdittain seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytäntöjen tarkistaminen annetaan kunnanrakennusmestari Lasse Mäkitalon ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartanon tehtäväksi. 2. Sisäistä valvontaa on käsitelty esityslistan pykälässä Osakkeiden omistustietojen yhdistely fuusioyhtiössä on kirjanpidollinen toimenpide ja annetaan kirjanpitäjän tehtäväksi. 4. Kunnalla on kiinnitys (panttikirjat) kahteen Pohjolan Laatutokka Oy:n omistamaan tonttiin Kilpisjärvellä, minkä johdosta kunnan saatavat yhtiöstä on turvattu. Yhtiön pesänselvittäjä on hakenut yrityssaneerauksen keskeyttämistä. 5. Eläkevaraus tuloutetaan rahoitukseen. 6. Vanhentunut varaus puretaan ja tuloutetaan rahoitukseen.

15 Kunnanhallitus Ohjelmistotoimittaja korjaa tulostusvirhettä. 8. Kaikki Saanansäteen osakekirjat ovat kunnan hallussa. 9. Enontekiön Kehitys Oy:n tilannetta tarkastellaan pykälässä 121 ja Vesihuolto Oy:n tilannetta pykälässä 122. Hetta Hiihtomaa Oy:n takausjärjestely on kunnossa. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo huomautti kohtaan 4 liittyen, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on keskeyttänyt Pohjolan Laatutokka Oy:n yrityssaneerauksen. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

16 Kunnanhallitus Khall 120 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUS Tilintarkastajat ovat vuoden 2009 Tilintarkastuskertomuksessa kiinnittäneet huomiota siihen, että toimintakertomuksessa ei tehdä ohjeen mukaisesti selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toteuttamisesta. Kunnanhallitukselle osoitetussa tilintarkastusmuistiossa 2009 tilintarkastajat esittävät kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten, että riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. Kunnanjohtaja ja tilintarkastajat ovat keskustelleet sisäisen valvonnan järjestämiseen, mutta ennen kaikkea tällä hetkellä käytössä olevan sisäisen valvonnan toimivuuteen liittyvistä asioista. Nykyinen käytäntö on vuosikymmenten takaista mallia, ja kunnalliset toimintatavat, hallintosäännöt ja taloudenhoito-ohjeet yms. ovat muuttuneet ja kehittyneet, samoin Enontekiön kuntaorganisaatio on muuttunut konserniorganisaatioksi. Tilintarkastaja on pitänyt tarpeellisena, että sisäisen valvonnan toteuttamisen yhteydessä tarkastettaisiin nykyisen valvonnan toimivuus ainakin siltä osin, mistä tilintarkastaja joutuu antamaan arvionsa omassa tarkastuskertomuksessaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajan tehtäväksi pyytää tilintarkastusyhteisöä lisätilauksena tarkastamaan Enontekiön kunnassa käytössä olevan sisäisen- ja konsernivalvonnan toimivuuden. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 121 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TALOUDELLINEN TILANNE Enontekiön kunnan tilintarkastuksen yhteydessä kunnanhallitukselle jätetyssä tilintarkastusmuistiossa on kunnanhallitusta kehotettu kiinnittämään lisää huomiota kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin. Enontekiön Kehitys Oy:n talouden alijäämäisyys ja kassatilanteen heikkous johtuu mm seuraavista asioista: - yhtiön perustamisvaiheessa suoritettu apporttiomaisuuden arvostus on johtanut kirjanpidollisen poistosumman kasvamiseen. Poistoista johtuva alijäämä on /v. Vuosilta poistojen määrä on yhteensä ,09. Tämän lisäksi teollisuushalli 3:n (ent. TB) myynti alle tasearvon on vuonna 2009 aiheuttanut ylimääräisen poiston. Kertyneet alijäämät syövät yhtiön osakepääomaa. - Vanhojen teollisuushallien ( ) kunto- ja varustelutaso ei ole enää voimassa olevien säännösten tasolla, joten teollisuustilan vuokralaisen vaihtuessa tarvittavat peruskorjaukset ovat suurehkoja (esim. ilmastointijärjestelmä). Myös mm lukkojen vaihtamiset (avaimia kadonnut) ovat aiheuttaneet lisämenoja, joihin ei ole varauduttu. - EU-projektitukien maksatusten viiveet voivat olla jopa yli vuoden pituisia, joka tilanne rasittaa yhtiön maksuvalmiutta. - Kehitysyhtiön saamiset (vuokra yms.), tilinpäätöksen 2009 mukaan ,14, vaikuttaa negatiivisesti kassatilanteeseen. - Kehitysyhtiö on joutunut pääomistajana tilapäisrahoittamaan Hetta Hiihtomaa Oy:tä sen toimintojen käynnistämisvaiheessa, yhtiön saatava Hiihtomaalta tilinpäätöksen mukaan ,98. - Enontekiön kunta on teettänyt Kehitysyhtiölle enemmän, mitä alun perin on suunniteltu ja johon ei taloudellisesti ole varauduttu. Näitä tehtäviä ovat mm kunnan kehittämisstrategian laatiminen, lentoliikenteeseen (ilmaislennot) liittyvät ylimääräiset tehtävät, joukkoliikenteen kilpailutukset, Enontekiön neuvottelukunta- toiminta, ns Pikkujyppyrän alueen kehittämiseen liittyvä hankekilpailu. Tehtävien hoitaminen käytännössä on sitonut työaikaa lähes yhden henkilötyövuoden. Taloustilanteensa parantamiseksi Kehitysyhtiö on tervehdyttänyt ja priorisoinut omaa toimintaansa mm: Info-palvelussa lopetettu ostopalvelu Metsähallitukselta ja hoidetaan toistaiseksi työllisyysvaroin, karsittu Internet-hakukonemarkkinointia, hoidettu kiinteistönhoito omana toimintana. Omat toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, koska yhtiön harjoittama liiketoiminta perustuu teollisuus- ja liiketilojen edelleen vuokraukseen, ja vuokratason oleellinen korottaminen taas johtaisi siihen, että tilat jäisivät tyhjilleen. Pääosa yhtiön liikevaihdosta kertyy kunnan ostamista elinkeinotoimen palveluista ja yritysten

18 Kunnanhallitus yhteismarkkinointimaksuista. Tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan konsernitason toimenpiteitä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää Enontekiön Kehitys Oy:n taloustilanteen johdosta seuraavaa: 1) Apporttiomaisuuden arvonkorotuksesta johtuvat poistotappiot, ,09, kompensoidaan yhtiölle konserniavustuksella, jolla yhtiön tulee kattaa vuosina syntyneitä alijäämiä. Tämä konserniavustustarve otetaan huomioon vuodelle 2011 laadittavassa talousarviossa ja suunnitelmassa. Vuoden 2010 poistokompensaatiota vastaavan konserniavustuksen osalta kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallituksen tulosalueelle Elinkeinotoimi :n lisämäärärahan vuoden 2010 talousarvioon. Määräraha esitetään katettavaksi kunnan talousarviossa pienentämällä vastaavasti talousarvion ylijäämää. 2) Kunnassa valmistellaan apporttikiinteistöjen maapohjien siirto Enontekiön Kehitys Oy:n omistukseen. Hetan kalasataman ja museoiden osalta siirron tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. 3) Kehitysyhtiön tulee pyrkiä luopumaan sellaisista kiinteistöistä (mm Karesuvannon teollisuushalli, Hetan rivitalo I) joiden omistaminen ei Kehitysyhtiön toiminnan kannalta ole tarkoituksenmukaista. Yhtiön tulee myös pyrkiä vuokra- ym saatavien perinnän tehostamiseen. 4) Kehittämisstrategiatyön, Enontekiön neuvottelukunta tehtävien ja kevään 2010 ilmaislennoista johtuneiden töiden osalta kunta korvaa Kehitysyhtiölle , joka katetaan varauksesta uusien kehittämisprojektien omarahoitusosuuksiin. 5) Kehitysyhtiön tulee varsinaisessa toiminnassaan kiinnittää erityistä huomiota toimintojen taloudellisuuteen ja karsia tarpeettomat menoerät ottaen kuitenkin huomioon yhtiön keskeisimmät tehtävät. Käsittely: Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 kohta 5, yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta. Artturi Alatalo toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Vesa-Matti Tastula. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti kokoustauon klo. 17:55-18:05.

19 Kunnanhallitus Khall 122 ENONTEKIÖN KUNNAN JA ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N HYVÄKSYTYN VELKAKIRJAN TARKISTUS Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus / 37 Khall Enontekiön kunnanvaltuusto on vesilaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä tehdyssä päätöksessä ( / 67 ) päättänyt siirtää Enontekiön Vesihuolto Oy:n vastattavaksi vesihuollon lainoja euroa päivätty Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen velkakirja on liitteenä (LIITE 9). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan. Käsittely: Ulla-Maija Syväjärvi ja Seppo Alatörmänen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä, koska ovat Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen jäseniä ja poistuivat kokuksesta.ulla-maija Syväjärven tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Kotavuopio. Kunnanhallitus päätti hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Ehdotus: Hyväksytään Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen päivätty velkakirja. Ehdotuksen mukaan. Velkakirja allekirjoitettiin Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Kunnan ja Vesihuoltoyhtiön välisessä luovutuksessa ei ole otettu huomioon Kilpisjärven asemakaava-alueen sisäisen kunnallistekniikan menoja yhteensä euroa. jotka on

20 Kunnanhallitus laskettu tonttien hintaan kehittämiskorvaukseksi ja mainittu summa on peritty tonttien myynnin yhteydessä tonttien ostajilta. Näitä kustannuksia on: VT 21 pohjoispuoli YIT:n urakka vaiheet 1 ja 2. Harjunkuja, Harjupolku, Tori Napapiirin Kuljetuksen urakka, sekä Ailakkavaara- Kyläalue linjan rakentamisesta sisäisen kunnallistekniikan osuus. Velkakirjassa on velan määrä euroa, josta tulisi vähentää kehittämiskorvauksella perityt euroa. Velan määräksi jäisi euroa. Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuus vähenisi myös mainitun summan, joka vaikuttaisi poistoihin 45 vuoden poistoajalla tasapoistona 9.404,13 euroa vuodessa. Aiheetonta poistoa on sisällytetty käyttömenoihin vuodesta 2005 lähtien viiden vuoden ajalta yhteensä ,65 euroa. Tällä korjauksella pitäisi Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen tasearvon olla ,24 euroa. Asiasta on neuvoteltu kunnanjohtajan ja kunnan tilintarkastajien kanssa Neuvottelun tuloksena on tehty seuraava ehdotus. Yhtiö on toiminut tappiolla molemmat toiminnan vuodet 2008 ja 2009 vaikka kunnan vesimaksutaksoja on korotettu huomattavasti. Syynä tappiolliseen toimintaan on vesihuoltolaitoksen toimialueen laajuus ja vähäiset kulutusmäärät. Myös se on syynä tappioon että yhtiön poistot ovat suuret omaisuuden korkean luovutushinnan takia. Ehdotus: Jotta yhtiö saisi toimintansa tuloksen korjattua esitetään kunnanhallitukselle, että yhtiön euron suuruisen lainan lyhennyksiä annetaan yhtiölle anteeksi vuosittaisen lyhennyksen määrä niin kauan kuin yhtiön toiminnan tulos saadaan tasapainotettua, mutta enintään euroa. Lainan vuosilyhennyksen anteeksianto on kunnalle menoa ja yhtiölle tuloa. Ehdotuksen mukaan. Ehdotus (kj): Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti.

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 26.5.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 85 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot