EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2007/0196(COD) KOMPROMISSITARKISTUKSET kolmannesta vaihtoehdosta Mietintöluonnos Romano Maria La Russa (PE v01-00) maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2003/55/EY muuttamisesta Ehdotus direktiiviksi muutossäädös (KOM(2007)0529 C6-0317/ /0196(COD)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_LegConsolidated PE v /29 AM\ doc

3 Kompromissitarkistus 7 [kompr.tark. 3. vaihtoehto] Swoboda, PPE-DE, GUE/NGL, Maldeikis Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 Tehokas ja tosiasiallinen yhtiöoikeudellinen siirtoverkkojen eriyttäminen I. VARAT, LAITTEISTO, HENKILÖSTÖ JA IDENTITEETTI 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä pitää olla kaikki vertikaalisesti integroituneen yrityksen inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset resurssit, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, ja että erityisesti (i) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, ovat siirtoverkonhaltijoiden omaisuutta. (ii) Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, toimii siirtoverkonhaltijoiden alaisuudessa. (iii) Asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten annetaan käyttöön ajoissa verkonkehittämissuunnitelman ja vuosittaisen rahoitussuunnitelman mukaisesti. Toimet, jotka katsotaan tarpeellisiksi 2 kohdassa tarkoitetun kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan osalta, sisältävät ainakin seuraavat toimet: siirtoverkonhaltijan edustus, yhteydet kolmansiin osapuoliin ja kansallisiin sääntelyviranomaisiin kolmannen osapuolen, erityisesti uusien markkinatoimijoiden ja biokaasun tuottajien verkkoon pääsyn salliminen ja hallinnointi verkkoon pääsystä perittävien maksujen, siirtorajoitusmaksujen ja asetuksen (EY) N:o 1775/ artiklan mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin nojalla tehtyjen maksujen kerääminen siirtoverkkojen käyttö, huolto ja kehittäminen investointien suunnittelu, jolla varmistetaan verkon pitkän aikavälin valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään ja jolla taataan toimitusvarmuus oikeudelliset palvelut tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset palvelut. 2. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen sellaiselle tytäryhtiölle tai sellaiselta tytäryhtiöltä, joka harjoittaa toimitus- tai tuotantotoimia, on kielletty. AM\ doc 3/29 PE v01-00

4 3. Siirtoverkonhaltija ei saa harjoittaa kaasunsiirtoon kuulumatonta liiketoimintaa tai toimintaa, joka saattaisi olla ristiriidassa sen tehtävien kanssa, mukaan luettuna vertikaalisesti integroituneen yrityksen osan tai siihen kuuluvan yrityksen tai jonkin muun sähkö- tai kaasuyhtiön osakkeiden omistaminen tai yrityksistä saatavat edut. Poikkeuksista on sovittava kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa etukäteen, ja ne rajoitetaan muita verkkoja koskevien liikeyritysten osakkeisiin tai muihin etuihin. 4. Siirtoverkonhaltijalla pitää olla oma oikeudellinen identiteetti, joka eroaa merkittävästi vertikaalisesti integroituneen yrityksen identiteetistä, ja sillä pitää olla omia tuotemerkkejä, viestintää ja omat tilat. 5. Siirtoverkonhaltija ei saa antaa taloudellista etua tuovia tai taloudellisesti arkaluonteisia tietoja millekään vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen kuuluvalle yritykselle, ellei se jaa tietoja kaikille markkinaosapuolille syrjimättömästi. Siirtoverkon haltijan on määriteltävä yhdessä kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa kyseiset tiedot. 6. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja sen kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastuksen. II. SIIRTOVERKONHALTIJAN JOHDON JA PÄÄJOHTAJAN/HALLITUKSEN RIIPPUMATTOMUUS 7. Kansalliselle sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava siirtoverkonhaltijan pääjohtajan tai hallituksen muiden jäsenten nimittämistä ja heidän työsuhteidensa ennenaikaista päättämistä koskevista päätöksistä sekä työsuhdetta ja sen päättämistä koskevista vastaavista sopimusjärjestelyistä. Näistä päätöksistä ja sopimuksista voi tulla sitovia ainoastaan, mikäli kansallinen sääntelyviranomainen ei käytä veto-oikeuttaan kolmen viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. Vetooikeus voidaan myöntää nimittämistä tai vastavuoroisia sopimuksia koskevien sopimusten osalta, mikäli on vahvasti syytä epäillä nimitetyn pääjohtajan tai hallituksen jäsenen ammatillista riippumattomuutta; veto-oikeutta voidaan käyttää, mikäli on vahvasti syytä epäillä kyseisen purkamisen perusteita ja oikeutusta. 8. Siirtoverkonhaltijan hallinnolle on taattava tehokas oikeus kantelun esittämiseen kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai tuomioistuimelle omien työsuhteidensa ennenaikaisen päättämisen osalta. 9. Kansallinen sääntelyviranomainen tekee kantelusta päätöksen kuuden kuukauden kuluessa. Poikkeukset on perusteltava tosiasioin. 10. Kun siirtoverkonhaltija on päättänyt työsuhteen, entiset pääjohtajat ja kyseisen siirtoverkonhaltijan hallituksen jäsenet eivät saa vähintään kolmen vuoden kuluessa työskennellä missään tehtävässä kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiössä. PE v /29 AM\ doc

5 11. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa olla taloudellisesti sidoksissa tai saada korvauksia miltään muulta vertikaalisesti integroituneen yhtiön yritykseltä kuin siirtoverkonhaltijalta. Pääjohtajan/jäsenten palkka ei saa olla miltään osin riippuvainen muista vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimista kuin siirtoverkonhaltijan toimista. 12. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät saa olla suoraan tai välillisesti vastuussa vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään muun tytäryhtiön päivittäisestä toiminnasta. 13. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka ei riipu integroituneesta kaasualan yrityksestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan säännösten soveltamista. Tämä ei saisi estää asianmukaisten koordinointimekanismien käyttöä sen varmistamiseksi, että emoyhtiö voi hyväksyä siirtoverkonhaltijan vuosittaisen rahoitussuunnitelman tai vastaavan välineen ja asettaa yleiset rajat tytäryhtiön velkaantumisasteelle. Emoyhtiöllä ei ole oikeutta antaa ohjeita, jotka koskevat päivittäisiä toimintoja tai siirtolinjojen rakentamiseen tai niiden laadun parantamiseen liittyviä yksittäisiä päätöksiä, jotka eivät ylitä hyväksytyn rahoitussuunnitelman tai vastaavan välineen ehtoja. III. HALLITUS/JOHTORYHMÄ 14. Siirtoverkonhaltijan hallituksen tai johtoryhmän puheenjohtaja ei saa työskennellä missään tehtävässä kyseisen tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan alaisuudessa. He eivät myöskään saa olla jäseninä minkään vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen kuuluvan yrityksen hallituksessa tai johtoryhmässä. 15. Siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai johtoryhmään on kuuluttava riippumattomia jäseniä, jotka nimitetään vähintään viiden vuoden toimikauden ajaksi. Heidän nimittämisestään on ilmoitettava kansalliselle sääntelyviranomaiselle, ja nimityksestä tulee sitova 6 kohdassa kuvattujen ehtojen nojalla. 16. Siirtoverkonhaltijan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen on katsottava 15 kohdan nojalla riippumattomaksi, mikäli hänellä ei ole mitään sellaisia liikesuhteita tai muita yhteyksiä vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen, sen määräysvaltaisiin osakkeenomistajiin tai kummankaan hallinnointiin, jotka aiheuttaisivat eturistiriidan, joka vaikuttaisi hänen arviointikykyynsä, ja erityisesti hän (a) ei ole ollut työllistettynä missään tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiössä niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään hallintoneuvostoon tai hallitukseen; (b) ei ole taloudellisesti sidoksissa mihinkään muuhun vertikaalisesti integroituneen AM\ doc 5/29 PE v01-00

6 yrityksen yhtiöön kuin siirtoverkonhaltijaan tai saa niiltä korvauksia; (c) ei ole luonut asiaa koskevia liikesuhteita energiantuotantotoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään tytäryhtiön kanssa toimiessaan hallintoneuvostossa tai hallituksessa; (d) ei kuulu sellaisen yrityksen hallitukseen, jonka hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet vertikaalisesti integroitunut yritys nimittää. IV. SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISTA VALVOVA VIRANOMAINEN 17. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön. Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen valvoo riippumattomasti ohjelman noudattamista. Kansallisella sääntelyviranomaisella on oikeus säätää rangaistuksia, mikäli siirtoverkonhaltija panee sääntöjen noudattamista koskevaa ohjelmaa täytäntöön epäasianmukaisesti. 18. Siirtoverkonhaltijan pääjohtaja tai hallitus nimittää sääntöjen noudattamista valvovan henkilön tai elimen, jonka tehtävänä on (i) valvoa sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanoa; (ii) laatia yksityiskohtainen vuosittainen kertomus, jossa esitetään sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet, ja toimittaa se kansalliselle sääntelyviranomaiselle; määritellä toimenpiteet sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja esitellä kertomus kansalliselle sääntelyviranomaiselle; (iii) antaa suosituksia sääntöjen noudattamista koskevista ohjelmista ja sen täytäntöönpanosta. 19. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen riippumattomuus on taattava erityisesti hänen työehdoillaan. 20. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava mahdollisuus olla säännöllisesti yhteydessä vertikaalisesti integroituneen yrityksen siirtoverkonhaltijan hallitukseen tai hallintoneuvostoon sekä kansallisiin sääntelyviranomaisiin. 21. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on toimittava avustajana kaikissa siirtoverkonhaltijan valvontaelimen tai hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään seuraavia kysymyksiä: (i) sähköverkon käyttöä ja siihen liittymistä koskevat ehdot, mukaan luettuna PE v /29 AM\ doc

7 käytöstä perittävät maksut, siirtorajoitusmaksut ja asetuksen (EY) N:o 1775/ artiklan mukaisen siirtoverkonhaltijoiden välisen korvausmekanismin nojalla tehdyt maksut; (ii) hankkeet, jotka on toteutettu siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mukaan luettuna yhteenliittämistä tai liittämistä koskevat investoinnit; (iii) tasehallintaa koskevat säännöt, mukaan luettuna varavoimaa koskevat säännöt; (iv) energiahankinnat energiahävikin paikkaamiseksi. 22. Kyseisten kokousten aikana sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on estettävä, että hallitukselle tai hallintoneuvostolle paljastetaan syrjivällä tavalla kaupallisesti arkaluonteisia tietoja tuotanto- tai toimitustoimista. 23. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava oikeus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin siirtoverkonhaltijan tilikirjoihin, tilastoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen kannalta. 24. Pääjohtaja tai hallitus nimittää tai erottaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen vasta saatuaan sille etukäteen hyväksynnän kansalliselta sääntelyviranomaiselta. 25. Kun sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen valtuudet poistetaan, häneltä on kiellettävä liikesuhteet vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen vähintään viiden vuoden ajaksi. V. VERKON KEHITTÄMINEN JA VALTUUDET PÄÄTTÄÄ INVESTOINNEISTA 26. Siirtoverkonhaltijoiden on laadittava kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma vähintään kahden vuoden välein. Siinä on esitettävä tehokkaita toimenpiteitä verkon riittävyyden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. 27. Kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa on erityisesti a. ilmoitettava markkinatoimijoille tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka olisi mieluiten rakennettava seuraavien kymmenen vuoden kuluessa; b. esitettävä kaikki investoinnit, joista on jo päätetty, ja määritettävä uudet investoinnit, joiden täytäntöönpanosta on tehtävä päätös seuraavien kolmen vuoden aikana. 28. Tämän kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman laatimiseksi kukin siirtoverkonhaltija esittää kohtuullisen arvion tuotannon, kulutuksen ja kolmansien maiden kanssa toteutettavien siirtojen kehittymisestä ja ottaa huomioon nykyiset AM\ doc 7/29 PE v01-00

8 alueelliset ja Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä investointeja koskevat suunnitelmat. Siirtoverkonhaltijan on toimitettava luonnos asianmukaisessa ajassa kansalliselle sääntelyviranomaiselle. 29. Kansallisen sääntelyviranomaisen on kuultava kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelmaluonnoksen nojalla kaikkia asianmukaisia verkon käyttäjiä avoimella tavalla, ja se voi julkaista kuulemismenettelyn tulokset, erityisesti mahdolliset investointitarpeet. 30. Kansallisen sääntelyviranomaisen on tarkasteltava sitä, kattaako kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma kaikki kuulemisessa määritellyt investointitarpeet. Tämä viranomainen voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan muuttamaan luonnostaan. 31. Mikäli siirtoverkonhaltija hylkää sellaisen kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa luetellun investoinnin täytäntöönpanon, joka olisi toteutettava seuraavien kolmen vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella sääntelyviranomaisella on toimivaltaa toteuttaa toinen seuraavista toimenpiteistä: 1 / pyytää siirtoverkonhaltijaa toteuttamaan kaikin oikeudellisin keinoin investointivelvollisuutensa käyttäen omia taloudellisia varojaan tai 2 / kehottaa riippumattomia investoijia esittämään tarjouksensa tarvittavista siirtoverkkoon tehtävistä investoinneista, ja se voi myös velvoittaa siirtoverkonhaltijan hyväksymään kolmannen osapuolen rahoituksen, hyväksymään rakennustöiden teettämisen kolmannella osapuolella tai hyväksymään uuden omaisuuden rakentamisen, suostumaan uuden omaisuuden käyttämiseen tai (c) hyväksymään pääoman lisäämisen tarvittavien investointien rahoittamiseksi ja hyväksymään riippumattomien investoijien osallistumisen pääoman lisäämiseen. Asiaa koskeville rahoitusjärjestelyille on saatava kansallisen sääntelyviranomaisen hyväksyntä ja investoinneille on taattava tuotto markkinaolosuhteiden mukaan. Molemmissa tapauksissa tariffien sääntelystä saadaan tuloja, jotka kattavat tällaisten investointien kustannukset. 32. Kansallisen sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava investointisuunnitelman täytäntöönpanoa. VI. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOON PÄÄSYÄ KOSKEVAT PE v /29 AM\ doc

9 PÄÄTÖKSENTEKOVALTUUDET 33. Siirtoverkonhaltijat ovat velvollisia luomaan ja julkaisemaan avoimia ja tehokkaita menettelyjä kolmansien osapuolien pääsemiseksi verkkoon ilman syrjintää. Kyseisille menettelyille on saatava kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksyntä. 34. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä kolmannen osapuolen käyttöoikeuksista sen perusteella, että käytettävissä oleva verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla rajallinen, sillä esimerkiksi sähkönsiirtoverkon syrjäisissä osissa voi esiintyä siirtorajoituksia. Siirtoverkonhaltijoiden velvollisuutena on tarjota tarvittavat tiedot asiasta. 35. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä uudesta yhteydestä ainoastaan sen perusteella, että uusi yhteys johtaa ylimääräisiin kustannuksiin, koska kapasiteetin on kasvettava uuden yhteyden läheisyydessä sijaitsevissa verkon osissa. VII. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 36. Tämän vaihtoehdon valitsevien jäsenvaltioiden on asetettava siirtoverkonhaltijoille selvästi määritellyssä ajassa täsmällisiä velvollisuuksia, joiden on kuuden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantuloajankohdasta asteittain johdettava sellaisten yhteisten alueellisten foorumien perustamiseen, jotka ovat vastuussa kapasiteetin jakamisesta ja turvallisuuskysymyksistä. 37. Jos useat jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä alueellisella tasolla ja jos kyseiset jäsenvaltiot sitä yhdessä pyytävät, komissio voi nimittää alueellisen koordinaattorin. 38. Alueellisen koordinaattorin tehtävänä on edistää kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten julkisten viranomaisten, verkonhaltijoiden, sähköpörssien, sähköverkon käyttäjien ja markkinaosapuolten alueellisen tason yhteistyötä. Erityisesti hänen on (a) edistettävä uusia tehokkaita investointeja yhteyksiin. Tätä varten hänen on avustettava siirtoverkonhaltijoita alueellisen yhteyssuunnitelman laatimisessa ja koordinoitava niiden investointipäätöksiä ja tarvittaessa arviointimenettelyä; (b) edistettävä verkkojen tehokasta ja turvallista käyttöä. Tätä varten hänen on edistettävä koordinointia siirtoverkonhaltijoiden, kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten kansallisten julkisten viranomaisten välillä laatimalla kapasiteetin jakamista ja verkon turvaamista koskevia yhteisiä mekanismeja; (c) toimitettava komissiolle ja asianomaisille jäsenvaltioille vuosittain kertomus alueella saavutetusta edistyksestä ja kaikista vaikeuksista tai esteistä, jotka saattavat hidastaa kehitystä. VIII. SEURAAMUKSET AM\ doc 9/29 PE v01-00

10 39. Jotta kansallinen sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä on oikeus (i) pyytää siirtoverkonhaltijalta mitä tahansa tietoa ja ottaa suoraan yhteyttä siirtoverkonhaltijoiden kaikkiin työntekijöihin; mikäli on syytä epäillä toiminnan asianmukaisuutta, samoja oikeuksia sovelletaan vertikaalisesti integroituneeseen yritykseen ja sen tytäryhtiöihin; (ii) suorittaa kaikki tarvittavat tutkimukset siirtoverkonhaltijoista, ja mikäli on syytä epäillä toiminnan asianmukaisuutta, vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä ja sen tytäryhtiöistä; tähän sovelletaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/ artiklan säännöksiä. 40. Jotta kansallinen sääntelyviranomainen voisi täyttää tällä artiklalla sille annetut velvollisuudet, sillä on valtuudet määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia seuraamuksia siirtoverkonhaltijalle ja/tai vertikaalisesti integroituneelle yritykselle, joka ei noudata tällä artiklalla tai kansallisen sääntelyviranomaisen päätöksellä asetettuja velvollisuuksiaan. Näihin valtuuksiin on kuuluttava seuraavat oikeudet: (i) oikeus määrätä tehokkaita, asianmukaisia ja varoittavia sakkoja, jotka liittyvät verkkoyrityksen liikevaihtoon; (ii) oikeus antaa määräyksiä syrjivän käytännön poistamiseksi; (iii) oikeus kumota siirtoverkonhaltijan toimilupa ainakin osittain, mikäli tällä artiklalla säädettyjä eriyttämistä koskevia säännöksiä rikotaan toistuvasti. Lisätään seuraavat artiklat: Tarkistuslauseke (14a) Lisätään 28 artiklaan seuraava kohta: "3 a. Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pyytävät [kuusi vuotta voimaantulopäivästä] mennessä riippumatonta arviointielintä, joka kuulee eturyhmiä, kuluttajajärjestöt mukaan luettuna, ja määrittää omat arviointiperusteensa, tarkastelemaan siirtojärjestelmien eriyttämistä koskevia säännöksiä ja niiden vaikutuksia maakaasun sisämarkkinoiden toimintaan. Elimen on tutkittava erityisesti sitä, ovatko omistajuuden eriyttämisen täytäntöönpano sekä tehokas ja tuloksellinen eriyttäminen osoittautuneet onnistuneiksi oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen kilpailuun myötävaikuttamiseksi maakaasun sisämarkkinoilla. Komissio esittää edellä mainitun tarkastelun tulokset 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen yhteydessä. Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti sitä, tarvitseeko komission esittää tämän direktiivin muuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston kuulemisen jälkeen. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus." PE v /29 AM\ doc

11 Kompromissitarkistus 7 A [kompr.tark. 3. vaihtoehto] Morgan, Ek, Riera Madurell LUKU IVa Riippumaton siirtoverkonhaltija Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 Article12 a artikla Soveltamisala Tämän luvun säännöksiä on sovellettava, kun jäsenvaltio päättää olla soveltamatta 7 artiklan 1 kohtaa 7 artiklan 7 kohdan nojalla eikä nimeä riippumatonta verkonhaltijaa 9 artiklan mukaisesti, edellyttäen että komissio hyväksyy tämän. 12 b artikla Varat, laitteisto, henkilöstö ja identiteetti 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä on oltava kaikki inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat, jotka ovat tarpeen niille tämän direktiivin nojalla kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi ja kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan hoitamiseksi, erityisesti seuraavat voimavarat: (a) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, siirtoverkko mukaan lukien, ovat siirtoverkonhaltijan omaisuutta. (b) Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, yrityksen kaikkien tehtävien hoito mukaan lukien, toimii siirtoverkonhaltijan alaisuudessa. (c) Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen muille osille tai muilta osilta on kielletty. (d) Vertikaalisesti integroitunut yritys antaa hyvissä ajoin käyttöön asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten, jos siirtoverkon haltija sitä asianmukaisesti pyytää. (e) Siirtoverkonhaltijat eivät saa käyttää samoja ulkoisia sopimuskumppaneita tai konsultteja kuin vertikaalisesti integroituneet yritykset; ne eivät saa jakaa tietoteknisiä järjestelmiä tai laitteita, fyysisiä toimitiloja tai verkkoon pääsyn turvallisuutta koskevia järjestelmiä vertikaalisesti integroituneiden yritysten minkään osien kanssa. 2. Kaasunsiirtoa koskevaan liiketoimintaan on sisällyttävä 8 artiklassa lueteltujen toimien lisäksi ainakin seuraavat toimet: AM\ doc 11/29 PE v01-00

12 (a) siirtoverkonhaltijan edustus ja yhteydet kolmansiin osapuoliin ja sääntelyviranomaisiin (b) siirtoverkonhaltijan edustus siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa (c) kolmannen osapuolen osallisuuden salliminen ja hallinnointi (d) kaikkien siirtoverkkoihin liittyvien maksujen periminen, mukaan lukien käytöstä perittävät maksut, korvausmaksut lisäpalveluista kuten kaasun käsittely, palvelujen hankinta (tasehallintakustannukset, energiahävikki) (e) siirtoverkon käyttö, huolto ja kehittäminen (f) investointien suunnittelu, jolla varmistetaan verkon pitkän aikavälin valmiudet vastata kohtuulliseen kysyntään ja jolla taataan toimitusvarmuus (g) asianmukaisten yhteisyritysten perustaminen, mukaan lukien yhden tai useamman siirtoverkonhaltijan kanssa, kaasupörssit jne., pyrkien tavoitteeseen kehittää alueellisten markkinoiden perustamista tai helpottaa vapauttamisprosessia (h) kaikki yrityspalvelut, mukaan lukien oikeudelliset palvelut, tilintarkastuspalvelut ja tietotekniset palvelut. 3. Siirtoverkonhaltijan on oltava oikeudelliselta asemaltaan osakeyhtiö, kuten säädetään direktiivin 68/151/ETY 1 artiklassa. 4. Siirtoverkonhaltijan ei pidä yritysidentiteetissään, viestinnässään, tuotemerkeissään eikä toimitiloissaan luoda epäselvyyttä vertikaalisesti integroituneen yrityksen erilliseen identiteettiin nähden. 5. Siirtoverkonhaltijan tilintarkastuksen suorittaa eri tarkastaja kuin vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja sen osien tilintarkastuksen. 12 c artikla Siirtoverkonhaltijan riippumattomuus 1. Siirtoverkonhaltijalla on oltava verkon käyttöön, ylläpitoon tai kehittämiseen tarvittavien voimavarojen osalta tosiasiallinen päätösoikeus, joka on riippumaton integroituneesta kaasualan yrityksestä. Rajoittamatta vertikaalisesti integroituneen yrityksen 12 e artiklan 3 kohdan nojalla nimittämän valvovan elimen jäsenen valtuuksia siirtoverkonhaltijalla on valta itsenäisesti hyväksyä vuosittainen investointisuunnitelmansa ja kerätä rahaa pääomamarkkinoilta etenkin lainaamalla ja pääomaa lisäämällä. 2. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiöt, jotka hoitavat tuotanto- tai toimitustehtäviä, eivät saa olla välittömästi tai välillisesti osakkaana siirtoverkonhaltijassa. Siirtoverkonhaltija ei saa olla välittömästi tai välillisesti osakkaana tuotanto- tai toimitustehtäviä hoitavan vertikaalisesti integroituneen PE v /29 AM\ doc

13 yrityksen tytäryhtiössä eikä saada osinkoja tai muuta taloudellista etua tästä tytäryhtiöstä. 3. Siirtoverkonhaltijan kokonaishallintorakenteen ja sen perussäännön on taattava siirtoverkonhaltijan tosiasiallinen riippumattomuus tämän luvun mukaisesti. 4. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja siirtoverkonhaltijan mahdollisten kaupallisten ja taloudellisten suhteiden osalta, siirtoverkonhaltijan antamat lainat vertikaalisesti integroituneelle yritykselle mukaan lukien, on noudatettava markkinaolosuhteita. 5. Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava sääntelyviranomaiselle kaikista kaupallisista ja taloudellisista sopimuksista vertikaalisesti integroituneen yrityksen kanssa. 6. Siirtoverkonhaltijan on ilmoitettava sääntelyviranomaiselle 12 b artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista taloudellisista varoista tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten. 7. Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä ja nimettävä siirtoverkonhaltijaksi yritys, jonka sääntelyviranomainen on varmistanut täyttäneen tässä luvussa esitetyt vaatimukset. Tällöin sovelletaan 7 b artiklassa säädettyä sertifiointimenettelyä. Jos komissio on tehnyt päätöksen 7 b artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja toteaa, ettei sääntelyviranomainen ole noudattanut sen päätöstä kahden kuukauden kuluessa, se voi kumota sääntelyviranomaisen tämän artiklan nojalla tekemän eksplisiittisen tai implisiittisen päätöksen ja se voi käyttää tässä artiklassa sääntelyviranomaiselle annettuja oikeuksia siihen asti, kun sääntelyviranomainen alkaa noudattaa komission päätöstä. 8. Avoimuuden on oltava pakollista sen varmistamiseksi, ettei syrjintää harjoiteta, erityisesti mitä tulee viittauksiin tariffeihin, kolmansien osapuolten markkinoille pääsyä koskeviin palveluihin, kapasiteetin jakamiseen ja tasehallintaan. Vertikaalisesti integroituneella yrityksellä ei ole velvollisuutta pidättäytyä toiminnasta, joka haittaa siirtoverkonhaltijaa näiden velvollisuuksien täyttämisessä. 12 d artikla Siirtoverkonhaltijan koko henkilöstön riippumattomuus 1. Hallinnosta vastaavien henkilöiden ja/tai siirtoverkonhaltijan hallintoelinten jäsenten nimityksiä, nimitysten uusimisia, työoloja palkka ja toimikauden päättyminen mukaan lukien koskevat päätökset tekee 12 f artiklan mukaisesti nimitetty siirtoverkonhaltijan valvova elin. 2. Sääntelyviranomaiselle on ilmoitettava valvovan elimen nimittämien siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaavien henkilöiden ja/tai hallintoelinten jäsenten henkilöllisyys ja toimikautta, sen kestoa ja toimikauden päättymistä koskevat ehdot sekä syyt mahdollisesti ehdotettuun päätökseen toimikauden päättymiseksi. Näistä ehdoista ja 1 kohdassa tarkoitetuista päätöksistä tulee sitovia vain, jos sääntelyviranomainen ei ole vastustanut niitä kolmen viikon kuluessa ilmoituksen antamisesta. AM\ doc 13/29 PE v01-00

14 Sääntelyviranomainen voi vastustaa, mikäli on vahvasti syytä epäillä hallinnosta vastaavaksi nimitetyn henkilön ja/tai hallintoelinten jäsenen ammatillista riippumattomuutta tai, toimikauden ennenaikaisen päättymisen tapauksessa, mikäli on vahvasti syytä epäillä sen perusteita. 3. Kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla ollut minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai minkään sen osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään. 4. Kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla ollut minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. 5. Kenellekään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalle ei saa aiheutua minkäänlaista etua tai minkäänlaista taloudellista hyötyä suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan taholta siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta. Henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen muista vertikaalisesti integroituneen yrityksen toimista tai tuloksista kuin siirtoverkonhaltijan toimista tai tuloksista. 6. Siirtoverkonhaltijan hallinnosta vastaaville henkilöiden ja/tai hallintoelinten jäsenille annetaan laajat oikeudet hakea muutosta sääntelyviranomaisilta toimikauden ennenaikaista päättymistä koskevien valitusten osalta. 7. Toimikauden päättymisen jälkeen kenelläkään siirtoverkonhaltijan henkilöstöön kuuluvalla ei saa olla minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa siirtoverkonhaltijaa lukuun ottamatta tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa vähintään viiden vuoden aikana. 12 e artikla Edunvalvoja 1. Sääntelyviranomainen nimittää riippumattoman edunvalvojan vertikaalisesti integroituneen yrityksen ehdotuksesta ja kustannuksella. Edunvalvoja toimii yksinomaan vertikaalisesti integroituneen yrityksen laillisten etujen suojaamiseksi siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuuden säilyttämiseksi turvaten samalla siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden vertikaalisesti integroituneesta yrityksestä. Näitä tehtäviä hoitaessaan edunvalvoja ei ota huomioon vertikaalisesti integroituneen yrityksen tuotanto- ja toimitusliiketoiminnan etuja. 2. Edunvalvojalla ei saa olla ollut minkäänlaista ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen tai minkään sen osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa tai PE v /29 AM\ doc

15 minkään tuotanto- tai toimitustoimintaa harjoittavan yrityksen kanssa niiden viiden vuoden aikana, jotka edeltävät hänen nimitystään. Sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä edunvalvojan mandaattia koskevat ehdot, mukaan lukien sen kesto, päättymistä koskevat ehdot ja taloudelliset ehdot. Mandaattinsa aikana edunvalvojalla ei saa olla minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. Mandaattinsa päättymisen jälkeen edunvalvojalla ei saa vähintään viiden vuoden aikana olla minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa tai sen määräysvaltaisten osakkeenomistajien kanssa. 3. Edunvalvoja vastaa (a) siirtoverkonhaltijan valvovan elimen jäsenten nimittämisestä, nimitysten uusimisesta ja erottamisesta, lukuun ottamatta 12 f artiklan 3 kohdassa tarkoitettua jäsentä, ja (b) vertikaalisesti integroituneen yrityksen äänivallan käyttämisestä siirtoverkonhaltijassa. 12 f artikla Valvova elin 1. Siirtoverkonhaltijalla on oltava valvova elin, joka on vastuussa kaikkien niiden päätösten tekemisestä, joilla säilytetään osakkeenomistajien investointien arvo siirtoverkonhaltijassa. Valvova elin ei päätä suoraan tai epäsuorasti siirtoverkonhaltijan kilpailukäyttäytymisestä eikä siirtoverkonhaltijan jokapäiväisestä toiminnasta ja verkon hallinnoinnista. 2. Valvovassa elimessä on vähintään viisi jäsentä. Edellä 12 d artiklan 2 7 kohtaa sovelletaan valvovan elimen jäseniin, jotka edunvalvoja nimittää 12 e artiklan 3 kohdan nojalla. 3. Jäsenvaltiot voivat sallia vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittävän valvovan elimen yhden jäsenen niiden jäsenten lisäksi, jotka edunvalvoja nimittää 12 e artiklan 3 kohdan nojalla. Tällä jäsenellä on veto-oikeus niihin päätöksiin, jotka hänen käsityksensä mukaan voivat merkittävästi vähentää siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuutta. Arvioitaessa sitä, voiko tietty päätös vähentää merkittävästi omaisuuden arvoa, siirtoverkonhaltijan vuosittainen rahoitussuunnitelma ja velkojen määrä ovat erityisen tärkeitä. Kaksi kolmasosaa valvovan elimen jäsenistä, lukuun ottamatta vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämää jäsentä, voi kumota vetooikeuden, missä tapauksessa sovelletaan 12 f artiklan 7 kohtaa. AM\ doc 15/29 PE v01-00

16 4. Jos vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämä valvovan elimen jäsen on käyttänyt veto-oikeuttaan päätökseen tämän artiklan 3 kohdan nojalla ja investoinnit verkkoon estyvät tai viivästyvät, sovelletaan 12 h artiklan 7 kohtaa. 5. Vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämällä valvovan elimen jäsenellä ei saa olla minkäänlaista muuta ammatillista asemaa tai vastuuta, etuja tai liikesuhdetta suoraan tai epäsuorasti tuotanto- tai toimitustoimia harjoittavan vertikaalisesti integroituneen yrityksen minkään osan kanssa. Tämä jäsen ei toimita vertikaalisesti integroituneelle yritykselle tai millekään sen osalle mitään muita tietoja kuin sellaisia, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia sen arvioimiseksi, voisiko ehdotettu päätös merkittävästi vähentää siirtoverkonhaltijan käyttöomaisuutta. Näihin tietoihin ei missään tapauksessa saa sisältyä kaupallisesti arkaluonteista tietoa kolmansista osapuolista. 12 g artikla Sääntöjen noudattamista koskeva ohjelma ja sääntöjen noudattamista valvova viranomainen 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat laativat sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman, jossa esitetään toimenpiteet sen varmistamiseksi, että syrjintää ei esiinny, ja että ne panevat ohjelmat täytäntöön, sekä varmistavat, että ohjelman noudattamista valvotaan riittävästi. Ohjelmassa on esitettävä työntekijöiden erityiset velvoitteet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmalle on saatava sääntelyviranomaisen hyväksyntä. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen valvoo riippumattomasti ohjelman noudattamista sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen sääntelyviranomaisen toimivaltuuksia. 2. Kansallinen sääntelyviranomainen nimittää sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen valvovan elimen ehdotusten pohjalta ilman, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämä jäsen osallistuu tähän nimittämiseen. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen voi olla luonnollinen tai oikeushenkilö. Sääntöjen noudattamista valvovaan viranomaiseen sovelletaan 12 d artiklan 2 7 kohtaa. Sääntelyviranomainen voi vastustaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen nimitystä syistä, jotka koskevat riippumattomuuden tai ammatillisten valmiuksien puutetta. 3. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen on vastuussa (i) (ii) sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanon seurannasta; vuosittaisen kertomuksen laadinnasta, jossa esitetään sääntöjen noudattamista koskevan ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteutetut toimenpiteet, ja sen toimittamisesta sääntelyviranomaiselle; (iii) kertomuksen antamisesta valvovalle elimelle ja suositusten antamisesta sääntöjen noudattamista koskevasta ohjelmasta ja sen täytäntöönpanosta; PE v /29 AM\ doc

17 (iv) kertomuksen antamisesta sääntelyviranomaiselle mahdollisista kaupallisista ja taloudellisista suhteista vertikaalisesti integroituneen yrityksen ja siirtoverkonhaltijan välillä. 4. Sääntelyviranomaisen on hyväksyttävä sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen mandaattia tai palvelukseen ottamista koskevia edellytyksiä koskevat ehdot, ja näillä ehdoilla on taattava sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen riippumattomuus. 5. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on annettava säännöllisesti sääntelyviranomaiselle kertomus joko suullisesti tai kirjallisesti ja hänellä on oltava oikeus antaa säännöllisesti kertomus joko suullisesti tai kirjallisesti siirtoverkonhaltijan valvovalle elimelle. 6. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen voi osallistua kaikkiin siirtoverkonhaltijan valvontaelinten tai hallituksen kokouksiin. Sääntöjen noudattamista valvova viranomainen osallistuu kaikkiin kokouksiin, joissa käsitellään seuraavia asioita: (i) (ii) maakaasunsiirtoverkkoon pääsyä koskevat edellytykset siten kuin säädetään asetuksessa (EY) N:o 1775/2005, erityisesti mitä tulee tariffeihin, kolmansien osapuolten verkkoon pääsyyn liittyviin palveluihin, kapasiteetin jakamiseen ja ylikuormituksen hallintaan, avoimuuteen, tasehallintaan ja jälkimarkkinoihin; hankkeet, jotka toteutetaan siirtoverkon käyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mukaan lukien investoinnit uusiin siirtoyhteyksiin, kapasiteetin laajentamiseen ja nykyisen kapasiteetin optimointiin; (iii) siirtoverkon toimintaa varten tarvittava energian hankinta tai myynti. 7. Sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen on seurattava, että siirtoverkonhaltija noudattaa 10 artiklaa. 8. Sääntöjen noudattamista valvovalle viranomaiselle on annettava oikeus tutustua kaikkiin asiaa koskeviin siirtoverkonhaltijan tietoihin ja toimistoihin sekä kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen hänen tehtäviensä asianmukaisen suorittamisen kannalta. 9. Saatuaan etukäteen hyväksynnän sääntelyviranomaiselta valvova elin voi erottaa sääntöjen noudattamista valvovan viranomaisen ilman, että vertikaalisesti integroituneen yrityksen nimittämä jäsen osallistuu tähän. 12 h artikla Verkon kehittäminen ja investointeja koskeva päätösvalta 1. Siirtoverkonhaltijat toimittavat vuosittain sääntelyviranomaiselle kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman, joka perustuu olemassa olevaan ja ennustettuun tarjontaan ja kysyntään, kaikkia asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan. Suunnitelmassa on esitettävä tehokkaita toimenpiteitä verkon riittävyyden ja toimitusvarmuuden takaamiseksi. AM\ doc 17/29 PE v01-00

18 2. Kymmenvuotisessa verkonkehittämissuunnitelmassa on erityisesti (a) (b) (c) ilmoitettava markkinatoimijoille tärkeimmät siirtoinfrastruktuurit, jotka on rakennettava tai joita on uudistettava seuraavien kymmenen vuoden kuluessa; esitettävä kaikki investoinnit, joista on jo päätetty, ja määriteltävä uudet investoinnit, jotka on toteutettava seuraavien kolmen vuoden aikana; määriteltävä aikataulut kaikille investointihankkeille. 3. Laadittaessa tätä kymmenvuotista verkonkehittämissuunnitelmaa siirtoverkonhaltijan on esitettävä kohtuullinen arvio tuotannon, tarjonnan, kulutuksen ja kolmansien maiden kanssa toteuttavien siirtojen kehittymisestä ja otettava huomioon alueelliset ja Euroopan laajuiset verkkoihin tehtäviä investointeja koskevat suunnitelmat samoin kuin varastointia ja nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitoksia koskevat investointisuunnitelmat. 4. Sääntelyviranomaisen on kuultava kaikkia tosiasiallisia tai potentiaalisia verkon käyttäjiä kymmenvuotisesta verkonkehittämissuunnitelmasta avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Henkilöitä tai yrityksiä, jotka väittävät olevansa potentiaalisia käyttäjiä, voidaan vaatia osoittamaan väitteensä todeksi. Sääntelyviranomaisen on julkaistava kuulemisprosessin tulokset, etenkin mahdolliset investointitarpeet. 5. Sääntelyviranomaisen on tutkittava, kattaako kymmenvuotinen verkonkehittämissuunnitelma kaikki kuulemisessa määritellyt investointitarpeet ja onko se johdonmukainen asetuksen (EY) N:o 1775/ c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman kanssa. Jos epäilyksiä yhteisön laajuisen kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman johdonmukaisuudesta herää, sääntelyviranomaisen on kysyttävä neuvoa virastolta. Sääntelyviranomainen voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan muuttamaan suunnitelmaansa. 6. Sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman täytäntöönpanoa. 7. Olosuhteissa, joissa siirtoverkonhaltija muista kuin sen hallinnassa olevista syistä ei toteuta sellaista investointia, joka kymmenvuotisen verkonkehittämissuunnitelman mukaan piti toteuttaa seuraavien kolmen vuoden kuluessa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntelyviranomaisella on velvollisuus toteuttaa ainakin yksi seuraavista toimenpiteistä sen takaamiseksi, että kyseinen investointi toteutetaan: (a) (b) (c) edellytetään, että siirtoverkonhaltija toteuttaa kyseiset investoinnit, tai järjestetään kaikille investoijille avoin tarjouskilpailu kyseistä investointia varten, tai velvoitetaan siirtoverkonhaltija hyväksymään pääoman lisääminen tarvittavien investointien rahoittamiseksi ja riippumattomien investoijien osallistuminen pääoman lisäämiseen. PE v /29 AM\ doc

19 Kun sääntelyviranomainen on käyttänyt toimivaltuuksiaan b kohdan nojalla, se voi velvoittaa siirtoverkonhaltijan hyväksymään seuraavat seikat: kolmannen osapuolen rahoitus, kolmannen osapuolen rakentaminen, uuden omaisuuden rakentaminen, uuden omaisuuden käyttäminen. Siirtoverkonhaltijan on toimitettava investoijille kaikki investoinnin täytäntöönpanemiseksi tarvittava tieto, liitettävä uusi omaisuus siirtoverkkoon ja yleisesti tehtävä parhaansa investointihankkeen toteuttamisen helpottamista varten. Tätä koskeville rahoitusjärjestelyille on saatava sääntelyviranomaisen hyväksyntä. 8. Kun sääntelyviranomainen on käyttänyt toimivaltuuksiaan 7 kohdan nojalla, asianomaisella tariffien sääntelyllä on katettava kyseessä olevien investointien kustannukset. 12 i artikla Varastotilojen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitosten ja teollisten kuluttajien liittämistä siirtoverkkoon koskeva päätösvalta 1. Siirtoverkonhaltijoiden on luotava ja julkaistava avoimia ja tehokkaita menettelyjä ja tariffeja varastotilojen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitosten ja teollisten kuluttajien liittämiseksi verkkoon ilman syrjintää. Menettelyille on saatava sääntelyviranomaisen hyväksyntä. 2. Siirtoverkonhaltijoilla ei ole oikeutta kieltäytyä uusien varastotilojen, nesteytetyn maakaasun jälleenhöyrystyslaitoksen ja teollisten kuluttajien liittämisestä verkkoon sillä perusteella, että käytettävissä oleva verkkokapasiteetti voi tulevaisuudessa olla rajallinen tai että se johtaa lisäkustannuksiin, jotka liittyvät tarpeelliseen kapasiteetin lisäykseen. Siirtoverkonhaltijan on taattava uuden yhteyden riittävä otto- ja syöttökapasiteetti. Kompromissitarkistus 7 C Vidal-Quadras, Laperrouze, PPE-DE, PSE LUKU IVa Riippumaton siirtoverkonhaltija Kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 273/200, ECON 16 / ECON 11, 274/198, 240/199, 558, ECON 14, 238, IMCO 31, 190 IV a LUKU Riippumaton siirtoverkonhaltija 12 a artikla AM\ doc 19/29 PE v01-00

20 Soveltamisala Tämän luvun säännöksiä on sovellettava, kun jäsenvaltio päättää olla soveltamatta 7 artiklan 1 kohtaa 7 artiklan 7 kohdan nojalla eikä nimeä riippumatonta verkonhaltijaa 9 artiklan mukaisesti, edellyttäen että komissio hyväksyy tämän. 12 b artikla Varat, laitteisto, henkilöstö ja identiteetti 1. Siirtoverkonhaltijoiden käytettävissä on oltava kaikki inhimilliset, fyysiset ja taloudelliset voimavarat, jotka ovat tarpeen niille tämän direktiivin nojalla kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseksi ja kaasunsiirtoa koskevan tavallisen liiketoiminnan hoitamiseksi, erityisesti seuraavat voimavarat: (a) (b) (c) (d) (e) Varat, jotka ovat tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, siirtoverkko mukaan lukien, ovat siirtoverkonhaltijan omaisuutta. Henkilöstö, joka on tarpeen kaasunsiirtoa koskevan liiketoiminnan osalta, yrityksen kaikkien tehtävien hoito mukaan lukien, toimii siirtoverkonhaltijan alaisuudessa. Henkilöstön vuokraus ja palvelujen tarjoaminen ja hankkiminen vertikaalisesti integroituneen yrityksen muille osille tai muilta osilta on kielletty. Vertikaalisesti integroitunut yritys antaa käyttöön asianmukaiset taloudelliset varat tulevia investointihankkeita varten ja/tai nykyisten varojen korvaamista varten, jos siirtoverkonhaltija sitä asianmukaisesti pyytää, 12 f artiklassa tarkoitetun vuosittaisen rahoitussuunnitelman puitteissa. Siirtoverkonhaltijat eivät saa käyttää samoja ulkoisia sopimuskumppaneita tai konsultteja kuin vertikaalisesti integroituneet yritykset; ne eivät saa jakaa tietoteknisiä järjestelmiä tai laitteita, fyysisiä toimitiloja tai verkkoon pääsyn turvallisuutta koskevia järjestelmiä. 2. Kaasunsiirtoa koskevaan liiketoimintaan on sisällyttävä 8 artiklassa lueteltujen toimien lisäksi ainakin seuraavat toimet: (a) (b) (c) (d) (e) siirtoverkonhaltijan edustus ja yhteydet kolmansiin osapuoliin ja sääntelyviranomaisiin siirtoverkonhaltijan edustus siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisessa verkostossa kolmannen osapuolen osallisuuden salliminen ja hallinnointi kaikkien siirtoverkkoihin liittyvien maksujen periminen, mukaan lukien käytöstä perittävät maksut, korvausmaksut lisäpalveluista kuten kaasun käsittely, palvelujen hankinta (tasehallintakustannukset, energiahävikki) siirtoverkon käyttö, huolto ja kehittäminen PE v /29 AM\ doc

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 9.1.2008 TYÖASIAKIRJA Eroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 2007/0094(COD) 18.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 7. kesäkuuta 2001 PE 286.144/C1-C6 EHDOTUKSET KOMPROMISSITARKISTUKSIKSI C1-C6 LAUSUNTOLUONNOS: Helmut Kuhne (PE

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Laki. maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala

Laki. maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä. 1 luku. Yleiset säännökset. Soveltamisala Laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan maakaasun siirtoverkonhaltijoihin, joilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

A7-0290/84

A7-0290/84 17.11.2010 A7-0290/84 84 KOM(2008)0663 C6-0516/2008 2008/0256(COD) 100 b artikla Myyntiluvan haltija saa levittää yleisölle tai yksittäisille henkilöille seuraavanlaisia tietoja luvan saaneista reseptilääkkeistä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava)

(Säädökset, jotka on julkaistava) 19. 12. 98 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 345/3 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2743/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli

Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli Verkkosääntöfoorumi 17.3.2016 Jarno Lamponen Sääntelyviranomaiset hyväksyvät suuntaviivojen mukaiset ehdot Siirtoverkonhaltijat ja

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 27.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0110 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. huhtikuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMISSION SUOSITUS suositusten 2004/913/EY ja 2005/162/EY täydentämisestä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2005/0072(COD) 2005/0081(COD) 2005/0082(COD) 2005/0083(COD) 25.8.2005 LAUSUNTOLUONNOS

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00)

TARKISTUKSET 2-8. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0138(COD) Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 9.11.2011 2011/0138(COD) TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos Andrey Kovatchev (PE474.076v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 15. toukokuuta 2001 PE 294.946/8-14 TARKISTUKSET 8-14 LAUSUNTOLUONNOS: Arlene McCarthy (PE 294.946) Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 14.7.2017 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto

Lisätiedot