I TOIMINTAKERTOMUS... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I TOIMINTAKERTOMUS... 1"

Transkriptio

1 Turun kaupungin tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Investoinnit Toiminnan rahoitus Tase Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaismenot ja tulot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernissa tapahtuneet muutokset Konsernin toiminnan ohjaus vuonna Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernin tilikauden tuloksen muodostuminen Konsernin toiminnan rahoitus Konsernin rahoitusasema ja sen muutokset Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Johdanto Hallinto Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunign hallitus, omarahoitusosuudet Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab Turku Science Park konserni Logomo Oy Palvelutoimi Asukkaiden hyvinvointiohjelman toteutumisen seurantamittarit Peruspalvelulautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta Forum Marinum säätiö Osaamis- ja elinkeinotoimi Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta Lukio- ja ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus Koneteknologiakeskus Turku Oy Turku Touring Oy Turun aikuiskoulutussäätiö Ympäristötoimi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Joukkoliikennelautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta

2 Turun kaupungin tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos Tilaliikelaitoksen johtokunta, Turun Tilaliikelaitos Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos Satamaliikelaitoksen johtokunta, Turun satamaliikelaitos TVT Asunnot Oy Turun Seudun Vesi Oy Turun seudun puhdistamo Oy Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Turun Ylioppilaskyläsäätiö Turun kaupunkiliikenne Oy Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Turun Seudun Jätehuolto Oy Turun Teknologiakiinteistöt Oy Turun Tekstiilihuolto Oy Turun seudun kuntatekniikka Oy Turun seudun rakennustekniikka Oy Turun seudun kiinteistöpalvelu Oy Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut Investointiosan toteutumisvertailu Tilaliikelaitoksen investointiosan toteutumisvertailut Kaupunginhallituksen investointiosa toteutumisvertailut Kiinteistöliikelaitoksen investointiosan toteutumisvertailut Satamaliikelaitoksen investointiosan toteutumisvertailut Vesiliikelaitoksen investointiosan toteutumisvertailut Rahoitusosan toteutumisvertailu III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat Turun Kiinteistöliikelaitos Turun Tilaliikelaitos Turun Satamaliikelaitos Turun Vesiliikelaitos Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Vahinkorahasto Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus kaupungin toiminnan rahoitukseen Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat V LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

3 Toimintakertomus 1. Kaupunginjohtajan katsaus Talous Turun kaupungin tilinpäätös 2012 oli 8,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen tulos toteutui ennustettua parempana. Tilikauden ennusteet olivat varovaisia ja loppuvuoden aikana varmistui tulokseen positiivisesti vaikuttavia eriä, joita ei ennusteita laadittaessa ollut tiedossa. Lisäksi loppuvuoden aikana toteutettiin eri hallintokunnissa kaupunginvaltuuston ja hallituksen edellyttämiä menokehitystä vähentäviä toimia. Tilikauden tulokseen sisältyy 21,7 milj. euroa satunnaisia tuottoja. Satunnaiset tuotot kirjattiin tytäryhtiöosakkeiden myynneistä sekä kaupungin tuotantoliikelaitosten yhtiöittämisestä ja liiketoiminnan kaupoista perustetuille tytäryhtiöille. Nettotoimintakulujen kasvu oli 6,3 prosenttia. Kasvu jäi alle talousarviossa 2012 hyväksytyn kasvun sekä myös kuntien keskimääräisen kasvun, joka ennakkotietojen mukaan on 4,5 prosenttia. Menokehitystä on kuitenkin välittömästi hillittävä. Vuodelle 2013 kasvuksi on sallittu 1,3 prosenttia ja käynnissä olevalla uudistamisohjelmalla haetaan koko kaupungille 1 prosentin kustannussopeutusta suunnittelukaudelle Kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina korkea tulorahoitukseen verrattuna. Kaupunki investoi lähivuosinakin vielä merkittävästi palvelujen ja kaupungin toimintaympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen palvelutason, vetovoiman ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Varsinaisen toiminnan tulorahoitus ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen. Viime vuonna satunnaiset tuotot kasvattivat tulorahoitusta niin, että korvaus- ja perusparannusinvestoinnit voitiin sillä rahoittaa. Uus- ja laajennusinvestointien omahankintamenot sekä antolainaus ja pitkäaikaisen velan lyhennykset rahoitettiin lisävelalla. Kaupungin korolliset kokonaisvelat kasvoivat 90,3 milj. euroa. Korolliset nettovelat kasvoivat 32,9 milj. euroa. Kaupungin rahoitustuotot ylittivät rahoitusmenot tilikauden aikana. Velkaantumisen kasvua on hillittävä käyttötalouden kustannussopeutuksen, investointien karsinnan ja siirtämisen sekä mahdollisesti omaisuusjärjestelyjen avulla. Palvelutuotannon sopeuttaminen kysynnän muutoksiin ja talouden vakauttaminen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ovat meneillään olevan vuoden ja taloussuunnittelukauden haasteet. Strategiaan ja toimintamalliuudistukseen kytkeytyvällä uudistamisohjelmalla haetaan toimenpiteitä, joilla toimintaa uudistetaan vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteita. Toimintaympäristön kuvaus Turun seudun työllisyys heikkeni kuluneen vuoden aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyystilanteen heikkeneminen näkyi keväällä 2012 työttömien määrän kääntyessä kasvuun. Syksyllä lomautettujen ja työttömien määrät alkoivat kasvaa nopeammin. Turun seutukunnan suhdannetilanne ja näkymät ovat normaalia heikommat siirryttäessä vuodelle Teknologiateollisuus ja rakennusteollisuus ovat työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 mukaan painumassa yhtä aikaa taantumaan. Laivanrakennuksen tilanne helpottui kun kahden risteilijän rakentaminen Turun telakalla varmistui. Meriteollisuuden vaikeaan suhdannetilanteeseen vastaamiseksi 1

4 Toimintakertomus Turun alueella on toteutettu viime vuodet laaja-alaista ja laajapohjaiseen yhteistyöhön perustuvaa rakennemuutostyötä, jossa yhtenä painopisteenä on elinkeinorakenteen voimakas uudistaminen. Kuntien toimintaan vaikuttavia merkittävimpiä kansallisia ratkaisuja ovat kuntauudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sosiaali- ja terveystoimen uudistus sekä valtionosuusuudistus. Muita olennaisia toimintaympäristön muutoksia ovat verotulojen kasvun hidastuminen, epävarma maailmantalouden tilanne, elinkeinoelämän rakennemuutos sekä vauhdittuva tekninen kehitys. Toimintaympäristön muutoksiin pyritään vastaamaan mm. kaupungin uudella johtamisjärjestelmällä. Kaupunginvaltuusto vahvisti tammikuussa 2012 kaupungin päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän muuttamista koskevat linjaukset. Vahvistetut linjaukset muodostavat Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätöksen, johon perustuen kaupungin toimintamallin uudistus toteutettiin vuoden 2012 aikana. Muutostyötä ohjasi kolme tavoitetta, jotka ovat parempi johtaminen, asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä tuottavuuden parantaminen ja uudistuminen. Vuonna 2012 toimeenpannut yhtiöittämispäätökset ja konsernimaisen toiminnan edelleen vahvistuminen tulevat jatkossa vaikuttamaan läpäisevästi kaupungin toimintamalliin. Kaupungin omia, tulevaan toimintaan vaikuttavia päätöksiä ovat mm. kaupunginvaltuuston hyväksymä linjaus liittyen Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitykseen sekä Turku 2031 kaupungin keskusta visio, joka on lähetetty hallintokunnille otettavaksi huomioon toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi valtuusto on hyväksynyt Turun kaupunkiseudun rakennemallin Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välille on valmisteltu maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus vuosille , jonka valtuusto on niin ikään hyväksynyt. 2

5 Toimintakertomus 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2012 toimi Seppo Lehtinen (sdp), I varapuheenjohtajana Aila Harjanne (kok), II varapuheenjohtajana Roda Hassan (vihr) ja III varapuheenjohtajana Sauli Saarinen (vas). Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2012 Minna Arve (kok), I varapuheenjohtajana Toni Eklund (sd) ja 2. varapuheenjohtajana Katri Sarlund (vihr). Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2012 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Kansallinen kokoomus 19 4 Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 15 3 Vasemmistoliitto 10 2 Vihreä liitto 11 2 Ruotsalainen kansanpuolue 4 1 Suomen Keskustapuolue 3 1 Suomen Kristillisdemokraatit 2 0 Vapauspuolue 2 0 Perussuomalaiset 1 0 Uutena toimielimenä aloitti Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, joka toimii Turun kaupunkiseudun toimivaltaisena viranomaisena tehtävänään edistää kilpailukykyisen sekä matkustaja- ja ympäristöystävällisen liikkumistavan toteutumista Turun kaupunkiseudulla. Uutena toimielimenä aloitti alkaen Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta, joka toimii kuntalain 77 :n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain (646/2011) mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena. Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan, Turun Viherliikelaitoksen johtokunnan, Turun Talotoimiliikelaitoksen johtokunnan ja Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen johtokunnan toiminta päättyi Kaupunginvaltuusto teki hallinnonjärjestämispäätöksen, jonka perusteella Turun kaupungin toimintamalli uudistetaan. Tähän päätökseen liittyen kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunginjohtajaksi Aleksi Randellin ja apulaiskaupunginjohtajaksi Jarkko Virtasen alkaen toistaiseksi. 3

6 Toimintakertomus Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio

7 Toimintakertomus 3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Yleinen kehitys Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2011 loppupuolella ja kasvun hidas vaihe jatkuu vielä ainakin vuoden 2013 alkupuolella. Euroalue ja EU ovat kääntyneet lievään taantumaan, joka oikenee hitaaksi kasvuksi vuoden 2013 loppupuolella. Kasvua hidastavat usein jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat vakautustarpeet, kuluttajien ja yritysten epäluottamus sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous. Vuoden 2012 talouskehitys oli epätasaista ja heikkeni vuoden loppua kohden. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä bruttokansatuote vielä kasvoi selvästi; osasyynä tähän oli huhtikuussa tapahtunutta autoverotuksen muutosta ennakoinut vilkas autokauppa. Toisella vuosineljänneksellä bruttokansantuote kuitenkin laski yli prosentin ja kahdella viimeiselläkin vuosineljänneksellä bruttokansantuotetta kertyi edellistä vuotta vähemmän. Koko vuonna 2012 EU-27 alueen bruttokansantuote pieneni 0,3 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui 0,2 % vuonna Valtionvarainministeriön joulukuussa 2012 julkistaman suhdannekatsauksen mukaan Suomen kokonaistuotanto lisääntyy vuonna 2013 hitaasti ja kasvuksi ennustetaan 0,5 %. Kasvu perustuu sekä kotimaiseen kysyntään että nettovientiin. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan hitaasti, 0,6 prosentilla ja työttömyyden kohoavan miltei puoli prosenttiyksikköä. Kansantalouden kysyntää piti vuonna 2012 yllä kulutus. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Investoinnit sen sijaan vähenivät 2,9 prosenttia. Viennin volyymi väheni 1,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 3,7 prosenttia. Vuoden 2012 keskimääräinen inflaatio oli 2,8 prosenttia. Joulukuussa inflaatio oli 2,4 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti joulukuussa edellisestä vuodesta eniten elintarvikkeiden, liikenteen sekä alkoholijuomien ja tupakan kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nostivat kasvisten, maitotuotteiden ja hedelmien kallistuminen. Liikenteen kallistumisen aiheuttivat erityisesti julkisen liikenteen ja polttoaineiden hinnannousut ja ajoneuvoveron nosto. Myös ravintola- ja kahvilapalvelujen kallistumisella ja vuokrankorotuksilla oli suuri vaikutus inflaatioon. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos hidastui tammikuussa ,6 prosenttiin. Euroopan keskuspankin ohjauskorko laski heinäkuussa 2012 vuoden alun 1,0 prosentista 0,75 prosenttiin. Kahdentoista kuukauden euribor-korko vuoden lopussa oli 0,542 % (v lopussa 1,947 %) ja kolmen kuukauden euribor-korko oli 0,187 % (v lopussa 1,356 %). Euroalueiden valtioiden velkaongelmat hellittivät Euroopan keskuspankin toimien seurauksen kesän jälkeen. Kokonaisuudessaan kehitys oli loppuvuoden aikana pääomamarkkinoilla varsin myönteistä myös korkojen laskiessa. Julkisen talouden alijäämä oli 1,9 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtionhallinnon rahoitusasema oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan neljättä vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. 5

8 Toimintakertomus Alijäämä (nettoluotonotto) oli 7,4 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 6,4 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 2,1 miljardia, enemmän kuin koskaan aiemmin. Kuntien verotulot kasvoivat vain yhden prosentin, koska yhteisöverotuotot alenivat. Toimintamenot kasvoivat arvion mukaan 4,5 prosenttia ja investointien arvioidaan kasvaneen 8,5 prosenttia. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski edellisestä vuodesta 767,0 milj. eurolla (37,3 prosenttia). Vuosikatteiden alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa. Kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,4 prosenttia ja valtionosuudet 5,3 prosenttia. Vuoden 2012 arvioiden mukaan vuosikate asukasta kohti oli kunnissa keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Kuntien lainakanta jatkoi edelleen kasvuaan. Lainakanta kasvoi ennakkotietojen mukaan 12,5 prosenttia ja oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 12,3 miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa ennakoidaan olevan euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. (Lähteet: Valtiovarainministeriö, Suhdannekatsaus joulukuu 2012;Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 2012 ja Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot, Kuntaliitto) Oman talousalueen kehitys Turun väkiluku oli vuoden 2012 lopussa , jossa lisäystä edellisvuodesta henkeä. Väestö kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin yli tuhannella hengellä. Väestönlisäys koostui lähes pelkästään muuttoliikkeestä, sillä syntyneitä ja kuolleita oli lähes yhtä paljon. Muunkielisen väestön määrä kasvoi hengellä ja oli vuoden 2012 lopussa. Alle kouluikäisten lasten (0 6 v.) turkulaisten määrä kasvoi vuoden aikana sadalla. Kouluikäisten (7-14 v.) määrä väheni 82 henkeä. Työikäisten (15-64 v.) määrän kasvu oli 347 henkeä ja 65 vuotta täyttäneiden Viimeksi mainitun ikäryhmän määrän suurehkoon kasvuun vaikutti se, että suurten ikäluokkien Turun suurin eli 1947 syntyneet täytti viime vuonna 65. Turun seutukunnan väkiluku oli , lisäystä henkeä. Turun kaupungin osuus seutukunnan väestönkasvusta oli 67 prosenttia. Turun väestö iän mukaan ja 2012 Ikäryhmä Muutos Kaikki

9 Toimintakertomus Työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 katsauksen mukaan Turun seutukunnan työttömyystilanne kääntyi huonompaan suuntaan keväällä 2012, kun nuorten työttömien ja kaikkien työttömien määrät kääntyivät kasvuun. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi kuitenkin vuoden 2012 ajan samalla tasolla. Syksyllä 2012 sekä lomautettujen että työttömien määrä alkoivat kasvaa aiempaa nopeammin. Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan Turun seutukunnan suhdannetilanne ja näkymät ovat kevättalvella 2013 hieman normaalia heikommat, sillä teknologiateollisuus ja rakentaminen ovat yhtä aikaa painumassa taantumaan. Laivanrakennuksen tilanne helpottui, kun saatiin varmuus kahden risteilijän rakentamisesta Turun telakalla, mikä tasapainottaa muun teknologiateollisuuden heikkoa suhdannetilannetta. Muiden keskeisten toimialojen tilanne ja näkymät ovat vakaammalla pohjalla. Vuoden 2012 joulukuun lopussa Turun seutukunnan työttömyysprosentti oli 11,1 (+1,0 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan), mikä oli kolmanneksi paras sijoitus Helsingin ja Kuopion seutukuntien jälkeen kymmenen suurimman kaupungin seutukuntavertailussa. Kaupunkitason tarkastelussa Turun työttömyysprosentti oli joulukuun 2012 lopussa 13,9 (+1,0 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan). Turku sijoittui kymmenen suurimman kaupungin vertailussa kaupunkien keskivaiheille: Turun työttömyysprosentti oli korkeampi kuin Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa ja Kouvolassa, mutta matalampi kuin Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Lahdessa. Kunnat arvioivat käyttäneensä investointeihin viime vuonna 3,8 miljardia euroa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. (Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset) 4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Organisaatiomuutokset vuonna 2012 Turun kaupungin kunnallistekniikkaliikelaitoksen ja viherliikelaitoksen liiketoiminnat myytiin alkaen Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:lle. Turun kaupungin kiinteistöpalveluliikelaitoksen liiketoiminta myytiin alkaen Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:lle. Turun kaupungin talotoimiliikelaitoksen liiketoiminta myytiin alkaen Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:lle. Liikelaitosten henkilöstö siirtyi pääosin perustetuille yhtiöille samasta ajankohdasta lukien. Yhtiöt ovat Turun kaupungin tytäryhtiöitä. Talous ja tuloperusteiden muutokset Tuloperusteissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan. 7

10 Toimintakertomus Valtionosuustuloihin sisältyy valtiovarainministeriön päätökseen perustuva kunnan peruspalveluiden valtionosuuden kertaluonteinen lisäys liittyen kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseen. Turun saama kertaluonteinen valtionosuus oli noin euroa. Kunnallisveropohjan kaventamisen kompensaatio oli euroa. Määrä oli euroa suurempi kuin mitä oli ennakkoon arvioitu. Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Käyttötalouden poikkeamat Käyttötalouden nettomenot alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 4,6 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttötalouden nettomenot ylittyivät 11,2 milj. euroa. Suurimmat käyttötalouden määrärahaylitykset ovat varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnalla sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnalla. Peruspalvelulautakunnan nettomenot alittivat 1,6 milj. eurolla muutetun talousarvion. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa peruspalvelulautakunnan talousarviota korottamalla määrärahoja 17,0 milj. eurolla ja tuloeriä 1,7 milj. eurolla. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ylitti muutetun talousarvion nettomenot 2,2 milj. eurolla. Taustalla on päivähoitopalvelujen odotettua suurempi kysynnän kasvu. Kysyntä kasvoi sekä kaupungin omassa päivähoitopalvelussa että palveluseteleissä. Kaupunginvaltuusto päätti korottaa varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvion 2012 toimintatuottoja eurolla ja toimintakuluja eurolla. Talousarvion nettomuutos katettiin korottamalla valtionosuustuloja vastaavalla summalla. Valtuuston myöntämä lisärahoitus on käytetty käytännössä kokonaan varhaiskasvatuksen menojen kattamiseen. Lukio- ja ammattiopetuslautakunnan nettomenojen ylitys oli 0,8 milj. euroa. Ammatillisessa koulutuksessa oli budjetoitua laajempi oppisopimustoiminta sekä kesällä 2012 toteutettu kesäpajatoiminta. Lukiokoulutuksessa virkaehtosopimuksen tuoma kustannusvaikutus palkkoihin oli suurempi kuin talousarviossa oli osattu varautua. Liikelaitokset Liikelaitosten suurimmat talousarviopoikkeamat olivat Turun Vesiliikelaitoksella ja Turun Satamaliikelaitoksella. Vesiliikelaitoksen tulostavoite alittuu 1,7 milj. euroa. Syynä on ostoveden budjetoitua suuremmat kustannukset. Alkuperäisenä laskentaperusteena on käytetty vesiyhtiöltä saatua ennakkotietoa, joka on perustunut huomattavasti alhaisempiin kuutiohintoihin sekä pääomakustannukseen. Myös Halisten laitoksen suunniteltua korkeampi käyttöaste nosti materiaalikustannuksia budjetoidusta. Tulosta 8

11 Toimintakertomus paransi hieman ennakoitua suurempi veden myynti. Satamaliikelaitos alitti tulostavoitteensa 3,1 milj. eurolla. Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne vähentyi 8,6 % viime vuoteen verrattuna ja tavaramaksutulot alentuivat 11,2 %. Verorahoituksen poikkeamat Verotulot alittuivat 7,0 milj. euroa talousarvioon merkityn. Talousarviota laadittaessa ei voitu ennakoida Turun talousalueen heikentyvää talouskehitystä. Valtionosuustulot ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna 7,3 milj. eurolla. Rahoituserien poikkeamat Nettorahoitustuottoja kertyi 25,2 milj. euroa eli 8,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vuoden aikana myönnettiin uusia antolainoja enemmän kuin talousarviossa oli suunniteltu. Korkotuottoja talousarvioon verrattuna nostaa edellä mainittujen antolainojen lisäyksestä kertyneet korkotuotot. Rahoitustuotot lisääntyivät pääosin rahoitusomaisuuden positiivisen arvonkehityksen takia. Korkomenot pysyivät budjetoitua pienempänä markkinakorkojen laskun takia. Kaupungin rahoitustarvetta on hoidettu myös lyhytaikaisella rahoituksella, josta on maksettu hyvin alhaista korkoa. Tämä lisää kuitenkin painetta seuraavana vuotena korkokulujen huomattavaan prosentuaaliseen kasvuun. Toiminnallisten tavoitteiden sekä käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan toteutumisvertailut esitetään luvussa Talousarvion toteutuminen. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevaisuuden näkymistä Tilikauden tulokseen sisältyy 21,7 milj. euroa satunnaisia tuottoja. Ilman satunnaisia eriä tilikausi olisi olut 12,5 milj. euroa alijäämäinen. Kokonaisverotulojen kasvu lähes pysähtyi viime vuonna. Yhteisöverotulojen lasku söi kunnan tuloveron kasvun kokonaan. Verorahoituksen kasvu jäi valtionosuustulojen varaan. Valtionosuustulot kasvoivat 20,6 milj. euroa. Kaupungin nettomenojen kasvu oli 36,0 milj. euroa verorahoituksen kasvua suurempi. Varsinaisen toiminnan tulorahoitus ei kattanut investointien omahankintamenoja. Kun tulorahoitukseen otetaan mukaan satunnaiset tuotot, riitti tulorahoitus korvaus- ja perusparannusinvestointeihin. Uus- ja laajennusinvestointien omahankintamenot sekä antolainaus ja pitkäaikaisen velan lyhennykset rahoitettiin lisävelalla. Kaupungin korolliset velat kasvoivat 90,3 milj. euroa. Korolliset nettovelat kasvoivat 32,9 milj. euroa. Kaupunki investoi lähivuosinakin vielä merkittävästi palvelujen ja kaupungin toimintaympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon. Tilikauden 2013 verotulojen kasvuksi on talousarviossa arvioitu 3,3, prosenttia vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden. Verotulojen kasvu tuskin toteutuu näin suurena, vaan alkuvuoden verotilitysten ja kuntaryhmäjako-osuuden ja Turun kuntajako-osuuden laskun myötä verotulojen osalta jäädään budjetoidusta tavoitteesta. 9

12 Toimintakertomus Tilikauden 2012 toimintakate (nettotoimintakulut) kasvoi vuonna 6,3 prosenttia. Talousarvion 2013 toimintakate on 1.012,7 milj. euroa. Kasvua päättyneen tilikauden toteutuneeseen toimintakatteeseen on 5,0 prosenttia. Vuoden 2013 taloussuunnitelmajakso sisältää paljon epävarmuustekijöitä tulokehityksen suhteen. On kuitenkin ilmeistä, että ilman toimenpiteitä kustannukset kasvavat nopeammin kuin tuotot. Samalla kun tulorahoitus supistuu suunnitelmakauden investoinnit pysyvät korkealla tasolla, mikä lisää painetta velanottoon. Käyttötalouden tasapainottamiseksi ja investointikyvyn turvaamiseksi esitettiin vuoden 2013 talousarvion yhteydessä uudistamisohjelman laatimista kevään 2013 aikana. Uudistamisohjelman tulee sisältää toimenpiteet kustannustason sopeuttamiseksi 1 % vuosittain, toimintatuottojen arviointi, analyysi pysyvien vastaavien hyödykkeiden omistamisen vaihtoehdoista sekä kunnallisveron korotustarpeen arviointi. Kaupunginhallitus päätti käynnistää uudistamisohjelman valmistelun siten, että uudistamisohjelma saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi pidettävään kokoukseen. Uudistamisohjelma tavoittelee tehtävien palveluanalyysien ja tuottoanalyysien kautta vaikuttavuutta ja tehokkuutta toimintaan suunnittelukaudelle Uudistamisohjelma kytkeytyy kaupungin toimintamalliuudistukseen ja strategiakauteen ja sillä haetaan kaupunginhallituksen johdolla toimenpiteitä, joilla kaupungin toimintaa uudistetaan tavoiteltujen kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. 5. Kaupungin henkilöstö Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aikajaksolla oli ,2 htv eli 1 333,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna Organisaatiomuutokset vaikuttivat työvoiman vähenemiseen. Vuoden 2012 alussa kunnallistekniikkaliikelaitos, viherliikelaitos, talotoimiliikelaitos ja kiinteistöliikelaitos yhtiöitettiin. Liikelaitosten henkilökunta siirtyi kaupungin perustamien tytäryhtiöiden palvelukseen. Terveyskeskuspäivystyksen hoito- ja toimistohenkilökunnan siirtyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palvelukseen Kun organisaatiomuutosten vaikutukset huomioidaan, kokonaistyövoima kasvoi 60 henkilötyövuotta. Kasvua oli lähinnä varhaiskasvatuksessa, perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Muualla organisaatiossa muutokset olivat pieniä tai työvoiman vähentyi. 10

13 Toimintakertomus Työvoimasta (koko henkilöstö) 5 871,3 htv oli palvelutoimessa (sosiaali- ja terveystoimi, nuorisoasiainkeskus, liikuntapalvelukeskus ja kulttuuriasiainkeskus), 4 587,8 htv osaamistoimessa (varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus, ammattiopetus- ja ammattikorkeakouluopetus), 1 186,1 htv ympäristötoimessa (ympäristö- ja kaavoitusvirasto, kunnalliset liikelaitokset ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos) ja 538,0 htv ja keskitetyissä palveluissa (revisiotoimi, keskushallinto ml. matkailu, keskitetty IT, taloushallintopalvelut, hankinta- ja logistiikka). Kaupungin palkkamenot (palkat ilman henkilösivukuluja) olivat 3,2 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Palkankorotusten kustannusvaikutus vuonna 2012 oli 3,07 %. Henkilöstökulut yhteensä olivat 577,7 milj. euroa (+ 3,8 %). Turun kaupunki julkaisee erillisen henkilöstöraportin keväällä Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Toiminnalliset riskit Merkittävimmissä toiminnallisissa riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia. Ne liittyvät henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen, palvelutuotannon turvaamiseen ja suhdannevaihteluihin. 11

14 Toimintakertomus Suhdannevaihtelut vaikuttavat verotulojen kehittymiseen ja sitä kautta kaupungin tulopohjan vakauteen. Tulopohjan pettäminen ja kustannusten ennakoimattomat muutokset vaikuttavat palvelutoiminnan järjestämiseen ja investointihankkeiden toteutukseen. Lyhyen tähtäyksen säästötavoitteet voivat heikentää vanhan rakennuskannan sekä katu-, vesi- ja viemäriverkoston perusparannuksen rahoitusta ja kasvattaa siten korjausvelkaa. Eläköitymisen vaikutukset, henkilöstön saatavuus ja muuttuvat osaamistarpeet tunnistetaan riskeinä, jotka toteutuessaan voivat uhata palvelujen laatua, toimivuutta ja jatkuvuutta. Henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita on Turun kaupungilla ollut viime vuosina muutamilla yksittäisillä tehtäväaloilla. Ammattiryhmiä, joihin on ilmennyt jonkin verran vaikeuksia saada työvoimaa ovat lääkärit, erityisopettajat ja sosiaalityöntekijät. Myös pätevän hoitohenkilöstön palkkaamisessa lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajoittain vaikeuksia. Tietojärjestelmien pettäminen lyhytaikaisestikin voisi lamaannuttaa palvelutoiminnan, ellei järjestelmien toimivuuteen ja varmuuteen varauduta. Kaupungilla on jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma, joka on suunniteltu ja dokumentoitu ohjaamaan ja tukemaan jatkuvuus- ja toipumistoimenpiteitä tilanteissa, joissa kaupungin keskitettyä tietojärjestelmäympäristöä kohtaa odottamaton vika- tai muu häiriötilanne. Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelman suunnittelun osana on suoritettu vaikutusanalyysi, jonka tavoitteena on kartoittaa järjestelmien kriittisyyttä kaupungin toiminnalle. Kaupungin virastot ja liikelaitokset huolehtivat toimialakohtaisten tietojärjestelmien jatkuvasta ylläpidosta, varajärjestelmien toimivuudesta, varmuuskopioinneista ja tietoturvasta sekä jatkuvuus- ja toimintasuunnitelmien ylläpidosta. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja palvelunsaajille. Vesi- ja jätevesihuollon sekä sähkön jakelun laatuun ja jatkuvuuteen häiriötilanteissa on kiinnitettävä jatkuvasti huomioita. Kaupungin vesihuollon valmius- ja varautumissuunnitelmat ovat ajan tasalla. Satamatoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät haitallisten aineiden vuotoihin sekä muihin onnettomuuksiin kuten tulipaloihin. Riskien ennaltaehkäisemistä varten satamalla on käytössä sertifioidut laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Energialiiketoiminnasta vastaa kaupungin omistama energiayhtiö. Energiayhtiön merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät energian hankintaan ja jakeluun. Energiariskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymien riskikäsikirjojen avulla. Ympäristöriskien hallinnan perustana ovat ISO -standardien mukaiset ympäristöjärjestelmät ja laadunhallinnan työkalut. Kiinteistöihin ja turvallisuuteen ja sitä kautta palvelutoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä ovat onnettomuus-, palo- ja vuotovahingot. Vahinkoriskit Kaupungilla on lakisääteisten tai sen luonteisten vakuutusten lisäksi julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kaupungin toiminnassa mukana oleville ryhmätapaturma- ja matkavakuutus. Omaisuuteen kohdistuvat vahinkoriskit katetaan osittain vakuuttamalla ja osittain kaupungin vahinkorahaston korvauksilla. Kaupunki ottaa omaisuusvakuutuksia siten, että kaupungin arvioitu kokonaismeno 12

15 Toimintakertomus (vakuutusmaksut + omalle vastuulle jäävät vahinkomaksut) on mahdollisimman matala. Vahinkoarviot perustuvat tapahtuneisiin vahinkoihin. Vahinkorahastolla katetaan hallintokunnan/laitoksen omavastuun ja vahingon suuruuden tai vakuutuksen omavastuun ja vahingon välinen erotus. Kaupungin vakuutusten vakuutusmaksut sekä maksetut korvaukset vahinkorahastosta vuonna 2012 Henkilövakuutusmaksut (ei sisällä eläke-, sosiaaliturva- eikä työttömyysvakuutusmaksuja) Muut vahinkovakuutusmaksut (omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, liikenne-, vastuu-, alusvakuutukset) Kaupungin vahinkorahaston korvaukset Yhteensä Vireillä olevissa oikeudenkäynneissä ei ole sellaisia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kaupungin tulokseen. Rahoitus- ja sijoitusriskit Korkoriskit Kaupunki määrittää talousarviossa riskienhallinnan välineiksi tarkoitettujen konsernin pitkäaikaisten valuutan- ja koronvaihtosopimusten ja lyhytaikaisten termiinien enimmäismäärän vuoden aikana. Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernivelan, muiden tase-erien tai taseen ulkopuolisten erien kuten esim. leasingsopimusten riskien hallintaan. Osapuolena johdannaisinstrumenteissa tulee olla esimerkiksi hyvän luottokelpoisuuden omaavat koti- tai ulkomaiset luottolaitokset. Tarvittaessa osapuolten määrärajoituksia määritetään lainannostosuunnitelmassa. Valuuttariskit Muita kuin euromääräisiä lainoja saa olla enintään kolmasosa pitkäaikaisesta lainakannasta ja kaikki muun valuutan määräiset lainat muutetaan koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla euroiksi välittömästi lainan noston yhteydessä. Avointa valuuttariskiä ei ylläpidetä lainkaan. Likviditeettiriskit Likviditeettiriskiä valvotaan laatimalla konsernitilejä koskeva kolmen kuukauden kassaennuste, josta ilmenee periodin likviditeettitarve. Lisäksi likviditeetin hallintaa pyritään parantamaan tehostamalla konsernitilijärjestelyjä sekä lisäämällä yhteistyötä tilijärjestelyssä mukana olevien yhtiöiden kanssa. Lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten kaupungilla tulee olla käytettävissä riittävä määrä kotimaisia kuntatodistusohjelmia ja ei-sitovia luottolimiittejä. Varainhankintariskit Varainhankintariskiä hallitaan sovittamalla nostettavien ja erääntyvien lainojen kassavirtoja ajallisesti yhteen tehtävien ja erääntyvien sijoitusten kanssa. 13

16 Toimintakertomus Luottoriskit Kaupungin sijoitusperiaatteet määrittävät sijoitusten osapuoliriskien enimmäismäärät sekä vaadittavat vähimmäisluottokelpoisuudet. Kaupunki hajauttaa sijoitukset periaatteiden mukaisesti, jolla pyritään välttämään mahdollisia pääomatappioita. 7. Ympäristötekijät Uusiutuvan energian edistäminen Kaupungin merkittävin ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävä toimintalinja on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Kaikki kaupungin ostama sähkö on vuonna 2011 solmitun sopimuksen mukaisesti uusiutuvista energialähteistä tuotettua alkaen. Sähkön toimittaa Turku Energia. Turun kaupungin ja Turku Energian tavoitteena on, että kaukolämmöstä tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä vähintään 50 % vuonna Tavoitteen saavuttaminen edellyttää Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n suunnitteleman monipolttoainelaitoksen lisäksi todennäköisesti myös muuta kapasiteetin kasvattamista. Uusiutuvien osuus vuonna 2012 oli 25 %. Osuus on merkittävästi alempi kuin vuonna 2011 (36 %). Lämmön tuotanto uusiutuvista energialähteistä ei kuitenkaan ole merkittävästi alentunut, vaan muutos selittyy pääosin kaukolämmön seudullistumisella. Uusiutuvan energian liikennekäyttöä kehittävä Turun biokaasuprojekti eteni loppuraportin valmisteluun. Hanke tähtää biokaasun tuottamiseen ja käyttöön pääasiassa joukkoliikenteen ja muun paikallisen raskaan liikenteen polttoaineena. Hanke on toteutettu yhteistyössä Tekesin ja Sitran sekä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Toteutuessaan hankkeen valmistelemat toimenpiteet tekisivät Turun alueesta uusiutuvan energian liikennekäytön edelläkävijän Suomessa. Kaupunki on panostanut myös oman rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen sekä uudistuotannossa että peruskorjauksissa. Katuvalaistuksessa siirrytään korkeapaine natriumlamppuihin kolmessa vaiheessa vuoden 2013 loppuun mennessä. Investointi on noin 8 milj. euroa ja valtion tuki noin miljoona. Strategiset kaupunkikehityshankkeet Skanssi ja Raitiotie Kaupunginhallitus teki päätökset kahdesta strategisesta kestävän kaupunkikehityksen hankkeesta: raitiotien yleissuunnittelusta ja Skanssin kestävästä kaupunginosasta. Hankkeet toteutetaan kaupunginhallituksen seurannassa ja ne tukevat kestävän kehityksen edellytysten toteutumista Turun alueella. Raitiotien yleissuunnittelun lähtökohtana on integroitu kaupunkikehitysratkaisu, jossa raitiotie yhdistetään voimakkaasti muuhun kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen. Skanssin alueella on tarkoitus älykkäässä rakennetussa ympäristössä yhdistää tietotekniikan tuomat mahdollisuudet, kestävät energia- ja liikenneratkaisut, uudenlaiset palvelut sekä toimiva yhdyskuntarakenne. 14

17 Toimintakertomus Kestävää liikkumista Kestäviä liikkumismuotoja edistettiin onnistuneesti. Joukkoliikenteen matkamäärää onnistuttiin kasvattamaan kolme prosenttia, mikä ylittää tavoitteen jo kolmantena vuonna peräkkäin ja on luvun paras tulos. Joukkoliikenteen runkolinjaston toteuttaminen eteni ja raitiotien yleissuunnittelu käynnistettiin yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Pyöräteitä rakennettiin keskusta-alueelle 435 metriä ja Kirjastosillan rakentaminen käynnistettiin. Gasum ja Turun Satama allekirjoittivat aiesopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin sijoittamisesta Pansion satamaan. LNG on puhtaampi polttoaine, joka korvaa öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä meriliikenteessä ja teollisuudessa vähentäen päästöjä. Itämeren suojelu Ajoittaisista ennätyksellisen runsaista sateista johtuen vuosi oli jätevesihuollolle haastava. Kakolanmäen seudullisen jätevedenpuhdistamon aiheuttama vesistökuormitus oli silti kaikilta osin merkittävästi pienempi verrattuna alueella aiemmin toimineiden vanhojen puhdistamoiden aiheuttamaan kuormitukseen. Viemäriverkkoa saneerattiin 7,4 km. Sekaviemäreitä on saatu hieman vähennettyä rakentamalla erillisviemäreitä. Vesihuollon infrastruktuurin saneerausinvestointien tasoa pitäisi kuitenkin edelleen nostaa. Turun ja Helsingin Itämerihaasteen vastaanottaneista yli 190 tahosta yli puolet on jo laatinut oman toimenpideohjelmansa. Turun omassa toimenpideohjelmassa perustettiin kosteikkoja, laskeutus- ja tulva-altaita sekä pohjapatoketjuja vähentämään peltojen sekä hulevesien aiheuttamaa kuormitusta. Ulkoilualueiden jätevesihuoltoa parannettiin ja Aurajoen fosforinpoistohankkeen suunnittelu eteni yhteistyössä viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kaupunki jatkoi myös Saaristomeren Suojelurahaston toiminnan tukemista sekä varautui öljyntorjuntaan. Kestävän kehityksen budjetointi ja ekotukiverkosto Kestävän kehityksen budjetointia ja ekotukiverkoston kehittämistä jatkettiin. Osana kaupunginjohtajien ympäristösitoumusta Turku ja Helsinki valmistelivat yhdessä mallia ilmastovaikutusten huomioimiseksi investointien suunnittelussa nykyistä paremmin. Omaa organisaatiota ohjattiin toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti vahvistamalla yksikkötason ekotukitoimintaa. Ekotukihenkilöiden avulla yksiköissä laadittiin päästövähennyssuunnitelmia selkein, mitattavin käytännön toimenpitein. Toimenpiteet kohdistuivat energian ja materiaalien kulutukseen, liikkumiseen sekä toimintakulttuurin kehittämiseen. Vuoden aikana koulutettiin hallintokuntiin ja liikelaitoksiin yhteensä 117 uutta ekotukihenkilöä. Yksikkökohtaisia päästövähennyssuunnitelmia oli vuoden lopussa käynnistetty 166. Sisäisessä arvioinnissa joulukuussa 2012 ekotukitoiminta todettiin kannustavaksi ja motivoivaksi tavaksi muuttaa toimintatapaa yksiköissä. Opetus- ja kasvatustoimessa toteutettiin ensimmäisenä Suomessa käyttösähkön säästöpork- 15

18 Toimintakertomus kanakampanja. Sähköä saatiin säästettyä 569 MWh ja kannustinrahoja sai 37 yksikköä. Toimintatapa todettiin hyväksi ja sitä jatketaan. Globaali kehittämiskumppanuus Turku toimi vuosina pilottikaupunkina Maailman liike-elämän kestävän kehityksen neuvoston globaalissa Urban Infrastructure Initiative -hankkeessa. Pilotoinnin kokemusten pohjalta luotiin ja allekirjoitettiin Siemensin kanssa strateginen kehittämiskumppanuus vuosille Kumppanuus tähtää Turun kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen ja luo kaupungille edellytyksiä tulla keskikokoisten kaupunkien kestävän kehityksen globaaliksi malliesimerkiksi. Yhteisten selvitystöiden aiheena on erityisesti asumiseen, energiaan ja liikkumiseen liittyvän kestävän infrastruktuurin luominen. Yhteistyön ensimmäisenä julkaisuna valmistui raitiotien ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia tarkastellut tutkimus syyskuussa Kaupunki jatkoi myös aktiivista toimintaansa Itämeren alueen kestävän kehityksen yhteistyössä ja Itämeren kaupunkien liiton ympäristösihteeristön isäntäkaupunkina. Yhteistyötä maakunnan kuntien kesken edistettiin toimimalla Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian isäntäkaupunkina. Kuluneen tilikauden aikana ei ole toteutunut merkittäviä ympäristövahinkoja. 8. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Kaupunginhallituksen yleisenä tehtävänä tilikauden aikana oli vastata kaupungin talouden ja omaisuuden hoidosta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta sekä seurata kaupunginvaltuuston kaupungin organisaatioille asettamien tulostavoitteiden toteutumista. Kaupunginhallituksen erityiseen ratkaisuvaltaan kuuluivat asiat, jotka koskivat riskienhallinnan periaatteiden ratkaisemista. Kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupunginjohtajan tehtävänä oli johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten, virastojen ja laitosten ja muuta kaupungin toimintaa. Vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta eli niiden perusperiaatteiden sisällyttämisestä jokapäiväiseen toimintaan oli puolestaan virastojen ja laitosten ylimmällä johdolla sekä niiden alaisella linjajohdolla. Virastojen ja laitosten toteuttaman sisäisen valvonnan toimivuutta varmentaa sisäisen tarkastuksen toimisto, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen kehittämistä. Sisäisen valvonnan selonteko perustuu virastojen ja laitosten tekemään itsearviointiin, jossa on hyödynnetty COSO-viitekehyksen pohjalta rakennettua arviointimallia. Itsearviointien perusteella 16

19 Toimintakertomus koottu yhteenveto on tehty sisäisen tarkastuksen toimistossa. Sisäisen valvonnan toimivuutta ja kehitystarpeita käsitellään lyhyesti tämän selonteon kohdassa sisäisen tarkastuksen järjestäminen. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Virastot ja laitokset ovat noudattaneet niiden toimintaa ohjaavia säännöksiä, eikä kaupunginhallituksen tiedossa ole merkittäviä poikkeuksia sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattamisen osalta. Sosiaali- ja terveystoimessa on kiinnitetty huomioita lakisääteisten määräaikojen noudattamiseen sekä onnistuttu purkamaan asiakasjonoja kaikilla tulosalueilla. Vireillä olevat oikeustoimet on esitetty tilipäätöksen liitetiedoissa. Merkittäviä oikeustoimia ei ole kaupunginhallituksen tiedossa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seurantaa käsitellään muualla toimintakertomuksen niitä koskevissa kohdissa sekä talousarvion toteutumisvertailussa. Virastojen ja laitosten talousarvion noudattamisen seurantaa terävöitettiin tilikauden aikana. Talousseurannan periaatteita tullaan kehittämään edelleen ennustepoikkeamien vähentämiseksi. Kehitystyötä tehdään yhdessä toimialojen ja laitosten kanssa vuoden 2013 alussa käynnistetyssä talouden matriisipalvelussa. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupungin riskienhallinnan menettelyt on määritelty karkealla tasolla vuonna 2010 hyväksytyssä riskienhallinnan oppaassa. Riskien tunnistaminen ja arviointi sekä niiden hallitsemisen, valvomisen ja raportoinnin säännönmukaiset menettelytavat tulevat olemaan riskienhallinnan tilikauden 2013 kehittämiskohteita. Riskienhallinnan perustaso on aiempien kokemuksien nojalla riittävä, mutta riskienhallinnan siirryttyä tilikauden loppupuolella suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen tullaan aiemmin noudatettuja periaatteita tarkentamaan kehittämisen ohella tilikauden 2013 aikana. Riskikartoituksien päivittäminen sekä riskienhallinnan seuranta ja vastuuttaminen eri toimialoilla tulevat olemaan avainasemassa riskienhallinnan menettelyitä päivitettäessä. Kaupungin merkittävimmät riskit on käsitelty toimintakertomuksen kappaleessa 6. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupunginhallituksella ei ole tiedossa omaisuuden hankintaan, luovutukseen tai käyttöarvoon kohdistuneita merkittäviä menetyksiä tai arvon alennuksia, eikä korvaus- tai oikeudellista vastuuta näistä toimenpiteistä. Sopimustoiminta 17

20 Toimintakertomus Kaupunkia sitovien sopimusten seurannan vastuu on sopimukset tehneillä yksiköillä. Sopimukset on tallennettu kaupungin sopimusrekisteriin, jonka kattavuus on hyvä tällä hetkellä ja jota kehitetään edelleen. Sopimustoiminnan sisäisen valvonnan selkeimpiä kehittämiskohteita on kaupunkikonsernin ulkopuolisten palvelutuottajien laskutuksen ja palvelun laadun seuranta, jota tullaan tehostamaan seuraavien tilikausien aikana. Kaupunginhallituksen tiedossa ei ole sopimustoimintaan liittyviä haitallisia seuraamuksia tilikaudelta Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus avustaa kunnan johtoa sen valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Edelleen sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kunnan johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa. Sisäisen tarkastuksen toimisto työskentelee kaupunginjohtajan alaisuudessa ja toimiston vakanssien lukumäärä tilikaudella 2012 oli kahdeksan. Tarkastuksia on tehty virastoissa ja laitoksissa sekä kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kaupungin johdon toimeksiantojen perusteella. Tarkastuksia kohdennettiin tilikaudella etenkin palkanmaksun oikeellisuuteen ja palkanmaksun valvontamenetelmien riittävyyteen. Selvityksiä, raportteja, lausuntoja tms. valmistui tilikauden aikana lähes 80 kappaletta. Raportit toimitetaan kaupungin johdolle, tarkastuskohteelle sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuksen päätyttyä. Tarkastuksien keskeiset tulokset ja johtopäätökset voidaan luokitella seuraavasti: - palkanmaksun oikeellisuuden tarkastuksessa on kehitettävää - henkilöstön käytössä olevan irtaimen omaisuuden seurannan kattavuus ja aukottomuus vaihtelee huomattavasti - käteiskassatilityksien varmennusrutiinit edellyttävät seurantaa - toimiva tietoturva edellyttää lisäpanostusta - toiminnan prosessikuvauksia hyödynnetään vaihtelevasti - tiedonkulun toimivuudessa on parannettavaa Sisäisen valvonnan toimivuutta tullaan kehittämään taloussuunnittelukauden aikana järjestelmällisellä ohjauksella ja neuvonnalla, jotka sisällytetään tarvittaessa osaksi varsinaisen tarkastuksen jälkeen tehtäviä jälkiseurantoja.. 18

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätös 2014

Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Turun kaupungin tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto Sisällys RAHOITUS Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot