Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , , Artturi Alatalo puheenjohtaja 121 Pentti Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Artturi Alatalo Seppo Alatörmänen , , Vesa-Matti Tastula Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 112 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 113 kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 114 Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 115 Kehittämispäällikön viran perustaminen 116 Kehittämispäällikön viran aukijulistaminen 117 Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran vaali 118 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimuksen uusiminen 119 Tilintarkastusmuistion käsittely 120 Kunnan sisäisen valvonnan toimivuus 121 Enontekiön Kehitys Oy:n taloudellinen tilanne 122 Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n hyväksytyn velkakirjan tarkistus 123 Hallintosäännön muuttaminen kotipalvelun ja Luppokodin hoitomaksujen osalta 124 Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen 125 Kunnan osallistuminen Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeeseen 126 Investointiosan lisämääräraha Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeeseen 127 Kunnanhallituksen kokouksen tarkastamattomien py kälien tarkastus 128 Sijaisuuksien täyttöluvat/ Luppokoti 129 Vesa-Matti Tastulan eroanomus luottamustoimista 130 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 131 Ilmoitusasiat 132 Kiinteistönluovutusilmoitukset 133 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 134 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 135 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 136 Kilpisjärven Ladut Ry:n kirje 137 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kunnanjohtajan vuosiloma

3 Kunnanhallitus Khall 112 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että esitetyistä lisäpykälistä otetaan käsittelyyn pykälä 138 mutta ei pykäliä 136 ja 137. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Seppo Alatörmänen. Kunnanhallitus päätti lisätä esityslistaan 136, 137 ja 138. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 113 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 8 Hallintosäännön tarkistaminen/ henkilöstöasiat 9 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 12 Valtuustoaloitteet vuonna Hetta Hiihtomaa Oy:n rahoitustilanne 14 Rakennusmestari-rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen 15 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 Kunnanhallitus Khall 114 LAPIN LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Lapin liiton hallitus on käsitellyt Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kokouksessaan ja esittänyt jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi perussopimuksen muutoksia. Muutosesitykset koskevat lähinnä kuntien maksuosuusperusteita ja vuokranmääräytymisperusteita Lapin pelastuslaitoksen osalta. Voimassa olevassa perussopimuksessa kuntien pelastustoimen maksuosuudet on määritelty sopimusvuosille Lisäksi perussopimuksessa on vain todettu, että kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat. Näiltä osin perussopimuksen tarkistaminen on tarpeellista ja ajankohtaista. Pelastuslaitoksen toimesta on yhdessä kuntien edustajien kanssa (kunnanjohtajakokouksissa ja neuvottelukunnan kokouksissa) valmisteltu perussopimuksen tarkistaminen. Valmistelun tavoitteena on luoda pitkäjänteisempi kuntien pelastustoimen käyttömenojen maksuosuuksien määrytymisperuste ja yhdenmukaistaa tilavuokrien perusteet. Perussopimuksen 30 :ssä on määritelty pelastuslaitoksen taloudenhoito ja maksuosuudet. Esityksen mukaan pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken vuodesta 2011 alkaen siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelas-tustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Perussopimukseen esitetään uusi 39 / KIINTEISTÖT, Omistusoikeus ja vuokraus. Lähtökohta on, että kuntien paloasemat säilyvät kuntien omistuksessa ja pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa kun-nilta. Lähtövuokratason määrittämiseksi arvioidaan kiinteistöjen tekniset nykyarvot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi koh-das-sa määritetään vuok-rien tarkistaminen, pääoman korko ja uusien tilojen vuokran määräytyminen. Pelastuslaitosta koskevien muutosten lisäksi Lapin liiton hallitus esittää, että perussopimukseen tehdään pieniä muutoksia koskien mm. hallinnon ja talouden tarkastamista (perussopimus 35). Kuntalain mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

6 Kunnanhallitus Esitys Lapin liiton perussopimuksen muutoksiksi on liitteenä (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton perussopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaisesti. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 115 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus on kokouksessaan keskustellut Enontekiön kuntapalveluiden järjestämiseen ja kuntatalouteen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi valmistella määräaikaisen kehittämispäällikön viran perustamisen. Erityisenä vaatimuksena viran perustamiselle kunnanhallitus asetti viran toimenkuvan selkeyden. Hallitus edellytti, että päällekkäisyyksiä kunnansihteerin tehtävien kanssa ei synny, ja että tehtävänjako erityisesti kunnansihteerin tehtävien kanssa on selkeä. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Kunnansihteeri Leni Karisaari palaa virkavapaalta töihin ja jatkaa 70 %:lla työajalla. Hänen työtehtävistään jäävät 30 % siirtyvät kehittämispäällikön velvollisuuksiin. Hänen kanssaan on neuvoteltu ja päästy yhteisymmärrykseen kunnansihteerin ja kehittämispäällikön välisestä työnjaosta. Kehittämispäällikön viran tarve perustuu erityisesti kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuvaan nopeaan eläköitymiseen lähivuosina. Kunnan 104 vakituisesta työntekijästä ja viranhaltijasta yli puolet eli 55 jää eläkkeelle vuosina Voimakas eläköityminen yhdessä rekrytointihaasteiden ja palvelutuotannon muutosten kanssa pakottaa kunnan panostamaan suunnitelmalliseen henkilöstöhallintoon sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointiin. Samalla on myös panostettava toiminnan strategiseen suunnitteluun. Kunnan tulevaisuuden henkilöstörakenne on suhteutettava tuotettaviin palveluihin henkilöstön eläköitymisen myötä. Siksi henkilöstöstrategian tekeminen edellyttää myös toiminnan strategista suunnittelua. Palvelurakenteen ja toiminnan strateginen suunnittelu ja henkilöstöstrategian tekeminen on tarkoituksenmukaista keskittää yhdeksi kokonaisuudeksi kehittämispäällikön tehtäviin. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu uudella taloussuunnitelmapohjalla, jossa erityisesti on huomioitu toimintojen tavoitteita suunnitelmavuosille, tuloksellisuuden arviointia ja mittareita. Malli on kaikissa hallintokunnissa sisäänajovaiheessa ja siihen liittyvän ohjauksen ja kehittämisen tarve on ilmeinen. Uuden ajattelumallin omaksuminen hallintokunnissa edellyttää selkeää koordinointi- ja koulutuspanostusta. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu talousarvio- ja suunnitelmamallin käyttöönoton tukeminen ja kehittäminen. Enontekiön kunta oli mukana ns. PARAS-lain 9 :n mukaisessa kriisikuntaselvityksessä vuonna Antamassaan selvityksessä

8 Kunnanhallitus sisäasiainministeriö esitti yhtenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä vuoteen 2014 ulottuvan talouden tasapainottamissuunnitelman tekemistä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamissuunnitelmassa yksi vuodelle 2010 suunniteltu toimenpide on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen kytkeytyvän henkilöstötarvetarkastelun tekeminen. Tehtävä on vaativa eikä sen toteuttaminen onnistu ilman lisäresursseja. Kunnan hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa olevien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 33 :n mukaan tarvittaessa kunnanhallitus ratkaisee, onko viranhaltija johtavassa asemassa. Hallintosäännön 31 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa määräaikaisen kehittämispäällikön viran. Virka perustetaan aikavälille Virka sijoitetaan yleishallinnon päävastuualueelle kunnanjohtajan alaisuuteen. Virkaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Tehtäväkuva tarkennetaan tarvittaessa. Viran palkkaus ym. ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan (palkkahinnoittelun ulkopuolinen). Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Käydyn keskustelun aikana Berit Ellen Juuso esitti, että asia tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Artturi Alatalo kannatti Juuson esitystä. Keskustelun jatkuessa Artturi Alatalo pyysi pidettäväksi neuvottelutauon. Kunnanhallitus päätti pitää neuvottelutauon, joka alkoi klo Neuvottelutauon päätyttyä klo puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu samassa kokoonpanossa kuin ennen neuvottelutaukoa.

9 Kunnanhallitus Keskustelun aluksi Artturi Alatalo esitti, että kehittämispäällikön virkaa ei perusteta. Berit Ellen Juuso kannatti Alatalon esitystä. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kunnanjohtajan esityksestä on tehty kaksi poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hän esitti, että ensin äänestetään kehittämispäällikön viran perustamisesta kunnanjohtajan esityksen ja Alatalon esityksen välillä: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä sanovat Jaa ja ne jotka ovat Alatalon esityksen kannalla sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi, Vesa- Matti Tastula) ja kaksi Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen kehittämispäällikön viran perustamisesta. Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että äänestetään siitä, päättääkö asiasta kunnanhallitus vai viedäänkö asia kunnanvaltuuston päätettäväksi ja äänestysmenettelyksi hän esitti: ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, että asia päätetään kunnanhallituksessa, sanovat Jaa ja ne jotka ovat Berit Ellen Juuson kannalla, että asia viedään kunnanvaltuustoon, sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi) ja kolme Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso, Vasa-Matti Tastula). Puheenjohtaja totesi, että koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kun puheenjohtaja oli kunnanjohtajan esityksen kannalla, on kunnanhallituksen päätökseksi tullut kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10 Kunnanhallitus Khall 116 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää julistaa kehittämispäällikön määräaikaisen viran auki aikavälille seuraavilla kelpoisuusehdoilla: Virkaan valittavalla tulee olla suoritettuna kehittämispäällikön tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valittavalla tulee olla kokemusta vaativista hallinnollisista tehtävistä sekä kehittämistehtävistä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ei osallistunut asian käsittelyyn ja oli poissa kokoustilasta asian käsittelyn ajan (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 117 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN VAALI Tekn. ltk / 57 Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran toistaiseksi. Kunnanhallitus on julistanut rakennusmestarirakennustarkastajan viran auki ja niin, että hakuaika päättyy Viran aukioloaikana on tullut hakemuksia 7 kpl, joista yksi on myöhemmin perunut hakemuksensa sähköpostilla. Hakukuulutus, hakemukset sekä yhteenveto virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Hakijoiden hakemukset todistuksineen ja ansioluetteloineen ovat nähtävänä tämän pykälän käsittelyn yhteydessä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää yhtä virkaa hakeneista valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänelle varamiestä. Rakennustarkastaja lisäsi tekemäänsä ehdotukseen, että tämä pykälä tarkastettaisiin kokouksessa. Hannu Ranta esitti, että kunnanhallitus kutsuu sopivaksi katsomansa hakijat haastatteluun, jonka perusteella ehdotus valtuustolle tehdään. Hannu Rannan tekemää ehdotusta ei kannatettu, joten päätökseksi jää rakennustarkastajan tekemä ehdotus. Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti esittää Kalevi Keskitaloa valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorvaa. Hannu Ranta jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Hakukuulutus (LIITE 2), hakemukset (LIITE 3) sekä yhteenveto (LIITE 4) virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Ehdotus (kj): Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan.

12 Kunnanhallitus Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo tarkensi ehdotustaan lisäten, että lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. Artturi Alatalo esitti ja Berit-Ellen Juuso kannatti, että osaa hakijoista haastatellaan. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, päätöksestä äänestetään. Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta kannattavat sanovat Jaa ja Alatalon tekemään ja Juuson kannattamaa ehdotusta kannattavat sanovat Ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Alatörmänen, Keskitalo, Tastula) ja kolme ei-ääntä (Alatalo, Juuso, Syväjärvi). Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan puheenjohtajan kannattama esitys tulee päätökseksi. Siten pohjaehdotus oli tullut päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan valitaan Kalevi Keskitalo ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorva.

13 Kunnanhallitus Khall 118 MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KY:N PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus päättyy Muonion ja Enontekiön kunnan edustajat ovat pitämässään neuvottelussa käsitelleet kuntayhtymän perussopimuksen jatkamista. Neuvottelusta tehdyn muistion mukaan neuvottelussa Päätettiin esittää peruskunnille, että terveyskeskuskuntayhtymän toiminta jatkuu nykyisen sopimuksen mukaisena kahden vuoden ajan. Sopimuksen aikana selvitetään yhteistyön jatkuminen kahdenkeskisenä erilaisten laskentamallien mukaan mm. käytön suhteessa ja sen vaikutukset hallintoelinpaikkajakoon. Samoin sopimuskauden aikana selviää terveydenhoitolain tai mahdollisen PARAS-lain ohjaukset erilaisiin terveyspiirimalleihin. Mikäli lainsäädäntö edellyttää uutta laajempaa terveyspiiriä, on peruskunnilla valmius siirtyä siihen sopimuskauden aikanakin. Valtuuston hyväksymä kuntayhtymän perussopimus (LIITE 5), valtuuston hyväksymä perussopimuksen lisäliite (LIITE 6) sekä käydyn neuvottelun muistio (LIITE 7) ovat liitteinä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo lisäsi esitykseensä, että Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista.

14 Kunnanhallitus Khall 119 TILINTARKASTUSMUISTION KÄSITTELY Enontekiön kunnan tilintarkastaja Pekka Tuomivaara on jättänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Enontekiön kunnan tilikauden 2009 tilintarkastuksissa tekemistä havainnoista esitämme kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytännöt tulee tarkistaa ja korjata. 2. Riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. 3. Osakkeiden omistustiedot tulee yhdistellä fuusioyhtiössä. 4. Pohjolan Laatutokka Oy:n euron saaminen tulee selvittää. 5. Eläkevaraus euroa tulee tulouttaa. 6. OPM vanha saaminen n euroa tulee selvittää. 7. Konserituloslaskelma tulee saada oikein tulostumaan atkohjelmasta. 8. Saanansäde I:n osakekirjat tulee hankkia kuntaan takauksen vastavakuudeksi. 9. Kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin ym. (mm. Enontekiön Kehitys Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy, Hetta Hiihtomaa Oy) tulee kiinnittää lisää huomiota ja pyrkiä korjaa maan niiden taloutta. Enontekiö Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Pekka Tuomivaara tilintarkastaja, JHTT Ehdotus (kj): Kunnanhallitus toteaa tilintarkastajan tekemistä huomautuksista asiakohdittain seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytäntöjen tarkistaminen annetaan kunnanrakennusmestari Lasse Mäkitalon ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartanon tehtäväksi. 2. Sisäistä valvontaa on käsitelty esityslistan pykälässä Osakkeiden omistustietojen yhdistely fuusioyhtiössä on kirjanpidollinen toimenpide ja annetaan kirjanpitäjän tehtäväksi. 4. Kunnalla on kiinnitys (panttikirjat) kahteen Pohjolan Laatutokka Oy:n omistamaan tonttiin Kilpisjärvellä, minkä johdosta kunnan saatavat yhtiöstä on turvattu. Yhtiön pesänselvittäjä on hakenut yrityssaneerauksen keskeyttämistä. 5. Eläkevaraus tuloutetaan rahoitukseen. 6. Vanhentunut varaus puretaan ja tuloutetaan rahoitukseen.

15 Kunnanhallitus Ohjelmistotoimittaja korjaa tulostusvirhettä. 8. Kaikki Saanansäteen osakekirjat ovat kunnan hallussa. 9. Enontekiön Kehitys Oy:n tilannetta tarkastellaan pykälässä 121 ja Vesihuolto Oy:n tilannetta pykälässä 122. Hetta Hiihtomaa Oy:n takausjärjestely on kunnossa. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo huomautti kohtaan 4 liittyen, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on keskeyttänyt Pohjolan Laatutokka Oy:n yrityssaneerauksen. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

16 Kunnanhallitus Khall 120 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUS Tilintarkastajat ovat vuoden 2009 Tilintarkastuskertomuksessa kiinnittäneet huomiota siihen, että toimintakertomuksessa ei tehdä ohjeen mukaisesti selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toteuttamisesta. Kunnanhallitukselle osoitetussa tilintarkastusmuistiossa 2009 tilintarkastajat esittävät kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten, että riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. Kunnanjohtaja ja tilintarkastajat ovat keskustelleet sisäisen valvonnan järjestämiseen, mutta ennen kaikkea tällä hetkellä käytössä olevan sisäisen valvonnan toimivuuteen liittyvistä asioista. Nykyinen käytäntö on vuosikymmenten takaista mallia, ja kunnalliset toimintatavat, hallintosäännöt ja taloudenhoito-ohjeet yms. ovat muuttuneet ja kehittyneet, samoin Enontekiön kuntaorganisaatio on muuttunut konserniorganisaatioksi. Tilintarkastaja on pitänyt tarpeellisena, että sisäisen valvonnan toteuttamisen yhteydessä tarkastettaisiin nykyisen valvonnan toimivuus ainakin siltä osin, mistä tilintarkastaja joutuu antamaan arvionsa omassa tarkastuskertomuksessaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajan tehtäväksi pyytää tilintarkastusyhteisöä lisätilauksena tarkastamaan Enontekiön kunnassa käytössä olevan sisäisen- ja konsernivalvonnan toimivuuden. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 121 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TALOUDELLINEN TILANNE Enontekiön kunnan tilintarkastuksen yhteydessä kunnanhallitukselle jätetyssä tilintarkastusmuistiossa on kunnanhallitusta kehotettu kiinnittämään lisää huomiota kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin. Enontekiön Kehitys Oy:n talouden alijäämäisyys ja kassatilanteen heikkous johtuu mm seuraavista asioista: - yhtiön perustamisvaiheessa suoritettu apporttiomaisuuden arvostus on johtanut kirjanpidollisen poistosumman kasvamiseen. Poistoista johtuva alijäämä on /v. Vuosilta poistojen määrä on yhteensä ,09. Tämän lisäksi teollisuushalli 3:n (ent. TB) myynti alle tasearvon on vuonna 2009 aiheuttanut ylimääräisen poiston. Kertyneet alijäämät syövät yhtiön osakepääomaa. - Vanhojen teollisuushallien ( ) kunto- ja varustelutaso ei ole enää voimassa olevien säännösten tasolla, joten teollisuustilan vuokralaisen vaihtuessa tarvittavat peruskorjaukset ovat suurehkoja (esim. ilmastointijärjestelmä). Myös mm lukkojen vaihtamiset (avaimia kadonnut) ovat aiheuttaneet lisämenoja, joihin ei ole varauduttu. - EU-projektitukien maksatusten viiveet voivat olla jopa yli vuoden pituisia, joka tilanne rasittaa yhtiön maksuvalmiutta. - Kehitysyhtiön saamiset (vuokra yms.), tilinpäätöksen 2009 mukaan ,14, vaikuttaa negatiivisesti kassatilanteeseen. - Kehitysyhtiö on joutunut pääomistajana tilapäisrahoittamaan Hetta Hiihtomaa Oy:tä sen toimintojen käynnistämisvaiheessa, yhtiön saatava Hiihtomaalta tilinpäätöksen mukaan ,98. - Enontekiön kunta on teettänyt Kehitysyhtiölle enemmän, mitä alun perin on suunniteltu ja johon ei taloudellisesti ole varauduttu. Näitä tehtäviä ovat mm kunnan kehittämisstrategian laatiminen, lentoliikenteeseen (ilmaislennot) liittyvät ylimääräiset tehtävät, joukkoliikenteen kilpailutukset, Enontekiön neuvottelukunta- toiminta, ns Pikkujyppyrän alueen kehittämiseen liittyvä hankekilpailu. Tehtävien hoitaminen käytännössä on sitonut työaikaa lähes yhden henkilötyövuoden. Taloustilanteensa parantamiseksi Kehitysyhtiö on tervehdyttänyt ja priorisoinut omaa toimintaansa mm: Info-palvelussa lopetettu ostopalvelu Metsähallitukselta ja hoidetaan toistaiseksi työllisyysvaroin, karsittu Internet-hakukonemarkkinointia, hoidettu kiinteistönhoito omana toimintana. Omat toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, koska yhtiön harjoittama liiketoiminta perustuu teollisuus- ja liiketilojen edelleen vuokraukseen, ja vuokratason oleellinen korottaminen taas johtaisi siihen, että tilat jäisivät tyhjilleen. Pääosa yhtiön liikevaihdosta kertyy kunnan ostamista elinkeinotoimen palveluista ja yritysten

18 Kunnanhallitus yhteismarkkinointimaksuista. Tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan konsernitason toimenpiteitä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää Enontekiön Kehitys Oy:n taloustilanteen johdosta seuraavaa: 1) Apporttiomaisuuden arvonkorotuksesta johtuvat poistotappiot, ,09, kompensoidaan yhtiölle konserniavustuksella, jolla yhtiön tulee kattaa vuosina syntyneitä alijäämiä. Tämä konserniavustustarve otetaan huomioon vuodelle 2011 laadittavassa talousarviossa ja suunnitelmassa. Vuoden 2010 poistokompensaatiota vastaavan konserniavustuksen osalta kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallituksen tulosalueelle Elinkeinotoimi :n lisämäärärahan vuoden 2010 talousarvioon. Määräraha esitetään katettavaksi kunnan talousarviossa pienentämällä vastaavasti talousarvion ylijäämää. 2) Kunnassa valmistellaan apporttikiinteistöjen maapohjien siirto Enontekiön Kehitys Oy:n omistukseen. Hetan kalasataman ja museoiden osalta siirron tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. 3) Kehitysyhtiön tulee pyrkiä luopumaan sellaisista kiinteistöistä (mm Karesuvannon teollisuushalli, Hetan rivitalo I) joiden omistaminen ei Kehitysyhtiön toiminnan kannalta ole tarkoituksenmukaista. Yhtiön tulee myös pyrkiä vuokra- ym saatavien perinnän tehostamiseen. 4) Kehittämisstrategiatyön, Enontekiön neuvottelukunta tehtävien ja kevään 2010 ilmaislennoista johtuneiden töiden osalta kunta korvaa Kehitysyhtiölle , joka katetaan varauksesta uusien kehittämisprojektien omarahoitusosuuksiin. 5) Kehitysyhtiön tulee varsinaisessa toiminnassaan kiinnittää erityistä huomiota toimintojen taloudellisuuteen ja karsia tarpeettomat menoerät ottaen kuitenkin huomioon yhtiön keskeisimmät tehtävät. Käsittely: Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 kohta 5, yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta. Artturi Alatalo toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Vesa-Matti Tastula. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti kokoustauon klo. 17:55-18:05.

19 Kunnanhallitus Khall 122 ENONTEKIÖN KUNNAN JA ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N HYVÄKSYTYN VELKAKIRJAN TARKISTUS Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus / 37 Khall Enontekiön kunnanvaltuusto on vesilaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä tehdyssä päätöksessä ( / 67 ) päättänyt siirtää Enontekiön Vesihuolto Oy:n vastattavaksi vesihuollon lainoja euroa päivätty Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen velkakirja on liitteenä (LIITE 9). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan. Käsittely: Ulla-Maija Syväjärvi ja Seppo Alatörmänen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä, koska ovat Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen jäseniä ja poistuivat kokuksesta.ulla-maija Syväjärven tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Kotavuopio. Kunnanhallitus päätti hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Ehdotus: Hyväksytään Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen päivätty velkakirja. Ehdotuksen mukaan. Velkakirja allekirjoitettiin Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Kunnan ja Vesihuoltoyhtiön välisessä luovutuksessa ei ole otettu huomioon Kilpisjärven asemakaava-alueen sisäisen kunnallistekniikan menoja yhteensä euroa. jotka on

20 Kunnanhallitus laskettu tonttien hintaan kehittämiskorvaukseksi ja mainittu summa on peritty tonttien myynnin yhteydessä tonttien ostajilta. Näitä kustannuksia on: VT 21 pohjoispuoli YIT:n urakka vaiheet 1 ja 2. Harjunkuja, Harjupolku, Tori Napapiirin Kuljetuksen urakka, sekä Ailakkavaara- Kyläalue linjan rakentamisesta sisäisen kunnallistekniikan osuus. Velkakirjassa on velan määrä euroa, josta tulisi vähentää kehittämiskorvauksella perityt euroa. Velan määräksi jäisi euroa. Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuus vähenisi myös mainitun summan, joka vaikuttaisi poistoihin 45 vuoden poistoajalla tasapoistona 9.404,13 euroa vuodessa. Aiheetonta poistoa on sisällytetty käyttömenoihin vuodesta 2005 lähtien viiden vuoden ajalta yhteensä ,65 euroa. Tällä korjauksella pitäisi Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen tasearvon olla ,24 euroa. Asiasta on neuvoteltu kunnanjohtajan ja kunnan tilintarkastajien kanssa Neuvottelun tuloksena on tehty seuraava ehdotus. Yhtiö on toiminut tappiolla molemmat toiminnan vuodet 2008 ja 2009 vaikka kunnan vesimaksutaksoja on korotettu huomattavasti. Syynä tappiolliseen toimintaan on vesihuoltolaitoksen toimialueen laajuus ja vähäiset kulutusmäärät. Myös se on syynä tappioon että yhtiön poistot ovat suuret omaisuuden korkean luovutushinnan takia. Ehdotus: Jotta yhtiö saisi toimintansa tuloksen korjattua esitetään kunnanhallitukselle, että yhtiön euron suuruisen lainan lyhennyksiä annetaan yhtiölle anteeksi vuosittaisen lyhennyksen määrä niin kauan kuin yhtiön toiminnan tulos saadaan tasapainotettua, mutta enintään euroa. Lainan vuosilyhennyksen anteeksianto on kunnalle menoa ja yhtiölle tuloa. Ehdotuksen mukaan. Ehdotus (kj): Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti.

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 9.10.2017 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Janne Näkkäläjärvi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15.2.2016 klo 16.45-17.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 14.12.2015 klo 17.40-17.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus. Kokousaika Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.40-17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14. Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 16.8.2017 klo 16.18-16.22 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Janne

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse

18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika Kokouspaikka 18.9.2014 klo 10.00 10.20 PUHELINKOKOUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Mahdollisuus osallistua puhelimitse Saapuvilla olleen äsenet Leena

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen

Tuomas Keskitalo j,saapui klo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Tiistai 7.10.2014 klo 11.00-11.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila I vpj Birgitta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 25.5.2015 klo 17.00-18.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.4.2014 klo 17.00-17.16 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kultima Unto

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kultima Unto ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 7. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.8.2017 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kultima Elli-Marja OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka ESITYSLISTA Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00 (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistai 29.01.2013 klo 17.00 19.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja et Virpi Väisänen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat

Pöytäkirjan Sirpa-Liisa Korva Karri Angeli tarkastajat ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 22.2.2010, klo 14.45-15.15. Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Tuula Kultima pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Karri Angeli Lauri Orava Sirpa-Liisa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana

Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Kaukinen Irma Tanner-Penttilä Hannele, poistui 35 aikana Yhtymähallitus 22.3.2017 33 Kokousaika 22.3.2017 klo 17.00 18.32 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Rahkala Jarko Lindgren Hilkka

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot