LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja klo Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Fellman Atte jäsen klo Lindell Armi jäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja POISSA Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa kesäkuuta TARKASTUS Veikko Ekström Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 12. kesäkuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouspalkkion maksaminen kertapalkkiona viranhaltijoille ja työntekijöille Osavuosikatsaus 1-4/ Kuntatodistusohjelman limiitin korotus Asunto-ohjelma vuosille Tontin myynti, Jarno Prittinen Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite Kaupungin etuosto-oikeus Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 264

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 123 Todettiin. Esittelijä veti sisäisen valvonnan yleisohjeen ja Länsiliittymän yhteishanke, projektisuunnitelman hyväksymistä koskevat pykälät pois esityslistalta.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 124 Valittiin jäsenet Veikko Ekström ja Mikael Karlsson.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kokouspalkkion maksaminen kertapalkkiona viranhaltijoille ja työntekijöille 397/01.02/2013 HKJ 23 Valmistelija ja esittelijä henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström Käsite kokouspalkkio poistui kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta Tämän tilalle tuli kertapalkkio (KVTES luku II 14 ). Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalk kio voidaan maksaa eri syistä, ja eräänä perusteena mainitaan työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, kun kokoukseen osallistumisesta ei makseta muita korvauksia. Kokouspalkkioasiaan on kiinnittänyt huomiota kuntien eläkelaitos KEVA. Kunnallisen eläkelain mukaan kokouspalkkiot eivät ole kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. KVTES:n mukaiset kertapalkkiot sen sijaan ovat eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota siinäkin tapauksessa, että kertapalkkiota maksetaan sen perusteella, että työntekijä tai viranhaltija osallistuu kunnan toimieli-men kokoukseen. Loviisan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä todetaan, että Kokous-palkkioita sovelletaan myös kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jotka osallistuvat kokoukseen tehtäviensä perusteella. Selkeyden vuoksi palkkio- ja matkustussäännön määräyksiä olisi muutettava siten, että määräyksiin lisätään käsite kertapalkkio ja että sitä käytetään korvauksesta, jota maksetaan henkilöille, jotka viranhaltijan tai työntekijän ominaisuudessa osallistuvat kokouksiin. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan KVTES:n kertapalk-kiomääräystä sovelletaan myös peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtoriin ja opettajiin sekä kan-salaisopiston opetushenkilöstöön. Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) sen sijaan ei ole määräystä kertapalkkiosta ja sopimuksen soveltamisalan viranhaltijoille/työntekijöille tulee edelleen maksaa kokouspalkkiota luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Koska KVTES:n kokouspalkkiota koskeva määräys ei enää ole ollut voimassa vuonna 2012 tulisi maksetut kokouspalkkiot muuttaa kertapalkkioiksi ja niistä suorittaa eläkemaksut. Tällä tavalla jälkikäteen tehtävä muutos on tekninen eikä vaikuta palkkioiden suuruuteen. Eläkemaksujen korjaus arvioidaan aiheuttavan n euron lisäkustannuksen. Ehdotus palkkiosäännön sanamuotojen muuttamisesta on liitteenä 2. Muutokset on lihavoitu. Ehdotus: Henkilöstöjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön ehdotetut muutokset jotka on lihavoitu, hyväksytään takautuvasti alkaen ja että KVTES:n ja OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2012 maksetut kokouspalkkiot muutetaan kertapalkkioksi ja että niistä suoritetaan eläkemaksut. Ehdotuksen mukaan Pykälä tarkastettiin heti KH 125 Liite nro 37. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön ehdotetut muutokset jotka on lihavoitu, hyväksytään takautuvasti alkaen ja että KVTES:n ja OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2012 maksetut kokouspalkkiot muutetaan kertapalkkioksi ja että niistä suoritetaan eläkemaksut. Ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4/ / /2013 KH 126 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Loviisan kaupungin osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2013 osoittaa, että Loviisan kaupungin kuluvan tilikauden tulos olemaan n. 1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Verotulojen toteuma on alkuvuodesta ollut 1,3 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarviossa budjetoitu. Toimintakulujen ennustettu ylitys katetaan toimintatulojen kasvulla, mutta valtionosuuksien ja rahoituskulujen ennustettu ennakoitua parempi toteuma ei kokonaisuudessaan tule kattamaan verotulojen laskua. Seuraavassa osavuosikatsauksessa on saatavilla tarkempaa tietoa verotuksen toteumasta verotustietojen vuodelta 2012 valmistuttua. Lopullinen verotus valmistuu vasta vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Osavuosikatsaus Loviisan kaupunki yhteensä, keskukset, satama, sekä Vesiliikelaitos ja niihin liittyvät johdon kommentit esitetään tarkemmin liitteessä. Myös toteutuneista investoinneista löytyy osavuosikatsauksessa oma osionsa. Liite nro 38. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Muutosehdotus 1: Jäsen Agneta Alm esitti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin kannattamana, että osavuosikatsauksen sivulla 2 olevasta kuudennesta pallukasta poistetaan sen viimeinen lause Työn tulokset tullaan esittelemään viimeistään syksyllä 2013 pidettävässä valtuuston iltakoulussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös muilta osin pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kuntatodistusohjelman limiitin korotus 421/ /2013 KH 127 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Loviisan kaupungin rahoitustilanne on merkittävästi kiristynyt kuluvana vuonna. Loviisan kaupunki ja Kuntarahoitus sopivat kuntatodistusohjelmasta lyhytaikaiseen (alle 12 kk) rahoitustarpeeseen. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on tehokas keino kilpailuttaa rahoitusta ja joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistusohjelmaan sovitaan käytettävissä oleva luottolimiitti, joka Loviisan kaupungilla on ,00 euroa, josta on käytössä ,00 euroa. Luoton hinta on 1 kk 0,13 %, 2 kk 0,19 %, 3 kk 0,24 %, 6 kk 0,33 % ja 11 kk 0,50 %. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on järkevää korottaa limiittiä ,00 eurolla siten, että liikkeellä olevien kuntatodistusten nimellisarvo on enintään ,00 euroa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus korottaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman limiittiä enintään ,00 euroon. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Päätös ehdotuksen mukainen.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Asunto-ohjelma vuosille /14/2013 ELKJ 6 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Asuntopoliittista ohjelmaa on valmisteltu eri toimialojen yhteistyönä. Ohjelman kokoamisesta on vastannut FCG Efeko Oy. Koordinointivastuu on ollut kehittämisyksiköllä. Valmistelussa oli myös work shop-työskentely valtuutetuille Myös asiantuntijakyselyä on hyödynnetty. Loviisan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma linjaa, kuinka kaupunki luo edellytyksiä tavoitteelliselle asuntotuotannolle sekä kestävää kehitystä edistävälle kiinteistönpidolle. Asuntopoliittinen ohjelma on yksi konserninohjauksen välineistä ja se ohjaa omalta osaltaan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Asuntopoliittisessa ohjelmassa käsitellään asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin strategian edellytyksiä asuntopolitiikalle sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä vuosina Kaupunginvaltuusto päättää asuntopolitiikan perusteista hyväksyessään kaupungin strategian, taloussuunnitelman sekä maapoliittiset ja kaavalliset linjaukset. Valtuusto hyväksyy lopullisesti myös näihin linjauksiin perustuvan asuntopoliittisen ohjelman, joka täsmentää asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Väestötavoite vuodelle 2020 on asukasta. Tilastokeskuksen elokuussa julkaisema väestöennuste vuodelle 2020 on Tämä kuvastaa ohjelman haasteellisuutta. Vuosittainen teoreettinen asuntotuotantotarve on tavoitetason mukaan 123 uutta asuntoa. Vastaavasti Tilastokeskuksen asukasmäärä edellyttää vuosittain 35 uutta asuntoa. Vuosina keskimääräinen asuntotuotanto oli 59 asuntoa vuosittain.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Liite nro 3, Loviisan asuntopoliittinen ohjelma Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää oheisen asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Esittelijä muutti ehdostustaan seuraavasti: Elinkeino- ja kehittämisjaosto pyytää perusturvalautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta lausunnot asuntopoliittisesta ohjelmasta. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen. ELKJ 25 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa asuntopoliittisesta ohjelmasta , liite 1. a) Vastuutaho hissiavustusten myöntämisessä tulee muuttaa niin, että vastuulliseksi nimetään asuntosihteeri ja tekninen keskus, eikä perusturvakeskus. b) Asumispalveluiden yksikkömäärät on kirjattu väärin, tekstikohta tulee muuttaa muotoon: Loviisan kaupunki tarjoaa 46:lle henkilölle tuettua palveluasumista. Tämän lisäksi kaupungilla on 61 eläkeläisasuntoa, jotka sijaitsevat lähellä vanhainkotia ja tehostettua palveluasumista ja voivat näin tarjota asujilleen erilaiset tukipalvelut ja tilapäistä apua myös yöaikaan. Loviisan kaupunki tarjoaa tehostettua palveluasumista 128:lle asiakkaalle. Näistä paikoista 62 ovat kaupungin omia ja ostetaan 66 paikkaa. Laitospaikkoja Loviisalla on 71 c) Asuntorakentamisen painopisteet kohtaan lisätään maininta Heikantbackenin asuntoalueesta. Alueella on 40 rakentamisvalmista tonttia. Tekninen lautakunta on antanut lausuntonsa , liite 2. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia muutoksia ohjelman tekstiin: a) Kaavoituksen tulee ensisijaisesti tukea rakennetun ympäristön tiivistämistä, luoda edellytyksiä rakennusoikeuksien eli rakentamisen lisäämiseen rakennuksissa ja rakennetulla alueella sekä tukea kiinteistöjen ja maankäytön kehittämistä ja käyttötarkoitusten muutoksia ympäristön ja yhteisön kehityksessä. b) Loviisan kaikkien rakennettujen ympäristöjen, kaupunginosien, kyläkeskusten ja alueiden luontaista ja omaehtoista kehitystä tuetaan

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ tasapuolisesti asukkaiden eli käyttäjien ehdoilla. c) Tässä ohjelmassa esitetyt asuntorakentamisen tavoitteet ovat lähtökohtaisia minimitavoitteita. Kaupungin on tuettava kaikkia rakentamisen ja asuntotuotannon lisäämiseen johtavia innovatiivisia projekteja kaikilla käytössään olevilla resursseilla. Tarvittaessa niitä lisätään yhteisön edun mukaisesti. d) Asuntopolitiikkaan kuuluu myös vapaa-ajan asutuksen tukeminen ja sen lisääntymisen mahdollistaminen koko Loviisan kaupungin alueella. e) Asuntopolitiikan tavoitteena on myös nuorison viihtyvyyden ja kotiseutusidonnaisuuden edistäminen. Tässä yhteydessä tämä tarkoittaa, että nuorten kuntalaisten näkemykset huomioidaan rakennetun ja muun ympäristön kehittämisessä. Sivistyslautakunta on antanut lausuntonsa , liite 3. Sivistyslautakunta toteaa, että ohjelma on linjassa sivistyskeskuksen ohjelmien kanssa. Asukastavoite on haastava suhteessa tilastokeskuksen ennusteeseen. Lautakunta ei esitä muutoksia ohjelmaan. Perusturvalautakunnan ehdottama muutoskohta b) korjataan teknisenä muutoksena. Kohdan a) hissiavustusten myöntäminen tarkennetaan sivulla 11 seuraavaan muotoon: Hissiavustusten hyödyntäminen Tuetaan taloudellisesti hissien rakentamista palveluiden läheisyydessä oleviin kerrostaloihin sekä markkinoidaan taloyhtiöille mahdollisuutta saada valtion tukea hissien rakentamiseen sekä vanhojen asuntojen muutostöihin. Selvitetään kunnallisen hissiavustuksen määrä ja vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kustannuksiin. Mahdollinen kunnallinen lisäavustus varataan perusturvakeskuksen talousarvioon. Vastuutaho: kaupunki / perusturvakeskus / asuntosihteeri Ehdotettua muutosta kohdan c) mukaisesti jätetään huomioimatta. Asia on mainittu sivulla 9, viimeisenä kohtana. Liljendalin valmiita tontteja on markkinoitu erillisen esitteen avulla ja ne tulee ottaa käyttöön kysynnän mukaan. Asuntopoliittisen ohjelman pääasiallisia painopistealueita tulee kuitenkin olla selkeyden vuoksi mahdollisimman pieni määrä. Teknisen lautakunnan ehdottamat muutokset koskevat asiallisesti ottaen lähinnä kaavoitusta. Asuntopoliittiseen ohjelmaan nämä eivät aiheuta muutoksia.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Ehdotusten perusajatus on mahdollistaa asuntorakentaminen avoimesti ja mahdollisimman pienellä kaupungin ohjauksella. Asuntopoliittisen ohjelman tarkoitus on toteuttaa asetettu väestötavoite. Se on haasteellinen ja edellyttää jo sinällään sitä että asuntorakentamista helpotetaan kaikin keinoin. Asuntopoliittista ohjelmaa täydennetään yhteenvetotaulukolla jossa luetellaan suunnittelukaudelle ajoitettavat kaupungin tai kaupungin omistamien yhtiöiden rakennushankkeet. Kaupungin tulee rakentaa 60 % vuokrahuoneistoista. Käytännössä tämä tarkoittaa vuosittain 10 rivitalo- ja 19 kerrostalohuoneistoa. Vuonna 2013 suunnitellaan Isnäsiin 8 huoneiston rivitalokohdetta. Rakennuttajana toimii Kiint. Oy Pernajan Asunnot. Liite nro 6. Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää asuntopoliittisen ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asian käsittely: Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutokset: Esittelijä poisti ohjelmaesityksestään sivun 43 teksteineen. Varajäsen Törnroos ehdotti ohjelmaan seuraavia muutoksia: Sivulle 2: Rivin 17 asukkaita-sanan jälkeen seuraava teksti: ja tukee yrityshankintaa Sivulle 3: Kappaleen vetovoimaisuus ja kilpailukyky luetteloon kolmanneksi kohdaksi teksti Tuetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella sellaista tonttitarjontaa ja asuntotuotantoa, joka edistää yrityshankintaa ja uusien työpaikkojen syntyä. Sivulle 7: Kappaleeseen Uudistuotannon tavoitteet lisätään uusi neljäs kohta: Huolehditaan asuinrakentamisesta, joka luo hyvät edellytykset etätyölle sekä työn ja asumisen yhteensovittamiselle uusilla tavoilla. Jäsen Pere kannatti jäsen Törnroosin ehdottamia muutoksia.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Jaosto hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää asuntopoliittisen ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KH 128 Liite nro 39. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asuntopoliittisen ohjelman. Muutosehdotus 1: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén esitti jäsen Agneta Almin kannattamana, että esityksen loppuun lisätään lause Kaupunginhallitus antaa tarkemmat lisäohjeet talousarviovalmistelussa koskien kunnallista vuokra-asuntotuotantoa toimenpideohjelmaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös muilta osin pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Tontin myynti, Jarno Prittinen 286/ /2013 ELKJ 18 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Jarno Prittinen on vuokrannut tontin Liljendalin Shellin lähellä Kivikujan ja Hardomintien risteyksessä kalanmyyntikioskia varten. Prittinen on ilmoittanut haluavansa ostaa tontin. Alueella on tehty kiinteistöjen arvionmääritys helmikuussa Sen mukaan tonttien arvoksi on arvioitu 8-13 m 2. Kaavamääräysten mukaan alue on huoltamotoiminnan sekä muun kaupallisen toiminnan aluetta. Liikekorttelialueelle ei saa rakentaa 100 k-m2 suurempia elintarvikemyyntiin tarkoitettuja tiloja. Nyt myytäväksi ehdotettava tontti Granit R:no käsittää m 2. Jos myyntihinta olisi ostajan kanssa sovittu 9 neliöltä, kokonaishinnaksi muodostuu Liite nro 3. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa että kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistön Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan Esittelijä veti esityksen pois käsittelystä. ELKJ 26 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Liljendalin kunnan ostettua alueen se kaavoitettiin ja lohkottiin. Lohkominen ei kuitenkaan noudattanut kaavan mukaista tonttijakoa, vaan siitä muodostettiin yksi yhteinen tila, Granit R:no

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tästä tilasta on nyt tarkoitus myydä kyseiseltä kaava-alueelta tontti numero 1. Sen tontin pinta-ala on m2. Neliömetrihinta säilyy samana kuin edellisessä asian valmistelussa, 9 /m2. Ostajan kanssa on sovittu neliöhinnasta. Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin, ja se vastaa asemakaavan mukaista tonttia nro 1. Liite nro 7. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää myydä noin m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin, ja se vastaa oheisen asemakaavakartan mukaista tonttia nro 1. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehittämisjohtaja Sten Frondénia allekirjoittamaan tämän kohteen kauppakirjaa Loviisan kaupungin puolesta. Esityksen mukainen. KH 129 Liite nro 40. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä noin m 2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan euroa. Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin ja se vastaa oheisen asemakaavakartan mukaista tonttia nro 1. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehittämisjohtaja Sten Frondénin allekirjoittamaan tämän kohteen kauppakirjan Loviisan kaupungin puolesta.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite 1024/00.01/2012 KV 135 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 76. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. KH 130 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Loviisan kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite palvelualoitteen käyttöönottokokeilusta: Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja nimesi asian valmisteluun seuraavat henkilöt: talousjohtaja Kirsi Kettunen (koollekutsuja), hallintojohtaja Christoffer Masar, sivistysjohtaja Thomas Grönholm, perusturvajohtaja Carola Klawer, tekninen johtaja Ulf Blomberg ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Kunta palveluiden tuottajana Palveluiden tuottajana kunnilla on oikeus arvioida omaa toimintaansa ja sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on järjestää ja vastata julkisista palveluista. Järjestäminen voidaan tehdä omana työnä, yhteistyöllä yksityisen ja toisen julkisen osapuolen kanssa sekä myös osto-palveluina. Palvelualoitekäytännön määritelmä Palvelualoitekäytännöllä tarkoitetaan oikeutta tehdä palvelualoite siitä, miten jokin kaupungin toiminto voitaisiin järjestää aloitteentekijän toimesta kustannustehokkaammin ja laadukkaammin kuin se nykyisin järjestetään.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelualoite voidaan nähdä uutena välineenä keskustelussa mahdollisten palveluntuottajien kanssa: elinkeinoelämä, järjestöt, kansalaiset, kaupungin henkilökunta. Palvelualoite on aloitteen teon, ideoinnin ja kehittelyn työkalu. Jos idea johtaa tuloksiin, seuraa normaali hankintamenettely. Palvelualoitemenettely ei kuitenkaan ole osa hankintaprosessia. Palvelualoitteen käyttöönotto alkoi Ruotsissa ja 1990-luvulla ja yleistyi vuodesta 2007 lähtien. Suomessa palvelualoitekäytännöstä ei ole vielä kokemuksia. Useampi kunta on selvittänyt palvelualoitteen käyttöönottoa mutta yksikään niistä ei ole ottanut palvelualoitemallia käyttöön. Koska palvelualoitteesta ei ole lainsäädäntöä lainsäädännöllisenä, taustana voidaan pitää kuntalain kunnan asukkaan aloiteoikeutta ( 28). Palvelualoitekäytäntö ja kaupungin toiminta Loviisan kaupungin talous tulee kiristymään jo talousarviovuonna 2014 merkittävästi, verotulot vähenevät ja kuntien omarahoitusosuutta lisätään valtion taholta. Siten on välttämätöntä, että kaupungin tuottavuutta lisätään kaupungin toiminnoissa ja palvelutuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Kilpailutus on yksi hyvä keino arvioida etenkin ostopalvelujen kustannustasoa ja aikaansaada vertailevaa kustannustarkastelua kaupungin omien toimintojen osalta. Palvelualoitteen käsittely etenisi aloitteessa esitetysti seuraavalla tavalla. Saatuaan palvelualoitteen on Loviisan kaupungin tällöin: 1. Otettava se vastaan ja käsiteltävä kohtuullisessa ajassa 2. Kaupungin on vertailtava oman palvelun laatu ja hinta ehdotettuun palvelualoitteen tarjontaan 3. Päätettävä kilpailutuksen toteutuksesta tai siitä pitäytymisestä. Jos palvelualoitetta ei hyväksytä, on päätös perusteltava. Ulkopuolinen palvelun tarjoaja ratkeaa aina kilpailutuksen kautta, missä on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Yksikkö johon palvelualoite kohdistuu, valmistelee omaa lautakuntaansa varten vastauksen palvelualoitteen sopivuudesta. Yksikkö määrittelee onko palvelualoite: - yleisesti toteuttamiskelpoinen

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ merkitseekö palvelualoite laadullista parannusta - onko palvelualoitteen mukainen toiminta edullisempaa kuin toiminto yksikön tuottamana - vaikuttaako palvelualoitteen toteuttaminen jollain lailla yksikön liittymäpintoihin muuhun toimintaan ja miten, eli yksikön on määriteltävä palvelualoitteen kokonaisvaikutus - onko palvelualoitteen toteuttamisessa toiminnallisia riskejä Jos palvelualoite johtaa kilpailuttamiseen, alkaa hankintamenettely vaatimusmäärittelyineen. Lähde: Palvelualoitekäytäntö Helsingin kaupungissa Työryhmä on käsitellyt asiaa monelta kannalta. Palvelun tarjoajana kaupungilla itsellään on oikeus arvioida omaa toimintaansa ja sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tuottavuusohjelmien laadinta on käynnistetty keskuksissa ja keskuksilta edellytettyään tuottavuutta parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien tuottavuusohjelmien laatimista jo talousarvion 2014 valmistelun yhteydessä. Tuotteistusta ja kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Esitetty palvelualoitekäytäntö edellyttää palvelualoitetta käsittävän palvelun laadun ja kustannusten vertailua. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole riittäviä mittareita eikä olemassa olevia resursseja. Hinnan ja laadun vertailu edellyttää kattavaa tuotteistusta ja kustannuslaskentaa, joista kumpikaan ei ole riittävällä tasolla vertailua ajatellen. Tuotteistamistyö on käynnistetty, mutta ainoastaan osa palveluista on voitu kattavasti tuotteistaa ja hinnoitella. Myös muut kaupungit kuten esimerkiksi Helsingin kaupunki ovat tarkastelleet palvelualoitteen käyttöönottoa hyvin kattavasti ja Helsingin kaupunki päätyi siihen lopputulokseen että palvelualoitekäytäntökokeilua ei käynnistetä. Syinä mm että henkilöstön asema vaarantuu ja hallintokulut kasvavat. Loviisan kaupungilla ei ole tässä vaiheessa riittäviä resursseja vastata kaupungille tehtävään palvelualoitteeseen kohtuullisessa ajassa. Esitetty palvelualoitekäytäntö asettaa myös olemassa olevan henkilökunnan asemaan, johon irtisanomissuojan mukaan emme voi emmekä halua henkilökuntaa asettaa. Rajalliset resurssit on järkevintä tässä vaiheessa kohdentaa siten että saamme aikaiseksi todellista tuottavuuskehitystä ja kustannusten alenemista.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Liite nro 41. Esittelijä: kaupunginjohtaja: Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Loviisan kaupunki ei ota palvelualoitetta kokeiluluontoisena käyttöön 2. aloite on loppuun käsitelty. Muutosehdotus 1: Jäsen Nina Pere esitti jäsen Janne Lepolan kannattamana, että ehdotusta muutetaan muotoon Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että Vuodelle 2014 käynnistetyn tuottavuusohjelmien laadinnan perusteella pyritään kustannusten hillintään ja tuottavuustason nostoon. Sen perusteella pyritään myös aikaansaamaan palvelujen tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittymistä käyttökelpoiseksi perus/vertailutiedostoksi. Tämä mahdollistaa myös palvelualoitteen esittämän palvelutarjontamahdollisuuksien vertailun, minkä johdosta kaupunginhallitus esittää siihen palattavaksi vuonna Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 6-5, kaupunginjohtajan esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. JAA: Grönberg, Alm, Lindfors, Ekström, Fellman ja Lindell EI: Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Pere ja Liljestrand Päätös pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupungin etuosto-oikeus KH 131 Kaupungilla on etuosto-oikeus seuraavaan kiinteistökauppaan: (3) Pålböle, , , m 2 kaavatiedot: ei kaavaa luovuttaja: Lauri Jaatinen luov.saaja: Hannu Ahlgren (4) Keipsalo, , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Seppo Virtanen luov.saaja: Tove Hildén ja Anders Munkberg (5) Pernaja, , m 2 kaavatiedot: asemakaava luovuttaja: Henry Grimm luov.saaja: Stig Uunila Ehdotus: Loviisan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan yllämainitussa kiinteistökaupassa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 132 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto tarkastuslautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostolle ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 133 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedote uuden lastensairaalan rakentamisesta ja rahoittamisesta b) ilmoitus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston seminaarista ja kokouksesta c) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja d) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston esityslista e) Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maksut vuodelle 2014 f) Suomenlahden Meripuolustusalueen esikunnan muistio koskien putoamissuojausvaatimuksia Kotkan rannikkopataljoonan luovuttavissa kohteissa g) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio annettu Romppaisen asiassa h) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio annettu Keskimäki asiassa. Kaupunginhallitus päätti seuraavasti Mikäli Keskimäki valittaa tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, valittaa kaupunki käräjäoikeuden tuomiosta sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin. Mikäli Keskimäki jättää valituksen tekemättä, jää asia myös kaupungin osalta tähän. Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 159. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 159. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 159 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.06.2013 klo 18:30-20:50 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2011 436 Kaupunginhallitus AIKA 12.09.2011 klo 17:00-17:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet Kaupunginhallitus 155 02.06.2014 Vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet 390/02.02.02/2014 KH 155 Valmistelu: talousjohtaja Kirsi Kettunen Talousarvion laadinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen

Valmistelija: tekninen johtaja Ulf Blomberg ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Kaupunginhallitus 95 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 52 15.04.2015 Kaupunginhallitus 151 01.06.2015 Kaupunginhallitus 163 15.06.2015 Talokiinteistöjen ja huoneistojen myyminen 188/02.07/2015 KH 95 Valmistelija:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 433 Kaupunginhallitus AIKA 04.11.2013 klo 17:34-19:32 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. MUUT Karlsson Mikael hallituksen edustaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 31.01.2017 klo 17:00-18:40 PAIKKA Tekninen keskus. 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita Perusturvalautakunta 83 15.09.2015 Kaupunginhallitus 228 05.10.2015 Kaupunginvaltuusto 101 14.10.2015 Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 28.02.2017 klo 18:00-19:55 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä Antti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 140 12.11.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Grundström Maria jäsen 83-85

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Grundström Maria jäsen 83-85 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 208 Kaupunginvaltuusto AIKA 28.09.2016 klo 17:30-17:46 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014. Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 Kaupunginhallitus 102 14.04.2014 Kaupunginhallitus 117 05.05.2014 Sataman yhtiöittäminen 226/00.01.00/2012 KH 102 Valmistelija: pääkirjanpitäjä Tamara Liimatainen Euroopan Unionin kilpailuneutraliteetin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 AIKA 03.07.2014 klo 18:04-18:27 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja Jokela-Ylipiha

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 22 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 20.04.2017 klo 17:00-19:14 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone, Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 17:32-19:13 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sivistyslautakunta AIKA 25.03.2015 klo 18:00-20:23 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Grundström Maria puheenjohtaja Melamies Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 220 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.10.2016 klo 18:00-19:50 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Maaseutulautakunta AIKA 26.02.2014 klo 18:30-20:30 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, Liljendal LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina Lindell

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 170 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2016 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2016 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2016 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.05.2016 klo 18:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola Janne

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa. varajäsen Törnroos Ingrid LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 19.03.2013 klo 18:00-19:15 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.10.2016 Sivu 1 / 1 321 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 10.10.2016 pöytäkirja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Talous- ja suunnittelukeskus 1(12) 28.11.2012 PALVELUALOITEKÄYTÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGISSA

HELSINGIN KAUPUNKI Talous- ja suunnittelukeskus 1(12) 28.11.2012 PALVELUALOITEKÄYTÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGISSA alous- ja suunnittelukeskus 1(12) PALVELUALOIEKÄYÄNÖ HELSINGIN KAUPUNGISSA alous- ja suunnittelukeskus 2(12) Sisältö sivu 1 austaa 3 2 Määritelmä 4 3 avoitteet 4 4 Palvelualoite Ruotsissa ja Uppsalan malli

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite

Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite Kaupunginvaltuusto 88 12.09.2012 Kaupunginhallitus 197 14.10.2013 Kaupunginhallitus 26 03.02.2014 Selvitys mahdollisuuksista tehostaa hallintoa Loviisan kaupungissa, valtuustoaloite 822/00.01.01/2012 KV

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Yksityistiejaosto AIKA 18.11.2010 klo 19:00-19:45 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Kurki Thomas

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 27.09.2012 klo 19:45-20:05 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.06.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 21.01.2014 klo 18:00-18:57 PAIKKA Sivistyskeskuksen kokoushuone, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Väkevä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS

SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS SAUNANIITYN ALUEEN VAPAARAHOITTEISEEN SEKÄ VALTION TUKEMAAN ASUNTOTUOTANTOON LUOVUTETTAVIEN TONTTIEN HINNOITTE- LU JA MYYNTIVALTUUTUS Kaavoitus ja mittaus Kaupunginvaltuuston 13.12.2010 93 hyväksymässä

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 17:35-19:50 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelijat: vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 0440 555 237 ja tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh. 0440 555405

Valmistelijat: vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 0440 555 237 ja tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh. 0440 555405 Kaupunginhallitus 286 03.11.2014 Rantatonttien myynti 698/10.00.02/2014 KH 286 Valmistelijat: vs. kaupungingeodeetti Aki Härmä, puh. 0440 555 237 ja tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh. 0440 555405 Taustaa

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015 Valtuusto 09.11.2015 Sivu 1 / 1 2734/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 69 1.6.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 95 19.10.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 2013-2016 PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika: 13.11.2013 klo 16:30-20:00 Paikka: Villa Breda, takkahuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 28 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 150. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 150. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 150 Kaupunginhallitus AIKA 02.04.2013 klo 17:31-19:19 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot