Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 24.2.2004 31.12.2006"

Transkriptio

1 1 Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti

2 2 Hankkeen toiminta Määrälliset tavoitteet Kuopion seudun työpolku-hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt löytävät ratkaisun työttömyyteensä joko ammatillisen koulutuksen, työllistymisen tai muun mielekkään vaihtoehdon tai näiden yhdistelmän kautta. Hankkeeseen osallistuu vuosina yhteensä 600 henkilöä, joista 60 % sijoittuu työelämään, koulutukseen tai löytää muutoin mielekkään ratkaisun työttömyyteensä. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat Kuopion, Siilinjärven kuntien työttömät yli 25- vuotiaat työnhakijat, joiden työttömyys on eri syistä pitkittynyt; joiden työhistoria koostuu pätkätöistä ja tukityöllistämispätkistä ja/ tai joiden ammatillinen koulutus on puutteellista ja toisaalta ammatillinen osaaminen vaatii päivittämistä; ja alle 25- vuotiaat nuoret työnhakijat, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai sen on keskeytynyt ja/ tai joiden välivuosi peruskoulutukset jälkeen on pitkittynyt. Kehittämistavoitteet Kuopion seudun työpolku II hankkeen kehittämistavoitteina on: 1. Sovittaa yhteen eri toimenpiteitä palvelukokonaisuudeksi (erilaiset koulutusmahdollisuudet, työ ja hankkeessa toteutettava työllistäminen, työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu) 2. Kartoittaa hankkeeseen osallistuvien työrajoitteita ja tarvittaessa ohjata kuntien tai muiden palvelun tuottajien toimintaan 3. Mahdollistaa työllistyminen asiakkaan palvelutarpeeseen ja työelämänvalmiuksiin pohjautuen 4. Räätälöidä uudenlaisia koulutusratkaisuja 5. Tehostaa toimenpiteitä, joiden kautta työnantajat saavat kannustavia kokemuksia pitkäaikaistyöttömistä, jotta työllistämisen kynnys madaltuisi 6. Tehdä verkostoyhteistyötä työttömän henkilön työllistymisen ja työelämänvalmiuksien edistämiseksi. Jokaisen hankkeeseen osallistujan kanssa rakennetaan yhdessä eri toimenpiteisiin perustuva palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus pohjautuu hankkeeseen osallis-

3 3 tuvien työllistymis-mahdollisuuksien ja työrajoitteiden kartoitukseen. Tarvittaessa osallistuja ohjataan eteenpäin kuntien ja muiden palvelun tuottajien toimintaan. Tavoitteena on mahdollistaa työllistyminen asiakkaan palvelutarpeeseen ja työelämävalmiuksiin pohjautuen. Jotta hankkeen työllistymistavoitteet saavutettaisiin, kehittämistavoitteisiin liitettiin koulutusyhteistyö, työnantajayhteistyö ja verkostoyhteistyö. Koulutusyhteistyön tavoitteena on kehittää yhteistyössä oppilaitosten ja opettajien kanssa räätälöityjä, työelämäläheisiä, erilaiset oppijat huomioivia koulutusmalleja. Työnantajayhteistyön ja yritysyhteistyön tavoitteena on löytää yhdessä yrittäjien kanssa onnistuneita ratkaisuja työllistää hankkeeseen osallistuvia nuoria ja aikuisia työttömiä. Hankkeen työntekijät ovat monella eritavalla yhteydessä yrittäjiin. Yrittäjiä tavataan, kun suunnitellaan koulutuksia, koulutusten aikaisilla työssäoppimisjaksoilla ja koulutuksen jälkeen mahdollisen työelämävalmennuksen tai tukityön merkeissä. Yrityskäyntejä tehdään osallistujan kanssa, jolloin keskustellaan työllistymisen mahdollisuuksista, tai vieraillaan yrityksessä ja kerrotaan hankkeen tukimahdollisuuksista yrittäjälle. Yritysyhteistyö on myös tiedonvälitystä ja markkinointia. Usein on tullut esille, ettei yrittäjillä ole tietoa tai kokemusta erilaisista työhallinnon tukimahdollisuuksista tai esimerkiksi, miten tukea työtöntä työllistymisen polulla. Yrityksen näkökulmasta työttömän työllistämisen esteenä on usein myös se, että yrityksestä puuttuu yksinkertaiset ja avustavat tehtävät, selkeät rutiinityöt. Sellaiset työt, joiden tekemiseen ei tarvita pitkää ammatillista koulutusta, mutta jotka voisivat antaa työttömälle mahdollisuuden saada työkokemusta ja siten tuntea osallisuutta. Yrittäjillä on myös liian suuria odotuksia työnhakijan osaamisen suhteen. Työtehtäviin perehtymiseen pitäisi varata riittävästi aikaa. Verkostoyhteistyön tavoitteena on kehittää työllistymisen palveluja ja tukea niiden tuottajia kolmannella sektorilla. Kolmannen sektorin työllistämispalveluista hyötyvät pitkään työttöminä olleet, se on hyvä aloitusjakso työkunnon palautumiseen. Kokonaistavoitteiden saavuttaminen Hankkeen on aloittanut mennessä yhteensä 780 henkilöä (tavoite mennessä yhteensä 600 henkilöä ). Hankkeen sisäänotto tapahtuu koulutusten kautta. Hankkeen aloittaneista 321 henkilöä on tullut Tunnetko mahdollisuutesi? (ent. kartoitusjakso) -jakson kautta, 159 henkilöä on tullut nuorten perusjakson kautta, 145 henkilöä Tartu mahdollisuuksiisi! -jakson (ent. ohjaava perusjakso) ja 124 henkilöä hankkeen muiden koulutusten (osaamiskartoitusjaksot ja ammatilliset osatutkinnot) kautta. Aloittaneista on naisia 389 ja miehiä 391; kuopiolaisia 696, siilinjärveläisiä 83 ja maahanmuuttajia 13.

4 4 Hankkeen on suorittanut mennessä 525 henkilöä, joista koulutukseen on sijoittunut 31,2 (164 hlöä) ja työhön avoimille työmarkkinoille 15,8 % (83 hlöä) Suurin osa koulutukseen sijoittuneista hankkeen suorittaneista on aloittanut omaehtoisen ammatillisen koulutuksen (97 hlöä) tai tutkintotavoitteisen työvoimapoliittisen koulutuksen (25 hlöä). Oppisopimuskoulutuksen on aloittanut 18 henkilöä ja ESR -rahoitteisen ammatillisen osatutkinnon 19 henkilöä. Avoimille työmarkkinoille sijoittuneista on 37 henkilöä sijoittunut toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Muualle kuin avoimille työmarkkinoille eli tukityöhön, työelämävalmennukseen tai TMT -harjoitteluun sijoittui 105 henkilöä. TAULUKKO 1. Hankkeen suorittaneiden sijoittuminen hankkeen suorittamisen jälkeen: kaikki yli 25- alle 25 - naiset miehet vuotiaat vuotiaat n % n % n % n % n % Koulutuksessa Työssä avoimilla 83 15, työmarkkinoilla Työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla Yrittäjänä 1 0,2 1 0,4 1 0,3 Muualla* Työttömänä Yhteensä *) Muita elämäntilanteen huomioon ottaen mielekkäitä ratkaisuja työttömyyden sijaan ovat äitiysloma (10), sairausloma (22), eläke (3), varusmiespalvelu (3), sijoittuminen Työvoimanpalvelukeskuksen ohjaukseen (10) tai kuntouttavaan työtoimintaan (2). Kuolleita on neljä (4). Yli 25-vuotiaat osallistujat sijoittuvat joko koulutukseen tai työhön muualle kuin avoimille työmarkkinoille. Ikä ei ole merkitsevä tekijä työhön avoimille työmarkkinoille siirtymisessä. Yli 25-vuotiaista on pitkällä sairauslomalla 17 ja eläkkeellä kolme (3). Ikäryhmään kuuluvista 9 henkilöä on siirtynyt Työvoimanpalvelukeskuksen ohjaukseen. Nuorten polkusuunnitelmat tähtäävät koulutukseen ja 42,9 % alle 25-vuotiaista sijoittuukin koulutukseen hankkeen päättymisen jälkeen. Osa nuorista vaihtaa paik-

5 5 kakuntaa etsien uusia mahdollisuuksia kouluttautua tai työllistyä. Nuoruuteen kuuluu myös varusmiespalvelun (3) suorittaminen. 28 nuorta on jäänyt työttömäksi suoritettuaan hankkeen. * ) Kuopion seudulta muuttaneita on 32 henkilöä, joista kolme (3) on työssä avoimilla työmarkkinoilla, työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla on viisi (5) henkilöä, pitkäkestoisessa koulutuksessa yksi (1) henkilö, työvoimapoliittisessa koulutuksessa yksi (1) henkilö, sairauslomalla kaksi (2) henkilöä, 10 henkilön osalta työnhaku ei ole voimassa ja 11 henkilöä on työttömänä. Muuttaneista 15 henkilöä on alle 25-vuotiaita ja 17 aikuisia. Naisten ja miesten sijoittuminen hankkeen suorittamisen jälkeen poikkeavat hieman toisistaan. Naiset jatkavat koulutusta hankkeen suoritettuaan miehiä useammin. Miehet työllistyvät naisia useammin työhön muualle kuin avoimille työmarkkinoille. Tarkoituksenmukaisuus Saavutetaanko hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä haluttuja tavoitteita ja onko hankkeella vaikutusta kohderyhmiin suhteessa niiden tarpeisiin Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden työllistymisen esteitä ovat ammatillisen koulutuksen puute tai sen vanhentuminen, työkokemuksen puute tai sen vähyys ja/tai elämänhallintaan, fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen tai sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät ongelmat, oppimisen vaikeudet ja työnhakuun liittyvät ongelmat. Hanke on purkanut hankkeeseen osallistujien työllistymisen esteitä ja vastannut kohderyhmän tarpeisiin työllistävillä ja koulutuksellisilla toimenpiteillä sekä yksilöllisellä ohjauksella. Alkukartoitusten mukaan 75 % hankkeeseen osallistujista tarvitsee ammatillista koulutusta, joka tukee heidän työllistymistään. Hankkeeseen osallistujista 368 henkilöllä (52,8 %) ei ole ammatillista koulutusta ja vain kansakoulun suorittaneita on 36 henkilöä. Ammatillisen koulutuksen omaavista henkilöistä on ammatinvaihtajia yhteensä 173 (22,2 %). Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä pidetään nuorten ongelmana. Kaikista hankkeen aloittaneista 257 henkilöä (nuorista 143 henkilöä) on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen yhden tai useamman kerran ennen hankkeeseen tuloa. Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneissä on siis paljon myös yli 25-vuotiaiden ryhmässä. Osa nuorista ei ole aloittanut ammatillisessa koulutuksessa vaikka on saanut opiskelupaikan.

6 6 Hankkeeseen osallistumisen edellytyksenä on, että työttömyys on eri syistä pitkittynyt ja/tai työhistoria koostuu pätkätöistä ja tukityöllistämisjaksoista ja/ tai ammatillinen koulutus on puutteellista ja/tai ammatillinen osaaminen vaatii päivittämistä. Osallistujien työttömyyden kestoaika on keskimäärin 1,2 vuotta (nuoret 0,5 vuotta ja aikuiset 1,6 vuotta) ja työkokemusaika on keskimäärin 5,8vuotta (nuoret 0,6 vuotta ja aikuiset 8,4 vuotta). Hankkeen yhtenä tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen osallistuvien työrajoitteita ja tarvittaessa jatko-ohjaus kuntien / muiden palvelun tuottajien toimintaan. 356 osallistujalla on jonkin asteisia terveysrajoitteita (45,6 %). Yleisimmät terveysrajoitteet ovat allergia (162 henkilöä) ja selkä/niskavaivat (93 henkilöä). 86 osallistujaa ilmoittaa, että heillä on mielialaan liittyviä ongelmia/sairauksia. Tältä osin tilanne näyttää edelleen huononevan: jälkeen aloittaneista, erilaisia terveysrajoitteita on jo 50,6 %:lla hankkeeseen tulleista. Kuopion seudun työpolku II- hankkeen rahoituksella toteutui ajalla yhteensä 1628 osallistumista koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä toimenpiteissä. Työllistämistuella syntyi yhteensä 275 työsuhdetta ja ilman työllistämistukea yhteensä 237 työsuhdetta. TAULUKKO 2. Raportointikaudella työllistämistuella ja ilman työllistämistukea syntyneet työsuhteet ja niistä kertyneet henkilötyövuodet. kunnat 162 (16) valtio 5 (3) yksityinen 95 (15) työllistämistuella*) ilman tukea *) 655 kk= 54,6 v (57,5kk=4,8v) 19,5kk=1, 6v (15,5kk=1,2v) 552,5 kk=46 v (100kk=8,3v) 28 (4) 128 kk= 10,7 v 3 (2) 3. sektori 35 (9) 1(0) 200 (22) 1276 kk=106,3 v Yhteensä 297 (43) 1227 kk=102,2 v (173 kk=14,4v) 233 (28) (1404 kk=117 v)

7 7 *) Siilinjärven osuus merkitty () Ilman tukea syntyneistä työsopimuksista kertyy 1404 henkilötyökuukautta eli 117 henkilötyövuotta, työllistämistuella yksityiselle sektorille kertyi 552,5 kk eli 46 v. ja työllistämistuella julkiselle sektorille kertyi 674,5 kk eli 56,2v. Ilman tukea työllistyneet työntekijät toimialoittain: toimiala työantajien määrä* hallinto 17 (1) kaupallinen työ 44 (11) kuljetus- ja liikenne 14 (1) maa- ja metsätalous 6 (1) muu esim. henkilöstön vuokraus 13 (3) palvelutyö 42 (7) sos. ja terveys 18 (5) tekninen työ 16 (4) teollinen työ 19 (7) Yhteensä 189 (40) Siilinjärveläisen osuus merkitty() *henkilöllä voi olla useita määräaikaisia työsopimuksia samalle työnantajalle. Muista työhallinnon toimenpiteistä toteutui 55 (3)* työkokeilusopimusta, työmarkkinatuki-harjoittelua 127 (3) TMT -sopimusta ja työelämävalmennus 221 (29) TEV - sopimusta. Hankkeen Tunnetko mahdollisuutesi? (ent. kartoitus-) ja Tartu mahdollisuuksiisi! -jaksoille (ent. perusjakso) on osallistunut 659 henkilöä. Hankkeen ESR - rahoitteisiin koulutuksiin osallistumisia (osaamiskartoitusjaksot ja osatutkinnot) oli yhteensä 410, joista Siilinjärveläisiä 34. Muihin koulutuksiin osallistuttiin seuraavasti: kansallisiin työvoimakoulutuksiin 111 osallistumista; pitkäkestoisiin koulutuksiin 118 osallistumista ja oppisopimuskoulutuksiin 18. Niistä 7 oli kunnalle ja yksityisiin yrityksiin 11 oppisopimusta, Siilinjärveläisten osuus 2 sopimusta. Jokaisella hankkeeseen osallistujalla on henkilökohtainen yksilöohjaaja. Hankkeessa on neljä yksilöohjaajaa. Yksilöohjaus tarkoittaa, että hankkeen yksilöohjaaja ja osallistuja pohtivat ja ratkovat yhdessä työllistymiseen, kouluttautumiseen ja elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia. Yksilöohjauksen tavoitteena on yhteen sovittaa

8 8 eri toimenpiteistä palvelukokonaisuus, joka auttaa osallistujaa työllistymään tai kouluttautumaan ja joka poistaa työllistymisen esteitä. Yksilöohjaus sisältää palvelutarpeen ja työelämävalmiuksien arvioinnin; ohjauskeskusteluja asiakkaan kanssa; yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja sosiaalitoimen kanssa; yritysvierailuja ja työnantajakäyntejä, (yksityinen ja julkinen); kouluttajayhteistyötä ja koulutuspaikkakäyntejä; verkostotyötä kolmannen sektorin työllistämispalveluja järjestävien tahojen kanssa sekä; yhteistyötä hoitavien, kuntouttavien ja sosiaalista tukea antavien tahojen kanssa (esim. A-klinikka, Huumepysäkki, Velkaneuvonta, Mielenterveyspalvelut, Työklinikka, yksityiset lääkäripalvelut yms.). Yksilöohjaus perustuu asiakkaan voimavarojen lisäämiseen eli sosiaalisten, terveydellisten, taloudellisten ja persoonallisten työllistymisen esteiden vaikutusten vähentämiseen ja kykyjen ja itseluottamuksen kartuttamiseen. Yksilöohjauksella tuetaan osallistujan voimavarojen käyttöönottoa ja halutaan siirtää voimavaroja ympäristöstä osallistujan käyttöön. Yksilöohjauksella lisätään asiakkaan valmiutta ottaa kontrolli omasta elämästään, olosuhteistaan, tulevaisuudestaan ja halua saavuttaa omia tavoitteitaan. Yksilöohjauksella tavoitellaan osallistujan itsemääräämistä, itsenäisyyttä, itseohjautuvuutta, itsenäiseksi oppimista ja osallistumista. Se on tapa kuulla osallistujien ääntä ja antaa heille resursseja ja mahdollisuuksia ilmaista tarpeitaan ja pyrkimyksiään. Se on myös osallistujan arvostusta ja tapa tuoda esiin osallistujan elämänkokemusta ja huomioida heidän näkemyksensä, ottaa heidät mukaan heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Yksilöohjauksella ajatetaan osallistujan etuja, ei vain lainopillisessa mielessä, vaan myös muuhun viranomaistoimintaan nähden sekä kehitetään osallistujan omia verkostoja, ylläpidetään luonnollisia verkostoja ja autetaan uusien verkostojen luomisessa. Yksilöohjauksen prosesseihin kuuluvat olennaisesti dialogi eli vuorovaikutussuhteen rakentaminen ja tilanteen muutosten mahdollisuuksien huomioiminen, kontaktien luominen yhteisöihin ja uusien mahdollisuuksia luominen. Keskeisiin menetelmiin kuuluu mm. motivointi (esim. motivoivahaastattelu), voimavaraistaminen, piirtäminen, kriisiyttäminen. Yksilön voimavarojen kehittäminen ei yksin riitä vaan tarvitaan myös verkostotyötä. Tuottavuus Kuinka paljon palveluita saadaan aikaiseksi käytetyillä resursseilla?

9 9 Hankkeen Tunnetko mahdollisuutesi? -jaksot (ent. kartoitusjaksot) ja Tartu mahdollisuuksiisi! -jaksot (ent. ohjaavat perusjaksot) toimivat hankkeen keskeisinä sisääntuloväylinä. Ne tuottavat henkilön jatkotyöllistymisen kannalta valmiuksia ja tietoa, jota voi hyödyntää työnhakusuunnitelmia tai muita jatkosuunnitelmia laadittaessa. Osallistujien työnhakusuunnitelmat päivitetään työvoimatoimistossa Tartu mahdollisuuksiisi! jaksojen päättyessä yhdessä osallistujan, työvoimaneuvojan, kouluttajan ja yksilöohjaajan kanssa. Tunnetko mahdollisuutesi? -jaksoja (ent. kartoitusjakso) järjestettiin 15 (vain kartoitusjaksolle osallistuneita on 69 henkilöä.) Aikuisten Tartu mahdollisuuksiisi! -jaksoja (ent. perusjaksoja) järjestettiin 18 ja nuorten perusjaksoja 13. Lisäksi joulukuussa 2006 järjestettiin viikon mittainen nuorten ohjaava koulutus, johon osallistui yhteensä 5 nuorta. Kaikkiin koulutuksiin osallistumispäiviä yhteensä opiskelijatyöpäivää. Hankkeen koulutushankintojen periaatteena on toteuttaa koulutuksia, jotka lisäävät hankkeessa olevien asiakkaiden työmarkkinavalmiuksia ja joihin he kykyjensä ja kokemuksensa perusteella pystyvät osallistumaan. Toisena hankintaperiaatteena on, että hankkeessa on olemassa alan yrityskontakteja tai alalle on tulossa työvoimantarvetta lähiaikoina. Osaamiskartoitukset on kytketty tiiviisti ammatillisiin koulutuksiin. Osaamiskartoituksia on järjestetty myynnin, talotekniikan/ LVI, 2 kpl kuljetus-, sekä sosiaali- ja terveysaloilta. Osatutkintoja on järjestetty 2 kpl Perustaitoja vanhusten hoito- ja huolenpitotyöhön, 2 kpl Myynnin osa-ammattitutkintoja, Talotekniikan osatutkinto ja Kuljetusalalle valmentava koulutus. Uusina koulutustuotteita toteutettiin Taidot käyttöön! atk- ja toimistoaloilta poisohjaava koulutus sekä kohti ammatillisia opintoja -koulutus. Lähihoitajatutkinnon perusopintoihin valmentava koulutus sekä Missä mennään -koulutus syrjäytymisvaarassa oleville. Näihin koulutuksiin yhteensä käytettiin opiskelijatyöpäivää. ESR -rahoitteisia opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä Työllistämistuen käytön tarkoituksena on tukea hankkeeseen osallistuvan tavoitteellista työllistymispolkua. Hankkeessa on painotettu työllistymistä yksityissektorille. Yksilöohjausta tarjotaan kaikille hankkeeseen osallistuville. TAULUKKO 3. Työllistämisen tavoitteet ja työllistämistukipäätökset vuosina Suunnitelma Toteuma ( ) Kuopion kaupunki 160 henkilöä 152 henkilöä Siilinjärven kunta 30 henkilöä 16 henkilöä Yksityissektori 190 henkilöä 101 henkilöä Yhteensä 380 henkilöä 269 henkilöä

10 10 Työhallinnon erityismenoihin liittyviin toimenpiteisiin on osallistunut työkokeiluihin 58 henkilöä, erikoislääkärikäynteihin 29 henkilöä, kuntoutustarveselvityksiin 13 henkilöä ja kuntoutustutkimuksiin 21 henkilöä. TAULUKKO 4. Hankkeen järjestämän koulutuksen ja toiminnan henkilötyöpäivien määrä v Suunnitelma Toteuma Koulutus, opiskelijatyöpäivät Tukityöllistäminen * Erityismenot Hankkeen toiminta Yhteensä * ilman tukea henkilötyöpäivää Taloudellisuus Miten taloudellisesti käytössä olevat resurssit kyetään muuttamaan tuotoiksi ja tuloksiksi? Vuosina työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin hankkeella on käytössä yhteensä Työvoimapoliittisten toimenpiteiden hankintasopimukset tehtiin työvoimaosaston ja kouluttajien kesken erikseen niiltä osin kuin määrärahoja ei ole osoitettu Kuopion ja Siilinjärven työvoimatoimistojen käyttöön. TAULUKKO 5. Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä vuonna Suunnitelma Toteuma Työvoimakoulutus Työllistämistuet Erityismenot Opintososiaaliset etuudet Yhteensä

11 11 Hankkeen toiminnan menot ja toteuma: Suunnitelma Toteuma Hankkeen toiminta ,58 Tehokkuus Kuinka hyvin tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita? Hankkeeseen on osallistunut raportointikaudella 780 henkilöä, joista 525 henkilöä on päättänyt hankkeen. Hankkeen päätyttyä työttömäksi on kirjautunut 14,1 % osallistuneista. Muualle kuin avoimille työmarkkinoille työhön sijoittuneiden ja muualle sijoittuneiden työllistymisen prosessi jatkuu hankkeen päätyttyä heidän tekemänsä suunnitelman mukaan. Tällä hetkellä määrällisestä työllisyyteen liittyvästä tavoitteesta ollaan hieman jäljessä. TAULUKKO 6. Hankkeen työllisyyteen liittyvät välittömät tulostavoitteet * ) Suunnitelma Toteuma Työhön avoimille työmarkkinoille 120 (21 %) 83 (16 %) +3 * Yrittäjiksi 2 (0,4 %) 1 (0,2 %) Koulutukseen 240 (39 %) 164 (31 %) +1 * Yhteensä 362 (60,4 %)/ (47,2 %) / 525* * ) Hankkeen päättyessä muualla olevia henkilöitä, joita ei lasketa hankkeen välittömiin tulostavoitteisiin, oli 95 henkilöä. Heistä Kuopion seudulta muuttaneita on 32 henkilöä, joista kolme (3) on työssä avoimilla työmarkkinoilla, työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla on viisi (5) henkilöä, ammatillisen koulutuksen on aloittanut yksi (1), työvoimapoliittisessa koulutuksessa yksi (1) henkilö, sairauslomalla kaksi (2) henkilöä, kymmenen (10) henkilön osalta työnhaku ei ole voimassa ja 11 henkilöä on työttömänä. Muuttaneista alle 25-vuotiaita on 15 ja yli 25- vuotiaita on 17 henkilöä. Merkittävän ryhmän muodostavat myös eripituisilla sairauslomilla olevat henkilöt (23), joista osa saanee eläkepäätöksen kolmen (3) jo eläkepäätöksen saaneen lisäksi. Raportointikauden tuloksia tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että ko. ajankohtana on syntynyt 233 työsuhdetta avoi-

12 12 mille markkinoille ilman tukea (TALUKKO 2, S.6). Ilman tukea syntyneistä työsopimuksista kertyy 1404 henkilötyökuukautta eli 117 henkilötyövuotta. Niitä ei kuitenkaan lasketa mukaan hankkeen välittömiin tuloksiin, koska ne ovat päättyneet ennen hankkeesta uloskirjaamista. Pysyvyys ja hyöty Missä määrin muutosten voidaan odottaa kestävän hankerahoituksen päätyttyä? Hankkeen kehittämistavoitteina olevien uudenlaisten koulutusratkaisujen räätälöinti on edennyt tehokkaasti. Yhdessä oppilaitosten ja työnantajien kanssa työstetty työelämäläheinen koulutusmalli motivoi hankkeen kohderyhmään jatkokoulutukseen. Koulutusmallissa koulutusjaksot alkavat kolmen viikon pituisella osaamiskartoitusjaksolla, jonka aikana kyseessä olevalle ammattialalle hakeutuvien opiskelijoiden alan osaaminen, kiinnostus ja oppimistyyli kartoitetaan. Osaamiskartoituksen jälkeen opiskelijat siirtyvät hankkeen jatkopoluille työelämävalmennukseen, jonka aikana luodaan pohjaa jatko-opinnoille esim. oppisopimukseen. Työelämäläheisessä koulutusmallissa alan ammatilliset opinnot (osia perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta) jatkuvat työelämäjakson jälkeen. Nämä koulutukset toteutetaan kiinteässä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Koulutusjakso koostuu ohjatusta työsisäoppimisjaksosta, jota alan opettaja ohjaa yhteistyössä työnantajan kanssa ja alan teoreettisista perusopinnoista, joiden opiskelu tapahtuu oppilaitoksessa. Painopiste koulutusmallissa on työssäoppimisessa. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat osan ammatillisista opinnoista hankkeen ESR -rahoituksella. Koulutuksen jälkeen opiskelijat jatkavat loppuun tutkinnon joko oppisopimuksella tai kiinteämuotoisella ammatillisella koulutuksella. Hankkeen rahoituksella toteutettujen osaamiskartoituskoulutusten ja osatutkintojen opettajien kanssa pidettiin yhteispalaverit. Heidän kanssaan on yhdessä selvitetty hankkeeseen osallistujien tarpeita ja hankkeen odotuksia koulutukselta. Lisäksi hankkeen henkilökunta on tehnyt yrityskäyntejä koulutuksiin liittyen ja meneillään olevien koulutusten työssäoppimisjaksoilla. Toisena kehittämistavoitteena on tehostaa toimenpiteitä, joiden kautta työantajat saavat kannustavia kokemuksia pitkäaikaistyöttömistä, jotta työllistämisen kynnys madaltuisi. Yritys- ja työnantajakäynneillä työnantajia on informoitu hankkeen työllistämistuki- ja koulutusmahdollisuuksista ja samalla keskusteltu yrityksen rekrytointitarpeista. Yrityskäyntejä tehdään myös perusjaksojen työssäoppimisjaksoilla ja yksilöohjauksessa tarpeen mukaan.

13 13 Verkostoyhteistyömallin kehittämisen tavoitteena on työttömän työllistymisen ja työelämävalmiuksien edistäminen. Työllistymisenportaita on kehitetty asiakassegmentoinnin ja hankkeen toiminnan seurannan välineeksi. Sen avulla työllisyysverkosto voi kehittää omaa toimintaansa vastaamaan asiakkaiden kuntoutuksen tarpeita kullakin portaalla tehokkaasti ja vaikuttavasti. Hankkeen kehittämistavoitteina on yhteen sovittaa eri toimenpiteitä palvelukokonaisuudeksi, kartoittaa hankkeeseen osallistuvien työrajoitteita ja tarvittaessa ohjata kuntien tai muiden palvelun tuottajien toimintaan ja mahdollistaa työllistyminen asiakkaan palvelutarpeeseen ja työelämänvalmiuksiin pohjautuen. Yksilöohjauksen toimintamalli vastaa näihin kehittämistarpeisiin. Yksilöohjauksesta hyötyvät hankkeeseen osallistuja, työvoimatoimiston työvoimaneuvojat ja ammatinvalinnanohjaajat, yritykset tai kolmannen sektorin toimijat ja kouluttajat. Hankkeeseen osallistuja saa tukea, ohjausta ja rohkaisua oman elämänhallintaan, omien suunnitelmien tekoon, koulutukseen ja työhön siirtymiseen sekä viranomaisbyrokratiassa toimimiseen. Työvoimatoimistojen työvoimaneuvojat ja ammatinvalinnanohjaajat saavat syvempää tietoa osallistujien elämäntilanteista ja olosuhteista ja mahdollisuuksista. Näin päätöksenteko ja työttömien sijoittaminen työhön ja koulutukseen helpottuu ja se on tehokkaampaa ja saadaan oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin oikeaa aikaa. Yritykset tai kolmannen sektorin toimijat, jotka tarjoavat hankkeeseen osallistujalle työsuhteen, työharjoittelu tai kokeilupaikan, työssäoppimispaikan saavat osaavan ja motivoituneen työntekijän/työssäoppijan/työharjoittelijan/ työvalmennettavan. Kouluttajat, jotka kouluttavat hankkeeseen osallistujia, saavat tietoa ja taitoa erilaisen oppijan kohtaamiseen. Yhteiskunnallinen hyöty tulee verotuloina, sosiaalikulujen vähenemisenä, elämänlaadun ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Vaikuttavuus Missä määrin hanke edistää ohjelmalle ja hankkeelle asetettuja tavoitteita? Kuopion seudun työpolku II-hanke on ESR -hanke, joka kuuluu Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toimenpidekokonaisuuteen 2.3 Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden edistäminen. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein väline Euroopan unionin (EU) muuttaessa työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopoliittiset tavoitteensa käytännön toimenpiteiksi jäsenmaissa. Euroopan sosiaalirahaston tehtävänä on auttaa työttömyyden torjunnassa, edistää työntekijöiden ammattitaitoa sekä tukea työvoiman ja yritysten osaamista uusissa työelämän haasteissa. Tavoitteena on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja elinikäistä oppimista, kehittää aktiivista

14 14 koulutus- ja työvoimapolitiikkaa työttömyyden torjumiseksi sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Rahaston tavoitteena on myös lisätä valmiuksia tutkimuksen, tieteen ja teknologian alalla. Lisäksi tavoitteena on edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia työelämässä sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toimenpidekokonaisuuden 2.3 Työmarkkinoiden toimivuuden ja työllistyvyyden edistäminen keskeisenä tuettavana toimintana on työelämän ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämistä ja hyödyntämistä, yhteisöllisen yrittäjyyden edistämistä, alueelliset ja paikalliset kumppanuus- ja työllistämiskokeilujen sekä toimijaverkostojen aktivointia, kolmannen sektorin ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia hyödyntävien työllistymismallien kehittämistä, uusien aktiivisen työvoimapolitiikan menetelmien kehittämistä (ml. ura- ja rekrytointipalvelut), työelämälähtöisen ja omaehtoisen koulutuksen edistämistä (ml. työssäoppimisen edistäminen), työllistyvyyden parantamista ja välittäjäorganisaatioiden toiminnan kehittämistä ja tukemista. Rahoitettavat hankkeet täydentävät ja kehittävät kansallisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä, kehittävät uusia ennakoivia toimintamalleja, lisäävät henkilöstön osaamista sekä edistävät sukupuolten ja eri väestöryhmien välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Hankkeita voidaan painottaa työttömien tai työssä olevien tarpeisiin. Toimenpidekokonaisuudessa 2.3 etusija annetaan hankkeille, jotka organisoidaan seutukunnallisesti ja jotka tähtäävät pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen edistämiseen esim. koulutuksen, tukityöllistämisen, kuntoutustoimenpiteiden ja yksilöllisen tuen keinoin. Seudulliset projektit toimivat kunta- ja työvoimatoimistokohtaisia työllisyydenhoidon käytäntöjä laajemman toimintatavan kehittäjänä ja aktivoijana. Näiden hankkeiden edellytetään kytkeytyvän seudullisiin työllisyysstrategioihin ja niiltä odotetaan merkittävää roolia seudullisten työllisyysstrategioiden rakentamisessa ja vahvistamisessa. Eri toimijoiden yhteistyö on tärkeää seudullisten hankkeiden suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja toiminnan kehittämisessä. Kuopion seudun työpolku hankkeen yritysyhteistyö tuottaa tietoa työelämän ja koulutustarpeiden ennakointia, kehittämistä ja hyödyntämistä varten. Seudullisena hankkeena se edistää alueellisia ja paikallisia kumppanuus- ja työllistämiskokeiluja sekä aktivoi työllisyystoimijaverkostoja. Työllisyysverkoston toiminta kehittää kolmannen sektorin ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksia hyödyntäviä työllistymismalleja. Työelämäläheinen koulutusmalli ja yksilöohjauksen toimintamalli ovat uusia aktiivisen työvoimapolitiikan menetelmiä, jotka samalla edistävät työelämälähtöistä ja omaehtoista kouluttautumista. Hankkeen toiminta täydentää työvoimatoimistojen ja sosiaalitoimistojen palveluja. Tavoitteiden saavuttaminen

15 15 Hankkeen toiminta on ollut innovatiivista ja edistänyt hankkeeseen osallistujan työllisen prosessia kehittämällä uusia kouluttautumisen, työllistymisen, ohjauksen ja verkostotyön toimintamalleja. Hanke on toiminut tarkoituksenmukaisesti järjestäessään ammattikouluttamattomille aikuisille ja nuorille erilaista ohjauksellista, valmentavaa ja ammatillista koulutusta ja tukenut erilaisia työllistymisen mahdollisuuksia. Hanke on tuottanut palveluja kaikille hankkeeseen osallistuville heidän tarpeidensa mukaan. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien työllistymisen prosessi ei vielä hankeaikana (1,5 vuotta) ole koulutus tai työpaikka vaiheessa, mutta työvoimapoliittisilla tukitoimilla turvataan prosessin eteneminen. Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja voi siirtää opetus- ja koulutustyöhön, sosiaalityöhön, kuntoutukseen ja työvoimaneuvontaan ja -ohjaukseen. Hanke edistää ohjelmalle ja hankkeelle asetettuja tavoitteita. Hankkeen taloudellisuutta on vielä vaikea arvioida. Hankkeen toiminta on edennyt suunnitellusti. Aikataulussa ollaan edellä osallistujamäärän suhteen ja mutta hieman jäljessä opiskelijatyöpäivien ja tukityöllistämispäivien suhteen. Hankkeen toimintaan varatut resurssit ovat riittävät. Hankkeen hyvät käytännöt, parannusehdotukset ja epäonnistumiset Hankkeen Tunnetko mahdollisuutesi? -jakso (ent. kartoitusjakso) toimii hyvin hankkeen aloittavien henkilöiden lähtötilanteen, toiveiden ja alustavien etenemissuunnitelmien kartoituksessa. Koska kaikki Tunnetko mahdollisuutesi? -jaksolle osallistuvat pääsevät mukaan hankkeeseen, se on menettänyt roolinsa hankkeenvalintaväylänä. Parhaiten se ehkä kuitenkin toimisi jo puolen vuoden työttömyysjakson jälkeen, jolloin se toimisi tehokkaasti palvelutarpeen arvioinnissa, aktivoisi työnhakuun, edistäisi tavoitteellisuutta ja ehkäisisi työttömyyden pitkittymistä. Hankkeen Tartu mahdollisuuksiisi! -jakso (ent. perusjakso) on osallistujien työllistymisprosessin varsinainen virittäjä ja avaaja. Se toimii osallistujan ammatinvalinnan ohjauksen apuna, työnhauntaitojen ja ATK -osaamisen edistäjänä, tavoitteellisen työllistymisen kehittäjänä ja vahvistajana, työllistymisverkoston virittäjänä ja myös vertaistukena. Teorian ja käytännön vuorottelu näinkin lyhyellä jaksolla auttaa osallistujia rakentamaan itselleen polkusuunnitelman, joka on realistinen ja kokoaan yhteen osallistujan voimavarat ja toiveet. Osallistujien ATK-osaaminen on ollut erittäin heterogeenista: muutamat osallistujista eivät ole koskaan avanneetkaan tietokonetta ja muutamilla on ollut jo tietokäsittelyn erikoisammattitutkinto. ATK-opetukseen lisätty lisäopetus on auttanut vasta-alkajia ATK-taitojen oppimisen polulla alkuun ja osaajille on voitu eriyttää heidän tarpeisiinsa nähden vaativampaa opetusta. Tartu mahdollisuuksiisi! -jakson työssäoppimisjakso on avannut monelle jo seuraavan jatkopolkumahdollisuuden työelämävalmennuksessa, työharjoittelussa tai tukityössä.

16 16 Yksilöohjaus toimii hankkeeseen osallistujien työllistymisprosessin tukena ja sparraajana. Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla on oma yksilöohjaaja, joka on mukana jo Tartu mahdollisuuksiisi! -jaksolla virittämässä polkuajattelua ja työssäoppimisjaksolla innostamassa yhdessä kouluttajan kanssa työnantajia antamaan osallistujille jatkopolkumahdollisuuksia. Yksilöohjaaja sovittaa yhteen eri toimenpiteitä palvelukokonaisuudeksi Tartu mahdollisuuksiisi! -jakson jälkeen ja mahdollistaa työllistyminen asiakkaan palvelutarpeeseen ja työelämänvalmiuksiin pohjautuen. Ohjauksellisen työotteen kehittäminen on hyvässä vauhdissa. Henkilökohtaistamisen ideat ja palveluohjauksenmalli tuovat yksilöohjaukseen jäsennystä. Yksilöohjauksen mallia voidaan soveltaa opetus- ja koulutustyössä, sosiaalityössä, kuntoutuksessa, työvoimaneuvonnassa ja -ohjauksessa ja muussa ohjauksessa. Osaamiskartoitukset ja osatutkinnot ovat antaneet osallistujille uusia mahdollisuuksia tunnistaa osaamistaan ja saada lisää koulutusta tai aloittaa ammatillinen koulutus, jota voi jatkaa esimerkiksi oppisopimuksella. Osaamiskartoitukset ovat lisänneet hankkeen kouluttajayhteistyötä sekä oppilaitosten että yksityisten kouluttajien kanssa. Osaamiskartoitus sopii opiskelijoiden lähtötason arviointiin ja antaa osallistujalle tietoa omasta osaamisesta ja koulutustarpeesta. Työelämäläheisesti toteutetut osatutkinnot ovat avanneet monelle osallistujalle mahdollisuuden kouluttautua ammattiin uudella tavalla ja tutustua työantajien osaamisvaatimuksiin. Tärkeää on löytää työnantajat, joilla on rekrytointitarpeita, ja sovittaa koulutus heidän tarpeisiinsa. Esimerkiksi kuljetusalan työnantajat ovat olleet tyytyväisiä kuljetusalalle valmentavaa koulutukseen osallistuvien osaamiseen ja tällä hetkellä näyttää, että lähes kaikki koulutukseen osallistuvat työllistyvät kuljetusalalle koulutuksen jälkeen. Uusimpana hankkeessa kehitettynä koulutustuotteena käynnistyi v aikana oman etenemissuunnitelman paja, joka osoittautui menestykseksi heti ensimmäisestä jaksosta alkaen. Oman Etenemissuunnitelman paja on tarkoitettu ensisijaisesti hankkeen asiakkaille joilla on aiemmin hankittua osaamista työn, koulutuksen tai harrastusten kautta ja jotka haluavat suorittaa ammattitutkinnon tai osan tutkinnosta. Pajatyöskentelyn tavoitteena on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja sen pohjalta henkilökohtaisen etenemissuunnitelman laatiminen tutkinnon/osatutkinnon suorittamiseksi. Oman etenemissuunnitelman paja on jo otettu osaksi Savon ammatti- ja aikuisopiston opetuksen henkilökohtaistamisprosessia. Työharjoittelua ja työelämävalmennusta pidetään usein ilmaisena työnä ja osallistujat eivät ole kovin motivoituneita niihin. Polkuajattelu ja tavoitteellinen työllistäminen ovat avanneet osallistujien näkemystä ja lisänneet kiinnostusta katsastaa erilaisia mahdollisuuksia. Tukityömahdollisuus yksityiselle puolelle on avannut 66 osallistujalle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsuhteen. Erityisen hyvin tukityö toimii niillä palvelualoilla, joilla palveluntuottaja etsii pitkäaikaisia pal-

17 17 velunostajia. Esimerkiksi vartiointipalveluissa tukityö on mahdollistanut oman vartiointipiirin syntymisen osallistujalle. Tukimahdollisuuksien etsimisessä on kuitenkin pidettävä mielessä, ettei työnantaja käytä tukea väärin eli vain hyötyäkseen työllistettävän työpanoksesta lyhytaikaisesti. Hanketta on hallinnoinut Savon ammatti- ja aikuisopisto. Hankkeella on toimivat tilat Minna Canthin kadulla. Vaikka hallinnoija myös toteuttaa hankkeen ja tekee koulutusesitykset, se ei itse kilpailuta koulutuksia. Koulutusten hankinta on päätetty yhdessä työvoimatoimistojen kanssa ja se sopeutettu muuhun kansallisen koulutuksen tarjontaan. Hankintamenettely on sujunut hyvin ja koulutukset ovat päässeet alkamaan lähes suunnitellussa tahdissa. Aivan vuoden lopussa tehtiin Tunnetko mahdollisuutesi? ja Tartu mahdollisuuksiisi! -jaksojen toteutuksesta sopimukset hankkeen päättymiseen saakka. Hankkeen maksatushakemusten käsittely on nopeutunut edelliseen hankekauteen nähden. Hanke tekee seurantaraportin puolen vuoden välein. Hankkeentoiminnassa olisi jatkossa painotettava: ammatillisten osatutkintojen kehittämiseen, koska osallistujista 75 % tarvitsee työllistyäkseen ammatillista koulutusta sosiaalisen työllistämisen kehittämiseen, koska useat hankkeeseen osallistuvat tarvitsevat työllistyäkseen sosiaalisen kuntoutuksen prosessin ja matalan tuottavuuden työpaikan Kuopiossa Pertti Haapakorva hankepäällikkö, Kuopion seudun työpolku-hanke

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 23.2.2004 31.12.2004

Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 23.2.2004 31.12.2004 Kuopion seudun työpolku II hanke Väliraportti 23.2.2004 31.12.2004 1 Hankkeen toiminta Määrälliset tavoitteet Kuopion seudun työpolku-hankkeen tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat henkilöt löytävät

Lisätiedot

Kuopion seudun työpolku II - hanke 24.2.2004 31.7.2007. Hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet

Kuopion seudun työpolku II - hanke 24.2.2004 31.7.2007. Hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet Kuopion seudun työpolku II - hanke 24.2.2004 31.7.2007 Hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet Puheenvuoro Kuopion seudun työpolku II hankkeen päätösseminaarissa Kuopion seudun työpolku II hanke Hankkeen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002

KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002 1. Koonti seurannasta ajalta 1.7. 31.12.2002 Aloittaneet Seurantajakson aikana on alkanut kolme kartoitusjaksoa ja viisi ohjaavaa perusjaksoa.

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

1.11.2000 30.4.2004. Loppuraportti

1.11.2000 30.4.2004. Loppuraportti 1.11.2000 30.4.2004 hankepäällikkö 1 LOPPURAPORTTI 11.6.2004 Projektin nimi: Kuopion seudun työpolku Projektikoodi: S00286 Tavoiteohjelma: 1A Tavoite 1A-ohjelma: Itä-Suomi Toimintalinja: 1A.2 Osaamisen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

edellä kuntakokeilussa

edellä kuntakokeilussa edellä kuntakokeilussa Jyväskylässä 25.11.2013 Työllisyyden Kuntakokeilu www.jyvaskyla.fi/tyo/kuntakokeilu www.toihinpalvelu.fi www.facebook.com/tyo/kuntakokeilu Euroja ja ihmisiä 2000 M 2100 150 M 8,8

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2005-31.12.2005

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2005-31.12.2005 Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2005-31.12.2005 Projektin tavoitteet hankepäätöksessä Määrälliset tavoitteet Projektin tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien työllistymistä. Tämä tapahtuu

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2006-31.12.2006

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2006-31.12.2006 Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2006-31.12.2006 Projektille asetetut tavoitteet hankepäätöksessä Määrälliset tavoitteet Projektin tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011

KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 KK! Toimintasuunnitelma v. 2011 1) Romanien koulutuksen ja työllistymisen toimijaverkosto Tavoite: Verkoston toiminnan edelleen kehittäminen sekä laajentaminen Tiivis yhteistyö eri tahojen välillä eri

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 15.11.2013 Kisällikoulun toiminta-ajatus Haasteena on luodaan oppimisympäristömalli, jossa toiminta on mahdollisimman tarkkaan oikean rakennustyömaan hengen mukainen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa!

kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! kuopion seudun työpolku ii -hanke 24.2.2004-31.7.2007 pääsin tavoitteeseeni. tästä on hyvä jatkaa! SISÄLTÖ 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKU II -HANKE...2 1.1 ESR rahoittajana ja koordinoijana...2 1.2 Kuopion

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden organisaatio

Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden organisaatio Työllisyyspalveluiden johtaja Hallinto- ja tukipalvelut Työllisyysyksikkö Työllisyyspäällikkö Työraide Projektipäällikkö Työvalmennusyksikkö Työvalmennuspäällikkö Työvoimanpalvelukeskus

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Riitta Romppainen, Koulutusavain Oy Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Kevät 2008: Kirjalliset kyselyt ja keskustelut paikallisen

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Helena Määttälä 22.2.2011

Helena Määttälä 22.2.2011 Helena Määttälä 22.2.2011 Työmarkkinoille kuntoutuvat asiakkaat yhteisessä toimintaympäristössä Tavoite: Yhteinen toimintaympäristö, jossa mahdollistetaan yhteisille asiakkaille sellaiset palvelut ja palveluprosessit,

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot