Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista"

Transkriptio

1 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista. Tämä mahdollistaa vastausten vertailun. Tarkemmat yksityiskohdat selviävät ao. sairaaloiden antamista vastauksista. Lopussa on lyhyt yhteenveto. Vastaukset kysymyksiin 1. Kapasiteetti, riittääkö? -jos tuottajalla (yo-sairaala) on ongelmia tuottaa tilaajan (PHSOTEY) palveluja, missä aikataulussa erikoisaloittain pystytään vastaamaan tilaukseen? Hus-ervan kapasiteetti on pääsääntöisesti riittävä. Suurimmalla osalla erikoisaloja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelujen tarve on pieni, se pystytään täyttämään ilman lisäresurssointia. Muutamilla suuremman palvelutarpeen aloilla kuten esim. neurokirurgiassa ja sydänkirurgiassa tarvitaan lisäresurssointia nykykapasiteettiin nähden. Tällä hetkellä osan erikoisaloista kapasiteetti on lievästi rajattu Meilahden Tornisairaalan väistöistä johtuen. Tilanne korjautuu otettaessa saneerattu Tornisairaala käyttöön syksyllä Uudisrakennussuunnitelmissa on uusi Lastensairaala 2017 ja Trauma-Syöpäsairaala 2019, jolloin näihin sijoittuvien erikoisalojen tuotantokapasiteetti todennäköisesti kasvaa. -ervalla on myös tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää HUS:n muiden sairaaloiden kapasiteettia. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut ongelmia hoidon toteuttamisessa ns. hoitotakuun rajoissa koskien kiireetöntä erikoissairaanhoitoa korva-, nenä- ja kurkkusairauksilla, silmätaudeilla sekä ortopediassa. Päijät-Hämeen palvelutilaus on kuitenkin painottunut muille erikoisaloille kuin edellä mainitulle. Tuotannolliset ongelmat ovat koskeneet leikkaushoitojen toteutusta. Silmäkeskus on aloittanut uusissa tiloissa, joten ongelma on resursoinnin lisäämisellä ja prosessien uudistamisella ratkaistu. Korvatautien leikkaushoitojen ongelmat korjaantuvat, kun in uudistamisohjelman myötä toimitilat saadaan paremmin hoitoa tukeviksi. Vuosina leikkaussalien lukumäärä on niukimmillaan, Vuodesta 2014 alkaen tilanne helpottuu. in uudistamisohjelman on määrä valmistua vuonna 2020, jolloin on käytössä tavoiteltu leikkaussalimäärä. Salit ovat rakenteeltaan päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa tukevia. 2. Saatavuus tulevaisuudessa? -jos tuottajalla on tulevaisuudessa ongelmia tuottaa tilaajan palveluja, missä aikataulussa erikoisaloittain pystytään vastaamaan tilaukseen? Ks, kohta 1. Ks, kohta 1.

2 2 Palveluiden saatavuuteen vaikuttaa myös henkilökuntatilanne. issa lääkäreiden, hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten määrää ja toimenkuvia arvioidaan useissa eri hankkeissa. Pyrkimyksenä on, että hoitohenkilökunta koostuu tulevaisuudessa oikeassa suhteessa laajaalaisesti osaavista sairaanhoitajista, asiantuntijahoitajista ja perus-/lähihoitajista. Lääkäreiden virkarakennetta arvioidaan ja määritellään sopiva jakauma erikoislääkärien, apulaisylilääkärien, osastonylilääkärien ja ylilääkärien välillä. Sairaalan tavoitteita tukeva, kannustava palkkaus tai tulospalkkiot kuuluvat menetelmiin, joilla osaajia pyritään sitouttamaan in palvelukseen. 3. Miten tuottaja hillitsee kustannusten kasvua ja kehittää ja ylläpitää hyvää tuottavuutta? Mitkä ovat keskeiset toimenpiteet, joilla tuottavuutta kehitetään tulevaisuudessa? Tärkeätä on huolehtia tuottavuuden ohella hoidon vaikuttavuudesta. Silloin maksimoidaan saavutettava terveyshyöty. Uutta teknologiaa tulee arvioida kriittisesti ja seurata myös jo vakiintuneen hoidon arkivaikuttavuutta. Tuottavuuden parantaminen edellyttää tuottavuuden seurantamenetelmää. HUS:ssa on ajantasainen DRG-tuotteistukseen perustuva tuottavuuden seurantamenetelmä, joka on viime vuosina tukenut tuottavuuden kehittämistä. Menetelmää voidaan hyödyntää myös Päijät- Hämeessä ja se tarjoaa siten mahdollisuuden löytää alueidemme tehokkaimmat tuotantoyksiköt. Tuottavuuden pitkäntähtäimen kehittäminen edellyttää tuottavuuden kehittämisohjelmaa, joka voi sisältää kehittämishankkeita tai -kohteita mm. seuraavista aihealueista: 1. prosessien sujuvuuden parantaminen - jatkuva prosessien kehittäminen ( lean tai muut menetelmät) -> tarpeettoman työn ja odotuksen vähentäminen, pullonkaulojen avaaminen 2. henkilötyön tuottavuuden lisäys - kannustimien käyttö, tuottavuudesta palkitseminen, jatkuva koulutus 3. kapasiteetin ja tilankäytön tehostaminen - joustavat työajat, lisätyösopimukset, urakkatyömallit - yksityispotilaat, ulkomaalaiset potilaat, in-house yhtiöt (Hyksin Oy) - tilojen järkevä käyttö, tarpeettomista tiloista luopuminen 4. päällekkäisyyksien poistaminen, hoitojen keskittäminen, mittakaavaedut -> parempi kustannusten ja laadun hallinta 5. uudet toimintatavat - leikkaukseen kotoa -periaate, ennakoiva hoitoonpääsymalli, palveluseteli, sähköiset palvelut, mobiiliteknologian käyttö jne. Tuottavuutta parannetaan myös erilaisilla toiminnan kehittämismenetelmillä. HUS on ottamassa käyttöön lean menetelmän, jolla lisätään sekä kliinisten palvelujen että tukipalvelujen tuottavuutta. HUS:n tukipalveluyksiköt ovat toimialoillaan maan suurimpia ja jo vuosia kehittäneet toimintaansa keskittämällä, tuotteistamalla ja standardoimalla prosesseja. Valtakunnallisissa vertailuissa esim. HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen ovat osoittautuneet tuotekoreiltaan toistuvasti maan edullisimmiksi. Edulliset ja laadukkaat tukipalvelut tukevat osaltaan maltillista kustannuskehitystä ja ennakoitavaa kustannusten hallintaa. in toiminnan kehittämisessä - On otettu käyttöön Lean-sairaalan malli, jonka pohjalta hoitoprosesseja kehitetään

3 3 asiakkaalle sujuvammiksi ja resurssien hukkakäyttöä vähentäväksi. Näitä periaatteita on hyödynnetty erityisesti uudistamisohjelman suunnittelussa mutta myös nykyisissä tiloissa tapahtuvien hoitoprosessien kehittämisessä. - Henkilöstökuluja hallitaan henkilöstömäärän kasvun pysäyttämisellä ja henkilöstörakennetta kehittämällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan Esimerkiksi silmäkeskuksen hoito- ja tutkimustoimenpiteitä on merkittävässä määrin siirretty hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksen jälkeen lääkäreiltä sairaanhoitajille. - Leikkaussaliprosessien kehittäminen sujuvammiksi on keskeinen osa in kehitystyötä. Leikkausyksiköt, joissa PHSOTEY:n tilaamia (neurokirurgia, kova ja pehmeä kirurgia) hoitopalveluja tuotetaan, kuuluvat Intensiumin vertaisarvioinnissa Suomen tehokkaimpiin. - Vaikuttavuusnäkökulma on keskeinen tuottavuuden kehittämisessä. Hoitoprosesseista pyritään poistamaan tarpeettomia, lisäarvoa tuottamattomia vaiheita. Potilaat siirtyvät aiempaa nopeammin jatkohoitoon toiseen sairaalaan tai terveyskeskuksiin - in toimintaa on kehitetty vahvasti avohoitopainotteiseen suuntaan, osastohoitojaksojen kesto on lyhentynyt 4,2 päivästä 3,8 päivään. - Työn tuottavuuden mittarina käytetty suoritteiden ja työpanoksen suhde on kehittynyt vuosittain paremmaksi: muutos in kliinisillä toimialueilla vuodesta 2008 vuoteen 2011 vaihtelee 7-17 % välillä. Tuottavuuden kehitys vaatii muutoksia totuttuihin toimintatapoihin ja muutoksen johtamista. - Tuottavuutta on pyritty lisäämään tuottavuusohjelmalla, joka on sairaanhoitopiirissä hyväksytty ja laajasti toimeenpantu - in uudistamisohjelma 2020 lähtee siitä, että toimintavolyymi kasvaa tulevaisuudessa oman sairaanhoitopiirin väestömäärän lisääntymisen, väestön ikääntymisen, sairauksien epidemiologisten muutosten sekä teknologioiden suomien mahdollisuuksien vuoksi. Lisäksi joissain palveluissa yliopistosairaalan rooli korostuu entisestään. Arvioiden mukaan Tampereen yliopistollisen sairaalan palvelutuotanto nousee noin 15 % vuoteen 2020 mennessä. Nousu tarkoittaa, että samaan aikaan on pystyttävä tekemään merkittävää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja -ervan sairaaloiden kanssa, jotta palvelutuotannon määrä ei nousisi tätä suuremmaksi. Odotukset huomattavasta tuottavuuslisästä pohjautuvat uudistamisohjelman osa- projekteihin, joissa kehitetään lääkelogistiikkaa, huollon palveluita (potilas- ja henkilöstöruokailu, liinavaate- ja sairaalatarvikelogistiikka tilauksista toimituksiin, potilaskuljetus), ilmoittautumiskäytäntöjä, kattavaan sähköisiin potilasasiakirjoihin siirtymistä, sähköiseen kirjevälitykseen siirtymistä, puheentunnistuksen käyttöönottoa sekä ajanvarauskäytäntöjen muutoksia. Potilaan varsinaista hoitoprosessia kehitetään leikkaus- ja poliklinikkatoiminnan osaprojekteissa. Tuottavuutta lisätään myös sellaisilla kiinteistöteknisillä ratkaisuilla, joissa yhdessä toimivat toimintayksiköt sijaitsevat toistensa läheisyydessä ja niiden sisäiset rakenteet mahdollistavat henkilöstöresurssin (esim. anestesiapalvelut) tehokkaamman käytön. Uudistamisohjelman lähtökohtana on rakentaa tilat tuottavaa prosessia tukeviksi. Lähtökohtana on erikoisalakohtaisten prosessien kehittäminen fokussairaala- ajattelulla, josta esimerkkeinä ovat Tekonivelsairaala Coxa Oy ja TAYS Sydän- keskus Oy sekä uusi silmäkeskus. Suunnittelussa on etsitty parhaita kansainvälisiä malleja ja innovatiivisia ratkaisuja. Kaikkien uudistamisohjelman osahankkeiden taustalla on investointien kannattavuuslaskenta. Tällä hetkellä on käynnissä naisten- ja lastentautien, tules-sairauksien ja neurokeskuksen suunnittelu, jotka kaikki tarjoavat palveluita myös PHSOTEY:lle. Osa uudistamisohjelmaa on tuki- palveluiden kehittäminen siten, että hoitohenkilökunnan työpanos on aiempaa paremmin kohdennettavissa varsinaiseen terveyshyötyä tuottavaan toimintaan. Sairaalahuollon henkilöstö huolehtii muista kuin sairaanhoidollisista tehtävistä. 4. Mitkä ovat suunnitellut investoinnit seuraavan 10 vuoden aikana ja niiden vaikutus hintoihin?

4 4 HUS:n investointimäärä on viime vuosina ollut milj. euroa vuodessa. Investointitaso nousee vuodesta 2013 lähtien noin 150 milj. euroon /vuosi, mikäli nyt valmisteluvaiheessa olevat uudet sairaalahankkeet (esim. Lastensairaala sekä Traumasairaala) toteutetaan kuntayhtymän omaan taseeseen. Investoinneista noin 100 milj. on rakennushankkeita, 20 milj. tutkimus- ja hoitolaitteita (lähinnä syöpätaudit ja sydän- ja keuhkokeskus), 15 milj. tietojärjestelmiä ja -tekniikkaa ja 15 milj. euroa liikelaitosten kuten kuvantamisen laitehankkeita. Vuosittaisista investoinneista noin 80 % kohdistuu :n toimintaan ja sen käyttämiin tukipalveluihin. Investointikustannukset siirretään HUS:ssa palvelujen hintoihin. Hintataso ei kuitenkaan suoraan nouse uusista investoinneista aiheutuvien poistojen, rahoituskustannusten ym. erien määrää, koska suureen osaan investointeja liittyy palvelutuotannon tehostamis- ja laajentamistavoitteita. Kasvavaan kysyntään vastataan ensisijaisesti toimintaa kehittämällä, ei henkilöstö-, tila- tai laiteresursseja lisäämällä. Kaikista uusista investoinneista tehdään toiminnalliset ja taloudelliset kannattavuusarviot, joissa on keskeistä varmistaa jäsenkuntien ja muiden palvelunkäyttäjien maksujen hintatason järkevä, kilpailukykyinen kehitys. Suuren sairaanhoitopiirin etuna on tasaisesti lisääntyvä, melko hyvin ennakoitavissa oleva kysyntä. Kuntayhtymässä asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittainen tuottavuustavoite (viimevuosina ollut 1,5 %), joka huomioidaan myös palveluiden tuotehinnoissa. Tuotehintojen nousun on siten oltava kustannusten nousua pienempi. Mainittakoon, että :n hintatason keskimääräinen muutos on viimevuosina ollut noin 3 % luokkaa. in uudistamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat noin 500 miljoonaa euroa. Hanke koostuu erityisesti neliön uudissiipirakennuksista ja neliön olemassa olevien tilojen saneerauksista, sekä niihin ja muuhun kehitykseen liittyvistä ns. infrastruktuurihankkeista. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy muutama alkuperäisen uudistamisohjelman ulkopuolinen hanke. Tuottavuushyöty sekä volyymin nousu kattavat merkittävän osan kustannuksista, hintojen korotustarve on noin yksi prosentti (1 %) kuluvan vuosikymmenen aikana. 5. Onko mahdollisuus laatia tuottajan ja tilaajan välillä sopimus 2-3 vuodeksi hintatakuulla? Miten hintojen kehitys määritellään sopimuksessa? Normaalin palveluhinnaston mukaiset tuotteet Sopimuskuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan samoja hinnoittelu- ja laskutusperiaatteita kuin jäsenkuntien laskutuksessa. Yksittäiselle palvelun tilaajalle ei voida antaa erillistä hintatakuuta useammalle vuodelle. Erilliseen sopimukseen perustuva myynti Mikäli omien jäsenkuntien ja erva-alueiden potilaiden hoidon sekä valtakunnallisten velvoitteiden hoitamisen jälkeen jää kapasiteettia käytettäväksi, voidaan sitä käyttää palvelujen tuottamiseen ulkopuolisille. Tällöin kysymyksessä on ns. ylikapasiteetin pienimääräisestä myynnistä. Näiden osalta voidaan sopimuksessa / tarjouksessa käyttää vähintään omakustannusperusteisia hintoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on valmis keskustelemaan pidempiaikaisista sopimuksista, joilla lisätään ennustettavuutta. Sopimuspolitiikkaa on perusteltua kehittää samankaltaisena kaikkien asiakkaiden osalta ja tämä koskee myös hinnoittelun ja hintakehityksen periaatteita. Täysin kiinteä hinta esim. kolmeksi vuodeksi ei kuitenkaan liene sen enempää ostajan kuin myyjänkään etu muun muassa siksi, että tuotteiden sisällön kehitys on moneltakin osin nopeaa ja vaikeasti ennakoitavaa. Yksi vaihtoehto olisi määritellä yhdelle vuodelle kiinteä hinta ja sopia

5 5 jatkovuosille tarkistusmahdollisuus pohjautuen toteutuneeseen kustannustason muutokseen (sairaalaindeksi). Tarvittavat muutokset tehtäisiin yhteisellä sopimuksella. Hinnat määritellään selkeille ja yksiselitteisille tuotteille, kasvavasti drg- tuotteille eikä vaikeasti mitattaville ja väliin tuleville muuttujille alttiille aikaansaannoksille. Kokonaan uusien hoitomuotojen ja tuotteiden käyttöön otolle sovitaan yhteinen hyväksymisprosessi. Kustannuskehitykseen vaikuttavat osin myös sopimusosapuolista riippumattomat tekijät kuten valtakunnalliset palkkaratkaisut sekä materiaalien, erityisesti lääkkeiden kustannuskehitys. Sopimuksissa on näin ollen useita mahdollisuuksia hintakehityksen määrittelyyn mukaan lukien sairaalakustannusindeksi, ennakoidut palkkaratkaisut ja ennakoitu lääkekustannusten kehitys. 6. Tuottajan vaikuttavuuden ja laatu/potilasturvallisuusjärjestelmä ja tulosten dokumentointi? HUSissa annettavan hoidon (kustannus)vaikuttavuuden ja laadun kehittämisessä seurataan kansainvälisten huippu organisaatioiden esimerkkiä. Keskeisiin periaatteisiin kuuluvat: Tiedon läpinäkyvyysperiaate (hyväksytty Konsernin johtoryhmässä). HUSin sisällä tietoja tuotetaan TOTAL-portaaliin ja valitut osat tästä ovat näkyvissä HUSin Extranetin kautta HUS-kunnille. Tällä hetkellä läpinäkyvän tietotuotannon alueella pisimmälle kehittynyt alue liittyy talouden seurantaan Extranetistä, johon jäsenkunnilla on tunnukset. Jokainen kunta pystyy seuraamaan omaan toimintaansa/omiin asukkaisiinsa liittyen esimerkiksi: - TOP DRG 20-tuotteita (kustannukset ja lukumäärät, niiden kehitys verrattuna edelliseen vuoteen; tiedot saatavissa kunta- ja erikoisalakohtaisesti) - palveluiden saatavuutta ja lähetteiden käsittelyaikoja organisaatioittain ja erikoisaloittain Kliinisen tietotuotannon kehittäminen on haasteellisempaa. HUSissa on tuotantokäytössä tieto mm sairaalakuolleisuudesta, OECD-potilasturvallisuusmittareista (synnytyksiin liittyvät perineaaliset repeämät, vierasesineen jääminen potilaaseen, verisuonikatetri-infektiot, leikkauksen jälkeinen trombi tai keuhkoembolia, postoperatiivinen sepsis, tahaton punktio tai laseraatio) laboratorio-, röntgentutkimusten sekä lääkkeiden (ml. laajakirjoiset antibiootit) kulutus. Seuraavaksi saadaan käyttöön mm DRG-tuottavuuden, kokonaan avohoitoisesti hoidettavien potilaiden osuuden sekä 30 vrk kuolleisuuden säännöllinen seuranta. Uranukseen ollaan hankkimassa n 20 kliinisen laatutiedon kirjaamisen mahdollistavaa web-lomaketta. HUS strategian avaintavoitteiden joukkoon sisältyvät hoitotulosten vertailtava laatu, yhtenäiset hoitokäytännöt, Hoitojen/teknologioiden vaikuttavuuden arviointi sekä näyttöön perustuvuus. Osana toiminnan arviointia seurataan HUSin sijoittumista erilaisissa benchmarking-hankkeissa. HUS on todennäköisesti liittymässä Dr Foster-organisaatioon, jossa omia tuloksia on mahdollista verrata 30 muun ulkomaisen sairaalan kanssa. Tulokset viedään rakenteilla olevan intra- (ja extranetin sivuille) Kaikkiaan tavoite on luoda HUSiin läpinäkyvää tietoa sisältävä, kaikkia toimijoita kannustava ja sparraava toimintaympäristö. Yksittäisistä selvityksistä ja vain pienen piirin tiedossa olevista mittaritiedoista pyritään kohti kaikille avointa, jatkuvaa tietotuotantoa. Sairaanhoitopiirin keskeisten potilasryhmien hoitoprosesseista on vuodesta 2004 lähtien laadittu yhtenäisen mallin mukaiset kirjalliset kuvaukset sekä prosessikaaviot. Jokaisessa kuvauksessa on määritelty palvelulupaus ja mittarit sen toteutumisen seurantaan. Lisäksi kuvauksessa määritellään palvelulupauksen kannalta kriittiset tekijät ja niissä onnistumisen seuranta sekä kustannusten muodostumiseen merkittävimmällä tavalla vaikuttavat tekijät. Prosessikuvaukset ja niihin liittyvä

6 6 ohjeistus julkaistaan intranetin prosessiportaalissa. Keskeiset mittausnäkökulmat ovat asiakkaan kokema laatu, turvallisuus, palvelun toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus. Palvelulupauksen seurantaan on kehitetty jatkuvan potilaspalautteen mittari sekä otettu käyttöön tietojärjestelmä palautetiedon hallintaan ja raportointiin. Nykyinen potilastyytyväisyyden mittaus korvataan lähitulevaisuudessa potilaskokemuksen mittauksella. Muiden mittarien osalta haasteena on ollut tarvittavien tietojen automaattinen poiminta käytössä olevista tietojärjestelmistä. Käytössä olevien mittareiden tuloksia ei ole vielä kaikilta osin saatavilla yhtenäisestä paikasta. Vuoden 2013 aikana tullaan laajentamaan omistajakuntien kanssa rakennettu ammattilaisverkko (extranet) kattamaan koko in erityisvastuualueen. Joitakin yksikkökohtaisia prosesseja kuvaavia tunnuslukuja sisältyy intranetissa julkaistaviin toiminta- ja taloustilastoihin. Sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan BSC- mittaristolla, joka on otettu käyttöön vuonna Kuluvana vuonna on käynnistetty operatiivisen mittariston kehittäminen, mikä tukee toiminnallisten kokonaisuuksien (hoitoprosessit) johtamista ja kehittämistä. Pirkanmaalla kuvattujen hoitoketjujen avulla laajennetaan yhteistä ymmärrystä alueellisesta palvelujen järjestämisestä. Syksyllä 2010 sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi riskienhallintapolitiikan. Potilaan hoitoprosessien riskien tunnistaminen on aloitettu vuonna 2007 ja sitä laajennetaan asteittain. Vuonna2012 on otettu käyttöön riskienhallintaa tukeva ohjelmisto, jonne kirjataan riskit, riskienhallintasuunnitelmat ja niiden toteutus. Potilaan sujuvaan ja turvalliseen hoitoon liittyvien vaaratapahtumien raportointi on ollut käytössä vuodesta Tulokset dokumentoidaan säännöllisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmälle esitettävään turvallisuusraporttiin. Raportointijärjestelmä (HaiPro) on yhteiskäytössä Pirkanmaan kuntien kanssa. Tämä mahdollistaa tapahtumien ilmoittamisen koko hoitoketjussa. Sujuvan ja turvallisen hoidon kehittämisen painopistealueet, tavoitteet, menetelmät ja seuranta kuvataan sairaanhoitopiirin suunnitelmassa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden toimeenpanossa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Lääketieteellisen vaikuttavuuden yhdenmukaista, valtakunnallista mittaamisjärjestelmää ei toistaiseksi ole. Eri erikoisalat seuraavat yleisesti hyväksyttyjen vaikuttavuusmittausten tuloksia (esim. perinataalikuolleisuus ja -morbiditeetti, syöpäsairauksien elossaololuvut, tekonivelrekisterin tiedot). Käytössä on useita suppeita vaikuttavuusseurantoja, kuten lapsettomuuden hoidon tulosten seuranta, aivoinfarktin liuotushoidon eurooppalainen seuranta ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta. 15D-mittaria ollaan implementoimassa käynnissä olevan palvelusopimusmenettelyn kehittämishankkeen kautta. Nämä vaikuttavuusmittausten tulokset dokumentoidaan eri toimialueiden ja vastuualueiden omien johtamiskäytäntöjen mukaan. 7. Koulutus -koulutuksen yhteistyömalli koskien kaikkia terveydenhuollon ammattiryhmiä. Miten amk yhteistyö on näkemyksenne mukaan hyvä järjestää? -lääketieteen professuurit/apulaisprofessuurit/kliiniset opettajat, kustannusten jako; onko mahdollinen 30/70 jakosuhteella? Mikä on näkemyksenne hoitotieteen osa-aikaiseen professuuriin Lahdessa? - perusopetuksessa olevien opetusmalli ja siitä aiheutuvat kustannukset tilaajan yksiköissä? - lääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa yleislinjana on vähintään 50 % keskussairaalassa. Mitkä ovat erikoisaloittain valmiutenne lähteä sopimaan yksilöllisistä koulutusohjelmista lähikouluttajan opastuksessa? Millä toimenpiteillä Päijät-Hämeen erikoislääkärivajetta (radiologia >50 %, psykiatria %, neurologia/keuhkosairaudet %) on tarkoituksenmukaista lähteä korjaamaan?

7 7 Koulutuksen yhteistyömalli - Lääketieteellinen tiedekunta on velvoitettu lisäämään opiskelijoiden sisäänottoa 25 %:lla vuoteen 2015 mennessä. Tämä tulee vaikeuttamaan merkittävästi opetuksen järjestämistä ja yksi ratkaisukeino on hajauttaa opetusta koko erva-alueelle. Päijät-Hämeen keskussairaala olisi mikäli se liittyisi Hyksin erva-alueeseen liikenteellisesti helpoimmin Helsingistä saavutettavissa oleva erva-alueen keskussairaala. Kun lisäksi otetaan huomioon, että se on jo nyt Helsingissä opiskelevien keskuudessa haluttu erikoistumispaikka, on lääketieteellinen tiedekunta halukas voimakkaasti kehittämään opetusyhteistyötä sen kanssa. Nykyisinkin tiedekunta hyväksyy Päijät-Hämeen keskussairaalassa suoritetun palvelun runkokoulutukseksi ja varsinaisen erikoistumiskoulutuksen keskussairaalaosuudeksi, vaikka yhteistyösopimusta ei muutamaa erikoisalaa lukuun ottamatta olekaan. Tämän yhteistyön laajentaminen sopisi yhteen myös tiedekunnan opetuksen nykyistä parempaa työelämävastaavuutta koskevan tavoitteen kanssa. Yhteistyötä olisi tarkoituksenmukaista lisätä myös perusopetuksessa ja sen mahdollisuudet tulisi selvittää hammaslääkärikoulutuksenkin osalta. Professuurit, kustannusten jako 30/70 - Opetusta johtavat professorit. Aktiivista opetusta antavissa keskussairaaloissa tulisi olla ainakin yksi opetuksesta vastaava professori. Tiedekunta on valmis kaikin tavoin edistämään professuurien saamista Päijät-Hämeen keskussairaalaan, johon tulisi aikanaan perustaa päätoimisille professoreille ylilääkärin sivuvirat. Lisäksi saattaisi olla tarkoituksenmukaista kutsua joitakin akateemisesti ansioituneita Päijät-Hämeen keskussairaalan lääkäreitä Helsingin yliopiston osa-aikaisiin professorin tehtäviin. Professorin(ien) lisäksi tarvitaan kliinisiä opettajia. Kliiniset opettajat voisivat olla osaaikaisessa työsuhteessa lääketieteelliseen tiedekuntaan ja opettaa siten sairaalan päävirkojensa ohella. Tiedekunta voi huolehtia näiden opettajien korkeakoulupedagogisesta koulutuksesta ja osallistua hajautetun koulutuksen kuluihin. Perusopetuksessa olevien opetus omalla alueella, erikoistumisesta 50 % PHKS:ssa - Lääketieteen kandidaattien opetusta Päijät-Hämeen keskussairaalassa voidaan ja tulisi kehittää niin, että opetusjaksot olisivat esim. kuukauden mittaisia ja sisältäisivät useiden erikoisalojen ketjutetut kurssit. Näin sairaalan useat osastot ja lääkärit sitoutuisivat opetustoimintaan. - :n osuus maamme erikoislääkärikoulutuksesta on noin 40%. Suuri osa erikoislääkärikoulutuksesta suoritetaan palvelujärjestelmän eri sairaaloissa. Jo tälläkin hetkellä osa HY lääketieteellisen tiedekunnan erikoistujista suorittaa hajautetun koulutuksen osuuden Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Tämän joukon osuutta on mahdollista merkittävästi kasvattaa mikäli PHSHP liittyy Hyksin erva-alueeseen ja mikäli sen myötä Päijät-Hämeen keskussairaalaan saadaan opettajavoimia. Mitkä ovat toimenpiteet Päijät-Hämeen henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi - 1. Erikoistumisen järjestäminen niin, että sen voisi helposti tehdä esim. Lahdessa asuen ja niin, että erikoistumiskoulutus alkaisi ja etenkin päättyisi PHSHP:ssä. Tavoitteena voisi tietysti myös olla koulutusputki, joka etukäteen suunnitellusti sisältäisi koko erikoistumiskoulutuksen ja päättyisi nimitykseen erikoislääkärin virkaan PHSHP:n lääkäreiden jatkokoulutuksen järjestäminen niin, että he voisivat helposti päästä osallisiksi HY:n/HUS:n koulutustarjonnasta Tutkimustyön mahdollisuuksien parantaminen PHSHP:ssa Aktiivinen yhteinen panostus opetukseen, mikä lisää sairaalan tunnettavuutta valmistuvien lääkärien keskuudessa. Tämän myötä Päijät-Hämeen keskussairaalaan tulee enenevästi erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat sairaalan kannalta tärkeä voimavara.

8 8 Koulutuksen yhteistyömalli koskien kaikkia terveydenhuollon ammattiryhmiä. Miten amkyhteistyö on näkemyksenne mukaan hyvä järjestää? Työvoiman saatavuuden ja ennakoinnin raportissa vuonna 2012 on esitetty AMK- yhteistyötä lisättäväksi ja laajennettavaksi yhteistyöksi lääketieteen opetuksen kanssa. Nykyisin ervan AMKit, hoitotieteen professorit ja sairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat ovat kokoontuneen kahdesti vuodessa. Tapaamisia on tarvetta lisätä ja siihen on halukkuutta. AMKien hallituksissa tulisi olla hallintoylihoitajat edustamassa työelämää. Työelämän tarpeiden seurantaa tulee tehostaa AMKissa niin, että ervan AMKit huolehtivat koko ervan koulutustarpeesta yhteisvastuullisesti ja yhdessä suunnitellen. Tämä lienee isoin haaste, koska AMKit ovat itsenäisiä ja päättävät itse omista suunnitelmistaan oman alueellisen näkemyksensä pohjalta. Lääkärikoulutuksessa pyritään moniammatilliseen malliin. Päijät-Hämeen keskussairaalassa on jo toteutettu Tampereen lääketieteen opiskelijoiden tutustuminen kuntoutukseen. Tampereen lääketieteen yksikkö on pitkään toteuttanut moniammatillisuutta Seinäjoen seudun hajautetussa opetuksessa ja Tampereen Taito-hanke luo uusia toimintamalleja PSHP:n, TAMK:n ja lääketieteen yksikön välille. Nämä mallit ulottuvat peruskoulutuksesta jatko- ja täydennyskoulutukseen. Näitä malleja voidaan käyttää avuksi suunniteltaessa Päijät-Hämeen toimintaa. Lääketieteen professuurit/apulaisprofessuurit/ kliiniset opettajat, kustannusten jako; onko mahdollinen 30/70 jakosuhteella? Mitkä ovat näkemyksenne hoitotieteen osa- aikaiseen professuuriin Lahdessa? Tampereen yliopiston terveystieteen yksikkö suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen perustaa hoitotieteen osa-aikainen professuuri Lahteen, mikäli siihen järjestyy tarvittava rahoitus. Yksikössä on tällä hetkellä sekä sivutoimisia professoreja (esim 20 %:n osa-aikaisuus) joilla on päätoimi muussa organisaatiossa tai päätoimisia professoreja, joilla on sivutoimia muun muassa sairaanhoitopiireissä. Tällaiset järjestelyt voivat tulla kyseeseen myös Päijät-Hämeessä. Päijät- Hämeen sairaanhoitopiirin professuurit ja kliinisen opettajan tehtävien jakosuhde riippuu siitä, kuinka laajaa opetus- ja tutkimustoimintaa ao. tehtäviin halutaan liittää. Tavallisin jakosuhde lienee 50 %. On tärkeää tiedostaa, että varsinaisten professorien ja kliinisten opettajien lisäksi koko henkilökunnan on sitouduttava ohjaamaan kliinisissä tilanteissa opiskelijoita. Tämä on hajautetun opetuksen erityinen vahvuus. Perusopetuksessa olevien opetusmalli ja siitä aiheutuvat kustannukset tilaajan yksiköissä? Tampereen lääkärikoulutuksen kliinisessä vaiheessa, mitä opetuksen hajautus lähinnä koskee, opetus tapahtuu pääosin kliiniseen työhön kiinteästi liittyen. Hajautettu kliininen opetus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että sen osuus muodostaa selkeän kokonaisuuden ao. erikoisalan kliinisestä opetuksesta. Hajautetussa opetuksessa toteutetaan osa opetusohjelmassa olevista ryhmätöistä. Hajautetussa opetuksessa voidaan erinomaisesti havainnollistaa esim. hoitoketjuja ja avo- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin professorit ja kliiniset opettajat olisivat kiinteässä yhteistyössä Tampereen lääketieteen yksikön kanssa ja heillä olisi mahdollisuus opettaa omaa erikoisalaansa myös Tampereella toteutettavissa seminaareissa. Kustannuksia kertyy palkkakustannusten lisäksi opiskelijoille varattavista tiloista eri toimipisteissä ja niiden varustamisesta (pukukaapit, tietokoneet yms.) Riippuen toiminnan laajuudesta tarvittaneen yksi tai useampia osapäiväisiä koordinaattoreita, jotka hoitavat käytännön asioita. Opiskelijoiden matka- ja yöpymiskustannukset on neuvoteltava erikseen. Lääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa yleislinjana on vähintään 50 % keskussairaalassa. Mitkä ovat erikoisaloittain valmiutenne lähteä sopimaan yksilöllistä koulutus- ohjelmista lähikouluttajan opastuksessa?

9 9 Erikoislääkärikoulutusta ohjaava asetus edellyttää, muutamaa poikkeusalaa lukuun ottamatta, että kaikkien koulutusohjelmien koulutuksesta vähintään puolet tapahtuu yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa. Tämä sisältää runkokoulutukseen pakollisena kuuluvan 9 kk terveyskeskuspalvelun sekä koulutus- kokonaisuuteen sisältyvän alue- ja keskussairaalapalvelun. Lähtökohtaisesti kaikilla erikoisaloilla vaaditaan vähintään kaksi vuotta yliopistoklinikkapalvelua. Mikäli paikalliset koulutusjärjestelyt täyttävät yliopistoklinikkapalvelulle asetetut vaatimukset, on mahdollista vastuuhenkilön kanssa suunnitellen harkita erityisjärjestelyjä erikoislääkäripulasta kärsivillä aloilla (esim. psykiatrian erikoislääkärikoulutus Lahdessa). Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta on päättänyt, että erikoislääkäripulasta kärsivien alojen osalta erityisvastuualueella perustetaan työryhmä selvittämään konkreettisia mahdollisuuksia alueellisen erikoislääkäripulan lieventämiseksi ja korjaamiseksi mahdollisin koulutuksellisin erityisjärjestelyin. Ervan keskussairaalat sopivat yhteiset edustajansa ohjausryhmään. Tampereen yliopistollisen sairaalan erikoislääkärikoulutuksesta vastaavien näkemys pääsääntöisesti on se, että yliopistopalvelun osuutta nykyisestä ei ole tarkoituksenmukaista yleisesti vähentää, mutta erillisen harkinnan mukaan tulee voida olla mahdollista räätälöidä koulutusta yksilöllisesti kunkin erikoisalan koulutusvaatimukset ja keskussairaaloiden mahdollisuudet huomioon ottaen. Millä toimenpiteillä Päijät-Hämeen erikoislääkärivajetta (radiologia > 50 %, psykiat- ria %, neurologia/keuhkosairaudet %) on tarkoituksenmukaista lähteä korjaamaan? Radiologia: Radiologian professuurin täyttöprosessi Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä on parhaillaan menossa. Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan radiologian koulutusta hyväksytään kaksi vuotta Päijät-Hämeen keskussairaalan radiologian osastolta. Vuoden 2013 alusta uuden asetuksen voimaan tultua radiologian koulutusohjelma pitenee viidestä vuodesta kuuteen vuoteen. Koulutusajan pidentymisen myötä Päijät-Hämeen keskussairaalalla on mahdollisuus hakea pidennystä koulutuspaikkasopimuksen koulutusaikaan. Yliopiston näkökulmasta PHKS:n radiologian kouluttajaresurssit ovat kunnossa. Nuorten erikoistuvien lääkäreiden vaje on myös tiedossa ja sitä pyritään ja on pyritty helpottamaan tiedottamalla aktiivisesti erikoistumispaikoista Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Psykiatria: Paikallisen psykiatripulan helpottamiseksi on Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikön ja PHSOTEY:n välillä toteutettu yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan. Sovituilla erityisjärjestelyillä (Lahteen sijoitettu 50 %:n professuuri erikois- lääkärikoulutusta varten) on yliopistoklinikkapalveluiden osuus ko. koulutuksessa olevien osalta vähennetty 6 kuukauteen (yliopistoklinikkapalvelun osuus muilla erikoistuvilla 2 v). Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan Päijät-Hämeen keskussairaalassa voidaan suorittaa siis 3 v 6 kk eriytyvästä psykiatrian palvelusta. Lahteen sijoitetulle professuurille on tulossa jatkokausi saakka. Neurologia: Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan neurologian eriytyvästä koulutuksesta hyväksytään 2 v Päijät-Hämeen keskussairaalan neurologian yksiköstä. Vastuuhenkilön kanssa on mahdollista neuvotella alueellisia erityissopimuksia koulutusajan ja - vaatimusten suhteen, mikäli paikalliset kouluttajaresurssit ja koulutusjärjestelyt antavat sille edellytykset. Yliopistosairaalan torstai-aamun meetingeihin on videoyhteyden välityksellä mahdollisuus osallistua jo nyt. Keuhkosairaudet ja allergologia: Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan keuhkosairauksien ja allergologian koulutusta hyväksytään 1 v Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien yksiköstä. Vastuuhenkilön kanssa on mahdollista neuvotella alueellisia erityissopimuksia koulutusajan ja -vaatimusten suhteen, mikäli paikalliset kouluttajaresurssit ja koulutusjärjestelyt antavat sille edellytykset. Akuuttilääketieteen koulutusohjelman järjestäminen

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä LOPPURAPORTTI 6.2.2012 Projektityöryhmä: Tiina Backman, Tuija Ikonen, Jussi

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA JATKOSELVITYS EL Johanna Rellman Ohjausryhmä: johtaja Matti Lehto, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 1 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Valtuusto 13.6.2012 Luonnos HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 17.4.2012 2 (36) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällys Valtuuston

Lisätiedot