TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2012 KV hyväksynyt STF godkänt

2 TILINPÄÄTÖS 2012 BOKSLUT 2012 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljön och hållbar utveckling KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä - Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖR- SLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN S STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL Yleishallinto Allmän förvaltning Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören Kaupunginkanslia Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden Hallinto Förvaltning Sosiaalipalvelut Socialtjänster Lasten päivähoito Barndagvård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden Hallinto Förvaltning Maankäyttö Markanvändning Ympäristötoimi Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden... 90

3 Sivistystoimi Bildning Koulutoimi Skolförvaltningen Suomenkielinen koululautakunta - Finskspråkiga skolnämnden Svenskspråkiga skolnämnden Ruotsinkielinen koululautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kultur- och fritidssektorn Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto Medborgarinstitutet Kaupunginkirjasto stadsbiblioteket Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Nuorisopalvelut Ungdomstjänster Liikuntapalvelut Idrottstjänster TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN INVESTERINGARNAS UTFALL RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS TASE - BALANSRÄKNING KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

4 Tilinpäätös Bokslut I TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 1

5 Tilinpäätös Bokslut 2

6 Tilinpäätös Bokslut 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt Kaupungin tilinpäätös on kertomus sekä talouden toteutumisesta että toiminnalle asetettujen tavoitteiden onnistumisesta. Yleismaailmallisesti vahvasti fokuksessa olleiden talouskysymysten osalta voidaan todeta, että Kauniaisten vuosi 2012 sujui hallitusti ja menokehityksen osalta varsin hyvin vuodelle laaditun talousarvion mukaan. Käyttömenot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 3,8 prosenttia. Verotulokehitys, joka meillä perinteisesti on haluttu ennakoida varovaisesti ja varman päälle, toteutui hieman suunniteltua paremmin. Kunnalle maksettavat kolme veroa, kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero, kasvoivat yhteensä 3,5 prosenttia. Vuoden 2012 tilinpäätöksen tulos osoittaa noin 1,8 miljoonan euron ylijäämää. Kaupungissa oli vireillä ja toteutettiin useita merkittäviä kehittämis- ja investointihankkeita m.m. kolme uutta päiväkotia. Kaupungin investoinneista suurin, Villa Bredan palvelukeskus vanhuksille läheni toteutusta asemakaavoituksen ja hankesuunnittelun merkeissä. Kaupunki oli osallisena World Design Capital teemavuodessa yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kanssa. Seudullista yhteistyötä kehitettiin lukuisissa eri yhteyksissä. Näistä aiesopimukseen perustuva yhteistyö Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseksi tuo myös Kauniaisille konkreettisia syyskuussa hyväksyttyyn asunto-ohjelmaan sisältyviä velvoitteita asuntotuotannon ja vuokra-asuntojen lisäämiseen. Koivuhovin alueen asemakaava, joka mahdollistaa noin 320 asunnon rakentamisen, hyväksyttiin syyskuussa 2012 kaupunginvaltuustossa. Päällimmäiseksi teemaksi Kauniaisten kunnalliselämässä on kuitenkin noussut kuntauudistus ja sen vaikutukset Kauniaisten itsenäisyyteen ja palveluihin. Vuoden 2012 aikana valtioneuvosto valmisteli uutta kuntarakennelakia, metropolihallintoa ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamista. Kaikki nämä kohdistuvat toteutuessaan ratkaisevalla taval- Stadens bokslut är en redogörelse för hur ekonomin har utfallit och hur de för verksamheten ställda målen har uppfyllts. I fråga om de ekonomiska frågor som globalt stod kraftigt i fokus kan man konstatera att Grankullas år 2012 löpte kontrollerat och utgiftsutvecklingen följde rätt väl den för året uppgjorda budgeten. Driftsutgifterna ökade med 3,8 procent jämfört med året innan. Skatteinkomstutvecklingen, som hos oss traditionellt beräknats försiktigt för att vara på den säkra sidan, utföll något bättre än planerat. De tre skatteslag som betalas till kommunen, dvs. kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt, ökade sammanlagt med 3,5 procent. Bokslutet för 2012 uppvisar ett överskott på cirka 1,8 miljoner euro. Flera betydande utvecklings- och investeringsprojekt var aktuella och genomfördes i staden, bl.a. projekten för tre nya daghem. Den största av stadens investeringar, servicecentret Villa Breda, kom närmare genomförandet i och med detaljplanläggning och projektplanering. Staden deltog i temaåret World Design Capital tillsammans med Helsingfors, Esbo, Vanda och Lahtis. Det regionala samarbetet utvecklades i flera olika sammanhang. Av dessa medför det på en avsiktsförklaring baserade samarbetet för utveckling av markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen konkreta förpliktelser också för Grankulla att öka bostadsproduktionen och antalet hyresbostäder. Dessa förpliktelser ingår i det i september godkända bostadsprogrammet. Detaljplanen för Björkgårdsområdet, som gör det möjligt att bygga omkring 320 bostäder, godkändes i fullmäktige i september Det främsta temat i det kommunala livet i Grankulla har ändå varit kommunreformen och dess inverkan på Grankullas självständighet och service. Under 2012 beredde statsrådet en ny kommunstrukturlag, metropolförvaltning och en reform av social- och hälsovårdsservicesystemet. Alla dessa, då de verkställs, riktas på ett avgörande sätt mot små kommuner, såsom Grankulla, och begränsar deras självständighet 3

7 Tilinpäätös Bokslut la Kauniaisten kaltaisiin pieniin kuntiin, niiden itsenäisyyttä ja itsenäistä toimintaa rajoittaen. Kauniainen on ollut ja haluaa jatkossakin olla vahvalla panoksella mukana seudullisessa yhteistyössä, mutta samalla kaupunki pyrkii niin pitkälle kun mahdollista turvaamaan lähipalvelujen säilymisen kaupungin alueella, lähellä ihmisiä. Uusi kunnallisvaalikausi alkaa varsin haasteellisissa merkeissä, ja Kauniaisissa on varauduttava päätöksiin, jotka hyvin syvällisellä tavalla tulevat vaikuttamaan kaupunkiin ja kaupungin asukkaitten elämään. och verksamhet. Grankulla har deltagit och vill också i fortsättningen delta starkt i det regionala samarbetet, men samtidigt strävar staden så långt som möjligt efter att se till att närservicen bevaras inom stadens område, nära människorna. Den nya kommunalvalsperioden börjar i rätt krävande tecken, och i Grankulla måste man förbereda sig på beslut som på ett mycket djupgående sätt kommer att påverka staden och kommuninvånarnas liv. kaupunginjohtaja stadsdirektör 4

8 Tilinpäätös Bokslut Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Stadens förvaltning och förändringar i denna Valtuuston poliittiset voimasuhteet olivat seuraavat: Ruotsalainen kansanpuolue RKP) 18 Kansallinen Kokoomus (Kok.) 13 Vihreä liitto (Vihr.) 2 Kristillisdemokraatit (KD) 1 SDP 1 Styrkeförhållandet i fullmäktige : Svenska folkpartiet (SFP) 18 Samlingspartiet (Saml) 13 Gröna förbundet (Gröna) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (SDP) 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Finn Berg (RKP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pertti Eklund (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Juha Pesonen (Vihreät). Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok) ja varapuheenjohtajana Martina Harms-Aalto (RKP). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan. Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla. Stadsfullmäktiges ordförande var Finn Berg (SFP), förste vice ordförande Pertti Eklund (Saml) och andre vice ordförande Juha Pesonen (Gröna). Stadsstyrelsens ordförande var Tapani Ala- Reinikka (Saml) och vice ordförande Martina Harms-Aalto (SFP). Stadsdirektören var föredragande i stadsstyrelsen. Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, samhällstekniska sektorn och bildningssektorn. Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören, stöder stadens organisation på hela stadens nivå. Kaupungin johtoryhmän kokoonpano Stadens ledningsgrupp Torsten Widén Mikael Enberg Gun Söderlund Marianna Harju Mari Ahlström Bjarne Mollgren Petri Mellanen Susanna Tommila Päivi Hytönen Atte Viinikka Markus Jahnsson kaupunginjohtaja - stadsdirektör talousjohtaja - ekonomidirektör kaupunginsihteeri - stadssekreterare yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken vt. sosiaali- ja terveystoimen johtaja tf. social- och hälsovårdsdirektör skoldirektör koulutoimenjohtaja (svenskspråkiga skolväsendet) sivistystoimen talouspäällikkö ekonomichef för bildningsväsendet kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef henkilöstöpäällikkö - personalchef hallintopäällikkö förvaltningschef tiedotussihteeri informationssekreterare 5

9 Tilinpäätös Bokslut Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden Keskusvaalilautakunta Centralvalnämnden Yleishallinto Allmänförvaltning Kaupunginkanslia - Stadskansliet Rahatoimisto Drätselkontoret Drätselkontoret Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen Kaupunginjohtaja Stadsdirektören Yhdyskuntatoimi Samhällsteknik Henkilöstöjaosto Personalsektionen Sivistystoimi Bildning Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden -esiopetusjaostot - förskolesektionerna Sosiaalipalvelut - Socialtjänster Lasten päivähoito - Dagvård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Terveydenhuolto - Hälsovård Suun terveydenhuolto Munhälsovård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Yhdyskuntalautakunta Samhällstekniska nämnden Maankäyttö - Markanvändning Ympäristötoimi - Miljöenheten Rakennuttaminen ja tekninensuunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Suomenkielinen koululautakunta Koulut ja muu koulutoimi Svenskspråkiga skolnämnden Skolor och övrig skolverksamhet Sivistyslautakunta Bildningsnämnden Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet Kirjasto - Biblioteket Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster Nuorisolautakunta Ungdomsnämnden Liikuntalautakunta Idrottsnämnden 6

10 Tilinpäätös Bokslut Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen Suomen taloustilanne heikkeni vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui 0,2 prosenttia viime vuonna. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,8 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli neljättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,5 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,1 miljardia euroa. Myös kuntien taloustilanne heikkeni vuonna Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski yli 30 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvoivat selvästi toimintatuloja enemmän, joten toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta noin 6,5 prosenttia. Verotulot kasvoivat 1,4 prosenttia ja valtionosuudet noin 5 prosenttia. Verotulojen ja valtionosuuksien lisäys ei kuitenkaan ylittänyt toimintakatteiden heikkenemistä, mikä näkyy kuntien vuosikatteiden laskuna. Investointeihin kunnat arvioivat vuonna 2012 käyttäneensä yli 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Finlands ekonomi försvagades år Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen sjönk bruttonationalprodukten 0,2 procent senaste år. Den privata konsumtionen ökade med 1,6, procent och den offentliga konsumtionen 0,8 procent. Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för fjärde året i följd, 4,5 miljarder euro. Året innan var underskottet 2,1 miljarder euro. Kommunernas ekonomi blev svagare år Enligt förhandsuppgifter om boksluten som statistikcentralen samlat in minskade det sammanräknade årsbidraget för landets kommuner med mer än 30 procent jämfört med föregående år. Enligt förhandsuppgifterna ökade kommunernas verksamhetsutgifter betydligt mer än inkomsterna. Därmed ökade underskottet av verksamheten (verksamhetsbidraget) med drygt 6,5 procent från föregående år. Skatteinkomsterna ökade med 1,4 procent och statsandelarna med ca 5 procent. Dessa räckte dock inte till för att täcka det försvagade verksamhetsbidraget, vilket syns som försämrat årsbidrag i kommunerna. Kommunernas investeringsutgifter år 2012 ökade med drygt 8 procent jämfört med föregående år enligt förhandsuppgifterna Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi Väestökehitys Kauniaisissa Kauniaisten väestömäärä per oli asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 103 henkilöllä edellisestä vuodesta. Kauniaisten asukkaista suomenkielisten osuus on noin 58 % ja ruotsinkielisten osuus noin 37 %. Muita kieltä puhuvien osuus on noin 5 %. Vuonna 2012 Kauniaisissa syntyi 57 lasta ja kuoli 73 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 117 henkilöä, josta maahanmuutto 13 henkilöä. Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on päinvastainen. Befolkningsutvecklingen i Grankulla Grankulla hade invånare Antalet invånare ökade med 103 från året innan. Av invånarna i Grankulla är ca 58 % finskspråkiga och 37 % svenskspråkiga. Andelen invånare som talar andra språk är ca 5 %. År 2012 föddes 57 barn medan antalet avlidna var 73. Grankullas inflyttningsöverskott var 117 personer, varav invandring 13 personer. Bland ungdomarna är männen fler än kvinnorna, i de äldre åldersgrupperna är förhållandet det motsatta. 7

11 Tilinpäätös Bokslut Väestörakenne Befolkningsstruktur naiset miehet Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina Merkittävin kasvu on viime vuosina ollut vuotiaiden ikäryhmässä. I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de åldersgrupper som är väsentliga med tanke på de kommunala tjänsterna Under de senaste åren har antalet invånare i åldersgruppen år ökat mest. Väestöryhmien kehitys Befolkningen enligt ålder Työllisyys ja työttömyys Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2012 joulukuussa 4,8 %, kun se edellisenä vuonna oli Sysselsättning och arbetslöshet I december 2012 var arbetslöshetsgraden i Grankulla 4,8 % mot 3,6 % året innan. Arbets- 8

12 Tilinpäätös Bokslut 3,6 %. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on kasvanut. lösheten bland ungdomar under 25 år är på samma nivå som föregående år, antalet arbetslösa över 50 år och långtidsarbetslösa har ökat. 200 Työttömien määrä Antalet arbetslösa Työttömien määrä joista alle 25 v joista yli 50 v joista yli vuoden työttömänä / / / / /2012 Asunto ja rakennustuotanto Kauniaisissa valmistui vuonna 2012 yhteensä 120 asuntoa 27 asuinrakennuksessa. Vuonna 2012 myönnettiin rakennuslupa mm. Laaksotien 10 neljälle kerrostalolle, kyseisessä hankkeessa tulee valmistumaan asuntoja yhteensä 47. Edelleen syksyllä myönnettiin rakennuslupa sekä Venevalkamantie 6 sijaitsevalle kerrostalolle, että Venevalkamantie 7 kahdelle kerrostalolle. Venevalkamantie 6 tulee valmistumaan asuntoja 23 ja Venevalkamantie 7:ssä 25. Venevalkamantie 9 toimistorakennuksen muuttamiselle asuinrakennukseksi myönnettiin rakennuslupa, kyseisen luvan toteutuksen myötä asuntojen määrä Kauniaisissa tulee kasvamaan 99:llä. Bostads- och byggproduktion Under 2012 färdigställdes sammanlagt 120 bostäder i 27 bostadsbyggnader. Under året beviljades bygglov bland annat för fyra flervåningshus vid Dalvägen 10; projektet kommer att ge totalt 47 nya bostäder. Vidare beviljades under hösten bygglov för ett flervåningshus vid Båtlänningsvägen 6 och två flervåningshus vid Båtlänningsvägen 7. Antalet bostäder kommer att vara 23 vid Båtlänningsvägen 6 och 25 vid Båtlänningsvägen 7. Bygglov beviljades också för ändring av kontorsbyggnaden vid Båtlänningsvägen 9 till bostadshus. I och med att det här projektet verkställs kommer antalet bostäder i Grankulla att öka med 99. Muu rakentaminen: Toimitiloja vuonna 2012 rakennettiin pääasiassa Asunto Oy Basileuksen omistamaan kiinteistöön. Kasavuoren päiväkoti valmistui keväällä Vuonna 2011 myönnetyn luvan toteutuksen myötä syksyllä 2012 valmistui Kaunialan sairaalan yhteyteen 24 potilaille tarkoitettua asuntoa. (Näitä asuntoja ei ole laskettu varsinaiseen asuntotuotantoon). Övrigt byggande: Verksamhetslokaler byggdes 2012 främst i Asunto Oy Basileus fastighet. Kasabergets daghem stod färdigt våren I anslutning till Kauniala sjukhus färdigställdes under hösten 2012, med bygglov som beviljats 2011, 24 bostäder avsedda för patienter. (De här bostäderna har inte räknats med i den egentliga bostadsproduktionen.) 9

13 Tilinpäätös Bokslut Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal Vuoden aikana täyttölupamenettely oli käytössä koskien kaikkia avoimia ja määräaikaisia virkoja ja tehtäviä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimien hoito-, kasvatus- ja opetustehtäviä. Menettelyn ulkopuolella oli myös työllistämistukivaroilla palkattu henkilökunta. Tillståndsförfarandet för besättande av lediga platser var i bruk hela året och gällde också tjänster och befattningar på viss tid med undantag av vård-, fostrings- och undervisningsuppgifter inom social- och hälsovården och skolförvaltningarna. Förfarandet gällde inte heller personal som anställts med sysselsättningsstöd. 160 Henkilöstön ikäjakauma Personalens åldersfördelning M N Henkilökunnan keski-ikä oli 46,4 vuotta. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat. Henkilökunnan ikääntyminen huomioiden työhyvinvoinnin lisäämisen, työssä jaksamisen ja työurien pidentämisen edistämiseksi vuoden aikana laadittiin ikäohjelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminta käynnistyi syksyllä neljän erilaisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän näkökulman koulutuksessa ja pohdiskelussa. Kaupungin strategisena linjauksena on edistää henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää. Tavoitteena oli myös kannustavan, arvostavan ja erilaisuutta hyväksyvän työkulttuurin kehittäminen. Kaupungin henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma hyväksyttiin vuoden aikana. Asiakirjan tavoitteena on koota ja määritellä kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset ja toimenpiteet organisaation tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi. Personalens medelålder var 46,4 år. Den största åldersgruppen var åringarna. Med tanke på att personalen åldras utarbetade staden under året i samarbete med företagshälsovården ett åldersprogram för att främja arbetshälsan, hjälpa de anställda att orka med jobbet samt förlänga arbetskarriärerna. Verksamheten startade på hösten genom utbildning i och reflexioner kring fyra olika infallsvinklar på främjandet av hälsa och välbefinnande. Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling samt förebygger diskriminering. Man hade också som ambition att utveckla en arbetskultur som präglas av uppmuntran, uppskattning och acceptans för olikheter. Stadens personalpolitiska jämlikhetsplan godkändes under året. Syftet med dokumentet är att definiera och sammanställa stadens personalpolitiska riktlinjer och åtgärder för att främja och säkerställa jämlikhet, likabehandling och mångfald i organisationen. 10

14 Tilinpäätös Bokslut Yli 50 vuotta täyttänyt henkilökunta toimialoittain - Antalet 50 år fyllda anställda per sektor yli 65 KH SOTE YLK KOULUT SIV LIIK Vuoden aikana järjestettiin eri puolilla savuttomuutta edistäviä ja henkilökunnan tupakoinnin vähentämiseen valistuksen keinoin tähtääviä tilaisuuksia. Työterveyshuolto tarjoaa myös tukea tupakoinnin vähentämiseksi. Työsuojelun tavoitteena on henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammatti-tauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvan työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työsuojelu toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Vuoden aikana järjestettiin koulutusta esimiehille työyhteisöjen konfliktitilanteisiin. Työpaikkojen sisäilma-asioissa yhteistyötaho on kaupungin sisäilmatyöryhmä. Työyhteisöille järjestettiin vuoden aikana työnohjausta ja konsultaatiota pääsääntöisesti työterveyshuollon kautta. Myös yksilötyönohjausta annettiin tarvittaessa. Under året arrangerades på olika håll upplysningsmöten i syfte att främja rökfriheten och minska rökningen bland personalen. Även företagshälsovården erbjuder stöd för att minska rökningen. Målet för arbetarskyddet är att trygga och upprätthålla de anställdas arbetsförmåga genom att förbättra arbetsmiljön samt förebygga och hindra olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter som arbetet och arbetsmiljön kan medföra för fysisk och psykisk hälsa. Arbetarskyddet verkar i samarbete med företagshälsovården. Under året fick cheferna utbildning i att lösa konflikter på arbetsplatsen. Ärenden som gäller inomhusluften på arbetsplatserna koordineras av stadens arbetsgrupp för inomhusklimat. Arbetsenheterna fick under året arbetshandledning och konsultation i regel via företagshälsovården. Även individuell arbetshandledning gavs vid behov. 11

15 Tilinpäätös Bokslut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnankehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin epävarmuustekijä on maan hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistukset. Tavanomainen toimintojen kehittämistyö pysähtyy odotellessa päätöksiä kaupungin tulevaisuudesta. Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön osaamiselle ja työsuorituksiin. Den största osäkerhetsfaktorn beträffande Grankullas framtid är regeringens kommun- och servicestrukturreformer. Mycket normalt utvecklingsarbete stannar upp i väntan på beslut om stadens framtid. Ökad reglering av verksamheten med fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser Ympäristö ja kestävä kehitys Miljön och hållbar utveckling EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen selvitys EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen selvitys valmistui pks -yhteistyönä kesällä Selvityksen pohjalta Kauniainen aloitti yhdessä Espoon kanssa meluntorjunnan toimintasuunnitelman teon kesällä Toimintasuunnitelma valmistunee keväällä Utredning enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller Utredningen enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller blev färdig på sommaren 2012 i samarbete inom huvudstadsregionen. Utgående från utredningen började Grankulla tillsammans med Esbo på sommaren 2012 göra upp en åtgärdsplan för bullerbekämpning. Åtgärdsplanen torde bli färdig på våren Ilmasto - ja energia-asiat Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden painopisteiden toteutusohjelman sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin ympäristötoimen, rakennuttamisen ja teknisen ja kaupungin energiatyöryhmän yhteistyönä. Kaupungille koulutettiin mm. 14 uutta ekotukihenkilöä. Pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja kunnostus Kesällä 2012 löydettiin vanhan väestösuojan purun yhteydessä ns. Keskusta 1 alueella kaupungin omistamalla maalla öljyillä pilaantuneita maa-aineksia. Kaupunki teetti alueelle maaperätutkimukset jotta saataisiin tietoa pilaantuneisuuden laajuudesta ja mahdollisesta aiheuttajasta. Selvitykset näyttivät, että pilaantuma oli peräisin läheisen asuntoyhtiön käytöstä poistetusta öljysäiliöstä. ELY -keskus on tämän jälkeen velvoittanut asuntoyhtiötä tekemään alueella lisätutkimuksia jonka jälkeen kyseinen valvontaviranomainen ottaa kantaa mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Klimat- och energifrågor Genomförandet av stadens åtgärdsprogram för insatsområdena i klimat- och energistrategin samt åtgärderna i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) fortsatte i samarbete mellan miljöenheten, resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering samt stadens energiarbetsgrupp. För staden utbildades 14 nya ekostödpersoner. Undersökning och sanering av förorenad mark På sommaren 2012 hittades i samband med rivningen av ett gammalt skyddsrum i det s.k. Centrum 1-området oljeförorenad jord på mark som ägs av staden. Staden lät undersöka jordmånen för att få uppgifter om hur stort det förorenade området är och vem som eventuellt orsakat föroreningen. Undersökningarna visade att föroreningen härstammade från ett närliggande bostadsbolags oljecistern, som tagits ur bruk. ELY-centralen har efter detta förpliktat bostadsbolaget att utföra ytterligare undersökningar i området, varefter ifrågavarande tillsynsmyndighet tar ställning till eventuella fortsatta åtgärder. 12

16 Tilinpäätös Bokslut Luonnonsuojelu Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin ELY - keskuksen määräysten mukaisesti myös vuonna Tämän lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Vuoden aikana on myös tehty tarkempia selvityksiä mm. Gallträskin kaava-alueen luontoarvoista (lehto-nata, liito-orava ja lepakot). Kasavuoren alueelle pystytettiin syksyllä uusia luontopolkutauluja. Naturskydd Vattengranskningen i Gallträsk fortsatte enligt ELY-centralens bestämmelser också under Därtill avlägsnades vattenvegetation mekaniskt ur sjön. Under året har man också gjort noggrannare utredningar om bl.a. naturvärdena i Gallträsks planområde (långsvingel, flygekorre och fladdermöss). På hösten sattes nya naturstigsskyltar upp i Kasabergsområdet. 1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion, taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle. Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita. Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och ekonomi samt följer upp hur budgeten och ekonomiplanen samt de mål som uppställts i dessa verkställs och svarar för organiseringen av den interna kontrollen. Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända anvisningar för intern kontroll. Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur den interna kontrollen verkställts. Utgående från rapporteringen finns det inga väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen. 13

17 Tilinpäätös Bokslut KAUPUNGIN KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU - GRANSKNING AV STADENS TOTALEKONOMI Tilikauden tuloksen muodostuminen Räkenskapsårets resultat TULOSLASKELMA Muutos RESULTATRÄKNING Förändr. (1 000 ) Myyntituotot - Försäljningsintäkter % Maksutuotot - Avgiftsintäkter % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter % Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Henkilöstömenot - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader % Toimintakulut - Verksamhetskostnader % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Verotulot - Skatteinkomster % Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt % Yhteisövero - Samfundsskatt % Kiinteistövero - Fastighetsskatt % Valtionosuudet - Statsandelar % Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader % Korkotulot - Ränteintäkter % Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter % Korkokulut- Räntekostnader Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader % VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG % Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar % Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter % Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT % TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL (1 000 ) Toimintatulot/toimintamenot % - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter % 17,4 % 21,1 % Vuosikate/poistot, % -Årsbidrag/Avskrivningar % 103,0 % 136,4 % Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare 1 1 Asukasmäärä - Invånarantal Toimintakate Kaupungin toimintatulot alenivat ja alittivat myös talousarvion toteuttamatta jääneen maa-alueen myynnin johdosta. Sen sijaan myyntitulot, mukaan lukien koulujen kotikuntakorvaukset ja korvaukset sosiaalitoimelle, Verksamhetsbidrag Stadens verksamhetsinkomster minskade och var också mindre än budgeterat på grund av en markförsäljning som inte förverkligades. Däremot ökade försäljningsinkomsterna, inkl. skolornas hemkommunsersättningar och ersättningar till 14

18 Tilinpäätös Bokslut sekä tuet ja avustukset kasvoivat ja ylittivät myös talousarvion. Kaupungin toimintamenot kasvoivat 3,8 %. Suurin kasvu oli henkilöstömenoissa 5,4 %, vastapainona palvelujen ostot kasvoivat hitaammin. Toimintakate - toimintatulojen ja toimintamenojen erotus kasvoi 4,1 milj. euroa. Vuosikate ja tilikauden tulos Verotulot ja valtionosuudet kehittyivät suotuisasti siten että vuosikate on parempi kuin talousarviossa vaikkakin heikompi kuin vuonna Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uusien poisto-ohjeiden noudattaminen on nostanut poistojen määrää. Tilikauden ylijäämä johtuu pääosin Klostretista palovahingonkorvauksina saaduista satunnaisista tuloista. socialväsendet, samt understöd och bidrag som också överskred budgeten. Stadens verksamhetskostnader ökade med 3,8 %. Mest ökade personalutgifterna 5,4 %, medan köp av tjänster i stället ökade långsammare. Verksamhetsbidraget skillnaden mellan verksamhetsinkomster och verksamhetsutgifter ökade med 4,1 milj. euro. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat Skatteinkomsterna och statsandelarna utvecklades positivt så, att årsbidraget är bättre än i budgeten om än sämre än år Avskrivningarna ökade till följd av de nya avskrivningsdirektiven från bokföringsnämndens kommunsektion. Räkenskapsperiodens överskott beror främst på de extraordinära inkomster staden erhållit som brandskadeersättningar för Klostret. 15

19 Tilinpäätös Bokslut VEROTULOT SKATTEINKOMSTER Maksuunpannut verot vuodelta 2011 Vuoden 2011 verotus valmistui Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 48,7 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +3,6 %. Kaupungin osuus maksuunpannusta yhteisöverosta oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna,1,2 milj. euroa,. Kiinteistöveroa pantiin maksuun 2,8 milj. euroa vuonna Debiterad skatt för år 2011 Beskattningen för år 2011 blev klar Den kommunalskatt som debiterades staden till godo uppgick till 48,7 milj. euro. Ökningen jämfört med föregående år var 3,6 %. Stadens andel av den debiterade samfundsskatten uppgick till samma belopp som föregående år, 1,2 milj. euro. Den fastighetsskatt som debiterades år 2012 uppgick till 2,7 milj. euro. 16

20 Tilinpäätös Bokslut Verontilitykset Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta verovuodelta ennakoina ja jälkitilityksinä. Työnantajien ennakonpidätykset ja muut suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaajille arvioiduilla jako-osuuksilla. Täten kaupungille talousarviovuoden aikana tilitetty määrä voi poiketa merkittävästi saman vuoden maksuunpanosta. Skatteredovisningar Under räkenskapsåret inflyter skatter för flere olika skatteår som förskott och tillägg. Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och övriga rater fördelas månatligen till skattetagarna med hjälp av uppskattade andelar. Därför kan de belopp som utbetalas under ett budgetår avsevärt avvika från det belopp som debiteras för samma skatteår. 17

21 Tilinpäätös Bokslut Vuoden 2012 talousarvion verotulojen vertailu toteutuneeseen Vuoden 2012 toteutunut verotulojen kokonaistuotto ylittää alkuperäisen talousarvion tuottoarvion 1,9 milj. euroa eli 3,6 %. Kunnallisveron tilitykset ylittivät talousarvion runsaat 2 milj. euroa. Kaupunki sai edelleen merkittäviä oikaisuja edelliseltä vuodelta. Verotuksen valmistuttua tilitettiin kaupungille 0,4 milj. euroa oikaisuna verovuodelta 2011 marraskuussa Joulukuussa otettiin tilityksissä käyttöön uusia vuoden 2011 verotukseen perustuvia jakoosuuksia vuodelle Muutoksen johdosta tilitettiin kaupungille oikaisuna vuodelta 2012 vajaat 0,6 milj. euroa. Vuoden 2012 lopullinen jako-osuus tiedetään kun verotus on valmistunut lokakuun lopussa Jämförelse mellan budgeterade och influtna skatter år 2012 De totala skatteinkomsterna överstiger den ursprungliga budgeten 2012 med 1,9 miljoner euro eller 3,6 %. Redovisningarna av kommunalskatt översteg budgeten med drygt 2 milj. euro. Staden fick fortsättningsvis avsevärda tilläggsrater för föregående år. Efter att beskattningen färdigställts fick staden 0,4 miljoner euro som rättelse för skatteåret 2011 i november I december rättades redovisningen för 2012 enligt nya utdelningsbelopp som byggde på beskattningen På grund av ändringen redovisades ytterligare knappt 0,6 miljoner euro till staden som rättelse för Det slutliga utdelningsbeloppet för 2012 klarnar när beskattningen färdigställts i slutet av oktober VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR Valtio osallistuu kuntien peruspalvelujen rahoitukseen valtionosuuksilla. Valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuudet ovat laskennallisia siten, että ne eivät perustu suoraan kunnan toteutuneisiin kustannuksiin. Täten kunta ei voi omilla päätöksillään vaikuttaa valtionosuutensa määrään. Kunnan asukas- ja suoritemäärien sekä olosuhdetekijöiden perusteella määrätään kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus. Tästä vähennetään kunnan itse rahoitettava osuus joka on asukasta kohden yhtä suu- Staten deltar i finansieringen av den kommunala basservicen genom statsandelar. Statsandelarna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som administreras av undervisnings- och kulturministeriet. Statsandelarna är kalkylerade och beror inte direkt på kommunens faktiska kostnader. Därför kan kommunen inte genom egna beslut påverka sitt statsandelsbelopp. Den kalkylerade kostnaden för kommunens basservice bestäms utifrån kommunens invånarantal och antal prestationer samt diverse miljöfaktorer. Från denna kostnad drar man av kommunens självfinansieringsandel, som räknat per invånare är lika stor för alla kommuner. 18

22 Tilinpäätös Bokslut ri kaikissa kunnissa. Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perusteella. Näitä ovat määräytymistekijöiden muutokset, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perusteena olevien määrien muutokset, ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indeksikorotus). Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä veroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille. Den kalkylerade grunden för statsandelen ändras varje år genom s.k. automatiska ändringar. De baserar sig på förändringar i bestämningsfaktorerna, till exempel i invånarantalet, antalet elever och andra antal som utgör grunden för beräkningen samt prisförändringar som beror på förändringar i kostnadsnivån (indexförhöjning). Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelssystemet för kommunal basservice. Utjämningen baserar sig på kommunens kalkylerade skatteinkomst, och den antingen höjer eller sänker den statsandel som beviljas. Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgår från den genomsnittliga skattesatsen för hela landet, varför ändringar av skattesatsen för en enskild kommun inte inverkar på beloppet av det utjämningstillägg som kommunen får eller det utjämningsavdrag som görs i kommunens statsandel. Den mest betydande delen av statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet är den finansiering enligt priset per enhet som beviljas utbildningsanordnare för gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleverksamhet. 19

23 Tilinpäätös Bokslut Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 ) Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten Vuosikate - Årsbidrag Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto Tulorahoituksen korjauserät- Korrektivposter Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del Investointimenot - Investeringsutgifter Rahoitusosuudet investointeihin 135 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Rahoituksen rahavirta Kassaflödet för finansieringens del Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset-ökning av utlåningen -28 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet 0 Lyhytaikaisten lainojen muutokset-förändring av kortfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset-övriga förändringar av likviditeten RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarat Likvida medel Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar, % 63 % 91 % Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutgifter, % 63 % 91 % Kassan riittävyys, pv - likviditet, kassadagar Asukasmäärä - Invånarantal Vuonna 2012 tulorahoitus ja käyttöomaisuuden myyntitulot eivät riittäneet kattamaan investointimenoja. Toiminnasta ja investoinneista johtuva rahoitusalijäämä katettiin 1 milj. euron lyhytaikaisella lainalla ja pienemmillä rahavaroilla. År 2012 räckte inkomstfinansieringen och inkomsterna från försäljning av anläggningstillgångar inte till för att täcka investeringsutgifterna. Det finansieringsunderskott som uppstod till följd av verksamheten och investeringarna täcktes med 1 milj. euro i kortfristig kredit och minskade likvida medel. 20

24 Tilinpäätös Bokslut Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den TASE BALANSRÄKNING (1 000 ) VASTAAVAA - AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA I Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter 2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid II Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden Rakennukset - Byggnader Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar 4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier Muut aineelliset hyödykkeet - 42 Övriga materiella tillgångar 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar III Sijoitukset - Placeringar Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar Joukkovelkakirjalainasaamiset 3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar Muut saamiset - Övriga fordringar B TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL - - C VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL I Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar - - II Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset 4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar 358 Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar III Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT

25 Tilinpäätös Bokslut TASE BALANSRÄKNING (1 000 ) VASTATTAVAA - PASSIVA A OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL I Peruspääoma - Grundkapital III Muut omat rahastot - Övriga egna fonder IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder V Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER C PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital 13 9 E VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL I Pitkäaikainen - Långfristigt Saadut ennakot - Erhållna förskott Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut och försäkrngsanstalter Saadut ennakot - Erhållna förskott Ostovelat - Leverantörsskulder Liittymismaksut ja muut velat Anslutningsavgifter och övriga skulder 8. Siirtovelat - Resultatregleringar VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL Omavaraisuusaste, % - Soliditetsgrad, % 91 % 92 % Suhteellinen velkaantuneisuus -Relativ skuldsättningsgrad, % 13 % 11 % Kertynyt yli/-alijäämä- Ackumulerat över-/underkott Kertynyt yli/-alijäämä/asukas - Ackumulerat över-/underskott/inv Lainakanta Lånestock Lainakanta /asukas - Lånestock , /inv. 112 Lainasaamiset Lånefordringar Pakollinen varaus on tehty Teollisuustien tontin maaperän puhdistusvastuun johdosta vuoden 2008 tilinpäätökseen. Kyseinen tontti on myyty rakennusliikkeelle vuoden 2010 aikana. Sopimuksen mukaan tonttimaan pintamassat vaihdetaan rakennusprojektin alkuvaiheessa ja siltä osin kustannukset laskuttaa rakennusliike kaupungilta. Avsättningen har gjorts i bokslutet 2008 med anledning av ansvaret för rengöring av marken på Industrivägens tomt. Den aktuella tomten såldes till ett byggföretag under Enligt avtalet avlägsnas det översta markskiktet på tomten i början av byggprojektet och byggföretaget fakturerar staden för detta. 22

26 Tilinpäätös Bokslut Kokonaistulot ja menot - Totala inkomster och utgifter KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 ) TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER TULOT - INKOMSTER MENOT- UTGIFTER TOIMINTA - VERKSAMHET TOIMINTA - VERKSAMHET Toimintatuotot - Verksamhetsinkomster Toimintakulut - Verksamhetskostnader Verotulot - Skatteinkomster Korkokulut - Räntekostnader Valtionosuudet - Statsandelar Muut rahoituskulut - Ovr.fin.kostrn. 2 Korkotuotot - Ränteinkomster 306 Muut rahoitustuotot - Ovr.fin.inkomster 105 Satunnaiset tuotot - -extraordinärä ink Tulorahoituksen korjauserät - Korr.poster INVESTOINNIT - INVESTERINGAR INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar 135 Investointimenot - Investeringutgifte Luovutustulot - Försäljningsvinst RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING Lyhytaikaisten lainojen lisäys- Ökning av långfristiga TÄSMÄYTYS - AVSTÄMNING Kokonaistulot- Kokonaismenot/Totala inkomster - Totala utgifter =-1201 Muut maksuvalmiuiden muutokset- Rahavarojen muutos [617]+[584] =1201 Ovriga förändringar av lividiteteten- Förändring av livida medel 1.3 KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN Kauniaisten kaupungin konserniin kuuluu 10 yhtiötä ja 9 kuntayhtymää jotka kaikki on yhdistelty kaupungin konsernitilinpäätökseen. Konsernin tilikauden tulos on ,77 ja konsernitaseen loppusumma ,08. Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty kohdassa tilinpäätöslaskelmat. Konserniyhteisöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia tilivuoden aikana. Till Grankulla stads koncern hör 10 bolag och 9 samkommuner vilka samtliga har sammanställts i stadens koncernbokslut. Koncernens resultat för räkenskapsåret är ,77 och koncernbalansräkningens slutsumma är ,08. Koncernens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning har framförts i avsnittet bokslutskalkyler. I koncernsamfunden förekom inga för koncernen väsentliga ändringar under räkenskapsåret Konsernivalvonta Koncerntillsyn Konserniyhteisöjen edustajat kutsuttiin alkuvuonna tilaisuuteen jossa käytiin läpi kaupungin konserniohje ja konserninvalvontaan liittyvät asiat. Konserniyhtiöiltä pyydettiin talouden toiseen osavuosikatsaukseen tiedot yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta. Saatujen tietojen perusteella todettiin eräillä yhtiöllä haasteita maksuvalmiuden osalta. Kaupunginvaltuusto teki takauspäätöksen Kiinteistö Oy Granillan rahalaitoslainalle tammikuussa Representanter för koncernsamfunden kallades i början av året till ett möte där stadens koncerndirektiv och frågor som gäller koncerntillsynen behandlades. Av koncernbolagen begärdes uppgifter om bolagens ekonomiska situation till årets andra ekonomiska delårsrapport. De erhållna uppgifterna visade att några bolag hade likviditetsproblem. Stadsfullmäktige fattade i januari 2013 beslut om att bevilja proprieborgen för Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy:s penninginstitutslån. 23

27 Tilinpäätös Bokslut Kiinteistöyhtiöiltä saatujen toimintakertomustietojen perusteella joissakin yhtiöissä tullaan lähivuosina tekemään ylläpito- ja peruskunnostustöitä. Töiden rahoittamiseksi tullaan yhtiöissä tarvitsemaan erillisrahoitusta jonka vakuudeksi tarvitaan kaupungin takaus. Kuntayhtymien toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti pääkaupunkiseudun edunvalvontaryhmissä. Enligt uppgifterna i de verksamhetsberättelser som fastighetsbolagen lämnat kommer det i några bolag att utföras underhålls- och renoveringsarbeten under de närmaste åren. För att finansiera arbetena kommer bolagen att behöva separat finansiering som kräver stadens borgensförbindelse. Samkommunernas verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet i huvudstadsregionens intressebevakningsgrupper. 1.4 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIO- DENS RESULTAT Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämä on ,13. Edellisten tilikausien ylijäämä on lisäksi yhteensä ,11. Enligt kommunallagen skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Bokslutet för 2012 uppvisar ett överskott på ,13. Stadens sammanlagda överskott från tidigare år är ,11. Kaupungin peruspääoman määrä on ,78 Stadens grundkapital per Muut omat rahastot - Övriga egna fonder ,28 Edellisten tilikausien ylijäämä ,11 Överskott från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden ylijäämä ,13 Räkenskapsperiodens överskott Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä ,13 jätetään yli-/alijäämätilille. Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott ,13 överförs till överskotts- /underskottskontot. 24

28 Tilinpäätös Bokslut II TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER 25

29 Tilinpäätös Bokslut 26

30 Tilinpäätös Bokslut 1.1 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN S STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE 2012 Taloussuunnitelmakauden strategiset tavoitteet on kuvattu käyttötalousosan toimialakohtaisissa tavoitteissa. Kaupungin toiminnan painopistealueina ja koko organisaatiolle yhteisinä kärkihankkeina valtuusto on vahvistanut seuraavat strategiset hankkeet. De strategiska målen för ekonomiplaneperioden beskrivs i driftsekonomidelens sektorspecifika mål. Som prioriterade områden i stadens verksamhet och gemensamma spetsprojekt för hela organisationen har fullmäktige fastställt nedan nämnda strategiska projekt. 1. Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa monessa edelläkävijä 1. Grankulla utvecklar aktivt sin verksamhet föregångare på flera områden Toiminnalliset tavoitteet Kaupunki toteuttaa osaltaan pääkaupunkiseudun strategisia päämääriä omassa toiminnassaan ja seuraa kuntarakenneselvityksen valmistelua ja uudistuksen toteuttamistapoja mukaan lukien puitelain korvaavan rakennelain valmistelua. Seuranta/mittari: pks-toimintakertomus, kuntarakenneselvityksen valmistuminen Vastuutaho: KJ/kaupunginkanslia Toteutuminen Hallitus linjasi kesällä 2012 metropolialueen jatkovalmistelua ja vahvisti kuntarakenteen uudistamista koskevat kriteerit. Näiden pohjalta laaditusta kuntarakennelakiluonnoksesta on pyydetty lausunnot maaliskuun alkuun. Hallitus käynnisti kesällä selvityksen erilaisista vaihtoehdoista metropoliratkaisuksi alueen yhteisen suunnittelun ja ohjauksen tueksi maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä, sekä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi. Työ käynnistettiin esiselvityksellä, jossa selvityshenkilöt helmikuun lopussa antamassaan loppuraportissaan esittivät vaihtoehdot alueen kuntajakoselvitysalueiksi sekä näihin kytkeytyvät vaihtoehdot metropolihallinnon malleiksi. Myös kuntalain kokonaisuudistus on käynnistynyt mm. neljän eri asiakokonaisuutta varten asetetun valmistelujaoston toimesta. 1.2 WDC-vuoteen osallistuminen näkyy juhlavuoden lisäksi kaupungin nykyisissä ja tulevissa suunnitteluprosesseissa, joissa tuetaan ajatusta palvelumuotoilun sisällyttämisestä kaupungin suunnittelutoimintaan. 27 Verksamhetsmål Staden förverkligar för sin del huvudstadsregionens strategiska mål i sin verksamhet och följer beredningen av kommunstrukturutredningen och sätten för genomförandet av reformen, inklusive beredningen av den strukturlag som ska ersätta ramlagen. Uppföljning/mätare: huvudstadsregionens verksamhetsberättelse, färdigställande av kommunstrukturutredningen Ansvarig aktör: SD/stadskansliet Utfall Regeringen drog under sommaren 2012 upp riktlinjerna för den fortsatta beredningen av metropolområdet och fastställde kriterierna för reformering av kommunstrukturen. Utlåtanden om det utkast till kommunstrukturlag som utarbetats utifrån dessa har begärts till början av mars. Regeringen startade under sommaren en utredning om olika alternativ till metropollösning, som ska stödja den gemensamma planeringen och styrningen i frågor som gäller markanvändning, boende och trafik samt stärka konkurrenskraften och förebygga segregation. Arbetet inleddes genom en förhandsutredning, där utredningspersonerna i sin slutrapport i slutet av februari lade fram alternativ till utredningsområden och till dessa kopplade alternativ till metropolförvaltningsmodeller. Även en totalrevision av kommunallagen har inletts; bland annat har det tillsatts fyra beredningssektioner för olika sakhelheter. 1.2 Deltagandet i WDC-året syns inte bara under jubileumsåret utan också i stadens nuvarande och kommande planeringsprocesser där man stöder tanken på att inkludera tjänstedesign i

31 Tilinpäätös Bokslut Seuranta/mittari: WDC vuoden näkyminen kaupunkikuvassa, hankesuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden toteutuminen Vastuutaho: kaikki toimialat Toteutuminen WDC vuosi Kauniaisissa on toteutunut suunnitelmien mukaisesti; mm. kaupungintalon valaistus, Snowpark, Kauniainen -esite, 365 Wellbeing, seminaari 21.4., Rytmi-hanke, työmaa-aitojen ja purettavan rakennuksen maalaus, varhaiskasvatukselle suunnattu Muotoilijan aarrearkku sekä Kauniaisten historiaan ja tulevaisuuteen liittyvät seminaarit. WDC vuoden tapahtumista tietoa saatavana kaupungin internet sivuilla. WDC säätiö tekee erillisen raportin vuodesta. stadens planeringsverksamhet. Uppföljning/mätare: WDC-årets synlighet i stadsbilden, genomförande av projekten i projektplanen Ansvarig aktör: alla sektorer Utfall WDC-året i Grankulla utföll som planerat; bl.a. stadshusets belysning, Snowpark, Grankullabroschyr, 365 Wellbeing, seminariet 21.4, projektet Rytm, målning av plank vid byggplats och av ett rivningsdömt hus, projektet formgivarens skattkista inom småbarnsfostran samt seminarier om Grankullas historia och framtid. Information om WDC-årets händelser finns på stadens webbplats. WDC-stiftelsen gör upp en separat rapport. 1.3 Elinvoimaiset ja kilpailukykyiset koulut innovatiivisine oppimisympäristöineen. Seuranta/mittari: koulujen tulevaisuusprosessien uudistaminen Vastuutaho: koulutoimet Toteutuminen Suomenkielisen koulutoimen tulevaisuusprosesseja on käyty läpi perusopetuksen ja lukion työryhmissä. Kumpikin työryhmä on koottu koulujen vuositasotiimien edustajista. Prosessit ovat valmiit elokuun 2012 aikana, jonka jälkeen niistä päätetään koululautakunnassa. Ruotsinkielinen kouluhallinto aloittaa syyskuun lopussa uuden hankkeen nimeltä Toppkompetens (huippuosaaminen) opetuksen laadun kohottamiseksi. 2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Toiminnalliset tavoitteet Valmistetaan hyvinvointikertomus, joka toteutetaan osittain sähköisenä hyvinvointikertomuksena ja tehdään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma seuraavaa valtuustokautta varten. Seuranta ja mittari: hyvinvointikertomus tehty ja sitä hyödynnetty vuoden 2013 strategisen suunnittelun pohjana Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo Toteutuminen Sähköistä hyvinvointikertomusta on valmisteltu toimintavuoden aikana ja se toimii vuoden Vitala och konkurrenskraftiga skolor med innovativa inlärningsmiljöer. Uppföljning/mätare: revidering av skolornas framtidsprocesser Ansvarig aktör: skolförvaltningarna Utfall De finska skolornas framtidsprocesser har behandlats i särskilda arbetsgrupper inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Vardera arbetsgruppen består av företrädare för skolornas årskursteam. Processerna blir färdiga i augusti 2012, efter vilket de tas upp i skolnämnden för beslut. Svenska skolsektorn påbörjar ett nytt projekt i slutet av september Toppkompetens med inriktning att höja kvaliteten inom undervisningen. 2. Grankulla hör till topparna i landet i fråga om främjande av välfärd och hälsa Verksamhetsmål En välfärdsrapport utarbetas, delvis i elektronisk form. En plan för främjande av hälsa och välfärd görs upp för nästa fullmäktigeperiod. Uppföljning och mätare: välfärdsrapporten har färdigställts och utnyttjats som grund för den strategiska planeringen för 2013 Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn/tejo Utfall En elektronisk välfärdsrapport bereddes under

32 Tilinpäätös Bokslut 2013 strategisen suunnittelun pohjana. 2.2 Tuetaan kaupungin toimialoja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käyttöönotossa päätöksenteon läpinäkyvyyden ja laadun parantamiseksi. Seuranta ja mittari: vaikutusten arviointimenetelmän käyttöönotto eri toimialoilla (arvioitujen päätösten/hankkeiden lukumäärä Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo Toteutuminen Tavoite jäänee toteutumatta, osittain johtuen henkilöstövaihdoksista ja resurssivajeesta Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytymisen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken. Seuranta ja mittari: - kouluterveydenhuollon palvelujen sisältö ja kohdentuminen, selvitys tehty - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmä koulutuskokonaisuus toteutettu koko perhekeskusverkostolle Vastuutaho: koulutoimet, sosiaali- ja terveystoimi Toteutuminen Oppilashuollon kehittäminen on edennyt ja oppilashuollon internetsivustoa on valmisteltu moniammatillisesti. Neuvola-, koulu- ja suunterveydenhuollon asetuksen mukaista toimintaohjelmaa suunniteltiin toteutettavaksi v. 2012, mutta sen tekeminen siirtyi vuodelle Toimiva lapsi ja perhe työmenetelmän koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsen näkökulmaa aikuisten palveluissa ja vanhemmuuden näkökulmaa lasten palveluissa sekä tiivistää yhteistyötä, alkaa keväällä KELPO (kehittäminen, laatu ja perusopetus) on toteutettu ruotsinkielisessä kouluhallinnossa, ja sitä hiotaan edelleen. KELPO -hanke toteutetaan yhdessä koulutoimen ja esiopetuksen kanssa. året och har utnyttjats som grund för den strategiska planeringen för Stadens sektorer stöds i att börja bedöma konsekvenserna för människor för att förbättra transparensen i beslutsfattandet och kvaliteten. Uppföljning och mätare: en metod för konsekvensbedömning i de olika sektorerna har tagits i bruk (antalet bedömda beslut/projekt) Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn/tejo Utfall Målet torde inte bli uppfyllt, delvis på grund av personalomsättning och resursbrist Elevvården utvecklas enligt strategin för elevvården, som stöder förebyggande av utslagning, och de godkända riktlinjerna. Arbetet med att tydliggöra och stärka det multiprofessionella samarbetet mellan socialvården, skolorna och andra som arbetar med barn/unga fortsätter. Uppföljning och mätare: - skolhälsovårdstjänsternas innehåll och inriktning, utredningen är klar - utbildningshelheten för arbetsmetoden barn och familj i samspel har verkställts för hela familjecentralnätverket Ansvarig aktör: skolförvaltningarna, social- och hälsovårdssektorn Utfall Utvecklandet av elevvården har avancerat och elevvårdens webbsidor har beretts i tvärsektoriellt samarbete. Enligt planerna skulle verksamhetsprogrammet enligt förordningen om rådgivningsverksamhet, skolhälsovård och tandvård göras upp, men arbetet flyttades fram till En utbildningshelhet kring arbetsmetoden barn och familj i samspel" inleds under våren Ambitionen är att stärka barnsynvinkeln i servicen för vuxna och föräldrasynvinkeln i servicen för barn samt intensifiera samarbetet. KELPO (förkortn. på kehittäminen, laatu ja perusopetus, Utvecklandet av stöd för lärande och skolgång) är genomfört inom den svenska skolsektorn och finslipas framöver. KELPO-projektet genomförs i samarbete med skolförvaltningen och förskoleundervisningen. 29

33 Tilinpäätös Bokslut 2.4. Toteutetaan Savuton Kauniainentoimenpideohjelmaa ja osallistutaan savuton pääkaupunkiseutu -hankkeeseen Seuranta ja mittari: - toimenpideohjelman toteutuminen suunnitelman mukaan - kouluterveyskysely 2013 Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo Toteutuminen PKS -kuntien yhteinen toimenpideohjelma on hyväksytty (KH 30.5). Toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan KH:lle vuosina 2013 ja Kouluterveyskysely tehdään keväällä Valmistetaan lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelma Seuranta ja mittari: - teemaan liittyvä koulutuskokonaisuus järjestetty koko palveluverkostolle, osallistujien määrä - toimintaohjelma tehty Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi/tejo Toteutuminen Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintaohjelman laatiminen on aloitettu, työ jatkuu keväällä 2013 ja koulutukset ajoittuvat syksyyn Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta Toiminnalliset tavoitteet Lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta edistetään lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Seuranta/mittari: vuosiraportti, toimenpideohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen Vastuutaho: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi /TEJO Toteutuminen Nuorisovaltuusto on toiminnassa. Nuorisovaltuusto on tehnyt nuorille kevytkyselyn liikuntaseuratoiminnasta. Liikuntafoorumin ( ) teemana oli Nuori liikuntayhdistyksessä. Osallisuushankeen puitteissa on val Åtgärdsprogrammet Ett rökfritt Grankulla genomförs och staden deltar i projektet för en rökfri huvudstadsregion Uppföljning och mätare: - planenligt genomförande av åtgärdsprogrammet - enkäten Hälsa i skolan 2013 Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn/tejo Utfall HSR-kommunernas åtgärdsprogram godkändes av stadsstyrelsen Utfallet av målen i åtgärdsprogrammet rapporteras till stadsstyrelsen under 2013 och Skolhälsoenkäten genomförs våren Ett åtgärdsprogram görs upp för att förebygga våld i nära relationer och familjevåld Uppföljning och mätare: - en utbildningshelhet i anslutning till temat har ordnats för hela tjänstenätverket, antalet deltagare - åtgärdsprogrammet har utarbetats Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn/tejo Utfall Utarbetandet av det våldsförebyggande programmet har inletts; arbetet fortsätter våren 2013 och utbildning ordnas hösten Staden stödjer samhällsgemenskapen och invånarnas deltagande Verksamhetsmål Barns och ungas delaktighet och aktiva medborgarskap främjas enligt riktlinjerna i det barn- och ungdomspolitiska programmet. Uppföljning/mätare: årlig rapport, uppfyllelse av målen i åtgärdsprogrammet Ansvarig aktör: Kultur och fritid/tejo Utfall Ungdomsfullmäktige har kommit i gång. Ungdomsfullmäktige gjorde en lättsam enkät bland de unga om idrottsföreningsverksamhet. Temat för motionsforum var de unga i idrottsföreningar. Inom ramen för delaktighetsprojektet färdigställdes en delaktighetsmanual för tjänste- 30

34 Tilinpäätös Bokslut mistunut osallisuusopas virkamiehille ja päättäjille. Nuorisovaltuuston ensimmäinen itse järjestämä tilaisuus pidettiin Granipäivänä. Nuorisovaltuusto aloitti yhteistyön Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa. innehavare och beslutsfattare. Det första evenemanget i ungdomsfullmäktiges regi ordnades på Granidagen. Ungdomsfullmäktige inledde ett samarbete med ungdomsfullmäktige i Esbo och Vanda. 3.2 Lisätään ja kehitetään koulujen, liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen sekä taide- ja musiikinopetusta antavien oppilaitosten yhteistyötä. Seuranta/mittari: yhteistyöhankkeiden toteutuminen, osallistuvien nuorten ja käytettyjen ilmaisvuorojen määrä Vastuutaho: sivistystoimi Toteutuminen Koulujen liikuntasaleja vuokrattiin liikuntayhdistyksille ja yksittäisille kuntalaisille ja liikuntasalit olivat nuorten ja seurojen käytettävissä koulujen lomien aikana. Alakoulujen talviliikuntapäivät järjestettiin seurojen kanssa pujottelurinteessä ja jäähallilla. Jääkiekko ja taitoluistelijat ovat pilottiseurana ottaneet käyttöönsä innofactor-tilavarausohjelman jäävuorojen ja kokoustilojen varaamiseen. GrIFK jalkapallo on järjestänyt kerhotoimintaa ja tapahtumapäiviä 7-luokkalaisille kouluilla ESR-hankkeen puitteissa. Kauniaisten kuvataidekoulu ja Bio Grani olivat osallisena lasten kesätoiminnan toimintapäivien ohjelmien toteutuksessa. GraniKult-viikko toteutettiin yhteistyössä Kauniaisten musiikkiopiston, Kauniaisten kuvataidekoulun, Suomen Raamattuopiston musiikkilinjan sekä paikallisten kulttuuriyhdistysten kesken. Kauniaisten ensimmäinen virallinen Lucia-neito kruunattiin joulukuussa. Järjestelyt toteutettiin yhteistyössä Kauniaisten musiikkiopiston ja Kauniaisten seurakunnan kanssa 3.3 Edistetään hallinnon avoimuutta ja kuntalaisten osallistumista tarjoamalla erilaisia vaikuttamiskanavia mm. uutta mediaympäristöä hyödyntäen. Seuranta/mittari: vaikuttamiskanavien monipuolistaminen, kuntalais- ja asiakaskyselyt sekä mielipidemittaukset Vastuutaho: kaupunginkanslia Toteutuminen Kaupungin koti- ja facebook -sivujen merkitys palautekanavana on kasvanut edelleen perinteisten palautekanavien rinnalla; sähköiseen palautteeseen vastataan saman tai seuraavan 3.2 Samarbetet mellan skolorna, idrottsorganisationerna och idrottsföreningarna samt de läroinrättningar som ger konst- och musikundervisning ökas och utvecklas. Uppföljning/mätare: genomförande av samarbetsprojekt, antalet deltagande unga och använda gratisturer Ansvarig aktör: bildningssektorn Utfall Skolornas gymnastiksalar hyrdes ut till såväl idrottsföreningar som enskilda kommuninvånare och stod till ungdomars och föreningars förfogande under skolornas lovtider. För årskurserna 1 6 ordnades vintersportdagar med föreningarna i slalombacken och ishallen. Ishockeyspelarna och konståkarna tog som pilotförening i bruk bokningsprogrammet Innofactor för bokning av istider och mötesrum. GrIFK fotboll arrangerade klubbverksamhet och aktivitetsdagar för sjundeklassister på skolorna inom ramen för ESR-projektet. Grankulla konstskola och Bio Grani medverkade vid genomförandet av programmet under barnens aktivitetsdagar på sommaren. GraniKult-veckan arrangerades i samarbete mellan Grankulla musikinstitut och konstskola, Bibelinstitutets (Suomen Raamattuopisto) musiklinje och lokala kulturföreningar. Grankullas första officiella Lucia kröntes i december. Arrangemangen sköttes i samarbete med Grankulla musikinstitut och Grankulla församling. 3.3 Staden främjar förvaltningens öppenhet och kommuninvånarnas delaktighet genom att erbjuda olika påverkanskanaler och bl.a. utnyttja den nya mediemiljön. Uppföljning/mätare: mångsidigare påverkanskanaler, invånar- och kundenkäter och opinionsmätningar Ansvarig aktör: stadskansliet Utfall Stadens webb- och Facebooksidor har fått ökad betydelse som responskanaler vid sidan av de traditionella kanalerna. Synpunkter som kommit 31

35 Tilinpäätös Bokslut työpäivän aikana. Nuorten vaikuttamiskanavat hakevat vielä muotojaan. Asiakaskyselyistä mainittakoon koululaisille tehty mielipidekysely kaupungin ulkotiloista ja liikkumisesta, vanhuspalveluissa omaisille suunnattu kysely vanhusten saamasta hoidosta ja suun terveydenhuollon kysely. Tuloksista on tiedotettu mm. netin ja Kaunis Granin välityksellä. Kansalaisopiston, kirjaston ja liikuntapalveluiden toiminta toteutunut tavoitteiden mukaisesin elektroniskt besvaras under samma eller följande arbetsdag. De ungas påverkanskanaler söker ännu sina former. Av gjorda kundenkäter kan nämnas enkäten till skolelever om stadens uteområden och motion, enkäten till anhöriga om den service som seniorer fått inom äldreomsorgen samt munhälsovårdens kundenkät. Om resultaten har informerats bl.a. via nätet och Kaunis Grani Uusia käytäntöjä valmistellaan palvelumuotoilun keinoin yhdessä eri toimialojen, järjestöjen, yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa, esim. lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja ikääntymispoliittisen strategian toteuttamisessa. Seuranta/mittari: palvelumuotoilun käyttö vähintään kahden palvelun suunnittelussa niin, että kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret (ehkäisevät mielenterveys- ja päihdepalvelut), sekä seniorit Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi Toteutuminen Syksyllä toteutettavaksi kaavailtu kouluterveydenhuollon kehittäminen lasten ja nuorten kanssa jää myöhempään toteutukseen. Ikäihmisille suunnattu kulttuurintapahtumien tuominen hyvinvointipalveluihin ns. Kolmio hanke toteutetaan vuonna Kauniaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioivaa ja kuntalaisten elämää tukevia Toiminnalliset tavoitteet Sivistystoimi tarjoaa koululaisille hyvän elämän eväät ja kuntalaisille osallistavaa sivistystoimintaa sekä parantaa tasapuolisella toiminnallaan kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Seuranta/mittari: kirjaston, kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden tyytyväiset käyttäjät Vastuutaho: sivistystoimi Toteutuminen 3.4. Nya arbetsformer bereds med hjälp av tjänstedesign tillsammans med olika sektorer, organisationer, företag, invånare och andra aktörer t.ex. för att genomföra barn- och ungdomspolitiska programmet och äldrepolitiska strategin. Uppföljning/mätare: användning av tjänstedesign i planeringen av minst två tjänster så att målgruppen är barn och unga (förebyggande mentalvårds- och missbrukartjänster) samt seniorer Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn Utfall Den utveckling av skolhälsovården tillsammans med barn och unga som planerats till hösten blir aktuell senare. Det s.k. Kolmioprojektet, som syftar till att få in kulturevenemang i välfärdstjänsterna för seniorer, genomförs Grankullas serviceutbud tar hänsyn till individuella behov och stöder invånarnas liv Verksamhetsmål Bildningssektorn erbjuder skoleleverna förutsättningar för ett gott liv och kommuninvånarna aktiverande bildningsverksamhet samt förbättrar genom sin verksamhet invånarnas psykiska och fysiska välmående. Uppföljning/mätare: nöjda användare av biblioteket, medborgarinstitutet och idrottstjänsterna Ansvarig aktör: bildningssektorn Utfall Medborgarinstitutets, bibliotekets och idrottstjänsternas verksamhet har uppfyllt målen. Flera projekt med målsättning att höja välmåen- 32

36 Tilinpäätös Bokslut ti. Useita oppilaiden hyvinvoinnin kohentamiseen tähtääviä hankkeita on käynnissä kaikilla asteilla. 4.2 Ympärivuorokautisen hoidon piirissä oleville asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelmat ja niihin liittyen yksilölliset kulttuuri-, fyysisen kunnon ja ravitsemussuunnitelmat osana aktiivista arkea. Seuranta/mittari: hoito- ja palvelusuunnitelma on tehty uusille asiakkaille 30 päivän kuluessa ja kaikkien hoito- ja palvelusuunnitelmat on tarkistettu suunnitelmallisesti Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Toteutuminen Toiminta jatkuvaa, seuranta syksystä lähtien. 4.3 Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja vuonna 2011 tehdyn auditoinnin perusteella. Seuranta/mittari: vuoden aikana toteutettu kolme keskeisintä toimenpidesuositusta Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi, koulut Toteutuminen Kehittämiskohteet valittu: sekä - Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmien käyttöönotto alkaa keväällä ehkäisevän päihdetyön tehostaminen - aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen, rekrytoinnit syksyllä 2012, toiminnan kehittäminen sisäisenä prosessina jatkuvaa 5. Kauniaisten identiteetin ja omaleimaisuuden vahvistaminen näkyy kaupungin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta Toiminnalliset tavoitteet Kaupungin myönteistä mielikuvaa ja kulttuurin asemaa vahvistetaan. 33 Seuranta/mittari: Kauniaisten positiivinen näkyvyys julkisuudessa mm. WDC hankkeiden ja Kauniaisten musiikkijuhlien avuldet bland eleverna pågår i samtliga stadier. 4.2 För klienter inom dygnet-runt-vården görs upp vård- och serviceplaner och i anslutning till dem individuella kulturplaner, planer för fysisk kondition och kostplaner som en del av en aktiv vardag. Uppföljning/mätare: en vård- och serviceplan har gjorts för nya klienter inom 30 dagar och allas vård- och serviceplaner har justerats systematiskt Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn Utfall Fortlöpande verksamhet, uppföljning från hösten. 4.3 Mentalvårds- och missbrukartjänsterna utvecklas utgående från kvalitetsrevisionen Uppföljning/mätare: under året har de tre viktigaste åtgärdsrekommendationerna uppfyllts Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn skolorna Utfall Utvecklingsobjekten har valts ut: samt - Arbetsmetoder enligt barn och familj i samspel börjar införas våren effektivering av det missbruksförebyggande arbetet - utveckling av mental- och missbrukarvården för vuxna, rekryteringar hösten 2012; fortlöpande utveckling av verksamheten som intern process 5. Stärkandet av Grankullas identitet och särprägel syns i stadens verksamhet och gör Grankulla bättre känt Verksamhetsmål Stadens positiva image och kulturens ställning stärks. Uppföljning/mätare: Grankullas positiva synlighet i offentligheten med hjälp av bl.a. WDC-projekten och Grankulla musikfest.

37 Tilinpäätös Bokslut la Vastuutaho: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, kaupunginkanslia Toteutuminen Kauniaisten omat ja muiden kuntien kanssa yhteistyössä tehtävät WDC hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti. Positiivista julkisuutta on mediassa ollut hyvin seudullisella tasolla ja koko hankkeen tunnettuus on lisääntynyt. Kauniaisten tapahtumista kansallista huomiota on saavuttanut Kukkapuron ateljeen avaaminen yleisölle 5.2 Kaupunki turvaa tarpeelliset resurssit kauniaislaisen kulttuuriperinnön ja paikallishistorian ylläpitämiseksi osana kaupungin identiteettiä. Seuranta/mittari: kulttuuriperintöhankkeiden käynnistäminen ja läpivieminen Vastuutaho: kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Toteutuminen Paikallishistoriallinen arkisto on ollut avoinna joka kuukauden ensimmäinen tiistai. Elmerkirjailijatietolkannan teknisessä uudistuksessa päivitettiin sivuston ulkonäköä ja interaktiivisia toimintoja. Sisältöä päivitettiin mm. lisäämällä uusia kirjailijaesittelyjä suomeksi ja ruotsiksi, käymällä materiaalia läpi jne. Uudistuksen yhteydessä suunniteltiin myös Vallmogård - kokoelman näkyvyyden lisäämistä. Ansvarig aktör: kultur- och fritidssektorn, stadskansliet Utfall Grankullas egna och de mellankommunala WDC-projekten genomfördes som planerat. Projektet som helhet fick en hel del positiv publicitet i regionen och blev mer allmänt känt. Av evenemangen i Grankulla rönte öppnandet av Kukkapuros ateljé uppmärksamhet på nationellt plan. 5.2 Staden säkerställer nödvändiga resurser för upprätthållande av Grankullas kulturarv och lokalhistoria som en del av stadens identitet. Uppföljning/mätare: start och genomförande av kulturarvsprojekt Ansvarig aktör: kultur och fritidssektorn Utfall Det lokalhistoriska arkivet har varit öppet första tisdagen varje månad. Författardatabasen Elmer förnyades tekniskt: sidornas utseende och de interaktiva funktionerna förbättrades. Innehållet utökades med bl.a. nya författarpresentationer på finska och svenska, materialet sågs över osv. I samband med revideringen planerade man också förbättrad synlighet för Vallmogårdssamlingen. 6. Staden främjar de anställdas välbefinnande och tillgången på personal 6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta Toiminnalliset tavoitteet Kannustavan, arvostavan ja erilaisuutta hyväksyvän työkulttuurin kehittäminen. Seuranta/mittari: toimipaikkakohtaisten perehdyttämissuunnitelmien uusiminen, tasa-arvo-suunnitelman toimenpidesuositusten toteuttaminen Vastuutaho: kaupunginkanslia Toteutuminen Kolmiosainen johtamiskoulutussarja on järjestetty osana johtamisen kehittämistä. Työpaikan viestintään ja vuorovaikutukseen on kiinnitetty huomiota ja Stella Polaris improvisaatioteatterin kanssa on järjestetty työyhteisötai- Verksamhetsmål Utveckling av en sporrande och uppskattande arbetskultur som godkänner olikhet. Uppföljning/mätare: revidering av de arbetsplatsspecifika inskolningsplanerna, genomförande av jämställdhetsplanens åtgärdsrekommendationer Ansvarig aktör: stadskansliet Utfall Som ett inslag i ledarskapsutvecklingen har en tredelad ledarskapsutbildning arrangerats. Kommunikationen och växelverkan på arbetsplatsen har ägnats uppmärksamhet. Tillsammans med improvisationsteatern Stella Polaris har det ordnats arbetsgemenskapsträning för hela personalen och som enskilda kurser för olika resultatområden och enheter. Samarbetet med företagshälsovården har varit 34

38 Tilinpäätös Bokslut tokoulutusta koko henkilökunnalle ja yksittäisinä tilaisuuksina eri tulosalueille ja toimintayksikköihin. Työterveyshuollon kanssa on ollut erittäin tiivistä yhteistyötä. Esimiehiä on koulutettu kohtaamaan konfliktitilanteita työyhteisöissä. Erilaisia poikkihallinnollisia prosesseja on työstetty (mm. eri tulosalueiden työnjakoon ja yhteistyöhön sekä sähköiseen henkilöstöhallintoasiointiin liittyen). Syksyllä järjestettiin esimiehille sopimuskoulutusta teemalla palvelussuhteen kaari. Kaikille avoimina tilaisuuksina järjestettiin myös läsnäolo- ja tietoisuustaitojen ja elämäntaitojen koulutukset hyvinvointia edistävinä koulutussarjoina 6.2 Henkilöstön ikäohjelman laatiminen. Seuranta/mittari: ikäohjelma tehty, eläkeiän nouseminen Vastuutaho: kaupunginkanslia Toteutuminen Ikäohjelma on valmistunut ja ensimmäiset neljä kokoontumiskertaa on pidetty syksyn aikana teemoilla Terveys, Ravinto, Sydän ja Liikunta. Muutoin työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa on toimittu aktiivisesti työpaikkaselvitysten muodossa. Savuttomuutta edistävät tilaisuudet on järjestetty kolmessa toimipisteessä. Sisäilmahaasteisiin on pyritty vastaamaan työsuojelun ja kaupungin sisäilmatyöryhmän yhteistyötä entisestään lisäämällä. 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita Toiminnalliset tavoitteet Talousprosessien ja -raportoinnin kehittäminen. Seuranta/mittari: talous- ja osavuosikatsaukset, tilinpäätös Vastuutaho: rahatoimisto. Toteutuminen Laadittu koko kaupunkia koskeva laskutus- ja perintäohje. Konsernin sisäisen raportoinnin kehittäminen käsiteltiin yhteiskokouksessa tytäryhtiöiden kanssa tammikuussa. mycket intensivt. Cheferna har utbildats i att bemöta konflikter på arbetsplatsen. Olika tvärsektoriella processer har bearbetats (bl.a. i fråga om arbetsfördelning och samarbete mellan resultatområden samt elektronisk hantering av personalärenden). På hösten ordnades avtalsutbildning för chefer kring temat anställningscykeln. Som öppna kursserier för hela personalen, i syfte att främja välbefinnandet, ordnades också utbildning medveten närvaro (mindfulness) och färdigheter för livet. 6.2 Utarbetande av ett åldersprogram för personalen. Uppföljning/mätare: åldersprogrammet har gjorts, pensionsåldern stiger Ansvarig aktör: stadskansliet Utfall Ålderprogrammet är färdigt; de fyra första träffarna hölls under hösten kring temana hälsa, kost, hjärta och motion. I övrigt har man idkat aktivt samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddet i form av arbetsplatsutredningar. Infomöten för att främja rökfriheten hölls vid tre arbetsenheter. Samarbetet mellan arbetarskyddet och stadens arbetsgrupp för inomhusklimat har ökats ytterligare för att lösa problem med inomhusluften. 7. Stadens verksamhet och serviceprocesser är ekonomiskt och funktionellt effektiva Verksamhetsmål Ekonomiprocesserna och ekonomirapporteringen utvecklas. Uppföljning/mätare: ekonomi- och delårsrapporter, bokslut Ansvarig aktör: drätselkontoret Utfall En fakturerings- och indrivningsanvisning för hela staden utarbetades. Utvecklandet av koncernens interna rapportering behandlades vid ett samarbetsmöte med dottersamfunden i januari. 7.2 Informations- och kommunikationstekniken och e-tjänsterna utvecklas som en helhet utifrån stadens nya IT-strategi och det regionala och na- 35

39 Tilinpäätös Bokslut 7.2 Tieto- ja viestintätekniikan sekä sähköisen asioinnin kokonaiskehittäminen kaupungin uuden IT-strategian sekä seudullisen ja valtakunnallisen kehitysyhteistyön pohjalta. Seuranta/mittari: IT-strategian toimenpideohjelman toteutuminen Vastuutaho: rahatoimisto/kaupunginkanslia Toteutuminen Sosiaali- ja terveystoimen potilastietojärjestelmien uudistaminen ja palvelusetelihanke etenee seudullisessa yhteistyössä. APOTTI asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyöstä päätettiin loppuvuonna Työ kestää vuoteen 2017 asti. IT- strategian valmistelua on jatkettu KV:n palautettua sen uudelleen valmisteltavaksi (KV ). Strategialuonnokseen on pyydetty kuntaliiton lausunto ja valmistelu etenee tämän lausunnon pohjalta. 7.3 Päätöksentekoprosessien kehittäminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Seuranta/mittari: nuorten edustus kaupungin luottamuselimissä, päättäjätapaamiset Vastuutaho: kaupunginkanslia Toteutuminen KV päätti varhaiskasvatuksen siirtämisestä sivistystoimen tulosalueeksi. Sivistystoimen neljä tulosaluetta muodostavat selkeän toimialan. KV perusti sivistystoimenjohtajan viran v alusta. Valtuuston arviointi- ja kehittämisseminaarissa lausuttiin yksimielinen toive valtuuston keskustelu- ja toimintakulttuurin parantamisesta ja muutoksesta. Syksyn aikana työstettiin luottamushenkilöille ns. oma sähköinen sivusto (extranet) helpottamaan tiedonsaantia ja vuorovaikutusta. Sivustot, joille kootaan aineistoa ja linkkejä luottamushenkilöitä palveleviin tiedostoihin on otettu käyttöön vuoden vaihteessa. Alustan on tarkoitus palvella myös esityslistojen ja liiteaineiston toimittamista sähköisesti luottamushenkilölle. Alustaa käytetään kokoustilanteissa, eli ns. paperittomiin kokouksiin siirryttäessä. Nuorisovaltuustolla on kertomusvuoden aikana ollut nimeämänsä nuorten edustaja lautakunnissa (6), aktiivisimmin ovat osallistuneet tionella utvecklingssamarbetet. Uppföljning/mätare: genomförande av ITstrategins åtgärdsprogram Ansvarig aktör: drätselkontoret/stadskansliet Utfall Reformeringen av social- och hälsovårdssektorns patientdatasystem samt servicesedelprojektet avancerar i regionalt samarbete. Beslut om samarbete kring klient- och patientdatasystemet (APOTTI) fattades i slutet av Arbetet pågår till Beredningen av IT-strategin har fortsatt efter att fullmäktige remitterat den för ny beredning (STF ). Staden har begärt utlåtande om strategiutkastet av Kommunförbundet, och beredningen fortsätter utgående från utlåtandet. 7.3 Beslutsprocesserna utvecklas och nya arbetsformer tas i bruk. Uppföljning/mätare: de ungas representation i stadens förtroendeorgan, möten med beslutsfattare Ansvarig aktör: stadskansliet Utfall Fullmäktige beslutade 17.9 att överföra småbarnsfostran som resultatområde till bildningssektorn. Bildningssektorns fyra resultatområden bildar en klart avgränsad sektor. Fullmäktige inrättade en tjänst som bildningsdirektör från början av Vid sitt utvärderings- och utvecklingsseminarium uttalade fullmäktige en enhällig önskan att debatt- och verksamhetskulturen bör ändras och förbättras. Under hösten skapades ett eget extranät för stadens förtroendevalda för att underlätta informationen och växelverkan. Extranätsidorna med material och länkar till nyttiga filer för stadens förtroendevalda togs i bruk vid årsskiftet. Plattformen är också avsedd för elektronisk distribution av föredragningslistor och bilagor till förtroendevalda. Plattformen används vid sammanträden, då man går över till s.k. pappersfria möten. Ungdomsfullmäktige utsåg under året representanter för de unga i stadens nämnder (6). Mest aktivt deltog representanterna i bildnings- och ungdomsnämnden. 36

40 Tilinpäätös Bokslut sivistys- ja nuorisolautakuntien edustajat. 7.4 Kehitetään yhteistyötä strategisten kumppaneiden kanssa palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi. Pääkaupunkiseudun yhteistyö jatkuu yhteisten hankkeiden muodossa. Seuranta/mittari: Vastuutaho: kaikki toimialat. Toteutuminen Kaupunki liittyi vuoden alusta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkaaksi. Seuren tilapäistyövoimaa on eniten käytetty hoitohenkilökunnan, päiväkotihenkilöstön, ruokahuoltohenkilöstön ja kouluavustajien tehtäviin Jatketaan ikääntymispoliittiseen strategiaan liittyvien toimenpiteiden toteuttamista sekä kiinnitetään huomiota muutosvaiheen hallintaan työvoiman tarpeenmukaisella ja joustavalla käytöllä niin, että myös taloustilanne pysyy hallinnassa. Seuranta/mittari: kotona asuvat, 75 v - kotihoidon asiakkaat, 75 v. - omaishoidon tuen piirissä olevat, % 75v - välittömän asiakastyön määrä kotihoidossa - kuntoutusjaksojen keskim.pituus - siirtoviivepäivien lkm Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Toteutuminen 365 well-being- hankkeen ensimmäinen palvelumuotoilua koskeva moduli on toteutettu. Tuloksia hyödynnetään jatkosuunnittelussa. Villa Bredan alueen hankesuunnitelmat ovat valmistelun alla ja alueen asemakaavamuutosehdotus tulee valtuustolle Kotona asuvat, yli 75 v. - kotihoidon asiakkaat: säännöllisesti 108 kpl, tilapäisesti 105 kpl - omaishoidon tuen piirissä olevat: 55 % (24 henkilöä) - välittömän asiakastyö määrä: (käyntiä) - kuntoutusjaksojen keskim. pituus: - siirtoviivepäivien lkm.: 39 kpl 7.4 Staden utvecklar samarbetet med strategiska partner för att säkerställa tillgången på tjänster och servicekvaliteten. Samarbetet inom huvudstadsregionen fortsätter i form av gemensamma projekt. Uppföljning/mätare: Ansvarig aktör: alla sektorer. Utfall Staden blev i början av året aktieägare i Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Tillfällig personal från Seure har anlitats mest för uppgifter inom vården, på daghem samt i kosthållet och skolorna (skolgångsbiträden) Staden fortsätter att vidta åtgärder som hänför sig till den äldrepolitiska strategin och fäster vikt vid kontroll av förändringsfasen genom att använda arbetskraft flexibelt och efter behov så att också det ekonomiska läget hålls under kontroll. Uppföljning/mätare: - hemmaboende, 75 år - hemvårdsklienter, 75 år - andel som omfattas av stödet för närståendevård, % 75 år - mängden direkt klientarbete i hemvården - rehabiliteringsperiodernas genomsnittliga längd - antalet förseningsdagar Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn Utfall Första modulen i projektet 365 well-being, som handlade om tjänstedesign, genomfördes. Resultaten utnyttjas i den fortsatta planeringen. Projektplanerna för Villa Bredas område är under beredning, och detaljplaneändringen förs till fullmäktige Hemmaboende, över 75 år - hemvårdsklienter: regelbundet 108 st., tillfälligt 105 st. - andel som omfattas av stödet för närståendevård: 55 % (24 personer) - mängden direkt klientarbete: besök - rehabiliteringsperiodens medellängd: - antalet förseningsdagar: 39 st Den kontrollerade omstruktureringen av barn- 37

41 Tilinpäätös Bokslut 7.6. Jatketaan lasten päivähoidossa aloitettua hallittua rakennemuutosta. Tavoitteena on sekä palveluverkoston että palvelurakenteen kehittäminen. Seuranta/mittari: - avoimeen perhetoimintaan osallistuneet - kotihoidon tuella hoidettujen 1-2- vuotiaiden osuus ikäluokasta - Kasavuoren päiväkodin käyttöönotto ja Sansinpellon päiväkodin suunnitteluyhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa Vastuutaho: sosiaali- ja terveystoimi Toteutuminen Vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa on saatu hyviä tuloksia avoimella perhetoiminnalla. Avoin perhetoiminta siirtyi syyskuussa 2012 Puistokujan päiväkodin yhteyteen. Samalla lanseerattiin kerhotoiminta, jonka kehittäminen on ollut vanhempien toive. Oma tila on voitu ottaa tehokkaampaan käyttöön, toiminta on saman katon alla ja viikkotunteja saatu avoimelle toiminnalle lisää (8 h), eli kaksinkertaisesti. Tämä johtanee yksilöllisemmin hallittaviin asiakasmääriin ja parantaa asiakkaan kohtaamista entisestään. Omien tilojen puitteissa on myös mahdollista panostaa iltatoimintaan kuten isien vertaistukeen, avoimeen toimintaan iltaaikaan, vanhemmat osallistuvat suunnitteluun ja järjestämiseen jne. Tämä vahvistaa perheiden keskinäistä kanssakäymistä ja osallisuutta. 2012: Perheitä 96, lapsia 136 Uusi Kasavuoren päiväkoti valmistui talvella 2012 ja uuden Sansinpellon päiväkodin suunnittelu käynnistyi keväällä Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen Toiminnalliset tavoitteet Edistetään Helsingin seudun vastuullista asuntotuotantoa koskevan aiesopimuksen toteuttamista ja kaupungin asunto-ohjelman mukaisen asuntotuotannon edellytysten luomista maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisilla kohdennetuilla kaavamuutoksilla ja tonttien luovutuksilla. Tavoitteena on kaupunkitalouden kannalta optimaalinen väestöradagvården fortsätter. Målet är att utveckla både servicenätet och servicestrukturen. Uppföljning/mätare: - antalet deltagare i den öppna familjeverksamheten - andelen barn i åldersklassen 1 2 år som sköts hemma med hemvårdsstöd - ibruktagande av Kasabergets daghem och planering av Sansåkers daghem i samråd med samhällstekniska sektorn Ansvarig aktör: social- och hälsovårdssektorn Utfall Den öppna familjeverksamheten har gett goda resultat i arbetet för att stödja föräldraskapet och den tidiga interaktionen har. Verksamheten flyttade in i en ny lokal vid Parkgatans daghem i september Samtidigt lanserades klubbverksamhet efter önskemål från föräldrar. Det egna utrymmet har kunnat tas i effektivare bruk, all verksamhet finns nu under samma tak, och antalet veckotimmar i den öppna verksamheten fördubblades (+ 8 h). Det här torde resultera i bättre individuell kontroll av kundtillströmningen och ytterligare förbättra mötena med kunderna. I den egna lokalen kan man också satsa på kvällsverksamhet såsom kamratstöd för pappor, öppen verksamhet på kvällen, föräldrars delaktighet i planering och arrangemang mm. På det sättets stärks föräldrarnas umgänge och delaktighet. 2012: Familjer 96, barn 136 Kasabergets daghem stod färdigt på vintern 2012 och planeringen av Sansåkers daghem startade på våren. 8. Behärskad ökning av invånarantalet och balansering av befolkningsstrukturen Verksamhetsmål Genomförandet av Helsingforsregionens avsiktsförklaring om en ansvarsfull bostadsproduktion främjas och genom riktade planändringar i överensstämmelse med utvecklingsbilden för markanvändning och boende och genom överlåtelse av tomter skapas förutsättningar för en bostadsproduktion enligt stadens bostadsprogram. Målet är en för stadsekonomin optimal befolkningsstruktur. Uppföljning/mätare: produktionssiffror enligt målen i avsiktsförklaringen Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn 38

42 Tilinpäätös Bokslut kenne. Seuranta/mittari: aiesopimuksen tavoitteelliset tuotantoluvut Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutuminen Uusi MAL -aiesopimus valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä allekirjoitettiin kesäkuussa. Kauniaisten asuntotuotantotavoite 60 as/v, joista 20 % ARA -tuotantoa, jatkuu myös uudessa sopimuksessa. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti. Kaupungin tonttien luovutuksia on sen sijaan osittain siirretty tuleville vuosille (Alppikuja 2, Kasavuorentie 11). Asuntotuotanto etenee kuitenkin aiesopimuksen edellyttämällä tavalla. Vuonna 2012 Kauniaisissa valmistui yhteensä 129 asuntoa. Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennushankkeisiin 207 asunnolle. Venevalkamantiellä on rakenteilla ARA-kohde (21 asuntoa) Kaupungin asunto-ohjelman päivittäminen. Nykyinen asunto-ohjelma on laadittu vuosille Uusi ohjelma kattaa vuodet Ohjelman laatimisessa voidaan hyödyntää maankäytön ja asumisen kehityskuvaa (2010). Seuranta/mittari: ohjelma valmistuu Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutuminen Valtuusto hyväksyi syyskuussa kaupungin asunto-ohjelman vuosille sekä ohjeelliset asuntotuotantotavoitteet vuosille Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet Kaupunki toimii aktiivisesti elinvoimaisen, modernin huvilakaupungin keskusta-alueen kehittämisessä asumisen, palvelujen ja yrittämisen tarpeet huomioiden. Seuranta/mittari: keskusta 2 kaavoitus valmistuu Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutuminen Kaupungin keskustan asemakaavoituksen 39 Utfall En ny MBT-avsiktsförklaring mellan staten och Helsingforsregionens kommuner undertecknades i juni. Grankullas bostadsproduktionsmål 60 bostäder/år, av vilka 20 % ARA-produktion, är oförändrat i den nya avsiktsförklaringen. Detaljplaneringen av objekten i utvecklingsbilden för boende har avancerat planenligt. En del överlåtelser av kommunala tomter har däremot senarelagts (Alpgränden 2, Kasabergsvägen 11). Bostadsproduktionen avancerar dock enligt avsiktsförklaringen. Totalt 129 bostäder färdigställdes i Grankulla Bygglov beviljades för 207 bostäder i nybyggnader. Vid Båtlänningsvägen är ett ARA-hus under byggnad (21 bostäder) Uppdatering av stadens bostadsprogram. Det nuvarande bostadsprogrammet gäller åren Det nya programmet görs upp för När programmet utarbetas kan utvecklingsbilden för markanvändning och boende (2010) utnyttjas. Uppföljning/mätare: programmet blir färdigt Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn Utfall Fullmäktige godkände i september stadens bostadsprogram för samt riktgivande produktionsmål för Utveckling av stadsbilden och miljön Verksamhetsmål Staden verkar aktivt för att utveckla ett livskraftigt, modernt centrumområde i villastaden med beaktande av de behov som boende, service och företagsverksamhet har. Uppföljning/mätare: planläggningen av centrum 2 slutförs Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn Utfall Arbetet med att förnya detaljplanerna för stadens centrum är på slutrakan och utbyggnaden har nu tagit vid. Detaljplaneändringen för Banarbetarnas kvarter, som är den sista delen i Centrum 2, har nått förslagsfasen. Bostadsbyggandet i Centrum 1 avancerar och styr utbyggnaden av allmänna områden, vilken under 2012 omfattade Grankullastråket, Biblioteksstråket och Biblioteksparkens östra ända inklusive gräs-

43 Tilinpäätös Bokslut uusimistyö on loppusuoralla ja kehittämisen painopiste siirtynyt alueen toteuttamiseen. Keskusta 2-alueen viimeisen osan Ratatyöläisten korttelin asemakaavamuutos on työstetty ehdotusvaiheeseen. Keskusta 1- alueella asuinrakentaminen etenee ohjaten yleisten alueiden toteutusta, joka vuoden 2012 osalta on käsittänyt Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Laaksotien korttelin rakentaminen on käynnistynyt. 9.2 Kaupunki toimii ympäristövastuullisesti ja edistää ilmastostrategisten tavoitteiden toteuttamista. Seuranta/mittari: energiatehokkuuden parantaminen hyväksytyn tavoitteen mukaisesti (1,5 % energiakulutuksen vuosittainen vähentäminen) Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutuminen Helmikuussa otettiin käyttöön Kasavuoren päiväkodin uuden päärakennuksen maalämpöjärjestelmä. Jäähallin kentän alusrakenteen peruskorjauksen myötä tulee jäähallin energiankulutus vuositasolla laskemaan arviolta kwh/a. Ympäristötoimen keväällä kouluttamat 12 ekotukihenkilöä ovat yhdessä ekotukikoordinaattorin kanssa tehneet toimipisteidensä kierrätysasioiden, energian- ja vedenkulutuksen ns. alkukartoituksia, joiden avulla pyritään löytämään konkreettisia parannus- ja säästötoimenpiteitä. Ekotukikoordinaattorin työsuhde päättyi Kaupungin kotihoidon käyttöön hankittiin yksi sähköauto (leasing-hankinta). 9.3 Jatketaan pitkäjänteisen ja hallitun kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidon kehittämistä, joka mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehokkaasti ja oikealla tavalla. Seuranta/mittari: kiinteistötietojärjestelmän uusiminen, sähköisen huoltokirjan käyttöönottoa valmistellaan Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutuminen Sekä sähköinen huoltokirja että kiinteistöjen kokonaisvaltaiseen hallintaan tarkoitettu kiintrappa och andra områden runt bostadsbolaget Basileus. Utbyggnaden av kvarteret vid Dalvägen har startat. 9.2 Staden tar ansvar för miljön och främjar genomförandet av de klimatstrategiska målen. Uppföljning/mätare: förbättring av energieffektiviteten enligt det godkända målet (energikonsumtionen minskas årligen med 1,5 %) Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn Utfall Jordvärmesystemet för Kasabergets daghems nya huvudbyggnad togs i bruk i februari. Tack vare ombyggnaden av ishallsplanens grundkonstruktion kommer ishallens energiförbrukning att minska med uppskattningsvis kwh/år. De 12 ekostödpersoner som miljöenheten utbildade under våren har tillsammans med ekostödkoordinatorn gjort s.k. inledande kartläggningar som gällt återvinningsfrågor samt energi- och vattenförbrukning och som är avsedda att leda till konkreta förbättrings- och sparåtgärder. Ekostödkoordinatorns anställning upphörde För stadens hemvårdsenhet skaffades en elbil genom leasing. 9.3 Staden fortsätter att utveckla det långsiktiga och kontrollerade underhållet av fastigheterna, vilket gör det möjligt att rikta resurserna effektivt och på rätt sätt. Uppföljning/mätare: fastighetsdatasystemet förnyas, förberedelser för att börja använda en elektronisk servicebok Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn Utfall Såväl en elektronisk servicebok som ett fastighetsdatasystem för en övergripande förvaltning av fastigheterna har tagits i bruk. Felanmälningar genom intranätet fungerar redan i alla byggnader. Alla offentliga byggnader har förts in i systemet, och inmatningen av uppgifter om olika fastigheter i databasen pågår. Fastighetsskötarna har fått utbildning i hanteringen av felanmälningar Grankullas värdefulla, personliga och trivsamma 40

44 Tilinpäätös Bokslut teistötietojärjestelmä on otettu käyttöön. Intran kautta jätettävät vikailmoitukset toimivat jo koko rakennuskannassa. Kaikki julkiset rakennukset on viety kiinteistötietojärjestelmään ja eri kiinteistöjen osalta tietojen syöttö ko. tietokantaan on käynnissä. Kiinteistönhoitajille on järjestetty käyttökoulutus vikailmoitusten hoitamiseen Ylläpidetään ja kehitetään Kauniaisten arvokasta, omaleimaista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen. Yksityiskohdissa otetaan huomioon huvilakaupunkiperinne. Seuranta/mittari: designpääkaupunkivuosi 2012 näkyy Kauniaisten kaupunkikuvassa, rakennusjärjestys tarkistetaan Vastuutaho: yhdyskuntatoimi Toteutuminen Kaupunkikuvaan kiinnitettiin runsaasti huomiota. Kesäkaudella panostettiin puistojen hoitoon ja kukkaistutuksiin, jotka saivatkin paljon kiitosta kuntalaisilta. Gallträskin kukkaveneestä pidettiin myös. Arvokkaiden tiemaisemien hoitosuunnitelma päivitettiin kuntatekniikan omana työnä ohjaamaan kunnossapitoa ja investointihankkeiden suunnittelua, tavoitteena katumiljöiden erityispiirteiden säilyttäminen. Rakennusjärjestysehdotus on valmistunut, ja se on ollut lausuntokierroksilla ja nähtävillä. Lopullinen hyväksymiskäsittely saataneen aikaan alkuvuodesta Julkisivutarkastajien tehtävät täsmennettiin ja nimi muutettiin kaupunkikuvatoimikunnaksi. Designpääkaupunkivuoden näkyminen Kauniaisten kaupunkikuvassa on ollut keskeinen teema toiminnassa vuoden aikana. Katu- ja viheralueiden kevätkunnostustyöt tehtiin huomioiden designvuoden erityistavoitteet etenkin keskusta-alueen huolitellun kaupunkikuvan ylläpitämiseksi. Kiinteistöjen investointi- ja vuosikorjauksien ajoituksessa on kuluvana vuonna painotettu julkisivu- ja ulkovalaistuskorjauksia sekä pihojen ulkoasuparannuksia. RYTMI-teoksen tulppaanit kukkivat keväällä Vallmogårdin rinteessä. Vallmogårdin pysäköintialueen asfalttiin toteutettiin runoteos. Kaupungintalon edustan Tulen halkiveistoksen valaistus toteutettiin elokuussa. Katutaiteen työpajatoiminta koululaisten ja stadsmiljö upprätthålls och utvecklas genom satsningar på en omsorgsfull skötsel av miljön och på förstklassigt byggande. Villastadstraditionen beaktas i detaljerna. Uppföljning/mätare: designhuvudstadsåret syns i Grankullas stadsbild, byggnadsordningen revideras Ansvarig aktör: samhällstekniska sektorn Utfall Stadsbilden ägnades mycket uppmärksamhet. Under sommarperioden satsade staden på skötseln av parker och på blomrabatter, som fick mycket beröm av invånarna. Även blomsterbåten i Gallträsk uppskattades. Skötselplanen för värdefulla väglandskap reviderades i egen regi på kommuntekniska enheten. Den ska styra underhållet och planeringen av investeringsprojekt med ambitionen att bevara gatumiljöernas särdrag. Ett förslag till ny byggnadsordning har färdigställts, lagts fram och skickats ut på remiss. Byggnadsordningen torde kunna föras tills slutlig behandling under början av Fasadsynemännens uppgifter preciserades och benämningen ändrades till stadsbildskommitté. Designhuvudstadsårets synlighet i Grankullas stadsbild var ett centralt tema under året. Vårunderhållet av gatu- och grönområden sköttes med beaktande av de särskilda målen för designåret för att framför allt upprätthålla en vårdad stadsbild i centrum. I tidsplanen för fastigheternas investerings- och årsreparationer låg tyngdpunkten under året på fasader och ytterbelysning samt estetiska förbättringar av gårdsplaner. Tulpaner som bildade konstverket RYTMI blommade på våren i sluttningen nedanför Vallmogård. Asfalten på Vallmogårds parkeringsområde livades upp med ett diktverk. Skulpturen Genom elden framför stadshuset fick belysning i augusti. I gatukonstverkstaden skapade skolelever och seniorer tillsammans landskapsarkitektur genom att dekorera plank vid byggen i centrum med målningar på temat samhörighet, som röstats fram av allmänheten. Grankulla centrums utvecklingsprojekt var med på WDC-årets stadsplaneringsutställning och i den bok som berättade om utställningen. Staden gav understöd till smärre reparationsarbeten på ateljé Kukkapuro. Brandkårsgrändens undergång dekorerades med en väggmålning. I stadshusets aula ordnades i november en fotoutställning om WDC-temaårets synlighet i stadsbilden. 41

45 Tilinpäätös Bokslut senioreiden kanssa tuotti keskusta-alueen työmaa-aitojen yhteisöllisen maisemoinnin yleisöäänestyksen voittajateeman mukaisesti. Kauniaisten keskusta-alueen kehittäminen oli mukana wdc-vuoden kaupunkisuunnittelunäyttelyssä sekä näyttelystä toimitetussa kirjajulkaisussa. Ateljee Kukkapuron pienimuotoisia korjaustöitä tuettiin. Palokunnankujan alikulkutunneliin toteutettiin taidemaalaus. Kaupungintalon aulassa järjestettiin marraskuussa valokuvanäyttely wdc-teemavuoden näkyvyydestä kaupunkikuvassa Kaupunkikuvan kannalta merkityksellisten hankkeiden tarkastelua ja ohjausta terävöitetään uudistamalla julkisivutarkastajien toimintamalli. Korvaavaksi elimeksi perustetaan kaupunkikuvatoimikunta, jonka kokoonpano edustaa laajaa asiantuntemusta ja kokemusta. Toteutuminen Kaupunkikuvatoimikunnan perustamista valmisteltiin laatimalla luonnos sen tehtävistä, valtuuksista ja kokoonpanosta. Luontevinta on ajoittaa kaupunkikuvatoimikunnan toiminnan käynnistäminen yhteen muiden kunnallisten toimielinten uudelleenvalintojen kanssa, mikä tapahtuu seuraavan kerran syksyn 2012 kunnallisvaalien tulosten pohjalta. Tästä syystä kaupunkikuvatoimikunnan perustamista ei ole kiirehditty. Kaupunkikuvaan vaikutetaan myös uudistamalla rakennusjärjestys, mikä sisällytettiin kattavampana tehtävänä rakennusvalvonnan vuoden 2012 tavoitteisiin. 10. Kaupunkikonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvan yhtiön toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden. Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy. Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %. Vastuutaho: kaupunginhallitus Toteutuminen Yhtiöissä on tehty erilaisia korjaustöitä tilivuoden aikana. Näin on pyritty säilyttämään rakennusten arvo. Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöastetavoite 95% keskiarvon ollessa 98,5% (käyttöasteiden jakauduttua 95,8% -100% välille) Staden skärper granskningen och styrningen av projekt som är betydelsefulla för stadsbilden genom att revidera fasadsynemännens verksamhetsmodell. Som ersättande organ inrättas en stadsbildskommitté, vars sammansättning representerar bred sakkunskap och erfarenhet. Utfall Inrättandet av en stadsbildskommitté bereddes genom att utarbeta ett utkast till dess uppgifter, behörighet och sammansättning. Naturligast är att inleda kommitténs verksamhet samtidigt med omvalet av de övriga kommunala organen, vilket sker följande gång utgående från resultaten av kommunalvalet hösten Därför har man inte påskyndat tillsättandet av stadsbildskommittén. Stadsbilden påverkas även genom den revidering av byggnadsordningen som ingår i byggnadstillsynens mål år 2012 som den mest omfattande uppgiften. 10. Stadskoncernens mål Verksamheten i de bolag som hör till stadskoncernen organiseras ekonomiskt och effektivt samt med beaktande av kundernas behov. Underhållet av de byggnader som bolagen äger sköts så att deras värde bevaras. Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör ha en beläggningsgrad på minst 95 %. Ansvarig aktör: stadsstyrelsen Utfall Olika reparationsarbeten har gjorts i bolagen under räkenskapsåret. På det sättet har man försökt bevara byggnadernas värde. Beläggningsmål för fastighetsbolagens bostäder 95 %, genomsnittlig beläggning 98,5 % (variation mellan 95,8 och 100 %). 42

46 Tilinpäätös Bokslut 2.2 Käyttötalouden toteutuminen Driftsbudgetens utfall KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFFSBUDGETENS UTFALL (1 000 ) TP TA + lmr TP TA/TP TA/TP Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Yleishallinto - Allmän förvaltning Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Sosiaali- ja terveyslautakunta -Social- och hälsovårdsnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Yhdyskuntalautakunta - Sämhällstekniska nämden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Rakennuslautakunta - Byggnadsnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Suomenkielinen koululautakunta - Finskasråkiga skolnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Ruotsinkielinen koululautakunta - Svenskspåkiga skolnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Sivistystoimen taloushallinto - förvaltning och ekonomi Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Sivistyslautakunta - Bildingsnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Nuorisolautakunta - Ungdomnsnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % Liikuntalautakunta - Indrotsnämnden Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % YHTEENSÄ - TOTALT Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter % Toimintakulut- Verksamhetskostnader % Toimintakate-Verksamhetsbidrag % 43

47 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Toimintakulut 2012 Verksamhetskostnader 15 % 3 % 11 % Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige 3% Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören 11% Kaupunginkanslia Stadskansliet 71% 71 % Rahatoimisto Drätselkontoret 15% Talousarviovertailu Budgetjämförelse (1000 ) Rahatoimisto Drätselkontoret Kaupunginkanslia Stadskansliet Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören TP Bokslut 2012 TA BG 2012 Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

48 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN KAUPUNGINKANSLIA STADSKANSLIET RAHATOIMISTO DRÄTSELKONTORET Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia sekä rahatoimisto. Allmänna förvaltningen är indelad i fyra s.k. resultatområden: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören, stadskansliet och drätselkontoret. Yleishallinto TP TA TP TA/TP TA/TP Allmän förvaltning Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,1 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,1 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,3 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,0 % Sisäiset tulot - Interna inkomster ,5 % TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER ,4 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,5 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,3 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,9 % Avustukset - Understöd ,9 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,3 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,9 % TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER ,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % Toiminta Toiminta painottui kaupungin strategiaprosessin, päätöksenteon ja toimintojen sekä hallinnon yhteensovittamiseen. Pääkaupunkiseutuyhteistyössä on osallistuttu keskeisiin poikkihallinnollisiin yhteistyö- ja valmisteluhankkeisiin, joissa myös kaupungin kehittämisstrategiaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen on ollut keskeisessä asemassa. Valtuuston kehittämisstrategia ja sen yhdeksän strategista linjausta ovat luoneet pohjan päättyneen valtuustokauden toiminnallisille tavoitteille. Näiden valtaosaltaan poikkihallinnollisten tavoitteiden toteutumista vuoden 2012 osalta on selostettu toimintakertomuksen kappaleessa 2.1. sivulla 27. Yleishallin- Verksamhet Tyngdpunkten i verksamheten låg på att samordna stadens strategiprocess, beslutsfattandet, verksamheterna och förvaltningen. Inom samarbetet i huvudstadsregionen deltog allmänna förvaltningen i centrala tväradministrativa samarbets- och beredningsprojekt, där också de mål som ingår i stadens utvecklingsstrategi har en central ställning. Fullmäktiges utvecklingsstrategi med sina nio strategiska riktlinjer har utgjort grunden för verksamhetsmålen under hela den nu avslutade fullmäktigeperioden. En närmare redogörelse för hur dessa till största delen tväradministrativa mål nåtts år 2012 finns i verksamhetsberättelsens kapitel 2.1 på sidan 27. All- 45

49 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget non keskeisiä tavoitteita hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumisten edistämisestä, sähköisten palveluiden ja uusien toimintatapojen käyttöönotosta sekä henkilöstön hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta parantavan kannustavan työilmapiirin edistämisestä, on selostettu kaupunginkanslian ja rahatoimiston toimintaa kuvaavissa yhteenvedoissa. Talous Kaupunginhallitus antoi vuoden 2012 talousarvion valmistelulle toimintamenokehyksen, jonka mukaan toimintamenojen muutos rajattiin 3,1 %:iin. Henkilöstömenojen kasvu rajattiin 2 %, johon sisältyi sopimusten mukaiset korotukset ja muutokset sivukuluissa. Yleishallinnon tuloarvio 3,04 milj. euroa ylittyy hieman. Tulot muodostuvat valtion työllistämistukien lisäksi työterveyshuollon Kelakorvauksista sekä ruoka- ja puhdistuspalveluissa toimialoilta perittävistä sisäisistä tuotoista. Yleishallinnon tulosalueiden kokonaismenoarvio, 6,8 milj. euroa, alittuu noin euroa. Suurin säästö syntyy palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa, sen sijaan henkilöstömenot ylittyvät noin euroa, joka pääosiltaan johtuu lomapalkkavelan muutoksen kasvusta. Kasvua syntyy ns. vanhan lomakauden pitämättömistä lomista, joiden määrä on noussut merkittävästi. Lomapalkkavelka kirjataan kaupunginhallituksen tulosalueeseen. Avustuksissa aiheutuva ylitys johtuu pääosin Yritys Espoolle maksetusta ylimääräisestä kertaluonteisesta toiminta-avustuksesta. Talouden tulosaluekohtaista toteutumista on kuvattu taulukkomuodossa jäljempänä ao. tulosalueiden sitovien tasojen alla. Investoinnit Kaupungintalon saneeraus siirrettiin (KH ) ensin vuodelle 2013 ja on kuluvan vuoden investointibudjetissa merkitty vuodelle Jakelukeittiöiden laitteiden korvausinvestointeja on tehty investointiohjelman mukaisesti Granhultin kouluun. Tietohallinnon toteuttamissuunnitelman mukaiset työt ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. E-reseptin käyttöönotto on toteutunut samoin kuin yksipuhelinjärjestelmään siirtyminen. männa förvaltningens centrala mål redovisas i de sammandrag som beskriver stadskansliets och drätselkontorets verksamhet. Dessa mål går ut på att arbeta för en öppen förvaltning och kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet, införa e-tjänster och nya verksamhetsrutiner samt främja ett arbetsklimat som ökar de anställdas välbefinnande och förbättrar arbetsresultaten. Ekonomi Stadsstyrelsen gav en verksamhetsutgiftsram för beredningen av 2012 års budget. Ramen begränsade ökningen i verksamhetsutgifterna till 3,1 % Ökningen i personalutgifterna begränsades till 2 % inklusive avtalsenliga förhöjningar och ändringar i lönebikostnaderna. Allmänna förvaltningens beräknade inkomster på 3,04 miljoner euro överskrids en aning. Inkomsterna består av statligt sysselsättningsstöd, företagshälsovårdens FPAersättningar och interna intäkter som kost- och rengöringsservicen tar ut av sektorerna. De sammanlagda beräknade utgifterna för allmänna förvaltningens resultatområden, 6,8 miljoner euro, underskrids med ca euro. Den största besparingen gäller köp av tjänster samt övriga verksamhetsutgifter; däremot överskrids personalutgifterna med ca euro, vilket huvudsakligen beror på att semesterlöneskulden vuxit. Semesterlöneskulden består av outnyttjade semesterdagar från tidigare semesterperioder, och dessa har nu ökat avsevärt. Semesterlöneskulden bokförs på stadsstyrelsens resultatområde. Överskridningen i understöd beror främst på ett extra engångsunderstöd till FöretagsEsbo. Utfallet per resultatområde har beskrivits nedan i tabellform under resultatområdenas bindande nivåer. Investeringar Saneringen av stadshuset senarelades först till 2013 (stadsstyrelsen ) och har i årets investeringsbudget antecknats under Ersättande investeringar i utrustningen på distributionskök har i enlighet med investeringsprogrammet gjorts i Granhultsskolan. Merparten av arbetena enligt dataadministrationens verkställighetsplan har utförts planenligt. E-receptet har tagits i bruk, och staden har gått över till ett system med en telefon per anställd. 46

50 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma käsitti 61,1 vakanssia, joista noin puolet (31,5) ruokahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Ruokahuoltopalvelussa on jouduttu osittain turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön, kun hakijoita ei ole ollut ruokapalvelunhoitajan tehtäviin. Personal Allmänna förvaltningens personalplan omfattade 61,1 vakanser, varav omkring hälften (31,5) inom kost- och rengöringsservicen. Inom kostservicen har man varit tvungen att använda inhyrd arbetskraft, eftersom det inte funnits sökande till uppgifterna som matserviceföreståndare. KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja tarkastuslautakunnan menot sekä keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalien järjestelyistä aiheutuvat menot. Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för fullmäktige, revisionsnämnden, centralvalnämnden, valnämnderna samt för arrangemang kring val. Kaupunginvaltuusto TP TA TP TA/TP TA/TP Stadsfullmäktige Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,9 % TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER ,9 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,8 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,7 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,9 % Avustukset - Understöd 0 0,0 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,0 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,2 % TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER ,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävänä valtuuston kertomusvuoden päätöksenä mainittakoon lausunto valtiovarainministeriölle Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä. Lausunnossa kaupunki esitti, että pääkaupunkiseudulla ei tehdä kuntaliitoksia vastoin kuntien tahtoa vaan, että seudun rakenteellisiin ongelmiin vaikutetaan parhaiten luomalla seudulle ylikunnallinen hallinto. Valtuuston merkittävistä kaupungin strategiaa toteuttavista toiminnan ohjaukseen vaikuttavista päätöksistä mainittakoon päätös sivistystoimen toimialaistamisesta, sivistystoimenjohtajan viran perustamisesta ja varhaiskasvatuksen siirtämisestä vuoden 2013 alusta sivistystoimeen. Koivuhovin alueen asemakaavan ja kaavamuutoksen sekä Bensowinkuja 2:n asemakaavamuutoksen hyväksyminen ovat merkittävimmät valtuustossa kertomusvuoden aika- Ett fullmäktigebeslut av betydelse med tanke på stadens framtid var utlåtandet till finansministeriet om den utredning som gjorts av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur. I sitt utlåtande framhöll staden att kommunsammanslagningar i huvudstadsregionen inte ska göras mot kommunernas vilja och att det bästa sättet att påverka de strukturella problemen i regionen är att bilda en överkommunal förvaltning för regionen. Bland viktiga fullmäktigebeslut som verkställer stadens strategi och inverkar på styrningen av verksamheten bör nämnas besluten om att sammanföra bildningsförvaltningen till en egen sektor, att inrätta en tjänst som bildningsdirektör och att från början av 2013 överföra småbarnsfostran till bildningssektorn. De viktigaste planändringar som fullmäktige godkände under verksamhetsåret var ändringarna av detaljplanerna för Björkgårdsområdet och 47

51 Käyttötalous na hyväksytyt kaavamuutokset. YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Bensowsgränden 2. Driftsbudget Kertomusvuonna valtuusto hyväksyi kaupungin uudistetun asunto-ohjelman vuosille ja ohjeelliset asuntotuotantotavoitteet vuosille sekä Sansinpellon uuden päiväkodin luonnossuunnitelmat. Päätös kaupungin osallistumisesta sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojäjestelmäpalvelun (APOTTI) hankintamenettelyyn edellyttäen, että hankintayhteistyön muut osapuolet osallistuvat tähän, hyväksyttiin valtuustokauden viimeisenä päätöksenä. Valtuusto arvioi päättyvän kautensa toimintaa kesäkuussa pidetyssä arviointi- ja kehittämisseminaarissa, jossa valtuusto lausui julki yksimielisen tavoitteen keskustelu- ja toimintakulttuurin parantamisesta ja muutoksesta. Talous Tulojen ylitys johtuu presidentinvaaleita saadusta valtiontuesta, joka maksettiin kaksinkertaisena, koska vaalissa toimitettiin toinen vaalikierros. Vidare godkände fullmäktige under året ett reviderat bostadsprogram för och riktgivande mål för bostadsproduktionen för samt skissplanerna för Sansåkers nya daghem. Som fullmäktigeperiodens sista beslut godkändes stadens deltagande i upphandlingsförfarandet för ett gemensamt klient- och patientdatasystem för socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården (APOTTI) förutsatt att de övriga parterna i upphandlingssamarbetet deltar i det. Fullmäktige utvärderade verksamheten under den gångna perioden vid ett utvärderings- och utvecklingsseminarium i juni. Fullmäktige uttalade där som ett enhälligt mål att debatt- och verksamhetskulturen bör ändras och förbättras. Ekonomi Inkomstöverskridningen beror på att statens ersättning för presidentvalet betalades till dubbelt belopp, eftersom valet förrättades i två omgångar. KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menot, alla lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuuluvat yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut, pääkaupunkiseudun yhteistyöstä aiheutuvat menot ja eräät muut poikkihallinnolliset menot. Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stadsstyrelsen och stadsdirektören, nedan uppräknade samarbetsandelar och medlemsavgifter som hör till allmänna förvaltningens kompetensområde, utgifterna för samarbetet inom huvudstadsregionen och vissa andra tväradministrativa utgifter. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja TP TA TP TA/TP TA/TP Stadsstyrelsen och stadsdirektören Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,0 % TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER ,0 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,1 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,4 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,6 % Avustukset - Understöd ,2 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,3 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,9 % TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER ,9 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9 % 48

52 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget Toiminta Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeisellä sijalla on ollut kaupungin talouden ja investointien seurannan lisäksi kunta-rakenteen uudistamiseen liittyvien hankkeiden seuranta. Ikäihmisten asumiseen ja hoito-ympäristöön sekä päiväkotirakentamiseen liittyvien hankkeiden valmistelua ja edistymistä on myös seurattu tiiviisti kaupunginhallituksen toimesta. Talous Tulosalueen toimintamenot ylittyvät eurolla. Ylitys aiheutuu edellä kerrotusta lomapalkkavelan kasvusta. Avustuksissa syntyy pienoinen harkinnanvaraisen avustuksen (Yritys Espoo) myöntämisestä aiheutuva menoylitys. Palvelujen ostoissa säästyy noin viidennes budjetoidusta ja myös muissa toimintakuluissa on toteutettu huomattavaa pidättyväisyyttä. Verksamhet Utöver uppföljningen av stadens ekonomi och investeringar har stadsstyrelsens verksamhet fokuserat på att följa de projekt som siktar på reformering av kommunstrukturen. Stadsstyrelsen har också följt intensivt hur olika projekt som har att göra med seniorers boende och vårdmiljö samt daghemsbyggande bereds och avancerar. Ekonomi Resultatområdets verksamhetsutgifter överskrids med euro. Överskridningen beror på den ovan nämnda ökningen av semesterlöneskulden. På utgiftssidan noteras också en liten överskridning av understöden på grund av ett prövningsbaserat bidrag till FöretagsEsbo. Under köpta tjänster har en femtedel av anslaget blivit oanvänt, och även i fråga om övriga verksamhetskostnader har man iakttagit stor återhållsamhet. TP TA TP TA/TP TA/TP Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Osuudet - Andelar: Uudenmaan liitto - Nylands förbund ,8 % Kaupunkipoliittinen ohjelma ,0 % Stadspolitiska programmet Greater Helsinki Promotion ,7 % Metropolia Ammattikorkeakoulu ,0 % WDC rahoitusosuus finansieringsandel ,0 % Culminatum ,0 % ,2 % Jäsenmaksut - Medlemsavgifter: - Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbund ,0 % Sydkustens landskapsförbund rf ,7 % Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands Friluftsområden rf ,9 % Idea in West, Espoon seudun uusyrityskeskus ,7 % Helsingin Seudun Kauppakamari ,0 % Helsingforsregionens Handelskammare Suomalaisen Työn Liitto ,0 % Svenska Finlands Folkting ,0 % ,7 % 49

53 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET Kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta sekä keskitetystä henkilöstö- ja palkkahallinnosta, tiedotuksesta ja viestinnästä sekä ruoka- ja puhdistuspalveluista. Tulosalue vastaa myös kirjaamon ja arkistoinnin, puhelunvälityksen, monistamon ja postituksen tukipalveluista sekä yleisten vaalien käytännön järjestelyistä. Stadskansliet svarar för stadens beredning inom den allmänna förvaltningen och för juridiska anvisningar, den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen. Resultatområdet svarar också för registraturen och arkiveringen, telefonväxeln, kopieringen och postningen. Dessutom sköter stadskansliet de praktiska arrangemangen vid allmänna val. Kaupunginkanslia TP TA TP TA/TP TA/TP Stadskansliet Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,1 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,1 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,9 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,0 % Sisäiset tulot - Interna inkomster ,5 % TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETSINTÄKTER ,1 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,4 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,2 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,3 % Avustukset - Understöd ,6 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,6 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,1 % TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER ,8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 % Toiminta Kanslian yhtenä tavoitteena sähköisten palveluiden kehittämisen ja uusien toimintatapojen käyttöönoton lisäksi oli hallinnon avoimuuden ja kuntalaisten osallistumisen edistäminen eri vaikuttamiskanavien kautta. Viestinnän toiminta onkin painottunut verkkosivujen kehittämiseen ja yhä enenevässä määrin suorina palautekanavina toimivien koti- ja facebook - sivujen ylläpitämiseen ja palautteeseen vastaamiseen. Kuntalaisten osallistumista kehitettiin verkkosivuilla ja sosiaalisen median keinoin, näiden kautta tulevan palautteen määrä lisääntyi huomattavasti. Uutena toimintana tiedottamisen tulosyksikkö osallistui PKS tasolla käynnistettyyn maahanmuuttajien neuvontaprojektiin, joka toteutettiin EU rahoituksella. Projektin tuloksena solmittiin vuoden lopussa kaupunkien välinen yhteistyösopimus neuvontaasioissa. Verksamhet Utöver utvecklandet av e-tjänster och införandet av nya verksamhetsrutiner har kansliet haft som mål att arbeta för en öppen förvaltning och delaktighet för kommuninvånarna via olika kanaler för påverkan. Informationsenhetens verksamhet har därför fokuserat på att utveckla stadens webbplats och att upprätthålla facebook- och andra webbsidor, som alltmer tjänstgör som direkta responskanaler, samt svara på respons. Kommuninvånarnas delaktighet ökades med hjälp av webbsidorna och sociala medier. Responsen via dessa ökade betydligt. Som ny verksamhet deltog resultatenheten för information i ett projekt för invandrarrådgivning som startade i huvudstadsregionen och genomdrevs med finansiering från EU. Som resultat av projektet ingick städerna i slutet av året ett samarbetsavtal om rådgivningen. 50

54 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget Luottamushenkilöiden käyttöön tarkoitetun oman sähköisen sivuston, extranet verkkopalvelun työstäminen on jatkunut ja sivustot, joille kootaan aineistoa ja linkkejä luottamushenkilöitä palveleviin tiedostoihin on otettu käyttöön vuoden vaihteessa uusille luottamushenkilöille. Kaupungin yleiset hankintaohjeet päivitettiin kertomusvuoden aikana ja henkilöstöä odotettua enemmän työllistävistä kokonaisuuksista on mainittava kaupungin siirtyminen ns. yksitai mobiilipuhelinjärjestelmään. Kertomusvuonna 2012 toimitettiin kahdet vaalit; kaksivaiheinen presidentinvaali ja kunnallisvaalit, jotka molemmat luonteensa vuoksi työllistivät muita vaaleja enemmän. Lisäksi vaaleissa käytettiin vaalipäivänä paperisten vaaliluetteloiden sijaan sähköistä äänioikeusrekisteriä, mikä huomattavasti lisää valmistelutyötä, mutta toisaalta helpottaa ja nopeuttaa vaalilautakuntien työskentelyä. Henkilöstöhallinnon tavoitteena oli kannustavan työilmapiirin avulla edelleen parantaa organisaation tuloksellisuutta ja henkilökunnan hyvinvointia, työssä jaksamista ja työurien pidentämistä. Rakentavan vuorovaikutuksen ja viestinnän koulutustilaisuuksia järjestettiin useille tulosalueille ja yleisinä koulutustilaisuuksina. Esimiesosaamista syvennettiin mm. työyhteisökonfliktien ratkaisuissa, siinä miten luotsata työyhteisö hyvään ja miten arvioida johtamisen kehitystarpeita megatrendien valossa. Palvelussuhteeseen liittyviä erityiskysymyksiä käytiin läpi kunta-alan sopimuskäytäntöjen osaamista tarkastelemalla. Kaupungin henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin kertomusvuonna. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa käynnistettiin ikäohjelma. Savuttomuutta pyrittiin edistämään valistustilaisuuksilla ja tarjoamalla tukea tupakoinnin vähentämiseksi. Työyhteisöjä tarkasteltiin erityisesti ergonomisesta näkökulmasta, ja toimintaohjeiden ja käytäntöjen parantamisen avulla sairastavuutta ja työkyvyttömyyttä saatiin vähennettyä aiempiin vuosiin verrattuina. Työterveyshuollon avulla työyhteisöt ja yksittäiset työntekijätkin saattoivat saada työnohjausta ja tukea toimintaansa. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa oli tiivistä ja tuloksellista. Varhaisen välittämisen mallia kehitettiin edelleen ja työterveyshuolto seuraa esimiehiä tukien kaikkia sairauspoissaoloja eri toimialoilla. Arbetet på en egen elektronisk tjänst, ett extranät, för förtroendevalda har fortsatt. Extranätsidor med material och länkar till nyttiga filer för stadens nya förtroendevalda togs i bruk vid årsskiftet. Stadens allmänna upphandlingsanvisningar reviderades under året, och bland de projekt som sysselsatte personalen mer än beräknat bör man nämna stadens övergång till ett system med mobiltelefoner och en telefon/anställd. Under verksamhetsåret 2012 förrättades två val: presidentval i två omgångar och kommunalval, som båda på grund av sin karaktär sysselsatte de anställda mer än övriga val. Dessutom använde man sig på valdagen av det elektroniska rösträttsregistret i stället för utskrivna vallängder. Systemet ökar det förberedande arbetet betydligt men underlättar och försnabbar i gengäld valnämndernas arbete. Personalförvaltningen hade som mål att med hjälp av ett uppmuntrande arbetsklimat ytterligare förbättra organisationens arbetsresultat samt främja personalens välbefinnande och arbetshälsa och förlänga arbetskarriärerna. Kurser i konstruktiv växelverkan och kommunikation arrangerades i flera resultatområden och som gemensam utbildning. Chefskompetensen fördjupades bl.a. när det gäller att lösa konflikter i arbetsgemenskapen, lotsa de anställda i en god riktning och bedöma utvecklingsbehov i ledarskapet mot bakgrunden av rådande megatrender. Specialfrågor kring anställningsförhållanden genomgicks i form av granskning av kompetensen gällande avtalspraxis i kommunsektorn. Stadens personalpolitiska jämlikhetsplan godkändes under verksamhetsåret. Ett åldersprogram startades i samarbete med företagshälsovården. Staden arbetade för rökfrihet genom att ordna upplysningsmöten och erbjuda stöd för dem som ville minska rökningen. Arbetsenheterna granskades särskilt ur ergonomisk synvinkel, och med hjälp av bättre instruktioner och praxis lyckades man minska sjukfrekvensen och arbetsoförmågan jämfört med tidigare år. Med hjälp av företagshälsovården kunde arbetsenheterna och även enskilda anställda få arbetshandledning och stöd i sitt arbete. Samarbetet med företagshälsovården var intensivt och resultatbringande. Modellen för tidigt uppmärksammande utvecklades vidare, och företagshälsovården stöder cheferna genom att följa upp all sjukfrånvaro i de olika sektorerna. 51

55 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget Henkilökunnalle järjestettiin myös koulutusta kehotietoisuustaidoissa ja myönteisen ajattelun ja elämäntaitojen oppimisessa. Omaehtoisen liikunnan tukeminen laajeni käytettäväksi myös kulttuuripalveluihin. Vuoden aikana kehitettiin laajan poikkihallinnollisen yhteistyön avulla yhtenäisiä käytäntöjä henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisessa ym. osatavoitteena sähköisten henkilöstöhallinnollisten päätöksentekotapojen kehittäminen ja käyttöönotto. Ruokapalveluja tuottivat keskuskeittiö, Villa Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kaupungintalon keittiö. Puhdistuspalveluissa ostopalveluna siivottiin 87 % ja omien siivoojien toimesta 13 % 22 eri rakennuksessa. Ympäristötietoutta päivitettiin koulutuksella ja eri yksiköt laativat kehittämiskohteita. Talous Kaupunginkanslian tulojen ylitys aiheutuu lisääntyneistä työterveyshuollon kelakorvauksista, valtion työllistämistuesta ja ruokapalvelun myyntituloista. Kaupunginkanslian toimintamenot toteutuvat lähes täysin. Henkilöstömenoissa aiheutuva alitus johtuu lähinnä siitä, että ruokahuollon rekrytointivaikeuksien ja rekrytointiprosessien pitkittymisestä johtuen avoimena oleviin tehtäviin on jouduttu palkkaamaan vuokratyövoimaa, joka näkyy menona palvelujen ostoissa. Henkilöstö- ja palkkahallinnossa työterveyspalveluihin varattu määräraha ylittyy eurolla (n. 50 %), joka selittyy pääosin sillä, että työyhteisöt saattoivat käyttää tarveharkinnan perusteella työnohjausta ja konsultaatiota niin koko työyhteisöä varten kuin tarvittaessa yksilötyönohjauksina. Terveystarkastuksia on tehty hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Työpaikkaselvitykset ja sisäilmahaasteisiin liittyvä yhteistyö kaupungin toimialojen kanssa on myös kasvattanut menoja arvioitua enemmän. Kanslian muissa ostopalveluissa (it-palvelut, puhtaanapito, henkilöstökoulutus ja muut yhteistoimintaosuudet) on vastaavasti syntynyt säästöjä, joiden vuoksi palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha ei ylity. Henkilöstö Tulosalueen henkilöstömäärään ei ole kertomusvuoden aikana kohdistunut muutoksia. Ruokahuollossa rekrytointi ja sijaistyövoiman saanti on ollut vaikeaa, jonka vuoksi on jou- För personalen anordnades också utbildning i kroppsmedvetenhet, positivt tänkande och färdigheter för livet. Stödet för motion på egen hand utvidgades så att det också kan användas för kultur. Under året utvecklade man i brett tväradministrativt samarbete enhetlig praxis vid bl.a. anställning av personal; ett delmål här är att utveckla och införa elektroniska beslutsprocesser i personalförvaltningen. Kosttjänster producerades av centralköket, köken på Villa Breda och Ekkulla samt stadshusets kök. Inom rengöringsservicen sköttes 87 % av städningen av totalt 22 byggnader genom upphandling, medan stadens egna städare stod för 13 %. Kunskaperna om miljöfrågor uppdaterades genom utbildning, och olika enheter tog fram utvecklingsobjekt. Ekonomi Stadskansliets inkomster överskreds tack vare ökade FPA-ersättningar inom företagshälsovården, statligt sysselsättningsstöd och försäljningsintäkter inom kosthållet. Stadskansliets verksamhetsutgifter utföll nästan enligt budgeten. Underskridningen i personalutgifterna förklaras främst av att man på grund av rekryteringssvårigheter och utdragna rekryteringsprocesser inom matservicen har varit tvungen att använda inhyrd arbetskraft, vilket syns som utgift under köpta tjänster. Inom personal- och löneförvaltningen överskrids anslaget för företagshälsovård med euro (ca 50 %), vilket huvudsakligen förklaras av att arbetsenheterna efter behovsprövning kunde få arbetshandledning och konsultation antingen för hela enheten eller vid behov som individuell arbetshandledning. Hälsoundersökningar har gjorts enligt den godkända verksamhetsplanen. Arbetsplatsutredningarna och samarbetet med stadens sektorer kring problem med inomhusklimatet har också höjt kostnaderna över det beräknade. Kansliets övriga köpta tjänster (IT, renhållning, personalutbildning och övriga samarbetsandelar) har i gengäld gett besparingar, och därmed överskrids inte det totala anslaget för köpta tjänster. Personal Antalet anställda inom resultatområdet har inte förändrats under verksamhetsåret. Inom kostservicen har det varit svårt att rekrytera personal, särkilt när det gäller vikarier, och därför har 52

56 Käyttötalous YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Driftsbudget duttu turvautumaan edellä mainittuun vuokratyövoiman käyttöön. man varit tvungen att använda inhyrd arbetskraft. Ruoka- ja puhdistuspalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP Kost- och rengörinsservice Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Ruokahuoltoyksiköiden elintarvike- ja työvoimamenot /painotettu suorite 2,13 2,20 2,21-0,01 100,0 Kouluaterian hinta keskimäärin (hinta sisältää yksikön menot, vyörytykset ja korot sekä poistot) 2,14 2,16 2,24-0,08 103,7 Puhdistuspalveluyksiköiden menot /m2/vuosi 20,15 20,47 19,49 0,98 95,2 Ruokapalveluyksiköiden painotetut suoritteet ,2 Puhdistuspalveluyksiköt/siivousneliöt ,6 RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET Rahatoimisto TP TA TP TA/TP TA/TP Drätselkontoret Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Henkilöstömenot - Personalutgifter ,3 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,9 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,3 % Avustukset - Understöd 0 0,0 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,9 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,0 % TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETSKOSTNADER ,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % Toiminta Rahatoimisto huolehtii kaupungin taloussuunnittelusta ja -seurannasta, laskentatoimesta ja maksuliikenteestä. Rahatoimisto ohjaa hallintokuntia talouden hoitoon liittyvissä tehtävissä. Rahatoimistoon kuuluu myös tietohallinto, jonka tehtävänä on johtaa kaupungin tietohallintoa. Tietohallinto tukee kaupungin johtamista ja päätöksentekoa huolehtimalla tiedon elinkaaresta ja saatavuudesta. Talous Arvioitua pienempien palvelujen ostojen johdosta talousarvio on toteutunut suotuisasti. Henkilöstö Tulosalueen henkilöstömäärään ei ole kertomusvuoden aikana kohdistunut muutoksia. Verksamhet Drätselkontoret sköter stadens ekonomiplanering och uppföljning samt redovisning och betalningsrörelse. Drätselkontoret ger anvisningar om skötseln av verksamhetssektorernas ekonomi. Till drätselkontoret hör också dataadministrationsenheten, vars uppgift är att leda stadens dataadministration. Dataadministrationen stöder ledarskapet och beslutsfattandet i staden genom att dra försorg om informationens livscykel och tillgången på information. Ekonomi Budgeten har utfallit gynnsamt med lägre utgifter än beräknat för köp av tjänster. Personal Antalet anställda vid resultatområdet har inte ändrats under året. 53

57 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Toimintamenot 2012 Verksamhetskostnader 2 % Hallinto Förvaltning 2 % 22 % 14 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 15% Lasten päivähoito Barndagvård 22 % 4 % 10 % 22 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 26 % Terveydenhuolto Hälsovård 10 % 26 % Suun terveydenhuolto Mun-och tandvård 4 % Erikoissairaanhoito - Specilaiserad sjukvård 22 % Talousarviovertailu Budgetjämförelse (1000 ) Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Suun terveydenhuolto Mun -och tandvård Terveydenhuolto Hälsovård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Lasten päivähoito Barndagvård TP Bokslut 2012 TA BG 2012 Sosiaalipalvelut Socialtjänster Hallinto Förvaltning

58 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER LASTEN PÄIVÄHOITO - DAGVÅRD KOTI- JA LAITOSHOITO HEM- OCH INSTITUTIONSVÅRD TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystointa johtaa sosiaali- ja terveyslautakunta. Toimiala jakautuu kuuteen tulosalueeseen: sosiaalipalvelut, lasten päivähoito, koti- ja laitoshoito, terveydenhuolto, suun terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Niiden lisäksi toimialalla on hallinnon yksikkö. Lautakunnan alaisuudessa toimivat esiopetusjaostot, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Lasten päivähoidon tulosalue siirtyi sivistystoimen alaisuuteen ja sen nimi vaihdettiin varhaiskasvatuksen tuloalueeksi. Social- och hälsovårdssektorn leds av social och hälsovårdsnämnden. Verksamheten indelas i sex resultatområden: socialtjänster, barndagvård, hem- och institutionsvård, hälsovård, munhälsovård och specialiserad sjukvård. Utöver dessa har sektorn en förvaltningsenhet. Under nämnden lyder förskolesektionerna, handikapprådet och äldrerådet. Resultatområdet för barndagvård överfördes till bildningssektorn och dess namn ändrades till resultatområde för småbarnsfostran.. Sosiaali- ja terveyslautakunta TP TA TP TA/TP TA/TP Social- och hälsovårdsnämnden Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,7 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,4 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,7 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,2 % Sisäiset tulot - Interna inkomster ,6 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,1 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,0 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,3 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,4 % Avustukset - Understöd ,8 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,4 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,9 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % 55

59 Käyttötalous Tunnuslukuja Nyckeltal SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Sosiaali- ja terveystoimi TP TA TP TA/TP TA/TP Social- och hälsåvärd Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) ,2 % euro /asukas - euro /invånare (brutto) ,8 % euro /asukas - euro /invånare (netto) ,9 % Asukkaat - Invånare ,6 % Toiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellista uudistamista on selvitetty valtakunnallisesti toimintavuonna hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksen tarkoituksena on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tiiviimpi yhteistyö ja alueellinen tasaarvoisuus palveluiden järjestämisessä. Asia liittyy myös kiinteästi tekeillä olevaan kuntarakenneuudistukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisten lakien uudistaminen eteni. Nk. vanhuspalvelulaki hyväksyttiin eduskunnassa loppuvuonna (astuu voimaan ) ja sosiaalihuoltolain uudistamistyö jatkui. Kauniaisten sosiaali- ja terveystoimen toiminnassa on keskitytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, poikkihallinnolliseen yhteistyön ja asiakaslähtöisten palveluketjujen kehittämiseen. Kauniainen on mukana sosiaalialan osaamiskeskus Soccan Savuton kaupunki hankkeessa yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Varhaiskasvatuksen VKK-metro hankkeessa kehitettiin päivähoidon ja neuvolan yhteisiä 4-vuotiaiden laajoja terveystarkastuksia. Palvelurakennetta on kehitetty päivähoidossa suunnitelman mukaisesti. Kasavuoren ruotsinkielinen päiväkoti valmistui ja Sansinpellon suomenkielisen päiväkodin suunnittelu käynnistyi. Kaksivuotinen kielikylpypäivähoito aloitti elokuussa. Ikääntymispoliittisen strategian mukaisesti vanhustenhuollon hallittu rakennemuutos eteni. Kotihoidon sisällöllinen kehittäminen jatkui sekä Villa Bredan palvelukeskuksen hankesuunnittelu käynnistyi. WDC kokonaisuuteen kuuluvassa 365/Wellbeing hankkeessa järjestettiin työpajoja, joissa kehitettiin ideoita mm. työvaatteisiin vanhustenhuollossa. Verksamhet En strukturell reformering av social- och hälsovården utreddes på riksnivå under verksamhetsåret i enlighet med regeringsprogrammet. Avsikten med reformen är att förtäta samarbetet mellan primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården samt att skapa regional jämlikhet vid organiseringen av tjänsterna. Reformen har också en fast koppling till den pågående kommunstrukturreformen. Revideringen av substanslagarna inom socialoch hälsovården avancerade. Den s.k. äldreomsorgslagen godkändes av riksdagen under slutet av året (träder i kraft ), och arbetet på en ny socialvårdslag fortsatte. Social- och hälsovården i Grankulla har fokuserat på att främja befolkningens hälsa och välbefinnande samt att utveckla det tväradministrativa samarbetet och skapa kundorienterade servicekedjor. Grankulla deltar tillsammans med de övriga kommunerna i huvudstadsregionen i projektet Rökfri stad, som leds av Socca, socialbranschens kompetenscentrum. Småbarnsfostran utvecklade inom ramen för VKK-Metroprojektet rådgivningens och dagvårdens gemensamma omfattande hälsoundersökningar för 4- åringar. Dagvårdens servicestruktur har utvecklats enligt planen. Kasbergets daghem byggdes färdigt och planeringen av Sansåkers daghem startade. Ett tvåårigt språkbad inom dagvården startade i augusti. Den kontrollerade omstruktureringen av äldreomsorgen i enlighet med stadens äldrepolitiska strategi avancerade. Utvecklingen av hemvårdens innehåll fortsatte och projektplaneringen av Villa Breda servicecenter påbörjades. Inom ramen för projektet 365/Wellbeing, som ingick i WDC 2012, ordnades workshopar där deltagarna bl.a. utvecklade idéer till arbetskläder inom äldreomsorgen. 56

60 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Sähköisten palveluiden käyttöönotto eteni. Terveydenhuollossa otettiin sähköinen eresepti käyttöön syksyllä Päivähoitoon hakeminen toteutuu lähes 100 % sähköisesti. Valtion, HYKS-kuntien ja HUS:n allekirjoittaman aiesopimuksen mukaan vuosina kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen välisiä asiakaslähtöisiä hoitoketjuja. Vuonna 2012 valmistui ohjeistus saattohoitoon sekä 0-12 vuotiaan lapsen, jonka vanhemmalla on päihde- ja/tai mielenterveysongelmia, sähköinen hoitopolkukuvaus. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin hankinnan suunnittelu käynnistyi. Järjestelmän avulla pyritään muuttamaan palveluprosesseja toiminnallisesti paremmiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä. Terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoitotakuu pystyttiin toteuttamaan koko vuoden. Siirtoviivemaksut erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon olivat pienet. Sosiaalihuollon palveluntarpeen arvioinnit ja palveluiden tarjoaminen määräajassa onnistuivat myös. Vuosi oli poikkeuksellinen hallinnon avainhenkilöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi. Jotkut suunnitellut toimet siirtyivät tämän vuoksi tehtäväksi vuodelle Väestö Väestörakenteessa on muutossuuntia, jotka lisäävät palvelujen kysyntää ja käyttöä. Väestön määrä ja ikärakenne vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään. Vuonna 2012 väestön määrä oli 8807 (ennuste 10/12) henkilöä, joista viidesosa oli yli 65-vuotiaita, 6 % 75 vuotta täyttäneitä ja 2,5 % 85 vuotta täyttäneitä. Palvelutarve on suurin 80- ja etenkin 85- vuotta täyttäneillä, mikä näkyy tehostetun palveluasumisen kysynnän lisääntymisenä ja kotihoidon asiakkaiden määrän ja vaativuustason kasvamisena. Talous Tuottavuuteen vaikuttavat sekä kustannusten että palvelutuotannon kehittyminen. Palvelutuotantoon vaikuttaa palvelujen kysyntä (väestön määrä ja ikäjakauma). Införandet av e-tjänster avancerade. Inom hälsovården lanserades e-receptet på hösten Ansökningarna till dagvården lämnas nu elektroniskt nästan till 100 %. Staten, HUCS-kommunerna och HNS har ingått en avsiktsförklaring som går ut på att under perioden utveckla kundorienterade vårdkedjor mellan primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården. År 2012 utarbetades anvisningar för vård i livets slutskede samt en elektronisk beskrivning av vårdvägen för barn i åldern 0 12 år vars föräldrar har problem med rusmedel eller psykiska problem. Planeringen av anskaffningen av klient- och patientdatasystemet Apotti för social- och hälsovården inleddes. Med hjälp av systemet försöker man förbättra serviceprocesserna i primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården så att de fungerar som helhet. Vårdgarantin inom såväl hälsovården som munoch tandvården kunde uppfyllas under hela året. Straffavgifterna för fördröjd övergång från den specialiserade sjukvården till primärvården var små. Staden lyckades också med att bedöma kundernas servicebehov inom socialvården och erbjuda service inom utsatt tid. Året var exceptionellt på grund av stor omsättning bland nyckelpersoner i förvaltningen. Vissa planerade åtgärder sköts därför fram till Befolkning I befolkningsstrukturen finns förändringstrender som ökar efterfrågan och användningen av tjänster. Befolkningsmängden och åldersstrukturen påverkar efterfrågan på social- och hälsovård. År 2012 var invånarantalet 8807 (prognos 10/12), av vilket en femtedel var personer över 65 år, medan 6 % hade fyllt 75 år och 1,5 % 85 år. Servicebehovet är störst bland personer som fyllt 80 och särskilt bland dem som fyllt 85, vilket syns som ökad efterfrågan på resursförstärkt serviceboende samt ökat antal hemvårdsklienter och höjd kravnivå. Ekonomi Produktiviteten påverkas av utvecklingen av både kostnaderna och serviceproduktionen. Serviceproduktionen påverkas av efterfrågan på tjänster (befolkningsmängd och åldersstruktur). 57

61 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Tuottavuuden paranemista tukee palvelurakenteen ja palveluverkoston kehittäminen sekä lasten päivähoidossa että vanhuspalveluissa. Siirtymävaiheen onnistunut läpivienti edellyttää panostusta terveyden edistämiseen, ennakoivaan toimintaan, varhaiseen puuttumiseen ja kuntoutukseen/ toimintakyvyn ylläpitoon. Nämä ovat sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman että ikääntymispoliittisen ohjelman keskeisiä painoalueita ja niiden toteuttaminen aloitettiin vuonna 2011 ja jatkettiin vuonna Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ylittyi noin eurolla (2,2 %). Toimialan tulot (4,05 milj. euroa) ylittivät budjetoidun noin eurolla (10,4 %). Toimialan toimintakate oli 101,2 %. Menojen ylitys ( e) johtuu pääasiassa arvioitua suuremmasta asiakaspalvelujen ostosta. Asiakaspalveluiden ostot ylittivät budjetoidun määrän noin miljoonalla (109,0 %). Muiden palveluiden ostot ylittivät talousarvion noin e (11,1 %). Henkilöstömenot jäivät arvioidusta tasosta noin e (96 %). Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueista budjetoidut menot ylitti eniten sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta. Henkilöstö Sosiaali- ja terveystoimessa oli 260 vakanssia. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omalla henkilöstöllä ja tavoitteena on ollut vähentää vuokratyövoiman käyttöä. Tavoitteessa on osin onnistuttu. Varhaiskasvatus siirtyi sivistystoimeen vuoden 2013 alusta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä on muutoksen jälkeen 150 henkilöä. Till förbättrad produktivitet bidrar utvecklandet av servicestrukturen och servicenätet inom såväl barndagvården som äldreomsorgen. Ett lyckat genomförande i övergångsfasen förutsätter att man satsar på friskvård, förebyggande verksamhet, tidig intervention samt rehabilitering och upprätthållande av funktionsförmågan. De här är centrala insatsområden i såväl barn- och ungdomspolitiska programmet och äldrepolitiska programmet. Implementeringen av dem påbörjades 2011 och fortsatte Social- och hälsovårdens budget överskreds med ca euro (2,2 %). Sektorns inkomster (4,05 miljoner euro) överskred det budgeterade med ca euro (10,4 %). Verksamhetsbidraget blev 101,2 %. Utgiftsöverskridningen ( euro) berodde i huvudsak på större köp av klienttjänster än beräknat. Köpen överskred det budgeterade beloppet med ca en miljon euro (utfall 109,0 %). För köp av övriga tjänster användes ca euro (11,1 %) mer än budgeterat. Personalutgifterna stannade ca euro under den budgeterade nivån (utfall 96 %). Av resultatområdena inom social- och hälsovården var det socialtjänsterna och den specialiserade sjukvården som mest överskred sina budgeterade utgifter. Social- och hälsovårdstjänsterna är ofta av sådan karaktär att det är besvärligt att förutspå och gallra utgifter. Det här gäller framför allt de subjektiva rättigheterna, som innebär att servicen måste ordnas oberoende av anslag. Personal Social- och hälsovården hade 260 vakanser. Tjänsterna produceras i första hand i egen regi, och målet har varit att minska användningen av inhyrd arbetskraft. Målet har delvis kunnat uppfyllas. Småbarnsfostran överfördes till bildningssektorn i början av Efter denna ändring har socialoch hälsovården 150 anställda. 58

62 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget HALLINTO - FÖRVALTNING Hallinto käsittää lautakunnan toiminnan ja toimialan yhteisen hallinnon. Förvaltningen omfattar nämndens verksamhet och sektorns gemensamma administration. Hallinto TP TA TP TA/TP TA/TP Förvaltning Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,0 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,0 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,3 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,0 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,5 % Avustukset - Understöd ,5 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,8 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,2 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % Toiminta Vuosi oli poikkeuksellinen hallinnon avainhenkilöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi. Verksamhet Året var exceptionellt på grund av en stor omsättning bland nyckelpersoner i förvaltningen. Talous Toimialan hallinto alitti budjetoidut menot noin 30 prosenttia. Tämä johtui pääasiassa virheellisesti budjetoiduista eläkekuluista. Ekonomi Sektorns förvaltning underskred de budgeterade utgifterna med ca 30 procent. Det här berodde huvudsakligen på felaktigt budgeterade pensionskostnader. 59

63 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, vård av utvecklingsstörda, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om boende i servicecentret Villa Breda och uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP Socialtjänster Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,5 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,8 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,2 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,7 % Sisäiset tulot - Interna inkomster 0 0,0 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,7 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,5 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,2 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,8 % Avustukset - Understöd ,9 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,0 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,0 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,0 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % Toiminta Kaikille kehitysvammahuollon asiakkaille on tehty palvelusuunnitelmat ja ne on siirretty asiakastietojärjestelmä Efficaan. Muiden vammaispalveluasiakkaiden kohdalla tilanne vaatii vielä tehostamista. Asiakastietojärjestelmän kehittämistyötä on jatkettu ja jatketaan edelleen. Lastensuojelun sijaishuollossa ja päihdehuollon laitoshoidossa järjestettiin seudullisena yhteistyönä kilpailutukset ja laadittiin palveluiden tuottajien kanssa puitesopimukset. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalveluiden ja niiden välityspalvelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden kilpailutusta valmisteltiin. Eroriitoihin liittyvät käräjäoikeuden sosiaali- Verksamhet För alla klienter inom vården av utvecklingsstörda har utarbetats serviceplaner, som lagras i klientdatasystemet Effica. För övriga klienters del behövs ännu effektivering av rutinerna i handikappservicen. Arbetet med att utveckla klientdatasystemet har fortsatt och fortsätter alltjämt. Inom barnskyddets vård utom hemmet och missbrukarvårdens institutionsvård genomfördes anbudsförfaranden som regionalt samarbete och ingicks ramavtal med serviceproducenter. Dessutom förbereddes upphandlingen av färdtjänst och förmedling av färdtjänst enligt handikappservice- och socialvårdslagarna samt boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentaloch missbrukarvården. 60

64 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget toimelta pyytämät olosuhdeselvitykset siirtyivät vuoden 2013 alusta ostettaviksi Espoon kaupungilta. Mielenterveys ja päihdepalvelujen suunnitellut rekrytoinnit tehtiin loppuvuonna. Toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen aloitettiin sosiaali- ja terveystoimen sisäisenä projektina. Perheneuvolan asiakasmäärässä on tapahtunut vuoden aikana tasaista nousua. Asiakaspaineeseen on vastattu lisäämällä loppuvuodesta yhden osa-aikaisen psykologin työaikaa 10 %. Talous Suurin osa sosiaalipalveluista on lakisääteisiä subjektiivisia oikeuksia eli ne on myönnettävä määrärahatilanteesta riippumatta. Tällaisia palveluita ovat mm. lastensuojelulain mukaiset toimet tai vaikeavammaisuuden perusteella tarjottavat usein monia etuuksia sisältävät palvelukokonaisuudet. Näitä ei pystytä aina kattavasti ennustamaan asiakkuuksien ennalta arvaamattomuuden vuoksi. Sosiaalipalvelut ylittivät menoarvionsa eurolla (7,0 %). Pääasiassa menojen ylitykset kohdentuvat palveluiden ostoihin. Henkilöstökulut pysyivät sosiaalipalveluissa budjetoidussa määrässä. Sosiaalipalvelut myös ylittivät toimintatulonsa eurolla (94,2 %) Valtakunnallinen erityishuoltoa koskeva asiakkaan yksilöllisen asumisen linjaus (laitoksista asumispalveluihin) näkyi kehitysvammahuollon asumispalveluiden budjetoitujen menojen ylityksenä euroa. Asiakaspalvelujen ostona kehitysvammaisten asiakkaiden perheiden jaksamisen tukemiseksi hankitaan lyhytaikaishoitoa mm. Folkhälsanin Juniorhemmetistä. Kehitysvammaisten omaishoidon tuki ylitti arvioidut menot euroa. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa asiakkaiden määrä lisääntynyt, eli myönteisiä päätöksiä on tehty enemmän. Tämä tulee olemaan kasvava kehityssuunta vanhusväestön lisääntymisen takia. Matkojen määrä ei ole kuitenkaan merkittävästi lisääntynyt eli suuri osa asiakkaista ei käytä sallittua 18 yhdensuuntaista matkaa/kk. Vammaispalveluiden kuljetukset ylittivät menot noin eurolla. De utredningar om omständigheter som tingsrätten begär av socialsektorn i samband med skilsmässotvister köps sedan början av 2013 av Esbo stad. De planerade rekryteringarna inom mental- och missbrukarvården genomfördes under slutet av året. En planmässig utveckling av verksamheten inleddes som internt projekt inom social- och hälsovården. På familjerådgivningen ökade antalet klienter stadigt under året. Klienttrycket bemöttes genom att arbetstiden för en deltidsanställd psykolog ökades med 10 % under slutet av året. Ekonomi Största delen av socialtjänsterna bygger på lagstadgade subjektiva rättigheter och måste alltså beviljas oberoende av anslagsläget. Sådana tjänster är bland annat åtgärder enligt barnskyddslagen samt de servicehelheter som tillhandahålls för gravt handikappade och ofta består av många förmåner. Här kan efterfrågan inte alltid förutspås heltäckande, eftersom klientbehoven inte kan förutses. Socialtjänsterna överskred sina beräknade utgifter med euro (7,0 %). Överskridningarna hänför sig i huvudsak till köpta tjänster. Resultatområdets personalkostnader höll sig inom budgeten. Socialtjänsterna överskred även verksamhetsinkomsterna med euro (94,2 %). De nationella riktlinjerna för specialomsorgsklienternas individuella boende (från institution till boendeservice) återspeglades i en överskridning på euro av de budgeterade utgifterna för boendeservice i vården av utvecklingsstörda. I de köpta klienttjänsterna ingår korttidsvård som avlastning för familjer med utvecklingsstörda. Sådan vård köps av bl.a. Folkhälsan (Juniorhemmet). Stödet för närståendevård av utvecklingsstörda överskred de beräknade utgifterna med euro. Inom färdtjänsten enligt handikappservicelagen har antalet klienter ökat; med andra ord har det fattats fler positiva beslut. Den här trenden kommer att fortsätta i och med att antalet äldre ökar. Antalet resor har emellertid inte stigit nämnvärt; största delen av klienterna använder inte alla de 18 enkelresor/månad som de har rätt till. Färdtjänsten inom handikappservicen överskred de beräknade utgifterna med ca euro. 61

65 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Pakolaisten avustukset ylittivät budjetoidut menot n eurolla. Pakolaisille annetut avustukset ja palveluista aiheutuvat menot korvataan kunnille täysimääräisinä, joten menojen ylitys kasvattaa myös toimintatuloja samansuuruisesti. Flyktingbidragen överskred budgeten med ca euro. Bidragen till flyktingar och kostnaderna för tjänsterna ersätts till kommunerna till fullt belopp, vilket betyder att utgiftsökningen genererar en lika stor ökning i verksamhetsinkomsterna. Sosiaalipalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP Socialtjänster Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Perheneuvola - Familjerådgivningen ,2 % Käyntejä - Besök ,1 % Asiakkaat * - Klienter * ,0 % euro /käynti ** - euro /besök (brutto) ** ,0 % Toimeentulotuki - Utkomststöd ,6 % Ruokakunnat - Matlag ,3 % euro /asukas ** - euro /invånare (brutto) ** ,8 % * Henkilöitä - Personer ** Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan omat menot suoritteiden/asukkaiden määrällä Nyckeltalet har räknats genom att dividera utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestationer /invånare 62

66 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÅRD Lasten päivähoidon tulosalue käsittää koko lasten päivähoitojärjestelmän. Kokonaisuuden muodostavat päivähoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Resultatområdet för barndagvård omfattar hela dagvårdssystemet, som består av dagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård. Lasten päivähoito TP TA TP TA/TP TA/TP Barndagvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,7 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,0 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag ,8 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter , ,0 % Sisäiset tulot - Interna inkomster ,0 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,1 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,2 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,3 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,5 % Avustukset - Understöd ,8 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,2 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,1 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % Toiminta Kasavuoren uusi päiväkoti valmistui ja Sansinpellon uuden päiväkodin suunnittelu käynnistyi. Kielikylpy muuttui kaksivuotiseksi päivähoidossa, ja se muutti uusiin tiloihin. Puistokujan päiväkodin tiloihin perustettiin avoimelle perhetoiminnalle tilat. Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskysely oli pks-kuntien yhteinen, jossa Kauniainen menestyi hyvin. Sähköisiä palveluita kehitettiin yhteistyössä opetustoimen kanssa mm. Wilma kolmiportaisen tuen järjestämisen ja kirjaamisen työkaluna. Talous Perustettiin uusi erityislastentarhanopettajan vakanssi, jonka kustannukset ovat e/vuosi. Avoimen perhetoiminnan lastentarhanopettajan tehtävä muutettiin vastaavaksi lastentarhanopettajaksi. Verksamhet Kasabergets daghem byggdes färdigt och planeringen av Sansåkers daghem startade. Språkbadet i dagvården blev tvåårigt och flyttade till en ny lokal. För den öppna familjeverksamheten inrättades utrymmen i Puistokujan päiväkoti. Under året verkställdes en kundenkät. Enkäten var gemensam med de övriga hsr-kommunerna, och Grankulla klarade sig väl i den. E-tjänster utvecklades i samarbete med skolförvaltningen (bl.a. Wilma som verktyg för organisering och registrering av trestegsstödet). Ekonomi En ny befattning som specialbarnträdgårdslärare inrättades. Årskostnaden är euro. Barnträdgårdslärarbefattningen i den öppna familjeverksamheten ändrades till befattning som ansvarig barnträdgårdslärare. 63

67 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Lasten päivähoito TP TA TP TA/TP TA/TP Barndagvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kaupungin päiväkotih. - Kommunal daghemsv ,5 % Kaupungin päiväkodit - Stadens daghem Paikat (keskim/v.) - Platser (medeltal/år) Läsnäolopäivät - Närvarodagar ,1 % euro /läsnäolopäivä - euro /närvarodag (brutto) * ,6 % Perhepäivähoito - Familjedagvård ,6 % Paikat (keskim/v.) - Platser (medeltal/år) ,7 % Läsnäolopäivät - Närvarodagar ,2 % euro /läsnäolopäivä - euro /närvarodag (brutto) * ,9 % Lasten kotih.tuki - Hemvårdsstöd Perheet /kk - Antal familjer /mån Lakisääteinen - Lagstadgat ,2 % Kunnallinen - Kommunalt ,7 % Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Lakisääteinen - Lagstadgat ,0 % Kunnallinen - Kommunalt ,5 % * Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan omat menot suoritemäärällä Nyckeltalet har räknats genom att dividera utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestatione 64

68 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvårdsenheten, Villa Breda servicecenter, ålderdomshemmet, vårdhemmet och hälsocentralens vårdavdelning. Villa Apollos grupphem fungerar som serviceboende. Vanhuspalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP Äldreomsorg Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,1 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,1 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0,0 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,0 % Sisäiset tulot - Interna inkomster ,0 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,7 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,5 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,1 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,6 % Avustukset - Understöd ,3 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,9 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,8 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5 % Toiminta Vanhuspalveluiden tulosalueella tapahtui henkilömuutoksia. Vanhuspalvelupäällikkö jäi opintovapaalle elokuussa ja kotihoidon osastonhoitaja vaihtui. Henkilökunnan rekrytointi on onnistunut melko hyvin, mutta myös vuokratyövoimaa on jouduttu sairauslomasijaisuuksiin hankkimaan. Kotihoidossa on muutettu toimintatapoja vastaamaan runsaasti apua tarvitsevien asiakkaiden tarpeita. Asiakasmäärä on pysynyt ennallaan, mutta asiakkaat tarvitsevat aiempaa enemmän ilta- ja viikonloppukäyntejä. Pitkäaikaispaikkaa tai tehostettua palveluasumista odottavat vanhukset on voitu pitää kuntoutusjaksolla Tammikummun terveyskeskussairaalassa, kunnes sopiva pitkäaikaispaikka on vapautunut. Paikkoja on tarjolla liian vähän, joten niiden lisäämiseksi on painetta. Kauniaislaisia vanhuksia oli yksityisten palveluntuottajien asumispalveluyksiköissä toimintavuonna 22 henkilöä. Villa Breda palvelukeskuksen laajennuksen Verksamhet I resultatområdet för äldreomsorg skedde flera förändringar i personalen. Äldreomsorgschefen gick på studieledighet från augusti, och hemvården fick en ny avdelningsskötare. Personalrekryteringen har lyckats rätt bra, men även inhyrd arbetskraft har behövt anlitas för sjukvikariat. Hemvården har ändrat sina verksamhetsrutiner för att svara mot behoven hos klienter som behöver mycket hjälp. Antalet klienter har varit oförändrat, men klienterna behöver allt oftare besök på kvällar och under veckoslut. Åldringar som väntar på plats i långtidsvård eller på serviceboende har kunnat placeras på hälsocentralens vårdavdelning Ekkulla för rehabilitering tills en lämplig långvårdsplats blivit ledig. Det finns för få platser att erbjuda, varför det uppstått ett tryck på att öka antalet. Under verksamhetsåret fanns 22 åldringar från Grankulla på serviceboenden som drivs av privata producenter. Förberedelserna för utbyggnaden av Villa Breda servicecenter och byggandet av en enhet för 65

69 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget ja tehostetun palveluasumisen rakentamisen valmistelua on jatkettu osana palvelurakenteen kehittämistä. HUS -alueen yhtenäinen saattohoitosuunnitelma on otettu käyttöön myös Kauniaisten vanhuspalvelussa. Talous Toimintatulot ylittyivät n. 5 % kotikuntakorvausten ja arvioitua suurempien sotavammalain mukaisten korvausten perusteella. Asiakasmaksutuotto toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ylittyivät n. 2 %. Ylitys johtui pääosin sijaiskustannuksista. Lääkkeet, hoitotarvikkeet ja puhdistusaineet kallistuivat arvioitua enemmän, ylitystä n euroa. Asumispalveluiden ostoihin käytettiin kaikkiaan n. 1 milj. euroa. resursförstärkt serviceboende har fortsatt som ett steg i utvecklandet av servicestrukturen. HNS-områdets enhetliga plan för vård i livets slutskede har tagits i bruk även inom äldreservicen i Grankulla. Ekonomi Verksamhetsinkomsterna överskreds med ca 5 %, vilket berodde på hemkommunersättningar och ersättningar enligt militärskadelagen, som blev större än beräknat. Klientavgiftsintäkterna utföll ungefär enligt budgeten. Verksamhetsutgifterna överskreds med ca 2 %. Överskridningen berodde främst på vikariekostnader. Priserna på mediciner, vårdartiklar och rengöringsmedel steg mer än väntat; överskridningen blev ca euro. Sammanlagt ca 1 miljon euro gick åt till köp av boendeservice. Vanhuspalvelut TP TA TP TA/TP TA/TP Äldreomsord Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kotihoito - Hemvård ,5 % Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito - Besök (Hemvård och hemsjukvård) ,0 % euro /käynti - euro /besök (brutto) ,8 % Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) ,9 % Asumisvuorokaudet - Boendedygn ,9 % Kuormitus-% - Belasting-% 79 % 100 % 88 % 88,0 % euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) ,2 % Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) ,8 % Hoitopäivät - Vårddagar ,5 % Kuormitus-% - Belasting-% 98 % 100 % 91 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) ,6 % Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) ,0 % Hoitopäivät - Vårddagar ,4 % Kuormitus-% - Belasting-% 105 % 100 % 93,4 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) ,0 % Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) ,4 % Hoitopäivä - Vårddagar ,1 % Kuormitus-% - Belasting-% 85 % 95 % 86 % euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) ,1 % *Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan omat menot suoritemäärällä Nyckeltalet har räknats genom att dividera utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestationer 66

70 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsocentralen inklusive sjuktransporter. Terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP Hälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,1 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,4 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0,0 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,4 % Sisäiset tulot - Interna inkomster 0 0,0 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,7 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,6 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,5 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,4 % Avustukset - Understöd 0 0,0 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,9 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,3 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % Toiminta Verksamhet Terveydenhuollossa on otettu käyttöön uusia Inom hälso- och sjukvården har tagits i bruk nya it- järjestelmiä, joiden tarkoituksena on nopeuttaa palveluprosesseja ja siten vapauttaa serna och på det sättet ge vårdpersonalen mer IT-system i syfte att försnabba serviceproces- hoitohenkilökunnan aikaa jatkossa enemmän tid för patientarbete. I startfasen har de nya ITsystemen krävt en heldagsinsats av en person. potilastyöhön. Käyttöönottovaiheessa uudet itjärjestelmät ovat vaatineet yhden henkilön Det största projektet var införandet av e-receptet kokopäiväisen työpanoksen. Suurimpana projektina oli ereseptin käyttöönotto syksyllä slutet av De OID-koder som behövs för e- hösten AvoHilmo har varit i bruk sedan AvoHilmo on ollut käytössä vuoden recept upprätthålls i den regionala Navitastjänsten, och under slutet av året började man förbe lopusta. ereseptien vaatimia OIDkoodeja ylläpidetään alueellisessa Navitas reda utnyttjandet av dessa data för att kunna palvelussa ja loppuvuodesta aloitettiin näiden förmedla uppgifter om kostnadsställen för HNS tietojen hyödyntämisen valmistelu kustannuspaikkatietojen välittämiseksi HUS:n laskutusta fakturering. varten. HUS alueen yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke käynnistyi. Ensihoito ja kiireellinen sairaankuljetus siirtyivät suunnitelman mukaisesti HUS Logistiikan vastuulle. Kiireetön sairaankuljetus järjestetään jatkossa myös HUS Logistiikan toimesta. Ostopalveluiden kulujen nousua on pyritty hillitsemään esim. Folkhälsanin käytön vähentämisellä ja veteraanien kuntoutusta vähentämällä. Vastaanottoon ei saatu rekrytoitua osastonhoitajaa. Suun terveydenhuollon osastonhoitaja hoiti tehtävää oman toimensa ohella. Muutoin henkilökuntatilanne on ollut pääosin hyvä. 67 HNS-områdets projekt för ett gemensamt klientoch patientdatasystem startade. Akutvården och brådskande sjuktransporter övertogs som planerat till HNS-Logistik, som i även sköter de icke-brådskande sjuktransporterna i fortsättningen. Det har gjorts insatser för att dämpa kostnadsökningen för köpta tjänster; bl.a. har man minskat användningen av Folkhälsan samt veteranrehabiliteringen. Rekryteringen av avdelningsskötare till mottagningen lyckades inte, varför avdelningsskötaren för mun- och tandvården skötte uppgiften som särskilt uppdrag. I övrigt har personalsituationen huvudsakligen varit bra. De planerade rekryteringarna inom mental- och

71 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Mielenterveys ja päihdepalvelujen suunnitellut rekrytoinnit tehtiin loppuvuonna. Toiminnan kehittäminen aloitettiin sosiaali- ja terveystoimen sisäisenä projektina. Opiskeluterveydenhuolto on aloitettu, siihen osoitettu resursointi (1 pv/vk) on osoittautunut alimitoitetuksi. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstövaje ja suuri vaihtuvuus ovat hankaloittaneet toimintaa. Talous Terveydenhuolto ylitti budjetoidut tulot euroa (+13,3). Menot ylittyivät euroa (4,7%). Selittävä tekijä menojen ylityksessä on palveluiden ostot. HUS:lta ostettavat laboratoriokustannukset ylittyivät euroa. Ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä (lääkärikäynnit muissa kunnissa ja yhteispäivystyspisteissä) ylittyivät euroa. Terveyspalveluiden ostot (mm. kuvantamispalvelut, jalkahoito) ylittyivät euroa. Veteraanikuntoutuksen budjetoinnissa oli tapahtunut virhe, josta johtuen menot ylittyivät euroa. missbrukarvården genomfördes under slutet av året. En utveckling av verksamheten inleddes som internt projekt inom social- och hälsovården. Studerandehälsovården har kommit i gång, men resursen (1 dag/vecka) har visat sig underdimensionerad. Personalunderskottet och den stora omsättningen i social- och hälsovårdens förvaltning har försvårat verksamheten. Ekonomi Hälsovården överskred de budgeterade inkomsterna med euro (+13,3 %). Utgifterna överskreds med euro (4,7 %). En förklaring till överskridningen är köpta tjänster. Kostnaderna för laboratorietjänster som köps av HNS överskreds med euro. Köpen från kommuner och samkommuner (läkarbesök i andra kommuner och på gemensamma jourenheter) överskreds med euro. Köpen av hälsovårdstjänster (bl.a. diagnostisk avbildning, fotvård) överskreds med euro. Ett fel vid budgeteringen av veteranrehabiliteringen ledde till att utgifterna överskreds med euro. Terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP Hälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Terveyskesk. avoh. - Hälsoc. öppenv. Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården , ,3 % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare a) asiakasmäärä - kundental 4 787, ,4 % b) peittävyys-% - Täckning-% 54 % 48 % 51 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper a) asiakasmäärä - kundental * ,2 % b) peittävyys-% - Täckning-% * 66 % 76 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper a) asiakasmäärä - kundental * ,1 % b) peittävyys-% - Täckning-% * 70 % 79 % Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare ,1 % 68

72 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Mun- och tandvården omfattar undersökningar av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice för hela sektorn. Suun terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP Munhälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Myyntitulot - Försäljningsinkomster ,8 % Maksutulot - Avgiftsinkomster ,6 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0 0,0 % Muut toimintuotot - Övriga verksamhetsintäkter ,0 % Sisäiset tulot - Interna inkomster ,3 % TOIMINTATUOTOT-VERLSAMHETSINTÄKTER ,5 % Henkilöstömenot - Personalutgifter ,3 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,0 % Aineet ja tarvikkeet - Material och varor ,0 % Avustukset - Understöd 0 0,0 % Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader ,7 % Sisäiset menot - Interna utgifter ,8 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7 % Toiminta Hammaslääkärien kaikkia vakansseja ei ole saatu täytetyksi, joten vuokratyövoimaa on jouduttu edelleen käyttämään ei-kiireellisen hoidon hoitotakuun toteutumiseksi. Maksusitoumusmenettely on ollut edelleen käytössä, lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoidoissa. Käyttö on ollut vähäisempää kuin edellisenä vuonna. Alle 18-vuotiaiden potilaiden recalljärjestelmän toteuttamista ja työnjaon kehittämistä on jatkettu neuvola-, koulu ja suunterveydenhuollosta annetun asetuksen mukaisesti. Kaikkien potilasaikojen täyttämistä ajanvarauksessa on tehostettu. Alle 18-vuotiaiden hoidon peittävyys oli tavoitteen mukainen, 73 %. Tekstiviestimuistutus on vähentänyt potilaiden peruuttamattomia poisjääntejä tavoitteen mukaisesti noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talous Tulojen ylitys johtuu ennakoitua suuremmista asiakasmaksutuotoista. Verksamhet Det har inte gått att besätta alla tandläkarvakanser, och därför har man alltjämt varit tvungen att ha inhyrd personal för att uppfylla vårdgarantin för icke-brådskande vård. Systemet med betalningsförbindelser tillämpades fortsättningsvis främst på den fortsatta vården av akuta jourpatienter. Användningen har dock minskat från året innan. Införandet av recall-systemet för patienter under 18 år och utvecklingen av arbetsfördelningen har fortsatt i enlighet med förordningen om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt mun- och tandvård. Vid tidsbeställningen har man effektiviserat bokningen för att få alla tider att gå åt. Vårdens täckning då det gäller åldersgruppen under 18 år var förenlig med målet, 73 %. Påminnelserna per sms minskade patienters uteblivning utan avbokning med ca 10 % från året innan i enlighet med det uppsatta målet. Ekonomi Inkomstöverskridningen beror främst på klientavgiftsintäkterna, som blev större än beräknat. 69

73 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget Menojen ylitys johtui hoitotakuun toteutumiseen tarvittavasta vuokrahammaslääkärityövoiman ostamisesta sekä hoitotakuun turvaamiseksi käytössä olevassa maksusitoumusmenettelystä. Maksusitoumusmenettelyä käytettiin lähinnä päivystyskäyntien jatkokäynteihin. Vuonna 2012 tehtiin 143 maksusitoumusta ja maksusitoumuspotilaiden kustannukset olivat noin euroa. Maksutuloja näistä saatiin euroa. Suun erikoishoitoon varattu raha ylittyi Helsingin kaupungin aiemman laskutusvirheen vuoksi. Utgifterna överskreds med anledning av dels inhyrda tandläkare, dels förfarandet med betalningsförbindelse, båda avsedda att trygga vårdgarantin. Förfarandet med betalningsförbindelse tillämpades främst på fortsatta besök efter jourbesök. År 2012 gavs 143 betalningsförbindelser, för vilka kostnaderna uppgick till ca euro. Som intäkter för dessa inflöt euro. Anslaget för specialiserad munvård överskreds på grund av ett tidigare faktureringsfel av Helsingfors stad Suun terveydenhuolto TP TA TP TA/TP TA/TP Munhälsovård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) ,4 % Asiakkaat - Klienter ,3 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter * ,5 % euro /käynti - euro /besök (brutto)* * Toimintamenoista vähennetty maksusitoumusmenettelyn kustannukset -Kostnaderna för förfarandet med betalningsförbindelser har dragits av från verksamhetsutgifterna ** Tunnusluku on laskettu jakamalla ao. toiminnan menot suoritemäärällä - Nyckeltalet har räknats genom att dividera utgifterna för ifrågavarande verksamhet med antalet prestationer 70

74 Käyttötalous SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Driftsbudget ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter inom HNS: den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinnooch barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten. Erikoissairaanhoito TP TA TP TA/TP TA/TP Specialiserad sjukvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Palvelujen ostot - Köp av tjänster ,8 % TOIMINTAMENOT- VERKSAMHETSKOSTNADER ,8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8 % Toiminta Kauniaisten HUS:n palveluiden käytössä tapahtui vähäisiä muutoksia. Edelliseen vuoteen verrattuna avohoitokäynnit lisääntyivät 319 käynnillä eli 4 %. Hoitojaksojen määrä pysyi täsmälleen samana. Seurannassa olevat psykiatrian hoitopäivät vähenivät yli 40 %, mutta määrät ovat niin pieniä, että niistä on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Terveyskeskuspäivystyskäynnit lisääntyivät 13,6 % eli 107 käyntiä aiempaa vuotta enemmän. Kyseessä saattaa olla satunnaisvaihtelulla selitettävä asia, mutta asiaa seurataan. Verksamhet Förändringarna i Grankullabornas användning av HNS tjänster var små. Öppenvårdsbesöken ökade med 319 st. eller 4 %, medan antalet vårdperioder var exakt detsamma som året innan. De vårddagar inom psykiatrin som omfattades av uppföljningen minskade med över 40 %, men antalen är så små att det är svårt att dra slutsatser. Antalet jourbesök på hälsovårdscentralen ökade med 13,6 % eller 107 besök från året innan. Det kan vara fråga om slumpmässig variation, men utvecklingen följs upp. Talous Erikoissairaanhoidon kulut nousivat noin 2,1 % talousarviosta eli noin euroa. Tätä nousua ei pystytty ennakoimaan, sillä ennakkoilmoituksen mukaan lokakuussa oli vielä odotettavissa palvelusuunnitelman alitusta. Ekonomi Kostnaderna för den specialiserade sjukvården steg med ca 2,1 % eller ca euro från den budgeterade nivån. Denna ökning kunde inte förutses, för ännu i oktober gav förhandsbeskedet vid handen att nivån i serviceplanen skulle underskridas. Erikoissairaanhoito TP TA TP TA/TP TA/TP Specialiserad sjukvård Bokslut BG Bokslut EROTUS Toteuma-% Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök ,7 % Hoitojaksot - Vårdperioder ,1 % Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) ,4 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter ,6 % euro /asukas - euro /invånare (brutto)

75 Käyttötalous YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Driftsbudget YHDYSKUNTALAUTAKUNTA SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN Toimintakulut 2012 Verksamhetskostnader Hallinto - Förvaltning 4% 4 % 7 % 2 % Maankäyttö - Markanvändning 7% 42 % Ympäristötoimi - Miljöenheten 2% 45 % Rakennutt. ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och tekn.planering 45% Kuntatekniikka - Kommunteknik 42% Talousarviovertailu Budgetjämförelse (1000 ) Kuntatekniikka - Kommunteknik Rakennutt. ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och tekn.planering Ympäristötoimi - Miljöenheten Maankäyttö - Markanvändning TP 2012 TA BG 2012 Hallinto - Förvaltning

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2013 KV - STF 09.06.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 BOKSLUT 2013 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2011

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2011 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2011 KV - STF 11.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 BOKSLUT 2011 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos

Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE KV Käyttösuunnitelma Muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden SOTE 67 1.9.2015 KV 77 16.11.2015 Käyttösuunnitelma Muutos Ulla Tikkanen BG BG BG BG sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot