VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA"

Transkriptio

1 Johanna Logrén VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 30

2 Johanna Logrén VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 30 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2007

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijät ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuvat: ComstockComplete ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Ulkoasu: Taktum Oy Kannen ja sisällön painatus: Interkopio Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 30 Tekijät Johanna Logrén Nimeke Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta Tiivistelmä Venäjän elintarvikesektori on kokenut suuria mullistuksia Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Leimallista kehitykselle on ollut maataloussektorin taantuminen, elintarviketeollisuuden modernisoituminen paljolti ulkomaisen pääoman avulla sekä elintarvikkeiden vähittäiskaupan rakennemuutos, jossa pienten myymälöiden tilalle ovat tulleet suuret kauppaketjut ja supermarketit. Samalla elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu ja elintarvikevalvontaa suorittavia valtionelimiä organisoitu uudelleen. Tutkimuksessa pureuduttiin Venäjän elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan nykytilaan haastattelemalla Venäjällä toimivien suomalaisten ja venäläisten elintarvikeyritysten edustajia sekä venäläisiä viranomaisia ja elintarvikealan asiantuntijoita. Lisäksi tutkimuksessa esitetään maan elintarviketurvallisuuden kehitystä kuvaavia tietoja, kuten muutoksia elintarvikeinfektiotilanteessa. Salmonelloosi-, shigelloosi- ja hepatiitti A-tapaukset ovat vähentyneet Venäjällä merkittävästi vuoden 1992 jälkeen. Useimpien muiden elintarvikeinfektioiden esiintyvyydestä tiedetään sen sijaan varsin vähän. Venäjän elintarvikelainsäädäntöä pidetään varsin kattavana ja riittävänä takaamaan elintarvikkeiden turvallisuus maassa. Lainsäädännön ja muiden normatiivisten dokumenttien ongelma on niiden osittainen vanhentuneisuus. Kaikki voimassa olevat määräykset eivät vastaa tämän päivän olosuhteita ja vaikeuttavat suotta yritysten toimintaa. Venäjän elintarvikevalvonta on periaatteessa laajaa ja tarkkaa. Lisäksi yritysten tuotannonvalvontajärjestelmän kehittämisen katsotaan tehostaneen valvontaa. Viranomaisten harjoittaman valvonnan ongelmia ovat eri organisaatioiden toimintojen päällekkäisyys ja valvonnan byrokraattisuus. Lisäksi luottamus valvonnan tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen on alhainen. Erityisesti suomalaishaastatellut pitivät viranomaisten harjoittamaa korruptiota koko Venäjän elintarviketurvallisuuden suurimpana ongelmana. Niin yritysten kuin viranomaistahojen edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän elintarviketurvallisuutta voidaan parhaiten edistää siirtämällä valvontavastuuta yhä enemmän elintarvikeyrityksille itselleen. Tärkeänä nähdään myös Venäjän elintarvikelainsäädännön ja valvontakäytäntöjen yhä pidemmälle menevä harmonisointi Euroopan Unionin säädösten kanssa. Avainsanat (asiasanat) elintarviketurvallisuus, lainsäädäntö, viranomaiset, byrokratia, elintarvikevalvonta, Venäjä, Pietari, ruokamyrkytys, elintarvikkeet, infektiot, kuluttajat, kuluttajakäyttäytyminen, luottamus, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt Sivumäärä Kieli 163 s. Muita tietoja Suomi ISBN (nid.) (PDF) ISSN Luokitukset YKL UDK

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Authors Johanna Logrén Name of the work Food safety, food legislation and control in Russia Abstract The Russian food sector has undergone major changes after the collapse of the Soviet Union. Distinctive features of the development have been decline of the agricultural sector, modernization of food industries, much with the help of foreign capital, and structural change of food retail sector, where small stores are being replaced by retail chains and supermarkets. At the same time the Russian food legislation has been reformatted and different controlling bodies reorganized. This study examined the current state of Russian food legislation and control by interviewing representatives of Russian and Finnish food enterprises operating in Russia. Also Russian food safety authorities and experts were interviewed. In addition, the study presents information about the overall development of food safety situation in Russia, such as changes in the incidence of different food-borne illnesses. Salmonellosis, shigellosis and hepatitis A cases have decreased substantially after the year There is, however, a serious lack of information on other food-borne illnesses and their prevalence in Russia. The Russian food legislation is considered fairly extensive and adequate to guarantee food safety in the country. Problems related to the food legislation and other normative documents are caused by their outdated parts that do not meet today s circumstances and are likely to hinder commercial activities. Russian food safety control is, in principle, extensive and strict. Also the introduction of production control system in enterprises has strengthened the control. Problems of the official supervision are overlapping functions of different controlling organizations and high level of bureaucracy associated with the control. Further, the level of trust in the efficiency and fairness of the control is low. Especially the Finnish interviewees regarded the corrupted authorities as the main problem for food safety in Russia. Both company and authority representatives shared the view that food safety in Russia is best promoted by delegating more responsibility from controlling authorities to companies. It is also considered important to harmonize the Russian food legislation and controlling practices further with the regulations of the European Union. Keywords food safety, legislation, food safety control, public authorities, bureaucracy, Russia, St. Petersburg, food poisoning, food supplies, infections, consumers, consumer behaviour, trust, food industry, institutional kitchens Pages Language 163 p. Remarks Finnish ISBN (nid.) (PDF) ISSN Classifications YKL UDK

6 ESIPUHE Tämä tutkimus on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen toteuttamaa suomalais-venäläistä elintarviketurvallisuuden kehittämishanketta The Development of Food Safety within Food Chain. Hanke kuuluu Euroopan Unionin Naapuruusohjelma-hankkeisiin ja sen kansallisena rahoittajana on ollut Etelä-Suomen lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kaakkois-Suomen sekä Pietarin ja Leningradin alueen elintarviketurvallisuutta että maiden välistä elintarvikekauppaa kehittämällä yhteistyötä ja yhteisiä hyviä käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa on pyritty luomaan yhteistyöverkostoja elintarviketurvallisuudesta vastaavien viranomaisten, asiantuntijoiden, yritysten ja tutkijoiden välille ja tuottamaan tietoa elintarviketurvallisuuden ja -valvonnan nykykäytänteistä sekä kehittämistarpeista. Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeessa on aiemmin julkaistu Louhivaaran 2007 Elintarvikeyrittäjän opas Venäjän markkinoille, jossa on kuvattu pääpiirteittäin venäläinen elintarvikelainsäädäntö ja elintarvikevalvontaan osallistuvat viranomaiset. Mainittua opasta pyritään tässä tutkimuksessa täydentämään perehtymällä lainsäädäntö- ja valvontakysymyksiin myös käytännön tasolla. Tutkimuksessa pyritään saamaan mahdollisimman käytännönläheinen näkökulma Venäjän elintarvikelainsäädäntöön ja elintarvikevalvonnan käytännön toteutukseen kuvaamalla lainsäädännön ongelmia ja kehitystarpeita sekä elintarvikevalvonnan käytäntöjä ruohonjuuritason toimijoiden kokemuksista käsin. Tutkimus on tehty Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen ja Pietarin valtiollisen elintarviketeknologian yliopiston yhteistyönä. Suuren työpanoksen aineistonkeruuvaiheessa antoi yliopiston teollisuusekologian laitoksen tutkija, ETL Anna Belova.

7 Tutkimushaastattelujen saannissa korvaamatonta apua tarjosivat Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeen venäläiset kumppanit, joista osa oli itsekin haastateltavana. Kaikki auttoivat lisäksi löytämään muita tutkimukseen soveltuvia haastateltavia niin viranomaisten kuin elintarvikealan yritysten joukossa. Tästä työstä ansaitsevat erityiskiitoksen hankkeet partnerit: professori Ljudmila Belova (I. I. Metshnikovin valtiollinen lääketieteen akatemia), laboratorionjohtaja Ljudmila Serazhutdinova (sertifiointilaitos Test - St. Peterburg), kansainvälisten suhteiden erikoisasiantuntija Elena Shtreiss (Leningradin alueen Maa- ja kalatalouskomitea), laboratorionjohtaja Julia Sokolova (Leningradin alueidenvälinen eläinlääkintälaboratorio), puheenjohtaja Nikolai Shtsherbakov (Ammattikeittiöyhdistys Hospitality Academy) sekä dosentti Olga Sergienko (Pietarin valtiollinen elintarviketeknologian yliopisto). Ilman edellä mainittujen kumppaneiden kontakteja näin edustavaa haastateltavien joukkoa olisi ollut mahdotonta saada kokoon. Lisäksi kiitämme kaikkia venäläisiä ja suomalaisia haastateltavia, jotka antoivat aikaansa tutkijoille ja kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja ongelmistaan venäläisellä elintarvikesektorilla toimimisessa. Mikkelissä Johanna Logrén

8 SISÄLTÖ ESIPUHE 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusaineisto ja -menetelmät VENÄJÄN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA Elintarvikelainsäädännön pääpiirteet Valvontaorganisaatioiden rakenne ja toiminta RUOKAMYRKYTYKSET JA ELINTARVIKEINFEKTIOT VENÄJÄN FEDERAATIOSSA Yleinen ruokamyrkytys- ja suolistoinfektiotilanne Venäjällä Virusperäiset infektiot Bakteerien aiheuttamat infektiot Alkueläin- ja matotaudit sekä zoonoosit Alkoholimyrkytykset VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUSTILANTEEN KEHITYS Neuvostoajoista markkinatalouteen: muutokset kulutuskäyttäytymisessä Tilanne elintarvikeketjun osissa Maatalous Elintarviketeollisuus Ammattikeittiöt Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä jakelu Viranomaistietoa elintarviketurvallisuustilanteesta...62

9 6 LAINSÄÄDÄNNÖN TILA JA KEHITYSTARPEET Yleinen kehitys ja ongelmat Valtiolliset GOST-standardit, tekniset ohjesäännöt ja tekniset ehdot Tuotteiden sertifiointi Muuntogeeniset (GMO) elintarvikkeet Venäjän ja EU:n lainsäädännön harmonisointi KOKEMUKSIA VENÄJÄN ELINTARVIKEVALVONNASTA Elintarvikevalvonnan uudet haasteet Elintarvikevalvonta tänään Valvonnan tehtävät ja toteutus Viranomaisen pakkokeinot Venäjän elintarvikevalvonnan ongelmia Valvonnan byrokraattisuus Vastuiden jako ja toimintojen päällekkäisyys Valvonnan tehokkuus ja sen uskottavuusongelmat Viranomaisten korruptio Omavalvonnan kehittäminen Kuluttaja- ja muiden kansalaisjärjestöjen rooli ELINTARVIKETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN: TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ WTO-jäsenyyden ja kansainvälisen integraation merkitys Suhtautuminen turvallisuus- ja laatustandardeihin Luomutuotanto, ekomerkinnät ja ympäristösertifikaatit YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

10 1 1 JOHDANTO Venäjän elintarvikesektori on ollut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen suurten muutosten kourissa. Vuosikymmenten elintarvikepulan ja erittäin rajoitetun valikoiman jälkeen markkinoille tulvi yhtäkkiä massoittain tuontielintarvikkeita. Samalla kun Venäjän oma maatalous on kamppaillut suurten vaikeuksien kanssa, elintarvikkeiden jalostusporras on kehittynyt suurin harppauksin osittain ulkomaisten investointien turvin. Monet Neuvostoliiton aikaisista suuryrityksistä ovat jatkaneet toimintaansa omistusmuodon muutosten jälkeen, mutta lisäksi maahan on syntynyt paljon uusia, pienempiä jalostajia. Kaikkein eniten uusia yrityksiä on kuitenkin syntynyt kahvila- ja ravintolatoiminnan alalle. Myös vähittäiskaupan rakenne on muuttunut Venäjällä erittäin voimakkaasti viime vuosina. Suuret supermarketit ja kauppaketjut ovat kasvattaneet osuuttaan vähittäiskaupasta hyvin nopeasti. Vaikka uudistukset ovat yleensä vaikuttaneet myönteisesti elintarviketurvallisuuden kehittymiseen, elintarviketuotannon, jalostuksen ja ammattikeittiöiden yksityistäminen on merkinnyt myös uusia haasteita elintarvikevalvonnalle. Venäjän elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu jatkuvasti ja valvontaa organisoitu uudelleen. Nopeat muutokset ovat aiheuttaneet hämmennystä niin viranomaisissa itsessään kuin valvonnan kohteena olevissa yrityksissä. Valvonnan ongelmana on edelleen Venäjän julkiselle sektorille ominainen suuri byrokratian määrä sekä ongelmat valvonnan uskottavuudessa erityisesti korruption vuoksi. Eräs elintarviketurvallisuuden keskeisiä mittareita on elintarvikevälitteisten epidemioiden ja ruokamyrkytysten esiintyminen. Yleisesti ottaen elintarvikevälitteisten suolistoinfektioiden määrä on Venäjällä korkea. Useimmista elintarvikevälitteisistä infektioista on kuitenkin kerätty systemaattisesti tietoa vasta vuoden 1991 jälkeen. Ruokamyrkytysten diagnosoinnissa sekä niiden aiheuttajien todentamisessa ja tilastoinnissa on edelleen suuri kehittämistarve, sillä epidemian aiheuttaja tunnetaan vain noin 25 prosentissa rekisteröidyistä elintarvikeinfektioista. Eniten tietoa on olemassa hepatiitti A viruk-

11 2 sen, salmonellojen ja shigelloiden aiheuttamista epidemioista. Sen sijaan esimerkiksi yersinioiden, kampylobakteerien ja listerioiden aiheuttamista infektioista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Elintarvikkeiden laadusta on aikaa sitten tullut kilpailuvaltti myös Venäjän markkinoilla. Elintarviketeollisuuden puolella on tehty paljon investointeja uuteen tuotantoteknologiaan, ja kilpailussa uskotaan tulevaisuudessa pärjäävän vain niiden yritysten, jotka pystyvät modernisoimaan tuotantoaan. Teknologian uudistaminen ei kuitenkaan yksin riitä parantamaan elintarviketurvallisuutta jalostusportaassa, vaan merkittävää osaa näyttelee myös yritysten henkilökunta. Venäjällä on jo nyt käytössä omavalvontaa muistuttava tuotannonvalvontajärjestelmä, jossa yritykset laativat itse suunnitelman, jonka perusteella tuotannon turvallisuutta valvotaan. Järjestelmän systematisoimista ja lähentämistä eurooppalaisiin käytäntöihin pidetään kuitenkin yleisesti varteenotettavana ajatuksena. Lisäksi monissa yrityksissä on kiinnostusta ottaa käyttöön kansainvälisiä sertifikaatteja ja standardeja (esim. HACCP, ISO-sarjan standardit). Elintarvikealan kehitys erityisesti Suomen lähialueilla kiinnostaa myös monia suomalaisia toimijoita. Pietari on ollut jo vuosia yksi elintarviketeollisuuden suurimpia keskittymiä Venäjällä. Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana Pietarin elintarviketeollisuuden osuus kaikesta tuotannosta (myynnin arvon perusteella) oli 36 %, mikä tekee siitä ylivoimaisesti suurimman tuotannonsektorin alueella (Saint-Petersburg in the first half of 2007). Myös muutamat suomalaiset elintarvikeyritykset ovat saaneet hallintaansa merkittävän osan Pietarin markkinoista. Huomattavasti useampi on kiinnostunut Venäjän kasvavien markkinoiden mahdollisuuksista. Tässä tutkimuksessa käsitellään monia suomalaisyritysten ja suomalaisten elintarvikealan asiantuntijoiden kannalta kiinnostavia Venäjän elintarvikealaan liittyviä teemoja. Maan yleistä elintarviketurvallisuuden tilaa kuvataan viranomaistiedon sekä yritys-, asiantuntija- ja viranomaishaastattelujen pohjalta. Lisäksi tutkimuksessa esitetään ensi kertaa suomen kielellä viran-

12 3 omaisten laatimiin tilastoihin perustuvia tietoja Venäjän elintarvikeinfektiotilanteesta. Yrityshaastatteluissa perehdytään Venäjällä toimivien elintarvikeyritysten ongelmiin paitsi lainsäädännön ja valvonnan osalta, myös tuotannon järjestämistä (kuten työvoimaa) koskevien kysymysten kautta. Elintarviketurvallisuuden kehittämisen tulevaisuudennäkymiä pohditaan erityisesti kansainvälisen integraation näkökulmasta; miten Venäjällä suhtaudutaan lainsäädännön harmonisointiin, Maailman kauppajärjestön jäsenyyteen, kansainvälisten standardien käyttöönottoon ym. elintarvikealaan ja elintarviketurvallisuuteen vaikuttaviin kysymyksiin. 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen lähtökohta on varsin monitieteinen. Sen case-tapauksen tyyppisenä tutkimuskohteena on elintarvikeala ja siihen kohdistuva oikeudellinen sääntely ja valvonta Venäjällä. Elintarvikealaa ja -turvallisuutta tarkastellaan tässä kuitenkin erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteellisestä näkökulmasta. Kun tutkitaan venäläistä lainsäädäntöä ja hallintoa, tutkitaan pakostakin suurta poliittista, hallinnollista, yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta, johon on vaikea olla ottamatta kantaa tavalla tai toisella. Lainsäädännön ja hallinnon muutoksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa siltä osin, kuin ne liittyvät käsityksiin muutoksista elintarviketurvallisuudessa sekä elintarvikealaa koskevan lainsäädännön ja valvonnan kehityksestä. Tässä ei kuitenkaan pyritä kuvaamaan tapahtuneita institutionaalisia muutoksia yksityiskohtaisesti. Sen sijaan keskitytään alan ruohonjuuritason toimijoiden käsityksiin ja kokemuksiin nykytilanteesta, siihen johtaneesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Venäjän elintarvikesektorin tilannetta ja kehitystä arvioitaessa ei voi jättää huomiotta myöskään talousjärjestelmän ja sen muutoksen vaikutusta elintar-

13 4 viketurvallisuuden kehittymiseen. Talousjärjestelmässä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan tässä erityisesti siitä näkökulmasta, miten neuvostokansalaisten muuttuminen kuluttajiksi ja yleinen markkinoiden kehittyminen ovat vaikuttaneet elintarvikealan kehitykseen. Lisäksi elintarvikelainsäädäntöä ja - valvontaa tarkastellaan elintarvikeyritysten liiketoimintaympäristön osatekijänä eli sitä, miten nykyinen lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta edesauttavat tai hankaloittavat elintarvikeyritysten toimintaa. Koska tutkimusaineiston tärkein osa muodostuu kahdesta yhteiskunnan sektorista, yhtäältä elintarvikealan yrittäjistä ja toisaalta näille reunaehtoja asettavista ja alaa valvovista viranomaisista, käsittelyssä saa paljon huomiota myös julkisen ja yksityisen sektorin suhde elintarvikealalla. Julkisen ja yksityisen sektorin suhde ja julkisten instituutioiden vaikutus liiketoiminnan harjoittamiseen on ollut aivan erityinen kiinnostuksen kohde nimenomaan Venäjän-tutkimuksessa. Taustalla on verrattain nuoren yrityssektorin ja neuvostoajalta periytyneen, joskin monilta osin uudistuneen julkisen sektorin varsin kivulias yhteensovittaminen. Erityisesti liike-elämä on pitänyt Venäjän julkista sektoria yhtenä liiketoiminnan harjoittamisen pahimmista jarruista maassa. (Esim. Условия и факторы развития малого предпринимательства 2006; Karhunen 2007; Logrén ja Heliste 2007.) Näissä tutkimuksissa on hyödynnetty erityisesti institutionaalisen taloustieteen näkökulmaa julkisen ja yksityisen sektorin välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa (ks. North 1990). Käsillä olevassa tutkimuksessakin käsitellään elintarvikevalvonnan käytänteitä myös institutionaalisen teorian näkökulmasta silloin, kun puhutaan hallinnon ja viranomaistoiminnan toisaalta virallisista, toisaalta epävirallisista käytännöistä. Näiden käytäntöjen väliset ristiriidat ovat omiaan aiheuttamaan kitkaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välille, ja toisaalta ne saattavat nakertaa viranomaisten toiminnan uskottavuutta kansalaisten silmissä. Elintarvikevalvonnan uskottavuutta ja luotettavuutta käsitellään tutkimuksessa muun muassa tästä näkökulmasta.

14 5 Laajin tähän asti julkaistu, elintarviketurvallisuutta Venäjällä ja Pietarissa käsittelevä tutkimus on Elena Ganskaun (2006) sosiologian alan väitös suhtautumisesta ruokaan liittyviin riskeihin pietarilaisten kuluttajien ja asiantuntijoiden keskuudessa. Siinä Venäjän nykyistä elintarviketurvallisuutta tarkastellaan erityisesti luottamuksen käsitteen avulla. Myös käsillä olevassa tutkimuksessa sivutaan sosiologien paljon tutkimaa yhteiskunnallisen luottamuksen kysymystä siltä osin kuin se liittyy käsityksiin ruuan turvallisuudesta sekä elintarvikevalvontaan kohdistuvaan luottamukseen tai sen puutteeseen. Lisäksi sovelletaan kuluttajatutkimuksen näkökulmaa suhtautumisesta ruuan turvallisuuteen ja kuluttajana tehtyihin valintoihin. Ruokaturvallisuutta koskevassa kuluttajatutkimuksessa on keskitytty paljon riskin käsitteeseen (esim. Green ym. 2003; Houghton ym. 2006), mutta tässä tutkimuksessa painotus on enemmän luottamuksen analysoinnissa. 2.2 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja elintarvikevalvonta ovat kehittyneet viime vuosina. Erityinen painotus on ruohonjuuritason toimijoiden kokemuksissa lainsäädännön ja valvonnan toimivuudesta käytännössä sekä niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla elintarvikkeiden tuottajat ja jalostajat, elintarvikealan asiantuntijat sekä valvontaviranomaiset arvioivat Venäjällä voimassa olevia elintarviketurvallisuusnormeja, niiden täytäntöönpanon valvontaa, elintarviketurvallisuuden kehittämisen esteitä ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä niihin liittyviä tiedotus- ja koulutustarpeita. Tutkimustiedon pohjalta arvioidaan Venäjän elintarvikelainsäädännön ja lain soveltamisen kehittämistarpeita sekä elintarvikeyrityksiin kohdistuvan tiedotuksen ja koulutusten tarvetta elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi suomalaiset, Venäjän markkinoista kiinnostuneet elintarvikeyritykset saavat tutkimuksesta tärkeää tietoa elintarviketurvallisuudesta ja alan valvontakäytännöistä Venäjällä.

15 6 Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) Millainen Venäjän elintarviketurvallisuustilanne on tällä hetkellä ja miten se on muuttunut neuvostoajoista tähän päivään? Elintarviketurvallisuuden tilaa arvioidaan koko ruokaketjun osalta maatalouden, jalostuksen ja ammattikeittiöiden näkökulmasta. Myös kaupan roolista keskustellaan. Huomiota kiinnitetään niihin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin, hallinnollisiin ja teknologisiin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet Venäjän elintarvikealaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa esitetään tilastotietoa joistakin elintarviketurvallisuuden osoittimista, kuten koko Venäjän laajuisen elintarvikeinfektiotilanteen muutoksista viime vuosina. 2) Millä tavalla Venäjän elintarvikelainsäädäntö on kehittynyt viime vuosina ja millä tavalla lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen edistävät elintarviketurvallisuutta? Lainsäädäntöä ja ylipäätään venäläistä säädöspohjaa arvioidaan siitä näkökulmasta, miten lainsäädäntöuudistukset ovat parantaneet elintarviketurvallisuutta ja millaisia kehittämistarpeita lainsäädännössä ja sen soveltamisessa edelleen nähdään. Lisäksi keskustellaan venäläisen lainsäädännön harmonisointitarpeesta kansainvälisen lainsäädännön kanssa. Tarkemmin perehdytään erityisesti teknistä sääntelyä, valtiollisia standardeja ja sertifiointia koskeviin lakeihin ja säädöksiin. 3) Miten Venäjän elintarvikevalvonta toimii käytännössä ja miten alan toimijat arvioivat valvonnan tehokkuutta? Elintarvikevalvonnan osalta tutkimuksessa kuvataan viranomaisten vastuita ja tehtäviä elintarvikevalvonnassa ja perehdytään erityisesti elintarvikevalvonnan käytännön toteutukseen. Tutkimuksessa pureudutaan Venäjän elintarvikevalvonnan ongelmiin niin viranomaisten, yrittäjien kuin kuluttajien näkökulmasta ja selvitetään mm. valvonnan tehokkuuteen, sen byrokraattisuuteen ja uskottavuuteen liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkitaan yritysten

16 omavalvonnan sekä kansalaisjärjestöjen harjoittaman kontrollin roolia Venäjän elintarvikevalvonnassa. 7 4) Miten Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta tulevat kehittymään tulevaisuudessa ja millä tavoin elintarviketurvallisuuden parantumiseen voidaan vaikuttaa? Tulevaisuutta arvioidaan mm. sen suhteen, miten Venäjän kansainvälinen integroituminen, kuten Maailman kauppajärjestön jäsenyys tulee vaikuttamaan elintarviketurvallisuuteen ja millä tavalla se tulee näkymään maan lainsäädännössä ja elintarvikevalvonnan järjestämisessä. Lisäksi pohditaan kansainvälisten laatu- ja turvallisuussertifikaattien, kuten ISO standardien, HACCP-järjestelmän tai ympäristömerkkien ja -järjestelmien soveltamisen mahdollisuuksia ja ongelmia Venäjällä. 2.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät Syvällisen ja monipuolisen kuvan saamiseksi elintarvikelainsäädännön ja - valvonnan toimivuudesta käytännössä tutkimuksessa päätettiin soveltaa ensisijaisesti laadullista tutkimusotetta. Laadullisen tutkimusotteen avulla tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen kuva. Tutkimusaineistoa hankitaan laadullisessa tutkimuksessa ensisijaisesti haastatteluin ja muilla vapaamuotoisilla metodeilla, koska tällä tavalla ilmiöstä pystytään saamaan esille myös kaikkia niitä piirteitä, joita tutkija ei välttämättä osaisi ennakoida etukäteen esimerkiksi kyselylomakkeen vastausvaihtoehdoissa. Laadullisen tutkimusotteen katsottiin sopivan tähän tutkimukseen erityisesti siksi, että hankkeessa haluttiin saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen kuva laajasta ja vähän tutkitusta ongelma-alueesta, jota olisi ollut vaikea typistää kyselylomakkeen muotoon. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään paljon sellaisia asioita, joista on hyvin vaikeaa saada tietoa muuten kuin haastattelemalla toimijoita itseään. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki virallisten doku-

17 8 menttien ulkopuolella esille tulevat ongelmat lainsäädännön soveltamisessa ja elintarvikevalvontaan liittyvät epäviralliset käytännöt kuten korruptio. Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeen puitteissa syntyneet kontaktit lukuisiin elintarvikealan asiantuntija- ja viranomaisorganisaatioihin auttoivat löytämään tutkimuksen kannalta erinomaisia haastateltavia. Merkittävin osa tutkimusaineistoa ovat elintarvikealan toimijoiden keskuudessa suoritetut teemahaastattelut. Pääpaino haastatteluissa annettiin venäläisille elintarvikealan asiantuntijoille, viranomaisille ja yrityksille. Koska Venäjä on toimintaympäristönä yhä houkuttelevampi myös monille suomalaisille elintarvikejalostajille ja ravintolayrittäjille, mukaan haluttiin saada myös suomalainen näkökulma. Koska suomalaisilla toimijoilla on vertailukohtanaan varsin erilainen, vakiintunut ja läpinäkyvä järjestelmä Suomessa ja EU:ssa, mukaan haluttiin saada myös tällainen ulkopuolisen näkökulma venäläisten haastattelujen rinnalle. Tutkimushaastattelut suoritettiin heinä-syyskussa Suomalaisten yritysten edustajien haastattelut teki MMM Johanna Logrén Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksesta ja kaikkien venäläisten haastattelut ETL Anna Belova Pietarin valtiollisesta elintarviketeknologian yliopistosta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 26:ta henkilöä; 17:ää naista ja 9:ää miestä. Haastateltavista kymmenen oli erilaisten viranomais- (8) tai asiantuntijaorganisaatioiden (2) edustajia. Haastatelluista asiantuntijoista toinen oli lääketieteellisen koulutuksen saanut elintarvikehygienian ja ravitsemuksen asiantuntija, toinen elintarviketeknologian asiantuntija. Molemmat edustivat pietarilaisia yliopistoja. Muut julkista sektoria edustaneet haastateltavat olivat eläinlääkintä- sekä terveys- ja kuluttajavalvontaan osallistuvien organisaatioiden edustajia. Suurin osa haastatelluista viranomaisista oli federatiivisten valvontaorganisaatioiden alaisten laboratorioiden ja sertifiointilaitosten johtoa.

18 9 Valitettavasti tärkeimmän elintarvikevalvontaa suorittavan viranomaisen eli Federatiivisen kuluttajien oikeuksien suojelun ja ihmisten hyvinvoinnin valvontalaitoksen hallinto-osastolta ei saatu ketään suostumaan tutkimushaastatteluun. Saman viranomaisen toisen haaraosaston edustajalta saatiin kuitenkin haastattelu. Lisäksi haastateltiin Leningradin alueen maataloushallinnon virkamiehiä. Asiantuntija- ja viranomaistahojen lisäksi tutkimuksessa haastateltiin seitsemää venäläistä yrityspuolen toimijaa, jotka edustivat kuutta eri venäläistä elintarvikealan yritystä. Lisäksi haastateltiin kuuden suomalaisen, Pietarissa tai Leningradin alueella toimivan yrityksen edustajia, joita oli yhteensä yhdeksän henkilöä. Kahdessa suomalaisyrityksen haastattelussa oli mukana myös saman yrityksen venäläinen työntekijä. Haastateltujen yritysten joukossa oli yksi maatila, lihan- ja kalanjalostajia, leipomoita ja yksi meijeri. Noin puolet yrityshaastateltavista edusti ammattikeittiöitä, joista suurin osa oli kaupallisia ravintoloita. Kahdella ammattikeittiöpuolen haastateltavista oli lisäksi koulu- tai työmaaruokalatoimintaa. Haastattelut kattoivat näin ollen koko ruokaketjun lukuun ottamatta kauppaa. Koska tutkimuksen taustalla olleessa elintarviketurvallisuuteen liittyvässä naapuruusohjelmahankkeessa ei ollut mukana kauppasektoria, se jätettiin myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Huolimatta siitä, että kaupan edustajia ei haastateltu suoraan, aihetta käsiteltiin runsaasti kaikissa haastatteluissa. Haastattelut olivat luonteeltaan strukturoituja teemahaastatteluja, joissa tietty haastattelurunko oli laadittu valmiiksi, mutta keskustelun annettiin tarvittaessa rönsyillä melko vapaasti haastateltavien oman asiantuntemuksen mukaisesti. Kysymykset kattoivat hyvin laajan alueen Venäjän elintarviketurvallisuudesta, -lainsäädännöstä ja -valvonnasta ennen ja nyt, joten on selvää, että kaikki haastateltavat eivät edes pystyneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Teemat valikoituivat haastatteluissa aina jossakin määrin myös haastateltavan oman toimialan ja aseman mukaisesti. Haastattelujen kesto oli keskimäärin tunnista puoleentoista.

19 10 Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja purettiin myöhemmin tekstiksi. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna MaxQda laadullisen aineiston analysointiohjelmistoa. Ohjelman avulla aineisto koodattiin tutkimuksen tärkeimpien käsitteiden ja teemojen mukaisesti, mikä helpotti aineiston systemaattista käsittelyä. Haastatelluille luvattiin tutkimuksessa anonymiteetti, koska kysymykset käsittelivät osittain varsin arkaluontoisia teemoja. Yritykset kertoivat tutkimushaastatteluissa varsin avoimesti omista elintarviketurvallisuuteen liittyvistä ongelmistaan. Koska haastatteluissa keskusteltiin paljon myös yritysten suhteista viranomaisiin ja viranomaistoiminnassa nähdyistä puutteista, katsottiin tärkeäksi tarjota haastateltaville täysi anonymiteetti vaikeuksien välttämiseksi. Viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioita edustaneet haastateltavat puolestaan esiintyivät tutkimuksessa yksityishenkilöinä, eivätkä heidän mielipiteensä välttämättä edusta työnantajaorganisaatioiden virallisia kantoja. Nämä haastateltavat antoivat hyvin arvokasta tietoa viranomaiskäytännöistä ja elintarvikevalvonnan järjestämisestä, jota olisi ollut mahdotonta saada mistään muista lähteistä. Tutkimuksen kannalta oli hyvin tärkeää, että haastatellut viranomaiset puhuivat ongelmista mahdollisimman avoimesti ja siksi myös he esiintyvät tutkimuksessa anonyymisti. Kaikki viranomaiset eivät suostuneet haastattelupyyntöön. Koska myös haastateltujen, hyvin avoimesti esiintyneiden asiantuntijoiden ja viranomaisten yksityisyyttä halutaan kunnioittaa, analyysiluvuissa esitetyissä sitaateissa ei esitetä haastatellun tarkkaa organisaatiota, vaan ainoastaan ala, jota hän edustaa. Sitaateissa käytetään koodeja FI ja RU osoittamaan, onko kysymyksessä suomalainen vai venäläinen haastateltava. Yritysten edustajista mainitaan se elintarvikeketjun porras (maatalous, elintarviketeollisuus, ammattikeittiö), jolla haastatellun yritys toimii. Haastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty terveys- ja kuluttajaviranomaista vastaavan Venäjän Federatiivisen kuluttajien oikeuksien suojelun ja ihmisten hyvinvoinnin valvontalaitoksen sekä Federatiivisen

20 11 eläinlääkintä- ja kasvinterveysvalvontaviraston tuottamia virallisia materiaaleja. Näitä ovat vuodesta 1998 julkaistut, Venäjän hygieenis-epidemiologista tilannetta koskevat vuosikirjat, joissa kerrotaan mm. suolistoinfektio- ja ruokamyrkytystilanteesta sekä kuvataan viranomaisen toimintaa elintarviketurvallisuuden ja elintarvikevalvonnan alalla kuluneena vuonna. Lisäksi on hyödynnetty viranomaisten omilla internetsivuillaan tai muissa medioissa julkaisemia lehdistötiedotteita. Viranomaisten suoran informaation lisäksi tutkimuksen aikana tehtiin laajoja hakuja venäläisten uutistoimistojen sähköisissä arkistoissa erityisesti ruokamyrkytyksiä ja elintarviketurvallisuustilannetta koskevista jutuista. Kaikkein kattavin aineisto oli IA Regnum -uutispalvelulla osoitteessa Lisäksi referenssinä käytettiin pietarilaisen, riippumattomia tutkimuksia tekevän kuluttajajärjestön analyyseja, jotka ovat saatavissa osoitteessa Vaikka osa tutkimuksessa esitettävästä tiedosta koskee koko Venäjän Federaatiota, tutkimus painottuu selvästi Luoteis-Venäjälle ja erityisesti Pietariin ja Leningradin alueelle, koska sen uskottiin kiinnostavan eniten suomalaista lukijaa. Kaikki tutkimuksen haastateltavat työskentelevät lähinnä tällä alueella. Lisäksi viranomaisten tilastoja ja tiedotusvälineiden julkaisemia aineistoja elintarviketurvallisuudesta ja elintarvikevälitteisistä epidemioista esitetään Suomen lähialueita painottaen. 3 VENÄJÄN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA 3.1 Elintarvikelainsäädännön pääpiirteet Venäjän elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu jatkuvasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Tärkeimpiä elintarvikealaa sääteleviä lakeja ovat laki elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta sekä laki kuluttajien oikeuksien suojelusta. Muita tärkeitä lakeja ovat mm. laki väestön hygieenis-

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa

Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa Sebastian Hielm, eläinlääkintöylitarkastaja Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMM Ateria 12, 6.11.2012 Luennon aiheet Nykytilan (ja menneen) kuvaus Todelliset terveysriskit

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille VENÄJÄN ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINTERVEYSLAITOS (Rosselhoznadzor) Orlikov per., 1/11, 107139, Moskova, Sähkeet: Moskva 84 Minrosselhoz Faksi (7 495) 607-5111 Puh. (7 495) 975-4347 Sähköposti info@svfk.mcx.ru

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Antti Puupponen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus 30.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki Vuonna 2050 maailman arvioitu

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 )

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 ) CURRICULUM VITAE Opetustehtävät Tuija Kantala, yliopisto-opettaja (sijainen), jatkotutkinto-opiskelija KOULUTUS Eläinlääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 2006 (Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Kryptosporidioosiepidemiat

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Virittävä valistus

Virittävä valistus Virittävä valistus 17.11.2014 Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 Teesejä valistuksesta 1981 Valistuksen paikka 1990 Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 Valistus normilähteenä Valistus

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa

Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ja arviointi yhteiskunnallisten yritysten kontekstissa 17.11.2011 FinSERN1 Hannele Mäkelä Laskentatoimen tohtoriopiskelija Tampereen yliopisto hannele.makela@uta.fi Accounting

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila

Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila Miten suomalainen luomu vastaa tulevaisuuteen? Jaakko Nuutila 01.0.201 Esityksen sisältö Tulevaisuus Tavoitteet Nykytilanne Muutostarpeet Uusi toiminnan malli Haasteisiin vastaaminen Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Riskiperusteisuus kuulostaa helpolta paperilla ja pomojen juhlapuheissa Jaana Husu-Kallio, 17.1.2012 Riskipohjainen

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö

Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Täydentämiseen liittyvä lainsäädäntö Seminaari väitteistä ja täydentämisestä 27.11.2013 Elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström Maa- ja metsätalousministeriö Keskeinen lainsäädäntö 1. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 3 Ruokamyrkytykset Helsingissä vuonna 2014 HEL 2015-004170 T 11 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi yhteenvedon Helsingissä vuonna

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta LAUSUNTO 26.2.2010/SH Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia HARE: MMM004/2010 Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta Pyydettynä lausuntona luonnoksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin

EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) Kajsa Hakulin EU:n ja valtion korvausperusteet eläintaudeissa (esim. ASF) 16.3.2016 Kajsa Hakulin Lainsäädäntö Parlamentin ja neuvoston asetus 652/2014 Euroopan unionin valtiontukisäännökset maa- ja metsätalousalalle

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.

Ruoka-alan alueellinen kehittäminen, esimerkkinä Etelä-Savo. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9. Riitta Kaipainen Ruoka-Kouvola IV kumppanuuspöytäkokoontuminen 2.9.2015 Ruralia-instituutti / Riitta Kaipainen 3.9.2015 1 Elintarvikealaan kohdistuvien kehittämislinjauksien historiaa Etelä-Savossa: -

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola

Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? Ella Mikkola Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyö miten erilainen oikeusasema vaikuttaa? 9.3.2017 Ella Mikkola Selvityksen tausta ja toteutus Osa hanketta "Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.

Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa. Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5. Norovirus ja Clostridium difficile sairaalassa Hygieniahoitaja Ella Mauranen Kuopion yliopistollinen sairaala Infektioyksikkö 4620 28.5.2008 1 Tavanomaiset varotoimet Tavanomaiset varotoimet Noudatetaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys

Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Lähiruoan aluetaloudellinen merkitys Tarkastelussa Kanta- ja Päijät-Hämeen, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen maakunnat Susanna Määttä & Hannu Törmä Ruralia-instituutti / Aluetaloudellisten vaikutusten

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta

Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tutkimuksen suunnittelu tietojärjestelmätieteen tutkijan näkökulmasta Avoimen tieteen huomiointi tutkimuksen suunnittelussa See more at: http://avointiede.fi/osaajakoulutuksenohjelma#sthash.671tqbiq.dpuf

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus MTK Pirkanmaan syyskokous Minna-Mari Kaila

Ajankohtaiskatsaus MTK Pirkanmaan syyskokous Minna-Mari Kaila Ajankohtaiskatsaus MTK Pirkanmaan syyskokous 13.12.2012 Minna-Mari Kaila 13.12.2012 Työntäyteinen vuosi edessä ja takana EU:n maatalous-, maaseutu- ja aluepolitiikat uudistetaan. Politiikan sisällöstä

Lisätiedot