EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2007/0196(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET kolmannesta vaihtoehdosta Mietintöluonnos Romano Maria La Russa (PE v01-00) maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta Ehdotus direktiiviksi muutossäädös (KOM(2007)0529 C6-0317/ /0196(COD)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_LegConsolidated PE v /29 AM\ doc

3 Kompromissitarkistus 7 [kompr.tark. 3. vaihtoehto] Swoboda, PPE-DE, GUE/NGL, Maldeikis Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 Tehokas ja tosiasiallinen yhtiöoikeudellinen siirtoverkkojen eriyttäminen I. VARAT, LAITTEISTO, HENKILÖSTÖ JA IDENTITEETTI 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä pitää olla kaikki vertikaalisesti integroituneen yrityksen inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset resurssit, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti (i) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta. (ii) Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, toimii siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa. (iii) Asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten annetaan käyttöön ajoissa verkonkehittämissuunnitelman ja vuosittaisen rahoitussuunnitelman mukaisesti. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 2 kohdassa tarkoitetun kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, sisältävät ainakin seuraavat toimet: siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin sääntelyviranomaisiin kolmannen osapuolen, erityisesti uusien markkinatoimijoiden ja biokaasun tuottajien verkkoon pääsyn salliminen ja hallinnointi verkkoon pääsystä perittävien maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) N:o 1775/ artiklan mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin nojalla tehtyjen maksujen kerääminen siirtoverkkojen käyttö, huolto ja kehittäminen investointien suunnittelu, jolla varmistetaan verkon pitkän aikavälin valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään ja jolla taataan toimitusvarmuus oikeudelliset palvelut tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset palvelut. 2. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai tuotantotoimia, on kielletty. AM\ doc 3/29 PE v01-00

4 3. Siirtoverkonhaltija ei saa harjoittaa kaasunsiirtoon kuulumatonta liiketoimintaa tai toimintaa, joka saattaisi olla ristiriidassa sen tehtävien kanssa, mukaan luettuna vertikaalisesti integroituneen yrityksen osan tai siihen kuuluvan yrityksen tai jonkin muun sähkö- tai kaasuyhtiön osakkeiden omistaminen tai yrityksistä saatavat edut. Poikkeuksista on sovittava kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa etukäteen, ja ne rajoitetaan muita verkkoja koskevien liikeyritysten osakkeisiin tai muihin etuihin. 4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma oikeudellinen identiteetti, joka eroaa merkittävästi vertikaalisesti integroituneen yrityksen identiteetistä, ja sillä pitää olla omia tuotemerkkejä, viestintää ja omat tilat. 5. Siirtoverkonhaltija ei saa antaa taloudellista etua tuovia tai taloudellisesti arkaluonteisia tietoja millekään vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen kuuluvalle yritykselle, ellei se jaa tietoja kaikille markkinaosapuolille syrjimättömästi. Siirtoverkon haltijan on määriteltävä yhdessä kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa kyseiset tiedot. 6. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. II. SIIRTOVERKONHALTIJAN JOHDON JA PÄÄJOHTAJAN/HALLITUKSEN RIIPPUMATTOMUUS 7. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava siirtoverkonhaltijan pääjohtajan tai hallituksen muiden jäsenten nimittämistä ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista päättämistä koskevista päätöksistä sekä työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä päätöksistä ja sopimuksista voi tulla sitovia ainoastaan, mikäli kansallinen sääntelyviranomainen ei käytä veto-oikeuttaan kolmen viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. Vetooikeus voidaan myöntää nimittämistä tai vastavuoroisia sopimuksia koskevien sopimusten osalta, mikäli on vahvasti syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai hallituksen jäsenen ammatillista riippumattomuutta; veto-oikeutta voidaan käyttää, mikäli on vahvasti syytä epäillä kyseisen purkamisen perusteita ja oikeutusta. 8. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on taattava tehokas oikeus kantelun esittämiseen kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai tuomioistuimelle omien työsuhteidensa ennenaikaisen päättämisen osalta. 9. Kansallinen sääntelyviranomainen tekee kantelusta päätöksen kuuden kuukauden kuluessa. Poikkeukset on perusteltava tosiasioin. 10. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet eivät saa vähintään kolmen vuoden kuluessa työskennellä missään tehtävässä kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiössä. PE v /29 AM\ doc

5 11. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa olla taloudellisesti sidoksissa tai saada korvauksia miltään muulta vertikaalisesti integroituneen yhtiön yritykseltä kuin siirtoverkonhaltijalta. Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla miltään osin riippuvainen muista vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimista kuin siirtoverkonhaltijan toimista. 12. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa olla suoraan tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään muun tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta. 13. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu integroituneesta kaasualan yrityksestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan säännösten soveltamista. Tämä ei saisi estää asianmukaisten koordinointimekanismien käyttöä sen varmistamiseksi, että emoyhtiö voi hyväksyä siirtoverkonhaltijan vuosittaisen rahoitussuunnitelman tai vastaavan välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä toimintoja tai siirtolinjojen rakentamiseen tai niiden laadun parantamiseen liittyviä yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai vastaavan välineen ehtoja. III. HALLITUS/JOHTORYHMÄ 14. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai johtoryhmän puheenjohtaja ei saa työskennellä missään tehtävässä kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan alaisuudessa. He eivät myöskään saa olla jäseninä minkään vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen kuuluvan yrityksen hallituksessa tai johtoryhmässä. 15. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai johtoryhmään on kuuluttava riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään vähintään viiden vuoden toimikauden ajaksi. Heidän nimittämisestään on ilmoitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle, ja nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa kuvattujen ehtojen nojalla. 16. Siirtoverkonhaltijan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on katsottava 15 kohdan nojalla riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole mitään sellaisia liikesuhteita tai muita yhteyksiä vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen, sen määräysvaltaisiin osakkeenomistajiin tai kummankaan hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen arviointikykyynsä, ja erityisesti hän (a) ei ole ollut työllistettynä missään tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään hallintoneuvostoon tai hallitukseen; (b) ei ole taloudellisesti sidoksissa mihinkään muuhun vertikaalisesti integroituneen AM\ doc 5/29 PE v01-00

6 yrityksen yhtiöön kuin siirtoverkonhaltijaan tai saa niiltä korvauksia; (c) ei ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita energiantuotantotoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan hallintoneuvostossa tai hallituksessa; (d) ei kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, jonka hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet vertikaalisesti integroitunut yritys nimittää. IV. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISTA VALVOVA VIRANOMAINEN 17. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen valvoo riippumattomasti ohjelman noudattamista. Kansallisella sääntelyviranomaisella on oikeus säätää rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija panee sääntöjen noudattamista koskevaa ohjelmaa täytäntöön epäasianmukaisesti. 18. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallitus nimittää sääntöjen noudattamista valvovan henkilön tai elimen, jonka tehtävänä on (i) valvoa sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanoa; (ii) laatia yksityiskohtainen vuosittainen kertomus, jossa esitetään sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet, ja toimittaa se kansalliselle sääntelyviranomaiselle; määritellä toimenpiteet sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja esitellä kertomus kansalliselle sääntelyviranomaiselle; (iii) antaa suosituksia sääntöjen noudattamista koskevista ohjelmista ja sen täytäntöönpanosta. 19. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen riippumattomuus on taattava erityisesti hänen työehdoillaan. 20. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava mahdollisuus olla säännöllisesti yhteydessä vertikaalisesti integroituneen yrityksen siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai hallintoneuvostoon sekä kansallisiin sääntelyviranomaisiin. 21. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on toimittava avustajana kaikissa siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään seuraavia kysymyksiä: (i) sähköverkon käyttöä ja siihen liittymistä koskevat ehdot, mukaan luettuna PE v /29 AM\ doc

7 käytöstä perittävät maksut, siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) N:o 1775/ artiklan mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin nojalla tehdyt maksut; (ii) hankkeet, jotka on toteutettu siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mukaan luettuna yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat investoinnit; (iii) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan luettuna varavoimaa koskevat säännöt; (iv) energiahankinnat energiahävikin paikkaamiseksi. 22. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on estettävä, että hallitukselle tai hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja tuotanto- tai toimitustoimista. 23. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava oikeus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen kannalta. 24. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai erottaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen vasta saatuaan sille etukäteen hyväksynnän kansalliselta sääntelyviranomaiselta. 25. Kun sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen valtuudet poistetaan, häneltä on kiellettävä liikesuhteet vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen vähintään viiden vuoden ajaksi. V. VERKON KEHITTÄMINEN JA VALTUUDET PÄÄTTÄÄ INVESTOINNEISTA 26. Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma vähintään kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä tehokkaita toimenpiteitä verkon riittävyyden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. 27. Kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa on erityisesti a. ilmoitettava markkinatoimijoille tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka olisi mieluiten rakennettava seuraavien kymmenen vuoden kuluessa; b. esitettävä kaikki investoinnit, joista on jo päätetty, ja määritettävä uudet investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on tehtävä päätös seuraavien kolmen vuoden aikana. 28. Tämän kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman laatimiseksi kukin siirtoverkonhaltija esittää kohtuullisen arvion tuotannon, kulutuksen ja kolmansien maiden kanssa toteutettavien siirtojen kehittymisestä ja ottaa huomioon nykyiset AM\ doc 7/29 PE v01-00

8 alueelliset ja Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä investointeja koskevat suunnitelmat. Siirtoverkonhaltijan on toimitettava luonnos asianmukaisessa ajassa kansalliselle sääntelyviranomaiselle. 29. Kansallisen sääntelyviranomaisen on kuultava kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä avoimella tavalla, ja se voi julkaista kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti mahdolliset investointitarpeet. 30. Kansallisen sääntelyviranomaisen on tarkasteltava sitä, kattaako kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma kaikki kuulemisessa määritellyt investointitarpeet. Tämä viranomainen voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan muuttamaan luonnostaan. 31. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää sellaisen kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa luetellun investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi toteutettava seuraavien kolmen vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella sääntelyviranomaisella on toimivaltaa toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteistä: 1 / pyytää siirtoverkonhaltijaa toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin investointivelvollisuutensa käyttäen omia taloudellisia varojaan tai 2 / kehottaa riippumattomia investoijia esittämään tarjouksensa tarvittavista siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, ja se voi myös velvoittaa siirtoverkonhaltijan hyväksymään kolmannen osapuolen rahoituksen, hyväksymään rakennustöiden teettämisen kolmannella osapuolella tai hyväksymään uuden omaisuuden rakentamisen, suostumaan uuden omaisuuden käyttämiseen tai (c) hyväksymään pääoman lisäämisen tarvittavien investointien rahoittamiseksi ja hyväksymään riippumattomien investoijien osallistumisen pääoman lisäämiseen. Asiaa koskeville rahoitusjärjestelyille on saatava kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä ja investoinneille on taattava tuotto markkinaolosuhteiden mukaan. Molemmissa tapauksissa tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka kattavat tällaisten investointien kustannukset. 32. Kansallisen sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava investointisuunnitelman täytäntöönpanoa. VI. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOON PÄÄSYÄ KOSKEVAT PE v /29 AM\ doc

9 PÄÄTÖKSENTEKOVALTUUDET 33. Siirtoverkonhaltijat ovat velvollisia luomaan ja julkaisemaan avoimia ja tehokkaita menettelyjä kolmansien osapuolien pääsemiseksi verkkoon ilman syrjintää. Kyseisille menettelyille on saatava kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksyntä. 34. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä kolmannen osapuolen käyttöoikeuksista sen perusteella, että käytettävissä oleva verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla rajallinen, sillä esimerkiksi sähkönsiirtoverkon syrjäisissä osissa voi esiintyä siirtorajoituksia. Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on tarjota tarvittavat tiedot asiasta. 35. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan sen perusteella, että uusi yhteys johtaa ylimääräisiin kustannuksiin, koska kapasiteetin on kasvettava uuden yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa verkon osissa. VII. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 36. Tämän vaihtoehdon valitsevien jäsenvaltioiden on asetettava siirtoverkonhaltijoille selvästi määritellyssä ajassa täsmällisiä velvollisuuksia, joiden on kuuden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantuloajankohdasta asteittain johdettava sellaisten yhteisten alueellisten foorumien perustamiseen, jotka ovat vastuussa kapasiteetin jakamisesta ja turvallisuuskysymyksistä. 37. Jos useat jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä alueellisella tasolla ja jos kyseiset jäsenvaltiot sitä yhdessä pyytävät, komissio voi nimittää alueellisen koordinaattorin. 38. Alueellisen koordinaattorin tehtävänä on edistää kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten julkisten viranomaisten, verkonhaltijoiden, sähköpörssien, sähköverkon käyttäjien ja markkinaosapuolten alueellisen tason yhteistyötä. Erityisesti hänen on (a) edistettävä uusia tehokkaita investointeja yhteyksiin. Tätä varten hänen on avustettava siirtoverkonhaltijoita alueellisen yhteyssuunnitelman laatimisessa ja koordinoitava niiden investointipäätöksiä ja tarvittaessa arviointimenettelyä; (b) edistettävä verkkojen tehokasta ja turvallista käyttöä. Tätä varten hänen on edistettävä koordinointia siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten kansallisten julkisten viranomaisten välillä laatimalla kapasiteetin jakamista ja verkon turvaamista koskevia yhteisiä mekanismeja; (c) toimitettava komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille vuosittain kertomus alueella saavutetusta edistyksestä ja kaikista vaikeuksista tai esteistä, jotka saattavat hidastaa kehitystä. VIII. SEURAAMUKSET AM\ doc 9/29 PE v01-00

10 39. Jotta kansallinen sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä on oikeus (i) pyytää siirtoverkonhaltijalta mitä tahansa tietoa ja ottaa suoraan yhteyttä siirtoverkonhaltijoiden kaikkiin työntekijöihin; mikäli on syytä epäillä toiminnan asianmukaisuutta, samoja oikeuksia sovelletaan vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen ja sen tytäryhtiöihin; (ii) suorittaa kaikki tarvittavat tutkimukset siirtoverkonhaltijoista, ja mikäli on syytä epäillä toiminnan asianmukaisuutta, vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä ja sen tytäryhtiöistä; tähän sovelletaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/ artiklan säännöksiä. 40. Jotta kansallinen sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä on valtuudet määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia seuraamuksia siirtoverkonhaltijalle ja/tai vertikaalisesti integroituneelle yritykselle, joka ei noudata tällä artiklalla tai kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksellä asetettuja velvollisuuksiaan. Näihin valtuuksiin on kuuluttava seuraavat oikeudet: (i) oikeus määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia sakkoja, jotka liittyvät verkkoyrityksen liikevaihtoon; (ii) oikeus antaa määräyksiä syrjivän käytännön poistamiseksi; (iii) oikeus kumota siirtoverkonhaltijan toimilupa ainakin osittain, mikäli tällä artiklalla säädettyjä eriyttämistä koskevia säännöksiä rikotaan toistuvasti. Lisätään seuraavat artiklat: Tarkistuslauseke (14a) Lisätään 28 artiklaan seuraava kohta: "3 a. Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pyytävät [kuusi vuotta voimaantulopäivästä] mennessä riippumatonta arviointielintä, joka kuulee eturyhmiä, kuluttajajärjestöt mukaan luettuna, ja määrittää omat arviointiperusteensa, tarkastelemaan siirtojärjestelmien eriyttämistä koskevia säännöksiä ja niiden vaikutuksia maakaasun sisämarkkinoiden toimintaan. Elimen on tutkittava erityisesti sitä, ovatko omistajuuden eriyttämisen täytäntöönpano sekä tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen osoittautuneet onnistuneiksi oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen kilpailuun myötävaikuttamiseksi maakaasun sisämarkkinoilla. Komissio esittää edellä mainitun tarkastelun tulokset 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen yhteydessä. Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti sitä, tarvitseeko komission esittää tämän direktiivin muuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston kuulemisen jälkeen. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus." PE v /29 AM\ doc

11 Kompromissitarkistus 7 A [kompr.tark. 3. vaihtoehto] Morgan, Ek, Riera Madurell LUKU IVa Riippumaton siirtoverkonhaltija Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 Article12 a artikla Soveltamisala Tämän luvun säännöksiä on sovellettava, kun jäsenvaltio päättää olla soveltamatta 7 artiklan 1 kohtaa 7 artiklan 7 kohdan nojalla eikä nimeä riippumatonta verkonhaltijaa 9 artiklan mukaisesti, edellyttäen että komissio hyväksyy tämän. 12 b artikla Varat, laitteisto, henkilöstö ja identiteetti 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä on oltava kaikki inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat, jotka ovat tarpeen niille tämän direktiivin nojalla kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi ja kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan hoitamiseksi, erityisesti seuraavat voimavarat: (a) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, siirtoverkko mukaan lukien, ovat siirtoverkonhaltijan omaisuutta. (b) Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, yrityksen kaikkien tehtävien hoito mukaan lukien, toimii siirtoverkonhaltijan alaisuudessa. (c) Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen muille osille tai muilta osilta on kielletty. (d) Vertikaalisesti integroitunut yritys antaa hyvissä ajoin käyttöön asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten, jos siirtoverkon haltija sitä asianmukaisesti pyytää. (e) Siirtoverkonhaltijat eivät saa käyttää samoja ulkoisia sopimuskumppaneita tai konsultteja kuin vertikaalisesti integroituneet yritykset; ne eivät saa jakaa tietoteknisiä järjestelmiä tai laitteita, fyysisiä toimitiloja tai verkkoon pääsyn turvallisuutta koskevia järjestelmiä vertikaalisesti integroituneiden yritysten minkään osien kanssa. 2. Kaasunsiirtoa koskevaan liiketoimintaan on sisällyttävä 8 artiklassa lueteltujen toimien lisäksi ainakin seuraavat toimet: AM\ doc 11/29 PE v01-00

12 (a) siirtoverkonhaltijan edustus ja yhteydet kolmansiin osapuoliin ja sääntelyviranomaisiin (b) siirtoverkonhaltijan edustus siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa (c) kolmannen osapuolen osallisuuden salliminen ja hallinnointi (d) kaikkien siirtoverkkoihin liittyvien maksujen periminen, mukaan lukien käytöstä perittävät maksut, korvausmaksut lisäpalveluista kuten kaasun käsittely, palvelujen hankinta (tasehallintakustannukset, energiahävikki) (e) siirtoverkon käyttö, huolto ja kehittäminen (f) investointien suunnittelu, jolla varmistetaan verkon pitkän aikavälin valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään ja jolla taataan toimitusvarmuus (g) asianmukaisten yhteisyritysten perustaminen, mukaan lukien yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan kanssa, kaasupörssit jne., pyrkien tavoitteeseen kehittää alueellisten markkinoiden perustamista tai helpottaa vapauttamisprosessia (h) kaikki yrityspalvelut, mukaan lukien oikeudelliset palvelut, tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset palvelut. 3. Siirtoverkonhaltijan on oltava oikeudelliselta asemaltaan osakeyhtiö, kuten säädetään direktiivin 68/151/ETY 1 artiklassa. 4. Siirtoverkonhaltijan ei pidä yritysidentiteetissään, viestinnässään, tuotemerkeissään eikä toimitiloissaan luoda epäselvyyttä vertikaalisesti integroituneen yrityksen erilliseen identiteettiin nähden. 5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja sen osien tilintarkastuksen. 12 c artikla Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus 1. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta kaasualan yrityksestä. Rajoittamatta vertikaalisesti integroituneen yrityksen 12 e artiklan 3 kohdan nojalla nimittämän valvovan elimen jäsenen valtuuksia siirtoverkonhaltijalla on valta itsenäisesti hyväksyä vuosittainen investointisuunnitelmansa ja kerätä rahaa pääomamarkkinoilta etenkin lainaamalla ja pääomaa lisäämällä. 2. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiöt, jotka hoitavat tuotanto- tai toimitustehtäviä, eivät saa olla välittömästi tai välillisesti osakkaana siirtoverkonhaltijassa. Siirtoverkonhaltija ei saa olla välittömästi tai välillisesti osakkaana tuotanto- tai toimitustehtäviä hoitavan vertikaalisesti integroituneen PE v /29 AM\ doc

13 yrityksen tytäryhtiössä eikä saada osinkoja tai muuta taloudellista etua tästä tytäryhtiöstä. 3. Siirtoverkonhaltijan kokonaishallintorakenteen ja sen perussäännön on taattava siirtoverkonhaltijan tosiasiallinen riippumattomuus tämän luvun mukaisesti. 4. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja siirtoverkonhaltijan mahdollisten kaupallisten ja taloudellisten suhteiden osalta, siirtoverkonhaltijan antamat lainat vertikaalisesti integroituneelle yritykselle mukaan lukien, on noudatettava markkinaolosuhteita. 5. Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava sääntelyviranomaiselle kaikista kaupallisista ja taloudellisista sopimuksista vertikaalisesti integroituneen yrityksen kanssa. 6. Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava sääntelyviranomaiselle 12 b artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista taloudellisista varoista tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten. 7. Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä ja nimettävä siirtoverkonhaltijaksi yritys, jonka sääntelyviranomainen on varmistanut täyttäneen tässä luvussa esitetyt vaatimukset. Tällöin sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä sertifiointimenettelyä. Jos komissio on tehnyt päätöksen 7 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja toteaa, ettei sääntelyviranomainen ole noudattanut sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se voi kumota sääntelyviranomaisen tämän artiklan nojalla tekemän eksplisiittisen tai implisiittisen päätöksen ja se voi käyttää tässä artiklassa sääntelyviranomaiselle annettuja oikeuksia siihen asti, kun sääntelyviranomainen alkaa noudattaa komission päätöstä. 8. Avoimuuden on oltava pakollista sen varmistamiseksi, ettei syrjintää harjoiteta, erityisesti mitä tulee viittauksiin tariffeihin, kolmansien osapuolten markkinoille pääsyä koskeviin palveluihin, kapasiteetin jakamiseen ja tasehallintaan. Vertikaalisesti integroituneella yrityksellä ei ole velvollisuutta pidättäytyä toiminnasta, joka haittaa siirtoverkonhaltijaa näiden velvollisuuksien täyttämisessä. 12 d artikla Siirtoverkonhaltijan koko henkilöstön riippumattomuus 1. Hallinnosta vastaavien henkilöiden ja/tai siirtoverkonhaltijan hallintoelinten jäsenten nimityksiä, nimitysten uusimisia, työoloja palkka ja toimikauden päättyminen mukaan lukien koskevat päätökset tekee 12 f artiklan mukaisesti nimitetty siirtoverkonhaltijan valvova elin. 2. Sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava valvovan elimen nimittämien siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ja/tai hallintoelinten jäsenten henkilöllisyys ja toimikautta, sen kestoa ja toimikauden päättymistä koskevat ehdot sekä syyt mahdollisesti ehdotettuun päätökseen toimikauden päättymiseksi. Näistä ehdoista ja 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä tulee sitovia vain, jos sääntelyviranomainen ei ole vastustanut niitä kolmen viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. AM\ doc 13/29 PE v01-00

14 Sääntelyviranomainen voi vastustaa, mikäli on vahvasti syytä epäillä hallinnosta vastaavaksi nimitetyn henkilön ja/tai hallintoelinten jäsenen ammatillista riippumattomuutta tai, toimikauden ennenaikaisen päättymisen tapauksessa, mikäli on vahvasti syytä epäillä sen perusteita. 3. Kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla ollut minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai minkään sen osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään. 4. Kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla ollut minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. 5. Kenellekään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalle ei saa aiheutua minkäänlaista etua tai minkäänlaista taloudellista hyötyä suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan taholta siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta. Henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen muista vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimista tai tuloksista kuin siirtoverkonhaltijan toimista tai tuloksista. 6. Siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaaville henkilöiden ja/tai hallintoelinten jäsenille annetaan laajat oikeudet hakea muutosta sääntelyviranomaisilta toimikauden ennenaikaista päättymistä koskevien valitusten osalta. 7. Toimikauden päättymisen jälkeen kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa vähintään viiden vuoden aikana. 12 e artikla Edunvalvoja 1. Sääntelyviranomainen nimittää riippumattoman edunvalvojan vertikaalisesti integroituneen yrityksen ehdotuksesta ja kustannuksella. Edunvalvoja toimii yksinomaan vertikaalisesti integroituneen yrityksen laillisten etujen suojaamiseksi siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuuden säilyttämiseksi turvaten samalla siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä. Näitä tehtäviä hoitaessaan edunvalvoja ei ota huomioon vertikaalisesti integroituneen yrityksen tuotanto- ja toimitusliiketoiminnan etuja. 2. Edunvalvojalla ei saa olla ollut minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai minkään sen osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa tai PE v /29 AM\ doc

15 minkään tuotanto- tai toimitustoimintaa harjoittavan yrityksen kanssa niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään. Sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä edunvalvojan mandaattia koskevat ehdot, mukaan lukien sen kesto, päättymistä koskevat ehdot ja taloudelliset ehdot. Mandaattinsa aikana edunvalvojalla ei saa olla minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. Mandaattinsa päättymisen jälkeen edunvalvojalla ei saa vähintään viiden vuoden aikana olla minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. 3. Edunvalvoja vastaa (a) siirtoverkonhaltijan valvovan elimen jäsenten nimittämisestä, nimitysten uusimisesta ja erottamisesta, lukuun ottamatta 12 f artiklan 3 kohdassa tarkoitettua jäsentä, ja (b) vertikaalisesti integroituneen yrityksen äänivallan käyttämisestä siirtoverkonhaltijassa. 12 f artikla Valvova elin 1. Siirtoverkonhaltijalla on oltava valvova elin, joka on vastuussa kaikkien niiden päätösten tekemisestä, joilla säilytetään osakkeenomistajien investointien arvo siirtoverkonhaltijassa. Valvova elin ei päätä suoraan tai epäsuorasti siirtoverkonhaltijan kilpailukäyttäytymisestä eikä siirtoverkonhaltijan jokapäiväisestä toiminnasta ja verkon hallinnoinnista. 2. Valvovassa elimessä on vähintään viisi jäsentä. Edellä 12 d artiklan 2 7 kohtaa sovelletaan valvovan elimen jäseniin, jotka edunvalvoja nimittää 12 e artiklan 3 kohdan nojalla. 3. Jäsenvaltiot voivat sallia vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittävän valvovan elimen yhden jäsenen niiden jäsenten lisäksi, jotka edunvalvoja nimittää 12 e artiklan 3 kohdan nojalla. Tällä jäsenellä on veto-oikeus niihin päätöksiin, jotka hänen käsityksensä mukaan voivat merkittävästi vähentää siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuutta. Arvioitaessa sitä, voiko tietty päätös vähentää merkittävästi omaisuuden arvoa, siirtoverkonhaltijan vuosittainen rahoitussuunnitelma ja velkojen määrä ovat erityisen tärkeitä. Kaksi kolmasosaa valvovan elimen jäsenistä, lukuun ottamatta vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämää jäsentä, voi kumota vetooikeuden, missä tapauksessa sovelletaan 12 f artiklan 7 kohtaa. AM\ doc 15/29 PE v01-00

16 4. Jos vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämä valvovan elimen jäsen on käyttänyt veto-oikeuttaan päätökseen tämän artiklan 3 kohdan nojalla ja investoinnit verkkoon estyvät tai viivästyvät, sovelletaan 12 h artiklan 7 kohtaa. 5. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämällä valvovan elimen jäsenellä ei saa olla minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa. Tämä jäsen ei toimita vertikaalisesti integroituneelle yritykselle tai millekään sen osalle mitään muita tietoja kuin sellaisia, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia sen arvioimiseksi, voisiko ehdotettu päätös merkittävästi vähentää siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuutta. Näihin tietoihin ei missään tapauksessa saa sisältyä kaupallisesti arkaluonteista tietoa kolmansista osapuolista. 12 g artikla Sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma ja sääntöjen noudattamista valvova viranomainen 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön, sekä varmistavat, että ohjelman noudattamista valvotaan riittävästi. Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen valvoo riippumattomasti ohjelman noudattamista sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia. 2. Kansallinen sääntelyviranomainen nimittää sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen valvovan elimen ehdotusten pohjalta ilman, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämä jäsen osallistuu tähän nimittämiseen. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen voi olla luonnollinen tai oikeushenkilö. Sääntöjen noudattamista valvovaan viranomaiseen sovelletaan 12 d artiklan 2 7 kohtaa. Sääntelyviranomainen voi vastustaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen nimitystä syistä, jotka koskevat riippumattomuuden tai ammatillisten valmiuksien puutetta. 3. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen on vastuussa (i) (ii) sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanon seurannasta; vuosittaisen kertomuksen laadinnasta, jossa esitetään sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet, ja sen toimittamisesta sääntelyviranomaiselle; (iii) kertomuksen antamisesta valvovalle elimelle ja suositusten antamisesta sääntöjen noudattamista koskevasta ohjelmasta ja sen täytäntöönpanosta; PE v /29 AM\ doc

17 (iv) kertomuksen antamisesta sääntelyviranomaiselle mahdollisista kaupallisista ja taloudellisista suhteista vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja siirtoverkonhaltijan välillä. 4. Sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen mandaattia tai palvelukseen ottamista koskevia edellytyksiä koskevat ehdot, ja näillä ehdoilla on taattava sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen riippumattomuus. 5. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on annettava säännöllisesti sääntelyviranomaiselle kertomus joko suullisesti tai kirjallisesti ja hänellä on oltava oikeus antaa säännöllisesti kertomus joko suullisesti tai kirjallisesti siirtoverkonhaltijan valvovalle elimelle. 6. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen voi osallistua kaikkiin siirtoverkonhaltijan valvontaelinten tai hallituksen kokouksiin. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen osallistuu kaikkiin kokouksiin, joissa käsitellään seuraavia asioita: (i) (ii) maakaasunsiirtoverkkoon pääsyä koskevat edellytykset siten kuin säädetään asetuksessa (EY) N:o 1775/2005, erityisesti mitä tulee tariffeihin, kolmansien osapuolten verkkoon pääsyyn liittyviin palveluihin, kapasiteetin jakamiseen ja ylikuormituksen hallintaan, avoimuuteen, tasehallintaan ja jälkimarkkinoihin; hankkeet, jotka toteutetaan siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mukaan lukien investoinnit uusiin siirtoyhteyksiin, kapasiteetin laajentamiseen ja nykyisen kapasiteetin optimointiin; (iii) siirtoverkon toimintaa varten tarvittava energian hankinta tai myynti. 7. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on seurattava, että siirtoverkonhaltija noudattaa 10 artiklaa. 8. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava oikeus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin siirtoverkonhaltijan tietoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen kannalta. 9. Saatuaan etukäteen hyväksynnän sääntelyviranomaiselta valvova elin voi erottaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen ilman, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämä jäsen osallistuu tähän. 12 h artikla Verkon kehittäminen ja investointeja koskeva päätösvalta 1. Siirtoverkonhaltijat toimittavat vuosittain sääntelyviranomaiselle kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman, joka perustuu olemassa olevaan ja ennustettuun tarjontaan ja kysyntään, kaikkia asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan. Suunnitelmassa on esitettävä tehokkaita toimenpiteitä verkon riittävyyden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. AM\ doc 17/29 PE v01-00

18 2. Kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa on erityisesti (a) (b) (c) ilmoitettava markkinatoimijoille tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka on rakennettava tai joita on uudistettava seuraavien kymmenen vuoden kuluessa; esitettävä kaikki investoinnit, joista on jo päätetty, ja määriteltävä uudet investoinnit, jotka on toteutettava seuraavien kolmen vuoden aikana; määriteltävä aikataulut kaikille investointihankkeille. 3. Laadittaessa tätä kymmenvuotista verkonkehittämissuunnitelmaa siirtoverkonhaltijan on esitettävä kohtuullinen arvio tuotannon, tarjonnan, kulutuksen ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien siirtojen kehittymisestä ja otettava huomioon alueelliset ja Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä investointeja koskevat suunnitelmat samoin kuin varastointia ja nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitoksia koskevat investointisuunnitelmat. 4. Sääntelyviranomaisen on kuultava kaikkia tosiasiallisia tai potentiaalisia verkon käyttäjiä kymmenvuotisesta verkonkehittämissuunnitelmasta avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Henkilöitä tai yrityksiä, jotka väittävät olevansa potentiaalisia käyttäjiä, voidaan vaatia osoittamaan väitteensä todeksi. Sääntelyviranomaisen on julkaistava kuulemisprosessin tulokset, etenkin mahdolliset investointitarpeet. 5. Sääntelyviranomaisen on tutkittava, kattaako kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma kaikki kuulemisessa määritellyt investointitarpeet ja onko se johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 1775/ c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman kanssa. Jos epäilyksiä yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman johdonmukaisuudesta herää, sääntelyviranomaisen on kysyttävä neuvoa virastolta. Sääntelyviranomainen voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan muuttamaan suunnitelmaansa. 6. Sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa. 7. Olosuhteissa, joissa siirtoverkonhaltija muista kuin sen hallinnassa olevista syistä ei toteuta sellaista investointia, joka kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman mukaan piti toteuttaa seuraavien kolmen vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntelyviranomaisella on velvollisuus toteuttaa ainakin yksi seuraavista toimenpiteistä sen takaamiseksi, että kyseinen investointi toteutetaan: (a) (b) (c) edellytetään, että siirtoverkonhaltija toteuttaa kyseiset investoinnit, tai järjestetään kaikille investoijille avoin tarjouskilpailu kyseistä investointia varten, tai velvoitetaan siirtoverkonhaltija hyväksymään pääoman lisääminen tarvittavien investointien rahoittamiseksi ja riippumattomien investoijien osallistuminen pääoman lisäämiseen. PE v /29 AM\ doc

19 Kun sääntelyviranomainen on käyttänyt toimivaltuuksiaan b kohdan nojalla, se voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan hyväksymään seuraavat seikat: kolmannen osapuolen rahoitus, kolmannen osapuolen rakentaminen, uuden omaisuuden rakentaminen, uuden omaisuuden käyttäminen. Siirtoverkonhaltijan on toimitettava investoijille kaikki investoinnin täytäntöönpanemiseksi tarvittava tieto, liitettävä uusi omaisuus siirtoverkkoon ja yleisesti tehtävä parhaansa investointihankkeen toteuttamisen helpottamista varten. Tätä koskeville rahoitusjärjestelyille on saatava sääntelyviranomaisen hyväksyntä. 8. Kun sääntelyviranomainen on käyttänyt toimivaltuuksiaan 7 kohdan nojalla, asianomaisella tariffien sääntelyllä on katettava kyseessä olevien investointien kustannukset. 12 i artikla Varastotilojen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitosten ja teollisten kuluttajien liittämistä siirtoverkkoon koskeva päätösvalta 1. Siirtoverkonhaltijoiden on luotava ja julkaistava avoimia ja tehokkaita menettelyjä ja tariffeja varastotilojen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitosten ja teollisten kuluttajien liittämiseksi verkkoon ilman syrjintää. Menettelyille on saatava sääntelyviranomaisen hyväksyntä. 2. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä uusien varastotilojen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitoksen ja teollisten kuluttajien liittämisestä verkkoon sillä perusteella, että käytettävissä oleva verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla rajallinen tai että se johtaa lisäkustannuksiin, jotka liittyvät tarpeelliseen kapasiteetin lisäykseen. Siirtoverkonhaltijan on taattava uuden yhteyden riittävä otto- ja syöttökapasiteetti. Kompromissitarkistus 7 C Vidal-Quadras, Laperrouze, PPE-DE, PSE LUKU IVa Riippumaton siirtoverkonhaltija Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 IV a LUKU Riippumaton siirtoverkonhaltija 12 a artikla AM\ doc 19/29 PE v01-00

20 Soveltamisala Tämän luvun säännöksiä on sovellettava, kun jäsenvaltio päättää olla soveltamatta 7 artiklan 1 kohtaa 7 artiklan 7 kohdan nojalla eikä nimeä riippumatonta verkonhaltijaa 9 artiklan mukaisesti, edellyttäen että komissio hyväksyy tämän. 12 b artikla Varat, laitteisto, henkilöstö ja identiteetti 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä on oltava kaikki inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat, jotka ovat tarpeen niille tämän direktiivin nojalla kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi ja kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan hoitamiseksi, erityisesti seuraavat voimavarat: (a) (b) (c) (d) (e) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, siirtoverkko mukaan lukien, ovat siirtoverkonhaltijan omaisuutta. Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, yrityksen kaikkien tehtävien hoito mukaan lukien, toimii siirtoverkonhaltijan alaisuudessa. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen muille osille tai muilta osilta on kielletty. Vertikaalisesti integroitunut yritys antaa käyttöön asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten, jos siirtoverkonhaltija sitä asianmukaisesti pyytää, 12 f artiklassa tarkoitetun vuosittaisen rahoitussuunnitelman puitteissa. Siirtoverkonhaltijat eivät saa käyttää samoja ulkoisia sopimuskumppaneita tai konsultteja kuin vertikaalisesti integroituneet yritykset; ne eivät saa jakaa tietoteknisiä järjestelmiä tai laitteita, fyysisiä toimitiloja tai verkkoon pääsyn turvallisuutta koskevia järjestelmiä. 2. Kaasunsiirtoa koskevaan liiketoimintaan on sisällyttävä 8 artiklassa lueteltujen toimien lisäksi ainakin seuraavat toimet: (a) (b) (c) (d) (e) siirtoverkonhaltijan edustus ja yhteydet kolmansiin osapuoliin ja sääntelyviranomaisiin siirtoverkonhaltijan edustus siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa kolmannen osapuolen osallisuuden salliminen ja hallinnointi kaikkien siirtoverkkoihin liittyvien maksujen periminen, mukaan lukien käytöstä perittävät maksut, korvausmaksut lisäpalveluista kuten kaasun käsittely, palvelujen hankinta (tasehallintakustannukset, energiahävikki) siirtoverkon käyttö, huolto ja kehittäminen PE v /29 AM\ doc

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.1.2008 TYÖASIAKIRJA Eroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 9/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sähkön sisämarkkinadirektiivin muutos) Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 17.1.2014,

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 17.1.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.1.2014 C(2014) 329 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 17.1.2014, asetuksen (EY) N:o 714/2009 3 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/72/EY 10 artiklan nojalla - Suomi Fingrid

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä

Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä EIOPA-BoS-12/069 FI Ohjeet valitusten käsittelemisestä vakuutusyhtiöissä 1/7 1. Ohjeet Johdanto 1. EIOPA-asetuksen 1 (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen - EVLEV) 16 artiklan perusteella ja ottaen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat)

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen. LAUSUNTO nro 6/98. (asia: parlamentin jäsenten avustajat) Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen LAUSUNTO nro 6/98 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuhun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

EU-julkisuusasetus (artiklat)

EU-julkisuusasetus (artiklat) Liitteet EU-julkisuusasetus (artiklat) 1 artikla. Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on a) määritellä ne julkiseen tai yksityiseen etuun perustuvat periaatteet, edellytykset ja rajoitukset, jotka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0009/2. Tarkistus. Tiziana Beghin, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta 27.1.2016 A8-0009/2 2 Johdanto-osan I a kappale (uusi) I a. katsoo, että monenlaisia julkisia palveluja koskevalla horisontaalisella varaumalla ei pystytä suojelemaan riittävästi julkisia palveluja, koska

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNTÖJÄ TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA KOSKEVAT TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS TEHTY 15. HUHTIKUUTA 2013 Luvut: 1. Parlamenttia

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 229/1 II (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan unionin parlamenttien unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Saksalle ja Itävallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot