LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja klo Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Fellman Atte jäsen klo Lindell Armi jäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja POISSA Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa kesäkuuta TARKASTUS Veikko Ekström Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 12. kesäkuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouspalkkion maksaminen kertapalkkiona viranhaltijoille ja työntekijöille Osavuosikatsaus 1-4/ Kuntatodistusohjelman limiitin korotus Asunto-ohjelma vuosille Tontin myynti, Jarno Prittinen Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite Kaupungin etuosto-oikeus Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 264

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 123 Todettiin. Esittelijä veti sisäisen valvonnan yleisohjeen ja Länsiliittymän yhteishanke, projektisuunnitelman hyväksymistä koskevat pykälät pois esityslistalta.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 124 Valittiin jäsenet Veikko Ekström ja Mikael Karlsson.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kokouspalkkion maksaminen kertapalkkiona viranhaltijoille ja työntekijöille 397/01.02/2013 HKJ 23 Valmistelija ja esittelijä henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström Käsite kokouspalkkio poistui kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta Tämän tilalle tuli kertapalkkio (KVTES luku II 14 ). Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalk kio voidaan maksaa eri syistä, ja eräänä perusteena mainitaan työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, kun kokoukseen osallistumisesta ei makseta muita korvauksia. Kokouspalkkioasiaan on kiinnittänyt huomiota kuntien eläkelaitos KEVA. Kunnallisen eläkelain mukaan kokouspalkkiot eivät ole kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. KVTES:n mukaiset kertapalkkiot sen sijaan ovat eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota siinäkin tapauksessa, että kertapalkkiota maksetaan sen perusteella, että työntekijä tai viranhaltija osallistuu kunnan toimieli-men kokoukseen. Loviisan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä todetaan, että Kokous-palkkioita sovelletaan myös kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jotka osallistuvat kokoukseen tehtäviensä perusteella. Selkeyden vuoksi palkkio- ja matkustussäännön määräyksiä olisi muutettava siten, että määräyksiin lisätään käsite kertapalkkio ja että sitä käytetään korvauksesta, jota maksetaan henkilöille, jotka viranhaltijan tai työntekijän ominaisuudessa osallistuvat kokouksiin. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan KVTES:n kertapalk-kiomääräystä sovelletaan myös peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtoriin ja opettajiin sekä kan-salaisopiston opetushenkilöstöön. Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) sen sijaan ei ole määräystä kertapalkkiosta ja sopimuksen soveltamisalan viranhaltijoille/työntekijöille tulee edelleen maksaa kokouspalkkiota luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Koska KVTES:n kokouspalkkiota koskeva määräys ei enää ole ollut voimassa vuonna 2012 tulisi maksetut kokouspalkkiot muuttaa kertapalkkioiksi ja niistä suorittaa eläkemaksut. Tällä tavalla jälkikäteen tehtävä muutos on tekninen eikä vaikuta palkkioiden suuruuteen. Eläkemaksujen korjaus arvioidaan aiheuttavan n euron lisäkustannuksen. Ehdotus palkkiosäännön sanamuotojen muuttamisesta on liitteenä 2. Muutokset on lihavoitu. Ehdotus: Henkilöstöjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön ehdotetut muutokset jotka on lihavoitu, hyväksytään takautuvasti alkaen ja että KVTES:n ja OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2012 maksetut kokouspalkkiot muutetaan kertapalkkioksi ja että niistä suoritetaan eläkemaksut. Ehdotuksen mukaan Pykälä tarkastettiin heti KH 125 Liite nro 37. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön ehdotetut muutokset jotka on lihavoitu, hyväksytään takautuvasti alkaen ja että KVTES:n ja OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2012 maksetut kokouspalkkiot muutetaan kertapalkkioksi ja että niistä suoritetaan eläkemaksut. Ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4/ / /2013 KH 126 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Loviisan kaupungin osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2013 osoittaa, että Loviisan kaupungin kuluvan tilikauden tulos olemaan n. 1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Verotulojen toteuma on alkuvuodesta ollut 1,3 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarviossa budjetoitu. Toimintakulujen ennustettu ylitys katetaan toimintatulojen kasvulla, mutta valtionosuuksien ja rahoituskulujen ennustettu ennakoitua parempi toteuma ei kokonaisuudessaan tule kattamaan verotulojen laskua. Seuraavassa osavuosikatsauksessa on saatavilla tarkempaa tietoa verotuksen toteumasta verotustietojen vuodelta 2012 valmistuttua. Lopullinen verotus valmistuu vasta vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Osavuosikatsaus Loviisan kaupunki yhteensä, keskukset, satama, sekä Vesiliikelaitos ja niihin liittyvät johdon kommentit esitetään tarkemmin liitteessä. Myös toteutuneista investoinneista löytyy osavuosikatsauksessa oma osionsa. Liite nro 38. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Muutosehdotus 1: Jäsen Agneta Alm esitti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin kannattamana, että osavuosikatsauksen sivulla 2 olevasta kuudennesta pallukasta poistetaan sen viimeinen lause Työn tulokset tullaan esittelemään viimeistään syksyllä 2013 pidettävässä valtuuston iltakoulussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös muilta osin pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kuntatodistusohjelman limiitin korotus 421/ /2013 KH 127 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Loviisan kaupungin rahoitustilanne on merkittävästi kiristynyt kuluvana vuonna. Loviisan kaupunki ja Kuntarahoitus sopivat kuntatodistusohjelmasta lyhytaikaiseen (alle 12 kk) rahoitustarpeeseen. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on tehokas keino kilpailuttaa rahoitusta ja joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistusohjelmaan sovitaan käytettävissä oleva luottolimiitti, joka Loviisan kaupungilla on ,00 euroa, josta on käytössä ,00 euroa. Luoton hinta on 1 kk 0,13 %, 2 kk 0,19 %, 3 kk 0,24 %, 6 kk 0,33 % ja 11 kk 0,50 %. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on järkevää korottaa limiittiä ,00 eurolla siten, että liikkeellä olevien kuntatodistusten nimellisarvo on enintään ,00 euroa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus korottaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman limiittiä enintään ,00 euroon. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Päätös ehdotuksen mukainen.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Asunto-ohjelma vuosille /14/2013 ELKJ 6 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Asuntopoliittista ohjelmaa on valmisteltu eri toimialojen yhteistyönä. Ohjelman kokoamisesta on vastannut FCG Efeko Oy. Koordinointivastuu on ollut kehittämisyksiköllä. Valmistelussa oli myös work shop-työskentely valtuutetuille Myös asiantuntijakyselyä on hyödynnetty. Loviisan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma linjaa, kuinka kaupunki luo edellytyksiä tavoitteelliselle asuntotuotannolle sekä kestävää kehitystä edistävälle kiinteistönpidolle. Asuntopoliittinen ohjelma on yksi konserninohjauksen välineistä ja se ohjaa omalta osaltaan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Asuntopoliittisessa ohjelmassa käsitellään asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin strategian edellytyksiä asuntopolitiikalle sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä vuosina Kaupunginvaltuusto päättää asuntopolitiikan perusteista hyväksyessään kaupungin strategian, taloussuunnitelman sekä maapoliittiset ja kaavalliset linjaukset. Valtuusto hyväksyy lopullisesti myös näihin linjauksiin perustuvan asuntopoliittisen ohjelman, joka täsmentää asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Väestötavoite vuodelle 2020 on asukasta. Tilastokeskuksen elokuussa julkaisema väestöennuste vuodelle 2020 on Tämä kuvastaa ohjelman haasteellisuutta. Vuosittainen teoreettinen asuntotuotantotarve on tavoitetason mukaan 123 uutta asuntoa. Vastaavasti Tilastokeskuksen asukasmäärä edellyttää vuosittain 35 uutta asuntoa. Vuosina keskimääräinen asuntotuotanto oli 59 asuntoa vuosittain.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Liite nro 3, Loviisan asuntopoliittinen ohjelma Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää oheisen asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Esittelijä muutti ehdostustaan seuraavasti: Elinkeino- ja kehittämisjaosto pyytää perusturvalautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta lausunnot asuntopoliittisesta ohjelmasta. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen. ELKJ 25 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa asuntopoliittisesta ohjelmasta , liite 1. a) Vastuutaho hissiavustusten myöntämisessä tulee muuttaa niin, että vastuulliseksi nimetään asuntosihteeri ja tekninen keskus, eikä perusturvakeskus. b) Asumispalveluiden yksikkömäärät on kirjattu väärin, tekstikohta tulee muuttaa muotoon: Loviisan kaupunki tarjoaa 46:lle henkilölle tuettua palveluasumista. Tämän lisäksi kaupungilla on 61 eläkeläisasuntoa, jotka sijaitsevat lähellä vanhainkotia ja tehostettua palveluasumista ja voivat näin tarjota asujilleen erilaiset tukipalvelut ja tilapäistä apua myös yöaikaan. Loviisan kaupunki tarjoaa tehostettua palveluasumista 128:lle asiakkaalle. Näistä paikoista 62 ovat kaupungin omia ja ostetaan 66 paikkaa. Laitospaikkoja Loviisalla on 71 c) Asuntorakentamisen painopisteet kohtaan lisätään maininta Heikantbackenin asuntoalueesta. Alueella on 40 rakentamisvalmista tonttia. Tekninen lautakunta on antanut lausuntonsa , liite 2. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia muutoksia ohjelman tekstiin: a) Kaavoituksen tulee ensisijaisesti tukea rakennetun ympäristön tiivistämistä, luoda edellytyksiä rakennusoikeuksien eli rakentamisen lisäämiseen rakennuksissa ja rakennetulla alueella sekä tukea kiinteistöjen ja maankäytön kehittämistä ja käyttötarkoitusten muutoksia ympäristön ja yhteisön kehityksessä. b) Loviisan kaikkien rakennettujen ympäristöjen, kaupunginosien, kyläkeskusten ja alueiden luontaista ja omaehtoista kehitystä tuetaan

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ tasapuolisesti asukkaiden eli käyttäjien ehdoilla. c) Tässä ohjelmassa esitetyt asuntorakentamisen tavoitteet ovat lähtökohtaisia minimitavoitteita. Kaupungin on tuettava kaikkia rakentamisen ja asuntotuotannon lisäämiseen johtavia innovatiivisia projekteja kaikilla käytössään olevilla resursseilla. Tarvittaessa niitä lisätään yhteisön edun mukaisesti. d) Asuntopolitiikkaan kuuluu myös vapaa-ajan asutuksen tukeminen ja sen lisääntymisen mahdollistaminen koko Loviisan kaupungin alueella. e) Asuntopolitiikan tavoitteena on myös nuorison viihtyvyyden ja kotiseutusidonnaisuuden edistäminen. Tässä yhteydessä tämä tarkoittaa, että nuorten kuntalaisten näkemykset huomioidaan rakennetun ja muun ympäristön kehittämisessä. Sivistyslautakunta on antanut lausuntonsa , liite 3. Sivistyslautakunta toteaa, että ohjelma on linjassa sivistyskeskuksen ohjelmien kanssa. Asukastavoite on haastava suhteessa tilastokeskuksen ennusteeseen. Lautakunta ei esitä muutoksia ohjelmaan. Perusturvalautakunnan ehdottama muutoskohta b) korjataan teknisenä muutoksena. Kohdan a) hissiavustusten myöntäminen tarkennetaan sivulla 11 seuraavaan muotoon: Hissiavustusten hyödyntäminen Tuetaan taloudellisesti hissien rakentamista palveluiden läheisyydessä oleviin kerrostaloihin sekä markkinoidaan taloyhtiöille mahdollisuutta saada valtion tukea hissien rakentamiseen sekä vanhojen asuntojen muutostöihin. Selvitetään kunnallisen hissiavustuksen määrä ja vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kustannuksiin. Mahdollinen kunnallinen lisäavustus varataan perusturvakeskuksen talousarvioon. Vastuutaho: kaupunki / perusturvakeskus / asuntosihteeri Ehdotettua muutosta kohdan c) mukaisesti jätetään huomioimatta. Asia on mainittu sivulla 9, viimeisenä kohtana. Liljendalin valmiita tontteja on markkinoitu erillisen esitteen avulla ja ne tulee ottaa käyttöön kysynnän mukaan. Asuntopoliittisen ohjelman pääasiallisia painopistealueita tulee kuitenkin olla selkeyden vuoksi mahdollisimman pieni määrä. Teknisen lautakunnan ehdottamat muutokset koskevat asiallisesti ottaen lähinnä kaavoitusta. Asuntopoliittiseen ohjelmaan nämä eivät aiheuta muutoksia.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Ehdotusten perusajatus on mahdollistaa asuntorakentaminen avoimesti ja mahdollisimman pienellä kaupungin ohjauksella. Asuntopoliittisen ohjelman tarkoitus on toteuttaa asetettu väestötavoite. Se on haasteellinen ja edellyttää jo sinällään sitä että asuntorakentamista helpotetaan kaikin keinoin. Asuntopoliittista ohjelmaa täydennetään yhteenvetotaulukolla jossa luetellaan suunnittelukaudelle ajoitettavat kaupungin tai kaupungin omistamien yhtiöiden rakennushankkeet. Kaupungin tulee rakentaa 60 % vuokrahuoneistoista. Käytännössä tämä tarkoittaa vuosittain 10 rivitalo- ja 19 kerrostalohuoneistoa. Vuonna 2013 suunnitellaan Isnäsiin 8 huoneiston rivitalokohdetta. Rakennuttajana toimii Kiint. Oy Pernajan Asunnot. Liite nro 6. Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää asuntopoliittisen ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asian käsittely: Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutokset: Esittelijä poisti ohjelmaesityksestään sivun 43 teksteineen. Varajäsen Törnroos ehdotti ohjelmaan seuraavia muutoksia: Sivulle 2: Rivin 17 asukkaita-sanan jälkeen seuraava teksti: ja tukee yrityshankintaa Sivulle 3: Kappaleen vetovoimaisuus ja kilpailukyky luetteloon kolmanneksi kohdaksi teksti Tuetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella sellaista tonttitarjontaa ja asuntotuotantoa, joka edistää yrityshankintaa ja uusien työpaikkojen syntyä. Sivulle 7: Kappaleeseen Uudistuotannon tavoitteet lisätään uusi neljäs kohta: Huolehditaan asuinrakentamisesta, joka luo hyvät edellytykset etätyölle sekä työn ja asumisen yhteensovittamiselle uusilla tavoilla. Jäsen Pere kannatti jäsen Törnroosin ehdottamia muutoksia.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Jaosto hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää asuntopoliittisen ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KH 128 Liite nro 39. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asuntopoliittisen ohjelman. Muutosehdotus 1: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén esitti jäsen Agneta Almin kannattamana, että esityksen loppuun lisätään lause Kaupunginhallitus antaa tarkemmat lisäohjeet talousarviovalmistelussa koskien kunnallista vuokra-asuntotuotantoa toimenpideohjelmaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös muilta osin pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Tontin myynti, Jarno Prittinen 286/ /2013 ELKJ 18 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Jarno Prittinen on vuokrannut tontin Liljendalin Shellin lähellä Kivikujan ja Hardomintien risteyksessä kalanmyyntikioskia varten. Prittinen on ilmoittanut haluavansa ostaa tontin. Alueella on tehty kiinteistöjen arvionmääritys helmikuussa Sen mukaan tonttien arvoksi on arvioitu 8-13 m 2. Kaavamääräysten mukaan alue on huoltamotoiminnan sekä muun kaupallisen toiminnan aluetta. Liikekorttelialueelle ei saa rakentaa 100 k-m2 suurempia elintarvikemyyntiin tarkoitettuja tiloja. Nyt myytäväksi ehdotettava tontti Granit R:no käsittää m 2. Jos myyntihinta olisi ostajan kanssa sovittu 9 neliöltä, kokonaishinnaksi muodostuu Liite nro 3. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa että kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistön Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan Esittelijä veti esityksen pois käsittelystä. ELKJ 26 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Liljendalin kunnan ostettua alueen se kaavoitettiin ja lohkottiin. Lohkominen ei kuitenkaan noudattanut kaavan mukaista tonttijakoa, vaan siitä muodostettiin yksi yhteinen tila, Granit R:no

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tästä tilasta on nyt tarkoitus myydä kyseiseltä kaava-alueelta tontti numero 1. Sen tontin pinta-ala on m2. Neliömetrihinta säilyy samana kuin edellisessä asian valmistelussa, 9 /m2. Ostajan kanssa on sovittu neliöhinnasta. Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin, ja se vastaa asemakaavan mukaista tonttia nro 1. Liite nro 7. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää myydä noin m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin, ja se vastaa oheisen asemakaavakartan mukaista tonttia nro 1. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehittämisjohtaja Sten Frondénia allekirjoittamaan tämän kohteen kauppakirjaa Loviisan kaupungin puolesta. Esityksen mukainen. KH 129 Liite nro 40. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä noin m 2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan euroa. Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin ja se vastaa oheisen asemakaavakartan mukaista tonttia nro 1. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehittämisjohtaja Sten Frondénin allekirjoittamaan tämän kohteen kauppakirjan Loviisan kaupungin puolesta.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite 1024/00.01/2012 KV 135 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 76. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. KH 130 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Loviisan kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite palvelualoitteen käyttöönottokokeilusta: Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja nimesi asian valmisteluun seuraavat henkilöt: talousjohtaja Kirsi Kettunen (koollekutsuja), hallintojohtaja Christoffer Masar, sivistysjohtaja Thomas Grönholm, perusturvajohtaja Carola Klawer, tekninen johtaja Ulf Blomberg ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Kunta palveluiden tuottajana Palveluiden tuottajana kunnilla on oikeus arvioida omaa toimintaansa ja sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on järjestää ja vastata julkisista palveluista. Järjestäminen voidaan tehdä omana työnä, yhteistyöllä yksityisen ja toisen julkisen osapuolen kanssa sekä myös osto-palveluina. Palvelualoitekäytännön määritelmä Palvelualoitekäytännöllä tarkoitetaan oikeutta tehdä palvelualoite siitä, miten jokin kaupungin toiminto voitaisiin järjestää aloitteentekijän toimesta kustannustehokkaammin ja laadukkaammin kuin se nykyisin järjestetään.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelualoite voidaan nähdä uutena välineenä keskustelussa mahdollisten palveluntuottajien kanssa: elinkeinoelämä, järjestöt, kansalaiset, kaupungin henkilökunta. Palvelualoite on aloitteen teon, ideoinnin ja kehittelyn työkalu. Jos idea johtaa tuloksiin, seuraa normaali hankintamenettely. Palvelualoitemenettely ei kuitenkaan ole osa hankintaprosessia. Palvelualoitteen käyttöönotto alkoi Ruotsissa ja 1990-luvulla ja yleistyi vuodesta 2007 lähtien. Suomessa palvelualoitekäytännöstä ei ole vielä kokemuksia. Useampi kunta on selvittänyt palvelualoitteen käyttöönottoa mutta yksikään niistä ei ole ottanut palvelualoitemallia käyttöön. Koska palvelualoitteesta ei ole lainsäädäntöä lainsäädännöllisenä, taustana voidaan pitää kuntalain kunnan asukkaan aloiteoikeutta ( 28). Palvelualoitekäytäntö ja kaupungin toiminta Loviisan kaupungin talous tulee kiristymään jo talousarviovuonna 2014 merkittävästi, verotulot vähenevät ja kuntien omarahoitusosuutta lisätään valtion taholta. Siten on välttämätöntä, että kaupungin tuottavuutta lisätään kaupungin toiminnoissa ja palvelutuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Kilpailutus on yksi hyvä keino arvioida etenkin ostopalvelujen kustannustasoa ja aikaansaada vertailevaa kustannustarkastelua kaupungin omien toimintojen osalta. Palvelualoitteen käsittely etenisi aloitteessa esitetysti seuraavalla tavalla. Saatuaan palvelualoitteen on Loviisan kaupungin tällöin: 1. Otettava se vastaan ja käsiteltävä kohtuullisessa ajassa 2. Kaupungin on vertailtava oman palvelun laatu ja hinta ehdotettuun palvelualoitteen tarjontaan 3. Päätettävä kilpailutuksen toteutuksesta tai siitä pitäytymisestä. Jos palvelualoitetta ei hyväksytä, on päätös perusteltava. Ulkopuolinen palvelun tarjoaja ratkeaa aina kilpailutuksen kautta, missä on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Yksikkö johon palvelualoite kohdistuu, valmistelee omaa lautakuntaansa varten vastauksen palvelualoitteen sopivuudesta. Yksikkö määrittelee onko palvelualoite: - yleisesti toteuttamiskelpoinen

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ merkitseekö palvelualoite laadullista parannusta - onko palvelualoitteen mukainen toiminta edullisempaa kuin toiminto yksikön tuottamana - vaikuttaako palvelualoitteen toteuttaminen jollain lailla yksikön liittymäpintoihin muuhun toimintaan ja miten, eli yksikön on määriteltävä palvelualoitteen kokonaisvaikutus - onko palvelualoitteen toteuttamisessa toiminnallisia riskejä Jos palvelualoite johtaa kilpailuttamiseen, alkaa hankintamenettely vaatimusmäärittelyineen. Lähde: Palvelualoitekäytäntö Helsingin kaupungissa Työryhmä on käsitellyt asiaa monelta kannalta. Palvelun tarjoajana kaupungilla itsellään on oikeus arvioida omaa toimintaansa ja sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tuottavuusohjelmien laadinta on käynnistetty keskuksissa ja keskuksilta edellytettyään tuottavuutta parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien tuottavuusohjelmien laatimista jo talousarvion 2014 valmistelun yhteydessä. Tuotteistusta ja kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Esitetty palvelualoitekäytäntö edellyttää palvelualoitetta käsittävän palvelun laadun ja kustannusten vertailua. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole riittäviä mittareita eikä olemassa olevia resursseja. Hinnan ja laadun vertailu edellyttää kattavaa tuotteistusta ja kustannuslaskentaa, joista kumpikaan ei ole riittävällä tasolla vertailua ajatellen. Tuotteistamistyö on käynnistetty, mutta ainoastaan osa palveluista on voitu kattavasti tuotteistaa ja hinnoitella. Myös muut kaupungit kuten esimerkiksi Helsingin kaupunki ovat tarkastelleet palvelualoitteen käyttöönottoa hyvin kattavasti ja Helsingin kaupunki päätyi siihen lopputulokseen että palvelualoitekäytäntökokeilua ei käynnistetä. Syinä mm että henkilöstön asema vaarantuu ja hallintokulut kasvavat. Loviisan kaupungilla ei ole tässä vaiheessa riittäviä resursseja vastata kaupungille tehtävään palvelualoitteeseen kohtuullisessa ajassa. Esitetty palvelualoitekäytäntö asettaa myös olemassa olevan henkilökunnan asemaan, johon irtisanomissuojan mukaan emme voi emmekä halua henkilökuntaa asettaa. Rajalliset resurssit on järkevintä tässä vaiheessa kohdentaa siten että saamme aikaiseksi todellista tuottavuuskehitystä ja kustannusten alenemista.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Liite nro 41. Esittelijä: kaupunginjohtaja: Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Loviisan kaupunki ei ota palvelualoitetta kokeiluluontoisena käyttöön 2. aloite on loppuun käsitelty. Muutosehdotus 1: Jäsen Nina Pere esitti jäsen Janne Lepolan kannattamana, että ehdotusta muutetaan muotoon Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että Vuodelle 2014 käynnistetyn tuottavuusohjelmien laadinnan perusteella pyritään kustannusten hillintään ja tuottavuustason nostoon. Sen perusteella pyritään myös aikaansaamaan palvelujen tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittymistä käyttökelpoiseksi perus/vertailutiedostoksi. Tämä mahdollistaa myös palvelualoitteen esittämän palvelutarjontamahdollisuuksien vertailun, minkä johdosta kaupunginhallitus esittää siihen palattavaksi vuonna Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 6-5, kaupunginjohtajan esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. JAA: Grönberg, Alm, Lindfors, Ekström, Fellman ja Lindell EI: Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Pere ja Liljestrand Päätös pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupungin etuosto-oikeus KH 131 Kaupungilla on etuosto-oikeus seuraavaan kiinteistökauppaan: (3) Pålböle, , , m 2 kaavatiedot: ei kaavaa luovuttaja: Lauri Jaatinen luov.saaja: Hannu Ahlgren (4) Keipsalo, , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Seppo Virtanen luov.saaja: Tove Hildén ja Anders Munkberg (5) Pernaja, , m 2 kaavatiedot: asemakaava luovuttaja: Henry Grimm luov.saaja: Stig Uunila Ehdotus: Loviisan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan yllämainitussa kiinteistökaupassa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 132 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto tarkastuslautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostolle ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 133 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedote uuden lastensairaalan rakentamisesta ja rahoittamisesta b) ilmoitus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston seminaarista ja kokouksesta c) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja d) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston esityslista e) Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maksut vuodelle 2014 f) Suomenlahden Meripuolustusalueen esikunnan muistio koskien putoamissuojausvaatimuksia Kotkan rannikkopataljoonan luovuttavissa kohteissa g) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio annettu Romppaisen asiassa h) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio annettu Keskimäki asiassa. Kaupunginhallitus päätti seuraavasti Mikäli Keskimäki valittaa tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, valittaa kaupunki käräjäoikeuden tuomiosta sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin. Mikäli Keskimäki jättää valituksen tekemättä, jää asia myös kaupungin osalta tähän. Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot