LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja klo Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Karlsson Mikael jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Pere Nina jäsen Fellman Atte jäsen klo Lindell Armi jäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja POISSA Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa kesäkuuta TARKASTUS Veikko Ekström Mikael Karlsson PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 12. kesäkuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouspalkkion maksaminen kertapalkkiona viranhaltijoille ja työntekijöille Osavuosikatsaus 1-4/ Kuntatodistusohjelman limiitin korotus Asunto-ohjelma vuosille Tontin myynti, Jarno Prittinen Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite Kaupungin etuosto-oikeus Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 264

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 123 Todettiin. Esittelijä veti sisäisen valvonnan yleisohjeen ja Länsiliittymän yhteishanke, projektisuunnitelman hyväksymistä koskevat pykälät pois esityslistalta.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 124 Valittiin jäsenet Veikko Ekström ja Mikael Karlsson.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kokouspalkkion maksaminen kertapalkkiona viranhaltijoille ja työntekijöille 397/01.02/2013 HKJ 23 Valmistelija ja esittelijä henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström Käsite kokouspalkkio poistui kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta Tämän tilalle tuli kertapalkkio (KVTES luku II 14 ). Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalk kio voidaan maksaa eri syistä, ja eräänä perusteena mainitaan työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, kun kokoukseen osallistumisesta ei makseta muita korvauksia. Kokouspalkkioasiaan on kiinnittänyt huomiota kuntien eläkelaitos KEVA. Kunnallisen eläkelain mukaan kokouspalkkiot eivät ole kunnalliseen eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota. KVTES:n mukaiset kertapalkkiot sen sijaan ovat eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota siinäkin tapauksessa, että kertapalkkiota maksetaan sen perusteella, että työntekijä tai viranhaltija osallistuu kunnan toimieli-men kokoukseen. Loviisan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännössä todetaan, että Kokous-palkkioita sovelletaan myös kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jotka osallistuvat kokoukseen tehtäviensä perusteella. Selkeyden vuoksi palkkio- ja matkustussäännön määräyksiä olisi muutettava siten, että määräyksiin lisätään käsite kertapalkkio ja että sitä käytetään korvauksesta, jota maksetaan henkilöille, jotka viranhaltijan tai työntekijän ominaisuudessa osallistuvat kokouksiin. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan KVTES:n kertapalk-kiomääräystä sovelletaan myös peruskoulun, lukion ja aikuislukion rehtoriin ja opettajiin sekä kan-salaisopiston opetushenkilöstöön. Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) sen sijaan ei ole määräystä kertapalkkiosta ja sopimuksen soveltamisalan viranhaltijoille/työntekijöille tulee edelleen maksaa kokouspalkkiota luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Koska KVTES:n kokouspalkkiota koskeva määräys ei enää ole ollut voimassa vuonna 2012 tulisi maksetut kokouspalkkiot muuttaa kertapalkkioiksi ja niistä suorittaa eläkemaksut. Tällä tavalla jälkikäteen tehtävä muutos on tekninen eikä vaikuta palkkioiden suuruuteen. Eläkemaksujen korjaus arvioidaan aiheuttavan n euron lisäkustannuksen. Ehdotus palkkiosäännön sanamuotojen muuttamisesta on liitteenä 2. Muutokset on lihavoitu. Ehdotus: Henkilöstöjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön ehdotetut muutokset jotka on lihavoitu, hyväksytään takautuvasti alkaen ja että KVTES:n ja OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2012 maksetut kokouspalkkiot muutetaan kertapalkkioksi ja että niistä suoritetaan eläkemaksut. Ehdotuksen mukaan Pykälä tarkastettiin heti KH 125 Liite nro 37. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että palkkiosääntöön ehdotetut muutokset jotka on lihavoitu, hyväksytään takautuvasti alkaen ja että KVTES:n ja OVTES:n piiriin kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille vuonna 2012 maksetut kokouspalkkiot muutetaan kertapalkkioksi ja että niistä suoritetaan eläkemaksut. Ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus 1-4/ / /2013 KH 126 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Loviisan kaupungin osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta 2013 osoittaa, että Loviisan kaupungin kuluvan tilikauden tulos olemaan n. 1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Verotulojen toteuma on alkuvuodesta ollut 1,3 miljoonaa euroa pienempi kuin talousarviossa budjetoitu. Toimintakulujen ennustettu ylitys katetaan toimintatulojen kasvulla, mutta valtionosuuksien ja rahoituskulujen ennustettu ennakoitua parempi toteuma ei kokonaisuudessaan tule kattamaan verotulojen laskua. Seuraavassa osavuosikatsauksessa on saatavilla tarkempaa tietoa verotuksen toteumasta verotustietojen vuodelta 2012 valmistuttua. Lopullinen verotus valmistuu vasta vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Osavuosikatsaus Loviisan kaupunki yhteensä, keskukset, satama, sekä Vesiliikelaitos ja niihin liittyvät johdon kommentit esitetään tarkemmin liitteessä. Myös toteutuneista investoinneista löytyy osavuosikatsauksessa oma osionsa. Liite nro 38. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Muutosehdotus 1: Jäsen Agneta Alm esitti jäsen Mia Heijnsbroek-Wirénin kannattamana, että osavuosikatsauksen sivulla 2 olevasta kuudennesta pallukasta poistetaan sen viimeinen lause Työn tulokset tullaan esittelemään viimeistään syksyllä 2013 pidettävässä valtuuston iltakoulussa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös muilta osin pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kuntatodistusohjelman limiitin korotus 421/ /2013 KH 127 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Loviisan kaupungin rahoitustilanne on merkittävästi kiristynyt kuluvana vuonna. Loviisan kaupunki ja Kuntarahoitus sopivat kuntatodistusohjelmasta lyhytaikaiseen (alle 12 kk) rahoitustarpeeseen. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on tehokas keino kilpailuttaa rahoitusta ja joustava väline maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. Kuntatodistusohjelmaan sovitaan käytettävissä oleva luottolimiitti, joka Loviisan kaupungilla on ,00 euroa, josta on käytössä ,00 euroa. Luoton hinta on 1 kk 0,13 %, 2 kk 0,19 %, 3 kk 0,24 %, 6 kk 0,33 % ja 11 kk 0,50 %. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on järkevää korottaa limiittiä ,00 eurolla siten, että liikkeellä olevien kuntatodistusten nimellisarvo on enintään ,00 euroa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus korottaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman limiittiä enintään ,00 euroon. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kuntatodistusten liikkeeseenlaskemisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Päätös ehdotuksen mukainen.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Asunto-ohjelma vuosille /14/2013 ELKJ 6 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Asuntopoliittista ohjelmaa on valmisteltu eri toimialojen yhteistyönä. Ohjelman kokoamisesta on vastannut FCG Efeko Oy. Koordinointivastuu on ollut kehittämisyksiköllä. Valmistelussa oli myös work shop-työskentely valtuutetuille Myös asiantuntijakyselyä on hyödynnetty. Loviisan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma linjaa, kuinka kaupunki luo edellytyksiä tavoitteelliselle asuntotuotannolle sekä kestävää kehitystä edistävälle kiinteistönpidolle. Asuntopoliittinen ohjelma on yksi konserninohjauksen välineistä ja se ohjaa omalta osaltaan asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Asuntopoliittisessa ohjelmassa käsitellään asuntoasioiden nykytilaa, kaupungin strategian edellytyksiä asuntopolitiikalle sekä asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä vuosina Kaupunginvaltuusto päättää asuntopolitiikan perusteista hyväksyessään kaupungin strategian, taloussuunnitelman sekä maapoliittiset ja kaavalliset linjaukset. Valtuusto hyväksyy lopullisesti myös näihin linjauksiin perustuvan asuntopoliittisen ohjelman, joka täsmentää asuntopoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Väestötavoite vuodelle 2020 on asukasta. Tilastokeskuksen elokuussa julkaisema väestöennuste vuodelle 2020 on Tämä kuvastaa ohjelman haasteellisuutta. Vuosittainen teoreettinen asuntotuotantotarve on tavoitetason mukaan 123 uutta asuntoa. Vastaavasti Tilastokeskuksen asukasmäärä edellyttää vuosittain 35 uutta asuntoa. Vuosina keskimääräinen asuntotuotanto oli 59 asuntoa vuosittain.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Liite nro 3, Loviisan asuntopoliittinen ohjelma Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää oheisen asuntopoliittisen ohjelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Esittelijä muutti ehdostustaan seuraavasti: Elinkeino- ja kehittämisjaosto pyytää perusturvalautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta lausunnot asuntopoliittisesta ohjelmasta. Päätös muutetun ehdotuksen mukainen. ELKJ 25 Valmistelija ja esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa asuntopoliittisesta ohjelmasta , liite 1. a) Vastuutaho hissiavustusten myöntämisessä tulee muuttaa niin, että vastuulliseksi nimetään asuntosihteeri ja tekninen keskus, eikä perusturvakeskus. b) Asumispalveluiden yksikkömäärät on kirjattu väärin, tekstikohta tulee muuttaa muotoon: Loviisan kaupunki tarjoaa 46:lle henkilölle tuettua palveluasumista. Tämän lisäksi kaupungilla on 61 eläkeläisasuntoa, jotka sijaitsevat lähellä vanhainkotia ja tehostettua palveluasumista ja voivat näin tarjota asujilleen erilaiset tukipalvelut ja tilapäistä apua myös yöaikaan. Loviisan kaupunki tarjoaa tehostettua palveluasumista 128:lle asiakkaalle. Näistä paikoista 62 ovat kaupungin omia ja ostetaan 66 paikkaa. Laitospaikkoja Loviisalla on 71 c) Asuntorakentamisen painopisteet kohtaan lisätään maininta Heikantbackenin asuntoalueesta. Alueella on 40 rakentamisvalmista tonttia. Tekninen lautakunta on antanut lausuntonsa , liite 2. Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia muutoksia ohjelman tekstiin: a) Kaavoituksen tulee ensisijaisesti tukea rakennetun ympäristön tiivistämistä, luoda edellytyksiä rakennusoikeuksien eli rakentamisen lisäämiseen rakennuksissa ja rakennetulla alueella sekä tukea kiinteistöjen ja maankäytön kehittämistä ja käyttötarkoitusten muutoksia ympäristön ja yhteisön kehityksessä. b) Loviisan kaikkien rakennettujen ympäristöjen, kaupunginosien, kyläkeskusten ja alueiden luontaista ja omaehtoista kehitystä tuetaan

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ tasapuolisesti asukkaiden eli käyttäjien ehdoilla. c) Tässä ohjelmassa esitetyt asuntorakentamisen tavoitteet ovat lähtökohtaisia minimitavoitteita. Kaupungin on tuettava kaikkia rakentamisen ja asuntotuotannon lisäämiseen johtavia innovatiivisia projekteja kaikilla käytössään olevilla resursseilla. Tarvittaessa niitä lisätään yhteisön edun mukaisesti. d) Asuntopolitiikkaan kuuluu myös vapaa-ajan asutuksen tukeminen ja sen lisääntymisen mahdollistaminen koko Loviisan kaupungin alueella. e) Asuntopolitiikan tavoitteena on myös nuorison viihtyvyyden ja kotiseutusidonnaisuuden edistäminen. Tässä yhteydessä tämä tarkoittaa, että nuorten kuntalaisten näkemykset huomioidaan rakennetun ja muun ympäristön kehittämisessä. Sivistyslautakunta on antanut lausuntonsa , liite 3. Sivistyslautakunta toteaa, että ohjelma on linjassa sivistyskeskuksen ohjelmien kanssa. Asukastavoite on haastava suhteessa tilastokeskuksen ennusteeseen. Lautakunta ei esitä muutoksia ohjelmaan. Perusturvalautakunnan ehdottama muutoskohta b) korjataan teknisenä muutoksena. Kohdan a) hissiavustusten myöntäminen tarkennetaan sivulla 11 seuraavaan muotoon: Hissiavustusten hyödyntäminen Tuetaan taloudellisesti hissien rakentamista palveluiden läheisyydessä oleviin kerrostaloihin sekä markkinoidaan taloyhtiöille mahdollisuutta saada valtion tukea hissien rakentamiseen sekä vanhojen asuntojen muutostöihin. Selvitetään kunnallisen hissiavustuksen määrä ja vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kustannuksiin. Mahdollinen kunnallinen lisäavustus varataan perusturvakeskuksen talousarvioon. Vastuutaho: kaupunki / perusturvakeskus / asuntosihteeri Ehdotettua muutosta kohdan c) mukaisesti jätetään huomioimatta. Asia on mainittu sivulla 9, viimeisenä kohtana. Liljendalin valmiita tontteja on markkinoitu erillisen esitteen avulla ja ne tulee ottaa käyttöön kysynnän mukaan. Asuntopoliittisen ohjelman pääasiallisia painopistealueita tulee kuitenkin olla selkeyden vuoksi mahdollisimman pieni määrä. Teknisen lautakunnan ehdottamat muutokset koskevat asiallisesti ottaen lähinnä kaavoitusta. Asuntopoliittiseen ohjelmaan nämä eivät aiheuta muutoksia.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Ehdotusten perusajatus on mahdollistaa asuntorakentaminen avoimesti ja mahdollisimman pienellä kaupungin ohjauksella. Asuntopoliittisen ohjelman tarkoitus on toteuttaa asetettu väestötavoite. Se on haasteellinen ja edellyttää jo sinällään sitä että asuntorakentamista helpotetaan kaikin keinoin. Asuntopoliittista ohjelmaa täydennetään yhteenvetotaulukolla jossa luetellaan suunnittelukaudelle ajoitettavat kaupungin tai kaupungin omistamien yhtiöiden rakennushankkeet. Kaupungin tulee rakentaa 60 % vuokrahuoneistoista. Käytännössä tämä tarkoittaa vuosittain 10 rivitalo- ja 19 kerrostalohuoneistoa. Vuonna 2013 suunnitellaan Isnäsiin 8 huoneiston rivitalokohdetta. Rakennuttajana toimii Kiint. Oy Pernajan Asunnot. Liite nro 6. Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää asuntopoliittisen ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asian käsittely: Keskustelun aikana tehtiin seuraavat muutokset: Esittelijä poisti ohjelmaesityksestään sivun 43 teksteineen. Varajäsen Törnroos ehdotti ohjelmaan seuraavia muutoksia: Sivulle 2: Rivin 17 asukkaita-sanan jälkeen seuraava teksti: ja tukee yrityshankintaa Sivulle 3: Kappaleen vetovoimaisuus ja kilpailukyky luetteloon kolmanneksi kohdaksi teksti Tuetaan maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella sellaista tonttitarjontaa ja asuntotuotantoa, joka edistää yrityshankintaa ja uusien työpaikkojen syntyä. Sivulle 7: Kappaleeseen Uudistuotannon tavoitteet lisätään uusi neljäs kohta: Huolehditaan asuinrakentamisesta, joka luo hyvät edellytykset etätyölle sekä työn ja asumisen yhteensovittamiselle uusilla tavoilla. Jäsen Pere kannatti jäsen Törnroosin ehdottamia muutoksia.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Jaosto hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti. Elinkeino- ja kehittämisjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää asuntopoliittisen ohjelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KH 128 Liite nro 39. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asuntopoliittisen ohjelman. Muutosehdotus 1: Jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén esitti jäsen Agneta Almin kannattamana, että esityksen loppuun lisätään lause Kaupunginhallitus antaa tarkemmat lisäohjeet talousarviovalmistelussa koskien kunnallista vuokra-asuntotuotantoa toimenpideohjelmaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös muilta osin pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Tontin myynti, Jarno Prittinen 286/ /2013 ELKJ 18 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Jarno Prittinen on vuokrannut tontin Liljendalin Shellin lähellä Kivikujan ja Hardomintien risteyksessä kalanmyyntikioskia varten. Prittinen on ilmoittanut haluavansa ostaa tontin. Alueella on tehty kiinteistöjen arvionmääritys helmikuussa Sen mukaan tonttien arvoksi on arvioitu 8-13 m 2. Kaavamääräysten mukaan alue on huoltamotoiminnan sekä muun kaupallisen toiminnan aluetta. Liikekorttelialueelle ei saa rakentaa 100 k-m2 suurempia elintarvikemyyntiin tarkoitettuja tiloja. Nyt myytäväksi ehdotettava tontti Granit R:no käsittää m 2. Jos myyntihinta olisi ostajan kanssa sovittu 9 neliöltä, kokonaishinnaksi muodostuu Liite nro 3. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa että kaupunginhallitus päättää myydä kiinteistön Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan Esittelijä veti esityksen pois käsittelystä. ELKJ 26 Valmistelija: kehittämisjohtaja Sten Frondén Liljendalin kunnan ostettua alueen se kaavoitettiin ja lohkottiin. Lohkominen ei kuitenkaan noudattanut kaavan mukaista tonttijakoa, vaan siitä muodostettiin yksi yhteinen tila, Granit R:no

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tästä tilasta on nyt tarkoitus myydä kyseiseltä kaava-alueelta tontti numero 1. Sen tontin pinta-ala on m2. Neliömetrihinta säilyy samana kuin edellisessä asian valmistelussa, 9 /m2. Ostajan kanssa on sovittu neliöhinnasta. Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin, ja se vastaa asemakaavan mukaista tonttia nro 1. Liite nro 7. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Ehdotus: Elinkeino- ja kehittämisjaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää myydä noin m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin, ja se vastaa oheisen asemakaavakartan mukaista tonttia nro 1. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehittämisjohtaja Sten Frondénia allekirjoittamaan tämän kohteen kauppakirjaa Loviisan kaupungin puolesta. Esityksen mukainen. KH 129 Liite nro 40. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myydä noin m 2 suuruisen määräalan kiinteistöstä Granit Loviisan kaupungin Liljendalin kaupunginosasta ja Sävträskin kylästä R:no hintaan euroa. Määräala on merkitty maastoon kivipaaluin ja se vastaa oheisen asemakaavakartan mukaista tonttia nro 1. Kaupunginhallitus valtuuttaa kehittämisjohtaja Sten Frondénin allekirjoittamaan tämän kohteen kauppakirjan Loviisan kaupungin puolesta.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite 1024/00.01/2012 KV 135 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Liite no 76. Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 :n mukaisesti. KH 130 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel Loviisan kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite palvelualoitteen käyttöönottokokeilusta: Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja nimesi asian valmisteluun seuraavat henkilöt: talousjohtaja Kirsi Kettunen (koollekutsuja), hallintojohtaja Christoffer Masar, sivistysjohtaja Thomas Grönholm, perusturvajohtaja Carola Klawer, tekninen johtaja Ulf Blomberg ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel. Kunta palveluiden tuottajana Palveluiden tuottajana kunnilla on oikeus arvioida omaa toimintaansa ja sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on järjestää ja vastata julkisista palveluista. Järjestäminen voidaan tehdä omana työnä, yhteistyöllä yksityisen ja toisen julkisen osapuolen kanssa sekä myös osto-palveluina. Palvelualoitekäytännön määritelmä Palvelualoitekäytännöllä tarkoitetaan oikeutta tehdä palvelualoite siitä, miten jokin kaupungin toiminto voitaisiin järjestää aloitteentekijän toimesta kustannustehokkaammin ja laadukkaammin kuin se nykyisin järjestetään.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Palvelualoite voidaan nähdä uutena välineenä keskustelussa mahdollisten palveluntuottajien kanssa: elinkeinoelämä, järjestöt, kansalaiset, kaupungin henkilökunta. Palvelualoite on aloitteen teon, ideoinnin ja kehittelyn työkalu. Jos idea johtaa tuloksiin, seuraa normaali hankintamenettely. Palvelualoitemenettely ei kuitenkaan ole osa hankintaprosessia. Palvelualoitteen käyttöönotto alkoi Ruotsissa ja 1990-luvulla ja yleistyi vuodesta 2007 lähtien. Suomessa palvelualoitekäytännöstä ei ole vielä kokemuksia. Useampi kunta on selvittänyt palvelualoitteen käyttöönottoa mutta yksikään niistä ei ole ottanut palvelualoitemallia käyttöön. Koska palvelualoitteesta ei ole lainsäädäntöä lainsäädännöllisenä, taustana voidaan pitää kuntalain kunnan asukkaan aloiteoikeutta ( 28). Palvelualoitekäytäntö ja kaupungin toiminta Loviisan kaupungin talous tulee kiristymään jo talousarviovuonna 2014 merkittävästi, verotulot vähenevät ja kuntien omarahoitusosuutta lisätään valtion taholta. Siten on välttämätöntä, että kaupungin tuottavuutta lisätään kaupungin toiminnoissa ja palvelutuotantoa tarkastellaan kriittisesti. Kilpailutus on yksi hyvä keino arvioida etenkin ostopalvelujen kustannustasoa ja aikaansaada vertailevaa kustannustarkastelua kaupungin omien toimintojen osalta. Palvelualoitteen käsittely etenisi aloitteessa esitetysti seuraavalla tavalla. Saatuaan palvelualoitteen on Loviisan kaupungin tällöin: 1. Otettava se vastaan ja käsiteltävä kohtuullisessa ajassa 2. Kaupungin on vertailtava oman palvelun laatu ja hinta ehdotettuun palvelualoitteen tarjontaan 3. Päätettävä kilpailutuksen toteutuksesta tai siitä pitäytymisestä. Jos palvelualoitetta ei hyväksytä, on päätös perusteltava. Ulkopuolinen palvelun tarjoaja ratkeaa aina kilpailutuksen kautta, missä on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Yksikkö johon palvelualoite kohdistuu, valmistelee omaa lautakuntaansa varten vastauksen palvelualoitteen sopivuudesta. Yksikkö määrittelee onko palvelualoite: - yleisesti toteuttamiskelpoinen

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ merkitseekö palvelualoite laadullista parannusta - onko palvelualoitteen mukainen toiminta edullisempaa kuin toiminto yksikön tuottamana - vaikuttaako palvelualoitteen toteuttaminen jollain lailla yksikön liittymäpintoihin muuhun toimintaan ja miten, eli yksikön on määriteltävä palvelualoitteen kokonaisvaikutus - onko palvelualoitteen toteuttamisessa toiminnallisia riskejä Jos palvelualoite johtaa kilpailuttamiseen, alkaa hankintamenettely vaatimusmäärittelyineen. Lähde: Palvelualoitekäytäntö Helsingin kaupungissa Työryhmä on käsitellyt asiaa monelta kannalta. Palvelun tarjoajana kaupungilla itsellään on oikeus arvioida omaa toimintaansa ja sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tuottavuusohjelmien laadinta on käynnistetty keskuksissa ja keskuksilta edellytettyään tuottavuutta parantavien ja kustannusten kasvua hillitsevien tuottavuusohjelmien laatimista jo talousarvion 2014 valmistelun yhteydessä. Tuotteistusta ja kustannuslaskentaa kehitetään edelleen. Esitetty palvelualoitekäytäntö edellyttää palvelualoitetta käsittävän palvelun laadun ja kustannusten vertailua. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole riittäviä mittareita eikä olemassa olevia resursseja. Hinnan ja laadun vertailu edellyttää kattavaa tuotteistusta ja kustannuslaskentaa, joista kumpikaan ei ole riittävällä tasolla vertailua ajatellen. Tuotteistamistyö on käynnistetty, mutta ainoastaan osa palveluista on voitu kattavasti tuotteistaa ja hinnoitella. Myös muut kaupungit kuten esimerkiksi Helsingin kaupunki ovat tarkastelleet palvelualoitteen käyttöönottoa hyvin kattavasti ja Helsingin kaupunki päätyi siihen lopputulokseen että palvelualoitekäytäntökokeilua ei käynnistetä. Syinä mm että henkilöstön asema vaarantuu ja hallintokulut kasvavat. Loviisan kaupungilla ei ole tässä vaiheessa riittäviä resursseja vastata kaupungille tehtävään palvelualoitteeseen kohtuullisessa ajassa. Esitetty palvelualoitekäytäntö asettaa myös olemassa olevan henkilökunnan asemaan, johon irtisanomissuojan mukaan emme voi emmekä halua henkilökuntaa asettaa. Rajalliset resurssit on järkevintä tässä vaiheessa kohdentaa siten että saamme aikaiseksi todellista tuottavuuskehitystä ja kustannusten alenemista.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Liite nro 41. Esittelijä: kaupunginjohtaja: Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy työryhmän vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että 1. Loviisan kaupunki ei ota palvelualoitetta kokeiluluontoisena käyttöön 2. aloite on loppuun käsitelty. Muutosehdotus 1: Jäsen Nina Pere esitti jäsen Janne Lepolan kannattamana, että ehdotusta muutetaan muotoon Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että Vuodelle 2014 käynnistetyn tuottavuusohjelmien laadinnan perusteella pyritään kustannusten hillintään ja tuottavuustason nostoon. Sen perusteella pyritään myös aikaansaamaan palvelujen tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittymistä käyttökelpoiseksi perus/vertailutiedostoksi. Tämä mahdollistaa myös palvelualoitteen esittämän palvelutarjontamahdollisuuksien vertailun, minkä johdosta kaupunginhallitus esittää siihen palattavaksi vuonna Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus voitti äänin 6-5, kaupunginjohtajan esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. JAA: Grönberg, Alm, Lindfors, Ekström, Fellman ja Lindell EI: Lepola, Heijnsbroek-Wirén, Karlsson, Pere ja Liljestrand Päätös pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupungin etuosto-oikeus KH 131 Kaupungilla on etuosto-oikeus seuraavaan kiinteistökauppaan: (3) Pålböle, , , m 2 kaavatiedot: ei kaavaa luovuttaja: Lauri Jaatinen luov.saaja: Hannu Ahlgren (4) Keipsalo, , m 2 kaavatiedot: yleiskaava luovuttaja: Seppo Virtanen luov.saaja: Tove Hildén ja Anders Munkberg (5) Pernaja, , m 2 kaavatiedot: asemakaava luovuttaja: Henry Grimm luov.saaja: Stig Uunila Ehdotus: Loviisan kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan yllämainitussa kiinteistökaupassa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 132 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - elinkeino- ja kehittämisjaosto elinkeino- ja kehittämisjaosto tarkastuslautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostolle ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 133 a) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiedote uuden lastensairaalan rakentamisesta ja rahoittamisesta b) ilmoitus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston seminaarista ja kokouksesta c) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja d) Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston esityslista e) Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maksut vuodelle 2014 f) Suomenlahden Meripuolustusalueen esikunnan muistio koskien putoamissuojausvaatimuksia Kotkan rannikkopataljoonan luovuttavissa kohteissa g) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio annettu Romppaisen asiassa h) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio annettu Keskimäki asiassa. Kaupunginhallitus päätti seuraavasti Mikäli Keskimäki valittaa tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, valittaa kaupunki käräjäoikeuden tuomiosta sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin. Mikäli Keskimäki jättää valituksen tekemättä, jää asia myös kaupungin osalta tähän. Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet

Vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet Kaupunginhallitus 155 02.06.2014 Vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelma; suunnitteluohjeet 390/02.02.02/2014 KH 155 Valmistelu: talousjohtaja Kirsi Kettunen Talousarvion laadinnan lähtökohtia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.12.2015 klo 17:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Erämaja Elias

Lisätiedot

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita Perusturvalautakunta 83 15.09.2015 Kaupunginhallitus 228 05.10.2015 Kaupunginvaltuusto 101 14.10.2015 Loviisan kaupungin kyky vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikan hakijoita

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Kaupunginvaltuusto 140 12.11.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 AIKA 03.07.2014 klo 18:04-18:27 PAIKKA Sivistyskeskus, Karlskronabulevardi 8, Loviisa LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja Jokela-Ylipiha

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Grundström Maria jäsen 83-85

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Grundström Maria jäsen 83-85 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 208 Kaupunginvaltuusto AIKA 28.09.2016 klo 17:30-17:46 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Yksityistiejaosto AIKA 18.11.2010 klo 19:00-19:45 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Kurki Thomas

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 321. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.10.2016 Sivu 1 / 1 321 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 10.10.2016 pöytäkirja

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Valtuusto Sivu 1 / Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015 Valtuusto 09.11.2015 Sivu 1 / 1 2734/02.07.00/2015 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 69 1.6.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 95 19.10.2015 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 220 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.10.2016 klo 18:00-19:50 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 383 28.11.2016 Kaupunginhallitus 405 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 108 14.12.2016 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 1041/00.01.01/2012,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2016 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2016 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2016 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.05.2016 klo 18:00 PAIKKA Harjurinteen koulu, Ratakatu 1 LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja Lepola Janne

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/ KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2010 1 368 23.9.2010 ja 30.9.2010 pöydälle pantu asia KRUUNUNHAAN ARVOKKAITA PORRASHUONEITA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA TEHDYT MUISTUTUKSET, SAAPUNEET KIRJEET

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan

Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan Kunnanhallitus 49 24.02.2014 Kunnanvaltuusto 19 10.03.2014 Talousarvion lisämääräraha-anomus kunnanhallituksen 19.12.2011 454 etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan päätöksen tultua voimaan 1710/10.00.01/2011

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

Puumala Pöytäkirja 9/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:25. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Puumala Pöytäkirja 9/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:25. Kunnanhallituksen kokoushuone. Puumala Pöytäkirja 9/2015 1 (9) Aika 08.10.2015, klo 14:00-16:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastus 36 Tilintarkastaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 174 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 17:35-19:50 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos

Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen johtosääntömuutos Kaupunginhallitus 4 11.01.2010 Kaupunginhallitus 90 29.03.2010 Kaupunginhallitus 123 10.05.2010 Kaupunginvaltuusto 33 09.06.2010 Kulttuurilautakunta 51 16.06.2010 Perusturvan, sivistystoimen ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot