VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA"

Transkriptio

1 Johanna Logrén VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 30

2 Johanna Logrén VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUS, ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA -VALVONTA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 30 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2007

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin (015) Tekijät ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuvat: ComstockComplete ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Ulkoasu: Taktum Oy Kannen ja sisällön painatus: Interkopio Oy

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 30 Tekijät Johanna Logrén Nimeke Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta Tiivistelmä Venäjän elintarvikesektori on kokenut suuria mullistuksia Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Leimallista kehitykselle on ollut maataloussektorin taantuminen, elintarviketeollisuuden modernisoituminen paljolti ulkomaisen pääoman avulla sekä elintarvikkeiden vähittäiskaupan rakennemuutos, jossa pienten myymälöiden tilalle ovat tulleet suuret kauppaketjut ja supermarketit. Samalla elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu ja elintarvikevalvontaa suorittavia valtionelimiä organisoitu uudelleen. Tutkimuksessa pureuduttiin Venäjän elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan nykytilaan haastattelemalla Venäjällä toimivien suomalaisten ja venäläisten elintarvikeyritysten edustajia sekä venäläisiä viranomaisia ja elintarvikealan asiantuntijoita. Lisäksi tutkimuksessa esitetään maan elintarviketurvallisuuden kehitystä kuvaavia tietoja, kuten muutoksia elintarvikeinfektiotilanteessa. Salmonelloosi-, shigelloosi- ja hepatiitti A-tapaukset ovat vähentyneet Venäjällä merkittävästi vuoden 1992 jälkeen. Useimpien muiden elintarvikeinfektioiden esiintyvyydestä tiedetään sen sijaan varsin vähän. Venäjän elintarvikelainsäädäntöä pidetään varsin kattavana ja riittävänä takaamaan elintarvikkeiden turvallisuus maassa. Lainsäädännön ja muiden normatiivisten dokumenttien ongelma on niiden osittainen vanhentuneisuus. Kaikki voimassa olevat määräykset eivät vastaa tämän päivän olosuhteita ja vaikeuttavat suotta yritysten toimintaa. Venäjän elintarvikevalvonta on periaatteessa laajaa ja tarkkaa. Lisäksi yritysten tuotannonvalvontajärjestelmän kehittämisen katsotaan tehostaneen valvontaa. Viranomaisten harjoittaman valvonnan ongelmia ovat eri organisaatioiden toimintojen päällekkäisyys ja valvonnan byrokraattisuus. Lisäksi luottamus valvonnan tehokkuuteen ja tasapuolisuuteen on alhainen. Erityisesti suomalaishaastatellut pitivät viranomaisten harjoittamaa korruptiota koko Venäjän elintarviketurvallisuuden suurimpana ongelmana. Niin yritysten kuin viranomaistahojen edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että Venäjän elintarviketurvallisuutta voidaan parhaiten edistää siirtämällä valvontavastuuta yhä enemmän elintarvikeyrityksille itselleen. Tärkeänä nähdään myös Venäjän elintarvikelainsäädännön ja valvontakäytäntöjen yhä pidemmälle menevä harmonisointi Euroopan Unionin säädösten kanssa. Avainsanat (asiasanat) elintarviketurvallisuus, lainsäädäntö, viranomaiset, byrokratia, elintarvikevalvonta, Venäjä, Pietari, ruokamyrkytys, elintarvikkeet, infektiot, kuluttajat, kuluttajakäyttäytyminen, luottamus, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt Sivumäärä Kieli 163 s. Muita tietoja Suomi ISBN (nid.) (PDF) ISSN Luokitukset YKL UDK

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Authors Johanna Logrén Name of the work Food safety, food legislation and control in Russia Abstract The Russian food sector has undergone major changes after the collapse of the Soviet Union. Distinctive features of the development have been decline of the agricultural sector, modernization of food industries, much with the help of foreign capital, and structural change of food retail sector, where small stores are being replaced by retail chains and supermarkets. At the same time the Russian food legislation has been reformatted and different controlling bodies reorganized. This study examined the current state of Russian food legislation and control by interviewing representatives of Russian and Finnish food enterprises operating in Russia. Also Russian food safety authorities and experts were interviewed. In addition, the study presents information about the overall development of food safety situation in Russia, such as changes in the incidence of different food-borne illnesses. Salmonellosis, shigellosis and hepatitis A cases have decreased substantially after the year There is, however, a serious lack of information on other food-borne illnesses and their prevalence in Russia. The Russian food legislation is considered fairly extensive and adequate to guarantee food safety in the country. Problems related to the food legislation and other normative documents are caused by their outdated parts that do not meet today s circumstances and are likely to hinder commercial activities. Russian food safety control is, in principle, extensive and strict. Also the introduction of production control system in enterprises has strengthened the control. Problems of the official supervision are overlapping functions of different controlling organizations and high level of bureaucracy associated with the control. Further, the level of trust in the efficiency and fairness of the control is low. Especially the Finnish interviewees regarded the corrupted authorities as the main problem for food safety in Russia. Both company and authority representatives shared the view that food safety in Russia is best promoted by delegating more responsibility from controlling authorities to companies. It is also considered important to harmonize the Russian food legislation and controlling practices further with the regulations of the European Union. Keywords food safety, legislation, food safety control, public authorities, bureaucracy, Russia, St. Petersburg, food poisoning, food supplies, infections, consumers, consumer behaviour, trust, food industry, institutional kitchens Pages Language 163 p. Remarks Finnish ISBN (nid.) (PDF) ISSN Classifications YKL UDK

6 ESIPUHE Tämä tutkimus on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen toteuttamaa suomalais-venäläistä elintarviketurvallisuuden kehittämishanketta The Development of Food Safety within Food Chain. Hanke kuuluu Euroopan Unionin Naapuruusohjelma-hankkeisiin ja sen kansallisena rahoittajana on ollut Etelä-Suomen lääninhallitus. Hankkeen tavoitteena on parantaa Kaakkois-Suomen sekä Pietarin ja Leningradin alueen elintarviketurvallisuutta että maiden välistä elintarvikekauppaa kehittämällä yhteistyötä ja yhteisiä hyviä käytäntöjä. Lisäksi hankkeessa on pyritty luomaan yhteistyöverkostoja elintarviketurvallisuudesta vastaavien viranomaisten, asiantuntijoiden, yritysten ja tutkijoiden välille ja tuottamaan tietoa elintarviketurvallisuuden ja -valvonnan nykykäytänteistä sekä kehittämistarpeista. Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeessa on aiemmin julkaistu Louhivaaran 2007 Elintarvikeyrittäjän opas Venäjän markkinoille, jossa on kuvattu pääpiirteittäin venäläinen elintarvikelainsäädäntö ja elintarvikevalvontaan osallistuvat viranomaiset. Mainittua opasta pyritään tässä tutkimuksessa täydentämään perehtymällä lainsäädäntö- ja valvontakysymyksiin myös käytännön tasolla. Tutkimuksessa pyritään saamaan mahdollisimman käytännönläheinen näkökulma Venäjän elintarvikelainsäädäntöön ja elintarvikevalvonnan käytännön toteutukseen kuvaamalla lainsäädännön ongelmia ja kehitystarpeita sekä elintarvikevalvonnan käytäntöjä ruohonjuuritason toimijoiden kokemuksista käsin. Tutkimus on tehty Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksen ja Pietarin valtiollisen elintarviketeknologian yliopiston yhteistyönä. Suuren työpanoksen aineistonkeruuvaiheessa antoi yliopiston teollisuusekologian laitoksen tutkija, ETL Anna Belova.

7 Tutkimushaastattelujen saannissa korvaamatonta apua tarjosivat Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeen venäläiset kumppanit, joista osa oli itsekin haastateltavana. Kaikki auttoivat lisäksi löytämään muita tutkimukseen soveltuvia haastateltavia niin viranomaisten kuin elintarvikealan yritysten joukossa. Tästä työstä ansaitsevat erityiskiitoksen hankkeet partnerit: professori Ljudmila Belova (I. I. Metshnikovin valtiollinen lääketieteen akatemia), laboratorionjohtaja Ljudmila Serazhutdinova (sertifiointilaitos Test - St. Peterburg), kansainvälisten suhteiden erikoisasiantuntija Elena Shtreiss (Leningradin alueen Maa- ja kalatalouskomitea), laboratorionjohtaja Julia Sokolova (Leningradin alueidenvälinen eläinlääkintälaboratorio), puheenjohtaja Nikolai Shtsherbakov (Ammattikeittiöyhdistys Hospitality Academy) sekä dosentti Olga Sergienko (Pietarin valtiollinen elintarviketeknologian yliopisto). Ilman edellä mainittujen kumppaneiden kontakteja näin edustavaa haastateltavien joukkoa olisi ollut mahdotonta saada kokoon. Lisäksi kiitämme kaikkia venäläisiä ja suomalaisia haastateltavia, jotka antoivat aikaansa tutkijoille ja kertoivat avoimesti kokemuksistaan ja ongelmistaan venäläisellä elintarvikesektorilla toimimisessa. Mikkelissä Johanna Logrén

8 SISÄLTÖ ESIPUHE 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusaineisto ja -menetelmät VENÄJÄN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA Elintarvikelainsäädännön pääpiirteet Valvontaorganisaatioiden rakenne ja toiminta RUOKAMYRKYTYKSET JA ELINTARVIKEINFEKTIOT VENÄJÄN FEDERAATIOSSA Yleinen ruokamyrkytys- ja suolistoinfektiotilanne Venäjällä Virusperäiset infektiot Bakteerien aiheuttamat infektiot Alkueläin- ja matotaudit sekä zoonoosit Alkoholimyrkytykset VENÄJÄN ELINTARVIKETURVALLISUUSTILANTEEN KEHITYS Neuvostoajoista markkinatalouteen: muutokset kulutuskäyttäytymisessä Tilanne elintarvikeketjun osissa Maatalous Elintarviketeollisuus Ammattikeittiöt Elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä jakelu Viranomaistietoa elintarviketurvallisuustilanteesta...62

9 6 LAINSÄÄDÄNNÖN TILA JA KEHITYSTARPEET Yleinen kehitys ja ongelmat Valtiolliset GOST-standardit, tekniset ohjesäännöt ja tekniset ehdot Tuotteiden sertifiointi Muuntogeeniset (GMO) elintarvikkeet Venäjän ja EU:n lainsäädännön harmonisointi KOKEMUKSIA VENÄJÄN ELINTARVIKEVALVONNASTA Elintarvikevalvonnan uudet haasteet Elintarvikevalvonta tänään Valvonnan tehtävät ja toteutus Viranomaisen pakkokeinot Venäjän elintarvikevalvonnan ongelmia Valvonnan byrokraattisuus Vastuiden jako ja toimintojen päällekkäisyys Valvonnan tehokkuus ja sen uskottavuusongelmat Viranomaisten korruptio Omavalvonnan kehittäminen Kuluttaja- ja muiden kansalaisjärjestöjen rooli ELINTARVIKETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN: TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ WTO-jäsenyyden ja kansainvälisen integraation merkitys Suhtautuminen turvallisuus- ja laatustandardeihin Luomutuotanto, ekomerkinnät ja ympäristösertifikaatit YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET

10 1 1 JOHDANTO Venäjän elintarvikesektori on ollut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen suurten muutosten kourissa. Vuosikymmenten elintarvikepulan ja erittäin rajoitetun valikoiman jälkeen markkinoille tulvi yhtäkkiä massoittain tuontielintarvikkeita. Samalla kun Venäjän oma maatalous on kamppaillut suurten vaikeuksien kanssa, elintarvikkeiden jalostusporras on kehittynyt suurin harppauksin osittain ulkomaisten investointien turvin. Monet Neuvostoliiton aikaisista suuryrityksistä ovat jatkaneet toimintaansa omistusmuodon muutosten jälkeen, mutta lisäksi maahan on syntynyt paljon uusia, pienempiä jalostajia. Kaikkein eniten uusia yrityksiä on kuitenkin syntynyt kahvila- ja ravintolatoiminnan alalle. Myös vähittäiskaupan rakenne on muuttunut Venäjällä erittäin voimakkaasti viime vuosina. Suuret supermarketit ja kauppaketjut ovat kasvattaneet osuuttaan vähittäiskaupasta hyvin nopeasti. Vaikka uudistukset ovat yleensä vaikuttaneet myönteisesti elintarviketurvallisuuden kehittymiseen, elintarviketuotannon, jalostuksen ja ammattikeittiöiden yksityistäminen on merkinnyt myös uusia haasteita elintarvikevalvonnalle. Venäjän elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu jatkuvasti ja valvontaa organisoitu uudelleen. Nopeat muutokset ovat aiheuttaneet hämmennystä niin viranomaisissa itsessään kuin valvonnan kohteena olevissa yrityksissä. Valvonnan ongelmana on edelleen Venäjän julkiselle sektorille ominainen suuri byrokratian määrä sekä ongelmat valvonnan uskottavuudessa erityisesti korruption vuoksi. Eräs elintarviketurvallisuuden keskeisiä mittareita on elintarvikevälitteisten epidemioiden ja ruokamyrkytysten esiintyminen. Yleisesti ottaen elintarvikevälitteisten suolistoinfektioiden määrä on Venäjällä korkea. Useimmista elintarvikevälitteisistä infektioista on kuitenkin kerätty systemaattisesti tietoa vasta vuoden 1991 jälkeen. Ruokamyrkytysten diagnosoinnissa sekä niiden aiheuttajien todentamisessa ja tilastoinnissa on edelleen suuri kehittämistarve, sillä epidemian aiheuttaja tunnetaan vain noin 25 prosentissa rekisteröidyistä elintarvikeinfektioista. Eniten tietoa on olemassa hepatiitti A viruk-

11 2 sen, salmonellojen ja shigelloiden aiheuttamista epidemioista. Sen sijaan esimerkiksi yersinioiden, kampylobakteerien ja listerioiden aiheuttamista infektioista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Elintarvikkeiden laadusta on aikaa sitten tullut kilpailuvaltti myös Venäjän markkinoilla. Elintarviketeollisuuden puolella on tehty paljon investointeja uuteen tuotantoteknologiaan, ja kilpailussa uskotaan tulevaisuudessa pärjäävän vain niiden yritysten, jotka pystyvät modernisoimaan tuotantoaan. Teknologian uudistaminen ei kuitenkaan yksin riitä parantamaan elintarviketurvallisuutta jalostusportaassa, vaan merkittävää osaa näyttelee myös yritysten henkilökunta. Venäjällä on jo nyt käytössä omavalvontaa muistuttava tuotannonvalvontajärjestelmä, jossa yritykset laativat itse suunnitelman, jonka perusteella tuotannon turvallisuutta valvotaan. Järjestelmän systematisoimista ja lähentämistä eurooppalaisiin käytäntöihin pidetään kuitenkin yleisesti varteenotettavana ajatuksena. Lisäksi monissa yrityksissä on kiinnostusta ottaa käyttöön kansainvälisiä sertifikaatteja ja standardeja (esim. HACCP, ISO-sarjan standardit). Elintarvikealan kehitys erityisesti Suomen lähialueilla kiinnostaa myös monia suomalaisia toimijoita. Pietari on ollut jo vuosia yksi elintarviketeollisuuden suurimpia keskittymiä Venäjällä. Vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon aikana Pietarin elintarviketeollisuuden osuus kaikesta tuotannosta (myynnin arvon perusteella) oli 36 %, mikä tekee siitä ylivoimaisesti suurimman tuotannonsektorin alueella (Saint-Petersburg in the first half of 2007). Myös muutamat suomalaiset elintarvikeyritykset ovat saaneet hallintaansa merkittävän osan Pietarin markkinoista. Huomattavasti useampi on kiinnostunut Venäjän kasvavien markkinoiden mahdollisuuksista. Tässä tutkimuksessa käsitellään monia suomalaisyritysten ja suomalaisten elintarvikealan asiantuntijoiden kannalta kiinnostavia Venäjän elintarvikealaan liittyviä teemoja. Maan yleistä elintarviketurvallisuuden tilaa kuvataan viranomaistiedon sekä yritys-, asiantuntija- ja viranomaishaastattelujen pohjalta. Lisäksi tutkimuksessa esitetään ensi kertaa suomen kielellä viran-

12 3 omaisten laatimiin tilastoihin perustuvia tietoja Venäjän elintarvikeinfektiotilanteesta. Yrityshaastatteluissa perehdytään Venäjällä toimivien elintarvikeyritysten ongelmiin paitsi lainsäädännön ja valvonnan osalta, myös tuotannon järjestämistä (kuten työvoimaa) koskevien kysymysten kautta. Elintarviketurvallisuuden kehittämisen tulevaisuudennäkymiä pohditaan erityisesti kansainvälisen integraation näkökulmasta; miten Venäjällä suhtaudutaan lainsäädännön harmonisointiin, Maailman kauppajärjestön jäsenyyteen, kansainvälisten standardien käyttöönottoon ym. elintarvikealaan ja elintarviketurvallisuuteen vaikuttaviin kysymyksiin. 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 2.1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimuksen lähtökohta on varsin monitieteinen. Sen case-tapauksen tyyppisenä tutkimuskohteena on elintarvikeala ja siihen kohdistuva oikeudellinen sääntely ja valvonta Venäjällä. Elintarvikealaa ja -turvallisuutta tarkastellaan tässä kuitenkin erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteellisestä näkökulmasta. Kun tutkitaan venäläistä lainsäädäntöä ja hallintoa, tutkitaan pakostakin suurta poliittista, hallinnollista, yhteiskunnallista ja taloudellista muutosta, johon on vaikea olla ottamatta kantaa tavalla tai toisella. Lainsäädännön ja hallinnon muutoksia tarkastellaan tässä tutkimuksessa siltä osin, kuin ne liittyvät käsityksiin muutoksista elintarviketurvallisuudessa sekä elintarvikealaa koskevan lainsäädännön ja valvonnan kehityksestä. Tässä ei kuitenkaan pyritä kuvaamaan tapahtuneita institutionaalisia muutoksia yksityiskohtaisesti. Sen sijaan keskitytään alan ruohonjuuritason toimijoiden käsityksiin ja kokemuksiin nykytilanteesta, siihen johtaneesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Venäjän elintarvikesektorin tilannetta ja kehitystä arvioitaessa ei voi jättää huomiotta myöskään talousjärjestelmän ja sen muutoksen vaikutusta elintar-

13 4 viketurvallisuuden kehittymiseen. Talousjärjestelmässä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan tässä erityisesti siitä näkökulmasta, miten neuvostokansalaisten muuttuminen kuluttajiksi ja yleinen markkinoiden kehittyminen ovat vaikuttaneet elintarvikealan kehitykseen. Lisäksi elintarvikelainsäädäntöä ja - valvontaa tarkastellaan elintarvikeyritysten liiketoimintaympäristön osatekijänä eli sitä, miten nykyinen lainsäädäntö ja viranomaisten toiminta edesauttavat tai hankaloittavat elintarvikeyritysten toimintaa. Koska tutkimusaineiston tärkein osa muodostuu kahdesta yhteiskunnan sektorista, yhtäältä elintarvikealan yrittäjistä ja toisaalta näille reunaehtoja asettavista ja alaa valvovista viranomaisista, käsittelyssä saa paljon huomiota myös julkisen ja yksityisen sektorin suhde elintarvikealalla. Julkisen ja yksityisen sektorin suhde ja julkisten instituutioiden vaikutus liiketoiminnan harjoittamiseen on ollut aivan erityinen kiinnostuksen kohde nimenomaan Venäjän-tutkimuksessa. Taustalla on verrattain nuoren yrityssektorin ja neuvostoajalta periytyneen, joskin monilta osin uudistuneen julkisen sektorin varsin kivulias yhteensovittaminen. Erityisesti liike-elämä on pitänyt Venäjän julkista sektoria yhtenä liiketoiminnan harjoittamisen pahimmista jarruista maassa. (Esim. Условия и факторы развития малого предпринимательства 2006; Karhunen 2007; Logrén ja Heliste 2007.) Näissä tutkimuksissa on hyödynnetty erityisesti institutionaalisen taloustieteen näkökulmaa julkisen ja yksityisen sektorin välisen vuorovaikutuksen tarkastelussa (ks. North 1990). Käsillä olevassa tutkimuksessakin käsitellään elintarvikevalvonnan käytänteitä myös institutionaalisen teorian näkökulmasta silloin, kun puhutaan hallinnon ja viranomaistoiminnan toisaalta virallisista, toisaalta epävirallisista käytännöistä. Näiden käytäntöjen väliset ristiriidat ovat omiaan aiheuttamaan kitkaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välille, ja toisaalta ne saattavat nakertaa viranomaisten toiminnan uskottavuutta kansalaisten silmissä. Elintarvikevalvonnan uskottavuutta ja luotettavuutta käsitellään tutkimuksessa muun muassa tästä näkökulmasta.

14 5 Laajin tähän asti julkaistu, elintarviketurvallisuutta Venäjällä ja Pietarissa käsittelevä tutkimus on Elena Ganskaun (2006) sosiologian alan väitös suhtautumisesta ruokaan liittyviin riskeihin pietarilaisten kuluttajien ja asiantuntijoiden keskuudessa. Siinä Venäjän nykyistä elintarviketurvallisuutta tarkastellaan erityisesti luottamuksen käsitteen avulla. Myös käsillä olevassa tutkimuksessa sivutaan sosiologien paljon tutkimaa yhteiskunnallisen luottamuksen kysymystä siltä osin kuin se liittyy käsityksiin ruuan turvallisuudesta sekä elintarvikevalvontaan kohdistuvaan luottamukseen tai sen puutteeseen. Lisäksi sovelletaan kuluttajatutkimuksen näkökulmaa suhtautumisesta ruuan turvallisuuteen ja kuluttajana tehtyihin valintoihin. Ruokaturvallisuutta koskevassa kuluttajatutkimuksessa on keskitytty paljon riskin käsitteeseen (esim. Green ym. 2003; Houghton ym. 2006), mutta tässä tutkimuksessa painotus on enemmän luottamuksen analysoinnissa. 2.2 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavalla Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja elintarvikevalvonta ovat kehittyneet viime vuosina. Erityinen painotus on ruohonjuuritason toimijoiden kokemuksissa lainsäädännön ja valvonnan toimivuudesta käytännössä sekä niiden kehitystarpeista. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla elintarvikkeiden tuottajat ja jalostajat, elintarvikealan asiantuntijat sekä valvontaviranomaiset arvioivat Venäjällä voimassa olevia elintarviketurvallisuusnormeja, niiden täytäntöönpanon valvontaa, elintarviketurvallisuuden kehittämisen esteitä ja ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä niihin liittyviä tiedotus- ja koulutustarpeita. Tutkimustiedon pohjalta arvioidaan Venäjän elintarvikelainsäädännön ja lain soveltamisen kehittämistarpeita sekä elintarvikeyrityksiin kohdistuvan tiedotuksen ja koulutusten tarvetta elintarviketurvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi suomalaiset, Venäjän markkinoista kiinnostuneet elintarvikeyritykset saavat tutkimuksesta tärkeää tietoa elintarviketurvallisuudesta ja alan valvontakäytännöistä Venäjällä.

15 6 Keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 1) Millainen Venäjän elintarviketurvallisuustilanne on tällä hetkellä ja miten se on muuttunut neuvostoajoista tähän päivään? Elintarviketurvallisuuden tilaa arvioidaan koko ruokaketjun osalta maatalouden, jalostuksen ja ammattikeittiöiden näkökulmasta. Myös kaupan roolista keskustellaan. Huomiota kiinnitetään niihin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin, hallinnollisiin ja teknologisiin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet Venäjän elintarvikealaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa esitetään tilastotietoa joistakin elintarviketurvallisuuden osoittimista, kuten koko Venäjän laajuisen elintarvikeinfektiotilanteen muutoksista viime vuosina. 2) Millä tavalla Venäjän elintarvikelainsäädäntö on kehittynyt viime vuosina ja millä tavalla lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen edistävät elintarviketurvallisuutta? Lainsäädäntöä ja ylipäätään venäläistä säädöspohjaa arvioidaan siitä näkökulmasta, miten lainsäädäntöuudistukset ovat parantaneet elintarviketurvallisuutta ja millaisia kehittämistarpeita lainsäädännössä ja sen soveltamisessa edelleen nähdään. Lisäksi keskustellaan venäläisen lainsäädännön harmonisointitarpeesta kansainvälisen lainsäädännön kanssa. Tarkemmin perehdytään erityisesti teknistä sääntelyä, valtiollisia standardeja ja sertifiointia koskeviin lakeihin ja säädöksiin. 3) Miten Venäjän elintarvikevalvonta toimii käytännössä ja miten alan toimijat arvioivat valvonnan tehokkuutta? Elintarvikevalvonnan osalta tutkimuksessa kuvataan viranomaisten vastuita ja tehtäviä elintarvikevalvonnassa ja perehdytään erityisesti elintarvikevalvonnan käytännön toteutukseen. Tutkimuksessa pureudutaan Venäjän elintarvikevalvonnan ongelmiin niin viranomaisten, yrittäjien kuin kuluttajien näkökulmasta ja selvitetään mm. valvonnan tehokkuuteen, sen byrokraattisuuteen ja uskottavuuteen liittyviä ongelmia. Lisäksi tutkitaan yritysten

16 omavalvonnan sekä kansalaisjärjestöjen harjoittaman kontrollin roolia Venäjän elintarvikevalvonnassa. 7 4) Miten Venäjän elintarviketurvallisuus, elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta tulevat kehittymään tulevaisuudessa ja millä tavoin elintarviketurvallisuuden parantumiseen voidaan vaikuttaa? Tulevaisuutta arvioidaan mm. sen suhteen, miten Venäjän kansainvälinen integroituminen, kuten Maailman kauppajärjestön jäsenyys tulee vaikuttamaan elintarviketurvallisuuteen ja millä tavalla se tulee näkymään maan lainsäädännössä ja elintarvikevalvonnan järjestämisessä. Lisäksi pohditaan kansainvälisten laatu- ja turvallisuussertifikaattien, kuten ISO standardien, HACCP-järjestelmän tai ympäristömerkkien ja -järjestelmien soveltamisen mahdollisuuksia ja ongelmia Venäjällä. 2.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät Syvällisen ja monipuolisen kuvan saamiseksi elintarvikelainsäädännön ja - valvonnan toimivuudesta käytännössä tutkimuksessa päätettiin soveltaa ensisijaisesti laadullista tutkimusotetta. Laadullisen tutkimusotteen avulla tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen kuva. Tutkimusaineistoa hankitaan laadullisessa tutkimuksessa ensisijaisesti haastatteluin ja muilla vapaamuotoisilla metodeilla, koska tällä tavalla ilmiöstä pystytään saamaan esille myös kaikkia niitä piirteitä, joita tutkija ei välttämättä osaisi ennakoida etukäteen esimerkiksi kyselylomakkeen vastausvaihtoehdoissa. Laadullisen tutkimusotteen katsottiin sopivan tähän tutkimukseen erityisesti siksi, että hankkeessa haluttiin saada mahdollisimman rikas ja monipuolinen kuva laajasta ja vähän tutkitusta ongelma-alueesta, jota olisi ollut vaikea typistää kyselylomakkeen muotoon. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään paljon sellaisia asioita, joista on hyvin vaikeaa saada tietoa muuten kuin haastattelemalla toimijoita itseään. Tällaisia ovat esimerkiksi kaikki virallisten doku-

17 8 menttien ulkopuolella esille tulevat ongelmat lainsäädännön soveltamisessa ja elintarvikevalvontaan liittyvät epäviralliset käytännöt kuten korruptio. Mikkelin ammattikorkeakoulun elintarviketurvallisuushankkeen puitteissa syntyneet kontaktit lukuisiin elintarvikealan asiantuntija- ja viranomaisorganisaatioihin auttoivat löytämään tutkimuksen kannalta erinomaisia haastateltavia. Merkittävin osa tutkimusaineistoa ovat elintarvikealan toimijoiden keskuudessa suoritetut teemahaastattelut. Pääpaino haastatteluissa annettiin venäläisille elintarvikealan asiantuntijoille, viranomaisille ja yrityksille. Koska Venäjä on toimintaympäristönä yhä houkuttelevampi myös monille suomalaisille elintarvikejalostajille ja ravintolayrittäjille, mukaan haluttiin saada myös suomalainen näkökulma. Koska suomalaisilla toimijoilla on vertailukohtanaan varsin erilainen, vakiintunut ja läpinäkyvä järjestelmä Suomessa ja EU:ssa, mukaan haluttiin saada myös tällainen ulkopuolisen näkökulma venäläisten haastattelujen rinnalle. Tutkimushaastattelut suoritettiin heinä-syyskussa Suomalaisten yritysten edustajien haastattelut teki MMM Johanna Logrén Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-tutkimuskeskuksesta ja kaikkien venäläisten haastattelut ETL Anna Belova Pietarin valtiollisesta elintarviketeknologian yliopistosta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 26:ta henkilöä; 17:ää naista ja 9:ää miestä. Haastateltavista kymmenen oli erilaisten viranomais- (8) tai asiantuntijaorganisaatioiden (2) edustajia. Haastatelluista asiantuntijoista toinen oli lääketieteellisen koulutuksen saanut elintarvikehygienian ja ravitsemuksen asiantuntija, toinen elintarviketeknologian asiantuntija. Molemmat edustivat pietarilaisia yliopistoja. Muut julkista sektoria edustaneet haastateltavat olivat eläinlääkintä- sekä terveys- ja kuluttajavalvontaan osallistuvien organisaatioiden edustajia. Suurin osa haastatelluista viranomaisista oli federatiivisten valvontaorganisaatioiden alaisten laboratorioiden ja sertifiointilaitosten johtoa.

18 9 Valitettavasti tärkeimmän elintarvikevalvontaa suorittavan viranomaisen eli Federatiivisen kuluttajien oikeuksien suojelun ja ihmisten hyvinvoinnin valvontalaitoksen hallinto-osastolta ei saatu ketään suostumaan tutkimushaastatteluun. Saman viranomaisen toisen haaraosaston edustajalta saatiin kuitenkin haastattelu. Lisäksi haastateltiin Leningradin alueen maataloushallinnon virkamiehiä. Asiantuntija- ja viranomaistahojen lisäksi tutkimuksessa haastateltiin seitsemää venäläistä yrityspuolen toimijaa, jotka edustivat kuutta eri venäläistä elintarvikealan yritystä. Lisäksi haastateltiin kuuden suomalaisen, Pietarissa tai Leningradin alueella toimivan yrityksen edustajia, joita oli yhteensä yhdeksän henkilöä. Kahdessa suomalaisyrityksen haastattelussa oli mukana myös saman yrityksen venäläinen työntekijä. Haastateltujen yritysten joukossa oli yksi maatila, lihan- ja kalanjalostajia, leipomoita ja yksi meijeri. Noin puolet yrityshaastateltavista edusti ammattikeittiöitä, joista suurin osa oli kaupallisia ravintoloita. Kahdella ammattikeittiöpuolen haastateltavista oli lisäksi koulu- tai työmaaruokalatoimintaa. Haastattelut kattoivat näin ollen koko ruokaketjun lukuun ottamatta kauppaa. Koska tutkimuksen taustalla olleessa elintarviketurvallisuuteen liittyvässä naapuruusohjelmahankkeessa ei ollut mukana kauppasektoria, se jätettiin myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Huolimatta siitä, että kaupan edustajia ei haastateltu suoraan, aihetta käsiteltiin runsaasti kaikissa haastatteluissa. Haastattelut olivat luonteeltaan strukturoituja teemahaastatteluja, joissa tietty haastattelurunko oli laadittu valmiiksi, mutta keskustelun annettiin tarvittaessa rönsyillä melko vapaasti haastateltavien oman asiantuntemuksen mukaisesti. Kysymykset kattoivat hyvin laajan alueen Venäjän elintarviketurvallisuudesta, -lainsäädännöstä ja -valvonnasta ennen ja nyt, joten on selvää, että kaikki haastateltavat eivät edes pystyneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Teemat valikoituivat haastatteluissa aina jossakin määrin myös haastateltavan oman toimialan ja aseman mukaisesti. Haastattelujen kesto oli keskimäärin tunnista puoleentoista.

19 10 Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja purettiin myöhemmin tekstiksi. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna MaxQda laadullisen aineiston analysointiohjelmistoa. Ohjelman avulla aineisto koodattiin tutkimuksen tärkeimpien käsitteiden ja teemojen mukaisesti, mikä helpotti aineiston systemaattista käsittelyä. Haastatelluille luvattiin tutkimuksessa anonymiteetti, koska kysymykset käsittelivät osittain varsin arkaluontoisia teemoja. Yritykset kertoivat tutkimushaastatteluissa varsin avoimesti omista elintarviketurvallisuuteen liittyvistä ongelmistaan. Koska haastatteluissa keskusteltiin paljon myös yritysten suhteista viranomaisiin ja viranomaistoiminnassa nähdyistä puutteista, katsottiin tärkeäksi tarjota haastateltaville täysi anonymiteetti vaikeuksien välttämiseksi. Viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioita edustaneet haastateltavat puolestaan esiintyivät tutkimuksessa yksityishenkilöinä, eivätkä heidän mielipiteensä välttämättä edusta työnantajaorganisaatioiden virallisia kantoja. Nämä haastateltavat antoivat hyvin arvokasta tietoa viranomaiskäytännöistä ja elintarvikevalvonnan järjestämisestä, jota olisi ollut mahdotonta saada mistään muista lähteistä. Tutkimuksen kannalta oli hyvin tärkeää, että haastatellut viranomaiset puhuivat ongelmista mahdollisimman avoimesti ja siksi myös he esiintyvät tutkimuksessa anonyymisti. Kaikki viranomaiset eivät suostuneet haastattelupyyntöön. Koska myös haastateltujen, hyvin avoimesti esiintyneiden asiantuntijoiden ja viranomaisten yksityisyyttä halutaan kunnioittaa, analyysiluvuissa esitetyissä sitaateissa ei esitetä haastatellun tarkkaa organisaatiota, vaan ainoastaan ala, jota hän edustaa. Sitaateissa käytetään koodeja FI ja RU osoittamaan, onko kysymyksessä suomalainen vai venäläinen haastateltava. Yritysten edustajista mainitaan se elintarvikeketjun porras (maatalous, elintarviketeollisuus, ammattikeittiö), jolla haastatellun yritys toimii. Haastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty terveys- ja kuluttajaviranomaista vastaavan Venäjän Federatiivisen kuluttajien oikeuksien suojelun ja ihmisten hyvinvoinnin valvontalaitoksen sekä Federatiivisen

20 11 eläinlääkintä- ja kasvinterveysvalvontaviraston tuottamia virallisia materiaaleja. Näitä ovat vuodesta 1998 julkaistut, Venäjän hygieenis-epidemiologista tilannetta koskevat vuosikirjat, joissa kerrotaan mm. suolistoinfektio- ja ruokamyrkytystilanteesta sekä kuvataan viranomaisen toimintaa elintarviketurvallisuuden ja elintarvikevalvonnan alalla kuluneena vuonna. Lisäksi on hyödynnetty viranomaisten omilla internetsivuillaan tai muissa medioissa julkaisemia lehdistötiedotteita. Viranomaisten suoran informaation lisäksi tutkimuksen aikana tehtiin laajoja hakuja venäläisten uutistoimistojen sähköisissä arkistoissa erityisesti ruokamyrkytyksiä ja elintarviketurvallisuustilannetta koskevista jutuista. Kaikkein kattavin aineisto oli IA Regnum -uutispalvelulla osoitteessa Lisäksi referenssinä käytettiin pietarilaisen, riippumattomia tutkimuksia tekevän kuluttajajärjestön analyyseja, jotka ovat saatavissa osoitteessa Vaikka osa tutkimuksessa esitettävästä tiedosta koskee koko Venäjän Federaatiota, tutkimus painottuu selvästi Luoteis-Venäjälle ja erityisesti Pietariin ja Leningradin alueelle, koska sen uskottiin kiinnostavan eniten suomalaista lukijaa. Kaikki tutkimuksen haastateltavat työskentelevät lähinnä tällä alueella. Lisäksi viranomaisten tilastoja ja tiedotusvälineiden julkaisemia aineistoja elintarviketurvallisuudesta ja elintarvikevälitteisistä epidemioista esitetään Suomen lähialueita painottaen. 3 VENÄJÄN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA 3.1 Elintarvikelainsäädännön pääpiirteet Venäjän elintarvikelainsäädäntöä on uudistettu jatkuvasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Tärkeimpiä elintarvikealaa sääteleviä lakeja ovat laki elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta sekä laki kuluttajien oikeuksien suojelusta. Muita tärkeitä lakeja ovat mm. laki väestön hygieenis-

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio

Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Kuinka paljon ruokaketjun eri osat saavat elintarvikkeiden hinnasta? Hanna Karikallio Miten ruokaan käytettävät kulutusmenot jakautuvat elintarvikeketjussa? Lähestymistapa perustuu kotimaisten elintarvikkeiden,

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta?

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa? Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Laatusertifikaattien hyödyntäminen 1. Laatusertifikaattien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan rooli epidemiaselvityksissä

Elintarvikevalvonnan rooli epidemiaselvityksissä Elintarvikevalvonnan rooli epidemiaselvityksissä Virukset elintarvikehygieenisenä haasteena, Helsinki 2.2.2016 Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa

Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa Elintarviketurvallisuus tulevaisuudessa Sebastian Hielm, eläinlääkintöylitarkastaja Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMM Ateria 12, 6.11.2012 Luennon aiheet Nykytilan (ja menneen) kuvaus Todelliset terveysriskit

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA

LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA LAATUMITTARIT LÄÄKETEOLLISUUDESSA Marianne Torkko 27.9.2014 1.10.2014 1 Julkaisut Torkko M, Linna A, Katajavuori N, Juppo A.M. 2013. Quality KPIs in pharmaceutical and food industry. J Pharm Innov. 2013;

Lisätiedot

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 )

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 ) CURRICULUM VITAE Opetustehtävät Tuija Kantala, yliopisto-opettaja (sijainen), jatkotutkinto-opiskelija KOULUTUS Eläinlääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 2006 (Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille

Rosselhoznadzorin aluetoimistojen johtajille. Rosselhoznadzorin alaisuudessa valtakunnan alueella toimivien valtionlaitosten johtajille VENÄJÄN ELÄINLÄÄKINTÄ- JA KASVINTERVEYSLAITOS (Rosselhoznadzor) Orlikov per., 1/11, 107139, Moskova, Sähkeet: Moskva 84 Minrosselhoz Faksi (7 495) 607-5111 Puh. (7 495) 975-4347 Sähköposti info@svfk.mcx.ru

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

A-hepatiitti seksitautina

A-hepatiitti seksitautina A-hepatiitti seksitautina Kirsi Liitsola Tartuntatautipäivät 2017 15.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Hepatiitti A Euroopassa (14 maata) ECDC: Austria, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin ja yhteistyöhön Euroopan tautikeskuksen kanssa

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin ja yhteistyöhön Euroopan tautikeskuksen kanssa Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin ja yhteistyöhön Euroopan tautikeskuksen kanssa Laboratorion näkökulma Susanna Lukinmaa-Åberg 2.10.2013 SHP tartuntatautiseurannan neuvottelupäivät 1 Zoonoottiset,

Lisätiedot

VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2

VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2 Rakennusalan suomalaisvenäläinen kontaktifoorumi VERA 2-Projekti VENÄJÄN RAKENNUSSEKTORIN LIIKETOIMINNAN TUTKIMUS- JA KEHITYSOHJELMA VERA 2 HANKKEEN TAUSTA VERA OHJELMA 1997-2000 Venäjän rakennustalouden

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.

Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä. Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4. Suomalaisten Life Sciencealan yritysten kiinnostus ja mahdollisuudet toimia Venäjällä Niko Lönn & Reijo Itkonen FinnMedi Oy 29.4.2013 Yritykset jaettiin Venäjä-kiinnostuksen ja kokemuksien perusteella

Lisätiedot

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään

Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähiruoka tuo leivän moneen hämäläispöytään Lähde: HY Ruralia-instituutti; Ruokatuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys Hämeessä, 2012 MTK Häme Ohjelmapäällikkö Päivi Rönni Lähiruoka on.. MTK:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Ympäristölautakunta Etp/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Ympäristölautakunta Etp/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (5) 3 Ruokamyrkytykset Helsingissä vuonna 2014 HEL 2015-004170 T 11 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi yhteenvedon Helsingissä vuonna

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043211/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043211/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2017 (OR. en) 8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 4. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043211/04

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit

Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit Laatusertifikaattien hyödyntäminen elintarvikevalvonnassa tarkastukset ja auditoinnit EHY:n koulutuspäivät 14-15.4.2016 Janne Lundén elintarvikevalvonnan yliopistonlehtori Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 3172 Liite 1 ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TYÖSKENTELEVÄN HENKILÖN HYGIENIAOSAAMISVAATIMUKSET 1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta) Henkilö tietää mitä mikrobit

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007

LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI SELVITYS 2007 Jukka Hallikas 2 31.10.2007 LIHAKLUSTERIN LAAJENTAMINEN ELINTARVIKEKLUSTERIKSI Taustaa Elintarvikeklusteri pohjautuu Forssan seudulla toimineeseen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto

Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa. Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Ruokaketjuhankkeet mitä uutta luvassa Eveliina Viitanen Maaseutuvirasto Hakuvaihe Syksyn 2014 haku 78 hakemusta, joista 47 hyväksyttyä hanketta Avustusta haettiin yhteensä yli 17 miljoonaa 1-vuotisia:

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

EVO-hankkeet. Salmonella kasviksissa (2010-11 hankkeen tulokset) Listeria lihavalmisteissa (2012-13)

EVO-hankkeet. Salmonella kasviksissa (2010-11 hankkeen tulokset) Listeria lihavalmisteissa (2012-13) EVO-hankkeet Salmonella kasviksissa (2010-11 hankkeen tulokset) Listeria lihavalmisteissa (2012-13) Ajankohtaista laboratoriorintamalta Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ylitarkastaja Hanna Lundström Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori

ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia Heli Tammivuori ETL:n kannattavuuskyselyn tuloksia 22.11.2017 Heli Tammivuori ETL:n kannattavuuskysely Selvitti kannattavuuden ja myynnin kehittymistä vuonna 2017 ja odotuksia vuodelle 2018. Suunnattiin ETL:n jäsenyritysten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Riskiperusteisuus kuulostaa helpolta paperilla ja pomojen juhlapuheissa Jaana Husu-Kallio, 17.1.2012 Riskipohjainen

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö MINVA MMM

Maa- ja metsätalousministeriö MINVA MMM Maa- ja metsätalousministeriö MINVA MMM2015-00413 RO Fallenius Sanna-Helena(MMM) 18.05.2015 Viite Asia Epävirallinen maatalous- ja kalastusneuvoston kokous, Riika 31.5.-2.6.2015 Kokouksen aihe: Luonnonmukainen

Lisätiedot

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA

ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA TIIVISTELMÄ ASUNTOSPRINKLAUS SUOMESSA Kati Tillander, Kaisa Belloni, Tuomo Rinne, Jukka Vaari ja Tuomas Paloposki VTT PL 1000, 02044 VTT Asuntosprinklaus Suomessa on kaksivaiheinen asuntosprinklauksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013

Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Shp-SIRO-FiRe-päivät 30.9.-1.10.2013 Sari Huusko TH, TtM Tartuntatautien torjuntayksikkö Katsaus elintarvikevälitteisiin epidemioihin Kryptosporidioosiepidemiat

Lisätiedot

Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä

Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaiset lainsäädäntöasiat maa- ja metsätalousministeriöstä Ajankohtaista laboratoriorintamalla Nina Kaario, eläinlääkintöylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Ajankohtaista lainsäädännöstä

Lisätiedot

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta LAUSUNTO 26.2.2010/SH Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite Asia HARE: MMM004/2010 Luonnos valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta Pyydettynä lausuntona luonnoksesta

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0250/4. Tarkistus. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Johdanto-osan A kappale A. ottaa huomioon, että Australia ja Uusi- Seelanti kuuluvat EU:n vanhimpiin ja läheisimpiin kumppaneihin,

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari

Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari Marja-Riitta Kottila Sisältö Mikä on elintarvikeketju? Case luomuketju Tuloksia toimivuudesta ja tiedonkulusta Ajatuksia hankevetäjille Elintarvikeketju

Lisätiedot

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.

Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan. Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6. Yleiskatsaus Venäjän talouteen, investointeihin ja rakennustoimintaan Rakennus-, LVI- ja energiatehokkuusalan Venäjä- Suomi-seminaari, Tahko 9.6.2011 Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT)

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Juhlaa joka päivä! HYVÄ MAKU EI SYNNY SATTUMALTA, SE SYNTYY OSAAMISESTA

Juhlaa joka päivä! HYVÄ MAKU EI SYNNY SATTUMALTA, SE SYNTYY OSAAMISESTA Juhlaa joka päivä! HYVÄ MAKU EI SYNNY SATTUMALTA, SE SYNTYY OSAAMISESTA - Leipomo Oy E. Boström Ab on perustettu 1939-100 %:nen perheyritys; 3 omistajaa - Liikevaihto vajaat 5 milj. - Vienti v. 2014 20

Lisätiedot

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen

LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA. RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen LUOVAT ALAT JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖ SELVITYKSEN TULOKSIA RYSÄ 17.10.2012, Mikkeli Kimmo Kainulainen TAVOITTEET Minkälaisia kokemuksia itäsuomalaisilla kulttuuritoimijoilla ja luovien alojen yrityksillä on

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta.

Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta. Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta. Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa - Seminaari 29.9.2015 Bureau Veritas Certification Finland,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa

Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Hyvinvointi ja kestävä ruokaturva Suomessa Antti Puupponen Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Kestävä hyvinvointi ja eriarvoisuus 30.11.2016 Tieteiden talo, Helsinki Vuonna 2050 maailman arvioitu

Lisätiedot

ELINTARVIKELAIN KOKONAISUUDISTUS

ELINTARVIKELAIN KOKONAISUUDISTUS ELINTARVIKELAIN KOKONAISUUDISTUS Elintarvikelainsäädäntö uudistuu Norminpurku joustavuus 30.5.2017, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, MMM/RO elintarvikelain kokonaisuudistus elintarvikelaki (23/2006)

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan

EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan EVO-hanke 2012: Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset perehdytystä lisäainevalvontaan Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Tampereella 24.-25.1.2012 Kirsi-Helena Kanninen (kirsi-helena.kanninen@evira.fi,

Lisätiedot

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo

LUOMU Nyt! 27.9.2011 Joensuu Jaana Elo LUOMU Nyt! Joensuu 1 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 2 Jäljitettävyys ja luotettavuus läpi koko ketjun Miksi lakia piti taas muuttaa? 3 Kuka nyt valvoo mitäkin Kuntien elintarvikevalvonta Markkinavalvonta

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

Hallituksen lähiruokalinjaukset. Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto

Hallituksen lähiruokalinjaukset. Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto Hallituksen lähiruokalinjaukset Ahlman 09.05.2012 12.40-13.00 Irma Ikäheimo EkoCentria Savon ammattija aikuisopisto Edistämme kestäviä valintoja Kohderyhmänä ammattikeittiöiden sekä oppilaitosten päätöksentekijät

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot