VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA"

Transkriptio

1 Johanna Logrén VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 30

2 Johanna Logrén VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 30 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2007

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijät ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuvat: ComstockComplete ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Ulkoasu: Taktum Oy Kannen ja sisällön painatus: Interkopio Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 30 Tekijät Johanna Logrén Nimeke Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta Tiivistelmä Venäjän elintarvikesektori on kokenut suuria mullistuksia Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Leimallista kehitykselle on ollut maataloussektorin taantuminen, elintarviketeollisuuden modernisoituminen paljolti ulkomaisen pääoman avulla sekä elintarvikkeiden vähittäiskaupan rakennemuutos, jossa pienten myymälöiden tilalle ovat tulleet suuret kauppaketjut ja supermarketit. Samalla elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu ja elintarvikevalvontaa suorittavia valtionelimiä organisoitu uudelleen. Tutkimuksessa pureuduttiin Venäjän elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan nykytilaan haastattelemalla Venäjällä toimivien suomalaisten ja venäläisten elintarvikeyritysten edustajia sekä venäläisiä viranomaisia ja elintarvikealan asiantuntijoita. Lisäksi tutkimuksessa esitetään maan elintarviketurvallisuuden kehitystä kuvaavia tietoja, kuten muutoksia elintarvikeinfektiotilanteessa. Salmonelloosi-, shigelloosi- ja hepatiitti A-tapaukset ovat vähentyneet Venäjällä merkittävästi vuoden 1992 jälkeen. Useimpien muiden elintarvikeinfektioiden esiintyvyydestä tiedetään sen sijaan varsin vähän. Venäjän elintarvikelainsäädäntöä pidetään varsin kattavana ja riittävänä takaamaan elintarvikkeiden turvallisuus maassa. Lainsäädännön ja muiden normatiivisten dokumenttien ongelma on niiden osittainen vanhentuneisuus. Kaikki voimassa olevat määräykset eivät vastaa tämän päivän olosuhteita ja vaikeuttavat suotta yritysten toimintaa. Venäjän elintarvikevalvonta on periaatteessa laajaa ja tarkkaa. Lisäksi yritysten tuotannonvalvontajärjestelmän kehittämisen katsotaan tehostaneen valvontaa. Viranomaisten harjoittaman valvonnan ongelmia ovat eri organisaatioiden toimintojen päällekkäisyys ja valvonnan byrokraattisuus. Lisäksi luottamus valvonnan tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen on alhainen. Erityisesti suomalaishaastatellut pitivät viranomaisten harjoittamaa korruptiota koko Venäjän elintarviketurvallisuuden suurimpana ongelmana. Niin yritysten kuin viranomaistahojen edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän elintarviketurvallisuutta voidaan parhaiten edistää siirtämällä valvontavastuuta yhä enemmän elintarvikeyrityksille itselleen. Tärkeänä nähdään myös Venäjän elintarvikelainsäädännön ja valvontakäytäntöjen yhä pidemmälle menevä harmonisointi Euroopan Unionin säädösten kanssa. Avainsanat (asiasanat) elintarviketurvallisuus, lainsäädäntö, viranomaiset, byrokratia, elintarvikevalvonta, Venäjä, Pietari, ruokamyrkytys, elintarvikkeet, infektiot, kuluttajat, kuluttajakäyttäytyminen, luottamus, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt Sivumäärä Kieli 163 s. Muita tietoja Suomi ISBN (nid.) (PDF) ISSN Luokitukset YKL UDK

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Authors Johanna Logrén Name of the work Food safety, food legislation and control in Russia Abstract The Russian food sector has undergone major changes after the collapse of the Soviet Union. Distinctive features of the development have been decline of the agricultural sector, modernization of food industries, much with the help of foreign capital, and structural change of food retail sector, where small stores are being replaced by retail chains and supermarkets. At the same time the Russian food legislation has been reformatted and different controlling bodies reorganized. This study examined the current state of Russian food legislation and control by interviewing representatives of Russian and Finnish food enterprises operating in Russia. Also Russian food safety authorities and experts were interviewed. In addition, the study presents information about the overall development of food safety situation in Russia, such as changes in the incidence of different food-borne illnesses. Salmonellosis, shigellosis and hepatitis A cases have decreased substantially after the year There is, however, a serious lack of information on other food-borne illnesses and their prevalence in Russia. The Russian food legislation is considered fairly extensive and adequate to guarantee food safety in the country. Problems related to the food legislation and other normative documents are caused by their outdated parts that do not meet today s circumstances and are likely to hinder commercial activities. Russian food safety control is, in principle, extensive and strict. Also the introduction of production control system in enterprises has strengthened the control. Problems of the official supervision are overlapping functions of different controlling organizations and high level of bureaucracy associated with the control. Further, the level of trust in the efficiency and fairness of the control is low. Especially the Finnish interviewees regarded the corrupted authorities as the main problem for food safety in Russia. Both company and authority representatives shared the view that food safety in Russia is best promoted by delegating more responsibility from controlling authorities to companies. It is also considered important to harmonize the Russian food legislation and controlling practices further with the regulations of the European Union. Keywords food safety, legislation, food safety control, public authorities, bureaucracy, Russia, St. Petersburg, food poisoning, food supplies, infections, consumers, consumer behaviour, trust, food industry, institutional kitchens Pages Language 163 p. Remarks Finnish ISBN (nid.) (PDF) ISSN Classifications YKL UDK

6 ESIPUHE Tämä tutkimus on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen toteuttamaa suomalais-venäläistä elintarviketurvallisuuden kehittämishanketta The Development of Food Safety within Food Chain. Hanke kuuluu Euroopan Unionin Naapuruusohjelma-hankkeisiin ja sen kansallisena rahoittajana on ollut Etelä-Suomen lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kaakkois-Suomen sekä Pietarin ja Leningradin alueen elintarviketurvallisuutta että maiden välistä elintarvikekauppaa kehittämällä yhteistyötä ja yhteisiä hyviä käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa on pyritty luomaan yhteistyöverkostoja elintarviketurvallisuudesta vastaavien viranomaisten, asiantuntijoiden, yritysten ja tutkijoiden välille ja tuottamaan tietoa elintarviketurvallisuuden ja -valvonnan nykykäytänteistä sekä kehittämistarpeista. Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeessa on aiemmin julkaistu Louhivaaran 2007 Elintarvikeyrittäjän opas Venäjän markkinoille, jossa on kuvattu pääpiirteittäin venäläinen elintarvikelainsäädäntö ja elintarvikevalvontaan osallistuvat viranomaiset. Mainittua opasta pyritään tässä tutkimuksessa täydentämään perehtymällä lainsäädäntö- ja valvontakysymyksiin myös käytännön tasolla. Tutkimuksessa pyritään saamaan mahdollisimman käytännönläheinen näkökulma Venäjän elintarvikelainsäädäntöön ja elintarvikevalvonnan käytännön toteutukseen kuvaamalla lainsäädännön ongelmia ja kehitystarpeita sekä elintarvikevalvonnan käytäntöjä ruohonjuuritason toimijoiden kokemuksista käsin. Tutkimus on tehty Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen ja Pietarin valtiollisen elintarviketeknologian yliopiston yhteistyönä. Suuren työpanoksen aineistonkeruuvaiheessa antoi yliopiston teollisuusekologian laitoksen tutkija, ETL Anna Belova.

7 Tutkimushaastattelujen saannissa korvaamatonta apua tarjosivat Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeen venäläiset kumppanit, joista osa oli itsekin haastateltavana. Kaikki auttoivat lisäksi löytämään muita tutkimukseen soveltuvia haastateltavia niin viranomaisten kuin elintarvikealan yritysten joukossa. Tästä työstä ansaitsevat erityiskiitoksen hankkeet partnerit: professori Ljudmila Belova (I. I. Metshnikovin valtiollinen lääketieteen akatemia), laboratorionjohtaja Ljudmila Serazhutdinova (sertifiointilaitos Test - St. Peterburg), kansainvälisten suhteiden erikoisasiantuntija Elena Shtreiss (Leningradin alueen Maa- ja kalatalouskomitea), laboratorionjohtaja Julia Sokolova (Leningradin alueidenvälinen eläinlääkintälaboratorio), puheenjohtaja Nikolai Shtsherbakov (Ammattikeittiöyhdistys Hospitality Academy) sekä dosentti Olga Sergienko (Pietarin valtiollinen elintarviketeknologian yliopisto). Ilman edellä mainittujen kumppaneiden kontakteja näin edustavaa haastateltavien joukkoa olisi ollut mahdotonta saada kokoon. Lisäksi kiitämme kaikkia venäläisiä ja suomalaisia haastateltavia, jotka antoivat aikaansa tutkijoille ja kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja ongelmistaan venäläisellä elintarvikesektorilla toimimisessa. Mikkelissä Johanna Logrén

8 SISÄLTÖ ESIPUHE 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusaineisto ja -menetelmät VENÄJÄN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA Elintarvikelainsäädännön pääpiirteet Valvontaorganisaatioiden rakenne ja toiminta RUOKAMYRKYTYKSET JA ELINTARVIKEINFEKTIOT VENÄJÄN FEDERAATIOSSA Yleinen ruokamyrkytys- ja suolistoinfektiotilanne Venäjällä Virusperäiset infektiot Bakteerien aiheuttamat infektiot Alkueläin- ja matotaudit sekä zoonoosit Alkoholimyrkytykset VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUSTILANTEEN KEHITYS Neuvostoajoista markkinatalouteen: muutokset kulutuskäyttäytymisessä Tilanne elintarvikeketjun osissa Maatalous Elintarviketeollisuus Ammattikeittiöt Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä jakelu Viranomaistietoa elintarviketurvallisuustilanteesta...62

9 6 LAINSÄÄDÄNNÖN TILA JA KEHITYSTARPEET Yleinen kehitys ja ongelmat Valtiolliset GOST-standardit, tekniset ohjesäännöt ja tekniset ehdot Tuotteiden sertifiointi Muuntogeeniset (GMO) elintarvikkeet Venäjän ja EU:n lainsäädännön harmonisointi KOKEMUKSIA VENÄJÄN ELINTARVIKEVALVONNASTA Elintarvikevalvonnan uudet haasteet Elintarvikevalvonta tänään Valvonnan tehtävät ja toteutus Viranomaisen pakkokeinot Venäjän elintarvikevalvonnan ongelmia Valvonnan byrokraattisuus Vastuiden jako ja toimintojen päällekkäisyys Valvonnan tehokkuus ja sen uskottavuusongelmat Viranomaisten korruptio Omavalvonnan kehittäminen Kuluttaja- ja muiden kansalaisjärjestöjen rooli ELINTARVIKETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN: TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ WTO-jäsenyyden ja kansainvälisen integraation merkitys Suhtautuminen turvallisuus- ja laatustandardeihin Luomutuotanto, ekomerkinnät ja ympäristösertifikaatit YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

10 1 1 JOHDANTO Venäjän elintarvikesektori on ollut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen suurten muutosten kourissa. Vuosikymmenten elintarvikepulan ja erittäin rajoitetun valikoiman jälkeen markkinoille tulvi yhtäkkiä massoittain tuontielintarvikkeita. Samalla kun Venäjän oma maatalous on kamppaillut suurten vaikeuksien kanssa, elintarvikkeiden jalostusporras on kehittynyt suurin harppauksin osittain ulkomaisten investointien turvin. Monet Neuvostoliiton aikaisista suuryrityksistä ovat jatkaneet toimintaansa omistusmuodon muutosten jälkeen, mutta lisäksi maahan on syntynyt paljon uusia, pienempiä jalostajia. Kaikkein eniten uusia yrityksiä on kuitenkin syntynyt kahvila- ja ravintolatoiminnan alalle. Myös vähittäiskaupan rakenne on muuttunut Venäjällä erittäin voimakkaasti viime vuosina. Suuret supermarketit ja kauppaketjut ovat kasvattaneet osuuttaan vähittäiskaupasta hyvin nopeasti. Vaikka uudistukset ovat yleensä vaikuttaneet myönteisesti elintarviketurvallisuuden kehittymiseen, elintarviketuotannon, jalostuksen ja ammattikeittiöiden yksityistäminen on merkinnyt myös uusia haasteita elintarvikevalvonnalle. Venäjän elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu jatkuvasti ja valvontaa organisoitu uudelleen. Nopeat muutokset ovat aiheuttaneet hämmennystä niin viranomaisissa itsessään kuin valvonnan kohteena olevissa yrityksissä. Valvonnan ongelmana on edelleen Venäjän julkiselle sektorille ominainen suuri byrokratian määrä sekä ongelmat valvonnan uskottavuudessa erityisesti korruption vuoksi. Eräs elintarviketurvallisuuden keskeisiä mittareita on elintarvikevälitteisten epidemioiden ja ruokamyrkytysten esiintyminen. Yleisesti ottaen elintarvikevälitteisten suolistoinfektioiden määrä on Venäjällä korkea. Useimmista elintarvikevälitteisistä infektioista on kuitenkin kerätty systemaattisesti tietoa vasta vuoden 1991 jälkeen. Ruokamyrkytysten diagnosoinnissa sekä niiden aiheuttajien todentamisessa ja tilastoinnissa on edelleen suuri kehittämistarve, sillä epidemian aiheuttaja tunnetaan vain noin 25 prosentissa rekisteröidyistä elintarvikeinfektioista. Eniten tietoa on olemassa hepatiitti A viruk-

11 2 sen, salmonellojen ja shigelloiden aiheuttamista epidemioista. Sen sijaan esimerkiksi yersinioiden, kampylobakteerien ja listerioiden aiheuttamista infektioista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Elintarvikkeiden laadusta on aikaa sitten tullut kilpailuvaltti myös Venäjän markkinoilla. Elintarviketeollisuuden puolella on tehty paljon investointeja uuteen tuotantoteknologiaan, ja kilpailussa uskotaan tulevaisuudessa pärjäävän vain niiden yritysten, jotka pystyvät modernisoimaan tuotantoaan. Teknologian uudistaminen ei kuitenkaan yksin riitä parantamaan elintarviketurvallisuutta jalostusportaassa, vaan merkittävää osaa näyttelee myös yritysten henkilökunta. Venäjällä on jo nyt käytössä omavalvontaa muistuttava tuotannonvalvontajärjestelmä, jossa yritykset laativat itse suunnitelman, jonka perusteella tuotannon turvallisuutta valvotaan. Järjestelmän systematisoimista ja lähentämistä eurooppalaisiin käytäntöihin pidetään kuitenkin yleisesti varteenotettavana ajatuksena. Lisäksi monissa yrityksissä on kiinnostusta ottaa käyttöön kansainvälisiä sertifikaatteja ja standardeja (esim. HACCP, ISO-sarjan standardit). Elintarvikealan kehitys erityisesti Suomen lähialueilla kiinnostaa myös monia suomalaisia toimijoita. Pietari on ollut jo vuosia yksi elintarviketeollisuuden suurimpia keskittymiä Venäjällä. Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana Pietarin elintarviketeollisuuden osuus kaikesta tuotannosta (myynnin arvon perusteella) oli 36 %, mikä tekee siitä ylivoimaisesti suurimman tuotannonsektorin alueella (Saint-Petersburg in the first half of 2007). Myös muutamat suomalaiset elintarvikeyritykset ovat saaneet hallintaansa merkittävän osan Pietarin markkinoista. Huomattavasti useampi on kiinnostunut Venäjän kasvavien markkinoiden mahdollisuuksista. Tässä tutkimuksessa käsitellään monia suomalaisyritysten ja suomalaisten elintarvikealan asiantuntijoiden kannalta kiinnostavia Venäjän elintarvikealaan liittyviä teemoja. Maan yleistä elintarviketurvallisuuden tilaa kuvataan viranomaistiedon sekä yritys-, asiantuntija- ja viranomaishaastattelujen pohjalta. Lisäksi tutkimuksessa esitetään ensi kertaa suomen kielellä viran-

12 3 omaisten laatimiin tilastoihin perustuvia tietoja Venäjän elintarvikeinfektiotilanteesta. Yrityshaastatteluissa perehdytään Venäjällä toimivien elintarvikeyritysten ongelmiin paitsi lainsäädännön ja valvonnan osalta, myös tuotannon järjestämistä (kuten työvoimaa) koskevien kysymysten kautta. Elintarviketurvallisuuden kehittämisen tulevaisuudennäkymiä pohditaan erityisesti kansainvälisen integraation näkökulmasta; miten Venäjällä suhtaudutaan lainsäädännön harmonisointiin, Maailman kauppajärjestön jäsenyyteen, kansainvälisten standardien käyttöönottoon ym. elintarvikealaan ja elintarviketurvallisuuteen vaikuttaviin kysymyksiin. 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen lähtökohta on varsin monitieteinen. Sen case-tapauksen tyyppisenä tutkimuskohteena on elintarvikeala ja siihen kohdistuva oikeudellinen sääntely ja valvonta Venäjällä. Elintarvikealaa ja -turvallisuutta tarkastellaan tässä kuitenkin erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteellisestä näkökulmasta. Kun tutkitaan venäläistä lainsäädäntöä ja hallintoa, tutkitaan pakostakin suurta poliittista, hallinnollista, yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta, johon on vaikea olla ottamatta kantaa tavalla tai toisella. Lainsäädännön ja hallinnon muutoksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa siltä osin, kuin ne liittyvät käsityksiin muutoksista elintarviketurvallisuudessa sekä elintarvikealaa koskevan lainsäädännön ja valvonnan kehityksestä. Tässä ei kuitenkaan pyritä kuvaamaan tapahtuneita institutionaalisia muutoksia yksityiskohtaisesti. Sen sijaan keskitytään alan ruohonjuuritason toimijoiden käsityksiin ja kokemuksiin nykytilanteesta, siihen johtaneesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Venäjän elintarvikesektorin tilannetta ja kehitystä arvioitaessa ei voi jättää huomiotta myöskään talousjärjestelmän ja sen muutoksen vaikutusta elintar-

13 4 viketurvallisuuden kehittymiseen. Talousjärjestelmässä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan tässä erityisesti siitä näkökulmasta, miten neuvostokansalaisten muuttuminen kuluttajiksi ja yleinen markkinoiden kehittyminen ovat vaikuttaneet elintarvikealan kehitykseen. Lisäksi elintarvikelainsäädäntöä ja - valvontaa tarkastellaan elintarvikeyritysten liiketoimintaympäristön osatekijänä eli sitä, miten nykyinen lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta edesauttavat tai hankaloittavat elintarvikeyritysten toimintaa. Koska tutkimusaineiston tärkein osa muodostuu kahdesta yhteiskunnan sektorista, yhtäältä elintarvikealan yrittäjistä ja toisaalta näille reunaehtoja asettavista ja alaa valvovista viranomaisista, käsittelyssä saa paljon huomiota myös julkisen ja yksityisen sektorin suhde elintarvikealalla. Julkisen ja yksityisen sektorin suhde ja julkisten instituutioiden vaikutus liiketoiminnan harjoittamiseen on ollut aivan erityinen kiinnostuksen kohde nimenomaan Venäjän-tutkimuksessa. Taustalla on verrattain nuoren yrityssektorin ja neuvostoajalta periytyneen, joskin monilta osin uudistuneen julkisen sektorin varsin kivulias yhteensovittaminen. Erityisesti liike-elämä on pitänyt Venäjän julkista sektoria yhtenä liiketoiminnan harjoittamisen pahimmista jarruista maassa. (Esim. Условия и факторы развития малого предпринимательства 2006; Karhunen 2007; Logrén ja Heliste 2007.) Näissä tutkimuksissa on hyödynnetty erityisesti institutionaalisen taloustieteen näkökulmaa julkisen ja yksityisen sektorin välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa (ks. North 1990). Käsillä olevassa tutkimuksessakin käsitellään elintarvikevalvonnan käytänteitä myös institutionaalisen teorian näkökulmasta silloin, kun puhutaan hallinnon ja viranomaistoiminnan toisaalta virallisista, toisaalta epävirallisista käytännöistä. Näiden käytäntöjen väliset ristiriidat ovat omiaan aiheuttamaan kitkaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välille, ja toisaalta ne saattavat nakertaa viranomaisten toiminnan uskottavuutta kansalaisten silmissä. Elintarvikevalvonnan uskottavuutta ja luotettavuutta käsitellään tutkimuksessa muun muassa tästä näkökulmasta.

14 5 Laajin tähän asti julkaistu, elintarviketurvallisuutta Venäjällä ja Pietarissa käsittelevä tutkimus on Elena Ganskaun (2006) sosiologian alan väitös suhtautumisesta ruokaan liittyviin riskeihin pietarilaisten kuluttajien ja asiantuntijoiden keskuudessa. Siinä Venäjän nykyistä elintarviketurvallisuutta tarkastellaan erityisesti luottamuksen käsitteen avulla. Myös käsillä olevassa tutkimuksessa sivutaan sosiologien paljon tutkimaa yhteiskunnallisen luottamuksen kysymystä siltä osin kuin se liittyy käsityksiin ruuan turvallisuudesta sekä elintarvikevalvontaan kohdistuvaan luottamukseen tai sen puutteeseen. Lisäksi sovelletaan kuluttajatutkimuksen näkökulmaa suhtautumisesta ruuan turvallisuuteen ja kuluttajana tehtyihin valintoihin. Ruokaturvallisuutta koskevassa kuluttajatutkimuksessa on keskitytty paljon riskin käsitteeseen (esim. Green ym. 2003; Houghton ym. 2006), mutta tässä tutkimuksessa painotus on enemmän luottamuksen analysoinnissa. 2.2 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja elintarvikevalvonta ovat kehittyneet viime vuosina. Erityinen painotus on ruohonjuuritason toimijoiden kokemuksissa lainsäädännön ja valvonnan toimivuudesta käytännössä sekä niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla elintarvikkeiden tuottajat ja jalostajat, elintarvikealan asiantuntijat sekä valvontaviranomaiset arvioivat Venäjällä voimassa olevia elintarviketurvallisuusnormeja, niiden täytäntöönpanon valvontaa, elintarviketurvallisuuden kehittämisen esteitä ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä niihin liittyviä tiedotus- ja koulutustarpeita. Tutkimustiedon pohjalta arvioidaan Venäjän elintarvikelainsäädännön ja lain soveltamisen kehittämistarpeita sekä elintarvikeyrityksiin kohdistuvan tiedotuksen ja koulutusten tarvetta elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi suomalaiset, Venäjän markkinoista kiinnostuneet elintarvikeyritykset saavat tutkimuksesta tärkeää tietoa elintarviketurvallisuudesta ja alan valvontakäytännöistä Venäjällä.

15 6 Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) Millainen Venäjän elintarviketurvallisuustilanne on tällä hetkellä ja miten se on muuttunut neuvostoajoista tähän päivään? Elintarviketurvallisuuden tilaa arvioidaan koko ruokaketjun osalta maatalouden, jalostuksen ja ammattikeittiöiden näkökulmasta. Myös kaupan roolista keskustellaan. Huomiota kiinnitetään niihin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin, hallinnollisiin ja teknologisiin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet Venäjän elintarvikealaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa esitetään tilastotietoa joistakin elintarviketurvallisuuden osoittimista, kuten koko Venäjän laajuisen elintarvikeinfektiotilanteen muutoksista viime vuosina. 2) Millä tavalla Venäjän elintarvikelainsäädäntö on kehittynyt viime vuosina ja millä tavalla lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen edistävät elintarviketurvallisuutta? Lainsäädäntöä ja ylipäätään venäläistä säädöspohjaa arvioidaan siitä näkökulmasta, miten lainsäädäntöuudistukset ovat parantaneet elintarviketurvallisuutta ja millaisia kehittämistarpeita lainsäädännössä ja sen soveltamisessa edelleen nähdään. Lisäksi keskustellaan venäläisen lainsäädännön harmonisointitarpeesta kansainvälisen lainsäädännön kanssa. Tarkemmin perehdytään erityisesti teknistä sääntelyä, valtiollisia standardeja ja sertifiointia koskeviin lakeihin ja säädöksiin. 3) Miten Venäjän elintarvikevalvonta toimii käytännössä ja miten alan toimijat arvioivat valvonnan tehokkuutta? Elintarvikevalvonnan osalta tutkimuksessa kuvataan viranomaisten vastuita ja tehtäviä elintarvikevalvonnassa ja perehdytään erityisesti elintarvikevalvonnan käytännön toteutukseen. Tutkimuksessa pureudutaan Venäjän elintarvikevalvonnan ongelmiin niin viranomaisten, yrittäjien kuin kuluttajien näkökulmasta ja selvitetään mm. valvonnan tehokkuuteen, sen byrokraattisuuteen ja uskottavuuteen liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkitaan yritysten

16 omavalvonnan sekä kansalaisjärjestöjen harjoittaman kontrollin roolia Venäjän elintarvikevalvonnassa. 7 4) Miten Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta tulevat kehittymään tulevaisuudessa ja millä tavoin elintarviketurvallisuuden parantumiseen voidaan vaikuttaa? Tulevaisuutta arvioidaan mm. sen suhteen, miten Venäjän kansainvälinen integroituminen, kuten Maailman kauppajärjestön jäsenyys tulee vaikuttamaan elintarviketurvallisuuteen ja millä tavalla se tulee näkymään maan lainsäädännössä ja elintarvikevalvonnan järjestämisessä. Lisäksi pohditaan kansainvälisten laatu- ja turvallisuussertifikaattien, kuten ISO standardien, HACCP-järjestelmän tai ympäristömerkkien ja -järjestelmien soveltamisen mahdollisuuksia ja ongelmia Venäjällä. 2.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät Syvällisen ja monipuolisen kuvan saamiseksi elintarvikelainsäädännön ja - valvonnan toimivuudesta käytännössä tutkimuksessa päätettiin soveltaa ensisijaisesti laadullista tutkimusotetta. Laadullisen tutkimusotteen avulla tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen kuva. Tutkimusaineistoa hankitaan laadullisessa tutkimuksessa ensisijaisesti haastatteluin ja muilla vapaamuotoisilla metodeilla, koska tällä tavalla ilmiöstä pystytään saamaan esille myös kaikkia niitä piirteitä, joita tutkija ei välttämättä osaisi ennakoida etukäteen esimerkiksi kyselylomakkeen vastausvaihtoehdoissa. Laadullisen tutkimusotteen katsottiin sopivan tähän tutkimukseen erityisesti siksi, että hankkeessa haluttiin saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen kuva laajasta ja vähän tutkitusta ongelma-alueesta, jota olisi ollut vaikea typistää kyselylomakkeen muotoon. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään paljon sellaisia asioita, joista on hyvin vaikeaa saada tietoa muuten kuin haastattelemalla toimijoita itseään. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki virallisten doku-

17 8 menttien ulkopuolella esille tulevat ongelmat lainsäädännön soveltamisessa ja elintarvikevalvontaan liittyvät epäviralliset käytännöt kuten korruptio. Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeen puitteissa syntyneet kontaktit lukuisiin elintarvikealan asiantuntija- ja viranomaisorganisaatioihin auttoivat löytämään tutkimuksen kannalta erinomaisia haastateltavia. Merkittävin osa tutkimusaineistoa ovat elintarvikealan toimijoiden keskuudessa suoritetut teemahaastattelut. Pääpaino haastatteluissa annettiin venäläisille elintarvikealan asiantuntijoille, viranomaisille ja yrityksille. Koska Venäjä on toimintaympäristönä yhä houkuttelevampi myös monille suomalaisille elintarvikejalostajille ja ravintolayrittäjille, mukaan haluttiin saada myös suomalainen näkökulma. Koska suomalaisilla toimijoilla on vertailukohtanaan varsin erilainen, vakiintunut ja läpinäkyvä järjestelmä Suomessa ja EU:ssa, mukaan haluttiin saada myös tällainen ulkopuolisen näkökulma venäläisten haastattelujen rinnalle. Tutkimushaastattelut suoritettiin heinä-syyskussa Suomalaisten yritysten edustajien haastattelut teki MMM Johanna Logrén Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksesta ja kaikkien venäläisten haastattelut ETL Anna Belova Pietarin valtiollisesta elintarviketeknologian yliopistosta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 26:ta henkilöä; 17:ää naista ja 9:ää miestä. Haastateltavista kymmenen oli erilaisten viranomais- (8) tai asiantuntijaorganisaatioiden (2) edustajia. Haastatelluista asiantuntijoista toinen oli lääketieteellisen koulutuksen saanut elintarvikehygienian ja ravitsemuksen asiantuntija, toinen elintarviketeknologian asiantuntija. Molemmat edustivat pietarilaisia yliopistoja. Muut julkista sektoria edustaneet haastateltavat olivat eläinlääkintä- sekä terveys- ja kuluttajavalvontaan osallistuvien organisaatioiden edustajia. Suurin osa haastatelluista viranomaisista oli federatiivisten valvontaorganisaatioiden alaisten laboratorioiden ja sertifiointilaitosten johtoa.

18 9 Valitettavasti tärkeimmän elintarvikevalvontaa suorittavan viranomaisen eli Federatiivisen kuluttajien oikeuksien suojelun ja ihmisten hyvinvoinnin valvontalaitoksen hallinto-osastolta ei saatu ketään suostumaan tutkimushaastatteluun. Saman viranomaisen toisen haaraosaston edustajalta saatiin kuitenkin haastattelu. Lisäksi haastateltiin Leningradin alueen maataloushallinnon virkamiehiä. Asiantuntija- ja viranomaistahojen lisäksi tutkimuksessa haastateltiin seitsemää venäläistä yrityspuolen toimijaa, jotka edustivat kuutta eri venäläistä elintarvikealan yritystä. Lisäksi haastateltiin kuuden suomalaisen, Pietarissa tai Leningradin alueella toimivan yrityksen edustajia, joita oli yhteensä yhdeksän henkilöä. Kahdessa suomalaisyrityksen haastattelussa oli mukana myös saman yrityksen venäläinen työntekijä. Haastateltujen yritysten joukossa oli yksi maatila, lihan- ja kalanjalostajia, leipomoita ja yksi meijeri. Noin puolet yrityshaastateltavista edusti ammattikeittiöitä, joista suurin osa oli kaupallisia ravintoloita. Kahdella ammattikeittiöpuolen haastateltavista oli lisäksi koulu- tai työmaaruokalatoimintaa. Haastattelut kattoivat näin ollen koko ruokaketjun lukuun ottamatta kauppaa. Koska tutkimuksen taustalla olleessa elintarviketurvallisuuteen liittyvässä naapuruusohjelmahankkeessa ei ollut mukana kauppasektoria, se jätettiin myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Huolimatta siitä, että kaupan edustajia ei haastateltu suoraan, aihetta käsiteltiin runsaasti kaikissa haastatteluissa. Haastattelut olivat luonteeltaan strukturoituja teemahaastatteluja, joissa tietty haastattelurunko oli laadittu valmiiksi, mutta keskustelun annettiin tarvittaessa rönsyillä melko vapaasti haastateltavien oman asiantuntemuksen mukaisesti. Kysymykset kattoivat hyvin laajan alueen Venäjän elintarviketurvallisuudesta, -lainsäädännöstä ja -valvonnasta ennen ja nyt, joten on selvää, että kaikki haastateltavat eivät edes pystyneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Teemat valikoituivat haastatteluissa aina jossakin määrin myös haastateltavan oman toimialan ja aseman mukaisesti. Haastattelujen kesto oli keskimäärin tunnista puoleentoista.

19 10 Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja purettiin myöhemmin tekstiksi. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna MaxQda laadullisen aineiston analysointiohjelmistoa. Ohjelman avulla aineisto koodattiin tutkimuksen tärkeimpien käsitteiden ja teemojen mukaisesti, mikä helpotti aineiston systemaattista käsittelyä. Haastatelluille luvattiin tutkimuksessa anonymiteetti, koska kysymykset käsittelivät osittain varsin arkaluontoisia teemoja. Yritykset kertoivat tutkimushaastatteluissa varsin avoimesti omista elintarviketurvallisuuteen liittyvistä ongelmistaan. Koska haastatteluissa keskusteltiin paljon myös yritysten suhteista viranomaisiin ja viranomaistoiminnassa nähdyistä puutteista, katsottiin tärkeäksi tarjota haastateltaville täysi anonymiteetti vaikeuksien välttämiseksi. Viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioita edustaneet haastateltavat puolestaan esiintyivät tutkimuksessa yksityishenkilöinä, eivätkä heidän mielipiteensä välttämättä edusta työnantajaorganisaatioiden virallisia kantoja. Nämä haastateltavat antoivat hyvin arvokasta tietoa viranomaiskäytännöistä ja elintarvikevalvonnan järjestämisestä, jota olisi ollut mahdotonta saada mistään muista lähteistä. Tutkimuksen kannalta oli hyvin tärkeää, että haastatellut viranomaiset puhuivat ongelmista mahdollisimman avoimesti ja siksi myös he esiintyvät tutkimuksessa anonyymisti. Kaikki viranomaiset eivät suostuneet haastattelupyyntöön. Koska myös haastateltujen, hyvin avoimesti esiintyneiden asiantuntijoiden ja viranomaisten yksityisyyttä halutaan kunnioittaa, analyysiluvuissa esitetyissä sitaateissa ei esitetä haastatellun tarkkaa organisaatiota, vaan ainoastaan ala, jota hän edustaa. Sitaateissa käytetään koodeja FI ja RU osoittamaan, onko kysymyksessä suomalainen vai venäläinen haastateltava. Yritysten edustajista mainitaan se elintarvikeketjun porras (maatalous, elintarviketeollisuus, ammattikeittiö), jolla haastatellun yritys toimii. Haastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty terveys- ja kuluttajaviranomaista vastaavan Venäjän Federatiivisen kuluttajien oikeuksien suojelun ja ihmisten hyvinvoinnin valvontalaitoksen sekä Federatiivisen

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Venäjä-osaamisen luonne

Venäjä-osaamisen luonne W Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne ja merkitys kansainvälisissä suomalaisyrityksissä W-460 W-460 Olli-Matti Mikkola Katia Bloigu Päivi Karhunen Venäjä-osaamisen luonne

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Tommi Karjalainen, Matti Muhos, Lingyun Wang, and Pekka Kess. Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju

Tommi Karjalainen, Matti Muhos, Lingyun Wang, and Pekka Kess. Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju Tommi Karjalainen, Matti Muhos, Lingyun Wang, and Pekka Kess Kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välinen tilaus-toimitusketju Working Papers in Department of Industrial Engineering and Management 3/2011

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi JENNI HEINONEN Maahanmuuttajayrittäjät ja vastuullinen liiketoiminta Kokemuksia,

Lisätiedot

VENÄJÄN MUUTTUVASSA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VENÄJÄN MUUTTUVASSA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ SUOMALAISYRITYSTEN STRATEGIAT VENÄJÄN MUUTTUVASSA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Päivi Karhunen, Riitta Kosonen, Johanna Logrén, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Riitta Kosonen Johanna Logrén Kristo Ovaska Suomalaisyritysten

Lisätiedot

PÄIVI KYTÖMÄKI YLIOPISTOJEN TIETOAINEISTOT JA NIIDEN SAATAVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS EU:N JA SUOMEN TIETOYHTEISKUNTA- POLITIIKAN VALOSSA

PÄIVI KYTÖMÄKI YLIOPISTOJEN TIETOAINEISTOT JA NIIDEN SAATAVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS EU:N JA SUOMEN TIETOYHTEISKUNTA- POLITIIKAN VALOSSA PÄIVI KYTÖMÄKI YLIOPISTOJEN TIETOAINEISTOT JA NIIDEN SAATAVUUS JA HYÖDYNNETTÄVYYS EU:N JA SUOMEN TIETOYHTEISKUNTA- POLITIIKAN VALOSSA Research data of universities, its availability and exploitation in

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi 2 YRITTÄJYYS VIROLAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISEN KEINONA POHJANMAALLA

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä

Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Sergey Boltramovich Nickolay Lotov Sergey Baldanov Grigory Dudarev Pavel Filippov Hannu Hernesniemi Puolivalmiista valmiiseen kotiin uudet asunnot Venäjällä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Sarja B 223 KTM

Lisätiedot

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa

Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Kaisa Sorsa Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa Toimialakohtaista tarkastelua Kaisa Sorsa 100

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Konstantin Hannolainen VIENTIYRITYSTEN VENÄJÄN MARKKINOILLA TEETTÄMÄT MARKKINOINTITUTKIMUKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS

Konstantin Hannolainen VIENTIYRITYSTEN VENÄJÄN MARKKINOILLA TEETTÄMÄT MARKKINOINTITUTKIMUKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS 1 Konstantin Hannolainen VIENTIYRITYSTEN VENÄJÄN MARKKINOILLA TEETTÄMÄT MARKKINOINTITUTKIMUKSET JA NIIDEN LUOTETTAVUUS Liiketalouden koulutusohjelma Organisaatiot ja henkilöstöjohtaminen 2011 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN

LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN Työraportteja 61 / 2001 Working Papers Anu Järvensivu LÄÄKETOIMIALAN OSAAMISINTENSIIVISTEN PALVELUJEN KUVAUS SOSIAALISEN PÄÄOMAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Kupari, Leena 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Leena Kupari Liiketalouden

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2006

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99. HEUNI Publication Series No. 60

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99. HEUNI Publication Series No. 60 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. HEUNI Publication

Lisätiedot

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri

Osa I. Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle. Osa II. Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Osa I Työterveyshuollon kustannusvaikuttavuus Tyky-toiminnan vaikutukset pk-yritykselle Osa II Tyky-toiminnasta taloudellista hyötyä Posteri Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON

LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Yrityksen tietohallinto 2010 Susanna Ansio LÄHIRUOKAA PIENYRITTÄJILTÄ JULKISEEN RUOKAHUOLTOON Case: Loimaan seutukunta Seuturuoka saatavaksi -hanke OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Juhani Huittinen Timo Leinonen Kirsi Rötsä Osaamiskeskusohjelma metsäklusterissa Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Juhani Huittinen

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

Pietarin kalansaalis?

Pietarin kalansaalis? Baltic Business Network Pietarin kalansaalis? - Pietarin markkinat suomalaisten ja virolaisten yritysten näkökulmasta Pan-Eurooppa Instituutti 2003 Sakari Saarinen Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa ALUE JA YMPÄRISTÖ Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa Local Development of Food Production in Central Finland This article considers measures to develop local food

Lisätiedot

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy

Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Yrityksen asiakastutkimus ja siitä nousseiden haasteiden hallinnointi kehittämissuunnitelmalla Case: Hyvinkään Konemyynti Oy Salo, Mikko Säe, Noora 2014 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea

Lisätiedot

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 3/2002 Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus Asta Niskanen VALTIOVARAINMINISTERIÖ SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 1 VENÄJÄN VIIMEAIKAINEN

Lisätiedot