Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi Alatalo I vpj Kari Kotavuopio II vpj Seppo Alatörmänen j Berit-Ellen Juuso j Ulla-Maija Syväjärvi j Vesa-Matti Tastula j Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj Birgitta Eira kvalt I vpj Jaakko Alamattila kvalt II vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Matti Korkala pöytäkirjanpitäjä Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Matti Korkala puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , , Artturi Alatalo puheenjohtaja 121 Pentti Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Artturi Alatalo Seppo Alatörmänen , , Vesa-Matti Tastula Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus KÄSITELLYT ASIAT: 112 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 113 kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 114 Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 115 Kehittämispäällikön viran perustaminen 116 Kehittämispäällikön viran aukijulistaminen 117 Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran vaali 118 Muonion-Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimuksen uusiminen 119 Tilintarkastusmuistion käsittely 120 Kunnan sisäisen valvonnan toimivuus 121 Enontekiön Kehitys Oy:n taloudellinen tilanne 122 Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n hyväksytyn velkakirjan tarkistus 123 Hallintosäännön muuttaminen kotipalvelun ja Luppokodin hoitomaksujen osalta 124 Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen 125 Kunnan osallistuminen Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hankkeeseen 126 Investointiosan lisämääräraha Hetan alueen maastohiihtoreitistön kunnostushankkeeseen 127 Kunnanhallituksen kokouksen tarkastamattomien py kälien tarkastus 128 Sijaisuuksien täyttöluvat/ Luppokoti 129 Vesa-Matti Tastulan eroanomus luottamustoimista 130 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 131 Ilmoitusasiat 132 Kiinteistönluovutusilmoitukset 133 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 134 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 135 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 136 Kilpisjärven Ladut Ry:n kirje 137 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna Kunnanjohtajan vuosiloma

3 Kunnanhallitus Khall 112 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että esitetyistä lisäpykälistä otetaan käsittelyyn pykälä 138 mutta ei pykäliä 136 ja 137. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Artturi Alatalo ja Seppo Alatörmänen. Kunnanhallitus päätti lisätä esityslistaan 136, 137 ja 138. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen.

4 Kunnanhallitus Khall 113 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 8 Hallintosäännön tarkistaminen/ henkilöstöasiat 9 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Enontekiön kunnanvaltuusto on kokoontunut ja käsitellyt seuraavat asiat: 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset 12 Valtuustoaloitteet vuonna Hetta Hiihtomaa Oy:n rahoitustilanne 14 Rakennusmestari-rakennustarkastajan virkasuhteen jatkaminen 15 Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää todeta päätökset laillisiksi ja panna ne täytäntöön. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

5 Kunnanhallitus Khall 114 LAPIN LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Lapin liiton hallitus on käsitellyt Lapin liitto -kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista kokouksessaan ja esittänyt jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi perussopimuksen muutoksia. Muutosesitykset koskevat lähinnä kuntien maksuosuusperusteita ja vuokranmääräytymisperusteita Lapin pelastuslaitoksen osalta. Voimassa olevassa perussopimuksessa kuntien pelastustoimen maksuosuudet on määritelty sopimusvuosille Lisäksi perussopimuksessa on vain todettu, että kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat. Näiltä osin perussopimuksen tarkistaminen on tarpeellista ja ajankohtaista. Pelastuslaitoksen toimesta on yhdessä kuntien edustajien kanssa (kunnanjohtajakokouksissa ja neuvottelukunnan kokouksissa) valmisteltu perussopimuksen tarkistaminen. Valmistelun tavoitteena on luoda pitkäjänteisempi kuntien pelastustoimen käyttömenojen maksuosuuksien määrytymisperuste ja yhdenmukaistaa tilavuokrien perusteet. Perussopimuksen 30 :ssä on määritelty pelastuslaitoksen taloudenhoito ja maksuosuudet. Esityksen mukaan pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken vuodesta 2011 alkaen siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelas-tustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Perussopimukseen esitetään uusi 39 / KIINTEISTÖT, Omistusoikeus ja vuokraus. Lähtökohta on, että kuntien paloasemat säilyvät kuntien omistuksessa ja pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa kun-nilta. Lähtövuokratason määrittämiseksi arvioidaan kiinteistöjen tekniset nykyarvot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi koh-das-sa määritetään vuok-rien tarkistaminen, pääoman korko ja uusien tilojen vuokran määräytyminen. Pelastuslaitosta koskevien muutosten lisäksi Lapin liiton hallitus esittää, että perussopimukseen tehdään pieniä muutoksia koskien mm. hallinnon ja talouden tarkastamista (perussopimus 35). Kuntalain mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

6 Kunnanhallitus Esitys Lapin liiton perussopimuksen muutoksiksi on liitteenä (LIITE 1). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin liiton perussopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaisesti. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 115 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus on kokouksessaan keskustellut Enontekiön kuntapalveluiden järjestämiseen ja kuntatalouteen liittyvistä strategisista kysymyksistä. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajan tehtäväksi valmistella määräaikaisen kehittämispäällikön viran perustamisen. Erityisenä vaatimuksena viran perustamiselle kunnanhallitus asetti viran toimenkuvan selkeyden. Hallitus edellytti, että päällekkäisyyksiä kunnansihteerin tehtävien kanssa ei synny, ja että tehtävänjako erityisesti kunnansihteerin tehtävien kanssa on selkeä. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Kunnansihteeri Leni Karisaari palaa virkavapaalta töihin ja jatkaa 70 %:lla työajalla. Hänen työtehtävistään jäävät 30 % siirtyvät kehittämispäällikön velvollisuuksiin. Hänen kanssaan on neuvoteltu ja päästy yhteisymmärrykseen kunnansihteerin ja kehittämispäällikön välisestä työnjaosta. Kehittämispäällikön viran tarve perustuu erityisesti kunnan henkilöstön ikärakenteesta johtuvaan nopeaan eläköitymiseen lähivuosina. Kunnan 104 vakituisesta työntekijästä ja viranhaltijasta yli puolet eli 55 jää eläkkeelle vuosina Voimakas eläköityminen yhdessä rekrytointihaasteiden ja palvelutuotannon muutosten kanssa pakottaa kunnan panostamaan suunnitelmalliseen henkilöstöhallintoon sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointiin. Samalla on myös panostettava toiminnan strategiseen suunnitteluun. Kunnan tulevaisuuden henkilöstörakenne on suhteutettava tuotettaviin palveluihin henkilöstön eläköitymisen myötä. Siksi henkilöstöstrategian tekeminen edellyttää myös toiminnan strategista suunnittelua. Palvelurakenteen ja toiminnan strateginen suunnittelu ja henkilöstöstrategian tekeminen on tarkoituksenmukaista keskittää yhdeksi kokonaisuudeksi kehittämispäällikön tehtäviin. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu uudella taloussuunnitelmapohjalla, jossa erityisesti on huomioitu toimintojen tavoitteita suunnitelmavuosille, tuloksellisuuden arviointia ja mittareita. Malli on kaikissa hallintokunnissa sisäänajovaiheessa ja siihen liittyvän ohjauksen ja kehittämisen tarve on ilmeinen. Uuden ajattelumallin omaksuminen hallintokunnissa edellyttää selkeää koordinointi- ja koulutuspanostusta. Kehittämispäällikön tehtäviin kuuluu talousarvio- ja suunnitelmamallin käyttöönoton tukeminen ja kehittäminen. Enontekiön kunta oli mukana ns. PARAS-lain 9 :n mukaisessa kriisikuntaselvityksessä vuonna Antamassaan selvityksessä

8 Kunnanhallitus sisäasiainministeriö esitti yhtenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä vuoteen 2014 ulottuvan talouden tasapainottamissuunnitelman tekemistä. Kunnanvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamissuunnitelmassa yksi vuodelle 2010 suunniteltu toimenpide on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen kytkeytyvän henkilöstötarvetarkastelun tekeminen. Tehtävä on vaativa eikä sen toteuttaminen onnistu ilman lisäresursseja. Kunnan hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto päättää johtavassa asemassa olevien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Hallintosäännön 33 :n mukaan tarvittaessa kunnanhallitus ratkaisee, onko viranhaltija johtavassa asemassa. Hallintosäännön 31 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää perustaa määräaikaisen kehittämispäällikön viran. Virka perustetaan aikavälille Virka sijoitetaan yleishallinnon päävastuualueelle kunnanjohtajan alaisuuteen. Virkaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Tehtäväkuva tarkennetaan tarvittaessa. Viran palkkaus ym. ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan (palkkahinnoittelun ulkopuolinen). Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Käydyn keskustelun aikana Berit Ellen Juuso esitti, että asia tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Artturi Alatalo kannatti Juuson esitystä. Keskustelun jatkuessa Artturi Alatalo pyysi pidettäväksi neuvottelutauon. Kunnanhallitus päätti pitää neuvottelutauon, joka alkoi klo Neuvottelutauon päätyttyä klo puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että kokous jatkuu samassa kokoonpanossa kuin ennen neuvottelutaukoa.

9 Kunnanhallitus Keskustelun aluksi Artturi Alatalo esitti, että kehittämispäällikön virkaa ei perusteta. Berit Ellen Juuso kannatti Alatalon esitystä. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että kunnanjohtajan esityksestä on tehty kaksi poikkeavaa esitystä, joten on suoritettava äänestys. Äänestysmenettelyksi hän esitti, että ensin äänestetään kehittämispäällikön viran perustamisesta kunnanjohtajan esityksen ja Alatalon esityksen välillä: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä sanovat Jaa ja ne jotka ovat Alatalon esityksen kannalla sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin neljä Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi, Vesa- Matti Tastula) ja kaksi Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen kehittämispäällikön viran perustamisesta. Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että äänestetään siitä, päättääkö asiasta kunnanhallitus vai viedäänkö asia kunnanvaltuuston päätettäväksi ja äänestysmenettelyksi hän esitti: ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla, että asia päätetään kunnanhallituksessa, sanovat Jaa ja ne jotka ovat Berit Ellen Juuson kannalla, että asia viedään kunnanvaltuustoon, sanovat Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme Jaa -ääntä (Sari Keskitalo, Seppo Alatörmänen, Ulla-Maija Syväjärvi) ja kolme Ei -ääntä (Artturi Alatalo, Berit Ellen Juuso, Vasa-Matti Tastula). Puheenjohtaja totesi, että koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kun puheenjohtaja oli kunnanjohtajan esityksen kannalla, on kunnanhallituksen päätökseksi tullut kunnanjohtajan esitys. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10 Kunnanhallitus Khall 116 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN AUKIJULISTAMINEN Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää julistaa kehittämispäällikön määräaikaisen viran auki aikavälille seuraavilla kelpoisuusehdoilla: Virkaan valittavalla tulee olla suoritettuna kehittämispäällikön tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valittavalla tulee olla kokemusta vaativista hallinnollisista tehtävistä sekä kehittämistehtävistä. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnansihteeri Matti Korkala ei osallistunut asian käsittelyyn ja oli poissa kokoustilasta asian käsittelyn ajan (HL 28 kohta 3, intressijäävi). Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo toimi pöytäkirjanpitäjänä. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Khall 117 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN VAALI Tekn. ltk / 57 Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt perustaa Rakennusmestari-rakennustarkastajan viran toistaiseksi. Kunnanhallitus on julistanut rakennusmestarirakennustarkastajan viran auki ja niin, että hakuaika päättyy Viran aukioloaikana on tullut hakemuksia 7 kpl, joista yksi on myöhemmin perunut hakemuksensa sähköpostilla. Hakukuulutus, hakemukset sekä yhteenveto virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Hakijoiden hakemukset todistuksineen ja ansioluetteloineen ovat nähtävänä tämän pykälän käsittelyn yhteydessä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää yhtä virkaa hakeneista valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänelle varamiestä. Rakennustarkastaja lisäsi tekemäänsä ehdotukseen, että tämä pykälä tarkastettaisiin kokouksessa. Hannu Ranta esitti, että kunnanhallitus kutsuu sopivaksi katsomansa hakijat haastatteluun, jonka perusteella ehdotus valtuustolle tehdään. Hannu Rannan tekemää ehdotusta ei kannatettu, joten päätökseksi jää rakennustarkastajan tekemä ehdotus. Käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti esittää Kalevi Keskitaloa valittavaksi rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorvaa. Hannu Ranta jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. -- Hakukuulutus (LIITE 2), hakemukset (LIITE 3) sekä yhteenveto (LIITE 4) virkaa hakeneista pykälän liitteinä. Ehdotus (kj): Teknisen lautakunnan päätöksen mukaan.

12 Kunnanhallitus Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo tarkensi ehdotustaan lisäten, että lopullisen päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. Artturi Alatalo esitti ja Berit-Ellen Juuso kannatti, että osaa hakijoista haastatellaan. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, päätöksestä äänestetään. Puheenjohtaja esitti, että pohjaehdotusta kannattavat sanovat Jaa ja Alatalon tekemään ja Juuson kannattamaa ehdotusta kannattavat sanovat Ei. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Pidetyssä äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Alatörmänen, Keskitalo, Tastula) ja kolme ei-ääntä (Alatalo, Juuso, Syväjärvi). Puheenjohtaja totesi, että äänten mentyä tasan puheenjohtajan kannattama esitys tulee päätökseksi. Siten pohjaehdotus oli tullut päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että rakennusmestari-rakennustarkastajan virkaan valitaan Kalevi Keskitalo ja hänen varalleen Kyösti Vikeväkorva.

13 Kunnanhallitus Khall 118 MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KY:N PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus päättyy Muonion ja Enontekiön kunnan edustajat ovat pitämässään neuvottelussa käsitelleet kuntayhtymän perussopimuksen jatkamista. Neuvottelusta tehdyn muistion mukaan neuvottelussa Päätettiin esittää peruskunnille, että terveyskeskuskuntayhtymän toiminta jatkuu nykyisen sopimuksen mukaisena kahden vuoden ajan. Sopimuksen aikana selvitetään yhteistyön jatkuminen kahdenkeskisenä erilaisten laskentamallien mukaan mm. käytön suhteessa ja sen vaikutukset hallintoelinpaikkajakoon. Samoin sopimuskauden aikana selviää terveydenhoitolain tai mahdollisen PARAS-lain ohjaukset erilaisiin terveyspiirimalleihin. Mikäli lainsäädäntö edellyttää uutta laajempaa terveyspiiriä, on peruskunnilla valmius siirtyä siihen sopimuskauden aikanakin. Valtuuston hyväksymä kuntayhtymän perussopimus (LIITE 5), valtuuston hyväksymä perussopimuksen lisäliite (LIITE 6) sekä käydyn neuvottelun muistio (LIITE 7) ovat liitteinä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo lisäsi esitykseensä, että Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Muonion- Enontekiön kansanterveystyön ky:n perussopimusta jatketaan määräaikaisena saakka muistion mukaisin lisäyksin. Enontekiön ja Muonion kunnat päättävät käynnistää neuvottelut kiinteistöihin liittyvistä vastuista.

14 Kunnanhallitus Khall 119 TILINTARKASTUSMUISTION KÄSITTELY Enontekiön kunnan tilintarkastaja Pekka Tuomivaara on jättänyt kunnanhallitukselle seuraavan kirjeen: Enontekiön kunnan tilikauden 2009 tilintarkastuksissa tekemistä havainnoista esitämme kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytännöt tulee tarkistaa ja korjata. 2. Riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. 3. Osakkeiden omistustiedot tulee yhdistellä fuusioyhtiössä. 4. Pohjolan Laatutokka Oy:n euron saaminen tulee selvittää. 5. Eläkevaraus euroa tulee tulouttaa. 6. OPM vanha saaminen n euroa tulee selvittää. 7. Konserituloslaskelma tulee saada oikein tulostumaan atkohjelmasta. 8. Saanansäde I:n osakekirjat tulee hankkia kuntaan takauksen vastavakuudeksi. 9. Kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin ym. (mm. Enontekiön Kehitys Oy, Enontekiön Vesihuolto Oy, Hetta Hiihtomaa Oy) tulee kiinnittää lisää huomiota ja pyrkiä korjaa maan niiden taloutta. Enontekiö Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Pekka Tuomivaara tilintarkastaja, JHTT Ehdotus (kj): Kunnanhallitus toteaa tilintarkastajan tekemistä huomautuksista asiakohdittain seuraavaa: 1. Maa-alueiden kirjanpitokäytäntöjen tarkistaminen annetaan kunnanrakennusmestari Lasse Mäkitalon ja kirjanpitäjä Sanja Uusikartanon tehtäväksi. 2. Sisäistä valvontaa on käsitelty esityslistan pykälässä Osakkeiden omistustietojen yhdistely fuusioyhtiössä on kirjanpidollinen toimenpide ja annetaan kirjanpitäjän tehtäväksi. 4. Kunnalla on kiinnitys (panttikirjat) kahteen Pohjolan Laatutokka Oy:n omistamaan tonttiin Kilpisjärvellä, minkä johdosta kunnan saatavat yhtiöstä on turvattu. Yhtiön pesänselvittäjä on hakenut yrityssaneerauksen keskeyttämistä. 5. Eläkevaraus tuloutetaan rahoitukseen. 6. Vanhentunut varaus puretaan ja tuloutetaan rahoitukseen.

15 Kunnanhallitus Ohjelmistotoimittaja korjaa tulostusvirhettä. 8. Kaikki Saanansäteen osakekirjat ovat kunnan hallussa. 9. Enontekiön Kehitys Oy:n tilannetta tarkastellaan pykälässä 121 ja Vesihuolto Oy:n tilannetta pykälässä 122. Hetta Hiihtomaa Oy:n takausjärjestely on kunnossa. Käsittely: Kunnanjohtaja Pentti Keskitalo huomautti kohtaan 4 liittyen, että Varsinais-Suomen käräjäoikeus on keskeyttänyt Pohjolan Laatutokka Oy:n yrityssaneerauksen. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

16 Kunnanhallitus Khall 120 KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUS Tilintarkastajat ovat vuoden 2009 Tilintarkastuskertomuksessa kiinnittäneet huomiota siihen, että toimintakertomuksessa ei tehdä ohjeen mukaisesti selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toteuttamisesta. Kunnanhallitukselle osoitetussa tilintarkastusmuistiossa 2009 tilintarkastajat esittävät kunnanhallituksen tietoon ja toimenpiteitä varten, että riskeistä ja sisäisestä valvonnasta tulee toimintakertomuksessa antaa selostus. Kunnanjohtaja ja tilintarkastajat ovat keskustelleet sisäisen valvonnan järjestämiseen, mutta ennen kaikkea tällä hetkellä käytössä olevan sisäisen valvonnan toimivuuteen liittyvistä asioista. Nykyinen käytäntö on vuosikymmenten takaista mallia, ja kunnalliset toimintatavat, hallintosäännöt ja taloudenhoito-ohjeet yms. ovat muuttuneet ja kehittyneet, samoin Enontekiön kuntaorganisaatio on muuttunut konserniorganisaatioksi. Tilintarkastaja on pitänyt tarpeellisena, että sisäisen valvonnan toteuttamisen yhteydessä tarkastettaisiin nykyisen valvonnan toimivuus ainakin siltä osin, mistä tilintarkastaja joutuu antamaan arvionsa omassa tarkastuskertomuksessaan. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajan tehtäväksi pyytää tilintarkastusyhteisöä lisätilauksena tarkastamaan Enontekiön kunnassa käytössä olevan sisäisen- ja konsernivalvonnan toimivuuden. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

17 Kunnanhallitus Khall 121 ENONTEKIÖN KEHITYS OY:N TALOUDELLINEN TILANNE Enontekiön kunnan tilintarkastuksen yhteydessä kunnanhallitukselle jätetyssä tilintarkastusmuistiossa on kunnanhallitusta kehotettu kiinnittämään lisää huomiota kunnan alijäämäisiin tytäryhtiöihin. Enontekiön Kehitys Oy:n talouden alijäämäisyys ja kassatilanteen heikkous johtuu mm seuraavista asioista: - yhtiön perustamisvaiheessa suoritettu apporttiomaisuuden arvostus on johtanut kirjanpidollisen poistosumman kasvamiseen. Poistoista johtuva alijäämä on /v. Vuosilta poistojen määrä on yhteensä ,09. Tämän lisäksi teollisuushalli 3:n (ent. TB) myynti alle tasearvon on vuonna 2009 aiheuttanut ylimääräisen poiston. Kertyneet alijäämät syövät yhtiön osakepääomaa. - Vanhojen teollisuushallien ( ) kunto- ja varustelutaso ei ole enää voimassa olevien säännösten tasolla, joten teollisuustilan vuokralaisen vaihtuessa tarvittavat peruskorjaukset ovat suurehkoja (esim. ilmastointijärjestelmä). Myös mm lukkojen vaihtamiset (avaimia kadonnut) ovat aiheuttaneet lisämenoja, joihin ei ole varauduttu. - EU-projektitukien maksatusten viiveet voivat olla jopa yli vuoden pituisia, joka tilanne rasittaa yhtiön maksuvalmiutta. - Kehitysyhtiön saamiset (vuokra yms.), tilinpäätöksen 2009 mukaan ,14, vaikuttaa negatiivisesti kassatilanteeseen. - Kehitysyhtiö on joutunut pääomistajana tilapäisrahoittamaan Hetta Hiihtomaa Oy:tä sen toimintojen käynnistämisvaiheessa, yhtiön saatava Hiihtomaalta tilinpäätöksen mukaan ,98. - Enontekiön kunta on teettänyt Kehitysyhtiölle enemmän, mitä alun perin on suunniteltu ja johon ei taloudellisesti ole varauduttu. Näitä tehtäviä ovat mm kunnan kehittämisstrategian laatiminen, lentoliikenteeseen (ilmaislennot) liittyvät ylimääräiset tehtävät, joukkoliikenteen kilpailutukset, Enontekiön neuvottelukunta- toiminta, ns Pikkujyppyrän alueen kehittämiseen liittyvä hankekilpailu. Tehtävien hoitaminen käytännössä on sitonut työaikaa lähes yhden henkilötyövuoden. Taloustilanteensa parantamiseksi Kehitysyhtiö on tervehdyttänyt ja priorisoinut omaa toimintaansa mm: Info-palvelussa lopetettu ostopalvelu Metsähallitukselta ja hoidetaan toistaiseksi työllisyysvaroin, karsittu Internet-hakukonemarkkinointia, hoidettu kiinteistönhoito omana toimintana. Omat toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, koska yhtiön harjoittama liiketoiminta perustuu teollisuus- ja liiketilojen edelleen vuokraukseen, ja vuokratason oleellinen korottaminen taas johtaisi siihen, että tilat jäisivät tyhjilleen. Pääosa yhtiön liikevaihdosta kertyy kunnan ostamista elinkeinotoimen palveluista ja yritysten

18 Kunnanhallitus yhteismarkkinointimaksuista. Tilanteen oikaisemiseksi tarvitaan konsernitason toimenpiteitä. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää Enontekiön Kehitys Oy:n taloustilanteen johdosta seuraavaa: 1) Apporttiomaisuuden arvonkorotuksesta johtuvat poistotappiot, ,09, kompensoidaan yhtiölle konserniavustuksella, jolla yhtiön tulee kattaa vuosina syntyneitä alijäämiä. Tämä konserniavustustarve otetaan huomioon vuodelle 2011 laadittavassa talousarviossa ja suunnitelmassa. Vuoden 2010 poistokompensaatiota vastaavan konserniavustuksen osalta kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallituksen tulosalueelle Elinkeinotoimi :n lisämäärärahan vuoden 2010 talousarvioon. Määräraha esitetään katettavaksi kunnan talousarviossa pienentämällä vastaavasti talousarvion ylijäämää. 2) Kunnassa valmistellaan apporttikiinteistöjen maapohjien siirto Enontekiön Kehitys Oy:n omistukseen. Hetan kalasataman ja museoiden osalta siirron tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen. 3) Kehitysyhtiön tulee pyrkiä luopumaan sellaisista kiinteistöistä (mm Karesuvannon teollisuushalli, Hetan rivitalo I) joiden omistaminen ei Kehitysyhtiön toiminnan kannalta ole tarkoituksenmukaista. Yhtiön tulee myös pyrkiä vuokra- ym saatavien perinnän tehostamiseen. 4) Kehittämisstrategiatyön, Enontekiön neuvottelukunta tehtävien ja kevään 2010 ilmaislennoista johtuneiden töiden osalta kunta korvaa Kehitysyhtiölle , joka katetaan varauksesta uusien kehittämisprojektien omarahoitusosuuksiin. 5) Kehitysyhtiön tulee varsinaisessa toiminnassaan kiinnittää erityistä huomiota toimintojen taloudellisuuteen ja karsia tarpeettomat menoerät ottaen kuitenkin huomioon yhtiön keskeisimmät tehtävät. Käsittely: Sari Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28 kohta 5, yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja poistui kokoustilasta. Artturi Alatalo toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen valittiin Vesa-Matti Tastula. Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus piti kokoustauon klo. 17:55-18:05.

19 Kunnanhallitus Khall 122 ENONTEKIÖN KUNNAN JA ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N HYVÄKSYTYN VELKAKIRJAN TARKISTUS Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus / 37 Khall Enontekiön kunnanvaltuusto on vesilaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä tehdyssä päätöksessä ( / 67 ) päättänyt siirtää Enontekiön Vesihuolto Oy:n vastattavaksi vesihuollon lainoja euroa päivätty Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen velkakirja on liitteenä (LIITE 9). Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan. Käsittely: Ulla-Maija Syväjärvi ja Seppo Alatörmänen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä, koska ovat Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen jäseniä ja poistuivat kokuksesta.ulla-maija Syväjärven tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Kotavuopio. Kunnanhallitus päätti hyväksyä päivätyn Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välisen velkakirjan Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Ehdotus: Hyväksytään Enontekiön kunnan ja Enontekiön Vesihuolto Oy:n välinen päivätty velkakirja. Ehdotuksen mukaan. Velkakirja allekirjoitettiin Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus Kunnan ja Vesihuoltoyhtiön välisessä luovutuksessa ei ole otettu huomioon Kilpisjärven asemakaava-alueen sisäisen kunnallistekniikan menoja yhteensä euroa. jotka on

20 Kunnanhallitus laskettu tonttien hintaan kehittämiskorvaukseksi ja mainittu summa on peritty tonttien myynnin yhteydessä tonttien ostajilta. Näitä kustannuksia on: VT 21 pohjoispuoli YIT:n urakka vaiheet 1 ja 2. Harjunkuja, Harjupolku, Tori Napapiirin Kuljetuksen urakka, sekä Ailakkavaara- Kyläalue linjan rakentamisesta sisäisen kunnallistekniikan osuus. Velkakirjassa on velan määrä euroa, josta tulisi vähentää kehittämiskorvauksella perityt euroa. Velan määräksi jäisi euroa. Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuus vähenisi myös mainitun summan, joka vaikuttaisi poistoihin 45 vuoden poistoajalla tasapoistona 9.404,13 euroa vuodessa. Aiheetonta poistoa on sisällytetty käyttömenoihin vuodesta 2005 lähtien viiden vuoden ajalta yhteensä ,65 euroa. Tällä korjauksella pitäisi Kilpisjärven vesihuoltolaitoksen tasearvon olla ,24 euroa. Asiasta on neuvoteltu kunnanjohtajan ja kunnan tilintarkastajien kanssa Neuvottelun tuloksena on tehty seuraava ehdotus. Yhtiö on toiminut tappiolla molemmat toiminnan vuodet 2008 ja 2009 vaikka kunnan vesimaksutaksoja on korotettu huomattavasti. Syynä tappiolliseen toimintaan on vesihuoltolaitoksen toimialueen laajuus ja vähäiset kulutusmäärät. Myös se on syynä tappioon että yhtiön poistot ovat suuret omaisuuden korkean luovutushinnan takia. Ehdotus: Jotta yhtiö saisi toimintansa tuloksen korjattua esitetään kunnanhallitukselle, että yhtiön euron suuruisen lainan lyhennyksiä annetaan yhtiölle anteeksi vuosittaisen lyhennyksen määrä niin kauan kuin yhtiön toiminnan tulos saadaan tasapainotettua, mutta enintään euroa. Lainan vuosilyhennyksen anteeksianto on kunnalle menoa ja yhtiölle tuloa. Ehdotuksen mukaan. Ehdotus (kj): Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti.

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 3. Kunnanhallitus Kokousaika Torstai 12.2.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymävaltuusto 29.10.2015 MUONION-ENONTEKIÖN ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokousaika To 29.10.2015 klo 19.00 19.32 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Muonion kunnasta: Hietala Kosti, I vpj. Kangosjärvi Ulla-Maija

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi

SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari. Eira-Keskitalo Satu-Marja Kurkela Outi ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Maanantaina 22.4.2013 klo 10.00-13.04 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina klo (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka ESITYSLISTA Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00 (huom. aika) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 19.1.2016 klo 14.15-14.50 (puhelinkokous) Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 29.02.2016 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Outi Kurkela vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran.

Kunnanvaltuusto päätti 7.9.2015 52 perustaa kunnan tekniseen toimeen kehityspäällikön viran. Kunnanhallitus 198 05.10.2015 Kunnanhallitus 213 26.10.2015 Kunnanhallitus 249 30.11.2015 Kunnanvaltuusto 81 14.12.2015 Kehityspäällikön virka - virkavaali (ohm. 27) Khall 05.10.2015 198 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 4.12.2014 klo 17.50 18.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7. Kunnanhallitus Kokousaika Tiistai 12.5.2015 klo 14.00-17.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Kokousaika Tiistaina klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä Keskitalo,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 29.4.2013 klo 15.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 7 / 2016 KOKOUSAIKA 19.12.2016 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot