EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2007/0196(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET kolmannesta vaihtoehdosta Mietintöluonnos Romano Maria La Russa (PE v01-00) maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta Ehdotus direktiiviksi muutossäädös (KOM(2007)0529 C6-0317/ /0196(COD)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_LegConsolidated PE v /29 AM\ doc

3 Kompromissitarkistus 7 [kompr.tark. 3. vaihtoehto] Swoboda, PPE-DE, GUE/NGL, Maldeikis Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 Tehokas ja tosiasiallinen yhtiöoikeudellinen siirtoverkkojen eriyttäminen I. VARAT, LAITTEISTO, HENKILÖSTÖ JA IDENTITEETTI 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä pitää olla kaikki vertikaalisesti integroituneen yrityksen inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset resurssit, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti (i) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta. (ii) Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, toimii siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa. (iii) Asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten annetaan käyttöön ajoissa verkonkehittämissuunnitelman ja vuosittaisen rahoitussuunnitelman mukaisesti. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 2 kohdassa tarkoitetun kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, sisältävät ainakin seuraavat toimet: siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin sääntelyviranomaisiin kolmannen osapuolen, erityisesti uusien markkinatoimijoiden ja biokaasun tuottajien verkkoon pääsyn salliminen ja hallinnointi verkkoon pääsystä perittävien maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) N:o 1775/ artiklan mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin nojalla tehtyjen maksujen kerääminen siirtoverkkojen käyttö, huolto ja kehittäminen investointien suunnittelu, jolla varmistetaan verkon pitkän aikavälin valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään ja jolla taataan toimitusvarmuus oikeudelliset palvelut tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset palvelut. 2. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai tuotantotoimia, on kielletty. AM\ doc 3/29 PE v01-00

4 3. Siirtoverkonhaltija ei saa harjoittaa kaasunsiirtoon kuulumatonta liiketoimintaa tai toimintaa, joka saattaisi olla ristiriidassa sen tehtävien kanssa, mukaan luettuna vertikaalisesti integroituneen yrityksen osan tai siihen kuuluvan yrityksen tai jonkin muun sähkö- tai kaasuyhtiön osakkeiden omistaminen tai yrityksistä saatavat edut. Poikkeuksista on sovittava kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa etukäteen, ja ne rajoitetaan muita verkkoja koskevien liikeyritysten osakkeisiin tai muihin etuihin. 4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma oikeudellinen identiteetti, joka eroaa merkittävästi vertikaalisesti integroituneen yrityksen identiteetistä, ja sillä pitää olla omia tuotemerkkejä, viestintää ja omat tilat. 5. Siirtoverkonhaltija ei saa antaa taloudellista etua tuovia tai taloudellisesti arkaluonteisia tietoja millekään vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen kuuluvalle yritykselle, ellei se jaa tietoja kaikille markkinaosapuolille syrjimättömästi. Siirtoverkon haltijan on määriteltävä yhdessä kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa kyseiset tiedot. 6. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. II. SIIRTOVERKONHALTIJAN JOHDON JA PÄÄJOHTAJAN/HALLITUKSEN RIIPPUMATTOMUUS 7. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava siirtoverkonhaltijan pääjohtajan tai hallituksen muiden jäsenten nimittämistä ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista päättämistä koskevista päätöksistä sekä työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä päätöksistä ja sopimuksista voi tulla sitovia ainoastaan, mikäli kansallinen sääntelyviranomainen ei käytä veto-oikeuttaan kolmen viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. Vetooikeus voidaan myöntää nimittämistä tai vastavuoroisia sopimuksia koskevien sopimusten osalta, mikäli on vahvasti syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai hallituksen jäsenen ammatillista riippumattomuutta; veto-oikeutta voidaan käyttää, mikäli on vahvasti syytä epäillä kyseisen purkamisen perusteita ja oikeutusta. 8. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on taattava tehokas oikeus kantelun esittämiseen kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai tuomioistuimelle omien työsuhteidensa ennenaikaisen päättämisen osalta. 9. Kansallinen sääntelyviranomainen tekee kantelusta päätöksen kuuden kuukauden kuluessa. Poikkeukset on perusteltava tosiasioin. 10. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet eivät saa vähintään kolmen vuoden kuluessa työskennellä missään tehtävässä kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiössä. PE v /29 AM\ doc

5 11. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa olla taloudellisesti sidoksissa tai saada korvauksia miltään muulta vertikaalisesti integroituneen yhtiön yritykseltä kuin siirtoverkonhaltijalta. Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla miltään osin riippuvainen muista vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimista kuin siirtoverkonhaltijan toimista. 12. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa olla suoraan tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään muun tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta. 13. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu integroituneesta kaasualan yrityksestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan säännösten soveltamista. Tämä ei saisi estää asianmukaisten koordinointimekanismien käyttöä sen varmistamiseksi, että emoyhtiö voi hyväksyä siirtoverkonhaltijan vuosittaisen rahoitussuunnitelman tai vastaavan välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä toimintoja tai siirtolinjojen rakentamiseen tai niiden laadun parantamiseen liittyviä yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai vastaavan välineen ehtoja. III. HALLITUS/JOHTORYHMÄ 14. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai johtoryhmän puheenjohtaja ei saa työskennellä missään tehtävässä kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan alaisuudessa. He eivät myöskään saa olla jäseninä minkään vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen kuuluvan yrityksen hallituksessa tai johtoryhmässä. 15. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai johtoryhmään on kuuluttava riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään vähintään viiden vuoden toimikauden ajaksi. Heidän nimittämisestään on ilmoitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle, ja nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa kuvattujen ehtojen nojalla. 16. Siirtoverkonhaltijan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on katsottava 15 kohdan nojalla riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole mitään sellaisia liikesuhteita tai muita yhteyksiä vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen, sen määräysvaltaisiin osakkeenomistajiin tai kummankaan hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen arviointikykyynsä, ja erityisesti hän (a) ei ole ollut työllistettynä missään tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään hallintoneuvostoon tai hallitukseen; (b) ei ole taloudellisesti sidoksissa mihinkään muuhun vertikaalisesti integroituneen AM\ doc 5/29 PE v01-00

6 yrityksen yhtiöön kuin siirtoverkonhaltijaan tai saa niiltä korvauksia; (c) ei ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita energiantuotantotoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan hallintoneuvostossa tai hallituksessa; (d) ei kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, jonka hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet vertikaalisesti integroitunut yritys nimittää. IV. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISTA VALVOVA VIRANOMAINEN 17. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen valvoo riippumattomasti ohjelman noudattamista. Kansallisella sääntelyviranomaisella on oikeus säätää rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija panee sääntöjen noudattamista koskevaa ohjelmaa täytäntöön epäasianmukaisesti. 18. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallitus nimittää sääntöjen noudattamista valvovan henkilön tai elimen, jonka tehtävänä on (i) valvoa sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanoa; (ii) laatia yksityiskohtainen vuosittainen kertomus, jossa esitetään sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet, ja toimittaa se kansalliselle sääntelyviranomaiselle; määritellä toimenpiteet sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja esitellä kertomus kansalliselle sääntelyviranomaiselle; (iii) antaa suosituksia sääntöjen noudattamista koskevista ohjelmista ja sen täytäntöönpanosta. 19. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen riippumattomuus on taattava erityisesti hänen työehdoillaan. 20. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava mahdollisuus olla säännöllisesti yhteydessä vertikaalisesti integroituneen yrityksen siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai hallintoneuvostoon sekä kansallisiin sääntelyviranomaisiin. 21. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on toimittava avustajana kaikissa siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään seuraavia kysymyksiä: (i) sähköverkon käyttöä ja siihen liittymistä koskevat ehdot, mukaan luettuna PE v /29 AM\ doc

7 käytöstä perittävät maksut, siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) N:o 1775/ artiklan mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin nojalla tehdyt maksut; (ii) hankkeet, jotka on toteutettu siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mukaan luettuna yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat investoinnit; (iii) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan luettuna varavoimaa koskevat säännöt; (iv) energiahankinnat energiahävikin paikkaamiseksi. 22. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on estettävä, että hallitukselle tai hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja tuotanto- tai toimitustoimista. 23. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava oikeus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen kannalta. 24. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai erottaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen vasta saatuaan sille etukäteen hyväksynnän kansalliselta sääntelyviranomaiselta. 25. Kun sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen valtuudet poistetaan, häneltä on kiellettävä liikesuhteet vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen vähintään viiden vuoden ajaksi. V. VERKON KEHITTÄMINEN JA VALTUUDET PÄÄTTÄÄ INVESTOINNEISTA 26. Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma vähintään kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä tehokkaita toimenpiteitä verkon riittävyyden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. 27. Kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa on erityisesti a. ilmoitettava markkinatoimijoille tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka olisi mieluiten rakennettava seuraavien kymmenen vuoden kuluessa; b. esitettävä kaikki investoinnit, joista on jo päätetty, ja määritettävä uudet investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on tehtävä päätös seuraavien kolmen vuoden aikana. 28. Tämän kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman laatimiseksi kukin siirtoverkonhaltija esittää kohtuullisen arvion tuotannon, kulutuksen ja kolmansien maiden kanssa toteutettavien siirtojen kehittymisestä ja ottaa huomioon nykyiset AM\ doc 7/29 PE v01-00

8 alueelliset ja Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä investointeja koskevat suunnitelmat. Siirtoverkonhaltijan on toimitettava luonnos asianmukaisessa ajassa kansalliselle sääntelyviranomaiselle. 29. Kansallisen sääntelyviranomaisen on kuultava kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä avoimella tavalla, ja se voi julkaista kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti mahdolliset investointitarpeet. 30. Kansallisen sääntelyviranomaisen on tarkasteltava sitä, kattaako kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma kaikki kuulemisessa määritellyt investointitarpeet. Tämä viranomainen voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan muuttamaan luonnostaan. 31. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää sellaisen kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa luetellun investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi toteutettava seuraavien kolmen vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella sääntelyviranomaisella on toimivaltaa toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteistä: 1 / pyytää siirtoverkonhaltijaa toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin investointivelvollisuutensa käyttäen omia taloudellisia varojaan tai 2 / kehottaa riippumattomia investoijia esittämään tarjouksensa tarvittavista siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, ja se voi myös velvoittaa siirtoverkonhaltijan hyväksymään kolmannen osapuolen rahoituksen, hyväksymään rakennustöiden teettämisen kolmannella osapuolella tai hyväksymään uuden omaisuuden rakentamisen, suostumaan uuden omaisuuden käyttämiseen tai (c) hyväksymään pääoman lisäämisen tarvittavien investointien rahoittamiseksi ja hyväksymään riippumattomien investoijien osallistumisen pääoman lisäämiseen. Asiaa koskeville rahoitusjärjestelyille on saatava kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä ja investoinneille on taattava tuotto markkinaolosuhteiden mukaan. Molemmissa tapauksissa tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka kattavat tällaisten investointien kustannukset. 32. Kansallisen sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava investointisuunnitelman täytäntöönpanoa. VI. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOON PÄÄSYÄ KOSKEVAT PE v /29 AM\ doc

9 PÄÄTÖKSENTEKOVALTUUDET 33. Siirtoverkonhaltijat ovat velvollisia luomaan ja julkaisemaan avoimia ja tehokkaita menettelyjä kolmansien osapuolien pääsemiseksi verkkoon ilman syrjintää. Kyseisille menettelyille on saatava kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksyntä. 34. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä kolmannen osapuolen käyttöoikeuksista sen perusteella, että käytettävissä oleva verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla rajallinen, sillä esimerkiksi sähkönsiirtoverkon syrjäisissä osissa voi esiintyä siirtorajoituksia. Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on tarjota tarvittavat tiedot asiasta. 35. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan sen perusteella, että uusi yhteys johtaa ylimääräisiin kustannuksiin, koska kapasiteetin on kasvettava uuden yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa verkon osissa. VII. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 36. Tämän vaihtoehdon valitsevien jäsenvaltioiden on asetettava siirtoverkonhaltijoille selvästi määritellyssä ajassa täsmällisiä velvollisuuksia, joiden on kuuden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantuloajankohdasta asteittain johdettava sellaisten yhteisten alueellisten foorumien perustamiseen, jotka ovat vastuussa kapasiteetin jakamisesta ja turvallisuuskysymyksistä. 37. Jos useat jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä alueellisella tasolla ja jos kyseiset jäsenvaltiot sitä yhdessä pyytävät, komissio voi nimittää alueellisen koordinaattorin. 38. Alueellisen koordinaattorin tehtävänä on edistää kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten julkisten viranomaisten, verkonhaltijoiden, sähköpörssien, sähköverkon käyttäjien ja markkinaosapuolten alueellisen tason yhteistyötä. Erityisesti hänen on (a) edistettävä uusia tehokkaita investointeja yhteyksiin. Tätä varten hänen on avustettava siirtoverkonhaltijoita alueellisen yhteyssuunnitelman laatimisessa ja koordinoitava niiden investointipäätöksiä ja tarvittaessa arviointimenettelyä; (b) edistettävä verkkojen tehokasta ja turvallista käyttöä. Tätä varten hänen on edistettävä koordinointia siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten kansallisten julkisten viranomaisten välillä laatimalla kapasiteetin jakamista ja verkon turvaamista koskevia yhteisiä mekanismeja; (c) toimitettava komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille vuosittain kertomus alueella saavutetusta edistyksestä ja kaikista vaikeuksista tai esteistä, jotka saattavat hidastaa kehitystä. VIII. SEURAAMUKSET AM\ doc 9/29 PE v01-00

10 39. Jotta kansallinen sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä on oikeus (i) pyytää siirtoverkonhaltijalta mitä tahansa tietoa ja ottaa suoraan yhteyttä siirtoverkonhaltijoiden kaikkiin työntekijöihin; mikäli on syytä epäillä toiminnan asianmukaisuutta, samoja oikeuksia sovelletaan vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen ja sen tytäryhtiöihin; (ii) suorittaa kaikki tarvittavat tutkimukset siirtoverkonhaltijoista, ja mikäli on syytä epäillä toiminnan asianmukaisuutta, vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä ja sen tytäryhtiöistä; tähän sovelletaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/ artiklan säännöksiä. 40. Jotta kansallinen sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä on valtuudet määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia seuraamuksia siirtoverkonhaltijalle ja/tai vertikaalisesti integroituneelle yritykselle, joka ei noudata tällä artiklalla tai kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksellä asetettuja velvollisuuksiaan. Näihin valtuuksiin on kuuluttava seuraavat oikeudet: (i) oikeus määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia sakkoja, jotka liittyvät verkkoyrityksen liikevaihtoon; (ii) oikeus antaa määräyksiä syrjivän käytännön poistamiseksi; (iii) oikeus kumota siirtoverkonhaltijan toimilupa ainakin osittain, mikäli tällä artiklalla säädettyjä eriyttämistä koskevia säännöksiä rikotaan toistuvasti. Lisätään seuraavat artiklat: Tarkistuslauseke (14a) Lisätään 28 artiklaan seuraava kohta: "3 a. Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pyytävät [kuusi vuotta voimaantulopäivästä] mennessä riippumatonta arviointielintä, joka kuulee eturyhmiä, kuluttajajärjestöt mukaan luettuna, ja määrittää omat arviointiperusteensa, tarkastelemaan siirtojärjestelmien eriyttämistä koskevia säännöksiä ja niiden vaikutuksia maakaasun sisämarkkinoiden toimintaan. Elimen on tutkittava erityisesti sitä, ovatko omistajuuden eriyttämisen täytäntöönpano sekä tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen osoittautuneet onnistuneiksi oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen kilpailuun myötävaikuttamiseksi maakaasun sisämarkkinoilla. Komissio esittää edellä mainitun tarkastelun tulokset 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen yhteydessä. Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti sitä, tarvitseeko komission esittää tämän direktiivin muuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston kuulemisen jälkeen. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus." PE v /29 AM\ doc

11 Kompromissitarkistus 7 A [kompr.tark. 3. vaihtoehto] Morgan, Ek, Riera Madurell LUKU IVa Riippumaton siirtoverkonhaltija Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 Article12 a artikla Soveltamisala Tämän luvun säännöksiä on sovellettava, kun jäsenvaltio päättää olla soveltamatta 7 artiklan 1 kohtaa 7 artiklan 7 kohdan nojalla eikä nimeä riippumatonta verkonhaltijaa 9 artiklan mukaisesti, edellyttäen että komissio hyväksyy tämän. 12 b artikla Varat, laitteisto, henkilöstö ja identiteetti 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä on oltava kaikki inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat, jotka ovat tarpeen niille tämän direktiivin nojalla kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi ja kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan hoitamiseksi, erityisesti seuraavat voimavarat: (a) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, siirtoverkko mukaan lukien, ovat siirtoverkonhaltijan omaisuutta. (b) Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, yrityksen kaikkien tehtävien hoito mukaan lukien, toimii siirtoverkonhaltijan alaisuudessa. (c) Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen muille osille tai muilta osilta on kielletty. (d) Vertikaalisesti integroitunut yritys antaa hyvissä ajoin käyttöön asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten, jos siirtoverkon haltija sitä asianmukaisesti pyytää. (e) Siirtoverkonhaltijat eivät saa käyttää samoja ulkoisia sopimuskumppaneita tai konsultteja kuin vertikaalisesti integroituneet yritykset; ne eivät saa jakaa tietoteknisiä järjestelmiä tai laitteita, fyysisiä toimitiloja tai verkkoon pääsyn turvallisuutta koskevia järjestelmiä vertikaalisesti integroituneiden yritysten minkään osien kanssa. 2. Kaasunsiirtoa koskevaan liiketoimintaan on sisällyttävä 8 artiklassa lueteltujen toimien lisäksi ainakin seuraavat toimet: AM\ doc 11/29 PE v01-00

12 (a) siirtoverkonhaltijan edustus ja yhteydet kolmansiin osapuoliin ja sääntelyviranomaisiin (b) siirtoverkonhaltijan edustus siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa (c) kolmannen osapuolen osallisuuden salliminen ja hallinnointi (d) kaikkien siirtoverkkoihin liittyvien maksujen periminen, mukaan lukien käytöstä perittävät maksut, korvausmaksut lisäpalveluista kuten kaasun käsittely, palvelujen hankinta (tasehallintakustannukset, energiahävikki) (e) siirtoverkon käyttö, huolto ja kehittäminen (f) investointien suunnittelu, jolla varmistetaan verkon pitkän aikavälin valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään ja jolla taataan toimitusvarmuus (g) asianmukaisten yhteisyritysten perustaminen, mukaan lukien yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan kanssa, kaasupörssit jne., pyrkien tavoitteeseen kehittää alueellisten markkinoiden perustamista tai helpottaa vapauttamisprosessia (h) kaikki yrityspalvelut, mukaan lukien oikeudelliset palvelut, tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset palvelut. 3. Siirtoverkonhaltijan on oltava oikeudelliselta asemaltaan osakeyhtiö, kuten säädetään direktiivin 68/151/ETY 1 artiklassa. 4. Siirtoverkonhaltijan ei pidä yritysidentiteetissään, viestinnässään, tuotemerkeissään eikä toimitiloissaan luoda epäselvyyttä vertikaalisesti integroituneen yrityksen erilliseen identiteettiin nähden. 5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja sen osien tilintarkastuksen. 12 c artikla Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus 1. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta kaasualan yrityksestä. Rajoittamatta vertikaalisesti integroituneen yrityksen 12 e artiklan 3 kohdan nojalla nimittämän valvovan elimen jäsenen valtuuksia siirtoverkonhaltijalla on valta itsenäisesti hyväksyä vuosittainen investointisuunnitelmansa ja kerätä rahaa pääomamarkkinoilta etenkin lainaamalla ja pääomaa lisäämällä. 2. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiöt, jotka hoitavat tuotanto- tai toimitustehtäviä, eivät saa olla välittömästi tai välillisesti osakkaana siirtoverkonhaltijassa. Siirtoverkonhaltija ei saa olla välittömästi tai välillisesti osakkaana tuotanto- tai toimitustehtäviä hoitavan vertikaalisesti integroituneen PE v /29 AM\ doc

13 yrityksen tytäryhtiössä eikä saada osinkoja tai muuta taloudellista etua tästä tytäryhtiöstä. 3. Siirtoverkonhaltijan kokonaishallintorakenteen ja sen perussäännön on taattava siirtoverkonhaltijan tosiasiallinen riippumattomuus tämän luvun mukaisesti. 4. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja siirtoverkonhaltijan mahdollisten kaupallisten ja taloudellisten suhteiden osalta, siirtoverkonhaltijan antamat lainat vertikaalisesti integroituneelle yritykselle mukaan lukien, on noudatettava markkinaolosuhteita. 5. Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava sääntelyviranomaiselle kaikista kaupallisista ja taloudellisista sopimuksista vertikaalisesti integroituneen yrityksen kanssa. 6. Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava sääntelyviranomaiselle 12 b artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista taloudellisista varoista tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten. 7. Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä ja nimettävä siirtoverkonhaltijaksi yritys, jonka sääntelyviranomainen on varmistanut täyttäneen tässä luvussa esitetyt vaatimukset. Tällöin sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä sertifiointimenettelyä. Jos komissio on tehnyt päätöksen 7 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja toteaa, ettei sääntelyviranomainen ole noudattanut sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se voi kumota sääntelyviranomaisen tämän artiklan nojalla tekemän eksplisiittisen tai implisiittisen päätöksen ja se voi käyttää tässä artiklassa sääntelyviranomaiselle annettuja oikeuksia siihen asti, kun sääntelyviranomainen alkaa noudattaa komission päätöstä. 8. Avoimuuden on oltava pakollista sen varmistamiseksi, ettei syrjintää harjoiteta, erityisesti mitä tulee viittauksiin tariffeihin, kolmansien osapuolten markkinoille pääsyä koskeviin palveluihin, kapasiteetin jakamiseen ja tasehallintaan. Vertikaalisesti integroituneella yrityksellä ei ole velvollisuutta pidättäytyä toiminnasta, joka haittaa siirtoverkonhaltijaa näiden velvollisuuksien täyttämisessä. 12 d artikla Siirtoverkonhaltijan koko henkilöstön riippumattomuus 1. Hallinnosta vastaavien henkilöiden ja/tai siirtoverkonhaltijan hallintoelinten jäsenten nimityksiä, nimitysten uusimisia, työoloja palkka ja toimikauden päättyminen mukaan lukien koskevat päätökset tekee 12 f artiklan mukaisesti nimitetty siirtoverkonhaltijan valvova elin. 2. Sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava valvovan elimen nimittämien siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ja/tai hallintoelinten jäsenten henkilöllisyys ja toimikautta, sen kestoa ja toimikauden päättymistä koskevat ehdot sekä syyt mahdollisesti ehdotettuun päätökseen toimikauden päättymiseksi. Näistä ehdoista ja 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä tulee sitovia vain, jos sääntelyviranomainen ei ole vastustanut niitä kolmen viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. AM\ doc 13/29 PE v01-00

14 Sääntelyviranomainen voi vastustaa, mikäli on vahvasti syytä epäillä hallinnosta vastaavaksi nimitetyn henkilön ja/tai hallintoelinten jäsenen ammatillista riippumattomuutta tai, toimikauden ennenaikaisen päättymisen tapauksessa, mikäli on vahvasti syytä epäillä sen perusteita. 3. Kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla ollut minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai minkään sen osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään. 4. Kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla ollut minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. 5. Kenellekään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalle ei saa aiheutua minkäänlaista etua tai minkäänlaista taloudellista hyötyä suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan taholta siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta. Henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen muista vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimista tai tuloksista kuin siirtoverkonhaltijan toimista tai tuloksista. 6. Siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaaville henkilöiden ja/tai hallintoelinten jäsenille annetaan laajat oikeudet hakea muutosta sääntelyviranomaisilta toimikauden ennenaikaista päättymistä koskevien valitusten osalta. 7. Toimikauden päättymisen jälkeen kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa vähintään viiden vuoden aikana. 12 e artikla Edunvalvoja 1. Sääntelyviranomainen nimittää riippumattoman edunvalvojan vertikaalisesti integroituneen yrityksen ehdotuksesta ja kustannuksella. Edunvalvoja toimii yksinomaan vertikaalisesti integroituneen yrityksen laillisten etujen suojaamiseksi siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuuden säilyttämiseksi turvaten samalla siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä. Näitä tehtäviä hoitaessaan edunvalvoja ei ota huomioon vertikaalisesti integroituneen yrityksen tuotanto- ja toimitusliiketoiminnan etuja. 2. Edunvalvojalla ei saa olla ollut minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai minkään sen osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa tai PE v /29 AM\ doc

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

PYRKIVÄT saamaan aikaan sellaiset turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat,

PYRKIVÄT saamaan aikaan sellaiset turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat, http://eur-lex.europa.eu/fi/treaties/dat/12006a/12006a.htm I - SOPIMUSTEKSTI(*) HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI, RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, ITALIAN TASAVALLAN

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI. Perustamissopimus. LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5.

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI. Perustamissopimus. LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5. AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI Perustamissopimus LOPULLINEN TEKSTI HYVÄKSYTTÄVÄKSI pääneuvottelijoiden 5. kokouksessa 22.5.2015 1 Tämän sopimuksen allekirjoittajavaltiot, jotka OTTAVAT HUOMIOON,

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 9.5.2014 L 136/35 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014, Euro-Argon tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Euro-Argo ERIC)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), 27.10.2001 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 283/33 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/77/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

Tiivistelmä kehysasetuksesta

Tiivistelmä kehysasetuksesta 1 (11) Tiivistelmä kehysasetuksesta Johdanto Yleissäännöt YVM:n organisaatio EKP:n kehysasetuksen (SSM Framework Regulation 1 ) tavoitteena on yhteisen valvontamekanismin (YVM) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) L 162/40 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004,.eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista

Lisätiedot