Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1"

Transkriptio

1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius Eero Huusko Senja Kainulainen Helena Mykkänen Juha Ruotsalainen Olavi Savolainen Riitta Suokonautio Markku Tervo Kirsti Rönkkö Janne puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Mustonen Mikko kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hynynen Vesa kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Mäkinen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Suomalainen Eeva pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri Oikarinen Antero palomestari, 131 klo Sihvonen Jari kunnaninsinööri, 132 klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajiksi nimettiin Senja Huusko ja Olavi Ruotsalainen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Kurtelius puheenjohtaja Eeva Suomalainen pöytäkirjanpitäjä 132 Simo Mäkinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastettu Sonkajärvellä Senja Huusko Olavi Ruotsalainen

2 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty ylei ses ti nähtävänä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä maanantaina klo palvelusihteeri Pirjo Rönkkö

3 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivu Pöytäkirjantarkastajien valinta 125 Päätökset ja kirjelmät Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Lausunto Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta Päiväkeskus Pysäkki ry:n ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry:n (Touhula) järjestöavustukset 130 Sukevan työpajatoiminnan ja Päiväkeskus Pysäkki ry:n Sukevan toimitilojen yhdistäminen Esitys Sukevan ensivasteyksikön perustamisesta Vuoden 2015 talousarvion muutos/sukevan Puotilan lämmitysjärjestelmän muutos 133 Vuoden 2015 talousarvion muutos/nallemuorin päiväkodin korjaukset Aittokosken vesiosuuskunnan aloite Sonkajärven kunnalle Aittokosken rantasaunan vuokranmääritys Tilojen Venäkki ja Kankare ranta-asemakaavan laatimisen aloitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 137 Sonkajärven kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Pappilanranta ja Lapinmäki, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja valmisteluaineisto 138 Sonkajärven kirkonkylän Perkkiön alueen asemakaavan muutos ja laajennus Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Erääntyneet saatavat Kunnanjohtaja Simo Mäkisen vuosiloma Muut asiat 46

4 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Päätökset ja kirjelmät Kunnanhallitus Valtiovarainministeriö, - ICT-muutostuki kuntajakoselvityksiin ja kuntaliitosten toteuttamiseen 2. Opetus- ja kulttuuriministeriö, - esiopetuksesta velvoittavaa 1.8. alkaen 3. Ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, - valtakunnallinen kulttuuriympäristöstrategia ja sitä konkretisoiva toimeen pa no suun ni tel ma 4. Oikeusministeriö; - kunnan muuttuneiden maksuyhteystietojen ilmoittaminen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle 5. Väestörekisterikeskus; - rakennuslupien ilmoittaminen väestötietojärjestelmään 6. Asumisen rajoitus- ja kehittämiskeskus; - asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avus tus ten kuntakohtaiset määrärahat 7. Kuntaliitto; - uusi ympäristönsuojelulaki ja -asetus sekä niihin tehdyt muutokset - lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta - paperin makuisesta valmiussuunnittelusta kohti todellista kuntien teh tä vien turvaamista ja palveluiden toimintavarmuutta 8. Keva; - Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jä sen yhtei söil le 9. Pohjois-Savon ELY-keskus; - ELY-liikenteiden integrointi osaksi kuntien henkilöliikenteitä Ylä-Savos sa 10. Pohjois-Savon TE-toimisto; - Pohjois-Savon TE-toimiston päätös työllistymistä edistävästä mo nialai ses ta yhteispalveluverkostosta 11. Pohjois-Savon liitto; - Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokous Pohjois-Savon liitto vastustaa käräjäoikeuden kanslioiden lak kaut tamis ta - Pöljä on Pohjois-Savon vuoden kylä 12. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri; - kuntayhtymän valtuuston kokouskutsu

5 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä; - yhtymävaltuuston esityslista ja pöytäkirja yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja yhtymähallituksen esityslista ja pöytäkirja ympäristölautakunnan esityslista ja pöytäkirja yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Osavuosikatsaus tam mi-maa lis kuu yhtymähallituksen pöytäkirjanote ; Vuoden 2015 talous ar vio muu tok set 14. Vaalijalan kuntayhtymä; - yhtymäkokouksen kokouskutsu ja asialista hallituksen pöytäkirja Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä; - yhtymävaltuuston kokouskutsu Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä; - yhtymävaltuuston esityslista yhtymähallituksen pöytäkirja yhtymähallituksen pöytäkirja Savon Energiaholding Oy; - Savon Energiaholding Oy:n varsinainen yhtiökokous Ylä-Savon Pääomarahasto Oy; - Ylä-Savon Pääomarahasto Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöy täkir ja Sukevan Liikekeskus Oy; - varsinainen yhtiökokous Sonkajärven Palvelutaloyhdistys ry; - vuosikokous Kuopion kaupunki; - Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirjanote ; Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräy ty mi nen 22. Iisalmen kaupunki; - kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ; Maa seu tu hal linnon varapuheenjohtajan valitseminen vuosille Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan pöytäkirja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan pöytäkirjanote ; Pak kaus jät tei den keräys 23. Vieremän kunta; - kunnanhallituksen pöytäkirjanote ; Nuoret Duuniin hankkeen ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen nimeäminen 24. Virolahden kunta; - kunnanvaltuuston pöytäkirjanote ; Virolahden kunnan eroa mi nen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä

6 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Sonkajärven kunta; - kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset kunnansihteerin viranhaltijapäätökset työllisyyssihteerin viranhaltijapäätökset esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee saaneensa tiedoksi edellä mainitut päätökset ja kir jel mät. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Elinkeinotoimen ajankohtaiset asiat Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi elinkeinotyöryhmän muistion Oheismateriaali Elinkeinotyöryhmän muistio

8 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion laa din ta pro sessin ensimmäisenä kuntakokouksena järjestettiin ta lous se mi naari jäsenkuntien edustajille sekä kuntayhtymän luottamusmiehille ja joh ta ville viranhaltijoille. Kevään aikana kaikilla vastuu- ja tehtäväalueilla on ar vioitu keskeisiä toiminnan muutos- ja kehittämistarpeita sekä palvelutarpeen muu tok sia. Kustannukset nousevat Kuntayhtymän arvion mukaan kuntayhtymän oman toiminnan kus tan nuksia nostavat vuoden 2015 talousarvioon nähden vuonna 2016 ainakin alla ole vas sa taulukossa esitellyt tekijät. Kuntayhtymän alustava arvio tau lukos sa muutosten kokonaiskustannusvaikutuksista on noin 3,9 miljoonaa eu roa vuonna Kustannusnousun aiheuttaja EUR Terveyspalvelut Kliinisen farmasian vakiinnuttaminen Sonkajärven röntgenyksikön lakkauttaminen Kotisairaalan, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon lisääminen Omaishoitoa kotona asumisen muotona tuetaan Tehostettua palveluasumista lisätään Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon optimointi Integroitujen ja monialaisten palvelujen kehittäminen Hyvinvointipalvelut Vahvistetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista työtä Erityisryhmien asumisen järjestäminen Työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien työllisyyden hoidon yhteistyö Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut Maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyvät ympäristönsuojeluviranomaiselle vuonna

9 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Hallinto- ja tukipalvelut Selvitetään sihteerityöpanoksen jakaantuminen ja mahdollisuudet organisoida se uudestaan Kuntayhtymän ulkopuolelta tarvittavien sijaisten hankkiminen sisäisten sijaisten yksiköstä. Kahden vakituisen sijaisen palkkaaminen sissi-yksikköön Osatyökykyisille räätälöidään jäljellä olevaa työkykyä vastaava Puuma-tehtävä / henkilökohtaisen avustajan tehtävä Kokonaisarkkitehtuurityö (KA-työ) Kansa-hanke Tietohallintoon liittyvä kehitystyö kanta, Kansa, digitalisointi, sähköinen asiointi, tietosuoja, vaatimusten kasvu: tietohallinnon resurssit Sähköisen käyttövaltuushallinnan käyttöönotto Kertakirjautuminen tietojärjestelmiin Perustetaan tarkastusyksikkö ja palkataan sisäinen tarkastaja/cotroller Yleinen kustannustason nousu Kulut yhteensä Yllä olevassa taulukossa ei ole eritelty TerveysKampus-hankkeen ta lou delli sia vaikutuksia, koska ne käsitellään erikseen. Kuntayhtymän oman toiminnan kustannusennuste/maksuosuus vuodelle 2015 Sonkajärven kunnan osalta on euroa. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusennuste/maksuosuus vuodelle 2015 Sonkajärven kunnan osalta on euroa. Kuntayhtymälle vain lakisääteiset tehtävät Kuntayhtymän toimintaan on sovittu sisältyvät myös muita kuin sille la kisää tei set kuuluvia tehtäviä. Näitä ovat järjestöavustukset, eläinlääkärien sub ven tiot ja työmarkkinatuen kuntaosuus. Kuntayhtymän lau sun to pyynnös sä todetaan, että edellä mainittujen kuluerien ei tulisi olla osa kun ta yhty män talousarviota/toimintaa, vaan ne tulisi siirtää kuntien tehtäväksi. Kuntayhtymän tehostamistoimet Kuntayhtymän kehittää jatkuvasti toimintaansa ja hakee kus tan nus te hokkuut ta kaikilla palvelualueilla. Niillä tavoitellaan merkittäviä kus tan nus säästö jä sekä toiminnan tehostamista, joka usein näkyy myös parantuneena asia kas tyy ty väi syy te nä. Kustannussäästöjen suuruus ja ajoittuminen tarken tu vat talousarvion 2016 laadinnan edetessä. Tilajärjestelyt ja investoinnit Kuntayhtymän toiminnan turvaaminen, toiminnallisten muutosten sekä tuot ta vuu den lisäystoimenpiteiden toteuttaminen edellyttävät toimitilojen uu del leen jär jes te lyä sekä investointeja. Niihin liittyviä suunnitelmia val mistel laan parhaillaan ja niihin liittyvät keskustelut kuntien kanssa käydään erik seen.

10 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Alijäämän kattaminen Kuntayhtymän taseessa on kuntayhtymälle sen perustamisvaiheessa Ylä-Sa von Terveydenhuollon kuntayhtymältä siirtynyttä vuosina syn ty nyt tä alijäämään ,29 euroa. Kunkin kunnan osuus ali jää mästä on laskettu em. vuosien maksuosuuksien suhteessa. Sonkajärven kunnan osuus alijäämästä on ,93 euroa. Alijäämä voidaan kattaa joko yhtenä vuotena tai maksimissaan viiden vuoden aikana tilinpäätöksen vahvistamisesta. Jos alijäämä katetaan esi merkik si kolmen vuoden aikana, lisää se kolmen vuoden ajan vuosittain Sonka jär ven kunnan maksuosuutta ,64 euroa. Jäsenkuntien lausunnot Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot mennessä seuraavista talous ar vion valmisteluperusteista 1. Hyväksyykö jäsenkunta sen, että järjestöavustukset, työmarkkinatuen kun ta osuus sekä eläinlääkärien subventiot siirretään jäsenkuntien teh tä väk si? 2. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talous ar vi oon kuntayhtymän oman toiminnan osalta verrattuna vuoden 2015 ennusteeseen? 3. Mikä on jäsenkunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talous ar vi oon sairaanhoitopiirin ennakkomaksujen osalta verrattuna vuo den 2015 ennusteeseen? 4. Mikä on jäsenkunnan kanta talousseminaarissa esiteltyihin muu toksiin? 5. Mikä on jäsenkunnan kanta vanhan alijäämän kattamisajasta? esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 2. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kunta yh ty män oman toiminnan osalta verrattuna vuoden 2015 en nus teeseen on 0,0 prosenttia. Kunnan maksuosuuteen vuodelle 2016 va rataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaan toimintaan 13,4 milj. euroa. 3. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaan hoi to pii rin ennakkomaksujen osalta verrattuna vuoden 2015 ennus tee seen on 1,0 prosenttia. Kunnan sairaanhoitopiirin en nak komak su osuu teen vuodelle 2016 varataan 3,8 milj. euroa.

11 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunnot Sonkajärven kuntaa koskeviin muutosesityksiin: 1) Sonkajärven terveyskeskuksen röntgenlaite: Kunnanhallitus keskus te lee asiasta kokouksessa. 2) Pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilaus vuodelle 2016: Kunta toteaa lausuntonaan, että pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilausta (palvelujen ostoa) jatketaan vuodelle Tilaus edellyttää, että Iisalmen kaupunki jatkaa vastaavasti palve lun ostoa kuntayhtymältä. Lausunto Terveyskampus -hankkeesta: Kunnanhallitus keskustelee asias ta kokouksessa. 5. Kunta katsoo, että Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siir tynyt alijäämä tulisi kattaa kolmen vuoden aikana, jolloin se lisäisi kolmen vuoden ajan vuosittaista maksuosuutta ,64 euroa. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Kunta hyväksyy sen, että järjestöavustukset ja työmarkkinatuen kuntaosuus siirretään jäsenkuntien tehtäväksi/budjetoitavaksi. Eläinlääkäreiden subventioiden tulee edelleen jäädä kuntayhtymän tehtäväksi/budjetoitavaksi. 2. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon kunta yh ty män oman toiminnan osalta verrattuna vuoden 2015 en nus teeseen on 0,0 prosenttia. Kunnan maksuosuuteen vuodelle 2016 va rataan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omaan toimintaan 13,4 milj. euroa. 3. Kunnan maksuosuuden kasvuraami vuoden 2016 talousarvioon sairaan hoi to pii rin ennakkomaksujen osalta verrattuna vuoden 2015 ennus tee seen on 1,0 prosenttia. Kunnan sairaanhoitopiirin en nak komak su osuu teen vuodelle 2016 varataan 3,8 milj. euroa. 4. Lausunnot Sonkajärven kuntaa koskeviin muutosesityksiin: 1) Sonkajärven terveyskeskuksen röntgenlaite: Kunta toteaa lau sunto naan, että Sonkajärvellä on turvattava oma röntgenpalvelu, mikä on huo mioi ta va palvelusopimusneuvottelussa ) Pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilaus vuodelle 2016: Kunta toteaa lausuntonaan, että pakolaisten sosiaalityöntekijän ja terveydenhoitajan tilausta (palvelujen ostoa) jatketaan vuodelle Tilaus edellyttää, että Iisalmen kaupunki jatkaa vastaavasti palve lun ostoa kuntayhtymältä. Lausunto Terveyskampus -hankkeesta: Kunnanhallitus päätti, ettei lau sun toa anneta tässä vaiheessa, vaan asiaan palataan myö hemmin.

12 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunta katsoo, että Ylä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymältä siir tynyt alijäämä tulisi kattaa kolmen vuoden aikana, jolloin se lisäisi kolmen vuoden ajan vuosittaista maksuosuutta ,64 euroa. Oheismateriaali Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kun ta yh tymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman val mis te lu pe rus teis ta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän talousseminaarin esit te ly aineis to

13 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Lausunto Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta / /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Sosiaali- ja terveysministeriön Kansallinen mielenterveys- ja päih de suun nitel ma linjaa valtakunnallisella tasolla mielenterveys- ja päihdetyön pe ri aatteet ja painotukset. Lähtökohtana on mielenterveys- ja päihdeongelmien suu ri kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys. Kansallinen suun ni tel ma painottaa asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä sekä ongelmien ja haittojen ehkäistyä ja hoi toa. Painopistealueena on myös kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päih de pal ve lu jen järjestäminen toiminnallisena kokonaisuutena. Painopiste on perus- ja avopalveluissa sekä yhteen sovitetuissa mielenterveys- ja päih de pal ve luis sa. Mielenterveystyön tulee muodostaa toimiva kokonaisuus muun sosiaali- ja ter vey den huol lon kanssa. Siihen kuuluu vaikuttava ehkäisevä työ ja var hainen häiriöihin puuttuminen. Olennaista on vakavien mie len ter veys häi riöiden ja päihdeongelmien hyvä hoito, jossa korostuvat asiakkaan yksilöllisen tar peen mukaiset palvelut ja toipumisen tavoite. (Sosiaali- ja ter veys mi niste riö. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Ehdotukset mielenterveys- ja päih de työn kehittämiseksi vuoteen Väliarviointi ja erityisesti te hos tetta vat toimet, Helsinki 2012) Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan kuntien tulee tehdä Mie len ter veys- ja päihdesuunnitelma vuoden 2015 loppuun mennessä. Ylä-Sa von SOTE kuntayhtymässä työ aloitettiin vuoden 2014 alussa. Nyky ti lan kartoitus tämänhetkisistä mielenterveys- ja päihdepalveluista tehtiin hel mi-maa lis kuus sa 2014 laajalle kohderyhmälle: kuntayhtymän toi mi joiden lisäksi kunnat (kuten koulut, liikuntatoimi, nuorisotoimi, van hus neu vostot jne.), seurakunnat (lapsityö, nuorisotyö, aikuistyö, työ ikääntyvien pa rissa), erilaiset yhdistykset, järjestöt ja yksityinen puoli. Vastauksia tuli yhteen sä 32. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistä nimettiin suunnittelemaan neljä työ ryh mää: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyvät (65 v. täyttäneet). Ryhmiin tuli jäseniä SOTEn eri toiminnoista, kuntien ja seurakuntien eri sek toreil ta ja laajasti kolmannelta sektorilta. Ryhmien työskentelyaika oli tou kokuu helmikuu Tuloksena syntyi joka ikäryhmälle ta voi te tau lukot kolmesta osa-alueesta: edistävä ja ehkäisevä työ, sairauden hoito ja kun tou tus. Taulukoista voi nähdä: kehittämiskohteet, tavoitteet, keinot, mitta rit ja vastuutahot. Työryhmien tuottamat taulukot ovat olleet ohjausryhmän tarkistettavana ja hy väk syt tä vä nä. Hallintohoitaja kokosi suunnitelman yhteen ja kirjoitti siihen teoriaosuudet. Suunnitelmassa korostuu edistävä ja ennalta ehkäisevä työ sekä var hainen puuttuminen ongelmiin. Monitoimijainen yhteistyö ja verkostoitumisen li sää mi nen nähdään tärkeiksi; niukkenevien resurssien näkökulmasta se

14 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus on myös tarkoituksenmukaista. Tarpeen mukaisen tuen, hoidon ja kun toutuk sen saatavuus on asiakkaan/potilaan toipumisen kannalta olennaista. Tä tä tavoitetta palvelee kaikkien ikäryhmien palvelujen integroiminen toi mivak si kokonaisuudeksi. Kaiken toiminnan taustalla tulee kuitenkin aina olla asiak kaan arvo ja sen vahvistaminen. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kunnan mielenterveys- ja päih desuun ni tel ma tulee sisällyttää kunnan tai yhteistoiminta-alueen terveydenja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaan. Siihen tulee sitouttaa laajasti kun tien eri toimialueet sekä kolmannen sektorin toimijat. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on pyytänyt Mielenterveys- ja päih de suunni tel mas ta kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot men nes sä. esitys Kunnanjohtaja: Sonkajärven kunta hyväksyy Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Oheismateriaali Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma , powerpoint -esitys

15 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päiväkeskus Pysäkki ry:n ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry:n (Touhula) jär jes tö avus tuk set 193/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Asian tausta Päiväkeskus Pysäkki ry:llä on Sonkajärvellä kaksi päiväkeskusta (Son kajär vi ja Sukeva). Päiväkeskustoiminnot on suunnattu ensisijaisesti päih deon gel mai sil le ja mielenterveyskuntoutujille. Päiväkeskus Pysäkin toi minta-aluei ta ovat päiväkeskustoiminta, työllistämistoiminta ja tuettu asu minen. Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Touhula) tarjoaa avoimen koh taa mispai kan mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen. Touhulan toi min tamuo to ja ovat kerho- ja ryhmätoiminta, erilaisten tilaisuuksien ja retkien järjes tä mi nen, monimuotoinen liikunta sekä siivous, keittiö- ja asiointitehtävät toi min ta kes kuk ses sa. Molemmat yhdistykset tarjoavat päiväkeskustoimintaa vanhan kunnantalon (ke hy-pa ja) kiinteistön toisessa kerroksessa. Molempien yhdistysten toiminta tukee sosiaalitoimen työtä ja siksi Son kajär ven kunta on kohdentanut avustusta molemmille yhdistyksille Ylä-Savon SO TE kuntayhtymän talousarvion kautta päiväkeskustoiminnan jär jes tä miseen seuraavasti: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/ta 2014: Sosiaalityön palvelut, 2173 asumisen tuki ja sosiaalinen kun tou tus/son kajär vi: Yhdistys: Avustus: Päiväkeskus Pysäkki ry Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Tou hu la) Yhteensä: Yhtymähallituksen jaosto on päätöksellään vahvistanut avus tus ten myöntämisen. Avustusten kohdentaminen kuntayhtymän talousarviossa 2015 Kunnassa on toteutettu merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuo si na Kunnan talousarviossa 2014 ei ole mää rä ra ha va rausta harkinnanvaraisille avustuksille. Talouden tasapainottamistoimenpiteistä joh tuen on syytä arvioida myös kuntayhtymän talousarvion kautta myönnet tä vien avustusten kohdentamista.

16 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Päiväkeskus Pysäkki ry:n ja Touhulan sekä kunnan edustajien kesken on pi det ty neuvotteluita yhdistysten tulevaisuudesta ja rahoituksesta. Mo lemmat yhdistykset ovat jättäneet kunnalle selvitykset toiminnastaan ja tu le vaisuu den nä ky mis tään. Selvityksen yhteydessä Päiväkeskus Pysäkki on jättänyt kunnalle avus tusha ke muk sen, jossa se hakee rahoitusta päihde- ja mie len ter veys on gelmais ten päiväkeskustoiminnan ja vaikeasti työllistyvien ja pit kä ai kais työt tömien työllistämisen järjestämiseksi vuodelle 2015 yhteensä euroa. Vuon na 2013 Pysäkin erilaisten työllistämistoimenpiteiden kohteena oli yhteen sä 14 henkilöä. Eri asiakkaita Sonkajärven ja Sukevan päi vä kes kuksis sa kävi vuonna 2013 yhteensä 155 henkilöä. Päiväkeskus Pysäkin merki tys kunnan työllistämispalveluiden järjestäjänä on huomattava. Touhulan selvityksen perusteella voidaan katsoa, että paikallisella tasolla mie len ter veys- ja päihdekuntoutujien toimintojen yhteistyön lisääminen ja osit tain yhdistäminen on ollut yhdistyksen suunnitelmissa. Toiminta on vakiin tu nut ta ja se on koettu tarpeelliseksi sekä asiakkaiden että yh teis työ taho jen osalta, joten toimintaa halutaan ehdottomasti jatkaa. Touhulan ra hoitus vuodelle 2015 Raha-automaattiyhdistykseltä on avoinna. Eri asiakkaita Tou hu las sa kävi vuonna 2013 yhteensä 46 henkilöä. Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina Päiväkeskus Pysäk ki ry:n ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry:n (Touhula) selvitykset. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle, että se koh den tai si talousarvioon 2015 avustuksia sosiaalityön palveluihin asu misen tukeen ja sosiaaliseen kuntoutukseen seuraavasti: Yhdistys: Avustus: Päiväkeskus Pysäkki ry Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Tou hu la) Yhteensä: Lisäksi kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Päiväkeskus Py säkin ja Touhulan toiminta on koettu erittäin tärkeäksi ja molempien yh dis tysten toiminnot tukevat merkittävästi kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lui ta. Kunnanhallitus kuitenkin edellyttää, että yhdistykset laativat vuoden 2015 ai ka na selvityksen toiminnoistaan ja siitä, onko päiväkeskustoiminnot päihde- ja mielenterveyskuntoutujille mahdollista tuottaa yhden toimijan toimes ta. Avustusten kohdentaminen suunnitelmavuosille ar vioidaan TA 2016 valmistelun aikana. Asian käsittely: Eero Kurtelius ilmoitti olevansa esteellinen int res si jää viyden perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja pää tök senteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kunnanhallituksen toi nen varapuheenjohtaja Ilpo Partanen.

17 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että yh distyk set laativat vuoden 2015 aikana selvityksen toiminnoistaan ja siitä, onko päi vä kes kus toi min not päihde- ja mielenterveyskuntoutujille mahdollista tuot taa yhden toimijan toimesta. Samalla kunnanhallitus on päättänyt, että avus tus ten kohdentaminen vuosille arvioidaan talousarvion 2016 valmistelun aikana. Päiväkeskus Pysäkki ry ja Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Touhula) ovat toimittaneet erilliset selvitykset/avustushakemukset kuntaan. Yhdistykset hakevat kunnalta avustuksia seuraavasti: Yhdistys: Päiväkeskus Pysäkki ry Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Touhula) Yhteensä: Avustus: eur eur eur Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on esittänyt järjestöavustusten siirtämistä kun tien omiin talousarvioihin vuonna Avustusten siirtäminen vä hentää vastaavasti kuntayhtymän maksuosuutta. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle, että se koh den taisi talousarvioon ja -suunnitelmaan vuosille avustuksia so si aa lityön palveluihin asumisen tukeen ja sosiaaliseen kuntoutukseen seu raavas ti: Yhdistys: Päiväkeskus Pysäkki ry Sonkajärven mielenterveyskerho ry (Touhula) Yhteensä: Avustus: eur eur eur Mikäli järjestöavustukset siirtyvät kuntien omiin talousarvioihin Ylä-Savon SO TE kuntayhtymän esityksen mukaisesti, varataan avustusmäärärahat kun nan omaan talousarvioon sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tu los alueel le kohtaan avustukset. Avustusten myöntämisestä Päiväkeskus Pysäkki ry:lle ja Sonkajärven Mielen ter veys ker ho ry:lle päättää kunnanhallitus vuosittain hakemuksen perus teel la. Lisäksi kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Päiväkeskus Py säkin ja Touhulan toiminta on koettu erittäin tärkeäksi ja molempien yh dis tysten toiminnot tukevat merkittävästi kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon pal ve lui ta.

18 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oheismateriaali Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Päiväkeskus Pysäkki ry:n avustushakemus Touhulan avustushakemus

19 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sukevan työpajatoiminnan ja Päiväkeskus Pysäkki ry:n Sukevan toimitilojen yh dis tä mi nen 172/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri ja työllisyyssihteeri Kunnansihteeri ja työllisyyssihteeri ovat käyneet Päiväkeskus Pysäkki ry:n edus ta jien kanssa neuvottelua Sukevan työpajatoimintojen ja Päiväkeskus Py säk ki ry:n Sukevan toimintojen yhdistämisestä. Tarkoituksena on yhdistää Sukevalla Päiväkeskus Pysäkin ja kunnan työpa jan toiminnot samaan tilaan Sukevan Liikekeskukselle ns. Supin tiloihin (Kal len tie 2 A), joissa Päiväkeskus Pysäkki toimii tällä hetkellä. Ns. Supin tila Sukevan Liikekeskuksella on kunnan omistuksessa. Su kevan työpaja toimii osoitteessa Sukevantie 17. Tilat työpajatoimintaan on vuok rat tu yksityiseltä toimijalta. Ns. Supin tilat soveltuvat hyvin sekä kunnan että yhdistyksen toimintojen har joit ta mi seen. Tiloissa on tarkoitus valmistaa ja tarjota ruokaa sekä harjoit taa kirpputori- ja kahvilatoimintaa. Lisäksi tiloissa tehdään pie ni muo toista ompelu- ja korjaustoimintaa. Toimitilojen yhdistämiseksi tiloihin asen netaan noin 180 cm korkea sermi, jolla estetään vaatepölyn leviäminen ruokai lu osaan. Siirtämällä kunnan ja yhdistyksen toiminnot yhteisiin tiloihin, mah dol lis tetaan molempien toimintojen jatkuminen sekä mahdollisesti pidemmät au kiolo ajat. Työntekijät toimivat yhteisissä tiloissa, jolloin toimitilojen aukiolo voi daan turvata myös sairaus- ym. poissaolotilanteissa. Toimintojen yh distä mi nen tuo sekä kunnalle että yhdistykselle toiminnallisia ja taloudellisia hyö ty jä. esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Sukevan työpajatoiminnan ja Päiväkeskus Pysäk ki ry:n Sukevan toimitilat yhdistetään. Työllisyyssihteeri valtuutetaan hoitamaan toimitilojen yhdistämisestä ai heutu vat toimenpiteet. Asian käsittely: Juha Mykkänen esitti, että asia jätetään pöydälle kat selmuk sen suorittamista varten. Kirsti Tervo kannatti Juha Mykkäsen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että asiasta oli tehty kannatettu pöy däl le jät tö esi tys ja että asian käsittelyn jatkamisesta oli äänestettävä. Ää nes tys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat asian käsittely jatkamista äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian jät tä mis tä pöydälle äänestävät "ei". Suoritetussa kä den nos to ää nes tyk sessä annettiin 2 JAA-ääntä (Helena Kainulainen ja Eero Kurtelius) ja 7 EI-ään tä (Senja Huusko, Olavi Ruotsalainen, Markku Suokonautio, Kirsti Ter vo, Janne Rönkkö, Juha Mykkänen, Ester Halonen). Puheenjohtaja tote si kunnanhallituksen päättäneen äänin 2-7 jättää asian pöydälle.

20 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti äänin 2-7 jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus Kunnanhallituksen jäsenille on järjestetty mahdollisuus katselmuksen suorit ta mi seen Sukevan Päiväkeskus Pysäkin toimitiloissa (ns. Supin tilat) esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että Sukevan työpajatoiminnan ja Päiväkeskus Pysäk ki ry:n Sukevan toimitilat yhdistetään. Työllisyyssihteeri valtuutetaan hoitamaan toimitilojen yhdistämisestä ai heutu vat toimenpiteet. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti pää tös esitys tään seuraavasti: Asia jätetään pöydälle lisäselvitystä varten ja asiaan pa la taan myöhemmin. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 10.06.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kauppinen Teuvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot