Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista"

Transkriptio

1 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista. Tämä mahdollistaa vastausten vertailun. Tarkemmat yksityiskohdat selviävät ao. sairaaloiden antamista vastauksista. Lopussa on lyhyt yhteenveto. Vastaukset kysymyksiin 1. Kapasiteetti, riittääkö? -jos tuottajalla (yo-sairaala) on ongelmia tuottaa tilaajan (PHSOTEY) palveluja, missä aikataulussa erikoisaloittain pystytään vastaamaan tilaukseen? Hus-ervan kapasiteetti on pääsääntöisesti riittävä. Suurimmalla osalla erikoisaloja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin palvelujen tarve on pieni, se pystytään täyttämään ilman lisäresurssointia. Muutamilla suuremman palvelutarpeen aloilla kuten esim. neurokirurgiassa ja sydänkirurgiassa tarvitaan lisäresurssointia nykykapasiteettiin nähden. Tällä hetkellä osan erikoisaloista kapasiteetti on lievästi rajattu Meilahden Tornisairaalan väistöistä johtuen. Tilanne korjautuu otettaessa saneerattu Tornisairaala käyttöön syksyllä Uudisrakennussuunnitelmissa on uusi Lastensairaala 2017 ja Trauma-Syöpäsairaala 2019, jolloin näihin sijoittuvien erikoisalojen tuotantokapasiteetti todennäköisesti kasvaa. -ervalla on myös tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää HUS:n muiden sairaaloiden kapasiteettia. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut ongelmia hoidon toteuttamisessa ns. hoitotakuun rajoissa koskien kiireetöntä erikoissairaanhoitoa korva-, nenä- ja kurkkusairauksilla, silmätaudeilla sekä ortopediassa. Päijät-Hämeen palvelutilaus on kuitenkin painottunut muille erikoisaloille kuin edellä mainitulle. Tuotannolliset ongelmat ovat koskeneet leikkaushoitojen toteutusta. Silmäkeskus on aloittanut uusissa tiloissa, joten ongelma on resursoinnin lisäämisellä ja prosessien uudistamisella ratkaistu. Korvatautien leikkaushoitojen ongelmat korjaantuvat, kun in uudistamisohjelman myötä toimitilat saadaan paremmin hoitoa tukeviksi. Vuosina leikkaussalien lukumäärä on niukimmillaan, Vuodesta 2014 alkaen tilanne helpottuu. in uudistamisohjelman on määrä valmistua vuonna 2020, jolloin on käytössä tavoiteltu leikkaussalimäärä. Salit ovat rakenteeltaan päivä- ja lyhytjälkihoitoista kirurgiaa tukevia. 2. Saatavuus tulevaisuudessa? -jos tuottajalla on tulevaisuudessa ongelmia tuottaa tilaajan palveluja, missä aikataulussa erikoisaloittain pystytään vastaamaan tilaukseen? Ks, kohta 1. Ks, kohta 1.

2 2 Palveluiden saatavuuteen vaikuttaa myös henkilökuntatilanne. issa lääkäreiden, hoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten määrää ja toimenkuvia arvioidaan useissa eri hankkeissa. Pyrkimyksenä on, että hoitohenkilökunta koostuu tulevaisuudessa oikeassa suhteessa laajaalaisesti osaavista sairaanhoitajista, asiantuntijahoitajista ja perus-/lähihoitajista. Lääkäreiden virkarakennetta arvioidaan ja määritellään sopiva jakauma erikoislääkärien, apulaisylilääkärien, osastonylilääkärien ja ylilääkärien välillä. Sairaalan tavoitteita tukeva, kannustava palkkaus tai tulospalkkiot kuuluvat menetelmiin, joilla osaajia pyritään sitouttamaan in palvelukseen. 3. Miten tuottaja hillitsee kustannusten kasvua ja kehittää ja ylläpitää hyvää tuottavuutta? Mitkä ovat keskeiset toimenpiteet, joilla tuottavuutta kehitetään tulevaisuudessa? Tärkeätä on huolehtia tuottavuuden ohella hoidon vaikuttavuudesta. Silloin maksimoidaan saavutettava terveyshyöty. Uutta teknologiaa tulee arvioida kriittisesti ja seurata myös jo vakiintuneen hoidon arkivaikuttavuutta. Tuottavuuden parantaminen edellyttää tuottavuuden seurantamenetelmää. HUS:ssa on ajantasainen DRG-tuotteistukseen perustuva tuottavuuden seurantamenetelmä, joka on viime vuosina tukenut tuottavuuden kehittämistä. Menetelmää voidaan hyödyntää myös Päijät- Hämeessä ja se tarjoaa siten mahdollisuuden löytää alueidemme tehokkaimmat tuotantoyksiköt. Tuottavuuden pitkäntähtäimen kehittäminen edellyttää tuottavuuden kehittämisohjelmaa, joka voi sisältää kehittämishankkeita tai -kohteita mm. seuraavista aihealueista: 1. prosessien sujuvuuden parantaminen - jatkuva prosessien kehittäminen ( lean tai muut menetelmät) -> tarpeettoman työn ja odotuksen vähentäminen, pullonkaulojen avaaminen 2. henkilötyön tuottavuuden lisäys - kannustimien käyttö, tuottavuudesta palkitseminen, jatkuva koulutus 3. kapasiteetin ja tilankäytön tehostaminen - joustavat työajat, lisätyösopimukset, urakkatyömallit - yksityispotilaat, ulkomaalaiset potilaat, in-house yhtiöt (Hyksin Oy) - tilojen järkevä käyttö, tarpeettomista tiloista luopuminen 4. päällekkäisyyksien poistaminen, hoitojen keskittäminen, mittakaavaedut -> parempi kustannusten ja laadun hallinta 5. uudet toimintatavat - leikkaukseen kotoa -periaate, ennakoiva hoitoonpääsymalli, palveluseteli, sähköiset palvelut, mobiiliteknologian käyttö jne. Tuottavuutta parannetaan myös erilaisilla toiminnan kehittämismenetelmillä. HUS on ottamassa käyttöön lean menetelmän, jolla lisätään sekä kliinisten palvelujen että tukipalvelujen tuottavuutta. HUS:n tukipalveluyksiköt ovat toimialoillaan maan suurimpia ja jo vuosia kehittäneet toimintaansa keskittämällä, tuotteistamalla ja standardoimalla prosesseja. Valtakunnallisissa vertailuissa esim. HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen ovat osoittautuneet tuotekoreiltaan toistuvasti maan edullisimmiksi. Edulliset ja laadukkaat tukipalvelut tukevat osaltaan maltillista kustannuskehitystä ja ennakoitavaa kustannusten hallintaa. in toiminnan kehittämisessä - On otettu käyttöön Lean-sairaalan malli, jonka pohjalta hoitoprosesseja kehitetään

3 3 asiakkaalle sujuvammiksi ja resurssien hukkakäyttöä vähentäväksi. Näitä periaatteita on hyödynnetty erityisesti uudistamisohjelman suunnittelussa mutta myös nykyisissä tiloissa tapahtuvien hoitoprosessien kehittämisessä. - Henkilöstökuluja hallitaan henkilöstömäärän kasvun pysäyttämisellä ja henkilöstörakennetta kehittämällä tarkoituksenmukaiseen suuntaan Esimerkiksi silmäkeskuksen hoito- ja tutkimustoimenpiteitä on merkittävässä määrin siirretty hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksen jälkeen lääkäreiltä sairaanhoitajille. - Leikkaussaliprosessien kehittäminen sujuvammiksi on keskeinen osa in kehitystyötä. Leikkausyksiköt, joissa PHSOTEY:n tilaamia (neurokirurgia, kova ja pehmeä kirurgia) hoitopalveluja tuotetaan, kuuluvat Intensiumin vertaisarvioinnissa Suomen tehokkaimpiin. - Vaikuttavuusnäkökulma on keskeinen tuottavuuden kehittämisessä. Hoitoprosesseista pyritään poistamaan tarpeettomia, lisäarvoa tuottamattomia vaiheita. Potilaat siirtyvät aiempaa nopeammin jatkohoitoon toiseen sairaalaan tai terveyskeskuksiin - in toimintaa on kehitetty vahvasti avohoitopainotteiseen suuntaan, osastohoitojaksojen kesto on lyhentynyt 4,2 päivästä 3,8 päivään. - Työn tuottavuuden mittarina käytetty suoritteiden ja työpanoksen suhde on kehittynyt vuosittain paremmaksi: muutos in kliinisillä toimialueilla vuodesta 2008 vuoteen 2011 vaihtelee 7-17 % välillä. Tuottavuuden kehitys vaatii muutoksia totuttuihin toimintatapoihin ja muutoksen johtamista. - Tuottavuutta on pyritty lisäämään tuottavuusohjelmalla, joka on sairaanhoitopiirissä hyväksytty ja laajasti toimeenpantu - in uudistamisohjelma 2020 lähtee siitä, että toimintavolyymi kasvaa tulevaisuudessa oman sairaanhoitopiirin väestömäärän lisääntymisen, väestön ikääntymisen, sairauksien epidemiologisten muutosten sekä teknologioiden suomien mahdollisuuksien vuoksi. Lisäksi joissain palveluissa yliopistosairaalan rooli korostuu entisestään. Arvioiden mukaan Tampereen yliopistollisen sairaalan palvelutuotanto nousee noin 15 % vuoteen 2020 mennessä. Nousu tarkoittaa, että samaan aikaan on pystyttävä tekemään merkittävää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja -ervan sairaaloiden kanssa, jotta palvelutuotannon määrä ei nousisi tätä suuremmaksi. Odotukset huomattavasta tuottavuuslisästä pohjautuvat uudistamisohjelman osa- projekteihin, joissa kehitetään lääkelogistiikkaa, huollon palveluita (potilas- ja henkilöstöruokailu, liinavaate- ja sairaalatarvikelogistiikka tilauksista toimituksiin, potilaskuljetus), ilmoittautumiskäytäntöjä, kattavaan sähköisiin potilasasiakirjoihin siirtymistä, sähköiseen kirjevälitykseen siirtymistä, puheentunnistuksen käyttöönottoa sekä ajanvarauskäytäntöjen muutoksia. Potilaan varsinaista hoitoprosessia kehitetään leikkaus- ja poliklinikkatoiminnan osaprojekteissa. Tuottavuutta lisätään myös sellaisilla kiinteistöteknisillä ratkaisuilla, joissa yhdessä toimivat toimintayksiköt sijaitsevat toistensa läheisyydessä ja niiden sisäiset rakenteet mahdollistavat henkilöstöresurssin (esim. anestesiapalvelut) tehokkaamman käytön. Uudistamisohjelman lähtökohtana on rakentaa tilat tuottavaa prosessia tukeviksi. Lähtökohtana on erikoisalakohtaisten prosessien kehittäminen fokussairaala- ajattelulla, josta esimerkkeinä ovat Tekonivelsairaala Coxa Oy ja TAYS Sydän- keskus Oy sekä uusi silmäkeskus. Suunnittelussa on etsitty parhaita kansainvälisiä malleja ja innovatiivisia ratkaisuja. Kaikkien uudistamisohjelman osahankkeiden taustalla on investointien kannattavuuslaskenta. Tällä hetkellä on käynnissä naisten- ja lastentautien, tules-sairauksien ja neurokeskuksen suunnittelu, jotka kaikki tarjoavat palveluita myös PHSOTEY:lle. Osa uudistamisohjelmaa on tuki- palveluiden kehittäminen siten, että hoitohenkilökunnan työpanos on aiempaa paremmin kohdennettavissa varsinaiseen terveyshyötyä tuottavaan toimintaan. Sairaalahuollon henkilöstö huolehtii muista kuin sairaanhoidollisista tehtävistä. 4. Mitkä ovat suunnitellut investoinnit seuraavan 10 vuoden aikana ja niiden vaikutus hintoihin?

4 4 HUS:n investointimäärä on viime vuosina ollut milj. euroa vuodessa. Investointitaso nousee vuodesta 2013 lähtien noin 150 milj. euroon /vuosi, mikäli nyt valmisteluvaiheessa olevat uudet sairaalahankkeet (esim. Lastensairaala sekä Traumasairaala) toteutetaan kuntayhtymän omaan taseeseen. Investoinneista noin 100 milj. on rakennushankkeita, 20 milj. tutkimus- ja hoitolaitteita (lähinnä syöpätaudit ja sydän- ja keuhkokeskus), 15 milj. tietojärjestelmiä ja -tekniikkaa ja 15 milj. euroa liikelaitosten kuten kuvantamisen laitehankkeita. Vuosittaisista investoinneista noin 80 % kohdistuu :n toimintaan ja sen käyttämiin tukipalveluihin. Investointikustannukset siirretään HUS:ssa palvelujen hintoihin. Hintataso ei kuitenkaan suoraan nouse uusista investoinneista aiheutuvien poistojen, rahoituskustannusten ym. erien määrää, koska suureen osaan investointeja liittyy palvelutuotannon tehostamis- ja laajentamistavoitteita. Kasvavaan kysyntään vastataan ensisijaisesti toimintaa kehittämällä, ei henkilöstö-, tila- tai laiteresursseja lisäämällä. Kaikista uusista investoinneista tehdään toiminnalliset ja taloudelliset kannattavuusarviot, joissa on keskeistä varmistaa jäsenkuntien ja muiden palvelunkäyttäjien maksujen hintatason järkevä, kilpailukykyinen kehitys. Suuren sairaanhoitopiirin etuna on tasaisesti lisääntyvä, melko hyvin ennakoitavissa oleva kysyntä. Kuntayhtymässä asetetaan talousarvion laadinnan yhteydessä vuosittainen tuottavuustavoite (viimevuosina ollut 1,5 %), joka huomioidaan myös palveluiden tuotehinnoissa. Tuotehintojen nousun on siten oltava kustannusten nousua pienempi. Mainittakoon, että :n hintatason keskimääräinen muutos on viimevuosina ollut noin 3 % luokkaa. in uudistamisohjelmaan sisältyvien hankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat noin 500 miljoonaa euroa. Hanke koostuu erityisesti neliön uudissiipirakennuksista ja neliön olemassa olevien tilojen saneerauksista, sekä niihin ja muuhun kehitykseen liittyvistä ns. infrastruktuurihankkeista. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy muutama alkuperäisen uudistamisohjelman ulkopuolinen hanke. Tuottavuushyöty sekä volyymin nousu kattavat merkittävän osan kustannuksista, hintojen korotustarve on noin yksi prosentti (1 %) kuluvan vuosikymmenen aikana. 5. Onko mahdollisuus laatia tuottajan ja tilaajan välillä sopimus 2-3 vuodeksi hintatakuulla? Miten hintojen kehitys määritellään sopimuksessa? Normaalin palveluhinnaston mukaiset tuotteet Sopimuskuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan samoja hinnoittelu- ja laskutusperiaatteita kuin jäsenkuntien laskutuksessa. Yksittäiselle palvelun tilaajalle ei voida antaa erillistä hintatakuuta useammalle vuodelle. Erilliseen sopimukseen perustuva myynti Mikäli omien jäsenkuntien ja erva-alueiden potilaiden hoidon sekä valtakunnallisten velvoitteiden hoitamisen jälkeen jää kapasiteettia käytettäväksi, voidaan sitä käyttää palvelujen tuottamiseen ulkopuolisille. Tällöin kysymyksessä on ns. ylikapasiteetin pienimääräisestä myynnistä. Näiden osalta voidaan sopimuksessa / tarjouksessa käyttää vähintään omakustannusperusteisia hintoja. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on valmis keskustelemaan pidempiaikaisista sopimuksista, joilla lisätään ennustettavuutta. Sopimuspolitiikkaa on perusteltua kehittää samankaltaisena kaikkien asiakkaiden osalta ja tämä koskee myös hinnoittelun ja hintakehityksen periaatteita. Täysin kiinteä hinta esim. kolmeksi vuodeksi ei kuitenkaan liene sen enempää ostajan kuin myyjänkään etu muun muassa siksi, että tuotteiden sisällön kehitys on moneltakin osin nopeaa ja vaikeasti ennakoitavaa. Yksi vaihtoehto olisi määritellä yhdelle vuodelle kiinteä hinta ja sopia

5 5 jatkovuosille tarkistusmahdollisuus pohjautuen toteutuneeseen kustannustason muutokseen (sairaalaindeksi). Tarvittavat muutokset tehtäisiin yhteisellä sopimuksella. Hinnat määritellään selkeille ja yksiselitteisille tuotteille, kasvavasti drg- tuotteille eikä vaikeasti mitattaville ja väliin tuleville muuttujille alttiille aikaansaannoksille. Kokonaan uusien hoitomuotojen ja tuotteiden käyttöön otolle sovitaan yhteinen hyväksymisprosessi. Kustannuskehitykseen vaikuttavat osin myös sopimusosapuolista riippumattomat tekijät kuten valtakunnalliset palkkaratkaisut sekä materiaalien, erityisesti lääkkeiden kustannuskehitys. Sopimuksissa on näin ollen useita mahdollisuuksia hintakehityksen määrittelyyn mukaan lukien sairaalakustannusindeksi, ennakoidut palkkaratkaisut ja ennakoitu lääkekustannusten kehitys. 6. Tuottajan vaikuttavuuden ja laatu/potilasturvallisuusjärjestelmä ja tulosten dokumentointi? HUSissa annettavan hoidon (kustannus)vaikuttavuuden ja laadun kehittämisessä seurataan kansainvälisten huippu organisaatioiden esimerkkiä. Keskeisiin periaatteisiin kuuluvat: Tiedon läpinäkyvyysperiaate (hyväksytty Konsernin johtoryhmässä). HUSin sisällä tietoja tuotetaan TOTAL-portaaliin ja valitut osat tästä ovat näkyvissä HUSin Extranetin kautta HUS-kunnille. Tällä hetkellä läpinäkyvän tietotuotannon alueella pisimmälle kehittynyt alue liittyy talouden seurantaan Extranetistä, johon jäsenkunnilla on tunnukset. Jokainen kunta pystyy seuraamaan omaan toimintaansa/omiin asukkaisiinsa liittyen esimerkiksi: - TOP DRG 20-tuotteita (kustannukset ja lukumäärät, niiden kehitys verrattuna edelliseen vuoteen; tiedot saatavissa kunta- ja erikoisalakohtaisesti) - palveluiden saatavuutta ja lähetteiden käsittelyaikoja organisaatioittain ja erikoisaloittain Kliinisen tietotuotannon kehittäminen on haasteellisempaa. HUSissa on tuotantokäytössä tieto mm sairaalakuolleisuudesta, OECD-potilasturvallisuusmittareista (synnytyksiin liittyvät perineaaliset repeämät, vierasesineen jääminen potilaaseen, verisuonikatetri-infektiot, leikkauksen jälkeinen trombi tai keuhkoembolia, postoperatiivinen sepsis, tahaton punktio tai laseraatio) laboratorio-, röntgentutkimusten sekä lääkkeiden (ml. laajakirjoiset antibiootit) kulutus. Seuraavaksi saadaan käyttöön mm DRG-tuottavuuden, kokonaan avohoitoisesti hoidettavien potilaiden osuuden sekä 30 vrk kuolleisuuden säännöllinen seuranta. Uranukseen ollaan hankkimassa n 20 kliinisen laatutiedon kirjaamisen mahdollistavaa web-lomaketta. HUS strategian avaintavoitteiden joukkoon sisältyvät hoitotulosten vertailtava laatu, yhtenäiset hoitokäytännöt, Hoitojen/teknologioiden vaikuttavuuden arviointi sekä näyttöön perustuvuus. Osana toiminnan arviointia seurataan HUSin sijoittumista erilaisissa benchmarking-hankkeissa. HUS on todennäköisesti liittymässä Dr Foster-organisaatioon, jossa omia tuloksia on mahdollista verrata 30 muun ulkomaisen sairaalan kanssa. Tulokset viedään rakenteilla olevan intra- (ja extranetin sivuille) Kaikkiaan tavoite on luoda HUSiin läpinäkyvää tietoa sisältävä, kaikkia toimijoita kannustava ja sparraava toimintaympäristö. Yksittäisistä selvityksistä ja vain pienen piirin tiedossa olevista mittaritiedoista pyritään kohti kaikille avointa, jatkuvaa tietotuotantoa. Sairaanhoitopiirin keskeisten potilasryhmien hoitoprosesseista on vuodesta 2004 lähtien laadittu yhtenäisen mallin mukaiset kirjalliset kuvaukset sekä prosessikaaviot. Jokaisessa kuvauksessa on määritelty palvelulupaus ja mittarit sen toteutumisen seurantaan. Lisäksi kuvauksessa määritellään palvelulupauksen kannalta kriittiset tekijät ja niissä onnistumisen seuranta sekä kustannusten muodostumiseen merkittävimmällä tavalla vaikuttavat tekijät. Prosessikuvaukset ja niihin liittyvä

6 6 ohjeistus julkaistaan intranetin prosessiportaalissa. Keskeiset mittausnäkökulmat ovat asiakkaan kokema laatu, turvallisuus, palvelun toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus. Palvelulupauksen seurantaan on kehitetty jatkuvan potilaspalautteen mittari sekä otettu käyttöön tietojärjestelmä palautetiedon hallintaan ja raportointiin. Nykyinen potilastyytyväisyyden mittaus korvataan lähitulevaisuudessa potilaskokemuksen mittauksella. Muiden mittarien osalta haasteena on ollut tarvittavien tietojen automaattinen poiminta käytössä olevista tietojärjestelmistä. Käytössä olevien mittareiden tuloksia ei ole vielä kaikilta osin saatavilla yhtenäisestä paikasta. Vuoden 2013 aikana tullaan laajentamaan omistajakuntien kanssa rakennettu ammattilaisverkko (extranet) kattamaan koko in erityisvastuualueen. Joitakin yksikkökohtaisia prosesseja kuvaavia tunnuslukuja sisältyy intranetissa julkaistaviin toiminta- ja taloustilastoihin. Sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan BSC- mittaristolla, joka on otettu käyttöön vuonna Kuluvana vuonna on käynnistetty operatiivisen mittariston kehittäminen, mikä tukee toiminnallisten kokonaisuuksien (hoitoprosessit) johtamista ja kehittämistä. Pirkanmaalla kuvattujen hoitoketjujen avulla laajennetaan yhteistä ymmärrystä alueellisesta palvelujen järjestämisestä. Syksyllä 2010 sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi riskienhallintapolitiikan. Potilaan hoitoprosessien riskien tunnistaminen on aloitettu vuonna 2007 ja sitä laajennetaan asteittain. Vuonna2012 on otettu käyttöön riskienhallintaa tukeva ohjelmisto, jonne kirjataan riskit, riskienhallintasuunnitelmat ja niiden toteutus. Potilaan sujuvaan ja turvalliseen hoitoon liittyvien vaaratapahtumien raportointi on ollut käytössä vuodesta Tulokset dokumentoidaan säännöllisesti sairaanhoitopiirin johtoryhmälle esitettävään turvallisuusraporttiin. Raportointijärjestelmä (HaiPro) on yhteiskäytössä Pirkanmaan kuntien kanssa. Tämä mahdollistaa tapahtumien ilmoittamisen koko hoitoketjussa. Sujuvan ja turvallisen hoidon kehittämisen painopistealueet, tavoitteet, menetelmät ja seuranta kuvataan sairaanhoitopiirin suunnitelmassa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden toimeenpanossa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Lääketieteellisen vaikuttavuuden yhdenmukaista, valtakunnallista mittaamisjärjestelmää ei toistaiseksi ole. Eri erikoisalat seuraavat yleisesti hyväksyttyjen vaikuttavuusmittausten tuloksia (esim. perinataalikuolleisuus ja -morbiditeetti, syöpäsairauksien elossaololuvut, tekonivelrekisterin tiedot). Käytössä on useita suppeita vaikuttavuusseurantoja, kuten lapsettomuuden hoidon tulosten seuranta, aivoinfarktin liuotushoidon eurooppalainen seuranta ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta. 15D-mittaria ollaan implementoimassa käynnissä olevan palvelusopimusmenettelyn kehittämishankkeen kautta. Nämä vaikuttavuusmittausten tulokset dokumentoidaan eri toimialueiden ja vastuualueiden omien johtamiskäytäntöjen mukaan. 7. Koulutus -koulutuksen yhteistyömalli koskien kaikkia terveydenhuollon ammattiryhmiä. Miten amk yhteistyö on näkemyksenne mukaan hyvä järjestää? -lääketieteen professuurit/apulaisprofessuurit/kliiniset opettajat, kustannusten jako; onko mahdollinen 30/70 jakosuhteella? Mikä on näkemyksenne hoitotieteen osa-aikaiseen professuuriin Lahdessa? - perusopetuksessa olevien opetusmalli ja siitä aiheutuvat kustannukset tilaajan yksiköissä? - lääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa yleislinjana on vähintään 50 % keskussairaalassa. Mitkä ovat erikoisaloittain valmiutenne lähteä sopimaan yksilöllisistä koulutusohjelmista lähikouluttajan opastuksessa? Millä toimenpiteillä Päijät-Hämeen erikoislääkärivajetta (radiologia >50 %, psykiatria %, neurologia/keuhkosairaudet %) on tarkoituksenmukaista lähteä korjaamaan?

7 7 Koulutuksen yhteistyömalli - Lääketieteellinen tiedekunta on velvoitettu lisäämään opiskelijoiden sisäänottoa 25 %:lla vuoteen 2015 mennessä. Tämä tulee vaikeuttamaan merkittävästi opetuksen järjestämistä ja yksi ratkaisukeino on hajauttaa opetusta koko erva-alueelle. Päijät-Hämeen keskussairaala olisi mikäli se liittyisi Hyksin erva-alueeseen liikenteellisesti helpoimmin Helsingistä saavutettavissa oleva erva-alueen keskussairaala. Kun lisäksi otetaan huomioon, että se on jo nyt Helsingissä opiskelevien keskuudessa haluttu erikoistumispaikka, on lääketieteellinen tiedekunta halukas voimakkaasti kehittämään opetusyhteistyötä sen kanssa. Nykyisinkin tiedekunta hyväksyy Päijät-Hämeen keskussairaalassa suoritetun palvelun runkokoulutukseksi ja varsinaisen erikoistumiskoulutuksen keskussairaalaosuudeksi, vaikka yhteistyösopimusta ei muutamaa erikoisalaa lukuun ottamatta olekaan. Tämän yhteistyön laajentaminen sopisi yhteen myös tiedekunnan opetuksen nykyistä parempaa työelämävastaavuutta koskevan tavoitteen kanssa. Yhteistyötä olisi tarkoituksenmukaista lisätä myös perusopetuksessa ja sen mahdollisuudet tulisi selvittää hammaslääkärikoulutuksenkin osalta. Professuurit, kustannusten jako 30/70 - Opetusta johtavat professorit. Aktiivista opetusta antavissa keskussairaaloissa tulisi olla ainakin yksi opetuksesta vastaava professori. Tiedekunta on valmis kaikin tavoin edistämään professuurien saamista Päijät-Hämeen keskussairaalaan, johon tulisi aikanaan perustaa päätoimisille professoreille ylilääkärin sivuvirat. Lisäksi saattaisi olla tarkoituksenmukaista kutsua joitakin akateemisesti ansioituneita Päijät-Hämeen keskussairaalan lääkäreitä Helsingin yliopiston osa-aikaisiin professorin tehtäviin. Professorin(ien) lisäksi tarvitaan kliinisiä opettajia. Kliiniset opettajat voisivat olla osaaikaisessa työsuhteessa lääketieteelliseen tiedekuntaan ja opettaa siten sairaalan päävirkojensa ohella. Tiedekunta voi huolehtia näiden opettajien korkeakoulupedagogisesta koulutuksesta ja osallistua hajautetun koulutuksen kuluihin. Perusopetuksessa olevien opetus omalla alueella, erikoistumisesta 50 % PHKS:ssa - Lääketieteen kandidaattien opetusta Päijät-Hämeen keskussairaalassa voidaan ja tulisi kehittää niin, että opetusjaksot olisivat esim. kuukauden mittaisia ja sisältäisivät useiden erikoisalojen ketjutetut kurssit. Näin sairaalan useat osastot ja lääkärit sitoutuisivat opetustoimintaan. - :n osuus maamme erikoislääkärikoulutuksesta on noin 40%. Suuri osa erikoislääkärikoulutuksesta suoritetaan palvelujärjestelmän eri sairaaloissa. Jo tälläkin hetkellä osa HY lääketieteellisen tiedekunnan erikoistujista suorittaa hajautetun koulutuksen osuuden Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Tämän joukon osuutta on mahdollista merkittävästi kasvattaa mikäli PHSHP liittyy Hyksin erva-alueeseen ja mikäli sen myötä Päijät-Hämeen keskussairaalaan saadaan opettajavoimia. Mitkä ovat toimenpiteet Päijät-Hämeen henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi - 1. Erikoistumisen järjestäminen niin, että sen voisi helposti tehdä esim. Lahdessa asuen ja niin, että erikoistumiskoulutus alkaisi ja etenkin päättyisi PHSHP:ssä. Tavoitteena voisi tietysti myös olla koulutusputki, joka etukäteen suunnitellusti sisältäisi koko erikoistumiskoulutuksen ja päättyisi nimitykseen erikoislääkärin virkaan PHSHP:n lääkäreiden jatkokoulutuksen järjestäminen niin, että he voisivat helposti päästä osallisiksi HY:n/HUS:n koulutustarjonnasta Tutkimustyön mahdollisuuksien parantaminen PHSHP:ssa Aktiivinen yhteinen panostus opetukseen, mikä lisää sairaalan tunnettavuutta valmistuvien lääkärien keskuudessa. Tämän myötä Päijät-Hämeen keskussairaalaan tulee enenevästi erikoistuvia lääkäreitä, jotka ovat sairaalan kannalta tärkeä voimavara.

8 8 Koulutuksen yhteistyömalli koskien kaikkia terveydenhuollon ammattiryhmiä. Miten amkyhteistyö on näkemyksenne mukaan hyvä järjestää? Työvoiman saatavuuden ja ennakoinnin raportissa vuonna 2012 on esitetty AMK- yhteistyötä lisättäväksi ja laajennettavaksi yhteistyöksi lääketieteen opetuksen kanssa. Nykyisin ervan AMKit, hoitotieteen professorit ja sairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat ovat kokoontuneen kahdesti vuodessa. Tapaamisia on tarvetta lisätä ja siihen on halukkuutta. AMKien hallituksissa tulisi olla hallintoylihoitajat edustamassa työelämää. Työelämän tarpeiden seurantaa tulee tehostaa AMKissa niin, että ervan AMKit huolehtivat koko ervan koulutustarpeesta yhteisvastuullisesti ja yhdessä suunnitellen. Tämä lienee isoin haaste, koska AMKit ovat itsenäisiä ja päättävät itse omista suunnitelmistaan oman alueellisen näkemyksensä pohjalta. Lääkärikoulutuksessa pyritään moniammatilliseen malliin. Päijät-Hämeen keskussairaalassa on jo toteutettu Tampereen lääketieteen opiskelijoiden tutustuminen kuntoutukseen. Tampereen lääketieteen yksikkö on pitkään toteuttanut moniammatillisuutta Seinäjoen seudun hajautetussa opetuksessa ja Tampereen Taito-hanke luo uusia toimintamalleja PSHP:n, TAMK:n ja lääketieteen yksikön välille. Nämä mallit ulottuvat peruskoulutuksesta jatko- ja täydennyskoulutukseen. Näitä malleja voidaan käyttää avuksi suunniteltaessa Päijät-Hämeen toimintaa. Lääketieteen professuurit/apulaisprofessuurit/ kliiniset opettajat, kustannusten jako; onko mahdollinen 30/70 jakosuhteella? Mitkä ovat näkemyksenne hoitotieteen osa- aikaiseen professuuriin Lahdessa? Tampereen yliopiston terveystieteen yksikkö suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen perustaa hoitotieteen osa-aikainen professuuri Lahteen, mikäli siihen järjestyy tarvittava rahoitus. Yksikössä on tällä hetkellä sekä sivutoimisia professoreja (esim 20 %:n osa-aikaisuus) joilla on päätoimi muussa organisaatiossa tai päätoimisia professoreja, joilla on sivutoimia muun muassa sairaanhoitopiireissä. Tällaiset järjestelyt voivat tulla kyseeseen myös Päijät-Hämeessä. Päijät- Hämeen sairaanhoitopiirin professuurit ja kliinisen opettajan tehtävien jakosuhde riippuu siitä, kuinka laajaa opetus- ja tutkimustoimintaa ao. tehtäviin halutaan liittää. Tavallisin jakosuhde lienee 50 %. On tärkeää tiedostaa, että varsinaisten professorien ja kliinisten opettajien lisäksi koko henkilökunnan on sitouduttava ohjaamaan kliinisissä tilanteissa opiskelijoita. Tämä on hajautetun opetuksen erityinen vahvuus. Perusopetuksessa olevien opetusmalli ja siitä aiheutuvat kustannukset tilaajan yksiköissä? Tampereen lääkärikoulutuksen kliinisessä vaiheessa, mitä opetuksen hajautus lähinnä koskee, opetus tapahtuu pääosin kliiniseen työhön kiinteästi liittyen. Hajautettu kliininen opetus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että sen osuus muodostaa selkeän kokonaisuuden ao. erikoisalan kliinisestä opetuksesta. Hajautetussa opetuksessa toteutetaan osa opetusohjelmassa olevista ryhmätöistä. Hajautetussa opetuksessa voidaan erinomaisesti havainnollistaa esim. hoitoketjuja ja avo- ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin professorit ja kliiniset opettajat olisivat kiinteässä yhteistyössä Tampereen lääketieteen yksikön kanssa ja heillä olisi mahdollisuus opettaa omaa erikoisalaansa myös Tampereella toteutettavissa seminaareissa. Kustannuksia kertyy palkkakustannusten lisäksi opiskelijoille varattavista tiloista eri toimipisteissä ja niiden varustamisesta (pukukaapit, tietokoneet yms.) Riippuen toiminnan laajuudesta tarvittaneen yksi tai useampia osapäiväisiä koordinaattoreita, jotka hoitavat käytännön asioita. Opiskelijoiden matka- ja yöpymiskustannukset on neuvoteltava erikseen. Lääkäreiden erikoistumiskoulutuksessa yleislinjana on vähintään 50 % keskussairaalassa. Mitkä ovat erikoisaloittain valmiutenne lähteä sopimaan yksilöllistä koulutus- ohjelmista lähikouluttajan opastuksessa?

9 9 Erikoislääkärikoulutusta ohjaava asetus edellyttää, muutamaa poikkeusalaa lukuun ottamatta, että kaikkien koulutusohjelmien koulutuksesta vähintään puolet tapahtuu yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa. Tämä sisältää runkokoulutukseen pakollisena kuuluvan 9 kk terveyskeskuspalvelun sekä koulutus- kokonaisuuteen sisältyvän alue- ja keskussairaalapalvelun. Lähtökohtaisesti kaikilla erikoisaloilla vaaditaan vähintään kaksi vuotta yliopistoklinikkapalvelua. Mikäli paikalliset koulutusjärjestelyt täyttävät yliopistoklinikkapalvelulle asetetut vaatimukset, on mahdollista vastuuhenkilön kanssa suunnitellen harkita erityisjärjestelyjä erikoislääkäripulasta kärsivillä aloilla (esim. psykiatrian erikoislääkärikoulutus Lahdessa). Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta on päättänyt, että erikoislääkäripulasta kärsivien alojen osalta erityisvastuualueella perustetaan työryhmä selvittämään konkreettisia mahdollisuuksia alueellisen erikoislääkäripulan lieventämiseksi ja korjaamiseksi mahdollisin koulutuksellisin erityisjärjestelyin. Ervan keskussairaalat sopivat yhteiset edustajansa ohjausryhmään. Tampereen yliopistollisen sairaalan erikoislääkärikoulutuksesta vastaavien näkemys pääsääntöisesti on se, että yliopistopalvelun osuutta nykyisestä ei ole tarkoituksenmukaista yleisesti vähentää, mutta erillisen harkinnan mukaan tulee voida olla mahdollista räätälöidä koulutusta yksilöllisesti kunkin erikoisalan koulutusvaatimukset ja keskussairaaloiden mahdollisuudet huomioon ottaen. Millä toimenpiteillä Päijät-Hämeen erikoislääkärivajetta (radiologia > 50 %, psykiat- ria %, neurologia/keuhkosairaudet %) on tarkoituksenmukaista lähteä korjaamaan? Radiologia: Radiologian professuurin täyttöprosessi Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä on parhaillaan menossa. Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan radiologian koulutusta hyväksytään kaksi vuotta Päijät-Hämeen keskussairaalan radiologian osastolta. Vuoden 2013 alusta uuden asetuksen voimaan tultua radiologian koulutusohjelma pitenee viidestä vuodesta kuuteen vuoteen. Koulutusajan pidentymisen myötä Päijät-Hämeen keskussairaalalla on mahdollisuus hakea pidennystä koulutuspaikkasopimuksen koulutusaikaan. Yliopiston näkökulmasta PHKS:n radiologian kouluttajaresurssit ovat kunnossa. Nuorten erikoistuvien lääkäreiden vaje on myös tiedossa ja sitä pyritään ja on pyritty helpottamaan tiedottamalla aktiivisesti erikoistumispaikoista Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Psykiatria: Paikallisen psykiatripulan helpottamiseksi on Tampereen yliopiston Lääketieteen yksikön ja PHSOTEY:n välillä toteutettu yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan. Sovituilla erityisjärjestelyillä (Lahteen sijoitettu 50 %:n professuuri erikois- lääkärikoulutusta varten) on yliopistoklinikkapalveluiden osuus ko. koulutuksessa olevien osalta vähennetty 6 kuukauteen (yliopistoklinikkapalvelun osuus muilla erikoistuvilla 2 v). Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan Päijät-Hämeen keskussairaalassa voidaan suorittaa siis 3 v 6 kk eriytyvästä psykiatrian palvelusta. Lahteen sijoitetulle professuurille on tulossa jatkokausi saakka. Neurologia: Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan neurologian eriytyvästä koulutuksesta hyväksytään 2 v Päijät-Hämeen keskussairaalan neurologian yksiköstä. Vastuuhenkilön kanssa on mahdollista neuvotella alueellisia erityissopimuksia koulutusajan ja - vaatimusten suhteen, mikäli paikalliset kouluttajaresurssit ja koulutusjärjestelyt antavat sille edellytykset. Yliopistosairaalan torstai-aamun meetingeihin on videoyhteyden välityksellä mahdollisuus osallistua jo nyt. Keuhkosairaudet ja allergologia: Voimassa olevan koulutuspaikkasopimuksen mukaan keuhkosairauksien ja allergologian koulutusta hyväksytään 1 v Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien yksiköstä. Vastuuhenkilön kanssa on mahdollista neuvotella alueellisia erityissopimuksia koulutusajan ja -vaatimusten suhteen, mikäli paikalliset kouluttajaresurssit ja koulutusjärjestelyt antavat sille edellytykset. Akuuttilääketieteen koulutusohjelman järjestäminen

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla)

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö erikoistumiskoulutuksessa (eli mitä se on ja mitä sen pitäisi olla) Jouko Suonpää dekaani Ty, lääketieteellinen tdk Lääkärikoulutuksessa kuten kaikissa

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Terveyskeskussopimukset

Terveyskeskussopimukset Terveyskeskussopimukset Toimijat Yleislääketieteen oppiala (yliopisto) Perusterveydenhuollon yksikkö sairaanhoitopiirissä TAYS ERVA: PETE Aksila, Vaasan sairaanhoitopiirin yksikkö jne. Koulutusterveyskeskus

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo

Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti. Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 lääkelogistiikka-projekti Marjo Uusitalo Taysin uudistamisohjelma 2020 Kymmenen vuoden aikana uudistetaan toimintamalleja ja tiloja. Varaudutaan alueen väestökehityksessä

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007

Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari Kuopio 29.8.2007 Selvitys hammaslääketieteen koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 Risto-Pekka Happonen Selvitysmies Taustaa selvitystyölle

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA 0 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI Kotiosoite Puhelinnumero Syntymäaika Ylioppilas LL-tutkinnon suoritusaika ja -paikka KOULUTUSPAIKAT Tampere Vastuuhenkilö Seinäjoki Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850

Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi. Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Hoitokontaktin kirjaamisen auditointi Matti Liukko MHL-Palvelut oy Matti.liukko@kolumbus.fi +35850 5597850 Matti Liukko WONCA luokituskomitea ICPC, Kuntaliitto: DRG, RAVA, FIM Laatujohtaminen Kuntaliitto

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 HUS opettaa ja tutkii 23.4.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Terveydenhuollon ammattihenkilöstön

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen

Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen Ryhmä 1: Harvinaissairaan hoitopolun ja hoitoprosessin selkey8äminen Osa- alue 3, Parempaa ja tehokkaampaa terveydenhuoltoa harvinaissairaille toimenpide- ehdotus 5 Harvinaissairaiden hoitopolun selkey8äminen

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät

Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HALLITUS 100 03.06.2013 EETTISET TOIMIKUNNAT 2013-2017 304/13/03/2013 HALL 100 Sairaanhoitopiirien alueelliset eettiset toimikunnat ja niiden tehtävät HUS:n eettisten toimikuntien toiminta Lääketieteellisestä

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp

TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999. va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 va. johtajaylilääkäri Olli-Pekka Lehtonen Varsinais-Suomen shp Tietohallinto operatiivisen toiminnan tukena SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut

Lisätiedot

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti

ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN. Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Jakelussa mainituille ERITYISTASON SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Valtuutussäännökset Erikoissairaanhoidosta annettu laki (1062/89) 11 :n 2 momentti Kohderyhmät Sairaanhoitopiirit Sairaalat Terveyskeskukset

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020

Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Tiede- ja tutkimusstrategia 2020 Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi 26.4.2012 1 VSSHP:n strategia vuosille 2007-2015 Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvistetaan tutkimustoiminnan edellytyksiä Vaikutetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke

Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Näin me sen teimme, Reumasäätiön sairaalan järjestelmäuudistus TOIMI-hanke Hankkeen hallinta hankejohtaja, johdon konsultti Jyrki Etelämäki Pivotal Consulting Oy Terveydenhuollon atk-päivät 19.-20.5.2008

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 ( UO2020 ) Isto Nordback Kehitysjohtaja PSHP 1962 Tiivis sairaala Keuhkosair ja psyk etäällä 2 21.11.2012 Toimintolähtöinen kokonaisuus Vuodeosastot

Lisätiedot

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta?

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Martti Talja, professori n johtaja Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Pilot-kohteena: Päijät-Hämeen sosiaali- ja

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Lasse Lehtonen/24.5.2015 Valtuusto 17.6.2015, LIITE 12 Fullmäktige BILAGA 1 ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS HELSINGIN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa. Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 1 Mielenterveys- ja päihdetyön näkökulma lääketieteellisessä koulutuksessa Professori Jyrki Korkeila, TY Ylilääkäri, Harjavallan sairaala 2 Ihminen on sosiaalisen verkostoon uppoutunut psykobiologinen

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki Terveydenhuollon ATK-päivät, Tampere 13.5.2015 Sinikka Rantala THL OPER Toiminnallinen

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri

Alueelliset hoito-ohjelmat. Lapin sairaanhoitopiiri Alueelliset hoito-ohjelmat Lapin sairaanhoitopiiri Johtajaylilääkäri Projektivastaava Eva Salomaa Kimmo Kunnari Terminologiaa Valtakunnallinen hoitosuositus - Käypä Hoito: Sydäninfarktin diagnostiikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma THL:n hankkeen sisältö Kouvolan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Potilasturvallisuuden kehittämistarpeen taustaa Sisällöltään laaja asia, jonka hallinta

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto 5.11.2008

HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) SAIRAANHOITOPIIRI Konsernihallinto 5.11.2008 HELSINGIN JA UUDENMAAN MÄÄRÄAIKAISOHJE 8 /2008 1 (4) ILTA- JA LAUANTAITYÖNÄ TAPAHTUVAN JONOJEN PURKUTYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Johdanto Tämä ohje kumoaa yleiskirjeet 12/2004 ja 2/2005. Hoidon saatavuutta,

Lisätiedot

HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen 14.9.2012

HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen 14.9.2012 1 HUS:n strategian 2013-2016 toiminnallistaminen Avaintavoitteet, mittarit ja tavoitearvot 14.9.2012 2 Potilas/asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Hoitotulosten vertailtava laatu Toiminnan osuus,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot